Vedlegg 2. Krysstabeller. Studieløp og mobilitet - en undersøkelse blant bachelorstudenter ved Universitetet i Oslo.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 2. Krysstabeller. Studieløp og mobilitet - en undersøkelse blant bachelorstudenter ved Universitetet i Oslo."

Transkript

1 Vedlegg. Krysstabeller. Studieløp og mobilitet - en undersøkelse blant bachelorstudenter ved Universitetet i Oslo. Tabell. Tidligere studieerfaring og studiegjennomføring. N=119 Spm.. Hadde du studert før høsten 6 Ja 96 9.% 6.1% % % 9 61.% 6.% 1.% 16.% N ei 18.% %.1% 6.8%.% % 6.8% %.% 6.8%.% Tabell. grad før høsten 6 blant de som har studert tidligere, og studiegjennomføring. N=6. Spm. 7. Hadde du fullført en grad før høsten 6? Ja.% % 8.%.% 6.% % 1.8%.8% Nei % 18 7.% 8.% 67.8% 6.1% 7.%.7% 1.%.% 7.% % 19.7% 1 9.% 19.7% 1

2 Tabell. Studieprogram som førstevalg og studiegjennomføring. N=117 Spm. 8. Var studieprogram met du ble tatt opp til høsten 6 ditt førstevalg? Husker ikke 17 6.%.% 1.% 1.%.% 1.1% 18 8.%.8% 1 7.%.% Ja %.%.8% 78.7% 77.% 7.1% 7 6.8% 1.%.% 7 Nei % 17.1% 1.% %.1%.% 8.%.% 8.%.% %.1%.% 6.8%.1%.%

3 Tabell. Sikkerhet i valg av studieprogram ved studiestart høsten 6 og studiegjennomføring. N=1111 Spm. 1. Hvor sikker var du i ditt valg av studieprogram? Vet ikke 8.% 1.%.1% 1.%.% 8.% 1.%.% 1 1.% 1.% Svært usikker1 1 9.% 8.% % 1.%.1%.7% 1.%.1% %.% 1.8%.% 7.7% 11.7% 7.%.1% 1.% 7.% % 1 9.7% 11 1.%.8% 1.%.1% 7 1.% %.% 8.% %.7% % % 1.% 1 Svært sikker6 18.% 6.7% 8.% 1.7%.1% 11.%.7%.1% % 6.1%

4 Tabell 6. Planer ved studiestart og studiegjennomføring. N=116 Spm. 6. Hva slags studieløp så du for deg da du ble tatt opp på studieprogramme t høsten 6? Hadde ikke bestemt meg da jeg begynte 9 6.% % 66 7.% 17.7% 11 1.% 1.% Å gjennomføre studieprogrammet 1.8% 98.% 167.8% 8.8%.%.8% 19.1% 8.7% 1.8% Å fullføre en bachelorgrad ved å kombinere med tidligere utdanning 7 1.1% 17.% 1.% 17 1.% 1 11.% 1.% 6.%.1%.8% 1.% Å ta ett emne eller et utvalg av emner uten å fullføre en bachelorgrad 8 1.7% 9.8% 8 7.% 1 1.%.% 1.%.%.7%.%.%.% Jeg hadde som mål å få opptak til en mastergrad % % 1.% % 6.7%.% 7 Annet %.% 1.8%.8% %.1%.1% 6.8%.1%.1%

5 Tabell 7. Planer ved studiestart og tidligere studieerfaring. N=116 Spm. 6. Hva slags studieløp så du for deg da du ble tatt opp på studieprogrammet høsten 6? Hadde ikke bestemt meg da jeg begynte Å gjennomfør e studieprogr ammet Å fullføre en bachelor grad ved å kombin ere med tidligere utdannin g Å ta ett emne eller et utvalg av emner uten å fullføre en bachelorg rad Jeg hadde som mål å få opptak til en mastergra d Annet Spm.. Hadde du studert før høsten 6 Ja Nei 8.%.%.% %.% % % 68.1% % % 1.1% 17 6.%.% 6 1.% 7 1.1%.%.% 6.%.%.% 1.%.1% 8 6.7%.8%.%.% 1.% 1.1% 1.% 6.7% % 1.%.% 7 1.% 1.%.% 7 Tabell 8. Heltid - deltid og studiegjennomføring. N=177 Spm.. Studerte du på deltid eller heltid i det studieprogramme t du ble tatt til høsten 6? (Heltid regnes her som minst sp per semester) Heltid Deltid 88 9.% 9.%.%.% % 8.1% 17.% 6.% 9 1.% 89.8% 8.7% 8.% % 1 1.% 8.%.1%.1%.% 8.% % 1 7.% 1

6 Tabell 9. Heltid - deltid og tidligere studieerfaring. N=177 Spm.. Studerte du på deltid eller heltid i det studieprogrammet du ble tatt til høsten 6? (Heltid regnes her som minst sp per semester) Heltid Deltid Spm.. Hadde du studert før høsten 6 Ja 9 86.% 77 1.% 8 7.8% 7.1% Nei %.8% 1.% 7.1%.8% 1.% 7.1% % 91 8.%

7 Tabell 1. Ukentlig timebruk på studiet og studiegjennomføring. N=186 Spm. 9. Hvor mye tid brukte du ukentlig på studiet knyttet til det studieprogramm et som du ble tatt opp til høsten 6? Vi tenker her på total studietid inkludert forelesninger, seminarer og selvstudier. -1 timer i uken 11- timer i uken 1- timer.8% 6.1% 1.1%.% 1.% 197.8% 1.%.1% 9.8% 1.1% 8.% % 18.% 1 6.%.% % 1.% % 16.7% 9.% 8.% 7.% 1.7% 18.1% 9.7% 1 timer eller mer % 18.% % 1.% 18.% 11.8%.%.% 18.% % 7.%

8 Tabell 11. Ukentlig timebruk på studiet og studieerfaring. N=186 Spm.. Hadde du studert før høsten 6 Ja Nei Spm. 9. Hvor mye tid brukte du ukentlig på studiet knyttet til det studieprogram met som du ble tatt opp til høsten 6? Vi tenker her på total studietid inkludert forelesninger, seminarer og selvstudier. -1 timer i uken 11- timer i uken 1- timer % 9 6.7% 19.% % 9.% 1.1%.8% % 16.% 18.% 1 1.% 1.% %.7% 16.7% 17.7% 1 timer eller mer %.% 17.% % 9.% 9.% 18.% % 7.%.% 7.%

9 Tabell 1. Ukentlig timebruk på studier pr. fakultet. N=186 Fakulteter fra oppgitt program TF MED HF SV OD Spm. 9. Hvor mye tid brukte du ukentlig på studiet knyttet til det studieprogramm et som du ble tatt opp til høsten 6? Vi tenker her på total studietid inkludert forelesninger, seminarer og selvstudier. -1 timer i uken 11- timer i uken 1- timer 7.% % % 6.1% 1.% 1.7%.% % 1.8%.% 17.% 1.% % % %.7%.1%.% 8 9.1% 8.% 7.% 1.%.8% 8.7% 7.%.1% 1 timer eller mer % 18.% % 17.1% 8.7%.%.%.% 16 7.%.1%.% 19.%.1%.% 19

10 Tabell 1. Ukentlig timebruk på studier pr. fakultet. N=186 Fakulteter fra oppgitt program MN JF UV Spm. 9. Hvor mye tid brukte du ukentlig på studiet knyttet til det studieprogramm et som du ble tatt opp til høsten 6? Vi tenker her på total studietid inkludert forelesninger, seminarer og selvstudier. -1 timer i uken 11- timer i uken 1- timer 18.% 7.% 91.%.1% 8.% 17.% 7.% 1 9.% 1.% % 1.% 1.% 7.1% 1 1.% 1.% %.% 1.% 1 7.7% 9 1.1%.1%.7% 1 timer eller mer % 6.% 6.% 1.1% 9 18.% 7.%.7% 1.% 18.% %.% 1.% 7.8%.% 1.%

11 Tabell 1. Tilstedeværelse på campus og studiegjennomføring. N=16 Spm.. Hvor ofte var du tilstede på campus (universitetsom rådet) i løpet av den tiden du studerte på det studieprogram met du ble tatt opp til høsten 6? Nærmest daglig Et par ganger i uken 61.8% 71.% 1 9.%.7% 1.% % 11.% 8.8% 7 7.7% 9.8% 6.% 19.% 118.8%.8% 11.1% 68 6.% 6.% 1.1% 1.1% Et par ganger i måneden %.% 6.%.%.%.1% 1 1.1%.1% Et par ganger i året % 1.%.%.%.1%.%.1%.% Jeg var ikke tilstede på campus 1.% 1.8% 1.%.%.%.% % 1 7.% 1

12 Tabell 1. Tilstedeværelse og studieerfaring. N=16 Spm.. Hadde du studert før høsten 6 Ja Nei Spm.. Hvor ofte var du tilstede på campus (universitetsområdet) i løpet av den tiden du studerte på det studieprogrammet du ble tatt opp til høsten 6? Nærmest daglig Et par ganger i uken Et par ganger i måneden %.% 17.% % 67.1% 1.8% % 6.% 1.1% 1.1% 8.% 1.%.%.1% 1.% 1.1% Et par ganger i året 6.%.%.%.%.%.% Jeg var ikke tilstede på campus %.7%.% 8 16.% 7.%.% 7.%

13 Tabell 16. Involveringsgrad i pensum- og oppgavesamarbeid og studiegjennomføring. N=11 Spm. 6. I hvilken grad involverte/involve rer du deg i følgende: Samarbeid med andre studenter om oppgaver og pensum Ingen grad1 1.8%.% % 7 6.7% 1.%.% 1.% % % 17.8% 18.% 1 6.1% 6.1% % 17.% 6.% 19.7% 17.% 1.7% 19 9.%.% 7.% % 1.% 8.% 6.8%.1% 1.1%.% 6.1% % 16.7%.% 7.% 18.% % 1.8%.7%.% 1.8% Svært stor grad % 9.% 8 9.% 9.%.% 1.8%.1% 9.% %.% 6.7%.%

14 Tabell 17. Avlagte studiepoeng og fullførte semestre i det programmet de begynte på høsten 6, blant de som sluttet. Prosent. N=6 Spm. 1. Hvor mange semester hadde du fullført da du sluttet på studieprogram met du ble tatt opp til høsten 6? semester 1 semester semester semester semester semester Spm. 16. Hvor mange studiepoeng avla du, i det studieprogrammet du ble tatt opp til høsten 6, før du sluttet eller gikk ut i permisjon? Vet ikke 6 1.% 1.% 6.% 1.7% 1.% 1 1.% 1 6.%.%.8%.8% - 9.%.7% 1 8.7% % 6.% 1.% 1.% 1.% % 1.7% 6 8.8%.% 1.7% 99 7.% 86.1% 8 11.%.% 1.% 1.% 1.% 11.%.% 61-9.% % % 6.8% 7.8% 16.1% 11 1.% 1.% 1.% %.%.% 8 1.8% 1 8.7% 6.%.% 18.8% 1.8% 19.%.%

15 Tabell 17. Avlagte studiepoeng og fullførte semestre i det programmet de begynte på høsten 6, blant de som sluttet. Prosent. N=6 Spm. 1. Hvor mange semester hadde du fullført da du sluttet på studieprogram met du ble tatt opp til høsten 6? semester 1 semester semester semester semester semester Spm. 16. Hvor mange studiepoeng avla du, i det studieprogrammet du ble tatt opp til høsten 6, før du sluttet eller gikk ut i permisjon? Flere studiepo 11-1 eng 1 6.% 1.% 7.8% 6 11.%.% 18.8% % 19.7% % 1.1%

16 Tabell 18. Svarte studieprogrammet til forventningene og studiegjennomføring. N=189 Spm. 1. Svarte det studieprogramme t du ble tatt opp til høsten 6 til forventningene dine? Jeg hadde ingen forventning er Ja 6.% %.% 1.1% % 8.%.7% % 6.8% 1 6.7% 1.7% 17.1% 17.% 1.% %.% 1.% Delvis %.8% 7.% 1.8%.8% 7.8%.% 1.7% 1.7% 7.8% Nei 1 1.8% 1.% 6 6.% 9.8% 8.7% 1.1% 9.% 1.1% % 7.%

17 Tabell 19. Svarte studieprogrammet til forventningene og tidligere studieerfaring. N=189 Spm.. Hadde du studert før høsten 6 Ja Nei Spm. 1. Svarte det studieprogramm et du ble tatt opp til høsten 6 til forventningene dine? Jeg hadde ingen forventning er Ja 7 6.%.7%.% 7 6.% 9.1%.% % 6.8% 1 9.%.8%.% 6 1.% 18.% 1.8% 1.% Delvis 7 8.% 7.7% %.8% 7.8% Nei % 1.% 16.1% 1.1% 6.% 7 1.1% % 7.%.% 7.%

18 Tabell. Var studenten enig eller uenig i utsagnet: "Jeg var fornøyd med det faglige utbyttet av kontakten med de andre studentene. N=111 Spm. 7. Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn?: Jeg var fornøyd med det faglige utbyttet av kontakten med de andre studentene Helt uenig1.%.8% 1.8%.% 8.8% 1.8% % 1.7%.% % 7.1% 16.% % 1.% 1.8% % %.1% 9.% 1.%.% % %.% 1.%.% 18.% 1.7%.1% % 1.% 1.7% % 18 1.% 18 Helt enig %.%.7% 11.% 9.7% 7.7% 9.8%.%.% 9.8% %.8% 6.%.8%

19 Tabell 1. Deltakelse i fadderordningen og studiegjennomføring. N=111 Spm.. Deltok du i fadderordningen da du begynte på studieprogramme t høsten 6 eller senere (f. eks. etter en permisjon)? Husker ikke Ja 1.% 6 8.% 1 1.%.% 1 18.% 1 7.8% 1.% 8.7% 1.8% 1.8% %.% % 11.1%.% 6 Nei %.8% 6.7%.% 7.% 17.% 8 11.% 7.% %.% 6.8%.% Tabell. Opprettholdelse av kontakt med faddergruppen og studiegjennomføring. N=677 Spm.. Holdt du kontakten med noen fra faddergruppen din utover i studiet? Ja, med flere %.%.8% 6 1.% 9.%.% 9.8% 8.7% 6 Ja, med noen 1 19.% %.%.% 1.1% 18.% % Nei % % 6.% 1.1% 8.7% 1.%.1% % 18.8% 8.% 18.8%

20 Tabell. Nettverk av venner på og eller utenfor campus. N=117 Spm.. Hadde du et nettverk av venner på eller utenfor campus? 1.%.% 66.7%.%.%.1%.%.% Ja, på campus % 8.%.% 6.% 8.8%.8% 6.% 1.8% 1 6.% Ja, utenfor campus 97 7.% 9 1.% % 6.1% 8.1%.% 8.% 9.%.% Ja, både på og utenfor campus % % 6 6.%.% 9.% 1.% Nei, jeg tilhørte ikke noe nettverk 1.8% 76.% 17 1.% 18.1%.% 1.% 6.7% 1.% %.1%.% 6.8%.1%.%

21 Tabell. Betydningen av kontakten med medstudenter for studieløpet og studiegjennomføring. N=11 Spm. 9. Hvilken betydning har/hadde kontakten med følgende for ditt studieløp?: Medstudenter Ingen formening.% 1.% 17.% 1.%.7% 86.%.1% 7.7% % 1.% Svært negativ betydning % 1.%.% 1.1% 1.% % 6.% 1.% 1.%.% % 1.7%.% 8.% 1.% 1.% 11.%.%.1% 11.% % 1.7% 19.% 18.1% 17.7% 18.% 9.7% 18.% %.1% 6.1%.1%.8% 16.% 11.%.%.% Svært positiv betydning % 1 8.8% 18.% 8.1% 16.1%.8% 6.1% 8.1% %.% 6.1%.%

22 Tabell. Var studenten enig eller uenig i utsagnet: " Jeg var tilfreds med det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet" og studiegjennomføring. N=111 Spm. 7. Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn?: Jeg var tilfreds med det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet Helt uenig1 6.7%.1% 6.% % 1.7%.7% 9.1% 1.%.7% 8.8% 16 9.% 9.% 19 1.% 19.%.% 17.%.8% 7 17.% % 1.7%.8% 1.7% 11.% 7.1% %.7% 7.% % 19.% 1.%.% 19.% % 1.%.1% % 1 17.% 9.%.7%.1% 17.% Helt enig % % 11.8% 1.% 6.8%.7% 1.% %.7% 6.%.7%

23 Tabell 6. Kontakt med vitenskapelig ansatte og studentstatus. N=1119 Spm. 8. I hvilken grad har/hadde du kontakt med følgende? : Vitenskaplig ansatte Ingen grad1 8 1.% 16.% % 1 8.% 11.8% 7.1%.1% %.1%.7% 7.% 1.8% 7 1.7%.% % 6.8%.7% 18.% %.% %.7% 18.% % 1.8% 7.%.% 1.8% % %.7%.% Svært stor grad % 16.7% 1.%.8% 1.%.% %.1%.% 6.%.1%.%

Studieløp og mobilitet en undersøkelse blant bachelorstudenter ved Universitetet i Oslo

Studieløp og mobilitet en undersøkelse blant bachelorstudenter ved Universitetet i Oslo - 2011 Studieløp og mobilitet en undersøkelse blant bachelorstudenter ved Universitetet i Oslo RAPPORT I Universitetet i Oslo Studieavdelingen Helge Sigurd Hansen Heidi Christophersen 9. juni 2011 1 Innhold

Detaljer

Rapport fra «Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie» Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie

Rapport fra «Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie» Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie Rapport fra «Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie» Innhentede svar pr. 30. juli 2013 12.59 leverte svar: 62 påbegynte svar: 0 invitasjoner sendt: 335 svarprosent 18,5 % * er obligatoriske

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Februar 2014 Alle programstudenter var invitert. Antall svar: 34 Besvarelser fordelt på kull Høsten 2008 1 Høsten 2009 2 Høsten 2010 1 Høsten

Detaljer

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Februar 2013 Antall svar: 32 (alle programstudenter invitert) Besvarelser fordelt på kull Høsten 2009 1 3.1 % Høsten 2010 9 28.1 % Høsten

Detaljer

På hvilken bakgrunn søkte du deg til bachelorprogrammet i samfunnsgeografi? *

På hvilken bakgrunn søkte du deg til bachelorprogrammet i samfunnsgeografi? * Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2017/2018» Innhentede svar pr. 12. juni 2018 16:15 Leverte svar: 41 Påbegynte svar: 0 Antall invitasjoner sendt: 0 Uten fritekstsvar Kulltilhørighet

Detaljer

Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2018/2019 Rapport - Nettskjema. Svar Antall Prosent. Svar Antall Prosent

Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2018/2019 Rapport - Nettskjema. Svar Antall Prosent. Svar Antall Prosent Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2018/2019» Innhentede svar pr. 2. mai 2019 14:22 Leverte svar: 34 Påbegynte svar: 0 Antall invitasjoner sendt: 0 Uten fritekstsvar Kulltilhørighet

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Februar 2015 Alle programstudenter var invitert. Antall svar: 47 1) Generelle spørsmål Besvarelser fordelt på kull Høsten 2014 15 31.9 %

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014»

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapporten er basert på 16 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 11%. Besvarelsene

Detaljer

Læringsmiljøundersøkelsen 2011 UiT. Grafikkrapport Studieprogram ST-PSYK Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet

Læringsmiljøundersøkelsen 2011 UiT. Grafikkrapport Studieprogram ST-PSYK Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet Læringsmiljøundersøkelsen 20 UiT Grafikkrapport Studieprogram ST-PSYK Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet Indeks Om undersøkelsen 3 2 Status for studieforløpet 4 3 Tidsbruk 9

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: PMR Dato: 06.03.2017 8 Deres ref.: Vår ref.: 2018/1541 Tiltak for å øke gjennomstrømming på Masterstudiet i rettsvitenskap Fakultetsstyret ble i desember

Detaljer

Det er også andre sammenhenger, som en tendens til mer negative svar fra de eldste studentene.

Det er også andre sammenhenger, som en tendens til mer negative svar fra de eldste studentene. Læringsmiljøundersøkelsen 2012. Hovedfunn Om undersøkelsen Læringsmiljø er alt som virker inn på studentenes mulighet til å tilegne seg kunnskap og gjennomføre studieløpet, herunder fysisk og psykisk helse,

Detaljer

Læringsmiljøundersøkelsen 2011 UiT. Grafikkrapport Studieprogram M-PSY Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet

Læringsmiljøundersøkelsen 2011 UiT. Grafikkrapport Studieprogram M-PSY Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet Læringsmiljøundersøkelsen 1 UiT Grafikkrapport Studieprogram M-PSY Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet Indeks 1 Om undersøkelsen 3 2 Status for studieforløpet 4 3 Tidsbruk 9

Detaljer

Læringsmiljøundersøkelsen 2011 UiT. Grafikkrapport Studieprogram PSYKPRO Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet

Læringsmiljøundersøkelsen 2011 UiT. Grafikkrapport Studieprogram PSYKPRO Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet Læringsmiljøundersøkelsen 211 UiT Grafikkrapport Studieprogram PSYKPRO Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet Indeks 1 Om undersøkelsen 3 2 Status for studieforløpet 4 3 Tidsbruk

Detaljer

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 Rapporten er basert på 14 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot svarprosenten på 28. Besvarelsene er anonymisert og

Detaljer

EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013

EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 Rapporten er basert på 17 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 17,5. Besvarelsene er anonymisert

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: PMR Dato: 04.12.2017 Deres ref.: V ref.: Tiltak for å øke gjennomstrømming Finansieringsmodellen for universitetet er endret med virkning fra og med 2018,

Detaljer

Kjønn? Alder? Hvor lenge har du studert før inneværende semester?

Kjønn? Alder? Hvor lenge har du studert før inneværende semester? Kjønn? Mann % Kvinne % Alder? % % Under 9 år - år 9% - år 9% - år % - år 9% 8-9 år Over år % % Hvor lenge har du studert før inneværende semester? Dette er mitt første semester % semester 9% - semester

Detaljer

PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI. Kandidatundersøkelsen 2018 Svarprosent: 39% Antall besvarelser: 136 Programrapport

PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI. Kandidatundersøkelsen 2018 Svarprosent: 39% Antall besvarelser: 136 Programrapport PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI Kandidatundersøkelsen 28 Svarprosent: 9% Antall besvarelser: 6 Programrapport OM UNDERSØKELSEN Kandidatundersøkelsen Høsten 28 gjennomførte Universitetet i Oslo (UiO) en kandidatundersøkelse

Detaljer

CAND.THEOL.-STUDIET (6-ÅRIG LØP) Kandidatundersøkelsen 2018 Svarprosent: 46% Antall besvarelser: 18 Programrapport

CAND.THEOL.-STUDIET (6-ÅRIG LØP) Kandidatundersøkelsen 2018 Svarprosent: 46% Antall besvarelser: 18 Programrapport CAND.THEOL.-STUDIET (6-ÅRIG LØP) Kandidatundersøkelsen 218 Svarprosent: 4 Antall besvarelser: 18 Programrapport OM UNDERSØKELSEN Kandidatundersøkelsen Høsten 218 gjennomførte Universitetet i Oslo (UiO)

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Kjønn? Respondenter. Alder? Respondenter

Kjønn? Respondenter. Alder? Respondenter Kjønn? Mann % Kvinne % % % Alder? Under år - år % - år % - år % 6 - år - år Over år % % % Hvor lenge har du studert før inneværende semester? Dette er mitt første semester semester 6 - semester % - semester

Detaljer

PSYKOLOGI(MASTER) Kandidatundersøkelsen 2018 Svarprosent: 47% Antall besvarelser: 99 Programrapport

PSYKOLOGI(MASTER) Kandidatundersøkelsen 2018 Svarprosent: 47% Antall besvarelser: 99 Programrapport PSYKOLOGI(MASTER) Kandidatundersøkelsen 8 Svarprosent: 7% Antall besvarelser: 99 Programrapport OM UNDERSØKELSEN Kandidatundersøkelsen Høsten 8 gjennomførte Universitetet i Oslo (UiO) en kandidatundersøkelse

Detaljer

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014 EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014 Rapporten er basert på 19 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot svarprosenten på 43. Besvarelsene er anonymisert og

Detaljer

Avtale for mastergradsstudiet

Avtale for mastergradsstudiet Avtale for toårig mastergradsstudium ved Institutt for geovitenskap revidert september 2012 Avtalen er basert på Grads- og studiereglement for UiB og på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Rapport fra «Underveisevaluering av masterprogrammet i historie» Underveisevaluering av masterprogrammet i historie

Rapport fra «Underveisevaluering av masterprogrammet i historie» Underveisevaluering av masterprogrammet i historie Rapport fra «Underveisevaluering av masterprogrammet i historie» Innhentede svar leverte svar: 62 påbegynte svar: 0 invitasjoner sendt: 164 Svarprosent: 38 % * er obligatoriske spørsmål Uten fritekstsvar:

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Masterprogram i barnevern, del- og heltid.

Navn studieprogram/retning: Masterprogram i barnevern, del- og heltid. Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014»

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapporten er basert på 16 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 11%. Besvarelsene

Detaljer

https://nettskjema.uio.no/user/form/submission/report.html?id=82856

https://nettskjema.uio.no/user/form/submission/report.html?id=82856 Evaluering av bachelorprogrammet i sosiologi vår 2017 Rapport - Nettskjema https://nettskjema.uio.no/user/form/submission/report.html?id=82856 Page 1 of 9 07.06.2017 Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

Evaluering av emnet PED2202 Barn og Ungdom: Oppvekst og opplæring våren 2019

Evaluering av emnet PED2202 Barn og Ungdom: Oppvekst og opplæring våren 2019 Evaluering av emnet PED2202 Barn og Ungdom: Oppvekst og opplæring våren 2019 Kristinn Hegna, Victoria de Leon Born og Kenneth Silseth Oppsummering Alt i alt er studentene forholdsvis fornøyde med både

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi 2006

Programevaluering av bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi 2006 Programevaluering av bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi 2006 Programevalueringen er i hovedsak basert på undersøkelsen som er gjennomført våren 2006 blant studenter som fikk opptak på programmet høsten

Detaljer

Studiekvalitetsrapport for samfunnsgeografiprogrammene

Studiekvalitetsrapport for samfunnsgeografiprogrammene Studiekvalitetsrapport for 2010 - samfunnsgeografiprogrammene 1. INNTAKSKVALITET Med inntakskvalitet siktes det til studentens forkunnskaper og forutsetninger når de begynner på et studium ved UiO. Ramme

Detaljer

Læringsmiljøundersøkelsen Universitetet i Tromsø

Læringsmiljøundersøkelsen Universitetet i Tromsø Læringsmiljøundersøkelsen 2011 Universitetet i Tromsø Innhold Læringsmiljøundersøkelsen 2011 Universitetet i Tromsø 1. Bakgrunn, metode og gjennomføring 3 2. Oppsummering og hovedfunn 8 3. Status for studieforløpet

Detaljer

Vedlikehold av utdanningsplaner

Vedlikehold av utdanningsplaner Vedlikehold av utdanningsplaner Innhold 1. Hva er en utdanningsplan?... 2 2. Utdanningsplanens gyldighet... 2 3. Vedlikehold av utdanningsplanen kontrollrutiner... 3 4. Progresjonssamtale... 3 5. Studierettsperiode...

Detaljer

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB 1 of 6 Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB UiB ønsker å kartlegge omfanget av gjennomføring ved institusjonen. Denne spørreundersøkelsen skal hjelpe å finne svar på hva UiB som utdanningsinstitusjon

Detaljer

Informasjonsmøte Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap

Informasjonsmøte Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap Informasjonsmøte Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap Universitetet i Oslo (UiO) Humanistisk fakultet (HF) Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) Studieprogram:

Detaljer

Velkommen til Kinesisk med Kina-studier!

Velkommen til Kinesisk med Kina-studier! Velkommen til Kinesisk med Kina-studier! https://youtu.be/kzoajjpw0fi Hva er program for Asia- og Midtøsten-studier? 8 studieretninger på bachelornivå: India-studier med hindi India-studier med sanskrit

Detaljer

Avtale for mastergradsstudiet

Avtale for mastergradsstudiet Avtale for toårig mastergradsstudium ved Avtalen er basert på Grads- og studiereglement for UiB og på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Del I: Generelle

Detaljer

Studenter i faresonen for å slutte (A6).

Studenter i faresonen for å slutte (A6). Kompetansenettverket for studenters suksess i høyere utdanning. Årskonferansen i Bergen 11 12. Desember 2017. Studenter i faresonen for å slutte (A6). Helge Sigurd Hansen Hvorfor økt interesse for temaet?

Detaljer

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Norway

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Norway ZA4986 Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 260 STUDENTS AND HIGHER EDUCATION REFORM Ditt lokale intervjuernummer Postnummer (zipcode)

Detaljer

1 of 14 21.02.2013 10:57

1 of 14 21.02.2013 10:57 SN-sak 04/2013 1 of 14 21.02.2013 10:57 Vedlegg 1. Utkast til spørreundersøkelse. Frafall og gjennomføringsundersøkelse Hei. I vårt system har vi registrert at du begynte på bachelor i [studieprogram]

Detaljer

Studentundersøkelsene er blitt gjennomført som spørreundersøkelse på ITL, og deltakelsen har vært anonym. Svarfrist for undersøkelsen var

Studentundersøkelsene er blitt gjennomført som spørreundersøkelse på ITL, og deltakelsen har vært anonym. Svarfrist for undersøkelsen var Studentevaluering Delrapport PPU heltid, kull V-H Følgende dokument inneholder andre delrapport fra studentundersøkelsene som gjennomføres på Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) på studentkullet V-H, og

Detaljer

Orienteringsmøte for profesjonsprogrammet i psykologi. 8. januar 2019

Orienteringsmøte for profesjonsprogrammet i psykologi. 8. januar 2019 Orienteringsmøte for profesjonsprogrammet i psykologi 8. januar 2019 Les dette hjemme: sv.uio.no/lesmeg Nettsiden gir deg oversikt over hvor du finner informasjon på vårt fakultet. Som student forplikter

Detaljer

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2011/2012

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2011/2012 1. Bakgrunn Rapporten er basert på 35 innleverte skjemaer, mot 22 innleverte skjemaer da evalueringen ble gjennomført på samme tidspunkt i fjor. 17 av respondentene (48,6%) begynte på programmet høsten

Detaljer

Utdanningsmelding 2015

Utdanningsmelding 2015 Utdanningsmelding 2015 Bachelorprogrammet i molekylærbiologi Vi kan lese av tabellen under holder frafallsandelen seg noenlunde stabil fra år til år. Per dags dato er det 107 aktive studenter på programmet.

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

Rapport fra programevaluering av masterprogrammet i sosiologi 2017/2018

Rapport fra programevaluering av masterprogrammet i sosiologi 2017/2018 Rapport fra programevaluering av masterprogrammet i sosiologi 2017/2018 Antall invitasjoner sendt: 95 Antall studenter som svarte på evalueringen: 25 Svarprosent: 26,3 % Metode: Spørreundersøkelsen ble

Detaljer

Velkommen til Program for historie ved Universitetet i Oslo. Studiekonsulent Monika Birkeland

Velkommen til Program for historie ved Universitetet i Oslo. Studiekonsulent Monika Birkeland Velkommen til Program for historie ved Universitetet i Oslo Studiekonsulent Monika Birkeland Program for dagen Studiekonsulenten informerer om studieprogrammet og gir praktisk informasjon Smakebitsforelesninger

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:52 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Studiestartundersøkelse Hovedrapport

Studiestartundersøkelse Hovedrapport Studiestartundersøkelse 2017 Hovedrapport 13.11. 2017 Innhold Om undersøkelsen... 3 Sammendrag... 4 Tema: Informasjon om høgskolen... 8 1. Hvor fikk du informasjon om Høgskolen i Innlandet da du søkte?...

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Årsrapport fra programsensor

Årsrapport fra programsensor Årsrapport fra programsensor Navn: Carsten Helgesen Programsensor ved fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet studieprogram/fagområde: BASV-IKT Bachelorprogrammet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

Studieplan 2004/2005

Studieplan 2004/2005 Studieplan 2004/2005 210392 Bachelor i fjernsynsregi (kull 2004/2007) Utdanningen sikter mot studenter som vil kvalifisere seg for programskaping for fjernsyn. Utdanningen i fjernsynsregi kvalifiserer

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Historie bachelor Undersøkelse gjort våren 2009 Bakgrunn 76 svarte på undersøkelsen. (76 respondenter). 36,8 % er 19-21 år, og 32,9 % er 22-25 år. 60,8 % av

Detaljer

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Årsstudium Det humanistiske fakultet (HF) tilbyr årsstudium i engelsk fransk tysk spansk språk og latinamerikastudium nordisk norsk

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning heltid 23 svar i 2018

Praktisk-pedagogisk utdanning heltid 23 svar i 2018 Høgskolen i Innlandet - Studiestartundersøkelsen 2018 Studieprogramrapport PPUEH Praktisk-pedagogisk utdanning heltid 23 svar i 2018 24 svar i 2017 Studiestartundersøkelsen i Høgskolen i Innlandet i 2018

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:26 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SOSIOLOGI 2010/ Oppstart høsten 2010 (kun for studenter som begynte høsten 2010)

EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SOSIOLOGI 2010/ Oppstart høsten 2010 (kun for studenter som begynte høsten 2010) Rapporten er basert på 45 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 13,8. Besvarelsene er anonymisert og det er ikke mulig for administrasjonen eller andre

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017 9. NOVEMBER 2017 Studiestartundersøkelsen 2017 Om undersøkelsen Undersøkelsen utføres årlig av Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK), for å evaluere tiltak og studentenes opplevelse i forbindelse

Detaljer

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i fjernsyns- og multimedieproduksjon Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Gjennom studiet i fjernsyns-

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE 2014

KANDIDATUNDERSØKELSE 2014 for pedagogikk Antall besvarelser: 14 Svarprosent: 42% KANDIDATUNDERSØKELSE 2014 for pedagogikk DEL A: NÅVÆRENDE STILLING 01 Hva er din hovedaktivitet? Yrkesaktiv 71% 3 1 Student/skoleelev 14% 3 7 Arbeidssøkende

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:30 Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG)

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) 1 Kommentarer til studieinformasjon Studieinformasjonen for programmet på web (http://www.uio.no/studier/program/dig/

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Notat Til: Enhet for lederstøtte Dato: 15. mars 2019 Skisse til utviklingsavtale hovedutfordringer ved Det humanistiske fakultet Vi viser til tidligere bestilling og møte 28.

Detaljer

Avtale for mastergradsstudiet

Avtale for mastergradsstudiet Avtale for toårig mastergradsstudium ved Avtalen er basert på Grads- og studiereglement for UiB og på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Del I: Generelle

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE 2014

KANDIDATUNDERSØKELSE 2014 Antall besvarelser: 39 Svarprosent: 53% KANDIDATUNDERSØKELSE 14 DEL A: NÅVÆRENDE STILLING 1 Hva er din hovedaktivitet? Yrkesaktiv 56% -6 Student/skoleelev 8% 8 1 Arbeidssøkende 8% 1 1 Hjemmearbeidende

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

ENGELSK ÅRSENHET OG BACHELOR. Informasjonsmøte 2019

ENGELSK ÅRSENHET OG BACHELOR. Informasjonsmøte 2019 ENGELSK ÅRSENHET OG BACHELOR Informasjonsmøte 2019 VELKOMMEN TIL Universitetet i Oslo (UiO) Humanistisk Fakultet (HF) Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) Engelsk årsenhet

Detaljer

Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan

Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Revidert juni 2014 Tittel Bokmål: Mastergradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Mastergradsprogram i religionsvitskap

Detaljer

Studiestartundersøkelse Hovedrapport

Studiestartundersøkelse Hovedrapport Studiestartundersøkelse 2018 Hovedrapport 24.10. 2018 Innhold Om undersøkelsen... 3 Sammendrag... 5 Tema: Informasjon om høgskolen... 9 1. Hvor fikk du informasjon om Høgskolen i Innlandet da du søkte?...

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Utfyllende regler til NTNUs studieforskrift SU-fakultetet

Utfyllende regler til NTNUs studieforskrift SU-fakultetet Utfyllende regler til Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet fastsatt 8. desember 2015 (heretter kalt forskriften ), gjeldende for studier ved Fakultet for samfunns- og

Detaljer

Velkommen til Program for historie ved Universitetet i Oslo. Programleder Odd Arvid Storsveen og studiekonsulent Monika Birkeland

Velkommen til Program for historie ved Universitetet i Oslo. Programleder Odd Arvid Storsveen og studiekonsulent Monika Birkeland Velkommen til Program for historie ved Universitetet i Oslo Programleder Odd Arvid Storsveen og studiekonsulent Monika Birkeland Program for dagen 10:15-10:50 Plenumssesjon: Informasjonsmøte og inndeling

Detaljer

Studieveiledningens rolle: oppfølging av studenter ved Universitetet i Bergen

Studieveiledningens rolle: oppfølging av studenter ved Universitetet i Bergen Studieveiledningens rolle: oppfølging av studenter ved Universitetet i Bergen Ingvild Greve, underdirektør ved Utdanningsavdelingen Ronald Worley, studiesjef ved Det humanistiske fakultet Et tilbakeblikk

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer

Samfunnssikkerhet - masterstudium

Samfunnssikkerhet - masterstudium Studieprogram M-SAMSIK, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:25 Samfunnssikkerhet - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i Samfunnssikkerhet Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

B1FOA+BATA Folkehelsearbeid og tannpleie 24 svar

B1FOA+BATA Folkehelsearbeid og tannpleie 24 svar Høgskolen i Innlandet - Studiestartundersøkelsen 2018 Rapport med samling av flere studieprogram B1FOA+BATA Folkehelsearbeid og tannpleie 24 svar Studiestartundersøkelsen i Høgskolen i Innlandet i 2018

Detaljer

- Notat 1 Innpassing, overlapp og studiepoengreduksjon (side 2) - Notat 2 Innpassing av emner fra fagfelt som hører til andre institutt (side 3-6)

- Notat 1 Innpassing, overlapp og studiepoengreduksjon (side 2) - Notat 2 Innpassing av emner fra fagfelt som hører til andre institutt (side 3-6) Studiestyresak: 18/3 Saksnr.: 2018/2373 Møte: 14. februar 2018 BEHANDLING AV INNPASSINGSSAKER - DRØFTINGSSAK Studieseksjonen legger frem to notater til drøfting som omhandler faglig vurdering og saksbehandling

Detaljer

Velkommen til historie! Studieåret

Velkommen til historie! Studieåret Velkommen til historie! Studieåret 2019-2020 Åpningsmøte for historie H 2019 Odd Arvid Storsveen, programleder for historieprogrammet, informerer om faget, programmet, oppbygging av grad og enhet, studiepoeng

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i arktisk friluftsliv

STUDIEPLAN. Bachelor i arktisk friluftsliv STUDIEPLAN Bachelor i arktisk friluftsliv 180 studiepoeng, heltid Alta og Svalbard Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Studiets norske navn er Bachelor i arktisk friluftsliv,

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett Alta, Narvik, Storslett

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett Alta, Narvik, Storslett STUDIEPLAN Bachelor i idrett Alta, Narvik, Storslett 2019-2022 180 studiepoeng, heltid Det helsevitenskapelige fakultet Idrettshøgskolen Sist revidert 15.12.18 Si i Navn på studieprogram Bachelor i idrett,

Detaljer

SOS201. Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen

SOS201. Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen SOS201 Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering av Hanne Widnes Gravermoen Sosiologisk institutt våren 2012 Innledning... 3 Beskrivelse av emnet... 3 Beskrivelse av studentmassen...

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi 1 Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi Programleder professor Grete Botten og studiekonsulent Birthe Neset Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall Renatesenteret Realfagbygget 7491 Trondheim Deres ref Vår ref Dato 2008/9203 2008/8644 1.10.2009 Sluttrapport fra prosjektet MATRISE MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet Rekruttering

Detaljer

Masterprogrammet i voksnes læring

Masterprogrammet i voksnes læring 1 Velkommen til orienteringsmøte for Masterprogrammet i voksnes læring Elin Steen Studieveileder (fakultet) Berit Rau Studiekonsulent (institutt) 2 FAKTA Organisasjon STYRET REKTOR FAKULTETENE ARKITEKTUR

Detaljer

Studentrepresentanter, vara: Jin Sigve Mæland, Mikkel Andreas Eriksen

Studentrepresentanter, vara: Jin Sigve Mæland, Mikkel Andreas Eriksen UNIVERSITETET I BERGEN, UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Protokoll møte i Utdanningsutvalget Møte 4 2014 Tidspunkt: 16. mai 2014, Kl. 09.00 12.00 Møtested: Muséplass 1, kollegierommet Tilstede: Viserektor

Detaljer