DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTE;lylE;[^X tifyktjalano FYLKESKOMMUNE-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTE;lylE;[^X tifyktjalano FYLKESKOMMUNE-"

Transkript

1 DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTE;lylE;[^X tifyktjalano FYLKESKOMMUNE- Høringsinstansene 2 0 ÅUG 2009 Arkivar.3 /3 Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref /CGR Dato ^ AUG. 2i Høring - Nye bestemmelser om torskeoppdrett 1. INNLEDNING Fiskeri- og kystdepartementet vil fastsette nye bestemmelser som i au hovedsak berører torskeoppdrett. Vedlagt er utkast til forskrift om endring av forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) og forskrift om endring av forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret (tildelingsforskriften). Kort fortalt omhandler forskriftsendringene: endring av tildelingsprosedjo-ene for tillatelse til oppdrett av marin fisk forskriftsfesting av gjeldende praksis om ikke å tillate torskeoppdrett i gyteområder for villtorsk krav om godkjente driftsplaner også for torskeoppdrettsanlegg o krav til kontroll med nøter krav til overvåkingsfiske rundt torskeoppdrettsanlegg Høringsfristen er 18. november Høringsuttalelser sendes departementet pr. post eller på e-post til Liste over adressatene er vedlagt. Vi ber oin at instansene selv legger høringsbevet frem for eventuelt interesserte underliggende etater og organ. 2. BAKGRUNN Regjeringen la i februar 2009 frem brosjyren "Bærekraftig fremtidsrettet Postadresse Postboks 8118 Dep 0032 Oslo Kontoradresse Grubbegata 1 Org. nr.: Telefon * Telefaks Saksbehandler Christopher Grøvdal Rønbeck, Nett: fkd.dep.no

2 torskeoppdrett". I brosjyren presiseres og konkretiseres regjeringens torskeoppdrettspolitikk, og det fremkommer at det vil iverksettes flere utredninger med formål å styrke kunnskapsgrunnlaget om mulige miljøutfordringer. Videre ble det lagt opp til en rekke regelverkendringer som blant annet vil medføre sikrere drift og redusert rømming. Regjeringen legger opp til en kontrollert vekst samtidig som det utvikles teknologi som sikrer miljømessig bærekraft. Som et ledd i dette kan det bli nødvendig å bremse eller stanse tildeling av nye tillatelser til torskeoppdrett i påvente av utredningene som skal gjøres. Forskriftsendringene som nå fremmes er et ledd i oppfølgingen av de tiltak som ble lagt frem "Fremtidsrettet bærekraftig torskeoppdrett". Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på Fiskeri- og kystdepartementets internettsider, 3. NÆRMERE OM FORSLAGENE 3.1 Forslag om endring av prosedyrene for tildeling av akvakulturtiuatelser til marin fisk Innledning 16. juni 2009 ble akvakulturloven endret slik at Fiskeri- og kystdepartementet kan gi forskrift om endring i prosedyrene for tildeling av akvakulturtiuatelser for andre arter enn laks, ørret og regnbueørret. Endringen trådte i kraft 1. juli. Tillatelse til annet oppdrett enn laks, ørret og regnbueørret blir i dag tildelt uten at antallet tillatelser er avgrenset. Loven la, inntil den ble endret i sommer, opp til at myndighetene har en plikt til å behandle søknader løpende. Dette kan føre til at bruken av areal ikke er optimal, og kan ha negative nærings- og miljøkonsekvenser. Det ble derfor ansett som viktig å endre akvakulturloven slik at tildeling kan stanses helt eller delvis i bestemte tidsperioder eller geografiske områder. Akvakulturloven 6 tredje ledd lyder: Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hel eller delvis stans i tildeling for bestemte arter i bestemte tidsperioder eller geografiske områder, herunder om at søknader skal behandles i tildelingsrunder på bestemte tidspunkt. For en nærmere presentasjon av lovendringen viser vi til Ot.prp. nr. 77 ( ) og Innst. O. nr. 88 ( ), som er tilgengelig i elektronisk form på Side 2

3 3.1.2 Forslag til forskriftsendring Akvakulturloven 6 tredje ledd gjelder i praksis alt annet oppdrett enn matfisk av laks, ørret og regnbueørret. Blant andre arter er det oppdrett av torsk som har kommet lengst når det gjelder kommersialisering og volum. Foreløpige tall for 2008 viser at det ble produsert tonn. Næringen har selv tidligere sagt at det snart vil kunne produseres tre ganger mer, men utsiktene de nærmeste årene er i dag svært usikre. Til tross for til dels betydelige utfordringer på kort sikt, er det sannsynligvis et potensial for videre vekst i framtiden. Delvis som et resultat av løpende tildeling er det tildelt over 500 akvakulturtiuatelser for torsk, med en samlet teoretisk produksjonskapasitet på over tonn. I dag er det usikkerhet knj^et til miljøutfordringer, kunnskapsbehov, veivalg, tempo m.v. Departementet har vurdert om forskriften bør åpne for å stenge tudeling av akvakulturtiuatelser til andre arter enn torsk. Det pågår for tiden et omfattende arbeid i akvakulturnæringen og hos myndighetene for å få på plass en god og robust lokautetsstruktur. I enkelte områder kan på denne bakgrunn være uheldig om det tudeles nye tiuatelser og departementet mener det derfor bør være mulig å stanse tildeling av tiuatelser også for andre arter enn torsk. I første omgang foreslår Fiskeri- og kystdepartementet at tudeling av akvakulturtiuatelse til marin fisk euer bestemte arter av marin fisk kan stanses helt euer delvis i bestemte tidsperioder euer geografiske områder, jf. forslag til ny 4 l^erde ledd i tildelingsforskriften. Departement foreslår at forskriftsbestemmelsen utformes slik at begrensningene i tildelingen, herunder de aktuelle områdene og tidsperiodene fremgår av et vedlegg til tildelingsforskriften. Dette innebærer at de konkrete begrensingene forskriftsfestes i hvert enkelttilfeue,og bidrar til transparens og forutsigbarhet. Begrensninger vu for eksempel kunne utformes slik: 1. [Hel eller delvis] stans i tildeling av tillatelser til [art/arter] i [Navn på område] avgrenset fra [stedsnavn] (N: xx-xx.xxxx, 0: xx-xx.xxxx) til [stedsnavn] (N: xxxx.xxxx, 0: xx-xx.xxxx) i perioden xx. xx 20xx til xx. xx 20xx. 1 denne omgang foreslår departementet stans i tildeling avtiuatelsertu oppdrett av marin fisk i området som blir omfattet av forskrift om særskilde krav til akvakulturrelatert verksemd i Hardangerfjorden (HardangeriOordforskriften). Hardanger^ordfor skriften er nå ute på alminnelig høring (se under saker på høring). Gjennom Hardanger^ordforskriften settes det i verk særskilte tiltak for å håndtere mujøtilstanden i l^ordområdet. Uavhengig av forslaget til ny Hardanger^ordforskrift, arbeider oppdrettsnæringen med å få på plass en bedre lokautetsstruktur i området, bl.a. for å redusere risikoen for spredning av sykdommer. Departementet mener på denne bakgrunn det vil være uheldig å tudele nyetiuatelsertil marin fisk i Hardangerflorden. Vi gjør oppmerksom på at det auerede foreugger en instruks til Fiskeridirektoratet om ikke å tildele nye lokaliteter til oppdrett av laks, ørret Side 3

4 og regnbueørret i Hardange^orden, såfremt dette 'ikkegir en samlet og klar gevinst i forhold til miljøforholdene i -orden. Dette foreslås videreført i forslaget til ny Hardanger^ordforskrift. EventueUe andre begrensninger vu forskriftfestes løpende gjennom endring av vedlegget tu tildelingsforskriften. SUke endringsforslag vu bli sendt på alminnelig høring. Akvakulturloven 6 tredje ledd åpner for at søknader skal kunne behandles i tildelingsrunder. Vi mener en tildelingsrunde bør behandles i en egen forskrift, som ved tildeungsrunder for laks, ørret og regnbueørret. TUdeling i eventueue tildelingsrunder er derfor ikke omfattet av det foreliggende forslaget tu forskriftendring. 3.2 Forskriftsfesting av ^eldende praksis om ikke å tillate torskeoppdrett i gyteområder for villtorsk Det fremgår av utkastet til endring av tildelingsforskriften 7 første ledd bokstav a annet punktum at det ikke er tiuatt å gi tulatelse til torskeoppdrett i gyteområder for vultorsk. Forslaget innebærer at dagens forvaltningspraksis blir forskriftsfestet. Forskriftsfestingen innebærer også en nærmere presisering av hva som anses som "miljømessig forsvarlig", jf. tildelingsforskriften 7 første ledd bokstav a første punktum og akvakulturloven 6, jf. 10. Med g5^eområde skal her forstås områder som er kartiagt og kvalitetssikret av Fiskeridirektoratet etter gjeldende prosedyrer. Bestemmelsen innskrenker Fiskeridirektoratets mulighet til å utøve forvaltningsskjønn i de tilfeuer lokauteten er planlagt lokausert innenfor et gyteområde, men bestemmelsen kan ikke tolkes antitetisk. Dette innebærer at Fiskeridirektoratet også utenfor g5rteområdets reeue utstrekning, etter en konkret vurdering, kan avslå søknader med den begrunnelse at det foreligger fare for genetisk påvirkning av viue bestander innenfor gytefeltet. På samme måte er 7 første ledd bokstav a annet punktum ikke tu hinder for at et oppvekstområde for torsk i vissetilfeuer kan være avslagsgrunn etter første punktum i bestemmelsen, dersom lokauteten eksempelvis er planlagt lokausert tu spesieue oppvekstområder med høy tetthet av årsyngel. 3.3 Godkjente driftsplaner Fiskeri- og kystdepartementet foreslår å endre akvakulturdriftsforskriften 40 suk at kravet om godkjenning av driftsplaner også vu gjelde for oppdrett av torsk. I dag gjelder kravet bare for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Krav om godkjente driftsplaner vil gi bedre kontrou med hvordan torskeanleggene planlegger sin drift, både med hensyn på rømmingsrisiko og andre forhold. Side 4

5 Forhold som vu vurderes i forbindelse med godkjenning av driftsplan er: - om antau fisk som settes ut står i forhold tu godkjent maksimalttiuatt biomasse, - om krav til minimum brakkleggingstid vil overholdes, og - om eventueue planer for flytting av fisk vil innebære en uakseptabel smitterisiko. I denne sammenhengen vil det bli vurdert hvor mange lokaliteter det planlegges å flytte fisktil, hvor langt unna disse ligger og hvor avgrenset mottakslokaliteten er fra andre lokauteter. Det vu også være aktuelt å vurdere hvordan situasjonen vu bu dersom fisken ikke kan flyttes i henhold til planen p.g.a. endret sykdomssituasjon på stedet den skuue flyttestil.vi gjør for øvrig oppmerksom at flytting av fisk generelt reguleres av forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr. 1 og med at forskriftsendringene trer i kraft 1. januar 2010, er den første driftsplanen for torskeoppdrettsanlegg som skal godkjennes, driftsplanen for Krav til kontroll med nøter Torsk i oppdrett har vist seg mer rømmingsvillig enn laks og regnbueørret, og det rømmer relativt mer torsk enn laksefisk. Dette skyldes blant annet at torsken har en annen atferd i merdene, den leter etter huu og det er observert at torsken nærmest kan gnage seg gjennom nota. Forbedret kontrou av nøtene er et enkelt tiltak som kan forebygge rømming. Fiskeri- og kystdepartementet foreslår derfor å innta en nytt 37 tredje ledd siste punktum i akvakulturdriftsforskriften om kontrou av nøter. Kravet gjelder for oppdrett av aue arter hvor notkontrou er aktuelt. Departementet gjør oppmerksom på at notkontrou auerede er dekket gjennom aktsomhetskravet i dagens akvakulturdriftsforskrift 37, jf. forskrift om internkontrou for å oppfyue akvakulturlovgivningen og forskrift om krav til teknisk standard for instauasjoner som nyttes til akvakultur (NYTEK). Gjennom denne forskriftsendringen ønsker departementet imidlertid å synliggjøre viktigheten av notkontrouer i forbindelse med oppdrett av torsk. Bestemmelsen oppstiuer ingen konkrete krav til hyppighet og omfang av kontrouen som kreves, men departementet forutsetter at kontrouer og ev. reparasjoner gjøres i henhold til en risikovurdering. KontroUmetoden skal som minimum være slik at enkle maskebrudd euer skader som kan gi maskebrudd bur oppdaget. Departementet foreslår at akvakulturdriftsforskriften endres slik at kontrouer av not skal journalføres, men ikke rapporteres til mjmdighetene, jf. ny 41 første ledd bokstav Side 5

6 3.5 Krav til overvåkingsfiske Obligatorisk overvåkingsfiske ble avviklet ved ikrafttredelsen av forskrift 22. desember 2004 om drift av akvakulturanlegg (nå opphevet). Begrunnelsen for dette var blant annet at effekten av å drive overvåkningsfiske i enkeltetilfeuervar begrenset. I vurderingen ble det lagt vekt på at intensjonene med overvåkingsfiske er gode, men at ordningen ikke autid har fungert hensiktsmessig i praksis. Imidlertid var erfaringene mjnidighetene bygget på i 2004 i stor grad knyttet opp til oppdrett av laksefisk, og er ikke nødvendigvis overførbare tu torskeoppdrett. Rømt oppdrettstorsk søker ned mot bunnen og har en klar tendens til å holde seg i nærområdet av det aktueue oppdrettsanlegget etter rømming. Departementet mener på denne bakgrunn at overvåkingsfiske med bunnredskap ved torskeoppdrettsanleggene vil kunne føre tu at rømmingstiueuer kan oppdages og stoppes tidligere. Overvåkingsfiske bør i så måte være en rimeug og effektiv metode for å stanse påbegynte rømmingstilfeuer og begrense skadeomfanget. Fiskeri- og kystdepartementet foreslår derfor å forskriftfeste et obligatorisk overvåkingsfiske ved lokauteter for torsk, jf. utkast til 37 ^erde ledd i akvakulturdriftsforskriften. Påbudet innebærer et kontinuerlig fiske med ruser, teiner euer bunngarn på lokalitet med torskeoppdrett. Redskapen skal sjekkes med jevne meuomrom, og viu fisk og krepsdyr skal gjenutsettes umiddelbart, jf. forslag til ny 37 sjette ledd annet punktum i akvakulturdriftsforskriften. For øvrig vises det til gjeldende frednings- og kvotebestemmelser. Bruken av redskapen skal også skje innenfor de redskapsbegrensninger som er hjemlet i havressursloven og lov om laksefisk og innlandsfiske. Departementet foreslår at kontroller av bunnredskapen skal journalføres, herunder antau innfangede akvakulturdyr, viue fisk og krepsdyr, størrelsesfordeung og samlet vekt, jf. forslag til ny 41 første ledd bokstav j. Bakgrunnen for kravet om journalføring av innfangede vule fisk og krepsdyr, er at fiskerimjmdighetene skal ha muughet til å kontrouere hvordan overvåkingsfisket påvirker vule bestander i området rundt akvakulturanleggene. Kravet om journalføring gjelder uavhengig av arten det drives akvakultur med. 4. ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER Endrede prosedjo-er for saksbehandungen kan bidra til å bedre miljøtilpassingen i oppdrett regulert i akvakulturloven 6 ved at hensynet til miljø og naturmangfold blir styrket gjennom prosedyrer for saksbehandung som mer effektivt kan tilpasses miljøog arealsituasjonen i et gitt geografisk område. Overvåkingsfiske og bedre kontrou med nøter antas å bidra til at færre oppdrettstorsk rømmer. For næringen vil forslaget om å endre prosedjter for saksbehandunga innebære at det ikke nødvendigvis kan søkes løpende, men at oppdretterne må rette seg etter Side 6

7 midlertidige tildeungsstopper. På kort suct kan det bety at oppdrettere ikke like lett kan få tudelt nye tiuatelser euer at det kan ta lengre tid å få nye tiuatelser. Dette kan ha konsekvenser for optimausering av driften. På lengre sikt vil endring i prosedyrene kunne være med på å fremme en struktur i næringen som kan bidra til næringas utviklingspotensial. Da det auerede foreligger et krav om å ha driftsplan for akvakulturanlegg med marin fisk, innebærer forslaget om godkjenning av driftsplaner kun at driftsplanen må sendes inn til mjmdighetene. De økonomiske og administrative konsekvensene er således ubetydelige. NotkontroU og overvåkingsfiske samt journalføring av dette vil kunne påføre oppdretterne utgifter, men vil samtidig bidra til å begrense de økonomiske tapene som følge av rømming. For forvaltningen vil endrede prosedyrer for saksbehandungen kunne bidra til å effektivisere tids- og ressursbruken i behandungen av akvakultursøknader. Kravet til godkjent driftsplan også for akvakulturanlegg med torsk innebærer kostnader for forvaltningen. Mattilsynet har estimert ut fra dagens antau marine akvakulturtiuatelser at det totalt vu være behov for betydeug mindre enn ett årsverk for å behandle samtuge søknader på landsbasis. Departementet anslår at arbeidsmengden vil være i samme størrelsesorden for Fiskeridirektoratet. Forslaget om notkontrou og overvåkingsfiske vil ha ubetydelige økonomiske og administrative konsekvenser for forvaltningen. Etter 1. januar 2010 skal bl.a. saksbehandlingen knyttet til tudeling av tiuatelser og klarering av lokaliteter overføres fra Fiskeridirektoratets regionkontor til fylkeskommunene som ledd i forvaltningsreformen. De økonomiske og administrative konsekvensene knyttet til saksbehandlingen vu derfor, etter dette tidspunktet, være relevante for fylkeskommunene. Høringsbrevet med vedlegg er også gjorttilgjengeugpå internett under saker på høring. Med husen Magnor Nerheim / r) cic^ ekspedisjonssjef f ^ ^ / \ j \ r-^"^ Yngve Torgersen avdelingsdirektør Side?

8 Utkast til forskrift om endring av akvakulturdriftsforskriften Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx.xx.2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur 10, 11, 12, og 17, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 7, 14, og 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr I forskrift 17. juni 2008 nr. 822 om drift av akvakulturanlegg gjøres følgende endringer: I 37 skal lyde: 37 Plikt til å forebygge og begrense rømming Det skal utvises særlig aktsomhet for å hindre at fisk rømmer. Det skal videre sørges for at eventuell rømming oppdages raskest mulig og at rømmingen i størst mulig grad begrenses. Det skal gjennomføres risikovurdering med sikte på å minimalisere risikoen for rømming. Risikovurderingen skal danne grunnlag for systematiske tiltak. Landbasert akvakulturanlegg skal ha egnet innretning for å hindre at fisk rømmer gjennom avløpet eller på annen måte. Innretningen skal minimum bestå av en dobbel sikring eller annen likeverdig rømmingssikring. Det må kunne dokumenteres at annen likeverdig rømmingssikring er minst like rømmingshindrende som dobbelt sikring. Maskevidde i notpose skal være tilpasset fiskens størrelse, slik at fisken ikke kan slippe igjennom notposen. Nøter skal kontrolleres før de tas i bruk, og regelmessig under driften. Det skal drives overvåkingsfiske med egnet bunnredskap ved lokaliteter for torsk. Det er forbudt å slippe fisk ut fra anlegget. All fisk og krepsdyr som fanges under overvåkingsfiske, og som ikke er akvakulturdyr, skal slippes ut. 40 skal lyde: 40 Driftsplan og brakklegging Det skal til enhver tid foreligge en driftsplan for akvakulturanlegg i sjøvann. Ved samdrift skal det foreligge en felles driftsplan. Av driftsplanen skal det for de to neste kalenderårene minimum framgå: a) hvilke lokaliteter det planlegges å sette ut fisk i, tidspunktet for utsett og antall fisk. For lokaliteter som knytter seg til flere tillatelser, skal det fremgå hvilke tillatelser utsettet gjelder for, og b) tidsrom for brakklegging og eventuell flytting av fisk til andre lokaliteter. Akvakulturanlegg i sjøvann med matfisk og stamfisk av laks, ørret og regnbueørret skal tømmes og brakklegges i minimum 2 måneder etter hver produksjonssyklus. Mattilsynet kan treffe vedtak om lengre brakkleggingstid av enkeltanlegg og koordinert brakklegging av et område, dersom hensynet til fiskehelse tilsier det. Drift og brakklegging skal skje på en slik måte at samtlige lokaliteter i et område blir mest mulig effektivt utnyttet for å oppnå økt verdiskapning. Driftsplan for matfisk og stamfisk av laks, ørret, regnbueørret og torsk for de neste to kalenderår, skal før 1. oktober sendes til Fiskeridirektoratets regionkontor for godkjenning. Fiskeridirektoratets regionkontor skal i samråd med Mattilsynet fatte vedtak om godkjenning av den del av planen som gjelder det første året. Mattilsynet kan i vedtak nekte

9 godkjenning dersom hensynet til fiskehelse i det enkelte akvakulturanlegget eller i et område tilsier det. Ved vesentlige endringer i forhold til godkjent del av plan, skal det snarest sendes søknad om godkjenning av endringene til Fiskeridirektoratets regionkontor. Ny 41 første ledd bokstav i skal lyde: i)gjennomførte kontroller av not Ny 41 første ledd bokstav j skal lyde: j) gjennomførte kontroller av bunnredskap for overvåkingsfiske, herunder antall innfangede akvakulturdyr, ville fisk og krepsdyr, størrelsesfordeung og samlet vekt. Forskriften trer i 1. januar II

10 Utkast til forskrift om endring av forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret. Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet XX.XX.2009 med hjemmel i lov 17 juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) 5, 6og 10. I I forskrift 22. desember 2004 nr om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret gjøres følgende endringer: Ny 4 ^erde ledd skal lyde: Tildeling av akvakulturtiuatelse til marin fisk eller bestemte arter av marin fisk kan stanses helt eller delvis i bestemte tidsperioder eller geografiske områder. Begrensningene er angitt i vedlegg Generelle vilkår for klarering av lokalitet Lokalitet for akvakultur kan klareres dersom a) det er miljømessig forsvarlig. LokaUteter for torsk skal ikke etableres i gyteområder for vill torsk. **H= Vedlegg 1 Det er følgende begrensninger på tildeling av akvakulturtiuatelse til marin fisk eller bestemte arter av marin fisk i nærmere angitte tidsperioder eller geografiske områder: 1. Stans i tildeling av tillatelser til marin fisk i Hardangerfiorden, avgrenset slik: - i vest ved utløpet av Bømlafi orden; avgrensa av ei rett linje frå nes nord for Ryvardenjyr (N: , 0: ) til Bømlahukpå Bømlo (N: , 0: ) - i nord av Stokksundet mot Selbjørnsfi orden, avgrensa av følgjande linjer mellom Bømlo og Stord: 1) Frå nes nordpå Rolvsnes (Bømlo) ved Skinesholmen (N: , 0: ) tu nes sørpå Risøya (N: , 0: ). 2) Frå nes nord på Parakhine ved Risøya (N: , 0: ) til Midtpartetanganepå Vikøya (N: , 0: ). 3) Frå Lusapollenpå Vikøya (N: , 0: ) til nes på Gissøya sør av Brandasund (N: , 0: ). 4) Frå Gisøya ved Brandasund; (N: , 0: ) tu Selsøy (N: , 0: ) 5) Frå nes nordpå Selsøy (N: , 0: ) via sørspissen av Moltholmen til nes vestpå Klammerøy (N: , 0: ). 6) Frå austsida av Klammerøy (N: , 0: ) til sørspissen av Hanøy a (N: , 0: )

11 7) Frå aust siden av Hanøy a (N: , 0: ) til nes vestpå Eidøya (N: , 0: ) 8) Frå nes austpå Eidøya nordfar Trollosen (N: , 0: ) til nes vest påeggøya (N: , 0: ) 9) Frå nes austpå Eggøya, nord for Eggøya lykt (N: , 0: ) over Nyleia tu nes vestpå Storå Siglo (N: ; 0: ) 10) Frå nes aust av Storå Siglo (N: , 0: ) over Bukkholmsundet tu vestsida av Litleholmen (N: , 0: ) 11) Frå Sør-spissen av Litleholmen (N: , 0: ) til nordspissen av Flatøy (N: , 0: ) 12) Frå austsida av Flatøy (N: , 0: ) til sørspissen av Håboholmen (N: , 0: ) 13) Frå nest austpå Håboholmen (N: , 0: ) til sørspissen av Børsholmen (N: , 0: ) 14) Frå austsida av Porsholmen (N: , 0: ) til nordspissen av Dyrholmen (N: , 0: ) 15) Frå Nordaust spissen av Dyrholmen (N: , 0: ) til nes nordvest på Teløy (N: , 0: ) 16) Frå nes nordaust på Teløy (N: , 0: ) via Lamholmen over Teløysundet til Landtunge vest på Fonno ( , 0: ) 17) Frå nes nord for Matløyso på Nord Fonno (N: , 0: ) tu Skumsneset nordvest på Stord (N: , 0: ) - i Langenuen sør, avgrensa av ei linje mellom Breidviknesetpå Stord (N: , 0: ) og nes sør for Korsneset på Sør Huglo (N: , 0: ) - i Laukhammarsund, avgrensa av ei linje mellom Huglaneset på Huglo (N: , 0: ) ogstorenesetpå Tysnesøy (N: , 0: ) - i Lukksund sør; avgrensa av linjer frå Ølfernes på Tysnesøy (N: , 0: ) tu vestsiden av Sandsøy (N: , 0: ), og frå Austsiden av Sandsøy (N: , 0: ) via Hamarhaugflu lykt til nes sør ved Gjerdsheim på Fusa (N: , 0: ). - nord av Etnefiorden-Ølsfiorden; avgrensa av ei linje satt for nasjonal laksefrord mellom Rossaneset (N: , 0: ) ognotaneset (N: , 0: ) 2. II Forskriften trer i kraft straks.

12 Høringsinstanser: Finansdepartementet Justis- og politidepartementet Miljøvemdepartementet Nærings- og handelsdepartementet Fiskeridirektoratet Kystverket Mattilsynet Direktoratet for naturforvaltning Statens forurensningstilsyn Veterinærinstituttet Havforskningsinstituttet Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening Norske Sjømatbedrifters Landsforening NHO Kommunenes sentralforbund LO v/fellesforbundet Finansnæringens hovedorganisasjon WWF Bellona Greenpeace Sats på torsk

13 Høringsinstanser: Finansdepartementet Fomyings- og administrasjonsdepartementet Justis- og politidepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Milj øvemdepartementet Nærings- og handelsdepartementet Fiskeridirektoratet Kystverket Mattilsynet Direktoratet for naturforvaltning Sametinget Fiskeri- og havbmksnæringens landsforening Norske Sjømatbedrifters Landsforening NHO Kommunenes sentralforbund LO v/fellesforbundet Finansnæringens hovedorganisasjon Norges kystfiskarlag Norges fiskarlag Sats på torsk PD-fri Tekna fiskehelseforeningen Akvaveterinærenes forening (AVF) WWF Bellona Greenpeace Naturvernforbundet Norges Jeger- og Fiskeforbund Norske Lakseelver Fiskehelseforeningen Den norske veterinærforening Norske leverandører til havbmksnæringen Havforskningsinstituttet Veterinærinstituttet Fylkeskommuner og fylkesmenn i: Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland

Høringsinstansene. Høring Nye bestemmelser om torskeoppdrett

Høringsinstansene. Høring Nye bestemmelser om torskeoppdrett Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 200800824- /CGR Høring Nye bestemmelser om torskeoppdrett 1. INNLEDNING Fiskeri- og kystdepartementet vil fastsette nye bestemmelser som i all hovedsak berører

Detaljer

Seksjon: Forvaltningsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Seksjon: Forvaltningsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato: FISKERIDIREKTORATET Kyst- og havbruksavdelingen Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Jakob Bentsen Boks 8118 Dep Telefon: 46803982 Seksjon: Forvaltningsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 09/16299

Detaljer

Utkast til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert verksemd i Hardangerfjorden

Utkast til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert verksemd i Hardangerfjorden Utkast til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert verksemd i Hardangerfjorden Fastsett av Fiskeri- og kystdepartementet med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur 1, 6, 9 og 10 og

Detaljer

HØYRING NYE BESTEMMELSER OM TORSKEOPPDRETT

HØYRING NYE BESTEMMELSER OM TORSKEOPPDRETT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Avdeling for Strategi og næring Arkivsak 200908392-2 Arkivnr. 313 Saksh. Hanson, Siri Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2009-19.11.2009 HØYRING NYE BESTEMMELSER OM TORSKEOPPDRETT

Detaljer

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV FISKERIDIREKTORATET Fiskeridirektøren Til høringsinstansene Saksbehandler: Vidar Baarøy Telefon: 99104954 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 10/8554 Deres referanse: Vår dato: 01.07.2010 Deres

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

Utkast til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert verksemd i Hardangerfjorden

Utkast til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert verksemd i Hardangerfjorden Utkast til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert verksemd i Hardangerfjorden Fastsett av Fiskeri- og kystdepartementet med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur 1, 6, 9 og 10 og

Detaljer

FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. Vedrørende høring om forskrift om kapasitetsøkning lakse- og ørretoppdrett i 2010

FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. Vedrørende høring om forskrift om kapasitetsøkning lakse- og ørretoppdrett i 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Høringsinstansene DET KONGELIGE Saknr.^^^^/^3jpok.nr. ^ FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT 1 5 OKT. 2009 Arkivnr. 3"/^3 Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato ^ m^ 2m Vedrørende høring

Detaljer

iht. liste Med hilsen Yngve Torgersen (e.f.) avdelingsdirektør Lone Gustavsen førstekonsulent 17/ Deres ref Vår ref Dato

iht. liste Med hilsen Yngve Torgersen (e.f.) avdelingsdirektør Lone Gustavsen førstekonsulent 17/ Deres ref Vår ref Dato iht. liste Deres ref Vår ref Dato 17/3462-1 23.06.17 Forslag til endring av forskrifter om akvakultur for tilpasning til transport, oppbevaring, bruk og produksjon av rensefisk Vedlagt følger utkast til

Detaljer

Forskrift om innføring av gjennomsnittlig rullerende biomasse

Forskrift om innføring av gjennomsnittlig rullerende biomasse Forskrift om innføring av gjennomsnittlig rullerende biomasse Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) 5, 6 og 7. I I

Detaljer

For nye tillatelser som ikke var lokalisert på tidspunktet angitt i første ledd, foretar Fiskeridirektoratet innplassering i produksjonsområde.

For nye tillatelser som ikke var lokalisert på tidspunktet angitt i første ledd, foretar Fiskeridirektoratet innplassering i produksjonsområde. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/4396-64 20.09.17 Vedrørende implementering av nytt system for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett - 1. VEDRØRENDE VALG AV PRODUKSJONSOMRÅDE Nærings-

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT! 200900464- /ASB. Høring av forskrift om kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett i 2010

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT! 200900464- /ASB. Høring av forskrift om kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett i 2010 DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT! HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr. /^^f-^0/ Dok.nr./ Arkivnr. 31 j Eksp. U.off. 15 OKT. 2009 Saksh. Høringsinstansene Deres ref Vår ref 200900464- /ASB Dato 13. oktober

Detaljer

Akvakultur og biologiske belastninger

Akvakultur og biologiske belastninger Akvakultur og biologiske belastninger Erlend Standal Rådgiver, DN - marin seksjon Foto: Erlend Standal Biologiske belastninger Organiske avfallsprodukter Uorganiske avfallsprodukter Rømning Sykdommer Parasitter

Detaljer

2 6 JAN 2009 Arte 3/3-^> y Saksh "

2 6 JAN 2009 Arte 3/3-^> y Saksh DET KONGELEGE r^rj^fand FYLKESKOMMUNE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Høyringsinstansane 2 6 JAN 2009 Arte 3/3-^> y Saksh " Eksp. U.off. Dykkar ref Vår ref Dato 200801258- /MAB 23. januar 2009 Høyring - Forslag

Detaljer

FHL sitt arbeid med rømmingsforebygging. Brit Uglem Blomsø, rådgiver miljø, FHL

FHL sitt arbeid med rømmingsforebygging. Brit Uglem Blomsø, rådgiver miljø, FHL FHL sitt arbeid med rømmingsforebygging Brit Uglem Blomsø, rådgiver miljø, FHL Disposisjon Hvorfor hindre rømming Noen viktige punkt i regelverket Visjoner og mål Rømmingstall Tiltak for å hindre rømming

Detaljer

Høring av forslag om nye bestemmelser for tillatelse til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret til særlige formål

Høring av forslag om nye bestemmelser for tillatelse til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret til særlige formål Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 200900198- /TA Høring av forslag om nye bestemmelser for tillatelse til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret til særlige formål Innledning Fiskeri- og kystdepartementet

Detaljer

Høringsbrev - Endring av bestemmelser i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (utøvelsesforskriften)

Høringsbrev - Endring av bestemmelser i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (utøvelsesforskriften) Se vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 201000793- /BBE 13.04.2011 Høringsbrev - Endring av bestemmelser i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (utøvelsesforskriften) I dette høringsnotatet foreslår

Detaljer

Fiskeri- og kystdepartementet foreslår nye bestemmelser om tildeling av tillatelser til havbeite. Forslaget til forskriftsendring omhandler:

Fiskeri- og kystdepartementet foreslår nye bestemmelser om tildeling av tillatelser til havbeite. Forslaget til forskriftsendring omhandler: Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 201200887- /CGR Forslag til endring av havbeiteforskriften 1. INNLEDNING Fiskeri- og kystdepartementet foreslår nye bestemmelser om tildeling av tillatelser til

Detaljer

BESTILLING AV RISIKOVURDERING FRA VITENSKAPSKOMITÉEN FOR MATTRYGGHET (VKM)

BESTILLING AV RISIKOVURDERING FRA VITENSKAPSKOMITÉEN FOR MATTRYGGHET (VKM) Vitenskapskomitéen for mattrygghet vkm@vkm.no Deres ref: Vår ref: 2011/59307 Dato: 21.01.2013 Org.nr: 985 399 077 BESTILLING AV RISIKOVURDERING FRA VITENSKAPSKOMITÉEN FOR MATTRYGGHET (VKM) Vurdering av

Detaljer

Høringsbrev: Forskrift om tidsfrister i behandling av akvakultursøknader

Høringsbrev: Forskrift om tidsfrister i behandling av akvakultursøknader Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 200600549- /RM 27. november 2009 Høringsbrev: Forskrift om tidsfrister i behandling av akvakultursøknader 1. Innledning Fiskeri- og kystdepartementet foreslår å

Detaljer

3 Kunngjøring av tilbud Fylkeskommunene står for kunngjøringen av tilbudet om økt kapasitet.

3 Kunngjøring av tilbud Fylkeskommunene står for kunngjøringen av tilbudet om økt kapasitet. Utkast til forskrift om økning av maksimalt tillatt biomasse for tillatelser til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret i 2010 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER Miljødirektoratet Saksbehandler: Henrik Hareide Postboks 5672 Sluppen Telefon: 97147978 7485 Trondheim Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen Vår referanse: 14/9788 Deres referanse: Vår dato: 20.10.2014

Detaljer

DET KONGELEGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. Høyringsbrev - Forslag til særskilte tiltak for akvakulturrelatert verksemd i Hardangerflorden

DET KONGELEGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. Høyringsbrev - Forslag til særskilte tiltak for akvakulturrelatert verksemd i Hardangerflorden DET KONGELEGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Høyringsinstansane y KVINNHERADKOMMUNE 2 1 FE13. 2 11 Arkivealmr. 05RI o nr Arklykode PSaks ArklykodeKopl Dykkar ref Vår ref Dato 200601881- /CGR FEB, Høyringsbrev

Detaljer

Ytterpunkt 1 Ytterpunkt 2 Ytterpunkt 3 Ytterpunkt 4 N 70 o 14,222

Ytterpunkt 1 Ytterpunkt 2 Ytterpunkt 3 Ytterpunkt 4 N 70 o 14,222 Vår dato: 22.01.2016 Vår ref: 201502973-7 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Majliz Berget Telefon: +4778963079 Majliz.Berget@ffk.no Grieg Seafood Finnmark AS Postboks 1053 9503 ALTA Grieg

Detaljer

SVAR PÅ HØRING - FORSKRIFTER OM AKVAKULTUR FOR TILPASNING TIL TRANSPORT OPPBEVARING BRUK OG PRODUKSJON AV RENSEFISK

SVAR PÅ HØRING - FORSKRIFTER OM AKVAKULTUR FOR TILPASNING TIL TRANSPORT OPPBEVARING BRUK OG PRODUKSJON AV RENSEFISK Nærings- og fiskeridepartementet Adm.enhet: Tilsynsseksjonen Postboks 8090 Dep Saksbehandler: Lene Roska Aalèn Telefon: 41650028 0032 OSLO Vår referanse: 17/8804 Deres referanse: Dato: 29.09.2017 SVAR

Detaljer

Oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse 18. november 2009 instruks og bestilling - reaksjonsforskriften 10

Oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse 18. november 2009 instruks og bestilling - reaksjonsforskriften 10 Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 200700101- /CGR 29. mars 2010 Oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse 18. november 2009 instruks og bestilling - reaksjonsforskriften

Detaljer

SEKSJON FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING / : ---, U43 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse

SEKSJON FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING / : ---, U43 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING 10.12.2014 14/26885-4 : ---, U43 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse Marine Harvest Norway AS Hundsnes 4130

Detaljer

Korleis handterer Fiskeridirektoratet rømmingsmeldingar?

Korleis handterer Fiskeridirektoratet rømmingsmeldingar? Korleis handterer Fiskeridirektoratet rømmingsmeldingar? Henrik Hareide Tilsynsseksjonen Tema Melding om rømming Melding om rømming frå ukjent kjelde Førebyggjande arbeid Ser vi resultat? Melding om

Detaljer

HØRINGSSVAR OM FLEKSIBILITET I PRODUKSJONSOMRÅDER

HØRINGSSVAR OM FLEKSIBILITET I PRODUKSJONSOMRÅDER Det kongelige nærings- og fiskeridepartement Saksbehandler: Britt Leikvoll Postboks 8090 Dep Telefon: 97118906 Seksjon: Fiskeridirektøren 0032 OSLO Vår referanse: 16/8676 Deres referanse: Vår dato: 10.01.2017

Detaljer

TILLEGGSHØRING - REGULERING AV FISKET ETTER KVEITE OG BREIFLABB

TILLEGGSHØRING - REGULERING AV FISKET ETTER KVEITE OG BREIFLABB Flere mottakere Att: Saksbehandler: Thord Monsen Telefon: 90592863 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 11/15299 Deres referanse: Vår dato: 30.10.2012 Deres dato: TILLEGGSHØRING - REGULERING AV

Detaljer

Utkast til merknader til Forskrift om klarering av lokaliteter for oppdrett av matfisk og stamfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann

Utkast til merknader til Forskrift om klarering av lokaliteter for oppdrett av matfisk og stamfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann Utkast til merknader til Forskrift om klarering av lokaliteter for oppdrett av matfisk og stamfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann Merknader til 1: Forskriften har samme anvendelsesområde som

Detaljer

Spørsmål og svar til tildelingsrunden 2013 for tillatelser til oppdrett med laks, ørret og regnbueørret.

Spørsmål og svar til tildelingsrunden 2013 for tillatelser til oppdrett med laks, ørret og regnbueørret. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 11/701 16.09.2013 Spørsmål og svar til tildelingsrunden 2013 for tillatelser til oppdrett med laks, ørret og regnbueørret. 1. INNLEDNING Fiskeri- og kystdepartementet

Detaljer

Høring forslag om oppheving av konsensusprinsippet for styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Høring forslag om oppheving av konsensusprinsippet for styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Høringsliste Deres ref Vår ref Dato 200801322- /AKF Høring forslag om oppheving av konsensusprinsippet for styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) 1. Innledning Fiskeri- og kystdepartementet

Detaljer

Delinnstilling 1 til Fiskeridirektøren

Delinnstilling 1 til Fiskeridirektøren Delinnstilling 1 til Fiskeridirektøren Torsk i oppdrett: Forslag til tiltak for å begrense rømming og effekter av rømninger Delinnstilling avgitt 13. juni 2008 av Fiskeridirektørens utvalg for utredning

Detaljer

Høringsbrev Forslag til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder

Høringsbrev Forslag til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200600782/RM-1 Høringsbrev Forslag til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder

Detaljer

Saksbehandler Postboks 8090 Dep Kongens gate havbruksavdelingen Christopher Grøvdal 0032 Oslo Org.nr.

Saksbehandler Postboks 8090 Dep Kongens gate havbruksavdelingen Christopher Grøvdal 0032 Oslo Org.nr. Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 16/6737-15.12.16 Høringsbrev om fleksibilitet produksjonsområder 1. INNLEDNING Nærings- og fiskeridepartementet sendte 24. juni 2016 et forslag til nytt vekstsystem

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /BSS

Deres ref Vår ref Dato /BSS Sjå vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200600142- /BSS 17.09.2010 Høyringsbrev - forslag til endring i konsesjonsforskrifta - høve for fartøy med pelagisk trålløyve og nordsjøtrålløyve til å

Detaljer

Samarbeidet mellom miljøvernmyndighetene og fiskeri- og kystmyndighetene når det gjelder vannforvaltningsplanarbeid

Samarbeidet mellom miljøvernmyndighetene og fiskeri- og kystmyndighetene når det gjelder vannforvaltningsplanarbeid Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/3553 15.07.2013 Samarbeidet mellom miljøvernmyndighetene og fiskeri- og kystmyndighetene når det gjelder vannforvaltningsplanarbeid Miljøverndepartementet vil i samråd

Detaljer

Høring av forslag om nye bestemmelser for tillatelse til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret til særlige formål

Høring av forslag om nye bestemmelser for tillatelse til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret til særlige formål DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT- I HORD.AL A ND FYLK ESKOA4N4UNEi Høringsinstansene 2 0 AUG 2008 Arkivnr ^/J ^^^ksh. Eksp. U.oif. Deres ref Vår ref 200900198- /TA Dato 8 AUG. 200 Høring av forslag

Detaljer

Livet i havet vårt felles ansvar. Fiskeridirektoratet region Nordland. Fagområder mht akvakulturnæringen og sentrale begrep. Roger Sørensen

Livet i havet vårt felles ansvar. Fiskeridirektoratet region Nordland. Fagområder mht akvakulturnæringen og sentrale begrep. Roger Sørensen Fiskeridirektoratet region Nordland Fagområder mht akvakulturnæringen og sentrale begrep Roger Sørensen 22.03.2010 Fagområder og begrep 1) MTB er sentralt begrep i akvakulturregelverket 2) Driftsplan matfisk

Detaljer

Vedlegg 6: Soneforskrift TMR

Vedlegg 6: Soneforskrift TMR Vedlegg 6: Soneforskrift TMR Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg, Leka, Nærøy, Vikna, Fosnes, Namsos, Namdalseid, Flatanger og Osen kommuner, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag

Detaljer

Innspill om sykdomsforvaltning og francisellose hos torsk

Innspill om sykdomsforvaltning og francisellose hos torsk Innspill om sykdomsforvaltning og francisellose hos torsk Ragnar Thorarinsson Seniorrådgiver fiskehelse Mattilsynet, Seksjon for fisk og sjømat, Tilsynsavdelingen Sats på Torsk 2009, Scandic Bergen City

Detaljer

oppdrettsnæringen - før, under og etter en ulykke?

oppdrettsnæringen - før, under og etter en ulykke? Hva forventer forvaltningen av oppdrettsnæringen - før, under og etter en ulykke? Årssamling i Midtnorsk Havbrukslag 2011 Jan Erich Rønneberg, Fiskeridirektoratet rmr Hva er en ulykke i denne sammenheng?

Detaljer

Rapport fra møte angående IMTA, polykultur og lovverket

Rapport fra møte angående IMTA, polykultur og lovverket Rapport fra møte angående IMTA, polykultur og lovverket Tilstede: Eva-Mari Rahkola (Norges Vel), Bjørn Aspøy (Smart Farm), Mads van Deurs (Smart Farm), Brynjar Berg (Lysefjorden skjell og kråkeboller),

Detaljer

HØYRINGSBREV - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM SÆRSKILDE KRAV TIL AKVAKULTURRELATERT VERKSEMD I HARDANGERFJORDEN.

HØYRINGSBREV - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM SÆRSKILDE KRAV TIL AKVAKULTURRELATERT VERKSEMD I HARDANGERFJORDEN. Høyringsinstansane Dykkar ref Vår ref Dato HØYRINGSBREV - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM SÆRSKILDE KRAV TIL AKVAKULTURRELATERT VERKSEMD I HARDANGERFJORDEN. 1. INNLEIING Fiskeri- og kystdepartementet vil fastsetje

Detaljer

VEDLEGG 5: Soneforskrift HSF

VEDLEGG 5: Soneforskrift HSF VEDLEGG 5: Soneforskrift HSF Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i kommunene Os, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad, Jondal, Kvam, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio,

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og begrense infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Kristiansund, Averøy og Gjemnes kommuner, Møre og Romsdal Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet,

Detaljer

Forskrift om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2013

Forskrift om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2013 Faggruppa for tildeling av grøne løyve Forskrift om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2013 Hauge Aqua AS Vår referanse: 13/13449 Storneset 22a Deres referanse:

Detaljer

1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen [xx] hos akvakulturdyr.

1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen [xx] hos akvakulturdyr. Vedlegg 1: Utkast 31. juli 2014 (Vedlegg til LES-plan) Utkast til MAL til: Forskrift om kontrollområde for å bekjempe listeført eksotisk sykdom hos akvakulturdyr, [xx] kommune, [xx]. Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

NS-9416 Standarden som forsvant?

NS-9416 Standarden som forsvant? NS-9416 Standarden som forsvant? Henrik Rye Jakobsen TEKSET 2016, 2. februar 2016 Akvakulturloven 10 Miljønormen Akvakultur skal etableres, drives og avvikles på en miljømessig forsvarlig måte. Historikk

Detaljer

15/ Det er nå fastsatt en totalkvote på tonn snøkrabbe i Av totalkvoten avsettes 500 tonn til avtaler med andre land.

15/ Det er nå fastsatt en totalkvote på tonn snøkrabbe i Av totalkvoten avsettes 500 tonn til avtaler med andre land. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/5768-9 20.06.17 Høring av endring av forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe i 2017 1. Innledning Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i dette høringsbrevet

Detaljer

Vedlegg 7: Soneforskriftene tabell likheter og forskjeller

Vedlegg 7: Soneforskriftene tabell likheter og forskjeller Vedlegg 7: Soneforskriftene tabell likheter og forskjeller Like Ulike Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i kommunene Os, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad,

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I KYSTFARTØYGRUPPENS FISKE FOR 2015

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I KYSTFARTØYGRUPPENS FISKE FOR 2015 Adresseliste Saksbehandler: Håvard Holder Telefon: 97432127 Seksjon: Fartøy- og deltakerseksjonen Vår referanse: 14/10564 Deres referanse: Vår dato: 03.09.2014 Deres dato: Att: HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Dato: 5.7.2017 Fra: Seksjon fiskehelse og fiskevelferd Saksnummer: 2017/2038 FASTSETTELSE AV FORSKRIFT OM

Detaljer

Høringssvar forslag til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder

Høringssvar forslag til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder WWF-Norge Kristian Augusts gate 7a Pb 6784 St. Olavs plass 0130 OSLO Norge Tlf: 22 03 65 00 Faks: 22 20 06 66 info@wwf.no www.wwf.no Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep, 0032 Oslo Att: Yngve

Detaljer

LOV-2003-12-19-124- 19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819- 36

LOV-2003-12-19-124- 19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819- 36 Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Hadsel kommune, Nordland Dato FOR-2015-01-16-66 Publisert II 2015 hefte 1 Ikrafttredelse

Detaljer

Forskriften gjelder opprettelse av kontrollområde bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone i Torsken kommune i Troms.

Forskriften gjelder opprettelse av kontrollområde bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone i Torsken kommune i Troms. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Torsken kommune, Troms Dato FOR-2014-12-09-1564 Publisert II 2014 hefte 5 Ikrafttredelse

Detaljer

FYLLINGSNES FISK AS OG EIDE FJORDBRUK AS - LOKALITET OSPENESET - RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJEN NING

FYLLINGSNES FISK AS OG EIDE FJORDBRUK AS - LOKALITET OSPENESET - RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJEN NING FYLLINGSNES FISK NS c/o Eide Fjordbruk AS, Eidestøa 5640 EIKELANDSOSEN Deres ref: Vår ref: 2015/154186 Dato: 06.08.2015 _ Org.nr: 985399077 FYLLINGSNES FISK AS OG EIDE FJORDBRUK AS - LOKALITET 19655 OSPENESET

Detaljer

Regelverk og rammebetingelser. Hva skjer?

Regelverk og rammebetingelser. Hva skjer? Regelverk og rammebetingelser Hva skjer? Advokat Bjørn Sørgård 07.06.13 www.kklaw.no 1 Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA Spesialisert firma innen olje- offshore og marine næringer Skal være et faglig

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen. Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011

FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen. Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011 FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen RYGJABØ VIDAREGÅANDE SKOLE Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011 Deres ref.: Saksbehandler: Turid Susort Jansen Saksnr. 11/6906-2 Direkte innvalg: 47 88 12 66 Løpenr.

Detaljer

Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011

Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011 Etter adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/16297 ART-FF-EYS 27.12.2010 Arkivkode: 456.3/1 Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011./.

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - FORSKRIFT OM KAPASITETSØKNING I LAKSE- OG ØRRETOPPDRETT I 2010

HØRINGSUTTALELSE - FORSKRIFT OM KAPASITETSØKNING I LAKSE- OG ØRRETOPPDRETT I 2010 Deres ref.: 200900464-/ASB Deres dato: 13.10.2009 Saksbehandler: Trine-Lise W. Fossland Telefon: 77 02 60 08 Vår dato: 01.12.2009 Vår ref.: 2009/3867 / 026 Fiskeri- og kystdepartementet PB 8118 Dep 0032

Detaljer

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614 CERMAQ NORWAY AS AVD MATFISK FINNMARK 8286 Nordfold Deres ref: Vår ref: 2016/180603 Dato: 03.03.2017 Org.nr: 985399077 CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

Detaljer

I forskrift 19. mars 2004 nr. 537 om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK- Akvakultur) gjøres følgende endringer:

I forskrift 19. mars 2004 nr. 537 om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK- Akvakultur) gjøres følgende endringer: Forskrift om endring i forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-Akvakultur) Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 18. desember med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om

Detaljer

Akvakulturforvaltningen etter forvaltningsreformen Turid Susort Jansen Næringsavdelingen Rogaland fylkeskommune

Akvakulturforvaltningen etter forvaltningsreformen Turid Susort Jansen Næringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Akvakulturforvaltningen etter forvaltningsreformen 21.11.2013 Turid Susort Jansen Næringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Agenda: Kort om forvaltningsreformen og saksgang innen akvakulturforvaltningen.

Detaljer

IK system for Fredikstad Seafood

IK system for Fredikstad Seafood IK system for Fredikstad Seafood Versjon: 15. april, 2015 Om etableringsforskrift 6.0 Krav om IKT kontroll er hjemlet i 6.0.Her stilles det også krav om et internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav

Detaljer

Høring - endring av landingsforskriften til også å omfatte landterritoriet på Svalbard

Høring - endring av landingsforskriften til også å omfatte landterritoriet på Svalbard Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/5892-1 Dato 27. november 2017 Høring - endring av landingsforskriften til også å omfatte landterritoriet på Svalbard Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette

Detaljer

Avslag på søknad om ny akvakulturlokalitet i Skjellvika, Lebesby kommune.

Avslag på søknad om ny akvakulturlokalitet i Skjellvika, Lebesby kommune. Vår dato: 26.04.2017 Vår ref: 201602265-11 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Nora Dahl Telefon: +78963267 Nora.Dahl@ffk.no SalMar Nord AS Sjøgata 39 9300 FINNSNES Avslag på søknad om

Detaljer

Om statistikken Emnegruppe Akvakultur, Statistikk knyttet til akvakulturproduksjon

Om statistikken Emnegruppe Akvakultur, Statistikk knyttet til akvakulturproduksjon Om statistikken 1. Administrative opplysninger 1.1. Navn Statistikk for akvakultur 1.2. Emnegruppe Akvakultur, Statistikk knyttet til akvakulturproduksjon 1.3. Hyppighet og aktualitet Årlig undersøkelse.

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 2984/

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 2984/ TROMSfylkeskommune ROMSSAfylkkasuohkan Næringsetaten Northern Lights Salmon AS 9446 GROVFJORD Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/7107-10 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:

Detaljer

Høringsbrev - unntak fra forbudet mot fritidsfiske for vernede fiskefartøy som er unntatt fra kondemneringskravet

Høringsbrev - unntak fra forbudet mot fritidsfiske for vernede fiskefartøy som er unntatt fra kondemneringskravet Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602483- /BSS 29. juni 2011 Høringsbrev - unntak fra forbudet mot fritidsfiske for vernede fiskefartøy som er unntatt fra kondemneringskravet Fiskeri- og kystdepartementet

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

Miljøundersøkelser i tildelings- og driftsfasen

Miljøundersøkelser i tildelings- og driftsfasen Miljøundersøkelser i tildelings- og driftsfasen Else Marie Stenevik Djupevåg Kyst og Havbruksavdeling Tilsynsseksjonen Tema: Regjeringens miljømål Risikovurdering forurensning og utslipp (HI) Fiskeridirektoratets

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og utrydde infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk i Saltdal, Bodø og Fauske kommuner, Nordland

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og utrydde infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk i Saltdal, Bodø og Fauske kommuner, Nordland Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og utrydde infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk i Saltdal, Bodø og Fauske kommuner, Nordland Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 13. februar

Detaljer

Søknader om dispensasjon - økt individvekt settefisk

Søknader om dispensasjon - økt individvekt settefisk Søknader om dispensasjon - økt individvekt settefisk Settefisk-seminar Molde 12. juni 2012, Jan Erich Rønneberg Fdir. region MR Bakgrunn for innlegget For en tid tilbake kontaktet Kystlab Fiskeridrektoratet

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM SÆRSKILDE KRAV TIL AKVAKULTURRELATERT VERKSEMD I HARDANGERFJORDEN

HØYRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM SÆRSKILDE KRAV TIL AKVAKULTURRELATERT VERKSEMD I HARDANGERFJORDEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Avdeling for Strategi og næring Arkivsak 200908394-2 Arkivnr. 313 Saksh. Døskeland, Inge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2009-19.11.2009 HØYRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN (J-45-2003) (J-22-200ldatert 30.01.2003 UTGÅR) Dok nr. Bergen, 28.02.2003 BHa/EW Ved endring av straffeloven i 1991 ble også

Detaljer

Virksomhet som krever tillatelse

Virksomhet som krever tillatelse Ml:LDING l'ra l'isicbllidiult'l'øun J-105-91 (J-94-89 O'l'GAR) Bergen, 02.07.1991 AKN/TBR IIJV OM &NDRING I IIJV 14. JtJNI 1985 NR. 68 OM OPPDRBT'l' AV l'isjt, SJCALLDYI. M.V. Stortinget har den 17. juni

Detaljer

Francisellose hos torsk og forvaltningsmessige utfordringer

Francisellose hos torsk og forvaltningsmessige utfordringer Francisellose hos torsk og forvaltningsmessige utfordringer Ragnar Thorarinsson, Seniorrådgiver fiskehelse Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Program Nettverksmøte Sats på torsk. Tromsø 13.02.2008

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSTILTAK FOR LEPPEFISK

HØRING AV FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSTILTAK FOR LEPPEFISK FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Att: Saksbehandler: Anne Marie Abotnes Telefon: 46803662 Seksjon: Vår referanse: 12/1807 Utviklingsseksjonen Deres referanse: Vår dato: 3. februar 2012 Deres dato: HØRING

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om endring av kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om endring av kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om endring av kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Fra: Seksjon for fiskehelse og fiskevelferd Dato: 28.4.2017 Vår ref: 2015/47979 FASTSETTELSE

Detaljer

Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy

Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy Fiskeridirektoratet Postboks 2009 Nordnes 5817 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 200700532- /DSO Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store

Detaljer

SVANØY HAVBRUK AS 988718181 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV REGNBUEØRRET TIL FORSKNINGSFORMÅL - TILSAGN

SVANØY HAVBRUK AS 988718181 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV REGNBUEØRRET TIL FORSKNINGSFORMÅL - TILSAGN Svanøy Havbruk AS Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: 6914 SVANØYBUKT Vår referanse: 14/13879 Att: vaagen@svanoyhavbruk.no Utredningsseksjonen Deres referanse: Vår dato: 26.06.2015

Detaljer

Ifølge liste. Høringsbrev - forvaltning av snøkrabbe

Ifølge liste. Høringsbrev - forvaltning av snøkrabbe Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/7545-1 24.10.14 Høringsbrev - forvaltning av snøkrabbe 1. Innledning Havforskningsinstituttet har i flere år forsøkt å kartlegge snøkrabbens utbredelsesområde, oppvekstvilkår

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Meløy og Rødøy kommuner, Nordland.

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Meløy og Rødøy kommuner, Nordland. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Meløy og Rødøy kommuner, Nordland. Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 7. oktober

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 22.02.2017 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Høle bydelsutvalg sak 21/09. Kommunalteknikk Høle Bydelsutvalg Skonnertveien STAVANGER Sandnes,

Høle bydelsutvalg sak 21/09. Kommunalteknikk Høle Bydelsutvalg Skonnertveien STAVANGER Sandnes, Høle bydelsutvalg 03.12.09 - sak 21/09 Kommunalteknikk Høle Bydelsutvalg Skonnertveien 57 4012 STAVANGER Sandnes, 28.10.2009 v/gunn Trodal Deres ref: Vår ref: 200906454-9 Saksbehandler HGSK Arkiv: E: U43

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Fiskeridirektoratet er forvaltningsmyndighet for fiskeri og akvakultur. Vi har et særskilt ansvar for marine ressurser og marint miljø.

Fiskeridirektoratet er forvaltningsmyndighet for fiskeri og akvakultur. Vi har et særskilt ansvar for marine ressurser og marint miljø. Tana kommune Adm.enhet: Kyst og havbruksseksjonen i region Nord Rådhusveien 24 Saksbehandler: Fredrikke Johansen Musæus Telefon: 91340551 9845 TANA Vår referanse: 16/3544-10 Deres 2016/546 referanse: Dato:

Detaljer

Seksjon: Forvaltningsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Seksjon: Forvaltningsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato: FISKERIDIREKTORATET Kyst- og havbruksavdelingen Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Erik Staurset Andresen Boks 8118 Dep Telefon: 90233605 Seksjon: Forvaltningsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse:

Detaljer

HØRING. Høringsinstansene jf. liste

HØRING. Høringsinstansene jf. liste Høringsinstansene jf. liste Deres ref: Vår ref: 2017/186794 Dato: 24.11.2017 Org.nr: 985 399 077 HØRING Forslag til forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD)

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. januar 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 30. januar 2017 16.01.2017 nr. 61 Forskrift om produksjonsområder

Detaljer

Stortinget har i vedtak av 12. juni 2001 gjort følgende endringer i lov av 14. juni 1985 nr. 64 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v.

Stortinget har i vedtak av 12. juni 2001 gjort følgende endringer i lov av 14. juni 1985 nr. 64 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-22-2001 ~oo?j (J-122-2001 UTGÅR) ~3(~3S- ; '(56 Bergen, 30.01.2003 BHa/EW På grunn av en feil i J-122-2001 gis forskriften ut på nytt i sin helhet: LOV OM ENDRING I LOV

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Lenvik og Tromsø kommuner, Troms Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 29. september

Detaljer

Vedtak: NT-NR-47 Pharmaq AS gis med dette tillatelse til å disponere lokalitetene Kråkøya og Kvaløya i Vikna kommune.

Vedtak: NT-NR-47 Pharmaq AS gis med dette tillatelse til å disponere lokalitetene Kråkøya og Kvaløya i Vikna kommune. Pharmaq AS Skogmo Industriområde 7863 OVERHALLA Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06294-6 Bjørn Grenne 31.10.2014 NT-NR-47, Pharmaq AS - org. nr. 886 953 402 - Akvakulturtillatelse for

Detaljer

Saksbehandler: Anita Sagstad. Seksjon: Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Saksbehandler: Anita Sagstad. Seksjon: Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Sogn og Fjordane Fylkeskommune Saksbehandler: Anita Sagstad Askedalen 2 Telefon: 48290259 Seksjon: 6863 LEIKANGER Vår referanse: 10/16215 Att: postmottak.sentraladm@sfj.no Utredningsseksjonen Deres referanse:

Detaljer

Kvinnherad kommune behandlet saken med positivt utfall og det samme gjorde de øvrige sektormyndigheter.

Kvinnherad kommune behandlet saken med positivt utfall og det samme gjorde de øvrige sektormyndigheter. F1SKERIDIREKTORATET Kyst - og havbruksavdelingen Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS Postboks 1213 Sentrum 5811 BERGEN Att: Arthur Duus v,7a,"'s-r7 0. CY5111 R s beh. Kopi Saksbehandler: Karianne Edtem Thorbjørnsen

Detaljer

SVAR HØRING - FORSKRIFT OM 5% ØKING AV MAKSIMALT TILLATT BIOMASSE FOR LØYVE TIL AKVAKULTUR MED LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET

SVAR HØRING - FORSKRIFT OM 5% ØKING AV MAKSIMALT TILLATT BIOMASSE FOR LØYVE TIL AKVAKULTUR MED LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET Næringsetaten Nærings- og Fiskeridepartementet Postboks 9090 Dep 0032 OSLO Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 14/4818-5 Jarle Magnar Pedersen U43 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 34976/14

Detaljer

1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen [xx] hos akvakulturdyr.

1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen [xx] hos akvakulturdyr. Vedlegg 1: (Vedlegg til LES-plan) MAL til: Forskrift om kontrollområde for å bekjempe listeført eksotisk sykdom hos akvakulturdyr, [xx] kommune, [xx]. Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret [xx.xx.xxxx]

Detaljer