Strategiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan 2014 2018"

Transkript

1 Strategiplan Revisjonsdato: Standardisering innen el og ekom 1

2 Innhold Innledning... 3 Visjon... 4 Misjon... 4 Verdigrunnlag... 4 Forretningside... 4 Rammebetingelser for NEK... 5 Utfordringer... 5 Behov for nyrekruttering til normkomiteer... 5 Internasjonal konkurranse... 5 Markedets forventning om digitaliserte produkter... 5 Støtte til komitéene... 6 Rekruttering av medarbeidere... 6 Mobilisering av norsk næringsliv... 6 Vekstområder... 6 Hovedmål... 6 Delmål 1: Økt utbredelse av standarder / normer... 6 Virkemidler... 7 Strategiske tiltak... 7 Delmål 2: Norsk innflytelse... 7 Virkemidler (som må diskuteres og utvikles i planperioden)... 7 Strategiske tiltak... 7 Delmål 3: Produktutvikling... 8 Virkemidler... 8 Strategiske tiltak... 8 Delmål 4: Økt eksponering, bedre profilering av hva NEK representerer... 8 Virkemidler... 8 Strategiske tiltak... 9 Delmål 5: Tydelig IKT-profil

3 Innledning Det moderne samfunnet er avhengig av elektrisitet. Det gjelder produkter og systemer på alle strøm- og spenningsnivåer, herunder også alle relevante frekvensområder. Tilsvarende er samfunnet avhengig av effektive elektroniske kommunikasjonsløsninger ekom. NEK forvalter, på vegne av det norske samfunnet, en betydelig portefølje av standarder innen disse to fagområdene. I forenklet skriftlig fremstilling omtales saksområdet som El og ekom 1. El -begrepet omfatter all elektrobasert teknologi utenom ekom. Med begrepet «ekom» omfattes all form for elektronisk kommunikasjon. El og ekom står for en betydelig del av verdiskapningen i samfunnet. Produkter, anlegg og utførelse av tjenester er i stor grad tuftet på bruk av normer/standarder. (Norm og standard er synonyme begreper.) Videre er standardene en forutsetning for den utstrakte verdenshandel innen området. Produkter og systemer kan produseres på andre kontinenter enn de brukes, samtidig som man sikrer tilfredsstillende oppfyllelse av nasjonale krav til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Videre må utstyr og systemer være kompatible, slik at de fungerer i en sammensatt form. Dette hadde ikke vært mulig uten et effektivt apparat som sørger for tidsaktuelle standarder. I dag er alle moderne samfunn totalt avhengig av en velfungerende infrastruktur hvor el- og ekomnett spiller en helt sentral rolle. Norsk Elektroteknisk Komite, NEK, har gjennom mer enn hundre år vært ansvarlig for elektroteknisk standardiseringsvirksomhet i Norge. Virksomheten har en nøytral rolle som tilrettelegger og understøtter rundt 100 norske aktive normkomiteers arbeid innen dette fagfeltet. Komiteene består av nærmere 500 engasjerte eksperter fra norsk næringsliv og forvaltning. Enkelte deltar i flere komiteer og underkomiteer. Disse medvirker til og er aktive i utarbeidelsen av internasjonale standarder. NEK skal fortsatt være en selvstendig, anerkjent og upartisk standardiseringsorganisasjon. Det globale standardiseringsarbeidet skjer i henholdsvis IEC, ISO og ITU. Europeiske tilpasninger og utvikling av europanormer skjer tilsvarende gjennom de europeiske søsterorganisasjoner CENELEC, CEN og ETSI. NEK er det norske medlemmet hos henholdsvis IEC og CENELEC. IEC og CENELEC har hatt prosesser hvor man har utviklet strategier for eget ansvarsområde. NEK har vært kjent med disse prosessene og har også dratt veksler på resultatene av dette arbeidet i egen regi. Det er forventet at CEN og CENELEC vil vedta felles strategiplan med europeisk profil i november Trolig er denne omforent med ETSI. Det skjer en rivende utvikling innen el- og ekomområdet. Produksjonen av nye standarder og revisjon av eksisterende skjer dermed i et stadig økende tempo. Det krever et aktivt norsk miljø som sikrer at norske interesser ivaretas på en tilfredsstillende måte. NEK slår fast at standardisering utgjør en viktig brikke i utvikling av den europeiske politikken. Dette kommer til uttrykk gjennom direktiver og mandater som utløser standardiseringsarbeid. EU- 1 Ekom-begrepet er av nyere dato, gjerne omtalt som Ekomnett som kan bestå av alle infrastrukturbærere, som for eksempel GSM, 3G/4G, CDMA, TETRA samt fiber-, koaksial- og kobberkabler. 3

4 kommisjonens fastsettelse av forordning innen fagområdet standardisering som forøvrig antas formelt å gjelde for Norge med virkning fra 2014, er også et uttrykk for arbeidets strategiske betydning. NEKs kjernevirksomhet er å understøtte norsk innflytelse i det regionale (europeiske) og internasjonale (globale) standardiseringsarbeid, samt å bidra til økt bruk av standarder i Norge generelt og i norske virksomheter med internasjonal profil spesielt. Som et ledd i dette må virksomheten bruke flere virkemidler. Denne strategiplanen har til hensikt å skissere bruk av disse virkemidlene. Visjon NEK skal aktivt bidra til at elektrotekniske standarder blir utviklet og tatt i bruk som en naturlig del av norsk innovasjon, verdiskapning og internasjonal handel. Vi skal legge til rette for utvikling og bruk av elektrotekniske standarder som understøtter helse, miljø, sikkerhet, samt ivaretar tilfredsstillende beredskapshensyn i den sentrale infrastrukturen. Misjon NEK skal bidra til: å øke utbredelse og bruk av elektrotekniske standarder i Norge. å ivareta norske interesser ved å legge til rette for norsk innflytelse under utviklingen av internasjonale elektrotekniske standarder, samt sikre at disse tas i bruk. at det utvikles standarder som ivaretar myndighetenes krav til grunnleggende HMS- og viktige beredskapskrav. å drifte infrastrukturen for utvikling og fastsettelse av elektrotekniske standarder samt legge til rette for salg og distribusjon av standarder i det norske markedet gjennom datterselskapet Standard Online AS og andre faste samarbeidspartnere (NELFO og Energi Norge). Verdigrunnlag NEK og NEKs ansatte skal etterleve følgende kjerneverdier: Inkluderende Troverdig Upartisk Forretningside NEK er organet for nasjonal og internasjonal elektroteknisk standardisering i Norge. skal aktivt understøtte arbeidet i medlemsorganene CENELEC og IEC. All annen virksomhet som ikke gjenspeiler arbeidet i disse organene er nasjonale prosjekter. skal sammen med komitemedlemmer og andre samarbeidsparter utvikle løsninger som gir effektivitet, konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet. er en nøytral arena for næringsliv og forvaltning i globale nettverk og en pådriver for at internasjonale normer tas i bruk. 4

5 Rammebetingelser for NEK Global handel utgjør en viktig underliggende driver for NEKs arbeid. Handel med produkter og systemer som er forankret i elektrotekniske standarder er meget høy. Dette setter krav til stadig nye standarder. Det pågår en rivende internasjonal utvikling innen el- og ekomområdet. Stadig flere produkt- og systemområder er påvirket av forskning og utvikling. Norsk næringsliv bør stimuleres til å delta i arbeidet, både for å sikre norske interesser og for å være en aktiv deltaker i industriutviklingen. På europeisk (EU-)plan inngår standardiseringsorganisasjonene som en viktig brikke for å realisere politikk på de tekniske områdene. Dette synliggjøres tydelig gjennom to elementer: Forordningen om standardisering, nr. 1025/2012 Mandater som gis til de europeiske standardiseringsorganisasjonene NEK er ikke en profittmaksimerende virksomhet. Organisasjonen skal være bevisst sin misjon: Bidra til norsk påvirkning internasjonalt, bidra til økt bruk av internasjonalt anerkjente elektrotekniske standarder og drifte infrastrukturen for komitéarbeidet i Norge. Myndighetenes valg når det gjelder bruk av standarder som regulatoriske verktøy vil være viktige for NEK. Organisasjonen skal stimulere til myndighetenes bruk av standarder i regulatorisk sammenheng. NEK skal være en nøytral rådgiver overfor myndighetene. Medlemmene, så vel medlemspartene som normkomitémedlemmene, utgjør basisen for NEKs virksomhet. Organisasjonens rolle er å understøtte medlemmene på best mulig måte innenfor de prioriteringer som foreligger. Utfordringer NEK har identifisert en del utfordringer i planperioden. Disse er det viktig å være klar over og tilpasse seg. I punktene under finner man utfordringer som er identifisert. Behov for nyrekruttering til normkomiteer Gjennomsnittsalder blant normkomitémedlemmene er økende. Selv om dette innebærer økt kompetanse, representerer det på noe lengre sikt også en utfordring. Internasjonal konkurranse Det er sannsynlig at det vil bli økende konkurranse fra øvrige lands standardiseringsorganisasjoner og private aktører på salg av standarder til norske bedrifter og brukere. Det foreligger også politiske initiativ om å gjøre standarder gratis tilgjengelig for næringslivet. Denne situasjonen må organisasjonen følge nøye og tilpasse seg. Markedets forventning om digitaliserte produkter NEK har observert et økende press fra markedet om tilgang til digitaliserte produkter. Markedet søker standarder som er digitalt søkbare og kan lastes ned og lagres for én bruker eller flerbrukere. Organisasjonen må sammen med salgsorganisasjonen Standard Online AS og øvrige salgskanaler svare på denne utfordringen. 5

6 Støtte til komitéene NEK opplever en økt etterspørsel etter administrativ støtte fra komiteene. Fagsjefene har i denne forbindelse en viktig rolle. Nivå på administrativ støtte må klargjøres. NEK skal, avhengig av behov, kun stille med sekretariatstøtte til komitéer. Rekruttering av medarbeidere Det er en skjerpet konkurranse i arbeidsmarkedet når det gjelder å få tilgang til gode medarbeidere. NEK bør rekruttere medarbeidere med god og allsidig kompetanse og med variert alder. Mobilisering av norsk næringsliv Tradisjonelt har industri- og produksjonsmiljøene stått sterkt i komitearbeidet. Norsk næringsliv har imidlertid en økt tilbøyelighet til import, samt kjøp av varer og tjenester. Det er viktig at de som representerer innkjøperne også forstår betydningen av standarder som underlag for kontrakt. Det finnes også et nytt næringsliv hvor NEK ikke har det samme ståsted som innen den tradisjonelle industri. Stikkord; instrumentering, automatisering og ekom. Vekstområder NEK har foretatt en vurdering av hva man ser som de potensielt største vekstområdene innen eget ansvarsområde. Disse er (i ikke-prioritert rekkefølge): Elektrifisering av transportsektoren Jernbane/sporveier Forsterkning/fornyelse av overføring/regionale nett: Elektriske anlegg og kraftstasjoner Smart City / Smart Grid / Smart Hus / Smart Metering Subsea, olje & gass EKOM Sertifisering Fiskeri/oppdrett Velferdsteknologi Medisinsk teknologi Hovedmål NEK skal bidra til å øke norsk innflytelse ved utvikling av internasjonale standarder som er relevant for norske behov og fremme bruk av disse nasjonalt. Delmål 1: Økt utbredelse av standarder / normer Utbredelse av standarder skal sikres gjennom «rekruttering» av nye brukergrupper. Standarder skal være en foretrukket metode ved beskrivelse av tekniske løsninger, spesifisering av systemer og kontraktsinngåelse på teknisk område. NEK skal bidra til økt utbredelse gjennom å: legge til rette for myndighetenes regulatoriske bruk av standarder tilrettelegge for utvikling av nye produkter, se «produktutvikling» 6

7 bidra til at norsk næringsliv føler seg hjemme på standardiseringsarenaen («home of industri») skape økt forståelse for bruk av standarder på ledernivå skape økt forståelse om bruk av standarder innen kontraktsretten bedre «framing» av standardene for ikke-teknologer Virkemidler Forståelse av standarder som en del av teknisk utdanning. Vurdere mulighetene for utvikling av utdannings-web? Aktiv markedsføring av standarder som viktige instrumenter for norsk næringsliv og forvaltning Skaffe bedre, relevant markedskunnskap Tilby kurs og seminarer som fremhever bruk av standarder Standarder som fundament for konsulent/rådgivning Bidra til å synliggjøre synergi forskning / standardisering Aktiv bruk av nettsider Aktiv bruk av sosiale medier Inkludere forbrukerinteresser/ivareta forbrukerbehov, eksempelvis ved høringsrunder og fagfora (Elbil-forum) Videreutvikle og styrke samarbeidsrelasjoner med våre aktive salgskanaler (Standard Online AS, Energi Norge, NELFO) Strategiske tiltak Universitets-/forsknings- og høyskolesektoren. Bidra med foredrag/forelesninger samt være veileder for hovedfagskandidater. Bidra til å utvikle læreplaner slik at temaet «standardisering» inngår. Vurdere eget undervisningsopplegg. Etablering av nasjonale tverrfaglige arenaer, fag-forum. Delmål 2: Norsk innflytelse Norsk innflytelse i internasjonalt standardiseringsarbeid skal sikres ved å ta utgangspunkt i utvikling av sterke nasjonale komiteer. Virkemidler Rekruttering (NEK og komité) + bedre service og opplæring Utvikling av forutsigbart servicenivå for komitéene Assistanse og rådgiving til komitéledere Effektive systemer for avstemming / kommentarer NEK skal legge vekt på reelle og aktuelle faglige kvalifikasjoner som i sum gir en bred kompetansesammensetning i organisasjonen. Kompetanse skal tilpasses stilling. NEK skal bidra til å skape underlag for norsk verdiskaping Strategiske tiltak Skape et solid faglig miljø rundt de norske normkomitéene Bidra til å styrke komiteenes innflytelse og påvirkning innen eget virkeområde 7

8 Bidra til at komitearbeid er attraktivt for norsk akademia, næringsliv og forvaltning Underbygge og styrke standardiseringsarbeid som nøytral arena Delmål 3: Produktutvikling Delmål 1 «Økt utbredelse av standarder» oppnås hvis brukerne får tilgang til tidsaktuelle og brukervennlige produkter. NEK skal arbeide kontinuerlig med produktutvikling. Sarepta-prosjektet er her et viktig strategisk tiltak. Digitalisering av produkter i nye formater er helt avgjørende for å tilfredsstille markedets forventninger. Virkemidler Brukervennlig digitalisering av eksisterende og nye produkter Utvikle håndbøker og annet materiell basert på ovenstående NEK skal være i front når det gjelder utvikling av nye produkter, samt strategisk bundling av standarder Tilby produkter i den form markedet ønsker Bruke godt norsk språk i produktene Videreutvikle nettbutikken i samarbeid med Standard Online AS Nordiske, henholdsvis europeiske standardiseringsorganisasjoner har utfordringer av felles karakter som NEK har. Det kan være hensiktsmessig å utvikle allianser og inngå nærmere samarbeid i utvalgte saker Strategiske tiltak Arbeidskapasitet er et kjernepunkt. NEK skal ha medarbeidere med solid markedskontakt mot bedrifter og myndigheter som ser hvilke produkter som skal utvikles og/eller fases ut NEK skal produsere informasjonsmateriell, artikler med videre som kan fortelle markedet om hva som skjer på standardiseringsområdet samt medvirke til informasjonsformidling på et strategisk, høyt nivå Alternative tiltak skal vurderes, eksempelvis medlemsfordeler, rabattordninger, rekrutteringsmateriell Aktiv bruk av Sarepta-prosjektet til å understøtte produktutvikling Delmål 4: Økt eksponering, bedre profilering av hva NEK representerer Som et ledd i økt utbredelse av standarder er det viktig at NEK er synlig som tilbyder av slike produkter. Markedet bør vite hvor de skal søke etter og få tilgang til standardene. Som et ledd i å øke den allmenne kunnskap om NEK og elektroteknisk standardisering, skal NEK iverksette visse profileringstiltak. Virkemidler Forbedring av de elektroniske kommunikasjonskanalene til kunder og publikum, herunder spesielt organisasjonens hjemmeside Aktiv bruk av web og sosiale medier Representasjon på sentrale arenaer (messer, konferanser, samlinger o.l.) 8

9 Utvikle verktøy som har allmenn appell og som trekker næringslivets oppmerksomhet mot standardiseringsarbeidet Være vertskap for utvalgte internasjonale komitemøter som også gir profileringseffekt Strategiske tiltak Nye og oppgraderte web-sider. Sidene skal brukes til kommunikasjon med medlemspartene, normkomitemedlemmer og alle relevante kontaktmiljøer i Norge, herunder også myndigheter. Utvalgte sosiale medier skal også benyttes foruten trykte informasjonsblad Kontakt med media i forhold til utvalgte saker. Løfte frem arbeidet i komiteene Være til stede på eller arrangere egne arenaer hvor standardisering settes i sentrum Iverksette tiltak som skaper oppmerksomhet om standardiseringsarbeidet Skape nye arenaer som aktualiserer standardiseringsarbeidet innen ulike fagområder Delmål 5: Tydelig IKT-profil NEK skal ha en offensiv bruk av IKT for å utvikle og distribuere gode produkter og tjenester. IKT er et gjennomgående virkemiddel som er en forutsetning for å oppnå delmål 1-4. IKT brukes til produktutvikling, salg, markedskommunikasjon, intern drift og administrasjon etc. NEK er eksempelvis også et forlagshus med moderne produkter som er it-basert. Råvarene fra våre moder-miljøer ; IEC og CENELEC er it-baserte og videreformidles og foredles via Standard Online AS. Slikt sett er delmål 5 en integrert del av øvrige delmål og isolert sett ikke et mål i seg selv. NEK er deltager i et felles itprosjekt; Sarepta, i samarbeid med Standard Norge og Standard Online AS. Dette er et strategisk meget viktig prosjekt med langsiktig karakter, særlig med hensyn til fremtidig forventet konkurransesituasjon. De tre partene må ha god egenkompetanse for å kunne styre og håndtere et prosjekt av slikt omfang. Samtidig er det viktig på lang sikt at NEK har full kontroll på egen kjernevirksomhet hvor IKT-relatert produksjon inngår og er en forutsetning for at man kan oppfylle nasjonale og internasjonale forventninger og forpliktelser. NEK skal være åpen for alternative distribusjons- og samarbeidspartnere for å sikre effektiv distribusjon av standarder og avledede produkter, også med hensyn til nødvendig fleksibilitet og kvalitet. 9

NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09 EMC. NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 5 2014-03-05 15:09:32

NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09 EMC. NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 5 2014-03-05 15:09:32 NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 9 2014-03-05 15:10:13 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 4 2014-03-05 15:27:27 2014-03-05 15:09:50 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger

Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger 1. Innledning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) sender med dette på høring forslag til forskrift om universell utforming

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 INNHOLD 3 Forord 4 Samfunnsoppdraget 5 Målsettinger 6 Strategiområder 6 A. Saksvekst og kompleksitet 7 B. Rettspolitiske utfordringer 7 C. Digital fornying 7 D. Kvalitet og

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledende del...

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser 4 Foto: Jenny Solem Vikra Minsk Innhold A Forord 6 B Mål for

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mandat og presisering av problemstillinger... 5 1.3 Metode, datagrunnlag og metodiske begrensninger... 6 2 Beskrivelse av KRÅD... 7 2.1 Om bakgrunn,

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF-RAPPORT NR. 02/2000 Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF- prosjekt nr.: 6614: "Kompetansestyring for verdiskapning" Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer