Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gunda Johansen MEDL BALSFJORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gunda Johansen MEDL BALSFJORD"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Lyngsalpan verneområdestyre Møtested: 1814, 4 etg, Fylkeshuset Dato: Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYNGEN Anni Skogman Nestleder TROMSØ Hilde Larssen Medlem SAMETINGET Audun Johnsen Medlem SAMETINGET Knut Jentoft Medlem STORFJORD Nils Einar Samuelsen Medlem TFY Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gunda Johansen MEDL BALSFJORD Merknader Gunda Johansen meldte avbud, men hennes vararepresentant kunne ikke stille på møtet. I tillegg til de oppsatte sakene ble dato for de to første møtene i 2017 satt: Fredag 24. mars på Lyngseidet Fredag 16. juni, befaring i verneområdet Verneområdestyret vedtok at en eventuell oppgradering til Nasjonalpark avventes inntil videre Møtet ble avsluttet med lunsj på Mathallen. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Oddrun Skjemstad Verneområdeforvalter/ -sekretær Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr DS 8/16 DS 9/16 DS 10/16 DS 11/16 DS 12/16 DS 13/16 Innhold Lukket Arkivsaksnr Delegerte saker Innvilget søknad om oppsetting av nytt utedo ved Lomvannet på Rastebyfjellet i Lyngsalpan Innvilget søknad om dispensasjon til bruk av helikopter og ATV i reindrifta, Rendalen reinbeitedistrikt - Lyngsalpan /Ittugáissáid suodjemeahcci Innvilget dispensasjon for merking av tursti til Vaggashytta i Lyngsalpan Innvilget søknad om dispensasjon til bruk av ATV til frakt av utstyr til ny utedo - Rullebu - Lyngsalpan Innvilget søknad om dispensasjon til bruk av ATV for frakt av bagasje i forbindelse med skoletur ved Lenangen skole Svar på søknad om dispensasjon til bruk av snøscooter til Rullebu og Lyngsdalshytta pga funksjonshemming, Lyngsalpan 2016/ / / / /6099 X 2016/6909 ST 19/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 2015/6755 ST 20/16 ST 21/16 Godkjenning og underskrift av protokoll, styremøte 20. mai 2016 Dispensasjon til bruk av snøscooter og helikopter i forbindelse med "fagkurs skred", Lyngsalpan 2015/ /7865 ST 22/16 Delegering av myndighet til verneområdestyret 2016/7864 ST 23/16 Besøksstrategi for Lyngsalpan - prosjektplan 2013/1832 ST 24/16 Drift av Lyngsalpan verneområdestyre /7792 ST 25/16 Innmelding av behov for tiltaksmidler i 2017, bestillingsdialog SNO 2016/7550

4 Delegerte saker DS 8/16 Innvilget søknad om oppsetting av nytt utedo ved Lomvannet på Rastebyfjellet i Lyngsalpan DS 9/16 Innvilget søknad om dispensasjon til bruk av helikopter og ATV i reindrifta, Rendalen reinbeitedistrikt - Lyngsalpan /Ittugáissáid suodjemeahcci DS 10/16 Innvilget dispensasjon for merking av tursti til Vaggashytta i Lyngsalpan DS 11/16 Innvilget søknad om dispensasjon til bruk av ATV til frakt av utstyr til ny utedo - Rullebu - Lyngsalpan DS 12/16 Innvilget søknad om dispensasjon til bruk av ATV for frakt av bagasje i forbindelse med skoletur ved Lenangen skole DS 13/16 Svar på søknad om dispensasjon til bruk av snøscooter til Rullebu og Lyngsdalshytta pga funksjonshemming, Lyngsalpan ST 19/16 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes enstemmig. Anni Skogman ber likevel om at styret setter møteplan for ST 20/16 Godkjenning og underskrift av protokoll, styremøte Protokoll vedtas enstemmig. Hilde Larsen og Knut Jentoft velges til å skrive under protokollen på dette møtet sammen med styreleder. Protokoll kan godkjennes digitalt.

5 ST 21/16 Dispensasjon til bruk av snøscooter og helikopter i forbindelse med " fagkurs skred "- Lyngsalpan Saken behandlet og styret fattet enstemmig Det gis med hjemmel i naturmangfoldlovens 48, jfr. Samme lovs 77, dispensasjon til bruk av snøscooter og helikopter i Lyngsalpan i forbindelse med «fagkurs skred» som skal arrangeres i uke 11, Dispensasjonen gis med følgende vilkår: Dispensasjonen gjelder i området rundt Russelvdalen og Nordlenangsbotn, oppdatert kjøreplan må medbringes sammen med dispensasjon. Politi og lokalt SNO skal varsles i forkant av øvelsen, og få tilsendt kjøreplan Dispensasjonen gjelder for øvelsen i uke 11, samt rekognosering i forkant. De som kjører må være uniformert Motorferdselen i verneområdet skal begrenses til det som er strengt nødvendig et begrunnes i at det ikke vil være i strid med verneformålet og at verneverdier ikke vil forringes. Kunnskapsgrunnlaget er godt og dispensasjon til formålet kan derfor innvilges. Det er lagt stor vekt på sikkerhetshensynet til de mange som ferdes i verneområdet. En dispensasjon fra verneforskriften fritar ikke for innhenting av tillatelse etter annet lovverk eller tillatelse fra grunneier. Klageadgang: et kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Klagefristen er 3 uker fra den dagen brevet kom frem til påført adressat. Klagen sendes skriftlig til verneområdestyret, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. ST 22/16 Delegering av myndighet til verneområdestyret Delegering av myndighet tas til orientering. ST 23/16 Besøksstrategi for Lyngsalpan - prosjektplan

6 Lyngsalpan verneområdestyre vedtar å utarbeide en besøksstrategi som et vedlegg til forvaltningsplanen for Lyngsalpan /Ittugáissáid suodjemeahcci. Arbeidet med besøksstrategien skal gå parallelt med forvaltingsplanarbeidet. Vedlagte prosjektplan med milepælsplan vedtas enstemmig med de endringer som ble foreslått av Anni Skogman på møtet: Siste kulepunkt under kritiske suksessfaktorer: Forvalters arbeidskapasitet flyttes opp til øverste punkt og utheves. ST 24/16 Drift av Lyngsalpan verneområdestyre 2017 Lyngsalpan verneområdestyre vedtar å sende inn søknad om kr ,- til drift av styret, samt midler til møter med rådgivende utvalg og andre. Studietur trenger nødvendigvis ikke bare gjennomføres i Norge. Det skal i løpet av 2017 gjøres kartlegging besøkende og sårbarhet, noe som skal danne grunnlaget for en besøksstrategi for området. Det søkes om midler til slike kartlegginger. Det skal jobbes parallelt med forvaltningsplan som man håper å sende til faglig gjennomgang og høring i løpet av ST 25/16 Innmelding av behov for tiltaksmidler i bestillingsdialog SNO Det meldes inn et behov for drift av eksisterende tiltak på til sammen kr ,- for Forvalter bes om å legge dette inn i elektronisk søknadssenter innen fristen 10. januar Det bes også om at forvalter ber SNO til hjelp i forbindelse med arbeidet med besøksstrategien. Dette meldes inn gjennom den årlige bestillingsdialogen. Forvalter delegeres ansvar til å ferdigstille skjema for bestillingsdialogen etter innspill på styremøtet. Skjøtsel av kjøreskader må innarbeides i tiltaksplanen.

7