Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011"

Transkript

1 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15)

2 VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges Forening, stiftet i Oslo,22. Mai Ensliges Landsforbund m/lokalavdelinger, konstituert, 12.nov NAVN Forbundets navn er Ensliges Landsforbund. Ensliges Landsforbund er et selvstendig rettssubjekt og omfatter lokalavdelinger rundt om i landet. bygger Ensliges Landsforbund er partipolitisk uavhengig og forbundets arbeid på det kristne kulturgrunnlag. 2 FORMÅL Ensliges Landsforbunds formål er å: - arbeide aktivt for ensliges sosiale og økonomiske rettigheter - fremme enkeltmenneskets verd - skape et miljø for kontakt og fellesskap mellom enkeltmennesker - stimulere enkeltmennesker til samfunnsgagnlig innsats - koordinere og hjelpe lokalavdelingene i deres virksomhet. 3 MEDLEMSKAP Medlemmer av Ensliges Landsforbund er: - Lokalavdelingene - Enkeltpersoner tilknyttet lokalavdelinger - Organisasjoner med formål og virksomhet som faller inn under disse vedtekters 2. For organisasjoner må søknad om medlemskap godkjennes av Ensliges Landsforbunds hovedstyre. Avslag kan ikke ankes. 4 STYRENDE ORGANER 2 Ensliges Landsforbunds styrende organer er: - landsmøtet - hovedstyret - sekretariatet

3 5 LANDSMØTET 3 1. Myndighet Landsmøtet er Ensliges Landsforbunds høyeste myndighet. 2. Sammensetning Landsmøtet består av hovedstyrets medlemmer, lokalavdelingenes ledere, eventuelt deres stedfortredere, samt delegater fra lokalavdelingene valgt av årsmøtet / eller av styret i henhold til fullmakt. Antall delegater regnes ut i forhold til antall medlemmer i lokalavdelingen dokumentert pr. 01.november året før landsmøtet, og i henhold til følgende skala: - inntil 100 medlemmer 1 delegat + leder/stedfortreder - fra 101 til 500 medlemmer 2 delegater fra 501 til 1500 medlemmer 3 delegater fra 1501 til 3000 medlemmer 4 delegater over 3000 medlemmer 5 delegater - - Landsmøtet er for øvrig åpent med adgang for alle medlemmer med tilknytning til Ensliges landsforbund. Etter hovedstyrets beslutning kan andre inviteres.møtet kan etter hovedstyrets beslutning, lukkes. Slik beslutning kan ikke ankes. 3. Talerett - stemmerett Alle medlemmer har talerett. Hovedstyrets medlemmer, lokalavdelingenes ledere, eventuelt deres stedfortredere, samt delegatene fra lokalavdelingene i henhold til ovenstående skala, har stemmerett. Delegater kan eventuelt medbringe 1 fullmakt for å oppfylle antall stemmeberettigete for sine lokalavdelinger Stemmerett betinges av 3 mndrs. forutgående og sammenhengende medlemskap i Ensliges Landsforbund. 4. Landsmøter(ordinært) Ordinært landsmøte holdes hvert annet år innen utgangen av juni måned på det sted hovedstyret bestemmer. Møtet innkalles av hovedstyret med minst 6 seks - - ukers skriftlig varsel. I følge 5 pkt. 6, siste ledd: Landsmøtet kan ikke behandle andre saker enn dem som er oppført på dagsorden som følger innkallingen til landsmøtet.

4 Landsmøter (ekstraordinært) Ekstraordinært landsmøte holdes etter beslutning av hovedstyret eller når minst 1/3 en tredjedel av lokalavdelingene krever det. Møtet innkalles av hovedstyret med minst 2 to ukers varsel, med mindre situasjonen etter hovedstyrets vurdering nødvendiggjør kortere varsel. Hovedstyret bestemmer tid og sted for møtet. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle saker i henhold til fremsatte krav, og som er kunngjort av hovedstyret ved innkallingen til møtet. Landsmøtet velger selv sin møteleder og protokollfører, etter forslag fra hovedstyret. Protokollen skal underskrives av hovedstyrets leder og to representanter som velges av landsmøtet. 5. Beslutningsdyktighet Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede (kfr. denne paragrafs pkt. 3) er til stede, personlig eller ved stedfortreder /fullmakt. Ingen kan møte med mer enn én fullmakt. Et vedtak på landsmøtet krever alminnelig flertall (mer enn 50 %) av de avgitte stemmer, så fremt ikke annet følger av disse vedtektene. Ved stemmelikhet skal saken tas opp til ny votering. I tilfelle ny stemmelikhet avgjør hovedstyrets leder - ved dobbeltstemme. 6. Saker som skal behandles. På ordinært landsmøte skal behandles: 4 - fastsettelse av hovedstyrets beretning for perioden fra forrige landsmøte - fastsettelse av revidert regnskap - saker fremlagt av lokalavdelingene - fastsettelse av medlemskontingent - saker fremlagt av enkeltmedlemmer, innsendt gjennom lokalavdelingene eller gjennom hovedstyret for de medlemmer som er direkte tilsluttet Ensliges Landsforbund - handlingsplan - budsjett for kommende periode - vedtektsforslag - valg av hovedstyrets leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer til hovedstyret - valg av revisor - valg av valgkomité bestående av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. - valg av styremedlem + personlig varamedlem til Elsa Marstranders Minnefond jfr. Side 8 1)

5 Saker som ønskes behandlet på landsmøter, må være innsendt til hovedstyret innen 15. mars det år landsmøtet holdes, og av hovedstyret være videresendt lokalavdelingene innen 6 seks - uker før landsmøtet. Forslag fra lokalavdelingen -til vedtektsendinger- må være tilsendt hovedstyret innen 1. november året før landsmøtet. Forslag fra hovedstyret til endringer i vedtektene skal sendes lokalavdelingene innen foregående års utgang. Landsmøtet kan ikke behandle andre saker enn dem som er oppført på den dagsorden som følger innkallingen til landsmøtet. 6 HOVEDSTYRET Hovedstyret leder, og er ansvarlig for landsforbundets virksomhet. 1. Sammensetning Hovedstyret består av 7 medlemmer og 3 varamedlemmer og har følgende sammensetning: - styreleder - nestleder - 5 styremedlemmer, hvorav styreleder for lokalavdeling Oslo er fast medlem - 3 varamedlemmer Styrelederen velges for 4 år om gangen. Nestlederen velges også for 4 år om gangen, men ikke samme år som styrelederen. Begge, ved særskilt valg. De øvrige styremedlemmer velges samlet, også for 4 år. Varamedlemmene velges samlet, for 2 år om gangen. Gjenvalg kan finne sted for inntil 2 perioder. Styreverv, maks 12 år. Varaverv, maks 6 år. 2. Styremøter Styremøter holdes når styrelederen eller generalsekretæren finner det nødvendig, eller minst to styremedlemmer forlanger det. Styrelederen innkaller til styremøtet med minst 2 to ukers skriftlig varsel. En sakliste skal følge innkallingen. Det skal føres protokoll fra styremøtet som undertegnes av tilstedeværende styremedlemmer. 3. Beslutningsdyktighet 5 Hovedstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av de valgte styremedlemmene, og leder eller nestleder er til stede.

6 Ved stemmelikhet gjør leder/nestlederens stemme utslaget. 4. Oppgaver Hovedstyret ansetter nødvendig sekretær- og kontorhjelp og utarbeider stillingsinstrukser. Innen hovedstyret nedsettes et arbeidsutvalg som består av leder, nestleder og et styremedlem med varamedlem. Hovedstyret godkjenner lokalavdelingenes vedtekter. Hovedstyret fremmer forslag til landsmøtet på valg av medlemmer til valgkomité. Hovedstyret innstiller også sitt medlem med personlig varamedlem til Elsa Marstranders Minnefond. 1) 7 VALGKOMITÉ Valgkomitéen består av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer, valgt av landsmøtet, etter forslag fra hovedstyret. Funksjonstiden er 2 år. Gjenvalg kan finne sted for inntil to perioder. Valgkomitéen avgir innstilling overfor landsmøtet om valg til hovedstyret. Valgkomiteen formidler forslag om 1 medlem med personlig varamedlem til Marstranders Minnefond ( velges av landsmøtet) 1) Valgkomiteen innstiller ved forslag til valg av statsautorisert revisor. 8 GENERALSEKRETÆR OG SEKRETARIAT Ensliges Landsforbund skal ha et sekretariat som ledes av en generalsekretær. Generalsekretæren står for den daglige ledelsen av Ensliges Landsforbunds virksomhet, og skal følge de retningslinjer og pålegg som hovedstyret gir. Generalsekretæren deltar på både arbeidsutvalgets og hovedstyrets møter, med tale - og forslagsrett. 9 SIGNATUR 6

7 Utad forpliktes Ensliges Landsforbund ved underskrift av hovedstyrets leder eller generalsekretær. 10 REGNSKAPSÅR Ensliges Landsforbund og de tilsluttede lokalavdelingenes arbeids- og regnskapsår følger kalenderåret. 11 KONTINGENT Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet for landsmøteperioden (2 år). Kontingenten innkreves sentralt. En andel av kontingenten tilbakeføres til lokalavdelingene to ganger årlig. Andelens størrelse fastsettes av landsmøtet. Medlemmer uten tilknytning til lokalavdeling er direktemedlemmer og svarer hele kontingenten til Ensliges Landsforbund sentralt. Ved manglende innbetaling av kontingent, opphører medlemskap i Ensliges Landsforbund etter utløpt forfall for 2. Gangs purring. 12 ENDRING I ORGANISASJONENS VEDTEKTER Beslutning om å endre vedtektene treffes av landsmøtet med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag fra lokalavdelingene til vedtektsendringer må være tilsendt hovedstyret innen 1. november året før landsmøtet. Forslag til vedtektsendringer, må være sendt til lokalavdelingene innen 31. desember året før landsmøtet holdes. (Kfr. 5, pkt. 6) 13 UTMELDELSE OG EKSKLUSJON Medlemmer som selv melder seg ut, strykes umiddelbart. Eventuell innbetalt kontingent refunderes ikke. Medlemmer som ikke etterlever disse vedtektsbestemmelser eller bryter forbud/påbud truffet av Ensliges Landsforbund, eller for øvrig opptrer illojalt mot forbundet, kan ekskluderes med umiddelbar virkning. Medlemmet skal gis anledning til å uttale seg, før et eksklusjonsvedtak fattes. Eksklusjon besluttes av hovedstyret. Medlemmet kan klage beslutningen inn for landsmøtet. 7 Klagen må sendes hovedstyrets leder innen 3 uker etter at vedkommende medlem har mottatt skriftlig underretning om eksklusjonsbeslutningen.

8 Klagen har ikke oppsettende virkning ut over landsmøtets endelige avgjørelse. 14 OPPLØSNING Ensliges Landsforbund kan oppløses bare dersom det vedtas på to påfølgende ordinære landsmøter med minst 3/4 flertall av de avgitte stemmer. Blir Ensliges Landsforbund oppløst, kan midler bare brukes til de formål som i det vesentlige faller sammen med vedtektenes 2. Eventuelt kan midlene overdras til en institusjon eller en forening med lignende formål. Det siste landsmøtet velger en avviklingskomité bestående av 5 nåværende eller tidligere hovedstyremedlemmer/ varamedlemmer. Til komiteen knyttes en advokat og en statsautorisert revisor. På det første landsmøtet som vedtar oppløsning, skal det også vedtas et mandat for en slik komité. Komiteen får fullmakt til primært å forberede neste behandling og en styrt avvikling av Ensliges Landsforbund Sekundært å oppnevne et nytt styre/styremedlemmer, dersom det sittende styre/ styremedlemmer, dersom det sittende styret trekker seg helt eller delvis. Et nytt styre fungerer til første ordinære landsmøte. 1) Retningslinjer for valg av styre for Marstranders Minnefond: 1 ett medlem med personlig varamedlem velges av Landsmøtet 1 ett medlem med personlig varamedlem velges av Hovedstyret 1 ett medlem med personlig varamedlem velges av Avd. Oslo 8

9 VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND, AVDELING 1 NAVN Ensliges Landsforbund, avdeling er et selvstendig rettssubjekt, underlagt Ensliges Landsforbund (EL). Virksomheten må drives i samsvar med Ensliges Landsforbunds vedtekter og bestemmelser. Avdelingens vedtekter må godkjennes av Ensliges Landsforbunds hovedstyre. 9

10 2 FORMÅL Avdelingens formål er å: - arbeide aktivt for ensliges sosiale og økonomiske rettigheter - fremme enkeltmenneskets verd - skape et miljø for kontakt og fellesskap mellom enkeltmennesker - stimulere enkeltmennesker til samfunnsgagnlig innsats 3 MEDLEMSKAP Medlemmer av avdelingen er: - Enkeltpersoner. - Organisasjoner med formål og virksomhet som faller inn under disse vedtekters 2. For organisasjoner må søknad om medlemskap godkjennes av Ensliges Landsforbunds hovedstyre. - Avslag kan ikke ankes 4 STYRENDE ORGANER Avdelingens styrende organer er: - årsmøtet - avdelingsstyret 5 ÅRSMØTET 1. Myndighet Årsmøtet er avdelingens høyeste myndighet Sammensetning Årsmøtet består av avdelingsstyrets medlemmer, og av avdelingens øvrige medlemmer. Årsmøtet er for øvrig åpent med adgang for alle interesserte med tilknytning til Ensliges Landsforbund. Etter avdelingsstyrets beslutning kan andre inviteres. 3. Talerett - stemmerett

11 Alle medlemmer har talerett. Stemmerett er betinget av 3 måneders forutgående og sammenhengende medlemskap. 4. Årsmøter( ordinært) Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar. Møtet innkalles av avdelingsstyret via lokalpresse eller medlemsblad, eller skriftlig til hvert enkelt medlem alt med minst 14 dagers varsel. Årsmøter(ekstraordinært) Ekstraordinært årsmøte holdes etter beslutning av avdelingsstyret eller når minst 1/3 en tredjedel av medlemmene krever det. Møtet innkalles av avdelingsstyret med minst 2 to ukers varsel, med mindre situasjonen etter avdelingsstyrets vurdering nødvendiggjør kortere varsel. Avdelingsstyret bestemmer tid og sted for møtet. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker i henhold til fremsatte krav, og som er kunngjort ved innkallingen til møtet. Årsmøtet velger selv sin møteleder og protokollfører, etter forslag fra avdelingsstyret. Protokollen skal underskrives av avdelingsstyrets leder og to representanter som velges av årsmøtet. 5. Krav til vedtak Et vedtak på årsmøtet krever alminnelig flertall (mer enn 50 %) av de avgitte stemmer, så fremt ikke annet følger av disse vedtektene. Ved stemmelikhet skal saken tas opp til ny votering. I tilfelle ny stemmelikhet avgjør avdelingsstyrets leder - ved dobbeltstemme. 6. Saker som skal behandles På ordinært årsmøte skal behandles: - fastsettelse av avdelingsstyrets beretning for perioden fra forrige årsmøte - fastsettelse av revidert regnskap for det foregående kalenderår - handlingsplan og budsjett for inneværende kalenderår - saker fremlagt av avdelingsstyret - saker fremlagt av medlemmer innen fristen vedtektene angir. - vedtektsforslag (Kfr. 11) - valg av avdelingsstyrets leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer til avdelingsstyret - valg av revisor - valg av valgkomité bestående av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. 11 Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte, må være innsendt

12 avdelingsstyret innen 31. desember året før årsmøtet holdes. Årsmøtet kan ikke behandle andre saker enn dem som er oppført på den dagsorden som følger innkallingen til årsmøtet. og Innen 15. mars hvert år sender avdelingen årsmelding, regnskap styresammensetning til Ensliges Landsforbunds sekretariat. 6 VALGKOMITÉ Valgkomitéen består av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer, valgt av årsmøtet, etter forslag fra avdelingsstyret. Funksjonstiden er 2 år. Gjenvalg kan finne sted for inntil to perioder. Valgkomitéen avgir innstilling overfor årsmøtet om valg til avdelingsstyret. 7 AVDELINGSSTYRET Avdelingsstyret leder og er ansvarlig for avdelingens virksomhet. 1. Sammensetning Avdelingsstyret består av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer og har følgende sammensetning: - styreleder - nestleder - 3 styremedlemmer - 3 varamedlemmer Styreleder velges av årsmøtet for to år. Nestleder velges også for to år, men ikke samme år som styreleder. Begge ved særskilt valg. Styremedlemmene velges av årsmøtet for to år. Varamedlemmene velges for 1 år. Styret velger selv, sekretær og kasserer. Leder og nestleder bør ikke tre ut av styret samme år. Av styret utenom leder, trer to medlemmer ut hvert år etter tur. Gjenvalg kan finne sted. 2. Styremøter Styremøter holdes når styrelederen eller minst to styremedlemmer forlanger det. 12 Styrelederen innkaller til styremøtet med minst 1 en ukes skriftlig varsel. En saksliste skal følge innkallingen. Det skal føres protokoll fra styremøtet som undertegnes av de tilstedeværende styremedlemmer.

13 3. Beslutningsdyktighet Avdelingsstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av de valgte styremedlemmene, og leder eller nestleder er til stede. Ved stemmelikhet gjør leder/nestlederens stemme utslaget. 4. Oppgaver Avdelingsstyret er ansvarlig for at avdelingens virksomhet følger de retningslinjer og rammer som er trukket opp av årsmøtet. Innen avdelingsstyret kan nedsettes et arbeidsutvalg som består av leder, nestleder og sekretær. Det føres protokoll fra møtene, som fremlegges til godkjennelse i det nærmest påfølgende styremøte. 8 SIGNATUR Utad forpliktes avdelingen ved underskrift av avdelingens leder eller nestleder. 9 REGNSKAPSÅR Avdelingens regnskap følger kalenderåret. 10 KONTINGENT Kontingenten fastsettes av Ensliges Landsforbunds landsmøte og innkreves sentralt. En andel av kontingenten tilbakeføres til lokalavdelingene. Andelens størrelse fastsettes av Ensliges Landsforbunds landsmøte. 11 ENDRING I AVDELINGENS VEDTEKTER Forslag til endringer av avdelingens vedtekter behandles av årsmøtet, og fremmes for Ensliges Landsforbunds hovedstyre. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være innsendt til avdelingsstyret innen 31. desember året før årsmøtet holdes. Avdelingsstyret må innen 3 uker etter årsmøtet, videresende forslaget til hovedstyret for godkjennelse. 12 UTMELDELSE OG EKSKLUSJON 13 Medlemmer som selv melder seg ut,strykes umiddelbart. Eventuell innbetalt

14 kontingent refunderes ikke. Medlemmer som ikke etterlever disse vedtektsbestemmelser eller bryter forbud/påbud truffet av Ensliges Landsforbund, eller for øvrig opptrer illojalt mot forbundet, kan ekskluderes, med umiddelbar virkning. Medlemmet skal gis anledning til å uttale seg, før et eksklusjonsvedtak fattes. Eksklusjon besluttes av hovedstyret. Medlemmet kan klage beslutningen inn for landsmøtet. Klagen må sendes hovedstyrets leder innen 3 uker etter at vedkommende medlem har mottatt skriftlig underretning om eksklusjonsbeslutningen. Klagen har ikke oppsettende virkning ut over landsmøtets endelige avgjørelse. 13 OPPLØSNING Avdelingen kan bare oppløses dersom det vedtas på to påfølgende ordinære årsmøter med minst 3/4 flertall av de avgitte stemmer. I tilfelle forslag om oppløsning, skal hovedstyret orienteres om forslaget 3 måneder før første gangs behandling i årsmøte. Blir avdelingen oppløst, skal de midler den måtte råde over, arkiver, regnskaper og eiendeler, tilfalle Ensliges Landsforbund. 14

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975 Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Sist revidert og godkjent av klubbens generalforsamling 22. mars 2014. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.04.2014 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

Sparebankforeningens vedtekter

Sparebankforeningens vedtekter Sparebankforeningens vedtekter Vedtatt av årsmøtet 22. oktober 2009, sist endret på årsmøte 24. mars 2015. Endringene vedtatt i mars 2015 trer i kraft fra 1. januar 2016. Formål 1. Sparebankforeningen

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[] Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Vedtatt av årsmøtet den 27. april 1988 med senere endringer, senest av 25. februar 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den 09.03.2015

Detaljer

Vedtekter. for. Dalen Vel

Vedtekter. for. Dalen Vel Vedtekter for Dalen Vel Publisert av Dalen Vel på basis av tilsvarende dokument fra Norges Velforbund September 2014 Vedtekter for Dalen Vel stiftet 17.09.2014. Vedtatt 17.09.2014. 1. Navn Foreningens

Detaljer

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984 Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den... Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 Landsstyrets forslag av 23.08.2008 1 Navn Forbundets navn er Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING VEDTEKTER FOR BJERKAKERSTRANDA VELFORENING Vedtatt på konstituerende generalforsamling 21.09.2005 Endret på generalforsamlingen 14. april 08. Bjerkakerstranda velforening Side 2 av 9 1. Navn 1-1 Foreningens

Detaljer

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB Stiftet 1945 gjenopprettet 26. august 1992 Vedtatt av årsmøtet den 28.11.1992 med senere endringer, senest av 13.2.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 17.2.2015

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 21.4.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014

Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014 Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014 1. Navn Foreningens navn er Norges skolehagelag. Stiftet på stiftelse møte (dato) (sted) Organisasjonsnummer:.. 2 Formål Norsk skolehagelags

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012.

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012. Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge stiftet 19. mai 2012. Vedtatt av årsmøtet den 26. mai 2013 med senere endringer, senest av : Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH BULANDET GRENDALAG Stiftet i 1989 Vedtekter Vedtatt på årsmøte 13.3.2010 Utarbeidet av 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH 1 1. Navn Grendalagets navn er Bulandet Grendalag. Vedtekter For Bulandet

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE KAPITTEL I: (Vedtatt på årsmøte 18. april 2007 med senere endringer, siste gang på årsmøtet 23. nov 2012.) GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål og visjon Rådet for psykisk

Detaljer

Lover for Norsk Briard Klubb

Lover for Norsk Briard Klubb stiftet 07.09.1980 Vedtatt av årsmøtet den 18.02.1981 med senere endringer, senest av 10.03.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 - Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG 1 Navn og formål VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår å ivareta medlemmenes

Detaljer

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Vedtatt av årsmøtet den Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser. 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening Vedtekter STTF Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening Sist endret desember 2015 1 Navn Sør-Trøndelag Tannlegeforening er Den norske tannlegeforenings lokalforening i Sør-Trøndelag fylke. Dens initialer

Detaljer

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962 Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS Vedtekter for aksjeselskapet Karusellen AS 1 VEDTEKTER FOR AKSJESELSKAPET KARUSELLEN AS...3 1) NAVN... 3 2) FORMÅL... 3 3) AKSJONÆRER... 3 4) GENERALFORSAMLING... 4 5) GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER...

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er

Detaljer

V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel

V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel 1. Navn Foreningens navn er Sandtorv Vel 2. Formål og virkemidler 2.1. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets

Detaljer

Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb

Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb stiftet 1945 Vedtatt av årsmøtet den 28. februar med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for 1 Godkjent ved årsmøte for. Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Denne lovbasis er til bruk for de klubbene / lagene som vil stå som selvstendige i NBSF. Denne gjelder

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Vedtekter. For Justøyfamiliens bibelcamping

Vedtekter. For Justøyfamiliens bibelcamping Vedtekter For Justøyfamiliens bibelcamping Vedtatt på Årsmøtet 16.07.2004 med senere endringer Versjons historie Dato Ver Navn Beskrivelse 2015.07.18 1.8 Årsmøtet Vedtektene justert på en rekke punkter

Detaljer

1-3 Definisjoner Klubbens organer: - Årsmøtet - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite

1-3 Definisjoner Klubbens organer: - Årsmøtet - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite Lover for Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) Klubben ble stiftet 25. september 2005 Vedtatt av årsmøtet den 9. juni 2012 Endring i formålsparagraf 25.mai 2013 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

FORSLAG. Lover/vedtekter for Malvik Fuglehundklubb, stiftet 15.10.2014

FORSLAG. Lover/vedtekter for Malvik Fuglehundklubb, stiftet 15.10.2014 FORSLAG Lover/vedtekter for Malvik Fuglehundklubb, stiftet 15.10.2014 Vedtatt ved stiftelsesmøtet den 15.10.2014. Senere endringer godkjennes av første ordinære årsmøte 2015. Lovene søkes senere forhåpentligvis

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014

Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014 Samvirkebarnehagene stiftet 1989 Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemsskap... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE Stiftelsen Innsamlingskontrollen Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser

Kap 1 Innledende bestemmelser Lover for Raseklubben for Portugisisk Vannhund stiftet 17.06.2006. Vedtatt av Årsmøte den 17/06/2006. Sist endret på Årsmøte den 06.04.2013. Lovene er godkjent av Norsk kennel Klubb den 06.01.2014 Kap

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB Kap 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub, og forkortes til NSchK. Klubben er selvstendig rettsobjekt og er å regne som egen juridisk enhet.

Detaljer

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Klubb stiftet 28.januar 1966. Vedtatt av årsmøtet den 07.03.2013 med senere endringer, senest på årsmøtet 06.03.2014. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirforetakenes Forbund

Vedtekter for Verdipapirforetakenes Forbund Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Vedtekter for Verdipapirforetakenes Forbund (Etter endringer vedtatt på generalforsamling i Verdipapirforetakenes

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB Lover for NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB stiftet 01.12.1979 - Revidert på generalforsamlingen, 13.01.1990 - Godkjent av Norsk kennel klubb, 22.02.1990 - Endret av årsmøtet I følge NKK s lovmal på årsmøtet,

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Follo- Østfold dachshundklubb

Follo- Østfold dachshundklubb Lover for Follo- Østfold dachshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.01.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Follo-

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for OBOS BBL

Vedtekter for OBOS BBL Vedtekter for OBOS BBL 2 VEDTEKTER FOR OBOS BBL OBOS vedtekter, vedtatt på generalforsamlingen 25. april 2005, og med endringer vedtatt på generalforsamlingen 20. april 2009, 18. januar 2010 og 15. april

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Landsforbundet for Offenlige Pensjonister. Med endringer vedtatt på Landsmøtet i Trondheim FORMÅL

Landsforbundet for Offenlige Pensjonister. Med endringer vedtatt på Landsmøtet i Trondheim FORMÅL Vedtekter Landsforbundet for Offenlige Pensjonister Med endringer vedtatt på Landsmøtet i Trondheim 2017 1. FORMÅL Landsforbundet for offentlige pensjonister (LOP) har til formål å samle medlemmer av offentlige

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

1 3 Definisjoner Klubbens organer: Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Styret Valgkomite

1 3 Definisjoner Klubbens organer: Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Styret Valgkomite Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Leonberger Klubb stiftet 01.01.1991 Vedtatt av årsmøtet den 16.03.1991 med senere endringer, senest av 22.05.2010 Lovene er godkjent

Detaljer

Vedtekter For Frivilligsentralen i Narvik

Vedtekter For Frivilligsentralen i Narvik Vedtekter For Frivilligsentralen i Narvik 1 Formål 1.1 Frivilligsentralen i Narvik har som formål å styrke den frivillige innsatsen i hele Narvik kommune gjennom å; Være et naturlig knutepunkt for alle

Detaljer

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb.

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars 1964. -Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars 1994. -Endring av 11, 12, 14 og

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

Vedtekter for Seniornett

Vedtekter for Seniornett Vedtekter for Seniornett (forslag 08.01.2019, revidert 11.02.2019 og 07.03.2019) 1 NAVN OG FORMÅL Organisasjonens navn er Seniornett. Seniornett består av lokale foreninger og en nettforening, og har sekretariat

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Vedtekter for Akademikerne

Vedtekter for Akademikerne Vedtekter for Akademikerne 1 Navn og formål Sammenslutningens navn er Akademikerne. Akademikerne er en sammenslutning av foreninger for yrkesutøvere med akademisk utdanning. Fellesgrunnlaget for Akademikerne

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013 Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB stiftet 17. januar 1992. Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 2. februar 2014 Begrep: NDF: Norske Dachshundklubbers Forbund,

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969

Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969 Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969 Vedtatt av årsmøtet den 13.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29. mai 2013. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtektene ble vedtatt på NFVs årsmøte , og sist revidert på årsmøte Foreningens navn er Norsk Forening for Vedlikehold (NFV).

Vedtektene ble vedtatt på NFVs årsmøte , og sist revidert på årsmøte Foreningens navn er Norsk Forening for Vedlikehold (NFV). Vedtekter Vedtektene ble vedtatt på NFVs årsmøte 7.5.2001, og sist revidert på årsmøte 10.5.2017 1 NAVN Foreningens navn er Norsk Forening for Vedlikehold (NFV). 2 LOKALISERING Foreningen har sitt sekretariat

Detaljer

Vedtekter Tekna Oslo avdeling Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening, Oslo avdeling - grunnorganisasjon for Teknas medlemmer i Oslo og Akershus

Vedtekter Tekna Oslo avdeling Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening, Oslo avdeling - grunnorganisasjon for Teknas medlemmer i Oslo og Akershus Vedtekter Tekna Oslo avdeling Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening, Oslo avdeling - grunnorganisasjon for Teknas medlemmer i Oslo og Akershus Disse vedtekter er gitt med hjemmel i Teknas lover 3,

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

VEDTEKTER. for. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL)

VEDTEKTER. for. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) s. 1 av 8 ATL vedtekter 2014 VEDTEKTER for Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Vedtatt av landsmøtet 13. juni 2014 s. 2 av 8 ATL vedtekter 2014 Innhold 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap...

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ascend

Vedtekter for foreningen Ascend Vedtekter for foreningen Ascend ğ1 Foreningens navn Foreningens navn er Ascend. ğ2 Formål 1. Ascend er en frivillig interesseorganisasjon av og for studenter ved ved Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer