S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F"

Transkript

1 2002 årsberetning S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F

2

3 side 3: en kreativitet som lindrer side 4: styrets årsberetning side 8: resultatregnskap side 22: sentrale produksjonstall side 26: side 40: side 50: side 51: divisjoner avdelinger faglige publikasjoner sykehusledelsen en kreativitet som lindrer Kreativitet utvikler hverdagen for alle ansatte i Sykehuset Østfold HF. I 2002 er det igjen vist stor vilje til nytenkning og omstilling. Det er satt fokus på behandlingslinjer og nye arbeidsprosesser for å gi våre pasienter en best mulig behandling. Viljen til medisinsk utviklingsarbeid underbygger dette. Et økonomisk resultat på pluss 10,9 millioner kroner gjør oss godt rustet for nye krevende utfordringer: Oppgavefordelingen mellom klinikkene skal løses. Mål og tiltak som er nedfelt i den nye strategiplanen skal gjennomføres. Årsberetningen for 2001 markerte Sykehuset Østfold HFs start på samspillet med kulturen i Østfold. Asgeir Midthjell ble valgt til SØ-kunstneren 2001/2002. Bildeserien i årsberetningen var «en hyllest til menneskelivet, livsenergien, vitenskapen og de forskjellige kretsløp og institusjoner som holder vår sårbare eksistens ved like». I 2002 gikk Østfold Musikkråd og Sykehuset Østfold HF sammen om prosjektet «Det kreative sykehus». Sentralt i arbeidet sto prosjektleder Arne Brunvoll og musikkterapeut Stine Blichfeldt Ærø. Åtte kvelder høsten 2002 musiserte pasienter, pårørende og ansatte i Sykehuset Østfold Moss. For mange av deltakerne ble samlingene en helt ny opplevelse til styrke, lindring og trøst. Eller som en deltaker sa: «Dette har vi ikke opplevd før dette skulle vært hver dag». Det å lytte, sanse, kunne la seg underholde, appellerer til de friske og vitale sidene ved mennesket. Relanseringen av kunstforeningen i sykehuset den nye Kultur-Ringen er mottatt med entusiasme. Kor, revygruppe og bedriftsidrettslag er møteplasser hvor ansatte investerer fritid og engasjement og henter ut overskudd og entusiasme. Sykehuset Østfold HF fortsetter samarbeidet med Østfold Musikkråd. I 2003 slipper vi unge, lovende musikere inn i sykehuset. Videre vil sykepleier og artist Sissel Kvambe skape gode stunder for pasienter og ansatte med forestillingen «Viser og humor på blå resept». Med fotograf Trine Mikkelsens tause, men talende bilder, ønsker vi å understreke den kreative satsing i sykehuset. La bildene røre ved deg skape følelser og stemning for det vare og sarte, det kreative og sterke. Disse elementene skal være en del av oss i sykehuset, hvor berøring og nærkontakt i videste forstand gir livsmot, styrke og håp. Takk til alle ansatte som i 2002 har bidratt til at pasientilbudet i Østfold blir stadig bedre. Med hilsen Ulf Ljungblad adm. direktør dr. med. SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD Postboks 1016, 1603 Fredrikstad, telefon , telefaks , e-post: SYKEHUSET ØSTFOLD MOSS Peer Gynts vei 2, 1535 Moss, telefon , telefaks SYKEHUSET ØSTFOLD SARPSBORG Postboks 355, 1702 Sarpsborg, telefon , telefaks SYKEHUSET ØSTFOLD HALDEN Kjærlighetsstien 30, 1758 Halden, telefon , telefaks SYKEHUSET ØSFOLD ASKIM Eventyrveien 2, 1807 Askim, telefon , telefaks Årsrapporten 2002 er basert på divisjonsledelsens årsrapport til direktøren

4 styrets årsberetning

5

6 6 Mål og utfordringer 2002 Pr. 1. januar 2002 ble all virksomhet innenfor Helseregion Øst, i henhold til helseforetaksloven 52 nr 6, med tilhørende eiendeler, gjeld, rettigheter og forpliktelser overført til Helse Øst RHF. Helse Øst RHF overførte deretter pr. samme dato eiendeler og gjeld til de respektive helseforetak på bakgrunn av foreløpig åpningsbalanse. Endelige verdier på anleggsmidler er ikke fastsatt. I årsregnskapet for 2002 er det lagt til grunn en foreløpig kostpris på anleggsmidler. Det er derfor knyttet usikkerhet til endelig kostpris for anleggsmidler og tilhørende avskrivninger i All kapital, utover den som ble skutt inn på stiftelsestidspunktet, behandles som annen innskutt egenkapital. Vi viser til nærmere omtale i noter til regnskapet («Generelt om regnskapet») Inntil endelig verdi på kapitalinnskuddet er fastsatt, betraktes annen innskutt egenkapital som bundet. Selskapets frie egenkapital pr er dermed NOK Sykehuset Østfold ble omdannet til statlig helseforetak i Helse Øst RHF fra En lang tradisjon som forvaltningsinstitusjon i Østfold fylkeskommune ble dermed brutt, og både administrasjon og styre har brukt dette første året til å etablere en ny organisasjonsform for sykehusdrift. Parallelt med gjennomføring av eierskiftet, stod sykehuset overfor store økonomiske utfordringer. Budsjett 2002 krevde driftsmessige tilpasninger på 70,9 mill. kr. Sykehuset Østfold hadde vært i en vanskelig økonomisk situasjon i perioden , med innsparingskrav og store omstillingstiltak i sykehuset. Over perioden hadde sykehuset vært pålagt salderinger på til sammen 181,5 mill. kr. Disse salderingene hadde medført et høyt økonomisk press på sykehuset, noe som igjen hadde ført til akkumulering av et negativt driftsresultat. I 2001 ble merforbruket 224 mill. kr i forhold til vedtatt budsjett, hvorav 71,8 mill. kr var relatert til et driftsmessig underskudd. I henhold til avtale mellom Sykehuset Østfold HF og Helse Øst RHF for 2002, skulle det gjennomføres økonomiske tilpasninger på til sammen 101,3 mill. kr. Utover dette ble sykehuset påført tilleggsutfordringer på grunn av streik, lønnsoppgjør utover forutsetninger og ikke-forutsatt reguleringspremie KLP. Dette utgjorde totalt 40,2 mill. kr, slik at den økonomiske tilpasningen, inkludert årets overskudd, til sammen ble 152,4 mill. kr. Styret forutsatte at den økonomiske tilpasningen skulle gjennomføres uten at pasienttilbudet ble forringet, - verken kvantitativt eller kvalitativt. Styrets virksomhet Det ble avholdt 12 styremøter i 2002, og styret behandlet til sammen 99 saker innenfor følgende temaer: Strategi/plan/resultat: budsjett/rapportering, mål og strategi, IT-strategi og handlingsprogram, ventelistestrategi, driftsavtale med Helse Øst RHF Organisering: ny foretaksstruktur, ledelsesstruktur og organisering, Behandlingstilbudet: pasientansvarlig lege, tilbudet til hjertepasienter, sommerferieavvikling Personell/ledelse: lønnsoppgjøret/lokale forhandlinger, streik, ulovlig overtid, lederutvikling, kompetanseutvikling, instruks og fullmakter til adm.direktør, avtale om utdanning av høyskolestudenter Annet: brannsikring i SØ, beredskapsplan, mediekontakt. Resultat/måloppnåelse Det økonomiske resultatet for Sykehuset Østfold HF er over all forventning, - i det sykehusets endelige resultat viser et overskudd på 10,9 mill. kr. Med unntak av etablering av «angio-lab» i SØF, er tiltakene som ble vedtatt for gjennomført, og har gitt økonomiske gevinster. Strukturvedtak i Helse Øst RHF har ført til at det innkjøpte utstyret til angio-lab i SØF ikke blir benyttet som forutsatt. SØS-senteret er etablert med poliklinikker innen en rekke ulike fagområder og spesialiteter, og er unik i nordisk offentlig helsevesen. Den planlagte reduksjonen i variable lønnskostnader gikk etter planen første halvår, men gevinsten uteble på grunn av sterk økning i utgiftene etter sommeren. Dette har bl.a. sammenheng med store endringer på ledernivå i avdelingene hvor sykehuset gikk over fra to-delt enhetlig ledelse til en leder på alle nivåer. Sykehuset Østfold HF hadde en meget positiv utvikling på aktivitetsnivået i Iht avtale med Helse Øst RHF, og sykehusets egne aktivitetsplaner, skulle det gjennomføres et pasienttilbud tilsvarende DRG-poeng. Det faktiske resultatet i 2002 ble DRGpoeng, hvorav ble tilbudt i egen virksomhet i egne sykehus. Dette mer enn kompenserer den manglende måloppnåelsen innen lønn. Også innen den polikliniske aktiviteten ble resultatet i 2002 positivt. Totalt ble det gjennomført polikliniske konsultasjoner. Dette var flere enn avtalt nivå. Strategi og fremtidsutsikter Helse Øst RHF har vedtatt ny foretaksstruktur fra Psykisk helsevern i Østfold er innlemmet i Sykehuset Østfold HF og utgjør ett helseforetak. Dette kan gi rom for gevinster i form av et mer helhetlig pasienttilbud og bedre utnyttelse av ressursene til administrasjon og støttefunksjoner. Budsjettrammene for 2003 stiller krav til mer effektiv drift, hvor man innen somatisk virksomhet arbeider med store omstrukture-

7 7 ringer som bl.a. innebærer drift på færre klinikker. Et ledd i dette arbeidet vil være å tilstrebe en liggetid på linje med internasjonal praksis. Samtidig skal ventetiden bli kortere, ingen skal vente lengre enn ett år på behandling. Sykehuset skal også fokusere på å unngå korridorpasienter og overbelegg. Variable lønnskostnader (overtid, merarbeid) skal reduseres i tråd med styrets vedtak vedrørende 2002-budsjettet. Sykehuset er en «IA-bedrift» (inkluderende arbeidsliv), hvor det er satt klare mål for reduksjon i sykefravær. Sykehuset må utarbeide strategi for sin virksomhet, der virksomhetens «markedssituasjon» vil være et viktig tema. Det stilles krav til økt samarbeid med private aktører, samtidig som man står i et konkurranseforhold til både private og andre offentlige sykehus. Et viktig virkemiddel for å nå de strategiske målene, er lederopplæringen som skal gjennomføres i Personalforhold, HMS og ytre miljø Sykehuset Østfold HF hadde ansatte pr Kvinneandelen i helseforetaket utgjorde i snitt i 2002 ca 80%, og definerer således virksomheten som en kvinnedominert arbeidsplass. I løpet av 2002 ble antall årsverk redusert med ca 30 årsverk. I 2002 ble det nedlagt en stor innsats for å få på plass en rekke systemer og rutiner i forbindelse med foretaksetableringen. Videre ble det gjennomført en rekke tiltak for å samkjøre og effektivisere organisasjonen. I forbindelse med eierskifte og foretaksetableringen ble Sykehuset Østfold HF tilknyttet arbeidergiverforeningen NAVO Sykehuset Østfold HF gjennomførte i 2002 organisatoriske endringer for å konkretisere foretakets kjernevirksomhet og verdier. Verdiene ved Sykehuset Østfold HF bygger på foretakets visjon; KUNNSKAP, TRYGGHET OG OMSORG FOR ALLE. Det arbeides målrettet med organisasjon og lederutvikling. I løpet av 2002 har foretaket utarbeidet et lederutviklingsprogram som skal gjennomføres i Sykehuset Østfold HF valgte i 2002 å bli IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) og underskrev avtalen 10 sep Hovedmålet er å redusere sykefraværet til 8.0 %. Sykefraværet i 2002 endte på 9.8 %. Av dette var korttidsfraværet under 16 dager på 2.3 %, mens sykefraværet på mer enn 16 dager var på 7.5 %. Sykehuset Østfold hadde 83 innrapporterte skader på ansatte i 2002, mot 91 i All virksomhet i foretaket påvirker miljøet på ulik måte. Sykehuset Østfold HF vil fortsatt arbeide med å redusere de miljømessige påvirkningene, blant annet gjennom kildesortering og energisparende tiltak. Sykehuset Østfold HF underskrev i 2002 en avtale om overgang til bruk av fjernvarme. Disposisjoner Regnskapet avlegges under forutsetning om fortsatt drift. Årsresultatet for Sykehuset Østfold HF ble et overskudd på NOK Styret foreslår at overskuddet avsettes til annen egenkapital. Avsluttende bemerkning Styret gir med dette honnør til sykehusets ledelse og ansatte for oppnådde resultater i Resultatet signaliserer stor omstillingsevne og -vilje blant ledelsen og de ansatte. Dette er viktige egenskaper i arbeidet med å utvikle et godt, målrettet tilbud til pasientene innenfor reduserte økonomiske rammer. Lykke til med de nye utfordringene Steinar Marthinsen Styrets leder Otto Hauglin Styrets nestleder Jon Østensvig Marianne Lie Anne Grethe Erlandsen Birgitta Næss Jon Lunde Ambjørn Bjørnson Rune Stien.. Ulf Ljungblad Adm. direktør Fredrikstad, 28 mai 2003

8 regnskap regnskapstall regnskapsprinsipper noter

9

10 10 Resultatregnskap (Alle tall i NOK 1000) Note DRIFTSINNTEKTER Ordinære driftsinntekter Salg av varer og tjenester Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Forbruk av medikamenter og medisinske forbruksvarer Lønnskostnader og andre personalkostnader Ordinære avskrivninger 5, Andre driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finansutgifter Netto finansposter ÅRSRESULTAT

11 11 Eiendeler (Alle tall i NOK 1000) Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Anlegg under utførelse EDB-programvare Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Utstyr, inventar, transportmidler, etc Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andre aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Materialbeholdninger Fordringer Kundefordringer Fordringer på foretak i samme konsern Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

12 12 Egenkapital og gjeld (Alle tall i NOK 1000) Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Foretakskapital 10, Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser 0 0 Sum avsetning og forpliktelser Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld til foretak i samme konsern Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Steinar Marthinsen Styrets leder Otto Hauglin Styrets nestleder Jon Østensvig Marianne Lie Anne Grethe Erlandsen Birgitta Næss Jon Lunde Ambjørn Bjørnson Rune Stien.. Ulf Ljungblad Adm. direktør Fredrikstad, 28 mai 2003

13 13 Kontantstrømoppstilling (Alle tall i NOK 1000) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat Ordinære avskrivninger Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investeringer i varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per

14 14 regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk. Sykehuset Østfold HF ble stiftet i forbindelse med at staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene overførte staten formuesposisjonene knyttet til spesialisthelsetjenesten i helseregion øst til Helse Øst RHF. Virksomheten fra tidligere Sykehuset Østfold ble samme dag overført til Sykehuset Østfold HF. Virksomhetsoverføringen har skjedd som et tingsinnskudd, og transaksjonsprinsippet er lagt til grunn. Kostpris for anleggsmidler er foreløpig og er fastsatt av helsedepartementet. Verdien representerer beste estimat ut fra en forventning om at inntekter ikke vil avvike vesentlig fra historiske inntekter. Avskrivninger foretas basert på foreløpig kostpris. Som en følge av dette er det knyttet usikkerhet til verdien av tingsinnskuddet og avskrivninger i Endelig kostpris vil bli fastsatt innen regnskapsavleggelse for Dersom foreløpig kostpris for anleggsmidlene endres ved den endelige verdsettingen vil det bli lagt til grunn at avskrivningene i regnskapet for 2003 beregnes som om endelige verdier forelå fra 1. januar I årsregnskapet for 2002 legges det til grunn at all kapital som ble skutt inn på stiftelsestidspunktet, behandles som annen innskutt egenkapital. Resultatet omfatter perioden til Sykehuset Østfold HF hadde ingen aktivitet i 2001 bortsett fra en uvesentlig renteinntekt på foretakskapitalen ble sykehusvirksomheten skutt inn i foretaket. Dette er vist som mellombalanse I notene er det benyttet tall fra mellombalansen for å gi mest mulig informasjon om driftsåret. Det er ikke utarbeidet sammenlignbare tall fra 2001 når det gjelder resultatregnskapet. Virksomheten og tilhørende eiendeler og gjeld i Psykisk helsevern Østfold HF er besluttet overført Sykehuset Østfold HF med regnskapsmessig virkning fra Foretaket er meldt oppløst. Alle formaliteter rundt overdragelse av bygg og tomter er ikke endelig avklart. Det gjenstår arbeid med oppmåling og fradeling av enkelte eiendommer, delingsforretninger, nemndbehandling og avklaring med tidligere eiere. Formell overskjøting mangler fortsatt for en rekke eiendommer. Prinsipper for inntekstføring Driftsinntektene til helseforetaket kan deles i to: Fast grunnfinansiering fra eier og aktivitetsbaserte inntekter. Grunnfinansieringen består av basisramme drift, investeringstilskudd, samt øremerkede statstilskudd. Grunnfinansieringen tildeles foretakene fra Helse Øst RHF som fast bevilgning til drift av foretaket. Aktivitetsbaserte inntekter består av ISF-inntekter (ISF = innsatsstyrt finansiering), polikliniske inntekter, egenandeler, gjestepasientinntekter og inntekter fra selvbetalende pasienter. Oppført ISF-inntekter er basert

15 15 på koding i Norsk Pasient Register (NPR). Det er generell usikkerhet med hensyn til kvaliteten på kodingen. Dette gjelder alle regioner og ikke spesielt Helse Øst RHF. Gjennomganger har vist at det forekommer avvik som slår begge veier. Det er fokus i helseforetaket på betydningen av riktig koding for å få vist korrekte inntektstall. Andre inntekter tilknyttet kjernevirksomheten er salg av laboratorie og røntgentjenester, inntekter fra kommuner knyttet til utskrivningsklare pasienter, salg av blod, væsker og lignende. I tillegg har helseforetaket salgsinntekter fra kantine, andre varer og tjenester og leieinntekter fra personalboliger. Grunnfinansieringen inntektsføres i den perioden den knytter seg til, mens ISF-inntekter, poliklinikkinntekter og andre aktivitetsavhengige inntekter inntektsføres i den perioden aktiviteten er utført, det vil si den perioden helsetjenesten er utført. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/ langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Varige driftsmidler Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over tre år, samt en kostpris på over kr Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forskning og utvikling Utgifter til forskning og utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av identifiserbare immaterielle eiendeler. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført forskning og utvikling avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Pensjoner Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk Regnskapsstandard NRS 6 Pensjonskostnader. Pensjonsordningene behandles som «Multiemployer plans». Dette innebærer at de enkelte helseforetaks forpliktelser og kostnader beregnes som ideelle/proporsjonale andeler av de samlede forpliktelser i den aktuelle «Multiemployer plan» i henhold til den nye internasjonale standard IAS19. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkasting på pensjonsmidler, samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Eventuell overfinansiering balanseføres i den grad overfinansieringen kan utnyttes eller tilbakebetales. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for den del av avvikene som overstiger 10 % av brutto pensjonsforpliktelse (av pensjonsmidlene dersom disse er størst). Det er første gang det er utarbeidet aktuarberegninger i henhold til Norsk Regnskapsstandard, NRS 6 Pensjonskostnader. Erfaringsmessig kan det i slike tilfeller være behov for noe korreksjoner i ettertid, hvilket tilsier at usikkerheten rundt tallene er større enn normalt. Kontantstrømsoppstillingen Kontantstrømsoppstillingen er utarbeidet etter indirekte metode. I kontanter og bankinnskudd pr inngår også bankkonti knyttet til konsernkontoordningen. Endringer i andre tidsavgrensningsposter under kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter inneholder netto mellomværende med Østfold fylkeskommune i forbindelse med at Sykehuset Østfold HF overtok blant annet kundefordringer og leverandørgjeld knyttet til sykehusdriften fra før etableringen av Sykehuset Østfold HF. Endringer i øvrige kundefordringer og leverandørgjeld er vist på egen linje i kontantstrømsoppstillingen.

16 16 Note 1 Inntekter (Alle tall i 1000) Totale ordinære driftsinntekter 2002 Fast grunnfinansiering Aktivitetsbaserte inntekter Sum Aktivitetsbaserte inntekter pr. virksomhetsområde 2002 Poliklinikk ISF Sum Aktivitetsbaserte inntekter geografisk fordelt 2002 Poliklinikk, hjemmehørende i østlandsområdet Pasienter hjemmehørende i østlandsområdet Pasienter hjemmehørende i resten av landet Pasienter hjemmehørende i utlandet Sum Aktivitetstall somatikk DRG-poeng inneliggende pasienter DRG-poeng dagbehandling Polikliniske konsultasjoner DRG-systemet klassifiserer sykehusopphold i grupper som er medisinsk og ressursmessig tilnærmet homogene. Inntektene i DRG-systemet er i 2002 satt til 55% av full DRG-pris, det vil si kr per DRG poeng. Inntektene fra polikliniske konsultasjoner baserer seg på takster for offentlig poliklinikker. Andre driftsinntekter 2002 Leieinntekter Andre inntekter fra kjernevirksomheten Annet Sum Note 2 Materialbeholdninger (Alle tall i 1000) Sentrallager Sterillager Væskesentral 20 - Lab/Rtg Sum

17 17 Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. (Alle tall i 1000) Lønnskostnader 2002 Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift Andre ytelser Sum I gjennomsnitt har det i løpet av regnskapsåret vært ansatte i Sykehuset Østfold HF. Ytelser til ledende personer Adm.dir Styret Lønn 1000 Pensjonsutgifter 55 Annen godtgjørelse 660 Hvis administrerende direktør velger å si opp sin stilling i samråd med styret, eller etter anmodning fra styret uten at det foreligger saklig grunn til oppsigelse eller avskjed, vil det bli utbetalt etterlønn i 12 mnd fra fratredelsesdato. Eventuell lønn i oppsigelsestiden kommer til fradrag. Ved ansettelse i ny stilling avkortes etterlønnen. Revisor Revisorhonoraret for Sykehuset Østfold HF for 2002 er beregnet til kr kroner, mens honorar for andre tjenester fra revisor er fakturert med kr Andre tjenester knytter seg til gjennomgang av avstemminger pr og bekreftelser til eksterne parter. Note 4 Spesifikasjon av andre driftskostnader (Alle tall i 1000) 2002 Lokaler inkl energi/brensel Utstyr, inventar, driftsmateriell Rep, vedlikehold og service, forsikring Ekstern tjeneste Kontorkostnad, telefon, porto mv Reiser, transport, frakt Annen kostnad Sum andre driftskostnader

18 18 Note 5 Immaterielle eiendeler (Alle tall i 1000) Anlegg under utførelse EDB-programvare Sum Anskaffelseskost pr Tilgang Tilgang immaterielle eiendeler Avgang immaterielle eiendeler - Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Anlegg under utførelse utgjør av tilgang immaterielle eiendeler og gjelder blant annet ny felles IT-plattform for hele sykehuset. Dette arbeidet sluttføres i Sykehuset Østfold HF benytter lineære avskrivninger for alle immaterielle eiendeler. Den økonomiske levetiden er beregnet til: * Forskning og utvikling Økonomisk levetid vurderes i hvert enkelt tilfelle * EDB-programvare 5 år Tilgang er tilgang knyttet til tingsinnskudd ved etableringen av Sykehuset Østfold HF. Dersom forskning og utvikling balanseføres skal det gis visse opplysninger, jf regnskapsloven Note 6 Varige driftsmidler (Alle tall i 1000) Varige driftsmidler Tomter/ Medisin- Annet utstyr, Sum varige bygninger og teknisk inventar, driftsmidler annen eiendom utstyr transportmidler, etc Anskaffelseskost pr Tilgang Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Sykehuset Østfold HF benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler.

19 19 Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: * Bygninger og annen fast eiendom år * Medisinsk utstyr 4 15 år * Annet utstyr, inventar, transportmidler, etc 3 15 år * Kunst avskives ikke. * Tomter avskrives ikke Tilgang er tilgang knyttet til tingsinnskudd ved etableringen av Sykehuset Østfold HF. Spesielt om verdsetting av kunst Det er ikke foretatt en endelig gjennomgang og verdsetting av kunst som er overtatt fra Østfold fylkeskommune i forbindelse med reformen. Grafiske blad er kartlagt og verdsatt, mens øvrig kunst kun har fått en stipulert verdi på vel 2,8 millioner kroner (etter nedjustering av inngående balanse). Det skal foretas en gjennomgang sammen med fylkeskommunen i 2003 slik at endelig eierforhold blir avklart. Det er grunn til å tro at inngående balanse må korrigeres når endelig kartlegging og verdsetting er foretatt. På grunn av vedtak om sammenslåing av de to helseforetakene i Østfold, er ikke kunsten fordelt mellom de to foretakene men inntatt i Sykehuset Østfold HFs regnskap i sin helhet. Et opprinnelig grovt anslag på samlede verdier av all kunst, var 8 millioner kroner. Til sammen er kunsten nå verdsatt i IB til ca 4,4 millioner kroner. Note 7 Finansposter (Alle tall i 1000) Finansinntekter 2002 Renteinntekter fra foretak i samme gruppe Annen renteinntekt Annen finansinntekt (agio) Sum finansinntekter Finanskostnader 2002 Rentekostnader fra foretak i samme gruppe Annen rentekostnad 266 Annen finanskostnad (agio) 53 Sum finanskostnader 1 569

20 20 Note 8 Pensjoner (Alle tall i 1000) Sykehuset Østfold HF har pensjonsordninger som omfatter i alt personer, hvorav er yrkesaktive, oppsatte (tidligere ansatte med fripolise) og pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser etter sluttlønnsprinsippet. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, stillingsfaktor og lønnsnivå ved nådd pensjonsalder. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordningene Felles kommunal pensjonsordning, Pensjonsordningen for sykehusleger og pensjonsordningen for sykepleiere i Kommunal Landspensjonskasse. I tillegg til den ordinære tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av Avtalefestet pensjon (AFP) til aldersgruppen 62 til 66 år. AFP etter 65 år er for regnskapsåret 2002 dekket med tilskudd og utjevnet på risikofelleskapet i den enkelte «Multiemployer plan». AFP før 65 år er dekket på «Pay-as-you-go» basis, og dekkes direkte for egen regning Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Pensjonskostnader AFP Administrasjonskostnader Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Opptjente pensjonsforpliktelser pr Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering Beregnede pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 6,5% Forventet lønnsregulering/pensjonsøkning/g-regulering 4,0% Forventet avkastning på fondsmidler 7,0% Demografiske forutsetninger Med hensyn på dødelighet og uførhet mv. er det i beregningene benyttet forutsetninger som i KLPs forsikringstekniske beregningsgrunnlag. Investeringer i aksjer og andeler består av innskudd i KLP med NOK Note 9 Bankinnskudd Bundne skattetrekksmidler utgjør

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall årsrapport 2008 Innhold 5 7 8 9 10 13 16 18 19 20 22 24 26 28 29 Innledning Organisasjon og personal Milepæler HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse Nøkkeltall Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk

Detaljer

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 NRK AS Årsberetning 2011 NRKs virksomhet NRK styrket sin posisjon som allmennkringkaster i 2011. Som produsent og formidler av innhold i radio, fjernsyn og på Internett leverte

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

ÅRET2013 GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2013

ÅRET2013 GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2013 ÅRET2013 GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2013 Gassnova skal bidra til å fremskaffe løsninger som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO 2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak. 2 VÅRE VERDIER: INTEGRITET

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 Innhold 04 > Visjon 05 > Virksomhet og hovedpunkter 06 > Viktige datoer 07 > Nøkkeltall 08 > Styrets årsberetning 13 > Hel ved adm. direktør 14 > Se 16 > Resultatregnskap

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer