NMF Øst Regionting side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1"

Transkript

1 NMF Øst Regionting side 1

2 Regionting 2015 NMF Øst Regionstyret i NMF Øst innkaller med dette til regionting. Det avholdes Søndag 26. april 2015 kl på Union Scene i Drammen Saksliste a. Konstituering: 1. Åpning. 2. Navneopprop. 3. Godkjenning av innkalling. 4. Godkjenning av dagsorden/sakslisten. 5. Valg av møteledelse. 6. Valg av referenter. 7. Valg av fullmaktskomité. 8. Valg av redaksjonskomité. 9. Valg av to protokollunderskrivere. b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap for hvert av årene i regiontingsperioden. c. Saker fremmet av regionstyret og musikkorpsene. d. Plan og budsjett for neste regiontingsperiode og langtidsbudsjett. e. Godkjenning av organisasjonsplan for neste regionting-periode. f. Valg av styret og komitéer. g. Valg av delegater til landsmøtet. Etter regiontinget ønsker vi velkommen til vårkonsert med RØST: Regionkorps Øst! NMF Øst Regionting side 2

3 Konstituering Saksnr. 1 Dato 26/03/15 Møtenr. Regionting 2015 Saksbehandler Regionstyrets innstilling: Øystein Bø (sign.) Regionleder Thor Olav Fjellhøi (sign.) Daglig leder Vedlegg: NMF Øst Regionting side 3

4 Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap for 2013 og 2014 Saksnr. 2 Dato 26/03/15 Møtenr. Regionting 2015 Saksbehandler Øystein Bø Regionstyrets innstilling: Årsmeldinger og revidert regnskap for 2013 og 2014 godkjennes av regiontinget. Øystein Bø (sign.) Regionleder Thor Olav Fjellhøi (sign.) Daglig leder Vedlegg: Årsmelding 2013 Revidert regnskap 2013 Revisjonsberetning 2013 Årsmelding 2014 Revidert regnskap 2014 Revisjonsberetning 2014 Merk: Vedleggene i eget dokument NMF Øst Regionting side 4

5 Saker fremmet av regionstyret og musikkorpsene Saksnr. 3 Dato 26/03/15 Møtenr. Regionting 2015 Saksbehandler Det er ingen innkomne saker til regiontinget. Øystein Bø (sign.) Regionleder Thor Olav Fjellhøi (sign.) Daglig leder Vedlegg: NMF Øst Regionting side 5

6 Plan og budsjett for neste regiontingsperiode og langtidsbudsjett Saksnr. 4 Dato 26/03/15 Møtenr. Regionting 2015 Saksbehandler Øystein Bø Regionstyrets innstilling: Regionstyrets forslag til Handlingsplan vedtas av regiontinget. Regionen tilslutter seg også den nasjonale Handlingsplanen, vedtatt på Landsmøtet Det blir opp til det nye styret å foreta regionens prioriteringer innenfor vedtatt handlingsplan. Langtidsbudsjett for NMF Øst vedtas av regiontinget som et retningsgivende rammebudsjett. Regionstyret gjør endelig budsjettvedtak. Øystein Bø (sign.) Regionleder Thor Olav Fjellhøi (sign.) Daglig leder Vedlegg: Forslag til Handlingsplan for NMF Øst Vedtatt aktivitetsplan Orientering - vedtatt nasjonal handlingsplan NMF Øst Regionting side 6

7 Innledning: Regiontinget skal i henhold til paragraf 4.4d i vedtektene, behandle Handlingsplan og Langtidsbudsjett for perioden Saksutredning: Regionstyret har i perioden styrt etter en handlingsplan med tre satsningsområder: 1. Inkludering 2. Rammebetingelser 3. Hjelp til selvhjelp Planen ble vedtatt i juni 2014, og orientert om på ledermøtet samme høst. Handlingsplanens prioriteter er i tråd med medlemmenes ønsker og behov, basert på tilbakemeldingene i NMF Øst sin Medlemsundersøkelse Undersøkelsen året etter understøttet at prioriteringene man gjorde er rett for regionen. De overordnede satsningsområdene i Handlingsplanen jobbes det strategisk med over tid, og må sees på siden av den mer faste Aktivitetsplanen. Det er allikevel viktig å se de to i sammenheng, og de prioriterte satsningsområdene kan heller ikke ses på separat. Det ble på Landsmøtet 2014 vedtatt ny nasjonal handlingsplan for perioden Denne legges til grunn for den regionale handlingsplanen. Forslag til Langtidsbudsjett er basert på budsjettallene for året 2015, og gjenspeiler de inntekter og kostnader som kommer som følge av aktivitetene i handlingsplanen og aktivitetsplanen. Det er ikke tatt høyde for noen større arrangement i budsjettperioden. Inntekts- og kostnadsutviklingen er indeksregulert med ca. 3 % og lønnskostnader ca. 4 %. NMF Øst Regionting side 7

8 Handlingsplan NMF Øst Innledning Styret og administrasjonen utarbeidet på forsommeren i 2014 en fremtidsrettet handlingsplan med tre prioriterte satsningsområder. Områdene defineres slik 1. Inkludering 2. Rammebetingelser 3. Hjelp til selvhjelp De overordnede satsningsområdene i Handlingsplanen jobbes det strategisk med over tid, og må sees på siden av den mer faste Aktivitetsplanen. Det er allikevel viktig å se de to i sammenheng, og de prioriterte satsningsområdene kan heller ikke ses på separat. Satsningsområdene definert Inkludering Dette satsningsområdet skal gjennomsyre alt vi gjør, gjennom samarbeid med andre organisasjoner og egne tiltak. Inkluderingsarbeidet er et langsiktig arbeid, og regionstyret har lagt vekt på at man skal skynde seg langsomt. Flere konkrete tiltak er allerede gjennomført, parallelt med en kartlegging- og sonderingsfase. Man vil knytte til seg flere referansekorps i denne anledning. Dette for å sikre at vi på en best mulig måte treffer riktige beslutninger, basert på data og kunnskap fra korpsene selv. Det er et mål at denne kartleggingsperioden i løpet av den neste perioden vil munne ut i flere og håndfaste tiltak. Rammebetingelser Denne satsningen handler om å legge forholdene til rette for korpsene i regionen, og tidsaspektet for dette er fortløpende og evigvarende. Lokale rammevilkår er et vesentlig punkt, og det politiske arbeidet må trappes opp frem mot lokalvalget denne høsten uten at man kan glemme dette så snart valget er over. Korpsøkonomien er et annet og konkret punkt under dette satsningsområdet. Her har regionen allerede kommet et stykke på vei. Å sikre trygge øvings- og treningslokaler, tilfredsstillende lagringsplass og på sikt gode konsertarenaer for korpsene er et stadig fokusområdet i NMF. Her samarbeides det godt med Norsk Musikkråd og lokale musikkorganisasjoner for å kartlegge dagens situasjon, samtidig som saken tas opp i ulike fora. En mer målrettet strategi vil utvikles i den neste perioden. Det er store forskjeller på hvordan skolekorpsene opplever den lokale kulturskolen, men at NMFs medlemmer er den største brukeren av kulturskolene er ubestridelig. Samarbeidet er under stadig utvikling. En åpenbar utfordring i forbindelse med dette punktet er at NMF Øst omfatter 62 kommuner og fire fylkeskommuner. Det gjør det enda viktigere at regionen utvikler gode rutiner for hvordan man jobber politisk, og dette vil være en prioritet den neste perioden. NMF Øst Regionting side 8

9 Handlingsplan NMF Øst Hjelp til selvhjelp Regionen kan ikke drifte det enkelte korps, men man kan bidra til å gjøre driften enklere for det enkelte korps. For regionens del handler det om å være tilgjengelige i flere kanaler, å lytte til innspill fra medlemmene og bruke de informasjonskanalene man har tilgjengelige på en god måte. Å rekruttere gode veiledere til korpsbyggerprogrammet «Bli bedre få det bedre» er viktig for regionen, slik at korps som ønsker og trenger det kan få et tilbud om støtte. Det vurderes løpende om man bør utvikle og styrke kurs- og opplæringstilbudet, for å sikre trygge korpsledere og for å skape arenaer for idé- og erfaringsutveksling på tvers av korpsene. Regionen vil i løpet av den neste perioden jobbe for å utvikle «inspirasjonsteam», der både ildsjeler og elitekorpsene kan bidra for å motivere, veilede og engasjere de lokale korpsene. Mye vesentlig kompetanse ligger i korpsene denne må brukes! NMF Øst Regionting side 9

10 NMF ØST Aktiviteter August: medio: Regionstyremøte 28-30: Røst samling I September: 12-13: Tusenfrydstevnet (samarbeid med Nordby skolekorps) Oktober: primo: Regionstyremøte 23-25: Samspill - helg 1, Rælingen 23-25: Drøbak Musikkverksted (samarbeid med Drøbak musikkorps) 30 okt-1 nov: Workshop for drillere, kurs for drillinstruktører/koreografer, Vollahallen 31: Korpskamp 2015, Lillestrøm November: 13-15: Røst samling II 21-22: UMM Oslo (regional), Oslo&omegn Desember: primo: Regionstyremøte 2016 Januar: 22-24: Røst samling III 31: Regionmesterskap brass, Oslo Februar: Lokal møteplass: 4x regionen primo: Regionstyremøte 5-7: Samspill - helg 2, Rælingen Mars: 4-6: Østlandsmesterskap drill 5-6: Regionmesterskap janitsjar, Lillestrøm ultimo: Regionstyremøte April: 8-10: Røst samling IV 15-17: Distriktmesterskap skolekorps, Asker, Fredrikstad, Lørenskog Mai: Juni: 5: Korpsstevner medio: Regionstyremøte Juni-august: Sommerkurs, NMF Øst NMF Øst Regionting side 10

11 NASJONAL HANDLINGSPLAN orientering til regiontinget Fremtid med musikk i fokus Lett kribling i magen. Store øyne som lyser forventningsfullt. Små fingre som forsiktig glir over instrumentet, og spede og ukjente toner som strømmer ut i rommet Hvert år får tusenvis av barn oppleve sitt første møte med musikk gjennom aspirantopplæring i korps. Samtidig får de med seg billetten til et innholdsrikt liv fylt med kulturelle inntrykk, og gleden av å føle mestring gjennom å spille og drille sammen med andre, en glede som skal vare livet ut. Ved å utøve musikk, får barn styrket sine motoriske evner og kognitive utvikling, og et klart fortrinn i å tilnærme seg estetiske fag. Både skoleog voksenkorps er en viktig sosialiseringsarena der nettverk skapes og bidrar til økt livsglede som igjen gir helsebringende effekter. Korpset gir også medlemmene god og verdifull opplæring i organisasjonskultur og demokrati. De kommende årene vil NMF ha enda sterkere fokus på å styrke det enkelte medlemskorps, både musikk og drill, slik at korpsene også i fremtiden kan gi barn og unge et tilfredsstillende tilbud om opplæring. Dette skal gjøres gjennom å stimulere til faglig kvalitet, målrettet arbeid og vekst i hvert enkelt korps. For å få dette til skal vi særlig arbeide innenfor kjerneområdene kompetanseutvikling, medlemsservice og rammevilkår. I kommende periode vil vi rette spesielt fokus på skolekorpsene, rekruttering og god opplæring de første årene. Dette mener vi også vil være med på å sikre vekstgrunnlaget for voksenkorpsene. Vi vil spesielt løfte frem skolekorpsdirigenten og drillinstruktøren som de sentrale ressurspersonene i korpset. Vi vil skape arenaer for gode dirigentnettverk, tilby kurs og arbeide for å få på plass spesiell utdanning for skolekorpsdirigentene på høyskole- og universitetsnivå. Likeledes skal vi tilby instruktør- og koreografiopplæring, og videreutvikling av drillinstruktører. NMF vil også ha fokus på korpsstyret, og gi opplæring og kompetanse om drift og organisering av korpset som frivillig organisasjon. Voksenkorpsene er svært viktige for NMF. De er gode forbilder for barn og unge i sitt lokalmiljø og har verdifull kunnskap om korpsdrift og frivillighet. NMF ønsker å motivere til bedre samarbeid mellom skolekorps og voksenkorps. Musikalsk er flere av voksenkorpsene i verdenstoppen og har hevdet seg godt i internasjonale konkurranser. NMF ønsker å synliggjøre voksenkorpsene for å vise at korpsene har et høyt nivå, og samtidig styrke deres rolle som forbilde og aktør i lokalmiljøet. NMF skal være en organisasjon med sunn økonomi med fokus på å skape gode tiltak som stimulerer til utvikling hos det enkelte medlemskorps. Vi skal ta vare på og videreutvikle vårt forhold til våre sponsorer og samarbeidspartnere for å styrke dette arbeidet. NMF ønsker også å videreføre sitt internasjonale engasjement i Sør-Afrika gjennom prosjektet PULSE, et prosjekt som har fokus på helsebringende effekter ved å spille i korps. NMF skal sette korps på dagsorden med kvalitet og opplæring, og ved å delta på samfunnsarenaer og synliggjøre aktiviteter i regi av medlemskorpsene og NMF skal vi oppfylle vår visjon "Alle snakker korps". Visjon Alle snakker korps Verdier Engasjert - Inkluderende - Inspirerende Vårt formål Norges Musikkorps Forbund skal gjøre musikkorps til en attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og voksne. Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for korpsene, tilby aktiviteter av høy kvalitet og synliggjøre korpsenes betydning. Gjennom vårt arbeid er vi en sentral bidragsyter til livslang læring, økt livskvalitet og kulturbygging i hele landet. NMF Øst Regionting side 11

12 Langtidsbudsjett Styrets forslag til langtidsbudsjett DRIFTSINNTEKTER Driftstilskudd og Prosjektstøtte Sponsorinntekter Arrangementsinntekter Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Lønn og sosiale utgifter Refusjon kostnader Annen driftskostnad SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansposter RESULTAT NMF Øst Regionting side 12

13 Organisasjonsplan for neste periode Saksnr. 5 Dato 26/03/15 Møtenr. Regionting 2015 Saksbehandler Øystein Bø Regionstyrets innstilling: Organisasjonsplanen vedtas av regiontinget. Øystein Bø (sign.) Regionleder Thor Olav Fjellhøi (sign.) Daglig leder Vedlegg: Styrets forslag til organisasjonsplan NMF Øst Regionting side 13

14 Innledning: Regiontinget skal i henhold til paragraf 4.4e i vedtektene, behandle Organisasjonsplan for perioden Saksutredning: Styret i NMF Øst skal settes sammen av representanter for korpsmiljøet i regionen. Styret bør ha kompetanse innenfor politisk arbeid, kulturpolitisk arbeid, arbeid med sponsorvirksomhet, strategisk planlegging, inkludering, administrasjon og økonomistyring. Styret i NMF Øst skal så langt som mulig jobbe med strategiske mål og langsiktig finansiering av de aktivitetene som NMF Øst tilbyr sine medlemmer. Den daglige driften av NMF Øst skal gjøres av administrasjonen under ledelse av daglig leder. Aktiviteter og prosjekter kan også bemannes av personer fra ulike deler av regionen. Dette for å øke korpsenes kontakt med regionen og skape forbindelser mellom korps og administrasjonen. NMF Øst Regionting side 14

15 Styret i NMF Øst - Organisasjonsplan Styret i NMF Øst skal settes sammen av representanter for korpsmiljøet i regionen. Styret bør ha kompetanse innenfor politisk arbeid, kulturpolitisk arbeid, arbeid med sponsorvirksomhet, strategisk planlegging, inkludering, administrasjon og økonomistyring. Styret i NMF Øst skal så langt som mulig jobbe med strategiske mål og langsiktig finansiering av de aktivitetene som NMF Øst tilbyr sine medlemmer. Den daglige driften av NMF Øst skal gjøres av administrasjonen under ledelse av daglig leder. Aktiviteter og prosjekter kan også bemannes av personer fra ulike deler av regionen. Dette for å øke korpsenes kontakt med regionen og skape forbindelser mellom korps og administrasjonen. Styret i NMF Øst består av: 1. Styreleder 2. Nestleder 3. Styremedlem 4. Styremedlem Akershus 5. Styremedlem Buskerud 6. Styremedlem Oslo 7. Styremedlem Østfold Regionen ønsker å fremme involvering fra og kontakt med ungdom i regionen. Ett av styremedlemmene skal være rekruttert inn som ungdomsrepresentant. Det er lagt opp til at alle varamedlemmer er ungdomskandidater. Det er etablert et styre i regionkorpset RØST. Det er lagt opp et system hvor rekruttering til regionstyret kan skje fra styret i RØST. Første steg på denne veien er at varamedlemmene til regionstyret bemannes med styremedlemmer fra RØST. Dette blir da også et naturlig steg på veien til styremedlem rolle i regionstyret for noen. På samme måte skal det være en kontakt og dialog med ungdomsrepresentanter innenfor drill miljøet. Det skal sikres at det rekrutteres ungdom både fra drill og musikkorpsene. Varamedlemmer har ikke møterett i regulære styremøter, men stiller i styret ved forfall over lengre tid eller at en av styrets medlemmer fratrer seg i løpet av valgperioden. Varamedlemmer skal holdes alminnelig orientert om styrets arbeid. Varamedlemmene inviteres til årlig strategi workshop sammen med styret og administrasjonen. Det velges følgende varamedlemmer. Varamedlem for Akershus Varamedlem for Buskerud Varamedlem for Oslo Varamedlem for Østfold NMF Øst Regionting side 15

16 Styrets oppgaver Styret i NMF Øst arbeid skal rettes inn mot 3 hovedoppgaver: Mål, visjoner og strategi Utarbeide mål og strategiske planer i samarbeid med administrasjonen Påse at mål og strategiske planer etterleves Gjennomgå virksomhetsplaner og budsjetter Kontrolloppgaver Vurdere regionens risikoprofil Påse at regionen etterlever et sunt kontrollmiljø med en tilfredsstillende intern kontroll Gjennomgå løpende økonomirapporter distribuert fra daglig leder. Vurdere regionens økonomiske utvikling og eventuelle tiltak som må iverksettes for å nå regionens mål. Påse at rapporter fra revisor blir kommunisert og vurdere eventuelle konsekvenser av disse Påse at lover, regler og retningslinjer og lignende etterleves Formelle forhold Påse en effektiv ansvars- og myndighetsfordeling, herunder sikre at det finnes instrukser og arbeidsbeskrivelser Vurdere om regionen har en effektiv ressursallokering Evaluere og følge opp daglig leder Avlegge regnskap og årsberetning Styreleder Styreleders oppgaver og ansvar Styreleder har et spesielt ansvar for at styret fungerer og at saker blir behandlet i styret på en skikkelig måte. Det betyr også at styrelederen har et særlig ansvar når det gjelder saksforberedelse og protokollering. I tillegg har styreleder plikt til å møte på regionstinget og åpne dette om styret ikke har valgt en annen. Denne møteplikten er naturlig da det er regionstinget som står over styrelederen. o Ansvarlig for at styret gjør jobben sin på en forsvarlig måte o Kalle inn til møter og lage møteplaner o Fordele arbeidsoppgaver i styret o Oppfølging av vedtak o Holde seg oppdatert på hva som foregår i organisasjonen Som styreleder har man det øverste ansvaret i organisasjonen og er ansvarlig for at den blir drevet forsvarlig. Dette innebærer at man sørger for at det til enhver tid foreligger planer for drift, fremtidsmål og at det er tilstrekkelig med personer i organisasjonen som kan sikre god drift. Kompetanse tilknyttet Styreleder Styreleder bør ha erfaring fra profesjonelt styrearbeid samt forståelse for de utfordringer som særskilt er tillagt styrearbeid i en frivillig organisasjon. Styreleder bør ha forretningsmessig forståelse samt kulturpolitisk interesse. Det vil være en fordel, men ikke et krav at styreleder har erfaring med drift av musikkorps og/eller drillkorps. NMF Øst Regionting side 16

17 Nestleder Nestleders oppgaver og ansvar Nestleder har et særlig ansvar for å jobbe med organisasjonens rammebetingelser både politisk og organisatorisk. I samarbeid med styreleder arbeide med å følge opp regionens handlingsplan. Nestleder rykker opp til Styreleder hvis Styreleder fratrer seg i valgperioden. Kompetanse tilknyttet nestleder Nestleder bør ha erfaring fra profesjonelt styrearbeid. Nestleder bør ha forretningsmessig forståelse samt kulturpolitisk interesse. Nestleder bør ha erfaring fra arbeid med offentlige myndigheter og arbeid med sponsorvirksomhet. Styremedlem Skal jobbe sammen med representantene for fylkene og administrasjonen i sitt arbeid med å følge opp regionens prioriterte områder i handlingsplanen. Kompetanse tilknyttet styremedlem Ha særlig erfaring fra arbeid med ett eller flere områder innenfor regionens handlingsplan Styremedlem Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold Styremedlemmene med ansvar for å representere fylkene de kommer fra har ansvar for kontakter på det fylkeskommunale nivå med sin fylkeskommune. Kompetanse tilknyttet fylkesvise Styremedlem Styremedlemmene og varamedlemmene kommer med styreerfaring fra godt drevne korps i det fylket de skal representere. Det er å foretrekke at et eller flere av styremedlemmene har erfaring fra områder som er prioritert innenfor regionens handlingsplan. En vesentlig fordel vil være om styremedlemmet er godt forankret i korpsbevegelsen og kjent utenfor sitt eget korps. Varamedlem for Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold Varamedlemmene for fylkesmedlemmene i styret kommer fra det fylke de representerer og har fortrinnsvis sin korpstilhørlighet i fylket de er valgt fra. Varamedlemmet for et fylkesmedlem trer inn i styret hvis den særskilte styrerepresentanten for et fylke fratrer eller rykker opp til Nestleder i løpet av valgperioden. Det er ønskelig at varamedlemmene representerer ungdom og at det på denne måten både er en dialogkanal og karrierevei for ungdom i organisasjonen. Medlemmer og Varamedlemmer som representerer Oslo disponerer Oslos midler i henhold til regionaliseringsplanen. Representasjon Styret bør være representert på de store arrangementene som NMF Øst står for. Alder og kjønn Styrets sammensetning bør reflektere samfunnet både når det gjelder alder og kjønn. NMF Øst skal tilstrebe seg å rekruttere minst en representant med en alder under 26 år. Fordelingen mellom kjønnene bør følge alminnelige regler. NMF Øst Regionting side 17

18 Arbeidsfordeling Administrasjonen ledes av daglig leder for region Øst. Administrasjonen utfører det operative arbeidet i henhold til godkjente planer og budsjetter. Ved avvik fra planer og eller budsjetter skal styre varsles slik at korrigerende tiltak kan settes inn. For å knytte fylkene og korpsene til region Øst skal regionstinget, styret og administrasjonen rekruttere frivillige til å delta i det prosjektrettede arbeidet region Øst driver. Slike prosjekter vil gå på tvers av fylkene og det vil være naturlig å rektrutere frivillige fra de fylkene som deltar i de enkelte prosjektene. Prosjektene skal organiseres slik at både de frivillige og administrasjonen opplever at de har mulighet til å påvirke prosjektenes innhold og gjennomføring. Prosjektorganisering med frivillige I en så stor region som NMF Øst vil de fleste arrangementer kunne bli så store at det kan være urealistisk at administrasjonen har kapasitet til å gjennomføre de uten hjelp. Det skal derfor etterstrebes at det rekrutteres frivillige fra de forskjellige fylkene som administrasjonen kan inkludere innenfor de enkelte områdene som NMF Øst har prosjekter på. Prosjekter som etableres på tvers av fylkene i regionen kan og bør bemannes med frivillige fra de forskjellige fylkene, men ikke alle fylker må være representert i alle prosjekter. Figuren over viser bare eksempler på prosjekter som NMF Øst ønsker å levere og listen er ikke utfyllende på noen måte. Selv om deltagelse i prosjekter er frivillig, må det opplyses til korpsene direkte og på regionsting og ved valgkomiteens arbeid hvilke muligheter hver enkelt har til å kunne bidra til regionens beste. Rekrutteringen til dette arbeidet er alles ansvar. NMF Øst Regionting side 18

19 Valg av styre og komiteer Saksnr. 6 Dato 26/03/15 Møtenr. Regionting 2015 Saksbehandler Valgkomiteen Regionstyrets innstilling: Øystein Bø (sign.) Regionleder Thor Olav Fjellhøi (sign.) Daglig leder Vedlegg: Valgkomiteens innstilling til regionstyre Valgkomiteens innstilling til kontrollkomité Regionstyrets innstilling til valgkomité NMF Øst Regionting side 19

20 Valgkomiteens innstilling til regionstyre : Styreleder Øystein Bø, gjenvalg Konnerud Skolekorps Nestleder Sigvald Refsum, gjenvalg Romerike Drillkorps Styremedlem Yris Moreno, ny Grünerløkka Skoles Musikkorps Styremedlem Oslo Olav Raanaas Moen, gjenvalg Ullevål Skoles Musikkorps Styremedlem Akershus Erik de Mora, ny Heggedal og Blakstad skolekorps Styremedlem Østfold Nora C. Huth, ny Sarpsborg Jente- & Guttekorps Styremedlem Buskerud Jon A. Steen, gjenvalg Drammen Konsertorkester Varamedlem Oslo Anton Kalstadstuen, ny Karlsrud Skoles Musikkorps Varamedlem Akershus Guro Skullerud, ny Langhus Skolekorps Varamedlem Østfold Emilie Røsnæs, ny Idd Skolemusikkorps Varamedlem Buskerud Håkon Schulte, ny Høvik og Lier Skolekorps Valgkomiteens innstilling til kontrollkomité : Leder Bjørn Lillekjendlie, gjenvalg Eikeli og Eiksmarka skolekorps Medlem Ann Kristin Adolfsen, ny Lisleby Musikkorps Medlem Torill Fausken, ny Bjølsen Ungdomskorps Regionstyrets innstilling til valgkomité : Leder Jacob L. Falck, gjenvalg Kampen Janitsjarorkester Medlem Svein Fossum, ny Tranby Skolekorps Medlem Trude Bjerkeseth, ny Sinsen Musikkorps Medlem Bård Granerud, ny Nordby Skolekorps NMF Øst Regionting side 20

21 Valg av delegater til landsmøtet Saksnr. 7 Dato 26/03/15 Møtenr. Regionting 2015 Saksbehandler Styret Regionstyrets innstilling: Regionstyrets forslag til landsmøtedelegasjon vedtas av regiontinget. Regionstyret får mandat til å supplere delegasjonen om dette blir aktuelt. Øystein Bø (sign.) Regionleder Thor Olav Fjellhøi (sign.) Daglig leder Vedlegg: NMF Øst Regionting side 21

22 Innledning: Regiontinget skal i henhold til paragraf 4.4g i vedtektene, velge landsmøtedelegasjon til NMFs landsmøte i 2016: Valgte styre- og varamedlemmer skal representere NMF Øst på landsmøtet i NMF. Dersom regionen har rett på ytterligere delegater til landsmøtet, velges også disse på regiontinget. Styret kan utpeke ytterligere landsmøtedelegater dersom ikke alle delegater valgt på regiontinget kan møte. Saksutredning: NMF Øst hadde i 2014 seksten (16) delegater. Det er nærliggende å tro at man har det samme neste år. Regionene har rett på representasjon ut fra følgende modell: - En delegat pr. påbegynte 1000 betalende medlemmer Regionstyret består av syv medlemmer, pluss fire varamedlemmer. Det er derfor nødvendig at regiontinget velger en fullstendig delegasjon, basert på forrige års antall delegater. Regionstyrets forslag til landsmøtedelegasjon, i prioritert rekkefølge: - Regionstyre, med varamedlemmer 11 personer - Valgkomité 4 personer - Kontrollkomité 3 personer Landsmøtet vil i 2016 bli arrangert i Kristiansand. NMF Øst Regionting side 22

Årsmelding NMF Øst 2014 Regionstyrets arbeid i 2014 Region Øst ble etablert ved regiontinget i april 2013. Styret har både i årene 2013 og 2014 hatt et sterkt fokus på å etablere et bærekraftig økonomisk

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b:

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b: Protokoll Landsmøte Norsk kulturforum Onsdag 5. juni 2013 kl. 0900 1200, Rica Hotell Narvik Sak 1/2013: Konstituering Innkalling og saksliste godkjennes Som dirigenter velges: Anders Jaarvik og Randi Langøigjelten

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer