Resultat i Årsberetning Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultat i 2011. Årsberetning 2011. Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten."

Transkript

1

2 Årsberetning 2011 I.M. Skaugen SE (IMS) er et maritimt transportselskap med fokus på innovative maritime løsninger. Vår kjernevirksomhet er logistikk og transport av flytende nedkjølt gass, som petrokjemiske gasser og LNG. IMS har i dag globalt 39 skip som frakter petrokjemiske gasser, kjemikalier, LPG og LNG, omlasting av råolje og LNG, samt administrerer LNG terminaler. Vi har intern kompetanse i forbindelse med utvikling og utforming av spesialtilpassede skip av høy kvalitet innenfor vår nisje. IMS er et globalt selskap med om lag ansatte fra 20 forskjellige land. Vi har ulike nasjonaliteter og kontorer i Singapore, Kina, Bahrain, USA, Russland og Norge. IMS er notert på Oslo Børs med ticker IMSK. Resultat i 2011 I.M. Skaugen administrerer gjennom sin joint venture struktur forretningsaktiviteter med en samlet omsetning på USD 530 millioner, hvorav USD 325 million er konsernets andel ut fra en forholdsmessig konsolidering av disse felleskontrollerte virksomheter. Andelen reflekterer IMS s andel av disse virksomhetene. Aktivitetene genererte i 2011 et EBITDA resultat på USD 64,6 million hvorav USD 33,4 millioner er vår andel. Gas Skaugen 2011 transport Kina Omlasting- Totall USD'000 aktiviteter aktiviteter aktiviteter Inntekter brutto fra all aktiviteter EBITDA brutto fra all aktiviteter (1 487) IMS konsern Inntekter - IMS' konsoliderte andel Driftsresultat (EBITDA) - IMS' konsoliderte andel (744) Gevinst ved sale av anleggsmidler 792 (1) Avskrvninger (11 988) (3 104) (2 484) (17 576) Driftsresultat (EBIT) (3 228) Uallokerte kostnader (7 060) Avskrivninger (63) Resultat fra investerin i tilknyttet selskap - strategiske 403 Neeto finans (18 300) Annet 6 Årsresultat før skatt (8 366) Tallene i segmentpresentasjonen ovenfor er hentet fra selskapets ledelsesrapportering da denne gir en bedre fremstilling av I.M. Skaugen konsernets underliggende drift enn det offisielle avlagte regnskapet. I det offisielle regnskapet er derimot I.M. Skaugens investeringer i felleskontrollert virksomhet bokført etter egenkapitalmetoden i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). IMS fikk et nettoresultat på USD 9,8 millioner i 2011 (sammenlignet med USD 14,9 millioner i 2010). EBITDA var USD 30 millioner (USD 19,4 millioner i 2010). Konsernets brutto driftsinntekter utgjorde USD 116,8 millioner (USD 116,9 millioner i 2010). Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten. Dette er en

3 ettervirkning av finanskrisen i 2008 og 2009, og det gapet denne krisen medførte i forhold til fremtidig vekst i produksjonen. Forretningsforholdene for selskapets kjernevirksomhet var bedre i 2011 enn i 2010, og vi ser at den positive trenden fortsetter i Selskapet er ikke tilfreds med årets samlede økonomiske resultat da dette er negativt. Driftsresultatet var derimot bedre i 2011 enn i 2010, med en EBITDA økning på 50 prosent og et EBIT resultat som gikk fra negativt til positivt. I tillegg er netto rentebærende gjeld redusert med 1/3, samt at egenkapitalandelen er forbedret i forhold til fjoråret. Disse forbedringene ble oppnådd i et år med stor finansiell usikkerhet globalt. Netto kontantstrøm fra driften var positiv i 2011 og utgjorde USD 25,8 millioner (negativ med USD 31 millioner i 2010). Fullføringen av nybyggingsprogrammet er hovedgrunnen til den positive kontantstrømmen fra driften i Vi mener at en solid balanse både er en buffer mot potensiell økonomisk turbulens og et virkemiddel for å underbygge vår vekststrategi. Totale eiendeler utgjorde USD 233 millioner. Egenkapitalen var USD 70,1 millioner eller USD 2,58/NOK 15,50 pr. aksje. Ved utgangen av 2011 var nettogjelden USD 89,5 millioner, og netto rentebærende gjeld utgjorde totalt USD 94,5 millioner. Likviditetsgraden var 79 prosent. Ved utgangen av 2011 hadde selskapet en samlet likviditet på USD 41 millioner, noe som regnes som tilstrekkelig for selskapets løpende virksomhet. Rentedekningsgraden (EBITDA / netto rentekostnader) var 1,5 i Årsresultatet for 2011 inkluderer også vesentlige engangskostnader knyttet til levering og ferdigstillelse av nye skip, samt kostnader forbundet med organisatoriske endringer. I tillegg utgjorde ekstraordinære kostnader knyttet til sen levering av skip ca 20 prosent av totale driftskostnader. Alle disse kostnadene anses som engangskostnader og vil ikke påvirke resultatet for Også i 2011 har selskapet hatt betydelig FoU samt forretningsutviklingkostnader forbundet med vår satsing på LNG. Spesielt viktig var det Bahrain LNG anbud og kostnader forbundet med dette prosjektet. Vi er trygge på at disse utviklingskostnadene vil gi oss strategiske fordeler og bidra til fremtidig lønnsomhet for selskapet. Egenkapitalandelen var 30,1 prosent ved utgangen av året, opp fra 28,5 prosent ved utgangen av Dette skyldes i hovedsak redusert arbeidskapital i forbindelse med ferdigstillelsen av Skaugen Marine Construction (SMC) prosjektet og er relatert til nybygging av skip. Reduksjonen i kortsiktig gjeld kan hovedsakelig relateres til tilbakebetaling av bankgjeld i Kina og tilbakekjøp av obligasjonslån i eget selskap. Selskapets mål er til enhver tid å opprettholde en egenkapitalandel på over 30 prosent, målt til bokført verdi av eiendeler og gjeld. I 2012 forventes det en forbedring i denne andelen og andre aktuelle nøkkeltall knyttet til balansen ettersom flåtefornyelsen er fullført i Selskapets resterende fem nybygg fra (Skaugen Marine Construction (SMC)) ble levert i De nye skipene i Norgas flåten har langt større fortjeneste potensialer sammenlignet med den eldre flåten. Dette skyldes ikke bare skipenes størrelse, men også deres driftsegenskaper.samtlige skip ble faset inn i vårt kommersielle program og vår tekniske drift i løpet av året. Nye skip har gjerne en oppstartsperiode med driftsutfordringer. De fem skipene som ble levert samtidig, medførte høyere kostnader og flere utfordringer i den kommersielle

4 planleggingen enn vi regner med under normal drift. Kombinasjonen av økt kapasitet og normalisert drift bør føre til økt lønnsomhet for selskapet i Den 16 måneder lange tilbakeholdelsen og forsinkede leveringen av det tredje Wintergasskipet, Norgas Camilla, ga et direkte tap på rundt USD 10 millioner fra mai 2010 og frem til skipet var seilingsklart og ble levert til flåten 15. september Det faktum at skipet endelig er levert, bør direkte øke vår fremtidige lønnsomhet. De spesialkonstruerte Wintergas skipene har bidratt negativt til resultatet, ettersom de opererer i spotmarkedet i en utfordrende periode. Redusert eksportvolum fra Japan og Korea sammenlignet med kinesisk importvekst er utlignet av import fra andre regioner e.g. Midtøsten. Dette er regionale skip som er spesialkonstruert for en potensiell vekst i handelen internt i Asia, og da i Nordøst og Sørøst Asia. Skipene har en innovativ konstruksjon som kombinerer både petrokjemisk og kjemisk lastekapasitet. I motsetning til de petrokjemiske gassmarkedene, har det vært et svært svakt marked for kjemikalier i Asia. Det har gjort det vanskelig å utnytte den kombinerte kapasiteten på en lønnsom måte. Konseptet er nytt og unikt, og implementeringen i disse markedene går saktere enn forventet. Det ble gjennomført store organisatoriske endringer i Endringene medførte betydelige engangskostnader på rundt USD 2 millioner. Et resultat av endringene er i hovedsak at alle personalressursene er konsentrert til områdene øst for Suez samt i Singapore. I 2011 avsluttet vi også skipsbyggingsaktiviteten SMC og reduserte organisasjonen tilsvarende. Vi har følgelig redusert konsernets landbaserte personale med over en tredjedel (felleskontrollert virksomhet i Kina og USA er ikke inkludert). Dette bør gi betydelig reduserte administrasjonskostnader fra og med Det gjenstår visse uløste problemstillinger i Kina i forbindelse med den tidligere SMCvirksomheten. Disse er avstemt med tredjeparter og forventes løst i Med unntak av mulig fortjeneste på salg av hele eller deler av vår eierandel i Shenghui, forventer vi ikke at dette vil påvirke resultatet i 2012, men tror det vil forbedre selskapets balanse. I de senere årene har selskapet benyttet obligasjoner utstedt av morselskapet i det norske markedet som hovedkilde til gjeldsfinansiering. Det er kun morselskapet som har obligasjonsgjeld, og hovedfinansieringskilden til våre felleskontrollerte virksomheter og datterselskaper er bankgjeld, med sikkerhet i skip eller eiendom. Dette har gitt oss økt fleksibilitet til å organisere virksomheten mer effektivt, og vi kommer til å videreføre denne finansieringsstrategien. Selskapet har følgende fire utestående obligasjoner: Bonds Maturity Outstanding amount IMSK NOK243 mill IMSK NOK150 mill IMSK NOK350 mill IMSK NOK75 mill I.M Skaugen SE (IMS) plasserte i markedet et nytt senior usikret obligasjonslån på 400 millioner kroner i begynnelsen av februar Obligasjonene har en kupongrente på NIBOR + 8,25% og forfaller i februar Obligasjonene er søkt notert på Oslo Børs som IMSK12. I forbindelse med obligasjonslånet, vil IMS kjøpe tilbake et nominelt beløp på NOK 119,5 millioner av IMSK04, NOK147 millioner kroner av IMSK09 og NOK 47,5 millioner av IMSK10.

5 Etter utstedelse av obligasjonslånet har IMS tilstrekkelig fri likviditet til å dekke forfallene i 2012 på de resterende obligasjonslånene. Selskapet har for tiden ingen investeringsforpliktelser i forbindelse med pågående prosjekter. De nye tiltakene vi vurderer er stort sett knyttet opp mot LNGsektoren, og vil bli vurdert knyttet opp mot langsiktige kontrakter. I.M. Skaugen SE vil i årene som kommer fortsette vår nisjestrategi knyttet til gass og petrokjemiske produkter samt vekstmarkedene, og da med fokus spesielt på markedene øst for Suez. For fortsatt å kunne dra fordel av veksttrenden i markedene øst for Suez vil vi som et selskap med mål om å være ledende på kostnader og tjenester, opprettholde vår tilstedeværelse i områdene øst for Suez der de fleste av kundene våre hører hjemme. Vi fokuserer spesielt på forretningsmulighetene forbundet med utviklingen i Kina og områdene rundt Golfen i Midtøsten. Dette vil skje fra vår hovedbase i Singapore. Utsikter for 2012 Med flere finanskriser etterfulgt av hverandre ser det ut til at myndighetene i både Europa og USA ofte havner i et politisk blindspor, midt mellom krav om sparetiltak, krav om massive økonomiske tilskudd og sterk politisk uenighet. Den kombinerte effekten av dette er liten eller ingen økonomisk vekst, og med vedvarende eller økt arbeidsledighet og sosial uro som resultat. Dette er antagelig et større problem for euro landene enn for USA, men den betydelige smitteeffekten rammer finansielle forhold i de fleste områder og påvirker virksomheten vår både direkte og indirekte. Utfordringene knyttet til finansiering har medført ekstrakostnader for oss, og det har også påvirket våre kunder og deres virksomhetsbehov. Den internasjonale handelen vil fortsette å øke, hovedsakelig i vekstmarkedene nøkkelområdene i selskapets strategiske fokus. Den tosifrede økningen i både eksport og import viser en økende trend i handelen mellom disse vekstmarkedene, en handel som har blitt viktigere enn vekstmarkedenes handel med Europa og USA. Handelsvekst mellom asiatiske land med Kina som forbilde Kilde: BCA Research november 2011 Dette gjør vekstmarkedene mer motstandsdyktige mot finanskrisen enn de industrialiserte landene. Asia, med Kina på topp, er en nøkkelregion som fortsatt vil være hovedfokus for I.M. Skaugen SE (IMS), slik den har vært det siste tiåret. Med høyere vekstrater og stadig nye muligheter er det en optimisme knyttet til Asia som for tiden ikke finnes i Europa og USA. 75 prosent av den globale økonomiske veksten skjer i land utenfor OECD

6 Kilde: OECD Economic Outlook 90 database 2011 Kina er fortsatt regionens joker. I henhold til den tolvte femårsplanen oppfordrer landet til innenlands forbruk snarere enn eksport, utvikling av tjenestesektoren, en vridning mot mer verdiskapende produksjon, energisparing samt å skape et renere miljø. Verden har vært vitne til Kina s vilje og evne til å nå sine mål. Etter et kommende politisk skifte i 2012 forventes den nye regjeringen å ha enda mer ambisiøse planer. Til tross for den enorme veksten vi har sett i Kina, er Kina fortsatt et fattig land der infrastrukturen må utvikles og levestandarden forbedres, spesielt på landsbygda. Den massive urbaniseringen har vært en viktig pådriver for vekst og vil fortsatt være det i tiden fremover. Urbanisering gir økonomisk vekst i Kina Passerer det globale gjennomsnittet, men har fortsatt stort vekstpotensial Den raske økonomiske veksten i Kina har motivert landet til å bli selvforsynt på mange områder, deriblant innen petrokjemisk virksomhet. Egenproduksjon er imidlertid kostbart på grunn av behovet for å importere nafta som råvare, og er sannsynligvis ikke bærekraftig for et så stort land. Vi tror derfor Kina vil få økt behov for import fra ulike lavkostland for å dekke den voksende etterspørselen. Enorm økning i etterspørselen i Nordøst Asia Kilde: MMSA desember 2011 Mens økt energietterspørsel har skapt flaskehalser i landets økonomiske vekst, åpner Kina øyene for alternative energikilder. For å dekke sitt umettelige behov for råolje, vurderer Kina nå også naturgass og LNG. Det er åpenbart at naturgass er en bedre og renere kilde til transport, varme og strømproduksjon. Etter hvert som urbaniseringen fortsetter, vil Kina måtte forsyne sine mange forbrukere på landsbygda med naturgass i form av LNG. Dette vil måtte gjennomføres på småskalabasis grunnet det begrensede rørledningsnettet i landet. Kilde: Population Division of the UN s Dep of Eco & SA 2010 Økt etterspørsel etter naturgass i Kina

7 Landet er fortsatt på et tidlig stadium i sitt forbruk av naturgass også av en rekke gode forretningsmessige grunner. Fristilte priser gir energisubstitusjon Kilde: IEA WEO USD/barrel Crude oil & Natural gas historical price comparison HenryHub NG spt Natural gas Price for energy equivalent of one barrel of oil* WTI crude spot price WTI Crude spt $98.83 $19.00 Som figuren under viser, har Kina et betydelig potensial for å oppnå høyere naturgass volumer, noe som vil medføre at de får et forbruk per innbygger som tilsvarer forbruket i mer industrialiserte land og regioner. Kilde: CMAI, Morgan Stanley november 2011 Fremtiden er LNG I.M. Skaugen beveger seg også i retning av økt fokus på LNG infrastruktur. Med betydelige investeringer og utviklingstiltak innen teknologi, konstruksjon og forretningsutvikling må vi fokusere på praktisk talt alle sider av LNG verdikjeden, fra frakt til havs og transport på land til utformingen av havneterminaler. Fremtiden er LNG ikke bare fordi det gir miljøfordeler siden CO 2 utslippene er lavere enn når naturgass ledes gjennom rør, men Kilde: Bloomberg desember 2011 Ett av målene våre er å bli en integrert aktør i bransjen for LNG eller gassinfrastruktur. Vår deltakelse i anbudet i Bahrain (BLNG) er vårt konseptbevis. I begynnelsen av 2012 ble vi informert om at to av ni tilbydere i anbudsprosessen blir utvalgt til de siste forhandlingene om å bygge den planlagte landbaserte LNG terminalen, og vi tar sikte på å vinne konkurransen. Vi vil tilby leveranse av konstruksjon og logistikk til prosjektet, men vi vil ikke opptre som gassleverandør. Terminalprosjektet vil eies og finansieres av et spesialselskap i Bahrain, og våre partnere i selskapet Skaugen Gulf Petchem er involvert. Terminalen vil eventuelt ha en langtidskontrakt med myndighetene. Skipene som skal brukes, ligner på skipene i Norgasflåten. Denne LNG strategien gjør at vi konkurrerer direkte med internasjonale energi og oljeselskaper. I.M. Skaugen må være raskere og mer innovativ enn disse selskapene, og tilby lavere priser og langt høyere effektivitet. Vi vil tilby bedre og mer skreddersydde tjenester til en lavere pris.

8 IMSK aksjen De globale finansmarkedene var utsatt for konstant volatilitet i 2011, hovedsakelig grunnet turbulens fra gjeldskrisen i Europa og dystre utsikter til økonomisk vekst i OECDlandene. Sammenlignet med tilsvarende aksjer har IMSK aksjekursen holdt seg stabil i andre halvdel av året. Aksjekursene for året sett under ett er på linje med de generelle finansielle markedsforholdene, men med mindre volatilitet. SEB har jobbet aktivt for å øke likviditeten i aksjen og oppnå en lavere spread. Sammenlignet med perioden uten en market maker, er aksjeomsetningen vesentlig forbedret. IMSK kursen flatet ut i andre halvdel av 2011 sammenlignet med kursen for tilsvarende aksjer Kilde: Bloomberg desember 2011 Mindre volatil IMSK kurs i andre halvdel av ,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 NOK IMSK VS Peers Exmar Stolt Nielsen IMSK Odfjell Stealthgas BLT I.M.Skaugen VS Transport Index, OSEBX & MSCI World MSCI World OSEBX IMSK OSE Transport Kilde: Bloomberg dec 2011 Market maker har gitt bedre børsomsetning Trading volume 1000 shares Kilde: OSE desember 2011 IMSK Trading Volume No Market Maker SEB Volume Risiko IMS konsernet er til enhver tid utsatt for en rekke ulike typer risiko innenfor vår normale forretningsvirksomhet. Dette er finansiell, driftsmessig og markedsrelatert risiko. En av nøkkelkvalifikasjonene vi har til selskapets ledelse er til enhver tid å kunne håndtere alle disse risikoområdene. Løsningen er ikke å sikre seg mot all risiko, men aktivt å sikre en sum av aktiviteter som gjør at vi kan navigere gjennom mulighetene og utfordringene som avgjør hvilken avkastning vi oppnår på kort sikt. Det å utnytte eiendelene, eller å holde skipene i forretningsmessig drift i henhold til en mest mulig effektiv plan, er nøkkelfaktoren for å oppnå lønnsomhet for selskapet. Vi har så langt i 2012 oppnådd høy kontraktsdekning for Norgas' flåtens skip knyttet til transport av petrokjemiske gasser. Den resterende kapasitet som ikke er en del av en kontrakt, er underlagt avkastningen i spotmarkedene. Kontraktsdekningen har også fleksibilitet mellom avtalte høye og lave volumer i kundemarkedene, og denne fleksibiliteten vil påvirke utnyttelsesgraden. Disse svingningene avgjør hvordan vi utnytter kapasiteten. For de fleste andre forretningsenhetene er kontraktsdekningen lavere enn for Norgas' virksomhet. Her er vi eksponert for ulike nivåer av markedsrelatert risiko som påvirker avkastningen fra de 1 0

9 tjenestene vi tilbyr. Endringen i prisnivå på varene vi frakter, kan påvirke volumene som skal fraktes og følgelig etterspørselen etter våre tjenester. De mest relevante varene vi frakter, er råolje, petrokjemiske gasser og LNG. Det er viktig å overvåke prisene på de fire viktigste petrokjemiske gassene etylen, propylen, VCM og butadien, samt LPG og nafta. På driftsnivå er vi eksponert for kostnadssvingninger på tjenestene vi benytter i forbindelse med drift av skipene. Igjen spiller olje og bunkerprisene en betydelig rolle siden prissvingningene påvirker våre driftskostnader. På enkelte avtaler har vi kontraktsdekning mot slike endringer. Svingninger i stål og metallprisen påvirker også produksjonen. Vi har forsikring mot tap av eller skade på egne skip eller andre skip vi eventuelt påfører skade, samt mot miljøskade og ulykker som fører til personskade. Vi har forsikring mot potensielt tap relatert til piratvirksomhet i Aden bukta og lignende steder. På grunn av selskapets velfungerende ledelse har vi en høyere egenandel enn mange andre for å sikre lavere kostnader. Historisk har dette vært en lønnsom holdning. Når det gjelder finansiell markedsrisiko, er hovedrisikoområdene rentesatsen i USD, knyttet til pantegjelden og obligasjonsporteføljen, valutarisiko forbundet med svingninger i kursen på USD/RMB og USD/EUR, samt svingninger i kursen på USD/NOK, hovedsakelig relatert til driftskostnadene. De fleste driftsinntektene er i USD eller tilknyttede valutaer. Som et naturlig ledd i virksomheten følger vi nøye med på gjeldsbetingelser og likviditetsstyring på alle nivåer. Risikostyring betyr både å ha nok kontanter og mulighet for finansiering via tilstrekkelig tilgang på kredittfasiliteter. Konsernet er også eksponert for motpartsrisiko i økonomiske saker. Selskapet handler imidlertid kun med anerkjente og kredittverdige tredjeparter. Vi har hatt svært få tvister med våre kunder om betaling og utførelse som har medført et tap for selskapet. Piratvirksomhet til havs er en stor trussel mot våre fagfolk på Norgas skipene og deres familier, samt mot våre kunders forretningsvirksomhet. Det representerer også en økonomisk risiko for skipene og aksjonærene våre. Piratvirksomheten fremstår nå som en velorganisert kriminalitet og utføres som en "profesjonell virksomhet" som har økt de siste årene. Norgas fokuserer på å unngå piratangrep ved å oppdage piratene tidlig og manøvrere unna. Her er vi avhengige av våre fagfolk og deres kompetanse, og vi må ha det beste og nyeste utstyret som er å oppdrive. Så langt har vi ikke vært involvert i hendelser der skip, mannskap, last eller eiendeler har vært utsatt for vold eller kapring. Prinsippet er at Norgas skipene seiler i konvoi og unngår områder med pirater gjennom utveksling av kunnskap og overvåking av rutene under overfart. Elektronisk deteksjonsutstyr, aktive antiombordstigningssystemer og nye, kraftige radarer som er spesialkonstruert for å avdekke små piratbåter, er testet ut og installert. Sikkerhetsrom eller citadeller er sikret gjennom ytterligere utvikling og utstyrt med uavhengig satellittkommunikasjon, kabel TV og nødvendig utstyr for flere dagers opphold. Opplæringsprogrammet for mannskapet er også godt i gang, og kapteinene får spesialopplæring på egne opplæringssentre. Vi utfører også kontinuerlige tester av nytt utstyr som kan motvirke angrep. Norgas skipene har pr. i dag ikke bevæpnede vakter om bord, men retningslinjene for dette vurderes i takt med endring i gjeldende lover og forskrifter og

10 etter hvert som mer profesjonelle tjenester blir tilgjengelige. 2. Frakt av gass Det meste av EBITDA veksten fra Norgas i 2011 skyldes økt eksport i Midtøsten og Golfregionen. Den positive trenden fra midten av 2010 videreføres med betydelige volumer gjennom våre fraktavtaler i regionen. EBITDAveksten skyldes også flere skip i Norgas flåten. Et forbedret spotmarked grunnet økt flåteutnyttelse i mesteparten av 2011 samt høyere fraktsatser har hatt en positiv innvirkning på vår fortjeneste og for frakt av gass generelt sett. Norgas har hatt høyere dekning gjennom fraktavtaler og færre skip på timecharter og i spotmarkedene. Muligheten til å dra ytterligere fordel av spotmarkedene ble dermed redusert. Fordelen er at vi er bedre dekket med en slik risikoprofil enn om vi kun var eksponert i spotmarkedet. Vi tror at ekstra kapasitet i Midtøsten og stadig voksende etterspørsel i Kina og andre asiatiske vekstmarkeder vil bidra til økt langdistansefrakt av etylen i fremtiden. Fordel av lave råvarepriser blant produsenter i Midtøsten og GCC området kombinert med økende oljepriser US Dollars per Ton Kilde: Nexant Chemsystems 4. kv Spotmarkedet for etylen skip har vært volatilt Regional cost of ethylene production USD'000 USGC (E) USGC (N) W. Canada M. East W. Europe Japan S. Korea SE Asia Variable Cost Fixed Costs Freight to SE Asia Price (CFR SEA) T/C (One year) & TCE (Spot rates) S/Ref 20/22500 Cbm TC Eth/C 8000 Cbm spot Eth/C 8000 Cbm TC S/Ref 8000 Cbm TC S/Ref 6500 Cbm spot Positivt forhold mellom prisen på olje og petrokjemiske produkter Petchem prices comparison ICIS Petchem index US Crude spot Naphtha Japan Ethylene Japan Kilde: BRS desember 2011 Leveransen av skip ordrereserve for gasstankskip og skraping av skip Den nåværende verdensflåten med semirefrigerated (SR) gasstankskip består av 277 skip på over m 3 ( m 3 ). Ordrereserven for SR skip med kapasitet på over m 3 er per i dag på 26 skip (totalt m 3 ) og tilsvarer om lag 9 prosent av gjeldende kapasitet. IPEX produktene består av etylen, propylen, benzen, toluen, paraxylen, styren, metanol, butadien, PVC, polyetylen (PE), polypropylen (PP) og polystyren (PS). Kilde: Bloomberg & ICIS desember 2011 Det er 132 av disse SR skipene ( m 3 ) som kan frakte etylen, hvorav både langdistanse og kortdistanseskip. For langdistansetransport (over m 3 ) har etylen flåten 78 skip eller kapasitet på

11 m 3 ved utgangen av 2011, mens ordrereserven for langdistansetransport av etylen er på åtte skip ( m 3 ), tilsvarende ca. 10 prosent av aktuell kapasitet. Den gjennomsnittlige levealderen for SR etylen flåten er mellom 27 og 30 år. Det er imidlertid vanlig at skipene slutter å frakte etylen etter 25 år og går over til å frakte andre mindre krevende produkter. I 2012 vil 40 SR tankskip ( m 3 ), tilsvarende 13 prosent av nåværende kapasitet, og 12 etylen tankskip ( m 3 ), tilsvarende 8 prosent av total aktuell kapasitet, være eldre enn 25 år. I tillegg er det tekniske svakheter med kjølesystemene på enkelte yngre skip. Nettotilgangen på skip kan derfor reduseres de neste årene, selv med den gjeldende ordrereserven på plass. SR fleet 3,000 + SR ETH fleet 8,000 + year Amount Cbm year Amount Cbm 2012* Existing Existing fleet fleet 2012* Order book Order book Vessel > Vessel > Total order Total order % book book % *As of Jan 2012 Kilde: Intern desember Skaugens Kina virksomhet I 2011 fullførte vi flåtefornyelsesprogrammet under SMC paraplyen, og vi har besluttet å avslutte SMC virksomheten og skipsbyggingsprosjektet. Konkurransemiljøet for skipsverft har endret seg, og vi tror nå at vi står bedre rustet til å nå forretningsmålene ved å bruke det tradisjonelle skipsverftet med redusert risikoprofil og langt mindre arbeidskapital enn det SMC modellen krevde. I forbindelse med SMC prosjektet har vi bygd tolv gasstankskip i Kina, hvorav Norgas har beholdt ni, og tre er solgt. Seks av de ni skipene Norgas har beholdt, har Norgas' unike konstruksjon for frakt av LNG og etylen. De øvrige tre har vår innovative og unike konstruksjon for frakt av gass og kjemikalier. Produksjonsselskapet Shenghui Gas and Chemical Systems (Shenghui) hadde et EBITresultat på RMB 100,6 millioner i 2011, mot RMB 75,8 millioner for hele 2010 (RMB 50 millioner i fjerde kvartal, sammenlignet med RMB 34,5 millioner i tredje kvartal). For hele 2011 hadde Shenghui en sterk økning i driftsinntekter på 25 prosent sammenlignet med Veksten utgjør en EBIT margin på 11,2 prosent, sammenlignet med 10,5 prosent året før. Nettoresultat etter skatt var imidlertid svakere og endte på 6,5 prosent, sammenlignet med 7,1 prosent året før. Dette skyldes økte finanskostnader og kraftig pengepolitisk innstramming i Kina. Selskapet opplevde også en inflasjonseffekt fra økte lønnskostnader og råmaterialpriser i løpet av året, og rapporterte om økt konkurranse i kinesiske markeder med følgende press på marginene på nye ordrer. Vi har arbeidet hardt for at selskapet skal fokusere enda mer på det kryogeniske markedet i og utenfor Kina, og spesielt på behovet for infrastruktur for levering av LNG, noe vi opplever som lovende. Vi gikk inn i selskapet som aksjonær i 2006 for å bygge gastanker til nybyggene i forbindelse med SMC prosjektet. Siden den gang har EBITresultatet økt fra RMB 12 millioner i 2006 til RMB 100 millioner i 2011, eller åtte ganger, uten ytterligere kapitaltilførsel fra aksjonærene. Ettersom alle skipene er ferdigstilt, vil vi i IMS, og vår felleskontrollerte virksomhet i Shenghui, fortsette å vurdere muligheter i det kinesiske kapitalmarkedet (helt eller delvis salg av våre andeler til private aksjeinvestorer og/eller kombinert med en IPO) for å visualisere verdiene som er skapt.

12 Shenghui historical performance 100% basis (MRMB) Revenue 901,7 723,5 559,9 427,1 215,0 145,1 EBITDA 130,8 99,7 86,4 51,3 7,6 13,1 EBIT 100,6 75,8 70,6 41,3 1,3 12,4 Net profit 58,2 51,3 59,1 34,0 11,4 16,9 EBITDA % 14,5 % 13,8 % 15,4 % 12,0 % 3,5 % 9,1 % EBIT % 11,2 % 10,5 % 12,6 % 9,7 % 0,6 % 8,5 % Net profit % 6,5 % 7,1 % 10,6 % 8,0 % 5,3 % 11,7 % Kilde: Intern desember Omlastingsvirksomheten SPT Omlastingsvirksomheten fikk et negativt driftsresultat i Vi er imidlertid tilfreds med en forbedring i resultatet i fjerde kvartal i en periode hvor det generelle tankskipmarkedet for aframax skip var svakt. I 2011 hadde vi to kvartaler med akseptable resultater og to kvartaler der vi ikke lyktes i å demme opp for den svært lave avkastningen fra råoljetankskipene med skip til skipomlasting. SPTs drifts resultat i 2011 på 50 prosent basis Driftsresultat 1. kv. 2. kv kv kv I 2011 fortsatte den alvorlige ubalansen i markedet for råoljetankskip å påvirke hele tankskipmarkedet. Ubalansen skyldtes hurtig vekst i flåter med råoljetankskip. Eksponeringen mot spotmarkedet for tankskip ga utilfredsstillende resultater for SPT. Kjernevirksomheten (skip til skip omlasting) ga imidlertid bedre resultater enn forventet for året og utlignet delvis det negative resultatet fra tankskipvirksomheten til tross for forholdene i dette markedet. De nye markedene i Vest Afrika, Sørøst Asia og Midtøsten var utfordrende i begynnelsen, men har begynt å bidra til jevn vekst innen støttetjenester. SPT vil fortsatt ha et sterkt fokus på omlasting, med mål om et stadig bedre resultat i allerede lønnsomme markeder samt vedvarende lønnsomhet i utvidede markeder. SPT vil fortsette å bidra med kunnskap og erfaring innenfor LNG virksomheten, og tar sikte på globale prosjekter med betydelig avkastning. Vi gleder oss over at kunder i GCC området bruker SPT til å administrere importterminaler for LNG, da dette understreker SPTs inngående kompetanse på LNG feltet. I løpet av det siste kvartalet har SPT også fullført den aller første skip til skip omlastingen av LNG i japanske farvann. 5. Skaugen team vår mest verdifulle ressurs I et globalt marked vinner etter vår oppfatning de selskapene som kan sette sammen en gruppe mennesker med de beste kunnskapene og den største entusiasmen uansett hvor det måtte være i verden. I.M. Skaugen har lang tradisjon i å rekruttere internasjonalt og å utvikle flerkulturelle talenter som styrker en global virksomhet. Vi har klare retningslinjer for å styrke rekrutteringen og for å utvikle alle medarbeidere uansett kjønn, religion, etnisk bakgrunn og nasjonalitet. Som et globalt selskap legger vi vekt på å rekruttere og utvikle talenter der vi kan finne dem godt hjulpet av våre ikke diskrimineringsregler. For et selskap av vår størrelse har vi en global tilstedeværelse med en flerkulturell blanding av talenter, noe som ofte er et konkurransemessig fortrinn. En videre utfordring er å forvalte den kulturelle

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for tredje kvartal utgjorde NOK 0.0 millioner (NOK 0.9 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig en reduksjon i inntekter

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

1. kvartals rapport Urevidert

1. kvartals rapport Urevidert 1. kvartals rapport 2005 Urevidert Nera ASA Q1-2005 Nera-gruppen har en rekordhøy ordreinngang i første kvartal 2005. Hovedforklaringen på denne utviklingen er at Nera har vunnet mange prosjektkontrakter

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 BLOM POSISJONERES FOR VIDERE VEKST Blom ASA fikk i desember nye hovedaksjonærer som uttrykte at de søkte å utøve et aktivt eierskap. Det ble derfor avholdt en ekstraordinær

Detaljer

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal Resultat 1. kvartal 2008 Resultat hittil i 2008 Hovedtall i NOK mill. 2008 2007 Endring Driftsinntekter 87,7 124,0 (36,3) Driftsresultat (9,3) 4,9 (14,2) Resultat etter skatt (15,4) 1,0 (16,4) Driftsmargin

Detaljer

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7%

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7% Resultat 3. kvartal 2004 Hovedtall 2004 2003 Endring i mill. kr. 1.1-30.9 1.1-30.9 Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1 Driftsmargin 5,8% 1,7%

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering (tall i parentes 3Q 2016) Positiv markedsutvikling Bedret nettoinntjening/dag, 3 285 (2 974) EBITDA 8,6 MEUR (4,2 MEUR) Overtatt to skip i løpet av tredje kvartal EBITDA Per 30.09 viser resultatforbedring,

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Svak avslutning på 4. kvartal, men tilfredsstillende resultat på kontraktsfornyelser - Nettoinntjening/dag på nivå med forrige kvartal og 4Q-2014. - EBITDA på MEUR 6,9 i kvartalet - Året

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Perioderesultatet viser et overskudd på MNOK 4 - Noe positiv markedsutvikling siden 2. kvartal - EBITDA på MNOK 67 i kvartalet på tross av et fortsatt svakt marked - Driftsresultat på MNOK

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Bedre inntjening løftet EBITDA til MEUR 7,4 for 4. kvartal, hvilket ble årets beste kvartal - Utleie av containerskipene bidrar positivt - Selskapet har videreført sin vekststrategi og har

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Fortsatt lave og stabile driftskostnader - 5 % økning i kapasitet gjennom levering av nybygg siste år - God økning i EBITDA fra 1Q 2011 - - Fortsatt svakt spotmarked Endring Tall i M NOK

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 2002

RAPPORT 3. KVARTAL 2002 RAPPORT 3 KVARTAL 2002 HOVEDPUNKTER Følgende hovedpunkter har funnet sted for Crystal Production ASA konsernet ("selskapet"):! En omfattende revidert refinansieringsplan ble godkjent i november 2002 og

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015 Om selskapet Nordic Financials ASA er et norsk allmennaksjeselskap som ble stiftet som et aksjeselskap ved utfisjonering fra Nordisk Finans Invest AS den 28. september 2011, og omdannet til allmennaksjeselskap

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Selskapet genererer EBITDA på MNOK 44 i kvartalet tilsvarende 1. kvartal i. Dette oppnås selv med et fall i bruttoinntekter på MNOK 27 og en nedgang i netto dagtall på NOK 1 145 Marginalt

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 4. kvartal 2011 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 ABTs globale distributørnett etablert Salgsinnsatsen trappet opp FOU-samarbeid med Aquapharm initiert Finansiell plattform sikret

Detaljer