ENERGIEVALUERING ÅRVOLL FLERIDRETTSHALL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENERGIEVALUERING ÅRVOLL FLERIDRETTSHALL"

Transkript

1 UNDERVISNINGSBYGG ENERGIEVALUERING ÅRVOLL FLERIDRETTSHALL ADRESSE COWI AS Karvesvingen Oslo TLF WWW cowi.no PREMISSNOTAT OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Utsending til høring hos UBF KAFY AKAM Revidering etter tilbakemelding fra UBF. Legger til grunn DX-kjøling. KAFY AKAM For tverrfaglig kontroll KAFY Oppdaterte luftmengder og vindusarealer KAFY Utsendelse anbudsdokumenter KAFY Utsendelse anbudsdokumenter (Gulvvarme lagt til grunn) KAFY

2 2/12 ENERGIEVALUERING ÅRVOLL FLERBRUKSHALL INNHOLD 1 Innledning 3 2 Kriterier for Passivhusstandard Overordnede kriterier for energiytelse for Passivhus Minstekrav til komponenter Standardiserte inndata Krav til inneklima 5 3 Beskrivelse av simuleringsmodell Metode Bygningsbeskrivelse Inndata bygning Glasskvalitet og solavskjerming Inndata tekniske anlegg Energiforsyning 8 4 Passivhusevaluering 9 5 TEK 10 evaluering 10 6 Konklusjon 11 7 Anbefaling 12

3 ENERGIEVALUERING ÅRVOLL FLERBRUKSHALL 3/12 1 Innledning Dette notatet inneholder passivhusevaluering og TEK10 evaluering av Årvoll Flerbrukshall. Hensikten er å avdekke og beskrive hvilke tiltak som må til for å nå målsetningen om Passivhusnivå. Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK10) ligger til grunn for TEK10 evalueringen. Her legges TEK10 fra 2010 til grunn for evalueringen. 2 Kriterier for Passivhusstandard NS 3701 Passivhusstandard for yrkesbygg er gjeldende kriterier for Passivhus. Denne trådde i kraft Overordnede kriterier for energiytelse for Passivhus Tabellen under angir overordnede kriterier for Passivhus i kategorien Idrettsbygg: Overordnede krav Oppvarming Kjøling Belysning Bygnignskategori Varmetapstall H (W/m 2 K) Oppvarmingsbehov (kwh/m 2 år) Kjølebehov (kwh/m 2 år) LENI (kwh/m 2 år) Gj.snittlig effektbehov i driftstiden W/m 2 Idrettsbygg 0,45 20,1 6 14,5 5,5 Varmetapstall, H" er transmisjons- og infiltrasjonsvarmetap (tap til det fri, uoppvarmede soner, mot grunn og infiltrasjon) og skal beregnes etter NS LENI, beregnet årlig spesifikt energibehov til belysning, skal dokumenteres etter NS-EN Krav til energiforsyning må være i henhold til byggteknisk forskrift (TEK10).

4 4/12 ENERGIEVALUERING ÅRVOLL FLERBRUKSHALL 2.2 Minstekrav til komponenter NS 3701 angir minstekrav til bygningsdeler, komponenter, systemer og lekkasjetall. Oppfyllelse av minstekravene er ikke alene nok til å oppfylle Passivhusnivå, da det er de overordnede kriteriene må nås. Minstekravene til bygningsdeler, komponenter, systemer og lekkasjetall er listet i tabellen under: Egenskap Verdi U-verdi vindu*, W/(m 2 K) 0,80 U-verdi dør, W/(m 2 K) 0,80 Ψ Normalisert kuldebroverdi, Ψ, W/(m 2 K) 0,03 Virkningsgrad varmegjenvinner**, ηt 80 % SFP-faktor ventilasjonsanlegg, kw/(m 3 /s) 1,5 Lekkasjetall ved 50 Pa, n50 0,60 h -1 Minst 60% av installert effekt til Dynamisk dagslys- og konstantlysstyring Belysning belysning underlagt styringssytemet Minst en styringssone per rom eller en Dynamisk behovsstyring ved tilstedeværelse styringssone per 30 m² i større rom *Minstekravet gjelder som snitt for alle vinduer/vindusfelt i bygget. Skal et vindusprodukt kalles et Passivhusvindu, må det tilfredsstille kravet til 0,80 W/(m² K) i standardstørrelse (BxH: 1,23 x 1,48 m), og U-verdien må dokumenteres i henhold til NS **Gjennomsnittsverdi for alle varmegjenvinnere i bygget. Der varmegjenvinning medfører risiko for spredning av forurensing eller smitte, er minstekravet 80 % 2.3 Standardiserte inndata Ved evaluering mot Passivhusstandarden benyttes standardiserte inndata. Klimadata: Klimadata skal være representative for stedet der bygningen oppføres. Årsmiddeltemperaturen og dimensjonerende utetemperatur ved sommerforhold skal beregnes etter hhv. NS-EN ISO og NS-EN ISO Driftstid: Driftstid for ventilasjon, lys, utstyr, personer og varmtvann er som gitt i NS 3031 tillegg A (kl.07:00-19:00).

5 ENERGIEVALUERING ÅRVOLL FLERBRUKSHALL 5/12 Interne varmetilskudd: Interne varmetilskudd angis av NS 3701, basert på driftstider gitt i NS Byggkategori Belysning* Utstyr Personer Internvarme (snitt) Varmtvann Idrettsbygg 5,5 W/m² 1 W/m² 10 W/m² 4,9 W/m² 0 W/m² *inkl. bevegelsesstyring Luftmengder og interne varmetilskudd i NS 3701 er betydelig lavere enn de som det opereres med i tillegg A i NS 3031 (til bruk i kontrollberegninger mot forskriftskrav og energimerking). Ventilasjon Det skal benyttes luftmengder beregnet med standardisert personbelastning og reell materialbelastning, som angitt i tillegg A i NS 3071, forutsatt at dette ikke gir lavere luftmengder enn minste tillatte gjennomsnittlige luftmengder: Byggkategori Snitt luftmengde i driftstid Snitt luftmengde u. driftstid Driftstid Timer/dager/uker Idrettsbygg 6 m³/h/m² 1 m³/h/m² 12/5/44 Årvoll FBH 9,7 m³/h/m² 1 m³/h/m² 12/5/44 Eventuelle andre forurensinger og prosesser medtas ikke i beregning av luftmengdene. Det ekstremt viktig å holde forurensningsnivået på et minimum ved bruk av lavemitterende materialer. Behovsstyring er også essensielt for å holde ressursbruken til ventilasjon på et minimum. Det forutsettes nødvendig automatikk og utstyr for VAV. 2.4 Krav til inneklima Passivhusutførelse sikrer ikke automatisk tilfredsstillende inneklima. Følgende bemerkes: Luftkvalitet: Det bør dokumenteres at maksimalt CO 2-nivå ikke overskrider 1000 ppm i utsatte rom beregnet iht. veileder til TEK10. Termisk komfort sommer: Det bør dokumenteres at operativ temperatur ikke overskrider 26 ºC mer enn 50 timer i et normalår. Dette skal dokumenteres for utsatte/dimensjonerende rom ved dynamisk simulering. En slik simulering er gjort for Idrettshall, tribune og møterom 1 i rapporten Inneklimasimulering_Årvoll_flerbrukshall. 1 Idrettshall, tribune og møterom har henholdsvis rom nr , og

6 6/12 ENERGIEVALUERING ÅRVOLL FLERBRUKSHALL 3 Beskrivelse av simuleringsmodell 3.1 Metode Det utføres en evaluering mot Passivhusstandarden med inndata angitt i dette kapittel. Evaluering mot TEK10 legger til grunn faste verdier for driftstid, effekt og varmetilskudd for internlaster gitt i NS3031, Tillegg A. Effekt for belysning antas lik for passivhussimuleringen. I tillegg benyttes reelle luftmengder. Simuleringsverkøyet Simien v er benyttet i simuleringen. I simuleringen er bygget delt inn i to soner. Se beskrivelse i neste delkapittel. 3.2 Bygningsbeskrivelse Årvoll Flerbrukshall består av idrettshall, garderober/støtteareal og tribune. I simuleringen er bygget delt i to soner: Sone 1: Idrettshallen inkl. hele plan 2 (tribune og tekniske rom) Sone 2: Garderober og fellesarealer på plan 1 Bygget har en kompakt utforming og har vinduer mot nord-vest og noen mot sør-vest. Nordfasaden vender 22 grader mot vest. Det er lite skygge fra omkringliggende bygninger eller terreng. Plantegninger er mottatt fra ARK og er datert Inndata bygning Tabellen under viser bygningsdeler og installasjoner for flerbrukshallen benyttet i simuleringene, basert på dagens krav (TEK10) og Passivhusnivå. Tabell 1: Bygningsdeler og installasjoner. Bygningsdeler og installasjoner Krav Årvoll FBH U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,22 0,12 U-verdi tak [W/m²K] 0,18 0,08 U-verdi gulv [W/m²K] 0,18 0,05 U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K] 0,80 0,70 Normalisert kuldebroverdi [W/m²K] 0,03 0,03 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,24 0,03 Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [h -1 ] 0,6 0,6 Totalt varmetapstall 0,45 0,31 Solavskjerming av/på [-] -/< 0,15 0,40/0,05

7 ENERGIEVALUERING ÅRVOLL FLERBRUKSHALL 7/ Glasskvalitet og solavskjerming Det er antatt utvendig solavskjerming for glassarealet i møterom, samt tatt hensyn til bygningsutspring. Det antas at det ikke er behov for solavskjerming på plan 1, på grunn av orientering og at det ikke er sone for varig opphold i korridoren. For vinduer inkludert karm/ramme forutsettes U-verdi 0,7. Dette antas videre å være 3-lags glass med 2 energibelegg, tilsvarende g-verdi 0,40. For øvrig gjengis TEK Minstekrav: 1. Total solfaktor for glass/vindu og solavskjerming (g t) skal være mindre enn 0,15 på solbelastet fasade, med mindre det kan dokumenteres at bygningen ikke har kjølebehov. Solbelastet fasade er fasader orientert mellom nord-øst (45 ) og nord-vest (315 ). Evt. fravær av kjølebehov skal dokumenteres med standardiserte inndata i egen beregning. Det er vurdert behov for kjøling i notat, "Notat_inneklimasimulering_Årvoll" Versjon 01. Her fremkommer det at det vil bli et kjølebehov på tribune og møterom ved full belastning. Det er videre besluttet at det skal installeres DX-kjøling i ventilasjonsanlegg (Hall og 2.etg.) som følge av denne vurderingen (besluttet av UBF ). Dette ligger til grunn i evalueringen. 3.5 Inndata tekniske anlegg Det er planlagt 2 aggregater. Ett for hver av de to sonene. På grunn av avdekket kjølebehov i Innklimasimulering for Årvoll Flerbrukshall, antas det at aggregat for sone 1 har kjølebatteri med maks kapasitet på 40 W/m². Dette er kun en antagelse, og må avklares nærmere. Det henvises til nevnt inneklimasimulering og de forutsetninger som er satt der. Dersom disse endrer seg, kan kjølebehovet endres og det må gjøres en ny passivhusevaluering. Luftmengder for ventilasjon benyttet i beregningene er minste tillatte luftmengder til beregning fra Passivhusstandarden, som gjengitt i kap 2.3. Her er minste tillatte luftmengde lik 6 m³/hm², men på grunn av Undervisningsbyggs krav til luftmengder, økes denne til 9,7 m³/hm². Tilluftstemperatur, SFP og temp.virkningsgrad er som prosjektert. Se tabell under for forutsetningene som ligger til grunn.

8 8/12 ENERGIEVALUERING ÅRVOLL FLERBRUKSHALL Tabell 2: Inndata luftmengder i ventilasjonsanlegg for passivhusberegning. Inndata ventilasjonsanlegg - passivhusberegning Sone 1 Sone 2 Maks tilluft i driftstiden 9,7 m³/hm² 9,7 m³/hm² Tilluft utenfor driftstiden 1 m³/hm² 1 m³/hm² Tilluftstemperatur 17 C 19 C SFP 1,45 1,32 Temperaturvirkningsgrad 84 % 75 % I TEK10 evalueringen vil prosjektert luftmengde brukes, og tilluft utenfor driftstid settes til minstekravet i NS3031. Se tabell under: Tabell 3: Inndata luftmengder TEK10 evaluering. Inndata ventilasjonsanlegg TEK10 evaluering Sone 1 Sone 2 Maks tilluft i driftstiden 17,2 m³/hm² 16,2 m³/hm² Tilluft utenfor driftstiden 2 m³/hm² 2 m³/hm² 3.6 Energiforsyning Energiforsyningen ved Årvoll Flerbrukshall er fjernvarme og direktevirkende elektrisitet. Fjernvarmen dekker oppvarmingsbehov til ventilasjonsvarme, tappevann og store deler av romoppvarmingen. For romoppvarming gjelder følgende: Hallen oppvarmes av vannbåren gulvvarme. Dusj, WC, HCWC og dommergarderobe varmes opp av elektrisk gulvvarme. Resterende arealer for garderober og fellesarealer varmes opp av vannbåren varme (radiatorer og gulvvarme). For passivhusevaluering og TEK10-evaluering skal det legges til grunn en energidekningsgrad for hele bygget totalt. Hallen krever størsteparten av romoppvarmingsbehovet i bygget, siden ventilasjon vil dekke store deler av

9 ENERGIEVALUERING ÅRVOLL FLERBRUKSHALL 9/12 varmebehovet for de resterende sonene i evalueringene 2. Det antas derfor følgende energidekningsgrad for elektrisitet og fjernvarme: Energibehov Elektrisitet Fjernvarme Romoppvarming 10 % 90 % Tappevann 20 % 80 % Varmebatterier ventilasjon 0 % 100 % Energidekningsgradene er kun et grovt estimat, og må sees nærmere på i neste fase av prosjektet. 4 Passivhusevaluering Tabellene under viser resultatene fra Passivhusevaluering med forutsetninger angitt i kapittel 3. Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Beskrivelse Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller krav til energiytelse Bygningen tilfredsstiller minstekrav til enkeltkomponenter Luftmengdene tilfredsstiller minstekrav gitt i NS3701 (tabell A.2) Bygningen tilfredstiller alle krav til passivhus Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav Netto oppvarmingsbehov 19,4 kwh/m² 20,1 kwh/m² Netto kjølebehov 5,2 kwh/m² 6,0 kwh/m² Fonybarandel varmebehov (ikke direkte el. eller fossilt) 84 % 60 % Oljekjel som grunnlast Nei - Gjennomsnittlig effektbehov belysning 5,5 W/m² 5,5 W/m² Varmetapsbudsjett Beskrivelse Verdi Varmetapstall yttervegger 0,07 Varmetapstall tak 0,06 Varmetapstall gulv på grunn/mot det fri 0,03 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,02 Varmetapstall kuldebroer 0,03 Varmetapstall infiltrasjon 0,09 Totalt varmetapstall 0,29 Krav varmetapstall 0,45 2 Dette er bl.a. på grunn av at det ligger til grunn lave settpunkttemperaturer (19/17) som gir lite behov for romoppvarming. I virkeligheten vil oppvarmingsbehovet være større for garderobene.

