RAPPORT! «HMS/utfordringer!i! nordområdene»!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT! «HMS/utfordringer!i! nordområdene»!"

Transkript

1 RAPPORT Oppsummeringsrapport «HMS/utfordringeri nordområdene» Norskoljeoggassereninteresse/ogarbeidsgiverorganisasjonforoljeselskaperog leverandørbedrifterknyttettilutforskningogproduksjonavoljeoggasspånorsk kontinentalsokkel.norskoljeoggassertilsluttetnæringslivetshovedorganisasjon. Postboks8065,4068Stavanger.www.norskoljeoggass.no

2 Forord Initiativet«HMS-utfordringerinordområdene»bleigangsattavNorskoljeoggassi2010. Partenebleinviterttilådeltaidettearbeidet,ogdetbleopprettetenProgramkomitemeddeltakerefra: *Interesse-ogarbeidsgiverorganisasjonene:Norskoljeoggass,NorgesRederiforbund,NorskIndustri *Fagforbundene:IndustriEnergi,SAFE,Lederne,Desamarbeidendeorganisasjoner(DSO) *Myndighetene:PetroleumstilsynetogOljedirektoratet. FormåletmedarbeidetharværtåøkekunnskapenknyttettildeHMS-utfordringermankanpåtreffei nordområdene,samtåetablereenfellesforståelsefordisseproblemstillingene. Interessenfor,ogengasjementetrundt,arbeidetharværtstor.Aktivdeltakelseogbidragfraalleinvolverte parterharværtviktigeforutsetningerfordettetrepartssamarbeidet. Viviltakkeallesomharbidraddidetteomfattendearbeidet. DennerapportenfraNorskoljeoggassoppsummererenrekkeHMS-problemstillingerog-anbefalingerrelatert tilpetroleumsvirksomhetinord,ogdenutgjøretgodtgrunnlagforviderearbeidmedhms-utfordringeri nordområdene. Stavanger,25.juni2015 Norskoljeoggassereninteresse/ogarbeidsgiverorganisasjonforoljeselskaperog leverandørbedrifterknyttettilutforskningogproduksjonavoljeoggasspånorsk kontinentalsokkel.norskoljeoggassertilsluttetnæringslivetshovedorganisasjon. Postboks8065,4068Stavanger.www.norskoljeoggass.no

3 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport INNHOLD INNHOLD SAMMENDRAG BAKGRUNN ORGANISERINGAVARBEIDET Programkomiteen Sekretariat LITTERATUR/OGFAKTAINNSAMLING Generelt/tverrfaglig Klimatiskeforholdogkommunikasjon Helseogarbeidsmiljø Helikopterlogistikkoghelikopterberedskap Risikostyringogdesign Beredskap Infrastruktur,maritimlogistikkogiskontroll ARBEIDSSEMINARENE Avgrensningerogforutsetninger Rammerforarbeidsseminarene Innledereogpresentasjoner Resultaterfraarbeidsseminarene Deltakerepåarbeidsseminarene Gruppearbeidogbearbeidingavgruppearbeidet Evalueringavarbeidsseminarene BEARBEIDINGAVIDENTIFISERTEPROBLEMSTILLINGEROG ANBEFALINGER PROBLEMSTILLINGEROGANBEFALINGER...20 VEDLEGG1:PROGRAMFORSEMINARENE...47 VEDLEGG2:PROGRAMKOMITEENSMEDLEMMER...53 VEDLEGG3:SEKRETARIATETSMEDLEMMER...54 VEDLEGG4:GRUPPEARBEID...55 Gruppearbeid...55 Arbeidsmetodikk...55 Side3

4 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport 1 SAMMENDRAG Norskoljeoggasshardefinertnordområdenesometegetstrategisksatsingsområde.Deterfleregrunner tildette.nordområdeneerheltsentraleforåkunnepåvisenyeforekomsteravoljeoggassslikatvifortsatt kanleveredetsomvilblikrevetavnorskpetroleumsindustri.barentshaveterdetstørsteogmestlovende områdetpånorsksokkelnårdetgjelderuoppdagede,gjenværenderessurserpånorsksokkel. Enøktnæringsaktivitetinordområdeneerviktigforlandsdelenognorskpetroleumsaktiviteti nordområdeneerogsåviktigfornasjonenstotaleinteresserinord. Viharethøytsikkerhetsnivåpånorsksokkel.Deteroppnåddstoreforbedringerbareiløpetavdesisteti årene.viskaldrivevårvirksomhetpåensikkermåtefordi: Detharenegenverdiåunngåskaderpåmennesker,miljøogverdier. Sikkerogpåliteligdriftvårlisenstilådrivepånorsksokkel. Dettegjelderogsåforpetroleumsaktivitetinord. Petroleumsoperasjonerinorderimidlertidikkeennyaktivitet.Petroleumsindustrienhardrevetforsvarlig virksomhetinordområdeneifleretiår.norskoljeoggassønskerimidlertidytterligereåsøkekunnskapom særskilteognyehms-utfordringeretterhvertsomolje-oggassindustrientrekkernordover,jfr.23. tildelingsrunde.vimåalltidarbeideforåbedrelærings-ogerfaringsoverføringforåredusererisikoenfor storulykkerogandrehms-hendelserpådennorskesokkelen,inkludertnordområdene. Initiativet«HMS-utfordringerinordområdene»bleigangsattavNorskoljeoggassi2010.Parteneble inviterttilådeltaidettearbeidet.detbleopprettetenprogramkomitemeddeltakerefra: *Interesse-ogarbeidsgiverorganisasjonene:Norskoljeoggass,NorgesRederiforbund,NorskIndustri *Fagforbundene:IndustriEnergi,SAFE,Lederne,DSO *Myndighetene:PetroleumstilsynetogOljedirektoratet. Formåletmedarbeidetharværtåøkekunnskapenknyttettildeutfordringermankanpåtreffei nordområdene,ogåbidratilåetablereenfellesforståelsefordisseproblemstillingene. EtsekretariatharpåvegneavProgramkomiteenutførtlitteratursøkogforetattlitteraturinnsamling.Denne kunnskapsinnhentingenharbidratttilåskaffeetsolidkunnskapsgrunnlagforviderearbeidmed«hmsutfordringerinordområdene». Sekretariatetharitillegg,somenhovedaktivitetinnendetteinitiativet,planlagtoggjennomførtseks arbeidsseminarer.arbeidsseminareneharblittgjennomførtmeddeltagelsekunfrainvitertedeltakere. ArbeidsseminareneharomhandletrelevantetemaerknyttettilHMSutfordringerinordområdene: 1. Klimatiskeforholdogkommunikasjon(Gardermoen,24-25.mars2014). Informasjonfradetteseminaretblegittsominnledningtildeøvrigeseminarer. 2. Helseogarbeidsmiljø(Solstrand,23-24.april2014) 3. Helikopterlogistikkoghelikopterberedskap(Utsteinklosterhotell,6-7.mai2014) 4. Risikostyringogdesign(Selbusjøen,20-21.mai2014) 5. Beredskap(Tromsø,2-3.juni2014) 6. Logistikkogiskontroll(Stavanger,17-18.juni2014) DetaljerteprogramforalledeseksarbeidsseminareneframkommeriVedlegg1. Interessenforogengasjementetrundtdeseksarbeidsseminareneharværtstor.Detdeltoktilsammen263 personerfra62ulikeselskaper,universiteter,forskningsinstitusjoner,offentligeetater,fagforbundm.fl.på deseksarbeidsseminarene. 4.november2014bledetarrangertenoppsummeringskonferansepåClarionhotellEnergyiStavanger.På dennekonferansenbledeviktigsteresultatenefraarbeidetpresentert. Side4

5 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Side5 Initiativetharhattfølgenderammerogavgrensninger: HMSharidettearbeidetværtdefinertsomhelse,arbeidsmiljøogsikkerhet(dettebetyrat oljevernberedskapmmikkeharværtbehandletidettearbeidet). Arbeidetharihovedsakomhandletproblemstillingersomkanpåtreffesinordområdenesom alleredeeråpnetforpetroleumsaktivitet,d.v.s.inkludert23.konsesjonsrunde.forenkeltetemaer bledetogsånaturligåpekepåproblemstillingersomkanpåtreffesiområderutoverdeområdene somidageråpnetforolje-oggassvirksomhet. Initiativetomfatterallefaseravpetroleumsaktivitetinord. ArbeidetharforsøktåbegrenseproblemstillingenetilHMS-relaterteutfordringer,mengårfor enkeltespørsmåloverioperasjonelleutfordringer. Enlangrekkeavforholdenesomerblittidentifisertpåarbeidsseminarenesompotensielle problemstillinger,erimidlertidalleredeløst,ellervilfinnesinløsningi,oggjennomplanleggingav, aktiviteterinord.operatørene,sammenmedrederiene,viltilenhvertid,måtteplanleggefor lokasjonsspesifikkeoperasjoner,dermanmåtahensyntilgeografiskposisjon,tilgjengelige kommunikasjonsformer,områdespesifikkeklimatiskeforholdogværfenomener,helikoptertransportog helikopterlogistikk,samtlokasjonsspesifikkberedskap(herundermedisinskberedskap,evakueringog redning). AlleinteressenterharettHMS-målforpetroleumsaktivitetinord:Disseoperasjoneneskalhaet tilfredsstillenderisikonivå,d.v.s.atdetskalforeliggeettilfredsstillendeogforsvarligrisikonivå uansetthvordetpågårpetroleumsaktivitetpånorsksokkel. Ulikeaktørervilhaulikerolleriforholdtilå: - konkluderemedatproblemetalleredeerløst/ivaretatt - løsedeidentifiserteproblemstillingene - følgeoppusikkerhetene - tettekunnskapshullene Aktøreneer,menmerkatlistenikkeerkomplettellerutfyllende: Operatørene Rederiene Myndigheter(Petroleumstilsynet,Avinor,Helsedirektoratetm.fl.) Offentligeetater(HelseNord,Hovedredningssentralen,Forsvaretm.fl.) AndreviktigeaktørersomMeteorologiskinstitutt,Norskromsenter,ulikeforskningsinstitusjoner ogkonsulentmiljøer Bransjeorganisasjonene,heriførsterekkeNorskoljeoggassogNorgesRederiforbund MerkatNorskoljeoggassogNorgesRederiforbundigangsetteraktiviteterogprosjekterpåoppdragfra sinemedlemsselskaper. Initiativogforslagfrafagforbundeneogmyndighetenevilværeviktigeidetviderearbeidet,ogdetvilogså værerelevantataktuelleproblemstillingerdrøftespåuliketrepartsarenaer. Idetfølgendepekesdetpånoenområdersomdetkanværehensiktsmessigåfølgeopp. Behovforbedreværvarsler Etgjennomgåendetemafordiskusjoniarbeidsseminareneharværtbehovforbedreværvarsleriaktuelle områderavbarentshavet.medværvarsel,såforståsdetherbedrevarselomspesifikkeværfenomenerslik sompolarelavtrykk,tråg(d.v.s.sværttettesnøbyger),tåkesamtisvarsel(altsåvarselomising)påfartøy, riggellerfastinnretning.dettekanrelativtenkeltforbedresgjennombedresamarbeidaktøreneimellom, d.v.s.atbransjenbidrarmedfleremålepunkterogatmet.nobidrarmedvidereutviklingavmodellerfor varsling.menforatbransjenskalkunnebidra,erdetimidlertidenforutsetningatmet.nogirføringerfor frekvens,formatogkvalitetpåmetoceandataeneslikatdekangårettinniværvarslingsmodellene.

6 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Side6 Etspørsmålsomogsåkomframgjennomfagdiskusjonene,varomdetforeliggergodenokmodellerfor varslingavsåkalte growlers (eller knult ),d.v.s.storeisklumperigrønnsjø.underforutsetningavatdet foreliggeretbehovogønskefrahosnorskoljeoggasssinemedlemsselskaper,vilnorskoljeoggassforeslå enutredningavdenneproblematikkeninærtsamarbeidmedmet.no. BeredskapiNord Etannettemasomharskaptstorinteresseogdiskusjoniarbeidsseminareneharværtberedskapinord (herundermedisinskberedskap,evakueringogredning).pånorsksokkelforeliggerdetenfordelingav redningsansvaretmellomprivateogoffentligeredningsaktører(herunderhovedredningssentralen HRSog deressursenesomhrshartilgangtil)slikatdeprivateharansvarforredningienomkretslik500meter rundtinnretningen,mensdeoffentligeredningsressurseneharredningsansvaretfralandoguttildenne 500meterssonen. Stortingsmeldingnr.7,( ); Nordområdene Visjonogvirkemidler sierimidlertidfølgende(jegsiterer): «Det%påligger%derfor%den%enkelte%næringsutøver%og%deres%bransjeorganisasjoner%systematisk%å% arbeide%for%å%redusere%risikoen%for%ulykker%og%for%selv%å%kunne%håndtere%kriser%i%større%utstrekning% enn%det%som%er%nødvendig%i%andre%farvann.%regjeringen%ønsker%å%bidra%til%åpenhet%om%utfordringer,% utvikling%av%kunnskap%og%erfaringsoverføring.»% Dettekangiinntrykkavatdepolitiskemyndigheteneharandreføringerforredningsansvareti nordområdene.iallefallskaperstortingsmeldingenenvissusikkerhetomkringdette.norskoljeoggasskan påvegneavbransjendrøftedisseuttalelsenemeddeaktuellemyndigheteneslikatevt.usikkerhetkan leggestilside.norskoljeoggassforutsetteratprinsippeneforredningskalværeensoverheledennorske kontinentalsokkelen,d.v.s.atredningsansvaretmellomlandoginnretningens500meterssonefortsattskal væredetoffentligesansvar,ogsåinord. Telemedisin Etannettemasomdeflestearbeidsgruppenehardrøftet,dreiersegomåinnføretelemedisinsomet standardverktøyforoperasjonerinord.flereoperatørerharalleredeetablerttelemedisinforallesine operasjoner.enforutsetningfortelemedisineratmanharkommunikasjonskanalereller-mediersomkan overførerelevantedata. Kommunikasjoninord Etsværtsentralttemasomerblittdrøftetiarbeidsgruppene,harnettoppværtkommunikasjoninord. Kommunikasjonviasatellittnordfor72breddegradbegynneråbliutfordrendeogustabil,ognordfor75 breddegradersatellittkommunikasjonsværtkrevende.norskromsentererenaktørsomstårheltsentralt medhensyntilåvidereutvikleogforbedrekommunikasjonviasatellittinord.menforatnorskromsenter skalkunneutredemuligheter,utvikleløsningerogvurderefinansieringsmuligheterforsatellittkommunikasjoninordområdene,måbransjengåitettdialogmednorskromsenterogtilkjennegihvilke langsiktigebehovbransjenhar.herunderkannevnesatpetroleumsindustrienharbehovforvarslingav romværsomkanpåvirkekommunikasjonogposisjonering,samtattilgangtilbredbånderviktigi beredskapssituasjonerogfortelemedisin.norskoljeoggasskanevt.bidramedåkoordinerekontakt mellomnorskromsenterogindustrien. Helikopterberedskapoghelikopterlogistikk Helikopterberedskapoghelikopterlogistikkharværtsværtsentraleemnerpåarbeidsseminarene. NorskoljeoggasssinLuftfartsfagligeEkspertgruppestårsomdenviktigsteaktørenibransjeniforholdtilå følgeoppdeproblemstillingenesomerblittpåpektidettearbeidet.itilleggvilsamarbeidsforumfor helikoptersikkerhetspilleensentralrolle. Innspillvedrørenderetningslinjer Gjennomarbeidet HMS-utfordringerinordområdene erdetblittfremmetenrekkeforslagomåopprette nyeellerrevidereeksisterendenorskoljeoggassretningslinjer.norskoljeoggassvilvurdereforslagene,og vivil,forutsattatvåremedlemsselskapergirnorskoljeoggassioppdragåstarteoppslikeinitiativ,invitere parteneinnidettearbeidet.

7 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Helseogarbeidsmiljø Helseogarbeidsmiljøharværtetsentralttemapåarbeidsseminarene.Operatørogrederieransvarligforå tilretteleggeforgodogforsvarligarbeidsorganiseringogrestitusjonstid.tilsvarendegjelderdetåha tilgjengeligogstilletildisposisjonhensiktsmessigarbeidstøyogverneutstyrtilpassetdeaktuelleklimatiske forholdene.noearbeidstøyogverneutstyrblirimidlertidubrukeliggittvisseklimatiskeforhold.detpågår myearbeidsomharsommålåutviklenyttegnettøyogverneutstyrfornordområdene.detkreves imidlertidmerutviklingoguttestingførdisseprodukteneblirhyllevare. Designogvinterisering Designogvinteriseringharværtflittigdiskutertiarbeidsgruppene,bådeirelasjontilf.eks.sikkerhetskritiske systemer,tilanleggsintegritet,ogtilarbeidsmiljøm.m.sværtmangeavdeproblemstillingenesomerblitt tattfram,kanadresseresidetpågåendeinternasjonalestandardiseringsarbeidetunderiso.deteretablert enegenstrukturunderisoforvidereføringavanbefalingenegittibarents2020. Norskoljeoggassharalleredebraktdeulikeproblemstillingenesomharkommetframgjennomarbeidet påseminarene,inntildetaktuellestandardiseringsarbeidetinnunderiso.itilleggvildetværenaturligatde ulikeaktørenebringertematikkomvinteriseringogdesign,inkludertanbefalingerknyttettil sikkerhetskritiskutstyr,inniandrepågåendestandardiseringsarbeidsliksompolarcode,norsokog relevantevinteriseringsmanualer. Innspilltilforskning Norskoljeoggassvil,sammenmedNorgesRederiforbund,påinitiativfravåremedlemsselskaper, vurdere forslagsomerblittframsattomvidereføringavpågåendeforskning, ellerforskningpånyetemaerbåde innenforhelseogarbeidsmiljø,menogsåinnenfordeandretemaenesomerblittdrøftetidettearbeidet. NorskoljeoggassogNorgesRederiforbundvilbringeaktuelleforskningstemainnsomforslagtil forskningsprogrammersliksom;petromaks2,og21ogmaritim21. Viderearbeid Arbeidetfradeseksarbeidsseminareneframbragtehele383forslagtilviderearbeid.Disseforslageneer blittstrukturertogkategorisert.alleforslageneerblittvurdertmedhensyntilhvilkeforslagsombørfølges oppvidere.itilleggharmanidentifisertmuligeaksjonersamtfremmetforslagtilhvemsomeventueltkan taansvarforåfølgedisseaktiviteteneopp,sekapittel7idennerapporten.hvilkeaktiviteternorskoljeog gassigangsetter,eravhengigavoppdragetvifårfravåremedlemsselskaper.alleforslagomvidere aktiviteteriregiavnorskoljeoggass,vilblibehandletogbesluttetinorskoljeoggasssinestyrende organer. Side7

8 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport 2 BAKGRUNN Norskoljeoggasshardefinertnordområdenesometegetstrategisksatsingsområde.Deterfleregrunner tildette. Fordetførstemenerviatnorsksokkelmåbetraktessomenhelhet.Tilhelhetenhørerogså havområdeneutenforogrundtlofoten,vesterålen,senjaogjanmayenmed. Dernesternordområdeneheltsentraleforåkunnepåvisenyeforekomsteravoljeoggassslikatvi fortsattkanleveredetsomvilblikrevetavnorskpetroleumsindustri.barentshaveterdetstørste ogmestlovendeområdetpånorsksokkelnårdetgjelderuoppdagede,gjenværenderessurserpå norsksokkel. Enøktnæringsaktivitetinordområdeneerdessutenviktigfordidettevilskapeøktsysselsettingi enlandsdelsomharbehovfordet. TilsluttvilviframheveatnorskpetroleumsaktivitetiNordområdeneogsåerviktigfornasjonens totaleinteresserinord. Viharethøytsikkerhetsnivåpånorsksokkel.Deteroppnåddstoreforbedringerbareiløpetavdesisteti årene.deterfleregrunnertilatviskaldrivevårvirksomhetpåensikkermåte. Detviktigsteavalteråunngåskaderpåmennesker,miljøogverdier. Dernestersikkerogpåliteligdriftvårlisenstilådrivepånorsksokkel. Dettegjelderogsåforpetroleumsaktivitetinord. Petroleumsoperasjonerinorderimidlertidikkeennyaktivitet.Petroleumsindustrienhardrevetforsvarlig virksomhetinordområdeneifleretiår.vikjennerdeflestehms-utfordringenesomvimøterinord, herunderblantannetpolarelavtrykk,ising,mørketid,atmosfæriskeforstyrrelsersomkanpåvirke kommunikasjonssignaler,problemstillingerknyttettilberedskapsamtkrevendepersonelltransportm.fl. NorskoljeoggassønskerimidlertidåsøkekunnskapomsærskilteognyeHMS-utfordringeretterhvertsom olje-oggassindustrientrekkernordover,jfr.23.tildelingsrunde.vimåalltidarbeideforåblibedrepå lærings-ogerfaringsoverføringmeddenhensiktåredusererisikoenforstorulykkerogandrehmshendelserpånorsksokkel,inkludertnordområdene. Dettearbeidet,somhaddesinforsiktigeoppstarti2010,harhattsommålåidentifisererelevanteHMSutfordringerinordområdene,ogbidratilenfellesforståelseavdisseproblemstillingene. Side8

9 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Side9 3 ORGANISERINGAVARBEIDET 3.1 Programkomiteen Norskoljeoggasstokinitiativtil HMS-utfordringerinordområdene alleredei2010. % HensiktenmeddetteinitiativetharværtåøkekunnskapenomkringHMS-utfordringerrelaterttil petroleumsaktivitetinordområdene.manhargjennomdettearbeidetønsketåetablereenfellesforståelse blantparteneipetroleumsindustrienfordisseproblemstillingene. Norskoljeoggassinviterteparteneipetroleumsindustrientilådeltaien«ProgramkomiteforHMSutfordringerinordområdene».Dettearbeidetharbyggetpåetaktivttrepartssamarbeid. Partenesomhardeltattidettearbeidet,harvært; Interesse-ogarbeidsgiverorganisasjonene: Norskoljeoggass NorgesRederiforbund NorskIndustri Fagforbundene: IndustriEnergi SAFE Lederne Desamarbeidendeorganisasjoner(DSO) Myndighetene: Petroleumstilsynet(Ptil) Oljedirektoratet(OD) Programkomiteenhaddefølgendemandat: «Komiteen%skal%utarbeide%program%for%et%eller%flere%seminar%om%HMSDutfordringer%i%nordområdene.%% %Disse%seminarene%skal%arrangeres%i%regi%av%Norsk%olje%og%gass.%% % %HMSDutfordringer%omfatter%blant%annet%problemstillinger%og%HMSDstrategier%for%operasjoner%i%nord,% herunder%forhold%knyttet%til:% Avstander% Mangelfull%infrastruktur% SjøD%og%lufttemperatur% Havstrømmer% Vinterisering% Kommunikasjon% Beredskap% Medisinsk%evakuering% Helikoptertransport%% Arbeidsmiljø%m.m.%% % %Hensikten%med%seminarene%er%å%legge%til%rette%for%en%felles%kunnskap%om%problemstillinger%knyttet%til% operasjoner%i%nord,%for%aktører%og%interessenter%innen%petroleumsnæringen.»% ProgramkomiteensmedlemmerervistiVedlegg Sekretariat DetbleetablertetsekretariatsomadministrerteogstøttetProgramkomiteensarbeid.Sekretariatethar ståttforkunnskapsinnhenting,samtplanlegging,gjennomføringograpporteringavdeseks arbeidsseminarene(sekapittel5).

10 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport SekretariatetsmedlemmerervistiVedlegg3. Side10

11 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport 4 LITTERATURCOGFAKTAINNSAMLING Deterblittgjennomførtenomfattendekartleggingavlitteratur,rapporter,studierogutredningerm.m. somomhandlerhms-utfordringerrelaterttilpetroleumsaktivitetinord.herunderkannevnes forskningsrapporter,selskapsinterneutredninger,seminarerogkonferanser.manharogsåidentifiserten rekkerelevanteforskningsprogrammerogforskningsaktiviteterknyttettilforskningsinstitusjoneriinn-og utland.sekretariatetharogsådeltattpå,ogskrevetoppsummeringerfra,enrekkekonferanserder nordområdeneharværttema. Litteraturgjennomgangenerdokumentertirapporten: «HMS$utfordringer/i/nordområdene/$/litteraturgjennomgang» Rapporteninneholderresymeavetstortantallrelevanterapporter. Lenketilkomplettutgaveavdeviktigsteenkeltrapportenefinnesioversikteneunder. NorskoljeoggassharopprettetenhjemmesideforprosjektetHMS-utfordringeriNordområdene: Presentasjonerogsammendragavpresentasjonenefraseminarene,samtinnsamletlitteratur-og faktagrunnlag,erpubliserther.lesereavpapirutgavenavrapportenhenvisestildennehjemmesidenforå fåtilgangtilmaterialet. 4.1 Generelt/tverrfaglig Litteratur/studier/rapporterm.m.somgjeldergenerelleellertverrfagligeproblemstillingerergjengitt nedenfor: Barents2020/Phase/3/report Barents2020/Phase/4/report KU/BHSØ/13/Tekniske/forutsetninger/for/petroleumsvirksomhet/(OD/2012) KU/JM/12/Tekniske/forutsetninger/for/petroleumsvirksomhet/(OD/2012)/ Arctic/Offshore/Oil/and/Gas/Guidelines:/Systems/Safety/Management/and/Safety/Culture/(Arctic/ Council/PAME,/2014 Memo/on/the/Arctic/Council/(Juli/2013) Nordområdeutvalgets/sluttrapport/(2013) Nordområdene/$/Visjon/og/virkemidler/(/Meld./St./7/$/2011/12) Nordområdene/$/Visjon/og/virkemidler/$/en/kortversjon MarSafe/North/$/Summary/(2011) Barents2020/virkemiddel/for/fremtidsrettet/nordpolitikk/(UD,/2006) The/Arctic/Islands/Adventure/and/Panarctic/Oils/Ltd Side11

12 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport AMAP/Arctic/Oil/and/Gas/(2007) Moe/Arctic/Review/(FNI,/2010) Aronson/Achieving/International/Standards/in/the/Arctic/(SPE/2012)/$/Abstract Exxon/Arctic/leadership/(brosjyre)/ 4.2 Klimatiskeforholdogkommunikasjon Litteratur/studier/rapporterm.m.somgjelderproblemstillingerrelaterttilklimatiskeforholdog kommunikasjonergjengittnedenfor: KU/BHSØ/Vær,/is/og/andre/fysiske/utfordringer/(Met.no/2012) KU/JM/Vær,/is/og/andre/fysiske/utfordringer/(Met.no/2012) Norsk/Romsenter:/Romværsrapport/2012/ 4.3 Helseogarbeidsmiljø Litteratur/studier/rapporterm.m.somgjelderproblemstillingerrelaterttilhelseogarbeidsmiljøergjengitt nedenfor: SINTEF/2013/report/no/F24656/Statoil/Arctic/protection/ Norsk/olje/og/gass:/Arbeid/i/kaldt/klima/(2012) Norsk/olje/og/gass:/Arbeid/i/kaldt/klima/$/faktagrunnlag Kalde/utfordringer/$/helse/og/arbeidsmiljø/på/innretninger/i/Nordsjøområdene/(Thelma/2010) 4.4 Helikopterlogistikkoghelikopterberedskap Litteratur/studier/rapporterm.m.somgjelderproblemstillingerrelaterttilhelikopterlogistikkog helikopterberedskapergjengittnedenfor: KU/BHSØ/2014/Konsekvenser/for/luftfart/(Avinor) KU/JM/2013/Konsekvenser/for/luftfart/(Avinor) 4.5 Risikostyringogdesign Litteratur/studier/rapporterm.m.somgjelderproblemstillingerrelaterttilrisikostyringogdesignergjengitt nedenfor: Ptil/Iris:/Technology/and/operational/challenges/high/north/(2011) Lubbard:/Some/Aspects/of/Arctic/offshore/floating/structures/(PhD,/NTNU/2011) Side12

13 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Gordeeva:/Identification/of/Criteria/for/Selection/of/Arctic/Offshore/Field/Development/Concept/(Master,/ UiS/2013) 4.6 Beredskap Litteratur/studier/rapporterm.m.somgjelderproblemstillingerrelaterttilberedskapergjengittnedenfor: Ett/hav/$SAR$ressursene/i/oljenæringen/og/fiskerinæringen/(2013) Sigurd/R./Jakobsen:/Evacuation/and/Rescue/in/the/Barents/Sea/(Master,/UiS/2012) Evacuation/from/Petroleum/Facilities/Operating/in/the/Barents/Sea/(OMAE2012$83329)/ Basharat:/Proactive/emergency/preparedness/in/the/Barents/Sea/(Master,/NTNU/2012) 4.7 Infrastruktur,maritimlogistikkogiskontroll Litteratur/studier/rapporterm.m.somgjeldergenerelleproblemstillingerrelaterttilinfrastrukturog logistikkergjengittnedenfor: KU/BHSØ/2009/Infrastruktur/og/logistikk/(DnV/2012) KU/JM/2010/Infrastruktur/(DnV/2012) Maritim/strategi/$/Stø/kurs/2020/(NHDep/2013) Maritim/21:/Maritim/transport/og/operasjon/i/arktiske/områder/(2010)/ Comen:/Coastal/and/marine/engineering/and/management/(NTNU/2013)// Johannessen/Eik:/Ice/mangement/in/Arctic/Offshore/(NTNU/2010) Noble/Denton:/Pack/Ice/Management/(2005) Side13

14 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport 5 ARBEIDSSEMINARENE ProgramkomiteentokinitiativtilseksarbeidsseminareromutvalgteHMS-utfordringerinordområdene våren2014.hensiktenmeddissearbeidsseminarenevaråsamleselskapsrepresentanter,fagforbund, myndigheterogeksperterpådeutvalgtetemaeneforåsamlekunnskapomhms-problemstillinger relevanteforpetroleumsaktivitetinord.arbeidetskulleogsåbidratilåetablereenfellesforståelsefor aktuellehms-utfordringersamtidentifiserekunnskapshulloguløsteproblemstillinger. Temaeneforarbeidsseminarene: 1. Klimatiskeforholdogkommunikasjon 2. Helseogarbeidsmiljø 3. Helikopterlogistikkoghelikopterberedskap 4. Risikostyringogdesign 5. Beredskap 6. Maritimlogistikk,infrastrukturogiskontroll 5.1 Avgrensningerogforutsetninger Programkomiteenforinitiativet«HMS-utfordringerinordområdene»haromfattetproblemstillingerder HMSharværtdefinertsom:Helse,arbeidsmiljøogsikkerhet.Programkomiteenharvedflereanledninger drøftetomoljevernberedskapskulleinkluderesiarbeidet,menmanvalgteåavgrensearbeidettilhelse, arbeidsmiljøogsikkerhet. Oljevernberedskaperetsentralttemarelaterttilolje-oggassaktiviteterinord.Detharparalleltmed arbeidet«hms-utfordringerinordområdene»blittavholdtetarbeidsseminariregiavnorskoljeoggass medtittelen: Utfordringerforoljevernberedskapeninordområdet. Programkomiteendrøftetogsågeografiskutbredelsefordettearbeidet.Konklusjonenvaratarbeidet primærtskullerelaterestilområderinordsomalleredevaråpnetforolje-oggassvirksomhet,d.v.s. inkludert23.konsesjonsrundeibarentshavetsør-øst.forenkeltetemaerbledetimidlertidnaturligåpeke påproblemstillingersomkanpåtreffesiområdersomikkeeråpnetforolje-oggassvirksomhet. Enannendiskusjonhardreietsegomhvilkeforholdsomkanklassifiseressomhelse,arbeidsmiljøog sikkerhet,oghvilkeforholdsomeroperasjonelleforhold.programkomiteenvalgteåstrekkehms-begrepet relativtlangtinnpådenoperasjonellearenaen. Programkomiteenharogsådrøftetommankunskullevurdereproblemstillingerrelaterttilletingog utbygging,ellerommanbareskullekonsentreresegomutfordringerrelaterttilfeltidrift,elleromarbeidet skulleomfatteallefaseravolje-oggassaktiviteterinord.komiteenskonklusjonbleatarbeidetskulle omfatteallefaseravpetroleumsaktivitetinord. 5.2 Rammerforarbeidsseminarene Detbledefinertendelrammerforarbeidsseminarene,ogdisseergjengittnedenfor: Arbeidsseminareneskullekunværeåpneforinvitertedeltakere Arbeidsseminareneskullehaenbegrensningpåtilsammen50deltagere Selskaper,myndigheterogorganisasjonersomerrepresentertiprogramkomiteenbleinviterttilå nominere1-2deltagerehver Selskapermederfaringfraoperasjonerinordligeområderbleprioritert SelskapermedoperatørskapiBarentshavetbleprioritert Nominertedeltagereskulleværefastansattiselskapene Nominertedeltakereskulleharelevantbakgrunnslikatmankunneopptresomaktivbidragsyteri diskusjonene Side14

15 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Side15 Deltakelseiarbeidsseminareneforutsatteforarbeidiformavatalledeltakernesatteseginni tilsendtinformasjonspakkemedbakgrunnsmaterialepåforhånd TorepresentanterfraProgramkomiteenblevalgtinnsom«sponsorer»forhvertarbeidsseminarfor åsikreatføringergittavprogramkomiteenbleivaretatt. ProgramforseminareneframkommeravVedlegg Innledereogpresentasjoner Foredragsholderetilhvertseminarbleidentifisertpåbakgrunnavrelevanterfaringfraogspisskompetanse påaktuellproblematikkrelaterttilnordområdene. Forutforhvertseminarbledetholdtetforberedendemøtemedinnlederneforåsikreatpresentasjonene vartilpassetformålet. Samtligeinnledereblebedtomåutarbeidebådepresentasjonerogetsammendragavsinpresentasjon. NorskoljeoggassharopprettetenhjemmesideforprosjektetHMS-utfordringeriNordområdene: Presentasjonerogsammendragavpresentasjonenefraseminarene,samtinnsamletlitteratur-og faktagrunnlag,erpubliserther. 5.4 Resultaterfraarbeidsseminarene Forhvertarbeidsseminarerdetblittutarbeidetenoppsummering.Disseoppsummeringeneomfatter sammendragavforedrageneogsammenfatningeravarbeidetiarbeidsgruppeneforhvertarbeidsseminar. Detteunderlageterkunformidlettildeltakernepådetenkelteseminaret,ogmentåværeen «kvittering»/referattildeltakerne. 5.5 Deltakerepåarbeidsseminarene Tabell1nedenforgirenoversiktoverdeltakelsenpåarbeidsseminarene. Innledere,deltakereoggruppeledereharalleværtdeltakerepåseminarene,dvs.atalleinnledereog gruppelederehardeltattaktivtigruppearbeidene. Totaltdeltok263deltakerepådeseksarbeidsseminarene;avdissevardet188såkalte«unike»deltakere, dvs.noendeltokpåmerennettseminar. Tilsammen62bedrifter/organisasjonervarrepresentert.

16 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Firma/ Antall/ deltagere/ totalt/ Firma/ Antall/ deltagere/ totalt/ 330skvadronen 1 NorskIndustri 1 Acona 2 Norskoljeoggass 20 AmericanBureauofShipping 2 NorskRomsenter 6 ApplySørco 1 NorthEnergy 2 BayerngasNorge 3 OD 1 BG-Group 1 OdfjellDrilling 4 Bristow 1 Omv 2 ConocoPhillips 3 Pgnig 5 COSLDrilling 6 Proactima 18 Detnorske 4 ProsafeOffshore 1 DNV-GL 9 Ptil 14 DolphinDrilling 3 Repsol 2 DongEnergy 5 RWEDea 3 DSO 1 Safe 4 E.ONE&PNorgeAS 5 Safetec 6 EdisonInt. 2 SARiNor 1 EniNorge 7 Shell 12 Tidl.sjef.Kystvakten 1 Sintef 2 GDFSUEZ 5 SpaceNorwayAS 1 Haukelandsykehus 3 Stami 1 IndustriEnergi 11 Statoil 22 InoceanEngineering 1 Storm-geo 1 LEDERNE 3 SuncorEnergy 2 LloydsRegisterConsulting 6 TelenorSatelliteBroadcasting 4 LundinNorway 2 UniversitetetpåSvalbard 2 MaerskGuardian 5 TotalE&P 2 Met.no Nordnorge 6 Transocean 3 Met.no Vestlandet 1 TullowOil 1 MossMaritime 1 UNN 1 NOFO 3 VikingSupplyShips 3 Norgesrederiforbund 8 Wintershall 4 TOTALT 263 Tabell/1:/Deltakelse/på/arbeidsseminarene/ 5.6 Gruppearbeidogbearbeidingavgruppearbeidet Endetaljertbeskrivelseavhvordangruppearbeideneblegjennomført,oghvordanmaterialetfra arbeidsseminareneerblittbearbeidet,erbeskrevetivedlegg4. Side16

17 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport 5.7 Evalueringavarbeidsseminarene Allearbeidsseminarenebleevaluertavdeltakerneiforholdtilfagliginnhold,organiseringogarbeidsform. SomdetfremgåravFigur1nedenfor,fikkdetfagligeinnholdetengjennomsnittligvurderinglik4,78,og organiseringogarbeidsformblevurderttil4,85.helerekkenavarbeidsseminaroppnåddeenvurderinglik 4,82 allepåenskalafra1-6der6varbest. Figur1.Deltagernesevalueringavhvertseminarogsammenfattetevaluering. Side17

18 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport 6 BEARBEIDINGAVIDENTIFISERTEPROBLEMSTILLINGEROGANBEFALINGER Basertpågruppearbeidetbeskrevetikapittel5Feil/Finner/ikke/referansekilden.,erproblemstillingene gruppertslik: Problemstillingersomansesløst Problemstillingersomansesenkleåløse Problemstillingerderviderearbeidanbefales Alleproblemstillingeroganbefalinger/tiltakerbehandletforåsystematisereinformasjonen,f.eks.er problemstillingersomerbehandletpåflereseminar,slåttsammentilenhms-utfordring.tema, undertema,problemstillingeroganbefalingereroppsummertsåkortfattetogkonsistsommulig. Figur2viseroversiktoverfordelingavidentifiserteproblemstillingerforhvertseminarogtotalt. Figur2FordelingavProblemstillingeridentifisertprseminar Arbeidetfokusertepådeproblemstillingenesomdeltakernevurderteatdetvarbehovforåarbeidevidere med.derforviserfigur2atdetbareeretliteantallproblemstillingersomavarbeidsgruppenebleansett somløst. Detbleidentifiserttotalt383problemstillingeriløpetavdeseksarbeidsseminarene.Dettedatagrunnlaget eraggregert/oppsummerttil54problemstillinger/anbefalingerfordeltpå10uliketema(sekapittel7). Tema/ Klimatiskeforhold Kommunikasjon Helikopterberedskapoghelikopterlogistikk Beredskap Helseogarbeidsmiljø Design Side18

19 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Maritimlogistikkogiskontroll Operasjonelleforholdoginfrastruktur Regelverk,standarderogretningslinjer Risikostyring Side19

20 HMS%utfordringerinordområdene%Oppsummeringsrapport Side20 7 PROBLEMSTILLINGER.OG.ANBEFALINGER. BasertpåmaterialetfraarbeidsseminareneogetterfølgendebearbeidingogaggregeringharNorskoljeoggassutarbeidetfølgendeoppsummering.Oppsummeringentar utgangspunktiproblemstillingeridentifisertpåarbeidsseminarene,girkommentarerogstatuspr ,indikererhvemsomeransvarligforåfølgeoppforholdetsamt identifiseremuligeaksjoner. DetharunderbearbeidingenavdeidentifiserteHMSFproblemstillingeneblittavklartatenkelteproblemstillingeralleredeerløst.Disseproblemstillingeneerlikeveltattmedi denneoversiktenforågietkomplettbildeavhvasombledrøftetiseminarene. NB:Oppsummeringennedenforerikkeenprioritertliste. Anbefaling. nr.: Norsk.olje.og.gass. Problemstilling./.anbefalinger: Adressert.til./.ansvarlig: Aksjon. Klimatiske.forhold KLI%1 Saksframstilling: Merpåliteligeværvarslingssystemerinordområdene(spesielt varslingavpolarelavtrykk,tråg(detvilsisværttettesnøbyger) ogtåke,samtisvarsel(altsåvarselomising)påfartøy,riggeller fastinnretning). OperatørselskaperogrederiermåfølgeoppkraviSamtykke angåendeværobservasjonerogsamarbeidemedmet.noforå bidratilåforbedrekvalitetenpåværvarsleridisseområdene gjennomåbidratilfleremålepunkterogfådissedataenedirekte inniløpendeværvarsling. Statusogkommentarerpr : Dettekanrelativtenkeltforbedresgjennombedresamarbeid aktøreneimellom,detvilsi: %atbransjenbidrarmedfleremålepunkter,bådepårigger,på fasteinstallasjonerogvedhjelpavbøyer,samtvurdere mulighetenforogsååinkluderesupply%fartøyerpålange kontrakter %ogatmet.nobidrarmedvidereutviklingavmodellerfor varsling, %ogatmet.nogirføringerforleveringavmetocean%dataene Operatørselskaper,rederier, Samarbeidsforumfor Helikoptersikkerhet(SF),ogmet.no. Operatørselskapenevilsøkeå montereautomatiskeværsensorer (AWOS)påleteriggenesomskal benyttes,itilleggtilårapporterevær vedhjelpavtrenedevær% observatører.goliatvilogsåhadette somforeløpigeenestefasteinnretning iområdet. ManvilvideresøkeåsikreatMet.no Tromsøfårtilgangtildette datagrunnlagetitilleggtilannen ønsketdata(sjømm)frariggene. Samarbeidsforumfor Helikoptersikkerhet(SF),ledetav Luftfartstilsynet,vilsomegensak ogsåvurdereanbefalingensamt forskriftsmessigforankring(bslg7% 1) OMVarbeidernåsammenmed

RAPPORT! «HMS/utfordringer!i! nordområdene»!

RAPPORT! «HMS/utfordringer!i! nordområdene»! RAPPORT Oppsummeringsrapport «HMS/utfordringeri nordområdene» Norskoljeoggassereninteresse/ogarbeidsgiverorganisasjonforoljeselskaperog leverandørbedrifterknyttettilutforskningogproduksjonavoljeoggasspånorsk

Detaljer

OPPSUMMERINGSRAPPORT HMS-utfordringer i nordområdene

OPPSUMMERINGSRAPPORT HMS-utfordringer i nordområdene HMS-UTFORDRINGER I NORDOMRÅDENE 1 OPPSUMMERINGSRAPPORT HMS-utfordringer i nordområdene 2 HMS-UTFORDRINGER I NORDOMRÅDENE HMS-UTFORDRINGER I NORDOMRÅDENE 3 FORORD Initiativet «HMS-utfordringer i nordområdene»

Detaljer

HMS-utfordringer i Nordområdene

HMS-utfordringer i Nordområdene HMS-utfordringer i Nordområdene Sikkerhetsforum 21.11.2013, STAVANGER Arbeid i Programkomiteen status Reidulf Klovning Prosjektleder Norsk olje og gass 2 Mandat for programkomiteen (fase 1) Komiteen skal

Detaljer

Utfordringer i oljevernberedskapen når aktiviteten beveger seg mot nord Når ulykker truer miljøet i nord 8. april 2014 Tore Killingland, Norsk olje

Utfordringer i oljevernberedskapen når aktiviteten beveger seg mot nord Når ulykker truer miljøet i nord 8. april 2014 Tore Killingland, Norsk olje Utfordringer i oljevernberedskapen når aktiviteten beveger seg mot nord Når ulykker truer miljøet i nord 8. april 2014 Tore Killingland, Norsk olje og gass 2 08.04.2014 - PRESENTATION TITLE. INSERT FROM

Detaljer

Nordområdene næringens ambisjoner og strategier

Nordområdene næringens ambisjoner og strategier Nordområdene næringens ambisjoner og strategier Sikkerhetsforum Årskonferansen, 13. juni 2013 Aud Nistov Norsk olje og gass Innhold 1. Tilgang til areal 2. Trepartssamarbeidet 3. Nordområdene 4. Særtrekk

Detaljer

Levetidsforlengelse. Per Otto Selnes, Fagsjef drift, Oljeindustriens Landsforening 29. September 2010

Levetidsforlengelse. Per Otto Selnes, Fagsjef drift, Oljeindustriens Landsforening 29. September 2010 Levetidsforlengelse Per Otto Selnes, Fagsjef drift, Oljeindustriens Landsforening 29. September 2010 Innhold Hvorfor gjør vi dette Tiltak - omfang Konsekvens OLFs rolle 2 Hvorfor gjør vi dette? Bakenforliggende

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø. Arbeidsseminar 23-24.4.2014

Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø. Arbeidsseminar 23-24.4.2014 Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø Arbeidsseminar 23-24.4.2014 Petroleumstilsynet Sigvart Zachariassen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD RISIKOUTSATTE GRUPPER BARRIERER

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med Faroe Petroleum Norge AS boring av brønn Clapton 2/8-18 S i utvinningstillatelse 440 s med bruk av Maersk Guardian Aktivitetsnummer

Detaljer

Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS

Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS Hovedpunkter i henvendelse: «Skipet som sikker arbeidsplass» Erfaringer dere har gjort dere gjennom det 3-parts samarbeidet. Er dette samarbeidet

Detaljer

HMS-utfordringer i nordområdene

HMS-utfordringer i nordområdene HMS-utfordringer i nordområdene Sikkerhetsforum, 15. november 2012 Aud Nistov Norsk olje og gass Innhold 1. Nordområdene - definisjoner 2. Karakteristiska ved klima i nord 3. Vinterisering og beskyttelse

Detaljer

effektiv og nær maritim infrastruktur

effektiv og nær maritim infrastruktur Oljeindustri, og behov for sikker, effektiv og nær maritim infrastruktur www.eninorge.com Leting/utvinning i 41 land, inkludert flere steder i arktiske strøk Nikaitchuq (Alaska) January 2011 Samburgsky

Detaljer

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Sikkerhetsforum 16. november 2011 Viktor K. Berg Oljeindustriens Landsforening (OLF) Innhold A. Kort om dagens status B. Petroleumstilsynet utfordret næringen C. Prosjekt

Detaljer

PETROMEDIA NEWS MEDIEPLAN FOR 2014. Fokus på energi

PETROMEDIA NEWS MEDIEPLAN FOR 2014. Fokus på energi PETROMEDIA NEWS MEDIEPLAN FOR 2014 Fokus på energi 1 Digitale medier 2014 Petro.no Fra 2013 så ble oilinfo.no og petro.no slått sammen til en felles nettside; petro.no. Det betyr at en på en enkel måte

Detaljer

Visjon: Norge skal være verdensledende i planlegging, koordinering og gjennomføring av søk- og redningsoperasjoner til havs i Nordområdene

Visjon: Norge skal være verdensledende i planlegging, koordinering og gjennomføring av søk- og redningsoperasjoner til havs i Nordområdene Visjon: Norge skal være verdensledende i planlegging, koordinering og gjennomføring av søk- og redningsoperasjoner til havs i Nordområdene Arktisk SAR-avtale Avtalen om søk og redning i Arktis signert

Detaljer

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Nye konsepter, nye metoder og ny teknologi Eni Norge og partner Statoil har i samarbeid med Norsk Oljevernforening For Operatørselskaper (NOFO) utarbeidet

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap

Norsk Oljevernberedskap Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Privat beredskap Kommunal beredskap Statlig beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

GEOFYSISK DATAINNSAMLING PÅ NORSK SOKKEL 2013. Jan Stenløkk, Oljedirektoratet

GEOFYSISK DATAINNSAMLING PÅ NORSK SOKKEL 2013. Jan Stenløkk, Oljedirektoratet GEOFYSISK DATAINNSAMLING PÅ NORSK SOKKEL 2013 Jan Stenløkk, Oljedirektoratet Fisk-seismikk, Trondheim, 12. februar 2014 Seismikk-innsamling 2013 45 ordinære seismiske undersøkelser i 2013. 21 (service-)selskap

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Statlig beredskap Privat beredskap Kommunal beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

OPPSUMMERING+ Arbeidsseminarer+++ + +! ++++En#ny#definisjon#av#risiko#!Hva%betyr%den%i%praksis%for%måten%vi%jobber%med%risiko?% %(08.04.2015)%%!

OPPSUMMERING+ Arbeidsseminarer+++ + +! ++++En#ny#definisjon#av#risiko#!Hva%betyr%den%i%praksis%for%måten%vi%jobber%med%risiko?% %(08.04.2015)%%! OPPSUMMERING+ Arbeidsseminarer+++ + + ++++En#ny#definisjon#av#risiko# Hva%betyr%den%i%praksis%for%måten%vi%jobber%med%risiko?% %(08.04.2015)%% ++++Kvantitative#risikoanalyser#(QRQ)# Hva%betyr%et%utvidet%perspektiv%på%risiko%for%QRA

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll Arbeidsseminar 17.-18. juni2014 Svein Anders Eriksson - Petroleumstilsynet Ptil - hovedprioriteringer 2014

Detaljer

Jarl T. Strand 55 år Kranfører på Ekofisk feltet siden 1986

Jarl T. Strand 55 år Kranfører på Ekofisk feltet siden 1986 Jarl T. Strand 55 år Kranfører på Ekofisk feltet siden 1986 Startet offshore sommeren 1977 Hovedverneombud i ConocoPhillips to perioder (4 år) Leder for krangruppen i forbundet IndustriEnergi Eyjafjallajökull

Detaljer

Fra ROS analyse til beredskap

Fra ROS analyse til beredskap Fra ROS analyse til beredskap perspektiv fra offshoreindustrien ESRA seminar, 21.mai 2014 PREPARED. Eldbjørg Holmaas NTH - 94 Ind. øk. Arb.miljø og sikkerhet OD (nå Ptil) 1 år - Elektro og sikringssystemer.

Detaljer

Grunnleggende værvarsling

Grunnleggende værvarsling Offshore værvarsler Introduksjon StormGeo er et internasjonalt selskap som leverer værtjenester til kunder over hele verden. Vi har hovedkontor i Bergen, i tillegg har vi kontor i Stockholm, København,

Detaljer

OD -seminar. Klimakur 2020

OD -seminar. Klimakur 2020 OD -seminar Klimakur 2020 Bente Jarandsen St.meld. 34 (2006 2007)Klimameldingen og Klimaforliket 15-17 millioner tonn 42-44 millio oner tonn Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 2 KLIMAKUR 2020 Hvordan

Detaljer

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap -

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Johan Marius Ly Beredskapsdirektør KLIF/ OLF Beredskapsforum, 2. februar 2011 Hva skal jeg si noe om.. Fra Full City

Detaljer

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi NOFO og Kystverkets teknologiutviklingsprogram Oljevern205 Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi Stavanger 9. september 204 Steinar L.Gyltnes Seksjonsleder,

Detaljer

Fagforum Hydrokarbonlekkasjer; Status og framdrift

Fagforum Hydrokarbonlekkasjer; Status og framdrift Fagforum Hydrokarbonlekkasjer; Status og framdrift Presentasjon i Sikkerhetsforum 10. juni 2015, Petroleumstilsynet Fagsjef Hans Petter Rebo Norsk Industri Olje & Gass Mandat og rammer for videre arbeid

Detaljer

Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet

Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet ArticPro 2015, Tromsø 13. januar 2015 Ole Hansen Oil Spill Response Lead, Eni Norge www.eninorge.com

Detaljer

Petromedia News medieplan for 2013. Fokus på energi

Petromedia News medieplan for 2013. Fokus på energi Petromedia News medieplan for 0 Fokus på energi Digitale medier 0 Petro.no Fra 0 så er oilinfo.no og petro.no slått sammen til en felles nettside; petro.no. Det betyr at en på en enkel måte kan finne all

Detaljer

Fornavn Etternavn Firma 1. Atle Lileng Acergy 2. Pוl Brekke AF Decom Offshore AS 3. Silje Gjרse AGR 4. Sזle. Hilde Karin

Fornavn Etternavn Firma 1. Atle Lileng Acergy 2. Pוl Brekke AF Decom Offshore AS 3. Silje Gjרse AGR 4. Sזle. Hilde Karin 1. Atle Lileng Acergy 2. Pוl Brekke AF Decom Offshore AS 3. Silje Gjרse AGR 4. Sזle Hilde Karin Hellesרy AGR Field Operations 5. Ralph Guttormsen AGR Petroleum Services 6. Sissel Bukkholm Aibel AS 7. Torgils

Detaljer

Norsk sokkel; ressursperspektiv?

Norsk sokkel; ressursperspektiv? millioner Sm 3 o.e. million Sm 3 o.e. 300 250 200 150 100 50 Gass/Gas Hva kan Kondensat/Condensate nye selskaper bidra med i et NGL Olje/Oil Norsk sokkel; ressursperspektiv? Bente Nyland Oljedirektør Finnmarkskonferansen

Detaljer

GEOFYSISK DATAINNSAMLING PÅ NORSK SOKKEL 2014. Jan Stenløkk, Oljedirektoratet

GEOFYSISK DATAINNSAMLING PÅ NORSK SOKKEL 2014. Jan Stenløkk, Oljedirektoratet GEOFYSISK DATAINNSAMLING PÅ NORSK SOKKEL 2014 Jan Stenløkk, Oljedirektoratet Fisk og seismikk, Hammerfest 23. april 2015 Geofysiske undersøkelser 2014 Det ble gjennomførte 142 geofysiske undersøkelser

Detaljer

Sikkerhet- og beredskapsopplæring Knut Thorvaldsen - Sikkerhetsforum 4. februar 2014

Sikkerhet- og beredskapsopplæring Knut Thorvaldsen - Sikkerhetsforum 4. februar 2014 Sikkerhet- og beredskapsopplæring Knut Thorvaldsen - Sikkerhetsforum 4. februar 2014 2 Innhold 1. Bakgrunn Regelverk Norsk olje og gass anbefalte retningslinje 002 2. Norsk olje og gass beslutningsprosess

Detaljer

SIKKERHETSFORUMS ÅRSKONFERANSE 2015. COSL Drilling Europe AS Jørgen Arnesen Stavanger 9. juni 2015

SIKKERHETSFORUMS ÅRSKONFERANSE 2015. COSL Drilling Europe AS Jørgen Arnesen Stavanger 9. juni 2015 SIKKERHETSFORUMS ÅRSKONFERANSE 2015 COSL Drilling Europe AS Jørgen Arnesen Stavanger 9. juni 2015 Kontraktsstatus: Norsk sokkel Name Contra Name Contractor Operator Next Operators Country 2015 2016

Detaljer

Referat OLF utvalg miljø

Referat OLF utvalg miljø Referat OLF utvalg miljø Dato: 10. februar 2012 Sted: OLFs lokaler, Stavanger Referent: Hildegunn T. Blindheim Tilstede: Ottar Minsaas, Total E&P Norge Eimund Garpestad, ConocoPhillips Edgar Furuholt,

Detaljer

Det norske mot nye utfordringer. Generalforsamling 12 april Erik Haugane

Det norske mot nye utfordringer. Generalforsamling 12 april Erik Haugane Det norske mot nye utfordringer Generalforsamling 12 april Erik Haugane Det norskes mål Det norske skal skape mer verdier for aksjonærer og for samfunnet. Det norske skal innen 2020 ha en produksjon på

Detaljer

Aktørbildet i et ressurs- og HMS-perspektiv

Aktørbildet i et ressurs- og HMS-perspektiv 29 24 33 6 6 5 25 7 6202 345 1 6203 31 35 26 8 2 6204 36 32 27 15 16 17 18 9 3 19 10 4 Aktørbildet i et ressurs- og HMS-perspektiv 16 18 20 22 24 26 28 30 32 74 72 7120 7122 Aktør- og aktivitetsutvikling

Detaljer

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL Original versjon Nr.: 014 Etablert: 07.10.93 Revisjon nr: 4 Rev. dato: 05.03.2012

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Innkalling til årsmøte i ESRA Norge

Innkalling til årsmøte i ESRA Norge ESRA Norge Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse Tilsluttet: European Safety and Reliability Association (ESRA) Innkalling til årsmøte i ESRA Norge Onsdag 8. juni 2016, kl. 11:30, Mathallen,

Detaljer

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskap for operatører og redere Gevinst vs utfordring 23. OKT.2014 Stavanger Vidar Gade p. 1 Acona Gruppen Acona Group Acona Holding AS RESQ Holding AS

Detaljer

Felles petroleumssamarbeid Harstad Lenvik

Felles petroleumssamarbeid Harstad Lenvik Felles petroleumssamarbeid Harstad Lenvik 2014/2015 Bendiks H. Arnesen, Seniorrådgiver Klar for olje eventyret! «Petroleumsklyngen Harstadregionen og Lenvik/Senja-regionen» Prosjektets mål: Legge til rette

Detaljer

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Sokkelåret 2010 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Innhold Leting Utbygging Produksjon Ressursregnskap Investeringer CO 2 -lagring på norsk sokkel Framtidsutsikter 2 Oljeprisutviklingen

Detaljer

Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker

Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker Ankerhåndtering og forflytning av innretninger Ingvill Hagesæther Foss, tilsynskoordinator, flyttbare innretninger Bakteppe om Petroleumstilsynet

Detaljer

Teknologiske utfordringer i nord

Teknologiske utfordringer i nord Teknologiske utfordringer i nord Novemberkonferansen 2014 Liv Nielsen Eni Norge www.eninorge.com Innholdet i presentasjonen Innledning Barentshavet gradvis tilnærming Goliat Barentshavet utfordringer 2

Detaljer

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Lørdagsuniversitetet, 13. februar 2016, Tromsø Maaike Knol Norges Fiskerihøgskole Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi UiT Norges

Detaljer

Claus Bachmann Maersk Contractors Norge AS

Claus Bachmann Maersk Contractors Norge AS Claus Bachmann Maersk Contractors Norge AS A.P. Møller - Mærsk Gruppen 110,000 ansatte 250 kontor i 125 land Hovedkontoret er i København Virksomheten inkluderer: shipping (container skip, tankere, gass

Detaljer

Møteinnkalling. Olje- og energiutvalg. Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Olje- og energiutvalg. Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Olje- og energiutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 98741. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

HIGH NORTH CENTRE FOR BUSINESS AND GOVERNANCE. Professor Frode Nilssen 14.01.15

HIGH NORTH CENTRE FOR BUSINESS AND GOVERNANCE. Professor Frode Nilssen 14.01.15 HIGH NORTH CENTRE FOR BUSINESS AND GOVERNANCE Professor Frode Nilssen 14.01.15 www.sarinor.no Visjon for SAR i Nordområdene: «Norge skal være verdensledende i planlegging, koordinering og gjennomføring

Detaljer

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk kontinental t sokkel Oljedirektoratet, seminar Klimakur 20.8.2009 Lars Arne Ryssdal, dir næring og miljø Oljeindustriens Landsforening 2 Mandatet vårt - klimaforlikets

Detaljer

Ptils oppfølging av små operatører og lisenshavere Ola Kolnes, Tilsynskoordinator Ptil

Ptils oppfølging av små operatører og lisenshavere Ola Kolnes, Tilsynskoordinator Ptil Ptils oppfølging av små operatører og lisenshavere Ola Kolnes, Tilsynskoordinator Ptil Ptils oppfølging av små operatører og lisenshavere Ptils erfaringer fra tilsyn med små operatører og lisenshavere

Detaljer

Referat OLF utvalg miljø (UM)

Referat OLF utvalg miljø (UM) Referat OLF utvalg miljø (UM) Dato: 13.april 2012 Sted: OLFs lokaler, Stavanger og Oslo Referent: Hildegunn T. Blindheim Tilstede: Ottar Minsaas, Total E&P Norge Eimund Garpestad, ConocoPhillips Edgar

Detaljer

Nyheter fra KLIF. Presentasjon er på regelverkforums møte 1.12.2010. Seniorrådgiver Ingrid Bjotveit, KLIF

Nyheter fra KLIF. Presentasjon er på regelverkforums møte 1.12.2010. Seniorrådgiver Ingrid Bjotveit, KLIF Nyheter fra KLIF Presentasjon er på regelverkforums møte 1.12.2010. Seniorrådgiver Ingrid Bjotveit, KLIF Høringer og regelverksendringer som kan innvirke på HMS-regelverkets område Retningslinje for rapportering

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap og helikopteroperasjoner på Draugen Aktivitetsnummer 005093028 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Arne Mikal Enoksen. Deltakere i revisjonslaget JF, IF, SAA, OH, AME 2.10.2009

Arne Mikal Enoksen. Deltakere i revisjonslaget JF, IF, SAA, OH, AME 2.10.2009 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med Petro-Canada Norge AS forberedelser til boring av letebrønn 34/4-11 Aktivitetsnummer 025338003 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Gunnar Dybvig

Begrenset Fortrolig. T-3 Gunnar Dybvig Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med selskapets oppfølging Wintershall Norge AS 028000002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Shells tilnærming til organisatoriske faktorer i ulykkesgransking

Shells tilnærming til organisatoriske faktorer i ulykkesgransking Shells tilnærming til organisatoriske faktorer i ulykkesgransking Formiddagsseminar Ptil Ullandhaug 27. April 2010 Morten Andreassen Rådgiver Operasjonell Sikkerhet Copyright of Royal Dutch Shell plc 27.

Detaljer

Seismikkåret 2015 på norsk sokkel. Fisk & Seismikk 2016, Ålesund Jan Stenløkk, Oljedirektoratet

Seismikkåret 2015 på norsk sokkel. Fisk & Seismikk 2016, Ålesund Jan Stenløkk, Oljedirektoratet Seismikkåret 2015 på norsk sokkel Fisk & Seismikk 2016, Ålesund Jan Stenløkk, Oljedirektoratet kilometer Historisk seismikkinnsamling 1979-2015 2 641 535 km 133 231 båt-km Seismikk-innsamling 2015 (kun

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Petro Foresight 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Spesialtema: AASTA HANSTEEN LOFOTEN / VESTERÅLEN UTBYGGINGSKOSTNADER I BARENTSHAVET Norne Foto: Harald Pettersen/Statoil 2014 FRA

Detaljer

Fra risikoanalyse til sikkerhetsforberedende handling

Fra risikoanalyse til sikkerhetsforberedende handling Fra risikoanalyse til sikkerhetsforberedende handling TEKNA: Brann og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten Erik Østby, Frank Børre Pedersen Haugesund, 16 mars 2007 Introduksjon Målet med fordraget:

Detaljer

Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe

Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe Irene Bergljot Dahle Sjefingeniør, Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper hovedprioritering i Ptil siden 2007 PTIL skal bidra til: - at potensielt

Detaljer

ETTER! Konferanse i anledning avslutningen av Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien. Sandnes, 2. april 2014. Bakgrunn, hovedresultater og anbefalinger

ETTER! Konferanse i anledning avslutningen av Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien. Sandnes, 2. april 2014. Bakgrunn, hovedresultater og anbefalinger ETTER! Konferanse i anledning avslutningen av Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Sandnes, 2. april 2014 Bakgrunn, hovedresultater og anbefalinger Reidulf Klovning Prosjektleder Støy Norsk olje og gass

Detaljer

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer -

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Nasjonalt seminar om beredskap mot akutt forurensning 28. 29. oktober 2016 Hva skal jeg si noe om? Nytt fra

Detaljer

Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget

Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget Hva skal jeg si noe om? Datakilder HMS-utfordringer V&M og brønnservice Et par statistiske eksempler Brønnservice V&M Hvem sine

Detaljer

Tilsynet med Centricas planlegging og gjennomføring av boring av brønn 6506/9-2 "Fogelberg" med bruk av West Alpha. Begrenset Fortrolig

Tilsynet med Centricas planlegging og gjennomføring av boring av brønn 6506/9-2 Fogelberg med bruk av West Alpha. Begrenset Fortrolig Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med Centricas planlegging og gjennomføring av boring av brønn 6506/9-2 "Fogelberg" med bruk av West Alpha. Aktivitetsnummer Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Barrierer mot kollisjoner mellom fartøy og innretninger. Ole Steinar Andersen Statoil Marine Operasjoner DPN 1 - Classification: Internal 2011-03-14

Barrierer mot kollisjoner mellom fartøy og innretninger. Ole Steinar Andersen Statoil Marine Operasjoner DPN 1 - Classification: Internal 2011-03-14 Barrierer mot kollisjoner mellom fartøy og innretninger. Ole Steinar Andersen Statoil Marine Operasjoner DPN 1 - Classification: Internal 2011-03-14 Innhold Gjennomgang av rapport utarbeidet av NTNU Studio

Detaljer

Ringvirkninger lokalt og regionalt - hva gjør Aasta Hansteen for å lykkes?

Ringvirkninger lokalt og regionalt - hva gjør Aasta Hansteen for å lykkes? Ringvirkninger lokalt og regionalt - hva gjør Aasta Hansteen for å lykkes? Torolf Christensen, Direktør Aasta Hansteen utbyggingsprosjekt Statoil ASA Aasta Hansteen Pioner på dypt vann i Norskehavet 2

Detaljer

Deepwater Horizon Erfaringer og oppfølging

Deepwater Horizon Erfaringer og oppfølging Deepwater Horizon Erfaringer og oppfølging Ptil s brev av 23.4.2012 Sikkerhetsforum 6. juni 2012 Deepwater Horizon Erfaringer og oppfølging Agenda: Prosjekt oversikt og sammendrag Forebygging av storulykker

Detaljer

Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp

Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp en mulighetsstudie v/mette Kristine Kanestrøm, Lyse Produksjon Klimakur 2020 Seminar OD 20/8-2009 Beskrivelse av oppdraget for OD Produktet

Detaljer

Samarbeid mellom oljeindustri og fiskerinæring om oljevernberedskap

Samarbeid mellom oljeindustri og fiskerinæring om oljevernberedskap Samarbeid mellom oljeindustri og fiskerinæring om oljevernberedskap Arctic Safety Summit, Tromsø, 30.10.2015 Erik Bjørnbom, Environment Manager Eni Norge www.eninorge.com Innhold Goliat feltutbygging Goliat

Detaljer

DELTAKERLISTE. UiT Norges arktiske universitet. Andoni Berrotaran. Student - UiT Norges arktiske universitet. Arvid Eirik Skines. Atle Houg Ringheim

DELTAKERLISTE. UiT Norges arktiske universitet. Andoni Berrotaran. Student - UiT Norges arktiske universitet. Arvid Eirik Skines. Atle Houg Ringheim Foreløpig deltakerliste for Arctic Safety Summit 29. og 30.oktober DELTAKERLISTE Alfred Hanssen Anders Bergsli Andoni Berrotaran Andreas Fenes Albrigtsen Andreas Jørgensen Ane-Marthe Aasen Anne Fossli

Detaljer

AVINOR FLYSIKRING Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015

AVINOR FLYSIKRING Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015 Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015 Ved Per Julius Helweg, Key Account Manager Bagrunn: pilot, flyplanlegger, simulatortrening, flykart AS Hva er Avinor Flysikring

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010 Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010 Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Til havs Sikkerhetssystemkonferansen 3.november 2011 Torleif Husebø - Petroleumstilsynet RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Detaljer

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Oddvar Larsen Spesialrådgiver Helse Nord RHF Helse Nord RHF Hovedprinsipper og strategi Norsk lovgivning: Ansvar Nærhet Likhet Samvirke Hovedstrategi

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

082 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR

082 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR 082 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR AKSEPT OG DRIFT AV FLYTTBARE INNRETNINGER MED SAMSVARSUTTALELSE (SUT), ELLER SOM HAR STARTET SØKNADSPROSESSEN FOR SUT Original versjon Nr.: 082 Etablert:

Detaljer

Referat, Sikkerhetsforum 04.02.14. Sikkerhetsforums medlemmer Sikkerhetsforums observatør

Referat, Sikkerhetsforum 04.02.14. Sikkerhetsforums medlemmer Sikkerhetsforums observatør Til: Kopi: Fra: Sikkerhetsforums medlemmer Sikkerhetsforums observatør GR Møtedato: 04.02.14 Møtested: Petroleumstilsynet Til stede: Ptil: Anne Myhrvold, Finn Carlsen, Erna Skorge, Gudmund Rydning Norsk

Detaljer

Møteinnkalling. Per Kristian Øyen Marianne Hestvik

Møteinnkalling. Per Kristian Øyen Marianne Hestvik Møteinnkalling Utvalg: Olje - og energiutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.01.2012 Tid spunkt : 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 52. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

T-1 Reidar Hamre Deltakere i revisjonslaget Met.no: Yngve Øen, Tor Ivar Mathisen, Nina E. Larsgård; Ptil: Reidar Hamre 25.3.2010

T-1 Reidar Hamre Deltakere i revisjonslaget Met.no: Yngve Øen, Tor Ivar Mathisen, Nina E. Larsgård; Ptil: Reidar Hamre 25.3.2010 Rapport Rapporttittel Tilsyn med naturdatainnsamling på Oseberg A 24.- 25.3.2010 Aktivitetsnummer Oppgave 001053013 lisens 053 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Arctic expedition 2012

Arctic expedition 2012 MarPot Nord Arctic expedition 2012 Svalbard 9. - 15. august KV Barentshav 1 Deltagere Kongsberg Seatex: Tony Haugen (toktleder), Stig Erik Christiansen, David Hagen, Bjørn Digre. SIMICON: Ragnvald Otterlei,

Detaljer

Norsk sokkel. Cecilie Ravn Munkvold Leteseksjonen OED Vinterkonferansen NFLB 8. februar 2008

Norsk sokkel. Cecilie Ravn Munkvold Leteseksjonen OED Vinterkonferansen NFLB 8. februar 2008 Norsk sokkel Cecilie Ravn Munkvold Leteseksjonen OED Vinterkonferansen NFLB 8. februar 2008 Agenda Leteåret 2007, inkl. viktige utviklingstrekk i letepolitikken Utsikter fremover produksjon, investeringer,

Detaljer

Brattholmen Kollisjonsstudie

Brattholmen Kollisjonsstudie Brattholmen Kollisjonsstudie Repsol Exploration Norway AS Fra kvantifisering av sannsynlighet til forståelse av barriereeffektivitet Sammendrag Opprinnelig kollisjonsstudie Kollisjonsrisiko > akseptkritriet.

Detaljer

Utkast referat utvalg miljø

Utkast referat utvalg miljø Utkast referat utvalg miljø Fredag 8.februar 2013 Sted: Norsk olje og gass lokaler, Stavanger og Oslo Referent: Hildegunn T Blindheim Tilstede: Ottar Minsaas, Total E&P Norge Eimund Garpestad, ConocoPhillips

Detaljer

Helikopterbase Berlevåg

Helikopterbase Berlevåg Helikopterbase Berlevåg - kapasitet for fremtidens behov 1 Rapport november 2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Barentshavet den nye Nordsjøen.... 5 3. Krav til en helikopterbase...

Detaljer

Agenda: Dykking offshore Hyperbar evakuering Dykking på landanlegg Opplæring Helsemessige forhold AOB/spørsmål

Agenda: Dykking offshore Hyperbar evakuering Dykking på landanlegg Opplæring Helsemessige forhold AOB/spørsmål Agenda: Dykking offshore Hyperbar evakuering Dykking på landanlegg Opplæring Helsemessige forhold AOB/spørsmål Dykking offshore Forventet aktivitet (ca 50.000 manntimer i metning/år) Tre sentrale aktører

Detaljer

OLF Arbeidsgruppe for fallende gjenstander Bakgrunn og formål med Prosjektet

OLF Arbeidsgruppe for fallende gjenstander Bakgrunn og formål med Prosjektet OLF Arbeidsgruppe for fallende gjenstander Bakgrunn og formål med Prosjektet Industriseminar den 5. november Rune Fauskanger Leder av OLF Arbeidsgruppe 2 Formål med industriseminar den 5. november Presentasjon

Detaljer

En næring for fremtiden veien mot nord HMS-utfordringer i nordområdene - Oppsummeringskonferanse

En næring for fremtiden veien mot nord HMS-utfordringer i nordområdene - Oppsummeringskonferanse En næring for fremtiden veien mot nord HMS-utfordringer i nordområdene - Oppsummeringskonferanse Tidspunkt: 4. november 2014. Klokken 08:30 16:30. Sted: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger

Detaljer

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Assisterende Direktør Nils Telnæs Hydro Olje & Energi Hydro Oil & Energy 2005-05-31 Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Fortsatt førsteklasses prosjektgjennomføring

Detaljer

Meteorologiske utfordringer i nord

Meteorologiske utfordringer i nord Meteorologiske utfordringer i nord Helge Tangen, Regiondirektør Meteorologisk institutt, Vervarslinga for Nord- Norge Bodø 19 februar 2013 Innhold Meteorologisk institutt og strategi for nordområdene Utfordringer

Detaljer

REVISJON HELIKOPTERDEKK COSL INNOVATOR RAPPORT NR. 2012F503

REVISJON HELIKOPTERDEKK COSL INNOVATOR RAPPORT NR. 2012F503 REVISJON AV HELIKOPTERDEKK PÅ COSL INNOVATOR RAPPORT NR. 2012F503 Revisjonen ble gjennomført 21. - 22.03.2012 Deltakere fra eier av innretningen der helikopterdekket var plassert: - Se egen deltagerliste

Detaljer

Data på D22 format til met.no

Data på D22 format til met.no Data på D22 format til met.no Knut A. Iden (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) ABSTRACT Det kommer data på formatet D22 i sanntid fra en rekke plattformer på Norsk kontinentalsokkel. Formatet er utviklet

Detaljer

Referat, møte i Regelverksforum 6.3.2013

Referat, møte i Regelverksforum 6.3.2013 Referat, møte i Regelverksforum 6.3.2013 Sted og tid: 6.3.2013, kl. 10.00 15:00 Til stede: Medlemmer: Einar Ellingsen IE Are Gauslaa Norges Rederiforbund (NR) Kjersti Høgestøl Norges Rederiforbund (NR)

Detaljer

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Beredskapsforum 2.2.2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Strategi for styrket oljevern i nord Målsettinger og vilkår Organisering av prosjektet

Detaljer

Når driver et seismisk fartøy petroleumsvirksomhet?

Når driver et seismisk fartøy petroleumsvirksomhet? Når driver et seismisk fartøy petroleumsvirksomhet? Bakgrunn 27 juni 2005 Western Regent har nylig avsluttet et oppdrag for AS Norske Shell Neste oppdrag er for BP Norge AS På vei til neste lokasjon seiler

Detaljer

Olje- og gasskonferansen 2011. Sandnessjøen, 15. juni 2011 Marit Engebretsen Olje- og energidepartementet

Olje- og gasskonferansen 2011. Sandnessjøen, 15. juni 2011 Marit Engebretsen Olje- og energidepartementet Olje- og gasskonferansen 2011 Sandnessjøen, 15. juni 2011 Marit Engebretsen Industriutvikling og ressursutnytting Aktivitetsnivået på norsk sokkel, hvor og hva Petroleumsmeldingen Åpning av nye områder

Detaljer

DEN BLÅ SKOLEN I ARKTIS. Nordkapp maritime fagskole Nordkapp videregående skole North Cape Simulators

DEN BLÅ SKOLEN I ARKTIS. Nordkapp maritime fagskole Nordkapp videregående skole North Cape Simulators DEN BLÅ SKOLEN I ARKTIS Nordkapp maritime fagskole Nordkapp videregående skole North Cape Simulators 1 North Cape Simulators Etablering av et offentlig arktisk kompetanse- og treningssenter innen beredskap,

Detaljer

Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre

Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre Industriseminar 23. september 2011 Hilde-Karin Østnes & Øyvind Tuntland Petroleumstilsynet Hovedoppsummering DwH-ulykken reiser spørsmål som

Detaljer

31. SAF org. reservedeler 31.100.1.1/1

31. SAF org. reservedeler 31.100.1.1/1 31. SAF org. reservedeler 31.100.1.1/1 31. SAF org. reservedeler 31.101.1.1/1 31. SAF org. reservedeler 31.102.1.1/1 31. SAF org. reservedeler 31.103.1.1/1 31. SAF org. reservedeler 31.104.1.1/1 31. SAF

Detaljer

Satellittkommunikasjon i nordområdene

Satellittkommunikasjon i nordområdene Satellittkommunikasjon i nordområdene Utfordringer og Løsninger Hege Lunde, Business Development Director Peter Olsen, Telenor Satellite Broadcasting Hege Lunde, Telenor Satellite Broadcasting Erlend Bjørtvedt,

Detaljer

Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja

Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja (Nordland V, VI, VII og Troms II) Novemberkonferansen Narvik 2014 Stig-Morten Knutsen Oljedirektoratet Harstad 18. Mai 2010 Petroleumsressursene i havområdene

Detaljer