RAPPORT! «HMS/utfordringer!i! nordområdene»!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT! «HMS/utfordringer!i! nordområdene»!"

Transkript

1 RAPPORT Oppsummeringsrapport «HMS/utfordringeri nordområdene» Norskoljeoggassereninteresse/ogarbeidsgiverorganisasjonforoljeselskaperog leverandørbedrifterknyttettilutforskningogproduksjonavoljeoggasspånorsk kontinentalsokkel.norskoljeoggassertilsluttetnæringslivetshovedorganisasjon. Postboks8065,4068Stavanger.www.norskoljeoggass.no

2 Forord Initiativet«HMS-utfordringerinordområdene»bleigangsattavNorskoljeoggassi2010. Partenebleinviterttilådeltaidettearbeidet,ogdetbleopprettetenProgramkomitemeddeltakerefra: *Interesse-ogarbeidsgiverorganisasjonene:Norskoljeoggass,NorgesRederiforbund,NorskIndustri *Fagforbundene:IndustriEnergi,SAFE,Lederne,Desamarbeidendeorganisasjoner(DSO) *Myndighetene:PetroleumstilsynetogOljedirektoratet. FormåletmedarbeidetharværtåøkekunnskapenknyttettildeHMS-utfordringermankanpåtreffei nordområdene,samtåetablereenfellesforståelsefordisseproblemstillingene. Interessenfor,ogengasjementetrundt,arbeidetharværtstor.Aktivdeltakelseogbidragfraalleinvolverte parterharværtviktigeforutsetningerfordettetrepartssamarbeidet. Viviltakkeallesomharbidraddidetteomfattendearbeidet. DennerapportenfraNorskoljeoggassoppsummererenrekkeHMS-problemstillingerog-anbefalingerrelatert tilpetroleumsvirksomhetinord,ogdenutgjøretgodtgrunnlagforviderearbeidmedhms-utfordringeri nordområdene. Stavanger,25.juni2015 Norskoljeoggassereninteresse/ogarbeidsgiverorganisasjonforoljeselskaperog leverandørbedrifterknyttettilutforskningogproduksjonavoljeoggasspånorsk kontinentalsokkel.norskoljeoggassertilsluttetnæringslivetshovedorganisasjon. Postboks8065,4068Stavanger.www.norskoljeoggass.no

3 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport INNHOLD INNHOLD SAMMENDRAG BAKGRUNN ORGANISERINGAVARBEIDET Programkomiteen Sekretariat LITTERATUR/OGFAKTAINNSAMLING Generelt/tverrfaglig Klimatiskeforholdogkommunikasjon Helseogarbeidsmiljø Helikopterlogistikkoghelikopterberedskap Risikostyringogdesign Beredskap Infrastruktur,maritimlogistikkogiskontroll ARBEIDSSEMINARENE Avgrensningerogforutsetninger Rammerforarbeidsseminarene Innledereogpresentasjoner Resultaterfraarbeidsseminarene Deltakerepåarbeidsseminarene Gruppearbeidogbearbeidingavgruppearbeidet Evalueringavarbeidsseminarene BEARBEIDINGAVIDENTIFISERTEPROBLEMSTILLINGEROG ANBEFALINGER PROBLEMSTILLINGEROGANBEFALINGER...19 VEDLEGG1:PROGRAMFORSEMINARENE...46 VEDLEGG2:PROGRAMKOMITEENSMEDLEMMER...52 VEDLEGG3:SEKRETARIATETSMEDLEMMER...53 VEDLEGG4:GRUPPEARBEID...54 Gruppearbeid...54 Arbeidsmetodikk...54 Side3

4 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport 1 SAMMENDRAG Norskoljeoggasshardefinertnordområdenesometegetstrategisksatsingsområde.Deterfleregrunner tildette.nordområdeneerheltsentraleforåkunnepåvisenyeforekomsteravoljeoggassslikatvifortsatt kanleveredetsomvilblikrevetavnorskpetroleumsindustri.barentshaveterdetstørsteogmestlovende områdetpånorsksokkelnårdetgjelderuoppdagede,gjenværenderessurserpånorsksokkel. Enøktnæringsaktivitetinordområdeneerviktigforlandsdelenognorskpetroleumsaktiviteti nordområdeneerogsåviktigfornasjonenstotaleinteresserinord. Viharethøytsikkerhetsnivåpånorsksokkel.Deteroppnåddstoreforbedringerbareiløpetavdesisteti årene.viskaldrivevårvirksomhetpåensikkermåtefordi: Detharenegenverdiåunngåskaderpåmennesker,miljøogverdier. Sikkerogpåliteligdriftvårlisenstilådrivepånorsksokkel. Dettegjelderogsåforpetroleumsaktivitetinord. Petroleumsoperasjonerinorderimidlertidikkeennyaktivitet.Petroleumsindustrienhardrevetforsvarlig virksomhetinordområdeneifleretiår.norskoljeoggassønskerimidlertidytterligereåsøkekunnskapom særskilteognyehms-utfordringeretterhvertsomolje-oggassindustrientrekkernordover,jfr.23. tildelingsrunde.vimåalltidarbeideforåbedrelærings-ogerfaringsoverføringforåredusererisikoenfor storulykkerogandrehms-hendelserpådennorskesokkelen,inkludertnordområdene. Initiativet«HMS-utfordringerinordområdene»bleigangsattavNorskoljeoggassi2010.Parteneble inviterttilådeltaidettearbeidet.detbleopprettetenprogramkomitemeddeltakerefra: *Interesse-ogarbeidsgiverorganisasjonene:Norskoljeoggass,NorgesRederiforbund,NorskIndustri *Fagforbundene:IndustriEnergi,SAFE,Lederne,DSO *Myndighetene:PetroleumstilsynetogOljedirektoratet. Formåletmedarbeidetharværtåøkekunnskapenknyttettildeutfordringermankanpåtreffei nordområdene,ogåbidratilåetablereenfellesforståelsefordisseproblemstillingene. EtsekretariatharpåvegneavProgramkomiteenutførtlitteratursøkogforetattlitteraturinnsamling.Denne kunnskapsinnhentingenharbidratttilåskaffeetsolidkunnskapsgrunnlagforviderearbeidmed«hmsutfordringerinordområdene». Sekretariatetharitillegg,somenhovedaktivitetinnendetteinitiativet,planlagtoggjennomførtseks arbeidsseminarer.arbeidsseminareneharblittgjennomførtmeddeltagelsekunfrainvitertedeltakere. ArbeidsseminareneharomhandletrelevantetemaerknyttettilHMSutfordringerinordområdene: 1. Klimatiskeforholdogkommunikasjon(Gardermoen,24-25.mars2014). Informasjonfradetteseminaretblegittsominnledningtildeøvrigeseminarer. 2. Helseogarbeidsmiljø(Solstrand,23-24.april2014) 3. Helikopterlogistikkoghelikopterberedskap(Utsteinklosterhotell,6-7.mai2014) 4. Risikostyringogdesign(Selbusjøen,20-21.mai2014) 5. Beredskap(Tromsø,2-3.juni2014) 6. Logistikkogiskontroll(Stavanger,17-18.juni2014) DetaljerteprogramforalledeseksarbeidsseminareneframkommeriVedlegg1. Interessenforogengasjementetrundtdeseksarbeidsseminareneharværtstor.Detdeltoktilsammen263 personerfra62ulikeselskaper,universiteter,forskningsinstitusjoner,offentligeetater,fagforbundm.fl.på deseksarbeidsseminarene. 4.november2014bledetarrangertenoppsummeringskonferansepåClarionhotellEnergyiStavanger.På dennekonferansenbledeviktigsteresultatenefraarbeidetpresentert. Side4

5 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Side5 Initiativetharhattfølgenderammerogavgrensninger: HMSharidettearbeidetværtdefinertsomhelse,arbeidsmiljøogsikkerhet(dettebetyrat oljevernberedskapmmikkeharværtbehandletidettearbeidet). Arbeidetharihovedsakomhandletproblemstillingersomkanpåtreffesinordområdenesom alleredeeråpnetforpetroleumsaktivitet,d.v.s.inkludert23.konsesjonsrunde.forenkeltetemaer bledetogsånaturligåpekepåproblemstillingersomkanpåtreffesiområderutoverdeområdene somidageråpnetforolje-oggassvirksomhet. Initiativetomfatterallefaseravpetroleumsaktivitetinord. ArbeidetharforsøktåbegrenseproblemstillingenetilHMS-relaterteutfordringer,mengårfor enkeltespørsmåloverioperasjonelleutfordringer. Enlangrekkeavforholdenesomerblittidentifisertpåarbeidsseminarenesompotensielle problemstillinger,erimidlertidalleredeløst,ellervilfinnesinløsningi,oggjennomplanleggingav, aktiviteterinord.operatørene,sammenmedrederiene,viltilenhvertid,måtteplanleggefor lokasjonsspesifikkeoperasjoner,dermanmåtahensyntilgeografiskposisjon,tilgjengelige kommunikasjonsformer,områdespesifikkeklimatiskeforholdogværfenomener,helikoptertransportog helikopterlogistikk,samtlokasjonsspesifikkberedskap(herundermedisinskberedskap,evakueringog redning). AlleinteressenterharettHMS-målforpetroleumsaktivitetinord:Disseoperasjoneneskalhaet tilfredsstillenderisikonivå,d.v.s.atdetskalforeliggeettilfredsstillendeogforsvarligrisikonivå uansetthvordetpågårpetroleumsaktivitetpånorsksokkel. Ulikeaktørervilhaulikerolleriforholdtilå: - konkluderemedatproblemetalleredeerløst/ivaretatt - løsedeidentifiserteproblemstillingene - følgeoppusikkerhetene - tettekunnskapshullene Aktøreneer,menmerkatlistenikkeerkomplettellerutfyllende: Operatørene Rederiene Myndigheter(Petroleumstilsynet,Avinor,Helsedirektoratetm.fl.) Offentligeetater(HelseNord,Hovedredningssentralen,Forsvaretm.fl.) AndreviktigeaktørersomMeteorologiskinstitutt,Norskromsenter,ulikeforskningsinstitusjoner ogkonsulentmiljøer Bransjeorganisasjonene,heriførsterekkeNorskoljeoggassogNorgesRederiforbund MerkatNorskoljeoggassogNorgesRederiforbundigangsetteraktiviteterogprosjekterpåoppdragfra sinemedlemsselskaper. Initiativogforslagfrafagforbundeneogmyndighetenevilværeviktigeidetviderearbeidet,ogdetvilogså værerelevantataktuelleproblemstillingerdrøftespåuliketrepartsarenaer. Idetfølgendepekesdetpånoenområdersomdetkanværehensiktsmessigåfølgeopp. Behovforbedreværvarsler Etgjennomgåendetemafordiskusjoniarbeidsseminareneharværtbehovforbedreværvarsleriaktuelle områderavbarentshavet.medværvarsel,såforståsdetherbedrevarselomspesifikkeværfenomenerslik sompolarelavtrykk,tråg(d.v.s.sværttettesnøbyger),tåkesamtisvarsel(altsåvarselomising)påfartøy, riggellerfastinnretning.dettekanrelativtenkeltforbedresgjennombedresamarbeidaktøreneimellom, d.v.s.atbransjenbidrarmedfleremålepunkterogatmet.nobidrarmedvidereutviklingavmodellerfor varsling.menforatbransjenskalkunnebidra,erdetimidlertidenforutsetningatmet.nogirføringerfor frekvens,formatogkvalitetpåmetoceandataeneslikatdekangårettinniværvarslingsmodellene.

6 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Side6 Etspørsmålsomogsåkomframgjennomfagdiskusjonene,varomdetforeliggergodenokmodellerfor varslingavsåkalte growlers (eller knult ),d.v.s.storeisklumperigrønnsjø.underforutsetningavatdet foreliggeretbehovogønskefrahosnorskoljeoggasssinemedlemsselskaper,vilnorskoljeoggassforeslå enutredningavdenneproblematikkeninærtsamarbeidmedmet.no. BeredskapiNord Etannettemasomharskaptstorinteresseogdiskusjoniarbeidsseminareneharværtberedskapinord (herundermedisinskberedskap,evakueringogredning).pånorsksokkelforeliggerdetenfordelingav redningsansvaretmellomprivateogoffentligeredningsaktører(herunderhovedredningssentralen HRSog deressursenesomhrshartilgangtil)slikatdeprivateharansvarforredningienomkretslik500meter rundtinnretningen,mensdeoffentligeredningsressurseneharredningsansvaretfralandoguttildenne 500meterssonen. Stortingsmeldingnr.7,( ); Nordområdene Visjonogvirkemidler sierimidlertidfølgende(jegsiterer): «Det%påligger%derfor%den%enkelte%næringsutøver%og%deres%bransjeorganisasjoner%systematisk%å% arbeide%for%å%redusere%risikoen%for%ulykker%og%for%selv%å%kunne%håndtere%kriser%i%større%utstrekning% enn%det%som%er%nødvendig%i%andre%farvann.%regjeringen%ønsker%å%bidra%til%åpenhet%om%utfordringer,% utvikling%av%kunnskap%og%erfaringsoverføring.»% Dettekangiinntrykkavatdepolitiskemyndigheteneharandreføringerforredningsansvareti nordområdene.iallefallskaperstortingsmeldingenenvissusikkerhetomkringdette.norskoljeoggasskan påvegneavbransjendrøftedisseuttalelsenemeddeaktuellemyndigheteneslikatevt.usikkerhetkan leggestilside.norskoljeoggassforutsetteratprinsippeneforredningskalværeensoverheledennorske kontinentalsokkelen,d.v.s.atredningsansvaretmellomlandoginnretningens500meterssonefortsattskal væredetoffentligesansvar,ogsåinord. Telemedisin Etannettemasomdeflestearbeidsgruppenehardrøftet,dreiersegomåinnføretelemedisinsomet standardverktøyforoperasjonerinord.flereoperatørerharalleredeetablerttelemedisinforallesine operasjoner.enforutsetningfortelemedisineratmanharkommunikasjonskanalereller-mediersomkan overførerelevantedata. Kommunikasjoninord Etsværtsentralttemasomerblittdrøftetiarbeidsgruppene,harnettoppværtkommunikasjoninord. Kommunikasjonviasatellittnordfor72breddegradbegynneråbliutfordrendeogustabil,ognordfor75 breddegradersatellittkommunikasjonsværtkrevende.norskromsentererenaktørsomstårheltsentralt medhensyntilåvidereutvikleogforbedrekommunikasjonviasatellittinord.menforatnorskromsenter skalkunneutredemuligheter,utvikleløsningerogvurderefinansieringsmuligheterforsatellittkommunikasjoninordområdene,måbransjengåitettdialogmednorskromsenterogtilkjennegihvilke langsiktigebehovbransjenhar.herunderkannevnesatpetroleumsindustrienharbehovforvarslingav romværsomkanpåvirkekommunikasjonogposisjonering,samtattilgangtilbredbånderviktigi beredskapssituasjonerogfortelemedisin.norskoljeoggasskanevt.bidramedåkoordinerekontakt mellomnorskromsenterogindustrien. Helikopterberedskapoghelikopterlogistikk Helikopterberedskapoghelikopterlogistikkharværtsværtsentraleemnerpåarbeidsseminarene. NorskoljeoggasssinLuftfartsfagligeEkspertgruppestårsomdenviktigsteaktørenibransjeniforholdtilå følgeoppdeproblemstillingenesomerblittpåpektidettearbeidet.itilleggvilsamarbeidsforumfor helikoptersikkerhetspilleensentralrolle. Innspillvedrørenderetningslinjer Gjennomarbeidet HMS-utfordringerinordområdene erdetblittfremmetenrekkeforslagomåopprette nyeellerrevidereeksisterendenorskoljeoggassretningslinjer.norskoljeoggassvilvurdereforslagene,og vivil,forutsattatvåremedlemsselskapergirnorskoljeoggassioppdragåstarteoppslikeinitiativ,invitere parteneinnidettearbeidet.

7 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Helseogarbeidsmiljø Helseogarbeidsmiljøharværtetsentralttemapåarbeidsseminarene.Operatørogrederieransvarligforå tilretteleggeforgodogforsvarligarbeidsorganiseringogrestitusjonstid.tilsvarendegjelderdetåha tilgjengeligogstilletildisposisjonhensiktsmessigarbeidstøyogverneutstyrtilpassetdeaktuelleklimatiske forholdene.noearbeidstøyogverneutstyrblirimidlertidubrukeliggittvisseklimatiskeforhold.detpågår myearbeidsomharsommålåutviklenyttegnettøyogverneutstyrfornordområdene.detkreves imidlertidmerutviklingoguttestingførdisseprodukteneblirhyllevare. Designogvinterisering Designogvinteriseringharværtflittigdiskutertiarbeidsgruppene,bådeirelasjontilf.eks.sikkerhetskritiske systemer,tilanleggsintegritet,ogtilarbeidsmiljøm.m.sværtmangeavdeproblemstillingenesomerblitt tattfram,kanadresseresidetpågåendeinternasjonalestandardiseringsarbeidetunderiso.deteretablert enegenstrukturunderisoforvidereføringavanbefalingenegittibarents2020. Norskoljeoggassharalleredebraktdeulikeproblemstillingenesomharkommetframgjennomarbeidet påseminarene,inntildetaktuellestandardiseringsarbeidetinnunderiso.itilleggvildetværenaturligatde ulikeaktørenebringertematikkomvinteriseringogdesign,inkludertanbefalingerknyttettil sikkerhetskritiskutstyr,inniandrepågåendestandardiseringsarbeidsliksompolarcode,norsokog relevantevinteriseringsmanualer. Innspilltilforskning Norskoljeoggassvil,sammenmedNorgesRederiforbund,påinitiativfravåremedlemsselskaper, vurdere forslagsomerblittframsattomvidereføringavpågåendeforskning, ellerforskningpånyetemaerbåde innenforhelseogarbeidsmiljø,menogsåinnenfordeandretemaenesomerblittdrøftetidettearbeidet. NorskoljeoggassogNorgesRederiforbundvilbringeaktuelleforskningstemainnsomforslagtil forskningsprogrammersliksom;petromaks2,og21ogmaritim21. Viderearbeid Arbeidetfradeseksarbeidsseminareneframbragtehele383forslagtilviderearbeid.Disseforslageneer blittstrukturertogkategorisert.alleforslageneerblittvurdertmedhensyntilhvilkeforslagsombørfølges oppvidere.itilleggharmanidentifisertmuligeaksjonersamtfremmetforslagtilhvemsomeventueltkan taansvarforåfølgedisseaktiviteteneopp,sekapittel7idennerapporten.hvilkeaktiviteternorskoljeog gassigangsetter,eravhengigavoppdragetvifårfravåremedlemsselskaper.alleforslagomvidere aktiviteteriregiavnorskoljeoggass,vilblibehandletogbesluttetinorskoljeoggasssinestyrende organer. Side7

8 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Side8 2 BAKGRUNN Norskoljeoggasshardefinertnordområdenesometegetstrategisksatsingsområde.Deterfleregrunner tildette. Fordetførstemenerviatnorsksokkelmåbetraktessomenhelhet.Tilhelhetenhørerogså havområdeneutenforogrundtlofoten,vesterålen,senjaogjanmayenmed. Dernesternordområdeneheltsentraleforåkunnepåvisenyeforekomsteravoljeoggassslikatvi fortsattkanleveredetsomvilblikrevetavnorskpetroleumsindustri.barentshaveterdetstørste ogmestlovendeområdetpånorsksokkelnårdetgjelderuoppdagede,gjenværenderessurserpå norsksokkel. Enøktnæringsaktivitetinordområdeneerdessutenviktigfordidettevilskapeøktsysselsettingi enlandsdelsomharbehovfordet. TilsluttvilviframheveatnorskpetroleumsaktivitetiNordområdeneogsåerviktigfornasjonens totaleinteresserinord. Viharethøytsikkerhetsnivåpånorsksokkel.Deteroppnåddstoreforbedringerbareiløpetavdesisteti årene.deterfleregrunnertilatviskaldrivevårvirksomhetpåensikkermåte. Detviktigsteavalteråunngåskaderpåmennesker,miljøogverdier. Dernestersikkerogpåliteligdriftvårlisenstilådrivepånorsksokkel. Dettegjelderogsåforpetroleumsaktivitetinord. Petroleumsoperasjonerinorderimidlertidikkeennyaktivitet.Petroleumsindustrienhardrevetforsvarlig virksomhetinordområdeneifleretiår.vikjennerdeflestehms-utfordringenesomvimøterinord, herunderblantannetpolarelavtrykk,ising,mørketid,atmosfæriskeforstyrrelsersomkanpåvirke kommunikasjonssignaler,problemstillingerknyttettilberedskapsamtkrevendepersonelltransportm.fl. NorskoljeoggassønskerimidlertidåsøkekunnskapomsærskilteognyeHMS-utfordringeretterhvertsom olje-oggassindustrientrekkernordover,jfr.23.tildelingsrunde.vimåalltidarbeideforåblibedrepå lærings-ogerfaringsoverføringmeddenhensiktåredusererisikoenforstorulykkerogandrehmshendelserpånorsksokkel,inkludertnordområdene. Dettearbeidet,somhaddesinforsiktigeoppstarti2010,harhattsommålåidentifisererelevanteHMSutfordringerinordområdene,ogbidratilenfellesforståelseavdisseproblemstillingene.

9 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Side9 3 ORGANISERINGAVARBEIDET 3.1 Programkomiteen Norskoljeoggasstokinitiativtil HMS-utfordringerinordområdene alleredei2010. % HensiktenmeddetteinitiativetharværtåøkekunnskapenomkringHMS-utfordringerrelaterttil petroleumsaktivitetinordområdene.manhargjennomdettearbeidetønsketåetablereenfellesforståelse blantparteneipetroleumsindustrienfordisseproblemstillingene. Norskoljeoggassinviterteparteneipetroleumsindustrientilådeltaien«ProgramkomiteforHMSutfordringerinordområdene».Dettearbeidetharbyggetpåetaktivttrepartssamarbeid. Partenesomhardeltattidettearbeidet,harvært; Interesse-ogarbeidsgiverorganisasjonene: Norskoljeoggass NorgesRederiforbund NorskIndustri Fagforbundene: IndustriEnergi SAFE Lederne Desamarbeidendeorganisasjoner(DSO) Myndighetene: Petroleumstilsynet(Ptil) Oljedirektoratet(OD) Programkomiteenhaddefølgendemandat: «Komiteen%skal%utarbeide%program%for%et%eller%flere%seminar%om%HMSDutfordringer%i%nordområdene.%% %Disse%seminarene%skal%arrangeres%i%regi%av%Norsk%olje%og%gass.%% % %HMSDutfordringer%omfatter%blant%annet%problemstillinger%og%HMSDstrategier%for%operasjoner%i%nord,% herunder%forhold%knyttet%til:% Avstander% Mangelfull%infrastruktur% SjøD%og%lufttemperatur% Havstrømmer% Vinterisering% Kommunikasjon% Beredskap% Medisinsk%evakuering% Helikoptertransport%% Arbeidsmiljø%m.m.%% % %Hensikten%med%seminarene%er%å%legge%til%rette%for%en%felles%kunnskap%om%problemstillinger%knyttet%til% operasjoner%i%nord,%for%aktører%og%interessenter%innen%petroleumsnæringen.»% ProgramkomiteensmedlemmerervistiVedlegg Sekretariat DetbleetablertetsekretariatsomadministrerteogstøttetProgramkomiteensarbeid.Sekretariatethar ståttforkunnskapsinnhenting,samtplanlegging,gjennomføringograpporteringavdeseks arbeidsseminarene(sekapittel5). SekretariatetsmedlemmerervistiVedlegg3.

10 HMS-utfordringer i nordområdene - Oppsummeringsrapport 4. LITTERATUR- OG FAKTAINNSAMLING Det er blitt gjennomført en omfattende kartlegging av litteratur, rapporter, studier og utredninger m.m. som omhandler HMS-utfordringer relatert til petroleumsaktivitet i nord. Herunder kan nevnes forskningsrapporter, selskapsinterne utredninger, seminarer og konferanser. Man har også identifisert en rekke relevante forskningsprogrammer og forskningsaktiviteter knyttet til forskningsinstitusjoner i inn- og utland. Sekretariatet har også deltatt på, og skrevet oppsummeringer fra, en rekke konferanser der nordområdene har vært tema. Litteraturgjennomgangen er dokumentert i rapporten: «HMS-utfordringer i nordområdene - litteraturgjennomgang» Rapporten inneholder resyme av et stort antall relevante rapporter. Lenke til komplett utgave av de viktigste enkeltrapportene finnes i oversiktene under. Norsk olje og gass har opprettet en hjemmeside for prosjektet HMS-utfordringer i Nordområdene: Presentasjoner og sammendrag av presentasjonene fra seminarene, samt innsamlet litteratur- og faktagrunnlag, er publisert her. Lesere av papirutgaven av rapporten henvises til denne hjemmesiden for å få tilgang til materialet Generelt / tverrfaglig Litteratur/studier/rapporter m.m. som gjelder generelle eller tverrfaglige problemstillinger er gjengitt nedenfor: Barents2020 Phase 3 report Barents2020 Phase 4 report KU BHSØ 13 Tekniske forutsetninger for petroleumsvirksomhet (OD 2012) KU JM 12 Tekniske forutsetninger for petroleumsvirksomhet (OD 2012) Arctic Offshore Oil and Gas Guidelines: Systems Safety Management and Safety Culture (Arctic Council/PAME, 2014 Memo on the Arctic Council (Juli 2013) Nordområdeutvalgets sluttrapport (2013) Nordområdene - Visjon og virkemidler ( Meld. St /12) Nordområdene - Visjon og virkemidler - en kortversjon MarSafe North - Summary (2011) Barents2020 virkemiddel for fremtidsrettet nordpolitikk (UD, 2006) The Arctic Islands Adventure and Panarctic Oils Ltd AMAP Arctic Oil and Gas (2007) Moe Arctic Review (FNI, 2010) Aronson Achieving International Standards in the Arctic (SPE 2012) - Abstract Exxon Arctic leadership (brosjyre) Side 10

11 HMS-utfordringer i nordområdene - Oppsummeringsrapport 4.2. Klimatiske forhold og kommunikasjon Litteratur/studier/rapporter m.m. som gjelder problemstillinger relatert til klimatiske forhold og kommunikasjon er gjengitt nedenfor: KU BHSØ Vær, is og andre fysiske utfordringer (Met.no 2012) KU JM Vær, is og andre fysiske utfordringer (Met.no 2012) Norsk Romsenter: Romværsrapport Helse og arbeidsmiljø Litteratur/studier/rapporter m.m. som gjelder problemstillinger relatert til helse og arbeidsmiljø er gjengitt nedenfor: SINTEF 2013 report no F24656 Statoil Arctic protection Norsk olje og gass: Arbeid i kaldt klima (2012) Norsk olje og gass: Arbeid i kaldt klima - faktagrunnlag Kalde utfordringer - helse og arbeidsmiljø på innretninger i Nordsjøområdene (Thelma 2010) 4.4. Helikopterlogistikk og helikopterberedskap Litteratur/studier/rapporter m.m. som gjelder problemstillinger relatert til helikopterlogistikk og helikopterberedskap er gjengitt nedenfor: KU BHSØ 2014 Konsekvenser for luftfart (Avinor) KU JM 2013 Konsekvenser for luftfart (Avinor) 4.5. Risikostyring og design Litteratur/studier/rapporter m.m. som gjelder problemstillinger relatert til risikostyring og design er gjengitt nedenfor: Ptil/Iris: Technology and operational challenges high north (2011) Lubbard: Some Aspects of Arctic offshore floating structures (PhD, NTNU 2011) Gordeeva: Identification of Criteria for Selection of Arctic Offshore Field Development Concept (Master, UiS 2013) 4.6. Beredskap Litteratur/studier/rapporter m.m. som gjelder problemstillinger relatert til beredskap er gjengitt nedenfor: Ett hav -SAR-ressursene i oljenæringen og fiskerinæringen (2013) Sigurd R. Jakobsen: Evacuation and Rescue in the Barents Sea (Master, UiS 2012) Evacuation from Petroleum Facilities Operating in the Barents Sea (OMAE ) Basharat: Proactive emergency preparedness in the Barents Sea (Master, NTNU 2012) Side 11

12 HMS-utfordringer i nordområdene - Oppsummeringsrapport 4.7. Infrastruktur, maritim logistikk og iskontroll Litteratur/studier/rapporter m.m. som gjelder generelle problemstillinger relatert til infrastruktur og logistikk er gjengitt nedenfor: KU BHSØ 2009 Infrastruktur og logistikk (DnV 2012) KU JM 2010 Infrastruktur (DnV 2012) Maritim strategi - Stø kurs 2020 (NHDep 2013) Maritim 21: Maritim transport og operasjon i arktiske områder (2010) Comen: Coastal and marine engineering and management (NTNU 2013) Johannessen Eik: Ice mangement in Arctic Offshore (NTNU 2010) Noble Denton: Pack Ice Management (2005) Side 12

13 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport 5 ARBEIDSSEMINARENE ProgramkomiteentokinitiativtilseksarbeidsseminareromutvalgteHMS-utfordringerinordområdene våren2014.hensiktenmeddissearbeidsseminarenevaråsamleselskapsrepresentanter,fagforbund, myndigheterogeksperterpådeutvalgtetemaeneforåsamlekunnskapomhms-problemstillinger relevanteforpetroleumsaktivitetinord.arbeidetskulleogsåbidratilåetablereenfellesforståelsefor aktuellehms-utfordringersamtidentifiserekunnskapshulloguløsteproblemstillinger. Temaeneforarbeidsseminarene: 1. Klimatiskeforholdogkommunikasjon 2. Helseogarbeidsmiljø 3. Helikopterlogistikkoghelikopterberedskap 4. Risikostyringogdesign 5. Beredskap 6. Maritimlogistikk,infrastrukturogiskontroll 5.1 Avgrensningerogforutsetninger Programkomiteenforinitiativet«HMS-utfordringerinordområdene»haromfattetproblemstillingerder HMSharværtdefinertsom:Helse,arbeidsmiljøogsikkerhet.Programkomiteenharvedflereanledninger drøftetomoljevernberedskapskulleinkluderesiarbeidet,menmanvalgteåavgrensearbeidettilhelse, arbeidsmiljøogsikkerhet. Oljevernberedskaperetsentralttemarelaterttilolje-oggassaktiviteterinord.Detharparalleltmed arbeidet«hms-utfordringerinordområdene»blittavholdtetarbeidsseminariregiavnorskoljeoggass medtittelen: Utfordringerforoljevernberedskapeninordområdet. Programkomiteendrøftetogsågeografiskutbredelsefordettearbeidet.Konklusjonenvaratarbeidet primærtskullerelaterestilområderinordsomalleredevaråpnetforolje-oggassvirksomhet,d.v.s. inkludert23.konsesjonsrundeibarentshavetsør-øst.forenkeltetemaerbledetimidlertidnaturligåpeke påproblemstillingersomkanpåtreffesiområdersomikkeeråpnetforolje-oggassvirksomhet. Enannendiskusjonhardreietsegomhvilkeforholdsomkanklassifiseressomhelse,arbeidsmiljøog sikkerhet,oghvilkeforholdsomeroperasjonelleforhold.programkomiteenvalgteåstrekkehms-begrepet relativtlangtinnpådenoperasjonellearenaen. Programkomiteenharogsådrøftetommankunskullevurdereproblemstillingerrelaterttilletingog utbygging,ellerommanbareskullekonsentreresegomutfordringerrelaterttilfeltidrift,elleromarbeidet skulleomfatteallefaseravolje-oggassaktiviteterinord.komiteenskonklusjonbleatarbeidetskulle omfatteallefaseravpetroleumsaktivitetinord. 5.2 Rammerforarbeidsseminarene Detbledefinertendelrammerforarbeidsseminarene,ogdisseergjengittnedenfor: Arbeidsseminareneskullekunværeåpneforinvitertedeltakere Arbeidsseminareneskullehaenbegrensningpåtilsammen50deltagere Selskaper,myndigheterogorganisasjonersomerrepresentertiprogramkomiteenbleinviterttilå nominere1-2deltagerehver Selskapermederfaringfraoperasjonerinordligeområderbleprioritert SelskapermedoperatørskapiBarentshavetbleprioritert Nominertedeltagereskulleværefastansattiselskapene Nominertedeltakereskulleharelevantbakgrunnslikatmankunneopptresomaktivbidragsyteri diskusjonene Side13

14 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Side14 Deltakelseiarbeidsseminareneforutsatteforarbeidiformavatalledeltakernesatteseginni tilsendtinformasjonspakkemedbakgrunnsmaterialepåforhånd TorepresentanterfraProgramkomiteenblevalgtinnsom«sponsorer»forhvertarbeidsseminarfor åsikreatføringergittavprogramkomiteenbleivaretatt. ProgramforseminareneframkommeravVedlegg Innledereogpresentasjoner Foredragsholderetilhvertseminarbleidentifisertpåbakgrunnavrelevanterfaringfraogspisskompetanse påaktuellproblematikkrelaterttilnordområdene. Forutforhvertseminarbledetholdtetforberedendemøtemedinnlederneforåsikreatpresentasjonene vartilpassetformålet. Samtligeinnledereblebedtomåutarbeidebådepresentasjonerogetsammendragavsinpresentasjon. NorskoljeoggassharopprettetenhjemmesideforprosjektetHMS-utfordringeriNordområdene: Presentasjonerogsammendragavpresentasjonenefraseminarene,samtinnsamletlitteratur-og faktagrunnlag,erpubliserther. 5.4 Resultaterfraarbeidsseminarene Forhvertarbeidsseminarerdetblittutarbeidetenoppsummering.Disseoppsummeringeneomfatter sammendragavforedrageneogsammenfatningeravarbeidetiarbeidsgruppeneforhvertarbeidsseminar. Detteunderlageterkunformidlettildeltakernepådetenkelteseminaret,ogmentåværeen «kvittering»/referattildeltakerne. 5.5 Deltakerepåarbeidsseminarene Tabell1nedenforgirenoversiktoverdeltakelsenpåarbeidsseminarene. Innledere,deltakereoggruppeledereharalleværtdeltakerepåseminarene,dvs.atalleinnledereog gruppelederehardeltattaktivtigruppearbeidene. Totaltdeltok263deltakerepådeseksarbeidsseminarene;avdissevardet188såkalte«unike»deltakere, dvs.noendeltokpåmerennettseminar. Tilsammen62bedrifter/organisasjonervarrepresentert.

15 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Firma/ Antall/ deltagere/ totalt/ Firma/ Antall/ deltagere/ totalt/ 330skvadronen 1 NorskIndustri 1 Acona 2 Norskoljeoggass 20 AmericanBureauofShipping 2 NorskRomsenter 6 ApplySørco 1 NorthEnergy 2 BayerngasNorge 3 OD 1 BG-Group 1 OdfjellDrilling 4 Bristow 1 Omv 2 ConocoPhillips 3 Pgnig 5 COSLDrilling 6 Proactima 18 Detnorske 4 ProsafeOffshore 1 DNV-GL 9 Ptil 14 DolphinDrilling 3 Repsol 2 DongEnergy 5 RWEDea 3 DSO 1 Safe 4 E.ONE&PNorgeAS 5 Safetec 6 EdisonInt. 2 SARiNor 1 EniNorge 7 Shell 12 Tidl.sjef.Kystvakten 1 Sintef 2 GDFSUEZ 5 SpaceNorwayAS 1 Haukelandsykehus 3 Stami 1 IndustriEnergi 11 Statoil 22 InoceanEngineering 1 Storm-geo 1 LEDERNE 3 SuncorEnergy 2 LloydsRegisterConsulting 6 TelenorSatelliteBroadcasting 4 LundinNorway 2 UniversitetetpåSvalbard 2 MaerskGuardian 5 TotalE&P 2 Met.no Nordnorge 6 Transocean 3 Met.no Vestlandet 1 TullowOil 1 MossMaritime 1 UNN 1 NOFO 3 VikingSupplyShips 3 Norgesrederiforbund 8 Wintershall 4 TOTALT 263 Tabell/1:/Deltakelse/på/arbeidsseminarene/ 5.6 Gruppearbeidogbearbeidingavgruppearbeidet Endetaljertbeskrivelseavhvordangruppearbeideneblegjennomført,oghvordanmaterialetfra arbeidsseminareneerblittbearbeidet,erbeskrevetivedlegg4. Side15

16 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport 5.7 Evalueringavarbeidsseminarene Allearbeidsseminarenebleevaluertavdeltakerneiforholdtilfagliginnhold,organiseringogarbeidsform. SomdetfremgåravFigur1nedenfor,fikkdetfagligeinnholdetengjennomsnittligvurderinglik4,78,og organiseringogarbeidsformblevurderttil4,85.helerekkenavarbeidsseminaroppnåddeenvurderinglik 4,82 allepåenskalafra1-6der6varbest. Figur1.Deltagernesevalueringavhvertseminarogsammenfattetevaluering. Side16

17 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport 6 BEARBEIDINGAVIDENTIFISERTEPROBLEMSTILLINGEROGANBEFALINGER Basertpågruppearbeidetbeskrevetikapittel5Error/Reference/source/not/found.,erproblemstillingene gruppertslik: Problemstillingersomansesløst Problemstillingersomansesenkleåløse Problemstillingerderviderearbeidanbefales Alleproblemstillingeroganbefalinger/tiltakerbehandletforåsystematisereinformasjonen,f.eks.er problemstillingersomerbehandletpåflereseminar,slåttsammentilenhms-utfordring.tema, undertema,problemstillingeroganbefalingereroppsummertsåkortfattetogkonsistsommulig. Figur2viseroversiktoverfordelingavidentifiserteproblemstillingerforhvertseminarogtotalt. Figur2FordelingavProblemstillingeridentifisertprseminar Arbeidetfokusertepådeproblemstillingenesomdeltakernevurderteatdetvarbehovforåarbeidevidere med.derforviserfigur2atdetbareeretliteantallproblemstillingersomavarbeidsgruppenebleansett somløst. Detbleidentifiserttotalt383problemstillingeriløpetavdeseksarbeidsseminarene.Dettedatagrunnlaget eraggregert/oppsummerttil54problemstillinger/anbefalingerfordeltpå10uliketema(sekapittel7). Tema/ Klimatiskeforhold Kommunikasjon Helikopterberedskapoghelikopterlogistikk Beredskap Helseogarbeidsmiljø Design Side17

18 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Maritimlogistikkogiskontroll Operasjonelleforholdoginfrastruktur Regelverk,standarderogretningslinjer Risikostyring Side18

19 HMS%utfordringerinordområdene%Oppsummeringsrapport Side19 7 PROBLEMSTILLINGER.OG.ANBEFALINGER. BasertpåmaterialetfraarbeidsseminareneogetterfølgendebearbeidingogaggregeringharNorskoljeoggassutarbeidetfølgendeoppsummering.Oppsummeringentar utgangspunktiproblemstillingeridentifisertpåarbeidsseminarene,girkommentarerogstatuspr ,indikererhvemsomeransvarligforåfølgeoppforholdetsamt identifiseremuligeaksjoner. DetharunderbearbeidingenavdeidentifiserteHMSFproblemstillingeneblittavklartatenkelteproblemstillingeralleredeerløst.Disseproblemstillingeneerlikeveltattmedi denneoversiktenforågietkomplettbildeavhvasombledrøftetiseminarene. NB:Oppsummeringennedenforerikkeenprioritertliste. Anbefaling. nr.: Norsk.olje.og.gass. Problemstilling./.anbefalinger: Adressert.til./.ansvarlig: Aksjon. Klimatiske.forhold KLI%1 Saksframstilling: Merpåliteligeværvarslingssystemerinordområdene(spesielt varslingavpolarelavtrykk,tråg(detvilsisværttettesnøbyger) ogtåke,samtisvarsel(altsåvarselomising)påfartøy,riggeller fastinnretning). OperatørselskaperogrederiermåfølgeoppkraviSamtykke angåendeværobservasjonerogsamarbeidemedmet.noforå bidratilåforbedrekvalitetenpåværvarsleridisseområdene gjennomåbidratilfleremålepunkterogfådissedataenedirekte inniløpendeværvarsling. Statusogkommentarerpr : Dettekanrelativtenkeltforbedresgjennombedresamarbeid aktøreneimellom,detvilsi: %atbransjenbidrarmedfleremålepunkter,bådepårigger,på fasteinstallasjonerogvedhjelpavbøyer,samtvurdere mulighetenforogsååinkluderesupply%fartøyerpålange kontrakter %ogatmet.nobidrarmedvidereutviklingavmodellerfor varsling, Operatørselskaper,rederier, Samarbeidsforumfor Helikoptersikkerhet(SF),ogmet.no. Operatørselskapenevilsøkeå montereautomatiskeværsensorer (AWOS)påleteriggenesomskal benyttes,itilleggtilårapporterevær vedhjelpavtrenedevær% observatører.goliatvilogsåhadette somforeløpigeenestefasteinnretning iområdet. ManvilvideresøkeåsikreatMet.no Tromsøfårtilgangtildette datagrunnlagetitilleggtilannen ønsketdata(sjømm)frariggene. Samarbeidsforumfor Helikoptersikkerhet(SF),ledetav Luftfartstilsynet,vilsomegensak ogsåvurdereanbefalingensamt forskriftsmessigforankring(bslg7% 1)

20 HMS%utfordringerinordområdene%Oppsummeringsrapport Side20 Anbefaling. nr.: Norsk.olje.og.gass. Problemstilling./.anbefalinger: Adressert.til./.ansvarlig: Aksjon %ogatmet.nogirføringerforleveringavmetocean%dataene (frekvens,formatogkvalitet)slikatdekangårettinni værvarslingsmodellene. OMVarbeidernåsammenmed VærvarslingaforNordNorgeforå etablereautomatiskoverføringav datafrariggeriwisting%området(p.t. LeifErikson). Deterunderetableringet«Joint IndustryProject»(JIP)underledelse avstatoilderinteresserteselskaper (10+)deltariettreårigprogrammed utsettingavtentativt7bøyerforåfå bedremåledatamedhensyntil metocean%data. KLIH2. Saksframstilling: Implementering.av.en.ny.datamodell.for.Barentshavet,.med. både.hav,.sjøis.og.atmosfære.. Statusogkommentarerpr : MeteorologiskinstituttharlevertinnetprosjektforslagtilUD sittarctic2030%programogforeslåttimplementeringavenhelt nydatamodellforbarentshavet,medbådehav,sjøisog atmosfære.dennedatamodellenvilhaenfinereoppløsningenn noetidligerearbeididetteområdet.detkanbliaktueltåsøkeet samarbeidmedolje%oggassindustrienforåfådettetilåblien endabedremodellforvær%,hav,ogisvarslinginord,utoverdet åetableremodellen. Operatørselskaper,rederier, Meteorologiskinstitutt Underforutsetningavatdet foreliggeretbehovogønskefrahos Norskoljeoggasssine medlemsselskaper,vilnorskoljeog gassbidratilåetablereetsamarbeid medmeteorologiskinstitutt. KLIH3. Saksframstilling: Behov.for.bedret.flyværvarsel.inordområdene.. Statusogkommentarerpr : Avinor,operatørselskaper,rederier, Samarbeidsforumfor Helikoptersikkerhet(SF),og flyværværvarslingaitromsø Ansessomforeløpigløst(2014). InngårsomdelavKLI%1.

21 HMS%utfordringerinordområdene%Oppsummeringsrapport Side21 Anbefaling. nr.: Norsk.olje.og.gass. Problemstilling./.anbefalinger: Adressert.til./.ansvarlig: Aksjon Somfølgeavprosjektetbledetetablertkontaktmellom relevanteaktører,ogmet.noetablertei2014flyværvarsling (TAF)mellomHammerfestogBjørnøya. KLI%4 Saksframstilling: Behovforbedrevarsling.av.isfjell. Statusogkommentarerpr : Operatørselskapenekanidagbeomisfjellvarselfra Meteorologiskinstitutt,meninstituttetoppfordrestilåutvikle merrobustemodellerforisfjellvarsling. Meteorologiskinstitutt,Norsk Polarinstitutt,operatørselskaper, rederier InngåriKLI%2. KLIH5. Saksframstilling: Behovforvarsling.av.sjøis% %«growlers»%(knult)%detvilsistore isklumperigrønnsjø.dekanværeenpotensiellrisiko,spesielt forborestrengermm. Statusogkommentarerpr : Detteerkrevendeoppgavesomdetikkeeretablertegen varslingavidag. Operatørselskaper/rederiermåsørgeforovervåkingogtilpasning tildefaktiskeklimatiskeforholdiaktueltområde. Operatørselskaper,rederier, Meteorologiskinstitutt Underforutsetningavatdet foreliggeretbehovogønskefrahos Norskoljeoggasssine medlemsselskaper,vilnorskoljeog gassforeslåenutredningavdenne problematikkeninærtsamarbeid medmet.no. KLIH6. Saksframstilling: Behovforbedrevarsling.av.ising bådeatmosfæriskisingog frasjøsprøyt. Statusogkommentarerpr : Operatørselskapenekanidagbeomregulæreisingsvarselfra Meteorologiskinstitutt. Instituttetoppfordrestilåiverksetterelevante studier/modellarbeideromisingsforholdisamarbeidmed Operatørselskaper/rederier.MåogsåsesisammenhengmedPolar Code. Meteorologiskinstitutt,Marintekog andrerelevante forskningsinstitusjoner, operatørselskaper,rederier Enmeteorologtarnådoktorgradved UiTder«freezingspray»i Barentshavetertema.Hantesterut modellerforbedrevarsling.estimert disputasi2017.

22 HMS%utfordringerinordområdene%Oppsummeringsrapport Side22 Anbefaling. nr.: Norsk.olje.og.gass. Problemstilling./.anbefalinger: Adressert.til./.ansvarlig: Aksjon KLIH7. Saksframstilling: Forbedrelokaltværvarsel/værobservasjonervedåinstallere Xband%radarpåriggerogfasteinstallasjoner. Statusogkommentarerpr : DetervisttilerfaringermeddetteiCanada. Goliatvilfå2stkX%bandradarermedrekkeviddepåca45Km (mensdelandbaserteværradareneharrekkeviddepåca.250 km). Operatørselskaperogrederier InkludertiENIsplanerforGoliat,som endelavetomfattendeoppleggfor værobservasjoner. KLIH8. Saksframstilling: Bedredekningavværradarer... Statusogkommentarpr EnværradarpåBjørnøyaharværtforeslåttsometgodttiltak foråbedrerværvarslingenibarentshavet,spesieltnårdet gjelderpolarelavtrykkogtråg. Detopografiskeforholdenegjøratplasseringpåeksisterende meteorologiskestasjongirbegrensetnytte.engodløsningville væreplasseringpåfjellisør,mendetforutsetterfremføringav strømogplasseringinaturreservatområdeogvilutgjøreenstor kostnad(50mill+).meteorologiskvurdereristedet utplasseringavetantallmobileværradarer,noesomvilgien godforbedringtilenmindrekostnad. Meteorologiskharnåkjøptinnenmobilradarforuttesting. Prisenerca30%aven«stor»radar,ogdenkanflyttespåen tilhenger.enslikradarvilkunneplasserespåen rigg/produksjonsplattform. Meteorologiskinstitutt VærradarpåBjørnøyakanblivurdert dersomdetblirvidereutbyggingeller økningiaktivitetidetvestre Barentshavet. Brukavmobileværradarervurderes nårerfaringerfratestperioden foreligger.

23 HMS%utfordringerinordområdene%Oppsummeringsrapport Side23 Anbefaling. nr.: Norsk.olje.og.gass. Problemstilling./.anbefalinger: Adressert.til./.ansvarlig: Aksjon.. Kommunikasjon KOMH1. Saksframstilling: Bredbåndskommunikasjonbasertpåsatellitterviktigbåde foroperasjon,beredskapssituasjonerogtelemedisin. Kommunikasjonviageostasjonæresatellitternordfor72 breddegradbegynneråbliutfordrendeogustabilt,ognordfor 74/75breddegradergeostasjonærsatellitt%kommunikasjon sværtkrevende. Statusogkommentarerpr : Deoperasjonersomharfunnetstedtilnåharløstdettepåulikt visogmednoevekslendekvalitet. NorskRomsenterkartleggernåbehovetforbredbåndiArktisog nordområder(spesieltnorskogeuropeiskdel)isamarbeidmed TelenorSatelliteBroadcastingsomendelavenutredningavom detergrunnlagforetnorsksatellittkommunikasjonssystemfor bredbåndiarktisognordområdene. Enslikløsningharenlanghorisontiogmedatdettar5årfra beslutningstidspunkttiloppskytingavsatellitteneogdissehar såenlevetidpåca.15år. Etviktigbidrageratoljeoggass%industrienbidrarmed informasjonomsine(langsiktige)behov. Operatørselskaperbørutredebehovforogfordeler/ulemper vedulikeløsningerfordatakommunikasjon(fiberkabeloglokal dekningviamobiltbredbåndvs.satellittbasertkommunikasjon) Operatørselskaper,rederier,Norsk Romsenter Norskoljeoggasskanbidramedå koordinerekontaktmellom industrienognorskromsenter.

24 HMS%utfordringerinordområdene%Oppsummeringsrapport Anbefaling. nr.: KOMH2. Norsk.olje.og.gass. Problemstilling./.anbefalinger: Saksframstilling: Romværefenomenerkanpåvirkekommunikasjonog posisjoneringogøkermedøkendebreddgrad Dissevarslesidagfraflerekilder. Statusogkommentarerpr : Operatør/rederimåsørgeforåtaibrukvarslingav romværsfenomenerogsørgefornødvendigopplæringom romværsfenomenerogalternativeløsningervedbehov. Romværvarslingeridagtilgjengeligfraiallefalltrekilder: SeSolstorm(Kartverket): SolarInfluencesDataAnalysisCenter(SIDC)(Belgia): Adressert.til./.ansvarlig: Operatørselskaperogrederier Aksjon Følgesoppavaktuelleaktører. SpaceWeatherPredictionCenter(US): Side24

25 HMS%utfordringerinordområdene%Oppsummeringsrapport Side25 Anbefaling. nr.: Norsk.olje.og.gass. Problemstilling./.anbefalinger: Adressert.til./.ansvarlig: Aksjon. Helikopterberedskap.og.helikopterlogistikk HELH1.. Saksframstilling: Behovforflere.SAR.helikoptre.(nasjonaltredningshelikopteri Tromsø?) Statusogkommentarerpr : Vianserikkedetsombransjensansvarogrolleåkreveeller påvirkeensliknybaseitromsø,medbasisidenaktiviteten sompågårellersommannåforventerivestrebarentshavet. SARhelikoptretiHammerfest(Statoil/ENI)erhovedressursog ansesdekkendefordetteområdet,ogdamedstøttefrade nasjonalesarhelikopterressursenepåbanakogsvalbardsamt Kystvakten. Justis%ogberedskapsdepartementet (JBD) Norskoljeoggassvilpåoppdragfra medlemsselskapenetilskriveelletaet møtemedjbdforådrøftederes planer. HELH2. Saksframstilling: Sikreatallehelikoptrene.er.utstyrt.medSatcom,de%iceetc. SARhelikoptrenemåværeAWSAR%utrustetmeddetsisteav sikkerhet/lokaliseringsutstyr(eksvisaissporing). Statusogkommentarerpr : F Dehelikoptrenesombenyttesidagerutstyrtmed IridiumsatcomkommunikasjonsutstyrsamtDe%ice. F SARhelikoptreteritilleggutstyrtforAISsporingfor lokaliseringavskipogpersonellisjø. F Fortilbringerhelikoptrenesåerdettealleredeforankret inorskoljeoggassanbefalteretningslinjerforflyging påpetroleumsinnretninger(retningslinje066). Operatørselskapene, Samarbeidsforumfor Helikoptersikkerhet(SF) Detansesidagikkenødvendigmed ytterligereforankring,mensfhar dettepåsinagendaipågåendearbeid. HELH3. Saksframstilling: Etablerekontrollert.luftrom.(ADS%B). Avinor,Samarbeidsforumfor Helikoptersikkerhet(SF)og operatørselskapene.(samt operatørselskapenemedtankepå SFvilbidramedfremdriftog forskriftmessigforankringi samarbeidmedavinorsomstårsom utbygger.manantarat implementeringkanværepåplass

26 HMS%utfordringerinordområdene%Oppsummeringsrapport Side26 Anbefaling. nr.: Norsk.olje.og.gass. Problemstilling./.anbefalinger: Adressert.til./.ansvarlig: Aksjon Statusogkommentarerpr : EtableringavnyeområderdekketavADS%BgjøresavAvinor basertpåkommersiellekriterier. utstyrihelikoptreneogsenderepå relevanteinstallasjoner) tentativt2017etterdeandre områdenepåncs. KravtilADSButstyrihelikoptrene liggerinneiforbindelsemed oppdateringavnorskoljeoggass Anbefalteretningslinjerforflygingpå petroleumsinnretninger (Retningslinje066). HELH4. Saksframstilling: Utvikleoginnfasemulighetforkopletautomatisk.innflyging.til riggerogflyplasser. Statusogkommentarerpr : Detarbeidesaktivtiulikeforamedforbedredeløsningerfor innflygingsprosedyrer. Operatørselskapene,Avinorog Samarbeidsforumfor Helikoptersikkerhet(SF) Norskoljeoggass: Kravtilutstyrihelikoptrene,ogkrav tiltreningogsertifisering,erdelav pågåendeoppdateringavnorskolje oggassanbefalteretningslinjerfor flygingpåpetroleumsinnretninger (Retningslinje066). Avinor: Tilretteleggerinnflygingsprosedyrene tilderelevanteflyplassenei Finnmark.Fleremøterer gjennomførtforåsikregod koordineringogfremdrift. Samarbeidsforumfor Helikoptersikkerhet(SF)vilogså jobbemeddennesakenfremmoten løsningsomvilgibedreregularitetog lavererisikoforhelikopter% operasjonene. HELH5. Saksframstilling: Bedret.kommunikasjon.mellomhelikopteroginnretning/ lufttrafikktjenesteneoglufthavner. Operatørselskaper,Avinorog Samarbeidsforumfor Helikoptersikkerhet(SF) Deterpågåendeaktivitetmedmål omtilfredsstillendekommunikasjoni allefly%fasertilogfrariggeri

27 HMS%utfordringerinordområdene%Oppsummeringsrapport Side27 Anbefaling. nr.: Norsk.olje.og.gass. Problemstilling./.anbefalinger: Adressert.til./.ansvarlig: Aksjon Statusogkommentarerpr : Satcom(Iridium)medgoddekningeralleredetilgjengeligfor sporingavhelikoptret.detteeralleredeforankretinorskolje oggassanbefalteretningslinjerforflygingpå petroleumsinnretninger(retningslinje066). området.sfhardettepåsinagenda ogsakenvilmeddetblifulgtopp helhetlig.herundervurderingav behovforforskrifter. PåmøtetiSF bledetbesluttet atsftilskriveravinorogberomatde serpåmulighetenforåbenytte Iridiumsporingisinalarmtjeneste, samtavklaremetodeforgod kommunikasjonmed lufttrafikktjenesten(atc). HELH6. Saksframstilling: Simulatortreningforbesetningenesomreflektererområdets spesielleutfordringer. Statusogkommentarerpr : NorskoljeoggassAnbefalteretningslinjerforflygingpå petroleumsinnretninger(retningslinje066)setterkravtil tilleggstreningutovermyndighetskravidag.innspillomøket treningforsarpåtotalt4timerpr«crew»prårergittavlfe sominnspilltiloppdatertretningslinje066. Denneøktetreningstiden,samtdenrobustetreningsmengden denåhar,kanbenyttesforspissettreningmotspesielleforhold knyttettilområdet,samtdelengeflygningene. SFvildessutenbidramedfokuspådetteområdetspesielt,der forskriftsendringkanblietresultat. Operatørselskapeneog Samarbeidsforumfor Helikoptersikkerhet(SF) InnspillomøkettreningforSARpå totalt4timerpr«crew»prårergitt avnorskoljeoggassluftfartsfaglig ekspertgruppe(lfe)sominnspilltil oppdatertretningslinje066. Statoilplanleggerettreningsseminar sammenmedhelikopterselskapenei 2.kvartal2015derdetteeretavde temaenesomskaldiskuteres. HELH7. Saksframstilling: Redusereantall.lange.flyturer.for.en.besetning,dasetti sammenhengmedbasensrotasjonsordning. Statusogkommentarerpr : Detenkelteoperatørselskapisamarbeidmed helikopterselskapenevilfinneløsningersomreduserer Operatørselskapeneog Samarbeidsforumfor Helikoptersikkerhet(SF) NorskoljeoggassLuftfartsfaglig ekspertgruppe(lfe)vilvedbehovta initiativtiletsamarbeidmed helikopterselskapeneomdenne saken. SFvilogsåsepåihvilkengrad fly/arbeidstidsbegrensningerfor

28 HMS%utfordringerinordområdene%Oppsummeringsrapport Side28 Anbefaling. nr.: Norsk.olje.og.gass. Problemstilling./.anbefalinger: Adressert.til./.ansvarlig: Aksjon belastningeniforbindelsemedlengretilbringerturer. pilotenegjennomforskrifter nødvendig. HELH8. Saksframstilling: Rekkevidde.for.helikopter.iBarentshavetSørøst.Hvamed mellomlanding? Statusogkommentarerpr : Behovformellomlandingerikkenødvendigfordetsørlige Barentshavetdadetfinnestohelikoptertyper(S%92/H225)som harrekkeviddetilånåut/innutenbehovforfyllingavdrivstoff. Enekstralandingvilbareøkerisikoenogbørmeddetsøkes unngått. DogvilenvedeneventuellåpningavBarentshavetNord vurderedette. Operatørselskapene IkkeaktueltforsørligeBarentshavet. HELH9. Saksframstilling: Vurderebegrensninger.i.vekt(antallpassasjerer)iforholdtil avstand. Statusogkommentarerpr : Detteivaretasautomatiskforåsikreetterlevelseavgjeldende forskrifter.følgeligvillangeflyavstanderresultereiredusert evnetilåfyllealleseterihelikoptret.kommendeoppgradering avs%92/h225vilgiøketrekkeviddeogøketkapasitet. Operatørselskapene Ansesløst. HELH10. Saksframstilling: SikreAWSAR.helikopter.i.hangarogdapåfastlokalisert installasjon. Statusogkommentarerpr : DersomdetansesnødvendigåplassereSARhelikopteroffshore ifølgemedenfastlokalisertproduksjonsinnretning,såvil hangarværenødvendig.deteringenplanerfordetteidagda Operatørselskapene Dadetteikkeerenaktuell problemstillingpridag,ansesdet ikkenødvendigåiverksettetiltaknå.

29 HMS%utfordringerinordområdene%Oppsummeringsrapport Side29 Anbefaling. nr.: Norsk.olje.og.gass. Problemstilling./.anbefalinger: Adressert.til./.ansvarlig: Aksjon basenihammerfestdekkerområdetpåentilfredsstillende måte. HELH11. Saksframstilling: Kanbli.behov.for.flere.helikopterbase(r). Statusogkommentarerpr : Begrensningerikapasitetpålufthavnerinord(rullebane, flyruter,hotell)ogpåbasenihammerfest.behovogplassering foreventuellhelikopterbaseiøst%finnmarkvilværehelt avhengigavdeplanersomleggesforleteboringibarentshavet Sørøst. DetharværtmøtemellomNorskoljeoggass,enkelte operatørselskaperogrelevantekommuner,samtfinnmark fylke. Operatørselskapene Dettevurderesnåsomfølgeavbehov knyttettilnyetildelingeriområdet someksempelvis23.runde.hvilken baseeravhengigavsikkerhet, regularitet,fasiliteter,avstand,lenge påboreoperasjonoglogistikk kostnad. HELH12. Saksframstilling: Utredemulighetforoverføring.av.medisinske.data/bilde. også.under.flyging(telemedisin). Statusogkommentarerpr :Statusogkommentarer pr : Operatørselskapene(vedStatoil)haradressertbehovfor telemedisin inflight»medoverføringdirektetilsykehus,blant annettilhelikopterprodusentene. Operatørselskapene, helikopterselskapeneog helikopterprodusentene Detjobbesmeddette,framdrifter avhengigavteknologiskutvikling. HELH13. Saksframstilling: Vurdereomhelikopterdekker,ellerkan,tilpasses.de.nye. nasjonale.redningshelikoptrene.(aw101). Statusogkommentarerpr : Statoil,påvegneavNorskoljeoggassluftfartsfaglig ekspertgruppe(lfe),harhattmøtemeddetnasjonale redningshelikopterprosjektetogbedtdemomåsørgefor nødvendigeanalyseroggodkjenning. Operatørselskapene,Justis%og beredskapsdepartementet(jbd) Avventersvarfradetnasjonale redningshelikopterprosjektet angåendenødvendigeanalyserog godkjenningavhelikopterdekkene.

30 HMS%utfordringerinordområdene%Oppsummeringsrapport Side30 Anbefaling. nr.: Norsk.olje.og.gass. Problemstilling./.anbefalinger: Adressert.til./.ansvarlig: Aksjon HELH14. Saksframstilling: Vurdere.oppgradering.av.eksisterende.helikoptre,samtsepå fremtidigetilt%rotor/helikoptertypertilpassetlangeavstander. Statusogkommentarerpr : OppgraderingerpågåendeogdetforventesatS%92er oppgraderti2.kvartal2015ogh225i2.kvartal2016.dettevil sikremulighetforådekkealleplanlagteavstanderi BarentshavetSør. Ingenandrehelikoptertyper/tilt%rotorpåmarkedetidageller somerplanlagt(tilgjengeligtidligst2024)vilgiøketkapasitet pålengreavstanderidetteområdet. Operatørselskapene FølgesfortløpendeavNorskoljeog gassluftfartsfagligekspertgruppe (LFE). HELH15. Saksframstilling: Vurderebrukavnattbriller.(NVG).for.SARHcrewforbruki forbindelsemedredningsaksjoner.. Statusogkommentarerpr : Dettehardetværtarbeidetmediflereår.Enighetomat innføringavnvgforsarcrew,ogsombackupfortilbringer crewvilgiøketevnetillokaliseringisarsammenhengsamt redusererisikoiforbindelsemedinnogutflygingpåstedersom BjørnøyaogHammerfest. Grunnetlangsaksbehandlingstid(merenn2år)hosfabrikant ogeuropeiskluftfartsmyndighet,såvildetikkekunneforsvares åimplementerebrukavnattbrillerigjenværende kontraktsperiode. Operatørselskapeneisamarbeidmed helikopteroperatørene Detvilarbeidesforatkravblir implementertinestekontraktsrundei Hammerfestogeventuellenye kontrakteridetteområdet.

RAPPORT! «HMS/utfordringer!i! nordområdene»!

RAPPORT! «HMS/utfordringer!i! nordområdene»! RAPPORT Oppsummeringsrapport «HMS/utfordringeri nordområdene» Norskoljeoggassereninteresse/ogarbeidsgiverorganisasjonforoljeselskaperog leverandørbedrifterknyttettilutforskningogproduksjonavoljeoggasspånorsk

Detaljer

SARiNOR Søk og Redning til havs i Nordområdene workshop 21. november 2012. Referat

SARiNOR Søk og Redning til havs i Nordområdene workshop 21. november 2012. Referat SARiNOR Søk og Redning til havs i Nordområdene workshop 21. november 2012 Referat Innledning Maritim21, Maritimt Forum Nord og MARINTEK samlet ca. 70 eksperter til workshop hos Hovedredningssentralen i

Detaljer

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø.

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. 21. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag og konklusjon...2 2. Innledning...4 3. Økte aktiviteter gir nye utfordringer...4 3.1 Arktis

Detaljer

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden?

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden? Norsk oljevernberedskap - rustet for fremtiden? Til Samferdselsdepartementet Regjeringen oppnevnte våren 204 et utvalg som skulle vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse

Detaljer

1. Innledning... 1. 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1. 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2. 1.2.1 Politisk forankring...

1. Innledning... 1. 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1. 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2. 1.2.1 Politisk forankring... i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2 1.2.1 Politisk forankring... 2 1.2.2 Nasjonal forsknings- og industriforankring...

Detaljer

Metodikk for beredskapsanalyse

Metodikk for beredskapsanalyse Metodikk for beredskapsanalyse Tharsika Mariathas Master i produktutvikling og produksjon Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Stein Haugen, IPK Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

OLJESØL KAN VÆRE LETTERE Å HÅNDTERE I IS

OLJESØL KAN VÆRE LETTERE Å HÅNDTERE I IS TEMA LES MER WWW.TU.NO/OLJE-GASS Fjernstyrte helikoptre inspiserer fakler SIDE 44 Lokker med høy lønn og bonus SIDE 46 Sot: Brenning av olje er den foretrukne metoden for å håndtere oljeutslipp i is. OLJESØL

Detaljer

Mastergrad i samfunnssikkerhet

Mastergrad i samfunnssikkerhet STUDIEPLAN Mastergrad i samfunnssikkerhet Fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 120 studiepoeng 2-årig mastergrad i samfunnssikkerhet, med fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene

Detaljer

Forsikring av skip på Den nordlige sjørute

Forsikring av skip på Den nordlige sjørute Forsikring av skip på Den nordlige sjørute BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for nautikkfag Av: Magne Jacobsen Kand.nr. 16 Haugesund Våren 2009 Forsikring av skip på Den nordlige

Detaljer

Velkommen til studiestart i Arktisk Miljø. Maritim Arktisk Kompetanse

Velkommen til studiestart i Arktisk Miljø. Maritim Arktisk Kompetanse Velkommen til studiestart i Arktisk Miljø Maritim Arktisk Kompetanse Maritim Arktisk Kompetanse (MAK) 60 studiepoengs etterutdanningsprogram Utdanning for sikre maritime operasjoner i Arktis Utviklet i

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi Handlingsplan 2012 www.maritim21.no I 2012 skal Maritim21 stimulere til forskningssamarbeid innen kompetanseområder med stor verdiskapingshøyde for

Detaljer

Forord. IRIS står naturligvis ansvarlig for rapportens endelige form og innhold. Stavanger 25. februar 2013. Atle Blomgren Prosjektleder

Forord. IRIS står naturligvis ansvarlig for rapportens endelige form og innhold. Stavanger 25. februar 2013. Atle Blomgren Prosjektleder Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver. International Research Institute of Stavanger AS er sertifisert etter et kvalitetssystem basert på NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001:2004

Detaljer

Risikostyring og samfunnssikkerhet. Presentasjon ESRA, 8.11.2012 Ole Andreas Engen, Professor, SEROS http://seros.uis.no

Risikostyring og samfunnssikkerhet. Presentasjon ESRA, 8.11.2012 Ole Andreas Engen, Professor, SEROS http://seros.uis.no Risikostyring og samfunnssikkerhet Presentasjon ESRA, 8.11.2012 Ole Andreas Engen, Professor, SEROS http://seros.uis.no Ullandhaug Campus University of Stavanger Ullandhaug Campus 1200 administration,

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen RAPPORT Evaluering av Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012 Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen Innhold 1. Oppsummering... 2 2. Beskrivelse av GMKH, oppdraget

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

maritim beredskap Fem av kolleger omkom i Skal stanse oljeutslipp Bodø kan bli et av fire steder i verden med utstyr for brønnkapsling på

maritim beredskap Fem av kolleger omkom i Skal stanse oljeutslipp Bodø kan bli et av fire steder i verden med utstyr for brønnkapsling på maritim beredskap Maritim verdiskaping i nordområdet forutsetter økt sikkerhet til havs Fem av Tronds kolleger omkom i forliset Trond Hugo Mikkelsen lå seks timer i havet nord for Svalbard før en tråler

Detaljer

Avvikling av Valhall QP. Forslag til program for konsekvensutredning

Avvikling av Valhall QP. Forslag til program for konsekvensutredning Februar 2015 FORORD Valhallfeltet består i dag av seks separate stålplattformer som er bundet sammen med gangbroer. I tillegg har feltet to ubemannede flankeplattformer. Valhallfeltet har vært i produksjon

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting

Verdiskaping og sysselsetting Verdiskaping og sysselsetting fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs Verdiskaping og sysselsetting fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar

Detaljer

FORFATTER(E) Bodil Alteren (SINTEF) og Terje Lie (RF), med bistand fra Paul Bang (Ptil) OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd

FORFATTER(E) Bodil Alteren (SINTEF) og Terje Lie (RF), med bistand fra Paul Bang (Ptil) OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL Gjeldende fra dato: 01.06.2014 Revisjon nr: 2 Rev. dato:01.03.2014 Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner... 3

Detaljer

Rapport. Sikker kommunikasjon om bord

Rapport. Sikker kommunikasjon om bord - Åpen Rapport Sikker kommunikasjon om bord En studie av omfang, rekruttering, språk, kommunikasjon og sikkerhet med fokus på utenlandsk arbeidskraft i norsk fiskeflåte. Forfattere Trine Thorvaldsen Signe

Detaljer

Rapport. Rammebetingelsers betydning for storulykkesrisiko og arbeidsmiljørisiko. En litteraturstudie

Rapport. Rammebetingelsers betydning for storulykkesrisiko og arbeidsmiljørisiko. En litteraturstudie - Åpen Rapport Rammebetingelsers betydning for storulykkesrisiko og arbeidsmiljørisiko En litteraturstudie Forfattere Ragnar Rosness, Helene Cecilie Blakstad, Ulla Forseth SINTEF Teknologi og samfunn Sikkerhet

Detaljer

Nye utfordringer i nord Kystvakten i nordområdene

Nye utfordringer i nord Kystvakten i nordområdene IFS Insights 2/2014 NOV Andreas Østhagen Nye utfordringer i nord Kystvakten i nordområdene Institutt for forsvarsstudier og IFS Insights Institutt for forsvarsstudier (IFS) er en del av Forsvares høgskole

Detaljer

Forslag til indikatorer og miljøkvalitetsmål for Barentshavet

Forslag til indikatorer og miljøkvalitetsmål for Barentshavet Forslag til indikatorer og miljøkvalitetsmål for Barentshavet Rapport fra et delprosjekt under forvaltningsplanen for Barentshavet Prosjektledere: Cecilie H. von Quillfeldt og Are Dommasnes 19. oktober

Detaljer

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon 002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring Original versjon Nr: 002 Etablert: 01.07.1980 Revisjon nr: 20 Rev. dato: 08.03.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Energi i bygg. Oljevern 2010. Ansvar for sjøveien. Overvåker miljøet fra rommet. Fokus 02/09 1

Energi i bygg. Oljevern 2010. Ansvar for sjøveien. Overvåker miljøet fra rommet. Fokus 02/09 1 Energi i bygg Oljevern 2010 Ansvar for sjøveien Overvåker miljøet fra rommet Fokus 02/09 1 Noen ganger er det lov å være kompromissløs Nye E-Klasse stasjonsvogn. Klasseledende på plass og sikkerhet. Nyskapende

Detaljer

2013 nr 2 DIALOG ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET KAN VI PLANLEGGE FOR DET UTENKELIGE? 22. JULI IN AMENAS NOKAS 9-3

2013 nr 2 DIALOG ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET KAN VI PLANLEGGE FOR DET UTENKELIGE? 22. JULI IN AMENAS NOKAS 9-3 2013 nr 2 DIALOG ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET 22. JULI IN AMENAS NOKAS 9-3 KAN VI PLANLEGGE FOR DET UTENK ELIGE? DIA LOG 4 DET UTENKELEGE Beredskap er eit nøkkelord for alle som er opptatt av både

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Rapport fra Faglig forum, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Vurdering av sårbarhet ved bruk av globale satellittnavigasjonssystemer i kritisk infrastruktur

Vurdering av sårbarhet ved bruk av globale satellittnavigasjonssystemer i kritisk infrastruktur Vurdering av sårbarhet ved bruk av globale satellittnavigasjonssystemer i kritisk infrastruktur Oslo, mars 2013 NRS-rapport 2013/3 Norsk Romsenter Norsk Romsenter (NRS) er et forvaltningsorgan med særskilte

Detaljer