10 10/12 ENERGIEVALUERING ÅRVOLL FLERBRUKSHALL Minstekrav enkeltkomponenter Beskrivelse Verdi Krav U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,12 0,22 U-verdi tak [W/m²K] 0,08 0,18 U-verdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K] 0,04 0,18 U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K] 0,73 0,80 Normalisert kuldebroverdi [W/m²K] 0,03 0,03 Årsmidlere temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner ventilasjon [%] Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kw/m³/s]: 1,42 1,50 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,02 0,24 Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time] 0,60 0,60 5 TEK 10 evaluering Det er brukt reell maks luftmengde på ventilasjon, men minste tillatte luftmengde i og utenfor driftstid er i henhold til NS Bygget oppfyller både energitiltak og energiramme, og alle minstekrav i TEK 10 (2010). Resultater av evalueringen Evaluering av Beskrivelse Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall) ihht (3) Energiramme Bygningen tilfredsstiller energirammen ihht Minstekrav Bygningen tilfredstiller minstekravene i 14-5 Luftmengder ventilasjon Luftmengdene tilfredsstiller minstekrav gitt i NS3031:2014 (tabell A.6) Energiforsyning Bygningen tilfredsstiller krav til energiforsyning i 14-7 Samlet evaluering Bygningen tilfredsstiller byggeforskriftenes energikrav Energiramme ( 14-4, samlet netto energibehov) Beskrivelse Verdi 1a Beregnet energibehov romoppvarming 18,5 kwh/m² 1b Beregnet energibehov ventilasjonsvarme (varmebatterier) 19,8 kwh/m² 2 Beregnet energibehov varmtvann (tappevann) 50,4 kwh/m² 3a Beregnet energibehov vifter 20,9 kwh/m² 3b Beregnet energibehov pumper 1,0 kwh/m² 4 Beregnet energibehov belysning 14,6 kwh/m² 5 Beregnet energibehov teknisk utstyr 2,7 kwh/m² 6a Beregnet energibehov romkjøling 0,0 kwh/m² 6b Beregnet energibehov ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 8,5 kwh/m² Totalt beregnet energibehov 136,3 kwh/m² Forskriftskrav netto energibehov 170,0 kwh/m² Energiforsyning ( 14-7) Beskrivelse Verdi Krav Andel av varmebehovet som dekkes av annet enn direkte el. og fossile brensler 87 % 60 % Oljekjel som grunnlast Nei Nei Minstekrav ( 14-5) Beskrivelse Verdi Krav U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,12 0,22 U-verdi tak [W/m²K] 0,08 0,18 U-verdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K] 0,04 0,18 U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K] 0,73 1,60 Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time] 0,60 3,00 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,02 0,24

11 ENERGIEVALUERING ÅRVOLL FLERBRUKSHALL 11/12 Bygget tilfredsstiller også nye TEK10 (2016). Resultatene fra denne tas ikke med her. 6 Konklusjon Bygget vil overoppfylle krav i TEK 10 (2010). Bygget vil tilfredsstille passivhusnivå med de forutsetningene som her er gitt, men med liten margin. Dersom det blir endringer i utforming eller forutsetninger for bygningskropp og tekniske anlegg vil dette kunne påvirke resultatet, og en ny vurdering må tas.

12 12/12 ENERGIEVALUERING ÅRVOLL FLERBRUKSHALL 7 Anbefaling Det er stor takhøyde og dermed store ytterflater i forhold til bruksareal. Det er også realitvt store luftmengder. Dette er en utfordring for å oppnå Passivhusnivå og må kompenseres for med svært lave U-verdier. Det kan være mulig å sette strengere krav til lufttetthet, men dette må da medtas i beskrivelse. Passivhusstandarden krever også at det utføres beregning av normalisert kuldebroverdi. Dette utføres av bygningsfysiker med detaljer fra arkitekt. For elektro blir det ekstra fokus på energieffektiv belysning og styringssystem for å unngå overtemperaturer/økt kjølebehov. Totalentreprenøren må utføre beregninger for å dokumentere LENI-tall. Nattkjøling anbefales for å unngå høye temperaturer om sommeren. Kjøleeffekten må ikke overskride 6,0 W/m² for å oppnå passivhusstandard, og dette må etterfølges i videre prosjektering.

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning.

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning. VEDLEGG 1.10 KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3(1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang TITTEL Gjerderudvegen 10 Energiberegning TEK 10 og lavenergi etter NS 3701 REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3(1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller ikke omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE INNHOLD. 1 Innledning Bygget generelt Forutsetninger 2

ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE INNHOLD. 1 Innledning Bygget generelt Forutsetninger 2 MALVIK KOMMUNE ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no - FORPROSJEKT INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bygget

Detaljer

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Marthe Bihli DATO S-35 Strateginotat passivhus Vedlagt passivhusberegning. Dette som et resultat

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Resultater av evalueringen Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Energiytelse Bygningen tilfredsstiller krav til energiytelse Minstekrav Bygningen

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av

jrg SIM IEN dap,1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Beskrivelse Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16 NOTAT Oppdrag 1350002287 Kunde Peab AS Notat nr. H-not-001 Dato 2014/03/19 Til Fra Kopi Kåre I. Martinsen / Peab AS Margrete Wik Bårdsen / Rambøll Norge AS Kristofer Akre Aarnes / Rambøll Norge AS Energiberegning

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: TOBB Nye Boliger ENERGIBEREGNINGER PRAKTISKE EKSEMPLER Metoder Seksjoner, soning og bygningskategorier Arealberegninger Oppbygging energiberegning i simien

Detaljer

Energivurdering av Marienlyst skole

Energivurdering av Marienlyst skole Energivurdering av Marienlyst skole Sammendrag/konklusjon De foreløpige energiberegningene for Marienlyst skole viser at bygningen tilfredsstiller energikravene til passivhus i NS 3701:2012 gitt forutsetningene

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen Skanska Teknikk - Miljøavdelingen 1/12 Rapport Prosjekt : Veitvet Skole og Flerbrukshall Tema: Energistrategi Rådgiver, Miljøriktig Bygging Niels Lassen Kontrollert av: Henning Fjeldheim Prosjektkontakt

Detaljer

Bodø Brannstasjon ENERGIBEREGNING. Eirik Skogvold Sletten AS

Bodø Brannstasjon ENERGIBEREGNING. Eirik Skogvold Sletten AS 2013 ENERGIBEREGNING Eirik Skogvold Sletten AS 2013-04-09 Innholdsfortegnelse 1. Konklusjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. 14-3 Energitiltak TEK10... 4 3. 14-4 Energiramme TEK10... 6 5. 14-5 Minstekrav

Detaljer

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD Forutsetninger - Bygningskategori: Sykehjem - Energiforsyning: Fjernvarme(dekker 100 % av all oppvarming) og

Detaljer

Riska Boas tilbygg RAPPORT. Sandnes kommune. Evaluering av bygningens energiytelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Riska Boas tilbygg RAPPORT. Sandnes kommune. Evaluering av bygningens energiytelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Riska Boas tilbygg OPPDRAGSGIVER Sandnes kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. mars 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 217010 RIEn RAP 01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

Forskriftskrav til energieffektivitet og energiforsyning i TEK10

Forskriftskrav til energieffektivitet og energiforsyning i TEK10 Til: PG Fra: Norconsult AS v/ Dennis Joseph Dato/rev.: 2014-11-24 TRØGSTADSKOLENE VURDERING AV ENERGIEFFEKTIVITET Bakgrunn Norconsult AS har på oppdrag fra Trøgstad Kommune utført energisimuleringer av

Detaljer

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER.

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Siv.ing Arve Bjørnli MAJ 203 SIDE Grunnlag fra forskrifter: TEK 0 og kravene til bygninger: Kapittel 4. Energi I. Innledende bestemmelser om energi

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE?

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE? NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE? NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

1. Generelt Boligblokk BB1-BB4 på Skadberg Felt A er evaluert mot TEK 10 og kriterier for lavenergistandard klasse 1.

1. Generelt Boligblokk BB1-BB4 på Skadberg Felt A er evaluert mot TEK 10 og kriterier for lavenergistandard klasse 1. Skadberg Felt A, blokk B1 Energiberegning MULTICONSULT 1. Generelt Boligblokk BB1-BB4 på Skadberg Felt A er evaluert mot TEK 10 og kriterier for lavenergistandard klasse 1. 1.1 Generelt om beregningene

Detaljer

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å:

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å: Til: Fra: Oslo Byggeadministrasjon AS v/egil Naumann Norconsult AS v/filip Adrian Sørensen Dato: 2012-11-06 Persveien 26 og 28 - Energiberegninger Bakgrunn Norconsult har utført foreløpige energiberegninger

Detaljer

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD NOTAT Oppdrag 5120076 Kunde Notat nr. 001 Til Øygarden kommune Jan Vidar Monsen ToreWiger Fra Kopi Kari Dahle Haukland Helge Gaarder TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD Dato 2012-06-25 Det er utført en

Detaljer

Sandnes brannstasjon RAPPORT. Sandnes Eiendomsselskap KF. Energiberegning TEK10 med vurdering mot lavenergistandard OPPDRAGSGIVER EMNE

Sandnes brannstasjon RAPPORT. Sandnes Eiendomsselskap KF. Energiberegning TEK10 med vurdering mot lavenergistandard OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Sandnes brannstasjon OPPDRAGSGIVER Sandnes Eiendomsselskap KF EMNE Energiberegning TEK10 med vurdering mot lavenergistandard DATO / REVISJON: 19. november 2014 / 1 DOKUMENTKODE: 217213 RIEn RAP

Detaljer

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav TEK10 Forslag nye energikrav 2015 Kapittel 14 Energi Kapittel 14 Energi 14-1. Generelle krav om energi (1) Byggverk skal prosjekteres

Detaljer

(3) Småhus i dette kapittelet omfatter enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus og kjedehus.

(3) Småhus i dette kapittelet omfatter enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus og kjedehus. TEK 10 - Engergi Byggteknisk forskrift eller TEK 10 som den vanligvis benevnes, inneholder de viktigste reglene for utførelse av bygning. Den gjelder for bygninger som er påbegynt etter 1.7.10. Det gjelder

Detaljer

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Vår oppgave: - Fra 70-talls hus mot passivhus standard Utføre tilstandsanalyse

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF NYE ENERGIKRAV 01.01.2016 FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Hoved endringer fra TEK'10 1. Hovedkrav: Beregnet netto energibehov, reduksjon: Boliger

Detaljer

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Seniorrådgiver Monica Berner, Enova Ikrafttredelse og overgangsperioder Kun kapittel14 -Energimed veileder som errevidert. Høring våren 2015 Trådteikraft1.

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 2327 kwh 20,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 68 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 29758 kwh 26,4 kwh/m² 3a

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 7930 kwh 93,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 15301 kwh 25,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 12886 kwh 21,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

Passivhusstandarden NS 3701

Passivhusstandarden NS 3701 Thor E. Lexow, 11. september 2012 Passivhusstandarden NS 3701 - INNHOLDET I STANDARDEN - HVORDAN DEN SKILLER SEG FRA TEK10 - HVORDAN SKAL STANDARDEN BRUKES Norsk Standard for passivhus yrkesbygninger Omfatter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 33259 kwh 6,6 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 2509 kwh 5,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 22268 kwh 42,4 kwh/m² 3a

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 24073 kwh 27,2 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 8593 kwh 9,7 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 20095 kwh 22,7 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 17189 kwh 5,6 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 10196 kwh 15,1 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 0 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN. Resultater årssimulering

SIMIEN. Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 34588 kwh 3,5 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 14696 kwh 14,5 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 98661 kwh 10,0 kwh/m²

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 264828 kwh 3,0 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 3042 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 9830 kwh 4,9 kwh/m² 3a

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 189974 kwh 8,7 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 244520 kwh 11,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 108969 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 52504 kwh 6,3 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 25250 kwh 3,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 41586 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 28330 kwh 52,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 753 kwh 2,8 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 542 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg Bygningers energiytelse Kontroll av energikrav vil dette fungere?

Nye energikrav til yrkesbygg Bygningers energiytelse Kontroll av energikrav vil dette fungere? Nye energikrav til yrkesbygg Bygningers energiytelse Kontroll av energikrav vil dette fungere? Erling Weydahl, Multiconsult AS Hva skal jeg snakke om? Det nye innholdet i Byggesaksforskriften som omtaler

Detaljer

Monika Zandecka Ulimoen /5

Monika Zandecka Ulimoen /5 TITTEL Energiberegning Fjellbovegen barnehage REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00 Foretaksregisteret: NO 976 810

Detaljer

14-2. Krav til energieffektivitet

14-2. Krav til energieffektivitet 14-2. Krav til energieffektivitet Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 14-2. Krav til energieffektivitet (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 4645 kwh 339,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 244 kwh 8,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx Siv ing Netteberg AS Rådgivende ingeniør i VVS- og klimateknikk NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx 273 Bøler skole Bygningsfysikk

Detaljer

HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE

HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley 14-2. KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET - ENERGIRAMME Bygningskategori Nye Energikrav I TEK10 - Totalt netto

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

NOTAT 1. PASSIVHUS KONGSGÅRDMOEN SKOLE. Inndata i energiberegningen. Bygningsfysikk

NOTAT 1. PASSIVHUS KONGSGÅRDMOEN SKOLE. Inndata i energiberegningen. Bygningsfysikk NOTAT Oppdrag 1131470 Kunde Notat nr. 1 Til KKE Kongsberg kommunale eiendom Fra Kopi Caroline Moen KONGSGÅRDMOEN SKOLE Dato 2013-10-31 1. PASSIVHUS Inndata i energiberegningen Bygningsfysikk Passivhusberegningen

Detaljer

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles.

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. Veiledningstekst sist endret 01.01.16 KAPITTEL 14 ENERGI (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. a) Tabell:

Detaljer

Energikonsept Strindveien 4

Energikonsept Strindveien 4 Energikonsept Strindveien 4 Thommesen AS Bakgrunn Teori Integrert Design Prosess Integrert Energi Design Integrert bygnings konsept Praksis Prosjekt 1 met Prosjekt 2 Hagaløkkveien Prosjekt 3 Strindveien4

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering SIMIEN Simuleringsnavn: Arssimulering Skedsmo VGS del A Tid/dato simulering: 15:32 5/10-2009 Inndatafil: U:\...\Skedsmo VGS Energisimulering Del A.smi Sone: 1 etg Del A Beskrivelse Inndata teknisk utstyr

Detaljer

Røros VGS - Energinotat

Røros VGS - Energinotat Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros VGS - Energinotat Forprosjekt Oppdragsnr.: 5165226 Dokumentnr.: RIByfy01 Versjon: 03 2017-03-11 Oppdragsgiver: Sør-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger - Møte arbeidsgruppa 23 mai 2008 - Tor Helge Dokka & Inger Andresen SINTEF Byggforsk AS 1 Bakgrunn Tysk Standard Årlig oppvarmingsbehov skal ikke overstige 15

Detaljer

Rapport MULTICONSULT. Mandal VGS. Energi. Energiutredning Mandal VGS. Vest Agder Fylkeskommune. Ikke begrenset

Rapport MULTICONSULT. Mandal VGS. Energi. Energiutredning Mandal VGS. Vest Agder Fylkeskommune. Ikke begrenset Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Mandal VGS Energi Energiutredning Mandal VGS Vest Agder Fylkeskommune Dato: Oppdrag / Rapportnr. / Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet av: Andreas Brøvig

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 13192 kwh 2,0 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 36440 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 53250 kwh 7,9 kwh/m²

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN 16.april 2009, Nito, Oslo Catherine Grini SINTEF Byggforsk 1 NS 3031 - Forord Standardens kompleksitet og omfang tilsier

Detaljer

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15 Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse Program Gjennomgang av høringsnotatet v/ Katharina Bramslev Benstrekk/pause Innspill til høringsnotatet fra - Katharina Bramslev,

Detaljer

Sak 15/1311 høring nye energikrav til bygg

Sak 15/1311 høring nye energikrav til bygg Sak 15/1311 høring nye energikrav til bygg TEK10 Forslag nye energikrav 2015 Høringskommentar til foreslåtte nye energikrav 2015 fra Mesterhus Norge v/ teknisk sjef Elisabeth Bjaanes Kapittel 14 Energi

Detaljer

KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER. NAL, 5. oktober i Stavanger

KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER. NAL, 5. oktober i Stavanger KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER De nye energikravene NAL, 5. oktober i Stavanger Forskningsleder, PhD Marit Thyholt 1 Plan- og bygningslov Tekniske forskrifter 1997 Endringer ved forskrift 26. januar 2007

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 39 kwh 97,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 4049 kwh 9,8 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)

Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12.11.2015 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om

Detaljer

prns 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger forslag til ny Norsk Standard

prns 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger forslag til ny Norsk Standard 30. januar 2012, 08.30 09.10 prns 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger forslag til ny Norsk Standard siv.ing. Thor Lexow prosjektleder Standard Norge Standard Norge er en

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 22760 kwh 382,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 068 kwh 7,9 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Tid/dato simulering: 3:33 8/4-205 Programversjon: 5.50 Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 342 kwh 575,0 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m²

Detaljer

Underlagsmaterialet for prns 3701:2011

Underlagsmaterialet for prns 3701:2011 Oppdragsgiver Standard Norge Oppdragsgivers adresse Standard Norge Standveien18 Postboks 242 1376 Lysaker Telefon 67 83 86 00 Telefaks 67 83 86 01 Oppdragsgivers referanse E-mail info@standard.no Internett

Detaljer

Brød og Miljø. prns 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger. forslag til ny Norsk Standard

Brød og Miljø. prns 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger. forslag til ny Norsk Standard Brød og Miljø 1. februar 2012, 08.40 09.05 prns 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger forslag til ny Norsk Standard siv.ing. Thor Lexow prosjektleder Standard Norge Standard

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 576 kwh 64,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 068 kwh 7,9 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

MOLDE KULTURSKOLE nybygg og rehab

MOLDE KULTURSKOLE nybygg og rehab Molde Eiendom KF MOLDE KULTURSKOLE nybygg og rehab FORPROSJEKT Energiberegning i forprosjektfase 2013-10-04 nybygg og rehab 1 2013-10-04 Energiberegninger forprosjekt Idunn Rausand Hege Løkken Hansen Rev.

Detaljer

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Tommy Kleiven, 28.11.2007 Kunsthaus Bregenz, Arkitekt P. Zumthor Innhold Hvorfor utnytte termisk masse til klimatisering? Prinsipp og forutsetninger

Detaljer

Passivhusevaluering Jevnaker skole administrasjonsbygg

Passivhusevaluering Jevnaker skole administrasjonsbygg Jevnaker kommune Passivhusevaluering Jevnaker skole administrasjonsbygg Premissnotat - forprosjekt COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Oppdragsnr 134461 Dokumentnr

Detaljer

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt.

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt. Notat Prosjekt: Bogafjell S3 Pnr: 8070190A Sak: Energiberegning Fag: ENØK Dato: 30.04.2008 Notatnr: 3 Rev: A Utarb. av: Lars Aksnes Distr: Rambøll Norge AS Vassbotnen 1 Postboks 8058 4068 Stavanger www.ramboll.no

Detaljer

ffsimien Resultater årssimulering

ffsimien Resultater årssimulering ffsimien Energipost Energibudsjett Energibruk Spesifikk energibruk Romoppvarming 43114 kwh 48./m2 Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 1915 21.3 kwh/m2 111 Oppvarming av tappevann Vifter (ventilasjon) 10635

Detaljer

Miljø og klima endrer fokus fra bygningen og brukerne til bygningen i global sammenheng

Miljø og klima endrer fokus fra bygningen og brukerne til bygningen i global sammenheng Energiriktige bygninger - i dag og i morgen Krav i lov og forskrift Gustav Pillg ram Larsen Byggesak Rådgivning Undervisning Advokat Erling Erstad 1 Energiriktige bygninger Miljø og klima endrer fokus

Detaljer

TEK Energikrav og tilsyn. Senioringeniør Hilde Sæle Statens bygningstekniske etat

TEK Energikrav og tilsyn. Senioringeniør Hilde Sæle Statens bygningstekniske etat TEK Energikrav og tilsyn Senioringeniør Hilde Sæle Statens bygningstekniske etat DISPOSISJON Om BE Bakgrunn for energiregler Energikrav - Energieffektivitet - Energiforsyning - Minstekrav - Fremtidige

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 707 kwh 4,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 5500 kwh 9,8 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Hva betyr TEK 15, TEK 10/rev 2017

Hva betyr TEK 15, TEK 10/rev 2017 Energidagen 2017, Trondheim Hva betyr TEK 15, TEK 10/rev 2017 Anne Kristine Amble, energirådgiver, COWI 1 8 MARS 2017 NYE ENERGIKRAV Tjenester Helhetlig rådgivning AREALPLANLEGGING OG SAMFUNNSØKONOMI KART

Detaljer

Faglig underlag for NS 3701:2012

Faglig underlag for NS 3701:2012 SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA Faglig underlag for NS 3701:2012 Kriterier for passivhus- og lavenergibygg Yrkesbygninger Prosjektrapport 2012 SINTEF Byggforsk Tor Helge Dokka Faglig underlag for NS 3701:2012

Detaljer

WSP Engineering AS RAPPORT. OPPDRAG SNAVN : Lunner helse - og omsorgssenter. EMNE : Energirapport DOKUMENTKODE : RIBFY - R

WSP Engineering AS RAPPORT. OPPDRAG SNAVN : Lunner helse - og omsorgssenter. EMNE : Energirapport DOKUMENTKODE : RIBFY - R WSP Engineering AS RAPPORT OPPDRAG SNAVN : Lunner helse - og omsorgssenter EMNE : Energirapport DOKUMENTKODE : 1700368 - RIBFY - R01-20170925 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

NS 3701: Norsk Standard for passivhus yrkesbygninger

NS 3701: Norsk Standard for passivhus yrkesbygninger Thor E. Lexow, 25. oktober 2012 NS 3701: Norsk Standard for passivhus yrkesbygninger - FORMÅLET MED STANDARDEN - BAKGRUNSSIMULERINGER OG ANALYSER - SAMMENLIGNING MED TEK10 - HVORDAN BRUKE STANDARDEN? Hvem

Detaljer

ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING

ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING 19.11.14 Energitiltak Kontroll og dokumentasjon av bygningers

Detaljer

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10 KNUT HELGE SANDLI 09.11.2016 Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Færre og enklere krav Gamle energikrav 14-1 Generelle krav om energi 14-2 Energieffektivitet

Detaljer

Energikrav i ny Plan og bygningslov TEK2010

Energikrav i ny Plan og bygningslov TEK2010 TEKNA/NITO-kurs tirsdag 11. mai kl. 10.05 10.50 Energikrav i ny Plan og bygningslov TEK Thor Endre Lexow, Statens Bygningstekniske etat ENERGIBRUK store utslipp mange miljøpåvirkninger utarming av essensielle

Detaljer

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE . men vannkraft er da miljøvennlig? I et mildere år produserer Norge 121 Twh elektrisitet (99% vannkraft) siste 15 årene variert mellom 143TWh (2000) og 105 TWh (1996). Norge produserer nesten 100% av

Detaljer

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslippsbygg Ingen offisiell definisjon «Null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift og avhending av bygget»

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen. Adresse Blindernveien 31 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 044 Bnr. 0254 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL16 Preklinisk Odontologi Merkenr. A2011-104318 Dato 22.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer