Sølen landskapsvernområde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sølen landskapsvernområde"

Transkript

1 SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: Onsdag 19. november 2014 Tidspunkt: Dagsorden Tid Orientering om Miljødirektoratets arbeid med Merkevarestrategi, besøksstrategi og besøksforvaltning. Saken ses i sammenheng med ST-sak 36/2014: Bestillingsdialog for v/marie Lier, Miljødirektoratet Orientering av SNO kommer under sak 36/2014 Ole Vangen og Erik Ola Helstad Vedtakssaker (formell sakliste), drøftings- og orienteringssaker Eventuelt Sakliste vedtaksmøte, saksinnstilling og saksdokumenter er vedlagt. Eventuelt frafall meldes snarest til verneområdeforvalter, på tlf: eller epost: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Sakliste vedtaksmøte ST-sak Type sak Arkivsak 34/2014 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 35/2014 Referatsaker delegerte saker Vedtakssaker 36/2014 Bestillingsdialog mellom Statens naturoppsyn og Sølen verneområdestyre for 2014/ /2014 Valg av modell for rådgivende utvalg og administrativ fagutvalg 2014/ /2014 Møteplan / /2014 Budsjett for drift av Sølen verneområdestyre / /2014 Forvaltningsplan for Sølen landskapsvernområde 2010/621 Drøftingssaker og orienteringssaker 41/2014 Omdisponering av tiltaksmidler / /2014 Utvikling av forvaltningsknutepunkt 2014/ /2014 Årsrapport Sølen verneområdestyre 42/2014 Eventuelt Rendalen, 12. november 2014 Hilde Nystuen verneområdeforvalter Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur POSTADRESSE: SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE FYLKESMANNEN I HEDMARK POSTBOKS HAMAR BESØKSADRESSE: RENDALEN KOMMUNE BERGSET 2485 RENDALEN TELEFON: E-POST: WEB: ORG.NR:

2 SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Hilde Nystuen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Sølen verneområdestyre 34/ Sølen landskapsvernområde Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Innstilling til vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 2

3 SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Hilde Nystuen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Sølen verneområdestyre 35/ Sølen landskapsvernområde Referatsaker Referatsaker legges fram i møtet. Innstilling til vedtak: Sølen verneområdestyre tar de refererte sakene til etterretning SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 3

4 SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Hilde Nystuen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Sølen verneområdestyre 36/ Sølen landskapsvernområde bestillingsdialog mellom Statens naturoppsyn (SNO) og Sølen verneområdestyre for 2015 Vedlegg: 1. Tiltaksplan Utkast til A-skjema 3. Utkast til B-skjema 4. Årsrapport for 2014 fra Statens naturoppsyn (SNO) 5. Strategi for bruk av tiltaksmidler i verneområder Dokumenter i saken: - Notat opplegg for gjennomføring av bestillingsdialog mellom nasjonalpark-/verneområdestyrer og Statens naturoppsyn (SNO) for Innstilling til vedtak: Årsrapport fra Statens naturoppsyn (SNO) tas til orientering. Sølen verneområdestyre vedtar «Tiltaksplan for Sølen landskapsvernområde » Tiltaksplanen vil være et verktøy for å ha en forutsigbar og målrettet forvaltning av tiltaksmidlene. Tiltaksplanen skal revideres årlig. Forvalter ferdigstiller tiltaksplanen før den sendes som vedlegg til søknad om tiltaksmidler for Sølen verneområdestyre ber om at det foretas bestilling av tjenester fra SNO jf. vedlagte A-skjema og B- skjema. Videre slutter verneområdestyret seg til at det blir søkt om tiltaksmidler via elektronisk søknad til bestillingsdialogen 2015 til følgende tiltak jf. vedlagt tiltaksplan datert 19. november 2014: Prioritet Tiltak Beløp Lage informasjonsbrosjyre for Sølen landskapsvernområde Skilting og merking av de mest brukte stiene iht sti og løypeplan Utarbeide informasjon og skilting av kulturminner SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 4

5 Prosjekt «Gamla granar i Sølen landskapsvernområde» Brune skilt til Sølen landskapsvernområde? Parkeringsplasser i Misterdalen Vedlikehold av informasjonstavler og skilt Saksopplysninger Verneområdestyret har en rekke oppgaver som er nedfelt i punkt 8 i vedtektene for styret. Blant disse oppgavene er merking og informasjon, skjøtsel og tilrettelegging. I vedtektenes punkt 8.4. står det: «Som forvaltningsmyndighet skal styret vurdere behovet for særskilte informasjonstiltak. Styret er hovedansvarlig for informasjonstavler og plakater, både førstegangsoppsett og vedlikehold. Styret skal faglig kvalitetssikre verneområdebrosjyrer og er hovedansvarlig for andre brosjyrer. Brosjyrer og annet informasjonsmateriale skal utarbeides i tråd med gjeldende maler. Styret har også ansvar for kontakt med grunneier, rettighetshavere, brukere, aktuelle lag og organisasjoner mv. i forvaltningen av verneområdet.» I punkt 8.2 står det: «Som forvaltningsmyndighet skal styret ut fra naturmangfoldlovens 33 og verneformålet i de enkelte verneforskrifter vurdere behov for og nødvendig gjennomføring av skjøtsel og tilrettelegging. Plan for skjøtsel og eventuell tilrettelegging skal. Jf. 35 og 36 siste ledd, inngå i en forvaltningsplan godkjent av Direktoratet for naturforvaltning. Forvaltningstiltak iverksettes på et kunnskapsbasert grunnlag i samsvar med vedtatte forvaltningsplaner/skjøtselsplaner. Styret skal etablere et nært samarbeid med Statens naturoppsyn lokalt. Verneområdestyret skal utarbeide årlige prioriteringer av skjøtsels- og forvaltningstiltak i verneområdene. Det skal være en bestillingsdialog mellom styret og Direktoratet for naturforvaltning/statens naturoppsyn sentralt, og styret tildeles årlig midler til skjøtsel og forvaltning til prioriterte tiltak i henhold til vedtatte forvaltningsplaner/skjøtselsplaner. Tildelingen skjer over budsjettet til Direktoratet for naturforvaltning/statens naturoppsyn ut i fra de budsjettmessige rammer det enkelte året.» Bestillingsdialogen er en formalisert prosess mellom forvaltningsmyndigheten og SNO lokalt for å sikre god dialog og forutsigbarhet med hensyn til prioritering av oppsynsinnsats og gjennomføring av tiltak i felt. Bestillingsmøtene er en arena for rapportering fra SNO lokalt, drøfting av status, utfordringer og tiltaksbehov. Dette er både et grunnlag for forvaltningsmyndighetens innmelding av behov for oppsynsinnsats og gjennomføring av tiltak, samt innmelding av behov for tiltaksmidler til Miljødirektoratet/SNO. Behov for oppsynsinnsats og gjennomføring av SNO s kjerneoppgaver føres i A-skjema. Forvaltningsmyndigheten kan videre bestille oppdrag i felt ut over SNO s egne, faste kjerneoppgaver, som registreringsarbeid, overvåking, vedlikehold, tiltak i verneområder (informasjons-, restaurerings-, skjøtsels- eller tilretteleggingstiltak) og lignende som føres i B-skjema. Frist for innmelding av bestilling/behov er 9. januar SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 5

6 Forvaltningsmyndigheten kan gjennom bestillingsdialogen også be om tiltaksmidler til ønskede tiltak. Tiltaksmidler er statlige investeringsmidler, jf. budsjettpost , og de investeringer som gjøres for disse midlene må derfor være i tråd med budsjett teksten. Følgende føringer er satt for statlige tiltaksmidler for verneområdene (Prop.1 S (2014/2015): «Midlane dekkjer statlege investeringsutgifter og andre typer tiltak i verneområde. Midlane går til tiltak som er naudsynte for å ta vare på verneverdiane, inkludert utgifter til informasjon, skjøtsels-, og tilretteleggingstiltak. Tilretteleggingstiltaka omfattar opparbeiding av stigar, klopping og merking for å betre tilgjenget i verneområda og samstundes styre ferdsla i og rundt sårbar natur i verneområda. Midlane kan og oppfatte tiltak i samband med merkevare- og besøksstrategi for nasjonalparkane. Nasjonalpark-/verneområdestyra prioriterer bruken av dei tildelte midlane. Alle tiltak skal vere i tråd med godkjent forvaltnings-/skjøtselsplan og andre relevante styringsdokument.» Det overordnede målet er at tiltaksmidlene skal brukes slik at naturtilstanden i verneområdene bedres. Prioriteringen av tiltaksmidler vil skje i henhold til «Strategi for tiltaksmidler». Innmelding av behov for tiltaksmidler skal skje gjennom Elektronisk søknadssenter. Miljødirektoratet har bedt nasjonalpark-/verneområdestyrene om å utarbeide en flerårig tiltaksplan, som skal danne grunnlag for de prioriteringer som gjøres i forbindelse med bestillingsdialogen. Tiltaksplanen skal utarbeides av forvaltningsmyndigheten i samarbeid med faglig rådgivende utvalg, administrativt kontaktutvalg, SNO mv. Tiltakene som tas inn i en tiltaksplan skal bidra til å ivareta eller styrke verneverdiene og skal være forankret i en forvaltnings-/skjøtselsplan for å sikre en helhetlig og langsiktig forvaltning. Tiltaksplanen skal gjelde for fire år, med årlig rullering i forkant av bestillingsdialogen. Miljødirektoratet har utarbeidet en mal for tiltaksplaner, som nasjonalpark-/verneområdestyrene skal bruke. Bestillingsdialogen for 2014 I møte i Sølen verneområdestyre den 28. november 2013 ble det fattet følgende vedtak i sak 25/2013: Bestilling av midler til gjennomføring av tiltak i 2014: «Sekretariatet bes om å bestille følgende på de ulike skjemaene for bestillingsdialogen 2014: A: Oppsynet bør ha særlig oppmerksomhet rettet mot motorferdsel både sommer og vinter og på kulturminner i området. B: Til dokumentasjon av enkelte kjørespor som blir nærmere angitt i bestillingsdialogmøte 2 bestilles 1 ukeverk. C: Det bestilles kr til oppsetting av informasjonstavler og kr til et åpent arrangement for å presentere og informere om ulike sider ved landskapsvernområdet.» Tabellen under viser midler tildelt i bestillingsdialogen for 2014: Prioritet Tiltak Omsøkt beløp 1 Oppsetting av informasjonstavler ved 10 innfallsporter til Sølen landskapsvernområde Tildelte midler 2 Åpningsarrangement Sum Tildelt for SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 6

7 Den økonomiske rammen for bestillingen for 2014 var på kr ,-, og verneområdestyret vedtok i møte den 21. mars å bruke disse på oppsetting av informasjonstavler. I tillegg vedtok verneområdestyret å omdisponere noe av driftsmidlene til styret til gjennomføring av åpningen av Sølen landskapsvernområde. Dette ble begrunnet med at rådgivende utvalg ikke ville komme skikkelig i gang i 2014 og at det innenfor rammene av tildelte driftsmidler ville være mulig å dekke utgiftene til det planlagte arrangementet. Fundamentering og oppsetting av informasjonstavlene ble gjennomført sommeren og høsten Totalkostnad kom på kr ,-. De resterende ca kan verneområdestyret omdisponere til annet informasjonsmateriell, noe som også er klarert med SNO sentralt. Drøftes i sak 41/2014 i møte den 19. november. Vurdering I forslaget til forvaltningsplan for Sølen landskapsvernområde er det i vedlegg 3 en samletabell over aktuelle tiltak i verneområdet for perioden I tillegg er det i vedlegg 15 en oversikt over bevaringsmål for Sølen landskapsvernområde med tilhørende overvåkingsprogram inklusiv metodikk, tilstandsvurdering og opplisting av aktuelle tiltak. Verneområdeforvalter har oppdatert tiltaksplanen i forslaget til forvaltningsplan og satt den inn i den nye malen for tiltaksplaner, se vedlegg 1, som grunnlag for bestillingsdialogen Det gjenstår noe på ferdigstilling av tiltaksplanen, noe forvalter gjør før den sendes inn som vedlegg til søknad om tiltaksmidler for Tiltaksplanen baserer seg på følgende: - Tiltak skissert i forslag til forvaltningsplanen for Sølen landskapsvernområde - Innspill fra verneområdestyret, lokal SNO og egne vurderinger om oppståtte behov gjennom Tiltakene sorteres i følgende hovedkategorier: 1. Skjøtselstiltak: tiltak som fremmer verneformålet 2. Kartlegging og overvåking (kunnskapsinnhenting som blant annet skal danne grunnlaget for bevaringsmål) 3. Informasjonstiltak (gjelder både innenfor verneområdene og deres randsone) 4. Fysisk tilrettelegging 5. Kunnskapsinnhenting 6. Restaurering 7. Uttak av fremmede arter 8. Vedlikehold Gjennomføringen av tiltakene i tiltaksplanen vil kunne kreve bestilling av tidsressurs hos SNO (B-skjema) og penger over tiltaksmidlene, enten hver for seg eller begge deler. Jf. Strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder er det en oversikt over hvilke prioriteringer som vil bli fulgt ved fordelingen av tiltaksmidlene til skjøtsel og besøksforvaltning (tilretteleggings- og informasjonstiltak) SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 7

8 Det ble i møte i verneområdestyret 20. juni 2014 vedtatt at det skal lages en helhetlig sti- og løypeplan/informasjonsstrategi og skiltplan i løpet av høsten Dette arbeidet bør ses i sammenheng med Miljødirektoratets arbeid med merkevarestrategien/besøksforvaltning. Dette arbeidet vil være et viktig grunnlag for flere av de foreslåtte tiltakene for Forvalter har vurdert følgende tiltak som viktig å prioritere i 2015: 1.Informasjonsbrosjyre for Sølen landskapsvernområde Det bør lages en informasjonsbrosjyre for Sølen landskapsvernområde etter samme mal som de andre nasjonalparkene og større landskapsvernområdene i Norge. 2.Skilting og merking av de mest brukte stiene i henhold til sti- og løypeplan/besøksstrategi Det ble i sommer oppdaget «feilmerking» av hovedstiene opp mot Sølentoppen, der noen har merket opp med røde T-er uten at dette er avtalt med DNT. Dette bør ses nærmere på i 2015 og stiene bør remerkes med den merkingen man kommer fram til skal gjelde for området. I tillegg er det behov for retningsskilt og enhetlig merking av de mest brukte stiene i området. 3.Utarbeide informasjon og skilting av kulturminner Det er tidligere vært et samarbeid mellom Rendalen kommune og Hedmark fylkeskommune vedrørende informasjonstavler/skilt ved fangstanlegg i Veslesølenskaret for å informere folk om kulturminnene og forhindre at det flyttes på steiner og kulturminnene ødelegges. Prosjektet ble ikke gjennomført, men det er ønskelig fra både kommunen og fylkeskommunen sin side å få det til i Dette ser forvalter på som et veldig viktig tiltak som må på plass raskt for å hindre at mer av kulturminnene ødelegges. I tillegg til rusefangstanlegget i Vesle Sølenskaret er det også behov for informasjon ved fangstanlegget i Sølenskaret. Prosjektet vil være et samarbeid mellom Sølen verneområdestyre, Rendalen kommune, Riksantikvaren og Hedmark fylkeskommune. I tillegg kan det være aktuelt å samarbeide med Rendal Renselskap og Rendalen Historielag. 4.Prosjekt «Gamla granar i Sølen landskapsvernområde ett inspirations- og kunskapsprojekt». Det ble i møte i verneområdestyret den 30. mai fattet følgende vedtak: «Styret omdisponerer inntil kr ,- av driftsmidlene til styret for 2014 til prosjektet, med forbehold om full finansiering. Prosjektrapport sendes til Sølen verneområdestyre etter at prosjektet er avsluttet. Hvis ikke prosjektet realiseres i 2014, så vil verneområdestyret jobbe for å gjennomføre det i 2015.» Prosjektet bygger på funn og dateringer av gran i Fülufjellet i Sverige, arbeider som er utført av fil.dr Lisa Öberg og professor Lars Kullmann. Lisa Öberg har vært i det aktuelle området i Rendalen og mener det er grunnlag for å finne gammel gran tilsvarende det de har funnet i Sverige. Det er samme type naturforhold på norsk og svensk side, og det gir grunn til å tro at det kan være svært gammel gran også i rendalsfjella. Prosjektet er interessant og det kan ses i sammenheng med overvåkingskapitlet i forvaltningsplan for Sølen landskapsvernområde. Når vi har fått indikasjoner på at det kan finnes svært gammel klongran i området, er det av såpass stor interesse at det bør gjøres et registreringsarbeid for å sjekke dette ut. Prosjektet er også av interesse mer indirekte når det gjelder kunnskap og formidling, da det trengs kunnskap for å formidle den. I verneformålet nevnes identitet og ny kunnskap om naturen vil styrke folk opplevelse av identitet, samtidig som det vil skape interesse for folk utenfra. SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 8

9 Prosjektet ble ikke gjennomført i 2014 da signalene om fullfinansiering av prosjektet kom for tett på feltsesongen, men er av så stor interesse at det bør søkes å gjennomføre det i Dette vil være et samarbeidsprosjekt mellom Sølen verneområdestyre, Rendalen kommune og Norsk Genressurssenter. 5.Parkeringsplasser i Misterdalen Det er foreslått i forvaltningsplanen/tiltaksplanen å opparbeide mer parkeringsmuligheter i Misterdalen. Dette området er et mye brukt område for fotturer og fiske og er er en viktig innfallsport for de som går på Sølentoppen, men det finnes få parkeringsmulighetene her. 6.Vedlikehold av informasjontavler og skilt Det kan bli behov for å sette av litt til vedlikehold av informasjons- og tilretteleggingstiltak årlig framover. 7.Brune skilt ved to innfallsporter til Sølen landskapsvernområde Det er ønskelig med bedre skilting fra riksveien til de to mest brukte innfallsportene til Sølen landskapsvernområde. Dette er ved RV 26 ved Gravåsen og ved RV 30 ved Brua der veien tar av fra riksveien inn til blant annet Fiskevollen. I tillegg kan det være aktuelt med et mindre skilt like ved bomstasjonen på Søndre Sølendalsveien. Forvalter har drøftet bestilling over A- og B skjema noe med lokal SNO og har følgende forslag på bestilling for 2015: Bestilling over A- skjemaet: Oppsynet bør ha særlig oppmerksomhet rettet mot motorferdsel både sommer og vinter og på kulturminner i området. Opprydding av søppel Kontroll, tilsyn, skjøtsel og informasjon i medhold av SNO loven. Bistå på befaringer med verneområdeforvalter/verneområdestyret Bestilling over B-skjemaet: Overvåke kjørespor Sjekke informasjonstavlene som ble satt opp i 2014 Overvåking ferdsel og verneverdier Registrere eksisterende bygninger og anlegg innenfor verneområdet Oppsetting av retningsskilt og merking av stier SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 9

10 SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Hilde Nystuen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Sølen verneområdestyre 37/ Sølen landskapsvernområde Valg av modell for faglig rådgivende utvalg og administrativ kontaktutvalg Innstilling til vedtak: Sølen verneområdestyre oppretter faglig rådgivende utvalg i Det arrangeres et årlig fagseminar der alle berørte organ og andre interesserte inviteres i løpet av første halvår, og et møte med faglig rådgivende utvalg i andre halvår. Sølen verneområdestyre oppretter administrativt kontaktutvalg bestående av representanter fra kommunen og fylkeskommunen. Dokumenter i saken Brev av fra Miljøverndepartementet, om delegering av myndighet til verneområdestyret Brev av fra Miljøverndepartementet, om oppnevning av medlemmer til nasjonalparkstyret Vedtekter for verneområdestyret Søknaden er vurdert i henhold til: Naturmangfoldloven av 19. juni Vurdering Oppnevning av faglig rådgivende utvalg I henhold til vedtektene for verneområdestyret skal det i følge punkt 9 etableres et faglig rådgivende utvalg: «Styret skal oppnevne et faglig rådgivende utvalg. Utvalget skal bestå av representanter for de ulike interessene i området, som bla grunneiere, andre særlig berørte offentlige organer som for eksempel fjellstyrer, næringsliv, frivillige organisasjoner, bla natur- og miljøorganisasjoner og lignende. SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 10

11 Nasjonalparkstyret bør ha minst et årlig dialogmøte med faglig rådgivende utvalg.» Slik det er formulert i vedtektene er dette et utvalg som skal oppnevnes for alle styrene. Utvalget skal blant annet ivareta alle de ulike interessene som berøres av verneområdet. Et slikt organ bør involveres ved behandling av store og vesentlige saker som berører verneområdene, eksempelvis ved utarbeiding av forvaltningsplaner og tiltaksplaner etc. Faglig rådgivende utvalg kan også være en høringsinstans i forhold til omfattende og prinsipielle saker som kan berøre verneområdene. Medlemmene i utvalget kan også gi innspill til styrets arbeid i forhold til ivaretakelse av ulike interesser. Det vil i praksis også fungere som et dialogforum i forhold til de ulike interessene i området. Det er viktig at det rådgivende utvalget får en bred sammensetning i forhold til de ulike interessefeltene, men det er også viktig at det får et håndterlig omfang. Det er forutsatt at verneområdestyret skal dekke reiseutgifter til medlemmer av rådgivende utvalg, men ikke møtegodtgjøring eller tapt arbeidsfortjeneste. Det er ikke lagt opp en hyppig møtefrekvens, men det bør være minimum et årlig dialogmøte med faglig rådgivende utvalg. Riksrevisjonen har gjort en gjennomgang av ordningen med lokal forvaltning av verneområder i Norge, et av funnene er at de rådgivende utvalgene ikke har funnet sin form, og mange områder har ikke fått til en velfungerende ordning. Mange verneområder mangler også rådgivende utvalg. Eksempler på løsninger som er valgt i en del verneområder er følgende: I Forollhogna har de valgt å ikke opprette eget faglig rådgivende utvalg, men i stedet arrangeres det årlige fagseminar der alle berørte organ og interesserte personer inviteres I Dovrefjellområdet hadde man tidligere et opplegg med fagseminar og alle de aktuelle aktørene ble oppnevnt til faglig rådgivende utvalg, og dermed er det nærmere 50 medlemmer i dette utvalget Andre som Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene, som er et stort og sammensatt verneområde, har valgt å oppnevne et lite antall på ca. 5 medlemmer, der hvert utvalgsmedlem representerer mange kommuner eller næringsorganisasjoner Midtre Nordland har valgt å slå sammen faglig rådgivende utvalg og administrativt kontaktutvalg (tilsammen ca. 20 medlemmer) Noen utvalg har fått en skjev sammensetning og har derfor ikke fått den tilsiktede effekt i forhold til å være en samarbeidsarena for styret Flere utvalg mangler et mandat, eller det er litt uklare forventninger til utvalgets oppgaver, dette kan føre til problemer med å skape engasjement for å delta i faglig rådgivende utvalg Innenfor Sølen landskapsvernområde er det veldig mange brukerinteresser, og et rådgivende utvalg vil fort kunne få mange medlemmer. Verneområdeforvalter foreslår å starte med en modell lik den i Forollhogna i 2015, hvor det arrangeres et årlig fagseminar der alle berørte organ og andre interesserte inviteres. Det vil gi kunne gi flest mulig økt kunnskap om forvaltningen av Sølen landskapsvernområde, økt kunnskap om verneverdiene, utfordringer og muligheter. Dette er spesielt viktig i tidlig fase av lokal forvaltning og kort tid etter at området ble vernet. SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 11

12 I etterkant av et slikt fagseminar kan det være enklere å se hvordan et faglig rådgivende utvalg skal organiseres og kanskje kan en aktuell modell være todelt; med et fagseminar f.eks. på våren og et møte på høsten med representanter fra oppnevnte organisasjoner. Aktuelle saker for et møte i faglig rådgivende utvalg på høsten kan blant annet være å komme med innspill til tiltaksplanen. Oppnevning av et administrativt kontaktutvalg I henhold til vedtektene punkt 10 bør det oppnevnes et administrativt kontaktutvalg. «For å sikre at forvaltningen av verneområdene blir godt integrert i den kommunale forvaltningen, bør styret oppnevne et administrativt kontaktutvalg bestående av representanter fra administrativt nivå i de ulike kommunene.» Dette organet er et bør organ, og må dermed ikke opprettes. Men det kan imidlertid være veldig nyttig for forvaltningen å ha et administrativt organ som kan komme med innspill til forvaltningen, og være gjensidig orientert om forhold som berører forvaltningen av verneområdene. Det kan imidlertid være utfordrende å finne en sammensetning som gjør at det føles relevant for alle å delta. Følgende organer/personer kan være aktuelle i administrativt kontaktutvalg: Plan- byggesak- utmark- skog og landbruksansvarlig i Rendalen Hedmark fylkeskommune - kulturminner Statskog forvaltningsansvarlig I tillegg bør SNO-ansvarlig i området inviteres til møtet (inviteres ved behov) Representanter fra de berørte fylkesmennene bør også inviteres Aktuelle oppgaver for administrativt kontaktutvalg kan være: Gjennomgang av forvaltningsplanen føringer for saksbehandling i området Innspill til tiltaksplan og bestillingsdialogen Retningslinjer for saksbehandling i saker som skal behandles etter flere lovverk innenfor verneområdene, eksempelvis plan- og bygningslov og motorferdsellov, kulturminnelov etc. i tillegg til verneforskriften Gjennomgang av mulige samarbeidsprosjekt som berører verneområdene Aktuelle informasjonstiltak Gjennomføring av tilretteleggingstiltak i områdene og randsone til verneområdet SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 12

13 SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Hilde Nystuen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Sølen verneområdestyre 38/ Sølen landskapsvernområde Møteplan 2015 Innstilling til vedtak: Sølen verneområdestyre vedtar følgende møteplan for 2015: Dato Søknadsfrist Hovedtema Februar 1.februar Dispensasjoner påske Mars/april Bestillingsdialogmøte 2 med SNO Juni 1.mai Dispensasjoner sommer Befaring og møte over to dager September 1.august Dispensasjoner høst Befaring November/desember 1.november Bestillingsdialogmøte 1 med SNO Tiltaksplan Dispensasjoner vinter Opplæring nye styremedlemmer I tillegg til de oppsatte styremøtene kan det bli noen telefonmøter/elektroniske møter. Videre vil det bli inntil to dialogmøter med rådgivende utvalg og en studietur. Miljødirektoratet vil også arrangere nasjonalparkkonferanse i løpet av våren. Saksopplysninger I henhold til styrevedtektene skal styret avholde minst 2 møter årlig, og ellers som lederen bestemmer det. Lederen plikter å kalle inn dersom minst en tredel av medlemmene ønsker det. I 2014 er det avholdt 4 styremøter, 2 telefonmøter og 5 elektroniske møter. Kun ett av styremøtene har hatt befaring som en del av møtet. Det ble også arrangert åpning av Sølen landskapsvernområde. Vurdering SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 13

14 Verneområdestyret må møtes jevnlig for å kunne behandle dispensasjonssaker og vurdere tiltak. Møteplanen for 2015 tar utgangspunkt i 5 møter. Møtekalenderen er foreslått på bakgrunn av erfaringer fra I tillegg kan det bli noen telefonmøter/elektroniske møter som i De omtrentlige møtedatoene er tilpasset de søknadene som styret erfaringsmessig får inn til de ulike tidene på året. Det er i tillegg forslag på søknadsfrister for behandling av dispensasjonssøknader. Eksakte møtedatoer settes av styret i møtet. Verneområdeforvalter foreslår å legge inn flere befaringer i forbindelse med styremøtene i Dette for å bli bedre kjent i landskapsvernområdet og i forbindelse med ulike tiltak som skal gjennomføres og saker som kommer opp. Det foreslås en todagers samling i juni som inkluderer befaring. Det vil bli nasjonalparkkonferanse for styrene våren 2015, men datoene er ikke fastsatt. Verneområdeforvalter ser at det i tillegg til befaringer også kan være behov for å legge inn en studietur til andre verneområder med fokus på aktuelle tema for vårt område. Det foreslås inntil to møter med faglig rådgivende utvalg i Aktuelle saker for RU vil kunne være gjennomgang av forvaltningsplanen når den er godkjent, innspill til sti- og løypeplan/informasjonsstrategi, samt innspill på aktuelle tiltak i verneområdet. Se sak 37/2014. SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 14

15 SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Hilde Nystuen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Sølen verneområdestyre 39/ Sølen landskapsvernområde Driftsbudsjett for Sølen verneområdestyre 2015 Dokumenter i saken: 1. Brev av fra Miljødirektoratet Innstilling til vedtak: Sølen verneområdestyre vedtar følgende forslag til budsjett for 2015: Drift av VO/FRU Forvaltningsplan Sum Driftsbudsjettet legger opp til et aktivitetsnivå for styret somligger noe høyere enn i Økningen fra 2014 skyldes opprettelse av faglig rådgivende utvalg, befaringer og en studietur. Det er planlagt 5 styremøter, hvorav ett todagers møte. Kostnadene knyttet til forvaltningsplan for Sølen landskapsvernområde er knyttet til grafiker på layout, trykking og utsending. Saksopplysninger I brev av fra Miljødirektoratet bes nasjonalpark- og verneområdestyrer om å søke midler til drift av verneområdestyre og faglig rådgivende utvalg, samt midler til arbeid med forvaltnings- og skjøtselsplaner. Midler til lønn og drift av nasjonalpark- og verneområdeforvaltere ble i 2014 overført til Fylkesmannsembetene, kapittel 0525, under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det må derfor settes opp et budsjett for Sølen verneområdestyre som viser forventet ressursbruk for 2015 (forventede utgifter til reise- og møtegodtgjøring for medlemmene av styret, samt evt. reiseutgifter for medlemmer av rådgivende utvalg). Ved søknad om midler til dekking av utgifter i forbindelse med utarbeiding av forvaltningsplaner og skjøtselsplaner, kan det søkes om midler til utgifter som nødvendige kartlegginger og medvirkningsprosesser (møter). Fylkesmannen i Hedmark sender samlet søknad til Miljødirektoratet på vegne av alle verneområdestyrene i Hedmark. Pengene tildeles fylkesmannen, men de disponeres i sin helhet av verneområdestyret. SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 15

16 Vurdering Sølen verneområdestyret fikk for 2014 tildelt kr kr til drift av utvalgene og kr til tiltak over bestillingsdialogen. Det ble i 2014 avholdt følgende møter i verneområdestyret: Møtedatoer styret i Telefonmøte Telefonmøte Møte Elektronisk møte Elektronisk møte Møte Elektronisk møte Elektronisk møte Møte Åpningsarrangement Elektronisk møte Møte Det har ikke vært avholdt møter i faglig rådgivende utvalg (RU) eller administrativt kontaktutvalg i Men forvalter har hatt god dialog med kommunen og drøftet flere saker som har berørt begge parter. Den 20. september ble det holdt et stort åpningsarrangement for Sølen landskapsvernområde. I 2015 er det planlagt 5 styremøter, hvor en av dem er todagers møte med befaring. Det er også ønskelig med befaring knyttet til et møte til, noe som vil være nyttig i styrets arbeid. I tillegg er det lagt inn studietur over to dager. Miljødirektoratet har også signalisert at det blir nasjonalparkkonferanse på våren. Styret vil behandle saken om opprettelse av faglig rådgivende utvalg og administrativt kontaktutvalg (sak 37/2014) i møte i verneområdestyret den 19. november og både faglig rådgivende utvalg og administrativt kontaktutvalg vil ha møter i Arbeidet med forvaltningsplanen nærmer seg slutten. Kostnader for 2015 ventes å være kostnader til trykking og utsendelse av forvaltningsplanen. Med mange grunneiere/brukerinteresser i området bør det settes av tilstrekkelig med midler til opptrykking og utsendelse. Forslag til driftsbudsjett for Sølen verneområdestyre: Driftsutgifter styret/utvalg Tildelte midler til drift av styret 2014 Foreløpig (ca) regnskapsrapport 2014 Budsjett 2015 Reiseutgifter Møtegodtgjørelse RU/Adm.kontaktutvalg Representasjoner/gaver Leie møtelokaler/bevertning/befaring Studietur Nasjonalparkkonferanse SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 16

17 Andre driftsutgifter Åpningsarrangement Bilder hjemmesida/for.plan SUM SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 17

18 SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2010/621 Saksbehandler: Hilde Nystuen Dato:.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Sølen verneområdestyre 40/ Sølen landskapsvernområde Forvaltningsplan for Sølen landskapsvernområde Vedlegg: 1. Oversikt over høringsparter og hvem som har gitt høringsinnspill 2. Oppsummering av høringsuttalelser med kommentarer Dokumenter i saken: - Forslag til forvaltningsplan for Sølen landskapsvernområde (januar 2014) Innstilling til vedtak: Verneområdestyret slutter seg til framlagt forslag til forvaltningsplan for Sølen landskapsvernområde med de endringsforslag som foreligger i vedlegg 2. I tillegg legges oppdatert tiltaksplan, oppdatert oversikt over bevaringsmål og definisjoner av begreper med som vedlegg til forvaltningsplanen. Korrektur og mindre endringer i planen, samt layout før planen ferdigstilles, gjøres av verneområdeforvalter. Saksopplysninger En viktig del av forvaltningen av naturvernområder er å utarbeide forvaltningsplaner. Særlig gjelder dette for store verneområder med mange brukerinteresser. I 5 i verneforskriften for Sølen landskapsvernområde heter det blant annet at det «skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon m.m.» En forvaltningsplan skal være et praktisk hjelpemiddel til å opprettholde og fremme verneformålet. Samtidig skal den bidra til å sikre en enhetlig forvaltning ved å gi konkrete retningslinjer for praktisering av verneforskriftens bestemmelser, samt å avklare hva som kan tillates av aktiviteter og tiltak. Forvaltningsplanen må utarbeides innenfor rammene av verneforskriften. Planen vil bli et nyttig og praktisk arbeidsverktøy for forvaltningsmyndigheten i den løpende forvaltningen. For grunneiere, rettighetshavere og andre brukerinteresser i området vil forvaltningsplanen bidra til en mer forutsigbar forvaltning. SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 18

19 Et utkast til forvaltningsplan for Sølen landskapsvernområde ble utarbeidet i løpet av 2010 slik at det forelå samtidig med vernevedtaket. Etter at de endelige rammene for forvaltningsplanen ble fastsatt gjennom vernevedtaket, ble arbeidet med utforming av et forslag til forvaltningsplan gjenopptatt. For å bistå Fylkesmannen i utarbeidelsen av forslaget ble ei lokal referansegruppe oppnevnt, i hovedsak de samme partene som var representert i arbeidsgruppa som ble etablert under verneplanprosessen. Det ble avholdt 7 møter i denne gruppa i løpet av Gruppas viktigste funksjon har vært å bidra med informasjon om faktiske forhold og å gi synspunkter på og påpeke konsekvenser av ulike forslag til forvaltningsretningslinjer og tiltak. Et utkast til forvaltningsplan ble oversendt til Direktoratet for naturforvaltning (Miljødirektoratet) for faglig gjennomgang i februar Ved DNs brev av 2. april 2013 fikk Fylkesmannen klarsignal til å sende ut på høring et noe justert planforslag. Ved Fylkesmannens brev av 10. februar 2014 ble forslaget til forvaltningsplan for Sølen landskapsvernområde sendt på høring. Høringsperioden gikk fram til 15. mai Det kom inn 20 høringsuttalelser til forvaltningsplanen (oversikt i vedlegg 1). Disse er oppsummert og kommentert i vedlegg 2. Vurdering Vedlegg 2 oppsummerer høringsinnspillene og verneområdeforvalter har kommentert de ulike innspillene. Det som fører til konkrete endringsforslag i forvaltningsplanen er merket med rødt i kommentarfeltet. Verneområdeforvalter har oppdatert tiltaksplanen jf. sak 36/2014 etter ny mal for tiltaksplaner. Det gjenstår litt oppdatering som verneområdeforvalter fullfører og oppdatert tiltaksplan og oversikt over bevaringsmål legges ved som vedlegg til forvaltningsplanen. Det bør i tillegg legges ved et vedlegg med definisjoner av begreper som Miljødirektoratet bruker i forbindelse med forvaltning av verneområder jf. mal for forvaltningsplaner. Korrektur og mindre endringer i planen som f.eks oppdatert forord og innledning gjøres av verneområdeforvalter. Når forvaltningsplanen er behandlet av Sølen verneområdestyre, sendes den til Miljødirektoratet for endelig godkjenning. Deretter ferdigstiller verneområdeforvalter planen (layout) før den trykkes og sendes ut. SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 19

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset Dato: kl

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset Dato: kl SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 19.11.2014 kl. 09.00-15.30 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 29/2014 24.09.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 29/2014 24.09.2014 NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Saksframlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Henriette Othilie Bøe Kildahl Dato: 17.09.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 29/2014 24.09.2014 Nasjonalparkstyret

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Saksframlegg Arkivsaksnr: Saksbehandler: Henriette Othilie Bøe Kildahl Dato: 18.11.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 36/2014 18.11.2014 Godkjenning

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Fregn naturreservat MØTEPROTOKOLL 18. NOVEMBER 2014 Møtested: Drevsjø, Skrivargar`n Dato: 18. november 2014 Tidspunkt: kl. 10:00-12:30 Til stede nasjonalparkstyret: Navn

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE

INNKALLING TIL MØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET MØTEPROTOKOLL 10. JUNI 2015 Møtested: Vega Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: kl. 16:00-17:00 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole Martin Norderhaug Eva Løken Dag Rønning Representanter Trysil kommune (styreleder)

Detaljer

Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.

Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. Vedtekter for nasjonalparkstyret for nasjonalparkene Sjunkhatten, Rago, Junkerdal, Saltfjellet - Svartisen, Láhko, landskapsvernområdene Gåsvatn og Saltfjellet samt Storlia naturreservat i Nordland fylke,

Detaljer

Notat opplegg for gjennomføring av bestillingsdialog mellom nasjonalpark-/verneområdestyrer og Statens naturoppsyn (SNO) for 2013

Notat opplegg for gjennomføring av bestillingsdialog mellom nasjonalpark-/verneområdestyrer og Statens naturoppsyn (SNO) for 2013 Notat opplegg for gjennomføring av bestillingsdialog mellom nasjonalpark-/verneområdestyrer og Statens naturoppsyn (SNO) for 2013 Til: Fra: nasjonalpark-/verneområdestyrer og SNO DN/SNO sentralt Dato:

Detaljer

VEDTEKTENES FORMÅL STYRETS MYNDIGHET GEOGRAFISK VIRKEOMRÅDE NASJONALPARKSTYRETS MEDLEMMER, OPPNEVNING, SAMMENSETTING MV

VEDTEKTENES FORMÅL STYRETS MYNDIGHET GEOGRAFISK VIRKEOMRÅDE NASJONALPARKSTYRETS MEDLEMMER, OPPNEVNING, SAMMENSETTING MV Vedtekter for nasjonalparkstyret for nasjonalparkene Blåljella- Skjæker!jel1a/Låarte-Skæhkere og Lierne/Lijre, Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde og naturreservatene Berglimyra, Klumplifiellet/Ohtjenjuananjohke

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 24.04.2015 - kl. 12.00 15.30

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 24.04.2015 - kl. 12.00 15.30 SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 24.04.2015 - kl. 12.00 15.30 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune

Detaljer

Møteinnkalling. Jostedalsbreen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Jostedalsbreen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Jostedalsbreen nasjonalparkstyre Utval: Møtestad: Sogndal Lodge, Sogndal Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 09:30 Hei! Velkommen til styret sitt siste møte denne styreperioden. Vi skal ha eit effektivt,

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Rådhuset, Innbygda Dato: 23.3.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 62 55 11 83/95 28 31 02, eller e-post:

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteinnkalling Rohkunborri nasjonalparkstyre : Møtested: Første etasje, Veksthuset Setermoen Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91328614. Vararepresentanter

Detaljer

INFORMASJONS - OG TILRETTELEGGINGSTILTAK NY MERKEVARESTRATEGI OG BESØKSFORVALTNING

INFORMASJONS - OG TILRETTELEGGINGSTILTAK NY MERKEVARESTRATEGI OG BESØKSFORVALTNING INFORMASJONS - OG TILRETTELEGGINGSTILTAK NY MERKEVARESTRATEGI OG BESØKSFORVALTNING Bestillingsmøter tiltaksmidler post 1420.31 Sølen verneområdestyre søker hvert år på midler fra Miljødirektoratet til

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Fregn naturreservat MØTEPROTOKOLL 14. JANUAR 2015 Møtested: Kommunehuset Hagelund i Innbygda, Ordførerens kontor. Dato: 14. januar 2015 Tidspunkt: kl. 14:30-16:00 Til

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 27.02.2015 - kl. 09.00 11.30 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Dagsorden Tid Vedtakssaker (formell sakliste), orienteringssaker

INNKALLING TIL MØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Dagsorden Tid Vedtakssaker (formell sakliste), orienteringssaker Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

Vedtekter for X nasjonalparkstyre/verneområdestyre for X nasjonalpark/landskapsvernområde i X fylke

Vedtekter for X nasjonalparkstyre/verneområdestyre for X nasjonalpark/landskapsvernområde i X fylke Vedtekter for X nasjonalparkstyre/verneområdestyre for X nasjonalpark/landskapsvernområde i X fylke Miljødirektoratet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og tredje punktum, jf Klima- og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 30. NOVEMBER 2015

MØTEPROTOKOLL 30. NOVEMBER 2015 MØTEPROTOKOLL 30. NOVEMBER 2015 Møtested: Anne på Landet, Hylleråsen Dato: 30. november 2015 Tidspunkt: kl. 10:00-13:00 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole Martin Norderhaug Bjørg-Edith Enger Dag Rønning

Detaljer

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltningsplan for verneområdet Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltning av verneområdet Verneområdestyret: Er forvaltningsmyndigheten for Lyngsalpan landskapsvernområde/ittugáissáid suodjemeahcci gitt

Detaljer

TILTAKSPLAN (SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE) Sist endret: Kort beskrivelse

TILTAKSPLAN (SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE) Sist endret: Kort beskrivelse TILTAKSPLAN (SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE) 2016-2020 Sist endret: 30.11.2015 Verne-områdenavn Tiltakskategori Kort beskrivelse Prioritet Finansiering Samarbeids- Hvem har + naturbase-id av tiltak aktører

Detaljer

Styresak. ST 21/2016 Bestillingsdialog Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde - prioritering av tiltak

Styresak. ST 21/2016 Bestillingsdialog Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde - prioritering av tiltak Styresak ST 21/2016 Bestillingsdialog 2017 - Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde - prioritering av tiltak Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/6728-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato:

Detaljer

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Fulufjellet nasjonalpark Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: 16.03.2016 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: 23.11.2017 Tidspunkt: 10:30-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Erik Sletten Elisabeth Sakrisson

Detaljer

Møteinnkalling. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Møteinnkalling Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Holmen gård, Eiterådal i Vefsn Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 986 072 08. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Strandli gård - Fiplingdal Dato: 05.12.2014 Tidspunkt: 09:30 Arbeidsutvalgsmøte ifb med bestillingsdialogmøte 1 hvor SNO,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014 NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Saksframlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Henriette Othilie Bøe Kildahl Dato: 18.08.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014 Nasjonalparkstyret

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.09.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Fregn naturreservat MØTEPROTOKOLL 24. SEPTEMBER 2014 Møtested: Telefonmøte Dato: 24. september 2014 Tidspunkt: kl. 08.00-08.35 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Saksframlegg Arkivsaksnr: Fulufjellet nasjonalpark 21/2015 10.06.2015 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Forvalters innstilling Møteinnkalling og saksliste godkjent.

Detaljer

Styremøtet holdes i etterkant av seminar for nasjonalparkstyrene i Finnmark 4-5 november.

Styremøtet holdes i etterkant av seminar for nasjonalparkstyrene i Finnmark 4-5 november. Møteinnkalling Styremøte for Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møtested: Svanhovd konferansesenter, Pasvik Dato: 5. november Tidspunkt: Kl 13.00 Styremøtet holdes i etterkant av seminar for nasjonalparkstyrene

Detaljer

Bestillingsdialogen. Harald Sletten

Bestillingsdialogen. Harald Sletten Bestillingsdialogen Harald Sletten Prop. 1 S s. 87 I forvaltning av verneområda har regjeringa, som ledd i oppfølginga av arbeidet med å forenkle utmarksforvaltninga, gjort nokre endringar i rutinane for

Detaljer

PROTOKOLL. Rollag, 30.11.2015. Orienteringer/diverse

PROTOKOLL. Rollag, 30.11.2015. Orienteringer/diverse PROTOKOLL Utvalg: Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat Møtested: Eggedal Borgerstue Dato: Tirsdag 24. november 2015 Tidspunkt: Kl. 16.00-20.00 Til stede: Kari Ask, Dag Lislien,

Detaljer

Møteinnkalling. Styremøtet holdes i forbindelse med samlingen for rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret på Skaidi november 2016.

Møteinnkalling. Styremøtet holdes i forbindelse med samlingen for rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret på Skaidi november 2016. Møteinnkalling Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møtested: Skaidi Hotell Dato: Fredag 18. november 2016 Tidspunkt: 09.00 Styremøtet holdes i forbindelse med samlingen for rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret

Detaljer

Møteprotokoll. Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre

Møteprotokoll. Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre Møteprotokoll Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre Utvalg: Møtested: Kvænangshagen Verdde - Sørstraumen Dato: 05.04.2018 Tidspunkt: 11:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder

Strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder Vedlegg 2 Strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder 2015-2020 Det overordna målet for forvaltning av verneområder er at verneformålet og verneverdiene i det enkelte verneområde skal ivaretas.

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Setermoen, formannskapssalen på kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00 16:00

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Setermoen, formannskapssalen på kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00 16:00 Møteinnkalling Rohkunborri nasjonalparkstyre : Møtested: Setermoen, formannskapssalen på kommunehuset Dato: 20.11.2018 Tidspunkt: 12:00 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91328614. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Rådhuset, Innbygda Dato: 09.09.2016 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 62 55 11 83/95 28 31 02, eller e-post:

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Sølen landskapsvernområde

ÅRSRAPPORT 2014 Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE ÅRSRAPPORT 2014 Sølen landskapsvernområde 1 Innhold Sølen landskapsvernområde... 3 Aktører i verneområdet... 3 Verneområdestyret... 3 Verneområdeforvalter... 4 Naturoppsynet... 4

Detaljer

Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder

Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder Kommuner etter liste Trondheim, 04.12.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/13895 Saksbehandler: Tone Lise Alstad Eid Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder Miljødirektoratet

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Medlem

Møteprotokoll. Medlem Medlem Møteprotokoll Utvalg: Lyngsalpan verneområdestyre Møtested: Verneområdestyrets kontor, Strandveien 17 Lyngseidet Dato: 22.03.2018 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Fregn naturreservat MØTEPROTOKOLL 25. AUGUST 2014 Møtested: Turistbua i Ljørdalen Dato: 25.08.14 Tidspunkt: kl. 09:00-10:30 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole Martin

Detaljer

Møteprotokoll. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre

Møteprotokoll. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Møteprotokoll Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Utvalg: Møtested: Rådhuset på Hansnes Dato: 03.03.2016 Tidspunkt: 11:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein-Egil

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

Innkalling til konstituerende møte i nasjonalparkstyret for Fulufjellet nasjonalpark

Innkalling til konstituerende møte i nasjonalparkstyret for Fulufjellet nasjonalpark FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 4. mars 2013 2012/4637-6(bes oppgitt ved svar) Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Hans Chr. Gjerlaug, tlf. 62 55 11

Detaljer

Møte med rådgivende utvalg. Vollan gjestestue, mandag 14. oktober kl 18.00

Møte med rådgivende utvalg. Vollan gjestestue, mandag 14. oktober kl 18.00 Møte med rådgivende utvalg Vollan gjestestue, mandag 14. oktober kl 18.00 Agenda for møtet: Presentasjon av verneområdestyret Presentasjon av verneområdeforvalter og deltakerne i det rådgivende utvalget

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Styreleder MEDL

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Styreleder MEDL Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset i Trysil Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Erik Sletten Elisabeth

Detaljer

Vedtekter for Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Vedtekter for Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Vedtekter for Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Miljødirektoratet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og tredje punktum, jf Klima- og miljødepartementets

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, repr. AU, leder av møtet. SNO SNO nasjonalparkforvalter, sekretariat

Representerer Midtre Gauldal kommune, repr. AU, leder av møtet. SNO SNO nasjonalparkforvalter, sekretariat NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Styreleder MEDL

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Styreleder MEDL Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset i Trysil Dato: 01.12.2016 Tidspunkt: 10:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Erik Sletten Elisabeth

Detaljer

Delegering av forvaltningsmyndighet for verneområder i

Delegering av forvaltningsmyndighet for verneområder i Bodø kommune Boks 319 8001 Bodø Trondheim, 30.06.2015 Deres ref.: 2010/6164 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/13895 Saksbehandler: Tone Lise Alstad Eid Delegering av forvaltningsmyndighet for verneområder

Detaljer

Møteinnkalling. Møysalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Møysalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hennes Dato: 10.01.2014 Tidspunkt: 10:30 Møysalen nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 75531559 eller e-post: fmnormj@fylkesmannen.no. Vararepresentanter

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 7/2015 26.02.2015

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 7/2015 26.02.2015 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2014/295-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 01.02.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell styre 7/2015 26.02.2015 7/2015. Rapport - gjennomførte tiltak bestillingsdialog 2014

Detaljer

Møteinnkalling. Styremøtet holdes i forbindelse med samlingen for rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret på Skaidi desember 2015.

Møteinnkalling. Styremøtet holdes i forbindelse med samlingen for rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret på Skaidi desember 2015. Møteinnkalling Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møtested: Skaidi Hotell Dato: Fredag 11. desember 2015 Tidspunkt: 09.00 Styremøtet holdes i forbindelse med samlingen for rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Elektronisk møte Dato: 18.07.2014 Sakliste vedtaksmøte ST-sak Type sak Arkivsak 23/2014 Sølen

Detaljer

Utkast datert Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Utkast datert Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna 1. Forvaltningsmyndighet og organisering Dette delegeringsreglementet gjelder for nasjonalparkstyret for Forollhogna og de verneområdene og verneforskriftene

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 12/2015 23.06.2015

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 12/2015 23.06.2015 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/208-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 19.05.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 12/2015 23.06.2015 Skilting på innfallsporter for Børgefjell nasjonalpark

Detaljer

Prosjektplan Besøksstrategi for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Prosjektplan Besøksstrategi for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat Prosjektplan Besøksstrategi for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 1. Mål og forventning til arbeidet med besøksstrategi 1.1 Formål, bakgrunn og forventninger Alle verneområder skal ha utarbeidet besøksstrategi

Detaljer

Å rsmelding 2014 Kvænangsbotn og Navitdalen verneomra destyre

Å rsmelding 2014 Kvænangsbotn og Navitdalen verneomra destyre Å rsmelding 2014 Kvænangsbotn og Navitdalen verneomra destyre 1 Storfossen i Kvænangsbotn Behandlet 24.03.2015 POSTADRESSE: POSTBOKS 6105, 9291 TROMSØ FAKTURAADRESSE: FYLKESMANNEN I TROMS, FAKTURAMOTTAK

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gunda Johansen MEDL BALSFJORD

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gunda Johansen MEDL BALSFJORD Møteprotokoll Utvalg: Lyngsalpan verneområdestyre Møtested: 1814, 4 etg, Fylkeshuset Dato: 01.12.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møtested: Telefon Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møtested: Telefon Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møtested: Telefon Dato: 23.04.2018 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 755 47981. Vararepresentanter

Detaljer

Saksframlegg. Kommunestyret i Åmot kommune vedtar at Åmot kommune ikke skal overta forvaltningsansvaret for verneområder i kommunen.

Saksframlegg. Kommunestyret i Åmot kommune vedtar at Åmot kommune ikke skal overta forvaltningsansvaret for verneområder i kommunen. Sektor for samfunnsutvikling / Landbruk Vår ref.: 2014/1475-2516/2015 Saksbehandler: Jesper Engel Arkiv: K00 Dato: 13.03.2015 Saksframlegg Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder - Åmot

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Romenstad gard Dato: 03.12.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Vintervold

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Vintervold Møteprotokoll Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Utvalg: Møtested: Væktarstua, Tydal Dato: 28.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 3/

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 3/ Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/974-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 08.02.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 3/2016 08.03.2016 Konstituering av Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget for Skarvan og Roltdalen og Sylan Møtested: 705-Senteret/Telefonmøte Dato: 06.01.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 40617001. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møtested: telefon Dato: Mandag 5. desember 2016 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møtested: telefon Dato: Mandag 5. desember 2016 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møtested: telefon Dato: Mandag 5. desember 2016 Tidspunkt: 13.00 Eventuelt forfall meldes snarest til personlig vara og til nasjonalparkforvalter

Detaljer

Otta Bengt Fasteraune, leder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Otta Bengt Fasteraune, leder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Otta 26.05.2015 Bengt Fasteraune, leder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Hvem er Rondane-Dovre nasjonalparkstyre? Nasjonalparkstyret består av 10 kommuner og 2 fylkeskommuner Oppland Dovre kommune Sel kommune

Detaljer

Lokal forvaltning: erfaringer og forventninger. Nasjonalparkkonferansen, Otta, 31. august Janne Sollie

Lokal forvaltning: erfaringer og forventninger. Nasjonalparkkonferansen, Otta, 31. august Janne Sollie Lokal forvaltning: erfaringer og forventninger Nasjonalparkkonferansen, Otta, 31. august Janne Sollie Status verneområdestyrer 50 store verneområder aktuelle for lokal styring Ca 150 kommuner er berørt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 Sølen landskapsvernområde

ÅRSRAPPORT 2015 Sølen landskapsvernområde ÅRSRAPPORT 2015 Sølen landskapsvernområde 1 Innhold Sølen landskapsvernområde... 3 Fuggdalen naturreservat og Steinfjellet naturreservat... 3 Aktører i verneområdet... 4 Verneområdestyret... 4 Verneområdeforvalter...

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft MEDL STORFJORD Gunda Johansen MEDL BALSFJORD

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft MEDL STORFJORD Gunda Johansen MEDL BALSFJORD Møteprotokoll Utvalg: Lyngsalpan verneområdestyre Møtested: Verneområdestyrets kontor, Strandveien 19, Lyngseidet Dato: 24.03.2017 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg:

Møteinnkalling. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Langsua Nasjonalparkstyre Møtested: Nord-Aurdal, kommunehuset Fagernes, formannskapssalen, 4 etg. Dato: 15.10.2018 Tidspunkt: 10:00-14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest til

Detaljer

Forvaltning av nasjonalparker - forvaltningsplanlegging og besøksforvaltning. Morten Wedege, Brokelandsheia, 6. april 2017

Forvaltning av nasjonalparker - forvaltningsplanlegging og besøksforvaltning. Morten Wedege, Brokelandsheia, 6. april 2017 Forvaltning av nasjonalparker - forvaltningsplanlegging og besøksforvaltning Morten Wedege, Brokelandsheia, 6. april 2017 Overordnet mål Ivareta verneverdiene i verneområdene, både ved å beskytte dem mot

Detaljer

Et lagspill. Forvaltningen av verneområdene i Langsua

Et lagspill. Forvaltningen av verneområdene i Langsua Et lagspill Forvaltningen av verneområdene i Langsua Status Langsua NP Vernet 11. mars 2011 1 NP 6 NR 4 LVO Til sammen 1000 km 2 NP-styre opprettet mars 2012 FM sekretariat til våren 2013 1 NP-forvalter

Detaljer

Møteprotokoll. Naustdal-Gjengedal verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Oddmund Klakegg Håkon Myrvang

Møteprotokoll. Naustdal-Gjengedal verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Oddmund Klakegg Håkon Myrvang Møteprotokoll Naustdal-Gjengedal verneområdestyre Utval: Møtestad: Sandane næringshage Dato: 29.11.2016 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Oddmund Klakegg

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for nasjonalpark-/verneområdeforvalter

Stillingsbeskrivelse for nasjonalpark-/verneområdeforvalter Stillingsbeskrivelse for nasjonalpark-/verneområdeforvalter Denne stillingsbeskrivelsen gjelder for nasjonalpark-/verneområdeforvaltere i utvalgte verneområder som forvaltes av et statlig politisk sammensatt

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møtested: Trasti & Trine, Alta Dato: Fredag 24. november 2017 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møtested: Trasti & Trine, Alta Dato: Fredag 24. november 2017 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møtested: Trasti & Trine, Alta Dato: Fredag 24. november 2017 Tidspunkt: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest til personlig vara og til nasjonalparkforvalter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf / Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf / Vararepresentantar møter etter nærare beskjed. Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre Møtestad: Telefonmøte Dato: 24.2.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 57 64 31 39 / 47 63 91 65. Vararepresentantar

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden. Kommunene Flekkfjord, Kristiansand, Mandal og Søgne Vest-Agder Fylkeskommune.

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden. Kommunene Flekkfjord, Kristiansand, Mandal og Søgne Vest-Agder Fylkeskommune. Fylkesmannen i Vest-Agder DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Statsråden Ark. 13 SEPT. 2010 Saksheh. S.Y. I... Dak.... Likelydende brev til: Kommunene Flekkfjord, Kristiansand, Mandal og Søgne Vest-Agder

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden. Vår ref

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden. Vår ref DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Statsråden Mottatt FM-NO "1 OES 2010 Likelydende brev til: Vega kommune Nordland Fylkeskommune Fylkesmannen i Nordland Deres ref Vår ref 200904233 Dato 16 DES 2010 Etablering

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar. Saksbehandler Hilde Nystuen Vår ref. 2017/ Deres ref. Dato

Besøksadresse Parkg Hamar. Saksbehandler Hilde Nystuen Vår ref. 2017/ Deres ref. Dato Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

Møteinnkalling. Reisa nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested:, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Reisa nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested:, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 16:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, Haltibygget Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 16:30 Reisa nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post fmtrrub@fylkesmannen.no. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Aktivitet i zirkonbruddet august 2016 og styrets rolle. Strategi ved eventuell videre aktivitet.

Møteinnkalling. Aktivitet i zirkonbruddet august 2016 og styrets rolle. Strategi ved eventuell videre aktivitet. Møteinnkalling Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møtested: Skaidi hotell Dato: Fredag 30. september 2016 Tidspunkt: Møtestart 09.30. Lunsj for styret rett etter møtet (ca 11.30) Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Galten gård Dato: 25.06.2015 - kl. 08.00 17.30

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Galten gård Dato: 25.06.2015 - kl. 08.00 17.30 SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Galten gård Dato: 25.06.2015 - kl. 08.00 17.30 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås

Detaljer

Møteprotokoll. Møysalen nasjonalparkstyre. Ragnhild Redse Mjaaseth Rådgiver hos Fylkesmannen i Nordland (referent)

Møteprotokoll. Møysalen nasjonalparkstyre. Ragnhild Redse Mjaaseth Rådgiver hos Fylkesmannen i Nordland (referent) Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hennes Dato: 10.01.2014 Tidspunkt: 10:30 Møysalen nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Kjell-Børge Freiberg Arild Pettersen Inga Anita Marthinussen Grete

Detaljer

SAKSFREMLEGG TILBUD OM Å OVERTA FORVALTNINGSANSVAR FOR VERNEOMRÅDER

SAKSFREMLEGG TILBUD OM Å OVERTA FORVALTNINGSANSVAR FOR VERNEOMRÅDER Behandles i: Plan- og miljøutvalget TILBUD OM Å OVERTA FORVALTNINGSANSVAR FOR VERNEOMRÅDER Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev fra Miljødirektoratet 04.12.2014 PLM SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015. Fra verneområdestyret: Representerer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015. Fra verneområdestyret: Representerer SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

Sølenseminaret Lokal forvaltning - muligheter eller kun triksing med ord? Karin Wiik, leder av verneområdestyret

Sølenseminaret Lokal forvaltning - muligheter eller kun triksing med ord? Karin Wiik, leder av verneområdestyret Sølenseminaret 2015 Lokal forvaltning - muligheter eller kun triksing med ord? Karin Wiik, leder av verneområdestyret Sølen landskapsvernområde opprettet 18. februar 2011 areal på 456,4 km2 et av Hedmarks

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste. Saksbehandler: Henriette B. Kildahl

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste. Saksbehandler: Henriette B. Kildahl Fulufjellet nasjonalpark 15/2015 23.03.2015 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Forvalters innstilling Møteinnkalling og saksliste godkjent. Behandling i møtet Vedtak Fulufjellet nasjonalpark 16/2015

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Utvalg: Møtested: Konferanserom, Ljøratunet i Ljørdalen Dato: Tidspunkt: 10:00-15:00

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Utvalg: Møtested: Konferanserom, Ljøratunet i Ljørdalen Dato: Tidspunkt: 10:00-15:00 Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Konferanserom, Ljøratunet i Ljørdalen Dato: 22.06.2016 Tidspunkt: 10:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Dag Rønning Erik Sletten

Detaljer

Oppsyn, forvaltningstiltak og samarbeid med nasjonalparkstyret. Midtre Nordland SNO v/randi Boe

Oppsyn, forvaltningstiltak og samarbeid med nasjonalparkstyret. Midtre Nordland SNO v/randi Boe Oppsyn, forvaltningstiltak og samarbeid med nasjonalparkstyret Midtre Nordland 23.05.2016 SNO v/randi Boe Statens naturoppsyn miljøforvaltningens feltapparat SNO - etablert som følge av Lov om statlig

Detaljer

Møteprotokoll. Fulufjellet nasjonalpark. Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: Tidspunkt: 14:00-17:00

Møteprotokoll. Fulufjellet nasjonalpark. Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: Tidspunkt: 14:00-17:00 Møteprotokoll Fulufjellet nasjonalpark Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: 16.03.2016 Tidspunkt: 14:00-17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Dag Rønning Erik Sletten Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Eventuelle spørsmål kan rettes til telefonnummer:

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Eventuelle spørsmål kan rettes til telefonnummer: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Rohkunborri nasjonalparkstyre Eventuelle spørsmål kan rettes til telefonnummer: 91328614 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden. Vår ref

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden. Vår ref DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Statsråden Likelydende brev til: Kommunene Brønnøy, Grane, Vefsn og Vevelstad Nordland Fylkeskommune Sametinget Fylkesmannen i Nordland Deres ref Vår ref 200904233 Dato

Detaljer