Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing"

Transkript

1 Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1

2 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd og mobbing?... 3 Hva gjør at elever krenker andre, og hva er resultatene?... 3 Hva sier loven om mobbing?... 3 Vårt mål for arbeidet mot krenkende atferd og mobbing... 4 Hvordan jobber vi forebyggende for å utvikle et trygt og godt læringsmiljø?... 4 Elev- og utviklingssamtalen... 4 Gjerdrum som MOT-kommune... 5 Gjerdrum ungdomsskole er en YouMe-skole... 5 Trivselsråd... 5 Andre tiltak på skolen for å styrke elevmiljøet og forebygge uønsket atferd... 6 De voksnes ansvar på skolen... 6 Ansvarsfordeling... 7 Handlingsplan når skolen blir kjent med at det foregår krenkende atferd og mobbing... 8 Årshjul for skolens arbeid mot mobbing... 9 Bekymringsmelding om krenkende atferd og mobbing Enkeltvedtak om elevens psykososiale miljø Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 2

3 Hva er krenkende atferd og mobbing? I elevundersøkelsen er mobbing definert slik: Gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en sårende og ubehagelig måte er også mobbing. Nøkkelordene her er ondsinnet og ulikt styrkeforhold. Nettstedet sier at mobbing kan sees på som enkeltkrenkelser i rekkefølge. For å stoppe mobbing, må enkeltkrenkelser avdekkes og stoppes tidlig, før de blir mange og mer alvorlige. Krenkelser kan ta mange former Uthengning Baksnakking og spredning av løgner Vold og fysiske overgrep Ødelegging og stjeling av ting Trusler og tulletrusler Ironi, sarkasmer Stemmeleie og herming Kroppsspråk Slutte å prate når en elev kommer til Kallenavn som er negativt ment Kjefting, gi ordre, bestemme. Stadig negativ omtale, kommentarer og erting Systematisk avvising eller sletting av en som internettvenn Varianter av utestenging: Blir ikke ringt til eller kontaktet, mens alle andre samles Negative blikk Hva gjør at elever krenker andre, og hva er resultatene? Hovedmotivene for at en elev mobber, er at han eller hun opplever makt og tilhørighet. Elever som blir utsatt for mobbing, er i en vanskelig situasjon. De kan raskt få en forringet livskvalitet, og mobbing kan hindre utviklingsmulighetene. Den som blir mobbet, risikerer alvorlige skader på kort og lang sikt. En mobbesituasjon har en tendens til å vare over lang tid, og kan føre til alvorlige skader dersom ingen stopper den (Utdanningsdirektoratet: «Veileder i arbeid mot mobbing»). Hva sier loven om mobbing? I opplæringsloven 1-1, siste ledd står det Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. Opplæringsloven kap 9a handler om elevenes læringsmiljø. I 9a-1 står det Alle elevar i grunnskolen og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse, trivsel og læring. Det betyr at ingen former for trakassering, krenkende atferd og mobbing skal tolereres! I 9a-3 står det Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 3

4 mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vekommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter enkeltvedtak i forvaltningslova Vårt mål for arbeidet mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskole skal være et trygt sted å være, der alle trives og kan samarbeide Hvordan jobber vi forebyggende for å utvikle et trygt og godt læringsmiljø? Bygge gode relasjoner til alle elever, og et godt læringsmiljø i alle basisgrupper og på alle trinn, gjennom god og tydelig klasseledelse, felles forståelse og praksis av regler, standarder og rutiner, og individuell oppfølging av elevene Informere elevene om hva som er krenkende atferd og mobbing, og gjøre det klart hvordan skolen handler når dette blir avdekket Sørge for at personalet har kompetanse om krenkende atferd og mobbing Elevmiljøet er jevnlig tema på trinnmøter, og kartlegges gjennom regelmessige elevsamtaler, skolens årshjul for elevoppfølging og elevundersøkelsen Elevene underskriver «Manifest mot mobbing» på 8. trinn Holde fokus på arbeidet mot krenkende atferd og mobbing i hele skoleorganisasjonen - personalet, elever, foreldre, råd og utvalg - og jobbe kontinuerlig med forebyggende tiltak med mål om å skape et inkluderende skolemiljø Foreldrekontakter, kontaktlærere og tillitsvalgte elever lager en plan for skole-hjem-samarbeid i basisgruppene Tett samarbeid med foresatte Handle raskt når vi avdekker krenkende atferd og mobbing Ha klare prosedyrer på hvordan vi skal håndtere krenkende atferd og mobbing - herunder også hvordan vi skal ivareta både den som blir krenket og den som krenker Elev- og utviklingssamtalen Fra Forskrift til Opplæringsloven 20-3 Foreldresamarbeid i grunnskolen Skolen skal halde kontakt med foreldra gjennom opplæringsåret. Skolen skal i starten av kvart opplæringsår halde eit foreldremøte der foreldra informerast om skolen, innhaldet i opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant for foreldra. Foreldra har minst to gonger i året rett til ein planlagd og strukturert samtale med kontaktlæraren om korleis eleven arbeider dagleg, og eleven sin kompetanse i faga. I tillegg skal kontaktlæraren samtale med foreldra om utviklinga til eleven i lys av opplæringslova 1-1, generell del og prinsipp for opplæringa i læreplanverket. Samtalen skal klargjere korleis eleven, skolen og foreldra skal samarbeide for å leggje til rette for læringa og utviklinga til eleven. Eleven kan vere med i samtalen med foreldra. Når eleven har fylt 12 år, har han eller ho rett til å Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 4

5 vere med i samtalen. Samtalen kan sjåast i samanheng med samtalen med eleven etter 3-11 tredje ledd og halvårsvurdering i fag etter Foreldra skal få munnleg eller skriftleg a) varsling om eleven sitt fråvær b) varsling dersom det er fare for at det ikkje er grunnlag for vurdering i fag, orden og oppførsel eller fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden eller oppførsel, jf. 3-7 c) informasjon om eleven og foreldra sine rettar og pliktar etter opplæringslova og forskrifta d) anna viktig informasjon om eleven, med mindre denne er underlagt teieplikt etter anna lovgiving. Gjerdrum som MOT-kommune Gjerdrum kommunestyre har vedtatt at Gjerdrum kommune skal være et lokalsamfunn med MOT. MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom. MOTs målsetning er Robuste ungdommer som tar bevisste valg og tror på egne krefter Gode miljø der ungdom aksepterer forskjeller og gjør hverandre verdifulle MOTs grunnverdier er MOT til å leve MOT til å bry seg MOT til å si nei Se mer info på Gjerdrum ungdomsskole er en YouMe-skole Gjerdrum ungdomsskole samarbeider med Akershus Idrettskrets og Gjerdrum idrettslag vedrørende YouMe/MERidrett Hensikten med MERIdrett er å skape MER fysisk aktivitet for alle i skolen, og å utdanne flere unge, dyktige ledere til idretten. Elevene kurses av Akershus Idrettskrets til å bli idrettsledere. Dette har stor nytteverdi for skolen har fysisk aktivitet for 8. trinn hver uke arrangerer innskolingsfest for 8.trinn arrangerer StarGUS i sam gjennomfører ÅpenHall-prosjekt Trivselsråd Ungdom med MOT, elevrådet og YouMe utgjør trivselsrådet ved skolen. De arbeider for å skape et trygt og godt skolemiljø, blant annet ved å gjennomføre arrangementer som StarGUS og Halloween, og være trivselsagenter og gode forbilder i elevmiljøet. Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 5

6 Andre tiltak på skolen for å styrke elevmiljøet og forebygge uønsket atferd Basistid Arbeid med nettvett og digital dømmekraft Samtalegrupper Alternative undervisningsopplegg for enkeltelever Samarbeid med skolens støtteapparat (PPT, helsestasjon, barnevern, psykiatri) Den åpne planløsningen, med mye glass i bygget, gjør at bygningen er transparent, og det er vanskelig å gjemme seg bort De voksnes ansvar på skolen De voksne i skolen har ansvar for å avdekke, stoppe og forebygge krenkende atferd og mobbing. Elevene skal møte en mest mulig enhetlig holdning fra de ansatte. Etablere «felles ledelse». Dette betyr at de voksne på skolen o utarbeider felles standarder for hva som er tillatt og ikke tillatt på skolen, herunder hva som er ønsket atferd og hvilke forventninger vi har til elevene o utarbeider felles rutiner, der hensikten er å hjelpe eleven til å ta riktige valg og begrense handlingsrommet for å ta dårlige valg, samt bidra til å skape gjenkjennelse, trygghet og forutsigbarhet for alle i skolen o definerer kaosfaktorer (hvilke kaosfaktorer kan vi fjerne, og hva kan vi ikke gjøre noe med?) o vedlikeholder felles ledelse gjennom året Bruke elevsamtaler (to lange og mange korte, regelmessige og målrettede) gjennom året som et verktøy for o relasjonsbygging o å kartlegge elevenes trivsel og læringsmiljø (ved bekymring meldes det i fra til avdelingsleder skjema) o normdanning o korrigering o tilrettelegging og tilpasset opplæring o å forebygge krenkelser og mistrivsel Skolen har back-up-ordninger (fange opp elever som krenker andre og/eller ødelegger i undervisningen eller i pauser) o ta igjen tid etter skoletid o elevsamtale o eleven tas ut av timer (miljøkontakt, avdelingsleder eller en annen back-up) o følge av en voksen i pauser o ha pauser på andre tider enn resten av elevene o tilrettelegge skoledagen spesielt o tiltak i samarbeid med foreldre Ledelsen følger opp de ansatte o samarbeidstid/trinntid med vedlikehold av felles ledelse o blikk inn i undervisningsrommet o medarbeidersamtaler o etterspørre elevtrivsel og kartleggingsskjemaer fra lærerne Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 6

7 Ansvarsfordeling Rektor har et spesielt ansvar for å følge opp skolens rutiner i arbeidet mot mobbing sørge for at mobbing er på dagsorden se til at personalet har nødvendig kompetanse om mobbing og er kjent med skolens plan for arbeid mot mobbing sørge for informasjon til alle berørte parter ta i mot varsler om mobbesaker og sette i gang et arbeid for å løse saken avgjøre om det skal fattes enkeltvedtak i mobbesaker støtte avdelingsledere og lærere i konkrete saker følge opp klager på ansatte, for eksempel lærere som mobber elever ha fokus på læringsmiljø på ledermøter, i skolemiljøutvalg mm Avdelingslederes ansvar er å sette klasseledelse og positivt skolemiljø jevnlig på dagsorden på trinnmøter - herunder må det settes av tid til at det gis tilbakemelding fra lærerne på elevenes atferd sørge for at det settes av samarbeidstid til etablering av felles ledelse og vedlikehold av felles ledelse sørge for at krenkende atferd og mobbing er tema i basistid bygge gode lærerteam, og veilede og støtte lærerne i arbeidet mot mobbing ha kontakt med foresatte i konkrete saker innhente bekymringsmelding i saker hvor en elev har blitt krenket ha spesielt fokus på læringsmiljø ved overgangen fra barneskole til ungdomsskole ta opp temaet mobbing på trinnforeldremøter og på møter med foreldrekontaktene, samt skape forståelse for at det er viktig at skole og hjem har samme syn på at mobbing er uakseptabelt Læreres ansvar er å lede basisgruppa på en tydelig og omsorgsfull måte, og sette klare mål for elevenes læring og læringsmiljø bry seg om elevene, se hver enkelt og skape ei trygg ramme i gruppa innarbeide skolens ordensreglement i basisgruppa ta opp temaet krenkende atferd og mobbing i basisgruppa, og engasjere elevene i arbeidet mot dette gjøre elevene bevisst på hva krekende atferd er, hvor det foregår, hvordan det kan oppleves for den som blir krenket, og hvilke følger det kan få for den som utøver krenkende atferd og mobbing ta opp tilskuerrollen; at passive elever virker forsterkende på en mobbesituasjon gjennomføre korte, regelmessige og målrettede elevsamtaler gjennom året jobbe med digital dømmekraft, herunder nettvett og hvordan en bør bruke sosiale medier ha høye forventninger til elevene og gi dem konstruktive tilbakemeldinger, både faglig og sosialt følge godt med i undervisningssitasjonen og i pausene ta opp temaet krenkende atferd og mobbing på foreldremøter i basisgruppa fylle ut bekymringsskjemaet når en avdekker at elever er blitt krenket eller mobbet Elevene må kjenne til skolens regler for orden og oppførsel, og konsekvenser av brudd få kunnskap om krenkende atferd og hvilke konsekvenser det kan få for den som blir utsatt og for den som utfører læres opp til å ta gode valg og vise ansvar ta kontakt med en voksen når de ser at noen blir krenket eller mobbet Foreldre må gi beskjed til skolen dersom de oppdager at eget barn eller andre barn blir krenket samarbeide med skolen for å stoppe krenkende atferd - det virker forebyggende dersom skole og hjem har de samme grenser for krenkende og uakseptabel atferd Elevrådet har et spesielt ansvar for å arbeide for et godt og inkluderende læringsmiljø, og må ha dette som sak på sine møter Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 7

8 må gi beskjed til kontaktlærer for elevråd, rektor eller andre voksne på skolen dersom de blir kjent med at elever blir krenket eller mobbet Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolens ansatte, elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et trygt og godt skolemiljø har rett til å uttale seg i alle saker som omhandler skolemiljøet Handlingsplan når skolen blir kjent med at det foregår krenkende atferd og mobbing Hva Hvem 1 Samtale med den som blir krenket/mobbet. Kartlegging av hva som har skjedd. Gi støtte. Kontaktlærer og eventuelt avdelingsleder 2 Observasjoner og undersøkelser kan være nødvendig for å skaffe informasjon. Kontaktlærer eller andre ansatte 3 Samtale med foreldrene til den som er krenket Kontaktlærer 4 Samtale med eleven eller elevene som mobber. Dersom det er flere må en snakke med en om gangen. Gi beskjed om at Kontaktlærer og eventuelt avdelingsleder krenkelser/mobbing er uakseptabelt og må opphøre umiddelbart. 5 Samtale med mobberens/mobbernes foreldre. Foreldrene skal Kontaktlærer/avdelingsleder ikke ordne opp selv. 6 Det skrives bekymringsskjema i alle saker hvor skolen oppdager Kontaktlærer krenkende atferd/mobbing eller får beskjed om at noen blir plaget. Oppbevares i elevmappe. 7 Rektor avgjør om det skal fattes enkeltvedtak i mobbesaker. Foreldre kan også be om at skolen fatter enkeltvedtak. Eget Rektor skjema. 8 Det settes inn sanksjoner overfor mobberen/mobberne dersom det er nødvendig. Det kan være: Eleven sitter på rektors/avdelingsleders kontor i pausene. Eleven plasseres i en annen basisgruppe, eventuelt et annet trinn. Eleven kan bli fratatt et eller annet privilegium. Nedsatt oppførselskarakter. Utvisning fra skolen. 9 Mobbesituasjonen følges opp inntil den opphører helt. Alle skal oppleve trygghet og sosial tilhørighet på skolen. Etter en tid kan det være gunstig å ha en samtale mellom den som ble plaget og de som krenket. Det er den som blir krenket som må avgjøre om eller når han/hun er i stand til å gjennomføre en slik samtale. Det tar tid å komme over alvorlige krenkelser. 10 Dersom det er behov, må skolen sørge for å koble inn nødvendig ekspertise (PPT, psykiatri, helse, barnevern eller andre). Det er viktig at den som blir krenket får riktig og nok hjelp slik at han/hun kan komme styrket ut av situasjonen. Det er også viktig at mobberen får hjelp til å forstå hvordan hans/hennes atferd virker, slik at mobbing ikke gjentas. Rektor Avdelingsledere Alle Rektor Avdelingsledere Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 8

9 Årshjul for skolens arbeid mot mobbing Hva Når Ansvarlig Gjennomført 2013/2014 Ledergruppa går igjennom skolens plan for arbeid Juni/august Rektor mot mobbing og gjør justeringer/endringer Lærerteamene drøfter felles ledelse: standarder, August Avdelingsleder rutiner, kaosfaktorer, gjennomføring av elevsamtaler og backup-ordninger Informasjon/opplæring til personalet om skolens September Rektor handlingsplan. Felles forståelse for hva som er krenkende atferd og hva som er mobbing. Gjennomgang av ansattes ansvar. Skolemiljøutvalget: Gjennomgang og drøfting av Oktober Rektor skolens arbeid mot mobbing. Prioritere skolemiljøtiltak for året. FAU informeres om skolens arbeid mot mobbing og September/ Rektor inviteres til samarbeid. Foreldrekontaktene, kontaktlærere, elevrådsrepresentanter og avdelingsleder på hvert trinn møtes for å lage en plan for skole-hjemsamarbeid og arbeid med læringsmiljøet i basisgruppene. Elevrådet: Gjennomgang og drøfting av skolens arbeid mot mobbing. Elevrådet prioriterer et område som de ønsker å jobbe spesielt med for å styrke skolemiljøet Rektor er med på noen av elevrådsmøtene Ungdom med MOT, elevrådet og YouMe-lederne danner et trivselsråd Trivselsrådet gjennomfører felles arrangementer for å styrke skolemiljøet MOT-programmet gjennomføres YouMe programmet gjennomføres Positivt skolemiljø Trivselsregler, trivselskomite, case/rollespill/lage filmsnutter, erfaringsdeling, MOT, aktuelle tema: empati, rusmisbruk, seksualitet, egne grenser, diskriminering, fordommer, identitet, ansvar, roller mobbing/ Film: «Bully», «Varje dag» Nettvett og digital dømmekraft Hvordan vil vi ha det på GUS? Regler for trinnområdet Trivselstiltak og aktiviteter Skolens regler for orden og oppførsel Datakontrakt Opplæring om «Elevenes rett til et godt psykososialt miljø» og «Skolens plan for arbeid mot mobbing». oktober Sept/okt September September September Gjennom skoleåret Gjennom skoleåret Gjennom skoleåret August - september - oktober Avdelingslederne Viggo Rektor Viggo Viggo Steve Maren Kim Lasse Maren Lasse Kim Viggo Steve Kontaktlærere og lærerteamet Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 9

10 Hva er mobbing/krenkende atferd? Hva gjør vi dersom vi selv eller noen andre blir utsatt for krenkende atferd? Konsekvenser av mobbing. Manifest mot mobbing 8.trinn Ordfører elevrådsleder FAU-leder - rektor Oktober Avdelingsleder 8.trinn Rektor Avdelingsleder Kontaktlærer Kontaktlærer Årshjul for elevutvikling ved GUS Elevsamtaler - utviklingssamtaler Gjennom skoleåret Korte, regelmessige elevsamtaler. Krenkende atferd Hver uke og mistrivsel rapporteres til avdelingsleder i bekymringsskjema. Elevundersøkelsen November Avdelingsleder 10. trinn Tiltak i forhold til elevundersøkelsen Desember Rektor Avdelingsleder Trivselstiltak som planlegges og gjennomføres av elevråd, MOT-elevene og YouMe-elevene i samarbeid med de ansvarlige lærerne Aktivitetsdager (vinter GUS-leker - sommer) Halloween Julegløgg Grøtfest Juleavslutning Nyttårsball StarGUS Sommergrill Vedlegg: 9a-3 skjema Bekymringsskjema Dokument som er viktige i skolens forebyggende arbeid Årshjul for elevutvikling Årsplan for MOT Plan for trivselstiltak på skolen/positivt skolemiljø Andre ressurser: Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 10

11 Bekymringsmelding om krenkende atferd og mobbing Videresendes til avdelingsleder, og oppbevares i elevmappa 9a-1 gir elevene rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Viser også til 9a-3 viser til skolens handlingsplikt Navn på elev: Navn kontaktlærer: Kort beskrivelse av hva bekymringen gjelder: Evt tiltak som allerede er prøvd ut: Avdelingsleder og lærer drøfter hva som må gjøres videre. Eventuelt må hele lærerteamet involveres. Tiltak: Gjerdrum, Kontaktlærer Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 11

12 Vedlegg 2 Enkeltvedtak om elevens psykososiale miljø Elevenes rett. 9a-3 Det psykososiale miljøet. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven skal opplever tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande atferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimelig tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Skolen har mottatt følgende henvendelse vedrørende det psykososiale miljøet Navn på melder: Dato: Bakgrunn for saken (Hvem henvendelsen gjelder og kort beskrivelse av hendelsesforløpet) Skolens behandling og vedtak Skolen har gjort følgende i saken (undersøkelser og møter) Vedtak: Tiltak som er iverksatt: Varighet av tiltak: Kontakt med foresatte: Ansvarlig for oppfølging: Evaluering (når skal tiltakene evalueres): Skolens begrunnelse for tiltakene som er iverksatt Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 12

13 Klageadgang Du kan klage på dette vedtaket. Hvis du vil klage, er fristen tre uker fra du har mottatt vedtaket. Klagen må være skriftlig og du må begrunne hvorfor du vil klage. Du sender klagen til skolen ved rektor, med kopi til Fylkesmannen i fylket ditt. Dersom skolen ikke er enig i klagen din, vil vi sende den til Fylkesmannen i fylket, som er endelig klageinstans. Hvis du mener tiltakene vi har satt i gang ikke fungerer, kan du ikke klage, men du kan be om at vi setter i gang nye tiltak. Du har, med noen unntak, rett til å se dokumentene i saken. Dersom du allerede har fått alle dokumentene i saken, skal skolen opplyse om det. Du kan la en advokat eller en annen fullmektig bistå og representere deg på alle trinn i saken. En annen fullmektig kan være en hvilken som helst myndig person eller en organisasjon som du er medlem av. Tiltak som angår elevens psykososiale miljø, er et enkeltvedtak, noe som betyr at det er regelverket i forvaltningsloven 2 som gjelder. Fristen for å klage er bestemt i forvaltningsloven 28 og 29. Regelverket for å se dokumenter i saken finner du i forvaltningsloven 18 og 19. Forvaltningsloven 12 sier at du kan bruke en fullmektig. Gjerdrum, Kjersti Stundal rektor x tittel Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 13

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Elevene ved Bergen Katedralskole skal ikke utsettes for mobbing eller annen krenkende atferd. Ifølge Opplæringslovens 9a-1 har elevene krav på eit

Detaljer

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø!

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3 Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! Opplæringslova 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE På Åstveit skole er vi opptatt av trygghet, trivsel og tilhørighet. Formål Åstveit skole forplikter seg til å arbeide for at våre elever

Detaljer

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole Arbeid med det psykososiale miljøet Byåsen skole Forord Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Vi på Byåsen skole arbeider systematisk og kontinuerlig med å kunne tilby

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Opplæringsloven 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

Definisjoner 5. Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6. Hva er digital mobbing? 8. A. Forebyggende og holdningsskapende arbeid 8. B.

Definisjoner 5. Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6. Hva er digital mobbing? 8. A. Forebyggende og holdningsskapende arbeid 8. B. - 2 - Innholdsfortegnelse Formål 4 Definisjoner 5 Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6 Hva er digital mobbing? 8 A. Forebyggende og holdningsskapende arbeid 8 B. Avdekking 10 C. Håndtering og sanksjoner

Detaljer

Strategiplan for godt psykososialt skolemiljø ved Montessoriskolen i Stavanger

Strategiplan for godt psykososialt skolemiljø ved Montessoriskolen i Stavanger Strategiplan for godt psykososialt skolemiljø ved Montessoriskolen i Stavanger Innholdsfortegnelse Formål 4 Definisjoner 5 Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6 Hva er digital mobbing? 8 A. Forebyggende

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Foto: Bård Gudim Innhold: 1 Formål side 3 2 Innledning side 3 3 Forebygging og holdningsskapende arbeid side 4 4 Avdekking side 5 5 Håndtering

Detaljer

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Sosial handlingsplan Handlingsplanen revideres hvert år i april. 1 Fevik skoles sosiale handlingsplan bygger på tre prinsipper: 1. Aktiviteter for å fremme et godt psyko-sosialt læringsmiljø

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Oslo kommune Utdanningsetaten Skøyenåsen skole Revidert 15.02.17 splan for et trygt, godt og inkluderende miljø MÅL: Antall elever på Skøyenåsen skole som uttrykker at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden

Detaljer

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Mål: Vi vil arbeide for en skole som - setter eleven i sentrum - gjennom faglig utvikling, samarbeid og variasjon skaper et godt læringsmiljø - lar eleven oppleve

Detaljer

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE HVA SIER LOVVERKET? Opplæringslovens 9a 1: Generelle krav: Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Stor-Elvdal kommune

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Stor-Elvdal kommune Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Stor-Elvdal kommune Innhold 1 Formål... 3 2 Innledning... 3 Definisjoner på krenkende ord og handlinger... 4 3 Forebyggende og holdningsskapende arbeid...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleåret 2011-2012 Innholdsfortegnelse Handlingsplanen del 1 1a) Det rettslige grunnlaget 1b) Skolens visjoner

Detaljer

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole 2016 Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole - inkludert handlingsplan mot mobbing Revidert 20.06.2016 Rektor Carina Borch Sørreisa kommune 20.06.2016 Innhold INNLEDNING... 2 MÅL FOR

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING Slåtthaug skole Kunnskapsdepartementet har gitt ut en veileder som beskriver hva skolen forplikter seg til for å sikre elevene et godt arbeidsmiljø. I denne sammenhengen

Detaljer

Elevene sitt psykososiale arbeidsmiljø, mobbing og andre brudd på opplæringsloven 9a-3. Sentrum skole. Meldeskjema og tiltaksplan

Elevene sitt psykososiale arbeidsmiljø, mobbing og andre brudd på opplæringsloven 9a-3. Sentrum skole. Meldeskjema og tiltaksplan Elevene sitt psykososiale arbeidsmiljø, mobbing og andre brudd på opplæringsloven 9a-3 Sentrum skole Meldeskjema og tiltaksplan Bakgrunn: Opplæringsloven 9a-3: Det psykososiale arbeidsmiljøet. Skolen skal

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Sveberg skole 2012 Handlingsplan mot mobbing Opplæringsloven 9a-3 andre ledd Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for

Detaljer

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø på Harstad skole Utarbeidet juli 2013 (siste versjon 01.09.13) 1 1. Formål Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE INNHOLD Del 1:... 2 Forord... 2 Formål... 3 Innledning... 4 Definisjoner... 4 Mobbing... 4 Utestenging... 4 Vold... 4 Rasisme... 4 Diskriminering...

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole Opplæringsloven 9A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Målet med retningslinjene for uønskede hendelser er å ivareta elevenes rettigheter knyttet til opplæringslova paragraf 9 a-3 som skal ivareta

Detaljer

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD VÅR SKOLE... 3 MOBBING... 3 OPPLÆRINGSLOVEN... 3 FOREBYGGENDE ARBEID VED KONTAKTLÆRER... 3 PROSEDYRE VED MOBBING AV ELEV ELLER ANSATTE... 4 FOR AVDELINGSLEDER: PLAN FOR VEIEN VIDERE... 4 ENKELTVEDTAK

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Hvordan håndtere mobbesaker? Prosedyre i mobbesaker ved Montessoriskolen i Bergen

Hvordan håndtere mobbesaker? Prosedyre i mobbesaker ved Montessoriskolen i Bergen Hvordan håndtere mobbesaker? Prosedyre i mobbesaker ved Montessoriskolen i Bergen Opplæringsloven Kapittel 9a Første avsnitt; Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd 2018 Ekeberg skole

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd 2018 Ekeberg skole Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd 2018 Ekeberg skole MOBBING/KRENKELSE - Mobbing er krenkelser i rekkefølge - Ingen skal bli utsatt for krenkelser over tid - Skolen har ansvar for at du ikke

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser. Bergeland videregående skole. Skoleåret

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser. Bergeland videregående skole. Skoleåret 1 Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Bergeland videregående skole Skoleåret 2017 18 Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen har plikt til å arbeide kontinuerlig og systematisk

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole HANDLINGSPLAN 9A Rutinebeskrivelse for arbeid med elevenes psykososiale miljø Innhold: 1. Forord 2. Opplæringslovens 9-a 3 3. Begrepsavklaring definisjoner -

Detaljer

Plan for trygt og godt skolemiljø

Plan for trygt og godt skolemiljø Plan for trygt og godt skolemiljø Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som som fremjar helse, trivsel og læring. (Opplæringsloven 9A-2) Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing,

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Definisjoner, prosedyrer og forebyggende tiltak

Handlingsplan mot mobbing Definisjoner, prosedyrer og forebyggende tiltak Darbu skole Handlingsplan mot mobbing Definisjoner, prosedyrer og forebyggende tiltak Opplæringslovens kapittel 9a-3 - Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit

Detaljer

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 2017 PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 1 Tegning fra Vilberg skole Vedtatt i BOOutvalget DATO Plan for et trygt og godt skolemiljø for elevene i Østre Toten kommune

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

Handlingsplan. T r akassering. mobbing

Handlingsplan. T r akassering. mobbing Handlingsplan mot T r akassering og mobbing Innholdsfortegnelse 1. Forord av rektor... 3 2. Definisjon mobbing... 4 3. Aktivitetsplikten... 5 4. Forebygging av mobbing... 5 God klasseledelse:... 5 Samarbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKOLENE I MARNARDAL Øyslebø oppvekstsenter Skole / SFO HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HVA ER MOBBING? Mobbing er negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av en eller flere personer, og er rettet

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole 1 1 Formål Bærum kommune forplikter seg til å arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord og handlinger

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3 Østre Toten kommune MOBBEPLAN Prosedyre vedrørende 9a-3 1 Innhold 1. Prosedyrer vedrørende 9a-3. 3 2. Prosedyre for behandling av henstilling om mobbing i henhold til Opplæringslovens 9a-3..4 a. Enkeltvedtak.6

Detaljer

Sette inn bilde av skolen RUTINE ELEVENES SKOLEMILJØ 9A

Sette inn bilde av skolen RUTINE ELEVENES SKOLEMILJØ 9A Sette inn bilde av skolen RUTINE ELEVENES SKOLEMILJØ 9A Elevenes skolemiljø- opplæringsloven kapittel 9A Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og skolen

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 4 3. Forebyggende og holdningsskapende arbeid... 5 4. Avdekking...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Hundvåg bydel 2015-2020 Handlingsplan mot mobbing Ifølge 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for . Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for Valdres vidaregåande skule - en inkluderende og samarbeidende skole 1 FORORD s. 3 1. FOREBYGGING s.4 1.1 Klassemiljø 1.2 Kommunikasjon lærer / elev foreldre

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Eiganes skole. Er tilstede Er i utvikling Går sammen

Handlingsplan mot mobbing på Eiganes skole. Er tilstede Er i utvikling Går sammen Handlingsplan mot mobbing på Eiganes skole Er tilstede Er i utvikling Går sammen Revidert 27.06.2018 Skolens mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing. Læringsmiljøet

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Frakkagjerd barneskole har laget en handlingsplan mot mobbing med prosedyrer og tiltak for å imøtekomme kravene i lov om skolemiljø 9a-3: 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD SAGENE SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD SAGENE SKOLE HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD SAGENE SKOLE 2016-2019 Versjon: 9.11.15 Innledning Vårt skolemiljø skal være preget av et godt psykososialt miljø, fritt for krenkelser. Sagene skole skal bidra til utvikling

Detaljer

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013.

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013. PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE Gjelder fra mai 2013. 1 Innholdsfortegnelse Nulltoleranse mot mobbing s 3 Definisjon av mobbing s 4 Digital mobbing s 5 Faresignaler s 6 Kartlegging s 7 Forebyggende tiltak

Detaljer

Ila skole. Ila midt i verden - med glede og læring på ferden

Ila skole. Ila midt i verden - med glede og læring på ferden Ila skole Ila midt i verden - med glede og læring på ferden Elevenes skolemiljø 9a-1. Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Dvergsnes skole Arbeid mot mobbing

Dvergsnes skole Arbeid mot mobbing Dvergsnes skole Arbeid mot mobbing Innhold Innledning... 3 Definisjon av mobbing... 3 Konsekvenser av mobbing... 3 Skolens ansvar... 3 Hva sier loven om mobbing... 3 Hva sier skolens ordensreglement om

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og andre krenkelser. Skolene i Gjerdrum kommune

Handlingsplan mot mobbing og andre krenkelser. Skolene i Gjerdrum kommune Handlingsplan mot mobbing og andre krenkelser Skolene i Gjerdrum kommune 2016-2020 1 Innhold 1 Om opplæringsloven... 3 2 Hva er krenkende adferd og mobbing... 5 3 Forebyggende tiltak... 7 4 Hvordan avdekke

Detaljer

Handlingsplan for å sikre eleven et trygt og godt psykososialt skolemiljø ved Rosenborg skole

Handlingsplan for å sikre eleven et trygt og godt psykososialt skolemiljø ved Rosenborg skole Handlingsplan for å sikre eleven et trygt og godt psykososialt skolemiljø ved Rosenborg skole 9 A-3. Nulltoleranse og systematisk arbeid Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering

Detaljer

Skolenes arbeid med psykososialt miljø Grethe Hovde Parr

Skolenes arbeid med psykososialt miljø Grethe Hovde Parr Skolenes arbeid med psykososialt miljø Grethe Hovde Parr Overordnet bestemmelse Opplæringsloven 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregående skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø

Handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø Handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø Revidert 28.10.16 Skole Telefon: 33 17 10 00 Postadresse: Postboks 2020, 3255 Larvik postmottak@larvik.kommune.no Telefaks: 33 17 10 01 Fakturaadresse:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD MÅL FOR SELVIK SKOLE Alle elever på Selvik skole skal oppleve et trygt skolemiljø uten mobbing og krenkende adferd Planen er godkjent av FAU (dato) og SMU

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing SVGS

Handlingsplan mot mobbing SVGS Handlingsplan mot mobbing SVGS Fagområde Elevenes skolemiljø; HMS Dokumenttittel Handlingsplan mot mobbing SVGS Målgruppe Sandefjord vgs Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Sandefjord vgs.

Detaljer

Overordnet handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd

Overordnet handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Overordnet handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Vedtatt av kommunestyret i Holmestrand 13.6.2018 Gyldighetsområde og varighet Denne planen har overordnet gyldighet for samtlige kommunale skoler

Detaljer

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE. Revidert mars 2015

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE. Revidert mars 2015 Revidert mars 2015 INNHOLD VÅR SKOLE... 3 MOBBING... 3 OPPLÆRINGSLOVEN... 3 FOREBYGGENDE ARBEID... 3 PROSEDYRE VED MOBBING AV ELEV... 5 FOR AVDELINGSLEDER: PLAN FOR VEIEN VIDERE... 5 ENKELTVEDTAK ETTER

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ELEVENES LÆRINGSMILJØ Skolens ansvar og elevenes rettigheter August 2018 Forord: Kapittel 9A i opplæringsloven tar for seg elevenes læringsmiljø. Kapittelet presiserer

Detaljer

Plan for psykososialt skolemiljø. Ved. Smørås skole

Plan for psykososialt skolemiljø. Ved. Smørås skole Plan for psykososialt skolemiljø Ved Smørås skole 2014 1 1. Innledning Plan for psykososialt miljø ved Smørås skole knytter seg til skolen visjon om at Smørås skole skal være et godt sted å være og et

Detaljer

Foreldremøter september 2013

Foreldremøter september 2013 Foreldremøter september 2013 En håndfull sekunder av evigheten har livet gitt oss til å tenne stjerner til å lage varme skape bilder En håndfull sekunder til å sette spor i et hjerte 1 Pedagogisk plattform

Detaljer

Plan for samarbeid mellom hjem og skole

Plan for samarbeid mellom hjem og skole Tynset ungdomsskole Plan for samarbeid mellom hjem og skole Det er viktig for skolen at vi har et godt samarbeid mellom hjem og skole. Denne planen har til hensikt å tydeliggjøre ansvaret for ulike samarbeidsområder,

Detaljer

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø.

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. «Voksne som jobber i skolen har et særskilt ansvar for å sørge for at elever har et trygt skolemiljø» Fra innst.302 L(2016-2017) Målet med planen er å ivareta

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen

Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mobbing og krenkende adferd definisjon og mål for arbeid mot mobbing og krenkende adferd

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLENE I STEINKJER fra skoleåret 2013-2014

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLENE I STEINKJER fra skoleåret 2013-2014 PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLENE I STEINKJER fra skoleåret 2013-2014 Oppfølging av Opplæringsloven Kapittel 9a. Planen bygger på og gjengir deler av Prosedyre for å forebygge, avdekke

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Moelv ungdomsskole 2011-2012 1 Innholdsfortegnelse MÅL:... 2 Handlingsplanen er laget med utgangspunkt i Opplæringsloven, kapittel 9 og veilederen til denne:

Detaljer

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Ljan skole og AKS

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Ljan skole og AKS Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Ljan skole og AKS "Alle innenfor! trygge elever i et godt læringsmiljø" Oppdatert 15.02.2017 Lovverk Opplæringsloven 9A-3 omhandler elevenes psykososiale miljø.

Detaljer

Handlingsplan. elevenes psykososiale skolemiljø

Handlingsplan. elevenes psykososiale skolemiljø Handlingsplan for arbeidet med elevenes psykososiale skolemiljø 2014-2015 (Behandlet i SU/MU 02.12.2014) Sentrum skole Innhold 1. Innledning 2 2. Mål for arbeidet.. 2 3. Definisjoner. 2 4. Forebyggende

Detaljer

Plan for oppfølging av Opplæringslovens 9A Inderøy kommune

Plan for oppfølging av Opplæringslovens 9A Inderøy kommune Plan for oppfølging av Opplæringslovens 9A Inderøy kommune 2018-19 Plan for handtering av 9A 1 Innhold 1. Innledning 2. Rutiner for utvikling av et inkluderende og støttende skolemiljø (knyttes til handlingsplan

Detaljer

OPPVEKST Avdeling. Dvergsnes skole. Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør

OPPVEKST Avdeling. Dvergsnes skole. Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør OPPVEKST Avdeling Dvergsnes skole Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør FLiK Forskningsbasert Læringsmiljø i Kristiansand Skape inkluderende læringsmiljø som: - øker alle barns sosiale

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Rosten skole Lære å leve lære å fly Handlingsplan mot mobbing 1 INNHOLD: 1. Handlingsplan mot mobbing s.2 1.1 Avdekking av mobbing s.2 1.2 Problemløsning av mobbesaker s.2 1.2.1 Aktuelle samarbeidspartnere

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I KRAGERØSKOLENE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I KRAGERØSKOLENE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I KRAGERØSKOLENE Revidert høsten 2014 HVA ER MOBBING? I Elevundersøkelsen er mobbing definert slik:... gjentatt negativ eller «ondsinnet» atferd fra en eller flere rettet mot

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø.

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Godt elevsyn + gode rutiner + god saksgang =godt skolemiljø. Bekkelaget skole 2016-2017 Innhold: 1. Forord 2. Mobbing på nett. 3. Mål for skolens læringsmiljø

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skolene i Målselv kommune skal ved forbyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolene i Målselv kommune skole skal ha rutiner for å avdekke mobbing, og elever

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ

HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ ÅL VIDAREGÅANDE SKOLE 2019 INNHOLD 1. INNLEDNING (Mål og definisjon) 2. SKOLENS HANDLINGSMØNSTER 2.1 Antimobbeteamet 2.2 Handlingsmønsteret i praksis 3. UTFYLLENDE

Detaljer

Skolemiljøplan Den norske skolen, M alaga

Skolemiljøplan Den norske skolen, M alaga Tiltaksplan mot mobbing, diskriminering, vold eller rasisme Skolemiljøplan Den norske skolen, M alaga Jeg har lest skolemiljøplanen: [Opprettet 19.juni 2013] Innhold Forord... 2 1. Formål... 3 2. Opplæringsloven

Detaljer