SARiNOR Søk og Redning til havs i Nordområdene workshop 21. november Referat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SARiNOR Søk og Redning til havs i Nordområdene workshop 21. november 2012. Referat"

Transkript

1 SARiNOR Søk og Redning til havs i Nordområdene workshop 21. november 2012 Referat Innledning Maritim21, Maritimt Forum Nord og MARINTEK samlet ca. 70 eksperter til workshop hos Hovedredningssentralen i Bodø (deltakerliste vedlegg 1). Formålet var å diskutere innhold og fokusområder for et mulig nasjonalt prosjekt på temaet. Fylkesordfører i Nordland Odd Eriksen åpnet det hele og gav i tillegg økonomisk støtte til forprosjektsfasen som prosessen nå befinner seg i. Deretter var det faglige innlegg fra MARINTEK, DNV, Hovedredningssentralen og SINTEF Teknologi & Samfunn, avdeling Helse før alle deltakerne fordelte seg i grupper og startet på gruppearbeid. Presentasjoner finnes tilgjengelig på Aksjonsliste Gjennom møtet ble en rekke aksjonspunkter definert: # Beskrivelse Ansvarlig Tidsfrist 1 Kommentere på møtereferat Alle deltakere 30. november 2 Gi tilbakemelding om pågående prosjekter innen Alle deltakere 30. november temaet Arktisk SAR (også internasjonalt). Bruk vedlagte mal (se vedlegg 2). 3 Utarbeide skisse til hovedprosjekt Maritimt Forum Nord 30. november / MARINTEK / Akvaplan Niva 4 Kommentere på skisse til hovedprosjekt Alle deltakere 14. desember 5 Ferdigstille bakgrunnsnotatet Maritimt Forum Nord 14. desember (som utsendt i utkastform før workshop) / MARINTEK / Akvaplan Niva 6 Avholde første styremøte i forprosjektet Maritimt Forum Nord 21. desember Utsagn om SAR operasjoner i Nordområdene "Tid, avstand og klima vil gjøre noen SAR operasjoner vanskelige, om ikke umulige", Seniorrådgiver Anne Holm Gundersen, HRS Bodø. "Norge skal ha en sentral rolle i arbeidet med å styrke evnen til å gjennomføre søk og redningsoperasjoner i arktiske farvann", Direktør Sturla Henriksen, Norges Rederiforbund "Arktisk SAR-område betyr at Norge har ansvar for å koordinere aktivitet i dette området, IKKE ha beredskapsressurser som dekker hele området til enhver tid. Dette betyr at HRS skal koordinere ressurser også fra andre nasjoner" (HRS, Bodø, november 2012) 1

2 Oppsummering av presentasjoner Presentasjon av Forprosjekt, Tor Einar Berg, MARINTEK - Status for hittil utført arbeid i forprosjektet ble presentert, noe som foreløpig har resultert i: o et forprosjekts notat, som også skal gi en oversikt over relevante prosjekter (pågående og gjennomførte). o To workshoper fokusert på søk og redning i nordområdene. - En oppdatert versjon av bakgrunnsnotatet vil bli distribuert til alle deltakere med mulighet til å kommentere på innhold. Barents 2020 Morten Mejlænder Larsen, DNV - Mye arbeid ble utført for å definere et felles begrepsapparat og felles forståelse av ord og uttrykk, da særlig på tvers av landegrenser og kultur. - Det ble gjennomført grundige risikovurderinger ved operasjoner i Barentshavet, samt avdekke endring i risiko ved å flytte operasjoner fra Nordsjøen og til Barents regionen. - Det er et behov for å jobbe videre med "total bildet" ved en nød-operasjon, da sterkt knyttet til det helhetlige perspektivet (f. eks. samhandling, koordinering). - Det er viktig å definere hvilke tilleggs risikoer som finne ved å operere i arktiske farvann - ISO er ikke komplett og det kreves økt innsats for å dekke de hull som finnes. - Ved operasjoner i nordområdene (dvs. olje og gass, cruise) er muligens skreddersydde løsninger det mest aktuelle, nettopp for å minimere risiko og maksimere responstid. Hovedredningssentralen (HRS), Lars Nedrevåg, Hovedredningssentralen - Har hovedansvar for luft og sjø operasjoner, da først og fremst redning av personell. - Man vil aldri klare å dimensjonere redningsressurser for nord slik at man kan løse alle tenkelige SAR operasjoner - Hovedredningssentralen er i første rekke en koordinator av redningsoperasjoner. - Utviklingen innen feltet er i stor grad hendelsesstyrt, men mer trening og FoU på utvalgte områder er ønsket. - Tid, avstand, antall, og klima betyr alt i redningsoperasjoner, og etter hvert som operasjoner øker både i antall og i nordlig breddegrad minker muligheter for innsats - Det er behov for flere DFU'er som er spisset mot operasjoner i nord. - Det er lite oversikt over russiske SAR ressurser, men en samarbeidsavtale er på plass. Sistnevnte er særdeles viktig for gjennomføring av redningsoperasjoner på tvers av lande grensene. Dette har også stor betydning for øvelser. Sintef Teknologi og Samfunn, avd. Helse, Hilde Færevik - Det er et stort og variert antall parameter som påvirker hypotermi (vind, temperatur, fysisk form, bekledning, etc.), og de ulike parameternes individuelle virkning er meget sammensatt, kompleks og varierende. - Svært mange dødsfall skyldes drukning, og ikke nødvendigvis nedkjøling. Dette fordi man etter 30 minutter vil være så nedkjølt at skjelving opphører(som er varmeskapene reaksjon fra kroppen). - Avdelingen har i samarbeid med ENI utviklet en ny redningsdrakt som gir en betydelig økning i levetid. Denne er testet i ekstreme forhold med gode resultat. 2

3 Konklusjoner fra gruppearbeid 1 Spørsmål er todelt: 1. Hva mener dere bør være kriterier for å definere et eller flere dimensjonerende caser for det norske beredskapsapparatet for søk og redning i Nordområdene. 2. Skisser deretter 2-3 eksempler på aktuelle caser. Bruk gjerne Norsk Olje og Gass sine Definerte Fare- og Ulykkessituasjoner (DFU) som nevnt i underlaget s Kriterier for DFU - Reelle situasjoner, dvs. at de må ta høyde for Arktiske særforhold og således ikke fult så generiske som de Norsk Olje og Gass har definert. - Dynamisk infrastruktur som fartøy, flytende rigger for refueling, safe haven, etc. - Klimaendringer - Endringer i årstider - Avstander - Flydropp - Tidshorisont - Ta hensyn til alle mulige beredskapsressurser, inkl. helikopter, fly og fartøyer til sjøs (fiskebåter, stand-by fartøyer, kystvakt i beredskap i bestemte geografiske områder ) - Dimensjon: o 1-2 personer på fiskefartøyer til store cruiseskip o Daglige hendelser til sjeldne hendelser o Fra brann til motorhavari - SAR beredskap må være et dugnadsarbeid (dvs. høy grad av samhandling og koordinering) 2. Eksempel på DFU 1. Brann på skip, hurtig evakuering 2. Fartøy i drift mot installasjon 3. Nedising av båt (Polar low) 4. Isskruing mot installasjon 5. Lokal varsling og systemer rundt dette (man-over-board solutions) 6. Varsling innenfor Sea Area A2-A3 7. Varsling innenfor Sea Area A4 (nord for 70 N) 8. Borerigg med 140 personer langt nordøst ("worst case scenario") 9. Rigg i drift 10. Personell på isflak 11. Redd folk i sjø (21 personer) 12. Kystnær aktivitet 13. Fiskeri (over store områder) 14. Olje- og gassaktivitet 15. Cruiseskip med personer med alder over 67 år Se for øvrig mot Norsk Olje og Gass og de generiske DFU'er som er lagt til grunn for operasjoner i Nordsjøen. Se også mot de DFU'er som ligger til grunn i Fostervoll-utvalgets rapport (NOU 1997:3 "Om Redningshelikoptertjenesten"). 3

4 Konklusjoner fra gruppearbeid 2 Spørsmål: Hva mener dere et nasjonalt prosjekt på emnet "Søk og redning til havs i Nordområdene" bør inneholde? Hvem er målgruppen? Hva må være hovedmålet? Hvilke deloppgaver må løses på veien? Hvilke kompetansekrav vil stilles for å oppnå målene? Hvilke roller vil de ulike private og offentlige aktørene måtte ta? Hva må et slikt prosjekt inneholde for å sikre industrifinansiering? Målgruppe for Hovedprosjekt Målgruppen for et hovedprosjekt er stor og diversifisert: Ulike Departementer (NHD, FKD, JD, etc.), Næringsaktører (oljeselskaper, rederi, etc.), Organisasjoner, Leverandørindustrien, Forskning, etc. Hovedmål - SAR beredskapen skal være bedre i nord enn i sør - Teknologien må være bedre - Sjøfarende skal føle seg trygge under maritime operasjoner i nordområdene - Presentere en gapanalyse der man fastslår hvordan beredskapen ser ut i dag og hvor vi vil i framtiden - Resultere i et godt planunderlag for redningsaksjoner - Få god samhandling på tvers av alle aktører ved å trene sammen - Fase 1: Identifisere DFU'er, hvor er vi og hvor skal vi - Fase 2: Organisasjonsmessige, teknologiske og operasjonelle tiltak - Fase 3: Implementering Deloppgaver - Identifisere DFU'er (samt forslå rammer for årlig trening av utvalgt DFU) - Kartlegge dagens prosess og rollefordeling, bidra til tydeliggjøring av dette - Kartlegge dagens tilbud inne trening og opplæring. Dekker det dagens og framtidens behov? - Årlig trening på et valgt scenario, alle aktører trene sammen, men også trene på egenberedskap, og det å hjelpe andre. Rekonstruksjon av en faktisk hendelse? Inkluderer samhandling, gjerne mellom industri- og myndighetsaktører (Barents Watch) - Aktivitetsoversikt, hva skjer hvor? - Gap-analyse av dagens situasjon når det gjelder offentlige og private ressurser eksisterende og planlagte, definere behov med klart ambisjonsnivå, utvikle nye løsninger. Risikovurdering av de ulike scenariene. o Hvor er vi, hvor skal vi, hva trengs (ambisjonsnivå), implementering av nye utviklede løsninger o "Johari" vindu - Finne ut hvilke systemer som er tilgjengelig i dag for nødmeldinger, hvilke tiltak må igangsettes, viktig i Sea Area A4 (Iridium, COSPAS-SARSAT etc.) - Hvilke kommunikasjonssystemer er tilgjengelig i ulike geografiske områder, er det behov for nye løsninger? Hva er faktisk kapasitet på ulike systemer? 4

5 - Lokaliseringsteknologi: Videresending av nødmeldinger, hva skjer i operasjoner lokalt vs. på land (for eksempel ny teknologi som kan plasseres på personer/i redningsflåter og klær). - Viktig med gode rutiner og planlegging og gjennomføring en redningsaksjon (ref. Forsvaret) - Helhetlig tenkning, anbefalinger til Stortinget - Analyser teknologi og utstyrsbehov - Adekvat og tilstrekkelige SAR-ressurser (olje- og gass) - Flytende safe haven og bunkringskapasitet i nordområdene - Fokusere på formidling til alle aktuelle aktørgrupper underveis - Bidra til en tydeligere rollefordeling Roller til ulike private og offentlige aktører - Prosjektet bør gi innspill til denne diskusjonen, og her kan det være aktuelt å se mot olje og gass industrien. Hvordan sikre industrifinansiering - Et godt definert og beskrevet prosjekt er et premiss. - Sørge for spleiselag mellom industri og myndigheter - Bred deltakelse - Leverandører - De som er påtvunget å ha beredskap - Må dekke industriens behov - Vurdere delprosjekter med støtte fra andre finansieringskilder, f.eks. ESA, IAP Øvrige faktorer - Skal nasjonal redningsambisjon økes, f.eks. til 10 personer i ytterkant av gjeldene SAR sone? - Ikke ta for gitt at SAR-tjenester dekkes av nye typer kommunikasjonsløsninger f.eks. basert på HEO - For korte meldinger er Iridium ok - HF/MF, vi kan/bør benytte de systemer som er tilgjengelig - On-site løsninger: Bredbånd? Overføring av video mellom aktører? - Det er et behov for å få frem ny teknologi som kan plasseres på personer/i redningsflåter og klær. - Når det gjelder egenberedskap for store cruiseskip (USA Jan Mayen Svalbard) Nasjonen må være klar og tydelig på at man ikke kan forvente full tilgang til SAR ressurser i alle geografiske områder (ref. Danmark sin policy for de som seiler i farvann rundt Grønnland) - Økt olje- og gassaktivitet øker beredskapen totalt sett - Konkrete løsninger: o Dropp av utstyr fra fly (flåter etc.) o Forbedrede redningsklær, personlig nødpeilesender etc. o Bruk av UAV, droner etc - Hva skal man trene på og hvorfor, må ha klare case/dfu å jobbe ut fra. - Hent informasjon fra ulykkesstatistikk samt fra ulike forsikringsselskaper Styringsgruppe for forprosjektet ENI, Norwegian Hull Club, Shell Norge, Maritimt Forum Nord, Norges Rederiforbund, HRS Bodø, 5

6 Vedlegg 2 Mal for kartlegging av relevante prosjekt Vedlagt mal viser et eksempel på hvordan dette kan fylles ut. MarSafe North Maritime Safety Management in the High North MarSafe North's major objective has been to assess the issues challenging safe maritime operations in the High North and to provide recommendations on how these challenges should be met with existing and expected future technologies. Keywords: literature survey, questionnaires, technology road mapping, scenario testing, stakeholder workshops, field tests Project information: Type: RCN (MAROFF) Innovation project Owner: Kongsberg Seatex Manager: Participants: MARINTEK, Kay E. Fjørtoft Kongsberg Seatex, MARINTEK, Kongsberg Norcontrol IT, Kongsberg Satellite Service, Universitetssenteret på Svalbard, SINTEF IKT, Det Store Norske Spitsbergen Gruvekompani, Kystverket, Hovedredningssentralen i Bodø, Forsvarets Forskningsinstitutt, Wroclaw University of Technology , NOK 23 mill Duration & budget: Web page: References (open reports/papers): Report: Analysis of maritime safety management in the High North Paper: A case study from an emergency operation in the Arctic seas Paper: Maritime communication to support safe navigation Paper: Novel maritime communications technology Main results/conclusions: Summaries of challenges in the High North within the following areas: environment and geography emergency preparedness, SAR (Search and Rescue) services, EER (Escape, Evacuation and Rescue) information and data communication, surveillance and tracking national and international governance A list of recommendations on measures to meet the safety management challenges in the High North has been established, pertaining to the following six areas: communication, surveillance and tracking maritime operations vessels and constructions education and training information and data emergency preparedness, Search and Rescue (SAR) and Escape, Evacuation and Rescue (EER) 6

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi Handlingsplan 2012 www.maritim21.no I 2012 skal Maritim21 stimulere til forskningssamarbeid innen kompetanseområder med stor verdiskapingshøyde for

Detaljer

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP 064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP Original versjon Nr.: 064 Etablert: 14.06.00 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 10.09.12 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø.

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. 21. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag og konklusjon...2 2. Innledning...4 3. Økte aktiviteter gir nye utfordringer...4 3.1 Arktis

Detaljer

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden?

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden? Norsk oljevernberedskap - rustet for fremtiden? Til Samferdselsdepartementet Regjeringen oppnevnte våren 204 et utvalg som skulle vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

Norsk romstrategi 2020. Strategiske satsinger og prioriteringer utarbeidet av Norsk Romsenter for perioden 2014-2020

Norsk romstrategi 2020. Strategiske satsinger og prioriteringer utarbeidet av Norsk Romsenter for perioden 2014-2020 Norsk romstrategi 2020 Strategiske satsinger og prioriteringer utarbeidet av Norsk Romsenter for perioden 2014-2020 Norsk romstrategi 2020 Norsk Romsenter skal være statens strategiske, samordnende og

Detaljer

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport

Detaljer

StrålevernRapport 2009:8. Erfaringsbasert kunnskap i norsk atomberedskap medvirkning fra berørte parter. Rapport fra EURANOS-prosjektet

StrålevernRapport 2009:8. Erfaringsbasert kunnskap i norsk atomberedskap medvirkning fra berørte parter. Rapport fra EURANOS-prosjektet StrålevernRapport 2009:8 Erfaringsbasert kunnskap i norsk atomberedskap medvirkning fra berørte parter Rapport fra EURANOS-prosjektet Referanse: Bay-Larsen I 1, Oughton D 2, Liland A 3, Eikelmann IM 3,

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Om nettbasert fellesoperativ samarbeidslæring mellom krigsskolene tilbakemeldinger fra

Om nettbasert fellesoperativ samarbeidslæring mellom krigsskolene tilbakemeldinger fra FFI-rapport 2014/01450 Om nettbasert fellesoperativ samarbeidslæring mellom krigsskolene tilbakemeldinger fra kadetter og instruktører Ann-Kristin Elstad og Arild Bergh Forsvarets FFI forskningsinstitutt

Detaljer

Rapport. Sikker kommunikasjon om bord

Rapport. Sikker kommunikasjon om bord - Åpen Rapport Sikker kommunikasjon om bord En studie av omfang, rekruttering, språk, kommunikasjon og sikkerhet med fokus på utenlandsk arbeidskraft i norsk fiskeflåte. Forfattere Trine Thorvaldsen Signe

Detaljer

BO TRYGT OG GODT HJEMME

BO TRYGT OG GODT HJEMME BO TRYGT OG GODT HJEMME En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi AUD FINDAL DAHL OG MARIANN FOSSUM Senter for omsorgsforskning rapportserie nr. 7-2012 Senter for omsorgsforskning, rapportserie

Detaljer

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen Norges offentlige utredninger NOU 2013:9 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen Utredning fra et utvalg oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 8. november 2012. Avgitt

Detaljer

FylkesROS for Finnmark

FylkesROS for Finnmark FylkesROS for Finnmark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR FINNMARK 2014-2017 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Mål for FylkesROS i Finnmark... 4 1.2 Sentrale begreper... 4 1.3 Risikovurderinger

Detaljer

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK.

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK. Beregnet til Difi Dokument type Rapport, versjon 1.0 Dato Desember, 2009 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK 2

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer

1. Innledning... 1. 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1. 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2. 1.2.1 Politisk forankring...

1. Innledning... 1. 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1. 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2. 1.2.1 Politisk forankring... i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2 1.2.1 Politisk forankring... 2 1.2.2 Nasjonal forsknings- og industriforankring...

Detaljer

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011 NF-rapport nr. 15/2011 Innovasjonsselskap: 20 Infrastruktur eller næringsvirksomhet? 15 Tommy Høyvarde Clausen Gry Agnete Alsos Are Jensen Elisabet Ljunggren Evgueni Vinogradov Ulla Hytti 10 5 Innovasjonsselskap:

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, September 2001

NORSOK STANDARD Rev. 2, September 2001 NORSOK STANDARD Z-013N Rev. 2, September 2001 Risiko- og beredskapsanalyse This NORSOK standard is developed by NTS with broad industry participation. Please note that whilst every effort has been made

Detaljer

26.02.2015 Revidert 21.04.15 ÅRSRAPPORT NORSK ROMSENTER

26.02.2015 Revidert 21.04.15 ÅRSRAPPORT NORSK ROMSENTER 26.02.2015 Revidert 21.04.15 ÅRSRAPPORT 2014 NORSK ROMSENTER Innhold I. Leders beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 5 III. Årets aktiviteter og resultater... 6 III.1 Aktiviteter...

Detaljer

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers En kartlegging av perspektiver fra forskningsinstitusjoner og organisasjoner i det norske global helsemiljøet Hanne Lichtwarck Andrea Melberg Kristine Husøy

Detaljer

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko RAPPORT Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko Februar 2014 INNHOLD Forord... 7 Sammendrag... 8 01 Innledning... 11 1.1 Mandat... 12 1.2 Problemstilling og avgrensing... 13 1.3 Organisering

Detaljer

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel»

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel» Studie i regi av Petroleumstilsynets rapport Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2013 http://www.ptil.no/hovedrapport-sokkel/category1155.html «Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons-

Detaljer

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015 Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge, januar 2015 prosjektrapport 2015 Standard Norge rapport Tittel Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer