PARVEST CONVERGING EUROPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PARVEST CONVERGING EUROPE"

Transkript

1 Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet) og underfondet. Dersom du vil ha mer informasjon, kan du til enhver tid og uten omkostninger få de siste gjeldende versjonene av prospektet samt årsog halvårsrapportene ved henvendelse til SICAV-selskapets hovedkontor, eller på All referanse til vedlegg eller kapitler i dokumentet skal anses som referanse til det komplette prospektet. F O R V A L T N I N G O G R E F E R A N S E V A L U T A Forvalter BNP Paribas Asset Management, Paris, Frankrike Referansevaluta EUR I N V E S T E R I N G S P O L I T I K K O G R I S I K O Investeringsmål: Øke verdien av underfondets eiendeler på mellomlang sikt. Investeringspolitikk: Underfondet PARVEST Converging Europe skal til enhver tid investere minst 75% i følgende: - aksjer utstedt av selskaper som har sitt hovedkontor i et av følgende land: Den tsjekkiske republikk, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn, og/eller - verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, når de underliggende instrumentene til disse verdipapirene er utstedt av selskaper som har hovedkontor i et av følgende land: Kypros, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den tsjekkiske republikk, Slovakia og Slovenia. De resterende eiendelene kan investeres i aksjer eller verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, ADR-er eller GDR-er andre enn dem som er fastsatt i underfondets hovedpolitikk, i obligasjoner, konvertible obligasjoner eller obligasjoner med opsjon, pengemarkedsinstrumenter eller i likvide midler. Noen av disse markedene anses på det nåværende tidspunkt ikke å være regulerte markeder, og investeringer i disse markedene (med unntak av ADR-er og GDR-er), kumulert med investeringer i ikke-noterte verdipapirer, skal av den grunn begrenses til 10 % av netto eiendeler. Investeringer i disse markedene (med unntak av ADR-er og GDR-er), kumulert med investeringer i ikke-noterte verdipapirer, skal derfor begrenses til 10 % av netto eiendeler. I de to siste månedene før avvikling eller sammenslåing av et underfond finnes muligheten til å avvike fra bestemmelsene i investeringspolitikken beskrevet her. Underfondenes risikoprofil: Potensielle investorer bør lese nøye gjennom prospektet i sin helhet før de gjør noen investering. Det kan ikke gis noen garanti for at målsetningene for investeringene til SICAV underfond nås, og avkastningen som er oppnådd tidligere, er ingen garanti for fremtidig avkastning. Alle investeringer kan også påvirkes av endringer i reglene for kontroll av valutakurser, beskatning eller vilkår for økonomisk politikk og pengepolitikk. Til slutt informeres investoren om at underfondenes avkastning kan være i uoverensstemmelse med målsetningene, og at kapitalen som investeres (minus tegningsgebyrer), kanskje ikke kan tilbakebetales i sin helhet. Risikoer som gjelder spesifikt for underfondet er beskrevet nedenfor. Aksjerisiko: Det kan være betydelige og voldsomme kurssvingninger på aksjemarkedet som får direkte innvirkning på utviklingen av likviditetsverdien til underfondet. Derfor kan det særlig i perioder med sterk volatilitet på aksjemarkedet bli store endringer i likviditetsverdien til underfondet, både ved oppgang og nedgang. Vederlagsrisiko: Denne risikoen er knyttet til kvaliteten på vederlaget som forvaltningsselskapet bruker i forhandling av enten vilkår/levering for finansielle instrumenter eller inngåelse av 1

2 terminkontrakter for finansielle instrumenter. Denne risikoen er knyttet til vederlagets evne til å overholde forpliktelsene (for eksempel betaling, levering, innløsning). Likviditetsrisiko: Som følge av uvanlige forhold i markedet eller trange markeder kan underfondet støte på vansker med å øke verdien på og/eller realisere visse eiendeler, spesielt for å håndtere viktige innløsninger. Vekslingsrisiko: Underfondet har eiendeler som er notert i andre valutaer enn referansevalutaen. Det kan påvirkes av alle svingninger i valutakursen mellom referansevalutaen og de andre valutaene eller av en eventuell endring i reglene for kontroll av valutakurser. Hvis valutaen som et verdipapir er notert i, øker i verdi i forhold til underfondets referansevaluta, vil motverdien for verdipapiret i referansevalutaen øke. I motsatt fall vil en nedgang i samme valuta medføre en nedgang i motverdien for verdipapiret. Når forvalteren gjennomfører sikringstiltak mot vekslingsrisikoen, kan det imidlertid ikke garanteres at sikringen er tilstrekkelig effektiv. Risikoer knyttet til derivater: For å optimalisere avkastningen på porteføljen og/eller øke spredningen, har underfondet tillatelse til å bruke metoder og derivater i henhold til vilkårene som er beskrevet i vedlegg I og II i prospektet (herunder kjøpsretter til verdipapirer, bytteavtaler for verdipapirer, renter, valuta, inflasjon, volatilitet og andre finansielle derivatinstrumenter, contracts for difference (CFD), credit default swaps (CDS), terminkontrakter, opsjoner på verdipapirer, renter eller terminkontrakter osv.). Underfondet pådrar seg risikoer og kostnader knyttet til disse investeringene. Underfondets bruk av slike metoder og instrumenter til andre formål enn sikring øker risikoen for volatilitet og kan medføre vederlagsrisiko. Underfondet kan dessuten utføre direkte transaksjoner i termin- og kontantkontrakter i indekser eller andre finansielle instrumenter samt i indeksbytter eller bytter av andre finansielle instrumenter der førsteklasses banker eller børsforetak som har spesialisert seg på slike handler, opptrer som motpart. Selv om de tilsvarende markedene ikke nødvendigvis anses for å være flyktigere enn andre terminmarkeder, har aktørene dårligere vern mot mislighold i transaksjoner på disse markedene, for kontraktene det handles i, er ikke sikret ved garantier fra en oppgjørssentral. Risikoer knyttet til nye internasjonale markeder: Måten enkelte nye internasjonale markeder fungerer og overvåkes på, kan være annerledes enn standardene for store internasjonale markeder. Disse risikoene kan være av forskjellig art, for eksempel: (1) risikoer knyttet til landenes lovgivning, økonomiske politikk og samfunnspolitikk, beskatning og nivå på ledelsen i selskapene (2) risikoer knyttet til valutaen i hvert enkelt land og investeringsbegrensninger (3) risikoer knyttet til større volatilitet og lavere likviditet i markedene, samt graden av innsyn og kvalitet på tilgjengelig informasjon Disse forholdene kan gjøre de aktuelle verdipapirene, børsene og valutaene svært volatile, og det samme gjelder dermed underfondets nettoverdi. Enkelte av disse markedene anses på det nåværende tidspunkt ikke å være regulerte markeder, og direkte investeringer i disse markedene (med unntak av ADR-er og GDR-er), kumulert med investeringer i ikke-noterte verdipapirer, begrenses til 10 % av netto eiendeler. Investorprofil: Andeler i SICAV-selskapets underfond tilbys både til private kunder og institusjonelle kunder. Sistnevnte får tilgang til en spesifikk andelskategori når deres investeringer overstiger en bestemt grense. A K T I V E A N D E L S K A T E G O R I E R Andelskategori Vekstandeler Utbytteandeler Tilbys til Classic Ja Ja Fysiske og juridiske personer Institutions Ja Nei Institusjoner og foretak for kollektiv investering Privilège Ja Nei Fysiske og juridiske personer L Ja Nei Fysiske og juridiske personer M Ja Nei Forvaltere, institusjoner og foretak for kollektiv investering 2

3 Begrepene nevnt ovenfor er definert som følger: Institusjoner: juridiske personer som er særlig godkjente av SICAV-selskapet og som tegner andeler i) for egen regning eller ii) på vegne av fysiske personer innenfor rammen av en kollektiv spareordning eller lignende ordninger. Forvaltere: fondsforvaltere, de tilknyttede selskapene samt porteføljeforvaltere som tegner andeler utelukkende innenfor rammen av sine forvaltningsfullmakter. Disse enhetene og deres institusjonelle kunder må være særlig godkjente av SICAV-selskapet. Foretak for kollektiv investering: foretak for kollektiv investering som er særlig godkjente av SICAV-selskapet. A V K A S T N I N G Avkastningene beregnes per kalenderår for underfonde som har eksistert minst et helt kalenderår og er uten omkostninger. Eventuelle utgifter og gebyrer i forbindelse med tegning eller innløsning av andeler blir imidlertid ikke medregnet. SICAV-selskapets investeringer påvirkes av markedssvingninger, og investorene risikerer derfor å få igjen mindre enn det de har investert. Tidligere avkastninger gir ingen indikasjon på fremtidige resultater. Avkastning per (netto etter omkostninger) Kategori Classic 44,10% 31,49% 9,37% -56,32% Institutions 45,45% 32,72% 10,41% -55,91% Privilège 44,82% 32,14% 9,96% -56,02% L 43,02% 30,50% 8,55% -56,65% M 46,62% 33,74% 11,08% -55,65% Avkastningen kunngjøres for vekstandelene når disse foreligger, hvis ikke kunngjøres avkastningen for utbytteandelene. M I N I M U M S I N V E S T E R I N G E R Andelskategori Minste tegningsbeløp ved førstegangstegning og minste innehav av andeler Classic 1 andel (også minimum for konverteringer) 1 andel Institutions EUR 3 millioner per underfond eller EUR 10 millioner i samlet tegningsbeløp i SICAV-selskapet Minstetegning ved senere tegning Ingen (forutsatt at minstekravet til andeler er innfridd) Privilège EUR 1 million per underfond Ingen (forutsatt at minstekravet til andeler er innfridd) L 1 andel (også minimum for konverteringer) 1 andel M 1 andel (også minimum for konverteringer) 1 andel 3

4 P R O V I S J O N E R O G G E B Y R E R Tegnings-, innløsnings- og konverteringsprovisjoner/-gebyrer: Disse provisjonene/gebyrene gjelder for investorene ved ovennevnte transaksjoner. Konverteringsgebyret blir om nødvendig pålagt i tillegg til eventuelle tegnings- og/eller innløsningsprovisjoner. Provisjoner til fondet Classic Institutions Privilège L M Tegningsprovisjon Null Null Null Null Null Maks. innløsningsgebyr for innløsninger/konverteringer som dreier seg om mer enn 10 % av det gjeldende underfondets eiendeler en gitt verdisettingsdag Maks. innløsningsprovisjon for andre transaksjoner 1% 1% 1% 1% 1% Null Null Null Null Null Gebyrer til distributørene Classic Institutions Privilège L M Maks. tegningsgebyr 5% 5% 5% Null 5% Maks. innløsningsgebyr Null Null Null 5% Null Konverteringsgebyr innenfor ett og samme underfond, mellom andelskategorier og andelsklasser Maks. konverteringsgebyr mellom underfond, innenfor én og samme kategori eller mellom godkjente kategorier Null Null Null Null Null i) 2% eller ii) differansen mellom det maksimale tegningsgebyret og satsen ved førstegangstegning Maks. distribusjonsgebyr per år Null Null Null 0,75% Null Årlige provisjoner og gebyrer (total expense ratio eller TER): Disse provisjonene og gebyrene er proratariske i forhold til gjennomsnittlige netto eiendeler i et gitt regnskapsår og uttrykkes som en prosentandel av disse eiendelene. Andelskategori Maks. forvaltningsgebyr 1 Avkastningsgebyr Maks. andre kostnader 2 Classic 1,50% Nei 0,50% 1,87% Institutions 0,60% Nei 0,50% 0,94% Privilège 0,80% Nei 0,50% 1,17% L 1,50% Nei 1,25% 2,62% M 0% Nei 0,50% 0,34% TER for regnskapsåret Beregnet på grunnlag av gjennomsnittlige netto eiendeler for hver andelskategori i løpet av den foregående måneden. Dette gebyret inkluderer gebyrer som betales til forvalterne og underforvalterne. Omfatter alle øvrige utgifter (revisor, kunngjøring av NAV, registreringsavgift osv.) og gebyrer (depotmottaker, forvaltningsselskap og eventuelt årlig distribusjonsgebyr osv.) med unntak av utgifter og gebyrer knyttet til transaksjoner. 4

5 P O L I T I K K N Å R D E T G J E L D E R T R A N S A K S J O N E R Nettoverdi (NAV): Til hver ukedag som er en bankdag i (verdisettingsdagen) hører det en NAV som er datert denne verdisettingsdagen, og som beregnes og kunngjøres den første bankdagen etter denne verdisettingsdagen ("beregningsdag for NAV"). Tegnings-, innløsnings- og konverteringsordrer behandles på grunnlag av en ukjent NAV, i henhold til reglene nedenfor. Det er kun bankdagene i som tas i betraktning, og det nevnte klokkeslettet er i -tid: Sentralisering av ordrer 1 NAV-dato for utføring av ordrer Dato for beregning og kunngjøring av NAV Betalingsdato Valutaer for notering av NAV og betaling av tegning/innløsning Kl på verdisettingsdagen Verdisettingsdag (J) Dagen etter verdisettingsdagen (J+1) Maks. fire virkedager etter verdisettingsdagen (J+4) EUR og USD Konverteringsordrer (til og fra underfond der sentraliseringen av ordrer er fastsatt til kl dagen før verdisettingsdagen) må være mottatt innen kl dagen før verdisettingsdagen. Andelene i underfondet kan tegnes og innløses til NAV på gjeldende verdisettingsdag. Gjeldende NAV ved tegning kan økes med en tegningsprovisjon og/eller et tegnings- eller distribusjonsgebyr. NAV ved innløsning kan reduseres med et innløsningsgebyr som betales til distributøren, og/eller en innløsningsprovisjon som betales til SICAV-selskapet. Andelskategoriene og -klassene som kan tegnes gjennom en personlig spareplan, vil i påkommende tilfeller være angitt i prospektene og/eller i tilleggene til prospektene og/eller i tegningsblankettene som får anvendelse i land der markedsføring er tillatt. Kostnadene og gebyrene knyttet til en personlig spareplan kan aldri utgjøre mer enn en tredel av det betalte beløpet i det første året av den personlige spareplanen. Opplysninger om samtlige nettoverdier (NAV) kan fås ved henvendelse til SICAV-selskapets hovedkontor, hos forvaltningsselskapet, i bankene som fungerer som betalingsagenter, og på hjemmesiden Konvertering av andeler til andeler i andre underfond: Vilkårene for tegning og innløsning gjelder også for konvertering av andeler. Konvertering kan beskrives som en innløsningsog tegningstransaksjon på én og samme tid. Dermed kan en slik transaksjon kun behandles på den første felles verdisettingsdagen for begge de berørte underfondene. Konvertering av andeler er kun mulig når kravene som gjelder for den nye kategorien/klassen (minste tegningsbeløp, type investorer osv.), er oppfylt. S K A T T E M E S S I G E F O R H O L D I henhold til gjeldende rett og praksis er SICAV-selskapet pliktig til å betale en årlig registreringsavgift. Per dette prospektets dato er den årlige satsen på 0,05%, unntatt for underfondene PARVEST Short Term (CHF), PARVEST Short Term (Dollar), PARVEST Short Term (Euro) og PARVEST Short Term (Sterling), kategori M og andelskategorier som kun tilbys til institusjoner og foretak for kollektiv investering (som presisert i kapittel IV.1.A), som er underlagt en årlig sats på 0,01%. Denne avgiften skal betales hvert kvartal og beregnes på grunnlag av SICAV-selskapets netto eiendeler ved utgangen av det aktuelle kvartalet. Inntekt som SICAV-selskapet får, kan være skattepliktig i opprinnelseslandet, og tilfaller SICAV-selskapet etter at skatten er trukket fra. Denne kan verken utgiftsføres eller kreves tilbakebetalt. Siden 1. juli 2005, i henhold til luxembourgsk lov av 21. juni 2005 som innlemmet i luxembourgsk rett EU-direktivet 2003/48/EF av 3. juni 2003 om skatt på inntekt fra sparing i form av renter, ilegges det kildeskatt på inntekt fra sparing i form av renter som utbetales av en betalingsagent i til faktiske mottakere, fysiske personer som skatter til et annet EU-medlemsland. I blir slike inntekter gjenstand for en kildeskatt på 15 % frem til 30. juni 2008, 20% frem til 30. juni 2011 og 35 % fra 1. juli Tegnere må selv oppgi de opplysningene som måtte være nødvendige i det landet de skatter til. 5

6 G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R Juridisk status Underfond i PARVEST. PARVEST er et investeringsselskap med variabel kapital (SICAV) som har flere underfond. Det er underlagt luxembourgsk rett, og er etablert av BNP Paribas-gruppen. SICAV-selskapet er godkjent i samsvar med luxembourgsk lov av 20. desember 2002 om foretak for kollektiv investering. SICAV-selskapet ble stiftet i den 27. mars 1990 for et ubegrenset tidsrom. Regnskapsår Regnskapsåret begynner 1. mars hvert år og slutter den siste dagen i februar hvert år. Hovedkontor 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Markedsfører BNP Paribas S.A., 16, boulevard des Italiens, F Paris, Frankrike Forvalter BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F Paris, Frankrike Depotmottaker BNP Paribas Securities Services, succursale de, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Revisor PricewaterhouseCoopers, 400, route d Esch, L-1014, Kontrollorgan Commission de Surveillance du Secteur Financier, 110, route d Arlon, L-2991, Forvaltningsselskap BNP Paribas Asset Management, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, 6

PARVEST EURO CORPORATE BOND

PARVEST EURO CORPORATE BOND Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)

Detaljer

PARVEST AGRICULTURE (USD)

PARVEST AGRICULTURE (USD) Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital PARVEST Agriculture (USD) ble lansert den 2. april 2008. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder

Detaljer

PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 (USD)

PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 (USD) Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital PARVEST Absolute Return Multi Assets 4 (USD) ble lansert den 16. april 2008. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede

Detaljer

PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS

PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital PARVEST Absolute Return Europe LS ble lansert den 16. april 2008. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet

Detaljer

PARVEST STEP 90 EURO. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009

PARVEST STEP 90 EURO. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for åhjelpe deg til å forståtypen

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

Horizon. Henderson. Fund. Japanese Equity Fund

Horizon. Henderson. Fund. Japanese Equity Fund Horizon Henderson Fund Japanese Equity Fund Forenklet prospekt 15 september 2010 Dette forenklede prospektet inneholder informasjon om HENDERSON HORIZON FUND Japanese Equity Fund ( Japanese Equity Fund

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

KRT-1009-2 Halvårsoppgave for forvaltningsselskap og AIF-forvaltere. nmlkj Nei. nmlkji Ja. 1. Generelle opplysninger. 1.1 Rapporteringsperiode

KRT-1009-2 Halvårsoppgave for forvaltningsselskap og AIF-forvaltere. nmlkj Nei. nmlkji Ja. 1. Generelle opplysninger. 1.1 Rapporteringsperiode 1. Generelle opplysninger 1.1 Rapporteringsperiode 1.1.1 Årstall 2015 1.1.2 Rapporteringsperiode 2. halvår 1.2 Opplysninger om foretaket 1.2.1 Organisasjonsnummer 910048708 1.2.2 Foretakets navn INNFJORDEN

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET Forvaltningsselskapets navn er Atlas Kapitalforvaltning AS. Selskapets forretningsadresse er Rolfsbuktveien 17, 1364

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I Netfonds Xtra Norge bred Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i Netfonds Xtra serien. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

Pharos High Yield Verdipapirfond

Pharos High Yield Verdipapirfond FORENKLET PROSPEKT FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 KORT PRESENTASJON AV FONDET 1.1 Stiftet og angivelse av hvilket land det er registrert i Pharos High Yield Verdipapirfond (heretter "Fondet"),

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I NetfondsXtra Norge spisset Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset, Norden spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier

Detaljer

Nordic Multi Strategy UCITS Fund

Nordic Multi Strategy UCITS Fund Nordic Multi Strategy UCITS Fund Nordic Capital Management AS The difference Nordic Multi Strategy UCITS Fund (NMS) Hva er NMS? NMS er et 100% aktivt forvaltet fond som skal bevare kapitalen i vanskelige

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

Andelseiere bør merke seg at verken gebyrer eller kostnader er endret for noen av underfondene og/eller andelsklasser.

Andelseiere bør merke seg at verken gebyrer eller kostnader er endret for noen av underfondene og/eller andelsklasser. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) Registrert kontor: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Varsel til andelseiere Styret

Detaljer

ENOVARA PLC FORENKLET PROSPEKT DATERT 8. APRIL

ENOVARA PLC FORENKLET PROSPEKT DATERT 8. APRIL ENOVARA PLC FORENKLET PROSPEKT DATERT 8. APRIL 2009 Dette forenklede prospektet inneholder viktige opplysninger om Enovara plc (selskapet). Selskapet er et åpent investeringsselskap av paraplytypen med

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

I tråd med det som ble besluttet på andelseiermøtet 10. september 2013 vil fondet endre navn til Verdipapirfondet KLP Obligasjon 3 år.

I tråd med det som ble besluttet på andelseiermøtet 10. september 2013 vil fondet endre navn til Verdipapirfondet KLP Obligasjon 3 år. KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013 Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal 2010. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal 2010. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal R Bj k k j f Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 3. kvartal God utvikling i rentenetto og andre kundeinntekter Solid fremgang i

Detaljer

Til andelseier i DNB Global (II)

Til andelseier i DNB Global (II) Til andelseier i DNB Global (II) DNB Asset Management AS ønsker å forenkle fondssortimentet gjennom fusjon av fond med identiske vedtekter og investeringsmandat. Målet med fusjonene er å gjøre fondsutvalget

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87 00;

Detaljer

Når og hvordan registrerer jeg min deltakelse i utbytteaksjeprogrammet?

Når og hvordan registrerer jeg min deltakelse i utbytteaksjeprogrammet? Ofte stilte spørsmål Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet beskriver hovedtrekkene i Statoils utbytteaksjeprogram på en kortfattet og lett forståelig måte med bruk av vanlige ord. For å

Detaljer

Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Trippel Smart

Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Trippel Smart Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Trippel Smart Storebrand Asset Management AS ønsker å endre vedtektene til verdipapirfondet Storebrand

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks II Stiftelsesdato: 20.09.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende 1 TERM SHEET 27. november 2014 Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 0010725229 Utsteder: Type lån: OBOS BBL Åpent obligasjonslån flytende rente Låneramme: NOK 1,000,000,000

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2007

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2007 1 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2007 Norges Bank har siden 1989 hvert tredje år foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for

Detaljer

Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382

Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382 1. Opplysninger om Forvaltningsselskapet Navn: Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382 Stiftelsesdato: 15. april, 2010 Godkjenning:

Detaljer

Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Indeks Alle Markeder

Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Indeks Alle Markeder Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Indeks Alle Markeder Storebrand Asset Management AS ønsker å endre vedtektene til verdipapirfondet Storebrand

Detaljer

BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO

BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO Generelle bestemmelser Denne korte beskrivelsen inneholder informasjon om finansielle instrumenter og deres medfølgende risiko. Det betyr ikke

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond 4. mai 2012 Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond Generelt Styret i Verdipapirfondenes forening fastsatte 16. februar 2012 1 en bransjeanbefaling om anbefalte vedtekter for verdipapirfond.

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN)

INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) Finansdepartementet har plassert SPN som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet og Folketrygdfondet skal forvalte innskuddet i henhold til Mandat for

Detaljer

ODIN planlegger å fusjonere fondene ODIN Offshore og ODIN Maritim, og etablerer med dette det nye fondet ODIN Energi.

ODIN planlegger å fusjonere fondene ODIN Offshore og ODIN Maritim, og etablerer med dette det nye fondet ODIN Energi. ODIN fusjoner fond ODIN Offshore + ODIN Maritim = ODIN Energi ODIN planlegger å fusjonere fondene ODIN Offshore og ODIN Maritim, og etablerer med dette det nye fondet ODIN Energi. Med dette blir fondets

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m r e n t e s w a p p e r o g s w a p s j o n e r

I n f o r m a s j o n o m r e n t e s w a p p e r o g s w a p s j o n e r I n f o r m a s j o n o m r e n t e s w a p p e r o g s w a p s j o n e r Her finner du generell informasjon om renteswapper som kan handles i Danske Bank. Renteswapper og swapsjoner kan inngås som OTC-handler

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet beskriver hovedtrekkene i Statoils utbytteaksjeprogram på en kortfattet måte med bruk av vanlige ord. For en

Detaljer

PROSPEKT. for løpende innbydelse til å tegne andeler i PARAPLYFONDET PARVEST (SICAV) Investeringsselskap med variabel kapital

PROSPEKT. for løpende innbydelse til å tegne andeler i PARAPLYFONDET PARVEST (SICAV) Investeringsselskap med variabel kapital PROSPEKT for løpende innbydelse til å tegne andeler i PARAPLYFONDET PARVEST (SICAV) Investeringsselskap med variabel kapital september 2010 1 INNHOLD Side VIKTIG MERKNAD...4 PROSPEKT I. SICAVs ORGANISASJON...6

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII Viktig informasjon et har utelukkende

Detaljer

RISSA KOMMUNE. Alfred Berg Kapitalforvaltning AS foreslår endring av vedtektene i Alfred Berg Obligasjon. For

RISSA KOMMUNE. Alfred Berg Kapitalforvaltning AS foreslår endring av vedtektene i Alfred Berg Obligasjon. For Til andelseiere i Alfred Berg Obligasjon W RISSA KOMMUNE MOTTATT 25 om 2017 24 om 2017 RISSA KOMMUNE Saksnr.: O jr Å LH" Oslo, 23. oktober 2017 Innkalling til andelseiermøte i Alfred Berg Obligasjon Alfred

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt

Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Atlas Absolutt er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond 4. mai 2012 1 Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond Generelt Styret i Verdipapirfondenes forening fastsatte 16. februar 2012 2 en bransjeanbefaling om anbefalte vedtekter for verdipapirfond.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets Vedtekter for et ODIN Templeton Emerging Markets 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Templeton Emerging Markets er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Partners Group Listed Investments SICAV Forenklet salgsprospekt Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructure

Partners Group Listed Investments SICAV Forenklet salgsprospekt Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructure Partners Group Listed Investments SICAV Forenklet salgsprospekt Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructure Investeringsselskap med ett eller flere delfond société d investissement à

Detaljer

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Norden

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Norden Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Norden Dato: 20.09.2013 Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Norden 1.BAKGRUNN Verdipapirfondet Eika Norden forvaltes av Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Nr. 49/242 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/108/EF. av 21. januar 2002

Nr. 49/242 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/108/EF. av 21. januar 2002 Nr. 49/242 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2003 NORSK utgave EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/108/EF av 21. januar 2002 om endring av rådsdirektiv 85/611/EØF om samordning av

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II Opplysninger om fondet : Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Stiftelsesdato: 05.08.2008 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Innkalling til andelseiermøter

Innkalling til andelseiermøter Til andelseierne Bergen, 2. desember 2014 Innkalling til andelseiermøter Vedtektsendringer i verdipapirfondene Holberg Rurik og Holberg Global Forvaltningsselskapet (Holberg) ønsker å foreta vedtektsendringer

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks IV Organisasjonsnummer. 988244163 Type fond: AIF - Nasjonalt fond Klassifisering

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon Global I Stiftelsesdato: 25.4.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Robur Øst-Europa

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Robur Øst-Europa Vedtekter for et ODIN Robur Øst-Europa 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Robur Øst-Europa er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond

Standardvedtekter for verdipapirfond Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator Vedtekter for verdipapirfondet First Generator 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Generator er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for Verdipapirfondet KLP Kombinasjon. Sak: Endring av vedtekter. 12. februar I. Bakgrunn og introduksjon

Innkalling til andelseiermøte for Verdipapirfondet KLP Kombinasjon. Sak: Endring av vedtekter. 12. februar I. Bakgrunn og introduksjon Styret i KLP Fondsforvaltning har, med tilslutning fra de andelseiervalgte representantene, vedtatt forslag til endringer i KLP Kombinasjon og KLP Kombinasjon M. En redegjørelse for innholdet i vedtektsendringene

Detaljer

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 27. april 2004

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 27. april 2004 21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/277 KOMMISJONSREKOMMANDASJON 2008/EØS/10/16 av 27. april 2004 om bruk av finansielle derivater for foretak for kollektiv investering i omsettelige

Detaljer

Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner

Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner Her kan du lese om obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner og hvordan de brukes. Du vil også finne en rekke eksempler på investeringsstrategier.

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud

Detaljer