Strategiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan 2014 2018"

Transkript

1 Strategiplan Revisjonsdato: Standardisering innen el og ekom 1

2 Innhold Innledning... 3 Visjon... 4 Misjon... 4 Verdigrunnlag... 4 Forretningside... 4 Rammebetingelser for NEK... 5 Utfordringer... 5 Behov for nyrekruttering til normkomiteer... 5 Internasjonal konkurranse... 5 Markedets forventning om digitaliserte produkter... 5 Støtte til komitéene... 6 Rekruttering av medarbeidere... 6 Mobilisering av norsk næringsliv... 6 Vekstområder... 6 Hovedmål... 6 Delmål 1: Økt utbredelse av standarder / normer... 6 Virkemidler... 7 Strategiske tiltak... 7 Delmål 2: Norsk innflytelse... 7 Virkemidler (som må diskuteres og utvikles i planperioden)... 7 Strategiske tiltak... 7 Delmål 3: Produktutvikling... 8 Virkemidler... 8 Strategiske tiltak... 8 Delmål 4: Økt eksponering, bedre profilering av hva NEK representerer... 8 Virkemidler... 8 Strategiske tiltak... 9 Delmål 5: Tydelig IKT-profil

3 Innledning Det moderne samfunnet er avhengig av elektrisitet. Det gjelder produkter og systemer på alle strøm- og spenningsnivåer, herunder også alle relevante frekvensområder. Tilsvarende er samfunnet avhengig av effektive elektroniske kommunikasjonsløsninger ekom. NEK forvalter, på vegne av det norske samfunnet, en betydelig portefølje av standarder innen disse to fagområdene. I forenklet skriftlig fremstilling omtales saksområdet som El og ekom 1. El -begrepet omfatter all elektrobasert teknologi utenom ekom. Med begrepet «ekom» omfattes all form for elektronisk kommunikasjon. El og ekom står for en betydelig del av verdiskapningen i samfunnet. Produkter, anlegg og utførelse av tjenester er i stor grad tuftet på bruk av normer/standarder. (Norm og standard er synonyme begreper.) Videre er standardene en forutsetning for den utstrakte verdenshandel innen området. Produkter og systemer kan produseres på andre kontinenter enn de brukes, samtidig som man sikrer tilfredsstillende oppfyllelse av nasjonale krav til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Videre må utstyr og systemer være kompatible, slik at de fungerer i en sammensatt form. Dette hadde ikke vært mulig uten et effektivt apparat som sørger for tidsaktuelle standarder. I dag er alle moderne samfunn totalt avhengig av en velfungerende infrastruktur hvor el- og ekomnett spiller en helt sentral rolle. Norsk Elektroteknisk Komite, NEK, har gjennom mer enn hundre år vært ansvarlig for elektroteknisk standardiseringsvirksomhet i Norge. Virksomheten har en nøytral rolle som tilrettelegger og understøtter rundt 100 norske aktive normkomiteers arbeid innen dette fagfeltet. Komiteene består av nærmere 500 engasjerte eksperter fra norsk næringsliv og forvaltning. Enkelte deltar i flere komiteer og underkomiteer. Disse medvirker til og er aktive i utarbeidelsen av internasjonale standarder. NEK skal fortsatt være en selvstendig, anerkjent og upartisk standardiseringsorganisasjon. Det globale standardiseringsarbeidet skjer i henholdsvis IEC, ISO og ITU. Europeiske tilpasninger og utvikling av europanormer skjer tilsvarende gjennom de europeiske søsterorganisasjoner CENELEC, CEN og ETSI. NEK er det norske medlemmet hos henholdsvis IEC og CENELEC. IEC og CENELEC har hatt prosesser hvor man har utviklet strategier for eget ansvarsområde. NEK har vært kjent med disse prosessene og har også dratt veksler på resultatene av dette arbeidet i egen regi. Det er forventet at CEN og CENELEC vil vedta felles strategiplan med europeisk profil i november Trolig er denne omforent med ETSI. Det skjer en rivende utvikling innen el- og ekomområdet. Produksjonen av nye standarder og revisjon av eksisterende skjer dermed i et stadig økende tempo. Det krever et aktivt norsk miljø som sikrer at norske interesser ivaretas på en tilfredsstillende måte. NEK slår fast at standardisering utgjør en viktig brikke i utvikling av den europeiske politikken. Dette kommer til uttrykk gjennom direktiver og mandater som utløser standardiseringsarbeid. EU- 1 Ekom-begrepet er av nyere dato, gjerne omtalt som Ekomnett som kan bestå av alle infrastrukturbærere, som for eksempel GSM, 3G/4G, CDMA, TETRA samt fiber-, koaksial- og kobberkabler. 3

4 kommisjonens fastsettelse av forordning innen fagområdet standardisering som forøvrig antas formelt å gjelde for Norge med virkning fra 2014, er også et uttrykk for arbeidets strategiske betydning. NEKs kjernevirksomhet er å understøtte norsk innflytelse i det regionale (europeiske) og internasjonale (globale) standardiseringsarbeid, samt å bidra til økt bruk av standarder i Norge generelt og i norske virksomheter med internasjonal profil spesielt. Som et ledd i dette må virksomheten bruke flere virkemidler. Denne strategiplanen har til hensikt å skissere bruk av disse virkemidlene. Visjon NEK skal aktivt bidra til at elektrotekniske standarder blir utviklet og tatt i bruk som en naturlig del av norsk innovasjon, verdiskapning og internasjonal handel. Vi skal legge til rette for utvikling og bruk av elektrotekniske standarder som understøtter helse, miljø, sikkerhet, samt ivaretar tilfredsstillende beredskapshensyn i den sentrale infrastrukturen. Misjon NEK skal bidra til: å øke utbredelse og bruk av elektrotekniske standarder i Norge. å ivareta norske interesser ved å legge til rette for norsk innflytelse under utviklingen av internasjonale elektrotekniske standarder, samt sikre at disse tas i bruk. at det utvikles standarder som ivaretar myndighetenes krav til grunnleggende HMS- og viktige beredskapskrav. å drifte infrastrukturen for utvikling og fastsettelse av elektrotekniske standarder samt legge til rette for salg og distribusjon av standarder i det norske markedet gjennom datterselskapet Standard Online AS og andre faste samarbeidspartnere (NELFO og Energi Norge). Verdigrunnlag NEK og NEKs ansatte skal etterleve følgende kjerneverdier: Inkluderende Troverdig Upartisk Forretningside NEK er organet for nasjonal og internasjonal elektroteknisk standardisering i Norge. skal aktivt understøtte arbeidet i medlemsorganene CENELEC og IEC. All annen virksomhet som ikke gjenspeiler arbeidet i disse organene er nasjonale prosjekter. skal sammen med komitemedlemmer og andre samarbeidsparter utvikle løsninger som gir effektivitet, konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet. er en nøytral arena for næringsliv og forvaltning i globale nettverk og en pådriver for at internasjonale normer tas i bruk. 4

5 Rammebetingelser for NEK Global handel utgjør en viktig underliggende driver for NEKs arbeid. Handel med produkter og systemer som er forankret i elektrotekniske standarder er meget høy. Dette setter krav til stadig nye standarder. Det pågår en rivende internasjonal utvikling innen el- og ekomområdet. Stadig flere produkt- og systemområder er påvirket av forskning og utvikling. Norsk næringsliv bør stimuleres til å delta i arbeidet, både for å sikre norske interesser og for å være en aktiv deltaker i industriutviklingen. På europeisk (EU-)plan inngår standardiseringsorganisasjonene som en viktig brikke for å realisere politikk på de tekniske områdene. Dette synliggjøres tydelig gjennom to elementer: Forordningen om standardisering, nr. 1025/2012 Mandater som gis til de europeiske standardiseringsorganisasjonene NEK er ikke en profittmaksimerende virksomhet. Organisasjonen skal være bevisst sin misjon: Bidra til norsk påvirkning internasjonalt, bidra til økt bruk av internasjonalt anerkjente elektrotekniske standarder og drifte infrastrukturen for komitéarbeidet i Norge. Myndighetenes valg når det gjelder bruk av standarder som regulatoriske verktøy vil være viktige for NEK. Organisasjonen skal stimulere til myndighetenes bruk av standarder i regulatorisk sammenheng. NEK skal være en nøytral rådgiver overfor myndighetene. Medlemmene, så vel medlemspartene som normkomitémedlemmene, utgjør basisen for NEKs virksomhet. Organisasjonens rolle er å understøtte medlemmene på best mulig måte innenfor de prioriteringer som foreligger. Utfordringer NEK har identifisert en del utfordringer i planperioden. Disse er det viktig å være klar over og tilpasse seg. I punktene under finner man utfordringer som er identifisert. Behov for nyrekruttering til normkomiteer Gjennomsnittsalder blant normkomitémedlemmene er økende. Selv om dette innebærer økt kompetanse, representerer det på noe lengre sikt også en utfordring. Internasjonal konkurranse Det er sannsynlig at det vil bli økende konkurranse fra øvrige lands standardiseringsorganisasjoner og private aktører på salg av standarder til norske bedrifter og brukere. Det foreligger også politiske initiativ om å gjøre standarder gratis tilgjengelig for næringslivet. Denne situasjonen må organisasjonen følge nøye og tilpasse seg. Markedets forventning om digitaliserte produkter NEK har observert et økende press fra markedet om tilgang til digitaliserte produkter. Markedet søker standarder som er digitalt søkbare og kan lastes ned og lagres for én bruker eller flerbrukere. Organisasjonen må sammen med salgsorganisasjonen Standard Online AS og øvrige salgskanaler svare på denne utfordringen. 5

6 Støtte til komitéene NEK opplever en økt etterspørsel etter administrativ støtte fra komiteene. Fagsjefene har i denne forbindelse en viktig rolle. Nivå på administrativ støtte må klargjøres. NEK skal, avhengig av behov, kun stille med sekretariatstøtte til komitéer. Rekruttering av medarbeidere Det er en skjerpet konkurranse i arbeidsmarkedet når det gjelder å få tilgang til gode medarbeidere. NEK bør rekruttere medarbeidere med god og allsidig kompetanse og med variert alder. Mobilisering av norsk næringsliv Tradisjonelt har industri- og produksjonsmiljøene stått sterkt i komitearbeidet. Norsk næringsliv har imidlertid en økt tilbøyelighet til import, samt kjøp av varer og tjenester. Det er viktig at de som representerer innkjøperne også forstår betydningen av standarder som underlag for kontrakt. Det finnes også et nytt næringsliv hvor NEK ikke har det samme ståsted som innen den tradisjonelle industri. Stikkord; instrumentering, automatisering og ekom. Vekstområder NEK har foretatt en vurdering av hva man ser som de potensielt største vekstområdene innen eget ansvarsområde. Disse er (i ikke-prioritert rekkefølge): Elektrifisering av transportsektoren Jernbane/sporveier Forsterkning/fornyelse av overføring/regionale nett: Elektriske anlegg og kraftstasjoner Smart City / Smart Grid / Smart Hus / Smart Metering Subsea, olje & gass EKOM Sertifisering Fiskeri/oppdrett Velferdsteknologi Medisinsk teknologi Hovedmål NEK skal bidra til å øke norsk innflytelse ved utvikling av internasjonale standarder som er relevant for norske behov og fremme bruk av disse nasjonalt. Delmål 1: Økt utbredelse av standarder / normer Utbredelse av standarder skal sikres gjennom «rekruttering» av nye brukergrupper. Standarder skal være en foretrukket metode ved beskrivelse av tekniske løsninger, spesifisering av systemer og kontraktsinngåelse på teknisk område. NEK skal bidra til økt utbredelse gjennom å: legge til rette for myndighetenes regulatoriske bruk av standarder tilrettelegge for utvikling av nye produkter, se «produktutvikling» 6

7 bidra til at norsk næringsliv føler seg hjemme på standardiseringsarenaen («home of industri») skape økt forståelse for bruk av standarder på ledernivå skape økt forståelse om bruk av standarder innen kontraktsretten bedre «framing» av standardene for ikke-teknologer Virkemidler Forståelse av standarder som en del av teknisk utdanning. Vurdere mulighetene for utvikling av utdannings-web? Aktiv markedsføring av standarder som viktige instrumenter for norsk næringsliv og forvaltning Skaffe bedre, relevant markedskunnskap Tilby kurs og seminarer som fremhever bruk av standarder Standarder som fundament for konsulent/rådgivning Bidra til å synliggjøre synergi forskning / standardisering Aktiv bruk av nettsider Aktiv bruk av sosiale medier Inkludere forbrukerinteresser/ivareta forbrukerbehov, eksempelvis ved høringsrunder og fagfora (Elbil-forum) Videreutvikle og styrke samarbeidsrelasjoner med våre aktive salgskanaler (Standard Online AS, Energi Norge, NELFO) Strategiske tiltak Universitets-/forsknings- og høyskolesektoren. Bidra med foredrag/forelesninger samt være veileder for hovedfagskandidater. Bidra til å utvikle læreplaner slik at temaet «standardisering» inngår. Vurdere eget undervisningsopplegg. Etablering av nasjonale tverrfaglige arenaer, fag-forum. Delmål 2: Norsk innflytelse Norsk innflytelse i internasjonalt standardiseringsarbeid skal sikres ved å ta utgangspunkt i utvikling av sterke nasjonale komiteer. Virkemidler Rekruttering (NEK og komité) + bedre service og opplæring Utvikling av forutsigbart servicenivå for komitéene Assistanse og rådgiving til komitéledere Effektive systemer for avstemming / kommentarer NEK skal legge vekt på reelle og aktuelle faglige kvalifikasjoner som i sum gir en bred kompetansesammensetning i organisasjonen. Kompetanse skal tilpasses stilling. NEK skal bidra til å skape underlag for norsk verdiskaping Strategiske tiltak Skape et solid faglig miljø rundt de norske normkomitéene Bidra til å styrke komiteenes innflytelse og påvirkning innen eget virkeområde 7

8 Bidra til at komitearbeid er attraktivt for norsk akademia, næringsliv og forvaltning Underbygge og styrke standardiseringsarbeid som nøytral arena Delmål 3: Produktutvikling Delmål 1 «Økt utbredelse av standarder» oppnås hvis brukerne får tilgang til tidsaktuelle og brukervennlige produkter. NEK skal arbeide kontinuerlig med produktutvikling. Sarepta-prosjektet er her et viktig strategisk tiltak. Digitalisering av produkter i nye formater er helt avgjørende for å tilfredsstille markedets forventninger. Virkemidler Brukervennlig digitalisering av eksisterende og nye produkter Utvikle håndbøker og annet materiell basert på ovenstående NEK skal være i front når det gjelder utvikling av nye produkter, samt strategisk bundling av standarder Tilby produkter i den form markedet ønsker Bruke godt norsk språk i produktene Videreutvikle nettbutikken i samarbeid med Standard Online AS Nordiske, henholdsvis europeiske standardiseringsorganisasjoner har utfordringer av felles karakter som NEK har. Det kan være hensiktsmessig å utvikle allianser og inngå nærmere samarbeid i utvalgte saker Strategiske tiltak Arbeidskapasitet er et kjernepunkt. NEK skal ha medarbeidere med solid markedskontakt mot bedrifter og myndigheter som ser hvilke produkter som skal utvikles og/eller fases ut NEK skal produsere informasjonsmateriell, artikler med videre som kan fortelle markedet om hva som skjer på standardiseringsområdet samt medvirke til informasjonsformidling på et strategisk, høyt nivå Alternative tiltak skal vurderes, eksempelvis medlemsfordeler, rabattordninger, rekrutteringsmateriell Aktiv bruk av Sarepta-prosjektet til å understøtte produktutvikling Delmål 4: Økt eksponering, bedre profilering av hva NEK representerer Som et ledd i økt utbredelse av standarder er det viktig at NEK er synlig som tilbyder av slike produkter. Markedet bør vite hvor de skal søke etter og få tilgang til standardene. Som et ledd i å øke den allmenne kunnskap om NEK og elektroteknisk standardisering, skal NEK iverksette visse profileringstiltak. Virkemidler Forbedring av de elektroniske kommunikasjonskanalene til kunder og publikum, herunder spesielt organisasjonens hjemmeside Aktiv bruk av web og sosiale medier Representasjon på sentrale arenaer (messer, konferanser, samlinger o.l.) 8

9 Utvikle verktøy som har allmenn appell og som trekker næringslivets oppmerksomhet mot standardiseringsarbeidet Være vertskap for utvalgte internasjonale komitemøter som også gir profileringseffekt Strategiske tiltak Nye og oppgraderte web-sider. Sidene skal brukes til kommunikasjon med medlemspartene, normkomitemedlemmer og alle relevante kontaktmiljøer i Norge, herunder også myndigheter. Utvalgte sosiale medier skal også benyttes foruten trykte informasjonsblad Kontakt med media i forhold til utvalgte saker. Løfte frem arbeidet i komiteene Være til stede på eller arrangere egne arenaer hvor standardisering settes i sentrum Iverksette tiltak som skaper oppmerksomhet om standardiseringsarbeidet Skape nye arenaer som aktualiserer standardiseringsarbeidet innen ulike fagområder Delmål 5: Tydelig IKT-profil NEK skal ha en offensiv bruk av IKT for å utvikle og distribuere gode produkter og tjenester. IKT er et gjennomgående virkemiddel som er en forutsetning for å oppnå delmål 1-4. IKT brukes til produktutvikling, salg, markedskommunikasjon, intern drift og administrasjon etc. NEK er eksempelvis også et forlagshus med moderne produkter som er it-basert. Råvarene fra våre moder-miljøer ; IEC og CENELEC er it-baserte og videreformidles og foredles via Standard Online AS. Slikt sett er delmål 5 en integrert del av øvrige delmål og isolert sett ikke et mål i seg selv. NEK er deltager i et felles itprosjekt; Sarepta, i samarbeid med Standard Norge og Standard Online AS. Dette er et strategisk meget viktig prosjekt med langsiktig karakter, særlig med hensyn til fremtidig forventet konkurransesituasjon. De tre partene må ha god egenkompetanse for å kunne styre og håndtere et prosjekt av slikt omfang. Samtidig er det viktig på lang sikt at NEK har full kontroll på egen kjernevirksomhet hvor IKT-relatert produksjon inngår og er en forutsetning for at man kan oppfylle nasjonale og internasjonale forventninger og forpliktelser. NEK skal være åpen for alternative distribusjons- og samarbeidspartnere for å sikre effektiv distribusjon av standarder og avledede produkter, også med hensyn til nødvendig fleksibilitet og kvalitet. 9

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag)

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) 2 Med liberalisering av internasjonal handel og økende globalt samarbeid øker interessen for standardisering i mange land.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER Disse retningslinjene ble fastsatt av styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 2011-10-21 og gjelder for normkomiteenes gjennomføring av normarbeidet i NEK.

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Elektroteknisk Komite Norsk Elektroteknisk Komite NEK i korte trekk NEK, Norsk Elektroteknisk Komite, ble opprettet i 1912 og er det eldste standardiseringsorganet i Norge. NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon med

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Elektroteknisk Komite Norsk Elektroteknisk Komite NEK i korte trekk Norsk Elektroteknisk Komite, NEK, ble opprettet i 1912 og er det eldste standardiseringsorganet i Norge. NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon med

Detaljer

Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring?

Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring? 31. august 2015 Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring? OG LITT OM STANDARDER OG STANDARD NORGE Litt om standarder og Standard Norge 01 Standarder bidrar til.. Bærekraft Innovasjon Forenkling

Detaljer

Trine Tveter adm. direktør

Trine Tveter adm. direktør Trine Tveter adm. direktør Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 En samling av fire standardiseringsorganisasjoner (den eldste etablert i 1923) Utvikler standarder på de

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite 1

Norsk Elektroteknisk Komite 1 Norsk Elektroteknisk Komite 1 Formålet med SG slik NEK ser det Økt prosessorkra8 og kommunikasjon i hele verdikjeden skal gi mer intelligent forvaltning av energiressursene og dermed bedre totaløkonomi.

Detaljer

NEK 700 - kort fortalt

NEK 700 - kort fortalt NEK 700 - kort fortalt En leseveiledning Innledning Det kan være krevende å sette seg inn i NEK 700 om man ikke er kjent med strukturen i dokumentet. Normsamlingen dekker prosjektering og installasjon

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

NEK 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner. Om NEKs rolle. Om normsamlingen NER 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner

NEK 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner. Om NEKs rolle. Om normsamlingen NER 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner N: NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE The Norwegian National Committee of The International Flectrotechnical Commission, IEC The European Committee for Electrotechnical Standardization, CENE[EC Til høringsinstansene:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet Storefjell, 12. mars 2009 Standarder Jan G. Eriksson, Standard Norge

Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet Storefjell, 12. mars 2009 Standarder Jan G. Eriksson, Standard Norge Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet Storefjell, 12. mars 2009 Standarder Jan G. Eriksson, Standard Norge Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet - Standarder - Jan G. Eriksson 1 Temaer i presentasjonen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Internasjonalt normarbeid

Internasjonalt normarbeid Internasjonalt normarbeid Tore Trondvold Adm. direktør Norsk Elektroteknisk Komite DLE-konferansen 2010-09-14 Norsk Elektroteknisk Komite 1 Verdens standardiseringslandskap World Standardization Cooperation

Detaljer

BSKs fokus. Modernisering, internasjonalisering og videreutvikling. Lars Erik Fjørtoft daglig leder Oslo 30.10.2013

BSKs fokus. Modernisering, internasjonalisering og videreutvikling. Lars Erik Fjørtoft daglig leder Oslo 30.10.2013 BSKs fokus Modernisering, internasjonalisering og videreutvikling Lars Erik Fjørtoft daglig leder Oslo 30.10.2013 Samspillmodellen og BSKs rolle BSK skal ivareta forvaltningsoppgaver knyttet til betalings-

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Hvorfor driver vi standardisering?

Hvorfor driver vi standardisering? Kjernevirksomhet «Drifter» norsk internasjonal el- og ekom standardisering Fremmer norsk innflytelse Fremmer bruk av internasjonale standarder i Norge 2 Hvorfor driver vi standardisering? Standardisering

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Vedtatt 5. april 2016 1. Innledning Vedtektene er styrende for Kollektivtrafikkforeningens virksomhet, og inneholder visjon og formål. Visjonen er:

Detaljer

Høring NEK 400 landbruk

Høring NEK 400 landbruk Til høringsinstansene: Se vedlagte distribusjonsliste 6. august 2015 Your ref. Our ref. 2015-NK64-01-LTA Høring NEK 400 landbruk NEK 400 landbruk er en teknisk rapport/spesifikasjon utviklet innenfor rammen

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

05.03.2016. En verden av standarder. Fremtidens biler. Kilde: Gizmag, Eagle 360

05.03.2016. En verden av standarder. Fremtidens biler. Kilde: Gizmag, Eagle 360 En verden av standarder Fremtidens biler Kilde: Gizmag, Eagle 360 1 Rimac 1088 hk elbil Kjernevirksomhet «Drifter» norsk standardisering innen elektrofaget Fremmer norsk innflytelse Fremmer bruk av internasjonale

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Kjell Sand Grete Coldevin Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 1 Strategi - framgangsmåte for å nå et mål [ Kilde:Bokmålsordboka]

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Difi-strategien

Difi-strategien Difi-strategien 2012-2015 Innhold Forord... 1 1 Visjon og verdier... 2 2 Samfunnsoppdraget... 2 3 Strategiske valg og prioriteringer for perioden... 3 3.1 Difi har tre innsatsområder... 3 3.2 Difis primærmålgruppe

Detaljer

10 år 2005 2015. www.integranett.no

10 år 2005 2015. www.integranett.no 10 år 2005 2015 www.integranett.no Integras medlemmer øker effektiviteten, produktiviteten og sikkerheten i samfunnet. Foreningen skal styrke grunnlaget for medlemmenes verdiskaping og markedstilgang.

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Mars 2014. Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD

Mars 2014. Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD Mars 2014 Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD Mange standarder og mange mennesker 16 000 gyldige standarder og tilsvarende dokumenter 1 200 standarder lagd nasjonalt i Norge 2 100 norske

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X DKNVS Meddelelser No. 9 DKNVS mot 2020 Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) Administrasjon pr. juni 2011: Generalsekretær: Kristian Overskaug

Detaljer

Strategisk plan for Bioforsk

Strategisk plan for Bioforsk Strategisk plan for Bioforsk 2013-2016 Faglig plattform og egenart Bioforsk har sin faglige plattform innen landbruk og matproduksjon, plantebiologi og plantehelse, og miljø og ressursforvaltning. Organisasjonens

Detaljer

Standarder som virkemiddel i oppdrettsnæringen. Om NS 9415 og ny HMSstandard

Standarder som virkemiddel i oppdrettsnæringen. Om NS 9415 og ny HMSstandard Standarder som virkemiddel i oppdrettsnæringen Om NS 9415 og ny HMSstandard Bergen 21. oktober 2004 v/knut Jonassen Presentasjon av Standard Norge 1 Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon

Detaljer

ET VERKTØY FOR FORSKNING

ET VERKTØY FOR FORSKNING strategi 2016 2019 ET VERKTØY FOR FORSKNING NSD Et verktøy for forskning strategi 2016 2019 «Målet med statens eierskap i NSD er å sikre dataforvaltning og tjeneste yting overfor forskningssektoren. Selskapet

Detaljer

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier Strategisk plan 2013 2017 Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for 2017 3. Mål og strategier 1 2 4 5 Strategisk plan 2013 17 1 Forord Artsdatabanken har nå vært operativ i 8 år, og er

Detaljer

Har vi en framtidsrettet nasjonal strategi for standardisering? JAN A OKSUM, STYRELEDER I STANDARD NORGE

Har vi en framtidsrettet nasjonal strategi for standardisering? JAN A OKSUM, STYRELEDER I STANDARD NORGE Har vi en framtidsrettet nasjonal strategi for standardisering? JAN A OKSUM, STYRELEDER I STANDARD NORGE Standard Norge Foto: Nicolas Tourrenc Styreleder Jan A. Oksum og adm. direktør Trine Tveter Privat,

Detaljer

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012 Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement Innholdsfortegnelse En verden i rask forandring... 3 1. Vi skal delta i sentrale internasjonale fora... 4 2. Vi skal være en pådriver i det nordiske

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Innledning Lov om folkebibliotek definerer folke- og fylkesbibliotekenes ansvar og oppgaver. For fylkesbibliotekene

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Faglig råd elektro. Utviklingsredegjørelse

Faglig råd elektro. Utviklingsredegjørelse Faglig råd elektro Utviklingsredegjørelse Faglig råd elektro Gruppe 1 Yrkesveiledning/Rekruttering Gruppe 2 Internasjonalisering Gruppe 3 Tilbudsstruktur /dimensjonering Gruppe 4 Elenergi/ kuldefaget Gruppe

Detaljer

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. Strategisk plan. Jan Gunnar

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. Strategisk plan. Jan Gunnar Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon Strategisk plan Jan Gunnar 2015-2020 Strategisk plan 2015-2020 Forord Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon sin Strategiske plan for perioden 2015 2020 bygger på visjonen

Detaljer

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.no Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Tilknytningspunkt for el og ekom - NEK 399-1 og NEK 399-2

Tilknytningspunkt for el og ekom - NEK 399-1 og NEK 399-2 Tilknytningspunkt for el og ekom - NEK 399-1 og NEK 399-2 Hvem står bak NEK 399? NEK 399 forvaltes av komiteen NK 301 Inngår i NEKs struktur av 500 eksperter fra norsk næringsliv fordelt på 100 komiteer

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

Oppdragsavtale om NORSOK-standardisering

Oppdragsavtale om NORSOK-standardisering Oppdragsavtale om NORSOK-standardisering 1. Avtaleparter Denne avtalen er inngått mellom eierne av NORSOK-standardene; Norsk olje og gass og Norsk Industri på den ene siden (heretter: Eierne) og Standard

Detaljer

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: karin beate nøsterud 1. Innledning Arktis er et område hvor endringer skjer raskt, og utfordringer blir stadig mer synlige. De globale

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt MÅL OG STRATEGIER Lokalt og sentralt 2016 2017 STRATEGI- OG MÅLOMRÅDER Rammebetingelser og markedsutvikling Energi og miljø Arbeidsgiverservice Jobbe for best mulig politiske rammebetingelser VISJON: VI

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Farmasiforbundet Strategiplan

Farmasiforbundet Strategiplan Farmasiforbundet Strategiplan 2016 2018 1 Innhold: Innhold:...2 DEL I...3 Visjon, faglig- og politisk profil og strategiske mål...3 1. Rekruttering og kompetanseutvikling...3 2. Evne til påvirkning/premissleverandør...4

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling

Strategi for kompetanseutvikling Strategi for kompetanseutvikling I folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Vedtatt i Hovedutvalg for kultur og helse 03.12.12. Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Standard hva er nå det?

Standard hva er nå det? Veiledning i om NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.nono Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system en arbeidsprosess

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

N,, Bakgrunn og begrunnelse for forslaget. NEK 399 - Tilknytningspunkt for el og ekom - boligbygg. Om NEKs rolle

N,, Bakgrunn og begrunnelse for forslaget. NEK 399 - Tilknytningspunkt for el og ekom - boligbygg. Om NEKs rolle I NK N,, NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE The Norwegian National Committee of The International Electrotechnical Commission, IEC The European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC KONTOR/OFFICE:

Detaljer

NAAFs strategiplan 2005 2008/9. Planen justeres på landsmøtet

NAAFs strategiplan 2005 2008/9. Planen justeres på landsmøtet NAAFs strategiplan 2005 2008/9 Planen justeres på landsmøtet NAAFs strategiplan 2005 2008/9 NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND Strategiplanen er retningsgivende for alt arbeid i de ulike ledd i organisasjonen.

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

Hvordan få fart på digitaliseringen? Ingelin Killengreen 13. Februar 2014

Hvordan få fart på digitaliseringen? Ingelin Killengreen 13. Februar 2014 Hvordan få fart på digitaliseringen? Ingelin Killengreen 13. Februar 2014 Agenda 1. Gjennomgangen av Difi 2. Våre hovedmål 3. Hva har vi oppnådd? 4. Utfordringer 5. Digitalisering 6. Ledelse og samordning

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

Prosjektgruppe arbeid

Prosjektgruppe arbeid Prosjektgruppe arbeid Markedsføring Synliggjøring Profilering Informasjon Kommunikasjon Markedsgruppa Bjørn Stengrimsen Olav Økern IdeMedia AS Hans-Petter Nybakk Mål Tavleforeningen skal bli mer kjent

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Ver Prosjekt Skogen er viktig for deg.

PROSJEKTBESKRIVELSE Ver Prosjekt Skogen er viktig for deg. PROSJEKTBESKRIVELSE Ver. 20141012 Prosjekt Skogen er viktig for deg. 1 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon... 3 Eierforhold... 3 Kort beskrivelse av bedriftens virksomhet... 3 PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Eiermøte i Agder Energi

Eiermøte i Agder Energi Eiermøte i Agder Energi 26. september 2014 Styreleder Lars Erik Torjussen Perspektiver på bransjen Et hovedinntrykk fra gårsdagens konferanse, er dette: I et lengre perspektiv vil fornybar energi styrke

Detaljer

Leksvik Industriell Vekst

Leksvik Industriell Vekst Leksvik Industriell Vekst 2015 Leksvik Industriell Vekst Konsern LIV Holding AS Aksjekapital kr 6 634 000 100 % 100 % LIV Eiendom AS Aksjekapital kr 8 534 000 LIV AS (Leksvik Industriell Vekst AS) Aksjekapital

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2014 BAKGRUNN Høsten 2012 vedtok styringsgruppen i Lavenergiprogrammet en ny strategi for perioden 2013-2015. Dokumentet beskriver hva Lavenergiprogrammet skal prioritere å jobbe

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 Berlevåg mannssangforening. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Lovgrunnlag for informasjonsvirksomhet... 4 Lov om offentlighet... 4

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Strategiplan. Den foretrukne maritime administrasjonen

Strategiplan. Den foretrukne maritime administrasjonen Strategiplan Den foretrukne maritime administrasjonen Foto: Odfjell Sjøfartsdirektoratet er forvaltnings- og tilsynsmyndighet for arbeidet med sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier på fartøy

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 1 500 mrd pr år Offentlig sektors etterspørsel etter fremtidsrettede løsninger er et av de mest kraftfulle virkemidlene

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer