Resultat i Årsberetning Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultat i 2011. Årsberetning 2011. Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten."

Transkript

1

2 Årsberetning 2011 I.M. Skaugen SE (IMS) er et maritimt transportselskap med fokus på innovative maritime løsninger. Vår kjernevirksomhet er logistikk og transport av flytende nedkjølt gass, som petrokjemiske gasser og LNG. IMS har i dag globalt 39 skip som frakter petrokjemiske gasser, kjemikalier, LPG og LNG, omlasting av råolje og LNG, samt administrerer LNG terminaler. Vi har intern kompetanse i forbindelse med utvikling og utforming av spesialtilpassede skip av høy kvalitet innenfor vår nisje. IMS er et globalt selskap med om lag ansatte fra 20 forskjellige land. Vi har ulike nasjonaliteter og kontorer i Singapore, Kina, Bahrain, USA, Russland og Norge. IMS er notert på Oslo Børs med ticker IMSK. Resultat i 2011 I.M. Skaugen administrerer gjennom sin joint venture struktur forretningsaktiviteter med en samlet omsetning på USD 530 millioner, hvorav USD 325 million er konsernets andel ut fra en forholdsmessig konsolidering av disse felleskontrollerte virksomheter. Andelen reflekterer IMS s andel av disse virksomhetene. Aktivitetene genererte i 2011 et EBITDA resultat på USD 64,6 million hvorav USD 33,4 millioner er vår andel. Gas Skaugen 2011 transport Kina Omlasting- Totall USD'000 aktiviteter aktiviteter aktiviteter Inntekter brutto fra all aktiviteter EBITDA brutto fra all aktiviteter (1 487) IMS konsern Inntekter - IMS' konsoliderte andel Driftsresultat (EBITDA) - IMS' konsoliderte andel (744) Gevinst ved sale av anleggsmidler 792 (1) Avskrvninger (11 988) (3 104) (2 484) (17 576) Driftsresultat (EBIT) (3 228) Uallokerte kostnader (7 060) Avskrivninger (63) Resultat fra investerin i tilknyttet selskap - strategiske 403 Neeto finans (18 300) Annet 6 Årsresultat før skatt (8 366) Tallene i segmentpresentasjonen ovenfor er hentet fra selskapets ledelsesrapportering da denne gir en bedre fremstilling av I.M. Skaugen konsernets underliggende drift enn det offisielle avlagte regnskapet. I det offisielle regnskapet er derimot I.M. Skaugens investeringer i felleskontrollert virksomhet bokført etter egenkapitalmetoden i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). IMS fikk et nettoresultat på USD 9,8 millioner i 2011 (sammenlignet med USD 14,9 millioner i 2010). EBITDA var USD 30 millioner (USD 19,4 millioner i 2010). Konsernets brutto driftsinntekter utgjorde USD 116,8 millioner (USD 116,9 millioner i 2010). Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten. Dette er en

3 ettervirkning av finanskrisen i 2008 og 2009, og det gapet denne krisen medførte i forhold til fremtidig vekst i produksjonen. Forretningsforholdene for selskapets kjernevirksomhet var bedre i 2011 enn i 2010, og vi ser at den positive trenden fortsetter i Selskapet er ikke tilfreds med årets samlede økonomiske resultat da dette er negativt. Driftsresultatet var derimot bedre i 2011 enn i 2010, med en EBITDA økning på 50 prosent og et EBIT resultat som gikk fra negativt til positivt. I tillegg er netto rentebærende gjeld redusert med 1/3, samt at egenkapitalandelen er forbedret i forhold til fjoråret. Disse forbedringene ble oppnådd i et år med stor finansiell usikkerhet globalt. Netto kontantstrøm fra driften var positiv i 2011 og utgjorde USD 25,8 millioner (negativ med USD 31 millioner i 2010). Fullføringen av nybyggingsprogrammet er hovedgrunnen til den positive kontantstrømmen fra driften i Vi mener at en solid balanse både er en buffer mot potensiell økonomisk turbulens og et virkemiddel for å underbygge vår vekststrategi. Totale eiendeler utgjorde USD 233 millioner. Egenkapitalen var USD 70,1 millioner eller USD 2,58/NOK 15,50 pr. aksje. Ved utgangen av 2011 var nettogjelden USD 89,5 millioner, og netto rentebærende gjeld utgjorde totalt USD 94,5 millioner. Likviditetsgraden var 79 prosent. Ved utgangen av 2011 hadde selskapet en samlet likviditet på USD 41 millioner, noe som regnes som tilstrekkelig for selskapets løpende virksomhet. Rentedekningsgraden (EBITDA / netto rentekostnader) var 1,5 i Årsresultatet for 2011 inkluderer også vesentlige engangskostnader knyttet til levering og ferdigstillelse av nye skip, samt kostnader forbundet med organisatoriske endringer. I tillegg utgjorde ekstraordinære kostnader knyttet til sen levering av skip ca 20 prosent av totale driftskostnader. Alle disse kostnadene anses som engangskostnader og vil ikke påvirke resultatet for Også i 2011 har selskapet hatt betydelig FoU samt forretningsutviklingkostnader forbundet med vår satsing på LNG. Spesielt viktig var det Bahrain LNG anbud og kostnader forbundet med dette prosjektet. Vi er trygge på at disse utviklingskostnadene vil gi oss strategiske fordeler og bidra til fremtidig lønnsomhet for selskapet. Egenkapitalandelen var 30,1 prosent ved utgangen av året, opp fra 28,5 prosent ved utgangen av Dette skyldes i hovedsak redusert arbeidskapital i forbindelse med ferdigstillelsen av Skaugen Marine Construction (SMC) prosjektet og er relatert til nybygging av skip. Reduksjonen i kortsiktig gjeld kan hovedsakelig relateres til tilbakebetaling av bankgjeld i Kina og tilbakekjøp av obligasjonslån i eget selskap. Selskapets mål er til enhver tid å opprettholde en egenkapitalandel på over 30 prosent, målt til bokført verdi av eiendeler og gjeld. I 2012 forventes det en forbedring i denne andelen og andre aktuelle nøkkeltall knyttet til balansen ettersom flåtefornyelsen er fullført i Selskapets resterende fem nybygg fra (Skaugen Marine Construction (SMC)) ble levert i De nye skipene i Norgas flåten har langt større fortjeneste potensialer sammenlignet med den eldre flåten. Dette skyldes ikke bare skipenes størrelse, men også deres driftsegenskaper.samtlige skip ble faset inn i vårt kommersielle program og vår tekniske drift i løpet av året. Nye skip har gjerne en oppstartsperiode med driftsutfordringer. De fem skipene som ble levert samtidig, medførte høyere kostnader og flere utfordringer i den kommersielle

4 planleggingen enn vi regner med under normal drift. Kombinasjonen av økt kapasitet og normalisert drift bør føre til økt lønnsomhet for selskapet i Den 16 måneder lange tilbakeholdelsen og forsinkede leveringen av det tredje Wintergasskipet, Norgas Camilla, ga et direkte tap på rundt USD 10 millioner fra mai 2010 og frem til skipet var seilingsklart og ble levert til flåten 15. september Det faktum at skipet endelig er levert, bør direkte øke vår fremtidige lønnsomhet. De spesialkonstruerte Wintergas skipene har bidratt negativt til resultatet, ettersom de opererer i spotmarkedet i en utfordrende periode. Redusert eksportvolum fra Japan og Korea sammenlignet med kinesisk importvekst er utlignet av import fra andre regioner e.g. Midtøsten. Dette er regionale skip som er spesialkonstruert for en potensiell vekst i handelen internt i Asia, og da i Nordøst og Sørøst Asia. Skipene har en innovativ konstruksjon som kombinerer både petrokjemisk og kjemisk lastekapasitet. I motsetning til de petrokjemiske gassmarkedene, har det vært et svært svakt marked for kjemikalier i Asia. Det har gjort det vanskelig å utnytte den kombinerte kapasiteten på en lønnsom måte. Konseptet er nytt og unikt, og implementeringen i disse markedene går saktere enn forventet. Det ble gjennomført store organisatoriske endringer i Endringene medførte betydelige engangskostnader på rundt USD 2 millioner. Et resultat av endringene er i hovedsak at alle personalressursene er konsentrert til områdene øst for Suez samt i Singapore. I 2011 avsluttet vi også skipsbyggingsaktiviteten SMC og reduserte organisasjonen tilsvarende. Vi har følgelig redusert konsernets landbaserte personale med over en tredjedel (felleskontrollert virksomhet i Kina og USA er ikke inkludert). Dette bør gi betydelig reduserte administrasjonskostnader fra og med Det gjenstår visse uløste problemstillinger i Kina i forbindelse med den tidligere SMCvirksomheten. Disse er avstemt med tredjeparter og forventes løst i Med unntak av mulig fortjeneste på salg av hele eller deler av vår eierandel i Shenghui, forventer vi ikke at dette vil påvirke resultatet i 2012, men tror det vil forbedre selskapets balanse. I de senere årene har selskapet benyttet obligasjoner utstedt av morselskapet i det norske markedet som hovedkilde til gjeldsfinansiering. Det er kun morselskapet som har obligasjonsgjeld, og hovedfinansieringskilden til våre felleskontrollerte virksomheter og datterselskaper er bankgjeld, med sikkerhet i skip eller eiendom. Dette har gitt oss økt fleksibilitet til å organisere virksomheten mer effektivt, og vi kommer til å videreføre denne finansieringsstrategien. Selskapet har følgende fire utestående obligasjoner: Bonds Maturity Outstanding amount IMSK NOK243 mill IMSK NOK150 mill IMSK NOK350 mill IMSK NOK75 mill I.M Skaugen SE (IMS) plasserte i markedet et nytt senior usikret obligasjonslån på 400 millioner kroner i begynnelsen av februar Obligasjonene har en kupongrente på NIBOR + 8,25% og forfaller i februar Obligasjonene er søkt notert på Oslo Børs som IMSK12. I forbindelse med obligasjonslånet, vil IMS kjøpe tilbake et nominelt beløp på NOK 119,5 millioner av IMSK04, NOK147 millioner kroner av IMSK09 og NOK 47,5 millioner av IMSK10.

5 Etter utstedelse av obligasjonslånet har IMS tilstrekkelig fri likviditet til å dekke forfallene i 2012 på de resterende obligasjonslånene. Selskapet har for tiden ingen investeringsforpliktelser i forbindelse med pågående prosjekter. De nye tiltakene vi vurderer er stort sett knyttet opp mot LNGsektoren, og vil bli vurdert knyttet opp mot langsiktige kontrakter. I.M. Skaugen SE vil i årene som kommer fortsette vår nisjestrategi knyttet til gass og petrokjemiske produkter samt vekstmarkedene, og da med fokus spesielt på markedene øst for Suez. For fortsatt å kunne dra fordel av veksttrenden i markedene øst for Suez vil vi som et selskap med mål om å være ledende på kostnader og tjenester, opprettholde vår tilstedeværelse i områdene øst for Suez der de fleste av kundene våre hører hjemme. Vi fokuserer spesielt på forretningsmulighetene forbundet med utviklingen i Kina og områdene rundt Golfen i Midtøsten. Dette vil skje fra vår hovedbase i Singapore. Utsikter for 2012 Med flere finanskriser etterfulgt av hverandre ser det ut til at myndighetene i både Europa og USA ofte havner i et politisk blindspor, midt mellom krav om sparetiltak, krav om massive økonomiske tilskudd og sterk politisk uenighet. Den kombinerte effekten av dette er liten eller ingen økonomisk vekst, og med vedvarende eller økt arbeidsledighet og sosial uro som resultat. Dette er antagelig et større problem for euro landene enn for USA, men den betydelige smitteeffekten rammer finansielle forhold i de fleste områder og påvirker virksomheten vår både direkte og indirekte. Utfordringene knyttet til finansiering har medført ekstrakostnader for oss, og det har også påvirket våre kunder og deres virksomhetsbehov. Den internasjonale handelen vil fortsette å øke, hovedsakelig i vekstmarkedene nøkkelområdene i selskapets strategiske fokus. Den tosifrede økningen i både eksport og import viser en økende trend i handelen mellom disse vekstmarkedene, en handel som har blitt viktigere enn vekstmarkedenes handel med Europa og USA. Handelsvekst mellom asiatiske land med Kina som forbilde Kilde: BCA Research november 2011 Dette gjør vekstmarkedene mer motstandsdyktige mot finanskrisen enn de industrialiserte landene. Asia, med Kina på topp, er en nøkkelregion som fortsatt vil være hovedfokus for I.M. Skaugen SE (IMS), slik den har vært det siste tiåret. Med høyere vekstrater og stadig nye muligheter er det en optimisme knyttet til Asia som for tiden ikke finnes i Europa og USA. 75 prosent av den globale økonomiske veksten skjer i land utenfor OECD

6 Kilde: OECD Economic Outlook 90 database 2011 Kina er fortsatt regionens joker. I henhold til den tolvte femårsplanen oppfordrer landet til innenlands forbruk snarere enn eksport, utvikling av tjenestesektoren, en vridning mot mer verdiskapende produksjon, energisparing samt å skape et renere miljø. Verden har vært vitne til Kina s vilje og evne til å nå sine mål. Etter et kommende politisk skifte i 2012 forventes den nye regjeringen å ha enda mer ambisiøse planer. Til tross for den enorme veksten vi har sett i Kina, er Kina fortsatt et fattig land der infrastrukturen må utvikles og levestandarden forbedres, spesielt på landsbygda. Den massive urbaniseringen har vært en viktig pådriver for vekst og vil fortsatt være det i tiden fremover. Urbanisering gir økonomisk vekst i Kina Passerer det globale gjennomsnittet, men har fortsatt stort vekstpotensial Den raske økonomiske veksten i Kina har motivert landet til å bli selvforsynt på mange områder, deriblant innen petrokjemisk virksomhet. Egenproduksjon er imidlertid kostbart på grunn av behovet for å importere nafta som råvare, og er sannsynligvis ikke bærekraftig for et så stort land. Vi tror derfor Kina vil få økt behov for import fra ulike lavkostland for å dekke den voksende etterspørselen. Enorm økning i etterspørselen i Nordøst Asia Kilde: MMSA desember 2011 Mens økt energietterspørsel har skapt flaskehalser i landets økonomiske vekst, åpner Kina øyene for alternative energikilder. For å dekke sitt umettelige behov for råolje, vurderer Kina nå også naturgass og LNG. Det er åpenbart at naturgass er en bedre og renere kilde til transport, varme og strømproduksjon. Etter hvert som urbaniseringen fortsetter, vil Kina måtte forsyne sine mange forbrukere på landsbygda med naturgass i form av LNG. Dette vil måtte gjennomføres på småskalabasis grunnet det begrensede rørledningsnettet i landet. Kilde: Population Division of the UN s Dep of Eco & SA 2010 Økt etterspørsel etter naturgass i Kina

7 Landet er fortsatt på et tidlig stadium i sitt forbruk av naturgass også av en rekke gode forretningsmessige grunner. Fristilte priser gir energisubstitusjon Kilde: IEA WEO USD/barrel Crude oil & Natural gas historical price comparison HenryHub NG spt Natural gas Price for energy equivalent of one barrel of oil* WTI crude spot price WTI Crude spt $98.83 $19.00 Som figuren under viser, har Kina et betydelig potensial for å oppnå høyere naturgass volumer, noe som vil medføre at de får et forbruk per innbygger som tilsvarer forbruket i mer industrialiserte land og regioner. Kilde: CMAI, Morgan Stanley november 2011 Fremtiden er LNG I.M. Skaugen beveger seg også i retning av økt fokus på LNG infrastruktur. Med betydelige investeringer og utviklingstiltak innen teknologi, konstruksjon og forretningsutvikling må vi fokusere på praktisk talt alle sider av LNG verdikjeden, fra frakt til havs og transport på land til utformingen av havneterminaler. Fremtiden er LNG ikke bare fordi det gir miljøfordeler siden CO 2 utslippene er lavere enn når naturgass ledes gjennom rør, men Kilde: Bloomberg desember 2011 Ett av målene våre er å bli en integrert aktør i bransjen for LNG eller gassinfrastruktur. Vår deltakelse i anbudet i Bahrain (BLNG) er vårt konseptbevis. I begynnelsen av 2012 ble vi informert om at to av ni tilbydere i anbudsprosessen blir utvalgt til de siste forhandlingene om å bygge den planlagte landbaserte LNG terminalen, og vi tar sikte på å vinne konkurransen. Vi vil tilby leveranse av konstruksjon og logistikk til prosjektet, men vi vil ikke opptre som gassleverandør. Terminalprosjektet vil eies og finansieres av et spesialselskap i Bahrain, og våre partnere i selskapet Skaugen Gulf Petchem er involvert. Terminalen vil eventuelt ha en langtidskontrakt med myndighetene. Skipene som skal brukes, ligner på skipene i Norgasflåten. Denne LNG strategien gjør at vi konkurrerer direkte med internasjonale energi og oljeselskaper. I.M. Skaugen må være raskere og mer innovativ enn disse selskapene, og tilby lavere priser og langt høyere effektivitet. Vi vil tilby bedre og mer skreddersydde tjenester til en lavere pris.

8 IMSK aksjen De globale finansmarkedene var utsatt for konstant volatilitet i 2011, hovedsakelig grunnet turbulens fra gjeldskrisen i Europa og dystre utsikter til økonomisk vekst i OECDlandene. Sammenlignet med tilsvarende aksjer har IMSK aksjekursen holdt seg stabil i andre halvdel av året. Aksjekursene for året sett under ett er på linje med de generelle finansielle markedsforholdene, men med mindre volatilitet. SEB har jobbet aktivt for å øke likviditeten i aksjen og oppnå en lavere spread. Sammenlignet med perioden uten en market maker, er aksjeomsetningen vesentlig forbedret. IMSK kursen flatet ut i andre halvdel av 2011 sammenlignet med kursen for tilsvarende aksjer Kilde: Bloomberg desember 2011 Mindre volatil IMSK kurs i andre halvdel av ,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 NOK IMSK VS Peers Exmar Stolt Nielsen IMSK Odfjell Stealthgas BLT I.M.Skaugen VS Transport Index, OSEBX & MSCI World MSCI World OSEBX IMSK OSE Transport Kilde: Bloomberg dec 2011 Market maker har gitt bedre børsomsetning Trading volume 1000 shares Kilde: OSE desember 2011 IMSK Trading Volume No Market Maker SEB Volume Risiko IMS konsernet er til enhver tid utsatt for en rekke ulike typer risiko innenfor vår normale forretningsvirksomhet. Dette er finansiell, driftsmessig og markedsrelatert risiko. En av nøkkelkvalifikasjonene vi har til selskapets ledelse er til enhver tid å kunne håndtere alle disse risikoområdene. Løsningen er ikke å sikre seg mot all risiko, men aktivt å sikre en sum av aktiviteter som gjør at vi kan navigere gjennom mulighetene og utfordringene som avgjør hvilken avkastning vi oppnår på kort sikt. Det å utnytte eiendelene, eller å holde skipene i forretningsmessig drift i henhold til en mest mulig effektiv plan, er nøkkelfaktoren for å oppnå lønnsomhet for selskapet. Vi har så langt i 2012 oppnådd høy kontraktsdekning for Norgas' flåtens skip knyttet til transport av petrokjemiske gasser. Den resterende kapasitet som ikke er en del av en kontrakt, er underlagt avkastningen i spotmarkedene. Kontraktsdekningen har også fleksibilitet mellom avtalte høye og lave volumer i kundemarkedene, og denne fleksibiliteten vil påvirke utnyttelsesgraden. Disse svingningene avgjør hvordan vi utnytter kapasiteten. For de fleste andre forretningsenhetene er kontraktsdekningen lavere enn for Norgas' virksomhet. Her er vi eksponert for ulike nivåer av markedsrelatert risiko som påvirker avkastningen fra de 1 0

9 tjenestene vi tilbyr. Endringen i prisnivå på varene vi frakter, kan påvirke volumene som skal fraktes og følgelig etterspørselen etter våre tjenester. De mest relevante varene vi frakter, er råolje, petrokjemiske gasser og LNG. Det er viktig å overvåke prisene på de fire viktigste petrokjemiske gassene etylen, propylen, VCM og butadien, samt LPG og nafta. På driftsnivå er vi eksponert for kostnadssvingninger på tjenestene vi benytter i forbindelse med drift av skipene. Igjen spiller olje og bunkerprisene en betydelig rolle siden prissvingningene påvirker våre driftskostnader. På enkelte avtaler har vi kontraktsdekning mot slike endringer. Svingninger i stål og metallprisen påvirker også produksjonen. Vi har forsikring mot tap av eller skade på egne skip eller andre skip vi eventuelt påfører skade, samt mot miljøskade og ulykker som fører til personskade. Vi har forsikring mot potensielt tap relatert til piratvirksomhet i Aden bukta og lignende steder. På grunn av selskapets velfungerende ledelse har vi en høyere egenandel enn mange andre for å sikre lavere kostnader. Historisk har dette vært en lønnsom holdning. Når det gjelder finansiell markedsrisiko, er hovedrisikoområdene rentesatsen i USD, knyttet til pantegjelden og obligasjonsporteføljen, valutarisiko forbundet med svingninger i kursen på USD/RMB og USD/EUR, samt svingninger i kursen på USD/NOK, hovedsakelig relatert til driftskostnadene. De fleste driftsinntektene er i USD eller tilknyttede valutaer. Som et naturlig ledd i virksomheten følger vi nøye med på gjeldsbetingelser og likviditetsstyring på alle nivåer. Risikostyring betyr både å ha nok kontanter og mulighet for finansiering via tilstrekkelig tilgang på kredittfasiliteter. Konsernet er også eksponert for motpartsrisiko i økonomiske saker. Selskapet handler imidlertid kun med anerkjente og kredittverdige tredjeparter. Vi har hatt svært få tvister med våre kunder om betaling og utførelse som har medført et tap for selskapet. Piratvirksomhet til havs er en stor trussel mot våre fagfolk på Norgas skipene og deres familier, samt mot våre kunders forretningsvirksomhet. Det representerer også en økonomisk risiko for skipene og aksjonærene våre. Piratvirksomheten fremstår nå som en velorganisert kriminalitet og utføres som en "profesjonell virksomhet" som har økt de siste årene. Norgas fokuserer på å unngå piratangrep ved å oppdage piratene tidlig og manøvrere unna. Her er vi avhengige av våre fagfolk og deres kompetanse, og vi må ha det beste og nyeste utstyret som er å oppdrive. Så langt har vi ikke vært involvert i hendelser der skip, mannskap, last eller eiendeler har vært utsatt for vold eller kapring. Prinsippet er at Norgas skipene seiler i konvoi og unngår områder med pirater gjennom utveksling av kunnskap og overvåking av rutene under overfart. Elektronisk deteksjonsutstyr, aktive antiombordstigningssystemer og nye, kraftige radarer som er spesialkonstruert for å avdekke små piratbåter, er testet ut og installert. Sikkerhetsrom eller citadeller er sikret gjennom ytterligere utvikling og utstyrt med uavhengig satellittkommunikasjon, kabel TV og nødvendig utstyr for flere dagers opphold. Opplæringsprogrammet for mannskapet er også godt i gang, og kapteinene får spesialopplæring på egne opplæringssentre. Vi utfører også kontinuerlige tester av nytt utstyr som kan motvirke angrep. Norgas skipene har pr. i dag ikke bevæpnede vakter om bord, men retningslinjene for dette vurderes i takt med endring i gjeldende lover og forskrifter og

10 etter hvert som mer profesjonelle tjenester blir tilgjengelige. 2. Frakt av gass Det meste av EBITDA veksten fra Norgas i 2011 skyldes økt eksport i Midtøsten og Golfregionen. Den positive trenden fra midten av 2010 videreføres med betydelige volumer gjennom våre fraktavtaler i regionen. EBITDAveksten skyldes også flere skip i Norgas flåten. Et forbedret spotmarked grunnet økt flåteutnyttelse i mesteparten av 2011 samt høyere fraktsatser har hatt en positiv innvirkning på vår fortjeneste og for frakt av gass generelt sett. Norgas har hatt høyere dekning gjennom fraktavtaler og færre skip på timecharter og i spotmarkedene. Muligheten til å dra ytterligere fordel av spotmarkedene ble dermed redusert. Fordelen er at vi er bedre dekket med en slik risikoprofil enn om vi kun var eksponert i spotmarkedet. Vi tror at ekstra kapasitet i Midtøsten og stadig voksende etterspørsel i Kina og andre asiatiske vekstmarkeder vil bidra til økt langdistansefrakt av etylen i fremtiden. Fordel av lave råvarepriser blant produsenter i Midtøsten og GCC området kombinert med økende oljepriser US Dollars per Ton Kilde: Nexant Chemsystems 4. kv Spotmarkedet for etylen skip har vært volatilt Regional cost of ethylene production USD'000 USGC (E) USGC (N) W. Canada M. East W. Europe Japan S. Korea SE Asia Variable Cost Fixed Costs Freight to SE Asia Price (CFR SEA) T/C (One year) & TCE (Spot rates) S/Ref 20/22500 Cbm TC Eth/C 8000 Cbm spot Eth/C 8000 Cbm TC S/Ref 8000 Cbm TC S/Ref 6500 Cbm spot Positivt forhold mellom prisen på olje og petrokjemiske produkter Petchem prices comparison ICIS Petchem index US Crude spot Naphtha Japan Ethylene Japan Kilde: BRS desember 2011 Leveransen av skip ordrereserve for gasstankskip og skraping av skip Den nåværende verdensflåten med semirefrigerated (SR) gasstankskip består av 277 skip på over m 3 ( m 3 ). Ordrereserven for SR skip med kapasitet på over m 3 er per i dag på 26 skip (totalt m 3 ) og tilsvarer om lag 9 prosent av gjeldende kapasitet. IPEX produktene består av etylen, propylen, benzen, toluen, paraxylen, styren, metanol, butadien, PVC, polyetylen (PE), polypropylen (PP) og polystyren (PS). Kilde: Bloomberg & ICIS desember 2011 Det er 132 av disse SR skipene ( m 3 ) som kan frakte etylen, hvorav både langdistanse og kortdistanseskip. For langdistansetransport (over m 3 ) har etylen flåten 78 skip eller kapasitet på

11 m 3 ved utgangen av 2011, mens ordrereserven for langdistansetransport av etylen er på åtte skip ( m 3 ), tilsvarende ca. 10 prosent av aktuell kapasitet. Den gjennomsnittlige levealderen for SR etylen flåten er mellom 27 og 30 år. Det er imidlertid vanlig at skipene slutter å frakte etylen etter 25 år og går over til å frakte andre mindre krevende produkter. I 2012 vil 40 SR tankskip ( m 3 ), tilsvarende 13 prosent av nåværende kapasitet, og 12 etylen tankskip ( m 3 ), tilsvarende 8 prosent av total aktuell kapasitet, være eldre enn 25 år. I tillegg er det tekniske svakheter med kjølesystemene på enkelte yngre skip. Nettotilgangen på skip kan derfor reduseres de neste årene, selv med den gjeldende ordrereserven på plass. SR fleet 3,000 + SR ETH fleet 8,000 + year Amount Cbm year Amount Cbm 2012* Existing Existing fleet fleet 2012* Order book Order book Vessel > Vessel > Total order Total order % book book % *As of Jan 2012 Kilde: Intern desember Skaugens Kina virksomhet I 2011 fullførte vi flåtefornyelsesprogrammet under SMC paraplyen, og vi har besluttet å avslutte SMC virksomheten og skipsbyggingsprosjektet. Konkurransemiljøet for skipsverft har endret seg, og vi tror nå at vi står bedre rustet til å nå forretningsmålene ved å bruke det tradisjonelle skipsverftet med redusert risikoprofil og langt mindre arbeidskapital enn det SMC modellen krevde. I forbindelse med SMC prosjektet har vi bygd tolv gasstankskip i Kina, hvorav Norgas har beholdt ni, og tre er solgt. Seks av de ni skipene Norgas har beholdt, har Norgas' unike konstruksjon for frakt av LNG og etylen. De øvrige tre har vår innovative og unike konstruksjon for frakt av gass og kjemikalier. Produksjonsselskapet Shenghui Gas and Chemical Systems (Shenghui) hadde et EBITresultat på RMB 100,6 millioner i 2011, mot RMB 75,8 millioner for hele 2010 (RMB 50 millioner i fjerde kvartal, sammenlignet med RMB 34,5 millioner i tredje kvartal). For hele 2011 hadde Shenghui en sterk økning i driftsinntekter på 25 prosent sammenlignet med Veksten utgjør en EBIT margin på 11,2 prosent, sammenlignet med 10,5 prosent året før. Nettoresultat etter skatt var imidlertid svakere og endte på 6,5 prosent, sammenlignet med 7,1 prosent året før. Dette skyldes økte finanskostnader og kraftig pengepolitisk innstramming i Kina. Selskapet opplevde også en inflasjonseffekt fra økte lønnskostnader og råmaterialpriser i løpet av året, og rapporterte om økt konkurranse i kinesiske markeder med følgende press på marginene på nye ordrer. Vi har arbeidet hardt for at selskapet skal fokusere enda mer på det kryogeniske markedet i og utenfor Kina, og spesielt på behovet for infrastruktur for levering av LNG, noe vi opplever som lovende. Vi gikk inn i selskapet som aksjonær i 2006 for å bygge gastanker til nybyggene i forbindelse med SMC prosjektet. Siden den gang har EBITresultatet økt fra RMB 12 millioner i 2006 til RMB 100 millioner i 2011, eller åtte ganger, uten ytterligere kapitaltilførsel fra aksjonærene. Ettersom alle skipene er ferdigstilt, vil vi i IMS, og vår felleskontrollerte virksomhet i Shenghui, fortsette å vurdere muligheter i det kinesiske kapitalmarkedet (helt eller delvis salg av våre andeler til private aksjeinvestorer og/eller kombinert med en IPO) for å visualisere verdiene som er skapt.

12 Shenghui historical performance 100% basis (MRMB) Revenue 901,7 723,5 559,9 427,1 215,0 145,1 EBITDA 130,8 99,7 86,4 51,3 7,6 13,1 EBIT 100,6 75,8 70,6 41,3 1,3 12,4 Net profit 58,2 51,3 59,1 34,0 11,4 16,9 EBITDA % 14,5 % 13,8 % 15,4 % 12,0 % 3,5 % 9,1 % EBIT % 11,2 % 10,5 % 12,6 % 9,7 % 0,6 % 8,5 % Net profit % 6,5 % 7,1 % 10,6 % 8,0 % 5,3 % 11,7 % Kilde: Intern desember Omlastingsvirksomheten SPT Omlastingsvirksomheten fikk et negativt driftsresultat i Vi er imidlertid tilfreds med en forbedring i resultatet i fjerde kvartal i en periode hvor det generelle tankskipmarkedet for aframax skip var svakt. I 2011 hadde vi to kvartaler med akseptable resultater og to kvartaler der vi ikke lyktes i å demme opp for den svært lave avkastningen fra råoljetankskipene med skip til skipomlasting. SPTs drifts resultat i 2011 på 50 prosent basis Driftsresultat 1. kv. 2. kv kv kv I 2011 fortsatte den alvorlige ubalansen i markedet for råoljetankskip å påvirke hele tankskipmarkedet. Ubalansen skyldtes hurtig vekst i flåter med råoljetankskip. Eksponeringen mot spotmarkedet for tankskip ga utilfredsstillende resultater for SPT. Kjernevirksomheten (skip til skip omlasting) ga imidlertid bedre resultater enn forventet for året og utlignet delvis det negative resultatet fra tankskipvirksomheten til tross for forholdene i dette markedet. De nye markedene i Vest Afrika, Sørøst Asia og Midtøsten var utfordrende i begynnelsen, men har begynt å bidra til jevn vekst innen støttetjenester. SPT vil fortsatt ha et sterkt fokus på omlasting, med mål om et stadig bedre resultat i allerede lønnsomme markeder samt vedvarende lønnsomhet i utvidede markeder. SPT vil fortsette å bidra med kunnskap og erfaring innenfor LNG virksomheten, og tar sikte på globale prosjekter med betydelig avkastning. Vi gleder oss over at kunder i GCC området bruker SPT til å administrere importterminaler for LNG, da dette understreker SPTs inngående kompetanse på LNG feltet. I løpet av det siste kvartalet har SPT også fullført den aller første skip til skip omlastingen av LNG i japanske farvann. 5. Skaugen team vår mest verdifulle ressurs I et globalt marked vinner etter vår oppfatning de selskapene som kan sette sammen en gruppe mennesker med de beste kunnskapene og den største entusiasmen uansett hvor det måtte være i verden. I.M. Skaugen har lang tradisjon i å rekruttere internasjonalt og å utvikle flerkulturelle talenter som styrker en global virksomhet. Vi har klare retningslinjer for å styrke rekrutteringen og for å utvikle alle medarbeidere uansett kjønn, religion, etnisk bakgrunn og nasjonalitet. Som et globalt selskap legger vi vekt på å rekruttere og utvikle talenter der vi kan finne dem godt hjulpet av våre ikke diskrimineringsregler. For et selskap av vår størrelse har vi en global tilstedeværelse med en flerkulturell blanding av talenter, noe som ofte er et konkurransemessig fortrinn. En videre utfordring er å forvalte den kulturelle

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen Årsrapport 2013 - Ship of the year 2013, Skipsrevyen INNHOLD 2013 et stabilt og godt år Side 2 Nøkkeltall Side 3 HMS Rapport for 2013 Side 4 Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side

Detaljer

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008 www.wilhelmsen.com STYRETS BERETNING FOR 2008 INTRODUKSJON Det maritime industrikonsernet Wilh. Wilhelmsen (WW) rapporterte et solid driftsresultat i 2008, i tråd

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

Powered by CycloMedia. årsrapport

Powered by CycloMedia. årsrapport Powered by CycloMedia årsrapport 212 innhold s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 16-19 s. 22-27 s. 31-35 s. 38-79 s. 82-85 s. 88-98 s. 1-11 s. 12 s. 16-111 s. 112-113 s. 114-116 s. 117 Hovedtall Blom konsern

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor.

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor. Årsrapport 2009 Innhold Til aksjonærene // 01 Årsberetning 2009 // 02 Årsregnskap Resultatregnskap // 16 Oppstilling av totalresultat // 17 Oppstilling av finansiell stilling // 18 Oppstilling av kontantstrømmer

Detaljer

TRONDHEIM OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE:

TRONDHEIM OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE: ÅRSRAPPORT SALGSKONTORER UTVIKLINGSKONTORER PRODUKSJON TRONDHEIM OSLO SAN JOSE SEOUL TOKYO TSMC/ASE, TAIWAN HONG KONG AMKOR TECH., THE PHILIPPINES INNHOLDSFORTEGNELSE: SIDE Introduksjon...3 Konsernsjefens

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006 SONGA OFFSHORE Årsrapport 2006 Styrets beretning 2006 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier 4 halvt nedsenkbare borerigger og 1 drillskip, hvorav 2 rigger og 1 drillskip opereres

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2014 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK) 7 Grieg

Detaljer

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158 Årsberetning 2014 Multiconsult AS 19.03.2015 Organisasjonsnummer 910 253 158 Innhold Viktige hendelser i 2014... 3 Generelt om virksomheten... 3 Redegjørelse for konsernets årsregnskap... 5 Segmenter...

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no 2013 ÅRSRAPPORT www.solstad.no VÅR VISJON er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport. Color Group AS

Årsrapport. Color Group AS Årsrapport 214 Color Group AS Color Group AS Årsrapport 214 Hovedtall og nøkkeltall Dette er Color Line Color Group AS REGNSKAPSSTANDARD IFRS KONSERN 214 213 212 211 21 214 TRAFIKKUTVIKLING Passasjerer

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Innledning. Innhold: 2 Innledning 3 Hendelser 2011 6 Kart over Nettbuss 7 Årsberetning 2011 17 Årsregnskap 2011 Nettbuss konsern

Innledning. Innhold: 2 Innledning 3 Hendelser 2011 6 Kart over Nettbuss 7 Årsberetning 2011 17 Årsregnskap 2011 Nettbuss konsern Årsrapport/2011 1 Innledning Dette har vært et år i forandringens tegn. Ikke bare har påkledning, farger, dekor og busser blitt endret. Selskap har fusjonert og byttet navn, anbud har blitt vunnet og tapt,

Detaljer