RAPPORT! «HMS/utfordringer!i! nordområdene»!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT! «HMS/utfordringer!i! nordområdene»!"

Transkript

1 RAPPORT Oppsummeringsrapport «HMS/utfordringeri nordområdene» Norskoljeoggassereninteresse/ogarbeidsgiverorganisasjonforoljeselskaperog leverandørbedrifterknyttettilutforskningogproduksjonavoljeoggasspånorsk kontinentalsokkel.norskoljeoggassertilsluttetnæringslivetshovedorganisasjon. Postboks8065,4068Stavanger.www.norskoljeoggass.no

2 Forord Initiativet«HMS-utfordringerinordområdene»bleigangsattavNorskoljeoggassi2010. Partenebleinviterttilådeltaidettearbeidet,ogdetbleopprettetenProgramkomitemeddeltakerefra: *Interesse-ogarbeidsgiverorganisasjonene:Norskoljeoggass,NorgesRederiforbund,NorskIndustri *Fagforbundene:IndustriEnergi,SAFE,Lederne,Desamarbeidendeorganisasjoner(DSO) *Myndighetene:PetroleumstilsynetogOljedirektoratet. FormåletmedarbeidetharværtåøkekunnskapenknyttettildeHMS-utfordringermankanpåtreffei nordområdene,samtåetablereenfellesforståelsefordisseproblemstillingene. Interessenfor,ogengasjementetrundt,arbeidetharværtstor.Aktivdeltakelseogbidragfraalleinvolverte parterharværtviktigeforutsetningerfordettetrepartssamarbeidet. Viviltakkeallesomharbidraddidetteomfattendearbeidet. DennerapportenfraNorskoljeoggassoppsummererenrekkeHMS-problemstillingerog-anbefalingerrelatert tilpetroleumsvirksomhetinord,ogdenutgjøretgodtgrunnlagforviderearbeidmedhms-utfordringeri nordområdene. Stavanger,25.juni2015 Norskoljeoggassereninteresse/ogarbeidsgiverorganisasjonforoljeselskaperog leverandørbedrifterknyttettilutforskningogproduksjonavoljeoggasspånorsk kontinentalsokkel.norskoljeoggassertilsluttetnæringslivetshovedorganisasjon. Postboks8065,4068Stavanger.www.norskoljeoggass.no

3 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport INNHOLD INNHOLD SAMMENDRAG BAKGRUNN ORGANISERINGAVARBEIDET Programkomiteen Sekretariat LITTERATUR/OGFAKTAINNSAMLING Generelt/tverrfaglig Klimatiskeforholdogkommunikasjon Helseogarbeidsmiljø Helikopterlogistikkoghelikopterberedskap Risikostyringogdesign Beredskap Infrastruktur,maritimlogistikkogiskontroll ARBEIDSSEMINARENE Avgrensningerogforutsetninger Rammerforarbeidsseminarene Innledereogpresentasjoner Resultaterfraarbeidsseminarene Deltakerepåarbeidsseminarene Gruppearbeidogbearbeidingavgruppearbeidet Evalueringavarbeidsseminarene BEARBEIDINGAVIDENTIFISERTEPROBLEMSTILLINGEROG ANBEFALINGER PROBLEMSTILLINGEROGANBEFALINGER...20 VEDLEGG1:PROGRAMFORSEMINARENE...47 VEDLEGG2:PROGRAMKOMITEENSMEDLEMMER...53 VEDLEGG3:SEKRETARIATETSMEDLEMMER...54 VEDLEGG4:GRUPPEARBEID...55 Gruppearbeid...55 Arbeidsmetodikk...55 Side3

4 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport 1 SAMMENDRAG Norskoljeoggasshardefinertnordområdenesometegetstrategisksatsingsområde.Deterfleregrunner tildette.nordområdeneerheltsentraleforåkunnepåvisenyeforekomsteravoljeoggassslikatvifortsatt kanleveredetsomvilblikrevetavnorskpetroleumsindustri.barentshaveterdetstørsteogmestlovende områdetpånorsksokkelnårdetgjelderuoppdagede,gjenværenderessurserpånorsksokkel. Enøktnæringsaktivitetinordområdeneerviktigforlandsdelenognorskpetroleumsaktiviteti nordområdeneerogsåviktigfornasjonenstotaleinteresserinord. Viharethøytsikkerhetsnivåpånorsksokkel.Deteroppnåddstoreforbedringerbareiløpetavdesisteti årene.viskaldrivevårvirksomhetpåensikkermåtefordi: Detharenegenverdiåunngåskaderpåmennesker,miljøogverdier. Sikkerogpåliteligdriftvårlisenstilådrivepånorsksokkel. Dettegjelderogsåforpetroleumsaktivitetinord. Petroleumsoperasjonerinorderimidlertidikkeennyaktivitet.Petroleumsindustrienhardrevetforsvarlig virksomhetinordområdeneifleretiår.norskoljeoggassønskerimidlertidytterligereåsøkekunnskapom særskilteognyehms-utfordringeretterhvertsomolje-oggassindustrientrekkernordover,jfr.23. tildelingsrunde.vimåalltidarbeideforåbedrelærings-ogerfaringsoverføringforåredusererisikoenfor storulykkerogandrehms-hendelserpådennorskesokkelen,inkludertnordområdene. Initiativet«HMS-utfordringerinordområdene»bleigangsattavNorskoljeoggassi2010.Parteneble inviterttilådeltaidettearbeidet.detbleopprettetenprogramkomitemeddeltakerefra: *Interesse-ogarbeidsgiverorganisasjonene:Norskoljeoggass,NorgesRederiforbund,NorskIndustri *Fagforbundene:IndustriEnergi,SAFE,Lederne,DSO *Myndighetene:PetroleumstilsynetogOljedirektoratet. Formåletmedarbeidetharværtåøkekunnskapenknyttettildeutfordringermankanpåtreffei nordområdene,ogåbidratilåetablereenfellesforståelsefordisseproblemstillingene. EtsekretariatharpåvegneavProgramkomiteenutførtlitteratursøkogforetattlitteraturinnsamling.Denne kunnskapsinnhentingenharbidratttilåskaffeetsolidkunnskapsgrunnlagforviderearbeidmed«hmsutfordringerinordområdene». Sekretariatetharitillegg,somenhovedaktivitetinnendetteinitiativet,planlagtoggjennomførtseks arbeidsseminarer.arbeidsseminareneharblittgjennomførtmeddeltagelsekunfrainvitertedeltakere. ArbeidsseminareneharomhandletrelevantetemaerknyttettilHMSutfordringerinordområdene: 1. Klimatiskeforholdogkommunikasjon(Gardermoen,24-25.mars2014). Informasjonfradetteseminaretblegittsominnledningtildeøvrigeseminarer. 2. Helseogarbeidsmiljø(Solstrand,23-24.april2014) 3. Helikopterlogistikkoghelikopterberedskap(Utsteinklosterhotell,6-7.mai2014) 4. Risikostyringogdesign(Selbusjøen,20-21.mai2014) 5. Beredskap(Tromsø,2-3.juni2014) 6. Logistikkogiskontroll(Stavanger,17-18.juni2014) DetaljerteprogramforalledeseksarbeidsseminareneframkommeriVedlegg1. Interessenforogengasjementetrundtdeseksarbeidsseminareneharværtstor.Detdeltoktilsammen263 personerfra62ulikeselskaper,universiteter,forskningsinstitusjoner,offentligeetater,fagforbundm.fl.på deseksarbeidsseminarene. 4.november2014bledetarrangertenoppsummeringskonferansepåClarionhotellEnergyiStavanger.På dennekonferansenbledeviktigsteresultatenefraarbeidetpresentert. Side4

5 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Side5 Initiativetharhattfølgenderammerogavgrensninger: HMSharidettearbeidetværtdefinertsomhelse,arbeidsmiljøogsikkerhet(dettebetyrat oljevernberedskapmmikkeharværtbehandletidettearbeidet). Arbeidetharihovedsakomhandletproblemstillingersomkanpåtreffesinordområdenesom alleredeeråpnetforpetroleumsaktivitet,d.v.s.inkludert23.konsesjonsrunde.forenkeltetemaer bledetogsånaturligåpekepåproblemstillingersomkanpåtreffesiområderutoverdeområdene somidageråpnetforolje-oggassvirksomhet. Initiativetomfatterallefaseravpetroleumsaktivitetinord. ArbeidetharforsøktåbegrenseproblemstillingenetilHMS-relaterteutfordringer,mengårfor enkeltespørsmåloverioperasjonelleutfordringer. Enlangrekkeavforholdenesomerblittidentifisertpåarbeidsseminarenesompotensielle problemstillinger,erimidlertidalleredeløst,ellervilfinnesinløsningi,oggjennomplanleggingav, aktiviteterinord.operatørene,sammenmedrederiene,viltilenhvertid,måtteplanleggefor lokasjonsspesifikkeoperasjoner,dermanmåtahensyntilgeografiskposisjon,tilgjengelige kommunikasjonsformer,områdespesifikkeklimatiskeforholdogværfenomener,helikoptertransportog helikopterlogistikk,samtlokasjonsspesifikkberedskap(herundermedisinskberedskap,evakueringog redning). AlleinteressenterharettHMS-målforpetroleumsaktivitetinord:Disseoperasjoneneskalhaet tilfredsstillenderisikonivå,d.v.s.atdetskalforeliggeettilfredsstillendeogforsvarligrisikonivå uansetthvordetpågårpetroleumsaktivitetpånorsksokkel. Ulikeaktørervilhaulikerolleriforholdtilå: - konkluderemedatproblemetalleredeerløst/ivaretatt - løsedeidentifiserteproblemstillingene - følgeoppusikkerhetene - tettekunnskapshullene Aktøreneer,menmerkatlistenikkeerkomplettellerutfyllende: Operatørene Rederiene Myndigheter(Petroleumstilsynet,Avinor,Helsedirektoratetm.fl.) Offentligeetater(HelseNord,Hovedredningssentralen,Forsvaretm.fl.) AndreviktigeaktørersomMeteorologiskinstitutt,Norskromsenter,ulikeforskningsinstitusjoner ogkonsulentmiljøer Bransjeorganisasjonene,heriførsterekkeNorskoljeoggassogNorgesRederiforbund MerkatNorskoljeoggassogNorgesRederiforbundigangsetteraktiviteterogprosjekterpåoppdragfra sinemedlemsselskaper. Initiativogforslagfrafagforbundeneogmyndighetenevilværeviktigeidetviderearbeidet,ogdetvilogså værerelevantataktuelleproblemstillingerdrøftespåuliketrepartsarenaer. Idetfølgendepekesdetpånoenområdersomdetkanværehensiktsmessigåfølgeopp. Behovforbedreværvarsler Etgjennomgåendetemafordiskusjoniarbeidsseminareneharværtbehovforbedreværvarsleriaktuelle områderavbarentshavet.medværvarsel,såforståsdetherbedrevarselomspesifikkeværfenomenerslik sompolarelavtrykk,tråg(d.v.s.sværttettesnøbyger),tåkesamtisvarsel(altsåvarselomising)påfartøy, riggellerfastinnretning.dettekanrelativtenkeltforbedresgjennombedresamarbeidaktøreneimellom, d.v.s.atbransjenbidrarmedfleremålepunkterogatmet.nobidrarmedvidereutviklingavmodellerfor varsling.menforatbransjenskalkunnebidra,erdetimidlertidenforutsetningatmet.nogirføringerfor frekvens,formatogkvalitetpåmetoceandataeneslikatdekangårettinniværvarslingsmodellene.

6 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Side6 Etspørsmålsomogsåkomframgjennomfagdiskusjonene,varomdetforeliggergodenokmodellerfor varslingavsåkalte growlers (eller knult ),d.v.s.storeisklumperigrønnsjø.underforutsetningavatdet foreliggeretbehovogønskefrahosnorskoljeoggasssinemedlemsselskaper,vilnorskoljeoggassforeslå enutredningavdenneproblematikkeninærtsamarbeidmedmet.no. BeredskapiNord Etannettemasomharskaptstorinteresseogdiskusjoniarbeidsseminareneharværtberedskapinord (herundermedisinskberedskap,evakueringogredning).pånorsksokkelforeliggerdetenfordelingav redningsansvaretmellomprivateogoffentligeredningsaktører(herunderhovedredningssentralen HRSog deressursenesomhrshartilgangtil)slikatdeprivateharansvarforredningienomkretslik500meter rundtinnretningen,mensdeoffentligeredningsressurseneharredningsansvaretfralandoguttildenne 500meterssonen. Stortingsmeldingnr.7,( ); Nordområdene Visjonogvirkemidler sierimidlertidfølgende(jegsiterer): «Det%påligger%derfor%den%enkelte%næringsutøver%og%deres%bransjeorganisasjoner%systematisk%å% arbeide%for%å%redusere%risikoen%for%ulykker%og%for%selv%å%kunne%håndtere%kriser%i%større%utstrekning% enn%det%som%er%nødvendig%i%andre%farvann.%regjeringen%ønsker%å%bidra%til%åpenhet%om%utfordringer,% utvikling%av%kunnskap%og%erfaringsoverføring.»% Dettekangiinntrykkavatdepolitiskemyndigheteneharandreføringerforredningsansvareti nordområdene.iallefallskaperstortingsmeldingenenvissusikkerhetomkringdette.norskoljeoggasskan påvegneavbransjendrøftedisseuttalelsenemeddeaktuellemyndigheteneslikatevt.usikkerhetkan leggestilside.norskoljeoggassforutsetteratprinsippeneforredningskalværeensoverheledennorske kontinentalsokkelen,d.v.s.atredningsansvaretmellomlandoginnretningens500meterssonefortsattskal væredetoffentligesansvar,ogsåinord. Telemedisin Etannettemasomdeflestearbeidsgruppenehardrøftet,dreiersegomåinnføretelemedisinsomet standardverktøyforoperasjonerinord.flereoperatørerharalleredeetablerttelemedisinforallesine operasjoner.enforutsetningfortelemedisineratmanharkommunikasjonskanalereller-mediersomkan overførerelevantedata. Kommunikasjoninord Etsværtsentralttemasomerblittdrøftetiarbeidsgruppene,harnettoppværtkommunikasjoninord. Kommunikasjonviasatellittnordfor72breddegradbegynneråbliutfordrendeogustabil,ognordfor75 breddegradersatellittkommunikasjonsværtkrevende.norskromsentererenaktørsomstårheltsentralt medhensyntilåvidereutvikleogforbedrekommunikasjonviasatellittinord.menforatnorskromsenter skalkunneutredemuligheter,utvikleløsningerogvurderefinansieringsmuligheterforsatellittkommunikasjoninordområdene,måbransjengåitettdialogmednorskromsenterogtilkjennegihvilke langsiktigebehovbransjenhar.herunderkannevnesatpetroleumsindustrienharbehovforvarslingav romværsomkanpåvirkekommunikasjonogposisjonering,samtattilgangtilbredbånderviktigi beredskapssituasjonerogfortelemedisin.norskoljeoggasskanevt.bidramedåkoordinerekontakt mellomnorskromsenterogindustrien. Helikopterberedskapoghelikopterlogistikk Helikopterberedskapoghelikopterlogistikkharværtsværtsentraleemnerpåarbeidsseminarene. NorskoljeoggasssinLuftfartsfagligeEkspertgruppestårsomdenviktigsteaktørenibransjeniforholdtilå følgeoppdeproblemstillingenesomerblittpåpektidettearbeidet.itilleggvilsamarbeidsforumfor helikoptersikkerhetspilleensentralrolle. Innspillvedrørenderetningslinjer Gjennomarbeidet HMS-utfordringerinordområdene erdetblittfremmetenrekkeforslagomåopprette nyeellerrevidereeksisterendenorskoljeoggassretningslinjer.norskoljeoggassvilvurdereforslagene,og vivil,forutsattatvåremedlemsselskapergirnorskoljeoggassioppdragåstarteoppslikeinitiativ,invitere parteneinnidettearbeidet.

7 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Helseogarbeidsmiljø Helseogarbeidsmiljøharværtetsentralttemapåarbeidsseminarene.Operatørogrederieransvarligforå tilretteleggeforgodogforsvarligarbeidsorganiseringogrestitusjonstid.tilsvarendegjelderdetåha tilgjengeligogstilletildisposisjonhensiktsmessigarbeidstøyogverneutstyrtilpassetdeaktuelleklimatiske forholdene.noearbeidstøyogverneutstyrblirimidlertidubrukeliggittvisseklimatiskeforhold.detpågår myearbeidsomharsommålåutviklenyttegnettøyogverneutstyrfornordområdene.detkreves imidlertidmerutviklingoguttestingførdisseprodukteneblirhyllevare. Designogvinterisering Designogvinteriseringharværtflittigdiskutertiarbeidsgruppene,bådeirelasjontilf.eks.sikkerhetskritiske systemer,tilanleggsintegritet,ogtilarbeidsmiljøm.m.sværtmangeavdeproblemstillingenesomerblitt tattfram,kanadresseresidetpågåendeinternasjonalestandardiseringsarbeidetunderiso.deteretablert enegenstrukturunderisoforvidereføringavanbefalingenegittibarents2020. Norskoljeoggassharalleredebraktdeulikeproblemstillingenesomharkommetframgjennomarbeidet påseminarene,inntildetaktuellestandardiseringsarbeidetinnunderiso.itilleggvildetværenaturligatde ulikeaktørenebringertematikkomvinteriseringogdesign,inkludertanbefalingerknyttettil sikkerhetskritiskutstyr,inniandrepågåendestandardiseringsarbeidsliksompolarcode,norsokog relevantevinteriseringsmanualer. Innspilltilforskning Norskoljeoggassvil,sammenmedNorgesRederiforbund,påinitiativfravåremedlemsselskaper, vurdere forslagsomerblittframsattomvidereføringavpågåendeforskning, ellerforskningpånyetemaerbåde innenforhelseogarbeidsmiljø,menogsåinnenfordeandretemaenesomerblittdrøftetidettearbeidet. NorskoljeoggassogNorgesRederiforbundvilbringeaktuelleforskningstemainnsomforslagtil forskningsprogrammersliksom;petromaks2,og21ogmaritim21. Viderearbeid Arbeidetfradeseksarbeidsseminareneframbragtehele383forslagtilviderearbeid.Disseforslageneer blittstrukturertogkategorisert.alleforslageneerblittvurdertmedhensyntilhvilkeforslagsombørfølges oppvidere.itilleggharmanidentifisertmuligeaksjonersamtfremmetforslagtilhvemsomeventueltkan taansvarforåfølgedisseaktiviteteneopp,sekapittel7idennerapporten.hvilkeaktiviteternorskoljeog gassigangsetter,eravhengigavoppdragetvifårfravåremedlemsselskaper.alleforslagomvidere aktiviteteriregiavnorskoljeoggass,vilblibehandletogbesluttetinorskoljeoggasssinestyrende organer. Side7

8 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport 2 BAKGRUNN Norskoljeoggasshardefinertnordområdenesometegetstrategisksatsingsområde.Deterfleregrunner tildette. Fordetførstemenerviatnorsksokkelmåbetraktessomenhelhet.Tilhelhetenhørerogså havområdeneutenforogrundtlofoten,vesterålen,senjaogjanmayenmed. Dernesternordområdeneheltsentraleforåkunnepåvisenyeforekomsteravoljeoggassslikatvi fortsattkanleveredetsomvilblikrevetavnorskpetroleumsindustri.barentshaveterdetstørste ogmestlovendeområdetpånorsksokkelnårdetgjelderuoppdagede,gjenværenderessurserpå norsksokkel. Enøktnæringsaktivitetinordområdeneerdessutenviktigfordidettevilskapeøktsysselsettingi enlandsdelsomharbehovfordet. TilsluttvilviframheveatnorskpetroleumsaktivitetiNordområdeneogsåerviktigfornasjonens totaleinteresserinord. Viharethøytsikkerhetsnivåpånorsksokkel.Deteroppnåddstoreforbedringerbareiløpetavdesisteti årene.deterfleregrunnertilatviskaldrivevårvirksomhetpåensikkermåte. Detviktigsteavalteråunngåskaderpåmennesker,miljøogverdier. Dernestersikkerogpåliteligdriftvårlisenstilådrivepånorsksokkel. Dettegjelderogsåforpetroleumsaktivitetinord. Petroleumsoperasjonerinorderimidlertidikkeennyaktivitet.Petroleumsindustrienhardrevetforsvarlig virksomhetinordområdeneifleretiår.vikjennerdeflestehms-utfordringenesomvimøterinord, herunderblantannetpolarelavtrykk,ising,mørketid,atmosfæriskeforstyrrelsersomkanpåvirke kommunikasjonssignaler,problemstillingerknyttettilberedskapsamtkrevendepersonelltransportm.fl. NorskoljeoggassønskerimidlertidåsøkekunnskapomsærskilteognyeHMS-utfordringeretterhvertsom olje-oggassindustrientrekkernordover,jfr.23.tildelingsrunde.vimåalltidarbeideforåblibedrepå lærings-ogerfaringsoverføringmeddenhensiktåredusererisikoenforstorulykkerogandrehmshendelserpånorsksokkel,inkludertnordområdene. Dettearbeidet,somhaddesinforsiktigeoppstarti2010,harhattsommålåidentifisererelevanteHMSutfordringerinordområdene,ogbidratilenfellesforståelseavdisseproblemstillingene. Side8

9 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Side9 3 ORGANISERINGAVARBEIDET 3.1 Programkomiteen Norskoljeoggasstokinitiativtil HMS-utfordringerinordområdene alleredei2010. % HensiktenmeddetteinitiativetharværtåøkekunnskapenomkringHMS-utfordringerrelaterttil petroleumsaktivitetinordområdene.manhargjennomdettearbeidetønsketåetablereenfellesforståelse blantparteneipetroleumsindustrienfordisseproblemstillingene. Norskoljeoggassinviterteparteneipetroleumsindustrientilådeltaien«ProgramkomiteforHMSutfordringerinordområdene».Dettearbeidetharbyggetpåetaktivttrepartssamarbeid. Partenesomhardeltattidettearbeidet,harvært; Interesse-ogarbeidsgiverorganisasjonene: Norskoljeoggass NorgesRederiforbund NorskIndustri Fagforbundene: IndustriEnergi SAFE Lederne Desamarbeidendeorganisasjoner(DSO) Myndighetene: Petroleumstilsynet(Ptil) Oljedirektoratet(OD) Programkomiteenhaddefølgendemandat: «Komiteen%skal%utarbeide%program%for%et%eller%flere%seminar%om%HMSDutfordringer%i%nordområdene.%% %Disse%seminarene%skal%arrangeres%i%regi%av%Norsk%olje%og%gass.%% % %HMSDutfordringer%omfatter%blant%annet%problemstillinger%og%HMSDstrategier%for%operasjoner%i%nord,% herunder%forhold%knyttet%til:% Avstander% Mangelfull%infrastruktur% SjøD%og%lufttemperatur% Havstrømmer% Vinterisering% Kommunikasjon% Beredskap% Medisinsk%evakuering% Helikoptertransport%% Arbeidsmiljø%m.m.%% % %Hensikten%med%seminarene%er%å%legge%til%rette%for%en%felles%kunnskap%om%problemstillinger%knyttet%til% operasjoner%i%nord,%for%aktører%og%interessenter%innen%petroleumsnæringen.»% ProgramkomiteensmedlemmerervistiVedlegg Sekretariat DetbleetablertetsekretariatsomadministrerteogstøttetProgramkomiteensarbeid.Sekretariatethar ståttforkunnskapsinnhenting,samtplanlegging,gjennomføringograpporteringavdeseks arbeidsseminarene(sekapittel5).

10 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport SekretariatetsmedlemmerervistiVedlegg3. Side10

11 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport 4 LITTERATURCOGFAKTAINNSAMLING Deterblittgjennomførtenomfattendekartleggingavlitteratur,rapporter,studierogutredningerm.m. somomhandlerhms-utfordringerrelaterttilpetroleumsaktivitetinord.herunderkannevnes forskningsrapporter,selskapsinterneutredninger,seminarerogkonferanser.manharogsåidentifiserten rekkerelevanteforskningsprogrammerogforskningsaktiviteterknyttettilforskningsinstitusjoneriinn-og utland.sekretariatetharogsådeltattpå,ogskrevetoppsummeringerfra,enrekkekonferanserder nordområdeneharværttema. Litteraturgjennomgangenerdokumentertirapporten: «HMS$utfordringer/i/nordområdene/$/litteraturgjennomgang» Rapporteninneholderresymeavetstortantallrelevanterapporter. Lenketilkomplettutgaveavdeviktigsteenkeltrapportenefinnesioversikteneunder. NorskoljeoggassharopprettetenhjemmesideforprosjektetHMS-utfordringeriNordområdene: Presentasjonerogsammendragavpresentasjonenefraseminarene,samtinnsamletlitteratur-og faktagrunnlag,erpubliserther.lesereavpapirutgavenavrapportenhenvisestildennehjemmesidenforå fåtilgangtilmaterialet. 4.1 Generelt/tverrfaglig Litteratur/studier/rapporterm.m.somgjeldergenerelleellertverrfagligeproblemstillingerergjengitt nedenfor: Barents2020/Phase/3/report Barents2020/Phase/4/report KU/BHSØ/13/Tekniske/forutsetninger/for/petroleumsvirksomhet/(OD/2012) KU/JM/12/Tekniske/forutsetninger/for/petroleumsvirksomhet/(OD/2012)/ Arctic/Offshore/Oil/and/Gas/Guidelines:/Systems/Safety/Management/and/Safety/Culture/(Arctic/ Council/PAME,/2014 Memo/on/the/Arctic/Council/(Juli/2013) Nordområdeutvalgets/sluttrapport/(2013) Nordområdene/$/Visjon/og/virkemidler/(/Meld./St./7/$/2011/12) Nordområdene/$/Visjon/og/virkemidler/$/en/kortversjon MarSafe/North/$/Summary/(2011) Barents2020/virkemiddel/for/fremtidsrettet/nordpolitikk/(UD,/2006) The/Arctic/Islands/Adventure/and/Panarctic/Oils/Ltd Side11

12 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport AMAP/Arctic/Oil/and/Gas/(2007) Moe/Arctic/Review/(FNI,/2010) Aronson/Achieving/International/Standards/in/the/Arctic/(SPE/2012)/$/Abstract Exxon/Arctic/leadership/(brosjyre)/ 4.2 Klimatiskeforholdogkommunikasjon Litteratur/studier/rapporterm.m.somgjelderproblemstillingerrelaterttilklimatiskeforholdog kommunikasjonergjengittnedenfor: KU/BHSØ/Vær,/is/og/andre/fysiske/utfordringer/(Met.no/2012) KU/JM/Vær,/is/og/andre/fysiske/utfordringer/(Met.no/2012) Norsk/Romsenter:/Romværsrapport/2012/ 4.3 Helseogarbeidsmiljø Litteratur/studier/rapporterm.m.somgjelderproblemstillingerrelaterttilhelseogarbeidsmiljøergjengitt nedenfor: SINTEF/2013/report/no/F24656/Statoil/Arctic/protection/ Norsk/olje/og/gass:/Arbeid/i/kaldt/klima/(2012) Norsk/olje/og/gass:/Arbeid/i/kaldt/klima/$/faktagrunnlag Kalde/utfordringer/$/helse/og/arbeidsmiljø/på/innretninger/i/Nordsjøområdene/(Thelma/2010) 4.4 Helikopterlogistikkoghelikopterberedskap Litteratur/studier/rapporterm.m.somgjelderproblemstillingerrelaterttilhelikopterlogistikkog helikopterberedskapergjengittnedenfor: KU/BHSØ/2014/Konsekvenser/for/luftfart/(Avinor) KU/JM/2013/Konsekvenser/for/luftfart/(Avinor) 4.5 Risikostyringogdesign Litteratur/studier/rapporterm.m.somgjelderproblemstillingerrelaterttilrisikostyringogdesignergjengitt nedenfor: Ptil/Iris:/Technology/and/operational/challenges/high/north/(2011) Lubbard:/Some/Aspects/of/Arctic/offshore/floating/structures/(PhD,/NTNU/2011) Side12

13 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Gordeeva:/Identification/of/Criteria/for/Selection/of/Arctic/Offshore/Field/Development/Concept/(Master,/ UiS/2013) 4.6 Beredskap Litteratur/studier/rapporterm.m.somgjelderproblemstillingerrelaterttilberedskapergjengittnedenfor: Ett/hav/$SAR$ressursene/i/oljenæringen/og/fiskerinæringen/(2013) Sigurd/R./Jakobsen:/Evacuation/and/Rescue/in/the/Barents/Sea/(Master,/UiS/2012) Evacuation/from/Petroleum/Facilities/Operating/in/the/Barents/Sea/(OMAE2012$83329)/ Basharat:/Proactive/emergency/preparedness/in/the/Barents/Sea/(Master,/NTNU/2012) 4.7 Infrastruktur,maritimlogistikkogiskontroll Litteratur/studier/rapporterm.m.somgjeldergenerelleproblemstillingerrelaterttilinfrastrukturog logistikkergjengittnedenfor: KU/BHSØ/2009/Infrastruktur/og/logistikk/(DnV/2012) KU/JM/2010/Infrastruktur/(DnV/2012) Maritim/strategi/$/Stø/kurs/2020/(NHDep/2013) Maritim/21:/Maritim/transport/og/operasjon/i/arktiske/områder/(2010)/ Comen:/Coastal/and/marine/engineering/and/management/(NTNU/2013)// Johannessen/Eik:/Ice/mangement/in/Arctic/Offshore/(NTNU/2010) Noble/Denton:/Pack/Ice/Management/(2005) Side13

14 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport 5 ARBEIDSSEMINARENE ProgramkomiteentokinitiativtilseksarbeidsseminareromutvalgteHMS-utfordringerinordområdene våren2014.hensiktenmeddissearbeidsseminarenevaråsamleselskapsrepresentanter,fagforbund, myndigheterogeksperterpådeutvalgtetemaeneforåsamlekunnskapomhms-problemstillinger relevanteforpetroleumsaktivitetinord.arbeidetskulleogsåbidratilåetablereenfellesforståelsefor aktuellehms-utfordringersamtidentifiserekunnskapshulloguløsteproblemstillinger. Temaeneforarbeidsseminarene: 1. Klimatiskeforholdogkommunikasjon 2. Helseogarbeidsmiljø 3. Helikopterlogistikkoghelikopterberedskap 4. Risikostyringogdesign 5. Beredskap 6. Maritimlogistikk,infrastrukturogiskontroll 5.1 Avgrensningerogforutsetninger Programkomiteenforinitiativet«HMS-utfordringerinordområdene»haromfattetproblemstillingerder HMSharværtdefinertsom:Helse,arbeidsmiljøogsikkerhet.Programkomiteenharvedflereanledninger drøftetomoljevernberedskapskulleinkluderesiarbeidet,menmanvalgteåavgrensearbeidettilhelse, arbeidsmiljøogsikkerhet. Oljevernberedskaperetsentralttemarelaterttilolje-oggassaktiviteterinord.Detharparalleltmed arbeidet«hms-utfordringerinordområdene»blittavholdtetarbeidsseminariregiavnorskoljeoggass medtittelen: Utfordringerforoljevernberedskapeninordområdet. Programkomiteendrøftetogsågeografiskutbredelsefordettearbeidet.Konklusjonenvaratarbeidet primærtskullerelaterestilområderinordsomalleredevaråpnetforolje-oggassvirksomhet,d.v.s. inkludert23.konsesjonsrundeibarentshavetsør-øst.forenkeltetemaerbledetimidlertidnaturligåpeke påproblemstillingersomkanpåtreffesiområdersomikkeeråpnetforolje-oggassvirksomhet. Enannendiskusjonhardreietsegomhvilkeforholdsomkanklassifiseressomhelse,arbeidsmiljøog sikkerhet,oghvilkeforholdsomeroperasjonelleforhold.programkomiteenvalgteåstrekkehms-begrepet relativtlangtinnpådenoperasjonellearenaen. Programkomiteenharogsådrøftetommankunskullevurdereproblemstillingerrelaterttilletingog utbygging,ellerommanbareskullekonsentreresegomutfordringerrelaterttilfeltidrift,elleromarbeidet skulleomfatteallefaseravolje-oggassaktiviteterinord.komiteenskonklusjonbleatarbeidetskulle omfatteallefaseravpetroleumsaktivitetinord. 5.2 Rammerforarbeidsseminarene Detbledefinertendelrammerforarbeidsseminarene,ogdisseergjengittnedenfor: Arbeidsseminareneskullekunværeåpneforinvitertedeltakere Arbeidsseminareneskullehaenbegrensningpåtilsammen50deltagere Selskaper,myndigheterogorganisasjonersomerrepresentertiprogramkomiteenbleinviterttilå nominere1-2deltagerehver Selskapermederfaringfraoperasjonerinordligeområderbleprioritert SelskapermedoperatørskapiBarentshavetbleprioritert Nominertedeltagereskulleværefastansattiselskapene Nominertedeltakereskulleharelevantbakgrunnslikatmankunneopptresomaktivbidragsyteri diskusjonene Side14

15 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Side15 Deltakelseiarbeidsseminareneforutsatteforarbeidiformavatalledeltakernesatteseginni tilsendtinformasjonspakkemedbakgrunnsmaterialepåforhånd TorepresentanterfraProgramkomiteenblevalgtinnsom«sponsorer»forhvertarbeidsseminarfor åsikreatføringergittavprogramkomiteenbleivaretatt. ProgramforseminareneframkommeravVedlegg Innledereogpresentasjoner Foredragsholderetilhvertseminarbleidentifisertpåbakgrunnavrelevanterfaringfraogspisskompetanse påaktuellproblematikkrelaterttilnordområdene. Forutforhvertseminarbledetholdtetforberedendemøtemedinnlederneforåsikreatpresentasjonene vartilpassetformålet. Samtligeinnledereblebedtomåutarbeidebådepresentasjonerogetsammendragavsinpresentasjon. NorskoljeoggassharopprettetenhjemmesideforprosjektetHMS-utfordringeriNordområdene: Presentasjonerogsammendragavpresentasjonenefraseminarene,samtinnsamletlitteratur-og faktagrunnlag,erpubliserther. 5.4 Resultaterfraarbeidsseminarene Forhvertarbeidsseminarerdetblittutarbeidetenoppsummering.Disseoppsummeringeneomfatter sammendragavforedrageneogsammenfatningeravarbeidetiarbeidsgruppeneforhvertarbeidsseminar. Detteunderlageterkunformidlettildeltakernepådetenkelteseminaret,ogmentåværeen «kvittering»/referattildeltakerne. 5.5 Deltakerepåarbeidsseminarene Tabell1nedenforgirenoversiktoverdeltakelsenpåarbeidsseminarene. Innledere,deltakereoggruppeledereharalleværtdeltakerepåseminarene,dvs.atalleinnledereog gruppelederehardeltattaktivtigruppearbeidene. Totaltdeltok263deltakerepådeseksarbeidsseminarene;avdissevardet188såkalte«unike»deltakere, dvs.noendeltokpåmerennettseminar. Tilsammen62bedrifter/organisasjonervarrepresentert.

16 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Firma/ Antall/ deltagere/ totalt/ Firma/ Antall/ deltagere/ totalt/ 330skvadronen 1 NorskIndustri 1 Acona 2 Norskoljeoggass 20 AmericanBureauofShipping 2 NorskRomsenter 6 ApplySørco 1 NorthEnergy 2 BayerngasNorge 3 OD 1 BG-Group 1 OdfjellDrilling 4 Bristow 1 Omv 2 ConocoPhillips 3 Pgnig 5 COSLDrilling 6 Proactima 18 Detnorske 4 ProsafeOffshore 1 DNV-GL 9 Ptil 14 DolphinDrilling 3 Repsol 2 DongEnergy 5 RWEDea 3 DSO 1 Safe 4 E.ONE&PNorgeAS 5 Safetec 6 EdisonInt. 2 SARiNor 1 EniNorge 7 Shell 12 Tidl.sjef.Kystvakten 1 Sintef 2 GDFSUEZ 5 SpaceNorwayAS 1 Haukelandsykehus 3 Stami 1 IndustriEnergi 11 Statoil 22 InoceanEngineering 1 Storm-geo 1 LEDERNE 3 SuncorEnergy 2 LloydsRegisterConsulting 6 TelenorSatelliteBroadcasting 4 LundinNorway 2 UniversitetetpåSvalbard 2 MaerskGuardian 5 TotalE&P 2 Met.no Nordnorge 6 Transocean 3 Met.no Vestlandet 1 TullowOil 1 MossMaritime 1 UNN 1 NOFO 3 VikingSupplyShips 3 Norgesrederiforbund 8 Wintershall 4 TOTALT 263 Tabell/1:/Deltakelse/på/arbeidsseminarene/ 5.6 Gruppearbeidogbearbeidingavgruppearbeidet Endetaljertbeskrivelseavhvordangruppearbeideneblegjennomført,oghvordanmaterialetfra arbeidsseminareneerblittbearbeidet,erbeskrevetivedlegg4. Side16

17 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport 5.7 Evalueringavarbeidsseminarene Allearbeidsseminarenebleevaluertavdeltakerneiforholdtilfagliginnhold,organiseringogarbeidsform. SomdetfremgåravFigur1nedenfor,fikkdetfagligeinnholdetengjennomsnittligvurderinglik4,78,og organiseringogarbeidsformblevurderttil4,85.helerekkenavarbeidsseminaroppnåddeenvurderinglik 4,82 allepåenskalafra1-6der6varbest. Figur1.Deltagernesevalueringavhvertseminarogsammenfattetevaluering. Side17

18 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport 6 BEARBEIDINGAVIDENTIFISERTEPROBLEMSTILLINGEROGANBEFALINGER Basertpågruppearbeidetbeskrevetikapittel5Feil/Finner/ikke/referansekilden.,erproblemstillingene gruppertslik: Problemstillingersomansesløst Problemstillingersomansesenkleåløse Problemstillingerderviderearbeidanbefales Alleproblemstillingeroganbefalinger/tiltakerbehandletforåsystematisereinformasjonen,f.eks.er problemstillingersomerbehandletpåflereseminar,slåttsammentilenhms-utfordring.tema, undertema,problemstillingeroganbefalingereroppsummertsåkortfattetogkonsistsommulig. Figur2viseroversiktoverfordelingavidentifiserteproblemstillingerforhvertseminarogtotalt. Figur2FordelingavProblemstillingeridentifisertprseminar Arbeidetfokusertepådeproblemstillingenesomdeltakernevurderteatdetvarbehovforåarbeidevidere med.derforviserfigur2atdetbareeretliteantallproblemstillingersomavarbeidsgruppenebleansett somløst. Detbleidentifiserttotalt383problemstillingeriløpetavdeseksarbeidsseminarene.Dettedatagrunnlaget eraggregert/oppsummerttil54problemstillinger/anbefalingerfordeltpå10uliketema(sekapittel7). Tema/ Klimatiskeforhold Kommunikasjon Helikopterberedskapoghelikopterlogistikk Beredskap Helseogarbeidsmiljø Design Side18

19 HMS/utfordringerinordområdene/Oppsummeringsrapport Maritimlogistikkogiskontroll Operasjonelleforholdoginfrastruktur Regelverk,standarderogretningslinjer Risikostyring Side19

20 HMS%utfordringerinordområdene%Oppsummeringsrapport Side20 7 PROBLEMSTILLINGER.OG.ANBEFALINGER. BasertpåmaterialetfraarbeidsseminareneogetterfølgendebearbeidingogaggregeringharNorskoljeoggassutarbeidetfølgendeoppsummering.Oppsummeringentar utgangspunktiproblemstillingeridentifisertpåarbeidsseminarene,girkommentarerogstatuspr ,indikererhvemsomeransvarligforåfølgeoppforholdetsamt identifiseremuligeaksjoner. DetharunderbearbeidingenavdeidentifiserteHMSFproblemstillingeneblittavklartatenkelteproblemstillingeralleredeerløst.Disseproblemstillingeneerlikeveltattmedi denneoversiktenforågietkomplettbildeavhvasombledrøftetiseminarene. NB:Oppsummeringennedenforerikkeenprioritertliste. Anbefaling. nr.: Norsk.olje.og.gass. Problemstilling./.anbefalinger: Adressert.til./.ansvarlig: Aksjon. Klimatiske.forhold KLI%1 Saksframstilling: Merpåliteligeværvarslingssystemerinordområdene(spesielt varslingavpolarelavtrykk,tråg(detvilsisværttettesnøbyger) ogtåke,samtisvarsel(altsåvarselomising)påfartøy,riggeller fastinnretning). OperatørselskaperogrederiermåfølgeoppkraviSamtykke angåendeværobservasjonerogsamarbeidemedmet.noforå bidratilåforbedrekvalitetenpåværvarsleridisseområdene gjennomåbidratilfleremålepunkterogfådissedataenedirekte inniløpendeværvarsling. Statusogkommentarerpr : Dettekanrelativtenkeltforbedresgjennombedresamarbeid aktøreneimellom,detvilsi: %atbransjenbidrarmedfleremålepunkter,bådepårigger,på fasteinstallasjonerogvedhjelpavbøyer,samtvurdere mulighetenforogsååinkluderesupply%fartøyerpålange kontrakter %ogatmet.nobidrarmedvidereutviklingavmodellerfor varsling, %ogatmet.nogirføringerforleveringavmetocean%dataene Operatørselskaper,rederier, Samarbeidsforumfor Helikoptersikkerhet(SF),ogmet.no. Operatørselskapenevilsøkeå montereautomatiskeværsensorer (AWOS)påleteriggenesomskal benyttes,itilleggtilårapporterevær vedhjelpavtrenedevær% observatører.goliatvilogsåhadette somforeløpigeenestefasteinnretning iområdet. ManvilvideresøkeåsikreatMet.no Tromsøfårtilgangtildette datagrunnlagetitilleggtilannen ønsketdata(sjømm)frariggene. Samarbeidsforumfor Helikoptersikkerhet(SF),ledetav Luftfartstilsynet,vilsomegensak ogsåvurdereanbefalingensamt forskriftsmessigforankring(bslg7% 1) OMVarbeidernåsammenmed

RAPPORT! «HMS/utfordringer!i! nordområdene»!

RAPPORT! «HMS/utfordringer!i! nordområdene»! RAPPORT Oppsummeringsrapport «HMS/utfordringeri nordområdene» Norskoljeoggassereninteresse/ogarbeidsgiverorganisasjonforoljeselskaperog leverandørbedrifterknyttettilutforskningogproduksjonavoljeoggasspånorsk

Detaljer

OPPSUMMERINGSRAPPORT HMS-utfordringer i nordområdene

OPPSUMMERINGSRAPPORT HMS-utfordringer i nordområdene HMS-UTFORDRINGER I NORDOMRÅDENE 1 OPPSUMMERINGSRAPPORT HMS-utfordringer i nordområdene 2 HMS-UTFORDRINGER I NORDOMRÅDENE HMS-UTFORDRINGER I NORDOMRÅDENE 3 FORORD Initiativet «HMS-utfordringer i nordområdene»

Detaljer

HMS-utfordringer i Nordområdene

HMS-utfordringer i Nordområdene HMS-utfordringer i Nordområdene Sikkerhetsforum 21.11.2013, STAVANGER Arbeid i Programkomiteen status Reidulf Klovning Prosjektleder Norsk olje og gass 2 Mandat for programkomiteen (fase 1) Komiteen skal

Detaljer

Utfordringer i oljevernberedskapen når aktiviteten beveger seg mot nord Når ulykker truer miljøet i nord 8. april 2014 Tore Killingland, Norsk olje

Utfordringer i oljevernberedskapen når aktiviteten beveger seg mot nord Når ulykker truer miljøet i nord 8. april 2014 Tore Killingland, Norsk olje Utfordringer i oljevernberedskapen når aktiviteten beveger seg mot nord Når ulykker truer miljøet i nord 8. april 2014 Tore Killingland, Norsk olje og gass 2 08.04.2014 - PRESENTATION TITLE. INSERT FROM

Detaljer

Nordområdene næringens ambisjoner og strategier

Nordområdene næringens ambisjoner og strategier Nordområdene næringens ambisjoner og strategier Sikkerhetsforum Årskonferansen, 13. juni 2013 Aud Nistov Norsk olje og gass Innhold 1. Tilgang til areal 2. Trepartssamarbeidet 3. Nordområdene 4. Særtrekk

Detaljer

Helikoptersikkerhetsstudie 3b (HSS 3b)

Helikoptersikkerhetsstudie 3b (HSS 3b) Helikoptersikkerhetsstudie 3b (HSS 3b) En begrenset oppdatering av HSS 3 med fokus på perioden 2010 2015 30.11.2016 Tony Kråkenes 1 Innhold 1. Introduksjon 2. Elementer i studien Statistikk Ulykker 3.

Detaljer

Levetidsforlengelse. Per Otto Selnes, Fagsjef drift, Oljeindustriens Landsforening 29. September 2010

Levetidsforlengelse. Per Otto Selnes, Fagsjef drift, Oljeindustriens Landsforening 29. September 2010 Levetidsforlengelse Per Otto Selnes, Fagsjef drift, Oljeindustriens Landsforening 29. September 2010 Innhold Hvorfor gjør vi dette Tiltak - omfang Konsekvens OLFs rolle 2 Hvorfor gjør vi dette? Bakenforliggende

Detaljer

HMS-utfordringer i Nordområdene Sammendrag fra arbeidsseminar Selbusjøen

HMS-utfordringer i Nordområdene Sammendrag fra arbeidsseminar Selbusjøen HMS-utfordringer i Nordområdene Sammendrag fra arbeidsseminar 4 20.5 21.5.2014 - Selbusjøen Risikostyring og design Liv Nielsen, Eni 1 RISIKOSTYRING OG DESIGN 13 Presentasjoner - 43 deltakere fra 30 organisasjoner

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø. Arbeidsseminar 23-24.4.2014

Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø. Arbeidsseminar 23-24.4.2014 Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø Arbeidsseminar 23-24.4.2014 Petroleumstilsynet Sigvart Zachariassen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD RISIKOUTSATTE GRUPPER BARRIERER

Detaljer

Formålstjenlige risikoanalyser 16. november 2016

Formålstjenlige risikoanalyser 16. november 2016 Formålstjenlige risikoanalyser 16. november 2016 1 Utfordringene Utnytte erfaringen etter 40 år med risikoanalyser Gi beslutningsstøtte til rett tid 2 og samtidig oppfylle følgende krav Skal gi et likt

Detaljer

SARINOR arbeidspakke 4 og 5

SARINOR arbeidspakke 4 og 5 OIL & GAS SARINOR arbeidspakke 4 og 5 Redning og overlevelse i kald klima Hilde Færevik, Ståle Walderhaug og Øyvind Persson 2015-05-19 1 DNV GL 2015-05-19 SAFER, SMARTER, GREENER Agenda 1. Målsettinger

Detaljer

Forespørsel om leveranse av Arbeidspakker til SARINOR-prosjektet

Forespørsel om leveranse av Arbeidspakker til SARINOR-prosjektet Forespørsel om leveranse av Arbeidspakker til SARINOR-prosjektet LAYOUT: INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL 1 (GENERELL), DEL 2, VEDLEGG Interesserte tilbydere inviteres med dette til å inngi tilbud på leveranse

Detaljer

HOVED- LEDELSEN DRIFT OG UTVIKLING JUSS OG RAMMEVILKÅR

HOVED- LEDELSEN DRIFT OG UTVIKLING JUSS OG RAMMEVILKÅR TILSYN FAG HOVED- LEDELSEN DRIFT OG UTVIKLING JUSS OG RAMMEVILKÅR HOVEDLEDELSEN(lenke) Vårt oppdrag er å legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå på helse,

Detaljer

HOVED- LEDELSEN DRIFT OG UTVIKLING JUSS OG RAMMEVILKÅR

HOVED- LEDELSEN DRIFT OG UTVIKLING JUSS OG RAMMEVILKÅR TILSYN FAG HOVED- LEDELSEN DRIFT OG UTVIKLING JUSS OG RAMMEVILKÅR HOVEDLEDELSEN(lenke) Vårt oppdrag er å legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå på helse,

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med Faroe Petroleum Norge AS boring av brønn Clapton 2/8-18 S i utvinningstillatelse 440 s med bruk av Maersk Guardian Aktivitetsnummer

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS i Nordområdene Petroleumstilsynet HP-Nord Petroleumsvirksomhet i nordlige farvann av norsk sokkel skal foregå forsvarlig og ivareta sikkerheten for mennesker, miljø og økonomiske

Detaljer

Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS

Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS Hovedpunkter i henvendelse: «Skipet som sikker arbeidsplass» Erfaringer dere har gjort dere gjennom det 3-parts samarbeidet. Er dette samarbeidet

Detaljer

HMS-utfordringer i nordområdene

HMS-utfordringer i nordområdene HMS-utfordringer i nordområdene Sikkerhetsforum, 15. november 2012 Aud Nistov Norsk olje og gass Innhold 1. Nordområdene - definisjoner 2. Karakteristiska ved klima i nord 3. Vinterisering og beskyttelse

Detaljer

Kunnskap om operasjoner i kaldt klima

Kunnskap om operasjoner i kaldt klima Kunnskap om operasjoner i kaldt klima NORWEP, nettverksmøte Stavanger, 8. mars 2017 Øyvind Tuntland, Petroleumstilsynet Barents Sea - oversikt Kunnskap - Veien så langt og videre Hoop Barentshavet sørøst

Detaljer

Kunnskap om operasjoner i kaldt klima

Kunnskap om operasjoner i kaldt klima Kunnskap om operasjoner i kaldt klima INTSOK, nettverksmøte Ålesund, 15.september 2016 Øyvind Tuntland, Petroleumstilsynet Barents Sea - oversikt Kunnskap - Veien så langt og videre Hoop Barentshavet sørøst

Detaljer

effektiv og nær maritim infrastruktur

effektiv og nær maritim infrastruktur Oljeindustri, og behov for sikker, effektiv og nær maritim infrastruktur www.eninorge.com Leting/utvinning i 41 land, inkludert flere steder i arktiske strøk Nikaitchuq (Alaska) January 2011 Samburgsky

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med Lotos Exploration & Production Norge AS sin planlegging og gjennomføring av boring av brønn 7/8-7 S Skagen med bruk av Mærsk Guardian Aktivitetsnummer

Detaljer

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Sikkerhetsforum 16. november 2011 Viktor K. Berg Oljeindustriens Landsforening (OLF) Innhold A. Kort om dagens status B. Petroleumstilsynet utfordret næringen C. Prosjekt

Detaljer

PETROMEDIA NEWS MEDIEPLAN FOR 2014. Fokus på energi

PETROMEDIA NEWS MEDIEPLAN FOR 2014. Fokus på energi PETROMEDIA NEWS MEDIEPLAN FOR 2014 Fokus på energi 1 Digitale medier 2014 Petro.no Fra 2013 så ble oilinfo.no og petro.no slått sammen til en felles nettside; petro.no. Det betyr at en på en enkel måte

Detaljer

Naturdata Nordområdene

Naturdata Nordområdene Naturdata Nordområdene Gerhard Ersdal Petroleumstilsynet Generelt Petroleumstilsynet deltar i arbeidet med å utvikle NORSOK N-003, som blant annet inkluderer informasjon om værdata og naturdata for nordområdene

Detaljer

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Nye konsepter, nye metoder og ny teknologi Eni Norge og partner Statoil har i samarbeid med Norsk Oljevernforening For Operatørselskaper (NOFO) utarbeidet

Detaljer

GEOFYSISK DATAINNSAMLING PÅ NORSK SOKKEL 2013. Jan Stenløkk, Oljedirektoratet

GEOFYSISK DATAINNSAMLING PÅ NORSK SOKKEL 2013. Jan Stenløkk, Oljedirektoratet GEOFYSISK DATAINNSAMLING PÅ NORSK SOKKEL 2013 Jan Stenløkk, Oljedirektoratet Fisk-seismikk, Trondheim, 12. februar 2014 Seismikk-innsamling 2013 45 ordinære seismiske undersøkelser i 2013. 21 (service-)selskap

Detaljer

Visjon: Norge skal være verdensledende i planlegging, koordinering og gjennomføring av søk- og redningsoperasjoner til havs i Nordområdene

Visjon: Norge skal være verdensledende i planlegging, koordinering og gjennomføring av søk- og redningsoperasjoner til havs i Nordområdene Visjon: Norge skal være verdensledende i planlegging, koordinering og gjennomføring av søk- og redningsoperasjoner til havs i Nordområdene Arktisk SAR-avtale Avtalen om søk og redning i Arktis signert

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap

Norsk Oljevernberedskap Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Privat beredskap Kommunal beredskap Statlig beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

OPPSUMMERING+ Arbeidsseminarer+++ + +! ++++En#ny#definisjon#av#risiko#!Hva%betyr%den%i%praksis%for%måten%vi%jobber%med%risiko?% %(08.04.2015)%%!

OPPSUMMERING+ Arbeidsseminarer+++ + +! ++++En#ny#definisjon#av#risiko#!Hva%betyr%den%i%praksis%for%måten%vi%jobber%med%risiko?% %(08.04.2015)%%! OPPSUMMERING+ Arbeidsseminarer+++ + + ++++En#ny#definisjon#av#risiko# Hva%betyr%den%i%praksis%for%måten%vi%jobber%med%risiko?% %(08.04.2015)%% ++++Kvantitative#risikoanalyser#(QRQ)# Hva%betyr%et%utvidet%perspektiv%på%risiko%for%QRA

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Statlig beredskap Privat beredskap Kommunal beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll Arbeidsseminar 17.-18. juni2014 Svein Anders Eriksson - Petroleumstilsynet Ptil - hovedprioriteringer 2014

Detaljer

Ifølge liste 17/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 17/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/330-13.03.2017 Høring - forslag om blokker til utlysning i 24. konsesjonsrunde Nummererte konsesjonsrunder er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk sokkel

Detaljer

SARiNOR GAP analyse. WP 1 GAP analyse av søk og redningsberedskapen i Nordområdene. Øyvind Roland Persson MARITIME

SARiNOR GAP analyse. WP 1 GAP analyse av søk og redningsberedskapen i Nordområdene. Øyvind Roland Persson MARITIME MARITIME SARiNOR GAP analyse WP 1 GAP analyse av søk og redningsberedskapen i Nordområdene Øyvind Roland Persson 24.02.2014 1 DNV GL 2013 24.02.2014 SAFER, SMARTER, GREENER Agenda 1. Agenda 2. Arbeidsmetode

Detaljer

Jarl T. Strand 55 år Kranfører på Ekofisk feltet siden 1986

Jarl T. Strand 55 år Kranfører på Ekofisk feltet siden 1986 Jarl T. Strand 55 år Kranfører på Ekofisk feltet siden 1986 Startet offshore sommeren 1977 Hovedverneombud i ConocoPhillips to perioder (4 år) Leder for krangruppen i forbundet IndustriEnergi Eyjafjallajökull

Detaljer

Fra ROS analyse til beredskap

Fra ROS analyse til beredskap Fra ROS analyse til beredskap perspektiv fra offshoreindustrien ESRA seminar, 21.mai 2014 PREPARED. Eldbjørg Holmaas NTH - 94 Ind. øk. Arb.miljø og sikkerhet OD (nå Ptil) 1 år - Elektro og sikringssystemer.

Detaljer

VEIKARTET TIL NORDKLODEN SARiNOR HOVEDFUNN

VEIKARTET TIL NORDKLODEN SARiNOR HOVEDFUNN VEIKARTET TIL NORDKLODEN SARiNOR HOVEDFUNN BEREDSKAPSKONFERANSEN, BODØ 1. JUNI 2017 TOR HUSJORD, MARITIMT FORUM NORD/SARINOR www.maritimt-forum.no Innhold Bakgrunn / hvorfor beredskap søk og redning? Prosjektets

Detaljer

Introduksjon. Fartøy - mannskap

Introduksjon. Fartøy - mannskap Introduksjon Fartøy - mannskap 31.08.2016 Agenda 1. Formål 2. Relevante guidelines/retningslinjer 3. Tilgang samarbeidsportaler 4. Statoil Operasjonsenter 5. Synergi (RUH) 6. Varsling 7. Fuel forbruk 8.

Detaljer

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap -

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Johan Marius Ly Beredskapsdirektør KLIF/ OLF Beredskapsforum, 2. februar 2011 Hva skal jeg si noe om.. Fra Full City

Detaljer

OD -seminar. Klimakur 2020

OD -seminar. Klimakur 2020 OD -seminar Klimakur 2020 Bente Jarandsen St.meld. 34 (2006 2007)Klimameldingen og Klimaforliket 15-17 millioner tonn 42-44 millio oner tonn Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 2 KLIMAKUR 2020 Hvordan

Detaljer

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) NOFO PERTRA

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) NOFO PERTRA (NOFO) offisielt navnet fra NOFO PERTRA Satsningsområder Informasjon Varslings- og inforutiner Fond for styrking av oljevernet Mekanisk oppsamling Høyviskøse oljer NOFO standard Simuleringsverktøy/modell

Detaljer

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi NOFO og Kystverkets teknologiutviklingsprogram Oljevern205 Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi Stavanger 9. september 204 Steinar L.Gyltnes Seksjonsleder,

Detaljer

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Beredskapsforum 2013 Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i industriavdelingen Klif er bekymret for at petroleumsindustrien ikke er godt nok forberedt

Detaljer

Samarbeid og sikkerhet på tvers av partene Safe verneombudskonferanse Maiken Ree, informasjonssjef HMS og drift

Samarbeid og sikkerhet på tvers av partene Safe verneombudskonferanse Maiken Ree, informasjonssjef HMS og drift Samarbeid og sikkerhet på tvers av partene Safe verneombudskonferanse 23.9.14 Maiken Ree, informasjonssjef HMS og drift 2 HMS- og driftsarbeidet Arbeidet kan deles inn i to områder: Bidrar til forbedring

Detaljer

Kystnær oljevernberedskap og suksesskriterier

Kystnær oljevernberedskap og suksesskriterier Kystnær oljevernberedskap og suksesskriterier NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE

Detaljer

Bruk av beredskapsanalyse og dimensjonering av beredskap for innretninger i Barentshavet Rune Bråthen, Statoil. Classification: Internal

Bruk av beredskapsanalyse og dimensjonering av beredskap for innretninger i Barentshavet Rune Bråthen, Statoil. Classification: Internal Bruk av beredskapsanalyse og dimensjonering av beredskap for innretninger i Barentshavet Rune Bråthen, Statoil Classification: Internal Disposisjon Hva er en beredskapsanalyse? Utvikling og bruk av beredskapsanalyse

Detaljer

Fagforum Hydrokarbonlekkasjer; Status og framdrift

Fagforum Hydrokarbonlekkasjer; Status og framdrift Fagforum Hydrokarbonlekkasjer; Status og framdrift Presentasjon i Sikkerhetsforum 10. juni 2015, Petroleumstilsynet Fagsjef Hans Petter Rebo Norsk Industri Olje & Gass Mandat og rammer for videre arbeid

Detaljer

Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet

Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet ArticPro 2015, Tromsø 13. januar 2015 Ole Hansen Oil Spill Response Lead, Eni Norge www.eninorge.com

Detaljer

Arbeid i høyden i oljebransjen Hvordan samarbeide? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS

Arbeid i høyden i oljebransjen Hvordan samarbeide? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS Arbeid i høyden i oljebransjen Hvordan samarbeide? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS Agenda Introduksjon, hva er SfS? Hvordan samarbeide? SfS Historikk: Opprettet etter uro i 2000 Tvil om sikkerhetsnivået

Detaljer

Beredskap og støttefunksjoner

Beredskap og støttefunksjoner Beredskap og støttefunksjoner Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet KU-område Grense norsk sokkel Spesielle ordninger jf. St. meld. 37

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Helikopterlogistikk og helikopterberedskap Arbeidsseminar 6.-7. mai 2014 Petroleumstilsynet Sigurd Robert Jacobsen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD

Detaljer

Introduksjon til delstrategi TTA1 Energieffektiv og miljøvennlig bærekraftig teknologi

Introduksjon til delstrategi TTA1 Energieffektiv og miljøvennlig bærekraftig teknologi Introduksjon til delstrategi TTA1 Energieffektiv og miljøvennlig bærekraftig teknologi Helge Skjæveland Leder TTA1 arbeidsgruppe www.og21.no Agenda Energieffektiv og miljøvennlig bærekraftig teknologi

Detaljer

Sammenslåing av Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet

Sammenslåing av Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet Sammenslåing av Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet St.prp. nr. 60 (2006-2007) Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen 30. mars 2007 Stortingsproposisjonen omhandler Styrenes begrunnelse for sammenslåing

Detaljer

Goliat Produserer Hvordan fremtiden nordpå kan bli seende ut for Eni Norge

Goliat Produserer Hvordan fremtiden nordpå kan bli seende ut for Eni Norge Goliat Produserer Hvordan fremtiden nordpå kan bli seende ut for Eni Norge www.eninorge.com Bjørn Bjørgve Industrikoordinator / samfunnskontakt Mars 2016: Aller første oljeleveranse fra Barentshavet 2

Detaljer

Ptils oppfølging av små operatører og lisenshavere Ola Kolnes, Tilsynskoordinator Ptil

Ptils oppfølging av små operatører og lisenshavere Ola Kolnes, Tilsynskoordinator Ptil Ptils oppfølging av små operatører og lisenshavere Ola Kolnes, Tilsynskoordinator Ptil Ptils oppfølging av små operatører og lisenshavere Ptils erfaringer fra tilsyn med små operatører og lisenshavere

Detaljer

GEOFYSISK DATAINNSAMLING PÅ NORSK SOKKEL 2014. Jan Stenløkk, Oljedirektoratet

GEOFYSISK DATAINNSAMLING PÅ NORSK SOKKEL 2014. Jan Stenløkk, Oljedirektoratet GEOFYSISK DATAINNSAMLING PÅ NORSK SOKKEL 2014 Jan Stenløkk, Oljedirektoratet Fisk og seismikk, Hammerfest 23. april 2015 Geofysiske undersøkelser 2014 Det ble gjennomførte 142 geofysiske undersøkelser

Detaljer

Fornavn Etternavn Firma 1. Atle Lileng Acergy 2. Pוl Brekke AF Decom Offshore AS 3. Silje Gjרse AGR 4. Sזle. Hilde Karin

Fornavn Etternavn Firma 1. Atle Lileng Acergy 2. Pוl Brekke AF Decom Offshore AS 3. Silje Gjרse AGR 4. Sזle. Hilde Karin 1. Atle Lileng Acergy 2. Pוl Brekke AF Decom Offshore AS 3. Silje Gjרse AGR 4. Sזle Hilde Karin Hellesרy AGR Field Operations 5. Ralph Guttormsen AGR Petroleum Services 6. Sissel Bukkholm Aibel AS 7. Torgils

Detaljer

Norsk sokkel; ressursperspektiv?

Norsk sokkel; ressursperspektiv? millioner Sm 3 o.e. million Sm 3 o.e. 300 250 200 150 100 50 Gass/Gas Hva kan Kondensat/Condensate nye selskaper bidra med i et NGL Olje/Oil Norsk sokkel; ressursperspektiv? Bente Nyland Oljedirektør Finnmarkskonferansen

Detaljer

Sikkerhet- og beredskapsopplæring Knut Thorvaldsen - Sikkerhetsforum 4. februar 2014

Sikkerhet- og beredskapsopplæring Knut Thorvaldsen - Sikkerhetsforum 4. februar 2014 Sikkerhet- og beredskapsopplæring Knut Thorvaldsen - Sikkerhetsforum 4. februar 2014 2 Innhold 1. Bakgrunn Regelverk Norsk olje og gass anbefalte retningslinje 002 2. Norsk olje og gass beslutningsprosess

Detaljer

Petromedia News medieplan for 2013. Fokus på energi

Petromedia News medieplan for 2013. Fokus på energi Petromedia News medieplan for 0 Fokus på energi Digitale medier 0 Petro.no Fra 0 så er oilinfo.no og petro.no slått sammen til en felles nettside; petro.no. Det betyr at en på en enkel måte kan finne all

Detaljer

SIKKERHETSFORUMS ÅRSKONFERANSE 2015. COSL Drilling Europe AS Jørgen Arnesen Stavanger 9. juni 2015

SIKKERHETSFORUMS ÅRSKONFERANSE 2015. COSL Drilling Europe AS Jørgen Arnesen Stavanger 9. juni 2015 SIKKERHETSFORUMS ÅRSKONFERANSE 2015 COSL Drilling Europe AS Jørgen Arnesen Stavanger 9. juni 2015 Kontraktsstatus: Norsk sokkel Name Contra Name Contractor Operator Next Operators Country 2015 2016

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Tone Guldbrandsen, Reidar Hamre, Ola Heia, Helene Berg Freysdottir, Semsudin Leto og Eigil Sørensen

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Tone Guldbrandsen, Reidar Hamre, Ola Heia, Helene Berg Freysdottir, Semsudin Leto og Eigil Sørensen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med styring av brønnopprensking og brønntesting på norsk sokkel Aktivitetsnummer 992096 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Det norske mot nye utfordringer. Generalforsamling 12 april Erik Haugane

Det norske mot nye utfordringer. Generalforsamling 12 april Erik Haugane Det norske mot nye utfordringer Generalforsamling 12 april Erik Haugane Det norskes mål Det norske skal skape mer verdier for aksjonærer og for samfunnet. Det norske skal innen 2020 ha en produksjon på

Detaljer

Formålstjenlige risikoanalyser

Formålstjenlige risikoanalyser Formålstjenlige risikoanalyser Dagens situasjon og ønskede endringer Basert på notat fra arbeidsgruppe i regi av Norsk olje& gass: «Formålstjenlige risikoanalyser» Vidar Kristensen, Wintershall Norge ESRA,

Detaljer

Referat OLF utvalg miljø

Referat OLF utvalg miljø Referat OLF utvalg miljø Dato: 10. februar 2012 Sted: OLFs lokaler, Stavanger Referent: Hildegunn T. Blindheim Tilstede: Ottar Minsaas, Total E&P Norge Eimund Garpestad, ConocoPhillips Edgar Furuholt,

Detaljer

Risiko for akutte utslipp i nordområdene

Risiko for akutte utslipp i nordområdene Fakturanivå Fordelingsnøkkel Prosjekt Beskrivelse Oppg.nr Navn 9317 Landanlegg 931701 Løpende oppgaver 992380 Landanlegg: forberedelse og tilrettelegging av tilsynskampanjer, kunnskapsutvikling og erfaringsoverføring

Detaljer

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL Original versjon Nr.: 014 Etablert: 07.10.93 Revisjon nr: 4 Rev. dato: 05.03.2012

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Aktørbildet i et ressurs- og HMS-perspektiv

Aktørbildet i et ressurs- og HMS-perspektiv 29 24 33 6 6 5 25 7 6202 345 1 6203 31 35 26 8 2 6204 36 32 27 15 16 17 18 9 3 19 10 4 Aktørbildet i et ressurs- og HMS-perspektiv 16 18 20 22 24 26 28 30 32 74 72 7120 7122 Aktør- og aktivitetsutvikling

Detaljer

Erfaringer med riggkonsortier

Erfaringer med riggkonsortier Erfaringer med riggkonsortier HMS-seminar Norsk Olje og Gass (SOL) 16.11.2016 Odd Rune Skilbrei, Tilsynskoordinator Flyttbare Innretninger, Ptil Innhold Status rigger for norsk sokkel Omfang av, og erfaringer

Detaljer

Referatet ble godkjent og vil bli lagt ut på hjemmesiden vår med vedlegg.

Referatet ble godkjent og vil bli lagt ut på hjemmesiden vår med vedlegg. Referat Regelverksforum 3.12.2014 Til: Medlemmer i Regelverksforum Møtedato: 3.12.2014 Møtested: Petroleumstilsynet Møterom Alexander Kielland Til stede: Anne Vatten (Ptil), Hilda Kjeldstad (Ptil), Ingvil

Detaljer

Innkalling til årsmøte i ESRA Norge

Innkalling til årsmøte i ESRA Norge ESRA Norge Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse Tilsluttet: European Safety and Reliability Association (ESRA) Innkalling til årsmøte i ESRA Norge Onsdag 8. juni 2016, kl. 11:30, Mathallen,

Detaljer

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Sokkelåret 2010 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Innhold Leting Utbygging Produksjon Ressursregnskap Investeringer CO 2 -lagring på norsk sokkel Framtidsutsikter 2 Oljeprisutviklingen

Detaljer

Felles petroleumssamarbeid Harstad Lenvik

Felles petroleumssamarbeid Harstad Lenvik Felles petroleumssamarbeid Harstad Lenvik 2014/2015 Bendiks H. Arnesen, Seniorrådgiver Klar for olje eventyret! «Petroleumsklyngen Harstadregionen og Lenvik/Senja-regionen» Prosjektets mål: Legge til rette

Detaljer

Grunnleggende værvarsling

Grunnleggende værvarsling Offshore værvarsler Introduksjon StormGeo er et internasjonalt selskap som leverer værtjenester til kunder over hele verden. Vi har hovedkontor i Bergen, i tillegg har vi kontor i Stockholm, København,

Detaljer

Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker

Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker Ankerhåndtering og forflytning av innretninger Ingvill Hagesæther Foss, tilsynskoordinator, flyttbare innretninger Bakteppe om Petroleumstilsynet

Detaljer

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskap for operatører og redere Gevinst vs utfordring 23. OKT.2014 Stavanger Vidar Gade p. 1 Acona Gruppen Acona Group Acona Holding AS RESQ Holding AS

Detaljer

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien NYF Årskonferanse 2. november 2011 Aslaug Johanne Skogesal Oljeindustriens Landsforening (OLF) Agenda A. Kort om dagens status B. Petroleumstilsynets støyseminar 1.februar

Detaljer

Teknologiske utfordringer i nord

Teknologiske utfordringer i nord Teknologiske utfordringer i nord Novemberkonferansen 2014 Liv Nielsen Eni Norge www.eninorge.com Innholdet i presentasjonen Innledning Barentshavet gradvis tilnærming Goliat Barentshavet utfordringer 2

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Beredskap Arbeidsseminar 2.-3. juni 2014 Petroleumstilsynet Sigurd Robert Jacobsen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD RISIKOUTSATTE GRUPPER BARRIERER

Detaljer

HMS og Integrerte operasjoner: Forbedringspotensialet og nødvendige tiltak - foreløpig status

HMS og Integrerte operasjoner: Forbedringspotensialet og nødvendige tiltak - foreløpig status HMS og Integrerte operasjoner: Forbedringspotensialet og nødvendige tiltak - foreløpig status Mandat Prosjektet skal utarbeide et sett med anbefalinger for hvordan implementering av integrerte operasjoner

Detaljer

Claus Bachmann Maersk Contractors Norge AS

Claus Bachmann Maersk Contractors Norge AS Claus Bachmann Maersk Contractors Norge AS A.P. Møller - Mærsk Gruppen 110,000 ansatte 250 kontor i 125 land Hovedkontoret er i København Virksomheten inkluderer: shipping (container skip, tankere, gass

Detaljer

PTIL/PSA 1

PTIL/PSA 1 1 Dokumentasjonsprosjektet Temadag Dokumentasjonsbyrden i næringen 12. November 2015 Bjørn Thomas Bache 2 Bakgrunn Industrierfaringer Det er for mye papirmøl, sa Tord Lien og pekte på den enorme mengden

Detaljer

Dokumentasjonsprosjektet

Dokumentasjonsprosjektet Dokumentasjonsprosjektet Temadag Dokumentasjonsbyrden i næringen 12. November 2015 Bjørn Thomas Bache 1 Bakgrunn Industrierfaringer Det er for mye papirmøl, sa Tord Lien og pekte på den enorme mengden

Detaljer

Møteinnkalling. Olje- og energiutvalg. Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Olje- og energiutvalg. Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Olje- og energiutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 98741. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk kontinental t sokkel Oljedirektoratet, seminar Klimakur 20.8.2009 Lars Arne Ryssdal, dir næring og miljø Oljeindustriens Landsforening 2 Mandatet vårt - klimaforlikets

Detaljer

Arktiske værfenomener

Arktiske værfenomener Arktiske værfenomener HMS-utfordringer i Nordområdene Helge Tangen, Regiondirektør Vervarslinga for Nord-Norge 24-25 mars 2014 Innhold Litt om Meteorologisk institutt i nord Arktisk vær Hvordan løser vi

Detaljer

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Lørdagsuniversitetet, 13. februar 2016, Tromsø Maaike Knol Norges Fiskerihøgskole Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi UiT Norges

Detaljer

HIGH NORTH CENTRE FOR BUSINESS AND GOVERNANCE. Professor Frode Nilssen 14.01.15

HIGH NORTH CENTRE FOR BUSINESS AND GOVERNANCE. Professor Frode Nilssen 14.01.15 HIGH NORTH CENTRE FOR BUSINESS AND GOVERNANCE Professor Frode Nilssen 14.01.15 www.sarinor.no Visjon for SAR i Nordområdene: «Norge skal være verdensledende i planlegging, koordinering og gjennomføring

Detaljer

Referat OLF utvalg miljø (UM)

Referat OLF utvalg miljø (UM) Referat OLF utvalg miljø (UM) Dato: 13.april 2012 Sted: OLFs lokaler, Stavanger og Oslo Referent: Hildegunn T. Blindheim Tilstede: Ottar Minsaas, Total E&P Norge Eimund Garpestad, ConocoPhillips Edgar

Detaljer

Prosjekt STØY. Sikkerhetsforum Aud Nistov Oljeindustriens Landsforening (OLF)

Prosjekt STØY. Sikkerhetsforum Aud Nistov Oljeindustriens Landsforening (OLF) Prosjekt STØY Sikkerhetsforum 23.03.2011 Aud Nistov Oljeindustriens Landsforening (OLF) Innhold 1. Kort om dagens status 2. Petroleumstilsynets støyseminar 1.februar 2011 3. Møte mellom OLF og Norsk Industri

Detaljer

Beredskap i nordområdene

Beredskap i nordområdene Beredskap i nordområdene Erfaringer fra beredskapsøvelse på Svalbard Hans Petter Mortensholm Storøvelse i Grenland, uke 39, 2017 Fakta, fokus på kjemikalihendelse, evakuering av befolkning, oljevernøvelse,

Detaljer

Framtidig aktivitet og konsesjonsrunder. Espen Myhra Leteseksjonen Olje- og energidepartementet

Framtidig aktivitet og konsesjonsrunder. Espen Myhra Leteseksjonen Olje- og energidepartementet Framtidig aktivitet og konsesjonsrunder Espen Myhra Leteseksjonen Norske konsesjonsrunder Kilde: OD 18. runde omfattende tildelinger sommeren 2004 Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder 2004 Nordsjøen

Detaljer

Beredskap og støttefunksjoner. Konsekvensutredning for Barentshavet sørøst Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet

Beredskap og støttefunksjoner. Konsekvensutredning for Barentshavet sørøst Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Beredskap og støttefunksjoner Konsekvensutredning for Barentshavet sørøst Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet Åpningsprosessen for Barentshavet

Detaljer

petroleumstilsynet hovedprioriteringer

petroleumstilsynet hovedprioriteringer petroleumstilsynet hovedprioriteringer 2014 ØVERST PÅ AGENDAEN Hovedprioriteringene er områder Ptil mener det er spesielt viktig at næringen arbeider med i året som kommer. HPene er valgt på bakgrunn av

Detaljer

Shells tilnærming til organisatoriske faktorer i ulykkesgransking

Shells tilnærming til organisatoriske faktorer i ulykkesgransking Shells tilnærming til organisatoriske faktorer i ulykkesgransking Formiddagsseminar Ptil Ullandhaug 27. April 2010 Morten Andreassen Rådgiver Operasjonell Sikkerhet Copyright of Royal Dutch Shell plc 27.

Detaljer

Arne Mikal Enoksen. Deltakere i revisjonslaget JF, IF, SAA, OH, AME 2.10.2009

Arne Mikal Enoksen. Deltakere i revisjonslaget JF, IF, SAA, OH, AME 2.10.2009 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med Petro-Canada Norge AS forberedelser til boring av letebrønn 34/4-11 Aktivitetsnummer 025338003 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o

Detaljer

Entreprenørsamling 31. oktober 2006

Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Trepartssamarbeidet Samarbeid for sikkerhet (SfS) Svein Anders Eriksson Fagleder F-logistikk og beredskap Myndighetenes utgangspunkt ved oppretting av SfS St.meld.7

Detaljer

Nyheter fra KLIF. Presentasjon er på regelverkforums møte 1.12.2010. Seniorrådgiver Ingrid Bjotveit, KLIF

Nyheter fra KLIF. Presentasjon er på regelverkforums møte 1.12.2010. Seniorrådgiver Ingrid Bjotveit, KLIF Nyheter fra KLIF Presentasjon er på regelverkforums møte 1.12.2010. Seniorrådgiver Ingrid Bjotveit, KLIF Høringer og regelverksendringer som kan innvirke på HMS-regelverkets område Retningslinje for rapportering

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Gunnar Dybvig

Begrenset Fortrolig. T-3 Gunnar Dybvig Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med selskapets oppfølging Wintershall Norge AS 028000002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer