Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Skangass AS LNG-anlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Skangass AS LNG-anlegg"

Transkript

1 Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Skangass AS LNG-anlegg Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr andre ledd, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 16. november 2012, endelig søknad av 27. juni 2013 og opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. Tillatelsen gjelder så langt det innleveres kvoter i henhold til plikten i klimakvoteloven 12. Tillatelsen gjelder fra 1. januar Informasjon om den kvotepliktige: Navn: SKANGASS AS Organisasjonsnr: Eies av: Postadresse: Kontinentalvegen 31, 4056 Tananger Informasjon om virksomheten og tillatelsen: Navn: Skangass AS LNG-anlegg Anleggsnr: Kommune: Sola Ephortenr: 2013/109 Fylke: Rogaland Kategori for kvotepliktig virksomhet: 1. Forbrenning av brensler Tillatelse gitt: 4. september 2013 Tillatelsesnr: T Sist endret: Versjonsnr: 1 Harald Francke Lund seksjonsjef Marte Bruu Tanum rådgiver

2 I. Overvåkingsplan Den kvotepliktige skal følge godkjent plan for overvåking av kvotepliktige utslipp av klimagasser (overvåkingsplan) i henhold til MR-forordningen 1 og alle relevante vedlegg til overvåkingsplanen. Tillatelsen gjelder kun kildestrømmer og utslippskilder som er beskrevet i overvåkingsplanen. Iht. artikkel 15 (3) i MR-forordningen, skal følgende endringer i overvåkingsplanen godkjennes av Miljødirektoratet: a) endring av kvotepliktig kategori for virksomheten, som følge av økning/reduksjon i virksomhetens utslipp b) betingelsene for å defineres som en virksomhet med små utslipp iht.artikkel 47 (8) i MRforordningen ikke lenger er oppfylt c) endring av utslippskilder d) endring fra beregningsbasert til målebasert metode, eller omvendt, for overvåking av kvotepliktige utslipp e) endring i omsøkt metodetrinn f) introduksjon av nye kildestrømmer g) endring av kategori for kildestrømmer (stor, mindre, deminimis) h) endring av standardverdi for beregningsfaktorer, dersom verdien skal inngå i overvåkingsplanen i) innføring av nye prosedyrer knyttet til prøvetaking, analyse eller kalibrering, dersom endringer i slike prosedyrer har direkte innvirkning på nøyaktigheten i j) implementering eller tilpasning av metode for å bestemme utslipp ved lekkasje fra lagring av CO2 Søknad om endring av overvåkingsplanen må sendes Miljødirektoratet i god tid før endringen planlegges gjennomført. Andre endringer av overvåkingsplanen enn det som fremgår ovenfor, kan gjennomføres uten at det søkes om det. Miljødirektoratet skal imidlertid underrettes om endringene av overvåkingsplanen senest innen 31. desember det året endringene er gjennomført. II. Rapporteringskrav Den kvotepliktige skal innen 31. mars året etter at utslippene fant sted levere Miljødirektoratet en utslippsrapport som omfatter de årlige utslippene i rapporteringsperioden, og som er verifisert i samsvar med reglene i AV-forordningen 2. 1 Commission Regulation 601/2012 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the Parliament and the Council, som gjennomført i klimakvoteforskriften Commission Regulation 600/2012 on the verification of greenhouse gas emission reports and tonne-kilometre reports and the accreditation of verifiers pursuant to Directive 2003/87/EC of the Parliament and the Council, som gjennomført i klimakvoteforskriften

3 Dersom verifikasjonen har avdekket feil eller mangler, eller gir anbefalinger til forbedringer, skal den kvotepliktige innen 30. juni samme år sende Miljødirektoratet en forbedringsrapport som beskriver tiltak for å rette opp i disse forholdene, jf. artikkel 69 (4) i MR-forordningen. Virksomheter med utslipp under tonn må ikke levere en slik rapport, jf. artikkel 47 (3). Den kvotepliktige skal uavhengig av funn ved verifikasjonen sende Miljødirektoratet en forbedringsrapport, jf. artikkel 69 i MR-forordningen innen 30. juni etter nærmere angitte frekvenser iht. artikkel 69 (1). III. Kvoteplikt Den kvotepliktige skal innen 30. april hvert år overføre et antall kvoter som svarer til virksomhetens kvotepliktige utslipp det foregående året, til en nærmere angitt oppgjørskonto i Det norske registeret for klimakvoter, jf. klimakvoteloven 12 første ledd. IV. Meldeplikt Den kvotepliktige skal gi Miljødirektoratet melding om planlagte endringer i kapasitet, aktivitetsnivå eller drift og gjennomføring av slike endringer innen 31. desember hvert år, jf. klimakvoteforskriften 3-7. Dersom virksomheten besluttes nedlagt skal melding gis Miljødirektoratet straks, jf. klimakvoteforskriften 1-6. V. Endring i opplysninger om den kvotepliktige Ved endring i opplysninger om den kvotepliktige gjengitt på første side i denne tillatelsen, herunder overdragelse til ny eier, skal oppdaterte data sendes direktoratet straks. VI. Krav til internkontroll Den kvotepliktige må ha internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette 3. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at den kvotepliktige overholder krav i denne tillatelsen og forurensingsloven med relevante forskrifter. Den kvotepliktige skal holde internkontrollen oppdatert. VII. Tilsyn Den kvotepliktige skal la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med anlegget til enhver tid. 3 Forskrift av 6. desember 1996 nr om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). 3

4 Overvåkingsplan for Skangass AS LNG-anlegg Overvåkingsplanen er godkjent av Miljødirektoratet. 1. Beskrivelse/omfang av den kvotepliktige enheten Skangass AS produserer LNG (Liquified Natural Gas) fra naturgass, og ble satt i ordinær produksjon i februar Anlegget har kvotepliktig utslipp av CO2 ved forbrenning av naturgass i hetoljeovn, H2S-incinerator og pilotflamme på fakkel. I tillegg har anlegget forbrenning av diesel i brannvannspumpe og nødstrømsgenerator og avbrenning av avgass fra CO2-fjerningsenhet i H2S-incinerator og fakkel. Samlet effekt på forbrenningsenhetene til Skangass er 1245,48 MW, hvor fakkelen utgjør 1240 MW. Bedriften har kvotepliktige utslipp fra energiproduksjon der innfyrt effekt overstiger 20 MW, jf. klimakvoteforskriften 1-1 nummer 1. Kildestrøm nr. 9 (naturgass tørrgass) utgikk i 2012 fordi den måles som en del av kildestrøm 2 og derfor er inkludert i denne. En ytterligere beskrivelse av den kvotepliktige enheten fremgår av følgende vedlegg: - Kildestrømmer.pdf av 27. juni 2013 Ut fra totale estimerte kvotepliktige utslipp for perioden er virksomheten plassert i kategori A. Kravene i overvåkingsplanen er fastsatt i henhold til denne kategorien. Denne overvåkingsplanen omfatter alle kildestrømmer/utslippskilder som angitt i punkt 2 under. 1. Diesel - Diesel til drift av Forbrenning: Kommersielle brannvannspumpe standardbrensler 2. Naturgass (fra LNG) - Forbrenning: Andre Fyrgass brenngasser og flytende brensler 3. Avgass fra CO2 fjerningsenhet - CO2 Forbrenning: Andre brenngasser og flytende brensler Forbrenning: Kommersielle standardbrensler Brannvannsdiesel Fyrgass H2S Incinerator 2. Kildestrømmer og utslippskilder ved virksomheten Virksomheten har følgende kildestrømmer som gir kvotepliktige utslipp: Kildestrøm Delaktivitet Utslippskilde Kildestrømkategori De-minimis 4. Diesel - Diesel til drift av Nødstrømsgenerator nødgenerator 5. Fakkelgass - Fakkelgass Forbrenning: Fakkelgass Kaldgassfakkel Mindre 6. Fakkelgass - Fakkelgass Forbrenning: Fakkelgass Varmgassfakkel Mindre 7. Fakkelgass - Fakkelgass Forbrenning: Fakkelgass Lavtrykksfakkel Mindre 8. Naturgass (tørrgass land) Forbrenning: Andre - Naturgass import fra brenngasser og flytende lavtrykksrør brensler 10. Avgass fra CO2 fjerningsenhet - Medrevne HC Forbrenning: Andre brenngasser og flytende brensler Fyrgass import H2S Incinerator Stor Stor De-minimis De-minimis Mindre 4

5 3. Metoder for overvåking av kvotepliktige utslipp Virksomheten skal benytte følgende formler for å beregne de kvotepliktige utslippene fra de ulike kildestrømmene: Kildestrømnr. Beregningsmetode 1, 2, 4 og 8 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Utslippsfaktor * Nedre brennverdi * Oksidasjonsfaktor 3, 5, 6, 7 og 10 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Utslippsfaktor * Oksidasjonsfaktor 4. Metodetrinn for bestemmelse av aktivitetsdata Aktivitetsdata for hver kildestrøm skal bestemmes iht. til metodetrinnene opplistet i tabellen under: Kildestrømnr. Enhet Metodetrinn Maksimal usikkerhet 1 tonn 2 ± 5,0 % 2 tonn 2 ± 5,0 % 3 tonn 2 ± 5,0 % 4 tonn 2 ± 5,0 % 5 tonn 1 ± 17,5% 6 tonn 1 ± 17,5% 7 tonn 1 ± 17,5% 8 tonn 2 ± 5,0 % 10 tonn 2 ± 5,0 % For kildestrømmer der aktivitetsdata bestemmes ved å multiplisere volum med tetthet, skal den kvotepliktige benytte reelle verdier for tetthet, korrigert for trykk og temperatur. Alternativt kan den kvotepliktige benytte en standardverdi for tetthet fastsatt av Miljødirektoratet. 5. Faktorer benyttet i beregninger av kvotepliktige utslipp fra kildestrømmer Virksomheten skal benytte følgende faktorer ved bestemmelse av det kvotepliktige utslippet: Kildestrømnr. Faktor Enhet Metodetrinn Verdi/Beskrivelse Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0, Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 73,5 Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0,048 2 Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 56,1 3 Utslippsfaktor tonn CO2/tonn 3 Prøvetaking og analyse Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0, Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 73,5 5 Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 1 61,2 6 Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 1 61,2 7 Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 1 61,2 Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0,048 8 Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 56,1 10 Utslippsfaktor tonn CO2/tonn 3 Prøvetaking og analyse 5

6 Virksomheten skal til enhver tid bruke gjeldende standardfaktorer. 6. Metoder for prøvetaking og analyse for bestemmelse av faktorer For kildestrøm 3 skal virksomheten bestemme faktorer ved hjelp av online gasskromatograf eller gassanalysator. Så langt det er mulig skal det foretas en førstegangsvalidering og en årlig validering av målesystemet for online gasskromatograf eller gassanalysator utført av akkreditert laboratorium og ved bruk av gjeldende standarder. Alternativt skal det foretas en førstegangsvalidering og en årlig sammenligningsanalyse. Førstegangsvalidering og årlig validering skal gjøres for hver relevant parameter og brensel for å bestemme repeterbarheten i metoden og kalibreringskurven til instrumentet. Årlig sammenligningsanalyse skal gjøres mot akkreditert laboratorium og ved bruk av referansemetode for hver relevant parameter og brensel. For kildestrømmer som bestemmes med prøvetaking og analyse gjelder prøvetakingsplaner beskrevet i følgende vedlegg: - PRØVETAKNINGSPLAN KILDESTRØM 9.pdf av 20. juni 2013 For følgende kildestrømmer skal faktorer som analyseres ved bruk av laboratorium bestemmes etter følgende frekvenser: Kildestrømnr. Faktor Analysefrekvens 10 Utslippsfaktor Ukentlig Analyseresultatene skal kun brukes for den mengden eller parti av aktivitetsdata de er ment å representere. 7. Krav til målte utslipp og bundet CO 2 Dette kapittelet er ikke relevant for Skangass AS LNG-anlegg. 6

7 8. Måleutstyr Virksomheten skal benytte følgende måleutstyr for bestemmelse av kvotepliktige utslipp: Kildestrømnr. Tagnr. Type måler Tilleggsinformasjon Plassering Enhet Nedre måleområde 2 59-FT-1009 Coriolismåler mengde System 59, fyrgassystemet 3 15-FT- 1103/1203 Ultralydmålere: Flerstråle 3 23-AT-2126 Gasskromatograf: Online GC 5 54-FE-1011 Ultralydmålere: Enstråle 6 54-FE-1012 Ultralydmålere: Enstråle 7 54-FE-1013 Ultralydmålere: Enstråle mengde System 15, fødegass GC Kårstø Incinerator system 20 Øvre måleområde Spesifisert usikkerhet (+/- %) Nedre bruksområde Øvre bruksområde Kontroll-frekvensog metode Kg/h , Årlig meterverifisering / m 3 /h , Årlig Kontroll utføres av Emmerson / bedriftsinternt personell Kalibrerings-frekvens 3-årlig Kalibrering utføres av Akkreditert laboratorium. Leverandør foreløpig ikke valgt. Første kalibrering ihht program er 2016 Krohne/Skangass 5 årlig Akkreditert laboratorium. Leverandør foreløpig ikke valgt. Første kalibrering ihht program er 2016 Densitet Kårstø Mol% Ukentlig kalibrering Gassco Kårstø Ukentlig Gassco Kårstø mengde mengde mengde Kaldgass fakkellinje, system 54 Varmgass fakkellinje, system 54 Lavtrykk fakkellinje, system FT-1014 Coriolismåler mengde System 59, fyrgassystem FE-1041 Ultralydmålere: mengde System 20 Flerstråle Incinerator m/s 0,3 85 4,39 0,3 80 Årlig m/s 0,3 85 4,17 0,3 80 Årlig m/s 0,3 85 4,17 0,3 80 Årlig Kg/h ,2 1,2 10 Årlig m 3 /h , Årlig GE/PEMAC GE/PEMAC GE/PEMAC Årlig kalibrering av trykk og temp transittere Årlig validering / kontroll på site Årlig kalibrering av trykk og temp transittere Årlig validering / kontroll på site Årlig kalibrering av trykk og temp transittere Årlig validering / kontroll på site IKM laboratorium PEMAC IKM laboratorium PEMAC IKM laboratorium PEMAC Skangass Årlig Skangass Ge/Pemac 5 årlig ultralydmåler / årlig for trykk og temp transmittere Akkreditert laboratorium IKM laboratorium For kildestrøm 1 og 4 skal den kvotepliktige bruke faktura som grunnlag for å bestemme mengden aktivitetsdata. Dette forutsetter at den kvotepliktige har skriftlig dokumentasjon på at måleutstyret som er benyttet er underlagt kontroll av Justervesenet eller annen tilsvarende myndighet i land som er omfattet av EUs kvotesystem. 7

8 9. Prosedyrer og standarder I dette kapittelet er det gitt en beskrivelse av prosedyrer virksomheten benytter i forbindelse med overvåking og rapportering av kvotepliktig utslipp. Den kvotepliktige skal bruke de til enhver tid gjeldende standarder der slike finnes. Ansvarstildeling og kompetanse, art 58 (3c) og 61 Ansvar og oppbevaring Teknisk sjef. Oppbevares eletronisk i Pro Arc Den kvotepliktiges Ansvarlig for at all innsamling, lagring, kvalitetssikring og rapportering av CO2- skjer i samsvar med gjeldende lover/forskrifter, prosedyrer og instrukser Evaluering av overvåkingsplan, art 14 Ansvar og oppbevaring K-HMS leder. Oppbevares eletronisk i Pro Arc Den kvotepliktiges Ansvarlig for å gjennomføre nødvendige tiltak for å påse at fastsatte krav overholdes Dataflytaktiviteter, art 57 Tittel og referanse Ansvar og oppbevaring Den kvotepliktiges Prosedyre for innsamling, lagring, kvalitetssikring og rapportering av CO2- HMS leder. Oppbevares eletronisk i Pro Arc HMS leder skal sørge for kvalitetssikring av dataflytaktivitetene Risikovurdering, art 58 (2) Tittel og referanse Risikovurdering CO2- Ansvar og oppbevaring Instrument og måleansvarlig. Prosedyren oppbevares elektronisk i Pro Arc Den kvotepliktiges Risikovurdering av måleinnsamling Kvalitetssikring av måleutstyr, art 58 (3a) og 59 Tittel og referanse Prosedyre for drift og vedlikehold av fiskale og kvotepliktige målesystem, SG200- SG-J-KF-0001 Ansvar og oppbevaring Instrument og måleansvarlig. Prosedyren oppbevares elektronisk i Pro Arc Den kvotepliktiges Gir en oversikt over hvordan fiskale og måleinstrument knyttet til kvotepliktige kildestrømmer driftes og vedlikeholdes Kvalitetssikring av IT-system, art 58 (3b) og 60 Tittel og referanse Avtale med Delfi Data Ansvar og oppbevaring Oppbevares eletronisk i Pro Arc Den kvotepliktiges Avtale om lagring og back up av data 8

9 Validering av data, art 58 (3d) og 62 Ansvar og oppbevaring K-HMS leder. Oppbevares eletronisk i Pro Arc Den kvotepliktiges Utføre nødvendige interne tilsyn for å sikre kvalitet i dataflyt skal skje i samarbeid med konsernets K-HMS leder Korrigerende tiltak, art 58 (3e) og 63 Ansvar og oppbevaring Produksjonsleder. Oppbevares eletronisk i Pro Arc Den kvotepliktiges Ansvarlig for å rapportere og behandle avvik ved innsamling og lagring av måledata Arkivering av data, art 58 (3g) og 66 Ansvar og oppbevaring Produksjonsleder. Oppbevares eletronisk i Pro Arc Den kvotepliktiges Ansvarlig for å påse at alle relevante måledata samle inn og lagres Kapasitetsendringer, art 12 (3) Ansvar og oppbevaring Miljø- og myndighetskontakt. Oppbevares eletronisk i Pro Arc Den kvotepliktiges Miljø- og myndighetskontakt er ansvarlig for å jevnlig gjøre vurderinger av om endringer i produksjon, eksterne rammebetingelser eller andre forhold utløser behov for revisjoner av relevante prosedyrer, tillatelser eller planer. Analysemetode, art 32 Tittel og referanse Prøvetakningsplan for Kildestrøm 9 Ansvar og oppbevaring Produksjonsleder. Oppbevares eletronisk i Pro Arc Den kvotepliktiges Beskriver prøvetaking og analyse for kildestrøm 9 Revisjon av prøvetakingsplan Tittel og referanse Ansvar og oppbevaring Den kvotepliktiges Prøvetakingsplan skal revideres ved evt behov Bestemmelse av lagerbeholdning, art 27 (1b) Ansvar og oppbevaring Produksjonsleder. Oppbevares eletronisk i Pro Arc Den kvotepliktiges Ved årets utgang skal faktura, sammen med avlesing av lagerbeholdning/tanknivå, benyttes for beregning av utslipp knyttet til kildestrøm 1 og 4. 9

10 Kontroll av eksterne tjenester, art 58 (3f) og 64 Ansvar og oppbevaring HMS leder. Oppbevares eletronisk i Pro Arc Den kvotepliktiges HMS leder skal vurdere behovet for tilsyn av eksterne leverandører Håndtering av manglende data, art 65 Ansvar og oppbevaring Produksjonsleder. Oppbevares eletronisk i Pro Arc Den kvotepliktiges Ansvarlig for å rapportere og behandle avvik ved innsamling og lagring av måledata Analysemetode, art 32 for online GC og andre gassanalysatorer Tittel og referanse Ansvar og oppbevaring Gassco, Kårstø Den kvotepliktiges Prosedyre er ikke gjort tilgjengelig for Skangass til tross for gjentatte forespørsler 10

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Hellefoss Paper AS

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Hellefoss Paper AS Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Hellefoss Paper AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Rygene-Smith & Thommesen

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Rygene-Smith & Thommesen Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Rygene-Smith & Thommesen Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16.

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Valemon

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Valemon Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Valemon Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen er

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Nordic Paper

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Nordic Paper Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Nordic Paper Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Hellefoss Paper AS

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Hellefoss Paper AS Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Hellefoss Paper AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Norske Skog Saugbrugs AS

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Norske Skog Saugbrugs AS Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Norske Skog Saugbrugs AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16.

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Tine Meieriet Jæren

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Tine Meieriet Jæren Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Tine Meieriet Jæren Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for BE Varme

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for BE Varme Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for BE Varme Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen er

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Kronos Titan AS

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Kronos Titan AS Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Kronos Titan AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Statkraft Varme AS

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Statkraft Varme AS Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Statkraft Varme AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Boliden Odda

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Boliden Odda Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Boliden Odda Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for RHI Normag AS

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for RHI Normag AS Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for RHI Normag AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for MM Karton FollaCell

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for MM Karton FollaCell Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for MM Karton FollaCell Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Borregaard Waste to Energy

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Borregaard Waste to Energy Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Borregaard Waste to Energy Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf.

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for. Huntonit AS

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for. Huntonit AS Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Huntonit AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd jf 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Pelagia Karmsund Fiskemel

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Pelagia Karmsund Fiskemel Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Pelagia Karmsund Fiskemel Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf.

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Pelagia Egersund Sildoljefabrikk

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Pelagia Egersund Sildoljefabrikk Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Pelagia Egersund Sildoljefabrikk Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd,

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Skangas LNG Production AS

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Skangas LNG Production AS Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Skangas LNG Production AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf.

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for INOVYN Norge, PVC-fabrikken

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for INOVYN Norge, PVC-fabrikken Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for INOVYN Norge, PVC-fabrikken Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf.

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Tine SA avd. Jæren

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Tine SA avd. Jæren Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Tine SA avd. Jæren Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Huntonit

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Huntonit Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Huntonit Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen er

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Norske Skog Skogn

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Norske Skog Skogn Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Norske Skog Skogn Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Oslo lufthavn AS

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Oslo lufthavn AS Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Oslo lufthavn AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Tjeldbergodden reservekraftverk

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Tjeldbergodden reservekraftverk Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Tjeldbergodden reservekraftverk Miljøverndepartementet har i vedtak av 12. juni 2009 gitt Statnett Tjeldbergodden reservekraftverk tillatelse til

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Wienerberger

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Wienerberger Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Wienerberger Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for. Oslo kommune Energigjenvinningsetaten

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for. Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd. Tillatelsen er gitt på grunnlag

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Nyhamna reservekraftverk

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Nyhamna reservekraftverk Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Nyhamna reservekraftverk Miljøverndepartementet har i vedtak av 12. juni 2009 gitt Statnett Nyhamna reservekraftverk tillatelse til kvotepliktige

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Måløy Sildoljefabrikk

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Måløy Sildoljefabrikk Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Måløy Sildoljefabrikk Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16.

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for. Peterson Linerboard AS, Moss

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for. Peterson Linerboard AS, Moss Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Peterson Linerboard AS, Moss Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd jf

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Elkem Salten

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Elkem Salten Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Elkem Salten Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Rockwool Trondheim

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Rockwool Trondheim Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Rockwool Trondheim Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Norske Skog Saugbrugs AS

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Norske Skog Saugbrugs AS Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Norske Skog Saugbrugs AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16.

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Gasnor Kollsnes - LNG-produksjon

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Gasnor Kollsnes - LNG-produksjon Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Gasnor Kollsnes - LNG-produksjon Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd,

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Drammen Fjernvarme

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Drammen Fjernvarme Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Drammen Fjernvarme Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Oslo lufthavn AS

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Oslo lufthavn AS Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Oslo lufthavn AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Ormen Lange

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Ormen Lange Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Ormen Lange Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Peterson Packaging

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Peterson Packaging Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Peterson Packaging Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for TiZir Titanium & Iron AS

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for TiZir Titanium & Iron AS Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for TiZir Titanium & Iron AS Tillatelsen gjelder så langt det innleveres kvoter i henhold til plikten i klimakvoteloven 12. Tillatelsen gjelder fra 1.

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Brødr. Sunde

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Brødr. Sunde Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Brødr. Sunde Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Ivar Aasen

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Ivar Aasen Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Ivar Aasen Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for BKK Varme

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for BKK Varme Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for BKK Varme Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Statkraft Varme AS

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Statkraft Varme AS Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Statkraft Varme AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Glencore Manganese Norway

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Glencore Manganese Norway Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Glencore Manganese Norway Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf.

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Norgips Norge AS

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Norgips Norge AS Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Norgips Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Norske Skog Saugbrugs

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Norske Skog Saugbrugs Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Norske Skog Saugbrugs Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16.

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for RHI Normag AS

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for RHI Normag AS Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for RHI Normag AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Eidsiva Bioenergi AS - avdeling Hamar

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Eidsiva Bioenergi AS - avdeling Hamar Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Eidsiva Bioenergi AS - avdeling Hamar Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Elkem Bjølvefossen

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Elkem Bjølvefossen Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Elkem Bjølvefossen Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for. Borregaard Industries Ltd

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for. Borregaard Industries Ltd Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Borregaard Industries Ltd Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd jf 16.

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Alvheim

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Alvheim Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Alvheim Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen er

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for NorFraKalk

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for NorFraKalk Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for NorFraKalk Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Norgips Norge AS

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Norgips Norge AS Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Norgips Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Vedde AS

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Vedde AS Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Vedde AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen er

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Rockwool Moss

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Rockwool Moss Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Rockwool Moss Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Gasnor Kollsnes - LNG-produksjon

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Gasnor Kollsnes - LNG-produksjon Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Gasnor Kollsnes - LNG-produksjon Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd,

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Yme

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Yme Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Yme Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen er gitt

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Alcoa Aluminium Lista

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Alcoa Aluminium Lista Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Alcoa Aluminium Lista Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16.

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Nergård Pelagic

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Nergård Pelagic Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Nergård Pelagic Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for BKK Produksjon

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for BKK Produksjon Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for BKK Produksjon Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for BKK Produksjon

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for BKK Produksjon Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for BKK Produksjon Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Pelagia Måløy Sildoljefabrikk

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Pelagia Måløy Sildoljefabrikk Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Pelagia Måløy Sildoljefabrikk Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd,

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Verdalskalk

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Verdalskalk Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Verdalskalk Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Elkem Bjølvefossen

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Elkem Bjølvefossen Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Elkem Bjølvefossen Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for NorFraKalk

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for NorFraKalk Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for NorFraKalk Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Elkem Bremanger

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Elkem Bremanger Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Elkem Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen er gitt

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Tjeldbergodden reservekraftverk

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Tjeldbergodden reservekraftverk Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Tjeldbergodden reservekraftverk Klima- og miljødepartementet har i vedtak av 12. juni 2009, med endringer av 12. desember 2013, gitt Statnett Tjeldbergodden

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til kvotepliktige utslipp for MM Karton FollaCell AS

Oversendelse av tillatelse til kvotepliktige utslipp for MM Karton FollaCell AS MM Karton Follacell AS 7796 FOLLAFOSS Oslo, 30.01.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/10415 Saksbehandler: Olaug Bjertnæs Oversendelse av tillatelse til kvotepliktige utslipp

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Naturkraft Kårstø

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Naturkraft Kårstø Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Naturkraft Kårstø Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Statoil Petroleum AS, Nornefeltet

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Statoil Petroleum AS, Nornefeltet Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Statoil Petroleum AS, Nornefeltet Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser med tilhørende overvåkingsplan for Wacker Chemicals

Oversendelse av tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser med tilhørende overvåkingsplan for Wacker Chemicals Wacker Chemicals Postboks 130 7201 Kyrksæterøra Oslo, 25.09.2013 Deres ref.: Randi Chapana/Marit Berg Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/506 Saksbehandler: Stian Andresen Oversendelse av tillatelse

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Alcoa aluminium Mosjøen

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Alcoa aluminium Mosjøen Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Alcoa aluminium Mosjøen Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16.

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Alcoa Aluminium Lista

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Alcoa Aluminium Lista Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Alcoa Aluminium Lista Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16.

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Hydro Aluminium Årdal Karbon

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Hydro Aluminium Årdal Karbon Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Hydro Aluminium Årdal Karbon Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf.

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Oslo lufthavn Gardermoen

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Oslo lufthavn Gardermoen Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Oslo lufthavn Gardermoen Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16.

Detaljer

Det norske kvotesystemet og forholdet til EUs kvotesystem EUs krav til måling og beregning av utslipp (MRG) SFTs videre oppfølging av kvotevedtak

Det norske kvotesystemet og forholdet til EUs kvotesystem EUs krav til måling og beregning av utslipp (MRG) SFTs videre oppfølging av kvotevedtak NFOGM Temadag 27.mars 2008 Trine Berntzen Det norske kvotesystemet og forholdet til EUs kvotesystem EUs krav til måling og beregning av utslipp (MRG) SFTs videre oppfølging av kvotevedtak 31.10.2012 Side

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Oslo lufthavn Gardermoen

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Oslo lufthavn Gardermoen Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Oslo lufthavn Gardermoen Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16.

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Fortum Varme Oslo AS

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Fortum Varme Oslo AS Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Fortum Varme Oslo AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for RHI Normag AS

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for RHI Normag AS Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for RHI Normag AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Ineos Bamble

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Ineos Bamble Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Ineos Bamble Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Noretyl AS

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Noretyl AS Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Noretyl AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Hafslund Fjernvarme AS, Oslo

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Hafslund Fjernvarme AS, Oslo Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Hafslund Fjernvarme AS, Oslo Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf.

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Celsa Armeringsstål

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Celsa Armeringsstål Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Celsa Armeringsstål Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 og pålegg om oppfølging for Grane - StatoilHydro

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 og pålegg om oppfølging for Grane - StatoilHydro StatoilHydro ASA 4035 Stavanger Attn. Cecilie Skjellevik Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Yara Porsgrunn

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Yara Porsgrunn INSPEKSJONSRAPPORT YARA NORGE AS AVD PORSGRUNN Hydrovegen 55 3936 Porsgrunn Oslo, 8. desember 2016 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Annette Kuhn 2013/498 Saksbehandler: Rune Andersen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Alcoa Aluminium Lista - kvoter

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Alcoa Aluminium Lista - kvoter INSPEKSJONSRAPPORT ALCOA NORWAY ANS AVD LISTA Oslo, 26. november 2015 Lundevågen 4550 Farsund Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Svein Harry Samuelsen 2013/535 Saksbehandler: Sigrun Øen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 og pålegg om oppfølging for Norske Shell AS, Draugenfeltet.

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 og pålegg om oppfølging for Norske Shell AS, Draugenfeltet. A/S Norske Shell Postboks 40 4098 Tananger Att. Ellen Dorthe Jensås Dato: 31.03.2009 Vår ref.: 2007/1021 Deres ref.: Saksbehandler: Ida Bjørkum, telefon: 22 57 34 01 Statens forurensningstilsyn Postboks

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for 3B-Fibreglas Norway

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for 3B-Fibreglas Norway Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for 3B-Fibreglas Norway Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Alvheim

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Alvheim Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Alvheim Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen er

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Ula

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Ula Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Ula Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen er gitt

Detaljer

Inspeksjon ved Skangass LNG-anlegg

Inspeksjon ved Skangass LNG-anlegg Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2012.135.I.KLIF

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Vajda-Papir Scandinavia AS

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Vajda-Papir Scandinavia AS Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Vajda-Papir Scandinavia AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf.

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Ineos Norge avd. Rafnes

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Ineos Norge avd. Rafnes Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Ineos Norge avd. Rafnes Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16.

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Glava Stjørdal

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Glava Stjørdal Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Glava Stjørdal Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for. Celsa Armeringsstål AS

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for. Celsa Armeringsstål AS Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Celsa Armeringsstål AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd jf 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Nordic Paper

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Nordic Paper Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Nordic Paper Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Glava Askim

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Glava Askim Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Glava Askim Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Boliden Odda

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Boliden Odda Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Boliden Odda Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for Gassco Kårstø

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for Gassco Kårstø Gassco AS Kårstø Postboks 93 5501 HAUGESUND Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Statoil ASA avd. Tjeldbergodden metanolfabrikk

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Statoil ASA avd. Tjeldbergodden metanolfabrikk Statoil ASA avd. Tjeldbergodden metanolfabrikk 6699 KJØRSVIKBUGEN Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Mongstad kraftvarmeverk

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Mongstad kraftvarmeverk Statoil ASA 5954 Mongstad Att: Silje Fatnes Skaarer Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer