Saksliste. LANDSMØTET 2016 Der du er

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste. LANDSMØTET 2016 Der du er"

Transkript

1 Saksliste LANDSMØTET 2016 Der du er 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering av årsmøtet 2.1 Godkjenning av forhandlingsreglement Vedlegg 1: Forslag til forhandlingsreglement 2.2 Valg av dirigenter 2.3 Valg av referenter 2.4 Valg av noen til å underskrive protokoll 3. Innledende temasamtale «Der du er» - internasjonale gjester Vedlegg 2: «Der du er» Vedlegg 3: NLM ung Strategi og Handlingsplan (Vedtatt på NLM GF 2012 og Landsmøte NLM ung 2014) 4. Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2015 Vedlegg 4: Årsmelding 2015 Vedlegg 5: Årsregnskap Rapport fra kontrollkomité Vedlegg 6: Rapport fra kontrollkomité 6. Statusrapport fra administrasjonen i NLM ung ved daglig leder 7. Vedtektsendringer 7.1 Endring av 3.2e 7.2 Endring av Endring av Endring av 6.2 Vedlegg 7: NLM ung sine vedtekter med endringsforslag 8. Instruks for valgkomité Vedlegg 8: Forslag til instruks for valgkomité 9. Valg 9.1 Valg av styremedlemmer Vedlegg 9: Kandidater til styre 9.2 Valg av valgkomité Vedlegg 10: Kandidater til valgkomité 9.3 Valg av kontrollkomite Vedlegg 11: Kandidater til kontrollkomité Samtale rundt temaet «Der du er» tas opp igjen på slutten av landsmøtet 1

2 Vedlegg 1 Landsstyrets forslag til forhandlingsreglement 1. Møtets forhandlinger er offentlige. 2. a) Følgende har tale-, forslags- og stemmerett (jf vedtektene for NLM ung 3.2) Utsendinger fra fellesskap tilsluttet NLM ung. Hvert fellesskap med inntil 25 medlemmer kan sende inntil to utsendinger. Fellesskap med medlemmer kan sende fire utsendinger. Fellesskap med kan sende seks utsendinger osv. Inntil to representanter for hvert av de regionale barne- og ungdomsrådene i NLM ung. Direktemedlemmer i NLM ung har stemmerett, men deres stemmer vektes med 1/10 av de stemmeberettigede fra fellesskap og fra de regionale barneog ungdomsrådene. Det kan ikke delta flere direktemedlemmene på landsmøtet enn det totale antallet utsendinger fra fellesskap og regionale barne- og ungdomsråd. I de tilfellene hvor antallet direktemedlemmer overstiger antallet utsendinger, vil landsstyret gjennomføre en tilfeldig trekning for å avklare hvilke direktemedlemmer som vil få stemmerett. Landsstyret i NLM ung med fem medlemmer. Disse har ikke stemmerett i saker som fremmes av kontrollkomiteen. b) Følgende har tale- og forslagsrett, men uten stemmerett: Ledermøte i NLM. Inntil to representanter fra NLM hovedstyre. Alle ansatte i NLM ungs hovedadministrasjon. c) Landsstyret kan i tillegg invitere andre gjester uten tale-, forslags- stemmerett. 3. Valgkomité er ansvarlig for å utstede stemmekort og delegatnummer på bakgrunn av godkjente fullmakter. Siste frist for innlevering av fullmakter og henting av stemmekort stpr oppgitt i innkalling/fullmaktsskjema. Valgkomitéen har også ansvar for tellekorps. 4. Til å lede forhandlingene velges to dirigenter. Inntil disse er valgt, ledes landsmøtet av landsstyrets leder eller annet medlem av landsstyret. 5. Det velges to referenter til å føre protokollen. 6. I protokollen innføres hva saken gjelder, hovedpunkter fra debatten, forslag og avstemninger, samt de vedtak som er fattet. 7. Dirigentene setter taletid ut fra den totale tid som er til disposisjon for forhandlingene. Replikk er tillatt om dirigentene finner dette tjenlig. 2

3 Vedlegg 1 8. Forslag leveres skriftlig til dirigentene undertegnet av forslagsstiller. Ved alle valg skal det gis mulighet til å komme med forslag. 9. Ved valg til verv: Leder av valgkomité presenterer kandidatene til valg av leder for styre, styremedlemmer, medlemmer av valgkomité og kontrollkomité (Heretter alle valg). Dirigentene leder alle valg. Det skal gis mulighet for benkeforslag av kandidater ved alle valg. Ved alle benkeforslag skal kandidaten være spurt og ha svart ja på forhånd. Det gis anledning til anbefalinger av kandidater etter instruks fra dirigentene. Alle valg foretas skriftlig. 10. Kandidater til leder av landsstyret som ikke velges, stiller automatisk til valg av landsstyret. 11. Alle beslutninger gjøres med alminnelig flertall, bortsett fra endringer i vedtektene. Alle endringer i vedtekter krever 2/3 flertall, foruten endringer i 1 og 8 som krever 9/10 flertall. Forslag til endring i vedtektene må også være meldt i henhold til 4.4 i vedtektene. 12. Landsmøtet velger to landsmøtedeltakere til å underskrive protokollen. 13. Vanlig forhandlingspraksis gjelder i de tilfeller som ikke er regulert i dette forhandlingsreglementet. Dirigentene skal i siste instans fortolke sin praksis. Reglementet vedtas med alminnelig flertall. Avvik fra det vedtatte reglementet krever 2/3 flertall. 3

4 Vedlegg 2 Innleding til samtale om tema "Der du er" 4

5 Vedlegg 3 STRATEGI OG HANDLINGSPLAN NLM UNG Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre ham kjent «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler» UT I VERDEN: Vi vil være med på det verdensomspennende misjonsoppdraget og reise opp en ny generasjon som vil ta ansvar for å bringe evangeliet til nye folkeslag, og gjennom vårt arbeid skape gjensidige relasjoner med ungdom i andre kulturer. Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matteus 28,18-20 UT I NORGE: Misjonsbefalingen gjelder også i vårt eget land. Vårt barne- og ungdomsarbeid skal være et utadrettet og oppsøkende arbeid som har som mål å vinne nye grupper og kulturer i Norge. Vi ønsker særlig å rette fokus mot barn og unge i norske byer og andre områder som har lite arbeid. INNLEDNING «Døp dem ( ) og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.» NLM Ung har utarbeidet dette strategidokumentet med en klar erkjennelse av at en god strategi alene ikke vil gi framgang i arbeidet. Åndelig vekst kan bare Gud skape gjennom sitt ord og sin ånd, der han får slippe til. Vi vil derfor utfordre til å leve i Ordet og i bønnen, med overgivelse og forventing til at han kan skape noe nytt. INN I FELLESSKAPET*: Ved dåp og tro fødes vi inn i et fellesskap, vi blir lemmer på Kristi kropp. Vi vil bygge et helhetlig og sammenhengende arbeid og rekruttere og utvikle ledere som arbeider for dette. Denne strategien er utarbeidet i en alvorlig situasjon for barne- og ungdomsarbeidet i Norge. I løpet av de siste 30 årene har vår organisasjon mistet over barne- og ungdomslag, det er synkende kjennskap til kristen tro og i dag vokser flere barn og unge opp i landet vårt uten å ha hørt evangeliet forkynt. Dette er først og fremst alvorlig for barna og ungdommene dette gjelder. I tillegg får det på sikt dramatiske konsekvenser for Norge som nasjon og NLM som organisasjon. Situasjonen kaller oss til handling, og vi vil utfordre hverandre til å ta et større ansvar i barne- og ungdomsarbeidet. Skal vi snu utviklingen er det nødvendig at vi alle involverer oss, enten vi er ansatte eller frivillige, gamle eller unge. Det vil også være avgjørende at dette arbeidet prioriteres økonomisk. «Jesus ( ) trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. ( ) Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Vi har forankret strategien i misjonsbefalingen i Matteus 28,18-20 som definerer vårt oppdrag som misjonsorganisasjon. Denne befalingen innledes med å minne oss om at Jesus Kristus er Herre. Skal misjon og det å nå barn og unge med evangeliet bli viktig for oss, må Gud først bli Herre i våre liv. På samme måte avsluttes misjonsbefalingen med løftet om at Gud vil gå med oss. Som disipler handler vi ikke på egen hånd. Uten Gud kan vi ingenting gjøre. Misjonsbefalingen rammes inn av proklamasjonen av Guds allmakt og løftet om at han vil være med oss alle dager. På dette grunnlaget gir Gud sin befaling og på dette grunnlaget kan vi frimodig gå inn i tjenesten. Med bakgrunn i misjonsbefalingen har vi funnet fire retninger som definerer hvor vi skal ha vårt fokus. INN I TROEN: I vår kultur må trosopplæring få en sentral plass i barne- og ungdomsarbeidet. Det skal omfatte både kunnskap, kjennskap og hjelp til praktisk trosliv. Vi vil utfordre til et liv i etterfølgelse, helliggjørelse og relasjon til den treenige Gud og utruste barn, ungdom og voksne til å leve som Jesu disipler i sin hverdag. Denne planen omfatter og er utarbeidet for hele NLM Ung sitt barne- og ungdomsarbeid. Den forutsetter god samhandling mellom regionene og mellom regioner og hovedkontor, og at det utarbeides regionale og lokale mål og handlingsplaner. Strategiarbeidet er bygd opp på tre nivåer: formål, mål og handlingsplan. Generalforsamlingen skal kun gjøre vedtak på formålsnivå. Formål uttrykker strategiens hensikt og et ønsket framtidsscenario. Formålet endres ikke. Mål er konkrete resultater vi vil oppnå for å oppfylle strategiens formål. Målene kan justeres un- *Med fellesskap mener vi det lokale fellesskap i form av grupper, lag, foreninger og forsamlinger. 5 1

6 Vedlegg 3 derveis. Handlingsplan er de konkrete tiltakene som settes i verk for å oppnå målene. Disse kan justeres underveis. VEDLEGG 1 FORMÅL Dette utkastet skal ikke drøftes eller vedtas på generalforsamlingen, men er lagt ved for å gi en dypere forståelse av hva som ligger i formålene, eksemplifisert gjennom hvilke mål NLM Ung sentralt har satt seg for hvert av formålene. I tillegg er det altså utarbeidet en handlingsplan til hvert av disse målene. Vedlegget har symboler som viser hvilke prioriteringer NLM Ung sentralt ser for seg i perioden UT I VERDEN: Alle barn og unge i verden skal ha mulighet til å høre om, og ta imot evangeliet. Vi vil arbeide for å være mer delaktige i barneog ungdomsarbeidet på NLMs misjonsfelt. Vi vil arbeide for å vekke ansvar for misjonsoppdraget og formidle eierskap, kjennskap og engasjement for NLMs internasjonale misjonsarbeid og aktivt bidra til utbredelsen av Guds rike blant de minst nådde. UT I NORGE: Alle barn og unge i Norge skal ha mulighet til å høre om, og ta imot evangeliet. Vi vil arbeide for at barn og unge i sine lokalmiljø skal ha jevnlig tilgang til et kristent fellesskap med forkynnelse tilrettelagt for deres alder og utviklingsnivå. Arbeid i områder av Norge som i liten eller ingen grad er nådd med evangeliet må særlig styrkes. Vi vil arbeide for at vårt eksisterende barne- og ungdomsarbeid skal fungere misjonalt* i sitt nærområde. INN I FELLESSKAPET: Vi vil bygge inkluderende, utrustende, bevarende og misjonale felleskap. Vi vil legge til rette for utvikling av nye og allerede etablerte fellesskap. Vi vil arbeide for å utruste medarbeidere i barne- og ungdomsarbeidet. INN I TROEN: Vi vil gi kunnskap og kjennskap om Gud som leder til liv i etterfølgelse av Jesus Kristus. Vi vil arbeide for at barn og unge skal kjenne Bibelens innhold og budskap. Vi vil arbeide for at evangeliet skal formidles slik at barn og ungdom kan bli frelst og lære å leve som Jesu disipler i etterfølgelse og tjeneste. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen stiller seg bak strategiplanen/vedtar formål til strategiplan for NLM Ung og ber hovedstyret om å følge opp dette med en styrket satsing på barne- og ungdomsarbeid. Utkast og formål og mål for NLM Ung sentralt blant annet med intensjon om å gjøre misjonsinformasjon lettere tilgjengelig. Materiell som er utarbeidet av NLM Ung skal ha fokus på misjon. Samarbeidsprosjektene TeFT, «Veien til tjeneste», Siembra og Barnas Misjonsprosjekt videreføres gjennom perioden. Vi vil arbeide for at det blir ansatt en Siembrakonsulent og en Barnas misjonsprosjekt-konsulent. Disse skal gjennomføre samlinger og prosjekter som skaper engasjement og giverglede, rekruttere nye givere samt sørge for utvikling av konseptene og informasjonsmateriell. Innen 2018 vil vi doble de innsamlede midlene fra Siembra og Barnas misjonsprosjekt. Kan gjennomføres med dagens budsjettramme v Kan gjennomføres med organisasjonsstøtte (dersom NLM Ung blir ungdomsorganisasjon) n Kan gjennomføres med ekstra bevilgninger UT I NORGE: Alle barn og unge i Norge skal ha mulighet til å høre om, og ta imot evangeliet. UT I VERDEN: Alle barn og unge i verden skal ha mulighet til å høre om, og ta imot evangeliet. Vi vil arbeide for at barn og unge i sine lokalmiljø skal ha jevnlig tilgang til et kristent fellesskap med forkynnelse tilrettelagt for deres alder og utviklingsnivå. Arbeid i områder av Norge som i liten eller ingen grad er nådd med evangeliet styrkes særlig. Innen utgangen av 2012 skal vi ha invitert andre kristne organisasjoner og kirkesamfunn til sammen å drøfte hvordan vi kan nå denne visjonen.n Vi gjennomfører prosjektet i perioden *. n Innen 2018 vil vi etablere minst 100 nye barneog ungdomsfellesskap. Det forutsettes at det etableres nye flergenerasjons misjonsfellesskap (jfr. strategi NLM Norge). Minst 30 av de nye fellesskapene etableres i områder med mindre enn 4% deltakelse i kristent barne- og ungdomsarbeid. Minst 20 fellesskap etableres i tilknytning til NLMs institusjoner Vi vil arbeide for at minst 50 ikke-registrerte fellesskap i vårt arbeid skal meldes inn i organisasjonen. Innen juni 2013 er 500 frivillige medarbeidere rekruttert til dette prosjektet. I 2018 har NLM Ung 15 misjonærer i barne- og ungdomsarbeidet i områder i Norge med under 4% deltakelse i kristent barne- og ungdomsarbeid. Vi vil årlig arrangere utadrettede ungdomsarrangement. Formål og mål Vi vil arbeide for å være mer delaktige i barne- og ungdomsarbeidet på NLMs misjonsfelt. Vi vil stimulere til fokus på dette gjennom jevnlige møtepunkt med NLM Utland. Vi vil videreføre TeFT* og arbeide for at det innen 2016 har blitt etablert TeFT-team i ytterlige ett misjonsland. Vi vil utfordre våre misjonsfelt på å ha et bevisst fokus på barne- og ungdomsarbeid ved at NLM Ung er høringsinstans i feltstrategien for de ulike misjonsfeltene. Vi vil bidra med ressurser inn mot, samt motta impulser fra, vårt internasjonale arbeid. Dette vil vi gjøre ved å bruke ansatte ressurser og ha en kontaktperson på alle misjonsfelt innen Vi vil styrke arbeidet inn mot barne- og ungdomsarbeidet på våre misjonsfelt. Innen 2015 skal ansatte ha satt av tid til å arbeide med dette. De vil både bidra i strategisk tenkning på feltene og gi informasjon om og skape engasjement for dette arbeidet i Norge. n Vi vil arbeide for å vekke ansvar for misjonsoppdraget og formidle eierskap, kjennskap og engasjement for NLMs internasjonale misjonsarbeid, og vi vil aktivt bidra til utbredelsen av Guds rike blant de minst nådde. Vi vil hvert år rekruttere minst ti nye misjonærer med bakgrunn fra NLM Ungs barne- og ungdomsarbeid til NLMs misjonsfelt. Vi vil sette fokus på misjon på alle våre arrangement. Innen 2013 skal vi ha utviklet våre nettsider; Formål og mål Vi vil arbeide for at vårt eksisterende barne- og ungdomsarbeid skal fungere misjonalt i sitt nærområde. Vi vil løfte frem relasjonsbyggende arbeid som betydningsfullt, og oppfordre voksne til å være *Med «misjonal» forstår vi oss selv som sendt av Gud til verden, og ser vårt liv i lys av det. Misjon, evangelisering og diakoni handler om en livsstil, ikke bare en aktivitet. **TeFT, Tent for å tjene, er et samarbeidsprosjekt for korttidstjeneste i NLM. ***Hovedhensikten med prosjektet er å skape nytt arbeid for aldergruppen år. Særlig ønsker vi å ha fokus på områder med lite kristent barne- og ungdomsarbeid. Det utarbeides en egen strategi for prosjektet. 2 6

7 Vedlegg 3 medvandrere for den yngre generasjonen. NLM Ung vil hvert år i perioden ha satt fokus på misjonal livsstil gjennom NLM Ungs arrangementer, ledertrening, nettsider og materiell. INN I FELLESSKAPET: Vi vil bygge inkluderende, utrustende, bevarende og misjonale felleskap. Formål og mål Vi vil legge til rette for utvikling av nye og allerede etablerte fellesskap. NLM Ung vil innen utgangen av 2013, i samarbeid med NLM Norge, ha etablert et nettverk som vil veilede og støtte medarbeidere som ønsker å utvikle nye og eksisterende fellesskap på tvers av generasjoner og kulturer. n Innen sommeren 2013 skal NLM Ung ha utviklet en ny startpakke som minst 80% av brukerne skal beskrive som svært eller meget attraktiv, samt kunne tilby et oppfølgingsprogram for ledere i nystartede felleskap. v NLM Ung vil støtte og styrke samhandlingen mellom lokale fellesskap og institusjoner. Vi vil arbeide for å utruste medarbeidere i barneog ungdomsarbeidet. NLM Ung vil fra 2013 arrangere nasjonale lederkonferanser. Alle våre lagsledere skal få invitasjon til å delta. NLM Ung vil innen utgangen av 2013 ha minst to årsverk inn mot ledertreningsarbeid som bidrar med kurs og veiledning regionalt og lokalt. Vi vil også utvikle et program for ledertrening og rekruttering av nye ledere.vn Innen 2015 skal alle lagsledere i NLM Ung som ønsker det, ha sin personlige veileder. vn NLM Ung vil arbeide for at det innen 2015 skal være etablert et studium i barne- og ungdomsarbeid ved en av våre høgskoler. INN I TROEN: Gi kunnskap og kjennskap om Gud som leder til liv i etterfølgelse av Jesus Kristus. Formål og mål Vi vil arbeide for at barn og unge skal kjenne Bibelens innhold og budskap. UL, Frontline, Vision, ettåringskurs, TeFT, lederkonferanser og barne- og ungdomsarbeiderkurs skal ha et vekkende og trosopplærende sikte. NLM Ung vil være en pådriver for trosopplæring i hjem, fellesskap, skoler, barnehager og andre institusjoner. v Vi ønsker å utruste til å leve trosliv i vår tid. v Vi vil tilby støtte til det lokale trosopplæringsarbeidet i form av materiell, kurs og arrangement. Vi vil utvikle nytt trosopplæringsmateriell med 7 vekt på etterfølgelse og disippelskap for aldersgruppa 10 12, 12 15, innen utgangen av 2018, og vil bidra til utvikle materiell for trosopplæring i hjemmet innen v Vi vil innen 2015 ha etablert en ressurs for konfirmasjonsundervisning. v NLM Ung skal erfares som en tilfredsstillende faglig ressurs på barne- og ungdomsarbeid i 2015 v Vi vil fra 2015 tilby Vision-team til lokale fellesskap og alle videregående skoler (Frontline, UL). v Vi vil arbeide for at evangeliet skal forkynnes frigjørende, slik at barn og ungdom kan bli frelst og lære å leve som Jesus disipler i etterfølgelse og tjeneste. Vi vil bidra til utrustning av forkynnere til barne- og ungdomsarbeidet ved å etablere et årlig møtepunkt med fokus på formidling til frelse og etterfølgelse. v Vi vil bidra til rekruttering og utrusting av forkynnere og andre formidlere til barne- og ungdomsarbeidet gjennom blant annet Veien Til Tjeneste, TeFT og lederkonferanser. Hovedvekten av deltakerne i våre lag skal gi uttrykk for at deltakelsen i våre fellesskap har fått konsekvenser for livet. 3

8 Vedlegg 4 ARSMELDING- NLM UNG 2015 NLM ung Ved årsskiftet har NLM ung registrert 644 lag, 341 av disse har levert årsrapport og er tellende for støtte gjennom LNU og Fordelingsutvalget. Vi har totalt medlemmer, 9627 er tellende medlemmer for støtte. Etter en betydelig nedgang de første ti årene av dette årtusenet har vi hatt en god økning på antall ungdomslag. Dette har stabilisert seg, men nedgangen i antall barnelag er fortsatt dramatisk. Samtidig har vi en positiv utvikling i antall medlemmer både blant barn og ungdom. Mye har vært gjort for å registrere alt arbeidet vi faktisk driver. Dette gjør at vi i har kunnet utvide virksomheten vår. Det er imidlertid fortsatt mange lag som ikke oppfyller kravende til å være tellende, og på NLMs skoler drives mye arbeid som ikke er registrert som lag i NLM ung. Dette gjør at vi hvert år går glipp av noen millioner kroner i støtte til både organisasjon og lokallag * Totalt antall lag Barn Ungdom Familie Tellende lag Medlemmer totalt Tellende medlemmer *Tall for 2015 er ikke endelig bekreftet, da det innhentede tallmaterialet ikke er kvalitetssikret enda Misjonsbefalingen NLM ungs strategi er forankret i misjonsbefalingen i Matteus 28, Her finner vi vårt oppdrag som misjonsorganisasjon, og på denne bakgrunnen driver NLM ung sitt arbeid med fire fokusområder. Vi vil presentere noen høydepunkter fra hva som har skjedd innenfor disse i 2015: Ut i Norge: Landsstyret har vedtatt at første prioritet for NLM ung er å jobbe videre med Ung:Troprosjektet (tidligere 10/25-prosjektet), hvor vi har satt oss et mål om å etablere 100 nye barne- og ungdomsfellesskap for åringer innen Arbeidet drives hovedsakelig gjennom de ulike NLM-regionene, men sentralleddet har forsøkt å stimulere dannelsen av nye fellesskap i områder med få eller ingen etablerte fellesskap. Flere unge voksne har også i år tatt kontakt med NLM ung fordi de ville bosette seg strategisk. Dette er positivt. Vi ønsker fortsatt et større engasjement blant voksne for prosjektet, både som støttespillere for unge som starter arbeid og til selv å starte nytt arbeid. Ved utgangen av 2015 hadde det blitt etablert over 90 nye fellesskap siden prosjektet startet. Hvis denne utviklingen fortsetter ser vi altså ut til å nå målet i god tid før Det er gledelig å se engasjementet for å starte nytt arbeid og, ikke minst, at barn og unge faktisk dukker opp på våre nye lokallag og viser at det fortsatt er mange steder hvor det fortsatt er stort behov for mer kristent barne- og ungdomsarbeid. Vi har i 2015 også hatt et samarbeid med kristne organisasjoner på Island for å se på mulighetene for å utvide det kristne ungdomsarbeidet og å skape engasjement for misjon der. Vi deltok blant annet i SIKs misjonsuke og inviterte islendinger til UL. 28 unge tok 8

9 Vedlegg 4 9

10 10 Vedlegg 4

11 11 Vedlegg 4

12 12 Vedlegg 5

13 13 Vedlegg 5

14 14 Vedlegg 5

15 15 Vedlegg 5

16 Vedlegg 5 16

17 Vedlegg 5 17

18 18 Vedlegg 5

19 Vedlegg 5 19

20 Vedlegg 5 20

21 Vedlegg 6 RAPPORT FRA KONTROLLKOMITÉ Rapporten fra kontrollkomiteen vil ikke foreligge før et tidspunkt nærmere landsmøtet, og vil ikke kunne bli sendt ut sammen med disse papirene. Dette kommer av at årsregnskapet ikke foreligger tidlig nok til at kontrollkomiteen kan gjennomgå regnskap og komme med tilbakemeldinger på dette området. Forslag: Kontrollkomiteens rapport legges ut på nlmung.no når den foreligger, og deles ut som supplement under landsmøtet. 21

22 Vedlegg 7 VEDTEKTER FOR NLM UNG 1 FORMÅL OG BASIS 1.1. NLM ung er Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) barne- og ungdomsarbeid og har til formål å utbre Guds rike blant barn og unge nasjonalt og internasjonalt, ved å lære dem den treenige Gud å kjenne og gjøre Jesus kjent som Veien, Sannheten og Livet NLM ung bygger sitt arbeid på Bibelen og den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter NLM ung vil arbeide i samsvar med den teologiske og strategiske retning som Norsk Luthersk Misjonssambands generalforsamling, hovedstyre og rådsmøte legger for arbeidet. 2 MEDLEMSKAP 2.1 NLM ung består av a. fellesskap1 som forplikter seg på å arbeide etter organisasjonens formål og basis og som er innmeldt i NLM ung. b. direktemedlemmer som betaler en fastsatt kontingent til organisasjonen. Alle foreningsmedlemmer betaler en lokalt fastsatt kontingent til sitt lokale fellesskap. Landsstyret i NLM ung kan fastsette en minimumssats for den lokalt fastsatte kontingenten. Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for medlemskap i NLM ung. Alle medlemmer som har fylt 12 år er valgbare til NLM ungs landsmøte. 3 NLM UNG LANDSMØTE 3.1. NLM ung holder landsmøte hvert år på det stedet landsstyret bestemmer NLM ungs landsmøte består av: a. Utsendinger fra fellesskap tilsluttet NLM ung. Hvert fellesskap med inntil 25 medlemmer kan sende inntil to utsendinger. Fellesskap med medlemmer kan sende fire utsendinger. Fellesskap med kan sende seks utsendinger osv. b. Inntil to representanter for hvert av de regionale barne- og ungdomsrådene i NLM ung. c. Landsstyret i NLM ung. d. Direktemedlemmer i NLM ung har stemmerett, men deres stemmer vektes med 1/10 av de stemmeberettigede fra fellesskap og fra de regionale barne- og ungdomsrådene. Det kan ikke delta flere direktemedlemmene på landsmøtet enn det totale antallet utsendinger fra fellesskap og regionale barne- og ungdomsråd. I de tilfellene hvor antallet direktemedlemmer overstiger antallet utsendinger, vil landsstyret gjennomføre en tilfeldig trekning for å avklare hvilke direktemedlemmer som vil få stemmerett. e. Ledermøtet i NLM kan møte med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Alle ansatte i NLM ungs hovedadministrasjon har tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. 1 22

23 Vedlegg 7 Foreslått endring: 3.2e Andre setning får tillegget «ungs hovedadministrasjon» Begrunnelse: Landsstyret vil presiserere at dette gjelder de ansatte i NLM ungs hovedadministrasjon. f. Inntil to representanter fra NLM hovedstyre møter med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. g. Landsstyret kan i tillegg invitere andre gjester uten tale-, forslags- og stemmerett Landsmøtets oppgaver: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. Godkjenne dagsorden. Endring i dagsorden må vedtas med minst 2/3 flertall. Velge dirigenter, referenter og to til å undertegne protokollen. Godkjenne årsmelding og regnskap. Vedta strategiplan. Velge landsstyrets fem medlemmer og fire varamedlemmer. To medlemmer velges hvert år for to år. Styreleder velges for to år ved eget valg. Varamedlemmer velges for ett år ved eget valg. Velge fem medlemmer og to varamedlemmer til valgkomité. Medlemmene velges for to år, idet to og tre velges vekselsvis hvert år. Varamedlemmer velges for ett år. Velge tre medlemmer og to varamedlemmer til kontrollkomitéen. Medlemmene velges for to år, idet en og to velges vekselsvis hvert år. Varamedlemmer velges for ett år. Vedta og/eller endre vedtekter for NLM ung. Behandle saker fremmet av landsstyret. Behandle saker fremmet av fellesskap som er innmeldt i NLM ung. Behandle beretning fra kontrollkomitéen. Vedta instrukser for NLM ungs kontrollkomité og valgkomité Foreslått endring: I 3.3 legges det til underpunkt «l» som sier «Vedta instrukser for NLM ungs kontrollkomité og valgkomité» Begrunnelse: Det er sett behov for at det trengs instrukser for kontrollkomité og valgkomité, og dette er en oppgave som bør ligge til landsmøtet. Valg av medlemmer i landsstyre, herunder valg av styreleder og varamedlemmer, valgkomité og kontrollkomité foretas skriftlig. Det kan innkalles til ekstraordinært landsmøte når landsstyret finner det nødvendig eller minst 10 % av felleskapene forlanger det. 4 LANDSSTYRE 4.1 Landsstyret består av fem valgte medlemmer med stemmerett og fire varamedlemmer. 1. varamedlem møter fast i styret, men har ikke stemmerett når alle medlemmene er til stede. Landsstyret er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Daglig leder NLM ung møter fast med tale2 23

24 Vedlegg 7 og forslagsrett, men uten stemmerett. Generalsekretær i NLM og én representant for NLMs hovedstyre har møte- og talerett. Landsstyret avgjør om andre skal få delta i møtene uten forslags- og stemmerett. Landsstyret velger én representant med møte- og talerett i NLMs hovedstyre og to representanter med tale- og stemmerett i NLMs rådsmøte. Ansatte i NLM ung sentralt hovedadministrasjon kan ikke være medlem av landsstyret. Foreslått endring: I 4.1 strykes ordet sentralt og erstattes med ordet «hovedadministrasjon» Begrunnelse: Ordene sentralt og hovedadministrasjon brukes litt om hverandre, og det er ønske om å bruke ett begrep. Hovedadministrasjon velges fordi det beskriver best hvem det gjelder 4.2 Landsstyret skal lede arbeidet i NLM ung og vedta handlingsplan mellom landsmøtene i samsvar med de linjene landsmøtet trekker opp. Det avholdes minst fire møter hvert år, et av møtene bør holdes sammen med NLMs hovedstyre. Referat fra møtene sendes styrets medlemmer og varamedlemmer, regionenes barne- og ungdomsråd og NLMs hovedstyre Landsstyret ansetter alle medarbeidere i faste stillinger i NLM ungs hovedadministrasjon på bakgrunn av innstilling fra leder NLM ung Leder NLM ung ansettes på bakgrunn av innstillingen fra et innstillingsutvalg som består av landsstyrets leder og nestleder samt generalsekretær i NLM. Hovedstyret i NLM har anledning til å uttale seg om kandidatene før ansettelsen. 4.4 Landsstyret forbereder landsmøtet og sender ut innkalling med forslag til dagsorden. Landsstyret foreslår dirigenter og referenter. Innkallingen sendes senest tre måneder før landsmøtet. Forslag til saker fra fellesskap må være innkommet til landsstyret senest to måneder før landsmøtet. Sakspapirer, årsrapport og forslag til arbeidsplan sendes alle delegater senest én måned før landsmøtet. 5 KONTROLLKOMITÉ 5.1 Kontrollkomitéen består av tre medlemmer og to varamedlemmer valgt av landsmøtet. Komitéen konstituerer seg selv. 5.2 Komitéen skal føre tilsyn med at landsstyret i NLM ungs virksomhet er i samsvar med NLM ungs vedtekter og handlingsplaner samt relevante lover og forskrifter. Komitéen skal gjennomgå landsstyrets referater/protokoller, landsstyrets melding til landsmøtet og NLM ungs regnskap. Kontrollkomitéens beretning forelegges landsmøtet som fatter beslutning i sakens anledning (jfr. 3.3). Ansatte i NLM ungs hovedadministrasjon kan ikke være medlemmer av kontrollkomitéen. 6 VALGKOMITÉ 6.1 Valgkomitéen består av fem medlemmer og tre varamedlemmer valgt av landsmøtet. Komitéen konstituerer seg selv. 3 24

25 Vedlegg Komitéen fremlegger forslag til valg av styreleder, landsstyrerepresentanter, kontrollkomité, valgkomité. Forslaget bør inneholde minst det dobbelte antall av dem som skal velges. Forslaget inneholder antall kandidater til valg i henhold til instruks for NLM ungs valgkomité. Ansatte i NLM ungs hovedadministrasjon kan ikke være medlemmer i valgkomitéen. Foreslått endring: 6.2 Andre setning strykes og erstattes med «Forslaget inneholder antall kandidater til valg i henhold til instruks for NLM ungs valgkomité» Begrunnelse: Denne presiseringen hører hjemme på instruksnivå, ikke vedtektene. 7 LOJALITET I LIV OG LÆRE FOR ANSATTE OG TILLITSVALGTE 7.1 Alle ansatte og tillitsvalgte i NLM ung representerer organisasjonen, og må lære og leve i samsvar med organisasjonens gjeldene vedtak. 8 ENDRING 8.1 Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall. 1 og 8 kan kun endres ved 9/10 flertall. 8.2 Dersom NLM ung oppløses, tilfaller organisasjonens eiendeler Norsk Luthersk Misjonssamband, som også overtar ansvaret for å videreføre virksomheten. 1 Fellesskap brukes her som samlebetegnelse for alle foreninger, lag, grupper og forsamlinger 4 25

26 Vedlegg 8 Instruks valgkomité NLM Ung 1. Valgkomitéen er demokratisk valgt av landsmøtet etter NLM ungs vedtekter 6.1, og ved dette gitt tillit og mandat til å finne de kandidater valgkomitéen mener er best skikket til de poster som skal fylles. Valgkomitéens oppgave er å finne kandidater til NLM Ungs landsmøte som skal stille til valg til: a. Landsstyret i NLM Ung b. Styreleder i landsstyret c. Kontrollkomité d. Valgkomité 2. Komitéen konstituerer seg selv med leder, nestleder og referent, jfr. NLM Ungs vedtekter 6.1. Den kandidaten i valgkomitéen som fikk flest stemmer ved valget har ansvar for at det blir kalt inn til første samling. 3. Valgkomitéen skal sørge for en variasjon blant kandidatene slik at bredden av NLM Ung blir representert i styre og valgkomité (kjønn, alder, geografi, kompetanse, mennesketyper). En viss kontinuitet i styre og komitéer er også ønskelig. a. Ansatte i NLM Ung hovedadministrasjon kan ikke være medlemmer av landsstyret, jfr. 4.1 i NLM Ungs vedtekter. b. Ansatte i NLM Ungs hovedadministrasjon kan ikke være medlemmer av kontrollkomitéen eller valgkomitéen, jfr. 5.2 og 6.2. c. Kandidatene valgkomitéen finner skal representere NLM Ungs arbeid og teologiske ståsted, og må lære og leve i samsvar med organisasjonens gjeldende vedtak, jfr. 7.1 i NLM Ungs vedtekter. 4. Valgkomitéen bes finne minst det dobbelte antall kandidater av dem som skal velges ved ethvert valg etter 3.3 e-g, 4.1, 5.1 og Kandidater til valg skal være innrapportert til NLM Ung sentralt (med bilder og informasjon) senest to måneder i forkant av landsmøtet. Administrasjonsleder i NLM Ung er valgkomitéens kontaktperson både når det gjelder innrapportering av kandidatinformasjon, og eventuelle andre spørsmål valgkomitéen måtte ha om arbeidet. 6. Valgkomitéen har på landsmøtet ansvar for presentasjon av kandidatene. 7. Valgkomitéen skal bidra til kontroll og avvikling av valg og andre avstemminger under landsmøtet. Herunder også finne leder for tellekorps og medlemmer av tellekorps. Landsstyret og hovedadministrasjonen i NLM ung kan ikke spørres. 26

27 Vedlegg 9 Kandidater til NLM ungs landsstyre Det skal velges 2 kandidater som faste medlemmer for 2 år til NLM ungs landsstyre, og det skal velges 4 varamedlemmer for 1 år. Videre i styret sitter Magnus Mjelstad (leder), Mons Gunnar Selstø og Tarjei Tørre Asprusten. Kandidatene er presenter alfabetisk: Navn: Jon Georg Fiske Alder: 21 Region/bosted: Region Øst, Oslo Yrke/utdanning: Student v/fjellhaug Int. Høgskole Kort om bakgrunn: Oppvokst i kristent hjem i Ålesund. Var engasjert i ungdomsarbeid og konfirmert i Misjonssalen Ålesund. Gikk Kongshaug Musikkgymnas hvor jeg var leder for skolens misjonsprosjekt 13/14 i Indonesia. Bibelgruppeleder for ulike grupper i fra år. Førstegangstjeneste i Luftforsvaret som maskinfører på Ørland HFS. Startet teologistudiet ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole høsten Hva brenner du for/er du engasjert i? Jeg brenner for at unge og voksne i distrikts-norge og utlandet skal få høre den frigjørende forkynnelsen om Jesus, bli opplært i kristen tro, og bli inspirert til å leve et liv som setter spor i andre. Jeg er engasjert i barne-, ungdoms- og forsamlingsarbeid i Region Øst gjennom andakter, leir, turer og musikk. Navn: Andreas Furnes Alder: 23 år Region/Bustad: Region Nordvest Yrke/utdanning: Ungdomsarbeidar hos NLM Region Nordvest Kort om bakgrunn: Oppvokst på bedehuset. NLMbakgrunn, men har òg vert aktiv i Laget (Norges Kristne Student og Skoleungdomslag), Indremisjonsforbundet og Ungdom i Oppdrag. Har gått 3 år på NLM VGS Vestborg, 6 månadar på Disippeltreningsskule med UiO og 3 månadar bibelskule med UiO. Blei i 2014 vald inn som styremedlem for to år i NLM Ung sitt landsstyre, og har sittet i styringsgruppa for UL i to år. Kva brenner du for/engasjert i: Misjon! Brenner for at vi som misjonsorganisasjon skal lede mennesker til Jesus slik at dei kan lede andre mennesker til Jesus, slik at dei kan lede mennesker til Jesus... Eg drøymer om å sjå ein organisasjon som er full av ungdom som lever kvardagslivet som ein misjonær. Har sittet 2 år som fast medlem i NLM ungs landsstyre 27

28 Vedlegg 9 Navn: Ragnhild Kråvik Alder: 24 Region / bosted: Region Nord, Tromsø Yrke / utdanning: Utdanna frisør, men jobber for tida som barne- og ungdomsarbeider I 20% og som internatleder på Fjellheim Bibelskole (slutter på Fjellheim til sommaren då eg skal begynne å studere til barnehagelærer) Bakgrunn: Har vokse opp i Balestrand, der vart eg tidlig engasjert med barne- og ungdomsarbeid på bedehuset og leir. Etter endt lærling i frisør flytta eg til Tromsø og gjekk Fjellheim Bibelskole. No har eg vore i Tromsø i fem år og trives godt i forsamlinga og arbeidet her. Kva eg brenner for/engasjert i: Eg brenner for at enda fleire skal få bli kjent med Jesus. Både gjennom lags og leir arbeid, men og i kvardagen der dei er. Å bygge relasjoner. Brenner og for å styrke kristne barn og unge i trua på Jesus slik at dei kan få sjå at dette gjelder dei og, og ikkje berre foreldra. Navn: Anne Randi Malde Alder: 21 Region/bosted: Sør-Vest, Stavanger Yrke/utdanning: Student, økonomi og administrasjon Kort om bakgrunn: Misjonærbarn, Bolivia/Madla, aktiv på Madla forsamlingshus og Salem. Har gått på Tryggheim Vgs, så ett år på Fjellheim Bibelskole, deretter arbeidet et år som miljøarbeider på Tryggheim Vgs. Har opp gjennom årene vært med som leder på blant annet jentelag, barneleirer og er nå med som leder i NLM's konfirmantarbeid som holder til på Fjelltun. Hva brenner du for / er engasjert i?: Jeg brenner for at mennesker skal få høre om Jesus. Som visjonen til NLM ung er, «Verden for Kristus», og utgangspunkt i misjonsbefalingen, Matt 28:16-20, skal vi gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Folk må få høre om evangeliet. Barn og unge må få høre om Jesus. Og dette engasjerer meg! Gjennom barnelag, leirer, konfirmantarbeid, bibelstudier for ungdom og NLMs grunnskoler og videregående, håper jeg at så mange som mulig kan få et møte med Jesus. Også at det kan være med på å bygge et trygt og godt kristent felleskap. Jeg brenner for misjon både i Norge og i utland. Jesus er for alle. 28

29 Vedlegg 9 Navn: Martha Odeh Alder: 26 år Region/bosted: Region Sørvest, Stavanger Yrke/utdanning: Adjunkt (lærer) Bakgrunn: Tryggheim vgs, Fjellhaug Bibelskole, utdannet og jobber som adjunkt. Engasjert i Salem Stavanger, sittet i styret, er nå i ledergruppa. Hovedleder for møteledere og er engasjert i IKF (internasjonalt kristent fellesskap). Ellers har jeg vært leder i ungdomsgruppe og leirleder. Hva brenner du for/er engasjert i: Menighetsarbeid. Jeg brenner for at ungdommer i Norge skal bli kjent med Jesus som sin frelser gjennom arbeid i menigheter- både til oppbyggelse for frelste, og utadrettet for å nå nye. Jeg har et stort hjerte for det internasjonale arbeidet som drives i NLM. Mange som kommer til Norge har en kristen bakgrunn, og jeg ønsker at disse ungdommene skal få muligheten til å få videre oppfølging i den kristne troen. Og jeg ønsker og ber om at de som kommer til Norge som ikke kjenner Jesus som sin frelser må bli møtt av oss og får høre evangeliet. Navn: Håkon Rydland Alder: 18 Region/bosted: Region Øst, Brumunddal Utdanning: Studie på Drottningborg vgs. Kort om bakgrunn: På Drottningborg har jeg blant annet ledet bibelgrupper, møter, misjonsløpet og lagsarbeidet. Jobbet som frivillig i NLM Gjenbruk på Hamar og Lillesand, og arrangert leir på eget initiativ i Brukshuset Hamar i 2014/15. Holder også en del taler rundt omkring. Hva brenner du for/engasjert i?: Jeg brenner for at NLM UNG skal fortsette å sette stort fokus på misjon i Norge og utlandet. Ønsker også at vi kan videreutvikle leirene og festivalene våre til å nå flere. I tillegg er lederutviklingsarbeidet er noe jeg synes er utrolig spennende og framtidsrettet arbeid. 29

30 Vedlegg 9 Navn: John Erik Thomassen Alder: 30 år Region/bosted: Region Sørvest, Stavanger Yrke/utdanning: Adjunkt/Lærer Kort om bakgrunn: Bakgrunn: Vokst opp i statskirken. Var med på oppstart av KRIK-lag på ungdomsskolen i 9.klasse, som jeg fortsatt er leder i. Gått på Bildøy Bibelskole. Siviltjeneste i KRIK Rogaland. Kristendom grunnfag på Fjellhaug. Lærerstudie på NLA, Bergen. Giftet meg i Jobbet 1 år på Danielsen Sotra. Har nå jobbet 4 år på Tryggheim Forus. Er med i konfirmantarbeidet i Madlamark Menighet. Aktiv i Salem Stavanger. Hva brenner du for/ er engasjert i? Brenner for barne-, ungdoms- og innvandrerarbeid, med vekt på relasjoner og solid forkynnelse. Navn: Karsten Tollheim Alder: 19 Region/bosted: Region Vest, Balestrand. Tromsø, Region Nord til neste år Yrke/utdanning: Videregående, Sygna VGS Kort om bakgrunn: Bedehus bakgrunn i Normisjon. Og fra Sygna sin åndelige del i NLM ung. Det siste året har jeg og vært varamedlem i landsstyret til NLM ung. Jeg var tidligere leder for styret til KRIK Balestrand. Hva brenner du for? /er engasjert i: Jeg brenner veldig for at de som kjenner Jesus kan vokse i kjennskap til ham. Samtidig har jeg ett sterkt ønske om at vekkelse skal skje blant ungdom i sekulære Norge. Har sittet 1 år som varamedlem i NLM ungs landsstyre. 30

31 Vedlegg 9 Navn: Ragnhild Tonstad Alder: 20 år Region/bosted: Region Vest, Balestrand nå, Oslo til høsten. Yrke/utdanning: Skal starte å studere til høsten(kanskje fysioterapi). Kort om bakgrunn: Kommer fra Tonstad, har gått 3 år på Tryggheim vgs, og 2 år på Bibelskolen Fjellhaug. Hva brenner du for / er engasjert i? Jeg er opptatt av at flere skal få muligheten til å høre om Jesus, særlig barn og unge. Så er jeg veldig glad i mennesker, naturen og å ha det gøy. I år går jeg på Teft-Norge på Bibelskolen Fjellhaug, så jeg bor i Balestrand med ei venninne. Vi reiser rundt i Sogn og Fjordane og er med på leir, barnelag, ungdomsklubber, konfirmanttreff, eldretreff, møter og møteuker og masse mer. Jeg trives veldig i dette arbeidet. Navn: Astrid Rydland Aasen Alder: 27 Region/bosted: Region Nord, Ballstad Yrke/utdanning: Fysioterapeut Kort om bakgrunn: Bur saman med mann og barn på Ballstad i Lofoten. Er engasjert i ei lokal forsamling med arbeid for alle generasjonar. Har tidlegare gått på Sygna vgs, tatt bibelskule på Fjellhaug, vore eittåring på Sygna vgs, og vore engasjert i leirarbeid i ulike delar av landet, samt vore aktiv i NLM sine forsamlingar i Bergen og Oslo. Hva brenner du for / er du engasjert i? Eg brenn for at ungdommar i alle delar av landet skal ha lik tilgang på evangeliet. Mitt håp er at NLM Ung skal gå foran og vise at geografisk plassering ikkje er eit hinder for at ungdommar skal få høyre om Jesus. Eg brenn òg for at ungdommar skal få eit personleg forhold til misjonskallet, både for innland og utland. Har sittet 2 år som fast medlem og 1 år som varamedlem i NLM ungs landsstyre 31

32 Vedlegg 10 Kandidater til NLM ungs valgkomité Det skal velges 2 kandidater som faste medlemmer for 2 år til NLM ungs valgkomité, og det skal velges 2 varamedlemmer for 1 år. Videre i valgkomiteen sitter Hanne Gjerpe Asp, Camilla Fidje og Andreas Norbye. Kandidatene er presentert alfabetisk: Navn: Ivar Brekkå Alder: 22 Region/bosted: Flytter til Trondheim, Region Midt Yrke/utdanning: Har vært i militæret i år, og starter med studier til høsten. Kort om bakgrunn: Gikk Lundeneset VGS og Fjellheim Bibelskole. Miljøarbeider på Tryggheim VGS. Hva brenner du for / er engasjert i: Brenner for at flere må få møte verdens Frelser. Navn: Anette Engnes Alder: 25 Region/bosted: Sør-Vest, Stavanger Yrke/utdanning: Farmasøyt, jobber på Boots apotek Sola Kort om bakgrunn: Jeg kommer fra Skien, har bodd i Oslo i 6 år og har vært aktiv i MUF. Sommeren 2015 fullførte jeg studiet og flyttet til Rogaland og startet i Salem Stavanger. Hva brenner du for/er du engasjert i? Jeg brenner for at vi i NLM ung skal jobbe for at alle mennesker skal få høre om Jesus og det han har gjort for oss, både i utenfor Norge og i det landet vi bor i. Derfor syns jeg det er viktig at vi jobber for å gi sann og god opplæring til de som går i menighetene våre, og at vi utfordrer og støttet hverandre i å ta misjonsbefalingen på alvor i å gå ut og gjøre alle folkeslag til Jesu disipler. Jeg brenner spesielt for at vi skal nå de unge som bor i Norge og som i dag ikke søker Jesus av seg selv, enten det er fordi de bor på områder der det ikke er noen kristne i nærheten, eller at de bor på områder der det finnes kristne, men der vi som Jesus sine armer og bein ikke er tilgjengelige på de arenaene der vi kan nå ut med det fantastiske og livsviktige budskapet vi tror på. 32

33 Vedlegg 10 Navn: Marta Elísabet Ingólfsdóttir Alder: 26 Region/bosted: Trondheim, Region Midtnorge Yrke/Utdanning: Arkitektstudent Kort om bakgrunn: Islending med mye bakgrunn i leirarbeid på Island. Kom til Norge i 2010 og gikk Tjenestelinja på Bibelskolen Fjellhaug. Har jobbet i NLM Region Nordvest i barne- og ungdomsarbeidet i 4 år. Studerer nå arkitektur på NTNU i Trondheim og bor sammen med min norske mann, Dag-Ruben. Hva brenner du for / er engasjert i?: Jeg brenner for barne- og ungdomsarbeidet og er spesielt engasjert når det gjelder leir. Jeg ønsker at flere barn og unge skal få mulighet til å oppdage leir for å høre om Jesus, og at både leirene og barnelagene skal være et sted der unge kan få vokse i troen. Navn: Paul Reidar Odeh Alder: 30 Region/bosted: Bergen, Region Vest Yrke/utdanning: Mastergrad i petroleumsteknologi, arbeider som reservoaringeniør i Statoil. Kort om bakgrunn: Jeg har vokst opp med nær tilknytning til NLM. Gikk på Tryggheim og Fjellhaug, og er nå medlem i Salem i Bergen, hvor jeg sitter i styret for øyeblikket. Jeg har også vært med i valgkomiteen for NLM Ung det siste året. Hva brenner du for / er du engasjert i? Jeg er engasjert i forkynnende arbeid i ulike sammenhenger, og brenner for at vi skal nå enda mer ut med Guds Ord - både til flere mennesker, men også med dypere kjennskap for den enkelte. For det er Ordet som skaper vekst, både kvalitativ og kvantitativ. Har sittet 1 år som fast medlem av NLM ungs valgkomité 33

34 Vedlegg 10 Navn: Lars Inge Stautland Alder: 23 Region/bosted: Region Nord/Setermoen Yrke/utdanning: Bestyrer på Soltun Soldatheim Kort om bakgrunn: Eg er oppvokst på Bømlo, uti havet på vestlandet. Har sterk tilhøyrighet både til IMF og NLM. Etter tre år på Lundeneset VGS hadde eg eit år i militæret og eit år på Bildøy Bibelskule før eg tok jobben på Soltun. Hva brenner du for / er engasjert i? Det som har engasjert meg mest dei siste åra er soldatarbeidet her i nord. Eg har sjølv vore inne i militæret og veit kor viktig det er å ha ein plass å gå til når ein er i eit miljø som er alt anna enn kristent. Å få jobbe her og møte soldatar med ein god kopp kaffi, ein prat og eit gudsord er til stor velsignelse! Navn: Lars Martin Flekstad Vik Alder: 22 Region/bosted: Region Øst Yrke/utdanning: Studerer sosialt arbeid på VID Diakonhjemmet Kort om bakgrunn: Kongshaug Musikkgymnas, Fjellheim Bibelskule, Forsvaret - Setermoen Leir, Aktiv i Misjonssalen Oslo, satt i valgkomiteen og stiller til gjenvalg Hva brenner du for / er engasjert i? Brenner for at NLM Ung skal utfordre mennesker til å følge Jesus, både i ord, men også i handling! Dette gjøres ved å ha gode forbilder og tydelig undervisning om kva det innebærer å følge Jesus. Har sittet 1 år som fast medlem av NLM ungs valgkomité 34

35 Vedlegg 10 Navn: Magnar Øygarden Alder: 22 år Region/bosted: Region Sørvest Yrke/utdanning: Tømrarlærling Kort om bakgrunn: Oppvokst i ein kristen familie i Seljord. Flytta til Hommersåk i Sandnes kommune etter at eg var ferdig med barneskulen. Gått totalt 6 år på Tryggheim (ungdomskule og VGS). Nå går eg fast i Salem i Stavanger og er med i lovsangsteam og tjenestegruppe. Hva brenner du for / er engasjert i? Eg brenn for at unge skal få høyre om Jesus og at dei skal ha ein trygg plass der dei kan få høyre Guds ord, ikkje bare på møte men og i kvardagen. Det vil og seie at me treng trygge og opne ledarar som er eit forbilde for ungdommane. 35

36 Vedlegg 11 Kandidater til NLM ungs kontrollkomité Det skal velges 1 kandidat som fast medlemmer for 2 år til NLM ungs kontrollkomité, og det skal velges 2 varamedlemmer for 1 år. Videre i valgkomiteen sitter Per Inge Belt og Erlend Kjærnsrød. Kandidatene er presenter alfabetisk: Navn: Daniel Brandsæter Alder: 33 Region/bosted: Region Vest, Bergen Yrke/utdanning: Statsautorisert revisor i Ernst & Young Kort om bakgrunn: Lundeneset vgs. Fjellheim bibelskole. Barne og ungdomsarbeider i Nord-Norge teamet 2003/2004. Har vært aktiv i Salem Bergen de ti siste årene. Har vært bibelgruppeleder, styrerepresentant og møteleder. Har også vært med å ha ansvar for kontantstrømmer under UL i flere år. Master i regnskap og revisjon. Hva brenner du for / er engasjert i: Jeg ønsker at vi i forsamlinger og i våre relasjoner viser at nåden er for alle og ikke bare for en privilegert gruppe mennesker som fikser kristenlivet. Vi har fått nåden gratis, og gir den videre gratis Navn: Marta Maria Byrkjedal Alder: 24år Region/bosted: Region Sørvest, Stavanger Yrke/utdanning: Fagarbeider i barnehage og Barnehagelærerstudent Kort om bakgrunn: Oppvokst på gard i Byrkjedal i Gjesdal. Gikk service- og samferdsel og påbygg ved Lundeneset VGS, og tok fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget i Bjerkreim kommune. Har jobbet to år som kontormedarbeider og BU-arbeider i NLM Region Sør. Hva brenner du for/er engasjert i? Brenner for at barn og unge skal få bli kjent med Jesus som sin Herre og Frelser og med Gud Ord som Sannhet. Er engasjert i søndagsskolen i Salem Stavanger og i leirarbeid. 36

37 Vedlegg 11 Navn: Elisabeth Luhr Alder: 30 Region/bosted: Region Øst, Oslo Yrke/utdanning: Bachelor i økonomi og administrasjon, Regnskapsmedarbeider Kort om bakgrunn: Jeg er oppvokst i Vestfold, og er medlem av Det evangelisk Lutherske Kirkesamfunn. Jeg har hatt oppgaver innen ungdomsarbeid og annet frivillig arbeid i menighetssammenheng. Avslutter en bachelor i regnskap og revisjon denne sommeren, og begynner å jobbe som regnskapsmedarbeider til høsten. Hva brenner du for/ engasjert i?: Jeg ønsker at lokalmenigheter kan være steder der mennesker opplever at de kan høre til både åndelig og sosialt. At menighetene kan være en viktig lokal møteplass. Har vært varamedlem 1 år i NLM ungs kontrollkomité Navn: Eva Skipenes Alder: 56 Region/bosted: Region Nord,Tromsø Yrke/utdanning: Sikkerhetsrådgiver / Master i matematikk Kort om bakgrunn: Oppvokst i ikke-kristen sammenheng. Ble kristen som 16-åring. Kom i kontakt med NLM på Soltun soldatheim på Setermoen like etterpå. Bibelskole på Fjellhaug. 4 år som barne- og ungdomsarbeider i Troms og Finnmark krets tidlig på 80-tallet. Har sittet i styret for Soltun, Fjellheim bibelskole, NLN Gjenbruk Tromsø mm. Leder i Maksklubb, Maks-leir og allidrett i mange år. Hva brenner du for / er du engasjert i? Jeg brenner spesielt for at barn og unge fra ikke-kristen sammenheng skal nås med evangeliet. Tror allidrettsklubber er et godt redskap for å nå ut, i tillegg til barnelag, kor og leirarbeid. Mener også det er viktig å ta vare på barna og de unge som vokser opp i våre egne sammenhenger. Skolene våre er også viktige redskaper for å nå ut til et bredt lag av den oppvoksende slekt. 37

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

LANDSMØTE 2014 NLM UNG

LANDSMØTE 2014 NLM UNG Saksliste og vedlegg til LANDSMØTE 2014 NLM UNG Lørdag 1.november Sinsen kirke 2 Innhold SAKSLISTE 3 VEDLEGG 1: Årsmelding NLM ung 2013 4 VEDLEGG 2: Årsregnskap NLM ung 2013 7 VEDLEGG 3: Rapport fra kontrollkomite

Detaljer

Innkalling til NLM ungs. Landsmøte 2013 BYGGE GUDS RIKE. Tordag 24.oktober til og med lørdag 26.oktober, Oslo

Innkalling til NLM ungs. Landsmøte 2013 BYGGE GUDS RIKE. Tordag 24.oktober til og med lørdag 26.oktober, Oslo Innkalling til NLM ungs Landsmøte 2013 BYGGE GUDS RIKE Tordag 24.oktober til og med lørdag 26.oktober, Oslo Alle som er medlemmer og har betalt medlemskap for 2013 har stemmerett. Innkallelse og årsmelding

Detaljer

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Vedtekter for Acta - barn og unge i Normisjon 1 GRUNNLAG Acta barn og unge i Normisjon er Normisjons barne- og ungdomsarbeid og består av foreninger og direktemedlemmer

Detaljer

Saksliste. LANDSMØTET 2016 Der du er

Saksliste. LANDSMØTET 2016 Der du er Saksliste LANDSMØTET 2016 Der du er 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering av årsmøtet 2.1 Godkjenning av forhandlingsreglement Vedlegg 1: Forslag til forhandlingsreglement 2.2 Valg

Detaljer

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter:

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter: 1 Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: 1 Basis Norkirken Bergen står tilsluttet Normisjon, og er et selvstendig menighetsfellesskap innen rammen av Den norske kirke. Norkirken Bergen bygger

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Grunnregler og vedtekter for NMSU

Grunnregler og vedtekter for NMSU Grunnregler og vedtekter for NMSU Revidert 2018 1 NMSU er Det norske Misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon. NMSU består av lokallag (barne- og ungdomsklubber, familiegrupper) og enkeltmedlemmer.

Detaljer

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge Vedtatte lover Inderøy 4. juni 2011 1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge 2.0 Bekjennelse og tilhørighet Regionene står tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband og

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

LANDSMØTE 2015 NLM UNG

LANDSMØTE 2015 NLM UNG Protokoll LANDSMØTE 2015 NLM UNG Fredag 10. og lørdag 11. juli Randaberg Alfena 2 Gunnar Loland ønsket velkommen til Landsmøte 2015 og innledet med en kort åpning. SAK 1- GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Detaljer

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Lover for Normisjon Mandal Vedtatt på konstituerende årsmøte i Mandal bedehus 11. okt. 2000. 5 endret på årsmøtet 22.jan.2003. 5 endret på årsmøtet 26. januar 2006. 5c samt 8 og 9 endret på årsmøtet 27.februar.13.

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

Lover for NLM Hamarkirken

Lover for NLM Hamarkirken LOVER 1.0 Navn 2.0 Bekjennelse 3.0 Formål og visjon 3.1 Å utbre Guds rike 3.2 Visjon, oppdrag og kjerneverdier 3.3 Fokus og strategi for menighetsarbeidet 4.0 Medlemskap 4.1 Personlig medlemskap 4.2 Barn

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune. VEDTEKTER FOR NLA HØGSKOLEN AS (Vedtatt i generalforsamling 9. desember 2009 med endringer 21.11.2012 og 21.05.2014) 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets

Detaljer

randaberg arena 07.-12. juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG

randaberg arena 07.-12. juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG randaberg arena 07.-12. juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG Innhold SAKSLISTE: Side 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering av landsmøtet... 3 2.1 Godkjenning av forhandlingsreglement

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND FORMÅL OG BASIS 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt

Detaljer

LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION NORD

LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION NORD LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION NORD 1.0 Navn 1.1 Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Nord. 1.2 Regionens arbeidsområde er Svalbard og Finnmark, Troms og Nordland fylker

Detaljer

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014 NORMISJON REGION AGDER Valg 2014 Regionårsmøte Bibelskolen 5. april 2014 Valg regionårsmøtet 2014 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Geir Reinertsen, Vennesla (2013 2015) leder Ole Magne Omdal, Iveland

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Sakspapirer til Generalforsamlingen

Sakspapirer til Generalforsamlingen Sakspapirer til Generalforsamlingen Ås kristelige studentlag 8. mai 2014 1. Godkjenning av Innkalling og Saksliste Innkalling Innkallingen ble sendt til alle medlemmer på e-post den 1. mai. Alle medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Grunnlag og formål 1. Blå Kors Norge er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet, og er tilsluttet Blå Kors Internasjonale

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG

KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG Navn: Morten Sirevåg Alder: 30 år Region: Sørvest Yrke: Avdelingsleder i Aker Solutions Hvorfor: Jeg ønsker å være med å jobbe for at enda flere skal bli bevart

Detaljer

Veiledning/kommentar til «Normallover felles forsamling» ImF og NLM 2018

Veiledning/kommentar til «Normallover felles forsamling» ImF og NLM 2018 Veiledning/kommentar til «Normallover felles forsamling» ImF og NLM 2018 Veiledning/kommentar til «Normallover felles forsamling» De senere årene har det skjedd mye positivt med det forsamlingsbyggende

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

GRUNNREGLER FOR HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE

GRUNNREGLER FOR HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE GRUNNREGLER FOR HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE 2015 GRUNNREGLER FOR HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE Vedtatt på representantskapsmøtet 28.05.2015 ( Tidligere endringer vedtatt: 28.05. 1998, 06.11.1998,

Detaljer

Andre årsmøteinnkalling Holy Riders MC 11. Februar 2012, Skien

Andre årsmøteinnkalling Holy Riders MC 11. Februar 2012, Skien Andre årsmøteinnkalling Holy Riders MC 11. Februar 2012, Skien 1. Valg til praktiske oppgaver under møtet 1.Valg av ordstyrere Valgkomitéens forslag: Kjetil Fuhr (Sydvest) Jon Tønnessen (Aust-Agder) 2.Valg

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Vedtekter. For Justøyfamiliens bibelcamping

Vedtekter. For Justøyfamiliens bibelcamping Vedtekter For Justøyfamiliens bibelcamping Vedtatt på Årsmøtet 16.07.2004 med senere endringer Versjons historie Dato Ver Navn Beskrivelse 2015.07.18 1.8 Årsmøtet Vedtektene justert på en rekke punkter

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE GRUNNREGLER FOR SØNDAGSSKOLEN NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 SØNDAGSSKOLEN NORGE SØNDAGSSKOLEN NORGE er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

GRUNNREGLER for. Sjømannskirken - norsk kirke i utlandet. The constitution for Sjømannskirken Norwegian church abroad

GRUNNREGLER for. Sjømannskirken - norsk kirke i utlandet. The constitution for Sjømannskirken Norwegian church abroad GRUNNREGLER for Sjømannskirken - norsk kirke i utlandet The constitution for Sjømannskirken Norwegian church abroad NAVN OG HISTORIE Den 31. August 1864 ble Foreningen til evangeliets forkyndelse for skandinaviske

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

GRUNNREGLER. for. SJØMANNSKIRKEN Norsk kirke i utlandet

GRUNNREGLER. for. SJØMANNSKIRKEN Norsk kirke i utlandet GRUNNREGLER for SJØMANNSKIRKEN Norsk kirke i utlandet Vedtatt Generalforsamling august 2014 The Constitution for Sjømannskirken Norwegian church abroad 1 NAVN OG HISTORIE Den 31. August 1864 ble Foreningen

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG i HJERNESVULSTFORENINGEN Innledning. For å kvalitetssikre driften av lokallagene, er disse underlagt Hjernesvulstforeningen sentralt. Hjernesvulstforeningens hovedstyre har

Detaljer

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Årsmøtet i Osloforbundet har vedtatt nye vedtekter. Disse må godkjennes

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst.

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst. ORIGINAL VEDTEKTER FOR BUSKERUD KUNSTSENTER Org.nr. 976 273 311 1 FORMÅL Buskerud Kunstsenter er en ideell institusjon som skal inngå i det nasjonale nettverket for kunstnerstyrt formidling. Buskerud Kunstsenter

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære 1 STRUKTUR OG VISJON Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon. Vi er en del av Frelsesarmeen, en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Årsfest for Riska Bedehusforsamling og Riska Bedehus. 19.Mars 2017

VELKOMMEN TIL. Årsfest for Riska Bedehusforsamling og Riska Bedehus. 19.Mars 2017 VELKOMMEN TIL Årsfest for Riska Bedehusforsamling og Riska Bedehus 19.Mars 2017 Andakt Ved Torgeir Lauvås Dagsorden 1. Valg av møteledere Forslag Hilde Hetland og Rolf Gunnar Husveg 2. Godkjenne dagsorden

Detaljer

Sparebankforeningens vedtekter

Sparebankforeningens vedtekter Sparebankforeningens vedtekter Vedtatt av årsmøtet 22. oktober 2009, sist endret på årsmøte 24. mars 2015. Endringene vedtatt i mars 2015 trer i kraft fra 1. januar 2016. Formål 1. Sparebankforeningen

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

NLMs GRUNNREGLER. Formål og basis. Generalforsamlingen

NLMs GRUNNREGLER. Formål og basis. Generalforsamlingen NLMs GRUNNREGLER Formål og basis 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt og internasjonalt. Vi vil

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014

Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014 Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014 1. Navn Foreningens navn er Norges skolehagelag. Stiftet på stiftelse møte (dato) (sted) Organisasjonsnummer:.. 2 Formål Norsk skolehagelags

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

VEDTEKTER FOR LUNGEKREFTFORENINGEN

VEDTEKTER FOR LUNGEKREFTFORENINGEN VEDTEKTER FOR LUNGEKREFTFORENINGEN vedtatt på stiftelsesmøtet 9. november 2008 (sist revidert 28. april 2018) 1. NAVN Foreningens navn er Lungekreftforeningen Foreningen er en landsomfattende organisasjon

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

YATA Norge. Vedtekter

YATA Norge. Vedtekter YATA Norge Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTE 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 2. februar 2014 Begrep: NDF: Norske Dachshundklubbers Forbund,

Detaljer

Beretning fra Kontrollkomiteen

Beretning fra Kontrollkomiteen Beretning fra Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen viser til NLM Ung sine vedtekter 5.2: 'Komiteen skal føre tilsyn med at landsstyret i NLM Ungs virksomhet er i samsvar med NLM Ungs vedtekter og handlinsplaner

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 28. oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 28. oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 28. oktober 2017 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 Landsstyrets forslag av 23.08.2008 1 Navn Forbundets navn er Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Lover for «For Bibel og Bekjennelse» med forslag til endringer i rød tekst

Lover for «For Bibel og Bekjennelse» med forslag til endringer i rød tekst Lover for «For Bibel og Bekjennelse» med forslag til endringer i rød tekst, framlagt på FBBs generalforsamling 25.08.2018. (Någjeldende lover står nederst i dokumentet). I. BASIS og FORMÅL 1 «For Bibel

Detaljer

1 NAVN OG TILKNYTNING

1 NAVN OG TILKNYTNING YATA Bergen vedtekter Utarbeidet i tråd med sentralstyret YATA Norway sine vedtekter. Vedtatt av YATA Bergen på årsmøtet 2014. (Sist oppdatert 10.09.2014) 1 NAVN OG TILKNYTNING 2 FORMÅL 3 ORGANISASJON

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole

Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole 30. mai 2016 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: Anne Grethe Unes, Marianne Ensrud Skraastad, Arve Martin Kværnhaugen,

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer