Strategiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan 2014 2018"

Transkript

1 Strategiplan Revisjonsdato: Standardisering innen el og ekom 1

2 Innhold Innledning... 3 Visjon... 4 Misjon... 4 Verdigrunnlag... 4 Forretningside... 4 Rammebetingelser for NEK... 5 Utfordringer... 5 Behov for nyrekruttering til normkomiteer... 5 Internasjonal konkurranse... 5 Markedets forventning om digitaliserte produkter... 5 Støtte til komitéene... 6 Rekruttering av medarbeidere... 6 Mobilisering av norsk næringsliv... 6 Vekstområder... 6 Hovedmål... 6 Delmål 1: Økt utbredelse av standarder / normer... 6 Virkemidler... 7 Strategiske tiltak... 7 Delmål 2: Norsk innflytelse... 7 Virkemidler (som må diskuteres og utvikles i planperioden)... 7 Strategiske tiltak... 7 Delmål 3: Produktutvikling... 8 Virkemidler... 8 Strategiske tiltak... 8 Delmål 4: Økt eksponering, bedre profilering av hva NEK representerer... 8 Virkemidler... 8 Strategiske tiltak... 9 Delmål 5: Tydelig IKT-profil

3 Innledning Det moderne samfunnet er avhengig av elektrisitet. Det gjelder produkter og systemer på alle strøm- og spenningsnivåer, herunder også alle relevante frekvensområder. Tilsvarende er samfunnet avhengig av effektive elektroniske kommunikasjonsløsninger ekom. NEK forvalter, på vegne av det norske samfunnet, en betydelig portefølje av standarder innen disse to fagområdene. I forenklet skriftlig fremstilling omtales saksområdet som El og ekom 1. El -begrepet omfatter all elektrobasert teknologi utenom ekom. Med begrepet «ekom» omfattes all form for elektronisk kommunikasjon. El og ekom står for en betydelig del av verdiskapningen i samfunnet. Produkter, anlegg og utførelse av tjenester er i stor grad tuftet på bruk av normer/standarder. (Norm og standard er synonyme begreper.) Videre er standardene en forutsetning for den utstrakte verdenshandel innen området. Produkter og systemer kan produseres på andre kontinenter enn de brukes, samtidig som man sikrer tilfredsstillende oppfyllelse av nasjonale krav til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Videre må utstyr og systemer være kompatible, slik at de fungerer i en sammensatt form. Dette hadde ikke vært mulig uten et effektivt apparat som sørger for tidsaktuelle standarder. I dag er alle moderne samfunn totalt avhengig av en velfungerende infrastruktur hvor el- og ekomnett spiller en helt sentral rolle. Norsk Elektroteknisk Komite, NEK, har gjennom mer enn hundre år vært ansvarlig for elektroteknisk standardiseringsvirksomhet i Norge. Virksomheten har en nøytral rolle som tilrettelegger og understøtter rundt 100 norske aktive normkomiteers arbeid innen dette fagfeltet. Komiteene består av nærmere 500 engasjerte eksperter fra norsk næringsliv og forvaltning. Enkelte deltar i flere komiteer og underkomiteer. Disse medvirker til og er aktive i utarbeidelsen av internasjonale standarder. NEK skal fortsatt være en selvstendig, anerkjent og upartisk standardiseringsorganisasjon. Det globale standardiseringsarbeidet skjer i henholdsvis IEC, ISO og ITU. Europeiske tilpasninger og utvikling av europanormer skjer tilsvarende gjennom de europeiske søsterorganisasjoner CENELEC, CEN og ETSI. NEK er det norske medlemmet hos henholdsvis IEC og CENELEC. IEC og CENELEC har hatt prosesser hvor man har utviklet strategier for eget ansvarsområde. NEK har vært kjent med disse prosessene og har også dratt veksler på resultatene av dette arbeidet i egen regi. Det er forventet at CEN og CENELEC vil vedta felles strategiplan med europeisk profil i november Trolig er denne omforent med ETSI. Det skjer en rivende utvikling innen el- og ekomområdet. Produksjonen av nye standarder og revisjon av eksisterende skjer dermed i et stadig økende tempo. Det krever et aktivt norsk miljø som sikrer at norske interesser ivaretas på en tilfredsstillende måte. NEK slår fast at standardisering utgjør en viktig brikke i utvikling av den europeiske politikken. Dette kommer til uttrykk gjennom direktiver og mandater som utløser standardiseringsarbeid. EU- 1 Ekom-begrepet er av nyere dato, gjerne omtalt som Ekomnett som kan bestå av alle infrastrukturbærere, som for eksempel GSM, 3G/4G, CDMA, TETRA samt fiber-, koaksial- og kobberkabler. 3

4 kommisjonens fastsettelse av forordning innen fagområdet standardisering som forøvrig antas formelt å gjelde for Norge med virkning fra 2014, er også et uttrykk for arbeidets strategiske betydning. NEKs kjernevirksomhet er å understøtte norsk innflytelse i det regionale (europeiske) og internasjonale (globale) standardiseringsarbeid, samt å bidra til økt bruk av standarder i Norge generelt og i norske virksomheter med internasjonal profil spesielt. Som et ledd i dette må virksomheten bruke flere virkemidler. Denne strategiplanen har til hensikt å skissere bruk av disse virkemidlene. Visjon NEK skal aktivt bidra til at elektrotekniske standarder blir utviklet og tatt i bruk som en naturlig del av norsk innovasjon, verdiskapning og internasjonal handel. Vi skal legge til rette for utvikling og bruk av elektrotekniske standarder som understøtter helse, miljø, sikkerhet, samt ivaretar tilfredsstillende beredskapshensyn i den sentrale infrastrukturen. Misjon NEK skal bidra til: å øke utbredelse og bruk av elektrotekniske standarder i Norge. å ivareta norske interesser ved å legge til rette for norsk innflytelse under utviklingen av internasjonale elektrotekniske standarder, samt sikre at disse tas i bruk. at det utvikles standarder som ivaretar myndighetenes krav til grunnleggende HMS- og viktige beredskapskrav. å drifte infrastrukturen for utvikling og fastsettelse av elektrotekniske standarder samt legge til rette for salg og distribusjon av standarder i det norske markedet gjennom datterselskapet Standard Online AS og andre faste samarbeidspartnere (NELFO og Energi Norge). Verdigrunnlag NEK og NEKs ansatte skal etterleve følgende kjerneverdier: Inkluderende Troverdig Upartisk Forretningside NEK er organet for nasjonal og internasjonal elektroteknisk standardisering i Norge. skal aktivt understøtte arbeidet i medlemsorganene CENELEC og IEC. All annen virksomhet som ikke gjenspeiler arbeidet i disse organene er nasjonale prosjekter. skal sammen med komitemedlemmer og andre samarbeidsparter utvikle løsninger som gir effektivitet, konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet. er en nøytral arena for næringsliv og forvaltning i globale nettverk og en pådriver for at internasjonale normer tas i bruk. 4

5 Rammebetingelser for NEK Global handel utgjør en viktig underliggende driver for NEKs arbeid. Handel med produkter og systemer som er forankret i elektrotekniske standarder er meget høy. Dette setter krav til stadig nye standarder. Det pågår en rivende internasjonal utvikling innen el- og ekomområdet. Stadig flere produkt- og systemområder er påvirket av forskning og utvikling. Norsk næringsliv bør stimuleres til å delta i arbeidet, både for å sikre norske interesser og for å være en aktiv deltaker i industriutviklingen. På europeisk (EU-)plan inngår standardiseringsorganisasjonene som en viktig brikke for å realisere politikk på de tekniske områdene. Dette synliggjøres tydelig gjennom to elementer: Forordningen om standardisering, nr. 1025/2012 Mandater som gis til de europeiske standardiseringsorganisasjonene NEK er ikke en profittmaksimerende virksomhet. Organisasjonen skal være bevisst sin misjon: Bidra til norsk påvirkning internasjonalt, bidra til økt bruk av internasjonalt anerkjente elektrotekniske standarder og drifte infrastrukturen for komitéarbeidet i Norge. Myndighetenes valg når det gjelder bruk av standarder som regulatoriske verktøy vil være viktige for NEK. Organisasjonen skal stimulere til myndighetenes bruk av standarder i regulatorisk sammenheng. NEK skal være en nøytral rådgiver overfor myndighetene. Medlemmene, så vel medlemspartene som normkomitémedlemmene, utgjør basisen for NEKs virksomhet. Organisasjonens rolle er å understøtte medlemmene på best mulig måte innenfor de prioriteringer som foreligger. Utfordringer NEK har identifisert en del utfordringer i planperioden. Disse er det viktig å være klar over og tilpasse seg. I punktene under finner man utfordringer som er identifisert. Behov for nyrekruttering til normkomiteer Gjennomsnittsalder blant normkomitémedlemmene er økende. Selv om dette innebærer økt kompetanse, representerer det på noe lengre sikt også en utfordring. Internasjonal konkurranse Det er sannsynlig at det vil bli økende konkurranse fra øvrige lands standardiseringsorganisasjoner og private aktører på salg av standarder til norske bedrifter og brukere. Det foreligger også politiske initiativ om å gjøre standarder gratis tilgjengelig for næringslivet. Denne situasjonen må organisasjonen følge nøye og tilpasse seg. Markedets forventning om digitaliserte produkter NEK har observert et økende press fra markedet om tilgang til digitaliserte produkter. Markedet søker standarder som er digitalt søkbare og kan lastes ned og lagres for én bruker eller flerbrukere. Organisasjonen må sammen med salgsorganisasjonen Standard Online AS og øvrige salgskanaler svare på denne utfordringen. 5

6 Støtte til komitéene NEK opplever en økt etterspørsel etter administrativ støtte fra komiteene. Fagsjefene har i denne forbindelse en viktig rolle. Nivå på administrativ støtte må klargjøres. NEK skal, avhengig av behov, kun stille med sekretariatstøtte til komitéer. Rekruttering av medarbeidere Det er en skjerpet konkurranse i arbeidsmarkedet når det gjelder å få tilgang til gode medarbeidere. NEK bør rekruttere medarbeidere med god og allsidig kompetanse og med variert alder. Mobilisering av norsk næringsliv Tradisjonelt har industri- og produksjonsmiljøene stått sterkt i komitearbeidet. Norsk næringsliv har imidlertid en økt tilbøyelighet til import, samt kjøp av varer og tjenester. Det er viktig at de som representerer innkjøperne også forstår betydningen av standarder som underlag for kontrakt. Det finnes også et nytt næringsliv hvor NEK ikke har det samme ståsted som innen den tradisjonelle industri. Stikkord; instrumentering, automatisering og ekom. Vekstområder NEK har foretatt en vurdering av hva man ser som de potensielt største vekstområdene innen eget ansvarsområde. Disse er (i ikke-prioritert rekkefølge): Elektrifisering av transportsektoren Jernbane/sporveier Forsterkning/fornyelse av overføring/regionale nett: Elektriske anlegg og kraftstasjoner Smart City / Smart Grid / Smart Hus / Smart Metering Subsea, olje & gass EKOM Sertifisering Fiskeri/oppdrett Velferdsteknologi Medisinsk teknologi Hovedmål NEK skal bidra til å øke norsk innflytelse ved utvikling av internasjonale standarder som er relevant for norske behov og fremme bruk av disse nasjonalt. Delmål 1: Økt utbredelse av standarder / normer Utbredelse av standarder skal sikres gjennom «rekruttering» av nye brukergrupper. Standarder skal være en foretrukket metode ved beskrivelse av tekniske løsninger, spesifisering av systemer og kontraktsinngåelse på teknisk område. NEK skal bidra til økt utbredelse gjennom å: legge til rette for myndighetenes regulatoriske bruk av standarder tilrettelegge for utvikling av nye produkter, se «produktutvikling» 6

7 bidra til at norsk næringsliv føler seg hjemme på standardiseringsarenaen («home of industri») skape økt forståelse for bruk av standarder på ledernivå skape økt forståelse om bruk av standarder innen kontraktsretten bedre «framing» av standardene for ikke-teknologer Virkemidler Forståelse av standarder som en del av teknisk utdanning. Vurdere mulighetene for utvikling av utdannings-web? Aktiv markedsføring av standarder som viktige instrumenter for norsk næringsliv og forvaltning Skaffe bedre, relevant markedskunnskap Tilby kurs og seminarer som fremhever bruk av standarder Standarder som fundament for konsulent/rådgivning Bidra til å synliggjøre synergi forskning / standardisering Aktiv bruk av nettsider Aktiv bruk av sosiale medier Inkludere forbrukerinteresser/ivareta forbrukerbehov, eksempelvis ved høringsrunder og fagfora (Elbil-forum) Videreutvikle og styrke samarbeidsrelasjoner med våre aktive salgskanaler (Standard Online AS, Energi Norge, NELFO) Strategiske tiltak Universitets-/forsknings- og høyskolesektoren. Bidra med foredrag/forelesninger samt være veileder for hovedfagskandidater. Bidra til å utvikle læreplaner slik at temaet «standardisering» inngår. Vurdere eget undervisningsopplegg. Etablering av nasjonale tverrfaglige arenaer, fag-forum. Delmål 2: Norsk innflytelse Norsk innflytelse i internasjonalt standardiseringsarbeid skal sikres ved å ta utgangspunkt i utvikling av sterke nasjonale komiteer. Virkemidler Rekruttering (NEK og komité) + bedre service og opplæring Utvikling av forutsigbart servicenivå for komitéene Assistanse og rådgiving til komitéledere Effektive systemer for avstemming / kommentarer NEK skal legge vekt på reelle og aktuelle faglige kvalifikasjoner som i sum gir en bred kompetansesammensetning i organisasjonen. Kompetanse skal tilpasses stilling. NEK skal bidra til å skape underlag for norsk verdiskaping Strategiske tiltak Skape et solid faglig miljø rundt de norske normkomitéene Bidra til å styrke komiteenes innflytelse og påvirkning innen eget virkeområde 7

8 Bidra til at komitearbeid er attraktivt for norsk akademia, næringsliv og forvaltning Underbygge og styrke standardiseringsarbeid som nøytral arena Delmål 3: Produktutvikling Delmål 1 «Økt utbredelse av standarder» oppnås hvis brukerne får tilgang til tidsaktuelle og brukervennlige produkter. NEK skal arbeide kontinuerlig med produktutvikling. Sarepta-prosjektet er her et viktig strategisk tiltak. Digitalisering av produkter i nye formater er helt avgjørende for å tilfredsstille markedets forventninger. Virkemidler Brukervennlig digitalisering av eksisterende og nye produkter Utvikle håndbøker og annet materiell basert på ovenstående NEK skal være i front når det gjelder utvikling av nye produkter, samt strategisk bundling av standarder Tilby produkter i den form markedet ønsker Bruke godt norsk språk i produktene Videreutvikle nettbutikken i samarbeid med Standard Online AS Nordiske, henholdsvis europeiske standardiseringsorganisasjoner har utfordringer av felles karakter som NEK har. Det kan være hensiktsmessig å utvikle allianser og inngå nærmere samarbeid i utvalgte saker Strategiske tiltak Arbeidskapasitet er et kjernepunkt. NEK skal ha medarbeidere med solid markedskontakt mot bedrifter og myndigheter som ser hvilke produkter som skal utvikles og/eller fases ut NEK skal produsere informasjonsmateriell, artikler med videre som kan fortelle markedet om hva som skjer på standardiseringsområdet samt medvirke til informasjonsformidling på et strategisk, høyt nivå Alternative tiltak skal vurderes, eksempelvis medlemsfordeler, rabattordninger, rekrutteringsmateriell Aktiv bruk av Sarepta-prosjektet til å understøtte produktutvikling Delmål 4: Økt eksponering, bedre profilering av hva NEK representerer Som et ledd i økt utbredelse av standarder er det viktig at NEK er synlig som tilbyder av slike produkter. Markedet bør vite hvor de skal søke etter og få tilgang til standardene. Som et ledd i å øke den allmenne kunnskap om NEK og elektroteknisk standardisering, skal NEK iverksette visse profileringstiltak. Virkemidler Forbedring av de elektroniske kommunikasjonskanalene til kunder og publikum, herunder spesielt organisasjonens hjemmeside Aktiv bruk av web og sosiale medier Representasjon på sentrale arenaer (messer, konferanser, samlinger o.l.) 8

9 Utvikle verktøy som har allmenn appell og som trekker næringslivets oppmerksomhet mot standardiseringsarbeidet Være vertskap for utvalgte internasjonale komitemøter som også gir profileringseffekt Strategiske tiltak Nye og oppgraderte web-sider. Sidene skal brukes til kommunikasjon med medlemspartene, normkomitemedlemmer og alle relevante kontaktmiljøer i Norge, herunder også myndigheter. Utvalgte sosiale medier skal også benyttes foruten trykte informasjonsblad Kontakt med media i forhold til utvalgte saker. Løfte frem arbeidet i komiteene Være til stede på eller arrangere egne arenaer hvor standardisering settes i sentrum Iverksette tiltak som skaper oppmerksomhet om standardiseringsarbeidet Skape nye arenaer som aktualiserer standardiseringsarbeidet innen ulike fagområder Delmål 5: Tydelig IKT-profil NEK skal ha en offensiv bruk av IKT for å utvikle og distribuere gode produkter og tjenester. IKT er et gjennomgående virkemiddel som er en forutsetning for å oppnå delmål 1-4. IKT brukes til produktutvikling, salg, markedskommunikasjon, intern drift og administrasjon etc. NEK er eksempelvis også et forlagshus med moderne produkter som er it-basert. Råvarene fra våre moder-miljøer ; IEC og CENELEC er it-baserte og videreformidles og foredles via Standard Online AS. Slikt sett er delmål 5 en integrert del av øvrige delmål og isolert sett ikke et mål i seg selv. NEK er deltager i et felles itprosjekt; Sarepta, i samarbeid med Standard Norge og Standard Online AS. Dette er et strategisk meget viktig prosjekt med langsiktig karakter, særlig med hensyn til fremtidig forventet konkurransesituasjon. De tre partene må ha god egenkompetanse for å kunne styre og håndtere et prosjekt av slikt omfang. Samtidig er det viktig på lang sikt at NEK har full kontroll på egen kjernevirksomhet hvor IKT-relatert produksjon inngår og er en forutsetning for at man kan oppfylle nasjonale og internasjonale forventninger og forpliktelser. NEK skal være åpen for alternative distribusjons- og samarbeidspartnere for å sikre effektiv distribusjon av standarder og avledede produkter, også med hensyn til nødvendig fleksibilitet og kvalitet. 9

Norsk Elektroteknisk Komite. Elsikkerhetskonferansen

Norsk Elektroteknisk Komite. Elsikkerhetskonferansen Norsk Elektroteknisk Komite Elsikkerhetskonferansen 2013 1 Elsikkerhetskonferansen 2013 Det globale marked - Salg av produkter, systemer og tjenester innen el og ekom står for en betydelig del av verdenshandelen.

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag)

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) 2 Med liberalisering av internasjonal handel og økende globalt samarbeid øker interessen for standardisering i mange land.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER Disse retningslinjene ble fastsatt av styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 2011-10-21 og gjelder for normkomiteenes gjennomføring av normarbeidet i NEK.

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Elektroteknisk Komite Norsk Elektroteknisk Komite NEK i korte trekk Norsk Elektroteknisk Komite, NEK, ble opprettet i 1912 og er det eldste standardiseringsorganet i Norge. NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon med

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Elektroteknisk Komite Norsk Elektroteknisk Komite NEK i korte trekk NEK, Norsk Elektroteknisk Komite, ble opprettet i 1912 og er det eldste standardiseringsorganet i Norge. NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon med

Detaljer

Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring?

Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring? 31. august 2015 Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring? OG LITT OM STANDARDER OG STANDARD NORGE Litt om standarder og Standard Norge 01 Standarder bidrar til.. Bærekraft Innovasjon Forenkling

Detaljer

Trine Tveter adm. direktør

Trine Tveter adm. direktør Trine Tveter adm. direktør Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 En samling av fire standardiseringsorganisasjoner (den eldste etablert i 1923) Utvikler standarder på de

Detaljer

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering.

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering. 1 av 6 Vedtekter Vedtektene ble fastsatt på stiftelsesmøte i Standard Norge i juni 2003. De er senere endret på årsmøtene i 2006, 2012 og 2015. Følgende vedtekter vil gjelde fra årsmøtet 2016. 1 Formål

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

NEK 700 - kort fortalt

NEK 700 - kort fortalt NEK 700 - kort fortalt En leseveiledning Innledning Det kan være krevende å sette seg inn i NEK 700 om man ikke er kjent med strukturen i dokumentet. Normsamlingen dekker prosjektering og installasjon

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2017-2022 (Rev. 9.2.2017) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2017-2022... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi... 2

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Kartverkets strategiske handlingsplan

Kartverkets strategiske handlingsplan Kartverkets strategiske handlingsplan 2017 2020 Kartverket Kartverket - Norges eldste tekniske etat Kartverket er Norges eldste tekniske etat, grunnlagt i 1773. Den teknologiske utviklingen siden den gang

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite 1

Norsk Elektroteknisk Komite 1 Norsk Elektroteknisk Komite 1 Formålet med SG slik NEK ser det Økt prosessorkra8 og kommunikasjon i hele verdikjeden skal gi mer intelligent forvaltning av energiressursene og dermed bedre totaløkonomi.

Detaljer

To høringer elkontroll i landbruket samt for fiske, fangst og lastefartøy

To høringer elkontroll i landbruket samt for fiske, fangst og lastefartøy Til høringsinstansene, se distribusjonsliste 12. mai 2017 Your ref. Our ref. NK219/H001-2017 To høringer elkontroll i landbruket samt for fiske, fangst og lastefartøy Norsk Elektroteknisk Komite inviterer

Detaljer

NEK 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner. Om NEKs rolle. Om normsamlingen NER 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner

NEK 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner. Om NEKs rolle. Om normsamlingen NER 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner N: NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE The Norwegian National Committee of The International Flectrotechnical Commission, IEC The European Committee for Electrotechnical Standardization, CENE[EC Til høringsinstansene:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet Storefjell, 12. mars 2009 Standarder Jan G. Eriksson, Standard Norge

Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet Storefjell, 12. mars 2009 Standarder Jan G. Eriksson, Standard Norge Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet Storefjell, 12. mars 2009 Standarder Jan G. Eriksson, Standard Norge Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet - Standarder - Jan G. Eriksson 1 Temaer i presentasjonen

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

Internasjonalt normarbeid

Internasjonalt normarbeid Internasjonalt normarbeid Tore Trondvold Adm. direktør Norsk Elektroteknisk Komite DLE-konferansen 2010-09-14 Norsk Elektroteknisk Komite 1 Verdens standardiseringslandskap World Standardization Cooperation

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

BSKs fokus. Modernisering, internasjonalisering og videreutvikling. Lars Erik Fjørtoft daglig leder Oslo 30.10.2013

BSKs fokus. Modernisering, internasjonalisering og videreutvikling. Lars Erik Fjørtoft daglig leder Oslo 30.10.2013 BSKs fokus Modernisering, internasjonalisering og videreutvikling Lars Erik Fjørtoft daglig leder Oslo 30.10.2013 Samspillmodellen og BSKs rolle BSK skal ivareta forvaltningsoppgaver knyttet til betalings-

Detaljer

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing 53-17 STRATEGIPLAN NJFFs Kvinnesatsing Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Visjon... 2 1.2. Målgruppe... 2 2. Hovedmål... 3 2.1. Delmål I.- Øke andelen kvinner som driver høstingsbasert friluftsliv... 3 2.2.

Detaljer

Høring NEK 400 landbruk

Høring NEK 400 landbruk Til høringsinstansene: Se vedlagte distribusjonsliste 6. august 2015 Your ref. Our ref. 2015-NK64-01-LTA Høring NEK 400 landbruk NEK 400 landbruk er en teknisk rapport/spesifikasjon utviklet innenfor rammen

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON Valdres - Norges mest attraktive besøksregion. VIRKSOMHETS - FORMÅL 1. Visit Valdres har som formål å styrke regionens verdiskapning i form av å tiltrekke flere besøkende

Detaljer

Hvorfor driver vi standardisering?

Hvorfor driver vi standardisering? Kjernevirksomhet «Drifter» norsk internasjonal el- og ekom standardisering Fremmer norsk innflytelse Fremmer bruk av internasjonale standarder i Norge 2 Hvorfor driver vi standardisering? Standardisering

Detaljer

STRATEGI VISJON. Smartere, sikrere og renere transport

STRATEGI VISJON. Smartere, sikrere og renere transport STRATEGI VISJON Smartere, sikrere og renere transport FORORD ITS Norge sin visjon er å gjøre transportsektoren smartere, sikrere og renere ved hjelp av IKT. Dette skal vi strekke oss etter hver dag og

Detaljer

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Vedtatt 5. april 2016 1. Innledning Vedtektene er styrende for Kollektivtrafikkforeningens virksomhet, og inneholder visjon og formål. Visjonen er:

Detaljer

Avfall Norge: Strategi

Avfall Norge: Strategi Avfall Norge: Strategi 2018-2022 Vedtatt av Avfall Norges styre, 8. november 2017 Bakgrunn: Bransje i endring Effektiv innsamling og gjenvinning av avfall er kjernevirksomheten til Avfall Norges medlemsbedrifter

Detaljer

Klimasporingsprosjektet

Klimasporingsprosjektet Klimasporingsprosjektet Bakgrunn, mål, forutsetninger og utfordringer Ivar Jachwitz Standard Norge 1 Standarder bidrar til; et effektivt samfunn og et konkurransedyktig næringsliv internasjonal markedsadgang

Detaljer

NEK 400 Elektriske bygningsinstallasjoner

NEK 400 Elektriske bygningsinstallasjoner Til høringsinstansene: Se vedlagte distribusjonsliste 7. september 2017 Your ref. Our ref. 2017-NK64-01-LTA NEK 400 Elektriske bygningsinstallasjoner Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) har

Detaljer

Strategiplan for Konkurransetilsynet

Strategiplan for Konkurransetilsynet Tittel: Strategiplan for Konkurransetilsynet 2017-2021 Utarbeidet og godkjent av: Konkurransedirektøren Dok.nr: PL001 Rev.dato: 28.04.2017 Rev.nr: 03 INNHOLD 1 STRATEGIPLAN... 1 2 STRATEGISKE MÅL... 2

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON VIRKSOMHETS - FORMÅL Valdres - Norges mest attraktive besøks- og Opplevelsesregion gjennom 4 årstider. Selskapet framstår som en serviceorganisasjon for all næringsvirksomhet

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Muligheter for regelverkspåvirkning i EU gjennom standardiseringsarbeidet i CEN/CENELEC

Muligheter for regelverkspåvirkning i EU gjennom standardiseringsarbeidet i CEN/CENELEC Muligheter for regelverkspåvirkning i EU gjennom standardiseringsarbeidet i CEN/CENELEC ARBEIDET I CEN MED MÅLEMETODE FOR PARTIKKEL UTSLIPP FRA OVNER FYRT MED FAST BRENSEL (VEDOVNER) Standardiseringsorganisasjoner

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid.

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid. STRATEGI 2015-2020 Fiskeridirektoratet skal fram til 2020 arbeide spesielt med fem områder som vil være helt sentrale for at vi skal kunne løse det oppdraget og nå de målene samfunnet har satt for vår

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

05.03.2016. En verden av standarder. Fremtidens biler. Kilde: Gizmag, Eagle 360

05.03.2016. En verden av standarder. Fremtidens biler. Kilde: Gizmag, Eagle 360 En verden av standarder Fremtidens biler Kilde: Gizmag, Eagle 360 1 Rimac 1088 hk elbil Kjernevirksomhet «Drifter» norsk standardisering innen elektrofaget Fremmer norsk innflytelse Fremmer bruk av internasjonale

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Mars 2014. Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD

Mars 2014. Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD Mars 2014 Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD Mange standarder og mange mennesker 16 000 gyldige standarder og tilsvarende dokumenter 1 200 standarder lagd nasjonalt i Norge 2 100 norske

Detaljer

Strategi. Høringsdokument. Høringsfrist

Strategi. Høringsdokument. Høringsfrist Strategidokumentet er utarbeidet på bakgrunn av innspill og konklusjoner fra strategiprosessen som er gjennomført i styret i løpet av 2015. Strategidokument tar for seg mål og strategier på overordnet

Detaljer

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X DKNVS Meddelelser No. 9 DKNVS mot 2020 Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) Administrasjon pr. juni 2011: Generalsekretær: Kristian Overskaug

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Kjell Sand Grete Coldevin Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 1 Strategi - framgangsmåte for å nå et mål [ Kilde:Bokmålsordboka]

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

10 år 2005 2015. www.integranett.no

10 år 2005 2015. www.integranett.no 10 år 2005 2015 www.integranett.no Integras medlemmer øker effektiviteten, produktiviteten og sikkerheten i samfunnet. Foreningen skal styrke grunnlaget for medlemmenes verdiskaping og markedstilgang.

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

Difi-strategien

Difi-strategien Difi-strategien 2012-2015 Innhold Forord... 1 1 Visjon og verdier... 2 2 Samfunnsoppdraget... 2 3 Strategiske valg og prioriteringer for perioden... 3 3.1 Difi har tre innsatsområder... 3 3.2 Difis primærmålgruppe

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Sykehjemsetatens strategiske kompetanseplan. Ragnhild Høisæth Spesialkonsulent kvalitet- og fagavdelingen

Sykehjemsetatens strategiske kompetanseplan. Ragnhild Høisæth Spesialkonsulent kvalitet- og fagavdelingen Sykehjemsetatens strategiske kompetanseplan Ragnhild Høisæth Spesialkonsulent kvalitet- og fagavdelingen Forankring Overordna strategisk kompetanseplan for pleie- og omsorgssektoren (2017 2021) Sykehjemsetatens

Detaljer

Vår visjon: Riktig måling gir tillit og verdiskapning i samfunnet. Vår visjon Virksomhetsidé Verdier Utviklingsområder...

Vår visjon: Riktig måling gir tillit og verdiskapning i samfunnet. Vår visjon Virksomhetsidé Verdier Utviklingsområder... Riktig måling gir tillit og verdiskapning i samfunnet Strategi 2017 2020 Vår visjon: Riktig måling gir tillit og verdiskapning i samfunnet Vår visjon... 3 Virksomhetsidé... 4 Verdier... 5 Utviklingsområder...

Detaljer

ET VERKTØY FOR FORSKNING

ET VERKTØY FOR FORSKNING strategi 2016 2019 ET VERKTØY FOR FORSKNING NSD Et verktøy for forskning strategi 2016 2019 «Målet med statens eierskap i NSD er å sikre dataforvaltning og tjeneste yting overfor forskningssektoren. Selskapet

Detaljer

Strategisk plan for Bioforsk

Strategisk plan for Bioforsk Strategisk plan for Bioforsk 2013-2016 Faglig plattform og egenart Bioforsk har sin faglige plattform innen landbruk og matproduksjon, plantebiologi og plantehelse, og miljø og ressursforvaltning. Organisasjonens

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Nasjonal standardiseringsstrategi - Disposisjon

Nasjonal standardiseringsstrategi - Disposisjon Notat 1 av 6 Vår dato Vår referanse Våre saksbehandlere Deres dato Deres referanse Ivar Jachwitz Jørgen Birkeland Nasjonal standardiseringsstrategi - Disposisjon Forord Standardisering er i sin natur gjenbruk

Detaljer

Standarder som virkemiddel i oppdrettsnæringen. Om NS 9415 og ny HMSstandard

Standarder som virkemiddel i oppdrettsnæringen. Om NS 9415 og ny HMSstandard Standarder som virkemiddel i oppdrettsnæringen Om NS 9415 og ny HMSstandard Bergen 21. oktober 2004 v/knut Jonassen Presentasjon av Standard Norge 1 Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE. Arild Røed Fagsjef Maritimt og Ex

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE. Arild Røed Fagsjef Maritimt og Ex NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE Arild Røed Fagsjef Maritimt og Ex IEC et verktøy Om IEC Hvordan skaffe seg informasjon? Hvordan påvirke IEC? Hvem påvirker? OM IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Detaljer

Strategi for VKM Strategi Vitenskapskomiteen for mattrygghet. VKM trygger maten og miljøet

Strategi for VKM Strategi Vitenskapskomiteen for mattrygghet. VKM trygger maten og miljøet Strategi for VKM 2015-2018 Strategi 2015 2018 Vitenskapskomiteen for mattrygghet VKM trygger maten og miljøet Om VKM Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) er en faglig uavhengig komite på mat- og miljøområdet

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Innledning Lov om folkebibliotek definerer folke- og fylkesbibliotekenes ansvar og oppgaver. For fylkesbibliotekene

Detaljer

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: karin beate nøsterud 1. Innledning Arktis er et område hvor endringer skjer raskt, og utfordringer blir stadig mer synlige. De globale

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Har vi en framtidsrettet nasjonal strategi for standardisering? JAN A OKSUM, STYRELEDER I STANDARD NORGE

Har vi en framtidsrettet nasjonal strategi for standardisering? JAN A OKSUM, STYRELEDER I STANDARD NORGE Har vi en framtidsrettet nasjonal strategi for standardisering? JAN A OKSUM, STYRELEDER I STANDARD NORGE Standard Norge Foto: Nicolas Tourrenc Styreleder Jan A. Oksum og adm. direktør Trine Tveter Privat,

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

Norsk musikkråds handlingsplan

Norsk musikkråds handlingsplan Norsk musikkråds handlingsplan 2011-2013 Verdigrunnlag Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Strategi. Høringsdokument. Høringsfrist

Strategi. Høringsdokument. Høringsfrist Strategidokumentet er utarbeidet på bakgrunn av innspill og konklusjoner fra strategiprosessen som er gjennomført i styret i løpet av 2015. Strategidokument tar for seg mål og strategier på overordnet

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

Faglig råd elektro. Utviklingsredegjørelse

Faglig råd elektro. Utviklingsredegjørelse Faglig råd elektro Utviklingsredegjørelse Faglig råd elektro Gruppe 1 Yrkesveiledning/Rekruttering Gruppe 2 Internasjonalisering Gruppe 3 Tilbudsstruktur /dimensjonering Gruppe 4 Elenergi/ kuldefaget Gruppe

Detaljer

Nytt industriprosjekt "Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25.

Nytt industriprosjekt Konkurransekraft norsk sokkel i endring Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25. Nytt industriprosjekt "Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25. april 2017 KonKraft konkurransekraft på norsk sokkel KonKraft er en samarbeidsarena

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Ver Prosjekt Skogen er viktig for deg.

PROSJEKTBESKRIVELSE Ver Prosjekt Skogen er viktig for deg. PROSJEKTBESKRIVELSE Ver. 20141012 Prosjekt Skogen er viktig for deg. 1 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon... 3 Eierforhold... 3 Kort beskrivelse av bedriftens virksomhet... 3 PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer