INNKALLING TIL MØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Dagsorden Tid Vedtakssaker (formell sakliste), orienteringssaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Dagsorden Tid Vedtakssaker (formell sakliste), orienteringssaker"

Transkript

1 Postadresse Postboks Hamar Besøksadresse Parkg Hamar Kontakt Sentralbord: Direkte: Sølen verneområdestyre Saksbehandler Hilde Nystuen Vår ref. 2016/ Deres ref. Dato INNKALLING TIL MØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Grønt knutepunkt Dato: Tid: Kl ca Dagsorden Tid Vedtakssaker (formell sakliste), orienteringssaker Saksinnstilling og saksdokumenter er vedlagt. Eventuelt frafall meldes snarest til verneområdeforvalter, på tlf.nr: eller epost: Sakliste vedtaksmøte ST-sak Type sak Arkivsak 42/2016 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 43/2016 Referatsaker delegerte saker Vedtakssaker 44/2016 Besøksstrategi for Sølen landskapsvernområde oppdatert framdriftsplan 2015/ /2016 Innmelding av behov for tiltaksmidler og bestillingsmøte med 2016/7703 SNO for /2016 Møteplan / /2016 Budsjett for drift og planarbeid /7372 Drøftingssaker 48/2016 Status på tiltak, prosjekter og økonomi 45/2016 Orienteringssaker 46/2016 Eventuelt Landskapsvernområde Sølen landskapsvernområde Fuggdalen naturreservat Steinfjellet naturreservat

2 Rendalen, 25. november Hilde Nystuen Verneområdeforvalter Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. Saksbehandler Hilde Nystuen Side 2 av 18

3 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Hilde Nystuen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Sølen verneområdestyre 42/ Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Innstilling til vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes Behandling: Vedtak: Saksbehandler Hilde Nystuen Side 3 av 18

4 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Hilde Nystuen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Sølen verneområdestyre 43/ Referatsaker Delegerte saker Referat saker og delegerte saker i perioden 15. september- 28.november 2016 Innstilling til vedtak: Sølen verneområdestyre tar de refererte sakene og delegerte sakene til etterretning Referatsaker: Referatsaker og delegerte saker Sølen landskapsvernområde anmeldelse av tagging Tynset Lensmannskontor 2016/ Innlandet politidistrikt bekreftelse på anmeldt forhold 2016/ Randi Augensen kjørejournal / Elin Sandbakken kjørejournal / Sølen landskapsvernområde dispensasjon motorferdsel Bjørn Jensen 2016/ Sølen landskapsvernområde dispensasjon motorferdsel Kjell Bjørnstad 2016/ Horndalen seterlag kjørejournal / Knut Arild Nordseth kjørejournal / Sølen verneområdestyre -Forespørsel om tilbud på utarbeiding av 2015/7995 mulighetsstudie/forprosjekt innfallsport Sølen landskapsvernområde (sti- og formidlingsplan) Trysil Næringshage Sølen verneområdestyre - Forespørsel om tilbud på reiselivskartlegging - Trysil 2015/7995 næringshage Kjell B. Stubsveen kjørejournal barmark Kjell Stubsveen 2016/ Trysil næringshage Tilbud reiselivskartlegging 2015/ Trysil næringshage - Tilbud mulighetsstudie 2015/ Avtale mulighetsstudie Trysil næringshage AS/Opsis FM i Hedmark 2015/ Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Nils Nebylien 2016/ Sølen landskapsvernområde dispensasjon for motorferdsel Wenche Hanssen 2016/5159 Behandling: Vedtak: Saksbehandler Hilde Nystuen Side 4 av 18

5 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Hilde Nystuen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Sølen verneområdestyre 44/ Besøksstrategi for Sølen landskapsvernområde - oppdatert framdriftsplan Innstilling til vedtak: Sølen verneområdestyre vedtar oppdatert framdriftsplan i prosjektplan for besøksstrategi for Sølen landskapsvernområde. Dokumenter i saken: - Veileder for besøksforvaltning i norske verneområder M-415/2015 Vedlegg: - Prosjektplan for besøksstrategi for Sølen landskapsvernområde av Saksopplysninger: Sølen verneområdestyre vedtok prosjektplan for besøksstrategi for Sølen landskapsvernområde 3. desember I 2016 fikk styret tildelt kr ,- til arbeidet med besøksstrategi. Det er gjennomført en brukerundersøkelse i regi av NINA sommeren 2016 og rapport med resultater fra undersøkelsen vil bli levert 28. februar I tillegg er det satt i gang en reiselivskartlegging, mulighetsstudie innfallsport/formidlingspunkt ved Bullmuseet og sårbarhetskartlegging av fugl. Vurdering: Sølen landskapsvernområde og randområdene rundt er et mye brukt område i friluftslivssammenheng, i tillegg til at det er mange andre brukergrupper og interesser i området. Randområdene, spesielt i sør men også i øst og vest, har stor konsentrasjon av hytter som genererer mye ferdsel inn i området. I tillegg til Fiskevollen og flere setrer og annen utmarksbebyggelse innenfor landskapsvernområde og i randsonen. Ellers har området en spennende historie og er rikt på kulturminner og kulturmiljøer, spesielt fangstrelaterte, men også gamle ferdselsveier, bygninger og andre kulturminner av stor attraksjonsverdi. Samtidig som kulturminnene er sårbare for slitasje og ødeleggelse. Selve Sølenmassivet er en «magnet» som tiltrekker seg mange besøkende gjennom hele året, og byr på store friluftslivsopplevelser. Vegetasjon og berggrunn er sårbart med tanke på slitasje og erosjon Saksbehandler Hilde Nystuen Side 5 av 18

6 ved mye ferdsel. Rendalsren har sitt kjerneområde innenfor landskapsvernområdet, og ren er som kjent sårbar med tanke på ferdsel og forstyrrelser. Området har flere innfallsporter og friluftslivet og bruken av området er i rask endring. Å få på plass en helhetlig besøksstrategi og plan for besøksforvaltningen er meget viktig i et så mye brukt og populært området som Sølen. For at forvaltningsmyndigheten skal kunne gjøre denne jobben bra er det viktig med mer kunnskap om både verneverdier, sårbarhet, de besøkende, reiselivet og mulighetene for å skape ringvirkninger/verdiskaping lokalt. Vedlagt ligger prosjektplan for besøksstrategi for Sølen landskapsvernområde med oppdatert framdriftsplan og budsjett. Det vil være viktig å følge opp brukerundersøkelsen med noen ferdselstellere også i Dette meldes inn til SNO. Ellers må sårbarhetskartlegging av fugl og reiselivskartlegging følges opp. I tillegg er det behov for å gjennomføre en sårbarhetskartlegging av landskaps-/vegetasjon, dyreliv og kulturminner, samt se på mulighetene for å utvikle noen innfallsporter og informasjonspunkt (mulighetsstudie). Det vil bli gjennomført flere møter i forbindelse med dette arbeidet for å involvere aktører og interessenter i området. Saksbehandler Hilde Nystuen Side 6 av 18

7 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Hilde Nystuen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Sølen verneområdestyre 45/ Innmelding av behov for tiltaksmidler og bestilling av tjenester av SNO Innstilling til vedtak: Årsrapport fra Statens naturoppsyn tas til orientering. Sølen verneområdestyre vedtar «Tiltaksplan for Sølen landskapsvernområde » Tiltaksplanen vil være et verktøy for å ha en forutsigbar og målrettet forvaltning av tiltaksmidlene. Tiltaksplanen skal revideres årlig. Forvalter ferdigstiller tiltaksplanen før den sendes som vedlegg til søknad om tiltaksmidler for Sølen verneområdestyre ber om at det foretas bestilling av tjenester fra SNO jf. bestillingsskjema oppdatert i møtet. Videre slutter verneområdestyret seg til at det blir søkt om tiltaksmidler for 2017 via elektronisk søknad til følgende tiltak (jf. vedlagt tiltaksplan): Prioritet Tiltak Beløp Skoleopplegg Skilting og merking stier stk Ferdselstellere Fjerning tagging langs hovedstien fra Gravåsen til Sølentoppen Kulturminneplan Vedlegg: 1. Tiltaksplan Bestillingsskjema. Innspill om ønsket SNO ressurs Dokumenter i saken: - Brev fra Miljødirektoratet datert : Rammer og opplegg for verneområdestyrer - Innmelding av behov for tiltaksmidler og bestilling tjenester av SNO Notat: Opplegg for gjennomføring av bestillingsmøtene. - Strategi for bruk av tiltaksmidler i verneområder Årsrapport for 2016 fra Statens naturoppsyn (SNO) (legges fram i møtet) Saksbehandler Hilde Nystuen Side 7 av 18

8 Saksopplysninger: Verneområdestyret har en rekke oppgaver som er nedfelt i punkt 8 i vedtektene for styret. Blant disse oppgavene er skjøtsel og besøksforvaltning. I vedtektenes punkt 8.2. står det: «Som forvaltningsmyndighet skal styret ut fra naturmangfoldloven 33 og verneformålet i de enkelte verneforskrifter vurdere behov for og nødvendig gjennomføring av skjøtsel og tilrettelegging. Plan for skjøtsel og eventuell tilrettelegging skal, jf. 35 og 36 siste ledd, inngå i en forvaltningsplan godkjent av Miljødirektoratet. Forvaltningstiltak iverksettes på et kunnskapsbasert grunnlag i samsvar med vedtatte forvaltningsplaner/skjøtselsplaner. Styret kan som forvaltningsmyndighet legge til rette for at verneområdenes potensial for verdiskapning utnyttes innenfor rammen av verneforskriftene og naturmangfoldloven. Dette skal skje gjennom konkrete forvaltnings- og skjøtselstiltak, fortrinnsvis i tråd med den delen av forvaltningsplanene som omhandler besøksstrategi. Styret skal ikke opptre som næringsaktør, men bør i denne sammenhengen innlede et samarbeid med lokalt reiseliv/øvrig reiseliv, samt det autoriserte besøkssenter. Verneområdestyret skal utarbeide årlige prioriteringer av skjøtsels- og forvaltningstiltak i verneområdene i tråd med den flerårige tiltaksplanen. Styret skal etablere et nært samarbeid med Statens naturoppsyn lokalt. Styret tildeles etter søknad til Miljødirektoratet årlig midler til skjøtsel og forvaltning til prioriterte tiltak i henhold til vedtatte forvaltningsplaner/skjøtselsplaner. Tildelingene skjer ut i fra de budsjettmessige rammer det enkelte året. Verneområdestyret prioriterer bruken av de tildelte midlene. Alle tiltak skal være i tråd med godkjent forvaltnings-/tiltaksplan for verneområdene og andre relevante styringsdokumenter.» Videre står det i vedtektenes punkt 8.4: «Som forvaltningsmyndighet skal styret i besøksstrategien vurdere behovet for særskilte informasjonstiltak. Styret er hovedansvarlig for informasjonstiltak og skal gjennomføre dette i henhold til Miljødirektoratets merkestrategi.» Bestillingsmøtene er en formalisert prosess mellom forvaltningsmyndigheten og SNO lokalt. Prosessen har til hensikt å sikre god dialog og forutsigbarhet med hensyn til prioritering av oppsynsinnsats og gjennomføring av tiltak i felt. Bestillingsmøtene er en arena for rapportering fra SNO lokalt, drøfting av status, utfordringer og tiltaksbehov. Dette er både et grunnlag for forvaltningsmyndighetens innmelding av behov for oppsynsinnsats og gjennomføring av tiltak, samt innmelding av behov for tiltaksmidler til Miljødirektoratet/SNO. Elektronisk søknadssenter (ESS) skal benyttes for innmelding av behov for midler til tiltak i verneområder. Frist er 10. januar Verneområdestyret skal melde inn sine behov for forvaltnings- og skjøtselstiltak i verneområdene direkte til Miljødirektoratet, som tildeler ut fra en nasjonal prioritering. Verneområdestyret skal selv disponere og prioritere bruken av de tildelte midlene, og bestemme hvem som skal gjennomføre tiltakene. Det er en forutsetning av SNO sine oppgaver og aktiviteter i verneområdene blir samordnet med tildelingen av midlene til tiltak slik at det blir en effektiv bruk av de samla ressursene til tiltak i verneområdene. Hovedtrekkene i den innsendte prioriteringen fra forvaltningsmyndigheten og prioriteringene i «Strategi for bruk av tiltaksmidler» skal følges. Saksbehandler Hilde Nystuen Side 8 av 18

9 1. Føringer for 2017 Besøksforvaltning og implementering av ny merkevare Regjeringen og Stortinget har gjennom friluftsmeldingen bestemt at de vil prioritere implementeringen av merkevaren Norges nasjonalparker. Prop 1 S ( ) viser at arbeidet skal videreføres i nasjonalparkene og andre verneområder i Dette blant annet for at verneområdene våre skal gis et felles uttrykk og framstå mer helhetlig. Alle skal ha levert en besøksstrategi innen utgangen av Denne skal være basert på kunnskap så det er viktig å melde inn behov for kunnskapsinnhenting; kartlegging av naturverdier, besøk og reiseliv. Kvaliteten på besøksstrategiene kommer til å være førende for fremtidig tildeling av penger. Informasjonstiltak og andre tilretteleggingstiltak skal være forankret i besøksstrategien og alle tiltak skal være i henhold til ny merkevarestrategi. 2. Innspill til prioriteringer og bestillinger av personalressurser fra SNO personell og deres tjenesteytere I forslag til statsbudsjett for 2017 står følgende under postbeskrivelsen av : «Behovet for, og prioriteringa av oppsynet i verneområda blir drøfta mellom forvaltningsstyresmakta i det enkelte verneområde og Statens naturoppsyn. Dei skal og drøfte kva for tiltak i vedtekne forvaltnings- og skjøtselsplanar forvaltningsstyresmakta ønskjer at Statens naturoppsyn skal gjennomføre på deira vegne. Det er ein føresetnad at Statens naturoppsyn sine oppgåver og aktivitetar i verneområda vert samordna med tildelinga av midler til tiltak i verneområda slik at det blir ein effektiv bruk av dei samla ressursane til tiltak i verneområda.» SNO er selv ansvarlig for planlegging, prioriteringer og økonomi for gjennomføring og rapportering av tilsyns- og kontrolloppgaver. Det er likevel viktig at forvaltningsmyndigheten drøfter faglige utfordringer og tilsynsbehov med SNO og kommer med innspill til prioriteringer av tilsyns- og kontrollvirksomheten for kommende år. Verneområdestyret kan i tillegg ha behov for å få utført feltoppgaver ut over SNO sine faste oppgaver som registreringsarbeid, overvåking, vedlikehold, tiltak i verneområder og lignende. Slike feltoppgaver drøftes på bestillingsmøtet og det avtales hvilke bestillinger forvaltningsmyndigheten kan gjøre hos SNO-lokalt. Bestillingsoppgavene sendes SNO-lokalt på et bestillingsskjema. SNO-lokalt videreformidler dette til SNO-sentralt. SNO-lokalt vil avstemme disse oppgavene opp mot andre lovpålagte oppgaver og kapasitet for øvrig. SNO sitt deltidspersonell eller lokalt samarbeidende tjenesteytere (f.eks. fjellstyrer, Statskog, Fjelltjenesten ) kan avtales å være feltaktøren i forhold til gjennomføring av bestillingsoppgaver. Oppgaver knyttet til registrering og skjøtsel av kulturminner bør drøftes med regional kulturmyndighet før de meldes inn til SNO-lokalt, dette for å vurdere muligheten for å samkjøre ønskede tiltak. Saksbehandler Hilde Nystuen Side 9 av 18

10 Bevaringsmål som skal følges opp må legges inn i Fagsystemer for verneområdeforvaltningen (NatSat). Før nye bevaringsmål legges inn i NatSat må rutiner for overvåking avtales med SNO, eller være avklart på annen måte. Miljødirektoratet ønsker at SNO i 2017 skal ha ekstra tilsyn på kontroll av byggesaker i utvalgte verneområder. Dette kommer i tillegg til det løpende kontrollarbeidet og vil derfor kunne påvirke SNO sin kapasitet og prioritering av annet tilsynsarbeid. 3. Innmelding av behov for midler til tiltak Alle innmeldte tiltak skal være i tråd med godkjente forvaltnings- /skjøtselsplaner for verneområdene og andre relevante styringsdokumenter. Prioritering og planlegging av tiltaksmidler over post til tiltak i verneområder inngår i bestillingsmøtene mellom forvaltningsmyndigheten og lokalt SNO. Prioritering skal skje i henhold til «Strategi for bruk av tiltaksmidler ». Det er ikke aktuelt å iverksette besøksforvaltningstiltak før besøksstrategi for verneområdene er utarbeidet. Kartlegging og overvåking Tiltaksposten skal i utgangspunktet ikke benyttes til generelle kartlegginger. Kartlegginger som er nødvendig for å planlegge tiltak kan finansieres over denne posten. Det er ønskelig at behov for kunnskap om naturverdier knyttet til besøksstrategien meldes inn for å synliggjøre behovet. Ferdselstellere Behovet for ferdselstellere meldes inn i ESS da det innebærer en kostnad å anskaffe og drifte slike. Tellerne skal primært benyttes ved før- og etterundersøkelser ved større tilretteleggingstiltak, ved nødvendig kartlegging av ferdsel ved utarbeidelse av besøksstrategier, eller som en del av overvåkingsprogrammer. Normalt er det tilstrekkelig med tellinger 2-3 sesonger, med eventuelle gjentagelser etter 8-10 år. Behov for feltmessig personalressurser fra SNO for oppsetting og drift, meldes inn i bestillingsskjemaet. Flerårig tiltaksplan Miljødirektoratet har bedt nasjonalpark-/verneområdestyrene om å utarbeide en flerårig tiltaksplan, som skal danne grunnlag for de prioriteringer som gjøres i forbindelse med bestillingsdialogen. Tiltaksplanen er et verktøy for å komme i dialog med ulike brukerinteresser, samtidig som en godt gjennomarbeidet og forankret tiltaksplan kan utløse felles ressursbruk som er av interesse for flere brukergrupper. Planen skal utarbeides av forvaltningsmyndigheten i samarbeid med faglig rådgivende utvalg, administrativt kontaktutvalg, SNO mv. Tiltakene som tas inn i en tiltaksplan skal bidra til å ivareta eller styrke verneverdiene og skal være forankret i en forvaltnings-/skjøtselsplan for å sikre en helhetlig og langsiktig forvaltning. Tiltaksmidlene er statlige investeringsmidler som skal gå til investeringer i informasjon, skjøtsel og tilrettelegging, samt større anskaffelser av nødvendig utstyr for å ivareta verneformålet. Tiltaksplanen skal gjelde for fire år, med årlig rullering i forkant av bestillingsmøtet. Miljødirektoratet har utarbeidet en mal for tiltaksplaner, som nasjonalpark-/verneområdestyrene skal bruke. Saksbehandler Hilde Nystuen Side 10 av 18

11 Bestillingsmøte og tiltaksmidler i 2016 Følgende bestilling ble gjort i møte med SNO den og : Bestilling av tjenester fra lokalt SNO blir som følgende: Prioritet Beskrivelse av oppdraget Dagsverk Metode 1 Sette opp og drifte ferdselstellere 11 Sette opp og drifte ferdselstellere i samarbeid med NINA og verneområdeforvalter 2 Overvåke og rydde søppel 2 Rydde søppel i Sølenskaret prioriteres høyt, samt oversikt over søppel på andre mye besøkte steder 3 Registrering av bygg og anlegg 4 Kartlegge og utarbeide en oversikt over eksisterende bygninger, anlegg og innretninger innenfor lvo med opplysninger om bygnings- og anleggstype, størrelse, eksakt beliggenhet samt bildearkiv Oppsyn informasjonstavler Gjennomført 1 Sjekke at informasjonstavlene er vinteren 2016 Motorferdsel i utmark Gjennomført vinteren 2016 SUM 23 i orden 5 Oppsynet bør ha særlig oppmerksomhet rettet mot motorisert ferdsel både sommer og vinter. Fokus på dispensasjoner som er gitt til motorferdsel vinterstid Tiltaksmidler Sølen verneområdestyre ble tildelt kr ,- i tiltaksmidler for Det er kr ,- mindre enn omsøkt. Følgende tiltak for 2016 er vedtatt og prioritert av verneområdestyret i møte : Prioritet Tiltak Beløp 1 Retningsskilt Grus parkeringsplass i Misterdalen stk. ferdselstellere Kulturminneskilt/informasjon Skoleopplegg Sum Saksbehandler Hilde Nystuen Side 11 av 18

12 Verneområdestyret vedtok i møte at alle tiltakene gjennomføres som planlagt, men at verneområdestyret ser an endelig bruk av midler på hvert tiltak når de har en bedre oversikt. Status tiltak Retningsskilt Oppsetting av retningsskilt på de mest brukte stiene i verneområdet. Det er under produksjon retningsskilt og stolper og skruer er innkjøpt. Skiltene vil bli satt opp sommeren Dette tiltaket bør ses i sammenheng med besøksforvaltningen for området og en helhetlig sti- og løypeplan. 2. Grusing parkeringsplass Misterdalen Parkeringsplassen i Misterdalen er ferdigstilt og det ble kjørt på noe mer grus i Kulturminneskilt/informasjon Det ble i 2015 bestilt 3 skiferheller med innblåste og lakkerte motiv av villreinfangst, samt 2 skilttavler med informasjon om fangstanleggene i Vesle Sølenskaret og Sølenskaret. Hellene har vi fått, og de vil bli satt ut i Skilttavlene er under utarbeidelse og ses i sammenheng med besøksstrategiarbeidet. 4. Skoleopplegg Det er et stort behov for økt kunnskap blant barn og unge om naturarven/naturverdiene lokalt. Det er ønskelig å videreutvikle skoleopplegget som vi første gang gjennomførte for ungdomsskoleelever i 2014 i samarbeid med SNO og skolene. Forvaltningsknutepunktet vil også kunne benyttes som læringsarena sammen med et opplegg ute i verneområdene og det er innkjøpt noe materiell i Utvikling av skoleopplegg jobbes videre med i Det er avklart med Miljødirektoratet om å omdisponere noe av tiltaksmidlene for 2016 til ny nettside etter den nye merkevaremalen og reiselivskartlegging i forbindelse med besøksstrategien. Vurdering Tiltak som skal gjennomføres i forbindelse med besøksforvaltning skal være forankret i en besøksstrategi eller en tiltaksplan forankret i forvaltningsplanen. Forvaltningsplanen for Sølen landskapsvernområde er godkjent av Miljødirektoratet med noen mindre endringer. Tiltaksplanen for Sølen landskapsvernområde er forankret i forvaltningsplanen, men rulleres årlig. Når en besøksstrategi for et område skal lages er det viktig å fokusere på kunnskapsinnhenting i første omgang, samt organisering av prosessen for arbeidet. Av erfaring tar dette mye tid, og det er derfor viktig å vurdere realismen i å gjennomføre tiltak i kommende budsjettår, noe som bør tas hensyn til når man skal melde inn behov for tiltaksmidler. Kartlegging og overvåkingsarbeid skal i utgangspunktet ikke omsøkes over tiltaksposten. Denne typen arbeid kan gjennomføres av SNO og må derfor signaliseres inn i bestillingsskjemaet, ellers skal dette meldes inn til drifts- og forvaltningsplanmidlene til verneområdestyrene. Dette gjelder også midler til kunnskapsinnhenting i forbindelse med arbeidet med besøksstrategi. Behov for elektroniske ferdselstellere meldes inn på tiltakspotten, da det innebærer en kostnad å anskaffe og Saksbehandler Hilde Nystuen Side 12 av 18

13 drifte disse. Mens behov for feltmessige personalressurser fra SNO for oppsetting og drift, meldes inn i bestillingsskjemaet. For alle informasjonsplakater og annen informasjon om verneområder som skal finansieres med tiltaksmidler forutsettes ny merkevare brukt. Vedlagt ligger utkast til bestillingsskjema for 2017 og utkast til tiltaksplan for Tiltakene som verneområdeforvalter mener bør prioriteres i 2017 er uthevet. Bestillingsskjemaet og tiltaksplanen vil være utgangspunktet for dialogen mellom verneområdestyret og SNO. Verneområdeforvalteren ber styret om å prioritere aktuelle tiltak. Saksbehandler Hilde Nystuen Side 13 av 18

14 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Hilde Nystuen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Sølen verneområdestyre 46/ Sølen verneområdestyre - møteplan 2017 Innstilling til vedtak: Sølen verneområdestyre vedtar følgende møteplan for 2017: Dato Søknadsfrist Hovedtema/Type møte Februar 1.februar - Dispensasjoner påske Mars - VO-styret - Bestillingsmøte 2 med SNO - STUDIETUR (2 dager) April - SØLENSEMINAR 2017 Mai - VO-styret Juni 1.mai - VO-styret, todagers med befaring - Dispensasjoner sommer September 1.august - VO-styret, med befaring - Dispensasjoner høst November /desember 1.november - VO-styret - Bestillingsmøte 1 med SNO - Tiltaksplan - Dispensasjoner vinter Saksopplysninger: I henhold til vedtektene skal styret avholde minst 4 møter årlig, og ellers som lederen bestemmer det. Lederen plikter å kalle inn dersom minst en tredel av medlemmene ønsker det. Det ble i 2016 avholdt følgende møter i Sølen verneområdestyre: DATO STYREMØTER I Elektronisk møte Elektronisk møte Elektronisk møte Saksbehandler Hilde Nystuen Side 14 av 18

15 Møte Opplæring verneområdestyrer Oppdal Møte Møte Møte Nasjonalparkkonferanse Møte Verneområdeforvalter har gjennom året hatt god dialog med kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen og har drøftet flere saker. Vurdering: I 2017 er det planlagt 5 styremøter, hvor et av dem er todagers møte med befaring. Det er også ønskelig med befaring lokalt knyttet til et møte til, noe som vil være nyttig i styrets arbeid. Det nye styret må bli kjent i verneområdene og med tiltak som er gjennomført og som planlegges. Studieturen til forvaltningsknutepunktene på Hjerkinn og i Lom planlegges gjennomført i mars. Når det gjelder møter i rådgivende utvalg/sølenseminar så må dette ses i sammenheng med arbeidet/prosessen med besøksstrategi for området. Sølenseminaret i 2016 ble utsatt, med skal gjennomføres våren I tillegg kan det vise seg at det er nyttig med et møte i faglig rådgivende utvalg på høsten. Aktuelle saker for RU vil kunne være innspill til besøksstrategiarbeidet og innspill på aktuelle tiltak i verneområdet. I forbindelse med arbeidet med besøksstrategi vil det også bli en del møter i Verneområdeforvalter skal arrangere minimum 2 møter i administrativt kontaktutvalg i Møteplan for 2017 Dato Søknadsfrist Hovedtema/Type møte Februar 1.februar - VO-styret - Dispensasjoner påske Mars - VO-styret - Bestillingsmøte 2 med SNO - STUDIETUR (2 dager) April - SØLENSEMINAR 2017 Mai - VO-styret Juni 1.mai - VO-styret, todagers med befaring - Dispensasjoner sommer September 1.august - VO-styret, med befaring - Dispensasjoner høst November /desember 1.november - VO-styret - Bestillingsmøte 1 med SNO - Tiltaksplan - Dispensasjoner vinter Saksbehandler Hilde Nystuen Side 15 av 18

16 Eksakte møtedatoer settes av styret. Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Hilde Nystuen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Sølen verneområdestyre 47/ Budsjett for drift og planarbeid 2017 Innstilling til vedtak: Sølen verneområdestyre vedtar følgende forslag til budsjett for drift og planarbeid i 2017: Tildelt i 2016 Budsjett 2017 Drift av verneområdestyret og faglig rådgivende utvalg/seminarer Forvaltningsplaner Besøksstrategi Sum Dokumenter i saken: Brev fra Miljødirektoratet av Saksopplysninger: Jf. brev fra Miljødirektoratet datert kan det søkes om midler til drift av nasjonalpark- og verneområdestyrene og midler til arbeid med forvaltningsplaner og skjøtselsplaner. «Ved søknad om midler til drift av nasjonalpark- og verneområdestyrene må det settes opp et budsjett som viser forventede utgifter til reise- og møtegodtgjøring for medlemmene av styrene, samt evt. reiseutgifter for medlemmer av rådgivende utvalg. Saksbehandler Hilde Nystuen Side 16 av 18

17 Ved søknader om midler til dekking av utgifter i forbindelse med utarbeiding av forvaltningsplaner, besøksstrategier og skjøtselsplaner, kan det søkes om midler til utgifter som nødvendige kartlegginger og medvirkningsprosesser (møter).» Verneområdestyret sender sitt budsjett over til Fylkesmannen. Fylkesmannen sender samlet budsjettforslag til Miljødirektoratet på vegne av alle styrene de fører regnskap for i eget fylke. Inntil styrene eventuelt har opprettet eget organisasjonsnummer og bankkonto tildeles pengene fylkesmannen, men de disponeres i sin helhet av verneområdestyret. Forslag på budsjett til drift av styrer og evt. midler til forvaltningsplanarbeidet for 2017, sendes Miljødirektoratet med frist 9. januar Vurdering Driftsbudsjett 2016: Sølen verneområdestyret fikk tildelt kr kr til drift av utvalgene i Sølen verneområdestyre har i 2016 avholdt 5 møter, 3 elektroniske møter og deltatt nasjonalparkkonferanse i mars og i november. På nasjonalparkkonferansen i november deltok kun leder av verneområdestyret. Studietur og fagseminar (rådgivende utvalg) er utsatt til 2017 på grunn av at verneområdeforvalter hadde en sykdomsperiode på høsten På grunn av dette så brukte styret noe mindre midler enn budsjettert i I 2017 er det planlagt 5 styremøter hvor et av møtene går over to dager. En studietur på 2 dager til forvaltningsknutepunktene på Hjerkinn og Lom planlegges i mars. Det planlegges nytt Sølenseminar (dagseminar) på våren hvor eksterne innledere inviteres til å holde innlegg, samt et møte i faglig rådgivende utvalg til høsten. Disse møtene må også ses i sammenheng med besøksstrategiarbeidet. I tillegg planlegges det 2 møter i administrativt kontaktutvalg. Det legges også inn i budsjettet at det gjennomføres nasjonalpark konferanse i Forslag til driftsbudsjett for Sølen verneområdestyre i 2017: kr ,-. Forvaltningsplaner Forvaltningsplan for Sølen landskapsvernområde er godkjent og snart ferdig oppdatert. I 2017 forventes det kostnader med utsendelse av forvaltningsplanen. Med mange grunneiere/brukerinteresser i området bør det settes av tilstrekkelig med midler til utsendelse. Sølen verneområdestyre har fått forvaltningsmyndighet for Fuggdalen og Steinfjellet naturreservater fra 1. oktober Det er på sikt ønskelig med forvaltningsplaner for disse to verneområdene. På grunn av at det vil bli fokus på besøksstrategiarbeidet i 2017, foreslås det ikke å sette i gang forvaltningsplanarbeid i Besøksstrategi Prosjektplan for besøksstrategi for Sølen landskapsvernområde ble vedtatt av verneområdestyret Arbeidet med besøksstrategi er i gang og sommeren 2016 gjennomførte NINA en brukerundersøkelse i området. Saksbehandler Hilde Nystuen Side 17 av 18

18 Det er behov for mer kartlegginger av sårbarhet og naturverdier, forstyrrelser på dyreliv, mer kunnskap om de besøkende/reiselivet og mulighetene for lokal verdiskaping. Det vil bli en del møter i medvirkningsprosessen. I prosjektplanen for besøksstrategi for Sølen landskapsvernområde ligger forslag på tidsplan og budsjett (jf. sak 44/2016). I 2017 vil det bli mye arbeid med besøksstrategi med fokus på kunnskapsinnhenting, medvirkningsprosesser og mulighetsstudier. Dette drøftes nærmere i møte i verneområdestyret. Saksbehandler Hilde Nystuen Side 18 av 18

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE

INNKALLING TIL MØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset Dato: kl

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset Dato: kl SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 19.11.2014 kl. 09.00-15.30 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Dagsorden Tid Vedtakssaker (formell sakliste), orienteringssaker Bestillingsmøte med SNO

INNKALLING TIL MØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Dagsorden Tid Vedtakssaker (formell sakliste), orienteringssaker Bestillingsmøte med SNO Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE

INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Besøksadresse Parkgt 36 2317 Hamar Postadresse Postboks 4104 2307 Hamar Kontakt Sentralbord +47 62 55 10 00 Direkte 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmannen.no Sølen verneområdestyre Saksbehandler Hilde Nystuen

Detaljer

Innmelding av behov for tiltaksmidler, og bestillingsmøter mellom nasjonalpark-/verneområdestyrene og Statens naturoppsyn lokalt

Innmelding av behov for tiltaksmidler, og bestillingsmøter mellom nasjonalpark-/verneområdestyrene og Statens naturoppsyn lokalt Nasjonalpark-/verneområdestyrer Trondheim, 10.11.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/11465 Saksbehandler: Inger Anne Ryen Innmelding av behov for tiltaksmidler, og bestillingsmøter

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar. Saksbehandler Hilde Nystuen Vår ref. 2017/ Deres ref. Dato

Besøksadresse Parkg Hamar. Saksbehandler Hilde Nystuen Vår ref. 2017/ Deres ref. Dato Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

INFORMASJONS - OG TILRETTELEGGINGSTILTAK NY MERKEVARESTRATEGI OG BESØKSFORVALTNING

INFORMASJONS - OG TILRETTELEGGINGSTILTAK NY MERKEVARESTRATEGI OG BESØKSFORVALTNING INFORMASJONS - OG TILRETTELEGGINGSTILTAK NY MERKEVARESTRATEGI OG BESØKSFORVALTNING Bestillingsmøter tiltaksmidler post 1420.31 Sølen verneområdestyre søker hvert år på midler fra Miljødirektoratet til

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: Onsdag 19. november 2014 Tidspunkt: 09.00-15.00 Dagsorden Tid 09.00-09.45

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Saksframlegg Arkivsaksnr: Saksbehandler: Henriette Othilie Bøe Kildahl Dato: 18.11.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 36/2014 18.11.2014 Godkjenning

Detaljer

Bestillingsdialogen. Harald Sletten

Bestillingsdialogen. Harald Sletten Bestillingsdialogen Harald Sletten Prop. 1 S s. 87 I forvaltning av verneområda har regjeringa, som ledd i oppfølginga av arbeidet med å forenkle utmarksforvaltninga, gjort nokre endringar i rutinane for

Detaljer

Møteinnkalling. Jostedalsbreen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Jostedalsbreen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Jostedalsbreen nasjonalparkstyre Utval: Møtestad: Sogndal Lodge, Sogndal Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 09:30 Hei! Velkommen til styret sitt siste møte denne styreperioden. Vi skal ha eit effektivt,

Detaljer

TILTAKSPLAN (SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE) Sist endret: Kort beskrivelse

TILTAKSPLAN (SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE) Sist endret: Kort beskrivelse TILTAKSPLAN (SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE) 2016-2020 Sist endret: 30.11.2015 Verne-områdenavn Tiltakskategori Kort beskrivelse Prioritet Finansiering Samarbeids- Hvem har + naturbase-id av tiltak aktører

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Strandli gård - Fiplingdal Dato: 05.12.2014 Tidspunkt: 09:30 Arbeidsutvalgsmøte ifb med bestillingsdialogmøte 1 hvor SNO,

Detaljer

Styresak. ST 21/2016 Bestillingsdialog Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde - prioritering av tiltak

Styresak. ST 21/2016 Bestillingsdialog Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde - prioritering av tiltak Styresak ST 21/2016 Bestillingsdialog 2017 - Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde - prioritering av tiltak Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/6728-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato:

Detaljer

Notat opplegg for gjennomføring av bestillingsdialog mellom nasjonalpark-/verneområdestyrer og Statens naturoppsyn (SNO) for 2013

Notat opplegg for gjennomføring av bestillingsdialog mellom nasjonalpark-/verneområdestyrer og Statens naturoppsyn (SNO) for 2013 Notat opplegg for gjennomføring av bestillingsdialog mellom nasjonalpark-/verneområdestyrer og Statens naturoppsyn (SNO) for 2013 Til: Fra: nasjonalpark-/verneområdestyrer og SNO DN/SNO sentralt Dato:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Fulufjellet nasjonalpark Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: 16.03.2016 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Romenstad gard Dato: 03.12.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 24.04.2015 - kl. 12.00 15.30

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 24.04.2015 - kl. 12.00 15.30 SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 24.04.2015 - kl. 12.00 15.30 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune

Detaljer

Innmelding av behov for tiltaksmidler og bestilling av tjenester av SNO

Innmelding av behov for tiltaksmidler og bestilling av tjenester av SNO Verneområdestyrer Trondheim, 09.11.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/10994 Saksbehandler: Line-Kristin Larsen Rammer og opplegg for verneområdestyrer - Innmelding av behov

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 27.02.2015 - kl. 09.00 11.30 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.09.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE

INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Besøksadresse Parkgt 36 2317 Hamar Postadresse Postboks 4104 2307 Hamar Kontakt Sentralbord +47 62 55 10 00 Direkte 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmannen.no Saksbehandler Hilde Nystuen Vår ref. 2016/615-432.2

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteinnkalling Rohkunborri nasjonalparkstyre : Møtested: Første etasje, Veksthuset Setermoen Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91328614. Vararepresentanter

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Romenstad gard Dato: 3. desember 2015 Dagsorden Tid Kl. 08.30 Kl. 10.00 14.00 Møte vedrørende

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Rådhuset, Innbygda Dato: 23.3.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 62 55 11 83/95 28 31 02, eller e-post:

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Fregn naturreservat MØTEPROTOKOLL 18. NOVEMBER 2014 Møtested: Drevsjø, Skrivargar`n Dato: 18. november 2014 Tidspunkt: kl. 10:00-12:30 Til stede nasjonalparkstyret: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 30. NOVEMBER 2015

MØTEPROTOKOLL 30. NOVEMBER 2015 MØTEPROTOKOLL 30. NOVEMBER 2015 Møtested: Anne på Landet, Hylleråsen Dato: 30. november 2015 Tidspunkt: kl. 10:00-13:00 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole Martin Norderhaug Bjørg-Edith Enger Dag Rønning

Detaljer

01/12/2016 Rapport. Prosjektplan besøksforvaltning Lyngsalpan landskapsvernområde/ Ittugáissáid suodjemeahcci

01/12/2016 Rapport. Prosjektplan besøksforvaltning Lyngsalpan landskapsvernområde/ Ittugáissáid suodjemeahcci 01/12/2016 Rapport Prosjektplan besøksforvaltning Lyngsalpan landskapsvernområde/ Ittugáissáid suodjemeahcci 01/12/2016 2 Forsidebilde: Sjollihytta i Kvalvikdalen, Foto: Oddrun Skjemstad 01/12/2016 3 Innhold

Detaljer

PROTOKOLL. Rollag, 30.11.2015. Orienteringer/diverse

PROTOKOLL. Rollag, 30.11.2015. Orienteringer/diverse PROTOKOLL Utvalg: Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat Møtested: Eggedal Borgerstue Dato: Tirsdag 24. november 2015 Tidspunkt: Kl. 16.00-20.00 Til stede: Kari Ask, Dag Lislien,

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

Prosjektplan Besøksstrategi for Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder, Svartåmoen og Minilldalsmyrene naturreservat

Prosjektplan Besøksstrategi for Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder, Svartåmoen og Minilldalsmyrene naturreservat Prosjektplan Besøksstrategi for Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder, Svartåmoen og Minilldalsmyrene naturreservat Dato Versjon Godkjent av 11.04.2016 1 1. Mål og forventning til arbeidet med

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: 23.11.2017 Tidspunkt: 09:00-14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET MØTEPROTOKOLL 10. JUNI 2015 Møtested: Vega Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: kl. 16:00-17:00 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole Martin Norderhaug Eva Løken Dag Rønning Representanter Trysil kommune (styreleder)

Detaljer

Vedtekter for X nasjonalparkstyre/verneområdestyre for X nasjonalpark/landskapsvernområde i X fylke

Vedtekter for X nasjonalparkstyre/verneområdestyre for X nasjonalpark/landskapsvernområde i X fylke Vedtekter for X nasjonalparkstyre/verneområdestyre for X nasjonalpark/landskapsvernområde i X fylke Miljødirektoratet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og tredje punktum, jf Klima- og

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Fregn naturreservat MØTEPROTOKOLL 24. SEPTEMBER 2014 Møtested: Telefonmøte Dato: 24. september 2014 Tidspunkt: kl. 08.00-08.35 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole

Detaljer

Møteinnkalling. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Møteinnkalling Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Holmen gård, Eiterådal i Vefsn Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 986 072 08. Vararepresentanter

Detaljer

Verneområdeforvalter ble ansatt i 2014 og har kontorsted på kommunehuset i Rendalen.

Verneområdeforvalter ble ansatt i 2014 og har kontorsted på kommunehuset i Rendalen. ÅRSRAPPORT 2017 Innhold Forord... 3 Verneområdene - status... 3 Sølen landskapsvernområde... 3 Fuggdalen naturreservat og Steinfjellet naturreservat... 3 Aktører i verneområdet... 4 Verneområdestyret...

Detaljer

Møteinnkalling. Styremøtet holdes i forbindelse med samlingen for rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret på Skaidi november 2016.

Møteinnkalling. Styremøtet holdes i forbindelse med samlingen for rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret på Skaidi november 2016. Møteinnkalling Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møtested: Skaidi Hotell Dato: Fredag 18. november 2016 Tidspunkt: 09.00 Styremøtet holdes i forbindelse med samlingen for rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret

Detaljer

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltningsplan for verneområdet Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltning av verneområdet Verneområdestyret: Er forvaltningsmyndigheten for Lyngsalpan landskapsvernområde/ittugáissáid suodjemeahcci gitt

Detaljer

Et lagspill. Forvaltningen av verneområdene i Langsua

Et lagspill. Forvaltningen av verneområdene i Langsua Et lagspill Forvaltningen av verneområdene i Langsua Status Langsua NP Vernet 11. mars 2011 1 NP 6 NR 4 LVO Til sammen 1000 km 2 NP-styre opprettet mars 2012 FM sekretariat til våren 2013 1 NP-forvalter

Detaljer

Strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder

Strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder Vedlegg 2 Strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder 2015-2020 Det overordna målet for forvaltning av verneområder er at verneformålet og verneverdiene i det enkelte verneområde skal ivaretas.

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Styreleder MEDL

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Styreleder MEDL Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset i Trysil Dato: 01.12.2016 Tidspunkt: 10:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Erik Sletten Elisabeth

Detaljer

Saksbehandler Hilde Nystuen Vår ref. 2016/ Dato

Saksbehandler Hilde Nystuen Vår ref. 2016/ Dato Besøksadresse Parkgt 36 2317 Hamar Postadresse Postboks 4104 2307 Hamar Kontakt Sentralbord +47 62 55 10 00 Direkte 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmannen.no Sølen verneområdestyre Saksbehandler Hilde Nystuen

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Rådhuset, Innbygda Dato: 09.09.2016 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 62 55 11 83/95 28 31 02, eller e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre

Møteprotokoll. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Møteprotokoll Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Utvalg: Møtested: Rådhuset på Hansnes Dato: 03.03.2016 Tidspunkt: 11:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein-Egil

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste. Saksbehandler: Henriette B. Kildahl

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste. Saksbehandler: Henriette B. Kildahl Fulufjellet nasjonalpark 15/2015 23.03.2015 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Forvalters innstilling Møteinnkalling og saksliste godkjent. Behandling i møtet Vedtak Fulufjellet nasjonalpark 16/2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 29/2014 24.09.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 29/2014 24.09.2014 NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Saksframlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Henriette Othilie Bøe Kildahl Dato: 17.09.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 29/2014 24.09.2014 Nasjonalparkstyret

Detaljer

Å rsmelding 2014 Kvænangsbotn og Navitdalen verneomra destyre

Å rsmelding 2014 Kvænangsbotn og Navitdalen verneomra destyre Å rsmelding 2014 Kvænangsbotn og Navitdalen verneomra destyre 1 Storfossen i Kvænangsbotn Behandlet 24.03.2015 POSTADRESSE: POSTBOKS 6105, 9291 TROMSØ FAKTURAADRESSE: FYLKESMANNEN I TROMS, FAKTURAMOTTAK

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møtested: telefon Dato: Mandag 5. desember 2016 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møtested: telefon Dato: Mandag 5. desember 2016 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møtested: telefon Dato: Mandag 5. desember 2016 Tidspunkt: 13.00 Eventuelt forfall meldes snarest til personlig vara og til nasjonalparkforvalter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møtested: Trasti & Trine, Alta Dato: Fredag 24. november 2017 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møtested: Trasti & Trine, Alta Dato: Fredag 24. november 2017 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møtested: Trasti & Trine, Alta Dato: Fredag 24. november 2017 Tidspunkt: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest til personlig vara og til nasjonalparkforvalter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 Sølen landskapsvernområde

ÅRSRAPPORT 2015 Sølen landskapsvernområde ÅRSRAPPORT 2015 Sølen landskapsvernområde 1 Innhold Sølen landskapsvernområde... 3 Fuggdalen naturreservat og Steinfjellet naturreservat... 3 Aktører i verneområdet... 4 Verneområdestyret... 4 Verneområdeforvalter...

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: 23.11.2017 Tidspunkt: 10:30-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Erik Sletten Elisabeth Sakrisson

Detaljer

Prosjektplan Besøksstrategi for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Prosjektplan Besøksstrategi for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat Prosjektplan Besøksstrategi for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 1. Mål og forventning til arbeidet med besøksstrategi 1.1 Formål, bakgrunn og forventninger Alle verneområder skal ha utarbeidet besøksstrategi

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 7/2015 26.02.2015

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 7/2015 26.02.2015 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2014/295-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 01.02.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell styre 7/2015 26.02.2015 7/2015. Rapport - gjennomførte tiltak bestillingsdialog 2014

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Medlem

Møteprotokoll. Medlem Medlem Møteprotokoll Utvalg: Lyngsalpan verneområdestyre Møtested: Verneområdestyrets kontor, Strandveien 17 Lyngseidet Dato: 22.03.2018 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Prosjektplan for utarbeidelse av besøksforvaltningsplan for Børgefjell nasjonalpark

Prosjektplan for utarbeidelse av besøksforvaltningsplan for Børgefjell nasjonalpark Prosjektplan for utarbeidelse av besøksforvaltningsplan for Børgefjell nasjonalpark Revisjonshistorikk Dato Versjon Beskrivelse av endring Godkjent av 24.10.16 1.0 Ingen endring, behandlet i nasjonalparkstyret.

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Vintervold

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Vintervold Møteprotokoll Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Utvalg: Møtested: Væktarstua, Tydal Dato: 28.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Galten gård Dato: 25.06.2015 - kl. 08.00 17.30

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Galten gård Dato: 25.06.2015 - kl. 08.00 17.30 SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Galten gård Dato: 25.06.2015 - kl. 08.00 17.30 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gunda Johansen MEDL BALSFJORD

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gunda Johansen MEDL BALSFJORD Møteprotokoll Utvalg: Lyngsalpan verneområdestyre Møtested: 1814, 4 etg, Fylkeshuset Dato: 01.12.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder

Detaljer

Verneområdeforvalter ble ansatt i 2014 og har kontorsted på kommunehuset i Rendalen.

Verneområdeforvalter ble ansatt i 2014 og har kontorsted på kommunehuset i Rendalen. ÅRSRAPPORT 2016 1 Innhold Forord... 3 Verneområdene - status... 3 Sølen landskapsvernområde... 3 Fuggdalen naturreservat og Steinfjellet naturreservat... 3 Aktører i verneområdet... 4 Verneområdestyret...

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Utvalg: Møtested: Konferanserom, Ljøratunet i Ljørdalen Dato: Tidspunkt: 10:00-15:00

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Utvalg: Møtested: Konferanserom, Ljøratunet i Ljørdalen Dato: Tidspunkt: 10:00-15:00 Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Konferanserom, Ljøratunet i Ljørdalen Dato: 22.06.2016 Tidspunkt: 10:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Dag Rønning Erik Sletten

Detaljer

Møteinnkalling. Styremøtet holdes i forbindelse med samlingen for rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret på Skaidi desember 2015.

Møteinnkalling. Styremøtet holdes i forbindelse med samlingen for rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret på Skaidi desember 2015. Møteinnkalling Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møtested: Skaidi Hotell Dato: Fredag 11. desember 2015 Tidspunkt: 09.00 Styremøtet holdes i forbindelse med samlingen for rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014 NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Saksframlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Henriette Othilie Bøe Kildahl Dato: 18.08.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014 Nasjonalparkstyret

Detaljer

Vedtekter for Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Vedtekter for Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Vedtekter for Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Miljødirektoratet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og tredje punktum, jf Klima- og miljødepartementets

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft MEDL STORFJORD Gunda Johansen MEDL BALSFJORD

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft MEDL STORFJORD Gunda Johansen MEDL BALSFJORD Møteprotokoll Utvalg: Lyngsalpan verneområdestyre Møtested: Verneområdestyrets kontor, Strandveien 19, Lyngseidet Dato: 24.03.2017 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Mal for enkel besøksstrategi

Mal for enkel besøksstrategi Mal for enkel besøksstrategi Viewpoint Snøhetta, Hjerkinn Foto: Glen Musk [Besøksforvaltning og implementering av ny merkevare henger nøye sammen. God kommunikasjon og visuell profil er viktig for å skape

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Fregn naturreservat MØTEPROTOKOLL 14. JANUAR 2015 Møtested: Kommunehuset Hagelund i Innbygda, Ordførerens kontor. Dato: 14. januar 2015 Tidspunkt: kl. 14:30-16:00 Til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: Fra verneområdestyret: Representerer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: Fra verneområdestyret: Representerer SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 10.03.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

Besøksforvaltning og besøksstrategi som virkemiddel. Therese Ruud

Besøksforvaltning og besøksstrategi som virkemiddel. Therese Ruud Besøksforvaltning og besøksstrategi som virkemiddel Therese Ruud 03.2.2014 Forvaltning av verneområder Utøving av forvaltningsmyndighet Saksbehandling etter verneforskrifter Forvaltings-/skjøtselsplanlegging

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015. Fra verneområdestyret: Representerer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015. Fra verneområdestyret: Representerer SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.

Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. Vedtekter for nasjonalparkstyret for nasjonalparkene Sjunkhatten, Rago, Junkerdal, Saltfjellet - Svartisen, Láhko, landskapsvernområdene Gåsvatn og Saltfjellet samt Storlia naturreservat i Nordland fylke,

Detaljer

Møteinnkalling. Møysalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Møysalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hennes Dato: 10.01.2014 Tidspunkt: 10:30 Møysalen nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 75531559 eller e-post: fmnormj@fylkesmannen.no. Vararepresentanter

Detaljer

Otta Bengt Fasteraune, leder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Otta Bengt Fasteraune, leder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Otta 26.05.2015 Bengt Fasteraune, leder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Hvem er Rondane-Dovre nasjonalparkstyre? Nasjonalparkstyret består av 10 kommuner og 2 fylkeskommuner Oppland Dovre kommune Sel kommune

Detaljer

Sølenseminaret Lokal forvaltning - muligheter eller kun triksing med ord? Karin Wiik, leder av verneområdestyret

Sølenseminaret Lokal forvaltning - muligheter eller kun triksing med ord? Karin Wiik, leder av verneområdestyret Sølenseminaret 2015 Lokal forvaltning - muligheter eller kun triksing med ord? Karin Wiik, leder av verneområdestyret Sølen landskapsvernområde opprettet 18. februar 2011 areal på 456,4 km2 et av Hedmarks

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre Børgefjell nasjonalparkstyre 28/

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre Børgefjell nasjonalparkstyre 28/ Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/7357-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 04.11.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre Børgefjell nasjonalparkstyre 28/2015 30.11.2015

Detaljer

Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder

Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder Kommuner etter liste Trondheim, 04.12.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/13895 Saksbehandler: Tone Lise Alstad Eid Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder Miljødirektoratet

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Setermoen, formannskapssalen på kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00 16:00

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Setermoen, formannskapssalen på kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00 16:00 Møteinnkalling Rohkunborri nasjonalparkstyre : Møtested: Setermoen, formannskapssalen på kommunehuset Dato: 20.11.2018 Tidspunkt: 12:00 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91328614. Vararepresentanter

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og

Detaljer

Bestillingsskjema B mellom forvaltningsmyndighet og Statens naturoppsyn (SNO) lokalt for 2014

Bestillingsskjema B mellom forvaltningsmyndighet og Statens naturoppsyn (SNO) lokalt for 2014 Bestillingsskjema B mellom forvaltningsmyndighet og Statens naturoppsyn (SNO) lokalt for 2014 Forvaltningsmyndighet/styre: Hallingskarvet nasjonalparkstyre Kontaktperson: Trond Erik Buttingsrud Telefon:934

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 3/

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 3/ Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/974-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 08.02.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 3/2016 08.03.2016 Konstituering av Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset Dato: kl

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset Dato: kl SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 19.09.2014 kl. 15.00-17.30 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 01.09.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

Møteprotokoll. Naustdal-Gjengedal verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Oddmund Klakegg Håkon Myrvang

Møteprotokoll. Naustdal-Gjengedal verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Oddmund Klakegg Håkon Myrvang Møteprotokoll Naustdal-Gjengedal verneområdestyre Utval: Møtestad: Sandane næringshage Dato: 29.11.2016 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Oddmund Klakegg

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, repr. AU, leder av møtet. SNO SNO nasjonalparkforvalter, sekretariat

Representerer Midtre Gauldal kommune, repr. AU, leder av møtet. SNO SNO nasjonalparkforvalter, sekretariat NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Oppsyn, forvaltningstiltak og samarbeid med nasjonalparkstyret. Midtre Nordland SNO v/randi Boe

Oppsyn, forvaltningstiltak og samarbeid med nasjonalparkstyret. Midtre Nordland SNO v/randi Boe Oppsyn, forvaltningstiltak og samarbeid med nasjonalparkstyret Midtre Nordland 23.05.2016 SNO v/randi Boe Statens naturoppsyn miljøforvaltningens feltapparat SNO - etablert som følge av Lov om statlig

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Styreleder MEDL

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Styreleder MEDL Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset i Trysil Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Erik Sletten Elisabeth

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 22/ Børgefjell nasjonalparkstyre 15/

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 22/ Børgefjell nasjonalparkstyre 15/ Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/7380-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 05.10.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 22/2016 30.11.2016 Børgefjell nasjonalparkstyre 15/2016 24.10.2016

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf / Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf / Vararepresentantar møter etter nærare beskjed. Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre Møtestad: Telefonmøte Dato: 24.2.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 57 64 31 39 / 47 63 91 65. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll. Fulufjellet nasjonalpark. Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: Tidspunkt: 14:00-17:00

Møteprotokoll. Fulufjellet nasjonalpark. Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: Tidspunkt: 14:00-17:00 Møteprotokoll Fulufjellet nasjonalpark Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: 16.03.2016 Tidspunkt: 14:00-17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Dag Rønning Erik Sletten Funksjon

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Saksframlegg Arkivsaksnr: Saksbehandler: Henriette Othilie Bøe Kildahl Dato: 25.11.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 30/2015 30.11.2015 Godkjenning

Detaljer

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/10994

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/10994 Alle Fylkesmenn v/fylkesmiljøvernsjefene Trondheim, 08.11.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/10994 Saksbehandler: Vibeke Husby Rammer og opplegg for Fylkesmannens miljøvernavdeling

Detaljer

VEDTEKTENES FORMÅL STYRETS MYNDIGHET GEOGRAFISK VIRKEOMRÅDE NASJONALPARKSTYRETS MEDLEMMER, OPPNEVNING, SAMMENSETTING MV

VEDTEKTENES FORMÅL STYRETS MYNDIGHET GEOGRAFISK VIRKEOMRÅDE NASJONALPARKSTYRETS MEDLEMMER, OPPNEVNING, SAMMENSETTING MV Vedtekter for nasjonalparkstyret for nasjonalparkene Blåljella- Skjæker!jel1a/Låarte-Skæhkere og Lierne/Lijre, Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde og naturreservatene Berglimyra, Klumplifiellet/Ohtjenjuananjohke

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 20.06.2014 Tilstede verneområdestyret: Navn Representerer Karin Wiik

Detaljer