Resultat i Årsberetning Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultat i 2011. Årsberetning 2011. Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten."

Transkript

1

2 Årsberetning 2011 I.M. Skaugen SE (IMS) er et maritimt transportselskap med fokus på innovative maritime løsninger. Vår kjernevirksomhet er logistikk og transport av flytende nedkjølt gass, som petrokjemiske gasser og LNG. IMS har i dag globalt 39 skip som frakter petrokjemiske gasser, kjemikalier, LPG og LNG, omlasting av råolje og LNG, samt administrerer LNG terminaler. Vi har intern kompetanse i forbindelse med utvikling og utforming av spesialtilpassede skip av høy kvalitet innenfor vår nisje. IMS er et globalt selskap med om lag ansatte fra 20 forskjellige land. Vi har ulike nasjonaliteter og kontorer i Singapore, Kina, Bahrain, USA, Russland og Norge. IMS er notert på Oslo Børs med ticker IMSK. Resultat i 2011 I.M. Skaugen administrerer gjennom sin joint venture struktur forretningsaktiviteter med en samlet omsetning på USD 530 millioner, hvorav USD 325 million er konsernets andel ut fra en forholdsmessig konsolidering av disse felleskontrollerte virksomheter. Andelen reflekterer IMS s andel av disse virksomhetene. Aktivitetene genererte i 2011 et EBITDA resultat på USD 64,6 million hvorav USD 33,4 millioner er vår andel. Gas Skaugen 2011 transport Kina Omlasting- Totall USD'000 aktiviteter aktiviteter aktiviteter Inntekter brutto fra all aktiviteter EBITDA brutto fra all aktiviteter (1 487) IMS konsern Inntekter - IMS' konsoliderte andel Driftsresultat (EBITDA) - IMS' konsoliderte andel (744) Gevinst ved sale av anleggsmidler 792 (1) Avskrvninger (11 988) (3 104) (2 484) (17 576) Driftsresultat (EBIT) (3 228) Uallokerte kostnader (7 060) Avskrivninger (63) Resultat fra investerin i tilknyttet selskap - strategiske 403 Neeto finans (18 300) Annet 6 Årsresultat før skatt (8 366) Tallene i segmentpresentasjonen ovenfor er hentet fra selskapets ledelsesrapportering da denne gir en bedre fremstilling av I.M. Skaugen konsernets underliggende drift enn det offisielle avlagte regnskapet. I det offisielle regnskapet er derimot I.M. Skaugens investeringer i felleskontrollert virksomhet bokført etter egenkapitalmetoden i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). IMS fikk et nettoresultat på USD 9,8 millioner i 2011 (sammenlignet med USD 14,9 millioner i 2010). EBITDA var USD 30 millioner (USD 19,4 millioner i 2010). Konsernets brutto driftsinntekter utgjorde USD 116,8 millioner (USD 116,9 millioner i 2010). Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten. Dette er en

3 ettervirkning av finanskrisen i 2008 og 2009, og det gapet denne krisen medførte i forhold til fremtidig vekst i produksjonen. Forretningsforholdene for selskapets kjernevirksomhet var bedre i 2011 enn i 2010, og vi ser at den positive trenden fortsetter i Selskapet er ikke tilfreds med årets samlede økonomiske resultat da dette er negativt. Driftsresultatet var derimot bedre i 2011 enn i 2010, med en EBITDA økning på 50 prosent og et EBIT resultat som gikk fra negativt til positivt. I tillegg er netto rentebærende gjeld redusert med 1/3, samt at egenkapitalandelen er forbedret i forhold til fjoråret. Disse forbedringene ble oppnådd i et år med stor finansiell usikkerhet globalt. Netto kontantstrøm fra driften var positiv i 2011 og utgjorde USD 25,8 millioner (negativ med USD 31 millioner i 2010). Fullføringen av nybyggingsprogrammet er hovedgrunnen til den positive kontantstrømmen fra driften i Vi mener at en solid balanse både er en buffer mot potensiell økonomisk turbulens og et virkemiddel for å underbygge vår vekststrategi. Totale eiendeler utgjorde USD 233 millioner. Egenkapitalen var USD 70,1 millioner eller USD 2,58/NOK 15,50 pr. aksje. Ved utgangen av 2011 var nettogjelden USD 89,5 millioner, og netto rentebærende gjeld utgjorde totalt USD 94,5 millioner. Likviditetsgraden var 79 prosent. Ved utgangen av 2011 hadde selskapet en samlet likviditet på USD 41 millioner, noe som regnes som tilstrekkelig for selskapets løpende virksomhet. Rentedekningsgraden (EBITDA / netto rentekostnader) var 1,5 i Årsresultatet for 2011 inkluderer også vesentlige engangskostnader knyttet til levering og ferdigstillelse av nye skip, samt kostnader forbundet med organisatoriske endringer. I tillegg utgjorde ekstraordinære kostnader knyttet til sen levering av skip ca 20 prosent av totale driftskostnader. Alle disse kostnadene anses som engangskostnader og vil ikke påvirke resultatet for Også i 2011 har selskapet hatt betydelig FoU samt forretningsutviklingkostnader forbundet med vår satsing på LNG. Spesielt viktig var det Bahrain LNG anbud og kostnader forbundet med dette prosjektet. Vi er trygge på at disse utviklingskostnadene vil gi oss strategiske fordeler og bidra til fremtidig lønnsomhet for selskapet. Egenkapitalandelen var 30,1 prosent ved utgangen av året, opp fra 28,5 prosent ved utgangen av Dette skyldes i hovedsak redusert arbeidskapital i forbindelse med ferdigstillelsen av Skaugen Marine Construction (SMC) prosjektet og er relatert til nybygging av skip. Reduksjonen i kortsiktig gjeld kan hovedsakelig relateres til tilbakebetaling av bankgjeld i Kina og tilbakekjøp av obligasjonslån i eget selskap. Selskapets mål er til enhver tid å opprettholde en egenkapitalandel på over 30 prosent, målt til bokført verdi av eiendeler og gjeld. I 2012 forventes det en forbedring i denne andelen og andre aktuelle nøkkeltall knyttet til balansen ettersom flåtefornyelsen er fullført i Selskapets resterende fem nybygg fra (Skaugen Marine Construction (SMC)) ble levert i De nye skipene i Norgas flåten har langt større fortjeneste potensialer sammenlignet med den eldre flåten. Dette skyldes ikke bare skipenes størrelse, men også deres driftsegenskaper.samtlige skip ble faset inn i vårt kommersielle program og vår tekniske drift i løpet av året. Nye skip har gjerne en oppstartsperiode med driftsutfordringer. De fem skipene som ble levert samtidig, medførte høyere kostnader og flere utfordringer i den kommersielle

4 planleggingen enn vi regner med under normal drift. Kombinasjonen av økt kapasitet og normalisert drift bør føre til økt lønnsomhet for selskapet i Den 16 måneder lange tilbakeholdelsen og forsinkede leveringen av det tredje Wintergasskipet, Norgas Camilla, ga et direkte tap på rundt USD 10 millioner fra mai 2010 og frem til skipet var seilingsklart og ble levert til flåten 15. september Det faktum at skipet endelig er levert, bør direkte øke vår fremtidige lønnsomhet. De spesialkonstruerte Wintergas skipene har bidratt negativt til resultatet, ettersom de opererer i spotmarkedet i en utfordrende periode. Redusert eksportvolum fra Japan og Korea sammenlignet med kinesisk importvekst er utlignet av import fra andre regioner e.g. Midtøsten. Dette er regionale skip som er spesialkonstruert for en potensiell vekst i handelen internt i Asia, og da i Nordøst og Sørøst Asia. Skipene har en innovativ konstruksjon som kombinerer både petrokjemisk og kjemisk lastekapasitet. I motsetning til de petrokjemiske gassmarkedene, har det vært et svært svakt marked for kjemikalier i Asia. Det har gjort det vanskelig å utnytte den kombinerte kapasiteten på en lønnsom måte. Konseptet er nytt og unikt, og implementeringen i disse markedene går saktere enn forventet. Det ble gjennomført store organisatoriske endringer i Endringene medførte betydelige engangskostnader på rundt USD 2 millioner. Et resultat av endringene er i hovedsak at alle personalressursene er konsentrert til områdene øst for Suez samt i Singapore. I 2011 avsluttet vi også skipsbyggingsaktiviteten SMC og reduserte organisasjonen tilsvarende. Vi har følgelig redusert konsernets landbaserte personale med over en tredjedel (felleskontrollert virksomhet i Kina og USA er ikke inkludert). Dette bør gi betydelig reduserte administrasjonskostnader fra og med Det gjenstår visse uløste problemstillinger i Kina i forbindelse med den tidligere SMCvirksomheten. Disse er avstemt med tredjeparter og forventes løst i Med unntak av mulig fortjeneste på salg av hele eller deler av vår eierandel i Shenghui, forventer vi ikke at dette vil påvirke resultatet i 2012, men tror det vil forbedre selskapets balanse. I de senere årene har selskapet benyttet obligasjoner utstedt av morselskapet i det norske markedet som hovedkilde til gjeldsfinansiering. Det er kun morselskapet som har obligasjonsgjeld, og hovedfinansieringskilden til våre felleskontrollerte virksomheter og datterselskaper er bankgjeld, med sikkerhet i skip eller eiendom. Dette har gitt oss økt fleksibilitet til å organisere virksomheten mer effektivt, og vi kommer til å videreføre denne finansieringsstrategien. Selskapet har følgende fire utestående obligasjoner: Bonds Maturity Outstanding amount IMSK NOK243 mill IMSK NOK150 mill IMSK NOK350 mill IMSK NOK75 mill I.M Skaugen SE (IMS) plasserte i markedet et nytt senior usikret obligasjonslån på 400 millioner kroner i begynnelsen av februar Obligasjonene har en kupongrente på NIBOR + 8,25% og forfaller i februar Obligasjonene er søkt notert på Oslo Børs som IMSK12. I forbindelse med obligasjonslånet, vil IMS kjøpe tilbake et nominelt beløp på NOK 119,5 millioner av IMSK04, NOK147 millioner kroner av IMSK09 og NOK 47,5 millioner av IMSK10.

5 Etter utstedelse av obligasjonslånet har IMS tilstrekkelig fri likviditet til å dekke forfallene i 2012 på de resterende obligasjonslånene. Selskapet har for tiden ingen investeringsforpliktelser i forbindelse med pågående prosjekter. De nye tiltakene vi vurderer er stort sett knyttet opp mot LNGsektoren, og vil bli vurdert knyttet opp mot langsiktige kontrakter. I.M. Skaugen SE vil i årene som kommer fortsette vår nisjestrategi knyttet til gass og petrokjemiske produkter samt vekstmarkedene, og da med fokus spesielt på markedene øst for Suez. For fortsatt å kunne dra fordel av veksttrenden i markedene øst for Suez vil vi som et selskap med mål om å være ledende på kostnader og tjenester, opprettholde vår tilstedeværelse i områdene øst for Suez der de fleste av kundene våre hører hjemme. Vi fokuserer spesielt på forretningsmulighetene forbundet med utviklingen i Kina og områdene rundt Golfen i Midtøsten. Dette vil skje fra vår hovedbase i Singapore. Utsikter for 2012 Med flere finanskriser etterfulgt av hverandre ser det ut til at myndighetene i både Europa og USA ofte havner i et politisk blindspor, midt mellom krav om sparetiltak, krav om massive økonomiske tilskudd og sterk politisk uenighet. Den kombinerte effekten av dette er liten eller ingen økonomisk vekst, og med vedvarende eller økt arbeidsledighet og sosial uro som resultat. Dette er antagelig et større problem for euro landene enn for USA, men den betydelige smitteeffekten rammer finansielle forhold i de fleste områder og påvirker virksomheten vår både direkte og indirekte. Utfordringene knyttet til finansiering har medført ekstrakostnader for oss, og det har også påvirket våre kunder og deres virksomhetsbehov. Den internasjonale handelen vil fortsette å øke, hovedsakelig i vekstmarkedene nøkkelområdene i selskapets strategiske fokus. Den tosifrede økningen i både eksport og import viser en økende trend i handelen mellom disse vekstmarkedene, en handel som har blitt viktigere enn vekstmarkedenes handel med Europa og USA. Handelsvekst mellom asiatiske land med Kina som forbilde Kilde: BCA Research november 2011 Dette gjør vekstmarkedene mer motstandsdyktige mot finanskrisen enn de industrialiserte landene. Asia, med Kina på topp, er en nøkkelregion som fortsatt vil være hovedfokus for I.M. Skaugen SE (IMS), slik den har vært det siste tiåret. Med høyere vekstrater og stadig nye muligheter er det en optimisme knyttet til Asia som for tiden ikke finnes i Europa og USA. 75 prosent av den globale økonomiske veksten skjer i land utenfor OECD

6 Kilde: OECD Economic Outlook 90 database 2011 Kina er fortsatt regionens joker. I henhold til den tolvte femårsplanen oppfordrer landet til innenlands forbruk snarere enn eksport, utvikling av tjenestesektoren, en vridning mot mer verdiskapende produksjon, energisparing samt å skape et renere miljø. Verden har vært vitne til Kina s vilje og evne til å nå sine mål. Etter et kommende politisk skifte i 2012 forventes den nye regjeringen å ha enda mer ambisiøse planer. Til tross for den enorme veksten vi har sett i Kina, er Kina fortsatt et fattig land der infrastrukturen må utvikles og levestandarden forbedres, spesielt på landsbygda. Den massive urbaniseringen har vært en viktig pådriver for vekst og vil fortsatt være det i tiden fremover. Urbanisering gir økonomisk vekst i Kina Passerer det globale gjennomsnittet, men har fortsatt stort vekstpotensial Den raske økonomiske veksten i Kina har motivert landet til å bli selvforsynt på mange områder, deriblant innen petrokjemisk virksomhet. Egenproduksjon er imidlertid kostbart på grunn av behovet for å importere nafta som råvare, og er sannsynligvis ikke bærekraftig for et så stort land. Vi tror derfor Kina vil få økt behov for import fra ulike lavkostland for å dekke den voksende etterspørselen. Enorm økning i etterspørselen i Nordøst Asia Kilde: MMSA desember 2011 Mens økt energietterspørsel har skapt flaskehalser i landets økonomiske vekst, åpner Kina øyene for alternative energikilder. For å dekke sitt umettelige behov for råolje, vurderer Kina nå også naturgass og LNG. Det er åpenbart at naturgass er en bedre og renere kilde til transport, varme og strømproduksjon. Etter hvert som urbaniseringen fortsetter, vil Kina måtte forsyne sine mange forbrukere på landsbygda med naturgass i form av LNG. Dette vil måtte gjennomføres på småskalabasis grunnet det begrensede rørledningsnettet i landet. Kilde: Population Division of the UN s Dep of Eco & SA 2010 Økt etterspørsel etter naturgass i Kina

7 Landet er fortsatt på et tidlig stadium i sitt forbruk av naturgass også av en rekke gode forretningsmessige grunner. Fristilte priser gir energisubstitusjon Kilde: IEA WEO USD/barrel Crude oil & Natural gas historical price comparison HenryHub NG spt Natural gas Price for energy equivalent of one barrel of oil* WTI crude spot price WTI Crude spt $98.83 $19.00 Som figuren under viser, har Kina et betydelig potensial for å oppnå høyere naturgass volumer, noe som vil medføre at de får et forbruk per innbygger som tilsvarer forbruket i mer industrialiserte land og regioner. Kilde: CMAI, Morgan Stanley november 2011 Fremtiden er LNG I.M. Skaugen beveger seg også i retning av økt fokus på LNG infrastruktur. Med betydelige investeringer og utviklingstiltak innen teknologi, konstruksjon og forretningsutvikling må vi fokusere på praktisk talt alle sider av LNG verdikjeden, fra frakt til havs og transport på land til utformingen av havneterminaler. Fremtiden er LNG ikke bare fordi det gir miljøfordeler siden CO 2 utslippene er lavere enn når naturgass ledes gjennom rør, men Kilde: Bloomberg desember 2011 Ett av målene våre er å bli en integrert aktør i bransjen for LNG eller gassinfrastruktur. Vår deltakelse i anbudet i Bahrain (BLNG) er vårt konseptbevis. I begynnelsen av 2012 ble vi informert om at to av ni tilbydere i anbudsprosessen blir utvalgt til de siste forhandlingene om å bygge den planlagte landbaserte LNG terminalen, og vi tar sikte på å vinne konkurransen. Vi vil tilby leveranse av konstruksjon og logistikk til prosjektet, men vi vil ikke opptre som gassleverandør. Terminalprosjektet vil eies og finansieres av et spesialselskap i Bahrain, og våre partnere i selskapet Skaugen Gulf Petchem er involvert. Terminalen vil eventuelt ha en langtidskontrakt med myndighetene. Skipene som skal brukes, ligner på skipene i Norgasflåten. Denne LNG strategien gjør at vi konkurrerer direkte med internasjonale energi og oljeselskaper. I.M. Skaugen må være raskere og mer innovativ enn disse selskapene, og tilby lavere priser og langt høyere effektivitet. Vi vil tilby bedre og mer skreddersydde tjenester til en lavere pris.

8 IMSK aksjen De globale finansmarkedene var utsatt for konstant volatilitet i 2011, hovedsakelig grunnet turbulens fra gjeldskrisen i Europa og dystre utsikter til økonomisk vekst i OECDlandene. Sammenlignet med tilsvarende aksjer har IMSK aksjekursen holdt seg stabil i andre halvdel av året. Aksjekursene for året sett under ett er på linje med de generelle finansielle markedsforholdene, men med mindre volatilitet. SEB har jobbet aktivt for å øke likviditeten i aksjen og oppnå en lavere spread. Sammenlignet med perioden uten en market maker, er aksjeomsetningen vesentlig forbedret. IMSK kursen flatet ut i andre halvdel av 2011 sammenlignet med kursen for tilsvarende aksjer Kilde: Bloomberg desember 2011 Mindre volatil IMSK kurs i andre halvdel av ,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 NOK IMSK VS Peers Exmar Stolt Nielsen IMSK Odfjell Stealthgas BLT I.M.Skaugen VS Transport Index, OSEBX & MSCI World MSCI World OSEBX IMSK OSE Transport Kilde: Bloomberg dec 2011 Market maker har gitt bedre børsomsetning Trading volume 1000 shares Kilde: OSE desember 2011 IMSK Trading Volume No Market Maker SEB Volume Risiko IMS konsernet er til enhver tid utsatt for en rekke ulike typer risiko innenfor vår normale forretningsvirksomhet. Dette er finansiell, driftsmessig og markedsrelatert risiko. En av nøkkelkvalifikasjonene vi har til selskapets ledelse er til enhver tid å kunne håndtere alle disse risikoområdene. Løsningen er ikke å sikre seg mot all risiko, men aktivt å sikre en sum av aktiviteter som gjør at vi kan navigere gjennom mulighetene og utfordringene som avgjør hvilken avkastning vi oppnår på kort sikt. Det å utnytte eiendelene, eller å holde skipene i forretningsmessig drift i henhold til en mest mulig effektiv plan, er nøkkelfaktoren for å oppnå lønnsomhet for selskapet. Vi har så langt i 2012 oppnådd høy kontraktsdekning for Norgas' flåtens skip knyttet til transport av petrokjemiske gasser. Den resterende kapasitet som ikke er en del av en kontrakt, er underlagt avkastningen i spotmarkedene. Kontraktsdekningen har også fleksibilitet mellom avtalte høye og lave volumer i kundemarkedene, og denne fleksibiliteten vil påvirke utnyttelsesgraden. Disse svingningene avgjør hvordan vi utnytter kapasiteten. For de fleste andre forretningsenhetene er kontraktsdekningen lavere enn for Norgas' virksomhet. Her er vi eksponert for ulike nivåer av markedsrelatert risiko som påvirker avkastningen fra de 1 0

9 tjenestene vi tilbyr. Endringen i prisnivå på varene vi frakter, kan påvirke volumene som skal fraktes og følgelig etterspørselen etter våre tjenester. De mest relevante varene vi frakter, er råolje, petrokjemiske gasser og LNG. Det er viktig å overvåke prisene på de fire viktigste petrokjemiske gassene etylen, propylen, VCM og butadien, samt LPG og nafta. På driftsnivå er vi eksponert for kostnadssvingninger på tjenestene vi benytter i forbindelse med drift av skipene. Igjen spiller olje og bunkerprisene en betydelig rolle siden prissvingningene påvirker våre driftskostnader. På enkelte avtaler har vi kontraktsdekning mot slike endringer. Svingninger i stål og metallprisen påvirker også produksjonen. Vi har forsikring mot tap av eller skade på egne skip eller andre skip vi eventuelt påfører skade, samt mot miljøskade og ulykker som fører til personskade. Vi har forsikring mot potensielt tap relatert til piratvirksomhet i Aden bukta og lignende steder. På grunn av selskapets velfungerende ledelse har vi en høyere egenandel enn mange andre for å sikre lavere kostnader. Historisk har dette vært en lønnsom holdning. Når det gjelder finansiell markedsrisiko, er hovedrisikoområdene rentesatsen i USD, knyttet til pantegjelden og obligasjonsporteføljen, valutarisiko forbundet med svingninger i kursen på USD/RMB og USD/EUR, samt svingninger i kursen på USD/NOK, hovedsakelig relatert til driftskostnadene. De fleste driftsinntektene er i USD eller tilknyttede valutaer. Som et naturlig ledd i virksomheten følger vi nøye med på gjeldsbetingelser og likviditetsstyring på alle nivåer. Risikostyring betyr både å ha nok kontanter og mulighet for finansiering via tilstrekkelig tilgang på kredittfasiliteter. Konsernet er også eksponert for motpartsrisiko i økonomiske saker. Selskapet handler imidlertid kun med anerkjente og kredittverdige tredjeparter. Vi har hatt svært få tvister med våre kunder om betaling og utførelse som har medført et tap for selskapet. Piratvirksomhet til havs er en stor trussel mot våre fagfolk på Norgas skipene og deres familier, samt mot våre kunders forretningsvirksomhet. Det representerer også en økonomisk risiko for skipene og aksjonærene våre. Piratvirksomheten fremstår nå som en velorganisert kriminalitet og utføres som en "profesjonell virksomhet" som har økt de siste årene. Norgas fokuserer på å unngå piratangrep ved å oppdage piratene tidlig og manøvrere unna. Her er vi avhengige av våre fagfolk og deres kompetanse, og vi må ha det beste og nyeste utstyret som er å oppdrive. Så langt har vi ikke vært involvert i hendelser der skip, mannskap, last eller eiendeler har vært utsatt for vold eller kapring. Prinsippet er at Norgas skipene seiler i konvoi og unngår områder med pirater gjennom utveksling av kunnskap og overvåking av rutene under overfart. Elektronisk deteksjonsutstyr, aktive antiombordstigningssystemer og nye, kraftige radarer som er spesialkonstruert for å avdekke små piratbåter, er testet ut og installert. Sikkerhetsrom eller citadeller er sikret gjennom ytterligere utvikling og utstyrt med uavhengig satellittkommunikasjon, kabel TV og nødvendig utstyr for flere dagers opphold. Opplæringsprogrammet for mannskapet er også godt i gang, og kapteinene får spesialopplæring på egne opplæringssentre. Vi utfører også kontinuerlige tester av nytt utstyr som kan motvirke angrep. Norgas skipene har pr. i dag ikke bevæpnede vakter om bord, men retningslinjene for dette vurderes i takt med endring i gjeldende lover og forskrifter og

10 etter hvert som mer profesjonelle tjenester blir tilgjengelige. 2. Frakt av gass Det meste av EBITDA veksten fra Norgas i 2011 skyldes økt eksport i Midtøsten og Golfregionen. Den positive trenden fra midten av 2010 videreføres med betydelige volumer gjennom våre fraktavtaler i regionen. EBITDAveksten skyldes også flere skip i Norgas flåten. Et forbedret spotmarked grunnet økt flåteutnyttelse i mesteparten av 2011 samt høyere fraktsatser har hatt en positiv innvirkning på vår fortjeneste og for frakt av gass generelt sett. Norgas har hatt høyere dekning gjennom fraktavtaler og færre skip på timecharter og i spotmarkedene. Muligheten til å dra ytterligere fordel av spotmarkedene ble dermed redusert. Fordelen er at vi er bedre dekket med en slik risikoprofil enn om vi kun var eksponert i spotmarkedet. Vi tror at ekstra kapasitet i Midtøsten og stadig voksende etterspørsel i Kina og andre asiatiske vekstmarkeder vil bidra til økt langdistansefrakt av etylen i fremtiden. Fordel av lave råvarepriser blant produsenter i Midtøsten og GCC området kombinert med økende oljepriser US Dollars per Ton Kilde: Nexant Chemsystems 4. kv Spotmarkedet for etylen skip har vært volatilt Regional cost of ethylene production USD'000 USGC (E) USGC (N) W. Canada M. East W. Europe Japan S. Korea SE Asia Variable Cost Fixed Costs Freight to SE Asia Price (CFR SEA) T/C (One year) & TCE (Spot rates) S/Ref 20/22500 Cbm TC Eth/C 8000 Cbm spot Eth/C 8000 Cbm TC S/Ref 8000 Cbm TC S/Ref 6500 Cbm spot Positivt forhold mellom prisen på olje og petrokjemiske produkter Petchem prices comparison ICIS Petchem index US Crude spot Naphtha Japan Ethylene Japan Kilde: BRS desember 2011 Leveransen av skip ordrereserve for gasstankskip og skraping av skip Den nåværende verdensflåten med semirefrigerated (SR) gasstankskip består av 277 skip på over m 3 ( m 3 ). Ordrereserven for SR skip med kapasitet på over m 3 er per i dag på 26 skip (totalt m 3 ) og tilsvarer om lag 9 prosent av gjeldende kapasitet. IPEX produktene består av etylen, propylen, benzen, toluen, paraxylen, styren, metanol, butadien, PVC, polyetylen (PE), polypropylen (PP) og polystyren (PS). Kilde: Bloomberg & ICIS desember 2011 Det er 132 av disse SR skipene ( m 3 ) som kan frakte etylen, hvorav både langdistanse og kortdistanseskip. For langdistansetransport (over m 3 ) har etylen flåten 78 skip eller kapasitet på

11 m 3 ved utgangen av 2011, mens ordrereserven for langdistansetransport av etylen er på åtte skip ( m 3 ), tilsvarende ca. 10 prosent av aktuell kapasitet. Den gjennomsnittlige levealderen for SR etylen flåten er mellom 27 og 30 år. Det er imidlertid vanlig at skipene slutter å frakte etylen etter 25 år og går over til å frakte andre mindre krevende produkter. I 2012 vil 40 SR tankskip ( m 3 ), tilsvarende 13 prosent av nåværende kapasitet, og 12 etylen tankskip ( m 3 ), tilsvarende 8 prosent av total aktuell kapasitet, være eldre enn 25 år. I tillegg er det tekniske svakheter med kjølesystemene på enkelte yngre skip. Nettotilgangen på skip kan derfor reduseres de neste årene, selv med den gjeldende ordrereserven på plass. SR fleet 3,000 + SR ETH fleet 8,000 + year Amount Cbm year Amount Cbm 2012* Existing Existing fleet fleet 2012* Order book Order book Vessel > Vessel > Total order Total order % book book % *As of Jan 2012 Kilde: Intern desember Skaugens Kina virksomhet I 2011 fullførte vi flåtefornyelsesprogrammet under SMC paraplyen, og vi har besluttet å avslutte SMC virksomheten og skipsbyggingsprosjektet. Konkurransemiljøet for skipsverft har endret seg, og vi tror nå at vi står bedre rustet til å nå forretningsmålene ved å bruke det tradisjonelle skipsverftet med redusert risikoprofil og langt mindre arbeidskapital enn det SMC modellen krevde. I forbindelse med SMC prosjektet har vi bygd tolv gasstankskip i Kina, hvorav Norgas har beholdt ni, og tre er solgt. Seks av de ni skipene Norgas har beholdt, har Norgas' unike konstruksjon for frakt av LNG og etylen. De øvrige tre har vår innovative og unike konstruksjon for frakt av gass og kjemikalier. Produksjonsselskapet Shenghui Gas and Chemical Systems (Shenghui) hadde et EBITresultat på RMB 100,6 millioner i 2011, mot RMB 75,8 millioner for hele 2010 (RMB 50 millioner i fjerde kvartal, sammenlignet med RMB 34,5 millioner i tredje kvartal). For hele 2011 hadde Shenghui en sterk økning i driftsinntekter på 25 prosent sammenlignet med Veksten utgjør en EBIT margin på 11,2 prosent, sammenlignet med 10,5 prosent året før. Nettoresultat etter skatt var imidlertid svakere og endte på 6,5 prosent, sammenlignet med 7,1 prosent året før. Dette skyldes økte finanskostnader og kraftig pengepolitisk innstramming i Kina. Selskapet opplevde også en inflasjonseffekt fra økte lønnskostnader og råmaterialpriser i løpet av året, og rapporterte om økt konkurranse i kinesiske markeder med følgende press på marginene på nye ordrer. Vi har arbeidet hardt for at selskapet skal fokusere enda mer på det kryogeniske markedet i og utenfor Kina, og spesielt på behovet for infrastruktur for levering av LNG, noe vi opplever som lovende. Vi gikk inn i selskapet som aksjonær i 2006 for å bygge gastanker til nybyggene i forbindelse med SMC prosjektet. Siden den gang har EBITresultatet økt fra RMB 12 millioner i 2006 til RMB 100 millioner i 2011, eller åtte ganger, uten ytterligere kapitaltilførsel fra aksjonærene. Ettersom alle skipene er ferdigstilt, vil vi i IMS, og vår felleskontrollerte virksomhet i Shenghui, fortsette å vurdere muligheter i det kinesiske kapitalmarkedet (helt eller delvis salg av våre andeler til private aksjeinvestorer og/eller kombinert med en IPO) for å visualisere verdiene som er skapt.

12 Shenghui historical performance 100% basis (MRMB) Revenue 901,7 723,5 559,9 427,1 215,0 145,1 EBITDA 130,8 99,7 86,4 51,3 7,6 13,1 EBIT 100,6 75,8 70,6 41,3 1,3 12,4 Net profit 58,2 51,3 59,1 34,0 11,4 16,9 EBITDA % 14,5 % 13,8 % 15,4 % 12,0 % 3,5 % 9,1 % EBIT % 11,2 % 10,5 % 12,6 % 9,7 % 0,6 % 8,5 % Net profit % 6,5 % 7,1 % 10,6 % 8,0 % 5,3 % 11,7 % Kilde: Intern desember Omlastingsvirksomheten SPT Omlastingsvirksomheten fikk et negativt driftsresultat i Vi er imidlertid tilfreds med en forbedring i resultatet i fjerde kvartal i en periode hvor det generelle tankskipmarkedet for aframax skip var svakt. I 2011 hadde vi to kvartaler med akseptable resultater og to kvartaler der vi ikke lyktes i å demme opp for den svært lave avkastningen fra råoljetankskipene med skip til skipomlasting. SPTs drifts resultat i 2011 på 50 prosent basis Driftsresultat 1. kv. 2. kv kv kv I 2011 fortsatte den alvorlige ubalansen i markedet for råoljetankskip å påvirke hele tankskipmarkedet. Ubalansen skyldtes hurtig vekst i flåter med råoljetankskip. Eksponeringen mot spotmarkedet for tankskip ga utilfredsstillende resultater for SPT. Kjernevirksomheten (skip til skip omlasting) ga imidlertid bedre resultater enn forventet for året og utlignet delvis det negative resultatet fra tankskipvirksomheten til tross for forholdene i dette markedet. De nye markedene i Vest Afrika, Sørøst Asia og Midtøsten var utfordrende i begynnelsen, men har begynt å bidra til jevn vekst innen støttetjenester. SPT vil fortsatt ha et sterkt fokus på omlasting, med mål om et stadig bedre resultat i allerede lønnsomme markeder samt vedvarende lønnsomhet i utvidede markeder. SPT vil fortsette å bidra med kunnskap og erfaring innenfor LNG virksomheten, og tar sikte på globale prosjekter med betydelig avkastning. Vi gleder oss over at kunder i GCC området bruker SPT til å administrere importterminaler for LNG, da dette understreker SPTs inngående kompetanse på LNG feltet. I løpet av det siste kvartalet har SPT også fullført den aller første skip til skip omlastingen av LNG i japanske farvann. 5. Skaugen team vår mest verdifulle ressurs I et globalt marked vinner etter vår oppfatning de selskapene som kan sette sammen en gruppe mennesker med de beste kunnskapene og den største entusiasmen uansett hvor det måtte være i verden. I.M. Skaugen har lang tradisjon i å rekruttere internasjonalt og å utvikle flerkulturelle talenter som styrker en global virksomhet. Vi har klare retningslinjer for å styrke rekrutteringen og for å utvikle alle medarbeidere uansett kjønn, religion, etnisk bakgrunn og nasjonalitet. Som et globalt selskap legger vi vekt på å rekruttere og utvikle talenter der vi kan finne dem godt hjulpet av våre ikke diskrimineringsregler. For et selskap av vår størrelse har vi en global tilstedeværelse med en flerkulturell blanding av talenter, noe som ofte er et konkurransemessig fortrinn. En videre utfordring er å forvalte den kulturelle

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Perioderesultatet viser et overskudd på MNOK 4 - Noe positiv markedsutvikling siden 2. kvartal - EBITDA på MNOK 67 i kvartalet på tross av et fortsatt svakt marked - Driftsresultat på MNOK

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7%

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7% Resultat 3. kvartal 2004 Hovedtall 2004 2003 Endring i mill. kr. 1.1-30.9 1.1-30.9 Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1 Driftsmargin 5,8% 1,7%

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 2002

RAPPORT 3. KVARTAL 2002 RAPPORT 3 KVARTAL 2002 HOVEDPUNKTER Følgende hovedpunkter har funnet sted for Crystal Production ASA konsernet ("selskapet"):! En omfattende revidert refinansieringsplan ble godkjent i november 2002 og

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015 Om selskapet Nordic Financials ASA er et norsk allmennaksjeselskap som ble stiftet som et aksjeselskap ved utfisjonering fra Nordisk Finans Invest AS den 28. september 2011, og omdannet til allmennaksjeselskap

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 4. kvartal 2011 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 ABTs globale distributørnett etablert Salgsinnsatsen trappet opp FOU-samarbeid med Aquapharm initiert Finansiell plattform sikret

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.792 5.684 969

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Hovedpunkter 1. kvartal

Hovedpunkter 1. kvartal Hovedpunkter 1. kvartal Nordlys over Melkøya (Snøhvit) Fortsatt resultatvekst: Resultat per aksje økte med 2 % EBITDA økte med 32 % Rekordhøy ordrereserve på 62,8 milliarder kroner Fortsatt sterkt marked

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Positiv utvikling i spotmarkedet i 1. kvartal - Stabil EBITDA i forhold til samme periode - Betydelig økning i perioderesultat mot 1. kvartal - Refinansiering vil gi selskapet større handlefrihet

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer