Bufferar OPPGÅVER. Repetisjon frå kjemi 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bufferar OPPGÅVER. Repetisjon frå kjemi 1"

Transkript

1 2 Bufferar OPPGÅVER Repetisjon frå kjemi a) Kva vil det seie at HNO3(aq) er ei sterk syre? Vis det med ei likning. b) Kva for eit ion er karakteristisk for sure løysningar? Kva heiter ionet? c) Kva vil det seie at HF(g) er ei svak syre? Vis det med ei likning a) Kvifor omtaler vi ein syre-base-reaksjon som ein protolyse? b) Kva meiner vi med proton i denne samanhengen? Kva for nokre av syrene nedanfor har salt med namn som endar på -id, og kva for nokre syrer har namn som endar på -at? Gi ei kort grunngiving for endinga. a) HCl b) H 2 SO 4 c) H 2 CO 3 d) HF Oppgi kva for nokre av stoffa nedanfor som er syrer, og kva for nokre som er basar, og set namn på dei. a) HNO 3 b) HNO 2 c) NH 3 d) HSO 4 e) CH 3 COOH f) KOH a) Kva er formelmassen til i) Mn(OH) 2, ii) Na 2 CO 3. 10H 2 O? b) Kva er massen av 1 mol av kvart av stoffa? c) Kva er den molare massen til kvart av stoffa? d) Kor mange mol er det i 1 g av kvart av stoffa? a) Rekn ut stoffmengda av Ca 2+ og av Cl i 1,0 L av 0,2 mol/l CaCl 2. b) Forklar korleis vi kan gå fram for å lage 0,5 L av 0,1 mol/l CaCl 2 frå løysninga i a. c) Rekn ut massen av CaCl 2 6H 2 O som trengst for å lage 0,5 L av 1,0 mol/l løysning av Cl a) Kva vil det seie at vatn er eit amfotært stoff? b) Kva meiner vi med eigenprotolysen til vatnet? c) Kvifor kallar vi K w for ioneproduktkonstanten til vatnet, og kva er denne konstanten? 10 OPPGÅVER Bufferar

2 2.0.8 a) Korleis kan vi finne [H 3 O + ] dersom vi kjenner [OH ] i ei løysning ved 25 C? b) Ein elev påstår at det ikkje er hydroksidion i 1,0 mol/l saltsyre. Er du samd i det? Grunngi svaret. c) Blir [OH ]større, lik eller mindre enn 1,0 10 mol/l når vi løyser litt fast kaliumhydroksid i vatn? Grunngi svaret Kva er i ei løysning når a) [H 3 O + ] = mol/l b) [H 3 O + ] = mol/l c) [H 3 O + ] = 0,0010 mol/l d) [H 3 O + ] = 0,025 mol/l Kva er [H 3 O + ] i løysninga når a) = 5,1 b) = 11,5 c) = 1,0 d) = 4, Kva kan vere i ei 0,10 mol/l løysning av ein svak base? A) 4 B) 6 C) 9 D) Kva er i løysninga a) 2,0 mol/l HCl b) 0,1 mol/l H 2 SO 4 når vi berre reknar med første protolysesteg c) 0,1 mol/l Ca(OH) 2 d) 4,0 g NaOH per liter Kva er den korresponderande basen til a) HCl b) H 2 SO 4 c) HSO 4 d) H 2 O e) H 3 O + f) NH Kva er den korresponderande syra til 2 a) H 2 b) CO 3 c) H 2 O d) NH 3 e) OH a) Skriv jamvektsreaksjonen for den svake syra HF i vatn. b) Rekn ut syrekonstanten for 0,10 mol/l HF når konsentrasjonen av H 3 O + ved jamvekt er 8, mol/l a) Kva meiner vi med at ei syre protolyserer i fleire steg? b) Forklar kvifor K a1 > K a2 for ei toprotisk syre. c) Forklar kvifor vi kan rekne berre med K a1 når vi skal finne -en i ei svak toprotisk syre a) Forklar korleis du stegvis vil gå fram for å rekne ut i ei sur løysning. Ta omsyn til at syra kan vere sterk eller svak. b) Kva er -en i 1 mol/l saltsyre og i 1 mol/l eddiksyre? Finn syrekonstanten i ein tabell og rekn ut H 3 O + og i løysninga. a) 0,010 mol/l CH 3 COOH b) 0,50 mol/l HCN c) 0,10 mol/l HNO Kva for eit av stoffa nedanfor motverkar protolyse av maursyre? A) NaCl B) KOH C) (HCOO) 2 Ca D) Na 2 CO Korleis blir løysningsevna til saltet endra dersom vi løyser det i ei sur løysning? Grunngi svaret. a) AgCl b) CaCO 3 c) Fe(OH) 2 OPPGÅVER Bufferar 11

3 Til den svake syra HA tilset vi natronlut. Figuren til høgre viser -verdien ved ulike tilsetjingar. Kva for ein av desse påstandane er rett: A) I punktet A er [HA] << [A ]. B) I punktet B er [HA] = [A ]. C) I punktet C er [H 3 O + ] = [OH ]. D) I punktet D er [A ] << [HA]. E) I punktet D er [OH ] << [H 3 O + ]. A B C D Volum tilsatt NaOH(aq) Vi titrerer ei løysning av den svake basen ammoniakk med den sterke syra saltsyre. Volumet tilsett syre er v. Kva for eit av diagramma A F nedanfor illustrerer best denne titreringa? Løys sudokuen på neste side der seks namn og seks formlar står for seks ulike stoff. Set inn formel eller namn i smårutene slik at kvart stoff står i kvart sitt område. Du skal berre ha namn i nokre område og berre formlar i andre. A B C 0 v 0 v 0 v D E F 0 v 0 v 0 v 12 OPPGÅVER Bufferar

4 NaH 2 Na 3 Natriumhydrogen-fosfat Kalsiumhydrogen-fosfat Natriumhydrogen-fosfat Ca(H 2 ) 2 Kalsium-fosfat Kalsiumhydrogen-fosfat Na 3 Na 3 NaH 2 Kalsium-fosfat 2.1 Bufferar gir kontroll med Ein buffer inneheld ein sur komponent og ein basisk komponent. a) Går det an å lage bufferen ved å blande saman i) HCl(aq) og NaCl(aq) ii) HCN(aq) og NaCN(aq) iii) CH 3 COOH(aq) og CH 3 COONa(aq) b) Ei eddiksyreløysning inneheld både CH 3 COOH og CH 3 COO. Kvifor kan vi ikkje rekne denne løysninga for å vere ein buffer? c) Kva samanheng er det mellom, pka, den sure komponenten og den basiske komponenten i ein buffer? Forklar korleis ein buffer motverkar -endring, ved å ta utgangspunkt i ein buffer som inneheld a) eddiksyremolekyl og acetation b) ammoniakkmolekyl og ammoniumion Rekn ut pk a for syrekonstantane a) K a (H 2 ) = 6, mol/l b) K a (HCO 3 ) = 5, mol/l c) K a (C 6 COOH) = 6, mol/l Du skal lage ein buffer ved å løyse Na 2 H (s) i 1,0 L 0,10 mol/l NaH 2. Bufferen skal ha = 6,9. a) Skriv oppløysningsreaksjonane for dei to salta i vatn. b) Kva er den sure og kva er den basiske komponenten i bufferen? c) Kva for ein syrekonstant må du bruke når du skal rekne ut den stoffmengda H 2 som trengst for å lage bufferen? d) Rekn ut konsentrasjonen av H 2 i bufferen. e) Rekn ut kor mange gram (di)natriumhydrogenfosfat som må tilsetjast Sjå tabellen over viktige bufferar på side 26 i grunnboka. Grunngi kvifor kvar buffer verkar best ved den -verdien som er oppgitt i tabellen Vi lagar 1,50 L eddiksyre-acetat-buffer av 0,55 mol CH 3 COOH og 0,45 mol CH 3 COONa. a) Kva er den sure komponenten, og kva er den basiske komponenten i bufferen? b) Kva er -en i bufferen? c) Kva blir -en i bufferen dersom vi tilset i) 100 ml vann ii) 20 ml 0,50 mol/l HCl iii) 100 ml 0,50 mol/l NaOH OPPGÅVER Bufferar 13

5 2.1. Rekn ut i ei løysning som inneheld a) 0,20 mol/l HCOOH og 0,20 mol/l HCOO b) 0,15 mol/l HCOOH og 0,60 mol/l HCOO Ein ammonium-ammoniakk-buffer blir laga ved å løyse 0,15 mol NH 4 Cl og 0,25 mol NH 3 i vatn slik at det totale løysningsvolumet blir 200 ml. a) Rekn ut -verdien i bufferen. b) Rekn ut -verdien i 100 ml av bufferen etter tilsetjing av 10 ml 1 M HCl. c) Rekn ut -verdien i 100 ml buffer etter tilsetjing av 5 ml 1 M NaOH Rekn ut i ein buffer som inneheld a) same stoffmengd H 2 (aq) og H 2 (aq). pk a (H 2 ) =,2. b) 12,2 g benzosyre (C 6 COOH) og,2 g natriumbenzoat (C 6 COONa) i 250 ml løysning. pk a (C 6 COOH) = 4,2. c) 12,2 g benzosyre (C 6 COOH) og,2 g natriumbenzoat (C 6 COONa) i 1000 ml løysning Natriumhypokloritt, NaClO, er det aktive stoffet i mange bleikjemiddel. Rekn ut forholdet mellom [ClO ] og [HClO] i ei løysning der -verdien er justert til = 6,5. pk a (HClO) =, I mange sjampoar er det sitronsyre som blir brukt til å regulere -verdien. Sjampoen kan òg vere tilsett litt natriumhydroksid, som nøytraliserer noko av sitronsyra slik at det blir danna natriumsitrat. Innhaldet av både sitronsyre og natriumsitrat gjer at sjampoen verkar som ei bufferløysning. a) Finn strukturformelen til sitronsyre på side 33 i grunnboka. b) Bruk strukturformelen og skriv ei balansert reaksjonslikning for reaksjonen mellom sitronsyre og natriumhydroksid. (Du kan gå ut frå at berre COOH på C-atom nr. 2 blir nøytralisert.) c) Sitronsyra og sitrationet utgjer eit syre-base-par. Forklar kva vi meiner med det. d) Forklar kvifor ei vassløysning av ei svak syre og saltet av denne syra er ei bufferløysning. e) Rekn ut -en for ei løysning som inneheld 0,200 mol/l av sitronsyre og 0,100 mol/l av natriumsitrat. K a1 =, mol/l. f) Føreslå ein grunn til at sitronsyre er vald som utgangsstoff for å lage bufferen i ein sjampo Kor mange milliliter av 1,0 mol/l NaOH må tilsetjast 100 ml 1,0 M CH 3 COOH før vi får maksimal bufferevne? Grunngi det alternativet du vel. A) 100 B) 50 C) 6 D) 5 E) I ei intimsåpe er justert til 4,0 med mjølkesyre og det tilhøyrande saltet natriumlaktat. Kva er det mest av i denne såpa, mjølkesyre eller laktat? pk a (mjølkesyre) = 3,86. OPPGÅVER Bufferar

6 2.1. Sjå på figuren og forklar ut frå bufferlikninga kvifor a) = pk a når det i ei titrering av en svak syre HA er tilsett 50 % av NaOH(aq) som trengst for å nøytralisere syra. b) = pk a 1 når 10 % NaOH er tilsett. c) = pk a + 1 når 90 % NaOH er tilsett. = pk a + 1 = pk a = pk a ekvivalenspunkt halvtitrerpunkt % av tilsatt sterk base Når Miljølaboratoriet bestemmer innhaldet av fluoridion i ei vassprøve, må -en i prøva liggje mellom 5,0 og 5,5. Til dette treng dei ei bufferløysning. Den lagar dei ved først å fortynne 5 ml konsentrert CH 3 COOH (tettleik 1,05 g/ml) med 500 ml destillert vatn i eit begerglas. Deretter tilset dei 5,0 mol/l natriumhydroksidløysning til -en ligg i området 5,0 til 5,5. a) Rekn ut -verdien i bufferen dersom det vart tilsett 160 ml av natriumhydroksidløysninga. b) Til slutt overfører dei løysninga til ein 1 l målekolbe og fyller kolben til merket med destillert vatn. Kva har dette å seie for -en i løysninga? Kva for nokre av faktorane nedanfor er med og bestemmer bufferkapasiteten for ei løysning? Grunngi svara. a) syre-base-paret i bufferen b) konsentrasjonane av bufferkomponentane c) bufferområdet d) forholdet mellom konsentrasjonane av bufferkomponentane e) K a for den sure komponenten OPPGÅVER Bufferar 15

7 2.2 Naturlege bufferar i vatn Kryssord Vassrett 2. -intervallet der = pk a ± 1 8. Punktet på titrerkurva der det er tilsett 50 % sterk base ved titrering av ei svak syre 9. Mål for innhaldet i vatnet av negative ion med baseeigenskapar Loddrett 1. System der fleire syre-base-par vekselverkar 2. Mål for den stoffmengda sterk syre eller sterk base som kan tilsetjast 1,0 L av bufferen før verdien er utanfor bufferområdet 3. Viktig buffersystem i naturen [base] [syre] 4. = pk a + log 5. Vanleg nemning CaCO 3 6. Løysning der -verdien ikkje blir særleg endra når vi tilset små mengder sterk syre eller sterk base. Vanleg bergart i kalkfattig område Reint vatn har stått i kontakt med luft, og det viser seg at = 5,. a) Kva er ei mogleg årsak til at vatnet har denne -verdien? Skriv den aktuelle reaksjonslikninga. b) Forklar kvifor vatn i kontakt med kalkrik grunn har > 5,. c) Kva meiner vi med alkaliniteten til vatn, og korleis kan han bestemmast for ei vassprøve? d) Beskriv ei ulempe med låg alkalinitet i i) akvarievatn, ii) drikkevatn. e) Korleis kan vi motverke låg alkalinitet i i) akvarievatn, ii) drikkevatn? OPPGÅVER Bufferar

8 2.2.3 Det er vanleg å måle alkaliniteten når ein skal undersøkje kvaliteten på ferskvatn. Alkaliniteten er viktig for den evna vatnet har til å tole sur nedbør. I praksis er alkaliniteten summen av hydrogenkarbonat- og karbonat-ion i vatnet, og alkaliniteten kan vi måle ved å titrere med saltsyre. a) i) Kvifor gir karbonat ei basisk løysning i vatn? ii) Skriv ei kjemisk likning som viser at det lagar seg karbondioksidgass når ei løysning av karbonat blir titrert med saltsyre. b) Forklar at ei blanding av karbonat og hydrogenkarbonat er ein buffer Figuren nedanfor viser korleis -verdien endrar seg i titrerkolben når vi titrerer 0,1 mol/l Na 2 CO 3 med 0,1 mol/l HCl. a) Teikn av figuren og marker på figuren: 2 i) punktet der [CO 3 ] = [HCO 3 ] ii) punktet der [HCO 3 ] = [H 2 CO 3 ] 2 iii) punktet der all CO 3 er brukt opp iv) punktet der all HCO 3 er brukt opp b) Teikn inn på kurva kvar innhaldet i titrerkolben er ein buffer, og grunngi svaret. c) Skriv reaksjonslikningar som viser at det utviklar seg CO 2 -gass i titrerkolben når vi titrerer, og vis kva for eit -område det skjer i. Grunngi svaret I kaffitraktarar kan det kome avleiringar av CaCO 3 dersom vatnet er hardt. Vi kan få bort avleiringane ved å la ei fortynna løysning av eddiksyre gå gjennom systemet. Skriv likninga for reaksjonen mellom CaCO 3 og CH 3 COOH Alkaliniteten kan vi måle ved å titrere 100 ml av ei vassprøve med 0,010 mol/l saltsyre. Alkaliniteten svarar til millimol forbruk av HCl per liter vassprøve. I ei slik titrering var forbruket av saltsyre 20,0 ml. Kva var alkaliniteten i denne vassprøva? 2.2. Det er hydrogenfosfat- og hydrogenkarbonation i spyttet som gjer det syrenøytraliserande. Desse iona høyrer til i kvart sitt buffersystem. a) Korleis ville du gå fram i praksis for å vise at spytt fungerer som ein buffer? b) Skriv protolysejamvekta for eitt av dei to buffersystema i spytt, og forklar det som skjer når systemet fungerer som buffer. i titrerkolben ml tilsatt 0,1 M HCl OPPGÅVER Bufferar 1

9 AKTIVITETAR 2.1 Bufferkapasitet Ein buffer er ei løysning av eitt eller fleire stoff som vi kan tilsetje til ei avgrensa mengd syre eller base utan at -verdien i løysninga blir særleg mykje endra. Med ein indikator kan vi måle -verdien i bufferen, og med titrering kan vi finne ut kor stor kapasitet bufferen har. Bufferkapasiteten er kor mange mol sterk syre eller base som vi kan tilsetje 1 liter av bufferen før -verdien i bufferen kjem utanfor bufferområdet. Problemstilling Kva er bufferkapasiteten for bufferen? Korleis blir -verdien i bufferen påverka av fortynning? UTSTYR buffer med = 4,5 * Utstyr for gruppa buffer med = 4,5 *, ca. 25 ml 0,1 M HCl* i beger 0,1 M NaOH* i beger metyloransjeløysning* (omslag 3,1 4,4), i dropeteljar BTB-løysning*, (omslag 6,0,6) i dropeteljar 2 -strimlar ( 0 ) 1 sprøyte, 10 ml 2 sprøyter, 1 ml 6 plastbeger, ca. 30 ml * Oppskriftene står på sidene TRYGGLEIK låg risiko, kan gjerast i klasserommet bruk briller Titrering av buffer tilsett metyloransje. Framgangsmåte og observasjonar 1) Set fire små plastbeger på eit kvitt underlag. Overfør med den store sprøyta 10 ml buffer til to av begera og 1 ml buffer og 9 ml vatn (bufferen blir fortynna 1 : 10) til dei to andre begera. 2) Mål -en i bufferen og i den fortynna bufferen. Noter resultata. 3) Dryp to dropar BTB-løysning i eitt beger med ufortynna buffer og i eitt med fortynna buffer. Ta natronlut i ei 1 ml-sprøyte og titrer den fortynna bufferen til du får fargeomslag. Titrer så den ufortynna bufferen. Du må fylle sprøyta fleire gonger medan du titrerer. Noter titreringsvoluma. 4) Dryp to dropar metyloransjeløysning i kvart av dei to siste begera. Ta saltsyre i den andre 1 mlsprøyta og titrer den fortynna bufferen til du får fargeomslag. Titrer så den ufortynna bufferen. Noter titreringsvoluma. Resultat og spørsmål a) Noter resultata i tabellen. ml 0,1 M NaOH brukt ml 0,1 M HCl brukt 10 ml ufortynna buffer 10 ml fortynna buffer (1 ml opphavleg + 9 ml vatn, fortynning 1 : 10) b) Kvifor bruker vi metyloransje som indikator når vi titrerer bufferen med saltsyre? Og BTB når vi titrerer med lut? c) I bufferen med = 4,5 er det både CH 3 COOH og CH 3 COO. Skriv likningar for reaksjonane som skjer når bufferen blir tilsett syre, og når vi tilset lut. d) Forklar kvifor -verdien ikkje blir endra når vi fortynnar bufferen. e) Rekn ut bufferkapasiteten for den ufortynna bufferen. Kva blir bufferkapasiteten i den fortynna bufferen? 18 AKTIVITETAR Bufferar

10 2.2 Alkalinitet i vatn Vatnet i ein innsjø eller ei elv i eit område med kalkfattig berggrunn har sannsynlegvis låg alkalinitet. Det vil seie at vatnet inneheld få basiske ion, og då er -en i vatnet lett å påverke med syre. Vatn frå eit kalkrikt område har derimot høg alkalinitet, og -en i vatnet blir ikkje endra så lett. Hydrogenkarbonat (HCO 3 ) er det viktigaste av dei basiske iona som dannar buffersystem i vatn. HCO 3 kan reagere med både syre og base, men når det gjeld alkaliniteten i vatnet, er det evna til å stå imot syretilsetning vi er interesserte i. I aktiviteten bruker vi talet på tilsette dropar saltsyre som eit mål for den relative alkaliniteten i vassprøvene. Problemstilling Kva for ei vassprøve har høgast alkalinitet? UTSTYR Fellesutstyr sjøvatn, hardt vatn (mineralvatn), ureina vatn, kranvatn Utstyr for gruppa indikatorløysning, = 4,5* 0,02 M HCl * i beger 3 4 plastbeger, 30 ml plastdropeteljar målesylinder, 10 ml * Oppskrifta står på sidene TRYGGLEIK låg risiko, kan gjerast i klasserommet Framgangsmåte og observasjonar 1) Overfør 10 ml av kvar vassprøve til kvar si plastskål. Dryp tre dropar indikatorløysning i kvar skål. 2) Tilset 0,02 M HCl dropevis til ei vassprøve heilt til fargen skiftar frå grøn eller grålilla til raud. Noter kor mange dropar saltsyre som gjekk med. 3) Gjer punkt 2 om att for dei andre vassprøvene. Resultat og spørsmål a) Ranger vassprøvene etter minkande alkalinitet. b) Kva for ei vassprøve er det lettast å forsure? c) Føreslå moglege årsaker til skilnaden i alkalinitet på dei vassprøvene du har undersøkt. Bruk og samanhengar d) Korleis kunne du rekne ut alkaliniteten i mmol HCl for 1 liter vassprøve? e) Kvifor aukar alkaliniteten i vatn som er kalka? f) Kvifor snakker vi ikkje om forsuring av saltvatn (hav), berre om forsuring av ferskvatn (innsjøar og elvar)? Vassprøve ved start. Vassprøve etter surgjering. AKTIVITETAR Bufferar 19

Kapittel 9 Syrer og baser

Kapittel 9 Syrer og baser Kapittel 9 Syrer og baser 1. Syre og base (i) Definisjon (ii) Likevektsuttrykk og likevektskonstant (iii) Sterke syrer og sterke baser (iv) Svake syrer og svake baser 2. Vann som både syre og base (amfotært)

Detaljer

4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning

4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning 4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning 4.109 Vil løsninger som fås ved blanding av like stoffmengder av de følgende syrene og basene være sure, basiske eller nøytrale? a HCl + KOH

Detaljer

Kjemi 1. Figur s Figurer kapittel 8: Syrer og baser. gir andre farger enn syrer gir. ph < 7 ph > 7. Reagerer med uedelt metall og gir H 2 -gass

Kjemi 1. Figur s Figurer kapittel 8: Syrer og baser. gir andre farger enn syrer gir. ph < 7 ph > 7. Reagerer med uedelt metall og gir H 2 -gass Figur s. 42 Egenskaper hos syrer / sure løsninger Smaker surt Endrer farge på indikatorer og noen plantefarger Egenskaper hos baser / basiske løsninger Smaker bittert Endrer farge på indikatorer og noen

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 1

Kjemien stemmer KJEMI 1 Figur s. 34 Egenskaper hos syrer / sure løsninger Smaker surt Endrer farge på indikatorer og noen plantefarger Egenskaper hos baser / basiske løsninger Smaker bittert Endrer farge på indikatorer og noen

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur). Syrer

Detaljer

Natur og univers 3 Lærerens bok

Natur og univers 3 Lærerens bok Natur og univers 3 Lærerens bok Kapittel 4 Syrer og baser om lutefisk, maur og sure sitroner Svar og kommentarer til oppgavene 4.1 En syre er et stoff som gir en sur løsning når det blir løst i vann. Saltsyregass

Detaljer

Kapittel 17 Mer om likevekter

Kapittel 17 Mer om likevekter Kapittel 17 Mer om likevekter 1. Mer om syre-base likevekter - Buffer o Definisjon o Hvordan virker en buffer? o Bufferkapasitet o Bufferlignigen o Hvordan lage en buffer med spesifikk ph?. Titrerkurver

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE

FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE Hjelpemidler: Periodesystem (og kalkulator der det er angitt) Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur).

Detaljer

Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med vann

Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med vann Kapittel 16 Syrer og baser Repetisjon 1(30.09.03) 1. Syrer og baser Likevektsuttrykk/konstant Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med

Detaljer

Eksamensoppgåver H07/ Eksamensoppgaver H07. Kjemi 3KJ. Elevar og privatistar/elever og privatister

Eksamensoppgåver H07/ Eksamensoppgaver H07. Kjemi 3KJ. Elevar og privatistar/elever og privatister Eksamensoppgåver H07/ Eksamensoppgaver H07 Kjemi 3KJ Fagkoder: AA6247/AA6249 Fagnavn: Kjemi 3KJ Elevar og privatistar/elever og privatister Eksamen 23.11.2007 AA6247 AA6249 Kjemi 3KJ Elevar og privatistar

Detaljer

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 OPPGAVER (1 atomer, molekyler, ioner) 1.1 Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 Atomkjernen Hva er antall protoner, nøytroner, nukleoner i 35 235 3 80 a) S

Detaljer

Syrer og baser. Et proton er et hydrogenatom som har mistet sitt eneste elektron. Det beskrives som H +, en positiv ladning.

Syrer og baser. Et proton er et hydrogenatom som har mistet sitt eneste elektron. Det beskrives som H +, en positiv ladning. Syrer og baser Det finnes flere definisjoner på hva syrer og baser er. Vi skal bruke definisjonen til Brønsted: En Brønsted syre er en proton donor. En Brønsted base er en proton akseptor. 1s 1+ Et proton

Detaljer

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg)

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg) Eksamensoppgave høsten 2010 Ordinær eksamen Bokmål Fag: Grunnleggende kjemi Eksamensdato: 7.desember 2010 Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag Emnekode: NAT400 Eksamensform: Skriftlig

Detaljer

Definisjoner Brønsted, 1923. En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner

Definisjoner Brønsted, 1923. En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner Syrer og baser Definisjoner Brønsted, 1923 En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner Syrer Genrelt uttrykk HB H + + B - syre H + + korresponderende base

Detaljer

Vann er en amfolytt, det kan både avgi og ta opp H +. I vann har vi derfor en. Denne egenprotolysen har et.

Vann er en amfolytt, det kan både avgi og ta opp H +. I vann har vi derfor en. Denne egenprotolysen har et. Syrer o baser Det sentrale i en syre-base reaksjon er utvekslinen av H -atomer., o en syre-basereaksjon kan kalles en protolysereaksjon. Her er det vikti å huske på at H -atomer ikke alltid er det samme

Detaljer

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger 1. Vann som løsningsmiddel 2. Elektrolytter Sterke elektrolytter Svake elektrolytter Ikke-eletrolytter 3. Sammensetning av løsning Molaritet

Detaljer

Eksamen. Emnekode: KJEMI1/FAD110. Emnenavn: Kjemi 1. Dato: 27.02.2015. Tid (fra-til): 0900-1300. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData.

Eksamen. Emnekode: KJEMI1/FAD110. Emnenavn: Kjemi 1. Dato: 27.02.2015. Tid (fra-til): 0900-1300. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData. Bokmål Eksamen Emnekode: KJEMI1/FAD110 Emnenavn: Kjemi 1 Dato: 27.02.2015 Tid (fra-til): 0900-1300 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData Faglærer(e) : Anne Brekken Sensurfrist : 20.03.2015 Antall

Detaljer

9 SYRER OG BASER. Syre: HCl H (aq) + Cl (aq) Her er Cl syreresten til HCl. Arrhenius' definisjon begrenser oss til vannløsninger.

9 SYRER OG BASER. Syre: HCl H (aq) + Cl (aq) Her er Cl syreresten til HCl. Arrhenius' definisjon begrenser oss til vannløsninger. 9 SYRER OG BASER 9.1 DEFINISJONER Historie. Begrepet syrer har eksistert siden tidlig i kjemiens historie. I denne gruppen plasserte man stoffer med bestemte egenskaper. En av disse egenskapene var sur

Detaljer

Eksamen 20.11.2009. AA6249 Kjemi 3KJ Privatistar/Privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 20.11.2009. AA6249 Kjemi 3KJ Privatistar/Privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.2009 AA6249 Kjemi 3KJ Privatistar/Privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Informasjon til sensor og eksaminand: 5 timar Vanlege rettskrivingsordbøker,

Detaljer

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny!

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny! Fasit odatert 10/9-03 Se o for skrivefeil. Denne fasiten er ny! aittel 1 1 a, b 4, c 4, d 4, e 3, f 1, g 4, h 7 a 10,63, b 0,84, c,35. 10-3 aittel 1 Atomnummer gir antall rotoner, mens masse tall gir summen

Detaljer

Syrer og baser. 2 4 Syrer og baser

Syrer og baser. 2 4 Syrer og baser Syrer og baser Syrer og baser Når du er ferdig med dette kapitlet, skal du kunne a definere syre og base og gjøre rede for syre-basereaksjoner b gjøre beregninger med K a, K b og K w c måle ph med ulike

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN Sensur faller innen

ORDINÆR EKSAMEN Sensur faller innen Skriftlig eksamen i Naturfag 2, NA230-E 30 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 27.05.0. Sensur faller innen 7.06.0. BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs. 8.06.0

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet Eksamen i: KJM 1100 Generell kjemi Eksamensdag: 18. desember 2012 Tid for eksamen: 14.30 18.30 Oppgavesettet er på 5 sider Vedlegg: Periodesystemet

Detaljer

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri 1 Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri Vandige løsninger; sterke og svake elektrolytter Sammensetning av løsninger Typer av kjemiske reaksjoner Fellingsreaksjoner (krystallisasjon)

Detaljer

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit.

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit. Oppgave 1 A) d B) c C) b D) d E) a F) a G) c H) d I) c J) b Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli 2003. 1. uttaksprøve. Fasit. Oppgave 2 A) a B) b C) a D) b Oppgave 3 Masseprosenten av hydrogen

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Støkiometri 1 Bestem masseprosenten av nitrogen i denne forbindelsen: (N 2 H 2 ) 2 SO

Detaljer

FASIT (Oppg. bok / ekstra oppg.)

FASIT (Oppg. bok / ekstra oppg.) Fsit 6 FASIT (Oppg. bok / ekstr oppg.).1 Syre-bsereksjoner.1 En syre er et stoff som kn vgi H -ioner. En syre gir sur løsning i vnn. b 1 Syre Sur løsning Syre Syre 5 Sur løsning. HBr H O Br H O b HNO H

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

EKSAMENSOPPGAVE. KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi Dato: Onsdag 28. februar 2018 Klokkeslett: 09:00-15:00 Sted: Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

1. Oppgaver til atomteori.

1. Oppgaver til atomteori. 1. Oppgaver til atomteori. 1. Hva er elektronkonfigurasjonen til hydrogen (H)?. Fyll elektroner inn i energidiagrammet slik at du får elektronkonfigurasjonen til hydrogen. p 3. Hva er elektronkonfigurasjonen

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi Dato: 22.02.2017 Klokkeslett: 09:00-15:00 Sted: Åsgårdveien 9 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den. 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England

1. UTTAKSPRØVE. til den. 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Dag: En dag i ukene 42-44. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi.

Detaljer

Oppgave 1 (35 poeng) 1. uttak til den 38. Kjemiolympiaden, Fasit og poengberegning. 1) D 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) D 8) C

Oppgave 1 (35 poeng) 1. uttak til den 38. Kjemiolympiaden, Fasit og poengberegning. 1) D 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) D 8) C 1. uttak til den 38. Kjemiolympiaden, 006. Fasit og poengberegning. ppgave 1 (35 poeng) 1) D ) B 3) A ) A 5) D 6) C 7) D 8) C 9) D 10) A 11) C 1) B 13) C 1) B 15) B 16) D 17) B 1 ppgave (15 poeng) A. a)

Detaljer

27. aug. 2003 Konsentrasjonsmål.

27. aug. 2003 Konsentrasjonsmål. 27. aug. 200 Konsentrasjonsmål. Introduksjon I laboratoriet skal vi lage mange typer løsninger: standarder, løsninger av syrer, løsninger av baser og buffere. For at du skal kunne lage og benytte disse

Detaljer

Eksamen 28.05.2008. AA6247 Kjemi 3KJ Elevar/Elever. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 28.05.2008. AA6247 Kjemi 3KJ Elevar/Elever. Nynorsk/Bokmål Eksamen 28.05.2008 AA6247 Kjemi 3KJ Elevar/Elever Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Informasjon til sensor og eksaminand: 5 timar Sjå gjeldande reglar. Alle svar bør

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden i Moskva, Russland

1. UTTAKSPRØVE. til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden i Moskva, Russland Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013 i Moskva, Russland Dag: En dag i ukene 40-42. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi. Maksimal

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator «Huskelapp» - A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok

EKSAMENSOPPGAVE. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator «Huskelapp» - A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: KJE-1001 Dato: Fredag 27. februar 2015 Tid: Kl 09:00 15:00 Sted: Aud.max Tillatte hjelpemidler: Kalkulator «Huskelapp» - A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk

Detaljer

Eksamensoppgåve i LGU53004 Naturfag Emne 1 - kjemi

Eksamensoppgåve i LGU53004 Naturfag Emne 1 - kjemi Institutt for grunnskulelærarutdanning 1-7 Eksamensoppgåve i LGU53004 Naturfag 2 5-10 Emne 1 - kjemi Fagleg kontakt under eksamen: Kari Feren Tlf.: 48178852/73559875 Eksamensdato: 5. desember 2016 Eksamenstid

Detaljer

Alkohol med mange OH-grupper

Alkohol med mange OH-grupper Alkohol med mange OH-grupper Organiske forbindelser som inneholder én eller flere OH-grupper kalles alkoholer og navnet ender på ol. Polyvinylakohol (PVA) er en alkohol med mange tusen OH-grupper i hvert

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider. Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider. Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMESOPPGAVE Eksamen i: KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi Dato: Fredag 16.desember 2016 Klokkeslett: 09:00-15:00 Sted: Teorifagbygget hus 1,

Detaljer

Alkohol med mange OH-grupper

Alkohol med mange OH-grupper 12. årstrinn Alkohol med mange OH-grupper Organiske forbindelser som inneholder én eller flere OH-grupper kalles alkoholer og navnet ender på ol. Polyetenol er en alkohol med mange tusen OH-grupper i hvert

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001

EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001 Side 1 av 7 sider EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001 Eksamen i : KJE-1001 Eksamensdato : Tirsdag 11.desember 2012 Tid : 09:00-15:00 Sted : Teorifagbygget, hus 1, plan 2 og 3 Tillatte hjelpemidler : Kalkulator

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K.

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K. EKSAMENSOPPGAVE Fag: Generell og uorganisk kjemi Gruppe(r): 1KA Fagnr LO 400 K Dato: 14. desember 001 Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 Eksamensoppgaven består av Tillatte

Detaljer

2. UTTAKSPRØVE. til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013. i Moskva, Russland

2. UTTAKSPRØVE. til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013. i Moskva, Russland Kjemi OL 2. UTTAKSPRØVE til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013 i Moskva, Russland Dag: Onsdag 16. januar 2013 Varighet: 180 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi.

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. Oppgavene besvares på svararket på side 2 og hele oppgaveheftet skal leveres inn.

1. UTTAKSPRØVE. Oppgavene besvares på svararket på side 2 og hele oppgaveheftet skal leveres inn. Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 43. Internasjonale Kjemiolympiaden 2011 i Ankara, Tyrkia Dag: En dag i ukene 40-42. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi. Maksimal

Detaljer

Fasit til 1. runde. for uttakning til den. 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, juli 2008

Fasit til 1. runde. for uttakning til den. 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, juli 2008 Kjemi OL Fasit til 1. runde for uttakning til den 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, 12.-21. juli 2008 Oppgave 1 1 C 2 D 3 C 4 C 5 D 6 B 7 A 8 B 9 A 10 A 11 A 12 A 13 B 14 B 15 C 16

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 2. Nordiske kjemiolympiaden 2017 i Stockholm og den 49. Internasjonale kjemiolympiaden 2017 i Nakhon Pathom, Thailand

1. UTTAKSPRØVE. til den 2. Nordiske kjemiolympiaden 2017 i Stockholm og den 49. Internasjonale kjemiolympiaden 2017 i Nakhon Pathom, Thailand Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 2. Nordiske kjemiolympiaden 2017 i Stockholm og den 49. Internasjonale kjemiolympiaden 2017 i Nakhon Pathom, Thailand Dag: En dag i uke 40-42. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler:

Detaljer

BOKMÅL EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001. Eksamen i : KJE-1001. Eksamensdato : Mandag 22.februar. Tid : 09:00-15:00. Sted : Administrasjonsbygget, B.154.

BOKMÅL EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001. Eksamen i : KJE-1001. Eksamensdato : Mandag 22.februar. Tid : 09:00-15:00. Sted : Administrasjonsbygget, B.154. Side 1 av 8 sider BOKMÅL EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001 Eksamen i : KJE-1001 Eksamensdato : Mandag 22.februar Tid : 09:00-15:00 Sted : Administrasjonsbygget, B.154. Tillatte hjelpemiddel : Kalkulator Chemistry

Detaljer

4 KONSENTRASJON 4.1 INNLEDNING

4 KONSENTRASJON 4.1 INNLEDNING 4 KONSENTRASJON 4.1 INNLEDNING 1 Terminologi En løsning er tidligere definert som en homogen blanding av rene stoffer (kap. 1). Vi tenker vanligvis på en løsning som flytende, dvs. at et eller annet stoff

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI Kandidatnr: Eksamensdato: 09.12.2004 Varighet: 09.00 14.00 Fagnummer: FO120N Fagnavn: Klasse(r): Generell kjemi Studiepoeng: Faglærer(e): Hjelpemidler:

Detaljer

Eksamen hausten 2012 Løysingar

Eksamen hausten 2012 Løysingar Eksamen hausten 01 Løysingar EL 1 ppgåve 1 a b c d e f g h i j Produkta er karbondioksid og vatn og det er like mange atom av kvart grunnstoff på kvar side av reaksjonspila. 4x10 ( ) 0 x 5 x411 ( ) 0 x

Detaljer

Syrer og sure løsninger

Syrer og sure løsninger Syrer og sure løsninger I denne aktiviteten skal du prøve ut noen egenskaper til syrer og sure løsninger Innhold 1 BTB (bromtymolblått) i dråpeteller (blå) 1 saltsyre i dråpeteller med tynn stilk 1 eddik

Detaljer

Kjemiforsøk med utradisjonelt utstyr

Kjemiforsøk med utradisjonelt utstyr Kjemiforsøk med utradisjonelt utstyr Trondheim, Bergen og Oslo 9. - 12. juni 2008 Brit Skaugrud Enkelt utstyr enkle aktiviteter Fokus på kjemien Mer tid til diskusjon (eller flere aktiviteter) Moderne

Detaljer

2. Kjemisk likevekt Vi har kjemisk likevekt når reaksjonen mot høgre og venstre går like fort i en reversibel reaksjon.

2. Kjemisk likevekt Vi har kjemisk likevekt når reaksjonen mot høgre og venstre går like fort i en reversibel reaksjon. Repetisjon (.09.0) apittel 5 jemisk likevekt. Reversible reaksjoner En reaksjon som kan gå begge veier: H (g) + I (g) HI (g). jemisk likevekt i har kjemisk likevekt når reaksjonen mot høgre og venstre

Detaljer

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i KJM1100 Generell kjemi Eksamensdag: Fredag 15. januar 2016 Oppgavesettet består av 17 oppgaver med følgende vekt (også gitt i

Detaljer

EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI. BOKMÅL (Nynorsk s. 5 7) Lørdag 12. juni 2010 Tid: 9:00 13:00

EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI. BOKMÅL (Nynorsk s. 5 7) Lørdag 12. juni 2010 Tid: 9:00 13:00 Side 1 av 7 NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Institutt for Materialteknologi, Gløshaugen Professor Kjell Wiik, tlf.: 73 59 40

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 1. Nordiske kjemiolympiaden. i København

1. UTTAKSPRØVE. til den 1. Nordiske kjemiolympiaden. i København Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 1. Nordiske kjemiolympiaden 2016 i København Dag: En dag i uke 40-42. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi. Maksimal poengsum:

Detaljer

Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00

Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00 Oppgave 1 Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00 Oppgavesettet består av 10 sider inkludert formel- og tabellark. a) Fullfør og balanser følgende halvreaksjoner. I hvert

Detaljer

H. Aschehoug & Co. Side 1 av 5

H. Aschehoug & Co.  Side 1 av 5 1 Kvalitativ uorganisk analyse 1 a gl, aso og ZnO a,, F og G,,, F og G c,, og F d a Løs unnfallet i varmt vann (ly(ii)klorid løses) og sentrifuger Test filtratet med KI og K ro Gult unnfall av PI og PrO

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok

EKSAMENSOPPGAVE. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi Dato: Tirsdag 15. desember 2015 Tid: Kl 09:00 15:00 Sted: Teorifagbygget, Hus 1, plan 2 og plan 3 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator

Detaljer

BINGO - Kapittel 8. Stoff som brukes ved nøytralisering av sure innsjøer (Kalk) Et annet navn for kaustisk soda (Natriumhydroksid)

BINGO - Kapittel 8. Stoff som brukes ved nøytralisering av sure innsjøer (Kalk) Et annet navn for kaustisk soda (Natriumhydroksid) BINGO - Kapittel 8 Bingo-oppgaven anbefales som repetisjon etter at kapittel 8 er gjennomgått. Klipp opp tabellen (nedenfor) i 24 lapper. Gjør det klart for elevene om det er en sammenhengende rekke vannrett,

Detaljer

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i KJM1100 Generell kjemi - løsningsforslag 13. januar 2017 kl. 09.00 13.00 Oppgavesettet består av 18 oppgaver med vekting angitt

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den. 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan

1. UTTAKSPRØVE. til den. 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan Dag: En dag i ukene 42-44. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi. Maksimal

Detaljer

Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Hausten 2014

Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Hausten 2014 Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Hausten 2014 Oppgåve 1 (1 poeng) Rekn ut og skriv svaret på standardform 0,0003 500000000 0,002 Oppgåve 2 (1 poeng) Prisen for ei vare er sett opp med 25 %. No kostar varen

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fakultet for lærer- og tolkeutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Emnekode(r): Emnenavn: LGU53004 Naturfag 2 5-10 emne 1 - Kjemi Studiepoeng: 9 Eksamensdato: 1. desember 2015 Varighet/Timer: Målform: Kontaktperson/faglærer:

Detaljer

Kjemieksperimenter for mellomtrinnet. Ellen Andersson og Nina Aalberg Skolelaboratoriet, NTNU

Kjemieksperimenter for mellomtrinnet. Ellen Andersson og Nina Aalberg Skolelaboratoriet, NTNU Kjemieksperimenter for mellomtrinnet. Ellen Andersson og Nina Aalberg Skolelaboratoriet, NTNU Læreplan - formål «Å arbeide både praktisk og teoretisk i laboratorier og naturen med ulike problemstillinger

Detaljer

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 1, NA130E UTSATT EKSAMEN 23.05.2011. Sensur faller innen 15.06.2011. BOKMÅL. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs.

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 6, HØST 2009

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 6, HØST 2009 NTNU Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for materialteknologi TMT11 JEMI LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 6, HØST 009 OPPGAVE 1 a) Sterk syre,

Detaljer

Eksamensoppgave i LGU53004 Naturfag Emne 1, Kjemi

Eksamensoppgave i LGU53004 Naturfag Emne 1, Kjemi Institutt for grunnskolelærerutdanning 1-7 Eksamensoppgave i LGU53004 Naturfag 2 5 10 Emne 1, Kjemi Faglig kontakt under eksamen: Kari Feren Tlf.: 73559875 / 48178852 Eksamensdato: 5. desember 2016 Eksamenstid

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001

EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001 Side 1 av 6 sider EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001 Eksamen i : KJE-1001 Eksamensdato : Mandag 25.februar 2013 Tid : 09:00-15:00 Sted : Aud. Max. Tillatte hjelpemidler : Kalkulator "Huskelapp" = ett A4-ark med

Detaljer

Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli uttaksprøve. Fasit.

Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli uttaksprøve. Fasit. Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli 00. Oppgave 1 A) 3 B) C) 4 Oppgave 1. uttaksprøve. Fasit. D) 3 E) 4 F) 3 G) 3 H) 3 I) A) Reaksjonen er summen av de to reaksjonene lengre opp. Likevektskonstanten

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i: KJE-6001 Generell kjemi for lærere Dato: Mandag 14. desember 2015 Tid: Kl 09:00 13:00 Sted: Åsgårdvegen 9

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i: KJE-6001 Generell kjemi for lærere Dato: Mandag 14. desember 2015 Tid: Kl 09:00 13:00 Sted: Åsgårdvegen 9 EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: KJE-6001 Generell kjemi for lærere Dato: Mandag 14. desember 2015 Tid: Kl 09:00 13:00 Sted: Åsgårdvegen 9 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på

Detaljer

BINGO - Kapittel 3. Molekylformel for metan (CH 4 ) Strukturformel for etan (Bilde side 46) Eksempel på sterk syre (Saltsyre)

BINGO - Kapittel 3. Molekylformel for metan (CH 4 ) Strukturformel for etan (Bilde side 46) Eksempel på sterk syre (Saltsyre) BINGO - Kapittel 3 Bingo-oppgaven anbefales som repetisjon etter at kapittel 3 er gjennomgått. Klipp opp tabellen (nedenfor) i 24 lapper. Gjør det klart for elevene om det er en sammenhengende rekke vannrett,

Detaljer

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet løsningsforslag

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet løsningsforslag Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet løsningsforslag Eksamen i KJM00 Generell kjemi Eksamensdag: onsdag 9. desember 205 Oppgavesettet består av 7 oppgaver med følgende vekt

Detaljer

Rettelse til eksamen i KJE Mandag, 17. desember, Deles ut sammen med eksamensoppgavene

Rettelse til eksamen i KJE Mandag, 17. desember, Deles ut sammen med eksamensoppgavene Rettelse til eksamen i KJE-1 001 Mandag, 17. desember, 2007 Deles ut sammen med eksamensoppgavene Oppgave I I eksamensoppgaven er det skrevet j 3, dette er feil. Den riktige molekylformelen er: I. Oppgåve

Detaljer

Eksamen AA6249 Kjemi 3KJ Privatistar/Privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen AA6249 Kjemi 3KJ Privatistar/Privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 09.05.2008 AA6249 Kjemi 3KJ Privatistar/Privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Informasjon til sensor og eksaminand: 5 timar Ordinære rettskrivingsordbøker,

Detaljer

3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt

3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt apittel 8 jemisk likevekt 1. Reversible reaksjoner. Hva er likevekt? 3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt 4. Likevektskonstanten (i) Hva sier verdien oss? (ii) Sammenhengen mellom

Detaljer

2. UTTAKSPRØVE. til den 47. internasjonale kjemiolympiaden i Baku, Aserbajdsjan

2. UTTAKSPRØVE. til den 47. internasjonale kjemiolympiaden i Baku, Aserbajdsjan Kjemi OL 2. UTTAKSPRØVE til den 47. internasjonale kjemiolympiaden 2015 i Baku, Aserbajdsjan Dag: Onsdag 28. januar 2015 Varighet: 180 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi.

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket Kjemi OL 1 UTTAKSPRØVE til den 44 Internasjonale Kjemiolympiaden 2012 i Washington DC, USA Dag: En dag i ukene 40-42 Varighet: 90 minutter Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi Maksimal

Detaljer

Oppgave 1. Oppgave 2.

Oppgave 1. Oppgave 2. Oppgave 1. a. Tegn strukturformler for følgende forbindelser: (i) 4-aminobenzosyre (ii) -fenylbenzamid (iii) pentannitril (iv) propanal hydrazon. b. Tegn en ewman projeksjon langs bindingen C2 -C3 for

Detaljer

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 2, NA230-E UTSATT EKSAMEN 27.05.20. Sensur faller innen 2.06.20. BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider: med forside: 3

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider: med forside: 3 Avdeling for ingeniørutdanning EKSAMENSOPPGAVE Fag: Kjemi og Miljø Gruppe(r): 1BA,1BB, 1EA,1EB, 1EC, 1MA,1MB,1MF, 3AA, 3AB 3AC Fagnr FO 052 K Dato: 14 desember 2000 Faglig veileder: Kirsten Aarset, Bente

Detaljer

SYRER OG BASER. Syrer og baser. Sure og Basiske løsninger

SYRER OG BASER. Syrer og baser. Sure og Basiske løsninger SYRER OG BASER Syrer og baser Mange frukter smaker surt fordi de inneholder syrer. Det finnes mange syrer, og alle smaker surt. (Syrene har denne felles egenskapen: de smaker surt). I naturen finnes det

Detaljer

2. UTTAKSPRØVE. til den 1. Nordiske kjemiolympiaden. i København

2. UTTAKSPRØVE. til den 1. Nordiske kjemiolympiaden. i København Kjemi OL 2. UTTAKSPRØVE til den 1. Nordiske kjemiolympiaden 2016 i København Dag: 27. januar 2016 Varighet: 180 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi. Maksimal poengsum: 100

Detaljer

1. uttak til den 37. Kjemiolympiaden, Fasit og poengberegning. Oppgave 1 1) C 2) B 3) D 4) A 5) B 6) A 7) D 8) C 9) B 10) C 11) A 12) B

1. uttak til den 37. Kjemiolympiaden, Fasit og poengberegning. Oppgave 1 1) C 2) B 3) D 4) A 5) B 6) A 7) D 8) C 9) B 10) C 11) A 12) B 1. uttak til den 37. jemiolympiaden, 2005. Fasit og poengberegning. ppgave 1 1) C 2) B 3) D 4) A 5) B 6) A 7) D 8) C 9) B 10) C 11) A 12) B ppgave 2 a) Litiumoksid og litiumhydroksid b) 80 kg vann er 4440

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 4. Nordiske kjemiolympiaden 2019 i Helsinki, Finland og den 51. Internasjonale kjemiolympiaden 2019 i Paris, Frankrike

1. UTTAKSPRØVE. til den 4. Nordiske kjemiolympiaden 2019 i Helsinki, Finland og den 51. Internasjonale kjemiolympiaden 2019 i Paris, Frankrike Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 4. Nordiske kjemiolympiaden 2019 i Helsinki, Finland og den 51. Internasjonale kjemiolympiaden 2019 i Paris, Frankrike Tidspunkt: En dag i ukene 40-42 Varighet: 90 minutter.

Detaljer

Universitetet i Oslo Det matematisk -naturvitenskapelige fakultet

Universitetet i Oslo Det matematisk -naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk -naturvitenskapelige fakultet Løsningsforslag Eksamen i KJM1101 Generell kjemi Fredag 8. desember 2017 kl. 14.30-18.30 (4 timer) Alle 17 oppgaver skal besvares. Hver

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE.

1. UTTAKSPRØVE. Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 3. Nordiske kjemiolympiaden 2018 i Oslo og den 50. Internasjonale kjemiolympiaden 2018 i Bratislava, Slovakia & Praha, Tsjekkia Tidspunkt: En dag i ukene 40-42 Varighet:

Detaljer

Stoffer og utstyr til forsøkene i Kjemi på nett 2

Stoffer og utstyr til forsøkene i Kjemi på nett 2 Stoffer og utstyr til forsøkene i Kjemi på nett 2 I listen står det hvor stoffene du trenger til forsøkene kan kjøpes. Reagensrør, begerglass og annet utstyr, som er vanlig i skolen, er ikke oppført i

Detaljer

Buffere. Gjennomføring SKA AS. Hvordan blir ph i bufferen påvirket av fortynning? Hva er bufferkapasiteten for bufferen?

Buffere. Gjennomføring SKA AS. Hvordan blir ph i bufferen påvirket av fortynning? Hva er bufferkapasiteten for bufferen? Buffere Hvordan blir ph i bufferen påvirket av fortynning? Hva er bufferkapasiteten for bufferen? 1 sprøyte, 10 ml 2 sprøyter, 1 ml 6 begre 2 ph-strimler (ph 0 14) 25 ml buffer 1 HCl, 0,1 M, i dråpeteller

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER REAKSJONSFART, LIKEVEKT OG LØSELIGHET

FLERVALGSOPPGAVER REAKSJONSFART, LIKEVEKT OG LØSELIGHET FLERVALGSOPPGAVER REAKSJONSFART, LIKEVEKT OG LØSELIGHET Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har ett riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk

Detaljer

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 3

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 3 Program for Elektro og Datateknikk/ AFT Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 3 Oppgave 1 a) Angi norske navn på følgende forbindelser : i) KNO3 : Kaliumnitrat. Kalium er et alkaliemetall som

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER PRAKTISK ARBEID OG GJELDENE SIFRE

FLERVALGSOPPGAVER PRAKTISK ARBEID OG GJELDENE SIFRE FLERVALGSOPPGAVER PRAKTISK ARBEID OG GJELDENE SIFRE Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Praktisk arbeid 1 En elev trenger 17,3 ml av en standard løsning. Hva slags utstyr bør hun velge? A) 25 ml

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI Naturfag kjemi 1 Hva er det kjemiske symbolet for jern? A) H 2 O B) Cu C) Fe D) Cd E) Mn Naturfag kjemi 2 Hvilken av reaksjonslikningene er balansert og viser

Detaljer