PARVEST STEP 90 EURO. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PARVEST STEP 90 EURO. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009"

Transkript

1 Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet) og underfondet. Dersom du vil ha mer informasjon, kan du til enhver tid og uten omkostninger få de siste gjeldende versjonene av prospektet samt års- og halvårsrapportene ved henvendelse til SICAV-selskapets hovedkontor, eller på All referanse til vedlegg eller kapitler i dokumentet skal anses som referanse til det komplette prospektet. F O R V A L T N I N G O G R E F E R A N S E V A L U T A Forvalter BNP Paribas Asset Management, Paris, Frankrike Referansevaluta EUR I N V E S T E R I N G S P O L I T I K K O G R I S I K O Investeringsmål: På den ene side å øke verdien av underfondets eiendeler gjennom delvis deltakelse på aksjemarkedet i euro-sonen, og på den annen side å redusere risikoen for nedgang i underfondets NAV. Investeringspolitikk: Underfondet PARVEST Step 90 Euro skal investere hovedsakelig i kurver av aksjer (med dette menes et utvalg av aksjer som er med i indeksen Euro Stoxx 50) og i verdipapirer med fast rente eller pengemarkedsinstrumenter i euro. De resterende eiendelene kan investeres i aksjer, verdipapirer med fast rente eller pengemarkedsinstrumenter andre enn dem som er angitt i underfondets hovedpolitikk, i likvide midler eller kortsiktige innskudd. Garantien fornyes automatisk hvert år og varer i maks. 5 år (med opphør 16 desember 2013). I de to siste månedene før avvikling eller sammenslåing av et underfond finnes muligheten til å avvike fra bestemmelsene i investeringspolitikken beskrevet her. Underfondenes risikoprofil: Potensielle investorer bør lese nøye gjennom prospektet i sin helhet før de gjør noen investering. Det kan ikke gis noen garanti for at målsetningene for investeringene til SICAV underfond nås, og avkastningen som er oppnådd tidligere, er ingen garanti for fremtidig avkastning. Alle investeringer kan også påvirkes av endringer i reglene for kontroll av valutakurser, beskatning eller vilkår for økonomisk politikk og pengepolitikk. Til slutt informeres investoren om at underfondenes avkastning kan være i uoverensstemmelse med målsetningene, og at kapitalen som investeres (minus tegningsgebyrer), kanskje ikke kan tilbakebetales i sin helhet. Risikoer som gjelder spesifikt for underfondet er beskrevet nedenfor. Aksjerisiko: Det kan være betydelige og voldsomme kurssvingninger på aksjemarkedet som får direkte innvirkning på utviklingen av likviditetsverdien til underfondet. Derfor kan det særlig i perioder med sterk volatilitet på aksjemarkedet bli store endringer i likviditetsverdien til underfondet, både ved oppgang og nedgang. Renterisiko: Investeringer i obligasjoner eller andre gjeldspapirer kan bli gjenstand for betydelige endringer både ved oppgang og nedgang i forbindelse med svingninger i rentenivået. Vanligvis øker kursen på gjeldspapirer med fast rente når renten går ned, og minsker når renten går opp. Effekten av en renteendring vurderes etter kriteriet "sensibilitet". Sensibiliteten måler virkningen en renteendring på 1% kan ha på underfondets likviditetsverdi. En sensibilitet på 2 ved en renteøkning på 1% betyr derfor en reduksjon på ca. 2% i underfondets likviditetsverdi. 1

2 Kredittrisiko: Denne risikoen er knyttet til en utsteders evne til å betjene gjelden sin. En nedgang i ratingen for en emisjon eller en utsteder kan medføre en reduksjon i verdien på de aktuelle gjeldspapirene som underfondet investerer i. Denne risikoen blir større eller mindre i henhold til kvaliteten på verdipapirene i porteføljen: verdipapirer som er Investment Grade (dvs. god kvalitet) eller Below Investment Grade (med lav kredittkvalitet) (jf. avsnitt 10. (e) i prospektet Risikoer knyttet til forvaltningsstrategier Risikoer knyttet til verdipapirer som er Below Investment Grade ) Når begrepene Investment Grade eller Below Investment Grade er nevnt i investeringspolitikken til et underfond, menes kredittkvaliteten til lånetakerne (stater og/eller selskaper): (1) begrepet Investment Grade svarer til ratinger fra AAA til BBB- på skalaen til Standard & Poor s, eller fra Aaa til Baa på skalaen til Moody s (2) Begrepet Below Investment Grade svarer til ratinger under BB på skalaen til Standard & Poor s, eller under Ba på skalaen til Moody s. Vederlagsrisiko: Denne risikoen er knyttet til kvaliteten på vederlaget som forvaltningsselskapet bruker i forhandling av enten vilkår/levering for finansielle instrumenter eller inngåelse av terminkontrakter for finansielle instrumenter. Denne risikoen er knyttet til vederlagets evne til å overholde forpliktelsene (for eksempel betaling, levering, innløsning). Risikoer knyttet til derivater: For å optimalisere avkastningen på porteføljen og/eller øke spredningen, har underfondet tillatelse til å bruke metoder og derivater i henhold til vilkårene som er beskrevet i vedlegg I og II i prospektet (herunder kjøpsretter til verdipapirer, bytteavtaler for verdipapirer, renter, valuta, inflasjon, volatilitet og andre finansielle derivatinstrumenter, contracts for difference (CFD), credit default swaps (CDS), terminkontrakter, opsjoner på verdipapirer, renter eller terminkontrakter osv.). Underfondet pådrar seg risikoer og kostnader knyttet til disse investeringene. Underfondets bruk av slike metoder og instrumenter til andre formål enn sikring øker risikoen for volatilitet og kan medføre vederlagsrisiko. Underfondet kan dessuten utføre direkte transaksjoner i termin- og kontantkontrakter i indekser eller andre finansielle instrumenter samt i indeksbytter eller bytter av andre finansielle instrumenter der førsteklasses banker eller børsforetak som har spesialisert seg på slike handler, opptrer som motpart. Selv om de tilsvarende markedene ikke nødvendigvis anses for å være flyktigere enn andre terminmarkeder, har aktørene dårligere vern mot mislighold i transaksjoner på disse markedene, for kontraktene det handles i, er ikke sikret ved garantier fra en oppgjørssentral. Investorprofil: Andeler i SICAV-selskapets underfond tilbys både til private kunder og institusjonelle kunder. Sistnevnte får tilgang til en spesifikk andelskategori når deres investeringer overstiger en bestemt grense. Garanti: BNP Paribas S.A. garanterer overfor de andelseierne i underfondet PARVEST STEP 90 Euro som anmoder om innløsning av sine andeler, en innløsningskurs per andel som til enhver tid er lik den terskelen som gjelder på en gitt evalueringsdag (heretter kalt «gjeldende terskel»). I henhold til garantivilkårene skal garantisten, dersom NAV faller under gjeldende terskel, betale differansen mellom gjeldende terskel og NAV per andel fastsatt på den aktuelle evalueringsdagen. Gjeldende terskel skal revideres på følgende datoer ( revideringsdatoer ): a)på den årlige utløpsdatoen for garantien, dvs. desember hvert år, skal gjeldende terskel erstattes av en ny terskel som tilsvarer 90% av NAV fastsatt 16. desember eller foregående bankdag (dersom 16. desember ikke er en bankdag). Den nye terskelen trer i kraft første bankdag etter årsdagen for garantien. Den nye terskelen kan være lavere eller høyere enn den opprinnelige terskelen eller den tidligere fastsatte terskelen. b)hver gang NAV viser en økning på 10% i forhold til den NAV som ligger til grunn for fastsettelsen av gjeldende terskel, erstattes gjeldende terskel med en ny terskel som trer i kraft på revideringsdatoen, og som tilsvarer 90% av NAV på denne datoen. Le Seuil ne pourra être ajusté à la baisse qu'à chaque terme annuel de la garantie. Forvalteren skal informere garantisten om enhver revidering av gjeldende terskel. Underfondets garanti gis for en periode på ett år, og utløper 16. desember hvert år. Garantien fornyes automatisk hvert år og varer i maks. 5 år (med opphør 16 desember 2013), med mindre garantisten bestemmer seg for ikke å forlenge garantien eller opphever den i henhold til vilkårene i det komplette prospektet. Le garant peut décider de renouveler la garantie à l'échéance des 5 ans. 2

3 A K T I V E A N D E L S K A T E G O R I E R Andelskategori Vekstandeler Utbytteandeler Tilbys til Classic Ja Nei Fysiske og juridiske personer A V K A S T N I N G Avkastningene beregnes per kalenderår for underfonde som har eksistert minst et helt kalenderår og er uten omkostninger. Eventuelle utgifter og gebyrer i forbindelse med tegning eller innløsning av andeler blir imidlertid ikke medregnet. SICAV-selskapets investeringer påvirkes av markedssvingninger, og investorene risikerer derfor å få igjen mindre enn det de har investert. Tidligere avkastninger gir ingen indikasjon på fremtidige resultater. Avkastning per (netto etter omkostninger) Kategori Classic 9,59% 9,54% 3,07% -2,78% M I N I M U M S I N V E S T E R I N G E R Andelskategori Minste tegningsbeløp ved førstegangstegning og minste innehav av andeler Classic 1 andel (også minimum for konverteringer) 1 andel Minstetegning ved senere tegning P R O V I S J O N E R O G G E B Y R E R Tegnings-, innløsnings- og konverteringsprovisjoner/-gebyrer: Disse provisjonene/gebyrene gjelder for investorene ved ovennevnte transaksjoner. Konverteringsgebyret blir om nødvendig pålagt i tillegg til eventuelle tegnings- og/eller innløsningsprovisjoner. Provisjoner til fondet Tegningsprovisjon Maks. innløsningsgebyr for innløsninger/konverteringer som dreier seg om mer enn 10% av det gjeldende underfondets eiendeler en gitt verdisettingsdag Maks. innløsningsprovisjon for andre transaksjoner Classic 1% Gebyrer til distributørene Maks. tegningsgebyr 5% Maks. innløsningsgebyr Konverteringsgebyr innenfor ett og samme underfond, mellom andelskategorier og andelsklasser Maks. konverteringsgebyr mellom underfond, innenfor én og samme kategori eller mellom godkjente kategorier Maks. distribusjonsgebyr per år Classic i) 2% eller ii) differansen mellom det maksimale tegningsgebyret og satsen ved førstegangstegning 3

4 Årlige provisjoner og gebyrer (total expense ratio eller TER): Disse provisjonene og gebyrene er proratariske i forhold til gjennomsnittlige netto eiendeler i et gitt regnskapsår og uttrykkes som en prosentandel av disse eiendelene. Andelskategori Maks. forvaltningsgebyr 1 Avkastningsgebyr Maks. andre kostnader 2 Classic 1,50% Nei 0,50% 1,67% TER for regnskapsåret Beregnet på grunnlag av gjennomsnittlige netto eiendeler for hver andelskategori i løpet av den foregående måneden. Dette gebyret inkluderer gebyrer som betales til forvalterne og underforvalterne. Omfatter alle øvrige utgifter (revisor, kunngjøring av NAV, registreringsavgift osv.) og gebyrer (depotmottaker, forvaltningsselskap og eventuelt årlig distribusjonsgebyr osv.) med unntak av utgifter og gebyrer knyttet til transaksjoner. P O L I T I K K N Å R D E T G J E L D E R T R A N S A K S J O N E R Nettoverdi (NAV): Til hver ukedag som er en bankdag i () hører det en NAV som er datert denne, og som beregnes og kunngjøres den første bankdagen etter denne ("beregningsdag for NAV"). Tegnings-, innløsnings- og konverteringsordrer behandles på grunnlag av en ukjent NAV, i henhold til reglene nedenfor. Det er kun bankdagene i som tas i betraktning, og det nevnte klokkeslettet er i -tid: Sentralisering av ordrer 1 NAV-dato for utføring av ordrer Dato for beregning og kunngjøring av NAV Betalingsdato Valutaer for notering av NAV og betaling av tegning/innløsning Kl på J = Verdisettingsdag Dagen etter (J+1) Maks. fire virkedager etter (J+4) EUR og USD 1 Konverteringsordrer (til og fra underfond der sentraliseringen av ordrer er fastsatt til kl dagen før ) må være mottatt innen kl dagen før. Andelene i underfondet kan tegnes og innløses til NAV på gjeldende verdisettingsdag. Gjeldende NAV ved tegning kan økes med en tegningsprovisjon og/eller et tegnings- eller distribusjonsgebyr. NAV ved innløsning kan reduseres med et innløsningsgebyr som betales til distributøren, og/eller en innløsningsprovisjon som betales til SICAV-selskapet. Andelskategoriene og -klassene som kan tegnes gjennom en personlig spareplan, vil i påkommende tilfeller være angitt i prospektene og/eller i tilleggene til prospektene og/eller i tegningsblankettene som får anvendelse i land der markedsføring er tillatt. Kostnadene og gebyrene knyttet til en personlig spareplan kan aldri utgjøre mer enn en tredel av det betalte beløpet i det første året av den personlige spareplanen. Opplysninger om samtlige nettoverdier (NAV) kan fås ved henvendelse til SICAV-selskapets hovedkontor, hos forvaltningsselskapet, i bankene som fungerer som betalingsagenter, og på hjemmesiden Konvertering av andeler til andeler i andre underfond: Vilkårene for tegning og innløsning gjelder også for konvertering av andeler. Konvertering kan beskrives som en innløsningsog tegningstransaksjon på én og samme tid. Dermed kan en slik transaksjon kun behandles på den første felles for begge de berørte underfondene. Konvertering av andeler er kun mulig når kravene som gjelder for den nye kategorien/klassen (minste tegningsbeløp, type investorer osv.), er oppfylt. 4

5 S K A T T E M E S S I G E F O R H O L D I henhold til gjeldende rett og praksis er SICAV-selskapet pliktig til å betale en årlig registreringsavgift. Per dette prospektets dato er den årlige satsen på 0,05%, unntatt for underfondene PARVEST Short Term (CHF), PARVEST Short Term (Dollar), PARVEST Short Term (Euro) og PARVEST Short Term (Sterling), kategori M og andelskategorier som kun tilbys til institusjoner og foretak for kollektiv investering (som presisert i kapittel IV.1.A), som er underlagt en årlig sats på 0,01%. Denne avgiften skal betales hvert kvartal og beregnes på grunnlag av SICAV-selskapets netto eiendeler ved utgangen av det aktuelle kvartalet. Inntekt som SICAV-selskapet får, kan være skattepliktig i opprinnelseslandet, og tilfaller SICAV-selskapet etter at skatten er trukket fra. Denne kan verken utgiftsføres eller kreves tilbakebetalt. Siden 1. juli 2005, i henhold til luxembourgsk lov av 21. juni 2005 som innlemmet i luxembourgsk rett EU-direktivet 2003/48/EF av 3. juni 2003 om skatt på inntekt fra sparing i form av renter, ilegges det kildeskatt på inntekt fra sparing i form av renter som utbetales av en betalingsagent i til faktiske mottakere, fysiske personer som skatter til et annet EU-medlemsland. I blir slike inntekter gjenstand for en kildeskatt på 15% frem til 30. juni 2008, 20% frem til 30. juni 2011 og 35% fra 1. juli Tegnere må selv oppgi de opplysningene som måtte være nødvendige i det landet de skatter til. G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R Juridisk status Underfond i PARVEST. PARVEST er et investeringsselskap med variabel kapital (SICAV) som har flere underfond. Det er underlagt luxembourgsk rett, og er etablert av BNP Paribas-gruppen. SICAV-selskapet er godkjent i samsvar med luxembourgsk lov av 20. desember 2002 om foretak for kollektiv investering. SICAV-selskapet ble stiftet i den 27. mars 1990 for et ubegrenset tidsrom. Regnskapsår Regnskapsåret begynner 1. mars hvert år og slutter den siste dagen i februar hvert år. Hovedkontor Markedsfører BNP Paribas SA., 16, boulevard des Italiens, F Paris, Frankrike Forvalter BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F Paris, Frankrike Depotmottaker BNP Paribas Securities Services, succursale de, Revisor PricewaterhouseCoopers, 400, route d Esch, L-1014, Kontrollorgan Commission de Surveillance du Secteur Financier, 110, route d Arlon, L-2991, Forvaltningsselskap BNP Paribas Asset Management, 5

Morgan Stanley Investeringsfond

Morgan Stanley Investeringsfond I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Morgan Stanley Investeringsfond Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) Forenklet Prospekt Desember 2011 Morgan Stanley Investment Funds

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER Som kunde må du være kjent med at: handel med finansielle instrumenter skjer på din egen risiko du må selv sette deg

Detaljer

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT 1. Opplysninger om verdipapirfondet Fondsfinans Kreditt Organisasjonsnummer: 998 993 652. Startdato. 2. mai 2013. Vedtekter: Fondet er en egen juridisk enhet

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Putnam World Trust. Halvårsrapport

Putnam World Trust. Halvårsrapport Putnam World Trust 31 12 11 Halvårsrapport Rapport og urevidert regnskap for perioden som ble avsluttet. Et Paraplyfond autorisert av den irske sentralbanken og stiftet som et foretak for kollektiv investering

Detaljer

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007)

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007) Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter (1. november 2007) 1 1) Generell inform asjon om risiko ved finansielle instrumenter Handel med finansielle instrumenter,

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Prospekt Januar 2015 Franklin Templeton Investment Funds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE REGISTRERT I LUXEMBOURG FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Société d investissement å capital variable

Detaljer

Putnam World Trust. Årsrapport

Putnam World Trust. Årsrapport Putnam World Trust 30 06 11 Årsrapport Rapport og reviderte regnskap for året som ble avsluttet. Et Paraplyfond autorisert av den irske sentralbanken og stiftet som et foretak for kollektiv investering

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

Pharos High Yield Verdipapirfond

Pharos High Yield Verdipapirfond VEDTEKTER FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Pharos High Yield Verdipapirfond ("Fondet") er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER 1. AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND 1.1 Handel Handel

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II)

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Putnam World Trust (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Prospekt 2. september 2008 Et Paraplyfond stiftet som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer i samsvar med EUs regulativer

Detaljer

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ Obligasjoner - et sikkert, men spennende alternativ Innhold 1. Innledning 3 2. Obligasjoner 5 2.1 Ulike typer obligasjoner 5 2.2 Hva bestemmer kursen? 5 3. Obligasjonsmarkedet 7 3.1 Det norske markedet

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

Til andelseierne i ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

Til andelseierne i ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Viktig informasjon til investorene Ordliste

Viktig informasjon til investorene Ordliste Viktig informasjon til investorene Ordliste Begreper Absolutt avkastning Definisjoner Økningen eller reduksjonen i verdi (uttrykt i prosent av netto aktivaverdi) som et underfond oppnår over en gitt tidsperiode,

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

1. Opplysninger om forvaltningsselskapet

1. Opplysninger om forvaltningsselskapet Dette prospektet er utarbeidet etter forskrift til verdipapirfondloven av 21. desember 2011 nr. 1467, med hjemmel i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44. Prospektets formål er å gi den informasjon

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge I

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge I Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge I Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Sammendrag I andre kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 7,74 prosent målt i den valutakurven som svarer til

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

Eika Kapitalforvaltning AS. O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 9 8 4 8 9 1 7 7 6

Eika Kapitalforvaltning AS. O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 9 8 4 8 9 1 7 7 6 Prospekt Verdipapirfondet Eika Balansert F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 5. a u g u s t 2 0 0 2 O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 9 8 4 8 9 1 7 7 6 B e t e g n e l s e : I n t e r n a

Detaljer