Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2008 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april Årbok misjonstidende 5b 164.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2008 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2009. Årbok 2009. misjonstidende 5b 164."

Transkript

1 Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2008 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2009 Årbok 2009 misjonstidende 5b 164. årgang

2 Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2008 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2009 Årbok 2009 misjonstidende 5b 164. årgang forsideill.: bjørn mike boge til ettertanke: når vi gjev ut det siste brødet og alt ser håplaust ut, då startar aksjonen i åndeverda og englar sørgjer for at underet skjer. når trua i hjarta stig opp til hovudet og tek over styringa, ser vi meir av det gud har av ressursar til oss menneske. innhold Helsing frå leiinga Årsrapport fra landsstyret Årsrapporter Brasil Etiopia Europa: England Estland Frankrike Japan Kamerun Kina/Hongkong Madagaskar Mali Midtøsten Pakistan Thailand Laos Sør-Afrika Norge Nettverk for menighetsplanting NMS Gjenbruk NMS U Misjonshøgskolen Senter for Interkulturell Kommunikasjon Nye utsendinger Regnskap Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Tabeller og oversikter Navne- og adresselister Ledelse og administrasjon Regioner Pensjonerte hjemmearbeidere Misjonærer i norgestjeneste Pensjonerte misjonærer Organisasjonskart Navneregister

3 helsing frå leiinga tekst: kari skår sørheim landsstyreleiar Takk for drømmen Takk for drømmen, sto det på framsida av Misjonstidende nr 8 i fjor. Bladet var prega av sommaren sitt store høgdepunkt for NMS-folket, GF Vi er mange som kjenner på takk for det vi fekk oppleva desse dagane. Viktige vedtak vart tekne, strategiar for NMS vart lagde, levande formidling av misjonsoppgåver og utfordringar fylte tankar og engasjement. God og byggjande forkynning gav næring til trua, og gleda over å vera saman om oppgåva gav styrke. Det er ikkje vanskeleg å vera takksame for dette. GF er for lengst over og kvardagen er tilbake over heile NMS- kontinentet, men draumen ber vi med oss og vi takkar for den! Eg veit kva tankar eg har med dykk, seier Herren, fredstankar og ikkje ulukketankar. Eg vil gje dykk framtid og håp. Jeremia 29,11. Desse orda gjev oss grunn til glede og frimod, og viktige element i Guds draum ligg gøymt i dette ordet. Vi skal formidla framtid og håp frå ein Herre som har fredstankar for sitt folk! Vi skal formidla evangeliet om han som kom for å skapa fred og forsoning mellom Gud og menneske, Jesus Kristus. For alt dette er av Gud, han som ved Kristus forsona oss med seg og gav oss forsoningstenesta, 2. Kor 5,18. Og på Kristi vegne skal vi invitera til forsoning med Gud. NMS tek dette på alvor. Gjennom evangelisering og kyrkjebyggjande arbeid, gjennom diakoni og bistand, gjennom leiar- og organisasjonsbygging er vi med å formidlar Herrens fredstankar, tankar som gjev framtid og håp. I mange land, på fleire kontinent arbeider vi med dette som drivkraft og vi gler oss stort over det som skjer. Guds kyrkje veks og enkeltmenneske og lokalsamfunn får del i Herrens fredstankar. Landsstyret takkar for samarbeid og trufast arbeid. Frivillige og tilsette gjer ein stor innsats, og vi takkar dykk alle. Vi har fått store økonomiske utfordringar, og det kan kjennast som vi er for få som drar lasset. Men vi misser så langt frå motet, vi trur Gud veit kva tankar han har for oss også i slike tider. Difor ber vi om visdom og leiing, og vi ser med forventning framover. Antonie Mæland på scenen saman med mange andre barn på GF i Bergen Foto: Eivind Hauglid årbok

4 årsrapport frå landsstyret 2008 Å omsetja draumen i handling Bergen viste seg frå si aller beste side medan NMS arrangerte generalforsamling i byen juli Det gjorde også NMS. Foto: Eivind Hauglid

5 tekst: for landsstyret i nms kjetil aano, generalsekretær Generalforsamlinga 2008 hadde som tema: Guds draum. Gjennom temaet makta organisasjonen å løfta fram noen av dei visjonane som er berande for arbeidet vårt. Arrangementet i Bergen var ei viktig inspirasjonsinnsprøyting. Det makta å få fram visjonen, og det fekk oss samtidig til å sjå noe av breidda i det arbeidet som NMS utfører i dag, og den viktige rolla som organisasjonen har spelt gjennom åra. Vi fekk fram - kanskje tydelegare enn føregåande arrangement - alle desse sidene ved vårt arbeid: NMS er og har vore ein viktig reiskap i arbeidet med å gjera den kristne kyrkja endå meir global. Vi lever i dag i ein situasjon der dette er realitetar. NMS har vore med på å forma norske haldningar til verda utanfor. Gjennom vårt arbeid har vi i større grad enn vi tenker til dagleg, bidratt til å skapa eit aktivt forhold til verda utanfor vårt eige land. Lenge før NRK sine utanrikskorrespondentar, lenge før reisereportasjar i radio og TV, og lenge før folk sjølve reiste for å sjå, opna misjonsrørsla opp verda, slik at det ukjende ikkje lenger var ukjent, men kom inn i stovene i form av land, stader og menneske med ansikt og namn. NMS har slik også vore med på å forma vår sjølvforståing som nasjon. Vi er eit land som ikkje er seg sjølv nok, men som ønskjer å spela ei aktiv rolle i den verda vi lever i. Dette blir ført vidare i dag i vår sterke kristne og humanitære tradisjon, og gjennom politiske haldningar og politisk arbeid. NMS er ein viktig samtalepartnar med kyrkja og kyrkjene i vårt land og i Europa elles om korleis misjonsdimensjonen ved det å vera kyrkje skal På fyrste ordinære samling for det nye landsstyret fekk dei møte representantane, regionleiarane og representantar for regionstyra. Foto: Eivind Hauglid komme til uttrykk i gamle og etablerte kyrkjestrukturar. I dette perspektivet er det spennande at han som var vår gjestetalar frå England under generalforsamlinga, Stephen Croft, i år skal vera hovudtalar under kyrkjemøtet. Også frå ei teknisk side var GF stort sett eit vellukka arrangement. I tillegg var frammøtet under generalforsamling på eit nivå vi kan vera stolte av, og det lovar godt for organisasjonen sitt arbeid framover. Dessutan var også den økonomiske sida ved GF i Bergen under god kontroll. Det er grunn til både å takka arrangørane for sterk innsats, og til å rosa dei for godt arbeid. Likevel peikar også dette arrangementet på det som er NMS sine to hovudutfordringar framover: Vi har eit trufast og aktivt misjonsfolk, men tilveksten av nye som støttar vårt arbeid og identifiserer seg med vår visjon held ikkje tritt med fråfallet. Det tyder at ei stadig mindre gruppe menneske ber ein stadig større del av vårt totale arbeid. Den andre utfordringa er at vi har ein struktur som avspeglar ei tid då ting var annleis. Generalforsamlinga ga på den eine sida ikkje støtte til landsstyret sitt forslag om ei moderat endring av strukturen. På den andre sida fekk landsstyret beskjed om at det måtte arbeidast aktivt og systematisk både med rekruttering og struktur. Dette arbeidet har ein sjølvsagt hatt fokus på også før 2008, men det blir vidareført mede større styrke i treårsbolken fram mot neste generalforsamling. Tida etter sommaren 2008 har vist at dette er meir nødvendig nå enn vi var klar over. Eit nødvendig oppgjer 2008 var også året då vi starta ein gjennomgang av organisasjonen sitt forhold til den gruppa vi ofte omtalar som misjonærbarn. Det er eit årbok

6 årsrapport frå landsstyret 2008 Internatdrifta ved Den norske skolen på Madagaskar vart formelt avslutta i januar Foto: NMS-arkiv vore barn av våre tilsette i utlandet eller elevar ved våre skolar, at når dei i ettertid slit med konsekvensar av sin bakgrunn, er det systemet - og ikkje dei - det er noe gale med. Vi gjorde det vi trudde var best, vi visste ikkje betre. I dette var alle meir eller mindre fanga: Også andre grupper, som foreldra og dei tilsette, var ein del av systemet. Det tyder ikkje at desse kan fritakast frå ansvar. Alle må bera ansvaret for dei vala dei har gjort i livet. Men vi kan likevel erkjenna systemfeil. upresist omgrep; for det første er dei fleste langt frå barn lenger, dessutan omfattar dette arbeidet alle som var elevar ved våre skolar, enten dei var barn av misjonærar eller ei. Ei treårig prosjektstilling blei etablert. Målet er å søkje å gå gjennom og bearbeida fleire sider ved organisasjonen si historie med skolegang, internat og heimkomst. Arbeidet blei vedtatt koordinert med eit tilsvarande prosjekt hos Norsk Luthersk Misjonssamband. Meir enn 2500 personar fell inn under målgruppa som prosjektet definerer. Arbeidet tar utgangspunkt i at vi i NMS, til liks med mange andre organisasjonar, har erkjent at det var sjølve systemet med internat for barn heilt ned til 6-årsalderen som var feil. Det er to hovudproblem med denne ordninga: Som ordning er det dårleg. Seinare erfaring og forsking har vist at å ta barna frå foreldra slik det her blei gjort, er som ordning ikkje tilrådeleg, og har mange negative effektar både på kortare og særleg på lengre sikt. Som ordning er det skadeleg, rett og slett. Det inneber likevel ikkje at alle som har gått på internat er skada eller bare har hatt dårlege erfaringar. Ordninga med internat er for sårbar, og vi har bare undervegs erkjent kor sårbart for overtramp og jamvel overgrep systemet er. Samtidig er det viktig å understreka at det også er legitimt å ha gode historier å fortelja. Vi er glade for kvar einaste person som har gått gjennom eit skole- eller internatopphald og har gode minne knytt til det. Dette er ei innsikt vi har fått over tid. I takt med veksande erkjenning er skole- og internatsystem langsamt lagt om. Likevel finn vi det rett at vi som organisasjon nå tar eit oppgjer med dette. Dette oppgjeret omfattar minst tre sider: Vi må formidle til alle dei som har Dette er på mange måtar organisasjonens sitt traume. Vi må kunne spørje: Korleis kunne vi, som kjenner Jesus sine ord om desse våre minste små, skapa ordningar som i så liten grad faktisk tok omsyn til dei reelle behov våre eigne barn hadde? Organisasjonen har eit behov for å bearbeide eigne historiske erfaringar. Oppgjeret skal vise veg framover. Dette er eit prosjekt med mange kjensler på alle sider. Vi vil ikkje makta å gjennomføra eit slikt oppgjer utan å såra kjensler og å skuffa forventningar. Vi må vite at når vi tar i vanskelege saker, virvlar vi opp masse støv. Eg er likevel overtydd om at det er rett av oss å gjere dette. Vi har grunn til å sjå sjølvkritisk på det vi har gjort, og ta eit oppgjer på den måten vi finn det rett. Og så må vi søkje å gå vidare med frimot. Konkret gjennomførte vi hausten 2008 eit stort kartleggings- og førebuingsarbeid. Det vil føra til at vi våren 2009 kjører ei stor spørjeundersøking. Den går parallelt med at 6 årbok

7 Mekane Yesus-kirken i Etiopia har etablert eit eige misjonsselskap. Foto: Tore Askildsen målgruppa også får tilbod om å kommunisere si historie på andre måtar, anten til NMS eller til ein frittståande instans. Og etter at undersøkinga er summert opp, vil vi frå NMS administrasjon skrive eit tilsvar, og derifrå skissere oppfølgingsvegar vidare. Finanskrise og omstrukturering Dei to siste åra har vore gode inntektsår i NMS. I 2007 hadde vi det høgaste givarresultatet nokon gong, og 2008 var det nest beste i kronetal. Likevel er organisasjonen inne i ein økonomisk situasjon som er vanskeleg. Pris og kostnadsnivå aukar meir enn inntekter. Trass i vesentleg satsing på nyrekruttering, nye innsamlingsmetodar og ein kreativ og inspirert stab, er ikkje givargrunnlaget til NMS i tilstrekkeleg grad fornya. Dette har vi kjent til lenge. Det er også bakgrunnen for at generalforsamlinga i 2008 vedtok at endringar i struktur og arbeidsformer var nødvendige. Det er etablert eit eige prosjekt for å gjennomføra dette. Det er viktig for å utforme eit NMS som kan vera livskraftig i mange år framover. Samtidig viste situasjonen utover hausten 2008 at det i tillegg til dette meir langsiktige, også er nødvendig med meir kortsiktige tiltak. Den globale finanskrisa ramma også NMS direkte på to måtar: Gåveinntektene blei lågare enn vi hadde håpa på, og kostnadane med å halda våre lovnader til misjonsarbeidet globalt, blei høgare enn vi hadde budsjettert med. Det har også gjort det nødvendig å førebu kutt i både aktivitetar og stab. Sjølv om tiltaka først blir gjennomførde i 2009, er det økonomiske grunnlaget som gjer dette nødvendig å finna i det som skjedde i Trass i desse vanskane vil eg berømma alle i organisasjonen, også dei som direkte blir ramma av desse vanskane, for ein sterk vilje til å finna løysingar og eit sterkt ønske om å gjera det som må til for at NMS skal fortsetje med å vera ein livskraftig misjonsorganisasjon med eit verdsvidt perspektiv. Verda er vårt sokn De vil i denne årboka finne rapportar og artiklar frå alle land og aktivitetsområde som NMS er involvert i. Det er eit privilegium å få arbeide i ein organisasjon som har eit slikt vidt nettverk, og som gjennom alle våre år har opparbeida seg ein stor konto velvilje, tillit og respekt hos kyrkjeleiarar i mange land. Av det globale arbeidet vi er ein del av, ønsker eg å trekke fram fire saker av ulik karakter. Men til saman viser det noe av mangfaldet og omfanget av NMS sitt engasjement: Mekane Yesus: I januar 2009 feira Den Lutherske kyrkja i Etiopia, Mekane Yesus (EECMY) femtiårsjubileum. Her var NMS tydeleg til stades, ved m.a. landsstyreleiar Kari Skår Sørheim og program- og kommunikasjonssjef Leif Hadland. Det var eit storstilt arrangement. Alt året før hadde EECMY lagt to viktige brikker på plass: Dei hadde lagt planar om eit stort kyrkje- og kongress-senter i utkanten av hovudstaden Addis Abeba, og dei etablerte EECMY s misjonsselskap. Begge deler har direkte med NMS å gjere: Det første er at vi blir inviterte til å delta på lik linje med andre internasjonale partnarar og lokale kyrkjelydar og synodar i arbeidet med å støtta kyrkjesenteret. Det andre er at vi er i forhandlingar om eit samarbeid med det nyetablerte misjonsselskapet om misjon saman, truleg i Mali. Mali: Ikkje noen stad er vårt arbeid så internasjonalt som i Mali. I tillegg til misjonærar frå fleire land, repre- årbok

8 Uviss framtid, vissa om framtida I mange av våre samarbeidsland har folk opplevd store endringar i året som gjekk. Verda er stadig ein usikker stad. Det har vore katastrofar som jordskjelv i Kina og syklonar på Madagaskar. Fleire land, som Thaiårsrapport frå landsstyret 2008 Misjonærene Tom K. Rode Kristoffersen og Ole-Jacob Grønvold i samtale med Qiu Zhonghui, generalsekretær i Amity Foundation. Foto: Trond Hjorteland senterer dei også ulike kyrkjetradisjonar. Det gjer spørsmålet om kva profil den framtidige kyrkja blant fulanarar i Mali skal ha, til eit viktig og levande spørsmål. Dette har ført til at våre misjonærar har arbeidd med økumeniske og teologiske spørsmål på ein veldig konkret og jordnær måt. Det dreier seg om korleis ein konstitusjon skal sjå ut i, og korleis ein skal forholda seg til vaksendåp og barnedåp. Korleis lage ordningar som er t e o l o g i s k h a l d b a r e og samtidig fleksible nok til å møta ein svært mangfaldig afrikansk kyrkjerøyndom? Her har vi opplevd gode og konstruktive prosessar med kloke innspel frå både norske og afrikanske samarbeidsorganisasjonar. Blant det mest spennande i prosessen er at det er blitt trygt og målretta leia av ei afrikansk kvinne med basis i Kenya. Vi har godt av å lære å bytte roller. Kina: NMS fekk i løpet av 2008 sin andre misjonærfamilie i Kina. Begge er busette i Hongkong, men oppgåvene til begge er heilt eller delvis retta mot kyrkja i Kina. Dette er eitt av mange teikn som syner at også i Kina skjer det endringar. Vi er engasjerte i teologisk undervising med andre ord i arbeidet med å utruste unge kvinner og menn til å ta leiaransvar i ei kyrkje som veks. Arbeidet vårt omfattar også ei rekke diakonale prosjekt, det meste i Hunan Provins. Det er elles verdt å nemna at Amity Foundation, som NMS arbeider nært saman med i Kina, var svært aktiv i arbeidet etter det store jordskjelvet i Sichuanprovinsen våren Også kyrkja deltok på mange måtar i redningsoppryddings- og oppfølgingsarbeidet der. Pakistan: Det er fleire tiår sidan NMS har hatt misjonærar plassert i Pakistan. Men vi har likevel styrka våre relasjonar til kyrkja der, særleg Peshawar bispedømme. Dette er ei kyrkje som lever midt i ei storpolitisk heksegryte, og som opplever både ein usikker politisk situasjon og religiøse motsetningar på nært hald dagleg. Samværet og kontakten med kyrkja i dette området minner oss om den fundamentale usikkerheten som vi som menneske lever under og den grunnleggjande teologiske sanninga at livet er skjørt og at sann tru ofte medfører smerte og påkjenningar, ja, jamvel forfølging. 8 årbok

9 Frå kjøkkenet til Edwards Scool som blir dreve av Den pakistanske kyrkja. Foto: Per Ivar Johansen land og Madagaskar, har opplevd politisk usikre tider, og kyrkjene blir ofte trekte inn i stridar på ulike vis. Den globale finanskrisa har ramma mange av våre samarbeidsland. Folk merkar at det vesle dei har av pengar rekk endå kortare nå enn før. I ein slik fundamentalt usikker situasjon er vi som misjonsrørsle utfordra til stadig å bere med oss det beste vi har til våre medmenneske: Guds gode gåver, og alle sider ved dei gåvene vi har fått. Vi skal frimodig dele evangeliet ved å peike på han som midt i ein usikker livssituasjon kan gi oss framtid og håp. Og vi skal midt i det usikre livet våge å tru at også våre handlingar og vårt nærver er teikn som peikar på han som er håpet. Misjonærer på feltene i perioden (per 31.12) Land Brasil Estland Etiopia Frankrike Hongkong Japan Kamerun Kina Kroatia London Madagaskar Mali Midtøsten Thailand Misj. i Norgestjeneste Kv Menn Ansatte i Norge i siste treårsperiode: Alle tall per 31. desember HA Regioner MHS inkl. SIK MHS SIK Antall * Årsverk , ,5 181 * inkl. fire personer i Fredskorpset årbok

10 brasil årsrapport tekst: mona dysjeland representant Guds misjon vår lidenskap Misjon er først og fremst Guds misjon, men kan bli vår lidenskap. Vi blir så bergtatt av den at vi av takknemlighet og glede stiller oss til disposisjon for å ta del i den. Dette sa kirkepresident Walter Altmann i sin åpningstale på IECLBs kirkemøte i Guds misjon vår lidenskap var også temaet for kirkens misjonsplan, PAMI. PAMIs første fase var perioden , og det er klart for kirken at den ikke kan henge igjen i fortiden og stole på gamle tradisjoner. Det er en illusjon at troen består og formidles videre av seg selv. Troen blir skapt i oss ved at Guds Ord blir forkynt og Ånden får virke. Det er flott å se det tydelige fokuset IECLB nå setter på misjon. I basisdokumentet som er utarbeidet for misjonsplanen, sies det med klare ord at kirken må ha et utadrettet engasjement, og at en misjonerende kirke må være villig til å krysse både geografiske, etniske og kulturelle grenser. Dette vil si at mye burde ligge til rette for et bedre samarbeid mellom de ulike fløyene innad i kirken. Meningene er likevel delte i synet på hvordan misjonsbegrepet skal defineres og oppdraget utføres. Kanskje kan en felles lidenskap for misjon være den motiverende faktoren som fører fløyene nærmere hverandre og åpner for dialog og større vilje til samarbeid. Menighetsdannelse Både menigheten i Santa Fé do Sul og menigheten i São José do Rio Preto drives nå videre av brasilianske arbeidere etter at de norske misjonærfamiliene Bakke og Nyvoll avsluttet sine tjenesteperioder. Arild og Evy Nyvoll reiste hjem til Norge i desember 2008 og overlot arbeidet til den nyordinerte misjonæren, Tiago Seilert. Det ble ingen brå overgang for menigheten, siden Seilert hadde sin praksisperiode i São José do Rio Preto, og jobbet et par år sammen med Nyvoll. NMS har samarbeidet med misjonsorganisasjonen Missão Zero i dannelsen av disse to menighetene. Missão Zero har som mål å danne lutherske menigheter i områder hvor det er få evangeliske kristne og ingen luthersk menighet fra før. I 2009 feirer Missão Zero 20-årsjubile- 10 årbok

11 Marked i Nordøst-Brasil. Foto: Mona Dysjeland um. Organisasjonen har i dag mange ansatte og et stort antall misjonsvenner som støtter arbeidet økonomisk, gjennom deltakelse på forskjellige områder og gjennom forbønn. NMS har bidratt både med personell og finansiering til de prosjektene Missão Zero driver, for eksempel evangeliseringsaksjonen i Petrolina i det nordøstlige Brasil. En tidligere student ved det teologiske fakultetet FATEV jobber nå som misjonær i den nye menigheten. Han forteller om en aktiv menighet i vekst og utvikling. Det er viktig at de nye menighetene blir fulgt opp, og NMS ønsker å hjelpe til i arbeidet med å skolere lokale medarbeidere og frivillige. I denne forbindelse har vi siden 2007 støttet en toårig desentralisert bibelskole i Nordøst-Brasil. Alle de nye lutherske menighetene i området sendte elever til bibelskolen, og til sammen var ca. 50 elever samlet til intensive undervisningshelger hver måned. Bibelskoleprosjektet har vært svært vellykket, og siden det er en mobil bibelskole, vil den fra og med 2009 bli arrangert i Missão Zero sitt andre misjonsområde i delstaten São Paulo. Igjen er over 50 frivillige medarbeidere påmeldt. Alle elevene er engasjerte i ulike tjenester i sine lokalmenigheter. Mona Dysjeland er ansatt som studentprest og lærer ved FATEV. Skolen ligger i Curitiba i Sør-Brasil, men samler studenter fra hele landet. De fleste har luthersk bakgrunn. FATEV ønsker å fokusere på misjon og tilbyr studentene misjonspraksis. De to siste årene har støtte fra NMS gjort at to grupper med studenter har gjennomført en måneds misjonspraksis i Bolivia. Landsevangelisten Sérgio Schaefer underviser hvert år om disippelskap ved FATEV. Han har stor erfaring og er til oppmuntring og inspirasjon for studentene. NMS har støttet arbeidet til Schaefer i flere år. Schaefer er også en viktig støttespiller og visjonsbærer innad i Missão Zero. Ny verdighet NMS støtter et diakonalt menighetsarbeid i Gravatá i Nordøst-Brasil. IE- CLB har siden 1996 drevet diakonalt arbeid i den tett befolkede og fattige bydelen Riacho do Mel. Området er preget av slum og store sosiale utfordringer. Arbeidsledigheten er høy og skoletilbudet dårlig. Mange roter seg bort i narkotika og prostitusjon i ung alder. Diakon Davi Haeses er ansatt i prosjektet, og kan fortelle om vold i hjemmene, oppløste familier og ungdommer med lav selvtillit. Diakoniarbeidet har som målsetting å gi mennesker ny verdighet og tro på framtiden. Et dagsenter tilbyr et bredt spekter av aktiviteter, lederkurs og verksteder. Det er også satt opp et lite kirkebygg hvor i hovedsak barn og unge samles til gudstjenester. Mange ungdommer fra prosjektet deltar aktivt i det diakonale arbeidet rettet mot lokalbefolkningen. Haeses har også satt fokus på miljøvern, og mange barn og unge er engasjerte i arbeidet for et bedre miljø. Det er viktig at kirken er til stede i perifere områder og klarer å nå også de svake og marginaliserte i samfunnet. Haeses ønsker å hjelpe barn og unge til å gjenvinne troen på seg selv. Det blir jobbet med utrustning, istandsetting, relasjonsbygging og tiltak som kan fremme inntektsgivende aktiviteter. Misjonsvenneråd Missão Zero har utviklet seg til en misjonsorganisasjon med mange ansatte, mange prosjekt og framtidsvisjoner om å sende misjonærer også til andre land og kulturer. En slik vekst stiller større krav til hvordan arbeidet organiseres og struktureres. Etter modell fra Norge har Missão Zero startet en rekke misjonsvenneråd som gjennom egne avtaler forplikter seg til å støtte spesifikke misjonsprosjekt. Marco Robinson er ansatt for å koordinere dette arbeidet. Han hjelper menigheter til å konkretisere sitt misjonsengasjement. Misjonsvennerådene har styrket Missão Zeros økonomi og gitt økt stabilitet til arbeidet. Missão Zero har 69 registrerte misjonsvenneråd, og 66 av disse har inngått egne misjonsavtaler. Flere av prosjektene NMS støtter legger opp til at folk med ulikt ståsted kan komme sammen og lære av hverandre. Støtten til misjonskoordinator Ingrit Vogt gjør det mulig å få til en bedre kontakt mellom kirkeledelsen og representanter fra Missão Zero. Det er viktig med møtepunkt som åpner for dialog og samarbeid. I Nord- og Nordøst-Brasil har IECLB opprettet et nytt misjonsområde. Avstandene er store, og de lutherske menighetene i området har svært forskjellig profil og utgangspunkt. NMS støtter et prosjekt hvis målsetting er å fremme samarbeidet og legge til rette for møteplasser mellom arbeiderne i området. NMS ønsker å fokusere på undervisning og ledertrening i Brasil, og det har vært fint å få Inger Øybekk tilbake som konsulent og veileder seks uker to ganger årlig. Oppgavene hennes er særlig knyttet til lederutvikling i misjonsområdene. På bibelskolen i Nordøst har hun undervist i hvordan en utarbeider misjonsprosjekt. Det er flott å se det diakonale engasjementet som har oppstått i menighetene som resultat av denne undervisningen. NMS støtter også et lederutviklingsprosjekt i IECLB på nasjonalt nivå. To ganger årlig møtes Det nasjonale rådet for Evangelisk Ungdom. Rådet er sammensatt av ungdomsledere som skal koordinere ungdomsarbeidet i hver av IECLBs 18 synoder. Det er viktig å styrke den nasjonale koordineringen av ungdomsarbeidet og å trene og motivere de unge til å ta på seg lederansvar og oppgaver i kirken. årbok

12 brasil Adresser: NMS: Tlf: Mobil: Representant: Mona Dysjeland (f.o.m. des-08) Samarbeidskirke: Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil C.P Porto Alegre RS Tlf: President: Dr. Walter Altmann glimt fra brasil Studenter frsa FATEV på evangeliseringsoppdrag i Bolivia. Foto: Mona Dysjeland Gleden er stor over 26 nye studenter til FATEV dette året, og åtte av dem kommer fra Nordøst-Brasil. Det er litt spesielt å motta elevene fra Nordøst. De er selv frukt og et resultat av det arbeidet som FATEV og Missão Zero har drevet de siste årene. Idaiane er en av disse ungdommene. Hun ble kristen for tre år siden da Missão Zero gjennomførte en misjonskampanje og startet en luthersk menighet i hjembyen hennes. Etter ett år i menigheten hadde Idaiane jobbet seg gjennom store deler av prestens bokhylle, og var begeistret over å få tildelt plass på den toårige bibelskolen som ble startet i området. Skolen ga mersmak. Idaiane engasjerte seg i det meste i menigheten. Hun ledet lovsang, holdt andakter og førte an i evangelisering og diakonale prosjekt. Presten i menigheten kunne både se og bekrefte det Idaiane selv ble mer og mer overbevist om: Gud har kalt henne til å studere teologi og bli misjonær. Misjonærene: Mona Dysjeland Rua Coronel Amazonas Marcondes 1065 Bloco B, Apto Curitiba-PR Tlf: Mobil: Inger Øybekk Konsulentmisjonær (DT) Mobil: Foto: Mona Dysjeland mona dysjeland fakta om brasil Areal: km² (26 x Norge) Folketall: Hovedstad: Brasilia Styreform: Republikk, flerpartisystem Statsoverhode: President Luiz Inacio Lula da Silva (LULA) Offisielt språk: Portugisisk Religion: 73,6 % romersk-katolsk kristne; mye religionsblanding. 15,4 % protestanter, av disse er en million lutheranere. Hiv/aids: 0,7 % 12 årbok

13 etiopia årsrapport tekst: gunvor kongsvik representant Fred, arbeidsro & rekognosering Sangkor i Etiopia. Foto: Kristin Fjelde Tjelle 2008 har vært et rolig år i Etiopia, med konsentrasjon om å bygge ut landet og utdanne de store ungdomskullene. Tusenårsfeiringen etter juliansk kalender startet i september 2007 og varte et helt år. Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY) deltok i den store nasjonale dugnaden, skogplanting. Hovedfesten for kirken var julefeiringen januar. Den kulminerte med TV-overført gudstjeneste. Land og folk 2008 har vært et rolig år i Etiopia. Det var noe spent rundt lokal- og suppleringsvalget i mai, og det har vært noen mindre eksplosjoner. Etiopias intervenering i Somalia og krigføring mot radikale islamister har opptatt folk. Beslutningen om å trekke troppene ut og overlate det fredsbevarende arbeidet til andre afrikanske land, var populær. Det foregår en storstilt utbygging av landet. Det satses mye på utdanning av de store ungdomskullene. Men det er vanskelig å finne en bærekraftig utvikling med gode eksportartikler. Mye jord har blitt brukt til forurensende rosedyrking for eksport til Europa. Med finanskrisen har salget gått ned med 30-40%. Mangelen på valuta fører til at importerte varer blir dyre, hvis de overhode kan skaffes. Matvarepriser øker og gjør livet svært vanskelig for de fattige, særlig i byene. Beghi Gidami synode En del av synodens arbeid ligger i regionen Benishangul Gumuz, ellers tilhører alt regionen Oromia. NMS støtter en femårsplan for evangelisering blant folkegruppene mao og komo. Komo-folket bor mest i Tongo og ned mot Sudangrensen. Folkegruppen mao bor i Tongo og spredt i de andre prostiene. Utfordringene er forskjellige. I GumaGaraArba har de fleste tradisjonell religion. Noen er ortodokse kristne. Etter at de skjønte at de ikke trenger å forandre sin kultur, er de mer åpne for det kirken har å bringe. Noen kristne ungdommer går hjem til landsbyene sine i helgene og forteller videre hva de har lært. I de andre prostiene er trykket fra muslimer svært sterkt. Det er i mange tilfeller med fare for sitt liv at noen forkynner eller konverterer. Synodeledelsen ber dem være forsiktige. Mange er likevel frimodige og får svi for det. Beghi Gidami synode ønsker å utvide nybrottsarbeidet i alle retninger. I nordøst vil de møte maoer som har hatt arbeid fra Vestre Synode i nord. I sørvest ønsker Gidami prosti å gå ned til komoene. I nordvest årbok

14 Foto: Kristin Fjelde Tjelle og i sørøst bor det oromoer fra Harar som mener at det å være oromo er å være muslim. Harar ble hardt undertrykt av kristne keisere. Nå ønsker de kristne i Beghi Gidami å nå dem med evangeliet. Det er en åndskamp nesten på liv og død. Vestre synode Arbeidet i Agalo Meti, Sirba Abaya og Assossa vokser og er i godt gjenge. Fem studenter studerer teologi på Onesimus Nesib Seminaret i Aira, to av dem kvinner. To vil bli ferdige til sommeren og ordinert, tre til sommeren Ungdomssenteret i Koncho ble innvidd 30. november Et flott bygg, som vi håper skal bli til velsignelse både for ungdommene og for hele samfunnet. Gjestehuset i Assossa ble innvidd 6. desember. Et nydelig bygg vi håper skal bli et kristent senter i byen. I november dro vi til Metekel sone nord for Blånilen på rekognosering. Fortsettelsen på den historien kommer i Årboka Hovedkontoret Hovedkontoret organiserer kurs for prester. De støttes av Den norske presteforening og NMS. To studenter får stipend til å ta mastergrad i teologi ved Evangelisk Høyere Studier i Teologi (EGST) i Addis Abeba. Biblioteket på Mekanissa-seminaret får støtte til innkjøp av litteratur. Variert arbeid DB støtter et variert arbeid, bl.a. helsesøstre i Agalo Meti og Sirba Abaya og Boka-klinikken. Hilde Masvie arbeider som lærer ved sykepleierskolen i Aira. De er nå i tredje og siste året av kurset. Hilde var lenge eneste ansatt. Det medførte en stor ansvarsbelastning og mye ekstra arbeid. Nå er to andre fast ansatt ved skolen. Kvinner med uterus-prolaps får støtte for reise til sykehus og betaling for operasjonen. Kvinner med fistula pga. vanskelig fødsel får transport til sykehuset, og behandlingen er gratis. Dette arbeidet har blitt støttet av Inner Wheel, Norge og FOKUS. Ca. 80 kvinner har blitt hjulpet dette året. I 2009 går Inner Wheel og NMS videre uten støtte fra FOKUS. I budsjettet ligger også stipend til fire jordmorstudenter. Hvis det skal bli slutt på fistula, må fødselshjelpen bedres. Undervisning og holdningsskapende arbeid mot hiv. Støtte til egen aktivitet for de som er rammet av aids i Gimbi. Integrerte landsbygdutviklingsprosjekt. Vi støttet tre slike i 2008, i Nonno, Bikilal og Beghi Gidami. I 2009 starter et nytt, og et femte forberedes for Disse prosjektene arbeider i et vidt spekter: veterinærklinikker, hiv/aids-undervisning, helseundervisning, vann og sanitæranlegg, grønnsaksdyrking og tilberedning, kreditt- og spareklubber, kontroll av overflatevann, jordforbedring og bekjempelse av termitter. 4-5 mill kroner er ikke et stort beløp, men Mekane Yesus-kirkens utviklingsavdeling (DASSC) gjør en strategisk sett viktig jobb. Medarbeiderne er ivrige og blir godt mottatt. Det er få andre ikke-offentlige organisasjoner (NGO) i dette området. Det som gjøres i prosjektene, har en smitteeffekt. De norske rådgiverne i det- 14 årbok

Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2009 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2010 Årbok

Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2009 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2010 Årbok Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2009 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2010 Årbok 2010 misjonstidende 5b 165. årgang Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2009 Oppdaterte navne-

Detaljer

Åsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2007 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2008. Årbok. 163. årgang

Åsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2007 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2008. Årbok. 163. årgang Åsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2007 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2008 Årbok 2008 4b 163. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e a k t u e l t o m m i s j o n o g

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri fokus misjon s tidende nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri 4 10 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

mai 2007 162. årgang aktuelt om misjon og kirke ny giverordning: NMS ønsker faddere

mai 2007 162. årgang aktuelt om misjon og kirke ny giverordning: NMS ønsker faddere mai 2007 5 162. årgang aktuelt om misjon og kirke ny giverordning: NMS ønsker faddere Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Seehusensgt

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1 Sak 1 1 Innhold: Saksliste: Side Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2009 2011...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM Norge...11 4. NLM Ung...14 5. Økonomi...15 6. NLM Personal...15

Detaljer

mai 2010 165. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Etter GF 4 Seksuelle krenkelser 8 Bli med på lesertur 13

mai 2010 165. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Etter GF 4 Seksuelle krenkelser 8 Bli med på lesertur 13 mai 2010 5 165. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Etter GF 4 Seksuelle krenkelser 8 Bli med på lesertur 13 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum,

Detaljer

tidende nr. 8-2014 169. årgang misjonstidende 8-2014 1

tidende nr. 8-2014 169. årgang misjonstidende 8-2014 1 verdig liv misjon s tidende nr. 8-2014 169. årgang misjonstidende 8-2014 1 Kjære leser Som de fleste av oss erkjenner, er det å være født i Norge et privilegium. Vi lever et liv i en velstand og en trygghet

Detaljer

tidende nr. 7-2014 169. årgang misjonstidende 7-2014 1

tidende nr. 7-2014 169. årgang misjonstidende 7-2014 1 misjon s tidende nr. 7-2014 169. årgang misjonstidende 7-2014 1 Kjære leser Det er høst, en ny start, og vi som jobber med innsamling i NMS lurer på om vi klarer å nå de målene som er satt for året. Det

Detaljer

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur!

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur! Nytt fra Møre August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. Elisabeth Østergaard 11 møre 2 8 Rikt tilbud til seniorer Det

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

gjort en baseline undersøkelse prosjektområdene. Rapporten

gjort en baseline undersøkelse prosjektområdene. Rapporten Les også: አዲስ አበባ Addis Abeba, nr. 2-2015 Hvorfor jobber NMS med minoriteter og indigene folkegrupper? Grand Ethiopia Renaissance Dam - snart stiger vannet. S. 2 WEWEP startskuddet har gått for andre gang!

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

Misjon til forandring

Misjon til forandring Misjon til forandring «Som Far har sendt meg, sender jeg dere» (Joh. 20.21) Innhold 2: Forord 5: Historikk «Misjon til forandring utfordringene fra Edinburgh 2010» 6: 1. Dåp og misjon 8: 2. Økumenikk og

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus? Nytt fra Oppland/Øst Desember 2012/ januar 2013 Nr. 6 12 årgang www.normisjon.no Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. Svein Ruud 11 oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte 2 Innhold S 2: Oddwin Solvoll På en ny måte S 3: Svein Jacobsen Lokalmenighetens rolle i misjonen S 4-5: Fred Håberg Dette burde alle forstandere få anledning til S 6-7: Bjørn Bjørnø Misjonsutfordringer

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Kirken brenner nå også i Vestsynoden

Kirken brenner nå også i Vestsynoden Les også: Addis Abeba, nr. 2-2011 Kirken brenner nå også i Vestsynoden Unge språkforskere, s. 3 Sinte bier og blide birøktere, s. 6 & 7 Anti Aids Club, s. 9 Intervju med Svein Volden, s. 10 For om fjellene

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV 1-12 Å r g a n g 1 0 9 Portrettet: EILIF TVEIT SPESIALUTGAVE med fokus på FORVANDLEDE LIV Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen www.misjonsforbundet.no

Detaljer

Nr. 1-2014 - 143. årgang

Nr. 1-2014 - 143. årgang Nr. 1-2014 - 143. årgang Magasin for kristen tro, tanke og liv 5 Innhold Verdighet Redaktør: Karl Anders Ellingsen Ekspedisjon og abonnement: Olav Helgesen 6 Kompetanse på tvers Postadresse: P.B. 2744

Detaljer

mylder Hellig rom på Hånes ORDFØRER UNDERVEIS NORGESMESTER I FARTA side 25 Eidsvåg og Nupen skaper side 4 Nr 1/2010 ÅRGANG 1 side 7

mylder Hellig rom på Hånes ORDFØRER UNDERVEIS NORGESMESTER I FARTA side 25 Eidsvåg og Nupen skaper side 4 Nr 1/2010 ÅRGANG 1 side 7 mylder Magasin for misjonskirkene i Kristiansandsregionen Nr 1/2010 ÅRGANG 1 Eidsvåg og Nupen skaper Hellig rom på Hånes side 4 NORGESMESTER I FARTA side 25 ORDFØRER UNDERVEIS side 7 MISJONSKIRKENE I KRISTIANSANDSREGIONEN:

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer