S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F"

Transkript

1 2002 årsberetning S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F

2

3 side 3: en kreativitet som lindrer side 4: styrets årsberetning side 8: resultatregnskap side 22: sentrale produksjonstall side 26: side 40: side 50: side 51: divisjoner avdelinger faglige publikasjoner sykehusledelsen en kreativitet som lindrer Kreativitet utvikler hverdagen for alle ansatte i Sykehuset Østfold HF. I 2002 er det igjen vist stor vilje til nytenkning og omstilling. Det er satt fokus på behandlingslinjer og nye arbeidsprosesser for å gi våre pasienter en best mulig behandling. Viljen til medisinsk utviklingsarbeid underbygger dette. Et økonomisk resultat på pluss 10,9 millioner kroner gjør oss godt rustet for nye krevende utfordringer: Oppgavefordelingen mellom klinikkene skal løses. Mål og tiltak som er nedfelt i den nye strategiplanen skal gjennomføres. Årsberetningen for 2001 markerte Sykehuset Østfold HFs start på samspillet med kulturen i Østfold. Asgeir Midthjell ble valgt til SØ-kunstneren 2001/2002. Bildeserien i årsberetningen var «en hyllest til menneskelivet, livsenergien, vitenskapen og de forskjellige kretsløp og institusjoner som holder vår sårbare eksistens ved like». I 2002 gikk Østfold Musikkråd og Sykehuset Østfold HF sammen om prosjektet «Det kreative sykehus». Sentralt i arbeidet sto prosjektleder Arne Brunvoll og musikkterapeut Stine Blichfeldt Ærø. Åtte kvelder høsten 2002 musiserte pasienter, pårørende og ansatte i Sykehuset Østfold Moss. For mange av deltakerne ble samlingene en helt ny opplevelse til styrke, lindring og trøst. Eller som en deltaker sa: «Dette har vi ikke opplevd før dette skulle vært hver dag». Det å lytte, sanse, kunne la seg underholde, appellerer til de friske og vitale sidene ved mennesket. Relanseringen av kunstforeningen i sykehuset den nye Kultur-Ringen er mottatt med entusiasme. Kor, revygruppe og bedriftsidrettslag er møteplasser hvor ansatte investerer fritid og engasjement og henter ut overskudd og entusiasme. Sykehuset Østfold HF fortsetter samarbeidet med Østfold Musikkråd. I 2003 slipper vi unge, lovende musikere inn i sykehuset. Videre vil sykepleier og artist Sissel Kvambe skape gode stunder for pasienter og ansatte med forestillingen «Viser og humor på blå resept». Med fotograf Trine Mikkelsens tause, men talende bilder, ønsker vi å understreke den kreative satsing i sykehuset. La bildene røre ved deg skape følelser og stemning for det vare og sarte, det kreative og sterke. Disse elementene skal være en del av oss i sykehuset, hvor berøring og nærkontakt i videste forstand gir livsmot, styrke og håp. Takk til alle ansatte som i 2002 har bidratt til at pasientilbudet i Østfold blir stadig bedre. Med hilsen Ulf Ljungblad adm. direktør dr. med. SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD Postboks 1016, 1603 Fredrikstad, telefon , telefaks , e-post: SYKEHUSET ØSTFOLD MOSS Peer Gynts vei 2, 1535 Moss, telefon , telefaks SYKEHUSET ØSTFOLD SARPSBORG Postboks 355, 1702 Sarpsborg, telefon , telefaks SYKEHUSET ØSTFOLD HALDEN Kjærlighetsstien 30, 1758 Halden, telefon , telefaks SYKEHUSET ØSFOLD ASKIM Eventyrveien 2, 1807 Askim, telefon , telefaks Årsrapporten 2002 er basert på divisjonsledelsens årsrapport til direktøren

4 styrets årsberetning

5

6 6 Mål og utfordringer 2002 Pr. 1. januar 2002 ble all virksomhet innenfor Helseregion Øst, i henhold til helseforetaksloven 52 nr 6, med tilhørende eiendeler, gjeld, rettigheter og forpliktelser overført til Helse Øst RHF. Helse Øst RHF overførte deretter pr. samme dato eiendeler og gjeld til de respektive helseforetak på bakgrunn av foreløpig åpningsbalanse. Endelige verdier på anleggsmidler er ikke fastsatt. I årsregnskapet for 2002 er det lagt til grunn en foreløpig kostpris på anleggsmidler. Det er derfor knyttet usikkerhet til endelig kostpris for anleggsmidler og tilhørende avskrivninger i All kapital, utover den som ble skutt inn på stiftelsestidspunktet, behandles som annen innskutt egenkapital. Vi viser til nærmere omtale i noter til regnskapet («Generelt om regnskapet») Inntil endelig verdi på kapitalinnskuddet er fastsatt, betraktes annen innskutt egenkapital som bundet. Selskapets frie egenkapital pr er dermed NOK Sykehuset Østfold ble omdannet til statlig helseforetak i Helse Øst RHF fra En lang tradisjon som forvaltningsinstitusjon i Østfold fylkeskommune ble dermed brutt, og både administrasjon og styre har brukt dette første året til å etablere en ny organisasjonsform for sykehusdrift. Parallelt med gjennomføring av eierskiftet, stod sykehuset overfor store økonomiske utfordringer. Budsjett 2002 krevde driftsmessige tilpasninger på 70,9 mill. kr. Sykehuset Østfold hadde vært i en vanskelig økonomisk situasjon i perioden , med innsparingskrav og store omstillingstiltak i sykehuset. Over perioden hadde sykehuset vært pålagt salderinger på til sammen 181,5 mill. kr. Disse salderingene hadde medført et høyt økonomisk press på sykehuset, noe som igjen hadde ført til akkumulering av et negativt driftsresultat. I 2001 ble merforbruket 224 mill. kr i forhold til vedtatt budsjett, hvorav 71,8 mill. kr var relatert til et driftsmessig underskudd. I henhold til avtale mellom Sykehuset Østfold HF og Helse Øst RHF for 2002, skulle det gjennomføres økonomiske tilpasninger på til sammen 101,3 mill. kr. Utover dette ble sykehuset påført tilleggsutfordringer på grunn av streik, lønnsoppgjør utover forutsetninger og ikke-forutsatt reguleringspremie KLP. Dette utgjorde totalt 40,2 mill. kr, slik at den økonomiske tilpasningen, inkludert årets overskudd, til sammen ble 152,4 mill. kr. Styret forutsatte at den økonomiske tilpasningen skulle gjennomføres uten at pasienttilbudet ble forringet, - verken kvantitativt eller kvalitativt. Styrets virksomhet Det ble avholdt 12 styremøter i 2002, og styret behandlet til sammen 99 saker innenfor følgende temaer: Strategi/plan/resultat: budsjett/rapportering, mål og strategi, IT-strategi og handlingsprogram, ventelistestrategi, driftsavtale med Helse Øst RHF Organisering: ny foretaksstruktur, ledelsesstruktur og organisering, Behandlingstilbudet: pasientansvarlig lege, tilbudet til hjertepasienter, sommerferieavvikling Personell/ledelse: lønnsoppgjøret/lokale forhandlinger, streik, ulovlig overtid, lederutvikling, kompetanseutvikling, instruks og fullmakter til adm.direktør, avtale om utdanning av høyskolestudenter Annet: brannsikring i SØ, beredskapsplan, mediekontakt. Resultat/måloppnåelse Det økonomiske resultatet for Sykehuset Østfold HF er over all forventning, - i det sykehusets endelige resultat viser et overskudd på 10,9 mill. kr. Med unntak av etablering av «angio-lab» i SØF, er tiltakene som ble vedtatt for gjennomført, og har gitt økonomiske gevinster. Strukturvedtak i Helse Øst RHF har ført til at det innkjøpte utstyret til angio-lab i SØF ikke blir benyttet som forutsatt. SØS-senteret er etablert med poliklinikker innen en rekke ulike fagområder og spesialiteter, og er unik i nordisk offentlig helsevesen. Den planlagte reduksjonen i variable lønnskostnader gikk etter planen første halvår, men gevinsten uteble på grunn av sterk økning i utgiftene etter sommeren. Dette har bl.a. sammenheng med store endringer på ledernivå i avdelingene hvor sykehuset gikk over fra to-delt enhetlig ledelse til en leder på alle nivåer. Sykehuset Østfold HF hadde en meget positiv utvikling på aktivitetsnivået i Iht avtale med Helse Øst RHF, og sykehusets egne aktivitetsplaner, skulle det gjennomføres et pasienttilbud tilsvarende DRG-poeng. Det faktiske resultatet i 2002 ble DRGpoeng, hvorav ble tilbudt i egen virksomhet i egne sykehus. Dette mer enn kompenserer den manglende måloppnåelsen innen lønn. Også innen den polikliniske aktiviteten ble resultatet i 2002 positivt. Totalt ble det gjennomført polikliniske konsultasjoner. Dette var flere enn avtalt nivå. Strategi og fremtidsutsikter Helse Øst RHF har vedtatt ny foretaksstruktur fra Psykisk helsevern i Østfold er innlemmet i Sykehuset Østfold HF og utgjør ett helseforetak. Dette kan gi rom for gevinster i form av et mer helhetlig pasienttilbud og bedre utnyttelse av ressursene til administrasjon og støttefunksjoner. Budsjettrammene for 2003 stiller krav til mer effektiv drift, hvor man innen somatisk virksomhet arbeider med store omstrukture-

7 7 ringer som bl.a. innebærer drift på færre klinikker. Et ledd i dette arbeidet vil være å tilstrebe en liggetid på linje med internasjonal praksis. Samtidig skal ventetiden bli kortere, ingen skal vente lengre enn ett år på behandling. Sykehuset skal også fokusere på å unngå korridorpasienter og overbelegg. Variable lønnskostnader (overtid, merarbeid) skal reduseres i tråd med styrets vedtak vedrørende 2002-budsjettet. Sykehuset er en «IA-bedrift» (inkluderende arbeidsliv), hvor det er satt klare mål for reduksjon i sykefravær. Sykehuset må utarbeide strategi for sin virksomhet, der virksomhetens «markedssituasjon» vil være et viktig tema. Det stilles krav til økt samarbeid med private aktører, samtidig som man står i et konkurranseforhold til både private og andre offentlige sykehus. Et viktig virkemiddel for å nå de strategiske målene, er lederopplæringen som skal gjennomføres i Personalforhold, HMS og ytre miljø Sykehuset Østfold HF hadde ansatte pr Kvinneandelen i helseforetaket utgjorde i snitt i 2002 ca 80%, og definerer således virksomheten som en kvinnedominert arbeidsplass. I løpet av 2002 ble antall årsverk redusert med ca 30 årsverk. I 2002 ble det nedlagt en stor innsats for å få på plass en rekke systemer og rutiner i forbindelse med foretaksetableringen. Videre ble det gjennomført en rekke tiltak for å samkjøre og effektivisere organisasjonen. I forbindelse med eierskifte og foretaksetableringen ble Sykehuset Østfold HF tilknyttet arbeidergiverforeningen NAVO Sykehuset Østfold HF gjennomførte i 2002 organisatoriske endringer for å konkretisere foretakets kjernevirksomhet og verdier. Verdiene ved Sykehuset Østfold HF bygger på foretakets visjon; KUNNSKAP, TRYGGHET OG OMSORG FOR ALLE. Det arbeides målrettet med organisasjon og lederutvikling. I løpet av 2002 har foretaket utarbeidet et lederutviklingsprogram som skal gjennomføres i Sykehuset Østfold HF valgte i 2002 å bli IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) og underskrev avtalen 10 sep Hovedmålet er å redusere sykefraværet til 8.0 %. Sykefraværet i 2002 endte på 9.8 %. Av dette var korttidsfraværet under 16 dager på 2.3 %, mens sykefraværet på mer enn 16 dager var på 7.5 %. Sykehuset Østfold hadde 83 innrapporterte skader på ansatte i 2002, mot 91 i All virksomhet i foretaket påvirker miljøet på ulik måte. Sykehuset Østfold HF vil fortsatt arbeide med å redusere de miljømessige påvirkningene, blant annet gjennom kildesortering og energisparende tiltak. Sykehuset Østfold HF underskrev i 2002 en avtale om overgang til bruk av fjernvarme. Disposisjoner Regnskapet avlegges under forutsetning om fortsatt drift. Årsresultatet for Sykehuset Østfold HF ble et overskudd på NOK Styret foreslår at overskuddet avsettes til annen egenkapital. Avsluttende bemerkning Styret gir med dette honnør til sykehusets ledelse og ansatte for oppnådde resultater i Resultatet signaliserer stor omstillingsevne og -vilje blant ledelsen og de ansatte. Dette er viktige egenskaper i arbeidet med å utvikle et godt, målrettet tilbud til pasientene innenfor reduserte økonomiske rammer. Lykke til med de nye utfordringene Steinar Marthinsen Styrets leder Otto Hauglin Styrets nestleder Jon Østensvig Marianne Lie Anne Grethe Erlandsen Birgitta Næss Jon Lunde Ambjørn Bjørnson Rune Stien.. Ulf Ljungblad Adm. direktør Fredrikstad, 28 mai 2003

8 regnskap regnskapstall regnskapsprinsipper noter

9

10 10 Resultatregnskap (Alle tall i NOK 1000) Note DRIFTSINNTEKTER Ordinære driftsinntekter Salg av varer og tjenester Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Forbruk av medikamenter og medisinske forbruksvarer Lønnskostnader og andre personalkostnader Ordinære avskrivninger 5, Andre driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finansutgifter Netto finansposter ÅRSRESULTAT

11 11 Eiendeler (Alle tall i NOK 1000) Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Anlegg under utførelse EDB-programvare Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Utstyr, inventar, transportmidler, etc Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andre aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Materialbeholdninger Fordringer Kundefordringer Fordringer på foretak i samme konsern Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

12 12 Egenkapital og gjeld (Alle tall i NOK 1000) Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Foretakskapital 10, Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser 0 0 Sum avsetning og forpliktelser Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld til foretak i samme konsern Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Steinar Marthinsen Styrets leder Otto Hauglin Styrets nestleder Jon Østensvig Marianne Lie Anne Grethe Erlandsen Birgitta Næss Jon Lunde Ambjørn Bjørnson Rune Stien.. Ulf Ljungblad Adm. direktør Fredrikstad, 28 mai 2003

13 13 Kontantstrømoppstilling (Alle tall i NOK 1000) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat Ordinære avskrivninger Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investeringer i varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per

14 14 regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk. Sykehuset Østfold HF ble stiftet i forbindelse med at staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene overførte staten formuesposisjonene knyttet til spesialisthelsetjenesten i helseregion øst til Helse Øst RHF. Virksomheten fra tidligere Sykehuset Østfold ble samme dag overført til Sykehuset Østfold HF. Virksomhetsoverføringen har skjedd som et tingsinnskudd, og transaksjonsprinsippet er lagt til grunn. Kostpris for anleggsmidler er foreløpig og er fastsatt av helsedepartementet. Verdien representerer beste estimat ut fra en forventning om at inntekter ikke vil avvike vesentlig fra historiske inntekter. Avskrivninger foretas basert på foreløpig kostpris. Som en følge av dette er det knyttet usikkerhet til verdien av tingsinnskuddet og avskrivninger i Endelig kostpris vil bli fastsatt innen regnskapsavleggelse for Dersom foreløpig kostpris for anleggsmidlene endres ved den endelige verdsettingen vil det bli lagt til grunn at avskrivningene i regnskapet for 2003 beregnes som om endelige verdier forelå fra 1. januar I årsregnskapet for 2002 legges det til grunn at all kapital som ble skutt inn på stiftelsestidspunktet, behandles som annen innskutt egenkapital. Resultatet omfatter perioden til Sykehuset Østfold HF hadde ingen aktivitet i 2001 bortsett fra en uvesentlig renteinntekt på foretakskapitalen ble sykehusvirksomheten skutt inn i foretaket. Dette er vist som mellombalanse I notene er det benyttet tall fra mellombalansen for å gi mest mulig informasjon om driftsåret. Det er ikke utarbeidet sammenlignbare tall fra 2001 når det gjelder resultatregnskapet. Virksomheten og tilhørende eiendeler og gjeld i Psykisk helsevern Østfold HF er besluttet overført Sykehuset Østfold HF med regnskapsmessig virkning fra Foretaket er meldt oppløst. Alle formaliteter rundt overdragelse av bygg og tomter er ikke endelig avklart. Det gjenstår arbeid med oppmåling og fradeling av enkelte eiendommer, delingsforretninger, nemndbehandling og avklaring med tidligere eiere. Formell overskjøting mangler fortsatt for en rekke eiendommer. Prinsipper for inntekstføring Driftsinntektene til helseforetaket kan deles i to: Fast grunnfinansiering fra eier og aktivitetsbaserte inntekter. Grunnfinansieringen består av basisramme drift, investeringstilskudd, samt øremerkede statstilskudd. Grunnfinansieringen tildeles foretakene fra Helse Øst RHF som fast bevilgning til drift av foretaket. Aktivitetsbaserte inntekter består av ISF-inntekter (ISF = innsatsstyrt finansiering), polikliniske inntekter, egenandeler, gjestepasientinntekter og inntekter fra selvbetalende pasienter. Oppført ISF-inntekter er basert

15 15 på koding i Norsk Pasient Register (NPR). Det er generell usikkerhet med hensyn til kvaliteten på kodingen. Dette gjelder alle regioner og ikke spesielt Helse Øst RHF. Gjennomganger har vist at det forekommer avvik som slår begge veier. Det er fokus i helseforetaket på betydningen av riktig koding for å få vist korrekte inntektstall. Andre inntekter tilknyttet kjernevirksomheten er salg av laboratorie og røntgentjenester, inntekter fra kommuner knyttet til utskrivningsklare pasienter, salg av blod, væsker og lignende. I tillegg har helseforetaket salgsinntekter fra kantine, andre varer og tjenester og leieinntekter fra personalboliger. Grunnfinansieringen inntektsføres i den perioden den knytter seg til, mens ISF-inntekter, poliklinikkinntekter og andre aktivitetsavhengige inntekter inntektsføres i den perioden aktiviteten er utført, det vil si den perioden helsetjenesten er utført. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/ langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Varige driftsmidler Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over tre år, samt en kostpris på over kr Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forskning og utvikling Utgifter til forskning og utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av identifiserbare immaterielle eiendeler. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført forskning og utvikling avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Pensjoner Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk Regnskapsstandard NRS 6 Pensjonskostnader. Pensjonsordningene behandles som «Multiemployer plans». Dette innebærer at de enkelte helseforetaks forpliktelser og kostnader beregnes som ideelle/proporsjonale andeler av de samlede forpliktelser i den aktuelle «Multiemployer plan» i henhold til den nye internasjonale standard IAS19. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkasting på pensjonsmidler, samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Eventuell overfinansiering balanseføres i den grad overfinansieringen kan utnyttes eller tilbakebetales. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for den del av avvikene som overstiger 10 % av brutto pensjonsforpliktelse (av pensjonsmidlene dersom disse er størst). Det er første gang det er utarbeidet aktuarberegninger i henhold til Norsk Regnskapsstandard, NRS 6 Pensjonskostnader. Erfaringsmessig kan det i slike tilfeller være behov for noe korreksjoner i ettertid, hvilket tilsier at usikkerheten rundt tallene er større enn normalt. Kontantstrømsoppstillingen Kontantstrømsoppstillingen er utarbeidet etter indirekte metode. I kontanter og bankinnskudd pr inngår også bankkonti knyttet til konsernkontoordningen. Endringer i andre tidsavgrensningsposter under kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter inneholder netto mellomværende med Østfold fylkeskommune i forbindelse med at Sykehuset Østfold HF overtok blant annet kundefordringer og leverandørgjeld knyttet til sykehusdriften fra før etableringen av Sykehuset Østfold HF. Endringer i øvrige kundefordringer og leverandørgjeld er vist på egen linje i kontantstrømsoppstillingen.

16 16 Note 1 Inntekter (Alle tall i 1000) Totale ordinære driftsinntekter 2002 Fast grunnfinansiering Aktivitetsbaserte inntekter Sum Aktivitetsbaserte inntekter pr. virksomhetsområde 2002 Poliklinikk ISF Sum Aktivitetsbaserte inntekter geografisk fordelt 2002 Poliklinikk, hjemmehørende i østlandsområdet Pasienter hjemmehørende i østlandsområdet Pasienter hjemmehørende i resten av landet Pasienter hjemmehørende i utlandet Sum Aktivitetstall somatikk DRG-poeng inneliggende pasienter DRG-poeng dagbehandling Polikliniske konsultasjoner DRG-systemet klassifiserer sykehusopphold i grupper som er medisinsk og ressursmessig tilnærmet homogene. Inntektene i DRG-systemet er i 2002 satt til 55% av full DRG-pris, det vil si kr per DRG poeng. Inntektene fra polikliniske konsultasjoner baserer seg på takster for offentlig poliklinikker. Andre driftsinntekter 2002 Leieinntekter Andre inntekter fra kjernevirksomheten Annet Sum Note 2 Materialbeholdninger (Alle tall i 1000) Sentrallager Sterillager Væskesentral 20 - Lab/Rtg Sum

17 17 Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. (Alle tall i 1000) Lønnskostnader 2002 Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift Andre ytelser Sum I gjennomsnitt har det i løpet av regnskapsåret vært ansatte i Sykehuset Østfold HF. Ytelser til ledende personer Adm.dir Styret Lønn 1000 Pensjonsutgifter 55 Annen godtgjørelse 660 Hvis administrerende direktør velger å si opp sin stilling i samråd med styret, eller etter anmodning fra styret uten at det foreligger saklig grunn til oppsigelse eller avskjed, vil det bli utbetalt etterlønn i 12 mnd fra fratredelsesdato. Eventuell lønn i oppsigelsestiden kommer til fradrag. Ved ansettelse i ny stilling avkortes etterlønnen. Revisor Revisorhonoraret for Sykehuset Østfold HF for 2002 er beregnet til kr kroner, mens honorar for andre tjenester fra revisor er fakturert med kr Andre tjenester knytter seg til gjennomgang av avstemminger pr og bekreftelser til eksterne parter. Note 4 Spesifikasjon av andre driftskostnader (Alle tall i 1000) 2002 Lokaler inkl energi/brensel Utstyr, inventar, driftsmateriell Rep, vedlikehold og service, forsikring Ekstern tjeneste Kontorkostnad, telefon, porto mv Reiser, transport, frakt Annen kostnad Sum andre driftskostnader

18 18 Note 5 Immaterielle eiendeler (Alle tall i 1000) Anlegg under utførelse EDB-programvare Sum Anskaffelseskost pr Tilgang Tilgang immaterielle eiendeler Avgang immaterielle eiendeler - Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Anlegg under utførelse utgjør av tilgang immaterielle eiendeler og gjelder blant annet ny felles IT-plattform for hele sykehuset. Dette arbeidet sluttføres i Sykehuset Østfold HF benytter lineære avskrivninger for alle immaterielle eiendeler. Den økonomiske levetiden er beregnet til: * Forskning og utvikling Økonomisk levetid vurderes i hvert enkelt tilfelle * EDB-programvare 5 år Tilgang er tilgang knyttet til tingsinnskudd ved etableringen av Sykehuset Østfold HF. Dersom forskning og utvikling balanseføres skal det gis visse opplysninger, jf regnskapsloven Note 6 Varige driftsmidler (Alle tall i 1000) Varige driftsmidler Tomter/ Medisin- Annet utstyr, Sum varige bygninger og teknisk inventar, driftsmidler annen eiendom utstyr transportmidler, etc Anskaffelseskost pr Tilgang Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Sykehuset Østfold HF benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler.

19 19 Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: * Bygninger og annen fast eiendom år * Medisinsk utstyr 4 15 år * Annet utstyr, inventar, transportmidler, etc 3 15 år * Kunst avskives ikke. * Tomter avskrives ikke Tilgang er tilgang knyttet til tingsinnskudd ved etableringen av Sykehuset Østfold HF. Spesielt om verdsetting av kunst Det er ikke foretatt en endelig gjennomgang og verdsetting av kunst som er overtatt fra Østfold fylkeskommune i forbindelse med reformen. Grafiske blad er kartlagt og verdsatt, mens øvrig kunst kun har fått en stipulert verdi på vel 2,8 millioner kroner (etter nedjustering av inngående balanse). Det skal foretas en gjennomgang sammen med fylkeskommunen i 2003 slik at endelig eierforhold blir avklart. Det er grunn til å tro at inngående balanse må korrigeres når endelig kartlegging og verdsetting er foretatt. På grunn av vedtak om sammenslåing av de to helseforetakene i Østfold, er ikke kunsten fordelt mellom de to foretakene men inntatt i Sykehuset Østfold HFs regnskap i sin helhet. Et opprinnelig grovt anslag på samlede verdier av all kunst, var 8 millioner kroner. Til sammen er kunsten nå verdsatt i IB til ca 4,4 millioner kroner. Note 7 Finansposter (Alle tall i 1000) Finansinntekter 2002 Renteinntekter fra foretak i samme gruppe Annen renteinntekt Annen finansinntekt (agio) Sum finansinntekter Finanskostnader 2002 Rentekostnader fra foretak i samme gruppe Annen rentekostnad 266 Annen finanskostnad (agio) 53 Sum finanskostnader 1 569

20 20 Note 8 Pensjoner (Alle tall i 1000) Sykehuset Østfold HF har pensjonsordninger som omfatter i alt personer, hvorav er yrkesaktive, oppsatte (tidligere ansatte med fripolise) og pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser etter sluttlønnsprinsippet. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, stillingsfaktor og lønnsnivå ved nådd pensjonsalder. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordningene Felles kommunal pensjonsordning, Pensjonsordningen for sykehusleger og pensjonsordningen for sykepleiere i Kommunal Landspensjonskasse. I tillegg til den ordinære tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av Avtalefestet pensjon (AFP) til aldersgruppen 62 til 66 år. AFP etter 65 år er for regnskapsåret 2002 dekket med tilskudd og utjevnet på risikofelleskapet i den enkelte «Multiemployer plan». AFP før 65 år er dekket på «Pay-as-you-go» basis, og dekkes direkte for egen regning Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Pensjonskostnader AFP Administrasjonskostnader Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Opptjente pensjonsforpliktelser pr Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering Beregnede pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 6,5% Forventet lønnsregulering/pensjonsøkning/g-regulering 4,0% Forventet avkastning på fondsmidler 7,0% Demografiske forutsetninger Med hensyn på dødelighet og uførhet mv. er det i beregningene benyttet forutsetninger som i KLPs forsikringstekniske beregningsgrunnlag. Investeringer i aksjer og andeler består av innskudd i KLP med NOK Note 9 Bankinnskudd Bundne skattetrekksmidler utgjør

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. De regionale helseforetakene ble stiftet med basis i helseforetaksloven i forbindelse

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 272 203 1 054 657 Psykisk helsevern 423 371 387

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Note 0 - Regnskapsprinsipper Note 0 - Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Vest-Agder sykehus HF, Aust-Agder sykehus HF og Lister sykehus

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. De regionale helseforetakene ble stiftet med basis i helseforetaksloven i forbindelse

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2010 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 4 544

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Note 2012 2011. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Aktivitetsbaserte inntekter 1 97 667 102 711 Sum driftsinntekter 97 667 102 711

Note 2012 2011. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Aktivitetsbaserte inntekter 1 97 667 102 711 Sum driftsinntekter 97 667 102 711 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Aktivitetsbaserte inntekter 1 97 667 102 711 Sum driftsinntekter 97 667 102 711 Varekostnader 14 4 597 5 411 Lønn og andre personalkostnader 2,9

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF. Noter til regnskapet (alle tall er i hele tusen)

Helse Nord-Trøndelag HF. Noter til regnskapet (alle tall er i hele tusen) Helse Nord-Trøndelag HF Noter til regnskapet (alle tall er i hele tusen) Note 2 Store enkelttransaksjoner Investeringstilskudd Basisbevilgning 93 538 Investering psyk (DPS Nærøy) 16 000 109 538 Investeringstilskuddet

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer