RAPPORT! «HMS/utfordringer!i! nordområdene»!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT! «HMS/utfordringer!i! nordområdene»!"

Transkript

1 RAPPORT Oppsummeringsrapport «HMS/utfordringeri nordområdene» Norskoljeoggassereninteresse/ogarbeidsgiverorganisasjonforoljeselskaperog leverandørbedrifterknyttettilutforskningogproduksjonavoljeoggasspånorsk kontinentalsokkel.norskoljeoggassertilsluttetnæringslivetshovedorganisasjon. Postboks8065,4068Stavanger.www.norskoljeoggass.no

2 Forord Initiativet«HMS-utfordringerinordområdene»bleigangsattavNorskoljeoggassi2010. Partenebleinviterttilådeltaidettearbeidet,ogdetbleopprettetenProgramkomitemeddeltakerefra: *Interesse-ogarbeidsgiverorganisasjonene:Norskoljeoggass,NorgesRederiforbund,NorskIndustri *Fagforbundene:IndustriEnergi,SAFE,Lederne,Desamarbeidendeorganisasjoner(DSO) *Myndighetene:PetroleumstilsynetogOljedirektoratet. FormåletmedarbeidetharværtåøkekunnskapenknyttettildeHMS-utfordringermankanpåtreffei nordområdene,samtåetablereenfellesforståelsefordisseproblemstillingene. Interessenfor,ogengasjementetrundt,arbeidetharværtstor.Aktivdeltakelseogbidragfraalleinvolverte parterharværtviktigeforutsetningerfordettetrepartssamarbeidet. Viviltakkeallesomharbidraddidetteomfattendearbeidet. DennerapportenfraNorskoljeoggassoppsummererenrekkeHMS-problemstillingerog-anbefalingerrelatert tilpetroleumsvirksomhetinord,ogdenutgjøretgodtgrunnlagforviderearbeidmedhms-utfordringeri nordområdene. Stavanger,25.juni2015 Norskoljeoggassereninteresse/ogarbeidsgiverorganisasjonforoljeselskaperog leverandørbedrifterknyttettilutforskningogproduksjonavoljeoggasspånorsk kontinentalsokkel.norskoljeoggassertilsluttetnæringslivetshovedorganisasjon. Postboks8065,4068Stavanger.www.norskoljeoggass.no

3 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport INNHOLD INNHOLD SAMMENDRAG BAKGRUNN ORGANISERINGAVARBEIDET Programkomiteen Sekretariat LITTERATUR/OGFAKTAINNSAMLING Generelt/tverrfaglig Klimatiskeforholdogkommunikasjon Helseogarbeidsmiljø Helikopterlogistikkoghelikopterberedskap Risikostyringogdesign Beredskap Infrastruktur,maritimlogistikkogiskontroll ARBEIDSSEMINARENE Avgrensningerogforutsetninger Rammerforarbeidsseminarene Innledereogpresentasjoner Resultaterfraarbeidsseminarene Deltakerepåarbeidsseminarene Gruppearbeidogbearbeidingavgruppearbeidet Evalueringavarbeidsseminarene BEARBEIDINGAVIDENTIFISERTEPROBLEMSTILLINGEROG ANBEFALINGER PROBLEMSTILLINGEROGANBEFALINGER...20 VEDLEGG1:PROGRAMFORSEMINARENE...47 VEDLEGG2:PROGRAMKOMITEENSMEDLEMMER...53 VEDLEGG3:SEKRETARIATETSMEDLEMMER...54 VEDLEGG4:GRUPPEARBEID...55 Gruppearbeid...55 Arbeidsmetodikk...55 Side3

4 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport 1 SAMMENDRAG Norskoljeoggasshardefinertnordområdenesometegetstrategisksatsingsområde.Deterfleregrunner tildette.nordområdeneerheltsentraleforåkunnepåvisenyeforekomsteravoljeoggassslikatvifortsatt kanleveredetsomvilblikrevetavnorskpetroleumsindustri.barentshaveterdetstørsteogmestlovende områdetpånorsksokkelnårdetgjelderuoppdagede,gjenværenderessurserpånorsksokkel. Enøktnæringsaktivitetinordområdeneerviktigforlandsdelenognorskpetroleumsaktiviteti nordområdeneerogsåviktigfornasjonenstotaleinteresserinord. Viharethøytsikkerhetsnivåpånorsksokkel.Deteroppnåddstoreforbedringerbareiløpetavdesisteti årene.viskaldrivevårvirksomhetpåensikkermåtefordi: Detharenegenverdiåunngåskaderpåmennesker,miljøogverdier. Sikkerogpåliteligdriftvårlisenstilådrivepånorsksokkel. Dettegjelderogsåforpetroleumsaktivitetinord. Petroleumsoperasjonerinorderimidlertidikkeennyaktivitet.Petroleumsindustrienhardrevetforsvarlig virksomhetinordområdeneifleretiår.norskoljeoggassønskerimidlertidytterligereåsøkekunnskapom særskilteognyehms-utfordringeretterhvertsomolje-oggassindustrientrekkernordover,jfr.23. tildelingsrunde.vimåalltidarbeideforåbedrelærings-ogerfaringsoverføringforåredusererisikoenfor storulykkerogandrehms-hendelserpådennorskesokkelen,inkludertnordområdene. Initiativet«HMS-utfordringerinordområdene»bleigangsattavNorskoljeoggassi2010.Parteneble inviterttilådeltaidettearbeidet.detbleopprettetenprogramkomitemeddeltakerefra: *Interesse-ogarbeidsgiverorganisasjonene:Norskoljeoggass,NorgesRederiforbund,NorskIndustri *Fagforbundene:IndustriEnergi,SAFE,Lederne,DSO *Myndighetene:PetroleumstilsynetogOljedirektoratet. Formåletmedarbeidetharværtåøkekunnskapenknyttettildeutfordringermankanpåtreffei nordområdene,ogåbidratilåetablereenfellesforståelsefordisseproblemstillingene. EtsekretariatharpåvegneavProgramkomiteenutførtlitteratursøkogforetattlitteraturinnsamling.Denne kunnskapsinnhentingenharbidratttilåskaffeetsolidkunnskapsgrunnlagforviderearbeidmed«hmsutfordringerinordområdene». Sekretariatetharitillegg,somenhovedaktivitetinnendetteinitiativet,planlagtoggjennomførtseks arbeidsseminarer.arbeidsseminareneharblittgjennomførtmeddeltagelsekunfrainvitertedeltakere. ArbeidsseminareneharomhandletrelevantetemaerknyttettilHMSutfordringerinordområdene: 1. Klimatiskeforholdogkommunikasjon(Gardermoen,24-25.mars2014). Informasjonfradetteseminaretblegittsominnledningtildeøvrigeseminarer. 2. Helseogarbeidsmiljø(Solstrand,23-24.april2014) 3. Helikopterlogistikkoghelikopterberedskap(Utsteinklosterhotell,6-7.mai2014) 4. Risikostyringogdesign(Selbusjøen,20-21.mai2014) 5. Beredskap(Tromsø,2-3.juni2014) 6. Logistikkogiskontroll(Stavanger,17-18.juni2014) DetaljerteprogramforalledeseksarbeidsseminareneframkommeriVedlegg1. Interessenforogengasjementetrundtdeseksarbeidsseminareneharværtstor.Detdeltoktilsammen263 personerfra62ulikeselskaper,universiteter,forskningsinstitusjoner,offentligeetater,fagforbundm.fl.på deseksarbeidsseminarene. 4.november2014bledetarrangertenoppsummeringskonferansepåClarionhotellEnergyiStavanger.På dennekonferansenbledeviktigsteresultatenefraarbeidetpresentert. Side4

5 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Side5 Initiativetharhattfølgenderammerogavgrensninger: HMSharidettearbeidetværtdefinertsomhelse,arbeidsmiljøogsikkerhet(dettebetyrat oljevernberedskapmmikkeharværtbehandletidettearbeidet). Arbeidetharihovedsakomhandletproblemstillingersomkanpåtreffesinordområdenesom alleredeeråpnetforpetroleumsaktivitet,d.v.s.inkludert23.konsesjonsrunde.forenkeltetemaer bledetogsånaturligåpekepåproblemstillingersomkanpåtreffesiområderutoverdeområdene somidageråpnetforolje-oggassvirksomhet. Initiativetomfatterallefaseravpetroleumsaktivitetinord. ArbeidetharforsøktåbegrenseproblemstillingenetilHMS-relaterteutfordringer,mengårfor enkeltespørsmåloverioperasjonelleutfordringer. Enlangrekkeavforholdenesomerblittidentifisertpåarbeidsseminarenesompotensielle problemstillinger,erimidlertidalleredeløst,ellervilfinnesinløsningi,oggjennomplanleggingav, aktiviteterinord.operatørene,sammenmedrederiene,viltilenhvertid,måtteplanleggefor lokasjonsspesifikkeoperasjoner,dermanmåtahensyntilgeografiskposisjon,tilgjengelige kommunikasjonsformer,områdespesifikkeklimatiskeforholdogværfenomener,helikoptertransportog helikopterlogistikk,samtlokasjonsspesifikkberedskap(herundermedisinskberedskap,evakueringog redning). AlleinteressenterharettHMS-målforpetroleumsaktivitetinord:Disseoperasjoneneskalhaet tilfredsstillenderisikonivå,d.v.s.atdetskalforeliggeettilfredsstillendeogforsvarligrisikonivå uansetthvordetpågårpetroleumsaktivitetpånorsksokkel. Ulikeaktørervilhaulikerolleriforholdtilå: - konkluderemedatproblemetalleredeerløst/ivaretatt - løsedeidentifiserteproblemstillingene - følgeoppusikkerhetene - tettekunnskapshullene Aktøreneer,menmerkatlistenikkeerkomplettellerutfyllende: Operatørene Rederiene Myndigheter(Petroleumstilsynet,Avinor,Helsedirektoratetm.fl.) Offentligeetater(HelseNord,Hovedredningssentralen,Forsvaretm.fl.) AndreviktigeaktørersomMeteorologiskinstitutt,Norskromsenter,ulikeforskningsinstitusjoner ogkonsulentmiljøer Bransjeorganisasjonene,heriførsterekkeNorskoljeoggassogNorgesRederiforbund MerkatNorskoljeoggassogNorgesRederiforbundigangsetteraktiviteterogprosjekterpåoppdragfra sinemedlemsselskaper. Initiativogforslagfrafagforbundeneogmyndighetenevilværeviktigeidetviderearbeidet,ogdetvilogså værerelevantataktuelleproblemstillingerdrøftespåuliketrepartsarenaer. Idetfølgendepekesdetpånoenområdersomdetkanværehensiktsmessigåfølgeopp. Behovforbedreværvarsler Etgjennomgåendetemafordiskusjoniarbeidsseminareneharværtbehovforbedreværvarsleriaktuelle områderavbarentshavet.medværvarsel,såforståsdetherbedrevarselomspesifikkeværfenomenerslik sompolarelavtrykk,tråg(d.v.s.sværttettesnøbyger),tåkesamtisvarsel(altsåvarselomising)påfartøy, riggellerfastinnretning.dettekanrelativtenkeltforbedresgjennombedresamarbeidaktøreneimellom, d.v.s.atbransjenbidrarmedfleremålepunkterogatmet.nobidrarmedvidereutviklingavmodellerfor varsling.menforatbransjenskalkunnebidra,erdetimidlertidenforutsetningatmet.nogirføringerfor frekvens,formatogkvalitetpåmetoceandataeneslikatdekangårettinniværvarslingsmodellene.

6 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Side6 Etspørsmålsomogsåkomframgjennomfagdiskusjonene,varomdetforeliggergodenokmodellerfor varslingavsåkalte growlers (eller knult ),d.v.s.storeisklumperigrønnsjø.underforutsetningavatdet foreliggeretbehovogønskefrahosnorskoljeoggasssinemedlemsselskaper,vilnorskoljeoggassforeslå enutredningavdenneproblematikkeninærtsamarbeidmedmet.no. BeredskapiNord Etannettemasomharskaptstorinteresseogdiskusjoniarbeidsseminareneharværtberedskapinord (herundermedisinskberedskap,evakueringogredning).pånorsksokkelforeliggerdetenfordelingav redningsansvaretmellomprivateogoffentligeredningsaktører(herunderhovedredningssentralen HRSog deressursenesomhrshartilgangtil)slikatdeprivateharansvarforredningienomkretslik500meter rundtinnretningen,mensdeoffentligeredningsressurseneharredningsansvaretfralandoguttildenne 500meterssonen. Stortingsmeldingnr.7,( ); Nordområdene Visjonogvirkemidler sierimidlertidfølgende(jegsiterer): «Det%påligger%derfor%den%enkelte%næringsutøver%og%deres%bransjeorganisasjoner%systematisk%å% arbeide%for%å%redusere%risikoen%for%ulykker%og%for%selv%å%kunne%håndtere%kriser%i%større%utstrekning% enn%det%som%er%nødvendig%i%andre%farvann.%regjeringen%ønsker%å%bidra%til%åpenhet%om%utfordringer,% utvikling%av%kunnskap%og%erfaringsoverføring.»% Dettekangiinntrykkavatdepolitiskemyndigheteneharandreføringerforredningsansvareti nordområdene.iallefallskaperstortingsmeldingenenvissusikkerhetomkringdette.norskoljeoggasskan påvegneavbransjendrøftedisseuttalelsenemeddeaktuellemyndigheteneslikatevt.usikkerhetkan leggestilside.norskoljeoggassforutsetteratprinsippeneforredningskalværeensoverheledennorske kontinentalsokkelen,d.v.s.atredningsansvaretmellomlandoginnretningens500meterssonefortsattskal væredetoffentligesansvar,ogsåinord. Telemedisin Etannettemasomdeflestearbeidsgruppenehardrøftet,dreiersegomåinnføretelemedisinsomet standardverktøyforoperasjonerinord.flereoperatørerharalleredeetablerttelemedisinforallesine operasjoner.enforutsetningfortelemedisineratmanharkommunikasjonskanalereller-mediersomkan overførerelevantedata. Kommunikasjoninord Etsværtsentralttemasomerblittdrøftetiarbeidsgruppene,harnettoppværtkommunikasjoninord. Kommunikasjonviasatellittnordfor72breddegradbegynneråbliutfordrendeogustabil,ognordfor75 breddegradersatellittkommunikasjonsværtkrevende.norskromsentererenaktørsomstårheltsentralt medhensyntilåvidereutvikleogforbedrekommunikasjonviasatellittinord.menforatnorskromsenter skalkunneutredemuligheter,utvikleløsningerogvurderefinansieringsmuligheterforsatellittkommunikasjoninordområdene,måbransjengåitettdialogmednorskromsenterogtilkjennegihvilke langsiktigebehovbransjenhar.herunderkannevnesatpetroleumsindustrienharbehovforvarslingav romværsomkanpåvirkekommunikasjonogposisjonering,samtattilgangtilbredbånderviktigi beredskapssituasjonerogfortelemedisin.norskoljeoggasskanevt.bidramedåkoordinerekontakt mellomnorskromsenterogindustrien. Helikopterberedskapoghelikopterlogistikk Helikopterberedskapoghelikopterlogistikkharværtsværtsentraleemnerpåarbeidsseminarene. NorskoljeoggasssinLuftfartsfagligeEkspertgruppestårsomdenviktigsteaktørenibransjeniforholdtilå følgeoppdeproblemstillingenesomerblittpåpektidettearbeidet.itilleggvilsamarbeidsforumfor helikoptersikkerhetspilleensentralrolle. Innspillvedrørenderetningslinjer Gjennomarbeidet HMS-utfordringerinordområdene erdetblittfremmetenrekkeforslagomåopprette nyeellerrevidereeksisterendenorskoljeoggassretningslinjer.norskoljeoggassvilvurdereforslagene,og vivil,forutsattatvåremedlemsselskapergirnorskoljeoggassioppdragåstarteoppslikeinitiativ,invitere parteneinnidettearbeidet.

7 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Helseogarbeidsmiljø Helseogarbeidsmiljøharværtetsentralttemapåarbeidsseminarene.Operatørogrederieransvarligforå tilretteleggeforgodogforsvarligarbeidsorganiseringogrestitusjonstid.tilsvarendegjelderdetåha tilgjengeligogstilletildisposisjonhensiktsmessigarbeidstøyogverneutstyrtilpassetdeaktuelleklimatiske forholdene.noearbeidstøyogverneutstyrblirimidlertidubrukeliggittvisseklimatiskeforhold.detpågår myearbeidsomharsommålåutviklenyttegnettøyogverneutstyrfornordområdene.detkreves imidlertidmerutviklingoguttestingførdisseprodukteneblirhyllevare. Designogvinterisering Designogvinteriseringharværtflittigdiskutertiarbeidsgruppene,bådeirelasjontilf.eks.sikkerhetskritiske systemer,tilanleggsintegritet,ogtilarbeidsmiljøm.m.sværtmangeavdeproblemstillingenesomerblitt tattfram,kanadresseresidetpågåendeinternasjonalestandardiseringsarbeidetunderiso.deteretablert enegenstrukturunderisoforvidereføringavanbefalingenegittibarents2020. Norskoljeoggassharalleredebraktdeulikeproblemstillingenesomharkommetframgjennomarbeidet påseminarene,inntildetaktuellestandardiseringsarbeidetinnunderiso.itilleggvildetværenaturligatde ulikeaktørenebringertematikkomvinteriseringogdesign,inkludertanbefalingerknyttettil sikkerhetskritiskutstyr,inniandrepågåendestandardiseringsarbeidsliksompolarcode,norsokog relevantevinteriseringsmanualer. Innspilltilforskning Norskoljeoggassvil,sammenmedNorgesRederiforbund,påinitiativfravåremedlemsselskaper, vurdere forslagsomerblittframsattomvidereføringavpågåendeforskning, ellerforskningpånyetemaerbåde innenforhelseogarbeidsmiljø,menogsåinnenfordeandretemaenesomerblittdrøftetidettearbeidet. NorskoljeoggassogNorgesRederiforbundvilbringeaktuelleforskningstemainnsomforslagtil forskningsprogrammersliksom;petromaks2,og21ogmaritim21. Viderearbeid Arbeidetfradeseksarbeidsseminareneframbragtehele383forslagtilviderearbeid.Disseforslageneer blittstrukturertogkategorisert.alleforslageneerblittvurdertmedhensyntilhvilkeforslagsombørfølges oppvidere.itilleggharmanidentifisertmuligeaksjonersamtfremmetforslagtilhvemsomeventueltkan taansvarforåfølgedisseaktiviteteneopp,sekapittel7idennerapporten.hvilkeaktiviteternorskoljeog gassigangsetter,eravhengigavoppdragetvifårfravåremedlemsselskaper.alleforslagomvidere aktiviteteriregiavnorskoljeoggass,vilblibehandletogbesluttetinorskoljeoggasssinestyrende organer. Side7

8 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport 2 BAKGRUNN Norskoljeoggasshardefinertnordområdenesometegetstrategisksatsingsområde.Deterfleregrunner tildette. Fordetførstemenerviatnorsksokkelmåbetraktessomenhelhet.Tilhelhetenhørerogså havområdeneutenforogrundtlofoten,vesterålen,senjaogjanmayenmed. Dernesternordområdeneheltsentraleforåkunnepåvisenyeforekomsteravoljeoggassslikatvi fortsattkanleveredetsomvilblikrevetavnorskpetroleumsindustri.barentshaveterdetstørste ogmestlovendeområdetpånorsksokkelnårdetgjelderuoppdagede,gjenværenderessurserpå norsksokkel. Enøktnæringsaktivitetinordområdeneerdessutenviktigfordidettevilskapeøktsysselsettingi enlandsdelsomharbehovfordet. TilsluttvilviframheveatnorskpetroleumsaktivitetiNordområdeneogsåerviktigfornasjonens totaleinteresserinord. Viharethøytsikkerhetsnivåpånorsksokkel.Deteroppnåddstoreforbedringerbareiløpetavdesisteti årene.deterfleregrunnertilatviskaldrivevårvirksomhetpåensikkermåte. Detviktigsteavalteråunngåskaderpåmennesker,miljøogverdier. Dernestersikkerogpåliteligdriftvårlisenstilådrivepånorsksokkel. Dettegjelderogsåforpetroleumsaktivitetinord. Petroleumsoperasjonerinorderimidlertidikkeennyaktivitet.Petroleumsindustrienhardrevetforsvarlig virksomhetinordområdeneifleretiår.vikjennerdeflestehms-utfordringenesomvimøterinord, herunderblantannetpolarelavtrykk,ising,mørketid,atmosfæriskeforstyrrelsersomkanpåvirke kommunikasjonssignaler,problemstillingerknyttettilberedskapsamtkrevendepersonelltransportm.fl. NorskoljeoggassønskerimidlertidåsøkekunnskapomsærskilteognyeHMS-utfordringeretterhvertsom olje-oggassindustrientrekkernordover,jfr.23.tildelingsrunde.vimåalltidarbeideforåblibedrepå lærings-ogerfaringsoverføringmeddenhensiktåredusererisikoenforstorulykkerogandrehmshendelserpånorsksokkel,inkludertnordområdene. Dettearbeidet,somhaddesinforsiktigeoppstarti2010,harhattsommålåidentifisererelevanteHMSutfordringerinordområdene,ogbidratilenfellesforståelseavdisseproblemstillingene. Side8

9 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Side9 3 ORGANISERINGAVARBEIDET 3.1 Programkomiteen Norskoljeoggasstokinitiativtil HMS-utfordringerinordområdene alleredei2010. % HensiktenmeddetteinitiativetharværtåøkekunnskapenomkringHMS-utfordringerrelaterttil petroleumsaktivitetinordområdene.manhargjennomdettearbeidetønsketåetablereenfellesforståelse blantparteneipetroleumsindustrienfordisseproblemstillingene. Norskoljeoggassinviterteparteneipetroleumsindustrientilådeltaien«ProgramkomiteforHMSutfordringerinordområdene».Dettearbeidetharbyggetpåetaktivttrepartssamarbeid. Partenesomhardeltattidettearbeidet,harvært; Interesse-ogarbeidsgiverorganisasjonene: Norskoljeoggass NorgesRederiforbund NorskIndustri Fagforbundene: IndustriEnergi SAFE Lederne Desamarbeidendeorganisasjoner(DSO) Myndighetene: Petroleumstilsynet(Ptil) Oljedirektoratet(OD) Programkomiteenhaddefølgendemandat: «Komiteen%skal%utarbeide%program%for%et%eller%flere%seminar%om%HMSDutfordringer%i%nordområdene.%% %Disse%seminarene%skal%arrangeres%i%regi%av%Norsk%olje%og%gass.%% % %HMSDutfordringer%omfatter%blant%annet%problemstillinger%og%HMSDstrategier%for%operasjoner%i%nord,% herunder%forhold%knyttet%til:% Avstander% Mangelfull%infrastruktur% SjøD%og%lufttemperatur% Havstrømmer% Vinterisering% Kommunikasjon% Beredskap% Medisinsk%evakuering% Helikoptertransport%% Arbeidsmiljø%m.m.%% % %Hensikten%med%seminarene%er%å%legge%til%rette%for%en%felles%kunnskap%om%problemstillinger%knyttet%til% operasjoner%i%nord,%for%aktører%og%interessenter%innen%petroleumsnæringen.»% ProgramkomiteensmedlemmerervistiVedlegg Sekretariat DetbleetablertetsekretariatsomadministrerteogstøttetProgramkomiteensarbeid.Sekretariatethar ståttforkunnskapsinnhenting,samtplanlegging,gjennomføringograpporteringavdeseks arbeidsseminarene(sekapittel5).

10 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport SekretariatetsmedlemmerervistiVedlegg3. Side10

11 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport 4 LITTERATURCOGFAKTAINNSAMLING Deterblittgjennomførtenomfattendekartleggingavlitteratur,rapporter,studierogutredningerm.m. somomhandlerhms-utfordringerrelaterttilpetroleumsaktivitetinord.herunderkannevnes forskningsrapporter,selskapsinterneutredninger,seminarerogkonferanser.manharogsåidentifiserten rekkerelevanteforskningsprogrammerogforskningsaktiviteterknyttettilforskningsinstitusjoneriinn-og utland.sekretariatetharogsådeltattpå,ogskrevetoppsummeringerfra,enrekkekonferanserder nordområdeneharværttema. Litteraturgjennomgangenerdokumentertirapporten: «HMS$utfordringer/i/nordområdene/$/litteraturgjennomgang» Rapporteninneholderresymeavetstortantallrelevanterapporter. Lenketilkomplettutgaveavdeviktigsteenkeltrapportenefinnesioversikteneunder. NorskoljeoggassharopprettetenhjemmesideforprosjektetHMS-utfordringeriNordområdene: Presentasjonerogsammendragavpresentasjonenefraseminarene,samtinnsamletlitteratur-og faktagrunnlag,erpubliserther.lesereavpapirutgavenavrapportenhenvisestildennehjemmesidenforå fåtilgangtilmaterialet. 4.1 Generelt/tverrfaglig Litteratur/studier/rapporterm.m.somgjeldergenerelleellertverrfagligeproblemstillingerergjengitt nedenfor: Barents2020/Phase/3/report Barents2020/Phase/4/report KU/BHSØ/13/Tekniske/forutsetninger/for/petroleumsvirksomhet/(OD/2012) KU/JM/12/Tekniske/forutsetninger/for/petroleumsvirksomhet/(OD/2012)/ Arctic/Offshore/Oil/and/Gas/Guidelines:/Systems/Safety/Management/and/Safety/Culture/(Arctic/ Council/PAME,/2014 Memo/on/the/Arctic/Council/(Juli/2013) Nordområdeutvalgets/sluttrapport/(2013) Nordområdene/$/Visjon/og/virkemidler/(/Meld./St./7/$/2011/12) Nordområdene/$/Visjon/og/virkemidler/$/en/kortversjon MarSafe/North/$/Summary/(2011) Barents2020/virkemiddel/for/fremtidsrettet/nordpolitikk/(UD,/2006) The/Arctic/Islands/Adventure/and/Panarctic/Oils/Ltd Side11

12 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport AMAP/Arctic/Oil/and/Gas/(2007) Moe/Arctic/Review/(FNI,/2010) Aronson/Achieving/International/Standards/in/the/Arctic/(SPE/2012)/$/Abstract Exxon/Arctic/leadership/(brosjyre)/ 4.2 Klimatiskeforholdogkommunikasjon Litteratur/studier/rapporterm.m.somgjelderproblemstillingerrelaterttilklimatiskeforholdog kommunikasjonergjengittnedenfor: KU/BHSØ/Vær,/is/og/andre/fysiske/utfordringer/(Met.no/2012) KU/JM/Vær,/is/og/andre/fysiske/utfordringer/(Met.no/2012) Norsk/Romsenter:/Romværsrapport/2012/ 4.3 Helseogarbeidsmiljø Litteratur/studier/rapporterm.m.somgjelderproblemstillingerrelaterttilhelseogarbeidsmiljøergjengitt nedenfor: SINTEF/2013/report/no/F24656/Statoil/Arctic/protection/ Norsk/olje/og/gass:/Arbeid/i/kaldt/klima/(2012) Norsk/olje/og/gass:/Arbeid/i/kaldt/klima/$/faktagrunnlag Kalde/utfordringer/$/helse/og/arbeidsmiljø/på/innretninger/i/Nordsjøområdene/(Thelma/2010) 4.4 Helikopterlogistikkoghelikopterberedskap Litteratur/studier/rapporterm.m.somgjelderproblemstillingerrelaterttilhelikopterlogistikkog helikopterberedskapergjengittnedenfor: KU/BHSØ/2014/Konsekvenser/for/luftfart/(Avinor) KU/JM/2013/Konsekvenser/for/luftfart/(Avinor) 4.5 Risikostyringogdesign Litteratur/studier/rapporterm.m.somgjelderproblemstillingerrelaterttilrisikostyringogdesignergjengitt nedenfor: Ptil/Iris:/Technology/and/operational/challenges/high/north/(2011) Lubbard:/Some/Aspects/of/Arctic/offshore/floating/structures/(PhD,/NTNU/2011) Side12

13 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Gordeeva:/Identification/of/Criteria/for/Selection/of/Arctic/Offshore/Field/Development/Concept/(Master,/ UiS/2013) 4.6 Beredskap Litteratur/studier/rapporterm.m.somgjelderproblemstillingerrelaterttilberedskapergjengittnedenfor: Ett/hav/$SAR$ressursene/i/oljenæringen/og/fiskerinæringen/(2013) Sigurd/R./Jakobsen:/Evacuation/and/Rescue/in/the/Barents/Sea/(Master,/UiS/2012) Evacuation/from/Petroleum/Facilities/Operating/in/the/Barents/Sea/(OMAE2012$83329)/ Basharat:/Proactive/emergency/preparedness/in/the/Barents/Sea/(Master,/NTNU/2012) 4.7 Infrastruktur,maritimlogistikkogiskontroll Litteratur/studier/rapporterm.m.somgjeldergenerelleproblemstillingerrelaterttilinfrastrukturog logistikkergjengittnedenfor: KU/BHSØ/2009/Infrastruktur/og/logistikk/(DnV/2012) KU/JM/2010/Infrastruktur/(DnV/2012) Maritim/strategi/$/Stø/kurs/2020/(NHDep/2013) Maritim/21:/Maritim/transport/og/operasjon/i/arktiske/områder/(2010)/ Comen:/Coastal/and/marine/engineering/and/management/(NTNU/2013)// Johannessen/Eik:/Ice/mangement/in/Arctic/Offshore/(NTNU/2010) Noble/Denton:/Pack/Ice/Management/(2005) Side13

14 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport 5 ARBEIDSSEMINARENE ProgramkomiteentokinitiativtilseksarbeidsseminareromutvalgteHMS-utfordringerinordområdene våren2014.hensiktenmeddissearbeidsseminarenevaråsamleselskapsrepresentanter,fagforbund, myndigheterogeksperterpådeutvalgtetemaeneforåsamlekunnskapomhms-problemstillinger relevanteforpetroleumsaktivitetinord.arbeidetskulleogsåbidratilåetablereenfellesforståelsefor aktuellehms-utfordringersamtidentifiserekunnskapshulloguløsteproblemstillinger. Temaeneforarbeidsseminarene: 1. Klimatiskeforholdogkommunikasjon 2. Helseogarbeidsmiljø 3. Helikopterlogistikkoghelikopterberedskap 4. Risikostyringogdesign 5. Beredskap 6. Maritimlogistikk,infrastrukturogiskontroll 5.1 Avgrensningerogforutsetninger Programkomiteenforinitiativet«HMS-utfordringerinordområdene»haromfattetproblemstillingerder HMSharværtdefinertsom:Helse,arbeidsmiljøogsikkerhet.Programkomiteenharvedflereanledninger drøftetomoljevernberedskapskulleinkluderesiarbeidet,menmanvalgteåavgrensearbeidettilhelse, arbeidsmiljøogsikkerhet. Oljevernberedskaperetsentralttemarelaterttilolje-oggassaktiviteterinord.Detharparalleltmed arbeidet«hms-utfordringerinordområdene»blittavholdtetarbeidsseminariregiavnorskoljeoggass medtittelen: Utfordringerforoljevernberedskapeninordområdet. Programkomiteendrøftetogsågeografiskutbredelsefordettearbeidet.Konklusjonenvaratarbeidet primærtskullerelaterestilområderinordsomalleredevaråpnetforolje-oggassvirksomhet,d.v.s. inkludert23.konsesjonsrundeibarentshavetsør-øst.forenkeltetemaerbledetimidlertidnaturligåpeke påproblemstillingersomkanpåtreffesiområdersomikkeeråpnetforolje-oggassvirksomhet. Enannendiskusjonhardreietsegomhvilkeforholdsomkanklassifiseressomhelse,arbeidsmiljøog sikkerhet,oghvilkeforholdsomeroperasjonelleforhold.programkomiteenvalgteåstrekkehms-begrepet relativtlangtinnpådenoperasjonellearenaen. Programkomiteenharogsådrøftetommankunskullevurdereproblemstillingerrelaterttilletingog utbygging,ellerommanbareskullekonsentreresegomutfordringerrelaterttilfeltidrift,elleromarbeidet skulleomfatteallefaseravolje-oggassaktiviteterinord.komiteenskonklusjonbleatarbeidetskulle omfatteallefaseravpetroleumsaktivitetinord. 5.2 Rammerforarbeidsseminarene Detbledefinertendelrammerforarbeidsseminarene,ogdisseergjengittnedenfor: Arbeidsseminareneskullekunværeåpneforinvitertedeltakere Arbeidsseminareneskullehaenbegrensningpåtilsammen50deltagere Selskaper,myndigheterogorganisasjonersomerrepresentertiprogramkomiteenbleinviterttilå nominere1-2deltagerehver Selskapermederfaringfraoperasjonerinordligeområderbleprioritert SelskapermedoperatørskapiBarentshavetbleprioritert Nominertedeltagereskulleværefastansattiselskapene Nominertedeltakereskulleharelevantbakgrunnslikatmankunneopptresomaktivbidragsyteri diskusjonene Side14

15 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Side15 Deltakelseiarbeidsseminareneforutsatteforarbeidiformavatalledeltakernesatteseginni tilsendtinformasjonspakkemedbakgrunnsmaterialepåforhånd TorepresentanterfraProgramkomiteenblevalgtinnsom«sponsorer»forhvertarbeidsseminarfor åsikreatføringergittavprogramkomiteenbleivaretatt. ProgramforseminareneframkommeravVedlegg Innledereogpresentasjoner Foredragsholderetilhvertseminarbleidentifisertpåbakgrunnavrelevanterfaringfraogspisskompetanse påaktuellproblematikkrelaterttilnordområdene. Forutforhvertseminarbledetholdtetforberedendemøtemedinnlederneforåsikreatpresentasjonene vartilpassetformålet. Samtligeinnledereblebedtomåutarbeidebådepresentasjonerogetsammendragavsinpresentasjon. NorskoljeoggassharopprettetenhjemmesideforprosjektetHMS-utfordringeriNordområdene: Presentasjonerogsammendragavpresentasjonenefraseminarene,samtinnsamletlitteratur-og faktagrunnlag,erpubliserther. 5.4 Resultaterfraarbeidsseminarene Forhvertarbeidsseminarerdetblittutarbeidetenoppsummering.Disseoppsummeringeneomfatter sammendragavforedrageneogsammenfatningeravarbeidetiarbeidsgruppeneforhvertarbeidsseminar. Detteunderlageterkunformidlettildeltakernepådetenkelteseminaret,ogmentåværeen «kvittering»/referattildeltakerne. 5.5 Deltakerepåarbeidsseminarene Tabell1nedenforgirenoversiktoverdeltakelsenpåarbeidsseminarene. Innledere,deltakereoggruppeledereharalleværtdeltakerepåseminarene,dvs.atalleinnledereog gruppelederehardeltattaktivtigruppearbeidene. Totaltdeltok263deltakerepådeseksarbeidsseminarene;avdissevardet188såkalte«unike»deltakere, dvs.noendeltokpåmerennettseminar. Tilsammen62bedrifter/organisasjonervarrepresentert.

16 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Firma/ Antall/ deltagere/ totalt/ Firma/ Antall/ deltagere/ totalt/ 330skvadronen 1 NorskIndustri 1 Acona 2 Norskoljeoggass 20 AmericanBureauofShipping 2 NorskRomsenter 6 ApplySørco 1 NorthEnergy 2 BayerngasNorge 3 OD 1 BG-Group 1 OdfjellDrilling 4 Bristow 1 Omv 2 ConocoPhillips 3 Pgnig 5 COSLDrilling 6 Proactima 18 Detnorske 4 ProsafeOffshore 1 DNV-GL 9 Ptil 14 DolphinDrilling 3 Repsol 2 DongEnergy 5 RWEDea 3 DSO 1 Safe 4 E.ONE&PNorgeAS 5 Safetec 6 EdisonInt. 2 SARiNor 1 EniNorge 7 Shell 12 Tidl.sjef.Kystvakten 1 Sintef 2 GDFSUEZ 5 SpaceNorwayAS 1 Haukelandsykehus 3 Stami 1 IndustriEnergi 11 Statoil 22 InoceanEngineering 1 Storm-geo 1 LEDERNE 3 SuncorEnergy 2 LloydsRegisterConsulting 6 TelenorSatelliteBroadcasting 4 LundinNorway 2 UniversitetetpåSvalbard 2 MaerskGuardian 5 TotalE&P 2 Met.no Nordnorge 6 Transocean 3 Met.no Vestlandet 1 TullowOil 1 MossMaritime 1 UNN 1 NOFO 3 VikingSupplyShips 3 Norgesrederiforbund 8 Wintershall 4 TOTALT 263 Tabell/1:/Deltakelse/på/arbeidsseminarene/ 5.6 Gruppearbeidogbearbeidingavgruppearbeidet Endetaljertbeskrivelseavhvordangruppearbeideneblegjennomført,oghvordanmaterialetfra arbeidsseminareneerblittbearbeidet,erbeskrevetivedlegg4. Side16

17 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport 5.7 Evalueringavarbeidsseminarene Allearbeidsseminarenebleevaluertavdeltakerneiforholdtilfagliginnhold,organiseringogarbeidsform. SomdetfremgåravFigur1nedenfor,fikkdetfagligeinnholdetengjennomsnittligvurderinglik4,78,og organiseringogarbeidsformblevurderttil4,85.helerekkenavarbeidsseminaroppnåddeenvurderinglik 4,82 allepåenskalafra1-6der6varbest. Figur1.Deltagernesevalueringavhvertseminarogsammenfattetevaluering. Side17

18 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport 6 BEARBEIDINGAVIDENTIFISERTEPROBLEMSTILLINGEROGANBEFALINGER Basertpågruppearbeidetbeskrevetikapittel5Feil/Finner/ikke/referansekilden.,erproblemstillingene gruppertslik: Problemstillingersomansesløst Problemstillingersomansesenkleåløse Problemstillingerderviderearbeidanbefales Alleproblemstillingeroganbefalinger/tiltakerbehandletforåsystematisereinformasjonen,f.eks.er problemstillingersomerbehandletpåflereseminar,slåttsammentilenhms-utfordring.tema, undertema,problemstillingeroganbefalingereroppsummertsåkortfattetogkonsistsommulig. Figur2viseroversiktoverfordelingavidentifiserteproblemstillingerforhvertseminarogtotalt. Figur2FordelingavProblemstillingeridentifisertprseminar Arbeidetfokusertepådeproblemstillingenesomdeltakernevurderteatdetvarbehovforåarbeidevidere med.derforviserfigur2atdetbareeretliteantallproblemstillingersomavarbeidsgruppenebleansett somløst. Detbleidentifiserttotalt383problemstillingeriløpetavdeseksarbeidsseminarene.Dettedatagrunnlaget eraggregert/oppsummerttil54problemstillinger/anbefalingerfordeltpå10uliketema(sekapittel7). Tema/ Klimatiskeforhold Kommunikasjon Helikopterberedskapoghelikopterlogistikk Beredskap Helseogarbeidsmiljø Design Side18

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP 064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP Original versjon Nr.: 064 Etablert: 14.06.00 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 10.09.12 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL Gjeldende fra dato: 01.06.2014 Revisjon nr: 2 Rev. dato:01.03.2014 Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner... 3

Detaljer

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden?

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden? Norsk oljevernberedskap - rustet for fremtiden? Til Samferdselsdepartementet Regjeringen oppnevnte våren 204 et utvalg som skulle vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING Nr.: 002 Gjeldende fra dato: 01.07.05 Revisjon nr: 11 Rev. dato: 08.03.05 Side: 2 1 INNLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 ANVENDELSE 4 1.3 MÅLSETTING OG PRINSIPPER

Detaljer

Forord. IRIS står naturligvis ansvarlig for rapportens endelige form og innhold. Stavanger 25. februar 2013. Atle Blomgren Prosjektleder

Forord. IRIS står naturligvis ansvarlig for rapportens endelige form og innhold. Stavanger 25. februar 2013. Atle Blomgren Prosjektleder Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver. International Research Institute of Stavanger AS er sertifisert etter et kvalitetssystem basert på NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001:2004

Detaljer

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 FORORD De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, Sikkerhet status og signaler. Målgruppene for stoffet er samfunnet

Detaljer

Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal

Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal Varslingsgang fra sentrale varselutstedere til fylkesmenn og kommuner. Rapportering fra kommuner og fylkesmenn til sentrale myndigheter.

Detaljer

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø.

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. 21. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag og konklusjon...2 2. Innledning...4 3. Økte aktiviteter gir nye utfordringer...4 3.1 Arktis

Detaljer

sammendragsrapport - utviklingstrekk 2012 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

sammendragsrapport - utviklingstrekk 2012 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet sammendragsrapport - utviklingstrekk 2012 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Forord Utviklingen av risikonivået i petroleumsnæringen opptar alle parter som er involvert i næringen,

Detaljer

Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget

Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget Hva skal jeg si noe om? Datakilder HMS-utfordringer V&M og brønnservice Et par statistiske eksempler Brønnservice V&M Hvem sine

Detaljer

NORSOK STANDARD Utgave 1, april 2011

NORSOK STANDARD Utgave 1, april 2011 NORSOK STANDARD U-103N Utgave 1, april 2011 Petroleumsrelaterte bemannede undervannsoperasjoner inshore Denne NORSOK-standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2013

SOLAKONFERANSEN 2013 Hovedtema: KVALITET I LUFTFARTEN MORE FOR LESS? SOLAKONFERANSEN 2013 17. 18. september Rica Airport Hotel Stavanger, Sola www.solakonferansen.no Vi har i år valgt å fokusere på hvordan kvalitetsbegrepet,

Detaljer

KAPASITET OG BASESTRUKTUR

KAPASITET OG BASESTRUKTUR KAPASITET OG BASESTRUKTUR En utredning om luftambulansetjenesten i Norge 1988-2011 InnhOldSfORTEGnElSE forord side 4 forkortelser side 5 Sammendrag side 6 Arbeidsgruppens sammensetning side 7 Organisering

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi Handlingsplan 2012 www.maritim21.no I 2012 skal Maritim21 stimulere til forskningssamarbeid innen kompetanseområder med stor verdiskapingshøyde for

Detaljer

Svalbard Risiko- og sårbarhetsanalyse 2013. Offentlig versjon

Svalbard Risiko- og sårbarhetsanalyse 2013. Offentlig versjon Svalbard Risiko- og sårbarhetsanalyse 2013 Offentlig versjon 2 FORORD De overordnede prinsippene om ansvar, likhet, nærhet og samvirke ligger til grunn for alt samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid,

Detaljer

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene TA-1565/1998 ISBN 82-7655-128-9 Oppdatert august 2003 Forord Denne veiledningen fra SFT om

Detaljer

Oljevernberedskap Lofoten og Vesterålen. Sammendragsrapport

Oljevernberedskap Lofoten og Vesterålen. Sammendragsrapport Oljevernberedskap Lofoten og Vesterålen. Sammendragsrapport (Bilder: APN) Innhold Innledning... 2 Delprosjekt 1 Status... 3 Delprosjekt 2 Rasurer... 4 Delprosjekt 3 Strømforhold... 7 Strømmålinger... 7

Detaljer

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Lisensene PL001B, PL028B og PL242 Del 2 Konsekvensutredning september 2012 Strenge dagar må koma, men etterpå kjem dei milde Ivar Aasen [ blank side ] Side 2 Forord

Detaljer

Arktisk vær og Klima betydning for Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll

Arktisk vær og Klima betydning for Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll Arktisk vær og Klima betydning for Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll Helge Tangen, Regiondirektør Vervarslinga for Nord-Norge 17-18 juni 2014 Vær- og havvarsling i Arktis Hva kan vi? Hva er

Detaljer

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS Rapport fra et interregionalt prosjekt ##### 11.11.2013 1 Til Helse Nord RHF v/ad Helse Midt-Norge RHF v/ad Helse Vest RHF v/ad Helse Sør-Øst RHF v/ad Forord og oppsummering

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Anthoni Larsen 11.11-20.11.2013

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Anthoni Larsen 11.11-20.11.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Heimdal Aktivitetsnummer 001036008 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Anbefalinger fra KonKraft til OED innen økt utvinning og kostnadsreduksjon

Anbefalinger fra KonKraft til OED innen økt utvinning og kostnadsreduksjon Anbefalinger fra KonKraft til OED innen økt utvinning og kostnadsreduksjon KonKraft viser til henvendelsen fra OED 8. februar 2011 og gjentatt i Petroleumsmeldingen, om videreføring av 16 av tiltakene

Detaljer

Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA

Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 1.0 (per 15.07.2009) Innhold 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvarlig forurensers ansvar og oppgaver 5 Varslingsplikt 5 Aksjonsplikt

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvikling i risikonivå norsk sokkel Risiko mer enn tall og statistikker Øyvind Lauridsen Disposisjon Bakgrunn og historikk for Risikonivåprosjektet Organisering av prosjektet Noen utvalgte hendelses data

Detaljer

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel»

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel» Studie i regi av Petroleumstilsynets rapport Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2013 http://www.ptil.no/hovedrapport-sokkel/category1155.html «Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons-

Detaljer

SAFE MAGASINET 04. Ut med fagfolk i verdensklasse inn med lavtlønnede. SAFE ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

SAFE MAGASINET 04. Ut med fagfolk i verdensklasse inn med lavtlønnede. SAFE ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2006 Ut med fagfolk

Detaljer

Rapport 2003:16. Organiseringen av Meteorologisk institutt

Rapport 2003:16. Organiseringen av Meteorologisk institutt Rapport 2003:16 Organiseringen av Meteorologisk institutt Forord Statskonsult har på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet vurdert alternative organisatoriske løsninger for Meteorologisk institutt.

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris.

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris. 1 SAMMENDRAG Mandat Klimakur 2020 er en tverretatlig gruppe som er nedsatt av Miljøverndepartementet for å vurdere mulige tiltak og virkemidler for redusere de norske utslippene av klimagasser med mellom

Detaljer