Sandnes brannstasjon RAPPORT. Sandnes Eiendomsselskap KF. Energiberegning TEK10 med vurdering mot lavenergistandard OPPDRAGSGIVER EMNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandnes brannstasjon RAPPORT. Sandnes Eiendomsselskap KF. Energiberegning TEK10 med vurdering mot lavenergistandard OPPDRAGSGIVER EMNE"

Transkript

1 RAPPORT Sandnes brannstasjon OPPDRAGSGIVER Sandnes Eiendomsselskap KF EMNE Energiberegning TEK10 med vurdering mot lavenergistandard DATO / REVISJON: 19. november 2014 / 1 DOKUMENTKODE: RIEn RAP 001_01

2 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 2 av 20

3 RAPPORT OPPDRAG Sandnes brannstasjon DOKUMENTKODE RIEn RAP 001_01 EMNE Energiberegning TEK10 med vurdering mot lavenergistandard TILGJENGELIGHET OPPDRAGSGIVER Sandnes Eiendomsselskap KF OPPDRAGSLEDER Øystein Lindberg Åpen KONTAKTPERSON Oddgeir Tørset UTARBEIDET AV Jürgen Kiedaisch KOORDINATER ANSVARLIG ENHET 2165 Stavanger Energi og GNR./BNR./SNR. bygningsfysikk SAMMENDRAG Sandnes brannstasjon er delt i to bygningskategorier grunnet ulik bruk. Dette er sykehus/legevakt og kontorbygg. Med verdier beskrevet i denne rapporten vil begge delene tilfredsstille energikrav etter TEK10. Det skal installeres utvendig solskjerming på alle solutsatte fasader for å ivareta godt inneklima. Det er gjort en vurdering av hvilke tiltak som er nødvendig for at de to delene av Sandnes brannstasjon skal kunne oppnå lavenergistandard etter NS3701. I alle tilfeller må normalisert kuldebroverdi reduseres med egnede tiltak. Kontordel vurdert separat uten vognhall kan oppnå lavenergistandard ved gjennomføring av få tiltak. Her må oppdragsgiver ta en avgjørelse på om vognhall og kontordel skal knyttes sammen. Dersom de ikke skal det vil det være naturlig å se på de to delene separat. Det er nødvendig med flere tiltak dersom vognhallen også tas med i vurderingen. For å oppnå lavenergistandard for sykehusdel/legevakt må både lekkasjetall og U verdi vinduer/porter reduseres. For å oppnå tilstrekkelig lavt lekkasjetall må det være fokus på tetting i byggefasen. Det anbefales også å gjennomføre målinger underveis i byggeprosessen for å verifisere, eventuelt kartlegge nødvendige forbedringspunkter. Foreslåtte tetthetstall er godt innenfor det bransjen kan levere uten store merkostnader. Da det gjort endringer i etasjehøyder og vindusareal er energiberegningsrapporten revidert Revidert rapport pga. endring i etasjehøyde og vindusareal Sendt oppdragsgiver JUK KML OEL Sendt oppdragsgiver JUK KML OEL REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Stokkamyrveien 13, Inngang Vest 4313 Sandnes Tlf NO MVA

4 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt Generelt om beregningene og soneinndeling Energikrav i TEK Energieffektivitet ( 14 2) Energiforsyning ( 14 7) Minstekrav ( 14 5) Krav til lavenergistandard (NS3701) Tegningsgrunnlag Inndata Evaluering mot TEK Krav til energieffektivitet ( 14 2) Krav til energiforsyning ( 14 7) Minstekrav ( 14 5) Resultater av evalueringen Tiltak for å oppnå lavenergistandard Nødvendige tiltak for lavenergistandard i kontordel (inkl. vognhall) Nødvendige tiltak for lavenergistandard i kontordel (ekskl. vognhall) Nødvendige tiltak for lavenergistandard i sykehusdel/legevakt Sammendrag og anbefalinger RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 4 av 20

5 1 Generelt 1 Generelt Det skal bygges ny brannstasjon i Sandnes. Bygningen inneholder bl.a. vognhall, oppholdsrom og kontorer for beredskap, legevakt og 110 sentralen. Multiconsult AS skal på oppdrag fra Sandnes Eiendomsselskap undersøke hvilke tiltak som er nødvendige for å overholde energikrav i TEK10. Det skal også vurderes hvordan lavenergistandard etter NS3701 kan oppnås. Oppdragsgiver ønsker i tillegg en vurdering om det er enklere å oppnå lavenergistandard uten å ta hensyn til vognhall. 1.1 Generelt om beregningene og soneinndeling Beregningene er utført i henhold til NS3031. Energisimuleringsprogrammet SIMIEN versjon er benyttet i beregningene. SIMIEN er et dynamisk simuleringsprogram validert etter NS EN Grunnet ulike brukstider og forbruksmønstre er bygget delt i to bygningskategorier, kontor og sykehus, etter NS3031. Videre er bygget er delt i flere soner. Disse tilsvarer i størst mulig grad de ulike ventilasjonssonene. En oversikt er gjengitt i Tabell 1. Tabell 1: Oversikt soner og bygningskategorier for Sandnes brannstasjon Sone BRA i m 2 Ventilasjonsanlegg Bygningskategori Vognhall og Kontor Garderober, teknisk rom Kontor Gymsal, kantine Kontor Kontorer beredskap Kontor Oppholdsrom beredskap Kontor Kontorer nord , 36.07, Kontor Kontorer sør , 36.07, Kontor 110 sentral Kontor Legevakt nord Sykehus Legevakt sør Sykehus Oppvarmet areal er til sammen m 2 for kontor og m 2 for sykehus. Bygningsmassen har et samlet areal på m Energikrav i TEK Energieffektivitet ( 14 2) Krav til energieffektivitet ( 14 2) kan tilfredsstilles på tre måter: Energitiltaksmetoden: Bygget tilfredsstiller energitiltak ( 14 3 (1)) Varmetapstall: Energibehovet øker ikke ved omfordeling av energitiltak ( 14 3 (2)) Energirammen (netto energibehov) tilfredsstilles ( 14 4) RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 5 av 20

6 1 Generelt I alle tilfeller må 14 5 Minstekrav overholdes. I Tabell 2 under er grenseverdier for energitiltaksmetoden og minstekrav satt opp. Tabell 2: Grenseverdier TEK10 Bygningsdel Energitiltaksmetode ( 14 3) Minstekrav ( 14 5) U verdi yttervegg 0,18 W/m 2 K 0,22 W/m 2 K U verdi tak 0,13 W/m 2 K 0,18 W/m 2 K U verdi gulv mot grunn og mot det fri 0,15 W/m 2 K 0,18 W/m 2 K U verdi glass/vinduer/dører 1,2 W/m 2 K 1,6 W/m 2 K Normalisert kuldebroverdi 0,06 W/m 2 K Lufttetthet (antall luftvekslinger pr. time ved 50 Pa trykkforskjell) Samlet glass, vindus og dørareal per oppvarmede bruksareal (BRA) Årsmiddlere temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg (SFP faktor) 1,5 3,0 20 % 80 % 2,0 kw/m 3 /s Det skal i tillegg være mulighet for natt og helgesenking av innetemperaturer. Bygget kan ha U verdier høyere enn det som er beskrevet i kolonne to i Tabell 2 over, så lenge byggets totale varmetapstall ikke øker (omfordeling energitiltak). Det vil si at det kompenseres for høy U verdi med tiltak andre steder, for eksempel med høyere varmegjenvinning i ventilasjonsanlegg eller tettere bygningskropp. For å tilfredsstille energirammemetoden (totalt netto energibehov, 14 4) skal samlet netto energibehov ikke være større enn 150 kwh per m 2 oppvarmet BRA for kontordel og 300 kwh/m 2 for sykehus (legevakt) Energiforsyning ( 14 7) 14 7 i TEK10 omhandler krav til energiforsyning og gir følgende føringer: «bygning over 500 m 2 oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 60 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker.» Minstekrav ( 14 5) Følgende minstekrav er også gjeldende i tillegg til verdier fra Tabell 2: Rør, utstyr og kanaler knyttet til bygningens varme og distribusjonssystem skal isoleres for å hindre unødig varmetap. U verdi for vindu/dør multiplisert med andel vindus og dørareal av bygningens oppvarmede BRA 0,24 (varmetapstall glass/vinduer/dører) RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 6 av 20

7 1 Generelt Total solfaktor for glass skal være mindre enn 0,15 på solbelastet fasade 1, med mindre det kan dokumenteres at bygningen ikke har kjølebehov. 1.3 Krav til lavenergistandard (NS3701) For å oppnå lavenergistandard må bygningen, i tillegg til å tilfredsstille TEK10, overholde følgende krav: Varmetapstallet skal være mindre enn eller lik 0,50 W/m 2 K for både kontor og sykehus (gjelder for bygg over 1000 m 2 ). Oppvarmingsbehov skal være mindre enn eller lik 35 kwh/m 2 for både kontor og sykehus (gjelder for bygg over 1000 m 2 ). Kjølebehov: maksimal tillatt kjølebehov på 6,7 kwh/m 2 for kontor og 11,5 kwh/m 2 for sykehus. Energibehov til belysning: Beregnet årlig spesifikt energibehov til belysning skal ikke overstige 12,5 kwh/m 2 (tilsvarer effektbehov 4,0 W/m 2 i driftstid) for kontor og 29,1 kwh/m 2 (5,0 W/m 2 ) for sykehus. I tillegg skal det være dynamisk dagslys og konstantlysstyring og dynamisk behovsstyring ved tilstedeværelse. Minstekrav: Det finnes en del minstekrav som må tilfredsstilles. Disse er gjengitt i Tabell 3: Tabell 3: Minstekrav lavenergistandard (NS3701) Bygningsdel Minstekrav lavenergi (NS3701, tabell 9) U verdi glass/vinduer/dører Normalisert kuldebroverdi Lufttetthet (antall luftvekslinger pr. time ved 50 Pa trykkforskjell) Årsmiddlere temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg (SFP faktor) 1,2 W/m 2 K 0,05 W/m 2 K 1,5 70 % 2,0 kw/m 3 /s 1.4 Tegningsgrunnlag Tegningsgrunnlaget som er benyttet foreligger i dwg og pdf format. Plantegninger: datert (dwg) Fasadetegninger: datert (pdf), fasade sør legevakt (mottatt , pdf) Snittegninger: datert (dwg) IFC modell: datert , revidert versjon datert Solbelastet fasade er fasader orientert mellom N Ø (45 ) og N V (315 ) RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 7 av 20

8 1 Generelt 1.5 Inndata Nedenfor er sentrale inndata for beregningen gjengitt. Disse verdiene gjelder for evaluering mot TEK10. For evaluering mot lavenergistandard, se kapittel 3. Tabell 4: Inndata for teknisk utstyr Ventilasjon Inndata Kommentar Virkningsgrad varmegjenvinner Mellom 81 87,1 % Opplysning RIV Driftstid 12 / 5 / 52 (kontor) 16 / 7 / 52 (sykehus) NS3031, tabell A.3 Luftmengder Mellom 13,1 10 m 3 /m 2 h (i driftstid) 2 m 3 /m 2 h (utenfor driftstid) SFP faktor Mellom 1,5 1,86 kw/(m 3 /s) VAV styring. Luftmengder opplysning RIV. Luftmengder utenfor driftstid etter NS3031. Opplysning RIV Tilluftstemperatur 19 C NS3031, tabell A.3 Internlaster i driftstiden Belysning 8 W/m 2 (kontor /sykehus) Teknisk utstyr 11 / 8 W/m 2 (kontor /sykehus) Tappevann 1,6 / 5,1 W/m 2 (kontor /sykehus) NS3031, tabell A.1. NS3031, tabell A.1. NS3031, tabell A.1. Oppvarmingsanlegg Driftstid 12 / 5 / 52 (kontor) 16 / 7 / 52 (sykehus) NS3031, tabell A.3 Settpunkttemperatur 21 C / 19 C NS3031, tabell A RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 8 av 20

9 1 Generelt Tabell 5 Bygningstekniske inndata Bygningstekniske inndata Prosjektert U verdi Yttervegg: Kommentar Opplysninger fra ARK, vurderinger RIEn etasje: Sandwichelement (f. eks. PAROC AST T med tykkelse 200 mm) 4. etasje: Bindingsverkvegg med 250 mm isolasjon Fasade overlys (ugjennomsiktig del) 0,19 W/m 2 K 0,20 W/m 2 K 0,19 W/m 2 K U verdi er hentet fra produktblad U verdi beregnes etter byggforskblad , tabell 42 med isolasjon med λ verdi på 0,035 W/mK; L mellom 5,5 og 7,5; 36 mm stendere Oppbygging uklart; antatt sandwich element som tilsvarer yttervegger etasje Yttertak: Kompakttak med ca. 300 mm isolasjon (oppbygging ikke bestemt ennå) 0,13 W/m 2 K Opplysninger fra ARK Premiss RIEn Gulv: Gulv mot grunn: Betonggulv med 200 mm isolasjon under Gulv mot friluft: Betonggulv med 200 mm isolasjon under 0,17 W/m 2 K 0,17 W/m 2 K Isolasjonstykkelse 200 mm er et premiss; isolasjonens varmekonduktivitet λ=0,035 W/mK U verdi beregnes etter byggforskblad ; grunnforhold sand/grus. Vertikal kantisolasjon XPS (λ = 0,034 W/mK), tykkelse 50 mm. Ekvivalent U verdi beregnes til 0,05 0,13 W/m 2 K for vognhall og garderober/teknisk rom. Dette som følge av varmemotstand i grunn. U verdi beregnes etter byggforskblad RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 9 av 20

10 1 Generelt Bygningstekniske inndata Prosjektert U verdi Kommentar Vinduer/dører: Vinduer/dører porter Solfaktor glass: Solskjerming: 1,1 W/m 2 K 1,1 W/m 2 K 0,50 0,06 (aktivisert) Premiss Premiss; det er antatt 50 % vindusandel i porter Utvendige persienner på øst, sør, vestfasade, for klatrevegg tårn og for overlys 0,17 (aktivisert) Persienner mellom glass for trappehus Lekkasjetall 1,5 oms/h, (N50) Det er tatt utgangspunkt i TEK10 verdi Normalisert kuldebroverdi 0,09 W/m 2 K NS3031, tabell A4; bæresystem i betong og stål med 10 cm kuldebrobryter; for å oppnå denne verdien må søyler i 4. etasje trekkes inn. Tabell 6 Inndata oppvarming Energikilde Dekningsgrad av årlig varmebehov Kommentar Romoppvarming Tappevannsoppvarming Varmebatterier ventilasjon Naturgass Systemvirkningsgrad 10 % 40 % 10 % iht. NS3031, tillegg B (tabell B.9) Bergvarmepumpe med energibrønner 90 % 60 % 90 % Systemvirkningsgrad iht. NS3031, tillegg B (tabell B.9) Oppvarming Hovedvarmekilde er bergvarmepumpe. Spiss og reservelast er naturgass. Kjøling Bortsett fra vognhall har hele bygget kjølebatterier i ventilasjonsanlegg. Det brukes systemeffektfaktor iht. NS RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 10 av 20

11 2 Evaluering mot TEK10 2 Evaluering mot TEK10 Ved evaluering mot teknisk forskrift blir bygningsmassen simulert ved standardisert klima. Videre blir det lagt til grunn normative verdier fra NS3031 for internlaster og styring av tekniske anlegg (se inndata over, Tabell 4). Energirammen i TEK10 tar utgangspunkt i netto energibehov. Dette kan beskrives som: Netto energibehov er bygningens varmebehov uten hensyn til energisystemets virkningsgrad eller tap i energikjeden. Netto energibehov beskriver først og fremst egenskapene til bygningskroppen og hvor godt bygget utnytter passive tilskudd. Dette er en verdi som kan beregnes, men som ikke kan måles direkte. 2.1 Krav til energieffektivitet ( 14 2) Energitiltaksmetoden tilfredsstilles verken for kontordel eller for sykehusdel. Resultatene fra dette fremkommer Tabell 7 og Tabell 8. Tabell 7: Energitiltak for kontordel (SIMIEN) Energitiltak ( 14-3 (1)) Samlet glass-, vindus og dørareal delt på bruksarealet [%] 19,0 20,0 U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,19 0,18 U-verdi tak [W/m²K] 0,13 0,13 U-verdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K] 0,07 0,15 U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K] 1,10 1,20 Normalisert kuldebroverdi [W/m²K] 0,09 0,06 Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time] 1,50 1,50 Årsmidlere temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner ventilasjon [%] Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kw/m³/s]: 1,46 2,00 Tabell 8: Energitiltak for sykehusdel/legevakt (SIMIEN) Energitiltak ( 14-3 (1)) Samlet glass-, vindus og dørareal delt på bruksarealet [%] 15,1 20,0 U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,19 0,18 U-verdi tak [W/m²K] 0,13 0,13 U-verdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K] 0,17 0,15 U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K] 1,09 1,20 Normalisert kuldebroverdi [W/m²K] 0,09 0,06 Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time] 1,50 1,50 Årsmidlere temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner ventilasjon [%] Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kw/m³/s]: 1,66 2, RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 11 av 20

12 2 Evaluering mot TEK10 Omfordeling energitiltak/varmetapstall er tilfredsstilt for kontordel og for sykehusdel (se Tabell 9 og Tabell 10). Tabell 9: Omfordeling energitiltak/varmetapstall for kontordel (SIMIEN) Omfordeling energitiltak ( 14-3 (2), varmetapstall) Varmetapstall yttervegger 0,08 0,07 Varmetapstall tak 0,07 0,07 Varmetapstall gulv på grunn/mot det fri 0,05 0,09 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,21 0,24 Varmetapstall kuldebroer 0,09 0,06 Totalt varmetapstall 0,49 0,54 Tabell 10: Omfordeling energitiltak/varmetapstall for sykehusdel/legevakt (SIMIEN) Omfordeling energitiltak ( 14-3 (2), varmetapstall) Varmetapstall yttervegger 0,09 0,08 Varmetapstall tak 0,07 0,07 Varmetapstall gulv på grunn/mot det fri 0,01 0,01 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,17 0,24 Varmetapstall kuldebroer 0,09 0,06 Totalt varmetapstall 0,42 0,45 Energiramme tilfredsstilles for både kontor og sykehusdel, som vist i Tabell 11 og Tabell 12. Tabell 11: Energiramme for kontordel (SIMIEN) Energiramme ( 14-4, samlet netto energibehov) Beskrivelse Verdi 1a Beregnet energibehov romoppvarming 35,0 kwh/m² 1b Beregnet energibehov ventilasjonsvarme (varmebatterier) 8,9 kwh/m² 2 Beregnet energibehov varmtvann (tappevann) 5,0 kwh/m² 3a Beregnet energibehov vifter 13,3 kwh/m² 3b Beregnet energibehov pumper 0,8 kwh/m² 4 Beregnet energibehov belysning 25,1 kwh/m² 5 Beregnet energibehov teknisk utstyr 34,5 kwh/m² 6a Beregnet energibehov romkjøling 0,0 kwh/m² 6b Beregnet energibehov ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0,0 kwh/m² Totalt beregnet energibehov, sum ,5 kwh/m² Forskriftskrav netto energibehov 150,0 kwh/m² RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 12 av 20

13 2 Evaluering mot TEK10 Tabell 12: Energiramme for sykehusdel/legevakt (SIMIEN) Energiramme ( 14-4, samlet netto energibehov) Beskrivelse Verdi 1a Beregnet energibehov romoppvarming 20,7 kwh/m² 1b Beregnet energibehov ventilasjonsvarme (varmebatterier) 9,7 kwh/m² 2 Beregnet energibehov varmtvann (tappevann) 29,8 kwh/m² 3a Beregnet energibehov vifter 28,2 kwh/m² 3b Beregnet energibehov pumper 2,3 kwh/m² 4 Beregnet energibehov belysning 46,7 kwh/m² 5 Beregnet energibehov teknisk utstyr 46,7 kwh/m² 6a Beregnet energibehov romkjøling 0,0 kwh/m² 6b Beregnet energibehov ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 16,4 kwh/m² Totalt beregnet energibehov, sum ,5 kwh/m² Forskriftskrav netto energibehov 300,0 kwh/m² 2.2 Krav til energiforsyning ( 14 7) Krav til at minst 60 % av netto oppvarmingsbehov skal dekkes av annet enn el eller fossile brensler oppfylt med god margin grunnet bruk av bergvarmepumpe. Tabell 13 og Tabell 14 under viser dekningsgrad av varmebehovet for henholdsvis kontordel og sykehusdel/legevakt. Tabell 13: Energiforsyning for kontordel (SIMIEN) Energiforsyning ( 14-7) Andel av varmebehovet som dekkes av annet enn direkte el. og fossile brensler 87 % 60 % Oljekjel som grunnlast Nei Nei Tabell 14: Energiforsyning for sykehusdel/legevakt (SIMIEN) Energiforsyning ( 14-7) Andel av varmebehovet som dekkes av annet enn direkte el. og fossile brensler 75 % 60 % Oljekjel som grunnlast Nei Nei RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 13 av 20

14 2 Evaluering mot TEK Minstekrav ( 14 5) Minstekrav for komponenter er oppfylt for både kontor og sykehusdelen, som vist i Tabell 15 og Tabell 16. Tabell 15: Minstekrav for kontordel (SIMIEN) Minstekrav ( 14-5) U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,19 0,22 U-verdi tak [W/m²K] 0,13 0,18 U-verdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K] 0,07 0,18 U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K] 1,10 1,60 Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time] 1,50 3,00 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,21 0,24 Tabell 16: Minstekrav for sykehusdel/legevakt (SIMIEN) Minstekrav ( 14-5) U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,19 0,22 U-verdi tak [W/m²K] 0,13 0,18 U-verdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K] 0,17 0,18 U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K] 1,09 1,60 Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time] 1,50 3,00 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,17 0,24 Det skal installeres utvendig solavskjerming på alle solutsatte vinduer, overlys og også på glassfelt i klatrevegg tårn. For vinduer i trappehus er det planlagt å benytte persienner mellom glass. Dette medfører at solfaktor for solutsatte fasader blir lavere enn 0,15 og minstekrav til solfaktor er tilfredsstilt. 2.4 Resultater av evalueringen Tabell 17 og Tabell 18 viser resultater av evalueringen mot TEK10 energikrav. Både kontor og sykehusdel tilfredsstiller krav til energi i TEK10. Tabell 17: Resultat av evaluering mot energikrav i TEK10 for kontordel (SIMIEN) Resultater av evalueringen Evaluering av Beskrivelse Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall) ihht (3) Energiramme Bygningen tilfredsstiller energirammen ihht Minstekrav Bygningen tilfredstiller minstekravene i 14-5 Luftmengder ventilasjon Luftmengdene tilfredsstiller minstekrav gitt i NS3031:2010 (tabell A.6) Energiforsyning Bygningen tilfredsstiller krav til energiforsyning i 14-7 Samlet evaluering Bygningen tilfredsstiller byggeforskriftenes energikrav RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 14 av 20

15 2 Evaluering mot TEK10 Tabell 18: Resultat av evaluering mot energikrav i TEK10 for sykehusdel/legevakt (SIMIEN) Resultater av evalueringen Evaluering av Beskrivelse Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall) ihht (3) Energiramme Bygningen tilfredsstiller energirammen ihht Minstekrav Bygningen tilfredstiller minstekravene i 14-5 Luftmengder ventilasjon Luftmengdene tilfredsstiller minstekrav gitt i NS3031:2010 (tabell A.6) Energiforsyning Bygningen tilfredsstiller krav til energiforsyning i 14-7 Samlet evaluering Bygningen tilfredsstiller byggeforskriftenes energikrav RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 15 av 20

16 3 Tiltak for å oppnå lavenergistandard 3 Tiltak for å oppnå lavenergistandard Vognhallen skal holde en temperatur på 18 C hele døgnet. Kommunen ønsker at det tas en vurdering om det kan være hensiktsmessig å ekskludere vognhallen ved vurdering mot lavenergistandard. Det vurderes derfor tiltak for å kunne tilfredsstille lavenergistandard både med og uten vognhall. Lavenergistandard kan oppnås på ulike måter. Det kan gjøres tiltak på tekniske systemer eller bygningsdeler. Krav til lavenergistandard er beskrevet under punkt 1.3 ovenfor. For lavenergistandard er det minstekrav til at normalisert kuldebroverdi skal være lavere enn eller lik 0,05 W/m 2 K. Dette må bekreftes ved en kuldebroberegning. Det anbefales å vurdere tiltak og gjennomføre kuldebroberegning tidlig i detaljprosjektfasen. 3.1 Nødvendige tiltak for lavenergistandard i kontordel (inkl. vognhall) Det vil være nødvendig med en del tiltak for å oppnå lavenergistandard sammenlignet med det som var nødvendig for å oppnå energikrav i TEK10. For at kontordel inkludert vognhall skal kunne oppnå lavenergistandard er det lagt til grunn følgende verdier: Yttervegger etasje (sandwichelement): redusere U verdi fra 0,19 til 0,18 W/m 2 K Tak: redusere U verdi fra 0,13 til 0,12 W/m 2 K Vinduer/porter: redusere U verdi fra 1,1 til 0,8 W/m 2 K Lekkasjetall for vognhall: redusere lekkasjetall fra 1,5 h 1 til 1,0 h 1 Lekkasjetall for kontordel uten vognhall: redusere lekkasjetall fra 1,5 h 1 til 0,9 h 1 Normalisert kuldebroverdi lavere enn eller lik 0,05 W/m 2 K Gjennomføres disse tiltakene, så vil kontordel inkl. vognhall oppfylle lavenergistandard. Tabell 19 viser varmetapsbudsjett med punktene beskrevet over lagt til grunn. Tabell 20 viser bygningens energiytelse og Tabell 21 minstekrav enkeltkomponenter. Tabell 19: Varmetapsbudsjett lavenergistandard kontordel (inkl. vognhall) (SIMIEN) Varmetapsbudsjett Beskrivelse Verdi Varmetapstall yttervegger 0,08 Varmetapstall tak 0,06 Varmetapstall gulv på grunn/mot det fri 0,05 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,15 Varmetapstall kuldebroer 0,05 Varmetapstall infiltrasjon 0,11 Totalt varmetapstall 0,50 Krav varmetapstall 0, RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 16 av 20

17 3 Tiltak for å oppnå lavenergistandard Tabell 20: Energiytelse lavenergistandard kontordel (inkl. vognhall) (SIMIEN) Energiytelse Netto oppvarmingsbehov 28,4 kwh/m² 35,0 kwh/m² Netto kjølebehov 1,3 kwh/m² 6,7 kwh/m² Andel av varmebehovet som dekkes av annet enn direkte el. og fossile brensler 85,5 % 60,0 % Gjennomsnittlig effektbehov belysning 4,0 W/m² 4,0 W/m² Tabell 21: Minstekrav lavenergistandard kontordel (inkl. vognhall) (SIMIEN) Minstekrav enkeltkomponenter U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,18 0,22 U-verdi tak [W/m²K] 0,12 0,18 U-verdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K] 0,07 0,18 U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K] 0,80 1,20 Normalisert kuldebroverdi [W/m²K] 0,05 0,05 Årsmidlere temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner ventilasjon [%] Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kw/m³/s]: 1,41 2,00 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,15 0,24 Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time] 0,94 1, Nødvendige tiltak for lavenergistandard i kontordel (ekskl. vognhall) Dersom det sees bort fra vognhallen vil det være enklere å oppnå lavenergistandard for kontordelen. Alt etter hvor det er ønskelig å gjennomføre tiltak, er det beskrevet tre alternativer under. Det vil være nok å velge ett av disse alternativene for å oppnå lavenergistandard for kontordelen separat: A. Lekkasjetall: redusere lekkasjetall fra 1,5 h 1 til 1,0 h 1 og tak: redusere U verdi fra 0,13 til 0,12 W/m 2 K B. Lekkasjetall: redusere lekkasjetall fra 1,5 h 1 til 1,1 h 1 og vinduer/porter: redusere U verdi fra 1,1 til 1,0 W/m 2 K C. Lekkasjetall: redusere lekkasjetall fra 1,5 h 1 til 1,2 h 1 og yttervegger etasje (sandwichelement): redusere U verdi fra 0,19 til 0,16 W/m 2 K og yttervegger 4. etasje (bindingsverk): redusere U verdi fra 0,20 til 0,18 W/m 2 K og tak: redusere U verdi fra 0,13 til 0,11 W/m 2 K. I tillegg er det nødvendig med normalisert kuldebroverdi lavere enn eller lik 0,05 W/m 2 K. Tiltakene kan også kombineres på andre måter. Nevnte alternativer er ment som en veileder for hvilke tiltak som er nødvendig for å kunne tilfredsstille lavenergistandard. Tabell 22, Tabell 23 og Tabell 24 viser resultat fra evaluering mot lavenergistandard for kontordel uten vognhall for alternativ A RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 17 av 20

18 3 Tiltak for å oppnå lavenergistandard Tabell 22: Varmetapsbudsjett lavenergistandard kontordel (ekskl. vognhall) (SIMIEN) Varmetapsbudsjett Beskrivelse Verdi Varmetapstall yttervegger 0,09 Varmetapstall tak 0,08 Varmetapstall gulv på grunn/mot det fri 0,05 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,14 Varmetapstall kuldebroer 0,05 Varmetapstall infiltrasjon 0,10 Totalt varmetapstall 0,50 Krav varmetapstall 0,50 Tabell 23: Energiytelse lavenergistandard kontordel (ekskl. vognhall) (SIMIEN) Energiytelse Netto oppvarmingsbehov 29,9 kwh/m² 35,0 kwh/m² Netto kjølebehov 1,8 kwh/m² 6,7 kwh/m² Andel av varmebehovet som dekkes av annet enn direkte el. og fossile brensler 85,7 % 60,0 % Gjennomsnittlig effektbehov belysning 4,0 W/m² 4,0 W/m² Tabell 24: Minstekrav lavenergistandard kontordel (ekskl. vognhall) (SIMIEN) Minstekrav enkeltkomponenter U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,19 0,22 U-verdi tak [W/m²K] 0,12 0,18 U-verdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K] 0,10 0,18 U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K] 1,10 1,20 Normalisert kuldebroverdi [W/m²K] 0,05 0,05 Årsmidlere temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner ventilasjon [%] Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kw/m³/s]: 1,31 2,00 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,14 0,24 Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time] 1,00 1, Nødvendige tiltak for lavenergistandard i sykehusdel/legevakt Tiltak som er nødvendige for at sykehusdel/legevakt skal oppnå lavenergistandard er: Vinduer: redusere U verdi fra 1,1 til 1,0 W/m 2 K og Redusere lekkasjetall fra 1,5 h 1 til 1,3 h 1 Normalisert kuldebroverdi lavere enn eller lik 0,05 W/m 2 K Tabell 25, Tabell 26 og Tabell 27 viser resultatet fra evaluering mot lavenergistandard for sykehusdel/legevakt med de to tiltakene beskrevet over RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 18 av 20

19 3 Tiltak for å oppnå lavenergistandard Tabell 25: Varmetapsbudsjett lavenergistandard sykehusdel/legevakt (SIMIEN) Varmetapsbudsjett Beskrivelse Verdi Varmetapstall yttervegger 0,09 Varmetapstall tak 0,07 Varmetapstall gulv på grunn/mot det fri 0,01 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,15 Varmetapstall kuldebroer 0,05 Varmetapstall infiltrasjon 0,13 Totalt varmetapstall 0,50 Krav varmetapstall 0,50 Tabell 26: Energiytelse lavenergistandard sykehusdel/legevakt (SIMIEN) Energiytelse Netto oppvarmingsbehov 23,3 kwh/m² 35,0 kwh/m² Netto kjølebehov 5,7 kwh/m² 11,5 kwh/m² Andel av varmebehovet som dekkes av annet enn direkte el. og fossile brensler 73,2 % 60,0 % Gjennomsnittlig effektbehov belysning 4,0 W/m² 5,0 W/m² Tabell 27: Minstekrav lavenergistandard sykehusdel/legevakt (SIMIEN) Minstekrav enkeltkomponenter U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,19 0,22 U-verdi tak [W/m²K] 0,13 0,18 U-verdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K] 0,17 0,18 U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K] 1,00 1,20 Normalisert kuldebroverdi [W/m²K] 0,05 0,05 Årsmidlere temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner ventilasjon [%] Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kw/m³/s]: 1,66 2,00 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,15 0,24 Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time] 1,30 1, RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 19 av 20

20 4 Sammendrag og anbefalinger 4 Sammendrag og anbefalinger Sandnes brannstasjon er delt i to bygningskategorier grunnet ulik bruk. Dette er sykehus/legevakt og kontorbygg. Med verdier beskrevet i denne rapporten vil begge delene tilfredsstille energikrav etter TEK10. Det skal installeres utvendig solskjerming på alle solutsatte fasader for å ivareta godt inneklima. Det er gjort en vurdering av hvilke tiltak som er nødvendig for at de to delene av Sandnes brannstasjon skal kunne oppnå lavenergistandard etter NS3701. I alle tilfeller må normalisert kuldebroverdi reduseres med egnede tiltak. Kontordel sett separat uten vognhall kan oppnå lavenergistandard ved gjennomføring av få tiltak. Her må oppdragsgiver ta en avgjørelse på om vognhall og kontordel skal knyttes sammen. Dersom de ikke skal det vil det være naturlig å se på de to delene separat. Det er nødvendig med flere tiltak dersom vognhallen også tas med i vurderingen. For å oppnå lavenergistandard for sykehusdel/legevakt må både lekkasjetall og U verdi vinduer reduseres. For å oppnå tilstrekkelig lavt lekkasjetall må det være fokus på tetting i byggefasen. Det anbefales også å gjennomføre målinger underveis i byggeprosessen for å verifisere, eventuelt kartlegge nødvendige forbedringspunkter. Foreslåtte tetthetstall er godt innenfor det bransjen kan levere uten store merkostnader RIEn RAP 001_ november 2014 / 1 Side 20 av 20

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang TITTEL Gjerderudvegen 10 Energiberegning TEK 10 og lavenergi etter NS 3701 REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3(1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3(1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller ikke omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16 NOTAT Oppdrag 1350002287 Kunde Peab AS Notat nr. H-not-001 Dato 2014/03/19 Til Fra Kopi Kåre I. Martinsen / Peab AS Margrete Wik Bårdsen / Rambøll Norge AS Kristofer Akre Aarnes / Rambøll Norge AS Energiberegning

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av

jrg SIM IEN dap,1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Beskrivelse Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Riska Boas tilbygg RAPPORT. Sandnes kommune. Evaluering av bygningens energiytelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Riska Boas tilbygg RAPPORT. Sandnes kommune. Evaluering av bygningens energiytelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Riska Boas tilbygg OPPDRAGSGIVER Sandnes kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. mars 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 217010 RIEn RAP 01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

1. Generelt Boligblokk BB1-BB4 på Skadberg Felt A er evaluert mot TEK 10 og kriterier for lavenergistandard klasse 1.

1. Generelt Boligblokk BB1-BB4 på Skadberg Felt A er evaluert mot TEK 10 og kriterier for lavenergistandard klasse 1. Skadberg Felt A, blokk B1 Energiberegning MULTICONSULT 1. Generelt Boligblokk BB1-BB4 på Skadberg Felt A er evaluert mot TEK 10 og kriterier for lavenergistandard klasse 1. 1.1 Generelt om beregningene

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Resultater av evalueringen Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Energiytelse Bygningen tilfredsstiller krav til energiytelse Minstekrav Bygningen

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Marthe Bihli DATO S-35 Strateginotat passivhus Vedlagt passivhusberegning. Dette som et resultat

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen

Detaljer

Bodø Brannstasjon ENERGIBEREGNING. Eirik Skogvold Sletten AS

Bodø Brannstasjon ENERGIBEREGNING. Eirik Skogvold Sletten AS 2013 ENERGIBEREGNING Eirik Skogvold Sletten AS 2013-04-09 Innholdsfortegnelse 1. Konklusjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. 14-3 Energitiltak TEK10... 4 3. 14-4 Energiramme TEK10... 6 5. 14-5 Minstekrav

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Forskriftskrav til energieffektivitet og energiforsyning i TEK10

Forskriftskrav til energieffektivitet og energiforsyning i TEK10 Til: PG Fra: Norconsult AS v/ Dennis Joseph Dato/rev.: 2014-11-24 TRØGSTADSKOLENE VURDERING AV ENERGIEFFEKTIVITET Bakgrunn Norconsult AS har på oppdrag fra Trøgstad Kommune utført energisimuleringer av

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Energivurdering av Marienlyst skole

Energivurdering av Marienlyst skole Energivurdering av Marienlyst skole Sammendrag/konklusjon De foreløpige energiberegningene for Marienlyst skole viser at bygningen tilfredsstiller energikravene til passivhus i NS 3701:2012 gitt forutsetningene

Detaljer

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: TOBB Nye Boliger ENERGIBEREGNINGER PRAKTISKE EKSEMPLER Metoder Seksjoner, soning og bygningskategorier Arealberegninger Oppbygging energiberegning i simien

Detaljer

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD Forutsetninger - Bygningskategori: Sykehjem - Energiforsyning: Fjernvarme(dekker 100 % av all oppvarming) og

Detaljer

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning.

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning. VEDLEGG 1.10 KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen Skanska Teknikk - Miljøavdelingen 1/12 Rapport Prosjekt : Veitvet Skole og Flerbrukshall Tema: Energistrategi Rådgiver, Miljøriktig Bygging Niels Lassen Kontrollert av: Henning Fjeldheim Prosjektkontakt

Detaljer

ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE INNHOLD. 1 Innledning Bygget generelt Forutsetninger 2

ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE INNHOLD. 1 Innledning Bygget generelt Forutsetninger 2 MALVIK KOMMUNE ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no - FORPROSJEKT INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bygget

Detaljer

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD NOTAT Oppdrag 5120076 Kunde Notat nr. 001 Til Øygarden kommune Jan Vidar Monsen ToreWiger Fra Kopi Kari Dahle Haukland Helge Gaarder TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD Dato 2012-06-25 Det er utført en

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav TEK10 Forslag nye energikrav 2015 Kapittel 14 Energi Kapittel 14 Energi 14-1. Generelle krav om energi (1) Byggverk skal prosjekteres

Detaljer

(3) Småhus i dette kapittelet omfatter enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus og kjedehus.

(3) Småhus i dette kapittelet omfatter enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus og kjedehus. TEK 10 - Engergi Byggteknisk forskrift eller TEK 10 som den vanligvis benevnes, inneholder de viktigste reglene for utførelse av bygning. Den gjelder for bygninger som er påbegynt etter 1.7.10. Det gjelder

Detaljer

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å:

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å: Til: Fra: Oslo Byggeadministrasjon AS v/egil Naumann Norconsult AS v/filip Adrian Sørensen Dato: 2012-11-06 Persveien 26 og 28 - Energiberegninger Bakgrunn Norconsult har utført foreløpige energiberegninger

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE?

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE? NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE? NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

SIMIEN. Resultater årssimulering

SIMIEN. Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 34588 kwh 3,5 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 14696 kwh 14,5 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 98661 kwh 10,0 kwh/m²

Detaljer

ENERGIEVALUERING ÅRVOLL FLERIDRETTSHALL

ENERGIEVALUERING ÅRVOLL FLERIDRETTSHALL UNDERVISNINGSBYGG ENERGIEVALUERING ÅRVOLL FLERIDRETTSHALL ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 0579 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no PREMISSNOTAT OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A064411 01 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 24073 kwh 27,2 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 8593 kwh 9,7 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 20095 kwh 22,7 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 189974 kwh 8,7 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 244520 kwh 11,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 108969 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 52504 kwh 6,3 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 25250 kwh 3,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 41586 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

Monika Zandecka Ulimoen /5

Monika Zandecka Ulimoen /5 TITTEL Energiberegning Fjellbovegen barnehage REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00 Foretaksregisteret: NO 976 810

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 7930 kwh 93,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 15301 kwh 25,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 12886 kwh 21,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Hoved endringer fra TEK'10 1. Hovedkrav: Beregnet netto energibehov, reduksjon: Boliger

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 264828 kwh 3,0 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 3042 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 9830 kwh 4,9 kwh/m² 3a

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 17189 kwh 5,6 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 10196 kwh 15,1 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 0 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg Bygningers energiytelse Kontroll av energikrav vil dette fungere?

Nye energikrav til yrkesbygg Bygningers energiytelse Kontroll av energikrav vil dette fungere? Nye energikrav til yrkesbygg Bygningers energiytelse Kontroll av energikrav vil dette fungere? Erling Weydahl, Multiconsult AS Hva skal jeg snakke om? Det nye innholdet i Byggesaksforskriften som omtaler

Detaljer

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER.

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Siv.ing Arve Bjørnli MAJ 203 SIDE Grunnlag fra forskrifter: TEK 0 og kravene til bygninger: Kapittel 4. Energi I. Innledende bestemmelser om energi

Detaljer

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Vår oppgave: - Fra 70-talls hus mot passivhus standard Utføre tilstandsanalyse

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 2327 kwh 20,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 68 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 29758 kwh 26,4 kwh/m² 3a

Detaljer

HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE

HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley 14-2. KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET - ENERGIRAMME Bygningskategori Nye Energikrav I TEK10 - Totalt netto

Detaljer

MOLDE KULTURSKOLE nybygg og rehab

MOLDE KULTURSKOLE nybygg og rehab Molde Eiendom KF MOLDE KULTURSKOLE nybygg og rehab FORPROSJEKT Energiberegning i forprosjektfase 2013-10-04 nybygg og rehab 1 2013-10-04 Energiberegninger forprosjekt Idunn Rausand Hege Løkken Hansen Rev.

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 33259 kwh 6,6 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 2509 kwh 5,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 22268 kwh 42,4 kwh/m² 3a

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 28330 kwh 52,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 753 kwh 2,8 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 542 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER. NAL, 5. oktober i Stavanger

KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER. NAL, 5. oktober i Stavanger KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER De nye energikravene NAL, 5. oktober i Stavanger Forskningsleder, PhD Marit Thyholt 1 Plan- og bygningslov Tekniske forskrifter 1997 Endringer ved forskrift 26. januar 2007

Detaljer

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF NYE ENERGIKRAV 01.01.2016 FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

Rapport MULTICONSULT. Mandal VGS. Energi. Energiutredning Mandal VGS. Vest Agder Fylkeskommune. Ikke begrenset

Rapport MULTICONSULT. Mandal VGS. Energi. Energiutredning Mandal VGS. Vest Agder Fylkeskommune. Ikke begrenset Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Mandal VGS Energi Energiutredning Mandal VGS Vest Agder Fylkeskommune Dato: Oppdrag / Rapportnr. / Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet av: Andreas Brøvig

Detaljer

NOTAT 1. PASSIVHUS KONGSGÅRDMOEN SKOLE. Inndata i energiberegningen. Bygningsfysikk

NOTAT 1. PASSIVHUS KONGSGÅRDMOEN SKOLE. Inndata i energiberegningen. Bygningsfysikk NOTAT Oppdrag 1131470 Kunde Notat nr. 1 Til KKE Kongsberg kommunale eiendom Fra Kopi Caroline Moen KONGSGÅRDMOEN SKOLE Dato 2013-10-31 1. PASSIVHUS Inndata i energiberegningen Bygningsfysikk Passivhusberegningen

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 13192 kwh 2,0 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 36440 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 53250 kwh 7,9 kwh/m²

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN 16.april 2009, Nito, Oslo Catherine Grini SINTEF Byggforsk 1 NS 3031 - Forord Standardens kompleksitet og omfang tilsier

Detaljer

Sak 15/1311 høring nye energikrav til bygg

Sak 15/1311 høring nye energikrav til bygg Sak 15/1311 høring nye energikrav til bygg TEK10 Forslag nye energikrav 2015 Høringskommentar til foreslåtte nye energikrav 2015 fra Mesterhus Norge v/ teknisk sjef Elisabeth Bjaanes Kapittel 14 Energi

Detaljer

ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING

ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING 19.11.14 Energitiltak Kontroll og dokumentasjon av bygningers

Detaljer

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx Siv ing Netteberg AS Rådgivende ingeniør i VVS- og klimateknikk NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx 273 Bøler skole Bygningsfysikk

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 4645 kwh 339,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 244 kwh 8,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering SIMIEN Simuleringsnavn: Arssimulering Skedsmo VGS del A Tid/dato simulering: 15:32 5/10-2009 Inndatafil: U:\...\Skedsmo VGS Energisimulering Del A.smi Sone: 1 etg Del A Beskrivelse Inndata teknisk utstyr

Detaljer

Røros VGS - Energinotat

Røros VGS - Energinotat Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros VGS - Energinotat Forprosjekt Oppdragsnr.: 5165226 Dokumentnr.: RIByfy01 Versjon: 03 2017-03-11 Oppdragsgiver: Sør-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles.

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. Veiledningstekst sist endret 01.01.16 KAPITTEL 14 ENERGI (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. a) Tabell:

Detaljer

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Seniorrådgiver Monica Berner, Enova Ikrafttredelse og overgangsperioder Kun kapittel14 -Energimed veileder som errevidert. Høring våren 2015 Trådteikraft1.

Detaljer

ffsimien Resultater årssimulering

ffsimien Resultater årssimulering ffsimien Energipost Energibudsjett Energibruk Spesifikk energibruk Romoppvarming 43114 kwh 48./m2 Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 1915 21.3 kwh/m2 111 Oppvarming av tappevann Vifter (ventilasjon) 10635

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 22760 kwh 382,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 068 kwh 7,9 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Energikonsept Strindveien 4

Energikonsept Strindveien 4 Energikonsept Strindveien 4 Thommesen AS Bakgrunn Teori Integrert Design Prosess Integrert Energi Design Integrert bygnings konsept Praksis Prosjekt 1 met Prosjekt 2 Hagaløkkveien Prosjekt 3 Strindveien4

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 576 kwh 64,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 068 kwh 7,9 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

14-2. Krav til energieffektivitet

14-2. Krav til energieffektivitet 14-2. Krav til energieffektivitet Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 14-2. Krav til energieffektivitet (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av

Detaljer

Ny TEK og EU s direktiv om bygningers energiytelse. Bransjenes utfordring for å imøtekomme de nye krav i Varme-delen

Ny TEK og EU s direktiv om bygningers energiytelse. Bransjenes utfordring for å imøtekomme de nye krav i Varme-delen Ny TEK og EU s direktiv om bygningers energiytelse. Bransjenes utfordring for å imøtekomme de nye krav i Varme-delen 5. Oktober 2007 Leif Amdahl Generalsekretær Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 39 kwh 97,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 4049 kwh 9,8 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Miljø og klima endrer fokus fra bygningen og brukerne til bygningen i global sammenheng

Miljø og klima endrer fokus fra bygningen og brukerne til bygningen i global sammenheng Energiriktige bygninger - i dag og i morgen Krav i lov og forskrift Gustav Pillg ram Larsen Byggesak Rådgivning Undervisning Advokat Erling Erstad 1 Energiriktige bygninger Miljø og klima endrer fokus

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Brukerundersøkelse 2007: Tabell 4.1: Hvor lett/vanskelig finner næringen det å dokumentere oppfyllelse av ulike krav i teknisk

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Tid/dato simulering: 3:33 8/4-205 Programversjon: 5.50 Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 342 kwh 575,0 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m²

Detaljer

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Tommy Kleiven, 28.11.2007 Kunsthaus Bregenz, Arkitekt P. Zumthor Innhold Hvorfor utnytte termisk masse til klimatisering? Prinsipp og forutsetninger

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 707 kwh 4,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 5500 kwh 9,8 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10 KNUT HELGE SANDLI 09.11.2016 Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Færre og enklere krav Gamle energikrav 14-1 Generelle krav om energi 14-2 Energieffektivitet

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)

Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12.11.2015 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om

Detaljer

TEGNINGSGRUNNLAG. Dwg-tegninger og BIM-modell dat. 151013 BYGNINGSKATEGORI / STØRRELSE SIMIEN-fil (v. 5.503)

TEGNINGSGRUNNLAG. Dwg-tegninger og BIM-modell dat. 151013 BYGNINGSKATEGORI / STØRRELSE SIMIEN-fil (v. 5.503) Forside HENT AS ENERGINOTAT FORSIDE ENERGINOTAT PROSJEKT Rissa brann og ambulansestasjon Kontordel (passivhus) REVIDERT DATO 02.11.2015 ENERGIRÅDGIVER Lars Øystein G. Plassen (HENT AS) KONTROLLERT AV Torbjørn

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av

Detaljer

TEK Energikrav og tilsyn. Senioringeniør Hilde Sæle Statens bygningstekniske etat

TEK Energikrav og tilsyn. Senioringeniør Hilde Sæle Statens bygningstekniske etat TEK Energikrav og tilsyn Senioringeniør Hilde Sæle Statens bygningstekniske etat DISPOSISJON Om BE Bakgrunn for energiregler Energikrav - Energieffektivitet - Energiforsyning - Minstekrav - Fremtidige

Detaljer

5. Sjekklister for bruk i tilsynsarbeidet

5. Sjekklister for bruk i tilsynsarbeidet 5. Sjekklister for bruk i tilsynsarbeidet Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.12.2015 5. Sjekklister for bruk i tilsynsarbeidet Nedenfor følger sjekklister for tilsyn med oppfyllelse av krav

Detaljer

SBF BY A07012 RAPPORT. Vinduer og nye energikrav Revidert rapport fra november 2006. Marit Thyholt. www.sintef.no.

SBF BY A07012 RAPPORT. Vinduer og nye energikrav Revidert rapport fra november 2006. Marit Thyholt. www.sintef.no. SBF BY A07012 RAPPORT Vinduer og nye energikrav Revidert rapport fra november 2006 Marit Thyholt www.sintef.no SINTEF Byggforsk Mai 2007 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Byggforsk AS Arkitektur og byggteknikk

Detaljer

Energikrav i ny Plan og bygningslov TEK2010

Energikrav i ny Plan og bygningslov TEK2010 TEKNA/NITO-kurs tirsdag 11. mai kl. 10.05 10.50 Energikrav i ny Plan og bygningslov TEK Thor Endre Lexow, Statens Bygningstekniske etat ENERGIBRUK store utslipp mange miljøpåvirkninger utarming av essensielle

Detaljer

RAPPORT KALVEDALSVEGEN 49A ENERGITILTAK HECTOR EIENDOM AS SWECO NORGE AS ENDELIG VERSJON GEIR BRUUN. Sweco. repo002.

RAPPORT KALVEDALSVEGEN 49A ENERGITILTAK HECTOR EIENDOM AS SWECO NORGE AS ENDELIG VERSJON GEIR BRUUN. Sweco. repo002. HECTOR EIENDOM AS 630182 SWECO NORGE AS GEIR BRUUN Sweco Endringsliste VER. UTARB. AV KONTR. AV 1 GEIR BRUUN AGNAR BIRKELAND Sweco Storetveitv 98 NO 5072 Bergen, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks

Detaljer

EGENES PARK: ENERGILØSNINGER

EGENES PARK: ENERGILØSNINGER EGENES PARK: ENERGILØSNINGER 14.11.2008 Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS Energikrav i Norwegian Wood Krav til boligbygg for å få økonomisk støtte fra Norwegian Wood: 65 kwh/m²

Detaljer

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslippsbygg Ingen offisiell definisjon «Null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift og avhending av bygget»

Detaljer

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer?

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Trine Dyrstad Pettersen Norsk kommunalteknisk forening, Sandnes 29. mars 2007 1 Innhold i foredraget Innledning helhetlige vurderinger passiv energidesign

Detaljer

Det ble <ikke> avdekket forhold i strid med tillatelser, gjeldende forskrifter <og / eller> plan- og bygningsloven.

Det ble <ikke> avdekket forhold i strid med tillatelser, gjeldende forskrifter <og / eller> plan- og bygningsloven. Tilsyn med prosjektering for oppfyllelse av energikrav Rapport etter tilsyn med . Foretaket har ansvarsrett

Detaljer

WSP Engineering AS RAPPORT. OPPDRAG SNAVN : Lunner helse - og omsorgssenter. EMNE : Energirapport DOKUMENTKODE : RIBFY - R

WSP Engineering AS RAPPORT. OPPDRAG SNAVN : Lunner helse - og omsorgssenter. EMNE : Energirapport DOKUMENTKODE : RIBFY - R WSP Engineering AS RAPPORT OPPDRAG SNAVN : Lunner helse - og omsorgssenter EMNE : Energirapport DOKUMENTKODE : 1700368 - RIBFY - R01-20170925 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

Klimaforliket Konsekvenser for energikrav og ytelser i eksisterende og nye bygg Ny Teknisk Forskrift (TEK) til PBL Utfordringer og svakheter

Klimaforliket Konsekvenser for energikrav og ytelser i eksisterende og nye bygg Ny Teknisk Forskrift (TEK) til PBL Utfordringer og svakheter Jon-Viking Thunes Siv.ing. VVS NTH/(NTNU) 1984 Teknisk sjef OPTICONSULT AS SINTEF NTH NORGES FORSKNINGSRÅD HØYSKOLEN I BERGEN, INGENIØRUTDANNINGEN SIV.ING. JOHAN THUNES A/S THUNES PARTNERS A/S OPTICONSULT

Detaljer

Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk. Ingrid Hole, Norconsult AS

Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk. Ingrid Hole, Norconsult AS Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk g y Ingrid Hole, Norconsult AS Eksempel energibudsjett (TEK) Netto energibehov: Energipost gp Boligblokk Kontorbygg Romoppvarming 37,5 27,9 Ventilasjonsvarme

Detaljer