INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE"

Transkript

1 Besøksadresse Parkgt Hamar Postadresse Postboks Hamar Kontakt Sentralbord Direkte Saksbehandler Hilde Nystuen Vår ref. 2016/ Dato INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Oppdal Dato: 14. mars 2016 Tid: Kl Dagsorden Tid Orientering om verneområdeforvaltningen, verneformål og verneverdier i Sølen landskapsvernområde v/ verneområdeforvalter Vedtakssaker (formell sakliste), orienteringssaker Saksinnstilling og saksdokumenter er vedlagt. Eventuelt frafall meldes snarest til verneområdeforvalter, på tlf.nr: eller epost: Sakliste vedtaksmøte ST-sak Type sak Arkivsak Vedtakssaker 4/2016 Konstituering av Sølen verneområdestyre Valg av leder og nestleder 2015/7788 5/2016 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 6/2016 Sølen verneområdestyre Drift, planarbeid og tiltak i /7788 7/2016 Sølen verneområdestyre - Møteplan /7788 8/2016 Fuggdalen naturreservat - Delegasjon av myndighet til 2016/1757 sekretariatet 9/2016 Årsrapport Sølen verneområdestyre /991 10/2016 Orienteringssaker 11/2016 Referatsaker delegerte saker 12/2016 Eventuelt Rendalen, 7. mars Hilde Nystuen Verneområdeforvalter Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

2 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Hilde Nystuen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Sølen verneområdestyre 4/ Sølen verneområdestyre - Konstituering av styre - valg av leder og nestleder Innstilling: Som leder for Sølen verneområdestyre velges:. Som nestleder for verneområdestyret velges:.. Dokumenter i saken: Brev fra Miljødirektoratet datert 22. januar Vedlegg: - Vedtekter for Sølen verneområdestyre Saksopplysninger: Miljødirektoratet fikk i brev av 20. oktober 2015 fra Klima og miljødepartementet delegert myndighet etter naturmangfoldlovens 62 andre ledd tredje punktum til å bestemme at et særskilt oppnevnt organ er forvaltningsmyndighet for områder vernet med hjemmel i naturmangfoldloven kapittel V. Myndigheten gjelder i tillegg oppnevning av eventuelle nye styrer og re-oppnevning av styremedlemmer til eksisterende styrer, samt godkjenning av forvaltningsknutepunkt. I følge vedtektene for Sølen verneområdestyre skal verneområdestyret ha 3 medlemmer med personlige varamedlemmer som møter når det faste medlemmet har forfall. Kommunen skal være representert med to medlemmer blant kommunestyrets medlemmer og fylkeskommunen skal være representert med ett medlem fra fylkestinget/fylkesrådet. Sammensetningen av styret skal følge kravene til kjønnsfordeling i likestillingslovens 13. Verneområdestyret oppnevnes av Miljødirektoratet etter innstilling fra Rendalen kommune og fylkestinget i Hedmark. Jf. brev fra Miljødirektoratet 22. januar 2016 er følgende representanter for Sølen verneområdestyre oppnevnt: 2

3 For Rendalen kommune: medlem Silje Mogstad Finstad For Rendalen kommune: medlem Ole Jakob Akre For Hedmark fylkeskommune: medlem May-Liss Sæterdalen Jordet varamedlem: Marit Bjørnstad varamedlem: Tollef Lau varamedlem: Bjørnar Tollan Verneområdestyret velger sin leder og nestleder. 3

4 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Hilde Nystuen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Sølen verneområdestyre 5/ Sølen landskapsvernområde Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Innstilling til vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes Behandling: Vedtak: 4

5 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Hilde Nystuen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Sølen verneområdestyre 6/ Sølen verneområdestyre Drift, planarbeid og tiltak i 2016 Innstilling til vedtak: Sølen verneområdestyre tar tildelingen av midler til drift, planarbeid og tiltak til etterretning. Verneområdeforvalter jobber videre med kunnskapsinnhenting og interesseanalyse i henhold til prosjektplan for besøksforvaltning for Sølen landskapsvernområde, og legger fram oppdatert forslag på tidsplan i neste styremøte. Verneområdeforvalter sørger for at planlegging og tjenestekjøp skjer i henhold til krav om offentlige innkjøp. Oppstart av forvaltningsplan for Fuggdalen naturreservat og Steinfjellet naturreservat utsettes til Dokumenter i saken: - Brev fra Miljødirektoratet av drift av Sølen verneområdestyre Innmeldte behov for midler til drift og planarbeid Innmeldte behov for tiltaksmidler og midler til forvaltningsknutepunktet. Vedlegg: - Prosjektplan for besøksforvaltning for Sølen landskapsvernområde vedtatt Saksopplysninger: Sølen verneområdestyre er tildelt kr ,- til drift av styret og kr ,- til arbeidet med besøksstrategi/forvaltningsplan i Dette er omtrent som omsøkt på drift av styret, hvor det ble søkt om kr ,-. Mens det ble søkt om kr til arbeidet med besøksstrategi og kr ,- for forvaltningsplanarbeid for Jf. brev fra Miljødirektoratet datert skal driftsmidlene dekke drift, reise og møtegodtgjørelse for verneområdestyret, samt evt. reiseutgifter for medlemmer av rådgivende utvalg. Midlene til besøksstrategi/forvaltningsplaner skal gå til dekking av utgifter i forbindelse med utarbeiding av forvaltningsplaner, besøksstrategier og skjøtselsplaner og nødvendige kartlegginger og medvirkningsprosesser (møter). 5

6 Sølen verneområdestyret har tidligere fått bevilget midler til ombygging/oppussing av forvaltningsknutepunktet som ligger i kommunehuset i Rendalen. Ombyggingen startet ikke før 1. februar 2016 og Fylkesmannen i Hedmark ga derfor i desember 2015 Rendalen kommune et tilsagn på kr ,- til ombygging og kr til infotiltak (som kan ses i sammenheng med infotiltak på Bullmuseet). De ,- vil kommunen få når regnskapsrapport er klar i Noe av infotiltakene knyttet til knutepunktet er gjennomført i 2015; rollup, kart, projektor, infoskjerm mm. Møbler er bestilt, men kommer ikke før i Det ble derfor søkt på nytt på knutepunktmidler for 2016 for å sluttføre prosjektet. Budsjett forvaltningsknutepunkt 2016: Møbler/hyller mm til kontorer og møterom Belysning for utstillingsrom/møterom Bildespill/illustrasjoner/formidlings- og infomateriell Skilting av knutepunktet ute og inne Utvikling av modell av verneområdet og utstilling Sum Sølen verneområdestyre har fått innvilget kr ,- til utvikling av forvaltningsknutepunktet for Sølen landskapsvernområde i Tiltaksmidler 2016 Når det gjelder midler til tiltak så ble det søkt om følgende for 2016: Prioritet Tiltak Beløp 1 Retningsskilt Grus parkeringsplass i Misterdalen stk. ferdselstellere Kulturminneskilt/informasjon Skoleopplegg Sum Det er bevilget kr ,- i tiltaksmidler for Kostnaden med ferdselstellere vil Miljødirektoratet dekke. Dvs. at Sølen verneområdestyre har fått kr ,- mindre enn omsøkt til de andre tiltakene. Vurdering Drift av Sølen verneområdestyre Driftsbudsjettet for verneområdestyret i 2016 som ble vedtatt i styremøte 3. desember 2015, kan gjennomføres som planlagt jf. møteplan i sak 7/2016. Forvaltningsplaner Arbeidet med forvaltningsplanen for Sølen landskapsvernområde nærmer seg slutten. Planen er godkjent av Miljødirektoratet med de endringer som de har foreslått. Verneområdeforvalter 6

7 er i ferd med å oppdatere/ferdigstille planen. Det er inngått avtale om layout og trykking av planen. Dette oppdraget er betalt i 2015, og vil bli gjennomført våren Med mange grunneiere/brukerinteresser i området vil det bli en del kostnader med utsendelse av planen. Sølen verneområdestyre har fått forvaltningsmyndighet for Fuggdalen og Steinfjellet naturreservater fra 1. oktober Det er behov for forvaltningsplaner for disse områdene og det ble søkt om kr ,- til forvaltningsplanarbeid i Ettersom potten med midler til planarbeid er redusert i henhold til det vi søkte på, vurderes det som fornuftig å utsette forvaltningsplanarbeidet til 2017 for å prioritere en god start på besøksstrategiarbeidet. Besøksstrategi Prosjektplan for besøksstrategi for Sølen landskapsvernområde ble vedtatt i styremøte 3. desember Arbeidet med besøksstrategi for Sølen landskapsvernområde er planlagt å starte opp i 2016 og det er behov for mer karlegginger av sårbarhet og naturverdier, forstyrrelser på dyreliv, mer kunnskap om de besøkende/reiselivet og mulighetene for lokal verdiskaping. Det vil bli en del møter i medvirkningsprosessen. I prosjektplanen for besøksstrategi for Sølen landskapsvernområde ligger forslag på tidsplan og budsjett (jf. sak 50/2015). Det ble tildelt en del mindre midler til arbeidet med besøksstrategi for 2016 enn omsøkt, slik at tidsplanen må oppdateres. Verneområdeforvalter er i gang med prosessen med kunnskapsinnhenting og interesseanalyse, og legger fram oppdatert forslag på tidsplan i neste styremøte. Verneområdeforvalter sørger for at planlegging og tjenestekjøp skjer i henhold til krav om offentlige innkjøp. Forvaltningsknutepunktet Arbeidet med utvikling og ombygging av forvaltningsknutepunktet er godt i gang og ferdigstilles i 2016 i henhold til planer og budsjett. Tiltaksmidler Fordeling og endelig prioritering av tildelte tiltaksmidler for 2016 på kr , vil bli foretatt i neste styremøte. Tiltakene vil bli sett i sammenheng med status på igangsatte tiltak, besøksstrategiarbeidet og bestilling av tjenester fra SNO. 7

8 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Hilde Nystuen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Sølen verneområdestyre 7/ Sølen verneområdestyre - Møteplan 2016 Innstilling til vedtak: Dato Søknadsfrist Hovedtema/Type møte 19. januar - VO-styret (elektronisk møte) 1. februar 19. februar 14. mars mars 1.februar - VO-styret (elektronisk møte) - VO-styret (elektronisk møte) - Dispensasjoner påske - VO-styret konstituering av nytt styre - Kompetansedager (opplæring nytt styre) 29. april - VO-styre - Bestillingsmøte 2 med SNO Mai - november - SØLENSEMINAR Ses i sammenheng med besøksstrategi Juni (uke 24/25) September (uke 37/38) 1.mai - VO-styret, med befaring - Dispensasjoner sommer 1.august - VO-styret, med befaring - Dispensasjoner høst Oktober - NASJONALPARKKONFERANSE - STUDIETUR November/ Desember (uke 48) 1.november - VO-styret - Bestillingsmøte 1 med SNO - Tiltaksplan - Dispensasjoner vinter Saksopplysninger: Møteplan for Sølen verneområdestyre i 2016 ble vedtatt i møte 3. desember Eksakte datoer settes av det nye verneområdestyret i første møte i Følgende møteplan ble vedtatt for 2016: Dato Søknadsfrist Hovedtema/Type møte 8

9 Februar 1.februar - VO-styret - Dispensasjoner påske Mars - VO-styret - Bestillingsmøte 2 med SNO - Kompetansedager (2 dager -opplæring av nytt styre) April - NASJONALPARKKONFERANSE Mai - SØLENSEMINAR 2016 Juni 1.mai - VO-styret, todagers med befaring - Dispensasjoner sommer September 1.august - VO-styret, med befaring - Dispensasjoner høst Oktober - STUDIETUR November/ desember 1.november - VO-styret - Bestillingsmøte 1 med SNO - Tiltaksplan - Dispensasjoner vinter Vurdering: I 2016 er det planlagt 5 styremøter, hvor et av dem er todagers møte med befaring. Det er også ønskelig med befaring lokalt knyttet til et møte til, noe som vil være nyttig i styrets arbeid. Det nye styret må bli kjent i verneområdet og med tiltak som er gjennomført og som planlegges. På grunn av flere utskiftninger i verneområdestyret vil det være nødvendig med opplæring og kompetansedager for det nye styret. Opplæring av de nye styrene for verneområdene i Hedmark, Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag vil bli holdt på Oppdal mars og samtidig konstitueres Sølen verneområdestyre. I tillegg er det lagt inn studietur til andre verneområder over to dager på høsten. Miljødirektoratet har signalisert at nasjonalparkkonferansen flyttes til høsten Når det gjelder møter i rådgivende utvalg/sølenseminar så må dette ses i sammenheng med arbeidet/prosessen med besøksstrategi for området og hvilke møter/tiltak som skal gjennomføres i forbindelse med dette arbeidet. Men på bakgrunn av de gode erfaringene fra Sølenseminaret i 2015 så er det ønskelig å gjennomføre et lignende seminar med andre aktuelle tema i Aktuelle tidspunkt for Sølenseminaret er vår/forsommer eller høst. Verneområdeforvalter skal også arrangere minimum 2 møter i administrativt kontaktutvalg i Det foreslås følgende datoer /uker for møter i Sølen verneområdestyre i 2016: 14. mars Møte Sølen verneområdestyre konstituering nytt styre 29. april Møte i Sølen verneområdestyre Juni (uke 24/25) Møte i Sølen verneområdestyre m/befaring 9

10 September (uke 37/38) November desember (uke 48) Møte i Sølen verneområdestyre m/befaring Møte i Sølen verneområdestyre 10

11 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Hilde Nystuen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Sølen verneområdestyre 8/ Fuggdalen naturreservat - behandling av søknader om motorisert ferdsel på vinterføre vintersesongen delegering av myndighet Innstilling til vedtak Sølen verneområdestyre delegerer til verneområdeforvalter myndighet til å avgjøre saker i henhold til verneforskriften for Fuggdalen naturreservat 5, punkt 3, for nødvendig bruk av snøskuter til transport av brensel, materialer, utstyr og proviant til eksisterende seter, hytter og buer vinteren Søknaden er vurdert i forhold til: - Vedtekter for Sølen verneområdestyre - Verneforskrift for Fuggdalen naturreservat Saksopplysninger I følge vedtektene for styret, punkt 6.2. kan styret «gi forvalteren myndighet til å treffe vedtak i saker av kurant karakter. Med kurant karakter menes følgende: - Saker etter verneforskriftens dispensasjonsbestemmelser om ferdsel og motorferdsel - Saker etter verneforskriftens øvrige spesifiserte dispensasjonsbestemmelser og etter naturmangfoldlovens 48 der: a) Det dreier seg om fornying av dispensasjon gitt av styret eller arbeidsutvalget, og forutsetningene er tilnærmet uendret. b) Det foreligger etablert forvaltningspraksis fra saker behandlet av styret/au i tilsvarende sak. c) Forvaltningsplanen gir entydige føringer for utfallet Ved tvil skal forvalter drøfte saken med styreleder. Dette skal komme frem av saksutredningen hvis forvalter treffer delegert vedtak i saken. Alle delegerte vedtak skal refereres for styret.» Det ble i møte i Sølen verneområdestyre 17. september 2015 vedtatt at Sølen verneområdestyre delegerer til verneområdeforvalter myndighet til å avgjøre saker i Sølen landskapsvernområde i henhold til verneforskriftens 3, punktene 5.3.a, 5.3.b, 5.3.c, 5.3.d, 5.3.g og 5.3.h, for saker som gjelder for vintersesongen og Verneforskriftens punkt 5.3.a (nyttetransport til hytter, buer og setrer) delegeres med 11

12 utgangspunkt i at forslag til forvaltningsplan når det gjelder antall turer legges til grunn, samt at antall turer det gis tillatelse til gjelder pr. husvære og at det må framkomme av søknaden hvilket husvære det gjelder. Eventuelle søknader om oppkjøring av skiløypetraséer som ikke er angitt i forvaltningsplanen skal avgjøres av verneområdestyret. 1.oktober 2015 fikk Sølen verneområdestyre også forvaltningsansvaret for Steinfjellet naturreservat og Fuggdalen naturreservat. Verneformål og verneforskrift Både Fuggdalen naturreservat (ca dekar) og Steinfjellet naturreservat (ca dekar) grenser inn til Sølen landskapsvernområde fra vest. Formålet med Fuggdalen naturreservatet er å bevare et barskogområde som et helhetlig økosystem med ulike skogtyper, et nedbørfelt med myrer, vassdrag og omkransende snaufjell samt naturlig forekommende vann- og landlevende arter. Fredningen skal ivareta spesielle naturtyper som raviner, bekkekløfter, kildeframspring med kildevegetasjon, gransumpskog og bærlyngfuruskog. Området har særskilt vitenskapelig og pedagogisk betydning fordi det omfatter et helt nedbørfelt med begrensede tekniske inngrep. Formålet med Steinfjellet naturreservat er å bevare et skogområde som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv. Området utgjør en spesiell naturtype ved at det består av en lite påvirket naturskog med gammel furuskog med god kontinuitet i død ved, og det har særskilt vitenskapelig betydning ved at det inneholder flere sjeldne og sårbare arter. Ifølge 3 punkt 4 i verneforskriften for Fuggdalen naturreservat er motorisert ferdsel i naturreservatet forbudt. Forvaltningsmyndigheten er gitt anledning etter søknad til å gi tillatelse til nødvendig bruk av snøskuter til transport av brensel, materialer, utstyr og proviant til eksisterende seter, hytter og buer, jf. verneforskriftens 5 punkt 3. Naturreservat er den strengeste verneformen med hjemmel i naturmangfoldloven. Denne verneformen brukes for å sikre urørt eller tilnærmet urørt natur eller en spesiell naturtype som det er knyttet internasjonale, nasjonale eller regionale verneverdier til. Utviklingen i naturreservater skal være mest mulig naturstyrt. Stillhet og fravær av motordur og motoriserte kjøretøy og luftfartøy er et av karaktertrekkene ved urørt natur. Det er derfor et overordnet mål å holde omfanget av motorisert ferdsel i slike biologiske naturreservater som Fuggdalen representerer så lite som mulig og begrense dette til det strengt nødvendige. Vurdering Det alt vesentligste av motorisert ferdsel med snøskuter som er søknadspliktig i forhold til verneforskriften for Fuggdalen naturreservat har de siste sesongene vært knyttet til transport til setrer, hytter og buer. I henhold til oversikt fra Fylkesmannen i Hedmark, har følgende saker blitt behandlet i løpet av de siste årene: 12

13 Motorferdsel vinterstid Motorferdsel barmark Byggesak Andre saker 1 Antall saker Det er ikke behandlet saker i Steinfjellet naturreservat. Fylkesmannen har behandlet et fåtall antall søknader om dispensasjon for motorferdsel i Fuggdalen naturreservat de siste årene. Det er satt et øvre tak på maksimalt 5 turer pr husvære og det er gitt 4- årige dispensasjoner. De fleste dispensasjoner er gitt for perioden fram til 2018, men det kan være enkelte søknader som kan komme inn på vårvinteren 2016 og som vil kreve rask behandling. Det foreslås dermed å delegere disse sakene til verneområdeforvalter for resten av denne vintersesongen. 13

14 Arkivsaksnr: 2016/991-0 Saksbehandler: Hilde Nystuen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Sølen verneområdestyre 9/ Årsrapport Sølen verneområdestyre 2015 Innstilling til vedtak: Sølen verneområdestyre godkjenner årsrapport for Vedlegg: - Årsrapport Sølen verneområdestyre

15 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Hilde Nystuen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Sølen verneområdestyre 11/ Referatsaker Delegerte saker Referat saker og delegerte saker i perioden 1. desember mars 2016 Innstilling til vedtak: Sølen verneområdestyre tar de refererte sakene og delegerte sakene til etterretning Referatsaker: Dato Saker Arkivsak Avtale mellom Fylkesmannen i Hedmark og Guri Jermstad Grafisk Design 2014/ Avtale mellom Fylkesmannen i Hedmark og Grøset Trykk As 2014/ Avtale mellom Fylkesmannen i Hedmark og U2pia AS 2014/ Brev fra Miljødirektoratet - Informasjonsbrev til nasjonalpark- og 2015/8283 verneområdestyrer Avtale mellom Fylkesmannen i Hedmark og Askerprodukt AS 2014/ Fylkesmannen i Hedmark - Tilsagn om midler til ombygging/investeringer 2014/3902 og informasjonstiltak forvaltningsknutepunkt Sølen landskapsvernområde Rendalen kommune Avtale mellom Fylkesmannen i Hedmark og Arkeoplan AS 2014/ Brev fra Rendalen kommune- Svar på tilbud om midler til 2014/3902 forvaltningsknutepunkt Sølen Brev fra Miljødirektoratet Høring av forslag til endringer i 2016/326 motorferdselregelverket med videre bruk av el-sykler i utmark og persontransport i utmarksnæring Sølen verneområdestyre Høring forslag til endring i motorferdselloven 2015/7441 og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag åpning for catskiing - Miljødirektoratet Brev fra Miljødirektoratet Nytt rammeverk for overvåking av sjøfugl i 2016/328 verneområder Sølen verneområdestyre - Fuggdalen naturreservat og Steinfjellet naturreservat endring av forvaltningsmyndighet 2015/53 15

16 Delegerte saker: Dato Saker Arkivsak Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Tom Haug 2015/ Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Finn Ola 2015/7773 Moen Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Sæming 2015/2801 Wardenær Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Odd T 2014/2304 Marvel Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Jo Gunnar 2015/3487 Ellevold Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel- Knut Olstad 2014/ Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel- Kjell O 2015/5958 Husby Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel- Gunnar 2015/7880 Cato Strand Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel- Atle Friberg 2014/ Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Hans Erik 2015/5962 Hangaard Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Dag Ådne 2015/6691 Sandbakken Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Svein Erik 2015/6719 Øien Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Britt Kari 2015/6722 Bolstad Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Odd 2011/7308 Finstad Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Geir 2015/7588 Jensen Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Bjørn 2015/7589 Jensen Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Thor-Bjørn 2014/6852 Granberg Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Finn 2015/7854 Haugseth Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Knut 2014/7426 Sinkerud Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Rolf 2015/7800 Eriksen Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Arne 2014/6824 Nyberg Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Stein 2015/7445 Bjørnsmoen Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Kjell 2015/5854 Borgar og Irene Stubsveen Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Tove Karin 2015/

17 Lomnessveen Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Håvard 2015/7522 Hangaard Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel - Geir Bjørn 2015/7679 Mømb Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Johan 2012/808 Horndalen Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Vegard 2015/8166 Bye Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Grøndalen 2015/8158 fritidsområde Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Geir Ola 2015/6692 Edstrøm Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Karl Sigurd 2015/7644 Hole Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Knut 2015/7523 Erlend Hagen Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Irene 2015/7564 Glosli Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Erik 2015/7465 Løsåmoen Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Jan 2015/7907 Nordengen Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Mari 2015/7590 Granrud Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Oddrun og 2015/7638 Ola Framnes Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Knut Arild 2015/8259 Nordseth Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Jens 2015/8320 Sandbakken Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Tage 2015/7862 Mømb Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Rønnaug 2015/7996 Økseter Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Anne B 2015/7565 Wardenær Bakke Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Geir Inge 2015/8215 Høistad Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Bjørn 2016/231 Reidar Wardenær Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Elin 2016/126 Sandbakken Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Per 2016/10 Misterosen Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Hans 2015/7799 Oskar Arnestad Fossum Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Jan Larsen 2012/ Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel John 2015/

18 Fiskvik Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Thor Arne 2015/8396 Wardenær Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Jens 2015/8352 Christian Bjøntegaard Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Ola 2015/8328 Nordseth Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Kjell 2016/211 Bjørnstad Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Tor Inge 2015/8535 Nytrøen Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Ola 2016/8 Seming Undseth Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Eva og 2015/8205 Gunnar Nordenget Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Paul 2016/310 Misterosen Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Ole Martin 2016/247 Heiberg Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Jens Erik 2016/649 Høye Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Ola Løken 2016/ Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Knut A 2016/20 Heiberg Sølen landskapsvernområde avslag på søknad om dispensasjon for 2016/771 motorferdsel Telemarksbataljon Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Turid 2016/680 Hangaard Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel 2016/7418 Fjellheimen Leirskole Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Erik Ove 2016/696 Helstad Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Stein Ove 2016/748 Finstad Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Andreas 2016/760 Hafslund Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Stein 2016/855 Gjermund Nordmoen Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Wenche 2016/856 Nordmoen Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Jørn 2016/905 Heiberg Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Erik Larsen 2016/ Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel 2016/696 Nybua/Bergsetlaget v/erik Ove Helstad Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Elisabeth 2015/8530 Holberg Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Norvald Hornset 2016/

19 Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Fiskevollen skiløyper v/knut A Heiberg Fuggdalen naturreservat dispensasjon for motorferdsel Naturhistorisk museum v/øystein Wiig Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Ole Martin Døsen Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Rendalen Løypelag SA Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Jens Tore Løken Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel John Halvor Tærud 2015/ / / / / /1052 Behandling: Vedtak: 19

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE

INNKALLING TIL MØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE

INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Besøksadresse Parkgt 36 2317 Hamar Postadresse Postboks 4104 2307 Hamar Kontakt Sentralbord +47 62 55 10 00 Direkte 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmannen.no Sølen verneområdestyre Saksbehandler Hilde Nystuen

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset Dato: kl

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset Dato: kl SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 19.11.2014 kl. 09.00-15.30 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015. Fra verneområdestyret: Representerer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015. Fra verneområdestyret: Representerer SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

Møteprotokoll. Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre

Møteprotokoll. Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre Møteprotokoll Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre Utvalg: Møtested: Kvænangshagen Verdde - Sørstraumen Dato: 05.04.2018 Tidspunkt: 11:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.09.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar. Vedtakssaker (formell sakliste), orienteringssaker

Besøksadresse Parkg Hamar. Vedtakssaker (formell sakliste), orienteringssaker Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 27.02.2015 - kl. 09.00 11.30 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Romenstad gard Dato: 03.12.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: Fra verneområdestyret: Representerer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: Fra verneområdestyret: Representerer SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 10.03.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Fulufjellet nasjonalpark Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: 16.03.2016 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter

Detaljer

Saksbehandler Hilde Nystuen Vår ref. 2016/ Dato

Saksbehandler Hilde Nystuen Vår ref. 2016/ Dato Besøksadresse Parkgt 36 2317 Hamar Postadresse Postboks 4104 2307 Hamar Kontakt Sentralbord +47 62 55 10 00 Direkte 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmannen.no Sølen verneområdestyre Saksbehandler Hilde Nystuen

Detaljer

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert:

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 04.01.2018 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunstyresalen på Rådhuset i Svolvær, Vågan kommune Dato: Tidspunkt: 10:00-13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunstyresalen på Rådhuset i Svolvær, Vågan kommune Dato: Tidspunkt: 10:00-13:00 Møteprotokoll Møysalen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Kommunstyresalen på Rådhuset i Svolvær, Vågan kommune Dato: 26.02.2016 Tidspunkt: 10:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Arild Pettersen

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE

INNKALLING TIL MØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar. Saksbehandler Hilde Nystuen Vår ref. 2017/ Deres ref. Dato

Besøksadresse Parkg Hamar. Saksbehandler Hilde Nystuen Vår ref. 2017/ Deres ref. Dato Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset Dato: kl

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset Dato: kl SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 19.09.2014 kl. 15.00-17.30 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 24.04.2015 - kl. 12.00 15.30

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 24.04.2015 - kl. 12.00 15.30 SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 24.04.2015 - kl. 12.00 15.30 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune

Detaljer

Sølen landskapsvernområde. ST-sak Type sak Arkivsak 1/2015 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Vedtakssaker

Sølen landskapsvernområde. ST-sak Type sak Arkivsak 1/2015 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Vedtakssaker SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Elektronisk møte Dato: 4. februar 2015 Sakliste vedtaksmøte ST-sak Type sak Arkivsak 1/2015

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Dagsorden Tid Vedtakssaker (formell sakliste), orienteringssaker

INNKALLING TIL MØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Dagsorden Tid Vedtakssaker (formell sakliste), orienteringssaker Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

Verneområdeforvalter ble ansatt i 2014 og har kontorsted på kommunehuset i Rendalen.

Verneområdeforvalter ble ansatt i 2014 og har kontorsted på kommunehuset i Rendalen. ÅRSRAPPORT 2016 1 Innhold Forord... 3 Verneområdene - status... 3 Sølen landskapsvernområde... 3 Fuggdalen naturreservat og Steinfjellet naturreservat... 3 Aktører i verneområdet... 4 Verneområdestyret...

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 01.09.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

Verneområdeforvalter ble ansatt i 2014 og har kontorsted på kommunehuset i Rendalen.

Verneområdeforvalter ble ansatt i 2014 og har kontorsted på kommunehuset i Rendalen. ÅRSRAPPORT 2017 Innhold Forord... 3 Verneområdene - status... 3 Sølen landskapsvernområde... 3 Fuggdalen naturreservat og Steinfjellet naturreservat... 3 Aktører i verneområdet... 4 Verneområdestyret...

Detaljer

Møteinnkalling. 12:30 13:00 Velkommen. Presentasjon av medlemmer. 13:00 13:30 Generell informasjon om styrets arbeid og praktisk informasjon

Møteinnkalling. 12:30 13:00 Velkommen. Presentasjon av medlemmer. 13:00 13:30 Generell informasjon om styrets arbeid og praktisk informasjon Møteinnkalling Utvalg: Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre Møtested:, Kvænangshagen Verdde - Sørstraumen Dato: 05.04.2018 Tidspunkt: 12:00 (11:30) Viser til tidligere varsel om styremøte sendt

Detaljer

Innkalling til konstituerende møte i nasjonalparkstyret for Fulufjellet nasjonalpark

Innkalling til konstituerende møte i nasjonalparkstyret for Fulufjellet nasjonalpark FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 4. mars 2013 2012/4637-6(bes oppgitt ved svar) Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Hans Chr. Gjerlaug, tlf. 62 55 11

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Sølen verneområdestyre 34/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Sølen verneområdestyre 34/ SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Særutskrift Arkivsaksnr: 2017/5662-0 Saksbehandler: Hilde Nystuen Dato: 17.10.2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Sølen verneområdestyre 34/2017 03.11.2017 Sølen landskapsvernområde,

Detaljer

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Møtedato: 21. januar 2014 Sak 1/2014: Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for motorisert transport av materialer til gapahuk - Grøndalen fritidsområde

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE

INNKALLING TIL MØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Fregn naturreservat MØTEPROTOKOLL 18. NOVEMBER 2014 Møtested: Drevsjø, Skrivargar`n Dato: 18. november 2014 Tidspunkt: kl. 10:00-12:30 Til stede nasjonalparkstyret: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Rådhuset, Innbygda Dato: 23.3.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 62 55 11 83/95 28 31 02, eller e-post:

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET MØTEPROTOKOLL 10. JUNI 2015 Møtested: Vega Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: kl. 16:00-17:00 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole Martin Norderhaug Eva Løken Dag Rønning Representanter Trysil kommune (styreleder)

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 30.03.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 50 236. Vararepresentanter

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jens Eftestø Knabenvegen

Detaljer

Møteprotokoll. Fulufjellet nasjonalpark. Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: Tidspunkt: 14:00-17:00

Møteprotokoll. Fulufjellet nasjonalpark. Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: Tidspunkt: 14:00-17:00 Møteprotokoll Fulufjellet nasjonalpark Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: 16.03.2016 Tidspunkt: 14:00-17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Dag Rønning Erik Sletten Funksjon

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 3/

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 3/ Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/974-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 08.02.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 3/2016 08.03.2016 Konstituering av Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell

Detaljer

Vedtekter for X nasjonalparkstyre/verneområdestyre for X nasjonalpark/landskapsvernområde i X fylke

Vedtekter for X nasjonalparkstyre/verneområdestyre for X nasjonalpark/landskapsvernområde i X fylke Vedtekter for X nasjonalparkstyre/verneområdestyre for X nasjonalpark/landskapsvernområde i X fylke Miljødirektoratet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og tredje punktum, jf Klima- og

Detaljer

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Laksforsen Turist-Café Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Laksforsen Turist-Café Dato: Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Laksforsen Turist-Café Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ken-Richard Hansen Britt Aune Olsen Jann Arne

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jan Ove Pytten

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest! Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Medlem

Møteprotokoll. Medlem Medlem Møteprotokoll Utvalg: Lyngsalpan verneområdestyre Møtested: Verneområdestyrets kontor, Strandveien 17 Lyngseidet Dato: 22.03.2018 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre

Møteprotokoll. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Møteprotokoll Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Utvalg: Møtested: Rådhuset på Hansnes Dato: 03.03.2016 Tidspunkt: 11:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein-Egil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 07.12.2017 Tid: 09.00-12.00 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem

Detaljer

Utkast datert Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Utkast datert Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna 1. Forvaltningsmyndighet og organisering Dette delegeringsreglementet gjelder for nasjonalparkstyret for Forollhogna og de verneområdene og verneforskriftene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 30. NOVEMBER 2015

MØTEPROTOKOLL 30. NOVEMBER 2015 MØTEPROTOKOLL 30. NOVEMBER 2015 Møtested: Anne på Landet, Hylleråsen Dato: 30. november 2015 Tidspunkt: kl. 10:00-13:00 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole Martin Norderhaug Bjørg-Edith Enger Dag Rønning

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Asle Ljosland Nedre

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: Onsdag 19. november 2014 Tidspunkt: 09.00-15.00 Dagsorden Tid 09.00-09.45

Detaljer

Møteprotokoll. Ronny Wilhelmsen. Øyvind Lindbäck Jorunn H. Mikkelsen

Møteprotokoll. Ronny Wilhelmsen. Øyvind Lindbäck Jorunn H. Mikkelsen Møteprotokoll Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum Dato: 12.02.16 Tidspunkt: 12:00 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ronny Wilhelmsen Kari Lene Olsen

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Fregn naturreservat MØTEPROTOKOLL 14. JANUAR 2015 Møtested: Kommunehuset Hagelund i Innbygda, Ordførerens kontor. Dato: 14. januar 2015 Tidspunkt: kl. 14:30-16:00 Til

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Rådhuset, Innbygda Dato: 09.09.2016 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 62 55 11 83/95 28 31 02, eller e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gunda Johansen MEDL BALSFJORD

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gunda Johansen MEDL BALSFJORD Møteprotokoll Utvalg: Lyngsalpan verneområdestyre Møtested: 1814, 4 etg, Fylkeshuset Dato: 01.12.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Ståle Kyllingstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 26.01.2017 Tid: 19.00 22.00 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem Navn Norvald

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak).

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak). Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Pr. e-post (hastesak) Dato: 09.01.2013 (se nedenfor) Tidspunkt: Kl. 13.00 (se nedenfor) Dette møtet har kun én sak på dagsorden

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 Sølen landskapsvernområde

ÅRSRAPPORT 2015 Sølen landskapsvernområde ÅRSRAPPORT 2015 Sølen landskapsvernområde 1 Innhold Sølen landskapsvernområde... 3 Fuggdalen naturreservat og Steinfjellet naturreservat... 3 Aktører i verneområdet... 4 Verneområdestyret... 4 Verneområdeforvalter...

Detaljer

Vedtekter for Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Vedtekter for Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Vedtekter for Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Miljødirektoratet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og tredje punktum, jf Klima- og miljødepartementets

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Saksframlegg Arkivsaksnr: Saksbehandler: Henriette Othilie Bøe Kildahl Dato: 18.11.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 36/2014 18.11.2014 Godkjenning

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i motorferdselregelverket vedrørende bruk av el-sykkel og persontransport i utmarksnæring

Høringsuttalelse til forslag til endringer i motorferdselregelverket vedrørende bruk av el-sykkel og persontransport i utmarksnæring Besøksadresse 705Senteret Kløftvegen1 Ås i Tydal Postadresse FylkesmannenI Sør-Trøndelag Postboks4710Sluppen 7468Trondheim Kontakt Sentralbord:+477319 90 00 Direkte: 40617 001 E- post:fmstmsb@fylkesmannen.no

Detaljer

Å rsmelding 2014 Kvænangsbotn og Navitdalen verneomra destyre

Å rsmelding 2014 Kvænangsbotn og Navitdalen verneomra destyre Å rsmelding 2014 Kvænangsbotn og Navitdalen verneomra destyre 1 Storfossen i Kvænangsbotn Behandlet 24.03.2015 POSTADRESSE: POSTBOKS 6105, 9291 TROMSØ FAKTURAADRESSE: FYLKESMANNEN I TROMS, FAKTURAMOTTAK

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møtested: Telefon Dato: Tidspunkt: 10:00 (etter nærmere avtale)

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møtested: Telefon Dato: Tidspunkt: 10:00 (etter nærmere avtale) Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møtested: Telefon Dato: 12.04.2019 Tidspunkt: 10:00 (etter nærmere avtale) Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 755 47981.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft MEDL STORFJORD Gunda Johansen MEDL BALSFJORD

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft MEDL STORFJORD Gunda Johansen MEDL BALSFJORD Møteprotokoll Utvalg: Lyngsalpan verneområdestyre Møtested: Verneområdestyrets kontor, Strandveien 19, Lyngseidet Dato: 24.03.2017 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014 NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Saksframlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Henriette Othilie Bøe Kildahl Dato: 18.08.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014 Nasjonalparkstyret

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Konferanserom, Ljøratunet i Ljørdalen Dato: 10.06.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 62 55 11 87/41 43

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Hans Ackermann

Detaljer

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Styreleder MEDL

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Styreleder MEDL Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset i Trysil Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Erik Sletten Elisabeth

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Agder Energi Vannkraft

Detaljer

Storlidalen løypelag - Forlengelse av løypetrase langs veien ved Tovatna - Trollheimen landskapsvernområde, Oppdal kommune

Storlidalen løypelag - Forlengelse av løypetrase langs veien ved Tovatna - Trollheimen landskapsvernområde, Oppdal kommune Storlidalen Løypelag ved Liv Thommesen SAKSBEHANDLER: HEGE SÆTHER MOEN ARKIVKODE: 2011/7613-432.2 DATO: 30.11.2017 Storlidalen løypelag - Forlengelse av løypetrase langs veien ved Tovatna - Trollheimen

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 3/18 Arkivsaksnr: 2017/8074-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 08.01.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR - delegert

Detaljer

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Røsetvollen Jim Hegge

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Røsetvollen Jim Hegge Postadresse Postboks 2600 7734 Steinkjer E-post: fmtlpost@fylkesmannen.no Besøksadresse 705 Senteret Kløftvegen 1 Ås i Tydal Kontakt Sentralbord: +47 74 16 80 00 Direkte: +47 40 61 70 01 E-epost: fmtlmsb@fylkesmannen.no

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Elektronisk møte Dato: 18.07.2014 Sakliste vedtaksmøte ST-sak Type sak Arkivsak 23/2014 Sølen

Detaljer

Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.

Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. Vedtekter for nasjonalparkstyret for nasjonalparkene Sjunkhatten, Rago, Junkerdal, Saltfjellet - Svartisen, Láhko, landskapsvernområdene Gåsvatn og Saltfjellet samt Storlia naturreservat i Nordland fylke,

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Elektronisk møte Dato: 1.september 2015 Sakliste vedtaksmøte ST-sak Type sak Arkivsak 31/2015

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt :

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt : Møteinnkalling Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 07.07.2016 Tidspunkt : Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 40617001. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Reisa nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested:, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Reisa nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested:, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 16:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, Haltibygget Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 16:30 Reisa nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post fmtrrub@fylkesmannen.no. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre Møteprotokoll Femundsmarka nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Skrivargarden, Drevsjø, Dato: 16.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Erik Hyllvang Leder

Detaljer

Motorferdsel i forbindelse med branntilsyn og feiing av seterhus og hytter i Jøldalen - Trollheimen landskapsvernområde, Rennebu kommune

Motorferdsel i forbindelse med branntilsyn og feiing av seterhus og hytter i Jøldalen - Trollheimen landskapsvernområde, Rennebu kommune Postadresse Postboks 2520 6404 Molde Besøksadresse Rindalsveien 2 A 6657 Rindal Kontakt Sentralbord: +47 Direkte: +47 71 25 84 13 fmmrpostmottak@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen

Detaljer

SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sakliste vedtaksmøte 2014/6289

SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sakliste vedtaksmøte 2014/6289 SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Elektronisk møte Dato: 30.09.2014 Sakliste vedtaksmøte ST-sak Type sak Arkivsak 33/2014 Sølen

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og

Detaljer

: Søknad fra Martin Borkhus, Dalholen, om transport med snøskuter gjennom

: Søknad fra Martin Borkhus, Dalholen, om transport med snøskuter gjennom Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Saksbehandler Hilde Nystuen Vår ref. 2016/ Dato INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE

Saksbehandler Hilde Nystuen Vår ref. 2016/ Dato INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Besøksadresse Parkgt 36 2317 Hamar Postadresse Postboks 4104 2307 Hamar Kontakt Sentralbord +47 62 55 10 00 Direkte 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmannen.no Sølen verneområdestyre Saksbehandler Hilde Nystuen

Detaljer

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri.

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri. NASJONALPARKSTYRET REISA NASJONALPARK RÁISDUOTTARHÁLDI LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/4441-3 Saksbehandler: Rune Benonisen Dato: 23.06.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Reisa nasjonalparkstyre

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: 23.11.2017 Tidspunkt: 10:30-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Erik Sletten Elisabeth Sakrisson

Detaljer

Dispensasjon for motorferdsel i forbindelse med arrangement Kårvatn - Skyrun - Trollheimen landskapsvernområde, Oppdal og Surnadal kommuner

Dispensasjon for motorferdsel i forbindelse med arrangement Kårvatn - Skyrun - Trollheimen landskapsvernområde, Oppdal og Surnadal kommuner Postadresse Postboks 2520 6404 Molde Besøksadresse Rindalsveien 2 A 6657 Rindal Kontakt Sentralbord: +47 Direkte: +47 71 25 84 13 fmmrpostmottak@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen

Detaljer

Kjetil Bjørklid. Vedtak

Kjetil Bjørklid. Vedtak Kjetil Bjørklid SAKSBEHANDLER: MAGNUS BARMOEN VÅR REF.: 2017/1845-432.2 DATO: 28.03.2017 Dispensasjon for bruk av snøskuter og luftfartøy for transport av utstyr, materiell og ved til Dalstuen, Gearbbethytta,

Detaljer

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vår ref: 2015/7095 5-432.0 Dato 22.12.2015 Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vedtatt i møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 7.12.2015 Generell del Formål Hensikten med dette delegeringsreglementet

Detaljer

INFORMASJONS - OG TILRETTELEGGINGSTILTAK NY MERKEVARESTRATEGI OG BESØKSFORVALTNING

INFORMASJONS - OG TILRETTELEGGINGSTILTAK NY MERKEVARESTRATEGI OG BESØKSFORVALTNING INFORMASJONS - OG TILRETTELEGGINGSTILTAK NY MERKEVARESTRATEGI OG BESØKSFORVALTNING Bestillingsmøter tiltaksmidler post 1420.31 Sølen verneområdestyre søker hvert år på midler fra Miljødirektoratet til

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra/ Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra/ Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta Møteinnkalling Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra/ Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta Møtested: Dato: 7. juni 2018 Tidspunkt: 16:00 18:00 Kunnskapsparken - Markveien

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Formannskapsalen, Flekkefjord rådhus

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Formannskapsalen, Flekkefjord rådhus Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Formannskapsalen, Flekkefjord rådhus Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft MEDL STORFJORD Gunda Johansen MEDL BALSFJORD

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft MEDL STORFJORD Gunda Johansen MEDL BALSFJORD Møteprotokoll Utvalg: Lyngsalpan verneområdestyre Møtested: Håvardstua, Vollan gjestestue Dato: 03.12.2018 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Saksnr: 12/1851-2 Dok.type: /U Lnr: 8648/12 Regdato:03.12.2012 Arkivkode:242 U64 Saksb: PND/PND/HBR Journalenhet:HOV Navn: Sæming H. Hanestad Dok.beskr: AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

Detaljer

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE.

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE. Johan Fredrik Hald Risøbank 6 4514 MANDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2016/5123 / GSO 30.03.2017 Delegasjonssak VA 27/17 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER

Detaljer

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til hytte ved Ramsjøen - Per Aune

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til hytte ved Ramsjøen - Per Aune Postadresse Postboks 2600 7734 Steinkjer E-post: fmtlpost@fylkesmannen.no Besøksadresse 705 Senteret Kløftvegen 1 Ås i Tydal Kontakt Sentralbord: +47 74 16 80 00 Direkte: +47 40 61 70 01 E-epost: fmtlmsb@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 08.07.2015 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1 Saksliste

Detaljer