h Ja rxl Nei Hvis ja, vedlegg oppdatert situasjonsplan. tegninger eller dokumentasjon som viser hva som er uttart.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "h Ja rxl Nei Hvis ja, vedlegg oppdatert situasjonsplan. tegninger eller dokumentasjon som viser hva som er uttart."

Transkript

1 Kommunens saksnr. 2011/8538 Saknad om ferdigattest Pbl 21-10, SAK og 8-2 Soknaden gjelder Gnr. Bnr. EiendomJ byggested Adresse Abel Meyers gt 14 Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune NAMSOS KOMMUNE Postnr. Poststed 7800 NAMSOS Ferdlgatte.t Tilfredsstiller tiltaket kravene til ferdigattest? izl Ja et gjenstar falgende arbeider av mindre vesentlig ato betydning som vii bli uttart innen 14 dager: Type arbeider ONe; Hvis nei, fyll ut informasjonen nedenfor. 8ekreftelse pa al disse arbeidene er uttart vii veere kommunen i hende innen: ato Oppdatert dakumentasjan Er det foretatt ikke s0knadspliktige endringer/justeringer j forhald til tillatelsen? h Ja rxl Nei Hvis ja, vedlegg oppdatert situasjonsplan. tegninger eller dokumentasjon som viser hva som er uttart. Sluttrapport for avfall ato Sluttrapport av vedlegges saknaden AnsvarJig saker forplikter seg til a pase at sluttrapporten bur ajourfert og oppbevart. VarmesyStem Energiforsyning Varmefordeling Vedlegg nr. K - 1 X Elektrisitet r- Sol ~ Vannbaren gulwarme Luftoppvarming f-j relevant r- r- Kaminlovnlpeis Varmepumpe ~ luft r- Olje/parafin Elektriske varmekabler Annet r- Biobrensel -- Gass f-- Vannbaren radioator ~ Varmepumpe ~ berglsje L-- Annet ~ ~ Elektriske panelovner Fjernvarme/spillvarme Erklll!rl ng [R et bekreftes at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggverkets eier kke Vedlegg Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra - iii Situasjonsplan, avkj.0ringsplan - [Xl Tegninger, plan. snitt, fasade E - [Xl Redegjorelserlkart F - [Xl Gjennomfaringsplan G 1, 16 _ 20 n Sluttrapport for avfallsplan og milj0saneringsbeskrivelse K 1 - r l Boligspesifikasjon i matrikkelen H - [Xl Uttalelser 1ra andre offentlige myndigheter - [Xl Andre vedlegg Q - [Xl Underskrifter Ansvarlig soker for tiltaket (for tiltak etter pbl 20-1) Tiltakshaver (bare for tiltak uten ansvarlig soker pbl 20-2) Forelak ESPEN AURSAN ARKTEKTKONTOR AS A Ng'" e1 Meyers gt 14 ANS Kontaktperson.Telefon,Mobiltelefon Konlaktperson Taleton Mobiltelefon Anders Haagensen Strand Stein Evensen E-pos\ ata E-posl no Un "Sk'~[<TKONTORAS alo Underskrift A 11: 1< MNA!. Gjenlas mad blokkbokstave \r.. n pit Gjentas mad blokkboks\aver ANERS HAAGENSE J.. kke relevant Blankett 5167 Utgit! av Oirektoratet for byggkvalitet Side 1 av 1

2 Blankett 5185 Gjennomføringsplan Eiendom/ byggested Alle fagområder i tiltaket Versjonsnr. ato Signatur, ansv. søker Kommunens saksnr. Vedlegg Side /8538 G 1 1 av 2 Gnr. Bnr. Festenr. Seksj.nr. Bygn.nr. Kommune Adresse Postnr. Poststed NAMSOS KOMMUNE Abel Meyers gt NAMSOS Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll) Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett Tiltaksklasse Foretakets navn og org.nr. Kryss for planlagt samsvarserklæring erstattes med dato når denne foreligger rammetillatelse igangsettingstillatelse/etttrinnsøknad midlertidig brukstillatelse ferdigattest (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) PRO Arkitektur 2 Espen Aursand Arkitektkontor AS( ) SØK Bygninger og installasjoner 2 Espen Aursand Arkitektkontor AS( ) PRO Byggeteknisk prosjektering 2 Prodev AS ( ) PRO Sanitæranlegg 2 PlanConsult VVS AS ( ) PRO Varmeanlegg 2 PlanConsult VVS AS ( ) PRO Ventilasjonsanlegg 2 PlanConsult VVS AS ( ) PRO Løfteinnretning (plattformheis) 2 ELprosjekt Trøndelag AS ( ) UTF Plasstøpte betongkonstruksjoner 2 Birger Pedersen AS ( ) UTF Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner 2 Birger Pedersen AS ( ) UTF Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner 2 Birger Pedersen AS ( ) UTF Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning 2 Birger Pedersen AS ( ) UTF Taktekkingsarbeid 2 Birger Pedersen AS ( ) KONT Plasstøpte betongkonstruksjoner 2 Birger Pedersen AS ( ) KONT Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner 2 Birger Pedersen AS ( ) KONT Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner 2 Birger Pedersen AS ( ) KONT Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning 2 Birger Pedersen AS ( ) KONT Taktekkingsarbeid 2 Birger Pedersen AS ( ) UTF nnmåling og utstikking av tiltak 2 Glømmen Entreprenør AS ( ) UTF Grunnarbeid og landskapsutforming 2 Glømmen Entreprenør AS ( ) KONT nnmåling og utstikking av tiltak 2 Glømmen Entreprenør AS ( ) KONT Grunnarbeid og landskapsutforming 2 Glømmen Entreprenør AS ( ) Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet Utgitt av Statens bygningstekniske etat Side 1 av 2

3 Blankett 5185 Gjennomføringsplan Eiendom/ byggested Alle fagområder i tiltaket Versjonsnr. ato Signatur, ansv. søker Kommunens saksnr. Vedlegg Side /8538 G 1 2 av 2 Gnr. Bnr. Festenr. Seksj.nr. Bygn.nr. Kommune Adresse Postnr. Poststed NAMSOS KOMMUNE Abel Meyers gt NAMSOS Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll) Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett Tiltaksklasse Foretakets navn og org.nr. Kryss for planlagt samsvarserklæring erstattes med dato når denne foreligger rammetillatelse igangsettingstillatelse/etttrinnsøknad midlertidig brukstillatelse ferdigattest (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) UTF Vann- og avløpsinstallasoner under terreng 2 Grannes VVS AS, KONT Vann- og avløpsinstallasoner under terreng 2 Grannes VVS AS, UTF Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner 2 Grannes VVS AS, KONT Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner 2 Grannes VVS AS, UTF nstallasjon av brannalarm, nødlys og ledesys 2 NTE Elektro AS, KONT nstallasjon av brannalarm, nødlys og ledesys 2 NTE Elektro AS, UTF Ventilasjon- og klimainstallasjoner 2 stad Tekniske Trøndelag AS, X KONT Ventilasjon- og klimainstallasjoner 2 stad Tekniske Trøndelag AS, X UTF Løfteinnretninger 2 TKS Heis Kverneland AS, KONT Løfteinnretninger 2 TKS Heis Kverneland AS, Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet Utgitt av Statens bygningstekniske etat Side 2 av 2

4 Kommunens saksnr. Prosjektnr. Samsvarserklcering Pbl 24-1, SAK10 kapittel 12 Erklmringen gjelder Gnr. 65 Eiendom/ byggested Adresse Bnr Abel Meyers gt 14 Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Postnr Bolignr. Poststed Namsos Kommune Namsos kommune Foretak Foretakets navn Birger Pedersen AS Ansvarsrett gitt dato AnsvarsomrAde Funksjon (PRO, UTF) UTF Hentet fra soknad om ansvarsrett Beskrivelse av ansvarsomrade Arbeidet innen ansvars- L omradet er avsluttet x Ja nnei 1 0rganiSaSjonsnr UTF: plasst0pte betongkonstruksjoner, t0mrerarbeid, montering av bcerende metal! 09 stalkonstruksjoner, montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning, taktekkearbeid. Ansvarlig for prosjekterlng: et er ikke avdekket gjenstaende arbeider innentor ansvarsomradet som er til hinder tor A gi: h n lgangsettingstillatelsel n Rammetiliatelse ett-trinns tiliatelse Midlertidig brukstillatelse n Ferdigattest Ansvarlig for uhorelse: n Midlertidig brukstiliatelse - Gjenstaende arbeider for denne delen av tiltaket frem mot ferdigattest Angi gjenstaende arbeider av mindre vesentlig betydning, innentor den delen av tiltaket det s0kes midlertidig brukstillatelse tor Angi resterende deler av tiltaket hvor det her ikke s0kes om midlertidig brukstillatelse x1 Ferdigattest - et er ikke avdekket lei! elier mangler som hindrer ferdigattest Bekreftelser et bekreftes at kvalitetssikring er Utf0rt og dokumentert i henhold ti! s0knad om ansvarsrett og foretakets system. ~ Prosjektering verifisert i samsvar med ytelser i TEK1 0 alternativt TEK ~ Prosjektering verifisert i samsvar med dokumentasjon av 10sninger i TEK1 0 alternativt TEK ""l Utf0relse verifisert i samsvar med produksjonsunderlag. Erklmring og underskrift Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medf0re reaksjoner dersom det er gitt uriktige opplysninger.. "7)\')) _~.,..... _._ i '\ ~. ~. Blankett 5148 BokmA Utgltt av lrelitorat~t for by'ggwalitet(yfiis':2 l 011.:. L... /.!.;.. ~t) :-:.). r,(!... ~-~~,,/ r Side 1 av 1

5 ffi.. - ~tanda rd "-norge Samsvarserklcering Pbl 24-1, SAK10 kapiltel12 ByggblankeU 5148 LK_o_m_m_u_ne_n_s_s_ak_s_nr ~ LP_r_OS_je_~_n_r ~ Erklceringen gjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Eiendoml byggested Adresse Postnr. ABEL MEYERS GT Bolignr. Poststed NAMSOS Kommune NAMSOS Foretak Foretakets navn GU2lMMEN ENTREPREN0R AS Organisasjonsnr Ansvarsrett gitt dato Ansvarsomrade Funksjon (PRO, UTF) UTF Arbeidet innen ansvarsomradet er avsluttet ~Ja Nei Hentet fra s0knad om ansvarsrett Beskrivelse av ansvarsomrade GRUNN- OG TERRENGARBEER Ansvarlig for prosjektering: et er ikke avdekket gjenstaende arbeider innenfor ansvarsomradet som er til hinder for a gi: gangseltingstiliatelsei Rammetillatelse elt-trinns tillatelse Midlertidig brukstiliatelse Ferdigaltest Ansvarlig for utf0relse: Midlertidig brukstillatelse - Gjenstaende arbeider for de nne delen av tiltaket frem mot ferdigaltest Angi gjenstaende arbeider av mindre vesentlig betydning, innenfor den delen av tiltaket det s0kes midlertidig brukstillatelse for Angi resterende deler av tiltaket hvor det her ikke s0kes om midlertidig brukstillatelse Ferdigaltest - et er ikke avdekket feil elier mangler som hindrer ferdigaltest Bekreftelser et bekreftes at kvalitetssikring er Utf0rt og dokumentert i hen hold til s0knad om ansvarsrelt og foretakets system. Prosjektering verifisert i samsvar med ytelser i TEK10 alternativt TEK Prosjektering verifisert i samsvar med dokumentasjon av 10sninger i TEK10 alternativt TEK Utf0relse verifisert i samsvar med produksjonsunderlag. Erklcering og underskrift Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medf0re reaksjoner dersom det er gilt uriktige opplysninger. ato FO~~Q~&C ~Oln~ Standard Norge Byggbknkett 5148 juli 201 d utgave 1 Gjentas med blokkbokstaver KJELL HAvAR GU2JMMEN

6 Kommunens saksnr. PrOsjektnr SamsvarserkhBring Pbl 24-1, SAK10 kapiuel12 Erklmrlngen gjelder Gnr. TaO[. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Eiendoml byggested Adresse Poslnr. Abel Meyers gate Foretak. Forelakels navn Grannes WS AS Ansvarsrett gltt dato Ansvarsomrade Funksjon UTF Hentet fra S0knad om ansvarsrett Beskrivelse av ansvarsomrade Arbeidet nnen ansvars~ f omradet er avsluttet C8J Ja 'TBotignr. Posisled NAMSOS ONei Kommune Namsos Kommune ~~:n;;s~o;s~~ Ansvarllg for prosjektering: et er ikke avdekket gjenstaende arbeider innenfor ansvarsomradet som er til hinder for a gi: gangsettingstihatelsei Rammetillate!se o eu-trinns tillatelse [8J Midlertidig brukstillatelse Ansvarllg for utf0relse: FerdigaUest o Midlertidig brukstihatelse - Gjenstaende arbeider for denne delen av tiltaket frem mot ferdigattest Angi gjenstaende arbeider av mindre vesentlig betydning, innenfor den delen av tiltaket det sl1jkes midlertidig brukstiliatelse for Angi resterende deler av tillaket hvor det her ikke sl1jkes midlertidig brukstillatelse o Ferdigattest -Oet er ikke avdekket feil og mangler som hindrer ferdigauest Bekreftelser et bekreftes at kvalitetssikring ef utflzlrt og dokumentert i hen hold til SlZlknad om ansvarsrett og foretakets system. X Prosjektering verifisert i samsvar med ytelser i TEK10 alternativt TEK X Prosjektering verifisert i samsvar med dokumentasjon av 10sninger i TEK10 alternativt TEK X Utf0relse verifisert i samsvar med produksjonsunderlag. Erklmring og underskrift Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medflzlre reaksjoner dersom det er gitt uriktige opplysninger. ato Foretakets underskrift Gjentas med blokkbokstaver 'tt \;..- c/,-}/ PETTER ROMSTA t'ovu';,.l1 Blankett 5148 Bokmal Utgitt av irektoratet for byggkvalitet Side 1 av 1

7 NElfo i ElsikkER-tETSdokuMEMAs~ SamsvarserklCEri ng Samsvarserklaaring med garanti i ElektroinstaJlater Firma/Navn: : NTE EJektro Kontaktperson: ; FjeJl. KjeJl AriJd Adresse: isjl2lfartsgt. 3 Postnr. Sted: :7736 Steinkjer TeJefon: E-post: Ordre lordrenummer: : Oppdragsgiver (Kunde), Firma/Navn: Kontaktperson: Adresse: : PB 384 : PEERSEN BJRGER AS Postnr. Sted: 7801! NAMSOS TeJefon: ; E-post:, Kunde Kundenummer: ' Anleggsadresse Ft;ma/Navn:! Adresse: Postnr.lSted: 7801.NAMSOS Hus nr: SSB-nummer:, JBokstav: (" Anlegg - Kontaktperson o Eier o Bruker 0 Annet Navn: i MORTEN MELHUS TeJefon: E-post: Anleggsbeskrivelse o NyanJegg o UtvideJse o Endring Utfl2lrt iht: NEK400 Utg: Annet Beskr: Arb. beskrivejse: ' AVRAG JHT BETALNGSPLAN M<iJernr: Type anjegg: BoJighus i! i f l-' J enne dokumentasjonen er i samsvar med NELFOs standardiserte sjekklister ag dakumenlasjansskjema. Bruk alilid en regislrerl elinslallal"r sam er medlem av NELFO. Erklaering am samsvar skal i l"lge 13 i Farskrifl am Eleklriske Lavspenningsanlegg appbevares av eier av anleggel i hele anleggels levetid. UcUe er el verdipapir ag en garanti pa at inslallasjanen er kantrallert ag pr"vet for a sikre at farskriftens krav er fulgt. ""') :Vi erklcbrer at planlegging/utflljrelse av installasjonen er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. okumentasjonen i henhold til gjeldende ~._r_e_g_e_v_erk er overlevert eier av anlegget. nstallater/bemyndiget person: -] Navn: Marius Vikan.J -----/ ato: Signatur: Samsvarserkhl!ring Side 1 av 1 Versjon 3.1 NELFO 2009 Samsvarserklcering med garanti

8 , ", - NElfo G ElsikkE~ -'ETSdokuMENTAsioN S uttkontroll Rapport fra sluttkontroll etter arbeid pa elektriske anlegg nstallatih Firma/Navn: Konlaklperson: NTE Eleklro Adresse: Sjl1lfar!sgt. 3 Poslnr. Sled: 17736! Sleinkjer Telefon: E-post: Oppdragsgiver (Kunde) Firma/Navn: Konlaklperson: ; Adresse: : PB 384 : PEERSEN BiRGER AS Poslnr. Sled: : 7801 ' NAMSOS Telefon:, E-post: ~ 'NTE Ordre lordrenummer: Kunde Kundenummer: Anleggsadresse Firma/Navn: Adresse: Abel Meyersg. Postnr.lSted: 7801 i NAMSOS Hus nr: Bokstav:! SSB-nummer: c Rapportens omfang, 10 Hele anlegget: 0 Anleggsdel: Besvarelser: o =Ja =Nei (:;) = kke aktuelt o = kke besvart Sjekkpunkt Er advarselsleksler monler! og nl1ldvendig dokumenlasjon/informasjon overlever! ii eier/bruker? Sluttkontroll Rapport fra sluttkontroll etter arbeid pa elektriske anlegg Side 1 av 2 Versjon 3.2 NELFO 2011

9 ~ NElFo ~ ElsikkER~ETSdokuMENTAsioN Sluttkontroll Rapport fra sluttkontroll etter arbeid pa elektriske anlegg MO Er del mall alskillelse ved SELV og PELV krelser? Er del malt gulv og veggresislans? Er del konlrollert spenningsfall? C - )~ t jl----j Er anleggel funksjonsleslel? Er del forelatt polarilelskonlroll? (1'iiiA'! ~ \ tleje'" ltv NElfo enne dokumentasjonen er i samsvar med NELFOs slandardiserte sjekklister og dokumentasjonsskjema. NELFO medlemmer garanterer forskriftsmessig utflhelse. Bruk alhid en registrert elinstallatilir som er medlem av NELFO..~--"._ "\ J! AVRAG HT BETALNGSPLAN (J, \,.-._ )./ Kontrollert av: Navn: Marius Vikan.- ato: Signatur: Sluttkontroll Side 2 av 2 Versjon 3.2 NELFO 2011 Rapport rra slultkontroll etter arbeid pa eleklriske antegg

10 NE[{O \i ElsikkmHETSdokuMEMASjON Risikovurdering Sjekkliste for risikovurdering f0r utf0relse Elektroinstallat0r Firma/Navn: Kontaktperson: Adresse: Postnr. Sted: Telelon: E-post: Ordre Ordrenummer: Oppdragsgiver (Kunde) Firma/Navn: Kontaktperson: 1 PEERSEN BRGER AS Adresse: 1 PB 364 Postnr. Sted: : NAMSOS Telelon: E-post: Kunde Kundenummer: c Anleggsadresse, Firma/Navn: : Abel Meyersgt.14 Adresse: PB 364 Postnr.lSted: 7601 NAMSOS Anlegg - Kontaktperson Eier Bruker Annet Navn: i MORTEN MELHUS 1 Hus nr: Bokstav: 1 SSB-nummer: 1 Telelon: E-post: 1 Sjekklistens omfang {] Hele anlegget Anleggsdel: Sjekkpunkt Besvareiser: {] = Ja = Nei!Sl = kke aktuelt = kke besvart *) Ved JA kan underliggende punkter merket med utelates Har du tilgang til "rstehjelpsutstyr og n"dvendig personlig verneutstyr lor a utf"re oppdraget? Er arbeidsomradet sikret og tilgjengelig, og har du sikret at annet arbeide i omradet ikke kan lorarsake larlige hendelser? 'Kan oppdraget gjennoml"res uten a ta hensyn til spesielle rutiner lor "varme arbeider"?, Har du n"dvendig sertifikater, kurs etc. lor a utl"re "varme arbeider"?, Har du n"dvendige opplysninger om nytt og evt. eksisterende utstyr? 'Ved installasjon av skjult varme, er varmekablene evt. lolie, egnet til den aktuelle bruken? Risikovurdering Sjekklisle for risikovurdering fer utferelse Side 1 av 2 Versjon 2.1 NELFO

11 NElfo tf~ ElsikkERHETSdokuMENTASjON Risikovurdering Sjekkliste for risikovurdering far utfarelse... Fortsettelse fra forrige side Sjekkpunkt Har du vatrom?.nrru.,ilhrvl,>r Ved installasjoner i badstu, har du tatt hensyn til spesielle krav deue medfllrer? Skal oppdraget gjennomfllres uten installasjon av utstyr som medfllrer fare for hllye temperaturer? Ved utvendig kabelanlegg i luft ogieller jord, har du tat! de nlldvendige forhandsregler? 'Skal arbeidet utfllres uten inngrep i en eksisterende installasjon? o Har du vurdert aile forhold og har tilgang til aile opplysninger som har betydning for denne risikovurderingen? ""\ enne dokumentasjonen er i samsvar med NELFOs standardiserte sjekklister og dokumentasjonsskjema. NELFO-medlemmer garanterer forskriftsmessig utf0relse. Bruk amid en registrert elinstallat0r som er medlem av NELFO. Risikovurdert ay: Nayn: Marius Vikan ato: Signatur: Eler/bruker: Nayn: PEERSEN BRGER AS ato: Signatur: Risikovurdering Sjekkliste for risikovurde ring r"r utfl1lrelse Side 2 av 2 Versjon 2.1 NELFO

12 Byggblankett 5148 Samsvarserklcering Pbl 24-1, SAK10 kapiltel12 Kommunens saksnr. Prosjeklnr. Erklceringen gjelder Gnr. Bnr. Eiendoml byggsted Adresse Abel Meyers gl. 14 Festenr. Seksjonsnr. Abel Meyers gl. 14 Bygningsnr. Postnr Bolignr. Poststed NAMSOS Kommune Namsos Foretak Foretakets navn TKS Heis Kverneland AS Organisasjonsnr Ansvarsrelt gilt dato Arbeidet innen ansvarsomradet er avslultet ~Ja Nei Ansvarsomrade Funksjon (PRO, UTF) Hentet fra s0knad om ansvarsrett UTF Beskrivelse av ansvarsomrade nstallasjon 10fteplattform Ansvarlig for prosjektering: el er ikke avdekkel gjenslaende arbeid innenfor ansvarsomradel som er ii hinder for a gi: Rammetillatelse gangsettingstiliatelse/et-trinns tillatelse Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest Ansvarlig for utf0relse: Midlertidig brukstillatelse - gjenstaende arbeider for denne delen av tiltaket frem mot ferdigattest Angi gjenstaende arbeider av mindre vesentlig betydning, innenfor den delen av tiltaket det s0kes midlertidig brukstillatelse for Angi resterende deler av tiltaket hvor det her ikke s0kes om midlertidig brukstillatelse [g Ferdigaltest - det er ikke avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigaltest Bekreftelser et bekreftes at kvalitetssikring er utf0rt og dokumentert i henhold til s0knad om ansvarsrett og foretakets system Prosjektering verifisert i samsvar med ytelser i TEK1 0 alternativt TEK Prosjektering verifisert i samsvar med dokumentasjon av 10sninger i TEK10 alternativt TEK [g Utf0relse verifisert i samsvar med produksjonsunderlag Erklcering og underskrift Foretaket er kjent med reglene har gilt uriktige opplysninger. ato Foretakets;::S;~~~~~ 'oner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medf0re reaksjoner dersom vi Gjentas med blokkbokstaver Byggblankett 5148 juli 2010, utgave 1

13 Avfallsplan og sluttrapport Gjelder tiltak som overskrider 300 m 2 bruksareal (nybygg/pabygg), 100 m 2 (rehab.lriving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av konstruksjoner og anlegg). ogsa tiltak som ikke krever sllknad og tillatelse elter plan- og bygningsloven Veiledning: Kommunens saksnr.: KommunenS navn: Namsos Planen gjelder Eiendoml byggested Gnr. Snr. Festnr. Seksjonsnr. Syggear Eventuelt tidligere rehabiliteringsar Adresse Postnr. Poststed Abel Meyers GT Namsos Tiltaket gjelder: Nybygg, p~bygg my. Rehabilitering Riving m2 ber0rt BRA BygningSlype (GAB) Tre Konstruksjonstype Kort beskrivelse av prosjektet og avfallshandteringen: Sortering pa byggeplassen kan ikke gjlllres da del er ingen oppstillingsplass for conlainere. etaljert avfallsplan Planen omfatterer ikke disponering av gravemasser fra byggevirksomhet. Forurenset masse rna handteres i henhold til forurensningsforskriftens kapittel2. Tiltaksplan for opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider er laget Ordincert avfall PLAN SLUTTRAPPORT (okumentasjon skal vedlegges) Type avfall Beregnet Faktisk mengde Avvik (tonn) isponeringsmate (Angi mengde og leveringssted) mengde (tonn) (tonn) Avfallstyper som forventes a Fraksjoner som skal Fraksjoner som er oppsta i tiltaket. kildesorteres kildesortert Trevirke, ikke kreosot- og CCA-impregnert Papir, papp og kartong Glass Jem og andre metaller Gipsbaserte materialer Plast Redegjllr for Mengde levert til Mengde til ombruk vesentlige awik godkjent eller direkte til Leveringssted pa eget ark. avfallsanlegg gjenvinning 6,000 4,000-2,000 X N. Gjennvinning,spillum. 2,000 0,500-1,500 X N. Gjennvinning,spillum. Betong, tegl, Leca og andre tunge bygningsmaterialer Forurenset betong og tegl (under grensen for farlig avfall) Annet ordinaert avfall 3,000 0,100-2,900 X N.Gjennvinning spillum. 3,700 0,200-3,500 x N.Gjennvinning spillum. 0,500 0,100-0,400 X N.Gjennvinning spillum. 7,000 0,500-6,500 x N.gjennvinning spillum. EE-avfall Sum sortert ordinaert avfall Blandet avfalll restavfall Sum ordinaert avfall Asfalt (inngar ikke i totalmengde) 22,200 5,400-16,800 14,800 5,500-9,300 37,000 10,900-26,100 Side 1 av 3

14 Farlig avfall PLAN SLUTTRAPPORT (okumentasjon skal vedlegges) Type avfall isponeringsmate Beregnet Faktisk mengde Avvik (tonn) Mengde levert til Mengde til ombruk Kodeinndeling etter NS9431 * mengde (tonn) (tonn) godkjent eller direkte til Leveringssted avfallsanlegg gjenvinning Oljeholdig avfall rganiske l1jsemidler Maling, lim, lakk, fugemasser, spraybokser m.m. (ogs13 "tom me" sprl1jytepatroner! ) -,"". ~ -:!::2:.1: "... < 7081 Kvikksl1Jlv-holdig avfall 7086 Lysstoffrl1Jr 7092 Blyakkumulatorer 1,:::./:':.>, :A;.h~.;,~ -: 7098 Trykkimpregnert trevirke (CCA) 0,300 0,300 x N, Gjennvinning Spillum, Polymeriserende "'" stoff, isocyanater og herdere.~,:..r..";;..',':._ Organisk avfall med halogen (f.eks. skumplast)! :, '~. ('~'" 7152 Organisk avfall uten halogen 7155 Avfall med bromerte flammehemmere (vesentlig ": skumplast) 7210 PCB og PCT-holdig avfall (diverse) 7210 PCB og PCT-holdig avfall (fugemasser) '.- ""'... : 7211 PCB-holdige isolerglassruter i e: 7154 Kreosot-impregnert trevirke 7240 KFKlHKFKlHFK og fluorkarboner (fra kjl1jleanlegg etc) ;':'~"~~>~~':'.'" 7250 Asbest Annet farlig avfall '.>,;::,.,.,',-,,':!::", Sum farlig avfall 0,300 0,300 Levert Levert til Beregnet mengde Faktisk mengde Avvik godkjent ombruk Sum avfall i alt (tonn) avfalisanleqq QjenvininQ Sum sortert 22,5 5,7 37,3 11,2-26,1 0,0 0,0 Sorteringsgrad 60% 51 % avfall/areal (kg/kvadratmeter) #VER! #VER!

15 1*) Gruppene over gir ikke en fullstendig oversikt over aile aktuelle milj0farlige stoffer, men inkluderer de mest vanlige. Side 2 av 3 Beskrivelse av vedlegg Vedlegg for rehabiliterings- og rivearbeider_ Gruppe Nr. fra - til Merknader Miljl1lsaneringsbeskrivelse for bolig- og fritidsbebyggelse med BRA < 400 m 2 M Skjema finnes pa ntemett: elier det kan fas hos kommunen. Kartlegging skal utfl1lres av personeli med relevant utdanning og praksis. Fer inn mengde-verdier fra miljesaneringen i sluttrapporten pa side 2! Miljl1lsaneringsbeskrivelse for bolig- og fritidsbebyggelse >400 m 2 elier for andre bygninger > 100 m2, konstruksjoner og anlegg M et skal skrives en frittstaende miljl1lsanerings-beskrivelse. Ferdig skjema finnes derfor ikke. Kartlegging skal utfl1lres av person eli med relevant utdanning og praksis. Fer inn mengde-verdier fra miljesaneringen i sluttrapporten pa side2! Erklmring og underskrift - tiltakshaver Alt bygg- og anleggsavfall som oppstar i forbindelse med tiltaket vii bli levert til anlegg som har n0dvendig godkjenning fra myndighetene, eller vii bli disponert pa annen lovlig mate, i samsvar med denne planen. Alt helse- og milj0farlig avfall vii bli sortert ut og levert til godkjent mottak for farlig avfall. o Enkeltperson o Foretak f lag f sameie Navnfforetak Telefon E-postadresse Evt. Organisasjonsnummer Adresse Postnr. Poststed ato Underskrift Gjentas med blokkbokstaver Erklmring og underskrift - ansvarlig utferende Alt bygg- og anleggsavfall som oppstar i forbindelse med tiltaket vii bli levert til anlegg som har n0dvendig godkjenning fra myndighetene, eller vii bli disponert pa annen lovlig mate, i samsvar med denne planen. Alt helse- og milj0farlig avfall vii bli sortert ut og levert til godkjent mottak for farlig avfall. Foretak Telefon Organisasjonsnummer Kontaktperson Birger Pedersen as Stale Urdshals E-postadresse Evt. Telefaks Mobiltelefon til kontaktperson Adresse Postnummer Poststed Th. Sommerscildsgt Namsos. ato U ~~jj;t!!~~ /_~_ r;-~,_:: ' -.,--,- Gjentas med blokkbokstaver Navn pa virksomhet Kontaktperson Telefon E-postadresse

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Avfallsplan og sluttrapport Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Svandalsflonatunnelen Avfallsplan for oppgradering av tunnelen M U L T I C O N S U L T 1. Innledning Det ble den 3. november 212 utført befaring og prøvetaking i Svandalsflonatunnelen på E134 i forbindelse

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.kliff.no Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av konstruksjoner

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.klif.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving

Detaljer

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA - SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR VARME- OG VENTILASJONSANLEGG

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA - SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR VARME- OG VENTILASJONSANLEGG Norconsult4C+ Tana Kommune Bygg og anleggsavdelingen Rådhusveien 24 9845 Tana Norconsult AS, Lakselv Pb 279, 9711 Lakselv Telefon: 78 46 08 88 Telefax: 78 46 08 89 www.norconsult.no Bankgiro: 6219 05 51666

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3.

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3. tillatelse til tiltak etter plan og bygningsloven kapittel 20, 203. Kommunens stempel Saksnr / VA anlegg/ tekniske installasjoner sanitærabonnement Etttrinns søknadsbehandling. Oppfylles vilkårene for

Detaljer

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA KOMMUNE SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR ARBEIDER MED HEIS

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA KOMMUNE SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR ARBEIDER MED HEIS Norconsult Tana Kommune Bygg og anleggsavdelingen Rådhusveien 24 9845 Tana Norconsult AS, Lakselv Pb 279, 9711 Lakselv Telefon: 78 46 08 88 Telefax: 78 46 08 89 www.norconsult.no Bankgiro: 6219 05 51666

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Ørland 79 38 7140 OPPHAUG Organisasjonsnummer Navn 919709340 SYSTEMBYGG AS Kontaktperson

Detaljer

Ansvar Prosjekterende og utførende

Ansvar Prosjekterende og utførende Ansvar Prosjekterende og utførende Universell utforming 25. november 2010 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Frode Grindahl 2 4 Godkjenning Foretak som skal godkjennes for å påta seg ansvar skal vurderes på

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Søknad om ansvarsrett Kontrollplan etter plan- og bygningsloven

Søknad om ansvarsrett Kontrollplan etter plan- og bygningsloven Søknad om ansvarsrett Kontrollplan etter plan- og bygningsloven Vedlegg nr F - 1a Kommunens saksnr Side 1 av 1 Til kommune SOKNDAL KOMMUNE 4380 4380 HAUGE I DALANE Søknaden gjelder Eiendom/ byggested Gnr

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 21-2

Søknad om igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 21-2 Kommunens saksnr. igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 21-2 Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Ja Nei Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

S knad om tilknyting til offentleg leidningsnett

S knad om tilknyting til offentleg leidningsnett S knad om tilknyting til offentleg leidningsnett Kvinnherad kommune Kommunalteknikk Onarheimslio 233 S460 HUSNES post@kvinnherad.kommune.no Kvinnherad kommune Kommunalteknikk Veg - Vatn - Avløp Søknaden

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53,

Søknad om igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53, y Kvinnherad kommune igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53, etter plan-og bygningsloven 20-1, jf 21-2 SaKsn, Saksbeh g Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Detaljer

Er avfallshånderingen endret?

Er avfallshånderingen endret? 1 Byggavfallstatistikk Er avfallshånderingen endret? Teknologifestivalen i Nord-Norge 2013 Kari B. Mellem, SSB 14.03.2013 1 Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk Avfall og gjenvinning Avløp Vannressurser

Detaljer

Postrr. 7160. Postnr. 7493. Tetelon 73 84 10 00. Tiltaksklasse

Postrr. 7160. Postnr. 7493. Tetelon 73 84 10 00. Tiltaksklasse siee 1 av 1 Søknad om ansvarsrett etterplan- og bygningsloven Søknaden gielder Elendom/ Gnr.f Bnr.I FestenrI Seksionsnr. Dr. Sauers veg 3 Bygningsnr. I Bolignr. I Kommune BJUGN Postrr. I POStated Blugn

Detaljer

ChristineV. Holm I DagligLeder

ChristineV. Holm I DagligLeder BYGGElliN E.A. SMITH AS AVD. HIBA HUS I..&_AHIBAHUS ORGANISASJONSPLAN ChristineV. Holm I DagligLeder HansPetterTalbergI Salgssjef EivindHansen TekniskLeder ErikNeerland Arkitekt RunarSolberg Arkitekt MortenSellevoldI

Detaljer

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune.

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune. Støylen Service AS www.stoylenservice.no Rada post@stoylenservice.no 6087 Kvamsøy Org.nr.: 916866267 Sula Kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 16.02.2017 Søknad om ignagsettingstillatelse Søker om igangsettingstillatelse

Detaljer

CONSTO SURNADAL AS utføres av andre, har foretaket ansvar for prosjekteringsledelse med koordinering, og ansvar for grensesnittene.

CONSTO SURNADAL AS utføres av andre, har foretaket ansvar for prosjekteringsledelse med koordinering, og ansvar for grensesnittene. Gjennomføringsplan Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Versjonsnr. Dato Sign.Ansv.søker Kommunens saksnr. Oppdal 280 114 Nyveien 2, 7340 OPPDAL 3 20.12.2013 Elektronisk signert

Detaljer

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Nye byggeregler 2010 Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Byggesaksdelen av plan og bygningsloven vedtatt 2009 Byggesaksforskriften SAK 2010 vedtatt 26. mars 2010, ikrafttreden 1. juli 2010 Byggteknisk

Detaljer

Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed. - kj. rt.v. Poststed. Tiltaksklasse

Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed. - kj. rt.v. Poststed. Tiltaksklasse ansvarsrett 1 av Søknaden gjelder Gnr. Eiendom/ 1.) byggested Adresse Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed - kj Kommune Organisasjonsnr. Adresse Kontaktperson E-post,C i)t).-.- GC

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatelse

Søknad om igangsettingstillatelse igangsettings etter plan-og bygningsloven 20-1, jf 21-2 Søknaden gjelder ns saksnummer 2008/356 Ansvarlig søker 960949412 Kontaktperson Vibeke Kristoffersen Telefon 73873800 Mobiltelefon 73873800 e-postadresse

Detaljer

Postnr. Poststed 9840 Tana. Det bekrettes at tfistrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er ovedevert byggverkets eier.

Postnr. Poststed 9840 Tana. Det bekrettes at tfistrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er ovedevert byggverkets eier. Komninenssaksnr. 2016/1294 Søknad om ferdigattest Pb1 21-10, SAK10 8-1 og 8-2 Søknaden g sider Gnr. Eiendomi 13 by99ested Adresse Grenveien 5 Ferdigattest Bnr. Festenr. Seksionsnr. Bygningsnr. Bolignr.

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett ansvarsrett Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Vikna 54 1 Austafjord, 7900 RØRVIK Foretak Organisasjonsnummer Navn 992462841 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Adresse

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor og hvordan? 3. Miljøkartlegging 4. Miljøsanering 5. Kildesortering og organisering på byggeplass 6. Hvordan

Detaljer

Arbeidetinnenansvareomridet er avsluttet Ja Nei. Midlertidig brukstillatelse- Gjenstående arbeider for denne delen av tiltaketfrem mot ferdigattest

Arbeidetinnenansvareomridet er avsluttet Ja Nei. Midlertidig brukstillatelse- Gjenstående arbeider for denne delen av tiltaketfrem mot ferdigattest Kommunenssaksnr. Prosjektnr. Samsvarserklæring PDI 24-1, SAK10 kapittel 12 Erldeetingeogjeider Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Efendom/ 38 34 Tana byggested Adresse Postnr.

Detaljer

TII konenune. Balslord. I sifeu IsggdbevIsetpégosnnéngen. Post nr

TII konenune. Balslord. I sifeu IsggdbevIsetpégosnnéngen. Post nr Vedlegg nr: G- 1 Søknad om ansvarsrett ler Ulak eller plea- eg hygelegeleuee kep. 23 Fandigger aentral god4enning? Ja 0 N.1 TII konenune Balslord I sifeu IsggdbevIsetpégosnnéngen Vedleggnr. Soloteden gjekiew

Detaljer

Gjennomføringsplan 816051142 E A SMITH AS. Prosjektering, fritidsbolig. Bygnings- og arkitekturprosjektering, fritidsbolig

Gjennomføringsplan 816051142 E A SMITH AS. Prosjektering, fritidsbolig. Bygnings- og arkitekturprosjektering, fritidsbolig Gjennomføringsplan Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Versjonsnr. Dato Sign.Ansv.søker Kommunens saksnr. Oppdal 316 72 Nyhaugen hyttegrend, tomt H8, 2 05.10.2014 Elektronisk signert VEKI/1201/468

Detaljer

Gjennomføringsplan. Søknaden gjelder. Eiendom/Byggested. Beskrivelse fagområde. Prosjektering. Overordnetansvarfor prosjektering

Gjennomføringsplan. Søknaden gjelder. Eiendom/Byggested. Beskrivelse fagområde. Prosjektering. Overordnetansvarfor prosjektering Gjennomføringsplan BYGGSOK Søknaden gjelder Dato4qt. Sign. v.søk Oppdal 194 1 Olbu,7340 OPPDAL 4/ 3 cfr' Beskrivelse fagområde Prosjektering Fagområde cn ets navn cs) Overordnetansvarfor prosjektering

Detaljer

der foretaket ikke har sentral godkjenning

der foretaket ikke har sentral godkjenning Kommunens saksnr. nr. G- til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning o-mromn F WW m Denne blanketten skal alltid vedlegges søknad om ansvarsrett når foretaket ikke har sentral

Detaljer

Søknad om ferdigattest Pb , SAK og 8-2

Søknad om ferdigattest Pb , SAK og 8-2 Kommunens saksnr. 2016/594 Søknad om ferdigattest Pb1 21-10, SAK10 8-1 og 8-2 DIREKTORATET FOR DYCCKVALITET Søknaden gjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune 13 121 TANA Eiendom/

Detaljer

Dokumentasjon av det elektriske anlegget

Dokumentasjon av det elektriske anlegget Dokumentasjon av det elektriske anlegget OPPDRAGSGIVER/KUNDE ANLEGGSADRESSE Kontaktperson Postboks Husnr/Bokstav Telefon Boligmappeid Epost Kundenr ANLEGG - KONTAKTPERSON Eier Bruker Annet Telefon: Navn:

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

ANSVARSRETT Hva betyr egentlig det? Hvilket ansvar har jeg påtatt meg? Hvordan gjør jeg det? Foredragsholder: Lise Budde

ANSVARSRETT Hva betyr egentlig det? Hvilket ansvar har jeg påtatt meg? Hvordan gjør jeg det? Foredragsholder: Lise Budde ANSVARSRETT Hva betyr egentlig det? Hvilket ansvar har jeg påtatt meg? Hvordan gjør jeg det? Foredragsholder: Lise Budde Ansvarsrett Gir deg rettigheten til å ha et konkret ansvar i ett konkret tiltak

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg Postadresse: Pb 602, 9306 Finnsnes Besøksadresse: Rådhusveien 8 Telefon: 77 87 10 00 Epost: postmottak@lenvik.kommune.no utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg Søknadsskjema gjelder for utslipp fra

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatelse

Søknad om igangsettingstillatelse igangsettings etter plan-og bygningsloven 20-1, jf 21-2 Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer 2013/536 Kommune Ørland Gnr. 68 Bnr. 261 Adresse Maren Juelsgate 2, 7130 BREKSTAD Ansvarlig

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 21-3 Tiltak på eiendommen Eier/fester

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra

Detaljer

'23 gel i» 5am MWM) it:-o Ama rewu& Z >< tillatelse "WM brukstillatelse Wam

'23 gel i» 5am MWM) it:-o Ama rewu& Z >< tillatelse WM brukstillatelse Wam G- 1 av Søknad om ansvarsrett roa mmeum etter plan- og bygningsloven "I Søknaden gjelder _ Gnr. Bnr. Festenr. Seksienanr. Bygningsnr. Bollgnr. KommuneF jf u. _, I i- ' Eiendom! -.- -_QQ,, i,; A L, byggutod

Detaljer

k ;4)j)Ct-X-1 Gjentasmedblokkbokstaver Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven standard norge Byggblankett Vedleggnr.

k ;4)j)Ct-X-1 Gjentasmedblokkbokstaver Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven standard norge Byggblankett Vedleggnr. standard norge Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven - 1 Byggblankett 181-1 Side 1 av 14 Søknaden gjelder Eiendom/ byggested nr.ir.i Bn Festenr.I Seksjonsnr. 7389 Leikvangveien 4 Bygningsnr.

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2009/4753-17 Britt Frantzen 23.11.2009

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2009/4753-17 Britt Frantzen 23.11.2009 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Espen Aursand Arkitektkontor AS Postboks 376 7801 NAMSOS Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2009/4753-17 Britt Frantzen 23.11.2009 IGANGSETTINGSTILLATELSE

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Oppdal Gnr. 280 Bnr. 240 Trondheimsvegen 8, 7340 OPPDAL Foretak Organisasjonsnummer 962392687 Kontaktperson

Detaljer

Zäøtci-.swum 5,4A/:z.r3/9wgA/ S 7791, /8/.554

Zäøtci-.swum 5,4A/:z.r3/9wgA/ S 7791, /8/.554 Vedleggnr. Side G- 1 av Søknadom ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden Elendoml byggested gjelder /c3 7 Gnr. _ l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Bygningsnr. lbolignr. l Kommune Adresse S Pos[.;:Z7JClPoststed

Detaljer

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 1 2 3 4 Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 er de enkleste arbeidene og tiltaksklasse 3

Detaljer

Éwz/èumlwmí //4% E/y f f o;

Éwz/èumlwmí //4% E/y f f o; Kommunens saksnr. Vedlegg nr. Side G_ 1 a, Nullstill Erklæring om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven (pbl) 23-3 DIN >\TOL'.T[1 FOL evnm \.'xllyet Erklæringen skal sendes til ansvarlig søker. Alternativt

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Kommunedelplan. Vesentlig økning av utslipp. Fritidsbolig/hytte. X Gravd/steinsatt brønn Vannkilde Offentlig vannforsyning.

Kommunedelplan. Vesentlig økning av utslipp. Fritidsbolig/hytte. X Gravd/steinsatt brønn Vannkilde Offentlig vannforsyning. Kommune Søknad om utslippstillatelse i medhold av forurensingsloven av 13. mars 1981 nr. 6 med forskrifter KVINNHERAD ----nheradkommune 03 IIKT2013 Saksnr Saksbeh Forskrift om begrensning av forurensning

Detaljer

Postnr. Poststed 7600 LEVANGER Beskriv Garasje Annet: Boligbrakker. Parkeringsplass *) , underbygg *) Reparasjon. Deler av bygg *) Endring

Postnr. Poststed 7600 LEVANGER Beskriv Garasje Annet: Boligbrakker. Parkeringsplass *) , underbygg *) Reparasjon. Deler av bygg *) Endring STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Blankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse X Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling,

Detaljer

VA i plan- og bygningsloven

VA i plan- og bygningsloven VA i plan- og bygningsloven De nye byggesaksreglene Finn N. Bangsund MEF Maskinentreprenørenes Forbund MEF stiftet 1948 En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon Representerer ca. 1960 små,

Detaljer

Revisjonserklæring. Denne bekreftelsen gjelder: Bedrift IVAR GRÆNDSEN Organisasjonsnr. 985 857 075 Adresse Postnr.

Revisjonserklæring. Denne bekreftelsen gjelder: Bedrift IVAR GRÆNDSEN Organisasjonsnr. 985 857 075 Adresse Postnr. Revisjonserklæring Denne bekreftelsen gjelder: Bedrift Organisasjonsnr. 985 857 075 Postnr./sted 7342 LØNSET Jeg bekrefter med dette at bedriftens styringssystem ble gjennomgått og revidert 15.10.2013.

Detaljer

Ja Nei. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Konstruksjon Reparasjon

Ja Nei. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Konstruksjon Reparasjon STATENS BYGNINGSTEK SKE AKvinnherad kommune 1 Blankett 5174 tillatelse t I tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Saksnr U of Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbeh n in Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Detaljer

Tilsyn med avfallshåndtering

Tilsyn med avfallshåndtering Tilsyn med avfallshåndtering Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Seksjon tilsyn Hans Christian Helland Seksjon Tilsyn Tilsynets arbeidsoppgaver 1. Kommunen har etter pbl. 25-1 plikt til

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

jf plan- og bygningslovens 20-1 og forskrift om byggesak (SAK10) 6-8 g

jf plan- og bygningslovens 20-1 og forskrift om byggesak (SAK10) 6-8 g Vedlegg G - Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig N(qpi,2E/CTPLATtl."09 EtYGGICVALTITT jf plan- og bygningslovens 20- og forskrift om byggesak (SAK0) 6-8 g Kommunen

Detaljer

Byggavfall roller og myndighet knyttet til Byggteknisk forskrift (TEK 10) INGUNN MARTON Oslo

Byggavfall roller og myndighet knyttet til Byggteknisk forskrift (TEK 10) INGUNN MARTON Oslo Byggavfall roller og myndighet knyttet til Byggteknisk forskrift (TEK 10) INGUNN MARTON 16.02.2017 Oslo Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett BRIMERAS Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Bjugn 20 104 Høydebasseng Botngård, 7160 BJUGN Foretak Organisasjonsnumrner Navn

Detaljer

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153 SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett, Pbl 20 2 INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

Versjonsnr. 13. Dato Tiltaksklasse HLM ARKITEKTUR AS MULTICONSULT ASA NOMIKO AS

Versjonsnr. 13. Dato Tiltaksklasse HLM ARKITEKTUR AS MULTICONSULT ASA NOMIKO AS Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Kongsvinger Gnr. 52 Bnr. 63 Festenr. 79 Adresse Markensvegen 20, 2226 KONGSVINGER Versjonsnr. 13 Dato 03.10. Sign.Ansv.søker Elektronisk signert Kommunens saksnr.

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett ø MOLDSKREDAS ø Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Bjugn 20 104 Høydebasseng Botngård, 7160 BJUGN Foretak Organisasjonsnummer

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Tilsyn med avfallshåndtering

Tilsyn med avfallshåndtering Tilsyn med avfallshåndtering Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Seksjon tilsyn Hans Chr Helland Seksjon Tilsyn Seksjonsleder Øystein Andersen Gruppeleder Anya Therese Markus Gruppeleder

Detaljer

SØKNAD OM RAMMETILATELSE, RESTAURERING NAUST, KLEPPFESKVIKA

SØKNAD OM RAMMETILATELSE, RESTAURERING NAUST, KLEPPFESKVIKA SØKNAD OM RAMMETILLATELSE; Restaurering naust i Kleppfeskvika 23.02.2015 Åfjord kommune 7170 Åfjord ARKITEKTKONTOR AS Trondheim, 23.02.15 SØKNAD OM RAMMETILATELSE, RESTAURERING NAUST, KLEPPFESKVIKA På

Detaljer

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan?

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Guro Kristine Milli og Mirja Emilia Ottesen 1 Avfallsplaner og kildesortering hvorfor? God planlegging

Detaljer

ANSVARSRETT OG KOMPETANSE Hva skjedde? Hva gjør vi nå? v/ Trine Døvle og Lise Budde

ANSVARSRETT OG KOMPETANSE Hva skjedde? Hva gjør vi nå? v/ Trine Døvle og Lise Budde ANSVARSRETT OG KOMPETANSE Hva skjedde? Hva gjør vi nå? v/ Trine Døvle og Lise Budde SG / Ansvarsrett Sentral godkjenning Gjelder for Norge Ansvarsrett Gir deg rettigheten til å ha et konkret ansvar i ett

Detaljer

CIJa. UDelvis. Vedlegg nr. Hvis nei eller delvis, legg ved "Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning".

CIJa. UDelvis. Vedlegg nr. Hvis nei eller delvis, legg ved Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning. Vedlegg nr Side G- 1 av 2 standard Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Byggesaksblankett 5181 Søknaden gjelder Eiendoml 132 46 byggested Adresse Larsen Entreprenør AS Adresse Haltvollveien

Detaljer

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre.

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre. 12.08.2016 Til Ringsaker Kommune postkb@ringsaker.kommune.no Søknad om tilbygg Ref vedlegg listet til høyre. Undertegnede søker med dette om tillatelse til oppføring av tilbygg på eksisterende hytte: Gnr:

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Oslo 191/ Korsvollbakken 2 / Maridalsvn.306, 0880 OSLO Det varsles herved om Søknadstype søknad i

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven BYGGSOK Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Balsfjord 36 206 Solsiden/Brennmoen, 9050 STORSTEINNES Foretak Organisasjonsnummer Navn Adresse 98752055

Detaljer

Erklæring om ansvarsrett

Erklæring om ansvarsrett Erklæring om ansvarsrett etter plan- og bygningslovens 23-3 Erklæringen gjelder Eiendom/Byggested Kommune Rissa Gnr. 70 Bnr. 268 Varghattveien 35, 74 RÅKVÅG Foretak Organisasjonsnummer 975955885 Navn ÄLVSBYHUS

Detaljer

Ny pbl overordnete krav

Ny pbl overordnete krav Ny pbl overordnete krav Trondheim 7. januar 2010 Frode Grindahl STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Ny plan- og bygningslov Hele loven er ny Ny plandel I kraft 1. juli 2009. Bl.a. nye dispensasjonsbestemmelser

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Vedlegg nr. C Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Pbl 21-3 DIREKTORATET FOR SYGGKVAL Tiltak på eiendommen: Seksjonsnr. Eiendommens adresse 36 67

Detaljer

Miljøgiftene har vi kontroll på dem?

Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Hvordan få kartleggingene gode nok? Øivind Spjøtvold Miljørådgiver COWI 1 Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Nei 5 lag ikke helt Men vi gjør så godt vi kan 2 Miljøgiftene

Detaljer

Dokumentasjon av det elektriske anlegget

Dokumentasjon av det elektriske anlegget Dokumentasjon av det elektriske anlegget OPPDRAGSGIVER/KUNDE ANLEGGSADRESSE Kontaktperson Postboks Husnr/Bokstav Telefon Boligmappeid Epost Kundenr ORDREOPPLYSNINGER Ordrenummer Påbegynt dato Avsluttet

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Balsfjord 39 7 9050 STORSTEINNES Foretak Organisasjonsnummer Navn Adresse 98750515 BALSFJORD WS AS Grindbakken 0, 9050 STORSTEINNES Kontaktperson

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD:

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: SØKNADSPAKKEN for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: Blanketter: -Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153) -Søknadsskjema for ferdigattest (blankett 5167) -Nabovarsel

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 26.03.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201403300-5 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Tone Christine

Detaljer

n Bolig Fritidsbolig Garasje Annet:

n Bolig Fritidsbolig Garasje Annet: standard norge Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkkene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd'? Søknad

Detaljer

i y izvanlaiiéaega n Søknad om tillatelse i ett trinn l l Gili. 23:3 Søknaden gjelder Kvinnherad Uskedalsvegen 144, 5463 USKEDALEN fritidsbolig

i y izvanlaiiéaega n Søknad om tillatelse i ett trinn l l Gili. 23:3 Søknaden gjelder Kvinnherad Uskedalsvegen 144, 5463 USKEDALEN fritidsbolig i y izvanlaiiéaega n Søknad om tillatelse i ett trinn l l Gili. 23:3 etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf. 20-1 SHKS" U Ås,; uc" u

Detaljer

/-r-y HEINE HAKTORSON

/-r-y HEINE HAKTORSON y ffi Kvinnherd STATENSBYGNINGSTEK ISKE ETATn L, 3 jafi. Søknad om tillatelse il4fitaied, etter plan- og bygningsloven 0 knmmurle Blankett 574 U off - Berører ti Kopi Saksb Hvis 'a s I samtykke innhentes

Detaljer

Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs

Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner hvorfor og hvordan? Miljøkartlegging Miljøsanering Kildesortering og organisering på byggeplass Hvordan gjenvinningsbransjen

Detaljer

Kommunens saksnr. Vedlegg nr. Side ép- [ Kvinnherad Bygg AS Kontaktperson Telefon Mobiltelefon. Asbjørn Sæle

Kommunens saksnr. Vedlegg nr. Side ép- [ Kvinnherad Bygg AS Kontaktperson Telefon Mobiltelefon. Asbjørn Sæle Kommunens saksnr. Vedlegg nr. Side ép- [ G- av om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven (pbl) 5 3-3 en skal sendes til ansvarlig søker. Alternativt kan erklæringen sendes direkte til kommunen, men da

Detaljer

Vestby kommune IGANGSETTINGSTILLATELSE. Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune IGANGSETTINGSTILLATELSE. Plan- og miljøutvalget Vestby kommune IGANGSETTINGSTILLATELSE. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 31.03.014 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 9/417 13/108-40 Ragne Storsul Ja Sak DS PLM 3/14 GNR 9 BNR 417 -

Detaljer

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 07.08.2015

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 07.08.2015 Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 07.08.2015 OSLO KOMMUNE Plan og bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.kommune.no Kopi: Helene Augensen og Jakob Sande Tiltakshavere Bogstadveien 39

Detaljer

T Hcm. ^>\xrl, X X. 1au X," e( \ Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

T Hcm. ^>\xrl, X X. 1au X, e( \ Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Vedlegg nr G- yggblankett 5181-'l Side 1au Søknaden gjelder Eiendom/ byggested Gnr 29 dresse Skoleveien 6 I nr. 273 I Festenr. I Seks onsnr ygningsnr.

Detaljer

Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler / tlf. 17.11.2015 2015/217-14 / 613 Annette T. Pettersen / 743 87 019

Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler / tlf. 17.11.2015 2015/217-14 / 613 Annette T. Pettersen / 743 87 019 Utvikling Email: post@skeiebygg.no Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler / tlf. 17.11.2015 2015/217-14 / 613 Annette T. Pettersen / 743 87 019 Hjemmel Delegasjonsreglementets kap 5 2-6 og

Detaljer

ByggSøkID: 24158906 Utskriftstidsdato: 01.12.2010 Side 1 av 1

ByggSøkID: 24158906 Utskriftstidsdato: 01.12.2010 Side 1 av 1 Kvinnherad Kommune, Gnr. 153,Bnr. 294, Festenr. *, Seksjonsnr. *, Adresse Slettestølsvegen 22, 5450 Sunde i Sunnhordland. Ansvarlig søker Navn TEIGEN BYGG & TRELAST AS, Organisasjonsnummer 965309381, Adresse

Detaljer

Nybygg Folloklinikken. Statusrapport august 2009. Sammendrag. Aker universitetssykehus HF. Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07.

Nybygg Folloklinikken. Statusrapport august 2009. Sammendrag. Aker universitetssykehus HF. Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07. Nybygg Folloklinikken Statusrapport August 2009 Sammendrag Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07.2009 Fil: 2009-118-02 Rapport byggesaker Folloklinikken.doc side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer