Plan for et godt læringsmiljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for et godt læringsmiljø"

Transkript

1 Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid... 4 Positive relasjoner mellom elev og lærer... 4 Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene... 4 Positiv samhandling og trivselsfremmende aktivitet i friminuttene... 5 Godt samarbeid mellom hjem og skole... 5 God ledelse, organisasjon og kultur for læring... 5 Rutiner ved krenkende atferd... 6 Vedlegg Vis respekt for hverandre på nett... 7 Vedlegg Ordensreglement for og SFO... 8 Vedlegg Reaksjoner ved brudd på ordensreglementet

3 Innledning Skolens visjon er respektfulle barn med lyst på livet. Dette er vår felles ledestjerne som alle ansatte jobber mot hver eneste dag. Respektfulle barn er trygge på at de er bra nok slik som de er og behandler hverandre med åpenhet, vennlighet og respekt. Vår læringsplattform En skole for hele hjernen, er en verdi- og forståelsesramme som bidrar til felles kraft og engasjement mot vår visjon. Plattformen fungerer som et verktøy for kvalitetssikring for alle ansatte. Med plattformen som felles ramme skapes bevissthet på hva vi jobber mot og hva som skal til for å komme dit. Opplæringslova og Læreplanen for Kunnskapsløftet (LK06) danner et solid og godt rammeverk for arbeidet på. 9 a i Opplæringslova slår fast at alle elever har rett til et godt miljø på skolen, både fysisk og psykososialt. Ved å beskrive kjennetegn for et godt læringsmiljø blir det enklere for alle ansatte å være bevisst på hvilken praksis vi strekker oss mot. «Med læringsmiljø menes de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene på skolen som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel» (Udir). På jobber vi for å skape en kultur for læring i et støttende fellesskap preget av eierskap, handlekraft og lærelyst. Dette gjenspeiler seg i vår pedagogiske plattform. Læringsmiljøet ved skolen omfatter alle kulturelle, relasjonelle og fysiske forhold som har betydning for elevenes læring, trivsel, helse og sikkerhet. Et optimalt læringsutbytte betinger et godt læringsmiljø. 2

4 Pedagogisk plattform for Gjennom skolens pedagogiske plattform tydeliggjøres at skolen skal jobbe for utvikling av hele hjernen med fokus på variasjon og balanse i læringsaktivitetene. Vektlegging av aktiviteter som fremmer elevenes jeg/du-kompetanse er nødvendig for utvikling av et godt læringsmiljø. For eksempel aktiviteter som bidrar til bevissthet om jeg et som individ, og jeg et som en del av et fellesskap (jmf limbus). 3

5 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø Ved å beskrive kjennetegn ved et godt læringsmiljø, blir det enklere for alle å være bevisst hvilken praksis vi strekker oss mot. Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid Læreren: har en tydelig struktur i undervisningsforløpet formulerer tydelige mål for elevenes læring og læringsmiljø og elevene inkluderes når det er hensiktsmessig har høye forventninger til alle elevene, tilpasset deres forutsetninger og individuelle behov gir tydelige og konstruktive tilbakemeldinger til elevene, både faglig og sosialt bruker tilbakemeldinger fra elevene for å justere opplæringen skaper et inkluderende miljø og et læringsfellesskap blant elevene utarbeider og justerer rammer i samarbeid med elevene, og er konsekvent ved rammebrudd eierskap og handlekraft bevisstgjør og ansvarliggjør elevene i eget læringsarbeid, hjemme og på skolen eierskap involverer elevene og gir dem mulighet for medvirkning eierskap involverer foresatte, både på individ- og gruppenivå Positive relasjoner mellom elev og lærer Læreren har evne til å inngå i en positiv og støttende relasjon med hver enkelt elev. Eleven opplever trygghet og tillit, og å bli sett av læreren. Læreren uttrykker at de har tro på at elevene kan lære og nå målene for opplæringen. Læreren skaper engasjement og motivasjon for læring, og bidrar til god selvfølelse hos alle elevene. Lærer og elev har samme forståelse av hvilke krav som stilles til et godt læringsmiljø, blant annet hvilken sosial kompetanse som blir etterspurt og verdsatt. Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene Elevene: har en kultur for læring og et læringsfellesskap, der det er positivt å være aktiv og vise engasjement aksepterer ulikheter og at det både er greit å være flink og å ha utfordringer faglig og sosialt samarbeider og har felles opplevelser opplever trygghet og tillit, og føler seg inkludert forstår hvilke krav som stilles til et godt læringsmiljø, blant annet hvilken sosial kompetanse som blir etterspurt og verdsatt opplever nulltoleranse for krenkende ord og handlinger 4

6 Positiv samhandling og trivselsfremmende aktivitet i friminuttene De voksne som har tilsyn er aktive observatører og har som oppgave både å forebygge og å løse konflikter. Skolens Trivselsledere leder gode og inkluderende aktiviteter. Godt samarbeid mellom hjem og skole Foreldre og lærere formidler de samme positive forventningene til eleven, tilpasset elevens forutsetninger. Foreldrene har reell medvirkning og skolen har ansvar for å invitere til samarbeid på elev, klasse og skolenivå. Lærerens, foreldrenes og elevens forventninger til hverandre er tydelig uttalt og forstått av alle parter. (jmf Forventningsplakaten) God ledelse, organisasjon og kultur for læring Ledelsen kommuniserer tydelige mål og forventninger til alle ansatte. Ledelsen foretar løpende vurderinger og gir tydelige tilbakemeldinger til de ansatte. Det er et positivt samarbeidsklima og gode relasjoner mellom de ansatte, og mellom ansatte og ledelsen god tilstand. Ledelsen legger til rette for å etablere en god delingskultur for å fremme kvalitet i hele organisasjonen Skolen har et entydig ordensreglement med kjente konsekvenser som følges opp i praksis. Skolens ledelse er engasjert og tett på elevsaker av både faglig og sosial karakter, både på individ og gruppenivå 5

7 Rutiner ved krenkende atferd Positiv atferdsendring er alltid intensjonen når tiltak vurderes. Alle ansatte som er vitne til krenkelser har plikt til å gripe inn mot dette. Det er kontaktlærer som har ansvar for oppfølgingen av disse hendelsene hvis ikke det gjøres avtale med skolens ledelse om noe annet. Følgende tiltak skal gjennomføres: Samtale mellom kontaktlærer og de involverte elever. Kontaktlærer informerer nærmeste overordnede. Kartlegging av situasjonen. Samtale med foresatte for å kartlegge omfang og drøfte tiltak. Følgende tiltak kan være aktuelle: Møte med foresatte. Rektor fatter enkeltvedtak iht Opplæringslova 9a-3 Møte mellom elever og foresatte. Oppfølging gjennom kontinuerlige samtaler mellom kontaktlærer, elev og foresatte. Eventuelt samarbeid med andre instanser (helsesøster, PPT, BUP, FABU; Barnevernstjenesten, Åreppenteamet, konfliktrådet, politiet osv). Det vurderes fra sak til sak hvilke representanter fra skolen som deltar på de ulike møtene NB! Foresatte skal kontaktes samme dag. Skolens ledelse skal kontaktes samme dag. Alle møter og samtaler skal dokumenteres og legges i elevmappa. Alle parter skal bli hørt og bli møtt med respekt. Skolens ledelse kan ved grove tilfeller foreta politianmeldelse. Videre tiltak for å forbygge nye hendelser drøftes mellom kontaktlærer og skolens ledelse. Skolens tverrfaglige samarbeidspartnere trekkes inn i saken ved behov eller ønske fra en, eller flere, av partene. 6

8 Vedlegg 1 Vis respekt for hverandre på nett På Gystadmarka forholder vi oss til Redd Barnas nettvettregler: Mobbing på nett er minst like alvorlig som annen mobbing. Tenk deg om før du deler personlige bilder og opplysninger om deg selv og andre på åpne nettsteder. Lag et passord som er vanskelig å gjette. Passordet ditt er privat. Husk at det er lett å lyve på nettet, ikke tro på alt som andre skriver. Ta med noen du stoler på hvis du skal møte noen du har blitt kjent med på nettet, og møt dem på et offentlig sted. Avslutt kontakten hvis du blir redd eller opplever noe ubehagelig. Blokker kontakten og meld fra til de som har ansvaret for nettstedet. Fortell det til en voksen eller en annen du stoler på hvis du opplever noe ubehagelig. Det er ikke din skyld om noen andre gjør noe ubehagelig mot deg på nett. Meld fra til politiet om alvorlige saker. 7

9 Vedlegg 2 Ordensreglement for og SFO Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslova 2-9. Ordensreglementet for skolene i Ullensaker (revidert ) er overordnet og førende for skolens lokale ordensreglement. Ordensreglementet gjelder når skolen har ansvar for elevene. Reglementet for den enkelte grunnskole gjelder også på skoleveien. Ordensreglementet tar utgangspunkt i at skolen er til for elevene, og at elevene vil bruke sine positive ressurser til å bidra til å nå målsettingen om et godt skolesamfunn for alle På Gystadmarka har vi spesielt fokus på følgende punkter: Alle har rett til trygghet på skolen. Vi viser respekt for voksne og barn. Vi møter tidsnok til alle timene. Vi har med oss alt vi trenger til skoledagen og rydder etter oss. Vi behandler bøker, bygninger og alt som hører skolen til med omtanke. Det samme gjelder også andres eiendeler. Skolens nettvett-regler overholdes Vi holder oss på skolens område i skoletida. Mobiltelefonen skal ligge igjen hjemme eller avslått i sekken gjennom hele skoledagen. Røyk og andre rusmidler er det ikke lov å ha med på skolen. Vi spiser ikke godteri/tyggegummi uten avtale med skolens ansatte. Ved sykefravær eller spørsmål om fri fra skolen en dag, leveres skriftlig melding i meldingsboka. Skolefri utover dette må søkes på eget skjema og leveres rektor. Etter tre dagers fravær varsles skolen om årsak til fraværet. Kniver og andre skarpe/spisse/farlige gjenstander skal ligge igjen hjemme. Eleven har selv ansvar for egne eiendeler de har med seg på skolen. 8

10 Vedlegg 3 Reaksjoner ved brudd på ordensreglementet Brudd på ordensreglene vil bli fulgt opp av en samtale med en voksen. Kontaktlærer (evt. i samarbeid med skolens ledelse) avgjør hvilke andre reaksjoner som eventuelt vil bli brukt. Positiv atferdsendring er alltid intensjonen når tiltak vurderes. Aktuelle tiltak er: Informasjon til foresatte. Oppfølgingssamtaler med medelever, foresatte eller skolens ledelse. Ved misbruk av mobiltelefon kan denne inndras telefonen for resten av dagen. Eleven kan miste retten til å bruke internett på skolen. Eleven må reparere ødeleggelsen og rydde etter seg. Foresatte kan bli bedt om å erstatte for skade som er gjort, med inntil kroner (jfr. Lov om skadeerstatning 1-2 pkt. 2). Eleven kan miste muligheten til å delta på arrangementer og turer med klassen eller skolen gjort ut fra en sikkerhetsvurdering jmf skolens rutinebeskrivelse om dette. Ved særs spesielle tilfeller kan eleven bli bortvist fra timen og resten av dagen. Elevens foresatte kontaktes da på forhånd. Skolen kan gå til politianmeldelse ved brudd på norsk lov, som for eksempel grovt hærverk, trusler/vold mot enkeltpersoner og oppbevaring/bruk av kniv/våpen. Barnevernstjenesten varsles også ved slike hendelser. Farlige og/eller ulovlige gjenstander beslaglegges. Ulovlige gjenstander overleveres politiet. Bekymringsfullt fravær meldes barnevernstjenesten i tråd med rutinene i Ullensaker. Konfliktrådet og barnevernstjenesten kan trekkes inn som aktuelle samarbeidspartnere. Midlertidig eller permanent klassebytte (betinger enkeltvedtak). Midlertidig eller permanent skolebytte (betinger enkeltvedtak). Ordensreglementet for ble vedtatt av SMU , sak 6/12-13 og gjelder fra

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak.

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Innledning Læreren er klassens leder. I lærerrollen møter vi elever som setter lederen på prøve. Noen elever finner sin rolle som elev raskt. Mens andre vil

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 2 Opplæringsloven, kapittel 9: 9a-1 slår fast: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE Fjell kommune BJORØY SKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjorøy skule sin handlingsplan mot mobbing 2011 Forord av rektor Bjorøy skule skal vera ein skule som er prega av tryggleik og trivnad. Arbeidet skal

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST!

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST! HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST! 1) INNLEDNING MANIFEST MOT MOBBING 2011-2014 at barn og unge har rett til utvikling medvirkning ikke-diskriminering omsorg

Detaljer

Elevenes rettigheter og plikter

Elevenes rettigheter og plikter Vedlegg 12 Ordensreglement for Kristen Friskole Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov 4. juli 2003 nr. 84: 3 9 og 3-10. Elevenes rettigheter og plikter 1. Holdninger Alle elevene i skolen må

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Opplæringslovens formålsparagraf 1-1. Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal,

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Sosial læreplan for Ramnes skole

Sosial læreplan for Ramnes skole Sosial læreplan for Ramnes skole Visjon: Ramnes skole skal ha fokus på trivsel og læring. 1 Forord Ramnes skoles sosiale læreplan bygger på arbeid og tiltak som skolen allerede jobber med. Ramnes skole

Detaljer

Vold i nære relasjoner hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Et verktøy utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst og politiet. lokale amordning av kriminalitetsforebyggende

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer