RAPPORT! «HMS/utfordringer!i! nordområdene»!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT! «HMS/utfordringer!i! nordområdene»!"

Transkript

1 RAPPORT Oppsummeringsrapport «HMS/utfordringeri nordområdene» Norskoljeoggassereninteresse/ogarbeidsgiverorganisasjonforoljeselskaperog leverandørbedrifterknyttettilutforskningogproduksjonavoljeoggasspånorsk kontinentalsokkel.norskoljeoggassertilsluttetnæringslivetshovedorganisasjon. Postboks8065,4068Stavanger.

2 Forord Initiativet«HMS-utfordringerinordområdene»bleigangsattavNorskoljeoggassi2010. Partenebleinviterttilådeltaidettearbeidet,ogdetbleopprettetenProgramkomitemeddeltakerefra: *Interesse-ogarbeidsgiverorganisasjonene:Norskoljeoggass,NorgesRederiforbund,NorskIndustri *Fagforbundene:IndustriEnergi,SAFE,Lederne,Desamarbeidendeorganisasjoner(DSO) *Myndighetene:PetroleumstilsynetogOljedirektoratet. FormåletmedarbeidetharværtåøkekunnskapenknyttettildeHMS-utfordringermankanpåtreffei nordområdene,samtåetablereenfellesforståelsefordisseproblemstillingene. Interessenfor,ogengasjementetrundt,arbeidetharværtstor.Aktivdeltakelseogbidragfraalleinvolverte parterharværtviktigeforutsetningerfordettetrepartssamarbeidet. Viviltakkeallesomharbidraddidetteomfattendearbeidet. DennerapportenfraNorskoljeoggassoppsummererenrekkeHMS-problemstillingerog-anbefalingerrelatert tilpetroleumsvirksomhetinord,ogdenutgjøretgodtgrunnlagforviderearbeidmedhms-utfordringeri nordområdene. Stavanger,25.juni2015 Norskoljeoggassereninteresse/ogarbeidsgiverorganisasjonforoljeselskaperog leverandørbedrifterknyttettilutforskningogproduksjonavoljeoggasspånorsk kontinentalsokkel.norskoljeoggassertilsluttetnæringslivetshovedorganisasjon. Postboks8065,4068Stavanger.

3 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport INNHOLD INNHOLD SAMMENDRAG BAKGRUNN ORGANISERINGAVARBEIDET Programkomiteen Sekretariat LITTERATUR/OGFAKTAINNSAMLING Generelt/tverrfaglig Klimatiskeforholdogkommunikasjon Helseogarbeidsmiljø Helikopterlogistikkoghelikopterberedskap Risikostyringogdesign Beredskap Infrastruktur,maritimlogistikkogiskontroll ARBEIDSSEMINARENE Avgrensningerogforutsetninger Rammerforarbeidsseminarene Innledereogpresentasjoner Resultaterfraarbeidsseminarene Deltakerepåarbeidsseminarene Gruppearbeidogbearbeidingavgruppearbeidet Evalueringavarbeidsseminarene BEARBEIDINGAVIDENTIFISERTEPROBLEMSTILLINGEROG ANBEFALINGER PROBLEMSTILLINGEROGANBEFALINGER...19 VEDLEGG1:PROGRAMFORSEMINARENE...46 VEDLEGG2:PROGRAMKOMITEENSMEDLEMMER...52 VEDLEGG3:SEKRETARIATETSMEDLEMMER...53 VEDLEGG4:GRUPPEARBEID...54 Gruppearbeid...54 Arbeidsmetodikk...54 Side3

4 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport 1 SAMMENDRAG Norskoljeoggasshardefinertnordområdenesometegetstrategisksatsingsområde.Deterfleregrunner tildette.nordområdeneerheltsentraleforåkunnepåvisenyeforekomsteravoljeoggassslikatvifortsatt kanleveredetsomvilblikrevetavnorskpetroleumsindustri.barentshaveterdetstørsteogmestlovende områdetpånorsksokkelnårdetgjelderuoppdagede,gjenværenderessurserpånorsksokkel. Enøktnæringsaktivitetinordområdeneerviktigforlandsdelenognorskpetroleumsaktiviteti nordområdeneerogsåviktigfornasjonenstotaleinteresserinord. Viharethøytsikkerhetsnivåpånorsksokkel.Deteroppnåddstoreforbedringerbareiløpetavdesisteti årene.viskaldrivevårvirksomhetpåensikkermåtefordi: Detharenegenverdiåunngåskaderpåmennesker,miljøogverdier. Sikkerogpåliteligdriftvårlisenstilådrivepånorsksokkel. Dettegjelderogsåforpetroleumsaktivitetinord. Petroleumsoperasjonerinorderimidlertidikkeennyaktivitet.Petroleumsindustrienhardrevetforsvarlig virksomhetinordområdeneifleretiår.norskoljeoggassønskerimidlertidytterligereåsøkekunnskapom særskilteognyehms-utfordringeretterhvertsomolje-oggassindustrientrekkernordover,jfr.23. tildelingsrunde.vimåalltidarbeideforåbedrelærings-ogerfaringsoverføringforåredusererisikoenfor storulykkerogandrehms-hendelserpådennorskesokkelen,inkludertnordområdene. Initiativet«HMS-utfordringerinordområdene»bleigangsattavNorskoljeoggassi2010.Parteneble inviterttilådeltaidettearbeidet.detbleopprettetenprogramkomitemeddeltakerefra: *Interesse-ogarbeidsgiverorganisasjonene:Norskoljeoggass,NorgesRederiforbund,NorskIndustri *Fagforbundene:IndustriEnergi,SAFE,Lederne,DSO *Myndighetene:PetroleumstilsynetogOljedirektoratet. Formåletmedarbeidetharværtåøkekunnskapenknyttettildeutfordringermankanpåtreffei nordområdene,ogåbidratilåetablereenfellesforståelsefordisseproblemstillingene. EtsekretariatharpåvegneavProgramkomiteenutførtlitteratursøkogforetattlitteraturinnsamling.Denne kunnskapsinnhentingenharbidratttilåskaffeetsolidkunnskapsgrunnlagforviderearbeidmed«hmsutfordringerinordområdene». Sekretariatetharitillegg,somenhovedaktivitetinnendetteinitiativet,planlagtoggjennomførtseks arbeidsseminarer.arbeidsseminareneharblittgjennomførtmeddeltagelsekunfrainvitertedeltakere. ArbeidsseminareneharomhandletrelevantetemaerknyttettilHMSutfordringerinordområdene: 1. Klimatiskeforholdogkommunikasjon(Gardermoen,24-25.mars2014). Informasjonfradetteseminaretblegittsominnledningtildeøvrigeseminarer. 2. Helseogarbeidsmiljø(Solstrand,23-24.april2014) 3. Helikopterlogistikkoghelikopterberedskap(Utsteinklosterhotell,6-7.mai2014) 4. Risikostyringogdesign(Selbusjøen,20-21.mai2014) 5. Beredskap(Tromsø,2-3.juni2014) 6. Logistikkogiskontroll(Stavanger,17-18.juni2014) DetaljerteprogramforalledeseksarbeidsseminareneframkommeriVedlegg1. Interessenforogengasjementetrundtdeseksarbeidsseminareneharværtstor.Detdeltoktilsammen263 personerfra62ulikeselskaper,universiteter,forskningsinstitusjoner,offentligeetater,fagforbundm.fl.på deseksarbeidsseminarene. 4.november2014bledetarrangertenoppsummeringskonferansepåClarionhotellEnergyiStavanger.På dennekonferansenbledeviktigsteresultatenefraarbeidetpresentert. Side4

5 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Side5 Initiativetharhattfølgenderammerogavgrensninger: HMSharidettearbeidetværtdefinertsomhelse,arbeidsmiljøogsikkerhet(dettebetyrat oljevernberedskapmmikkeharværtbehandletidettearbeidet). Arbeidetharihovedsakomhandletproblemstillingersomkanpåtreffesinordområdenesom alleredeeråpnetforpetroleumsaktivitet,d.v.s.inkludert23.konsesjonsrunde.forenkeltetemaer bledetogsånaturligåpekepåproblemstillingersomkanpåtreffesiområderutoverdeområdene somidageråpnetforolje-oggassvirksomhet. Initiativetomfatterallefaseravpetroleumsaktivitetinord. ArbeidetharforsøktåbegrenseproblemstillingenetilHMS-relaterteutfordringer,mengårfor enkeltespørsmåloverioperasjonelleutfordringer. Enlangrekkeavforholdenesomerblittidentifisertpåarbeidsseminarenesompotensielle problemstillinger,erimidlertidalleredeløst,ellervilfinnesinløsningi,oggjennomplanleggingav, aktiviteterinord.operatørene,sammenmedrederiene,viltilenhvertid,måtteplanleggefor lokasjonsspesifikkeoperasjoner,dermanmåtahensyntilgeografiskposisjon,tilgjengelige kommunikasjonsformer,områdespesifikkeklimatiskeforholdogværfenomener,helikoptertransportog helikopterlogistikk,samtlokasjonsspesifikkberedskap(herundermedisinskberedskap,evakueringog redning). AlleinteressenterharettHMS-målforpetroleumsaktivitetinord:Disseoperasjoneneskalhaet tilfredsstillenderisikonivå,d.v.s.atdetskalforeliggeettilfredsstillendeogforsvarligrisikonivå uansetthvordetpågårpetroleumsaktivitetpånorsksokkel. Ulikeaktørervilhaulikerolleriforholdtilå: - konkluderemedatproblemetalleredeerløst/ivaretatt - løsedeidentifiserteproblemstillingene - følgeoppusikkerhetene - tettekunnskapshullene Aktøreneer,menmerkatlistenikkeerkomplettellerutfyllende: Operatørene Rederiene Myndigheter(Petroleumstilsynet,Avinor,Helsedirektoratetm.fl.) Offentligeetater(HelseNord,Hovedredningssentralen,Forsvaretm.fl.) AndreviktigeaktørersomMeteorologiskinstitutt,Norskromsenter,ulikeforskningsinstitusjoner ogkonsulentmiljøer Bransjeorganisasjonene,heriførsterekkeNorskoljeoggassogNorgesRederiforbund MerkatNorskoljeoggassogNorgesRederiforbundigangsetteraktiviteterogprosjekterpåoppdragfra sinemedlemsselskaper. Initiativogforslagfrafagforbundeneogmyndighetenevilværeviktigeidetviderearbeidet,ogdetvilogså værerelevantataktuelleproblemstillingerdrøftespåuliketrepartsarenaer. Idetfølgendepekesdetpånoenområdersomdetkanværehensiktsmessigåfølgeopp. Behovforbedreværvarsler Etgjennomgåendetemafordiskusjoniarbeidsseminareneharværtbehovforbedreværvarsleriaktuelle områderavbarentshavet.medværvarsel,såforståsdetherbedrevarselomspesifikkeværfenomenerslik sompolarelavtrykk,tråg(d.v.s.sværttettesnøbyger),tåkesamtisvarsel(altsåvarselomising)påfartøy, riggellerfastinnretning.dettekanrelativtenkeltforbedresgjennombedresamarbeidaktøreneimellom, d.v.s.atbransjenbidrarmedfleremålepunkterogatmet.nobidrarmedvidereutviklingavmodellerfor varsling.menforatbransjenskalkunnebidra,erdetimidlertidenforutsetningatmet.nogirføringerfor frekvens,formatogkvalitetpåmetoceandataeneslikatdekangårettinniværvarslingsmodellene.

6 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Side6 Etspørsmålsomogsåkomframgjennomfagdiskusjonene,varomdetforeliggergodenokmodellerfor varslingavsåkalte growlers (eller knult ),d.v.s.storeisklumperigrønnsjø.underforutsetningavatdet foreliggeretbehovogønskefrahosnorskoljeoggasssinemedlemsselskaper,vilnorskoljeoggassforeslå enutredningavdenneproblematikkeninærtsamarbeidmedmet.no. BeredskapiNord Etannettemasomharskaptstorinteresseogdiskusjoniarbeidsseminareneharværtberedskapinord (herundermedisinskberedskap,evakueringogredning).pånorsksokkelforeliggerdetenfordelingav redningsansvaretmellomprivateogoffentligeredningsaktører(herunderhovedredningssentralen HRSog deressursenesomhrshartilgangtil)slikatdeprivateharansvarforredningienomkretslik500meter rundtinnretningen,mensdeoffentligeredningsressurseneharredningsansvaretfralandoguttildenne 500meterssonen. Stortingsmeldingnr.7,( ); Nordområdene Visjonogvirkemidler sierimidlertidfølgende(jegsiterer): «Det%påligger%derfor%den%enkelte%næringsutøver%og%deres%bransjeorganisasjoner%systematisk%å% arbeide%for%å%redusere%risikoen%for%ulykker%og%for%selv%å%kunne%håndtere%kriser%i%større%utstrekning% enn%det%som%er%nødvendig%i%andre%farvann.%regjeringen%ønsker%å%bidra%til%åpenhet%om%utfordringer,% utvikling%av%kunnskap%og%erfaringsoverføring.»% Dettekangiinntrykkavatdepolitiskemyndigheteneharandreføringerforredningsansvareti nordområdene.iallefallskaperstortingsmeldingenenvissusikkerhetomkringdette.norskoljeoggasskan påvegneavbransjendrøftedisseuttalelsenemeddeaktuellemyndigheteneslikatevt.usikkerhetkan leggestilside.norskoljeoggassforutsetteratprinsippeneforredningskalværeensoverheledennorske kontinentalsokkelen,d.v.s.atredningsansvaretmellomlandoginnretningens500meterssonefortsattskal væredetoffentligesansvar,ogsåinord. Telemedisin Etannettemasomdeflestearbeidsgruppenehardrøftet,dreiersegomåinnføretelemedisinsomet standardverktøyforoperasjonerinord.flereoperatørerharalleredeetablerttelemedisinforallesine operasjoner.enforutsetningfortelemedisineratmanharkommunikasjonskanalereller-mediersomkan overførerelevantedata. Kommunikasjoninord Etsværtsentralttemasomerblittdrøftetiarbeidsgruppene,harnettoppværtkommunikasjoninord. Kommunikasjonviasatellittnordfor72breddegradbegynneråbliutfordrendeogustabil,ognordfor75 breddegradersatellittkommunikasjonsværtkrevende.norskromsentererenaktørsomstårheltsentralt medhensyntilåvidereutvikleogforbedrekommunikasjonviasatellittinord.menforatnorskromsenter skalkunneutredemuligheter,utvikleløsningerogvurderefinansieringsmuligheterforsatellittkommunikasjoninordområdene,måbransjengåitettdialogmednorskromsenterogtilkjennegihvilke langsiktigebehovbransjenhar.herunderkannevnesatpetroleumsindustrienharbehovforvarslingav romværsomkanpåvirkekommunikasjonogposisjonering,samtattilgangtilbredbånderviktigi beredskapssituasjonerogfortelemedisin.norskoljeoggasskanevt.bidramedåkoordinerekontakt mellomnorskromsenterogindustrien. Helikopterberedskapoghelikopterlogistikk Helikopterberedskapoghelikopterlogistikkharværtsværtsentraleemnerpåarbeidsseminarene. NorskoljeoggasssinLuftfartsfagligeEkspertgruppestårsomdenviktigsteaktørenibransjeniforholdtilå følgeoppdeproblemstillingenesomerblittpåpektidettearbeidet.itilleggvilsamarbeidsforumfor helikoptersikkerhetspilleensentralrolle. Innspillvedrørenderetningslinjer Gjennomarbeidet HMS-utfordringerinordområdene erdetblittfremmetenrekkeforslagomåopprette nyeellerrevidereeksisterendenorskoljeoggassretningslinjer.norskoljeoggassvilvurdereforslagene,og vivil,forutsattatvåremedlemsselskapergirnorskoljeoggassioppdragåstarteoppslikeinitiativ,invitere parteneinnidettearbeidet.

7 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Helseogarbeidsmiljø Helseogarbeidsmiljøharværtetsentralttemapåarbeidsseminarene.Operatørogrederieransvarligforå tilretteleggeforgodogforsvarligarbeidsorganiseringogrestitusjonstid.tilsvarendegjelderdetåha tilgjengeligogstilletildisposisjonhensiktsmessigarbeidstøyogverneutstyrtilpassetdeaktuelleklimatiske forholdene.noearbeidstøyogverneutstyrblirimidlertidubrukeliggittvisseklimatiskeforhold.detpågår myearbeidsomharsommålåutviklenyttegnettøyogverneutstyrfornordområdene.detkreves imidlertidmerutviklingoguttestingførdisseprodukteneblirhyllevare. Designogvinterisering Designogvinteriseringharværtflittigdiskutertiarbeidsgruppene,bådeirelasjontilf.eks.sikkerhetskritiske systemer,tilanleggsintegritet,ogtilarbeidsmiljøm.m.sværtmangeavdeproblemstillingenesomerblitt tattfram,kanadresseresidetpågåendeinternasjonalestandardiseringsarbeidetunderiso.deteretablert enegenstrukturunderisoforvidereføringavanbefalingenegittibarents2020. Norskoljeoggassharalleredebraktdeulikeproblemstillingenesomharkommetframgjennomarbeidet påseminarene,inntildetaktuellestandardiseringsarbeidetinnunderiso.itilleggvildetværenaturligatde ulikeaktørenebringertematikkomvinteriseringogdesign,inkludertanbefalingerknyttettil sikkerhetskritiskutstyr,inniandrepågåendestandardiseringsarbeidsliksompolarcode,norsokog relevantevinteriseringsmanualer. Innspilltilforskning Norskoljeoggassvil,sammenmedNorgesRederiforbund,påinitiativfravåremedlemsselskaper, vurdere forslagsomerblittframsattomvidereføringavpågåendeforskning, ellerforskningpånyetemaerbåde innenforhelseogarbeidsmiljø,menogsåinnenfordeandretemaenesomerblittdrøftetidettearbeidet. NorskoljeoggassogNorgesRederiforbundvilbringeaktuelleforskningstemainnsomforslagtil forskningsprogrammersliksom;petromaks2,og21ogmaritim21. Viderearbeid Arbeidetfradeseksarbeidsseminareneframbragtehele383forslagtilviderearbeid.Disseforslageneer blittstrukturertogkategorisert.alleforslageneerblittvurdertmedhensyntilhvilkeforslagsombørfølges oppvidere.itilleggharmanidentifisertmuligeaksjonersamtfremmetforslagtilhvemsomeventueltkan taansvarforåfølgedisseaktiviteteneopp,sekapittel7idennerapporten.hvilkeaktiviteternorskoljeog gassigangsetter,eravhengigavoppdragetvifårfravåremedlemsselskaper.alleforslagomvidere aktiviteteriregiavnorskoljeoggass,vilblibehandletogbesluttetinorskoljeoggasssinestyrende organer. Side7

8 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Side8 2 BAKGRUNN Norskoljeoggasshardefinertnordområdenesometegetstrategisksatsingsområde.Deterfleregrunner tildette. Fordetførstemenerviatnorsksokkelmåbetraktessomenhelhet.Tilhelhetenhørerogså havområdeneutenforogrundtlofoten,vesterålen,senjaogjanmayenmed. Dernesternordområdeneheltsentraleforåkunnepåvisenyeforekomsteravoljeoggassslikatvi fortsattkanleveredetsomvilblikrevetavnorskpetroleumsindustri.barentshaveterdetstørste ogmestlovendeområdetpånorsksokkelnårdetgjelderuoppdagede,gjenværenderessurserpå norsksokkel. Enøktnæringsaktivitetinordområdeneerdessutenviktigfordidettevilskapeøktsysselsettingi enlandsdelsomharbehovfordet. TilsluttvilviframheveatnorskpetroleumsaktivitetiNordområdeneogsåerviktigfornasjonens totaleinteresserinord. Viharethøytsikkerhetsnivåpånorsksokkel.Deteroppnåddstoreforbedringerbareiløpetavdesisteti årene.deterfleregrunnertilatviskaldrivevårvirksomhetpåensikkermåte. Detviktigsteavalteråunngåskaderpåmennesker,miljøogverdier. Dernestersikkerogpåliteligdriftvårlisenstilådrivepånorsksokkel. Dettegjelderogsåforpetroleumsaktivitetinord. Petroleumsoperasjonerinorderimidlertidikkeennyaktivitet.Petroleumsindustrienhardrevetforsvarlig virksomhetinordområdeneifleretiår.vikjennerdeflestehms-utfordringenesomvimøterinord, herunderblantannetpolarelavtrykk,ising,mørketid,atmosfæriskeforstyrrelsersomkanpåvirke kommunikasjonssignaler,problemstillingerknyttettilberedskapsamtkrevendepersonelltransportm.fl. NorskoljeoggassønskerimidlertidåsøkekunnskapomsærskilteognyeHMS-utfordringeretterhvertsom olje-oggassindustrientrekkernordover,jfr.23.tildelingsrunde.vimåalltidarbeideforåblibedrepå lærings-ogerfaringsoverføringmeddenhensiktåredusererisikoenforstorulykkerogandrehmshendelserpånorsksokkel,inkludertnordområdene. Dettearbeidet,somhaddesinforsiktigeoppstarti2010,harhattsommålåidentifisererelevanteHMSutfordringerinordområdene,ogbidratilenfellesforståelseavdisseproblemstillingene.

9 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Side9 3 ORGANISERINGAVARBEIDET 3.1 Programkomiteen Norskoljeoggasstokinitiativtil HMS-utfordringerinordområdene alleredei2010. % HensiktenmeddetteinitiativetharværtåøkekunnskapenomkringHMS-utfordringerrelaterttil petroleumsaktivitetinordområdene.manhargjennomdettearbeidetønsketåetablereenfellesforståelse blantparteneipetroleumsindustrienfordisseproblemstillingene. Norskoljeoggassinviterteparteneipetroleumsindustrientilådeltaien«ProgramkomiteforHMSutfordringerinordområdene».Dettearbeidetharbyggetpåetaktivttrepartssamarbeid. Partenesomhardeltattidettearbeidet,harvært; Interesse-ogarbeidsgiverorganisasjonene: Norskoljeoggass NorgesRederiforbund NorskIndustri Fagforbundene: IndustriEnergi SAFE Lederne Desamarbeidendeorganisasjoner(DSO) Myndighetene: Petroleumstilsynet(Ptil) Oljedirektoratet(OD) Programkomiteenhaddefølgendemandat: «Komiteen%skal%utarbeide%program%for%et%eller%flere%seminar%om%HMSDutfordringer%i%nordområdene.%% %Disse%seminarene%skal%arrangeres%i%regi%av%Norsk%olje%og%gass.%% % %HMSDutfordringer%omfatter%blant%annet%problemstillinger%og%HMSDstrategier%for%operasjoner%i%nord,% herunder%forhold%knyttet%til:% Avstander% Mangelfull%infrastruktur% SjøD%og%lufttemperatur% Havstrømmer% Vinterisering% Kommunikasjon% Beredskap% Medisinsk%evakuering% Helikoptertransport%% Arbeidsmiljø%m.m.%% % %Hensikten%med%seminarene%er%å%legge%til%rette%for%en%felles%kunnskap%om%problemstillinger%knyttet%til% operasjoner%i%nord,%for%aktører%og%interessenter%innen%petroleumsnæringen.»% ProgramkomiteensmedlemmerervistiVedlegg Sekretariat DetbleetablertetsekretariatsomadministrerteogstøttetProgramkomiteensarbeid.Sekretariatethar ståttforkunnskapsinnhenting,samtplanlegging,gjennomføringograpporteringavdeseks arbeidsseminarene(sekapittel5). SekretariatetsmedlemmerervistiVedlegg3.

10 HMS-utfordringer i nordområdene - Oppsummeringsrapport 4. LITTERATUR- OG FAKTAINNSAMLING Det er blitt gjennomført en omfattende kartlegging av litteratur, rapporter, studier og utredninger m.m. som omhandler HMS-utfordringer relatert til petroleumsaktivitet i nord. Herunder kan nevnes forskningsrapporter, selskapsinterne utredninger, seminarer og konferanser. Man har også identifisert en rekke relevante forskningsprogrammer og forskningsaktiviteter knyttet til forskningsinstitusjoner i inn- og utland. Sekretariatet har også deltatt på, og skrevet oppsummeringer fra, en rekke konferanser der nordområdene har vært tema. Litteraturgjennomgangen er dokumentert i rapporten: «HMS-utfordringer i nordområdene - litteraturgjennomgang» Rapporten inneholder resyme av et stort antall relevante rapporter. Lenke til komplett utgave av de viktigste enkeltrapportene finnes i oversiktene under. Norsk olje og gass har opprettet en hjemmeside for prosjektet HMS-utfordringer i Nordområdene: Presentasjoner og sammendrag av presentasjonene fra seminarene, samt innsamlet litteratur- og faktagrunnlag, er publisert her. Lesere av papirutgaven av rapporten henvises til denne hjemmesiden for å få tilgang til materialet Generelt / tverrfaglig Litteratur/studier/rapporter m.m. som gjelder generelle eller tverrfaglige problemstillinger er gjengitt nedenfor: Barents2020 Phase 3 report Barents2020 Phase 4 report KU BHSØ 13 Tekniske forutsetninger for petroleumsvirksomhet (OD 2012) KU JM 12 Tekniske forutsetninger for petroleumsvirksomhet (OD 2012) Arctic Offshore Oil and Gas Guidelines: Systems Safety Management and Safety Culture (Arctic Council/PAME, 2014 Memo on the Arctic Council (Juli 2013) Nordområdeutvalgets sluttrapport (2013) Nordområdene - Visjon og virkemidler ( Meld. St /12) Nordområdene - Visjon og virkemidler - en kortversjon MarSafe North - Summary (2011) Barents2020 virkemiddel for fremtidsrettet nordpolitikk (UD, 2006) The Arctic Islands Adventure and Panarctic Oils Ltd AMAP Arctic Oil and Gas (2007) Moe Arctic Review (FNI, 2010) Aronson Achieving International Standards in the Arctic (SPE 2012) - Abstract Exxon Arctic leadership (brosjyre) Side 10

11 HMS-utfordringer i nordområdene - Oppsummeringsrapport 4.2. Klimatiske forhold og kommunikasjon Litteratur/studier/rapporter m.m. som gjelder problemstillinger relatert til klimatiske forhold og kommunikasjon er gjengitt nedenfor: KU BHSØ Vær, is og andre fysiske utfordringer (Met.no 2012) KU JM Vær, is og andre fysiske utfordringer (Met.no 2012) Norsk Romsenter: Romværsrapport Helse og arbeidsmiljø Litteratur/studier/rapporter m.m. som gjelder problemstillinger relatert til helse og arbeidsmiljø er gjengitt nedenfor: SINTEF 2013 report no F24656 Statoil Arctic protection Norsk olje og gass: Arbeid i kaldt klima (2012) Norsk olje og gass: Arbeid i kaldt klima - faktagrunnlag Kalde utfordringer - helse og arbeidsmiljø på innretninger i Nordsjøområdene (Thelma 2010) 4.4. Helikopterlogistikk og helikopterberedskap Litteratur/studier/rapporter m.m. som gjelder problemstillinger relatert til helikopterlogistikk og helikopterberedskap er gjengitt nedenfor: KU BHSØ 2014 Konsekvenser for luftfart (Avinor) KU JM 2013 Konsekvenser for luftfart (Avinor) 4.5. Risikostyring og design Litteratur/studier/rapporter m.m. som gjelder problemstillinger relatert til risikostyring og design er gjengitt nedenfor: Ptil/Iris: Technology and operational challenges high north (2011) Lubbard: Some Aspects of Arctic offshore floating structures (PhD, NTNU 2011) Gordeeva: Identification of Criteria for Selection of Arctic Offshore Field Development Concept (Master, UiS 2013) 4.6. Beredskap Litteratur/studier/rapporter m.m. som gjelder problemstillinger relatert til beredskap er gjengitt nedenfor: Ett hav -SAR-ressursene i oljenæringen og fiskerinæringen (2013) Sigurd R. Jakobsen: Evacuation and Rescue in the Barents Sea (Master, UiS 2012) Evacuation from Petroleum Facilities Operating in the Barents Sea (OMAE ) Basharat: Proactive emergency preparedness in the Barents Sea (Master, NTNU 2012) Side 11

12 HMS-utfordringer i nordområdene - Oppsummeringsrapport 4.7. Infrastruktur, maritim logistikk og iskontroll Litteratur/studier/rapporter m.m. som gjelder generelle problemstillinger relatert til infrastruktur og logistikk er gjengitt nedenfor: KU BHSØ 2009 Infrastruktur og logistikk (DnV 2012) KU JM 2010 Infrastruktur (DnV 2012) Maritim strategi - Stø kurs 2020 (NHDep 2013) Maritim 21: Maritim transport og operasjon i arktiske områder (2010) Comen: Coastal and marine engineering and management (NTNU 2013) Johannessen Eik: Ice mangement in Arctic Offshore (NTNU 2010) Noble Denton: Pack Ice Management (2005) Side 12

13 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport 5 ARBEIDSSEMINARENE ProgramkomiteentokinitiativtilseksarbeidsseminareromutvalgteHMS-utfordringerinordområdene våren2014.hensiktenmeddissearbeidsseminarenevaråsamleselskapsrepresentanter,fagforbund, myndigheterogeksperterpådeutvalgtetemaeneforåsamlekunnskapomhms-problemstillinger relevanteforpetroleumsaktivitetinord.arbeidetskulleogsåbidratilåetablereenfellesforståelsefor aktuellehms-utfordringersamtidentifiserekunnskapshulloguløsteproblemstillinger. Temaeneforarbeidsseminarene: 1. Klimatiskeforholdogkommunikasjon 2. Helseogarbeidsmiljø 3. Helikopterlogistikkoghelikopterberedskap 4. Risikostyringogdesign 5. Beredskap 6. Maritimlogistikk,infrastrukturogiskontroll 5.1 Avgrensningerogforutsetninger Programkomiteenforinitiativet«HMS-utfordringerinordområdene»haromfattetproblemstillingerder HMSharværtdefinertsom:Helse,arbeidsmiljøogsikkerhet.Programkomiteenharvedflereanledninger drøftetomoljevernberedskapskulleinkluderesiarbeidet,menmanvalgteåavgrensearbeidettilhelse, arbeidsmiljøogsikkerhet. Oljevernberedskaperetsentralttemarelaterttilolje-oggassaktiviteterinord.Detharparalleltmed arbeidet«hms-utfordringerinordområdene»blittavholdtetarbeidsseminariregiavnorskoljeoggass medtittelen: Utfordringerforoljevernberedskapeninordområdet. Programkomiteendrøftetogsågeografiskutbredelsefordettearbeidet.Konklusjonenvaratarbeidet primærtskullerelaterestilområderinordsomalleredevaråpnetforolje-oggassvirksomhet,d.v.s. inkludert23.konsesjonsrundeibarentshavetsør-øst.forenkeltetemaerbledetimidlertidnaturligåpeke påproblemstillingersomkanpåtreffesiområdersomikkeeråpnetforolje-oggassvirksomhet. Enannendiskusjonhardreietsegomhvilkeforholdsomkanklassifiseressomhelse,arbeidsmiljøog sikkerhet,oghvilkeforholdsomeroperasjonelleforhold.programkomiteenvalgteåstrekkehms-begrepet relativtlangtinnpådenoperasjonellearenaen. Programkomiteenharogsådrøftetommankunskullevurdereproblemstillingerrelaterttilletingog utbygging,ellerommanbareskullekonsentreresegomutfordringerrelaterttilfeltidrift,elleromarbeidet skulleomfatteallefaseravolje-oggassaktiviteterinord.komiteenskonklusjonbleatarbeidetskulle omfatteallefaseravpetroleumsaktivitetinord. 5.2 Rammerforarbeidsseminarene Detbledefinertendelrammerforarbeidsseminarene,ogdisseergjengittnedenfor: Arbeidsseminareneskullekunværeåpneforinvitertedeltakere Arbeidsseminareneskullehaenbegrensningpåtilsammen50deltagere Selskaper,myndigheterogorganisasjonersomerrepresentertiprogramkomiteenbleinviterttilå nominere1-2deltagerehver Selskapermederfaringfraoperasjonerinordligeområderbleprioritert SelskapermedoperatørskapiBarentshavetbleprioritert Nominertedeltagereskulleværefastansattiselskapene Nominertedeltakereskulleharelevantbakgrunnslikatmankunneopptresomaktivbidragsyteri diskusjonene Side13

14 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Side14 Deltakelseiarbeidsseminareneforutsatteforarbeidiformavatalledeltakernesatteseginni tilsendtinformasjonspakkemedbakgrunnsmaterialepåforhånd TorepresentanterfraProgramkomiteenblevalgtinnsom«sponsorer»forhvertarbeidsseminarfor åsikreatføringergittavprogramkomiteenbleivaretatt. ProgramforseminareneframkommeravVedlegg Innledereogpresentasjoner Foredragsholderetilhvertseminarbleidentifisertpåbakgrunnavrelevanterfaringfraogspisskompetanse påaktuellproblematikkrelaterttilnordområdene. Forutforhvertseminarbledetholdtetforberedendemøtemedinnlederneforåsikreatpresentasjonene vartilpassetformålet. Samtligeinnledereblebedtomåutarbeidebådepresentasjonerogetsammendragavsinpresentasjon. NorskoljeoggassharopprettetenhjemmesideforprosjektetHMS-utfordringeriNordområdene: Presentasjonerogsammendragavpresentasjonenefraseminarene,samtinnsamletlitteratur-og faktagrunnlag,erpubliserther. 5.4 Resultaterfraarbeidsseminarene Forhvertarbeidsseminarerdetblittutarbeidetenoppsummering.Disseoppsummeringeneomfatter sammendragavforedrageneogsammenfatningeravarbeidetiarbeidsgruppeneforhvertarbeidsseminar. Detteunderlageterkunformidlettildeltakernepådetenkelteseminaret,ogmentåværeen «kvittering»/referattildeltakerne. 5.5 Deltakerepåarbeidsseminarene Tabell1nedenforgirenoversiktoverdeltakelsenpåarbeidsseminarene. Innledere,deltakereoggruppeledereharalleværtdeltakerepåseminarene,dvs.atalleinnledereog gruppelederehardeltattaktivtigruppearbeidene. Totaltdeltok263deltakerepådeseksarbeidsseminarene;avdissevardet188såkalte«unike»deltakere, dvs.noendeltokpåmerennettseminar. Tilsammen62bedrifter/organisasjonervarrepresentert.

15 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Firma/ Antall/ deltagere/ totalt/ Firma/ Antall/ deltagere/ totalt/ 330skvadronen 1 NorskIndustri 1 Acona 2 Norskoljeoggass 20 AmericanBureauofShipping 2 NorskRomsenter 6 ApplySørco 1 NorthEnergy 2 BayerngasNorge 3 OD 1 BG-Group 1 OdfjellDrilling 4 Bristow 1 Omv 2 ConocoPhillips 3 Pgnig 5 COSLDrilling 6 Proactima 18 Detnorske 4 ProsafeOffshore 1 DNV-GL 9 Ptil 14 DolphinDrilling 3 Repsol 2 DongEnergy 5 RWEDea 3 DSO 1 Safe 4 E.ONE&PNorgeAS 5 Safetec 6 EdisonInt. 2 SARiNor 1 EniNorge 7 Shell 12 Tidl.sjef.Kystvakten 1 Sintef 2 GDFSUEZ 5 SpaceNorwayAS 1 Haukelandsykehus 3 Stami 1 IndustriEnergi 11 Statoil 22 InoceanEngineering 1 Storm-geo 1 LEDERNE 3 SuncorEnergy 2 LloydsRegisterConsulting 6 TelenorSatelliteBroadcasting 4 LundinNorway 2 UniversitetetpåSvalbard 2 MaerskGuardian 5 TotalE&P 2 Met.no Nordnorge 6 Transocean 3 Met.no Vestlandet 1 TullowOil 1 MossMaritime 1 UNN 1 NOFO 3 VikingSupplyShips 3 Norgesrederiforbund 8 Wintershall 4 TOTALT 263 Tabell/1:/Deltakelse/på/arbeidsseminarene/ 5.6 Gruppearbeidogbearbeidingavgruppearbeidet Endetaljertbeskrivelseavhvordangruppearbeideneblegjennomført,oghvordanmaterialetfra arbeidsseminareneerblittbearbeidet,erbeskrevetivedlegg4. Side15

16 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport 5.7 Evalueringavarbeidsseminarene Allearbeidsseminarenebleevaluertavdeltakerneiforholdtilfagliginnhold,organiseringogarbeidsform. SomdetfremgåravFigur1nedenfor,fikkdetfagligeinnholdetengjennomsnittligvurderinglik4,78,og organiseringogarbeidsformblevurderttil4,85.helerekkenavarbeidsseminaroppnåddeenvurderinglik 4,82 allepåenskalafra1-6der6varbest. Figur1.Deltagernesevalueringavhvertseminarogsammenfattetevaluering. Side16

17 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport 6 BEARBEIDINGAVIDENTIFISERTEPROBLEMSTILLINGEROGANBEFALINGER Basertpågruppearbeidetbeskrevetikapittel5Error/Reference/source/not/found.,erproblemstillingene gruppertslik: Problemstillingersomansesløst Problemstillingersomansesenkleåløse Problemstillingerderviderearbeidanbefales Alleproblemstillingeroganbefalinger/tiltakerbehandletforåsystematisereinformasjonen,f.eks.er problemstillingersomerbehandletpåflereseminar,slåttsammentilenhms-utfordring.tema, undertema,problemstillingeroganbefalingereroppsummertsåkortfattetogkonsistsommulig. Figur2viseroversiktoverfordelingavidentifiserteproblemstillingerforhvertseminarogtotalt. Figur2FordelingavProblemstillingeridentifisertprseminar Arbeidetfokusertepådeproblemstillingenesomdeltakernevurderteatdetvarbehovforåarbeidevidere med.derforviserfigur2atdetbareeretliteantallproblemstillingersomavarbeidsgruppenebleansett somløst. Detbleidentifiserttotalt383problemstillingeriløpetavdeseksarbeidsseminarene.Dettedatagrunnlaget eraggregert/oppsummerttil54problemstillinger/anbefalingerfordeltpå10uliketema(sekapittel7). Tema/ Klimatiskeforhold Kommunikasjon Helikopterberedskapoghelikopterlogistikk Beredskap Helseogarbeidsmiljø Design Side17

18 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Maritimlogistikkogiskontroll Operasjonelleforholdoginfrastruktur Regelverk,standarderogretningslinjer Risikostyring Side18

19 HMS%utfordringerinordområdene%Oppsummeringsrapport Side19 7 PROBLEMSTILLINGER.OG.ANBEFALINGER. BasertpåmaterialetfraarbeidsseminareneogetterfølgendebearbeidingogaggregeringharNorskoljeoggassutarbeidetfølgendeoppsummering.Oppsummeringentar utgangspunktiproblemstillingeridentifisertpåarbeidsseminarene,girkommentarerogstatuspr ,indikererhvemsomeransvarligforåfølgeoppforholdetsamt identifiseremuligeaksjoner. DetharunderbearbeidingenavdeidentifiserteHMSFproblemstillingeneblittavklartatenkelteproblemstillingeralleredeerløst.Disseproblemstillingeneerlikeveltattmedi denneoversiktenforågietkomplettbildeavhvasombledrøftetiseminarene. NB:Oppsummeringennedenforerikkeenprioritertliste. Anbefaling. nr.: Norsk.olje.og.gass. Problemstilling./.anbefalinger: Adressert.til./.ansvarlig: Aksjon. Klimatiske.forhold KLI%1 Saksframstilling: Merpåliteligeværvarslingssystemerinordområdene(spesielt varslingavpolarelavtrykk,tråg(detvilsisværttettesnøbyger) ogtåke,samtisvarsel(altsåvarselomising)påfartøy,riggeller fastinnretning). OperatørselskaperogrederiermåfølgeoppkraviSamtykke angåendeværobservasjonerogsamarbeidemedmet.noforå bidratilåforbedrekvalitetenpåværvarsleridisseområdene gjennomåbidratilfleremålepunkterogfådissedataenedirekte inniløpendeværvarsling. Statusogkommentarerpr : Dettekanrelativtenkeltforbedresgjennombedresamarbeid aktøreneimellom,detvilsi: %atbransjenbidrarmedfleremålepunkter,bådepårigger,på fasteinstallasjonerogvedhjelpavbøyer,samtvurdere mulighetenforogsååinkluderesupply%fartøyerpålange kontrakter %ogatmet.nobidrarmedvidereutviklingavmodellerfor varsling, Operatørselskaper,rederier, Samarbeidsforumfor Helikoptersikkerhet(SF),ogmet.no. Operatørselskapenevilsøkeå montereautomatiskeværsensorer (AWOS)påleteriggenesomskal benyttes,itilleggtilårapporterevær vedhjelpavtrenedevær% observatører.goliatvilogsåhadette somforeløpigeenestefasteinnretning iområdet. ManvilvideresøkeåsikreatMet.no Tromsøfårtilgangtildette datagrunnlagetitilleggtilannen ønsketdata(sjømm)frariggene. Samarbeidsforumfor Helikoptersikkerhet(SF),ledetav Luftfartstilsynet,vilsomegensak ogsåvurdereanbefalingensamt forskriftsmessigforankring(bslg7% 1)

20 HMS%utfordringerinordområdene%Oppsummeringsrapport Side20 Anbefaling. nr.: Norsk.olje.og.gass. Problemstilling./.anbefalinger: Adressert.til./.ansvarlig: Aksjon %ogatmet.nogirføringerforleveringavmetocean%dataene (frekvens,formatogkvalitet)slikatdekangårettinni værvarslingsmodellene. OMVarbeidernåsammenmed VærvarslingaforNordNorgeforå etablereautomatiskoverføringav datafrariggeriwisting%området(p.t. LeifErikson). Deterunderetableringet«Joint IndustryProject»(JIP)underledelse avstatoilderinteresserteselskaper (10+)deltariettreårigprogrammed utsettingavtentativt7bøyerforåfå bedremåledatamedhensyntil metocean%data. KLIH2. Saksframstilling: Implementering.av.en.ny.datamodell.for.Barentshavet,.med. både.hav,.sjøis.og.atmosfære.. Statusogkommentarerpr : MeteorologiskinstituttharlevertinnetprosjektforslagtilUD sittarctic2030%programogforeslåttimplementeringavenhelt nydatamodellforbarentshavet,medbådehav,sjøisog atmosfære.dennedatamodellenvilhaenfinereoppløsningenn noetidligerearbeididetteområdet.detkanbliaktueltåsøkeet samarbeidmedolje%oggassindustrienforåfådettetilåblien endabedremodellforvær%,hav,ogisvarslinginord,utoverdet åetableremodellen. Operatørselskaper,rederier, Meteorologiskinstitutt Underforutsetningavatdet foreliggeretbehovogønskefrahos Norskoljeoggasssine medlemsselskaper,vilnorskoljeog gassbidratilåetablereetsamarbeid medmeteorologiskinstitutt. KLIH3. Saksframstilling: Behov.for.bedret.flyværvarsel.inordområdene.. Statusogkommentarerpr : Avinor,operatørselskaper,rederier, Samarbeidsforumfor Helikoptersikkerhet(SF),og flyværværvarslingaitromsø Ansessomforeløpigløst(2014). InngårsomdelavKLI%1.

21 HMS%utfordringerinordområdene%Oppsummeringsrapport Side21 Anbefaling. nr.: Norsk.olje.og.gass. Problemstilling./.anbefalinger: Adressert.til./.ansvarlig: Aksjon Somfølgeavprosjektetbledetetablertkontaktmellom relevanteaktører,ogmet.noetablertei2014flyværvarsling (TAF)mellomHammerfestogBjørnøya. KLI%4 Saksframstilling: Behovforbedrevarsling.av.isfjell. Statusogkommentarerpr : Operatørselskapenekanidagbeomisfjellvarselfra Meteorologiskinstitutt,meninstituttetoppfordrestilåutvikle merrobustemodellerforisfjellvarsling. Meteorologiskinstitutt,Norsk Polarinstitutt,operatørselskaper, rederier InngåriKLI%2. KLIH5. Saksframstilling: Behovforvarsling.av.sjøis% %«growlers»%(knult)%detvilsistore isklumperigrønnsjø.dekanværeenpotensiellrisiko,spesielt forborestrengermm. Statusogkommentarerpr : Detteerkrevendeoppgavesomdetikkeeretablertegen varslingavidag. Operatørselskaper/rederiermåsørgeforovervåkingogtilpasning tildefaktiskeklimatiskeforholdiaktueltområde. Operatørselskaper,rederier, Meteorologiskinstitutt Underforutsetningavatdet foreliggeretbehovogønskefrahos Norskoljeoggasssine medlemsselskaper,vilnorskoljeog gassforeslåenutredningavdenne problematikkeninærtsamarbeid medmet.no. KLIH6. Saksframstilling: Behovforbedrevarsling.av.ising bådeatmosfæriskisingog frasjøsprøyt. Statusogkommentarerpr : Operatørselskapenekanidagbeomregulæreisingsvarselfra Meteorologiskinstitutt. Instituttetoppfordrestilåiverksetterelevante studier/modellarbeideromisingsforholdisamarbeidmed Operatørselskaper/rederier.MåogsåsesisammenhengmedPolar Code. Meteorologiskinstitutt,Marintekog andrerelevante forskningsinstitusjoner, operatørselskaper,rederier Enmeteorologtarnådoktorgradved UiTder«freezingspray»i Barentshavetertema.Hantesterut modellerforbedrevarsling.estimert disputasi2017.

22 HMS%utfordringerinordområdene%Oppsummeringsrapport Side22 Anbefaling. nr.: Norsk.olje.og.gass. Problemstilling./.anbefalinger: Adressert.til./.ansvarlig: Aksjon KLIH7. Saksframstilling: Forbedrelokaltværvarsel/værobservasjonervedåinstallere Xband%radarpåriggerogfasteinstallasjoner. Statusogkommentarerpr : DetervisttilerfaringermeddetteiCanada. Goliatvilfå2stkX%bandradarermedrekkeviddepåca45Km (mensdelandbaserteværradareneharrekkeviddepåca.250 km). Operatørselskaperogrederier InkludertiENIsplanerforGoliat,som endelavetomfattendeoppleggfor værobservasjoner. KLIH8. Saksframstilling: Bedredekningavværradarer... Statusogkommentarpr EnværradarpåBjørnøyaharværtforeslåttsometgodttiltak foråbedrerværvarslingenibarentshavet,spesieltnårdet gjelderpolarelavtrykkogtråg. Detopografiskeforholdenegjøratplasseringpåeksisterende meteorologiskestasjongirbegrensetnytte.engodløsningville væreplasseringpåfjellisør,mendetforutsetterfremføringav strømogplasseringinaturreservatområdeogvilutgjøreenstor kostnad(50mill+).meteorologiskvurdereristedet utplasseringavetantallmobileværradarer,noesomvilgien godforbedringtilenmindrekostnad. Meteorologiskharnåkjøptinnenmobilradarforuttesting. Prisenerca30%aven«stor»radar,ogdenkanflyttespåen tilhenger.enslikradarvilkunneplasserespåen rigg/produksjonsplattform. Meteorologiskinstitutt VærradarpåBjørnøyakanblivurdert dersomdetblirvidereutbyggingeller økningiaktivitetidetvestre Barentshavet. Brukavmobileværradarervurderes nårerfaringerfratestperioden foreligger.

23 HMS%utfordringerinordområdene%Oppsummeringsrapport Side23 Anbefaling. nr.: Norsk.olje.og.gass. Problemstilling./.anbefalinger: Adressert.til./.ansvarlig: Aksjon.. Kommunikasjon KOMH1. Saksframstilling: Bredbåndskommunikasjonbasertpåsatellitterviktigbåde foroperasjon,beredskapssituasjonerogtelemedisin. Kommunikasjonviageostasjonæresatellitternordfor72 breddegradbegynneråbliutfordrendeogustabilt,ognordfor 74/75breddegradergeostasjonærsatellitt%kommunikasjon sværtkrevende. Statusogkommentarerpr : Deoperasjonersomharfunnetstedtilnåharløstdettepåulikt visogmednoevekslendekvalitet. NorskRomsenterkartleggernåbehovetforbredbåndiArktisog nordområder(spesieltnorskogeuropeiskdel)isamarbeidmed TelenorSatelliteBroadcastingsomendelavenutredningavom detergrunnlagforetnorsksatellittkommunikasjonssystemfor bredbåndiarktisognordområdene. Enslikløsningharenlanghorisontiogmedatdettar5årfra beslutningstidspunkttiloppskytingavsatellitteneogdissehar såenlevetidpåca.15år. Etviktigbidrageratoljeoggass%industrienbidrarmed informasjonomsine(langsiktige)behov. Operatørselskaperbørutredebehovforogfordeler/ulemper vedulikeløsningerfordatakommunikasjon(fiberkabeloglokal dekningviamobiltbredbåndvs.satellittbasertkommunikasjon) Operatørselskaper,rederier,Norsk Romsenter Norskoljeoggasskanbidramedå koordinerekontaktmellom industrienognorskromsenter.

24 HMS%utfordringerinordområdene%Oppsummeringsrapport Anbefaling. nr.: KOMH2. Norsk.olje.og.gass. Problemstilling./.anbefalinger: Saksframstilling: Romværefenomenerkanpåvirkekommunikasjonog posisjoneringogøkermedøkendebreddgrad Dissevarslesidagfraflerekilder. Statusogkommentarerpr : Operatør/rederimåsørgeforåtaibrukvarslingav romværsfenomenerogsørgefornødvendigopplæringom romværsfenomenerogalternativeløsningervedbehov. Romværvarslingeridagtilgjengeligfraiallefalltrekilder: SeSolstorm(Kartverket): SolarInfluencesDataAnalysisCenter(SIDC)(Belgia): Adressert.til./.ansvarlig: Operatørselskaperogrederier Aksjon Følgesoppavaktuelleaktører. SpaceWeatherPredictionCenter(US): Side24

25 HMS%utfordringerinordområdene%Oppsummeringsrapport Side25 Anbefaling. nr.: Norsk.olje.og.gass. Problemstilling./.anbefalinger: Adressert.til./.ansvarlig: Aksjon. Helikopterberedskap.og.helikopterlogistikk HELH1.. Saksframstilling: Behovforflere.SAR.helikoptre.(nasjonaltredningshelikopteri Tromsø?) Statusogkommentarerpr : Vianserikkedetsombransjensansvarogrolleåkreveeller påvirkeensliknybaseitromsø,medbasisidenaktiviteten sompågårellersommannåforventerivestrebarentshavet. SARhelikoptretiHammerfest(Statoil/ENI)erhovedressursog ansesdekkendefordetteområdet,ogdamedstøttefrade nasjonalesarhelikopterressursenepåbanakogsvalbardsamt Kystvakten. Justis%ogberedskapsdepartementet (JBD) Norskoljeoggassvilpåoppdragfra medlemsselskapenetilskriveelletaet møtemedjbdforådrøftederes planer. HELH2. Saksframstilling: Sikreatallehelikoptrene.er.utstyrt.medSatcom,de%iceetc. SARhelikoptrenemåværeAWSAR%utrustetmeddetsisteav sikkerhet/lokaliseringsutstyr(eksvisaissporing). Statusogkommentarerpr : F Dehelikoptrenesombenyttesidagerutstyrtmed IridiumsatcomkommunikasjonsutstyrsamtDe%ice. F SARhelikoptreteritilleggutstyrtforAISsporingfor lokaliseringavskipogpersonellisjø. F Fortilbringerhelikoptrenesåerdettealleredeforankret inorskoljeoggassanbefalteretningslinjerforflyging påpetroleumsinnretninger(retningslinje066). Operatørselskapene, Samarbeidsforumfor Helikoptersikkerhet(SF) Detansesidagikkenødvendigmed ytterligereforankring,mensfhar dettepåsinagendaipågåendearbeid. HELH3. Saksframstilling: Etablerekontrollert.luftrom.(ADS%B). Avinor,Samarbeidsforumfor Helikoptersikkerhet(SF)og operatørselskapene.(samt operatørselskapenemedtankepå SFvilbidramedfremdriftog forskriftmessigforankringi samarbeidmedavinorsomstårsom utbygger.manantarat implementeringkanværepåplass

26 HMS%utfordringerinordområdene%Oppsummeringsrapport Side26 Anbefaling. nr.: Norsk.olje.og.gass. Problemstilling./.anbefalinger: Adressert.til./.ansvarlig: Aksjon Statusogkommentarerpr : EtableringavnyeområderdekketavADS%BgjøresavAvinor basertpåkommersiellekriterier. utstyrihelikoptreneogsenderepå relevanteinstallasjoner) tentativt2017etterdeandre områdenepåncs. KravtilADSButstyrihelikoptrene liggerinneiforbindelsemed oppdateringavnorskoljeoggass Anbefalteretningslinjerforflygingpå petroleumsinnretninger (Retningslinje066). HELH4. Saksframstilling: Utvikleoginnfasemulighetforkopletautomatisk.innflyging.til riggerogflyplasser. Statusogkommentarerpr : Detarbeidesaktivtiulikeforamedforbedredeløsningerfor innflygingsprosedyrer. Operatørselskapene,Avinorog Samarbeidsforumfor Helikoptersikkerhet(SF) Norskoljeoggass: Kravtilutstyrihelikoptrene,ogkrav tiltreningogsertifisering,erdelav pågåendeoppdateringavnorskolje oggassanbefalteretningslinjerfor flygingpåpetroleumsinnretninger (Retningslinje066). Avinor: Tilretteleggerinnflygingsprosedyrene tilderelevanteflyplassenei Finnmark.Fleremøterer gjennomførtforåsikregod koordineringogfremdrift. Samarbeidsforumfor Helikoptersikkerhet(SF)vilogså jobbemeddennesakenfremmoten løsningsomvilgibedreregularitetog lavererisikoforhelikopter% operasjonene. HELH5. Saksframstilling: Bedret.kommunikasjon.mellomhelikopteroginnretning/ lufttrafikktjenesteneoglufthavner. Operatørselskaper,Avinorog Samarbeidsforumfor Helikoptersikkerhet(SF) Deterpågåendeaktivitetmedmål omtilfredsstillendekommunikasjoni allefly%fasertilogfrariggeri

27 HMS%utfordringerinordområdene%Oppsummeringsrapport Side27 Anbefaling. nr.: Norsk.olje.og.gass. Problemstilling./.anbefalinger: Adressert.til./.ansvarlig: Aksjon Statusogkommentarerpr : Satcom(Iridium)medgoddekningeralleredetilgjengeligfor sporingavhelikoptret.detteeralleredeforankretinorskolje oggassanbefalteretningslinjerforflygingpå petroleumsinnretninger(retningslinje066). området.sfhardettepåsinagenda ogsakenvilmeddetblifulgtopp helhetlig.herundervurderingav behovforforskrifter. PåmøtetiSF bledetbesluttet atsftilskriveravinorogberomatde serpåmulighetenforåbenytte Iridiumsporingisinalarmtjeneste, samtavklaremetodeforgod kommunikasjonmed lufttrafikktjenesten(atc). HELH6. Saksframstilling: Simulatortreningforbesetningenesomreflektererområdets spesielleutfordringer. Statusogkommentarerpr : NorskoljeoggassAnbefalteretningslinjerforflygingpå petroleumsinnretninger(retningslinje066)setterkravtil tilleggstreningutovermyndighetskravidag.innspillomøket treningforsarpåtotalt4timerpr«crew»prårergittavlfe sominnspilltiloppdatertretningslinje066. Denneøktetreningstiden,samtdenrobustetreningsmengden denåhar,kanbenyttesforspissettreningmotspesielleforhold knyttettilområdet,samtdelengeflygningene. SFvildessutenbidramedfokuspådetteområdetspesielt,der forskriftsendringkanblietresultat. Operatørselskapeneog Samarbeidsforumfor Helikoptersikkerhet(SF) InnspillomøkettreningforSARpå totalt4timerpr«crew»prårergitt avnorskoljeoggassluftfartsfaglig ekspertgruppe(lfe)sominnspilltil oppdatertretningslinje066. Statoilplanleggerettreningsseminar sammenmedhelikopterselskapenei 2.kvartal2015derdetteeretavde temaenesomskaldiskuteres. HELH7. Saksframstilling: Redusereantall.lange.flyturer.for.en.besetning,dasetti sammenhengmedbasensrotasjonsordning. Statusogkommentarerpr : Detenkelteoperatørselskapisamarbeidmed helikopterselskapenevilfinneløsningersomreduserer Operatørselskapeneog Samarbeidsforumfor Helikoptersikkerhet(SF) NorskoljeoggassLuftfartsfaglig ekspertgruppe(lfe)vilvedbehovta initiativtiletsamarbeidmed helikopterselskapeneomdenne saken. SFvilogsåsepåihvilkengrad fly/arbeidstidsbegrensningerfor

28 HMS%utfordringerinordområdene%Oppsummeringsrapport Side28 Anbefaling. nr.: Norsk.olje.og.gass. Problemstilling./.anbefalinger: Adressert.til./.ansvarlig: Aksjon belastningeniforbindelsemedlengretilbringerturer. pilotenegjennomforskrifter nødvendig. HELH8. Saksframstilling: Rekkevidde.for.helikopter.iBarentshavetSørøst.Hvamed mellomlanding? Statusogkommentarerpr : Behovformellomlandingerikkenødvendigfordetsørlige Barentshavetdadetfinnestohelikoptertyper(S%92/H225)som harrekkeviddetilånåut/innutenbehovforfyllingavdrivstoff. Enekstralandingvilbareøkerisikoenogbørmeddetsøkes unngått. DogvilenvedeneventuellåpningavBarentshavetNord vurderedette. Operatørselskapene IkkeaktueltforsørligeBarentshavet. HELH9. Saksframstilling: Vurderebegrensninger.i.vekt(antallpassasjerer)iforholdtil avstand. Statusogkommentarerpr : Detteivaretasautomatiskforåsikreetterlevelseavgjeldende forskrifter.følgeligvillangeflyavstanderresultereiredusert evnetilåfyllealleseterihelikoptret.kommendeoppgradering avs%92/h225vilgiøketrekkeviddeogøketkapasitet. Operatørselskapene Ansesløst. HELH10. Saksframstilling: SikreAWSAR.helikopter.i.hangarogdapåfastlokalisert installasjon. Statusogkommentarerpr : DersomdetansesnødvendigåplassereSARhelikopteroffshore ifølgemedenfastlokalisertproduksjonsinnretning,såvil hangarværenødvendig.deteringenplanerfordetteidagda Operatørselskapene Dadetteikkeerenaktuell problemstillingpridag,ansesdet ikkenødvendigåiverksettetiltaknå.

29 HMS%utfordringerinordområdene%Oppsummeringsrapport Side29 Anbefaling. nr.: Norsk.olje.og.gass. Problemstilling./.anbefalinger: Adressert.til./.ansvarlig: Aksjon basenihammerfestdekkerområdetpåentilfredsstillende måte. HELH11. Saksframstilling: Kanbli.behov.for.flere.helikopterbase(r). Statusogkommentarerpr : Begrensningerikapasitetpålufthavnerinord(rullebane, flyruter,hotell)ogpåbasenihammerfest.behovogplassering foreventuellhelikopterbaseiøst%finnmarkvilværehelt avhengigavdeplanersomleggesforleteboringibarentshavet Sørøst. DetharværtmøtemellomNorskoljeoggass,enkelte operatørselskaperogrelevantekommuner,samtfinnmark fylke. Operatørselskapene Dettevurderesnåsomfølgeavbehov knyttettilnyetildelingeriområdet someksempelvis23.runde.hvilken baseeravhengigavsikkerhet, regularitet,fasiliteter,avstand,lenge påboreoperasjonoglogistikk kostnad. HELH12. Saksframstilling: Utredemulighetforoverføring.av.medisinske.data/bilde. også.under.flyging(telemedisin). Statusogkommentarerpr :Statusogkommentarer pr : Operatørselskapene(vedStatoil)haradressertbehovfor telemedisin inflight»medoverføringdirektetilsykehus,blant annettilhelikopterprodusentene. Operatørselskapene, helikopterselskapeneog helikopterprodusentene Detjobbesmeddette,framdrifter avhengigavteknologiskutvikling. HELH13. Saksframstilling: Vurdereomhelikopterdekker,ellerkan,tilpasses.de.nye. nasjonale.redningshelikoptrene.(aw101). Statusogkommentarerpr : Statoil,påvegneavNorskoljeoggassluftfartsfaglig ekspertgruppe(lfe),harhattmøtemeddetnasjonale redningshelikopterprosjektetogbedtdemomåsørgefor nødvendigeanalyseroggodkjenning. Operatørselskapene,Justis%og beredskapsdepartementet(jbd) Avventersvarfradetnasjonale redningshelikopterprosjektet angåendenødvendigeanalyserog godkjenningavhelikopterdekkene.

30 HMS%utfordringerinordområdene%Oppsummeringsrapport Side30 Anbefaling. nr.: Norsk.olje.og.gass. Problemstilling./.anbefalinger: Adressert.til./.ansvarlig: Aksjon HELH14. Saksframstilling: Vurdere.oppgradering.av.eksisterende.helikoptre,samtsepå fremtidigetilt%rotor/helikoptertypertilpassetlangeavstander. Statusogkommentarerpr : OppgraderingerpågåendeogdetforventesatS%92er oppgraderti2.kvartal2015ogh225i2.kvartal2016.dettevil sikremulighetforådekkealleplanlagteavstanderi BarentshavetSør. Ingenandrehelikoptertyper/tilt%rotorpåmarkedetidageller somerplanlagt(tilgjengeligtidligst2024)vilgiøketkapasitet pålengreavstanderidetteområdet. Operatørselskapene FølgesfortløpendeavNorskoljeog gassluftfartsfagligekspertgruppe (LFE). HELH15. Saksframstilling: Vurderebrukavnattbriller.(NVG).for.SARHcrewforbruki forbindelsemedredningsaksjoner.. Statusogkommentarerpr : Dettehardetværtarbeidetmediflereår.Enighetomat innføringavnvgforsarcrew,ogsombackupfortilbringer crewvilgiøketevnetillokaliseringisarsammenhengsamt redusererisikoiforbindelsemedinnogutflygingpåstedersom BjørnøyaogHammerfest. Grunnetlangsaksbehandlingstid(merenn2år)hosfabrikant ogeuropeiskluftfartsmyndighet,såvildetikkekunneforsvares åimplementerebrukavnattbrillerigjenværende kontraktsperiode. Operatørselskapeneisamarbeidmed helikopteroperatørene Detvilarbeidesforatkravblir implementertinestekontraktsrundei Hammerfestogeventuellenye kontrakteridetteområdet.

RAPPORT! «HMS/utfordringer!i! nordområdene»!

RAPPORT! «HMS/utfordringer!i! nordområdene»! RAPPORT Oppsummeringsrapport «HMS/utfordringeri nordområdene» Norskoljeoggassereninteresse/ogarbeidsgiverorganisasjonforoljeselskaperog leverandørbedrifterknyttettilutforskningogproduksjonavoljeoggasspånorsk

Detaljer

OPPSUMMERINGSRAPPORT HMS-utfordringer i nordområdene

OPPSUMMERINGSRAPPORT HMS-utfordringer i nordområdene HMS-UTFORDRINGER I NORDOMRÅDENE 1 OPPSUMMERINGSRAPPORT HMS-utfordringer i nordområdene 2 HMS-UTFORDRINGER I NORDOMRÅDENE HMS-UTFORDRINGER I NORDOMRÅDENE 3 FORORD Initiativet «HMS-utfordringer i nordområdene»

Detaljer

HMS-utfordringer i Nordområdene

HMS-utfordringer i Nordområdene HMS-utfordringer i Nordområdene Sikkerhetsforum 21.11.2013, STAVANGER Arbeid i Programkomiteen status Reidulf Klovning Prosjektleder Norsk olje og gass 2 Mandat for programkomiteen (fase 1) Komiteen skal

Detaljer

HMS-utfordringer i nordområdene

HMS-utfordringer i nordområdene HMS-utfordringer i nordområdene Sikkerhetsforum, 15. november 2012 Aud Nistov Norsk olje og gass Innhold 1. Nordområdene - definisjoner 2. Karakteristiska ved klima i nord 3. Vinterisering og beskyttelse

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll Arbeidsseminar 17.-18. juni2014 Svein Anders Eriksson - Petroleumstilsynet Ptil - hovedprioriteringer 2014

Detaljer

Nordområdene næringens ambisjoner og strategier

Nordområdene næringens ambisjoner og strategier Nordområdene næringens ambisjoner og strategier Sikkerhetsforum Årskonferansen, 13. juni 2013 Aud Nistov Norsk olje og gass Innhold 1. Tilgang til areal 2. Trepartssamarbeidet 3. Nordområdene 4. Særtrekk

Detaljer

Utfordringer i oljevernberedskapen når aktiviteten beveger seg mot nord Når ulykker truer miljøet i nord 8. april 2014 Tore Killingland, Norsk olje

Utfordringer i oljevernberedskapen når aktiviteten beveger seg mot nord Når ulykker truer miljøet i nord 8. april 2014 Tore Killingland, Norsk olje Utfordringer i oljevernberedskapen når aktiviteten beveger seg mot nord Når ulykker truer miljøet i nord 8. april 2014 Tore Killingland, Norsk olje og gass 2 08.04.2014 - PRESENTATION TITLE. INSERT FROM

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø. Arbeidsseminar 23-24.4.2014

Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø. Arbeidsseminar 23-24.4.2014 Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø Arbeidsseminar 23-24.4.2014 Petroleumstilsynet Sigvart Zachariassen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD RISIKOUTSATTE GRUPPER BARRIERER

Detaljer

HIGH NORTH CENTRE FOR BUSINESS AND GOVERNANCE. Professor Frode Nilssen 14.01.15

HIGH NORTH CENTRE FOR BUSINESS AND GOVERNANCE. Professor Frode Nilssen 14.01.15 HIGH NORTH CENTRE FOR BUSINESS AND GOVERNANCE Professor Frode Nilssen 14.01.15 www.sarinor.no Visjon for SAR i Nordområdene: «Norge skal være verdensledende i planlegging, koordinering og gjennomføring

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

Teknologiske utfordringer i nord

Teknologiske utfordringer i nord Teknologiske utfordringer i nord Novemberkonferansen 2014 Liv Nielsen Eni Norge www.eninorge.com Innholdet i presentasjonen Innledning Barentshavet gradvis tilnærming Goliat Barentshavet utfordringer 2

Detaljer

Visjon: Norge skal være verdensledende i planlegging, koordinering og gjennomføring av søk- og redningsoperasjoner til havs i Nordområdene

Visjon: Norge skal være verdensledende i planlegging, koordinering og gjennomføring av søk- og redningsoperasjoner til havs i Nordområdene Visjon: Norge skal være verdensledende i planlegging, koordinering og gjennomføring av søk- og redningsoperasjoner til havs i Nordområdene Arktisk SAR-avtale Avtalen om søk og redning i Arktis signert

Detaljer

DEN BLÅ SKOLEN I ARKTIS. Nordkapp maritime fagskole Nordkapp videregående skole North Cape Simulators

DEN BLÅ SKOLEN I ARKTIS. Nordkapp maritime fagskole Nordkapp videregående skole North Cape Simulators DEN BLÅ SKOLEN I ARKTIS Nordkapp maritime fagskole Nordkapp videregående skole North Cape Simulators 1 North Cape Simulators Etablering av et offentlig arktisk kompetanse- og treningssenter innen beredskap,

Detaljer

Barentshavet som olje- og gassprovins

Barentshavet som olje- og gassprovins Kyst- og havnekonferansen 2011 Honningsvåg, 09. nov. 2011 Barentshavet som olje- og gassprovins - Hvilken infrastruktur blir nødvendig? Johan Petter Barlindhaug Styreleder North Energy ASA Ola Borten Moe

Detaljer

Deepwater Horizon Erfaringer og oppfølging

Deepwater Horizon Erfaringer og oppfølging Deepwater Horizon Erfaringer og oppfølging Ptil s brev av 23.4.2012 Sikkerhetsforum 6. juni 2012 Deepwater Horizon Erfaringer og oppfølging Agenda: Prosjekt oversikt og sammendrag Forebygging av storulykker

Detaljer

v/johan Petter Barlindhaug v/høgskolen i Bodø

v/johan Petter Barlindhaug v/høgskolen i Bodø v/johan Petter Barlindhaug prof. II Nordområdesenteret prof II Nordområdesenteret v/høgskolen i Bodø Tema Perspektivene De nære realiteter Næringsstrategisk i plattform mot nord og øst Hvilke fortrinn

Detaljer

Maritim infrastruktur og sikkerhet i Nordområdene/Arktis

Maritim infrastruktur og sikkerhet i Nordområdene/Arktis Maritim infrastruktur og sikkerhet i Nordområdene/Arktis Ekspedisjonssjef Kirsten Ullbæk Selvig Fiskeri- og kystdepartementet SINTEF Seminar Oslo 5. November 2012 Global interesse for Arktis Hvorfor Fiskeri,

Detaljer

Barents 2020 Implementering av resultater fra prosjektet. Jan G. Eriksson Standard Norge

Barents 2020 Implementering av resultater fra prosjektet. Jan G. Eriksson Standard Norge Barents 2020 Implementering av resultater fra prosjektet Jan G. Eriksson Standard Norge Disposisjon Om prosjektet, bakgrunn og hensikt Hvordan det ble gjennomført Noen resultater Bruk av resultatene Barents

Detaljer

INTSOK. Regionaldirektør Håkon Skretting. Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri.

INTSOK. Regionaldirektør Håkon Skretting. Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri. INTSOK Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri. Prosjekt under etablering: Russisk norsk industrisamarbeid mot nordområdene Regionaldirektør

Detaljer

effektiv og nær maritim infrastruktur

effektiv og nær maritim infrastruktur Oljeindustri, og behov for sikker, effektiv og nær maritim infrastruktur www.eninorge.com Leting/utvinning i 41 land, inkludert flere steder i arktiske strøk Nikaitchuq (Alaska) January 2011 Samburgsky

Detaljer

Velkommen til studiestart i Arktisk Miljø. Maritim Arktisk Kompetanse

Velkommen til studiestart i Arktisk Miljø. Maritim Arktisk Kompetanse Velkommen til studiestart i Arktisk Miljø Maritim Arktisk Kompetanse Maritim Arktisk Kompetanse (MAK) 60 studiepoengs etterutdanningsprogram Utdanning for sikre maritime operasjoner i Arktis Utviklet i

Detaljer

Status Barents 2020. Harmonisering av HMS standarder. Svein Anders Eriksson Fagleder F-Logistikk og beredskap Ptil

Status Barents 2020. Harmonisering av HMS standarder. Svein Anders Eriksson Fagleder F-Logistikk og beredskap Ptil Status Barents 2020 Harmonisering av HMS standarder Svein Anders Eriksson Fagleder F-Logistikk og beredskap Ptil Kjerneelementene i Regjeringens nordområdestrategi, stadfestet 1. desember 2006 Økt nærvær

Detaljer

SARiNOR Søk og Redning til havs i Nordområdene workshop 21. november 2012. Referat

SARiNOR Søk og Redning til havs i Nordområdene workshop 21. november 2012. Referat SARiNOR Søk og Redning til havs i Nordområdene workshop 21. november 2012 Referat Innledning Maritim21, Maritimt Forum Nord og MARINTEK samlet ca. 70 eksperter til workshop hos Hovedredningssentralen i

Detaljer

PETROLEUMSTILSYNET. Fag. Tilsyn. Hovedledelsen. Drift og utvikling. Rammesetting og juss

PETROLEUMSTILSYNET. Fag. Tilsyn. Hovedledelsen. Drift og utvikling. Rammesetting og juss PETROLEUMSTILSYNET Tilsyn Fag Hovedledelsen Drift og utvikling Rammesetting og juss HOVEDLEDELSEN Vårt oppdrag er å legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt

Detaljer

e-navigasjon: Realisering av norske målsettinger

e-navigasjon: Realisering av norske målsettinger e-navigasjon: Realisering av norske målsettinger Haugesund, 31.01.2012 Finn Martin Vallersnes Utenriksdepartementets oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes

Detaljer

Utfordringer og samarbeid i nordområdene

Utfordringer og samarbeid i nordområdene Utfordringer og samarbeid i nordområdene Lill H. Brusdal, Manager Safety and Sustainability, Operations North 2014-04-06 Agenda Hva er arktis? Erfaring fra operasjoner i Barentshavet Utfordringer i nord

Detaljer

Forum for Human Factors in Control (HFC)

Forum for Human Factors in Control (HFC) Forum for Human Factors in Control (HFC) Stig Ole Johnsen SINTEF 16/2-2006 1 HFC-forum - visjon og hovedoppgave Human Factors in Control : Kompetanseforum for bruk av Human Factors (HF) innen samhandling,

Detaljer

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Sikkerhetsforum 16. november 2011 Viktor K. Berg Oljeindustriens Landsforening (OLF) Innhold A. Kort om dagens status B. Petroleumstilsynet utfordret næringen C. Prosjekt

Detaljer

Miljø og Fjernmåling (NERSC) Nansen Senter for. en frittstående forskningsstiftelse. tilknyttet Universitetet i Bergen. lasse.pettersson@nersc.

Miljø og Fjernmåling (NERSC) Nansen Senter for. en frittstående forskningsstiftelse. tilknyttet Universitetet i Bergen. lasse.pettersson@nersc. Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling (NERSC) en frittstående forskningsstiftelse etablert i1986 tilknyttet Universitetet i Bergen Lasse H. Pettersson lasse.pettersson@nersc.no Forskningsstrategi for

Detaljer

Kritiske utfordringer når olje- og gassvirksomheten beveger seg nordover i Barentshavet

Kritiske utfordringer når olje- og gassvirksomheten beveger seg nordover i Barentshavet MD/Ptil Seminar 08.04.2014: «Når ulykker truer miljøet i nord» Kritiske utfordringer når olje- og gassvirksomheten beveger seg nordover i Barentshavet Johan Petter Barlindhaug Styreleder, North Energy

Detaljer

Universitet på dypt vann?

Universitet på dypt vann? Universitet på dypt vann? Professor Arnfinn Nergaard Masterstudiet i Offshoreteknologi Institutt for Konstruksjonsteknikk og Materialteknologi Marin- og undervannsteknikk Universitetet i Stavanger UiS

Detaljer

Petroleumsutvinning i nord. - hvor og hvordan?

Petroleumsutvinning i nord. - hvor og hvordan? Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning Symposium 26. 28. august 2013 Longyearbyen Utvinning av ressurser i Nordområdene Petroleumsutvinning i nord - hvor og hvordan? Johan Petter Barlindhaug Styreleder,

Detaljer

Levetidsforlengelse. Per Otto Selnes, Fagsjef drift, Oljeindustriens Landsforening 29. September 2010

Levetidsforlengelse. Per Otto Selnes, Fagsjef drift, Oljeindustriens Landsforening 29. September 2010 Levetidsforlengelse Per Otto Selnes, Fagsjef drift, Oljeindustriens Landsforening 29. September 2010 Innhold Hvorfor gjør vi dette Tiltak - omfang Konsekvens OLFs rolle 2 Hvorfor gjør vi dette? Bakenforliggende

Detaljer

North Cape Simulators

North Cape Simulators North Cape Simulators Etablering av et nasjonalt arktisk kompetanse- og treningssenter innen beredskap, sikkerhet og krisehåndtering Rustet for framtiden! 22.10.2015 1 NORTH CAPE SIMULATORS/ MARITIME TRAINING

Detaljer

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskap for operatører og redere Gevinst vs utfordring 23. OKT.2014 Stavanger Vidar Gade p. 1 Acona Gruppen Acona Group Acona Holding AS RESQ Holding AS

Detaljer

Samarbeid mellom oljeindustri og fiskerinæring om oljevernberedskap

Samarbeid mellom oljeindustri og fiskerinæring om oljevernberedskap Samarbeid mellom oljeindustri og fiskerinæring om oljevernberedskap Arctic Safety Summit, Tromsø, 30.10.2015 Erik Bjørnbom, Environment Manager Eni Norge www.eninorge.com Innhold Goliat feltutbygging Goliat

Detaljer

OLJESØL KAN VÆRE LETTERE Å HÅNDTERE I IS

OLJESØL KAN VÆRE LETTERE Å HÅNDTERE I IS TEMA LES MER WWW.TU.NO/OLJE-GASS Fjernstyrte helikoptre inspiserer fakler SIDE 44 Lokker med høy lønn og bonus SIDE 46 Sot: Brenning av olje er den foretrukne metoden for å håndtere oljeutslipp i is. OLJESØL

Detaljer

CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi. CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010

CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi. CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010 CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010 CREATE Et senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi Tre industri og seks forskningspartnere

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre MarSafe North 26/10/2011 1 Visjon Nøkkeldrivere mot 2020 Strategiske innsatsområder Implementeringsplan Kostnader Virkemidler

Detaljer

HMS-utfordringer i nordområdene

HMS-utfordringer i nordområdene HMS-utfordringer i nordområdene Utforming av faste installasjoner. Hvordan finne den gode balansen mellom godt arbeidsmiljø og risikoreduksjon www.eninorge.com Innholdet i presentasjonen Goliat feltutbyggingen

Detaljer

Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja

Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja (Nordland V, VI, VII og Troms II) Novemberkonferansen Narvik 2014 Stig-Morten Knutsen Oljedirektoratet Harstad 18. Mai 2010 Petroleumsressursene i havområdene

Detaljer

Internasjonal standardisering av HMS i arktiske strøk

Internasjonal standardisering av HMS i arktiske strøk Internasjonal standardisering av HMS i arktiske strøk Arctic Operations (ISO TC67 SC8) Arne Haugan Advisor WET ISO standards Arctic Operations 2 Arctic Operations (ISO TC67 SC8) Barents 2020 prosjektet

Detaljer

Aktørbildet i et ressurs- og HMS-perspektiv

Aktørbildet i et ressurs- og HMS-perspektiv 29 24 33 6 6 5 25 7 6202 345 1 6203 31 35 26 8 2 6204 36 32 27 15 16 17 18 9 3 19 10 4 Aktørbildet i et ressurs- og HMS-perspektiv 16 18 20 22 24 26 28 30 32 74 72 7120 7122 Aktør- og aktivitetsutvikling

Detaljer

Offshorevirksomheten flytter seg nordover Konsekvenser og muligheter for marine operasjoner.

Offshorevirksomheten flytter seg nordover Konsekvenser og muligheter for marine operasjoner. Offshorevirksomheten flytter seg nordover Konsekvenser og muligheter for marine operasjoner. 1 Classification: Internal 2012-08-22 Skrugard/Havis Logistikk på Norsk sokkel Forsyninger til 34 plattformer

Detaljer

En næring for fremtiden veien mot nord HMS-utfordringer i nordområdene - Oppsummeringskonferanse

En næring for fremtiden veien mot nord HMS-utfordringer i nordområdene - Oppsummeringskonferanse En næring for fremtiden veien mot nord HMS-utfordringer i nordområdene - Oppsummeringskonferanse Tidspunkt: 4. november 2014. Klokken 08:30 16:30. Sted: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger

Detaljer

Sikkerhet- og beredskapsopplæring Knut Thorvaldsen - Sikkerhetsforum 4. februar 2014

Sikkerhet- og beredskapsopplæring Knut Thorvaldsen - Sikkerhetsforum 4. februar 2014 Sikkerhet- og beredskapsopplæring Knut Thorvaldsen - Sikkerhetsforum 4. februar 2014 2 Innhold 1. Bakgrunn Regelverk Norsk olje og gass anbefalte retningslinje 002 2. Norsk olje og gass beslutningsprosess

Detaljer

Nyheter fra KLIF. Presentasjon er på regelverkforums møte 1.12.2010. Seniorrådgiver Ingrid Bjotveit, KLIF

Nyheter fra KLIF. Presentasjon er på regelverkforums møte 1.12.2010. Seniorrådgiver Ingrid Bjotveit, KLIF Nyheter fra KLIF Presentasjon er på regelverkforums møte 1.12.2010. Seniorrådgiver Ingrid Bjotveit, KLIF Høringer og regelverksendringer som kan innvirke på HMS-regelverkets område Retningslinje for rapportering

Detaljer

Litt om helse og beredskap i Barentsregionen

Litt om helse og beredskap i Barentsregionen Litt om helse og beredskap i Barentsregionen Nordisk helseberedskapskonferanse Henningsvær 20.06.2006 Henning Aanes Fylkeslege i Nordland Fylkeslegens oppgaver Leder Fylkesmannens helseavdeling (underlagt

Detaljer

Fra ROS analyse til beredskap

Fra ROS analyse til beredskap Fra ROS analyse til beredskap perspektiv fra offshoreindustrien ESRA seminar, 21.mai 2014 PREPARED. Eldbjørg Holmaas NTH - 94 Ind. øk. Arb.miljø og sikkerhet OD (nå Ptil) 1 år - Elektro og sikringssystemer.

Detaljer

Dialogmøte. Tromsø 18 oktober 2007. Letedirektør Yngve Vassmyr

Dialogmøte. Tromsø 18 oktober 2007. Letedirektør Yngve Vassmyr Dialogmøte Tromsø 18 oktober 2007 Letedirektør Yngve Vassmyr Innhold Forretningsstrategi Ledelse og organisasjon Portefølje FoU/Teknologi Utviklings scenarier Leverandørindustri Oppsummering Vår forretningsstrategi

Detaljer

Bodø som beredskapshovedstad i nord

Bodø som beredskapshovedstad i nord Fylkesrådsleder Odd Eriksen Innlegg på NHDs konferanse om Store maritime muligheter i nord Bodø, 19. februar 2013 Bodø som beredskapshovedstad i nord Kjære alle sammen! Takk for invitasjon til å snakke

Detaljer

Russland etter Shtokman

Russland etter Shtokman Russland etter Shtokman Offshore Strategikonferansen 2007 Stavanger, onsdag 7. februar Regionaldirektør Håkon Skretting 1 Generelle kommentarer 1. Altfor stor fokus på om Hydro eller Statoil kommer med

Detaljer

Shell boring i Norge - læring fra Macondo og Montara hendelsene

Shell boring i Norge - læring fra Macondo og Montara hendelsene Shell boring i Norge - læring fra Macondo og Montara hendelsene 17. februar 2011 Use this area for cover image (Maximum (height height 6.5cm, 6.5cm width & 8cm) width 8cm) Rune Alterås A/S Norske Shell

Detaljer

Kompetansemuligheter og utfordringer i Nord-Norge Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, Nordområdesenteret, 27.

Kompetansemuligheter og utfordringer i Nord-Norge Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, Nordområdesenteret, 27. Kompetansemuligheter og utfordringer i Nord-Norge Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, Nordområdesenteret, 27. september 2012 Drivkreftene: Utviklingen i Nord Verdien i naturressursene

Detaljer

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Goliat tar form Goliat er det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet. Det er en vesentlig milepæl i norsk olje- og gassindustri når

Detaljer

Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS

Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS Hovedpunkter i henvendelse: «Skipet som sikker arbeidsplass» Erfaringer dere har gjort dere gjennom det 3-parts samarbeidet. Er dette samarbeidet

Detaljer

SIKKERHETSFORUMS ÅRSKONFERANSE 2015. COSL Drilling Europe AS Jørgen Arnesen Stavanger 9. juni 2015

SIKKERHETSFORUMS ÅRSKONFERANSE 2015. COSL Drilling Europe AS Jørgen Arnesen Stavanger 9. juni 2015 SIKKERHETSFORUMS ÅRSKONFERANSE 2015 COSL Drilling Europe AS Jørgen Arnesen Stavanger 9. juni 2015 Kontraktsstatus: Norsk sokkel Name Contra Name Contractor Operator Next Operators Country 2015 2016

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Beredskapsforum 2.2.2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Strategi for styrket oljevern i nord Målsettinger og vilkår Organisering av prosjektet

Detaljer

Rigg tilpassing polare strøk. Norsk olje og gass 4 november 2014, Stavanger

Rigg tilpassing polare strøk. Norsk olje og gass 4 november 2014, Stavanger Rigg tilpassing polare strøk Norsk olje og gass 4 november 2014, Stavanger Jørgen Jorde VP MODU, SURF & Renewables jjo@inocean.no Innhold Bakgrunn Utfordringer Operasjoner i is Vinterisering Ill: Panda.org

Detaljer

Havteknologi - kan havbruk høste fra offshore og maritime næringer? TEKMAR 2015 1. desember 2015

Havteknologi - kan havbruk høste fra offshore og maritime næringer? TEKMAR 2015 1. desember 2015 Havteknologi - kan havbruk høste fra offshore og maritime næringer? TEKMAR 2015 1. desember 2015 Atle Minsaas, PhD Vice President Strategic R&D MARINTEK Potensiale for utvikling på tvers av næringene Oppdraget

Detaljer

RAPPORT. HMS-utfordringer i nordområdene - litteraturgjennomgang

RAPPORT. HMS-utfordringer i nordområdene - litteraturgjennomgang RAPPORT HMS-utfordringer i nordområdene - litteraturgjennomgang Norsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforskning og produksjon

Detaljer

Utfordringer for navigasjon i nordlige farvann av

Utfordringer for navigasjon i nordlige farvann av Utfordringer for navigasjon i nordlige farvann av Norvald Kjerstad Professor, Nautical Science Høgskolen i Ålesund / Høgskolen i Tromsø nk@hials.no Maritim innovasjon DNV 28. November 2007 Det er menneskenes

Detaljer

MARKOM2020. «NHD anser MARKOM2020 som den viktigste arenaen for arbeidet med å finne svar på utfordringene maritim utdanning står overfor.

MARKOM2020. «NHD anser MARKOM2020 som den viktigste arenaen for arbeidet med å finne svar på utfordringene maritim utdanning står overfor. MARKOM2020 «NHD anser MARKOM2020 som den viktigste arenaen for arbeidet med å finne svar på utfordringene maritim utdanning står overfor.» St. prop 1S 2013, 1.3.3 Gjennom MARKOM2020 er utviklingen av høyere

Detaljer

INTSOK. Russisk Norsk olje og gass industrisamarbeid i Nordområdene (RU-NO Barents Prosjektet)

INTSOK. Russisk Norsk olje og gass industrisamarbeid i Nordområdene (RU-NO Barents Prosjektet) INTSOK Russisk Norsk olje og gass industrisamarbeid i Nordområdene (RU-NO Barents Prosjektet) Thor Christian Andvik Prosjektdirektør for Barentsregionen www.intsok.com INTSOK - Norwegian Oil & Gas Partners

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Helse og arbeidsmiljø

Helse og arbeidsmiljø Hilde Færevik PhD, Forskningsleder Avdeling Helse, SINTEF Teknologi og Samfunn, Trondheim Helse og arbeidsmiljø -hva er gjort og hva er gjenstående utfordringer Norsk olje og gass-konferanse HMS-Utfordringer

Detaljer

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 Nasjonal Transportplan 2010-2019 Regionalt møte, Tromsø, 14.06.07 Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Utfordringen 2020 er langt

Detaljer

Utkast referat utvalg miljø

Utkast referat utvalg miljø Utkast referat utvalg miljø Fredag 8.februar 2013 Sted: Norsk olje og gass lokaler, Stavanger og Oslo Referent: Hildegunn T Blindheim Tilstede: Ottar Minsaas, Total E&P Norge Eimund Garpestad, ConocoPhillips

Detaljer

Konstruksjons seminar 2008

Konstruksjons seminar 2008 Status: Draft Konstruksjons seminar 2008 Ny NORSOK N-001 og veien videre med NORSOK- og standardene. Narve Oma, Statoil Hydro 27. august 2008 2 NORSOK N- 001 Formål og bruksområde Standarden er et overordnet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Gunnar Dybvig

Begrenset Fortrolig. T-3 Gunnar Dybvig Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med selskapets oppfølging Wintershall Norge AS 028000002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Arktiske vær og Helikoptertransport

Arktiske vær og Helikoptertransport Arktiske vær og Helikoptertransport HMS-utfordringer i Nordområdene Klimatiske forhold og vær med betydning for helikopterlogistikk og -beredskap Helge Tangen, Regiondirektør Vervarslinga for Nord-Norge

Detaljer

Gassinfrastruktur i og fra Barentshavet. Thor Otto Lohne Direktør forretningsutvikling og økonomi

Gassinfrastruktur i og fra Barentshavet. Thor Otto Lohne Direktør forretningsutvikling og økonomi Gassinfrastruktur i og fra Barentshavet Thor Otto Lohne Direktør forretningsutvikling og økonomi Petroleumsnæringen er Norges største industri Dagens aktivitetsnivå: 76 felt i produksjon - over 40% av

Detaljer

Fra risikoanalyse til sikkerhetsforberedende handling

Fra risikoanalyse til sikkerhetsforberedende handling Fra risikoanalyse til sikkerhetsforberedende handling TEKNA: Brann og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten Erik Østby, Frank Børre Pedersen Haugesund, 16 mars 2007 Introduksjon Målet med fordraget:

Detaljer

- Onshore Group Nordland AS. Investment, Transforming and Innovation Company Focus NNCS Oil Industry

- Onshore Group Nordland AS. Investment, Transforming and Innovation Company Focus NNCS Oil Industry - - Onshore Group Nordland AS Investment, Transforming and Innovation Company Focus NNCS Oil Industry Today positions North Energy ASA Helgelandsbase Holding AS Pipetech International AS North Downholde

Detaljer

Maritim innovasjon. Svalbard 3. Mars 2008 Norvald Kjerstad

Maritim innovasjon. Svalbard 3. Mars 2008 Norvald Kjerstad Utfordringer for sjøsikkerhet sikkerhet i polare områder av Norvald Kjerstad Professor, Nautical Science Høgskolen i Ålesund / Høgskolen i Tromsø nk@hials.no Maritim innovasjon. Svalbard 3. Mars 2008 Det

Detaljer

Beregning av konstruksjonskapasitet med ikkelineær FE analyse - Anbefalinger fra DNV-RP-C208

Beregning av konstruksjonskapasitet med ikkelineær FE analyse - Anbefalinger fra DNV-RP-C208 OIL & GAS Beregning av konstruksjonskapasitet med ikkelineær FE analyse - Anbefalinger fra DNV-RP-C208 Konstruksjonsdagen 2014, Petroleumstilsynet, Stavanger 27. august 2014 Gunnar Solland, DNV-GL 1 SAFER,

Detaljer

Forskningsstrategi for Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet 2011-2018 (IIS) Teknologi og sikkerhet i nordområdene

Forskningsstrategi for Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet 2011-2018 (IIS) Teknologi og sikkerhet i nordområdene Forskningsstrategi for Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet 2011-2018 (IIS) Teknologi og sikkerhet i nordområdene Vedtatt av instituttstyret 27. mars 2012, sak IIS-S 19-12 I. INNHOLD I Innledning...

Detaljer

PETROLEUMSTILSYNET. Fag. Tilsyn. Hovedledelsen. Drift og utvikling. Rammesetting og juss

PETROLEUMSTILSYNET. Fag. Tilsyn. Hovedledelsen. Drift og utvikling. Rammesetting og juss PETROLEUMSTILSYNET Tilsyn Fag Hovedledelsen Drift og utvikling Rammesetting og juss HOVEDLEDELSEN Vårt oppdrag er å legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt

Detaljer

Petromedia News medieplan for 2013. Fokus på energi

Petromedia News medieplan for 2013. Fokus på energi Petromedia News medieplan for 0 Fokus på energi Digitale medier 0 Petro.no Fra 0 så er oilinfo.no og petro.no slått sammen til en felles nettside; petro.no. Det betyr at en på en enkel måte kan finne all

Detaljer

Referat OLF utvalg miljø (UM)

Referat OLF utvalg miljø (UM) Referat OLF utvalg miljø (UM) Dato: 13.april 2012 Sted: OLFs lokaler, Stavanger og Oslo Referent: Hildegunn T. Blindheim Tilstede: Ottar Minsaas, Total E&P Norge Eimund Garpestad, ConocoPhillips Edgar

Detaljer

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Nye konsepter, nye metoder og ny teknologi Eni Norge og partner Statoil har i samarbeid med Norsk Oljevernforening For Operatørselskaper (NOFO) utarbeidet

Detaljer

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Lørdagsuniversitetet, 13. februar 2016, Tromsø Maaike Knol Norges Fiskerihøgskole Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi UiT Norges

Detaljer

hvem, hvordan v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund Møte i Sikkerhetsforum 4.04.2013

hvem, hvordan v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund Møte i Sikkerhetsforum 4.04.2013 IMOhva, hvem, hvordan v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund Møte i Sikkerhetsforum 4.04.2013 IMO; SAFE, SECURE AND EFFICIENT SHIPPING ON CLEAN OCEANS IMO er FN's organisasjon for skipsfartssaker IMO's

Detaljer

NORSOK: Revisjon av P-001 og P-100 og hvordan ny teknologi håndeteres

NORSOK: Revisjon av P-001 og P-100 og hvordan ny teknologi håndeteres Contribution of knowledge in development of national, industry and international standards NORSOK: Revisjon av P-001 og P-100 og hvordan ny teknologi håndeteres BAKGRUNN OG RESULATET Clive Wilson EG-P

Detaljer

Sikkerhet, risikoanalyse og testing: Begrepsmessig avklaring

Sikkerhet, risikoanalyse og testing: Begrepsmessig avklaring Sikkerhet, risikoanalyse og testing: Begrepsmessig avklaring Seminar om risikoanalyse og testing innen sikkerhet Bjørnar Solhaug SINTEF, 11. juni, 2013 Technology for a better society 1 Oversikt Risikoanalyse

Detaljer

Norsk oljevernberedskap. Nasjonalt beredskapsseminar oktober 2015 Egil Dragsund, Norsk olje og gass

Norsk oljevernberedskap. Nasjonalt beredskapsseminar oktober 2015 Egil Dragsund, Norsk olje og gass Norsk oljevernberedskap rustet for fremtiden? Nasjonalt beredskapsseminar oktober 2015 Egil Dragsund, Norsk olje og gass 1 «For å vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse

Detaljer

PETROMEDIA NEWS MEDIEPLAN FOR 2014. Fokus på energi

PETROMEDIA NEWS MEDIEPLAN FOR 2014. Fokus på energi PETROMEDIA NEWS MEDIEPLAN FOR 2014 Fokus på energi 1 Digitale medier 2014 Petro.no Fra 2013 så ble oilinfo.no og petro.no slått sammen til en felles nettside; petro.no. Det betyr at en på en enkel måte

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

NPD Factpages. Licence. General information Production licence NPDID production licence 22813096 Factmaps in new window link

NPD Factpages. Licence. General information Production licence NPDID production licence 22813096 Factmaps in new window link General information Production licence 055 D NPDID production licence 22813096 Factmaps in new window link Status ACTIVE Main area North sea Licensing activity TFO2012 Date granted 08.02.2013 Prod.lic.

Detaljer

Tilsynet med Centricas planlegging og gjennomføring av boring av brønn 6506/9-2 "Fogelberg" med bruk av West Alpha. Begrenset Fortrolig

Tilsynet med Centricas planlegging og gjennomføring av boring av brønn 6506/9-2 Fogelberg med bruk av West Alpha. Begrenset Fortrolig Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med Centricas planlegging og gjennomføring av boring av brønn 6506/9-2 "Fogelberg" med bruk av West Alpha. Aktivitetsnummer Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2:

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2: Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme og delta på dette næringsseminaret i forkant av den offisielle åpningen

Detaljer

Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet

Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet ArticPro 2015, Tromsø 13. januar 2015 Ole Hansen Oil Spill Response Lead, Eni Norge www.eninorge.com

Detaljer

Velkommen til Ocean Talent Camp Bygdøy. Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

Velkommen til Ocean Talent Camp Bygdøy. Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy Velkommen til Ocean Talent Camp Bygdøy Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy 0 Film: MyWave - en Ocean Talent Camp-film Spill av fra internett (Høyreklikk på Spill av, velg Hyperkobling, deretter Åpne

Detaljer

Arktiske værfenomener

Arktiske værfenomener Arktiske værfenomener HMS-utfordringer i Nordområdene Klimatiske forhold og betydning for arbeidsmiljøet Helge Tangen, Regiondirektør Vervarslinga for Nord-Norge 23-24 april 2014 Innhold Litt om Meteorologisk

Detaljer

Fagforum Hydrokarbonlekkasjer; Status og framdrift

Fagforum Hydrokarbonlekkasjer; Status og framdrift Fagforum Hydrokarbonlekkasjer; Status og framdrift Presentasjon i Sikkerhetsforum 10. juni 2015, Petroleumstilsynet Fagsjef Hans Petter Rebo Norsk Industri Olje & Gass Mandat og rammer for videre arbeid

Detaljer

KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011. Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord

KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011. Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011 Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord NOFO Samarbeidet om oljevern i Norge I over fire tiår har olje- og gassindustrien vært en viktig del av norsk

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Offshore vindkraft Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Forskningsdagene 2009, Bergen Slide 1 / 28-Sep-09 Fossile brensler

Detaljer