NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53."

Transkript

1 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. november 2022 kl PDF-versjon 17. november nr Forskrift om gravplassvedtekter, Bamble kommune, Vestfold og Telemark Hjemmel: Fastsatt av Bamble kirkelige fellesråd 8. september 2022 med hjemmel i lov 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven) 21 første ledd, 8 første ledd og 14 første ledd og forskrift 10. januar 1997 nr. 16 til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassforskriften) 15a fjerde ledd og 39. Godkjent av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 7. oktober 2022, jf. lov 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven) 21 første ledd annet punktum. 1. Forvaltning Gravplassmyndigheten i Bamble kommune er underlagt Bamble kirkelig fellesråds administrasjons- og myndighetsområde. 2. Definisjoner Gravplassmyndighet: Bamble kirkelig fellesråd, under utøvelse av sitt forvaltningsansvar for gravplassene i Bamble kommune, jf. gravplassloven med forskrifter. Fri grav: Grav som gravplassmyndigheten har tildelt en avdød person fra kommunen, som det ikke betales festeavgift for i fredningstiden. Når en fri grav benyttes igjen før fredningstiden (urne) er ute, forlenges frigravperioden med fredningstiden på den aktuelle gravplassen. Festet grav: Grav som det er inngått eller fornyet festeavtale for, jf. gravplassloven 14. Festet gravsted: Flere kistegraver som er festet sammen. Ordinær urnegrav: Grav til askeurne med plass til fire urner, jf. gravplassforskriften 14. Urnegrav i minnelund: Grav til askeurne i minnelund med plass til én urne. Kistegrav: Grav som ivaretar forskriftens krav til størrelse for gravlegging av kister. I en kistegrav kan det også gravlegges urner. Fredningstid: Tidsrom fra siste gravlegging til graven kan tas i bruk igjen til ny gravlegging. Askeurner kan settes ned i en kistegrav fra første dag etter gravleggingen av kiste er foretatt. Festetid: Tiden det er avtalt å feste en grav for. Ansvarlig for grav: Den som er ansvarlig for en fri grav. Fester: Den som står som part i en festeavtale. Anonym minnelund: Gravfelt for anonyme graver. Feltet kan ha et felles minnesmerke uten opplysninger om hvem som er gravlagt. Navnet minnelund: Gravfelt med felles minnesmerke med navn og data på de som er gravlagt der.

2 2 3. Ferdsel på gravplassene Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående, jf. gravplassforskriften 9 (2). Gravplassmyndigheten kan etter søknad gi kjøretillatelse ved dokumentert sykdom/forflytningshemming. All kjøring skal skje ekstra hensynsfullt. 4. Gravplasstilhørighet Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen, så langt det er tilgjengelig plass. De har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist. Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet, betraktes på samme måte som kommunens egne innbyggere og har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist. Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav betales fra dag en. 5. Fredningstid Fredningstid for kistegraver er 20 år. Fredningstid for urnegraver er 20 år. Gravplassmyndigheten kan vedta lengre fredningstid for enkelte graver. På Langesund nedre kirkegård er fredningstiden 40 år. 6. Feste av grav Når ny kistegrav tas i bruk, er det anledning til å feste grav ved siden av, inntil tre ekstra graver etter godkjenning av gravplassmyndigheten. Disse gravene utgjør et gravsted. Ved bruk av vanlig urnegravsted kan det ikke festes grav ved siden av. Disse gravene utgjør da ett gravsted. Fri grav kan ikke belegges med festeavgift i fredningstiden. Ved feste av grav ved siden av den kistegraven som tas i bruk, er festetiden 10 år. Når festetiden er ute, kan gravstedet festes for nye 10 år. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging i gravstedet, kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra gravplassforvaltningen. I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen seks måneder etter forfall, faller graven eller gravstedet tilbake til gravplassen. Innbetalt festeavgift betales kun tilbake hvis tilbakebetaling følger av bindende rettsregler eller det foreligger særlige grunner. Ingen kan gravlegges i festet gravsted uten festerens samtykke. Dersom den ansvarlige eller festerens samtykke til bruk av festet grav ikke kan innhentes, kan gravplassforvaltningen ta avgjørelse om gravlegging. Fester plikter å melde adresseforandring. 7. Graver stengt for kistegravlegging Gravene på Langesund øvre kirkegård, Bamble østre kirkegård (ved kirken) og gravene på Herre gamle kirkegård, på feltene A1 og B1, kan bare brukes til gravlegging av askeurner, fordi de ikke oppfyller kravene for kistegraver.

3 3 Ektefeller etter dem som er gravlagt på Bamble østre kirkegård og Herre gamle kirkegård, på feltene A1 og B1, kan likevel gravlegges i kiste, hvis det allerede er reservert graver til dette, og forholdene på det aktuelle stedet tilsier at det er mulig å gjennomføre en kistegravlegging i den aktuelle graven. Gravene på Langesund nedre kirkegård som er for grunne (dvs. de har ikke tilstrekkelig jorddybde for gravlegging av kister) kan bare brukes til gravlegging av askeurner. Det gjelder følgende graver (kun askeurner): E1 II Grav 7A E1 III Gravene 1 og 2, 5 t.o.m. 7 og 12 t.o.m. 15 E2 VI Gravene 6 og 7 F2 I Hele raden (fra grav 8 t.o.m. grav 17) G1 I Hele raden (fra grav 7 t.o.m. grav 13) H1 hele feltet H2 VI Hele raden (fra grav 3 t.o.m. grav 13) K1 I Hele raden (fra grav 1 t.o.m. grav 22) K2 I Gravene 22 t.o.m. 38 L I Hele raden (fra grav 1 t.o.m. grav 8). Graver som faller tilbake til Langesund kirkegård ved opphør av gravfeste, tildeles ikke til nye festere. Kverndalen kirkegård er tatt ut av bruk. Det kan derfor ikke fortas gravlegginger der. For øvrig kan ikke kistegraver i hele kommunen fra perioden (perioden 1. april til 1. november) benyttes til annet enn urnegraver. Dette fordi det i mange av dem er benyttet plastsvøp i kistene. 8. Grav og gravminne Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr midlertidig flyttes. Gravplassmyndigheten sørger for istandsetting igjen, og vil besørge at graven blir planert og tilsådd med gress etter gravlegging. Montering av gravminne kan først skje etter at gravplassforvaltningen har godkjent gravminnet og merket stedet der det skal stå. Det er kun tillatt med et gravminne pr gravsted, om det ikke allerede finnes flere gravminner på gravstedet. Gravminnet kan ikke settes opp tidligere enn 3 md. etter gravlegging av kiste. Gravminne på urnegrav kan settes opp umiddelbart etter urnenedsettelsen. På nytt festet gravsted plasseres gravminnet i senter av gravens/gravstedets kortside av den graven/gravstedet som er tatt i bruk og blir stående der for godt. 9. Plantefelt Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet. Det er ikke tillat å plante trær og busker på siden av gravminnet. Det er heller ikke tillat å plante trær og busker som etter kort tid vil overstige gravminnets høyde og bredde. Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander som blomsterurner, lykter mv. i plantefeltet. Det er anledning til å tenne stearinlys og oljelampe på graven så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern. Stearinlys, oljelamper og andre løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.

4 4 Det er anledning til å ramme inn plantefelt med delt steinkant eller bedplate som flukter med terrenget omkring. Bedplate og fundament for gravminne skal ikke henge sammen. Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gressbakke på alle sider av gravminnet. Det er ikke anledning til å ramme inn graven med hekk eller døde materialer (kulestein og andre løse gjenstander). 10. Plantemateriale Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav, som ender som avfall, skal i sin helhet være kompostérbart. 11. Stell av grav Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfeste har rett og plikt til å stelle den graven vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes eller stelles skal tilsåes av den ansvarlige, eller bli tilsådd av gravplassforvaltningen. Ansvarlig for grav eller fester plikter å holde gravminnet sikret og i forsvarlig stand. Ansvarlig for grav eller fester kan inngå avtale om at kirkelig fellesråd, og den som gis tillatelse til det etter 14, om å utføre beplantning og stell av grav. En slik avtale fritar ikke den ansvarlige eller fester for ansvaret vedkommende har etter de til enhver tid gjeldende regler. 12. Navnet minnelund På Eik gravlund finnes det en navnet minnelund for askeurner. Ved gravlegging i navnet minnelund påføres navn og data til avdøde på en navneplate på felles minnesmerke, om ønskelig. Graver i navnet minnelund kan festes på lik linje med andre graver på gravplassen. I navnet minnelund kan det festes en urnegrav ved siden av. Ved feste av grav ved siden av betales det festeavgift fra det tidspunkt den første graven tas i bruk. Når graver festes ved siden av hverandre, vil også navneplatene settes ved siden av hverandre på minnesteinen. Navneskiltene som blir satt opp på minnesmerkene som finnes på den navnede minnelunden, vil ikke automatisk følge gravkartet. Gravplassmyndigheten har ansvar for felles beplantning og stell i minnelunden. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund. Det er tillatt å sette avskårede blomster/gravlys på angitt sted ved minnesmerkene. Men det er ikke tillatt å plante/sette blomster der askeurnene settes ned, eller noe annet sted på minnelunden. 13. Bårerom Bårerom disponeres av gravplassforvaltningen/kirkelig fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida fram til gravferden. Ingen har adgang uten etter tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden. Gravplassbetjeningen legger til rette for at de pårørende kan gjennomføre ønsket syning. Gravplassbetjeningen har ikke ansvar for å åpne og lukke kisten. 14. Næringsvirksomhet Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra gravplassmyndigheten. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler

5 5 som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering, sikring og vedlikehold av gravminner, og beplantning og stell av graver. 15. Arbeid på gravplassene Anleggs- og vedlikeholdsarbeid skal skje hverdager i arbeidstiden (kl. 07:00 17:00) og må ikke utføres på søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager. Intet arbeid på gravplassen må være til sjenanse for seremonier eller rituelle handlinger på gravplass, eller bygning på gravplass. Næringsdrivende kan kun kjøre på gravplassen i den grad det er nødvendig for å utføre arbeidet. Slik kjøring skal skje ekstra hensynsfullt. 16. Ikraftsettelse av gjeldende vedtekter Vedtektene for gravplassene i Bamble kommune ble fornyet i De gamle vedtektene ble opphevet f.o.m. 31. desember De nye vedtektene trer i kraft fra 1. januar 2023.

1 FORVALTNING Gravplassene i Bamble kommune er underlagt Bamble kirkelig fellesråd administrasjons- og myndighetsområde.

1 FORVALTNING Gravplassene i Bamble kommune er underlagt Bamble kirkelig fellesråd administrasjons- og myndighetsområde. VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I BAMBLE KOMMUNE (FORSKRIFT) Jf. lov av 7.juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 (1) Vedtatt av Bamble kirkelige fellesråd 25.04.2019. Godkjent

Detaljer

1 FORVALTNING Gravplassene i kommune er underlagt. kirkelig fellesråd / kommune administrasjons- og myndighetsområde.

1 FORVALTNING Gravplassene i kommune er underlagt. kirkelig fellesråd / kommune administrasjons- og myndighetsområde. Gravplassrådgiveren Mars 2019 Utkast til VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I NN KOMMUNE (FORSKRIFT) Jf. lov av 7.juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 (1) Vedtatt av NN kirkelige

Detaljer

VEDTEKTER. for gravplassene i Gjerdrum kommune. Jfr. lov av 7. juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21

VEDTEKTER. for gravplassene i Gjerdrum kommune. Jfr. lov av 7. juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 VEDTEKTER for gravplassene i Gjerdrum kommune Jfr. lov av 7. juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 Vedtatt av Gjerdrum og Heni menighetsråd 24. april 2008. Endret i

Detaljer

GRAVPLASSVEDTEKTER FOR HOBØL OG TOMTER

GRAVPLASSVEDTEKTER FOR HOBØL OG TOMTER DEN NORSKE KIRKE Hobøl Kirkelig Fellesråd GRAVPLASSVEDTEKTER FOR HOBØL OG TOMTER 1.1.2017 1. Forvaltning 1.1 Gravplassene i Hobøl kommune er underlagt administrasjons og myndighetsområde til Hobøl kirkelige

Detaljer

Vedtekter for gravplassene i Bergen

Vedtekter for gravplassene i Bergen Vedtekter for gravplassene i Bergen Sist endret av Bergen kirkelige fellesråd 24.04.2019. Endringene godkjent av Bjørgvin bispedømmeråd 26.06.2019. I kraft fra 26.06.2019. 1 Innhold: 1 Forvaltning 2 Definisjoner

Detaljer

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift.

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift. Vedtekter for gravplassene i Haugesund Side 1 Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift. Vedtatt av Haugesund kirkelig fellesråd

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I BODØ

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I BODØ VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I BODØ 1 Administrasjon Gravplassene er underlagt Bodø kirkelige fellesråds administrasjon og myndighet. Kirkevergen er ansvarlig for driften. 2 Tilhørighet til gravplass Avdøde

Detaljer

I Ullensaker kommune. Ullensaker kirkelige fellesråd.

I Ullensaker kommune. Ullensaker kirkelige fellesråd. VEDTEKTER FOR GRAVPLASSER I Ullensaker kommune Ullensaker kirkelige fellesråd www.ullensaker.kirkene.net www.kirkerull.no VEDTEKTER FOR GRAVPLASSER I ULLENSAKER KOMMUNE Jfr. Lov av 7.juni 1996 nr. 32 om

Detaljer

Ved tekter for gra vp l a ssen e i G jerd ru m

Ved tekter for gra vp l a ssen e i G jerd ru m Ved tekter for gra vp l a ssen e i G jerd ru m Jfr. lov av 7. juni 1996 nr om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 1 Vedtatt av Gjerdrum og Heni menighetsråd 0. september 01 8. Endret i

Detaljer

Gravplassene i Kvinesdal

Gravplassene i Kvinesdal Gravplassene i Kvinesdal Informasjon om gravferd og gravsted Utgitt av Kvinesdal kirkelige fellesråd Revidert april 2014 1 Gravplassene i Kvinesdal En orientering til deg som har, eller vil få, et forhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I STEINKJER KOMMUNE

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I STEINKJER KOMMUNE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I STEINKJER KOMMUNE Med hjemmel i lov av 7. Juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21. Revidert utgave Vedtatt av Steinkjer Kirkelige fellesråd

Detaljer

Larvik kirkelige fellesråd

Larvik kirkelige fellesråd Larvik kirkelige fellesråd VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I LARVIK KOMMUNE (forskrift) Jfr. Lov av 7.juni1996, nr.32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) 21, og forskrifter til lov om gravplasser,

Detaljer

Vedtekter for gravplassene i Bergen

Vedtekter for gravplassene i Bergen Vedtekter for gravplassene i Bergen Godkjent av Bjørgvin bispedømmeråd 13.06.2015 med ikrafttredelse 01.07.2015 1 Innhold: 1 Forvaltning 2 Definisjoner 3 Ferdsel på gravplassene 4 Tilvisning av grav 5

Detaljer

Gitt i medhold av lov av 7.juni om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Halden kirkelige fellesråd

Gitt i medhold av lov av 7.juni om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Halden kirkelige fellesråd Gitt i medhold av lov av 7.juni 1996 om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Halden kirkelige fellesråd 23.08.2016. Godkjent av Borg bispedømmeråd 27.10.2016 1 GRAVPLASSTILHØRIGHET

Detaljer

Vedtekter for gravplassene og krematoriet i Bærum kommune

Vedtekter for gravplassene og krematoriet i Bærum kommune Dato: 15.09.2016 Ikrafttredelse: 13.10.2016 Opphever: Gjelder for: Hjemmel: Tittel: 08.10.2008,Vedtekter for kirkegårdene i Bærum kommune Bærum kommune, Akershus LOV-1996-06-07-32- 21 Vedtekter for gravplassene

Detaljer

VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I ASKER

VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I ASKER VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I ASKER Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravfred (gravferdsloven) 21. Vedtatt av Asker kirkelige fellesråd 14. september 2000, godkjent av Oslo bispedømmeråd

Detaljer

Holla og Helgen: Kronborg kirkegård Romnes kirkegård Helgen kirkegård. Lunde og Flåbygd: Lunde kirkegård Flåbygd kirkegård Landsmarka kirkegård

Holla og Helgen: Kronborg kirkegård Romnes kirkegård Helgen kirkegård. Lunde og Flåbygd: Lunde kirkegård Flåbygd kirkegård Landsmarka kirkegård Holla og Helgen: Kronborg kirkegård Romnes kirkegård Helgen kirkegård Lunde og Flåbygd: Lunde kirkegård Flåbygd kirkegård Landsmarka kirkegård VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I NOME KOMMUNE gitt i medhold av

Detaljer

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ 1 Administrasjon Kirkegårdene er underlagt Bodø kirkelig fellesråds administrasjon og myndighet. Kirkevergen er ansvarlig for

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I NES KOMMUNE

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I NES KOMMUNE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I NES KOMMUNE Nes kirkelige fellesråd VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I NES KOMMUNE Jfr. Lov av 7.juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21. Jfr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I LEIRFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I LEIRFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I LEIRFJORD KOMMUNE Jfr.lov av 7 juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd ( Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Leirfjord kirkelige fellesråd den 12.04.2016 Godkjent

Detaljer

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ 1 Administrasjon Kirkegårdene er underlagt Bodø kirkelig fellesråds administrasjon og myndighet. Kirkevergen er ansvarlig for

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I DRAMMEN Vedtektene gjelder fra 1. januar 2015. Vedtektene er vedtatt av Drammen Kirkelige Fellesråd 15.12.2014 og godkjent av Tunsberg

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I DRAMMEN Vedtektene gjelder fra 20. februar 2017. Vedtektene er vedtatt av Drammen Kirkelige Fellesråd 20.2.2017 og godkjent av

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SOLA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SOLA KOMMUNE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SOLA KOMMUNE Gravferdsloven av 07.06.96. nr.32. Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd 21 Vedtatt av Sola kirkelige fellesråd sak 040/99, 1. desember 1999 Godkjent av Stavanger

Detaljer

1 FORVALTNING Gravplassane i kommune er underlagt. kyrkjelege fellesråd / kommune administrasjons- og myndigheitsområde.

1 FORVALTNING Gravplassane i kommune er underlagt. kyrkjelege fellesråd / kommune administrasjons- og myndigheitsområde. Gravplassrådgivaren Mars 2019 Utkast til VEDTEKTER FOR GRAVPLASSANE I NN KOMMUNE (FORSKRIFT) Jf. lov av 7.juni 1996 nr. 32 om gravplassar, kremasjon og gravferd (gravferdslova) 21 (1) Vedtatt av NN kyrkjelege

Detaljer

KIRKEGÅRDENE I ASKØY. - En orientering -

KIRKEGÅRDENE I ASKØY. - En orientering - DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd Kirkekontoret Lyngneset 26, 5302 Strusshamn Telefon 56 15 71 00 KIRKEGÅRDENE I ASKØY - En orientering - Til deg som skal sørge for gravferden. Etter vedtektene

Detaljer

GRAVPLASSENE PÅ ASKØY. - En orientering -

GRAVPLASSENE PÅ ASKØY. - En orientering - DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd Lyngneset 26, 5302 Strusshamn tlf. 56157100 - post@kirken-askoy.no www.kirken-askoy.no GRAVPLASSENE PÅ ASKØY - En orientering - Til deg som skal sørge for gravferden.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RANDABERG KIRKEGÅRD OG GRØDEM KIRKEGÅRD

VEDTEKTER FOR RANDABERG KIRKEGÅRD OG GRØDEM KIRKEGÅRD VEDTEKTER FOR RANDABERG KIRKEGÅRD OG GRØDEM KIRKEGÅRD Vedtatt av Randaberg kirkelige fellesråd 15.12.2014 og 10.02.2015, med hjemmel i gravferdsloven 21, 1. ledd. Godkjent av Stavanger bispedømmeråd 07.01.2015.

Detaljer

KIRKEGÅRDENE I TRONDHEIM KOMMUNE

KIRKEGÅRDENE I TRONDHEIM KOMMUNE VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I TRONDHEIM KOMMUNE Med hjemmel i lov av 7. Juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21. Sist endret 2001. Revidert utgave vedtatt av Kirkelig

Detaljer

LOKALE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SØR-INNHERAD PROSTI

LOKALE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SØR-INNHERAD PROSTI LOKALE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SØR-INNHERAD PROSTI FROSTA, LEVANGER OG VERDAL Jfr. Lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21. Vedtatt av Sør-Innherad Kirkelig

Detaljer

kirkegårdene i Grimstad Informasjon til festere og besøkende på kirkegårdene

kirkegårdene i Grimstad Informasjon til festere og besøkende på kirkegårdene kirkegårdene i Grimstad Informasjon til festere og besøkende på kirkegårdene GRAVFERDSLOV OG LOKALE FORSKRIFTER 1 2 I dette heftet presenteres et utdrag av Gravferdsloven av 1996, med tilhørende forskrifter,

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I HAMAR KOMMUNE

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I HAMAR KOMMUNE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I HAMAR KOMMUNE gitt i medhold av lov av 7. juni 1996 nr. 32, om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21. Sist endret 7. mai 2015 med ikrafttredelse 1.januar 201.6

Detaljer

VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I KOMMUNENE FLATANGER, FOSNES, NAMSOS OG OVERHALLA.

VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I KOMMUNENE FLATANGER, FOSNES, NAMSOS OG OVERHALLA. VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I KOMMUNENE FLATANGER, FOSNES, NAMSOS OG OVERHALLA. Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21. Vedtatt av Midtre Namdal kirkelig

Detaljer

Vedtekter for gravplasser i Sandnes kommune (Forskrift)

Vedtekter for gravplasser i Sandnes kommune (Forskrift) Vedtekter for gravplasser i Sandnes kommune (Forskrift) Jfr. lov av 7.juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21. Vedtatt av Sandnes kirkelige fellesråd den 07.02.2018 Godkjent

Detaljer

Vedtekter for kirkegårdene i Mandal, Holum og Harkmark

Vedtekter for kirkegårdene i Mandal, Holum og Harkmark Vedtekter for kirkegårdene i Mandal, Holum og Harkmark Jfr. Lov av 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Mandal kirkelige fellesråd 18. mai 1999, med

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd Lyngneset 26 5302 STRUSSHAMN Tlf: 56157100 Faks: 56157101 Strusshamn 22.12.2016 Møtebok Askøy kirkelige fellesråd Møtedato: 13.12.2016 Møtetid: kl. 16:30 19:00

Detaljer

Vedtekter for kirkegårdene i Bærum kommune

Vedtekter for kirkegårdene i Bærum kommune Vedtekter for kirkegårdene i Bærum kommune Vedtektene er gitt med hjemmel i lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd av 7. juni 1996 nr. 32 21 (gravferdsloven). Vedtektene utfyller gravferdsloven og forskrift

Detaljer

Informasjon om gravferd i. Lund og Heskestad. Lund kirkelige fellesråd

Informasjon om gravferd i. Lund og Heskestad. Lund kirkelige fellesråd Informasjon om gravferd i Lund og Heskestad Lund kirkelige fellesråd Mai 2016 Når livet tar slutt - - - Lund kirkelig fellesråd er ansvarlig gravferdsmyndighet for Lund kommune sine innbyggere, uavhengig

Detaljer

GRAVFESTE. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016

GRAVFESTE. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016 GRAVFESTE Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFK Tromsø, 25.- 28. april 2016 FRIGRAV Rett til fri grav er knyttet opp mot bostedskommune Fredningstid= frigravsperiode Ansvarlig for graven. Tilsvarende rettigheter

Detaljer

Gravferd i Nome kommune

Gravferd i Nome kommune Gravferd i Nome kommune - Holla & Helgen sokn - - Lunde & Flåbygd sokn - Informasjon om gravferd i Nome kommune Det er vondt å miste en som står oss nær. Tiden etterpå er preget av mange følelser og reaksjoner.

Detaljer

Budsjettdokumentet ligger som vedlegg på ipad løsningen. Eventuelle ønsker om budsjettdokumentet på papir kan rettes til møtesekretær.

Budsjettdokumentet ligger som vedlegg på ipad løsningen. Eventuelle ønsker om budsjettdokumentet på papir kan rettes til møtesekretær. SANDEFJORD KOMMUNE (0710) HOVEDUTVALG FOR KULTUR, FRILUFTSLIV, BY- OG STEDSUTVIKLING Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen i Sandefjord Dato: 23.11.2016 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til møtesekretær

Detaljer

Spørretime. Administrasjon av gravplass, kurs NFG 2017

Spørretime. Administrasjon av gravplass, kurs NFG 2017 Spørretime Administrasjon av gravplass, kurs NFG 2017 Poblenou, Barcelona Frigrav som går over til festet grav Kan det kreves inn festeavgift for frigraver som alle frigraver som går ut i inneværende år

Detaljer

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Medlemmer i Larvik kirkelige fellesråd innkalles med dette til møte. Varamedlemmer møter bare etter særskilt varsel. Eventuelle forfall bes meldt på tlf. 33 17

Detaljer

Gravferd i Nome kommune

Gravferd i Nome kommune Gravferd i Nome kommune - Holla & Helgen sokn - - Lunde & Flåbygd sokn 2018 Informasjon om gravferd i Nome kommune 2018 Det er vondt å miste en som står oss nær. Tiden etterpå er preget av mange følelser

Detaljer

Lier kirkelige fellesråd SAKSLISTE. Møte torsdag den 18. juni Sted: Sylling kirkestue

Lier kirkelige fellesråd SAKSLISTE. Møte torsdag den 18. juni Sted: Sylling kirkestue Møte torsdag den 18. juni. 19.00 Sted: Sylling kirkestue SAKSLISTE 13/2015 Protokoll 14/2015 Meldinger 15/2015 Revisjonsberetningen 2014 for Lier kirkelige fellesråd 16/2015 Årsregnskapet for 2014 17/2015

Detaljer

Gravferd i Nome kommune

Gravferd i Nome kommune Gravferd i Nome kommune - Holla & Helgen sokn - - Lunde & Flåbygd sokn 2019 Informasjon om gravferd i Nome kommune 2019 Det er vondt å miste en som står oss nær. Tiden etterpå er preget av mange følelser

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSMYNDIGHET. Informasjon om Urnegraver

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSMYNDIGHET. Informasjon om Urnegraver BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSMYNDIGHET Informasjon om Urnegraver 1 Generell informasjon om valg av urnegrav- og gravlegging i Bærum kommune Hvem har ansvar? Gravplassmyndigheten har ansvar for å tilvise grav,

Detaljer

KIRKEGÅRDSVEDTEKTER FOR SNILLFJORD KOMMUNE

KIRKEGÅRDSVEDTEKTER FOR SNILLFJORD KOMMUNE DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: Kirkegårdsvedtekter 28/03/2012 KIRKEGÅRDSVEDTEKTER FOR SNILLFJORD KOMMUNE 1. ADMINISTRASJON Kirkegårdene er underlagt

Detaljer

Veiledning ved dødsfall

Veiledning ved dødsfall Kirkegårdskontoret Veiledning ved dødsfall Til etterlatte ved dødsfall: Å miste noen kan være vanskelig. I tillegg til sorgen er det også mange praktiske spørsmål som må avklares. Det er ofte lettere å

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. november 2018 kl. 13.20 PDF-versjon 4. desember 2018 13.11.2018 nr. 1687 Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I OSLO KOMMUNE

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I OSLO KOMMUNE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I OSLO KOMMUNE Vedtektene er gitt med hjemmel i Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd av 7. juni 1996 nr. 32 med senere endringer. Vedtektene utfyller gravferdsloven og forskrift

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd. Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd. Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder Kirkegårder i Hamar kommune - Øvre Vang kirkegård - Hamar kirkegård - Vang kirkegård - Hol gravlund

Detaljer

Grav og feste av grav. Norsk forening for gravplasskultur

Grav og feste av grav. Norsk forening for gravplasskultur Grav og feste av grav Norsk forening for gravplasskultur GFL 7.Åpning av grav og flytting av begravet Gravplassforvaltningen tilviser og gir tillatelse til åpning av grav på gravplass. Avdødes legeme eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAUSKEN KYRKJEGARD SØRBØ KYRKJEGARD ØSTHUSVIK KYRKJEGARD ASKJE KIRKEGÅRD UTSTEIN KLOSTER KIRKEGÅRD VESTRE ÅMØY KIRKEGÅRD (GRAVPLASSER)

VEDTEKTER FOR HAUSKEN KYRKJEGARD SØRBØ KYRKJEGARD ØSTHUSVIK KYRKJEGARD ASKJE KIRKEGÅRD UTSTEIN KLOSTER KIRKEGÅRD VESTRE ÅMØY KIRKEGÅRD (GRAVPLASSER) VEDTEKTER FOR HAUSKEN KYRKJEGARD SØRBØ KYRKJEGARD ØSTHUSVIK KYRKJEGARD ASKJE KIRKEGÅRD UTSTEIN KLOSTER KIRKEGÅRD VESTRE ÅMØY KIRKEGÅRD (GRAVPLASSER) RENNESØY KOMMUNE Vedtatt av Rennesøy kirkelige fellesråd

Detaljer

Gravferd. en verdig avskjed med livet

Gravferd. en verdig avskjed med livet Gravferd en verdig avskjed med livet Stavanger kirkelige fellesråd er ansvarlig gravferdsmyndighet i kommunen og forvalter 9 gravlunder og krematorium. Vi yter tjenester for hele kommunens befolkning uavhengig

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSFORVALTNINGEN. Urnegraver PRAKTISK INFORMASJON

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSFORVALTNINGEN. Urnegraver PRAKTISK INFORMASJON BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSFORVALTNINGEN Urnegraver PRAKTISK INFORMASJON 1 Generell informasjon om valg av urnegrav- og gravlegging i Bærum kommune Hvem har ansvar? Gravplassforvaltningen har ansvar for å

Detaljer

HÅNDTERING AV GRAVMINNER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016

HÅNDTERING AV GRAVMINNER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016 HÅNDTERING AV GRAVMINNER Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFK Tromsø, 25.- 28. april 2016 HVEM KAN SETTE OPP GRAVMINNE? Festeren har rett til å forsyne graven med gravminne Ansvarlig for frigrav har tilsvarende

Detaljer

Lommedalen gravlund PRAKTISK INFORMASJON

Lommedalen gravlund PRAKTISK INFORMASJON BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSFORVALTNINGEN Lommedalen gravlund PRAKTISK INFORMASJON 1 Generell informasjon om valg av urnegrav- og gravlegging på Lommedalen gravlund Hvem har ansvar? Gravplassforvaltningen har

Detaljer

Vedtatt i fellesråd smøte ak 8/15

Vedtatt i fellesråd smøte ak 8/15 Vedtatt i fellesråd smøte 8.9.2015 ak 8/15 VERNEPLAN FOR GRAVER I DRAMMEN 2015 2 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 5 1.1 Hjemmel for vern av gravplass eller deler av denne... 5 1.2 Festeavtaler for vernede

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 08/2015 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Tirsdag 22. september kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 22.09.2015 Møtetid kl.

Detaljer

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier.

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven). Jfr. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding og 3 aug 1897 nr. 1 om Kirker og Kirkegaarde. Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. 1. Hvor

Detaljer

HISTORIKK AKTUELLE LOVER

HISTORIKK AKTUELLE LOVER HISTORIKK Landskapslovene fra middelalderen Kirkeloven fra 1851 omtaler kirkegården 1897 Lov om kirke og kirkegård. Knapp lovtekst. Stod seg i 100 år. 1913 Lov om likbrænding. Åpnet opp for kremasjon i

Detaljer

INNFØRING I LOVER OG REGLER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016

INNFØRING I LOVER OG REGLER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016 INNFØRING I LOVER OG REGLER Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFK Tromsø, 25.- 28. april 2016 HISTORIKK Landskapslovene fra middelalderen Kirkeloven fra 1851 omtaler kirkegården 1897 Lov om kirke og kirkegård.

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSANE I HJELMELAND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSANE I HJELMELAND KOMMUNE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSANE I HJELMELAND KOMMUNE Jf. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplassar, kremasjon og gravferd (gravferdslova) 21, med endring ved lov av 15. juni 2001 nr. 68, og 26. august 2011

Detaljer

HVEM KAN SETTE OPP GRAVMINNE? KRAV TIL GRAVMINNER

HVEM KAN SETTE OPP GRAVMINNE? KRAV TIL GRAVMINNER HVEM KAN SETTE OPP GRAVMINNE? Festeren har rett til å forsyne graven med gravminne Ansvarlig for frigrav har tilsvarende rett Fester av grav eller ansvarlig for frigrav er eier av gravminne HÅNDTERING

Detaljer

Oslo kommune Gravferdsetaten. Veiledning ved dødsfall

Oslo kommune Gravferdsetaten. Veiledning ved dødsfall Oslo kommune Gravferdsetaten Veiledning ved dødsfall 1 Innhold side: 3. Innledning 4. Hvem sørger for gravferden? 6. Kremasjon og kistebegravelse 8. Fri grav og feste av grav 11. Minnelund 11. Anonym minnelund

Detaljer

GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE.

GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE. GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE. FESTING AV GRAVPLASS Ordet feste tilsvarer reservere eller bygsle. Man reserverer gravplassen slik at den ikke kan gjenbrukes før man selv vil. Den som er oppført som fester

Detaljer

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven).

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Lovens tittel endret ved lov 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866). Jf. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding

Detaljer

Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.04.2016 15/154728 15/251835 Saksbehandler: Naomi Wilde Saksansvarlig: Naomi Wilde

Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.04.2016 15/154728 15/251835 Saksbehandler: Naomi Wilde Saksansvarlig: Naomi Wilde BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.04.2016 15/154728 15/251835 Saksbehandler: Naomi Wilde Saksansvarlig: Naomi Wilde Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

GRAVMINNER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Administrasjon av gravplass, NFG. Lillehammer, mai 2018

GRAVMINNER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Administrasjon av gravplass, NFG. Lillehammer, mai 2018 GRAVMINNER Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFG Lillehammer, 28.- 31. mai 2018 HVEM KAN SETTE OPP GRAVMINNE? Festeren har rett til å forsyne graven med gravminne Ansvarlig for fri grav har tilsvarende rett

Detaljer

Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven).

Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 10. januar 1997 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder,

Detaljer

Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften).

Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften). Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften). Kapittel I. Gravplass 1. Orden og verdighet Gravplassen skal holdes i hevd og forvaltes med den orden og verdighet som dens

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: TIRSDAG 27. JANUAR 2015 kl. 19.00 STED: Ræge kirke, underetasjen (inngang fra parkeringsplassen) TIL:

Detaljer

Vedtekter for gravplassene i Hitra kommune

Vedtekter for gravplassene i Hitra kommune Vedtekter for gravplassene i Hitra kommune Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Foto: Hasse Lossius Med hjemmel i gravferdslovens 21: Vedtatt av Hitra

Detaljer

En orientering. fra gravplassrådgiveren. Fagdager for Gravplassforeningen i Trondheim juni 2017 Gravplassrådgiver Åse Skrøvset

En orientering. fra gravplassrådgiveren. Fagdager for Gravplassforeningen i Trondheim juni 2017 Gravplassrådgiver Åse Skrøvset En orientering fra gravplassrådgiveren Fagdager for Gravplassforeningen i Trondheim juni 2017 Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Askespredning Gravferdsloven 20 Personer over 15 år Etterlatte kan søke etter

Detaljer

Gravferdsrutiner og gravferdsbyråenes plass. Norsk forening for gravplasskultur

Gravferdsrutiner og gravferdsbyråenes plass. Norsk forening for gravplasskultur Gravferdsrutiner og gravferdsbyråenes plass Norsk forening for gravplasskultur Gravferdsrutiner Gravplassforvaltningen får først ansvar når det foreligger krav om gravlegging (begjæring) Ansvaret avgrenses

Detaljer

GRAVMINNER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Administrasjon av gravplass, NFG. El Campanario, 30. oktober- 5. november 2016

GRAVMINNER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Administrasjon av gravplass, NFG. El Campanario, 30. oktober- 5. november 2016 GRAVMINNER Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFG El Campanario, 30. oktober- 5. november 2016 HVEM KAN SETTE OPP GRAVMINNE? Festeren har rett til å forsyne graven med gravminne Ansvarlig for fri grav har

Detaljer

HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV

HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV Saksframlegg Arkivsak: 14/972-2 Sakstittel: HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV K-kode: C84 &13 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 14/16 16.02.2016 Overhalla kommunestyre 13/16 29.02.2016 Overhalla kommunestyre 29.03.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 14/16 16.02.2016 Overhalla kommunestyre 13/16 29.02.2016 Overhalla kommunestyre 29.03. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2016/599-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Regulering av festeavgift for graver Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

HÅNDTERING AV GRAVMINNER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFG Hønefoss, oktober 2017

HÅNDTERING AV GRAVMINNER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFG Hønefoss, oktober 2017 HÅNDTERING AV GRAVMINNER Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFG Hønefoss, 23.- 26. oktober 2017 HVEM KAN SETTE OPP GRAVMINNE? Festeren har rett til å forsyne graven med gravminne Ansvarlig for frigrav har

Detaljer

Opprydding i gravregister og på gravplassen. Norsk forening for gravplasskultur

Opprydding i gravregister og på gravplassen. Norsk forening for gravplasskultur Opprydding i gravregister og på gravplassen Norsk forening for gravplasskultur Er alt på stell? Er gravregisteret av en slik kvalitet at de ansatte på kontoret er trygg på sin saksbehandling og de som

Detaljer

Rammene for virksomheten, regelverk og økonomi. Norsk forening for gravplasskultur

Rammene for virksomheten, regelverk og økonomi. Norsk forening for gravplasskultur Rammene for virksomheten, regelverk og økonomi Norsk forening for gravplasskultur Rammene for virksomheten Prinsipielle utgangspunkt: 1. Gravlegging er et offentlig ansvar og skal være uten kostnad for

Detaljer

Møtedato Tirsdag Møte nr. 05/2019

Møtedato Tirsdag Møte nr. 05/2019 MØTEBOK Lyngdal kirkelige fellesnemnd side 1 Møtedato Tirsdag 30.04.2019 Møte nr. 05/2019 Tidsrom Kl. 19:00-21:30 Sted Lyngdal Kirkesenter Medlemmer som møtte Medlemmer som ikke møtte Forfall Varamedlemmer

Detaljer

GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING. Tromsø 2016

GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING. Tromsø 2016 GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING Tromsø 2016 VED ÅPNING OG LUKKING AV GRAV Vi må følge gjeldende lover og regler Tenk sikkerhet Tenk verdighet Alt vi gjør skal kunne skje åpenlyst KISTEGRAVLEGGING

Detaljer

Kirkelig fellesråd - Mulige innsparinger og konsekvenser

Kirkelig fellesråd - Mulige innsparinger og konsekvenser Kirkelig fellesråd - Mulige innsparinger og konsekvenser I rådmanns forslag til budsjettramme for 2020 er kirkelig fellesråds tilskudd foreslått redusert med kr 500.000. Færder kirkelige fellesråd drøftet

Detaljer

Gravstellavtaler - Salg av gravminner - Eksterne tjenesteleverandører på gravplass. Norsk forening for gravplasskultur

Gravstellavtaler - Salg av gravminner - Eksterne tjenesteleverandører på gravplass. Norsk forening for gravplasskultur Gravstellavtaler - Salg av gravminner - Eksterne tjenesteleverandører på gravplass Norsk forening for gravplasskultur Privat beplanting viktig for kulturen Norsk forening for gravplasskultur 2 Salg av

Detaljer

Møtet innkalt av: Kirkeverge

Møtet innkalt av: Kirkeverge PROTOKOLL FRA MØTE Odal kirkelige fellesråd 13.04.2016 19.00-21.00 Sand kirke Referent: Kirkeverge Type møte: Kirkelig fellesråd Møtet innkalt av: Kirkeverge Dagsorden SAK 16/16 Referatsaker/informasjonsaker

Detaljer

GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE.

GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE. GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE. FESTING AV GRAVPLASS Ordet feste tilsvarer reservere eller bygsle. Man reserverer gravplassen slik at den ikke kan gjenbrukes før man selv vil. Den som er oppført som fester

Detaljer

GRAVMINNER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Administrasjon av gravplass, NFG. Molde, oktober 2017

GRAVMINNER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Administrasjon av gravplass, NFG. Molde, oktober 2017 GRAVMINNER Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFG Molde, 25.- 28. oktober 2017 HVEM KAN SETTE OPP GRAVMINNE? Festeren har rett til å forsyne graven med gravminne Ansvarlig for fri grav har tilsvarende rett

Detaljer

KR 09/02 Endringer i forskrifter for gravferdsloven - høring

KR 09/02 Endringer i forskrifter for gravferdsloven - høring KR 09/02 Endringer i forskrifter for gravferdsloven - høring Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 20.-21.02.2002 Saksbehandler: Per Tanggaard Saksdokumenter: Endringer i forskrifter til

Detaljer

GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING. Stavanger 2017

GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING. Stavanger 2017 GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING Stavanger 2017 VED ÅPNING OG LUKKING AV GRAV Vi må følge gjeldende lover og regler Tenk sikkerhet Tenk verdighet Alt vi gjør skal kunne skje åpenlyst KISTEGRAVLEGGING

Detaljer

Høring - forslag til ny forskrift til gravferdsloven

Høring - forslag til ny forskrift til gravferdsloven Fomyings-, administrasjons og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8004 Dep 003 O Oslo FVardato: 1.11.2012 rvårref.: KA 11343 [ Deres dato: 28.06.12 rdercsref.: 121719 FSaksbehandlcr: Ø. Dahle Høring

Detaljer

GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING. Kristiansand april 2018

GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING. Kristiansand april 2018 GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING Kristiansand april 2018 ÅPNING OG LUKKING AV GRAV Vi må følge gjeldende lover og regler Tenk sikkerhet Tenk verdighet Alt vi gjør skal kunne skje åpenlyst KISTEGRAVLEGGING

Detaljer

Endringer i gravferdsforskriften

Endringer i gravferdsforskriften 1 av 8 18.01.2013 09:27 Du er her: regjeringen.no / Fornyings-, administrasjons... / Dokumenter / Rundskriv / Endringer i gravferdsforskriften Rundskriv, 18.12.2012 Nr.: P-12/2012 Endringer i gravferdsforskriften

Detaljer

Med vennlig hilsen åse Skrøvset

Med vennlig hilsen åse Skrøvset Fra: åse Skrøvset [as888@kirken.no] Til: 'Jorunn Merete Haukås- Eide' [jorunn.merete@sogndal.kyrkja.no]; 'Magerøy, Ingeborg' [ingeborg.mageroy@ra.no] Kopi: Arlen Synnøve Bidne [Arlen.Synnove.Bidne@sfj.no];

Detaljer

Gravferdsvirksomheten og tilrettelegging for gravferd

Gravferdsvirksomheten og tilrettelegging for gravferd Gravferdsvirksomheten og tilrettelegging for gravferd Møte med tros- og livssynssamfunn Forslag til foiler for kontaktmøte med tros- og livssynssamfunn om gravferd, jf 23 i gravferdsloven. Utarbeidet av

Detaljer

Bodø kirkelige fellesråd behandlet i møte 18.september d.å. BKF sak 22/2014 NOU2014:2 "Lik og likskap" og vedtok å avgi slik høringsuttalese:

Bodø kirkelige fellesråd behandlet i møte 18.september d.å. BKF sak 22/2014 NOU2014:2 Lik og likskap og vedtok å avgi slik høringsuttalese: DEN NORSKE KIRKE Bodø kirkelige fellesråd Det kongelige Kulturdepartement Dato: 29.09.2014 postboks 8030 Dep Saksbehandler: Jan Stavrum 0030 OSLO Deres ref.: 14/1686- Journalnr.: 2014/277 Saksnr./vår ref.:

Detaljer

Forvaltningsmodell for gravplasser i Nye Sandnes. Gjennomgang av sak for fellesnemda i Nye Sandnes - 4/ Ane Rostrup

Forvaltningsmodell for gravplasser i Nye Sandnes. Gjennomgang av sak for fellesnemda i Nye Sandnes - 4/ Ane Rostrup Forvaltningsmodell for gravplasser i Nye Sandnes Gjennomgang av sak for fellesnemda i Nye Sandnes - 4/6-2019 Ane Rostrup Lovgrunnlag Gravplassforvaltningen er hjemlet i Lov om Den norske kirke(kirkeloven),

Detaljer

Fellesrådet. i Meløy kommune

Fellesrådet. i Meløy kommune Fellesrådet i Meløy kommune Gravferd og gravsted i Meløy kommune - en orientering fra Meløy kirkelige fellesråd 1 Rev. 15.06.2005 Denne brosjyren er ment som en orientering til de pårørende. Noen står

Detaljer

Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem

Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem Når en av de nærmeste dør, er det mange praktiske spørsmål som dukker opp. Hva må ordnes? Hvem gjør hva? Denne orienteringen er ment som en hjelp

Detaljer