PARVEST STEP 90 EURO. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PARVEST STEP 90 EURO. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009"

Transkript

1 Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet) og underfondet. Dersom du vil ha mer informasjon, kan du til enhver tid og uten omkostninger få de siste gjeldende versjonene av prospektet samt års- og halvårsrapportene ved henvendelse til SICAV-selskapets hovedkontor, eller på All referanse til vedlegg eller kapitler i dokumentet skal anses som referanse til det komplette prospektet. F O R V A L T N I N G O G R E F E R A N S E V A L U T A Forvalter BNP Paribas Asset Management, Paris, Frankrike Referansevaluta EUR I N V E S T E R I N G S P O L I T I K K O G R I S I K O Investeringsmål: På den ene side å øke verdien av underfondets eiendeler gjennom delvis deltakelse på aksjemarkedet i euro-sonen, og på den annen side å redusere risikoen for nedgang i underfondets NAV. Investeringspolitikk: Underfondet PARVEST Step 90 Euro skal investere hovedsakelig i kurver av aksjer (med dette menes et utvalg av aksjer som er med i indeksen Euro Stoxx 50) og i verdipapirer med fast rente eller pengemarkedsinstrumenter i euro. De resterende eiendelene kan investeres i aksjer, verdipapirer med fast rente eller pengemarkedsinstrumenter andre enn dem som er angitt i underfondets hovedpolitikk, i likvide midler eller kortsiktige innskudd. Garantien fornyes automatisk hvert år og varer i maks. 5 år (med opphør 16 desember 2013). I de to siste månedene før avvikling eller sammenslåing av et underfond finnes muligheten til å avvike fra bestemmelsene i investeringspolitikken beskrevet her. Underfondenes risikoprofil: Potensielle investorer bør lese nøye gjennom prospektet i sin helhet før de gjør noen investering. Det kan ikke gis noen garanti for at målsetningene for investeringene til SICAV underfond nås, og avkastningen som er oppnådd tidligere, er ingen garanti for fremtidig avkastning. Alle investeringer kan også påvirkes av endringer i reglene for kontroll av valutakurser, beskatning eller vilkår for økonomisk politikk og pengepolitikk. Til slutt informeres investoren om at underfondenes avkastning kan være i uoverensstemmelse med målsetningene, og at kapitalen som investeres (minus tegningsgebyrer), kanskje ikke kan tilbakebetales i sin helhet. Risikoer som gjelder spesifikt for underfondet er beskrevet nedenfor. Aksjerisiko: Det kan være betydelige og voldsomme kurssvingninger på aksjemarkedet som får direkte innvirkning på utviklingen av likviditetsverdien til underfondet. Derfor kan det særlig i perioder med sterk volatilitet på aksjemarkedet bli store endringer i likviditetsverdien til underfondet, både ved oppgang og nedgang. Renterisiko: Investeringer i obligasjoner eller andre gjeldspapirer kan bli gjenstand for betydelige endringer både ved oppgang og nedgang i forbindelse med svingninger i rentenivået. Vanligvis øker kursen på gjeldspapirer med fast rente når renten går ned, og minsker når renten går opp. Effekten av en renteendring vurderes etter kriteriet "sensibilitet". Sensibiliteten måler virkningen en renteendring på 1% kan ha på underfondets likviditetsverdi. En sensibilitet på 2 ved en renteøkning på 1% betyr derfor en reduksjon på ca. 2% i underfondets likviditetsverdi. 1

2 Kredittrisiko: Denne risikoen er knyttet til en utsteders evne til å betjene gjelden sin. En nedgang i ratingen for en emisjon eller en utsteder kan medføre en reduksjon i verdien på de aktuelle gjeldspapirene som underfondet investerer i. Denne risikoen blir større eller mindre i henhold til kvaliteten på verdipapirene i porteføljen: verdipapirer som er Investment Grade (dvs. god kvalitet) eller Below Investment Grade (med lav kredittkvalitet) (jf. avsnitt 10. (e) i prospektet Risikoer knyttet til forvaltningsstrategier Risikoer knyttet til verdipapirer som er Below Investment Grade ) Når begrepene Investment Grade eller Below Investment Grade er nevnt i investeringspolitikken til et underfond, menes kredittkvaliteten til lånetakerne (stater og/eller selskaper): (1) begrepet Investment Grade svarer til ratinger fra AAA til BBB- på skalaen til Standard & Poor s, eller fra Aaa til Baa på skalaen til Moody s (2) Begrepet Below Investment Grade svarer til ratinger under BB på skalaen til Standard & Poor s, eller under Ba på skalaen til Moody s. Vederlagsrisiko: Denne risikoen er knyttet til kvaliteten på vederlaget som forvaltningsselskapet bruker i forhandling av enten vilkår/levering for finansielle instrumenter eller inngåelse av terminkontrakter for finansielle instrumenter. Denne risikoen er knyttet til vederlagets evne til å overholde forpliktelsene (for eksempel betaling, levering, innløsning). Risikoer knyttet til derivater: For å optimalisere avkastningen på porteføljen og/eller øke spredningen, har underfondet tillatelse til å bruke metoder og derivater i henhold til vilkårene som er beskrevet i vedlegg I og II i prospektet (herunder kjøpsretter til verdipapirer, bytteavtaler for verdipapirer, renter, valuta, inflasjon, volatilitet og andre finansielle derivatinstrumenter, contracts for difference (CFD), credit default swaps (CDS), terminkontrakter, opsjoner på verdipapirer, renter eller terminkontrakter osv.). Underfondet pådrar seg risikoer og kostnader knyttet til disse investeringene. Underfondets bruk av slike metoder og instrumenter til andre formål enn sikring øker risikoen for volatilitet og kan medføre vederlagsrisiko. Underfondet kan dessuten utføre direkte transaksjoner i termin- og kontantkontrakter i indekser eller andre finansielle instrumenter samt i indeksbytter eller bytter av andre finansielle instrumenter der førsteklasses banker eller børsforetak som har spesialisert seg på slike handler, opptrer som motpart. Selv om de tilsvarende markedene ikke nødvendigvis anses for å være flyktigere enn andre terminmarkeder, har aktørene dårligere vern mot mislighold i transaksjoner på disse markedene, for kontraktene det handles i, er ikke sikret ved garantier fra en oppgjørssentral. Investorprofil: Andeler i SICAV-selskapets underfond tilbys både til private kunder og institusjonelle kunder. Sistnevnte får tilgang til en spesifikk andelskategori når deres investeringer overstiger en bestemt grense. Garanti: BNP Paribas S.A. garanterer overfor de andelseierne i underfondet PARVEST STEP 90 Euro som anmoder om innløsning av sine andeler, en innløsningskurs per andel som til enhver tid er lik den terskelen som gjelder på en gitt evalueringsdag (heretter kalt «gjeldende terskel»). I henhold til garantivilkårene skal garantisten, dersom NAV faller under gjeldende terskel, betale differansen mellom gjeldende terskel og NAV per andel fastsatt på den aktuelle evalueringsdagen. Gjeldende terskel skal revideres på følgende datoer ( revideringsdatoer ): a)på den årlige utløpsdatoen for garantien, dvs. desember hvert år, skal gjeldende terskel erstattes av en ny terskel som tilsvarer 90% av NAV fastsatt 16. desember eller foregående bankdag (dersom 16. desember ikke er en bankdag). Den nye terskelen trer i kraft første bankdag etter årsdagen for garantien. Den nye terskelen kan være lavere eller høyere enn den opprinnelige terskelen eller den tidligere fastsatte terskelen. b)hver gang NAV viser en økning på 10% i forhold til den NAV som ligger til grunn for fastsettelsen av gjeldende terskel, erstattes gjeldende terskel med en ny terskel som trer i kraft på revideringsdatoen, og som tilsvarer 90% av NAV på denne datoen. Le Seuil ne pourra être ajusté à la baisse qu'à chaque terme annuel de la garantie. Forvalteren skal informere garantisten om enhver revidering av gjeldende terskel. Underfondets garanti gis for en periode på ett år, og utløper 16. desember hvert år. Garantien fornyes automatisk hvert år og varer i maks. 5 år (med opphør 16 desember 2013), med mindre garantisten bestemmer seg for ikke å forlenge garantien eller opphever den i henhold til vilkårene i det komplette prospektet. Le garant peut décider de renouveler la garantie à l'échéance des 5 ans. 2

3 A K T I V E A N D E L S K A T E G O R I E R Andelskategori Vekstandeler Utbytteandeler Tilbys til Classic Ja Nei Fysiske og juridiske personer A V K A S T N I N G Avkastningene beregnes per kalenderår for underfonde som har eksistert minst et helt kalenderår og er uten omkostninger. Eventuelle utgifter og gebyrer i forbindelse med tegning eller innløsning av andeler blir imidlertid ikke medregnet. SICAV-selskapets investeringer påvirkes av markedssvingninger, og investorene risikerer derfor å få igjen mindre enn det de har investert. Tidligere avkastninger gir ingen indikasjon på fremtidige resultater. Avkastning per (netto etter omkostninger) Kategori Classic 9,59% 9,54% 3,07% -2,78% M I N I M U M S I N V E S T E R I N G E R Andelskategori Minste tegningsbeløp ved førstegangstegning og minste innehav av andeler Classic 1 andel (også minimum for konverteringer) 1 andel Minstetegning ved senere tegning P R O V I S J O N E R O G G E B Y R E R Tegnings-, innløsnings- og konverteringsprovisjoner/-gebyrer: Disse provisjonene/gebyrene gjelder for investorene ved ovennevnte transaksjoner. Konverteringsgebyret blir om nødvendig pålagt i tillegg til eventuelle tegnings- og/eller innløsningsprovisjoner. Provisjoner til fondet Tegningsprovisjon Maks. innløsningsgebyr for innløsninger/konverteringer som dreier seg om mer enn 10% av det gjeldende underfondets eiendeler en gitt verdisettingsdag Maks. innløsningsprovisjon for andre transaksjoner Classic 1% Gebyrer til distributørene Maks. tegningsgebyr 5% Maks. innløsningsgebyr Konverteringsgebyr innenfor ett og samme underfond, mellom andelskategorier og andelsklasser Maks. konverteringsgebyr mellom underfond, innenfor én og samme kategori eller mellom godkjente kategorier Maks. distribusjonsgebyr per år Classic i) 2% eller ii) differansen mellom det maksimale tegningsgebyret og satsen ved førstegangstegning 3

4 Årlige provisjoner og gebyrer (total expense ratio eller TER): Disse provisjonene og gebyrene er proratariske i forhold til gjennomsnittlige netto eiendeler i et gitt regnskapsår og uttrykkes som en prosentandel av disse eiendelene. Andelskategori Maks. forvaltningsgebyr 1 Avkastningsgebyr Maks. andre kostnader 2 Classic 1,50% Nei 0,50% 1,67% TER for regnskapsåret Beregnet på grunnlag av gjennomsnittlige netto eiendeler for hver andelskategori i løpet av den foregående måneden. Dette gebyret inkluderer gebyrer som betales til forvalterne og underforvalterne. Omfatter alle øvrige utgifter (revisor, kunngjøring av NAV, registreringsavgift osv.) og gebyrer (depotmottaker, forvaltningsselskap og eventuelt årlig distribusjonsgebyr osv.) med unntak av utgifter og gebyrer knyttet til transaksjoner. P O L I T I K K N Å R D E T G J E L D E R T R A N S A K S J O N E R Nettoverdi (NAV): Til hver ukedag som er en bankdag i () hører det en NAV som er datert denne, og som beregnes og kunngjøres den første bankdagen etter denne ("beregningsdag for NAV"). Tegnings-, innløsnings- og konverteringsordrer behandles på grunnlag av en ukjent NAV, i henhold til reglene nedenfor. Det er kun bankdagene i som tas i betraktning, og det nevnte klokkeslettet er i -tid: Sentralisering av ordrer 1 NAV-dato for utføring av ordrer Dato for beregning og kunngjøring av NAV Betalingsdato Valutaer for notering av NAV og betaling av tegning/innløsning Kl på J = Verdisettingsdag Dagen etter (J+1) Maks. fire virkedager etter (J+4) EUR og USD 1 Konverteringsordrer (til og fra underfond der sentraliseringen av ordrer er fastsatt til kl dagen før ) må være mottatt innen kl dagen før. Andelene i underfondet kan tegnes og innløses til NAV på gjeldende verdisettingsdag. Gjeldende NAV ved tegning kan økes med en tegningsprovisjon og/eller et tegnings- eller distribusjonsgebyr. NAV ved innløsning kan reduseres med et innløsningsgebyr som betales til distributøren, og/eller en innløsningsprovisjon som betales til SICAV-selskapet. Andelskategoriene og -klassene som kan tegnes gjennom en personlig spareplan, vil i påkommende tilfeller være angitt i prospektene og/eller i tilleggene til prospektene og/eller i tegningsblankettene som får anvendelse i land der markedsføring er tillatt. Kostnadene og gebyrene knyttet til en personlig spareplan kan aldri utgjøre mer enn en tredel av det betalte beløpet i det første året av den personlige spareplanen. Opplysninger om samtlige nettoverdier (NAV) kan fås ved henvendelse til SICAV-selskapets hovedkontor, hos forvaltningsselskapet, i bankene som fungerer som betalingsagenter, og på hjemmesiden Konvertering av andeler til andeler i andre underfond: Vilkårene for tegning og innløsning gjelder også for konvertering av andeler. Konvertering kan beskrives som en innløsningsog tegningstransaksjon på én og samme tid. Dermed kan en slik transaksjon kun behandles på den første felles for begge de berørte underfondene. Konvertering av andeler er kun mulig når kravene som gjelder for den nye kategorien/klassen (minste tegningsbeløp, type investorer osv.), er oppfylt. 4

5 S K A T T E M E S S I G E F O R H O L D I henhold til gjeldende rett og praksis er SICAV-selskapet pliktig til å betale en årlig registreringsavgift. Per dette prospektets dato er den årlige satsen på 0,05%, unntatt for underfondene PARVEST Short Term (CHF), PARVEST Short Term (Dollar), PARVEST Short Term (Euro) og PARVEST Short Term (Sterling), kategori M og andelskategorier som kun tilbys til institusjoner og foretak for kollektiv investering (som presisert i kapittel IV.1.A), som er underlagt en årlig sats på 0,01%. Denne avgiften skal betales hvert kvartal og beregnes på grunnlag av SICAV-selskapets netto eiendeler ved utgangen av det aktuelle kvartalet. Inntekt som SICAV-selskapet får, kan være skattepliktig i opprinnelseslandet, og tilfaller SICAV-selskapet etter at skatten er trukket fra. Denne kan verken utgiftsføres eller kreves tilbakebetalt. Siden 1. juli 2005, i henhold til luxembourgsk lov av 21. juni 2005 som innlemmet i luxembourgsk rett EU-direktivet 2003/48/EF av 3. juni 2003 om skatt på inntekt fra sparing i form av renter, ilegges det kildeskatt på inntekt fra sparing i form av renter som utbetales av en betalingsagent i til faktiske mottakere, fysiske personer som skatter til et annet EU-medlemsland. I blir slike inntekter gjenstand for en kildeskatt på 15% frem til 30. juni 2008, 20% frem til 30. juni 2011 og 35% fra 1. juli Tegnere må selv oppgi de opplysningene som måtte være nødvendige i det landet de skatter til. G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R Juridisk status Underfond i PARVEST. PARVEST er et investeringsselskap med variabel kapital (SICAV) som har flere underfond. Det er underlagt luxembourgsk rett, og er etablert av BNP Paribas-gruppen. SICAV-selskapet er godkjent i samsvar med luxembourgsk lov av 20. desember 2002 om foretak for kollektiv investering. SICAV-selskapet ble stiftet i den 27. mars 1990 for et ubegrenset tidsrom. Regnskapsår Regnskapsåret begynner 1. mars hvert år og slutter den siste dagen i februar hvert år. Hovedkontor Markedsfører BNP Paribas SA., 16, boulevard des Italiens, F Paris, Frankrike Forvalter BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F Paris, Frankrike Depotmottaker BNP Paribas Securities Services, succursale de, Revisor PricewaterhouseCoopers, 400, route d Esch, L-1014, Kontrollorgan Commission de Surveillance du Secteur Financier, 110, route d Arlon, L-2991, Forvaltningsselskap BNP Paribas Asset Management, 5

PARVEST EURO CORPORATE BOND

PARVEST EURO CORPORATE BOND Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)

Detaljer

PARVEST AGRICULTURE (USD)

PARVEST AGRICULTURE (USD) Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital PARVEST Agriculture (USD) ble lansert den 2. april 2008. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder

Detaljer

PARVEST CONVERGING EUROPE

PARVEST CONVERGING EUROPE Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)

Detaljer

PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS

PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital PARVEST Absolute Return Europe LS ble lansert den 16. april 2008. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet

Detaljer

PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 (USD)

PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 (USD) Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital PARVEST Absolute Return Multi Assets 4 (USD) ble lansert den 16. april 2008. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

Pharos High Yield Verdipapirfond

Pharos High Yield Verdipapirfond FORENKLET PROSPEKT FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 KORT PRESENTASJON AV FONDET 1.1 Stiftet og angivelse av hvilket land det er registrert i Pharos High Yield Verdipapirfond (heretter "Fondet"),

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Horizon. Henderson. Fund. Japanese Equity Fund

Horizon. Henderson. Fund. Japanese Equity Fund Horizon Henderson Fund Japanese Equity Fund Forenklet prospekt 15 september 2010 Dette forenklede prospektet inneholder informasjon om HENDERSON HORIZON FUND Japanese Equity Fund ( Japanese Equity Fund

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond

Standardvedtekter for verdipapirfond Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av

Detaljer

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond 4. mai 2012 Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond Generelt Styret i Verdipapirfondenes forening fastsatte 16. februar 2012 1 en bransjeanbefaling om anbefalte vedtekter for verdipapirfond.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

I tråd med det som ble besluttet på andelseiermøtet 10. september 2013 vil fondet endre navn til Verdipapirfondet KLP Obligasjon 3 år.

I tråd med det som ble besluttet på andelseiermøtet 10. september 2013 vil fondet endre navn til Verdipapirfondet KLP Obligasjon 3 år. KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator Vedtekter for verdipapirfondet First Generator 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Generator er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Pharos High Yield Verdipapirfond

Pharos High Yield Verdipapirfond VEDTEKTER FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Pharos High Yield Verdipapirfond ("Fondet") er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

KRT-1009-2 Halvårsoppgave for forvaltningsselskap og AIF-forvaltere. nmlkj Nei. nmlkji Ja. 1. Generelle opplysninger. 1.1 Rapporteringsperiode

KRT-1009-2 Halvårsoppgave for forvaltningsselskap og AIF-forvaltere. nmlkj Nei. nmlkji Ja. 1. Generelle opplysninger. 1.1 Rapporteringsperiode 1. Generelle opplysninger 1.1 Rapporteringsperiode 1.1.1 Årstall 2015 1.1.2 Rapporteringsperiode 2. halvår 1.2 Opplysninger om foretaket 1.2.1 Organisasjonsnummer 910048708 1.2.2 Foretakets navn INNFJORDEN

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET Forvaltningsselskapets navn er Atlas Kapitalforvaltning AS. Selskapets forretningsadresse er Rolfsbuktveien 17, 1364

Detaljer

BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO

BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO Generelle bestemmelser Denne korte beskrivelsen inneholder informasjon om finansielle instrumenter og deres medfølgende risiko. Det betyr ikke

Detaljer

Styret anser at det er til beste for andelseierne å fusjonere det fusjonerende fondet med det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen.

Styret anser at det er til beste for andelseierne å fusjonere det fusjonerende fondet med det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE NORGE 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Konservativ ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Nordic Multi Strategy UCITS Fund

Nordic Multi Strategy UCITS Fund Nordic Multi Strategy UCITS Fund Nordic Capital Management AS The difference Nordic Multi Strategy UCITS Fund (NMS) Hva er NMS? NMS er et 100% aktivt forvaltet fond som skal bevare kapitalen i vanskelige

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II)

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II) PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II) 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon 1 år Organisasjonsnummer: 879518342 Type fond: UCITS Klassifisering

Detaljer

Fusjon mellom LHV Persian Gulf Fund og SEF - LHV Persian Gulf Fund

Fusjon mellom LHV Persian Gulf Fund og SEF - LHV Persian Gulf Fund Fusjon mellom LHV Persian Gulf Fund og SEF - LHV Persian Gulf Fund 18. februar 2015 gav Finanstilsynet i Estland (Finanstilsynet) tillatelse til fusjon av LHV Persian Gulf Fund (det overdragende fondet)

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN)

INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) Finansdepartementet har plassert SPN som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet og Folketrygdfondet skal forvalte innskuddet i henhold til Mandat for

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Verdipapirfondenes forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond

Verdipapirfondenes forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond Verdipapirfondenes forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond (Vedtatt på foreningens ordinære generalforsamling den 27. mai 1998, siste gang endret på ordinær generalforsamling

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENGEMARKED

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENGEMARKED PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENGEMARKED 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Pengemarked Organisasjonsnummer: 979518218 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Pengemarkedsfond Stiftelsesdato:

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Stavanger, 3. juni 2013 Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Forvaltningsselskapet SKAGEN foreslår å opprette andelsklasser

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Statsobligasjon Organisasjonsnummer: 993511668 Type fond: AIF - Nasjonalt fond Klassifisering VFF: Obligasjonsfond

Detaljer

MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011

MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011 MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011 Dette forenklede prospektet inneholder nøkkelinformasjon om MGI DAM Multi-Manager Global Equity Fund

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet TrendEn er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon Global I Stiftelsesdato: 25.4.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning

Detaljer

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon. FONDSFORVALTNING AS Til andelseierne i PLUSS-fondene Oslo, 3. desember 2013 Innkallelse til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS: Torsdag 19. desember 2013 kl. 15:00 i Karenslyst Allé 2 på Skøyen Til behandling

Detaljer

ENOVARA PLC FORENKLET PROSPEKT DATERT 8. APRIL

ENOVARA PLC FORENKLET PROSPEKT DATERT 8. APRIL ENOVARA PLC FORENKLET PROSPEKT DATERT 8. APRIL 2009 Dette forenklede prospektet inneholder viktige opplysninger om Enovara plc (selskapet). Selskapet er et åpent investeringsselskap av paraplytypen med

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Global er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 2008

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 2008 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 28 Statens petroleumsforsikringsfond skal være en reserve for utbetalinger til å dekke skader og ansvar forbundet med at staten

Detaljer

PROSPEKT. for løpende innbydelse til å tegne andeler i PARAPLYFONDET PARVEST (SICAV) Investeringsselskap med variabel kapital

PROSPEKT. for løpende innbydelse til å tegne andeler i PARAPLYFONDET PARVEST (SICAV) Investeringsselskap med variabel kapital PROSPEKT for løpende innbydelse til å tegne andeler i PARAPLYFONDET PARVEST (SICAV) Investeringsselskap med variabel kapital september 2010 1 INNHOLD Side VIKTIG MERKNAD...4 PROSPEKT I. SICAVs ORGANISASJON...6

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon Global I Stiftelsesdato: 25.04.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Pengemarked

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Pengemarked Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Til andelseier i DNB Global (II)

Til andelseier i DNB Global (II) Til andelseier i DNB Global (II) DNB Asset Management AS ønsker å forenkle fondssortimentet gjennom fusjon av fond med identiske vedtekter og investeringsmandat. Målet med fusjonene er å gjøre fondsutvalget

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond Fastsatt i september 2004

Standardvedtekter for verdipapirfond Fastsatt i september 2004 Standardvedtekter for verdipapirfond Fastsatt i september 2004 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet [...] er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382

Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382 1. Opplysninger om Forvaltningsselskapet Navn: Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382 Stiftelsesdato: 15. april, 2010 Godkjenning:

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks Stiftelsesdato: 14.7.2005 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning Eufemias gate

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87 00;

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 27. april 2004

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 27. april 2004 21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/277 KOMMISJONSREKOMMANDASJON 2008/EØS/10/16 av 27. april 2004 om bruk av finansielle derivater for foretak for kollektiv investering i omsettelige

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

Partners Group Listed Investments SICAV Forenklet salgsprospekt Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructure

Partners Group Listed Investments SICAV Forenklet salgsprospekt Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructure Partners Group Listed Investments SICAV Forenklet salgsprospekt Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructure Investeringsselskap med ett eller flere delfond société d investissement à

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Extra

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Extra PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Extra Sist oppdatert og styregodkjent: 30. januar 2015 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans gate

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON

PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 Ny hovedforvalter men liten endring Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel I forbindelse med lanseringen av vårt nye obligasjonsfond SKAGEN Credit, har Elisabeth Gausel

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer