En mer rettferdig verden innen rekkevidde!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En mer rettferdig verden innen rekkevidde!"

Transkript

1 En mer rettferdig verden innen rekkevidde!

2 20 % av verdens innbyggere deriblant Norges befolkning bruker 80 % av verdens ressurser. Til gjengjeld bruker 80 % av verdens befolkning bare 20 % av ressursene. Dette er urettferdig og skaper store forskjeller mellom fattige og rike. Som kristne blir vi oppfordret til å leve i solidaritet med dem som ikke har det like godt som oss. Dette ressursheftet er ment som et hjelpemiddel for barne- og ungdomsarbeid i menigheter som ønsker å lære mer om fattigdomsspørsmål. Hva kan vi gjøre som menighet og enkeltpersoner for å skape en mer rettferdig verden? Heftet inneholder informasjon om FNs tusenårsmål, Misjonsforbundet UNGs arbeid i Colombia, spørsmål til diskusjon og samtale, et par konkurranser og praktiske måter du og dere kan engasjere dere på for å bekjempe urettferdighet.

3 FNs tusenårsmål Alle FNs medlemsland har skrevet under på FNs tusenårsmål, som er åtte konkrete mål for en mer rettferdig verden innen Utryddelse av ekstrem fattigdom og sult Før 2015 skal andelen av befolkningen som tjener mindre enn 1 dollar per dag halveres. I samme periode skal andelen av befolkningen som lider av sult halveres. Fakta: I dag lever 1,2 milliarder mennesker i ekstrem fattigdom. Dette betyr at hvert femte menneske i verden lever på mindre enn én amerikansk dollar om dagen, i så dyp fattigdom at de ikke har råd til å spise seg mette. I Colombia, et av Misjonsforbundets samarbeidsland, lever 49,3 % av innbyggerne på under 1 dollar dagen. Vi kan hjelpe til med å nå målet om å utrydde ekstrem fattigdom ved å gi støtte til organisasjoner som jobber med å bekjempe fattigdom og gjøre livet bedre for verdens fattigste. Målet om å utrydde ekstrem fattigdom og sult gjelder for de andre tusenårsmålene også. Ved å jobbe frem mot de andre målene, vil vi kunne redusere fattigdom. Kjøper vi produkter som er merket med Fair Trade, er vi også med og bidrar til at bønder får en god pris for sine varer, noe som kan hjelpe dem å komme ut av fattigdommen og sulten som mange lever i. 2 Oppnå universell tilgang til grunnskoleutdanning Sikre at alle barn skal være i stand til å gjennomføre grunnskolen innen Fakta: Hvis vi klarer å sende alle verdens barn på skolen vil vi klare å bekjempe fattigdom. Gjennom utdanning lærer barn og unge å lese og skrive, de får lære hva som forårsaker sykdom og hva som er årsakene til fattigdom. Utdanning øker selvfølelsen og gir unge muligheten til å strekke seg etter sine drømmer og få en jobb. I mange utviklingsland er utdannelse forbeholdt de rike, og guttene oftere enn jentene. For eksempel blir noen jenter i Kongo tvunget til sex med rektoren eller læreren for å komme seg opp på neste klassetrinn på skolen. Dessuten er lærermangel, overfylte klasserom og dyre skoleuniformer et stort problem mange steder. Dette viser at vi må satse på kvaliteten i utdanningen samtidig som vi prøver å få flere gutter og jenter inn på skolen.

4 3 Fremme likestilling og styrke kvinners posisjon Sikre likestilling, og økte muligheter for kvinner. Eliminere kjønnsforskjeller i grunnog videregående utdanning, helst innen 2005 og ikke senere enn i Fakta: I Misjonsforbundets samarbeidsland, deriblant Kongo, Kina, Colombia og Afghanistan, er det mer vanlig at gutter går på skolen enn at jenter gjør det. Det forventes ofte at jenter skal være hjemme, stelle i huset og passe på eventuelle barn, mens menn skal være ute og jobbe. Jenter mangler ofte kunnskap om hva de skal gjøre for å forhindre at barna blir syke, og de får ikke være med og påvirke samfunnets politiske, sosiale, økonomiske og miljømessige utvikling. Dette kan være hinder for å komme ut av fattigdom. Misjonsforbundets arbeid med menneskerettigheter i Colombia er et eksempel på et prosjekt som prøver å øke fokus på kvinners rettigheter. Gjennom dette har flere kvinner fått større selvtillit og anledning til å påvirke samfunnet i mye større grad enn før. 4 Redusere barnedødelighet Redusere dødeligheten for barn under fem år med to tredeler fra 1990 til Fakta: Dette er et av tusenårsmålene det er enklest å gjøre noe med. 9,7 millioner barn dør hvert år før de fyller fem år. I tillegg dør 3,3 millioner barn før fødselen. Flesteparten av de som dør kunne vært reddet ved hjelp av en enkel vaksine eller billige medisiner. Krig, konflikt, dårlig helsetilbud og fattigdom er årsaker til den høye barnedødeligheten i mange utviklingsland. De fleste dør av lungebetennelse, malaria eller diaré. Hvert år tar diaré alene livet av 1,9 millioner barn i utviklingsland, mens lungebetennelse tar livet av 2 millioner barn under fem år. I utviklingsland er lungebetennelse faktisk en hyppigere dødsårsak enn AIDS, malaria og meslinger til sammen! Tusenårsmål 4 sier at vi skal redusere dødeligheten for barn under fem år med to tredeler. Dette kan vi gjøre noe med hvis vi vil!

5 5 Bedre mødres helse Redusere mødredødelighet i forbindelse med fødsler med tre fjerdedeler fra 1990 til Fakta: Tilgangen på god barselshjelp er mangelvare i mange utviklingsland. Faktisk bor 99 % av alle kvinner som dør som følge av graviditet, fødsel og barsel i utviklingsland. Når kvinner blir gravide i svært ung alder, øker sjansen for å utvikle alvorlige skader eller dø ved fødselen fordi kroppen ikke er klar til å ta imot et barn. Ubeskyttet sex, utilstrekkelig ernæring og dårlig helsestell under graviditeten øker sjansen for komplikasjoner. Ved å støtte organisasjoner som jobber for å bedre mødres helse, vil du kunne bidra til at færre mødre dør ved fødselen. 6 Bekjempe HIV/AIDS, malaria og andre sykdommer Spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre dødelige sykdommer skal stanses innen Fakta: Selv om fattige og rike ofte får de samme sykdommene, er mennesker som lever i fattigdom ofte mer utsatt og mottakelige for sykdom og har færre muligheter til å få medisinsk hjelp. I dag er over 40 millioner mennesker smittet av HIV-viruset eller har utviklet AIDS. 95 % av dem lever i utviklingsland! I Afrika er AIDS-epidemien mer enn bare et helsemessig problem, den har også enorme sosiale ringvirkninger. De som dør er foreldre, lærere, helsearbeidere, bønder, ingeniører eller politikere. Det er disse som produserer kunnskap, mat, bygninger, veier og helsetjenester. De økonomiske og samfunnsmessige konsekvensene er enorme når mange mennesker i produktiv alder dør. Når foreldrene dør, må de eldste barna ofte ta vare på sine yngre søsken. Dette kan hindre dem i å skaffe seg en utdannelse, og disse barnestyrte familiene havner ofte i en fattigdomsfelle. Tusenårsmålet om å stanse spredningen av dødelige sykdommer som HIV/ AIDS, malaria, tuberkulose og andre sykdommer innen 2015 er derfor et veldig viktig mål i kampen mot fattigdom.

6 7 Sikre miljømessig bærekraft Andelen som ikke har tilgang til rent vann skal halveres innen Situasjonen for minst 100 millioner mennesker som lever i slumområder skal være radikalt forbedret innen Fakta: Nesten én milliard mennesker er uten tilgang på rent vann. Utfordringene er størst på landsbygda i utviklingslandene, der bare 76 % har tilgang på rent vann. Som en konsekvens blir mange syke, og sykdom forverrer ofte fattigdom ettersom folk ikke blir i stand til å jobbe. Mange av verdens fattige er avhengige av miljøet som næringsvei gjennom jordbruk, skogbruk og fiske. Forurensning og klimaendringer griper inn i menneskenes livsbetingelser på en fundamental måte. Det skapes økt press på dyrkbar mark, vannressurser og skogområder. Tørke og flom frarøver folk levebrødet, noe som igjen kan føre til at barn ikke får skolegang eller nødvendige helsetjenester. 98 % av klimakatastrofene fra 2000 til 2004 rammet utviklingsland. Vi som bor i Norge har mye av skylden for at CO2-utslippene og naturkatastrofene som forårsaker disse miljøproblemene rammer fattige land. Ved å kutte ned på vårt eget forbruk og leve på en mer miljøvennlig måte, kan vi gjøre vårt for at fattige mennesker skal kunne få det bedre. Slik vil vi bidra til at mange generasjoner etter oss kan bruke jorda og dens ressurser. 8 Utvikle et globalt partnerskap for utvikling Å utvikle et åpent, rettferdig og ikke-diskriminerende handels- og finanssystem, som tar vare på behovene til de minst utviklede landene. Fakta: FN har i flere tiår hatt et mål om at de rike landene skal gi minimum 0,7 % av sitt bruttonasjonalprodukt i bistand. Veldig få land oppfyller dette målet. Kun fem land i verden (Norge, Sverige, Danmark, Nederland og Luxemburg) gir mer enn 0,7 % av bruttonasjonalinntekten i bistand. Norge satte for første gang av 1 % til bistand på statsbudsjettet høsten 2008, men vi kan gi mer. Og mer kan gjøres for å slette gjeld som fattige land har. Gjelden gjør at de er ute av stand til å betale for helsetjenester og utdanning i sine egne land. Dette tusenårsmålet stiller krav til de rike landene om å gi mer bistand, lette gjeldsbyrden på de fattige landene og utvikle mer rettferdige handelsregler. Mål 8 handler også om å gjøre tilgangen bedre på medisiner og teknologi. Kilde: NORAD og FN-sambandet

7 Case: Misjonsforbundet UNG i Colombia Misjonsforbundet UNG jobber med Nord/Sør-spørsmål blant annet gjennom vårt arbeid i Colombia. Misjonsforbundet UNGs arbeid startet i Colombia i 1997, og siden den tid setter flere prosjekter fokus på å evangelisere og skape en bedre og mer rettferdig verden. Vi samarbeider med Misjonskirkens ungdomsorganisasjon i Colombia, JPC (Asociación de Jóvenes del Pacto en Colombia). Våre hovedsamarbeidsområder er ungdomsarbeid i de colombianske misjonsmenighetene, speiderarbeid og fotball- og kulturskolen Seamos Parces. Seamos Parces er et godt eksempel på hva vi gjør for å øke muligheter for barn og ungdom. Seamos Parces betyr La oss være venner, og er en skole for sport og kultur som arrangeres på fritiden. Barn og ungdom som kommer til Seamos Parces lærer å respektere hverandre, jobbe sammen i team uten å krangle, sette andre høyere enn seg selv og ha positive fritidsaktiviteter fremfor å drive dank på gaten. Ungdom lærer også å strekke seg etter sine drømmer. Alt dette er spesielt viktig i en kultur der vold og vanskelige levekår er dagligdags. I Colombia er halvparten av befolkningen fattige - faktisk lever 49,3 % av befolkningen på mindre enn 1 dollar dagen! Det er lett for ungdom å ty til vold og narkotika når de vokser opp, hvis de ikke blir lært opp til å gjøre noe annet. Misjonsforbundet driver også et menneskerettighetsprosjekt i Colombia. Gjennom opplysningskampanjer og foredrag får barn og voksne i Colombia et innblikk i barns rettigheter. Du kan lese mer om prosjektene våre på Alt arbeidet til Misjonsforbundet UNG i Colombia bidrar på sin måte til å oppnå flere av FNs tusenårsmål. Gjennom positive fritidsaktiviteter, innvendig forandring og økonomisk støtte bidrar vi til å redusere fattigdom. Vårt arbeid bidrar også til at flere blir interesserte i å gå på skole og fullføre grunnskoleutdanning slik at de kan oppnå sine drømmer. Kvinners posisjon blir styrket gjennom menneskerettighetsprosjektet. Fremfor alt tror vi at vårt globale partnerskap sammen med JPC, som setter fokus på gjensidighet, likeverd og solidaritet, har vært til stor velsignelse for mange mennesker med få muligheter. Ved å stå sammen for å nå våre mål ser vi at en mer rettferdig verden faktisk er innen rekkevidde!

8 Hva kan DU gjøre? - Gi økonomisk støtte til organisasjoner som jobber med å bekjempe fattigdom for eksempel Misjonsforbundet UNG - Sette fokus på solidaritet ved å arrangere innsamlingsaksjoner, basarer, loppemarked og lignende til inntekt for en mer rettferdig verden - Kjøpe Fair Trade varer som kaffe, bananer, sjokolade osv. Når du kjøper Fair Trade, får bønder og produsenter i fattige land en god og rettferdig pris for sine varer og sitt arbeid. Andre varer som ikke er Fair Trade merket er ofte produsert under dårlige forhold, der produsentene blir utnyttet og får svært lav pris for sitt arbeid. - Reise til fattige land og bidra som frivillig - Motta Team Colombias nyhetsbrev som Misjonsforbundet UNG sender ut månedlig Mye av det du kan gjøre er også knyttet til FNs tusenårsmål nummer 7 å sikre miljømessig utvikling. Her er noen måter du kan bidra til dette på: - Spar strøm slå av lyset når du går ut av rommet - Resirkuler og kildesorter - Kjøp økologiske varer - Kjøp brukt og reparer, i stedet for å kjøpe nytt - Reduser forbruket! Når du skal kjøpe noe, tenk på hva du strengt tatt ikke trenger - Reis kollektivt - Gi tjenester som gaver i stedet for varer - Kjøp miljøkvoter når du skal fly

9 Hva kan menigheten gjøre? - Støtte organisasjoner som jobber med Nord/Sør-spørsmål, for eksempel Misjonsforbundets arbeid i Colombia og Kongo - Arrangere innsamlingsaksjon, basar, kakesalg eller lignende til inntekt for Misjonsforbundets arbeid i fattige land - Sette fokus på bruk av FairTrade-produkter i menighetssammenheng - Arrangere temadag om fattigdom og solidaritet på ungdomsklubben eller i lokallag - Øke fokuset på inkludering av innvandrere i menigheten. Innvandrere representerer ofte store ressurser og kan berike menigheten gjennom sine perspektiver og livshistorier - Ta i bruk Kristent Interkulturelt Arbeids (KIA) undervisningsopplegg for konfirmanter og annen ungdom om vårt kristne ansvar i møte med innvandrere. Opplegget kan bestilles gratis og benyttes fritt i menighetssammenheng. Se for mer informasjon.

10 Spørsmål til diskusjon - Hva synes du er det viktigste tusenårsmålet, og hvorfor? - Hva er årsakene til fattigdom? - På hvilke måter kan jeg bidra til å fremme mer rettferdig handel i nærmiljøet? - På hvilke måter bidrar Misjonsforbundet UNG til å skape muligheter for fattige i verden? - Hva kan vi gjøre som enkeltmennesker og menighet for å bekjempe fattigdom? Hva vil fungere, og hva vil ikke?

11 Femtileken Dette er en engasjerende konkurranse der deltakerne konkurrerer gruppe mot gruppe for å svare på spørsmål om fattigdom, rettferdig handel, FNs tusenårsmål og Colombia. Første gruppe til å svare på spørsmål nummer 50 har vunnet. Tidsbruk: minutter Du trenger: Terninger, ark med spørsmål, penner, fasit (til voksne), 50 lapper med spørsmål, teip, premie til vinnergruppa (f. eks. rettferdig sjokolade, kaffe e.l.) Se for mer info om denne leken. Fire Hjørner leken Målet med denne aktiviteten er å skape diskusjon og refleksjon rundt Nord/Sør-spørsmål. Gjennom diskusjon vil flere sider av en sak belyses, og ungdom vil skjønne at det er greit å være uenige og at ikke alt er svart-hvitt. Slik gjør du: Heng opp fire plakater på hver sin vegg i et rom. På plakatene står det: ENIG, UENIG, VET IKKE og KANSKJE. Lederen for aktiviteten leser opp en påstand, og deltakerne tar stilling til denne påstanden ved å stille seg ved korresponderende plakat. I hvert hjørne skal deltakerne som stilte seg der bli enige om hvorfor de stilte seg der de gjorde. Lederen ber så en person under hver plakat forklare hvorfor de har stilt seg der. Lederen stiller deretter oppfølgningsspørsmål for å skape diskusjon rundt temaet. Forslag til påstander: Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen Ungdommer i Colombia har andre drømmer om fremtiden enn det norske ungdommer har Jeg kan gjøre lite for å forbedre hverdagen til en som lever i fattigdom Likestilling mellom kjønnene er ikke viktig for å fremme utvikling Det er viktigere å bekjempe fattigdom i Norge enn i utlandet Det har ingenting å si for miljøet om jeg kutter ned på forbruket mitt Utdanning er viktig for at ungdom skal klare å realisere drømmene sine Finn gjerne flere påstander selv!

12 Hva sier Jesus om å hjelpe fattige? Salmene 41,2 Sæl er den som har omsorg for de hjelpeløse; på ulykkesdagen frir Herren ham ut. Ordspråkene 14,31 Den som er hard mot en stakkar, håner hans skaper, den som er mild mot de fattige, ærer Gud. Jesaja 58, 6-9 Nei, slik er fasten som jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker, at du deler ditt brød med dem som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus, at du sørger for klær når du ser en naken, og ikke svikter dine egne. Da skal ditt lys bryte fram som når dagen gryr, dine sår skal snart leges og gro. Din rettferd skal gå foran deg og Herrens herlighet følge etter deg. Da skal Herren svare når du kaller på ham, når du roper om hjelp, skal han si: Her er jeg! Når du tar bort hvert tyngende åk, når du holder opp med å peke fingrer og tale ondskapsfullt om andre, når du deler ditt brød med den som sulter, og metter den som lider nød, da skal lyset renne for deg i mørket, og natten skal bli som høylys dag. Herren skal alltid lede deg og mette deg i det tørre land. Han skal gi deg nye krefter, så du blir lik en vannrik hage, ja, som et kildevell der vannet aldri svikter. Matteus 25, Så skal kongen si til dem på sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare: Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare dem: Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. 1. Johannes 3, Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken. Men den som har mer enn nok å leve av og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror lide nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i seg?

13 Relevante websider Misjonsforbundet UNG Attac Norge Changemaker Etisk Forbruk Fair Trade FN FN-sambandet i Norge Grønn Hverdag Handlefri Involve Yourself Kristent Interkulturelt Arbeid Menneskerettigheter Norad Nord/Sør-informasjon Slett Ulandsgjelda Forslag til filmvisning Om fattigdom / urettferdighet: Om Colombia: Hotell Rwanda The Constant Gardener The Last King of Scotland Lord of War Tsotsi Verda i dag på YouTube Maria Full of Grace Se flere filmtips på For flere undervisningstips om Nord/Sør leker se

14 Trykkeri: Erik Tanche Nilssen AS Grafikk: Eivind Horne (hornedesign.no) Bilder: Misjonsforbundet UNG Copyright 2009

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 forord Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ungdommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre å bruke stemmeretten

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest.

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Tema Klima I fokus Fasteaksjonen Portrett Rabia Waqar Nr 01 2015 DETTE ER KLIMA- ENDRINGENE Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Konflikthåndtering og fredsbygging

Konflikthåndtering og fredsbygging Konflikthåndtering og fredsbygging K u r s p e r m f o r f r e d s u n d e r v i s e r e Den globale fredsskole - Et samarbeid mellom Norges Fredslag og Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolene - D e

Detaljer

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 Alle 4 grunnlovene som er beskrevet i referansen ovenfor handler om sider ved Guds natur. Her inviterer Gud menneskene til å ta del i den kvalitet som vi mennesker

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 Våg mer! Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 1 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et forslag til bibeltimer for sommerleirene fra NMS U. Tema for bibeltimene er Våg mer! samme som

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ]

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] 63 R Å D OM PSYKISK HELSE GOD Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] Forord Hva kan vi gjøre for å få mest mulig hverdagslykke? Om vi hygger oss med venner en sommerkveld, er på skitur i påskesol, eller

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI?

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Kjære landsmøte! Et av barna som ble født i mars i år ble innbygger nummer 5 millioner. Når dette barnet blir 18 år i 2030 har vi trolig

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Drømmer og brutte løfter

Drømmer og brutte løfter Utdanning virkeliggjør Drømmer og brutte løfter «Shamsia» sykepleier. «NÅR JEG BLIR STOR» I byen Carnot vest i Den sentralafrikanske republikk har en gruppe internt fordrevne barn søkt tilflukt i den katolske

Detaljer

Mer som forener oss enn som skiller oss

Mer som forener oss enn som skiller oss brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 5. årgang september 2011 Foto: Torbjørn Tandberg Mer som forener oss enn som skiller oss På gulvet i en moské på Fjell sitter to mennesker fra to forskjellige

Detaljer

Veier ut av fattigdom

Veier ut av fattigdom Niger: En nasjonal bevegelse mot fattigdom Tanzania: Kvinnelige gründere ser etter nye markeder Norge: Fra kornkamre til sparebanker Kara Bara: Spare- og lånegruppen forandret landsbyen nr. 2 2011 tema:

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

et temablad fra vennskap Nord/sør Globalt ansvar der du bor Lokalsamfunnet er mulighetenes sted

et temablad fra vennskap Nord/sør Globalt ansvar der du bor Lokalsamfunnet er mulighetenes sted et temablad fra vennskap Nord/sør Globalt ansvar der du bor Lokalsamfunnet er mulighetenes sted nr. 1-2012 Av Ragnhild Olaussen Vennskap Nord/Sør Mulighetenes sted Betrakter vi menneskene på lang nok avstand

Detaljer

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Ungdom og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette informasjonsheftet er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød i samarbeid med Foreningen vi som har et barn for lite, Kreftforeningen,

Detaljer

EKOSofi e. en introduksjon til grønn energi. Zaramella - Girier - Kunz - Nardò - Reinders - Szabadkai

EKOSofi e. en introduksjon til grønn energi. Zaramella - Girier - Kunz - Nardò - Reinders - Szabadkai EKOSofi e en introduksjon til grønn energi Zaramella - Girier - Kunz - Nardò - Reinders - Szabadkai September 2014 Denne tegneserieboken er et resultat av et EVS prosjekt (European Voluntary Service).

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Kampen om de fattige. Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand.

Kampen om de fattige. Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand. Kampen om de fattige Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand. Av nora ingdal 2 kampen om de fattige Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand Utgitt av Utviklingsfondet 2012 Forfatter:

Detaljer