Borettslagenes Sikringsfond. Årsrapport 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Borettslagenes Sikringsfond. Årsrapport 2007"

Transkript

1 Borettslagenes Sikringsfond Årsrapport

2 Innholdsfortegnelse Urolige tider? 3 Norske Boligbyggelag 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Årsregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 10 Noter 11 revisjonsberetning 13 boligbyggelagsoversikt 14 2

3 Urolige tider? I Norge har vi hatt en eventyrlig økonomisk vekst de siste årene. Mange prognoser tilsier, selv etter en del korrigeringer nedover i de siste månedene, at vi fortsatt vil ha en rimelig god økonomi i landet. Det er lav ledighet, og i enkelte sektorer er det kompetanseproblemer. Oljeprisen ser ut til å holde seg høy, til dels fordi at de nye og ekspansive økonomiene i Asia (Kina og India) er blitt storforbrukere. Det er store investeringer i olje- og gasssektoren, både på norsk sokkel og på fastlandet. Selv om rentenivået har steget jevnt i 2007, har det nå et nivå som nærmest må kunne sies å være normalt og som de fleste kan leve med. Det er lite som sier at rentenivået vil komme til å gå mye opp i nærmeste framtid. Misligholdet mellom etterspørsel og tilbud i boligsektoren er redusert, et forhold som ikke bare er negativt. En mulighet er at prisene i alle ledd i boligsektoren kan bli noe dempet og dermed også prisen til sluttbruker. På den annen side vil en brå nedtur i boligproduksjon og boligomsetning kunne få betydelig skadevirkninger for oss alle. Til tross for urolige tider er det liten grunn til uro for andelseiere i borettslag som er sikret i Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond. Til tross for urolige tider er det liten grunn til uro for andelseiere i borettslag som er sikret i Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond. Dersom det skulle oppstå betalingsproblemer for enkelte andelseiere, kan borettslaget søke stiftelsen om dekning av tapet. Potensielle kjøpere av borettslagsleiligheter bør av den grunn alltid sjekke om borettslaget er med i Sikringsfondet. Stiftelsen har tidligere advart mot en del aktører som har bygget borettslag med relativ stor fortjeneste, høy fellesgjeld og høye kvadratmeterpriser. Aggressiv markedsføring har gjort det vanskelig for andelseier å få full oversikt over felleskostnadene når avdragene skal betales og renten stiger. Dessverre ser man nå tegn på at noen av disse borettslagene er i ferd med å få økonomiske problemer. Dette kan være med på å gi borettslagsmodellen et negativt omdømme, selv om dette neppe dreier seg om borettslag tilknyttet Norske Boligbyggelag har vært et godt år for Borettslagenes Sikringsfond, med lave tap og sterk økning i antall sikrede borettslag. Uansett hva som venter i form av økonomisk usikkerhet, har ordningen aldri vært bedre rustet for det som måtte komme. Ralph Norberg Adm. direktør 3

4 Norske Boligbyggelag Norske Boligbyggelag er den største gruppen av profesjonelle aktører i det norske boligmarkedet. De 86 boligbyggelagene som er med i NBBL (Norske Boligbyggelags Landsforbund) har medlemmer. Samlet sett er vi landets fjerde største medlemsorganisasjon og har mer enn dobbelt så mange medlemmer som de politiske partiene til sammen. NBBL har som formål å samle boligbyggelag i Norge og arbeide for deres felles interesser. Datterselskapet NBBL Partner AS står blant annet for den operative driften av Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond. I tillegg har selskapet spesialkompetanse på boligbyggelag som målgruppe, særlig innenfor fagområdene forsikring, finans, tele og markedsføring. Boligbyggelagene forvalter boliger i over boligselskaper, hvorav er tilknyttede borettslag. I 2007 igangsatte boligbyggelagene bygging av over boliger. 4

5 Nøkkeltall Antall boliger i Borettslagenes Sikringsfond Totalt er boliger sikret mot tap på innbetalte felleskostnader Antall borettslag i Borettslagenes Sikringsfond Antall borettslag i fondet nådde i Egenkapital i fondet Fondet tar sikte på en årviss relativ beskjeden, men langsiktig kapitaloppbygging

6 Styrets årsberetning 2007 Virksomhetens art Borettslagenes Sikringsfond har til formål å forestå utbetalinger til borettslag som lider tap ved mangelfull oppfyllelse av andel av felleskostnader i henhold til vedtekter. I tillegg skal fondet bygge opp under borettslagsmodellen som boform. Virksomheten ble startet i 1993 og kom i operativ drift fra Stiftelsen er lokalisert i Oslo. Etter avtale med Oslo Kommune ble det i 1995 opprettet en egen avdeling for frittstående borettslag i den offentlig vedtatte byfornyelsen i Oslo. I 2007 ble denne avdelingen sammenslått med stiftelsens andre avdeling NBBL. Mange boligbyggelag bruker stiftelsen i sin markedsføring. For boligbyggelaget inngår sikringen som et element i det totale tilbudet til borettslagene. Blant annet av den grunn, har borettslag opplevd en sterk bedring i omdømmet sammenlignet med andre eierformer. Dette har resultert i en rekke synergieffekter som gunstigere finansieringsordninger, større etterspørsel og bedre prisutvikling. Stiftelsens styre i 2007 Jan Morten Røkaas Inger Moe Ragnar Vermedal Jens Veiteberg Alf-Erik Vollen Grethe Grøvdal Styreleder Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Administrerende direktør er Ralph Norberg. Det har vært avholdt fire styremøter. Rammebetingelser i 2007 Den vestlige verden har de siste årene vært i en situasjon der man har prøvd å stimulere økonomien ved lave styringsrenter. Ved inngangen til 2007 var styringsrenten i Norge på 3,50 % og inflasjonen relativt lav. I løpet av året så man tegn til bedring i økonomien og risiko for inflasjon og styringsrenten ble hevet til 5,25 %. Eksperter tror styringsrenten er i ferd med å nå toppen for denne gang. Ved årets slutt er stemningen usikker. Rentenivået har steget, etterspørselen etter boliger er fallende, investorene er mer pessimistiske og verdipapirmarkedene opplever en nedgang. Alle disse momentene har ført til en sterk vekst i antall medlemmer. Risiko og usikkerhetsmomenter Stiftelsen har i løpet av året behandlet 7 skadesaker. Det økte rentenivået, sterkere belåning og eventuell reduksjon i boligpriser kan medføre at folk med store lån får ytterligere betalingsproblemer. I tillegg ser man i Norge tegn på stadig nedbygging av sekundær industri. Når gamle hjørnestensbedrifter, i 6

7 Mange boligbyggelag bruker stiftelsen i sin markedsføring. områder der borettslagsmodellen er utbredt, nedlegges kan dette bety store utfordringer for Borettslagenes Sikringsfond dersom nye arbeidsplasser ikke etableres. Stiftelsen ser også tegn på at enkelte borettslag som er bygget av nye aktører med relativ høy fortjeneste nå er i ferd med å få økonomiske problemer. Dette kan gi borettslagsmodellen et negativt omdømme. Utvikling i 2007 Borettslagenes Sikringsfond hadde i 2007 tilslutning fra borettslag med boliger. Oppslutningen har de siste årene vært stigende, og i 2007 var det en betydelig økning på boliger som hovedsakelig gjaldt frittstående borettslag. Premieinntektene utgjorde kr 4,37 millioner. Erstatningskostnader utgjorde kr 1,26 millioner. I tillegg var endringene i konjunkturavsetningene kr 0,39 millioner. Stiftelsen har i 2007 hatt en gjennomsnittlig forvaltningskapital på ca kr 51,5 millioner som forvaltes etter en forsiktig investeringsstrategi der eiendelene fordeles i aksje, rentemarkedet, hedgefond og bank. Selskapets premiesatser er basert på løpende risikovurdering og langsiktig kapitaloppbygging for å møte et større fremtidig tilbakeslag i norsk økonomi og ønsket om en bred oppslutning. Virksomheten er etter styrets oppfatning i stor grad avhengig av utviklingen i de generelle økonomiske konjunkturer, særlig på rentesiden. Arbeidsmiljø, personale og ytre miljø Stiftelsen er en selveiende institusjon uten eget økonomisk formål. Borettslagenes Sikringsfond har forretningsføreravtale med Norske Boligbyggelag som etter avtale har overlatt daglige drift til datterselskapet NBBL Partner AS. Administrerende direktør, som var eneste ansatt, ble i sin helhet lønnet av Norske Boligbyggelag som også var ansvarlig for alle pensjonsforpliktelser. Av stiftelsens tre styremedlemmer er det en kvinne, tilsvarende gjelder varamedlemmene. Opplysninger om godtgjørelse til tillitsmenn, ansatte m.v. er gitt i noter til regnskapet. Det er ikke blitt drevet virksomhet som i nevneverdig grad forurenser det ytre miljø. Årsresultat og disponeringer Årets overskudd på kr foreslås overført til annen egenkapital. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse et riktig bilde av drift og stilling pr Det har ikke inntrådt spesielle forhold etter årets utgang som kan antas å få særlig betydning for vurderingen av stiftelsen. Annen egenkapital utgjør pr kr Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond har etter skatteloven fritak for inntekts- og formuesskatt. Fortsatt drift Årsregnskap er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn ligger mål for virksomheten, strategi og budsjett for Stiftelsen tror på en positiv utvikling i norsk økonomi, og at tapene vil være begrenset. Oslo, den 12. mars 2008 Ragnar Vermedal Inger Moe Jan Morten Røkaas Ralph Norberg Styremedlem Styremedlem Styreleder Adm. direktør 7

8 Årsregnskap Note Premieinntekter Forfalt brutto premie Sum premieinntekter Erstatningskostnader Betalte brutto erstatninger Endring brutto erstatningsavsetning Sum erstatningskostnader Konjunkturavsetning Konjunkturavsetning Sum endring konjunkturavsetning Driftskostnader Administrasjonshonorar Andre honorarer Kontorkostnader Markedsføring Reise og møtekostnader Forsikringer Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekter og kostnader fra finansielle eiendeler Inntekter fra finansielle eiendeler Verdiregulering Gevinst/tap ved realisasjon av finansielle eiendeler Sum inntekter og kostnader fra finansielle eiendeler Årsoverskudd Overføringer og disponeringer Overført til annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer

9 Balanse Note eiendeler Omløpsmidler Fordringer Fordringer direkte forretninger Andre fordringer Investeringer Aksjer og andeler Hedgefond Obligasjoner Bank Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Grunnkapital Grunnkapitalfond Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Avsetninger Erstatningsavsetning Konjunkturavsetning Sum avsetninger Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

10 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetaling av premier Utbetaling av erstatninger Utbetaling til andre leverandører for varer og tjenester Innbetalinger av renter, utbytte og finanskostnader Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter ved periodens slutt

11 Noter til regnskapet 1. Regnskapsprinsipper Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond følger regnskapslovens regler for små foretak. Stiftelsen er i henhold til skattelovens 2-30 punkt m fritatt for skatt. Premieinntektene opptjenes lineært over dekningsperioden. Prinsipper for avsetninger fremgår av note 6. Obligasjoner, aksjefond og hedgefond er i balansen oppført til markedsverdi etter porteføljeprinsippet. Endringer i kursreserve er resultatført. For tilordning av anskaffelseskost for finansielle omløpsmidler benyttes FIFO prinsippet. 2. Obligasjoner Obligasjon pålydende Kostpris Markedsverdi Kursreserve Sparebanken Rogaland 03/08 F % Sparebanen Møre 04/09 F % BN Bank 05/15 F % ABG Sunndal Collier 06/11 F % Norgesgruppen 04/09 F % Hafslund ASA 04/09 F % Norske Skog 04/09 F % Statkraft 04/14 F % Umoe 06/11 F% Nera 06/11 F% Eitzen Chemicals 06/11 F% Norwegian Property 07/ Sum Sum pålydende verdi av obligasjonsporteføljen var pr kr Rentefond pålydende Kostpris Markedsverdi Kursreserve Storebrand rente Aksjer og andeler Aksjer og andeler totalt antall Kurs Kostpris Markedsverdi Kursreserve andeler Holberg Norge , Pluss OBX-Indeks (Norge) , Skagen Global , Sum Hedgefond Selskap Beholdning Kostpris Markedsverdi Kursreserve WarrenWicklund Nordic Hedge I Sum

12 Noter til regnskapet 5. Kostnadsførte honorarer til styre, revisor og adm. direktør Andre honorarer utgjør kr Av dette utgjør honorar til: Styre: Revisor (revisjon) inklusiv mva: Andre honorarer: Sum honorarer Administrerende direktør blir i sin helhet lønnet av A/L NBBL som også er ansvarlig for alle pensjonsforpliktelser. Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond har i 2007 betalt kr til A/L NBBL for leie av administrerende direktør. 6. Avsetninger Erstatningsavsetning: Erstatningsavsetning avsettes lineært over forsikringsperioden. Krav som ikke er innkommet innen tre år etter at tap kan anses konstatert, er å anse som foreldet. Betalte brutto erstatninger Betalte brutto erstatninger Sum betalte brutto erstatninger Endring brutto erstatningsavsetning Endring brutto erstatningsavsetning. Tilbakeført fra Endring brutto erstatningsavsetning. Tilbakeført fra Endring brutto erstatningsavsetning. Tilbakeført fra Endring brutto erstatningsavsetning. Tilbakeført fra Endring brutto erstatningsavsetning. Tilbakeført fra Endring brutto erstatningsavsetning. Tilbakeført fra Endring brutto erstatningsavsetning. Avsatt i Sum endring brutto erstatningsavsetning Balansekontoer Brutto Endring brutto Brutto Betalte brutto erstatnings- erstatnings erstatnings- erstatning avsetning avsetning avsetning i 2007 Avsetningsårgang pr i 2007 pr Sum Konjunkturavsetning: Avsetning for å dekke unormale skadeår. Denne utgjør 40 % av summen av erstatningsavsetning. 7. Endring i egenkapital Egenkapitalbevegelse 2007: grunnkapital Grunnkapitalfond Annen EK Sum EK Egenkapital Årsoverskudd Egenkapital

13 Revisjonsberetning PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 NO-0106 Oslo Telefon Telefaks Til styret i Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond Revisjonsberetning for 2007 Vi har revidert årsregnskapet for Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond for regnskapsåret 2007, som viser et overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens og stiftelsenslovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift, god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av stiftelsens formuesforvaltning og regnskaps- og internkontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av stiftelsens økonomiske stilling 31. desember 2007 og av resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av over skuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Vi har ikke fått kjennskap til noe forhold som tilsier at stiftelsens forvaltning og utdelinger ikke er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig. Oslo 12. april 2008 PricewaterhouseCoopers AS Magne Sem Statsautorisert revisor 13

14 Boligbyggelag med borettslag i Sikringsfondet Agder Boligbyggelag Alta Boligbyggelag Arendal Boligbyggelag Bergen og Omegn Boligbyggelag Bodø Boligbyggelag Boligbyggelaget Romerike Boligbyggelaget Usbl Borgestad Boligbyggelag Elverum og Omegn Boligbyggelag Florø Boligbyggelag Fredrikstad og Omegn Boligbyggelag Follo Boligbyggelag Gjøvik og Omegn Boligbyggelag Halden Boligbyggelag Hamar og Omegn Boligbyggelag Hammerfest og Omegn Boligbyggelag Harstad Boligbyggelag Haugesund Boligbyggelag Haugalandet Boligbyggelag Hetland Boligbyggelag Holmestrand og Omegn Boligbyggelag Horten Boligbyggelag Indre Salten Boligbyggelag Indre Østfold Boligbyggelag Innherred Boligbyggelag Jæren Boligbyggelag Karmøy Boligbyggelag Kongsberg Boligbyggelag Kongsvinger og Omegns Boligbyggelag Kristiansand og Omegn Boligbyggelag Kragerø Bolig- og Byggelag Kristiansund Boligbyggelag Levanger Boligbyggelag LHL Bygg AS Lier Boligbyggelag Melhus Boligbyggelag Midt Buskerud Boligbyggelag Mo og Omegn Boligbyggelag Mosjøen og Omegn Boligbyggelag Moss Boligbyggelag Møre og Romsdal Boligbyggelag Namsos Boligbyggelag Namsskogan Boligbyggelag 14

15 Nannestad Boligbyggelag Narvik Boligbyggelag Nedre Buskerud Boligbyggelag Nordkapp Boligbyggelag Notodden Boligbyggelag OBOS Eiendomsforvaltning AS Orkdal Boligbyggelag Porsanger Boligbyggelag Porsgrunn og Bamble Boligbyggelag Ringbo BBL Rjukan og Tinn Boligbyggelag Rygge Boligbyggelag Sandefjord Boligbyggelag Sandnes Boligbyggelag Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Skaun Boligbyggelag Skien Boligbyggelag Sogn og Fjordane Bustadbyggelag Stor-Bergen Boligbyggelag Stord Boligbyggelag Sunndal Boligbyggelag Sør-Varanger Boligbyggelag Trondheim og Omegn Boligbyggelag Tromsø Boligbyggelag Tønsberg - Nøtterøy Boligbyggelag Ullensaker Boligbyggelag Vestlandske Boligbyggelag For mer informasjon og lenke til boligbyggelagenes websider, se 15

16 Design: barebirgitte Foto: Kjell Inge Søreide, nyebilder.no (Thomas Bjørnflaten), Ole Walter Jacobsen, Hanne Isdal, Guri Dahl Prod: Kulseth & Co 16 Øvre Vollgate 11 Pb. 452 Sentrum, 0104 Oslo Tlf: Faks: e-post: Org. nr:

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 1 Innhold boligbyggelagenes forsikring as 3 fulltreff med hagle 4 Norske boligbyggelag 6 nøkkeltall 7 styrets årsberetning 8 resultatregnskap 10 balanse 11

Detaljer

Årsrapport. NBBL Fulltegningsforsikring AS

Årsrapport. NBBL Fulltegningsforsikring AS 2012 Årsrapport NBBL Fulltegningsforsikring AS Innholdsfortegnelse NBBL Fulltegningsforsikring AS 2 Sørenga 4 Norske Boligbyggelag 6 Nøkkeltall 7 Styrets årsberetning 8 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning

ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning 2014 Borettslagenes Sikringsordning Innhold 02 Administrerende direktør har ordet 04 God sikring på Fjell 06 Styrets årsberetning 08 Resultatregnskap 09 Balanse

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Nøkkeltall. Årsberetning 2010 / Forvaltningskapital / Nøkkeltall

Nøkkeltall. Årsberetning 2010 / Forvaltningskapital / Nøkkeltall Årsberetning 2010 Nøkkeltall Blaker Sparebank ble stiftet 22. okt 1920. Banken består i tillegg til hovedkontoret på Sørumsand av 2 filialer, en på Blaker og en på Auli. Blaker Sparebank er en lokal sparebank

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2004

Årsberetning og regnskap 2004 Årsberetning og regnskap 2004 Foto: Geir Norling Hovedkontor: Bruflat 2890 ETNEDAL Tlf.: 61 12 15 00 Faks: 61 12 15 15 Avdeling: Storgata 30 2870 DOKKA Tlf.: 61 11 45 30 Faks: 61 11 45 35 Org.nr.: NO 937

Detaljer

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Årsberetning og regnskap 1999

Årsberetning og regnskap 1999 Årsberetning og regnskap 1999 Selskapets navn er Kommunalbanken AS Trykk på tittelen i innholdsfortegnelsen, for å gå direkte til ønsket side. INNHOLD Dette er Kommunalbanken Analytisk tallmateriale Årsberetning

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår Årsberetning og regnskap 2005 169. forretningsår Internett: http://www.flekkefjordsparebank.no E-mail: mail@flekkefjordsparebank.no Styrets beretning for 2005 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I 2005 Det

Detaljer

Etnedal Sparebanks 98. driftsår. Styrets økonomiske betraktninger for år 2008

Etnedal Sparebanks 98. driftsår. Styrets økonomiske betraktninger for år 2008 Foto: Geir Norling Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2008 side 1 Etnedal Sparebank 98. driftsår side 1 Resultatregnskap 2008 side 6 Balanse 2008 side 7 Noter til regnskapet for 2008 side 8

Detaljer

Årsrapport 2014 Netfonds Livsforsikring AS Org.nr: 993 627 925

Årsrapport 2014 Netfonds Livsforsikring AS Org.nr: 993 627 925 Årsrapport 2014 Netfonds Livsforsikring AS Org.nr: 993 627 925 1 Pensjonsmarkedet (unntatt Statens Pensjonskasse) i Norge 1100 Pensjonsforpliktelser i milliarder kr 111 825 19 18 435 550 275 350 56 0 24

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø.

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø. Årsrapport 2001 Innhold Nordlandsbanken i korte trekk.............. 1 Nordlandsbanken i år 2001................ 2 Hovedtall............................ 3 Årsberetning 2001...................... 4 Resultatregnskap.......................

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Nøkkeltall 34 Revisjonsberetning,

Detaljer

Årsberetning. og regnskap. Det beste for deg er målet for oss! En alliansebank i

Årsberetning. og regnskap. Det beste for deg er målet for oss! En alliansebank i Årsberetning 2014 og regnskap Det beste for deg er målet for oss! En alliansebank i Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2014 side 2 Etnedal Sparebank 104. driftsår side 3 Resultatregnskap 2014

Detaljer

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2009

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2009 2009 sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2009 innholdsfortegnelse NOTER Foto forside/bakside: Tor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer