ÅRSMELDING Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264"

Transkript

1 ÅRSMELDING 204 Driftsassistansen i Hedmark Sandvikavegen 36, 232 Ottestad Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr:

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side. INNLEDNING 5 2. ORGANISERING 5 3. VIRKSOMHET OG ARBEIDSOPPGAVER ØKONOMI 2 VEDLEGG. Kommunale avløpsrenseanlegg i Hedmark Kart 2. Medlemmer i DiH pr Bistand til kommunene - utførte oppgaver i Oversikt over medlemstilskudd 204 og Oversikt over DiH s feltutstyr 6. Handlingsplan Strategiplan Vedtekter for Driftsassistansen i Hedmark 3

4 4

5 . INNLEDNING Driftsassistansen i Hedmark (DiH) er et samarbeidstiltak innen vann- og avløpssektoren i Hedmark fylke. DiH har til formål å være et felles kompetanseorgan for medlemmene innen forvaltning, teknisk drift og miljøspørsmål i vann og avløpssektoren. DiH ble opprinnelig etablert av Kommunenes Sentralforbund i Hedmark. Kommuner, interkommunale selskaper og Hedmark fylkeskommune kan bli medlemmer av DiH. Pr hadde DiH 8 medlemmer innen vannforsyning (5 kommuner, Hedmark Fylkeskommune, Hias IKS og GIVAS IKS). Innen avløp er det 20 medlemmer (8 kommuner, Hias IKS og GIVAS IKS). Oversikt over medlemmer finnes i vedlegg ble Driftsassistansen i Hedmark etablert som en forening, og registrert i Brønnøysundregisteret som en forening uten økonomisk formål. Organisasjonsnummeret er I løpet av 202 ble DiH sin aktivitet lagt ut på konkurranse. Hias Miljøparter vant konkurransen og fra..3 startet Hias Miljøpartner på det konkurranseutsatte oppdraget. Styret har tatt i bruk opsjon om forlengelse av avtalen på ett--års varighet fra..5 til Konkurranseutsettingen av DiH har hatt liten innvirkning på hvordan DiH sine arbeidsoppgaver gjennomføres og organiseres. DiH s virksområde er:. Veiledende og utførende bistand til hvert enkelt medlem innen: Drift av vann- og avløpsanlegg Planlegging og utredning Andre forvaltningsmessige oppgaver 2. Felles oppgaver til nytte for medlemmene: Arrangement fagtreff og seminarer Kvalitetssikring av data og ajourhold av databaser for anleggs- og driftsdata. Utarbeide årsrapporter for drift av anleggene. Fellesprosjekter for flere medlemmer. Bindeledd for medlemmene overfor sentrale myndigheter og organisasjoner. Pådriver i miljøspørsmål tilknyttet VA-sektoren. Nettverksbygging og informasjons- og kunnskapsformidling med sikte på å øke motivasjon og fagkompetanse hos driftspersonellet. Vedtekter 2. ORGANISERING DiH s nåværende vedtekter ble vedtatt av årsmøtet og justert på årsmøtet 9..0, og på årsmøtet Vedtektene følger som vedlegg til årsmeldingen (vedlegg 8). 5

6 Årsmøtet Årsmøtet er DiH s øverste organ. Årsmøtet skal etter vedtektene avholdes i oktober-november. Hvert medlem har stemme på årsmøtet. Det ble i 204 avholdt årsmøte 4. november på Rica Hotell Hamar i forbindelse med VA-dagene for Innlandet. 8 medlemmer var representert på årsmøtet. Saker som ble behandlet på årsmøtet var:. Årsmelding Regnskap Handlingsplan for Budsjett og medlemskontingent for Valg 6. Honorar til styre 7. Evt. innkomne saker Styret 204 Leder Hanne Rolsdorph Avdelingsleder GIVAS IKS Nestleder Inge Ryen Virksomhetsleder Os kommune Styremedlem Ingeborg Aasvangen Avdelingsleder kommunalteknikk Sør-Odal kommune Styremedlem Hanne Tingstadberget Rådgiver Hedmark fylkeskommune Styremedlem Geir Martinsen Formann Ringsaker kommune Varamedlem John Kvernbekkeng Driftsoperatør Tynset kommune Varamedlem Leiv A. Schulstad Enhetsleder vann og avløp Elverum kommune Styrets arbeid i 204 Det er avholdt 3 styremøter i 204. Styret har behandlet i alt 34 saker. Saker som styret har behandlet er bl.a. disse: Ny representant for Hias i oppdraget om kjøp av sekretariat til DiH (daglig leder) Informasjon rundt organisasjonsformen av DiH, lovverket, inkl. avtale mellom DiH og Hias Miljøpartner Status timeforbruk Status handlingsplan Orientering om utvikling av Grunnkurs VA-teknikk på HiG, søke om midler hos Hedmark Fylkeskommune og pilot for gjennomføring av første året Informasjon rundt Norsk Vann prosjekt «Fra driftsassistansen til regional VA-assistanse» Status arbeid med anskaffelse av nytt dataprogram til erstatning for Avløp 2000 Årsmelding 203 Regnskap 203 Årshjul og årsplan 204 Orientering om avtale om utførelse av lekkasjesøking Opsjon på forlengelse av avtale mellom DiH og Hias Miljøpartner AS Orientering om endelig timepris 204 Status og videre planer for akkreditert prøvetaking Spørsmål om ny beregning av medlemskontingent i DiH Revidert instruks for daglig leder DiH Handlingsplan 205 6

7 Budsjett og medlemskontingent 205 Gjennomgang av årsmøtesaker Sekretær for styret og daglig leder i DiH har vært Irene Mauseth Elveos, Hias IKS. Utøvelse av driftsassistanseoppgavene: Styret i Driftsassistansen skal sette bort selve utøvelsen av driftsassistansevirksomheten til et egnet organ. DiH har hatt avtale med Hias fra starten i 99. Fra..3 ble Hias Miljøpartner AS valgt som leverandør til Driftsassistansen i Hedmark basert på gjennomført konkurranse. Inngått avtale er for 2 år med mulighet til forlengelse i år + år. Styret og medlemmene ønsket aktivitet omtrent som tidligere år, og bestemte at Hias skulle yte totalt 3,4 årsverk à 300 timer i 204, eller 4450 timer. I revidert budsjett av ble antall timer levert fra Hias Miljøpartner økt til 4606 timer. Resultatet ble at DiH leverte totalt 4794,6 timer i 204. Det ble inngått avtale om å fakturere Hias og 3 kommuner for timer utover innbetalt kontingent da de hadde et overforbruk som måtte justeres, eller hadde behov for utvidet bistand. Timepris i hht. avtale mellom partene for 204 var på kr. 895,-. DiH skal til enhver tid benytte hensiktsmessig og riktig kompetanse til de aktuelle oppgavene. Bilde: Hias Plan og rådgivning står for utøvelsen av driftsassistansen Foran fra venstre: Jan Erik Lund, Steinar Nyhus, Christopher Stauman, Sondre Eikås Andre rekke: Oddvar Fauske, Lars Lille-Mæhlum, Irene M. Elveos, Trym Edvartsen, Sverre Øystein Nysæther, Trude Unheim, Målfrid Storfjell, Terje Wikstrøm. Bak fra venstre: Hans Emil Glestad, Håvard Haugseth, Aasmund Talleraas, Stian Wadahl, Steinar Hagelund, Torgeir Saltnes. Erik Bøhleng og Ove Sander var ikke til stede da bildet ble tatt. 7

8 3. VIRKSOMHET OG ARBEIDSOPPGAVER 204 Utførte arbeidsoppgaver: Utført virksomhet fordelt på hovedområder, med fordeling av tidsforbruk, er vist i tabellen nedenfor: Timer 204 % Timer 203 Timer 202 Assistanse medlemmene Direkte bistand inkl. kjøring 2392,6 50 % 864,5 730,5 Akkreditert prøvetaking generelt 252,5 5 % 695,5 704 Fellesprosjekter % 53 25,5 Database avløpsrenseanlegg % ,5 Forberede og arrangere fagtreff % ,5 Faglig ajourhold, kurs, seminarer, 90 2 % 07,5 384,5 Administrasjon, planlegging og drift 380,5 8 % 37,5 437 Diverse inkl bl. vedlikehold utstyr, deltagelse i Norsk Vann prosjekter, mm 50,5 3 % 87,5 03,5 Økonomioppfølging, lønn og arkiv 42,5 3 % 65,5 4794,6 00 % Bemanningsinnsatsen fra Hias til DiH i 204 var 3,7 årsverk (4794,6 timer). I hht. revidert budsjett med 4606 timer, har DiH benyttet 88,6 timer mer enn budsjettert. Disse timene er dekket av renteinntekter og inntekter i forbindelse med kurs og fagtreff arrangert av DiH. Et lite overskudd på kr ,- er overført til DiH sin egenkapital. Videre er det fakturert 46,5 timer for direkte bistand til 3 kommuner og Hias da disse har hatt, eller hadde behov for mer bistand enn de hadde betalt i kontingent. I forbindelse med anskaffelse av nytt rapporteringssystem som skal erstatte avløp 2000 er det ført 4 timer for innkjøpstjenester på posten «Økonomioppfølging, lønn og arkiv». Disse timene skulle vært en del av posten fellesprosjekter. Direkte assistanse til de enkelte medlemmer: Aktuell bistand til de enkelte medlemmene er gjennom året avtalt i møter og telefonsamtaler med hvert enkelt medlem. Oppdrag for de enkelte kommuner i 204, er listet opp i vedlegg 3. 8

9 Fellesprosjekter: DiH har vært rådgiver og sekretær i følgende fellesprosjekter: Utarbeidelse av informasjonsfolder til abonnenter i kommunene i Hamar-regionen Nettverkssamarbeid for kommunene i Nord-Østerdal Akkreditert prøvetaking av renseanlegg > 2000 pe. Felles prosjekt for slambehandling i Sør-Hedmark Klimatilpasningsprosjekt i VA-sektoren i Hedmark (6 kommuner og IKS) Utarbeidelse av grunnkurs VA ved Høgskolen i Gjøvik Anskaffelse av nytt rapporteringssystem for avløpsanlegg Database avløpsrenseanlegg: Utarbeidelse av årsrapport til hver kommune over renseanleggenes drift for 204. Rapportering av utslippsdata for 204 til SSB s statistikk KOSTRA. Ajourhold, innlegging og kvalitetssikring av drifts- og utslippsdata for 204 fra renseanlegg i databaseprogrammet AVLØP Kontakt med kommunene ved avvik i forhold til rense- og utslippskrav. Akkreditert prøvetaking: Følgende anlegg er godkjent til å ta ut akkrediterte og representative prøver: Hias, Moelv, Nes, Våler, Flisa Ved følgende anlegg pågår implementering av ordningen: Elverum, Tynset, Innbygda, Alvdal, Kongsvinger, Kirkenær og Skarnes. Arrangementer gjennomført av DiH i 204: Fagtreff på Savalen mai Fagtreff på Savalen med hovedvekt på arbeidsmiljø, rekrutering og vannforsyningsberedskap. 26 medlemmer fra kommune, representanter for leverandører og DiH var til stede. Seminar om lekkasjelytting 20. november Seminaret ble gjennomført på Elverum med kjente foredragsholdere og leverandører fra bransjen. 34 medlemmer fra kommune, representanter fra leverandører, samarbeidspartnere og DiH var til stede. VA-dagene for Innlandet, Rica Hotell Hamar, november. Arrangementet er et samarbeid mellom Tekna, Driftsassistansen i Oppland og DiH. I 204 var det 64 påmeldte deltagere inklusive foredragsholdere og utstillere. På neste side følger noen bilder fra lekkasjeseminar på Elverum. 9

10 0

11 Faglig ajourhold av personell, relevant for virksomheten i DiH: Hias skal ikke belaste DiH med faglig ajourføring utover sammenhenger der Hias representerer DiH slik som ved Norsk Vanns samling for landets driftsassistanser: Norsk Vann Samling for landets driftsassistanser jan. 4 delt. Administrasjon, planlegging og drift: Administrasjon, planlegging og drift omfatter bl.a. forberedelse av styresaker, utarbeidelse av budsjett, årsmelding, statusrapportering, timeregnskap, strategiplan og handlingsplan. Diverse: Det er utgitt 3 utgaver av informasjonsbladet Nytt fra DiH i 204 Ajourhold av DiH s hjemmeside på internett, Deltagelse i Norsk Vann prosjekt og grupper Økonomioppfølging, lønn og arkiv: Økonomioppfølging av DiH sin aktivitet. Fakturering og utbetaling av reiseregninger og styrehonorar til styret, samt arkivering av aktuelt materiale i forbindelse med DiH sin aktivitet. Tilknytning til Norsk Vann: DiH har samarbeidsavtale med Norsk Vann. I henhold til denne avtalen er DiH hovedmedlem i Norsk Vann på vegne de kommuner i Hedmark som ikke selv er medlem i Norsk Vann. DiH har alle medlemsfordeler på lik linje med øvrige medlemmer. I tillegg får kommunene gjennom avtalen direkte tilgang på en del av medlemsfordelene i Norsk Vann, bl.a. Norsk Vann s internettsider. Norsk Vann har etablert et prosjektsystem. Formålet er å drive forskning og utvikling innen vann og avløp. De som deltar i prosjektsystemet betalte i 204 2, kr. pr. innbygger pr. år. DiH har deltatt i prosjektsystemet siden 200. Deltagelse innebærer bl.a. at medlemmene fritt kan laste ned prosjektrapporter fra Norsk Vanns hjemmeside. 6 av DiH s medlemmer er selv medlem av Norsk Vann og 4 av disse er med i Norsk Vann s prosjektsystem. Disse blir ikke belastet med noen andel av DiH s medlemskontingent og utgifter til prosjektsystemet. Representasjon fra DiH i tillitsverv i Norsk vann: VA-jus-gruppen: Terje Wikstrøm Deltakelse i andre eksterne faggrupper: Kurskomite Tekna-kurs «Vann og avløp. Nye rettsregler»: Terje Wikstrøm Kurskomite Tekna, DiO og DiH «VA-dagene Innlandet»: Erik Bøhleng Utstyr: Oversikt over DiHs feltutstyr er satt opp i vedlegg 5.

12 4. ØKONOMI 2

13 3

14 4

15 Virksomheten i DiH finansieres ved årlige tilskudd fra medlemmene. I tillegg til inntekter på kurs/fagtreff og renteinntekter. Årets regnskap gikk 5.538,- i pluss og ny egenkapital pr er på ,-. Målsetting for egenkapital i strategiplanen er minimum kr. 5

16 6

17 7

18 Vedlegg 8

19 Vedlegg 2 Medlemmer i DiH pr Medlem Medlem avløp vannforsyning Alvdal kommune x x Elverum kommune x x Engerdal kommune x Folldal kommune x x Hamar kommune x x Løten kommune x x Os kommune x x Rendalen kommune x x Ringsaker kommune x Stange kommune x x Stor-Elvdal kommune x x Sør-Odal kommune x x Tolga kommune x x Trysil kommune x x Tynset kommune x x Våler kommune x x Åmot kommune x Åsnes kommune x x Glåmdal Interkommunale vann og avløpsselskap (GIVAS) x x Hias IKS x x Hedmark fylkeskommune x Antall

20 Vedlegg 3 BISTAND TIL KOMMUNENE - UTFØRTE OPPGAVER I 204 KOMMUNE Ringsaker Hamar Løten Stange HIAS Sør-Odal GIVAS Åsnes UTFØRTE OPPGAVER Kontroll og kalibrering av mengdemålere Drift og oppfølging av akkreditert prøvetaking. Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanlegget inkl. Kostra rapportering. Informasjonsbrosjyre for VAR-tjenester (fellesprosjekt i Hamarregionen) Sekretær for brukergruppe Gemini VA i Hamarregionen. Representant i fagrådet for GIS Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark Bistand i forbindelse med ny utslippstillatelse Informasjonsbrosjyre for VAR-tjenester (fellesprosjekt i Hamarregionen) Sekretær for brukergruppe Gemini VA i Hamarregionen. Representant i fagrådet for GIS Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark Bistand Gemini VA Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanlegget inkl. Kostra rapportering. Informasjonsbrosjyre for VAR-tjenester (fellesprosjekt i Hamarregionen) Sekretær for brukergruppe Gemini VA i Hamarregionen. Representant i fagrådet for GIS Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark. Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanlegget inkl. Kostra rapportering. Informasjonsbrosjyrer for VAR-tjenester (fellesprosjekt i Hamarregionen) Sekretær for brukergruppe Gemini VA i Hamarregionen. Representant i fagrådet for GIS Kapasitetsmålinger avløpspumpestasjoner Fellesprosjekt for klimatilpasning for VA i Hedmark Bistand vurdering av tilstandsrapport Bottenfjellet vannverk Drift og oppfølging av akkreditert prøvetaking Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanlegget inkl. Kostra rapportering. Informasjonsbrosjyre for VAR-tjenester (fellesprosjekt i Hamarregionen) Sekretær for brukergruppe Gemini VA i Hamarregionen. Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanlegget inkl. Kostra rapportering. Fellesprosjekt for klimatilpasning for VA i Hedmark Kapasitetskontroll av 30 pumpestasjoner ROS-analyse vann Fellesprosjekt om slamsamarbeid i sør-fylket Akkreditert prøvetaking Skarnes ra Akkreditert prøvetaking Kongsvinger- og Kirkenær ra Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen inkl. Kostra rapportering Fellesprosjekt om slamsamarbeid i sør-fylket Kontroll av mengdemålere Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark Akkreditert prøvetaking Flisa ra Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Fellesprosjekt om slamsamarbeid i sør-fylket Fellesprosjekt for klimatilpasning for VA i Hedmark Bistand ved tilbud på vannglass ved vannverket 20

21 Vedlegg 3 Våler Elverum Trysil Engerdal Åmot Stor-Elvdal Rendalen Alvdal Tynset Akkreditert prøvetaking Våler ra Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Fellesprosjekt om slamsamarbeid i sør-fylket Fellesprosjekt for klimatilpasning for VA i Hedmark Kontroll av mengdemåler Ranum ra Bistand med regelverk for internkontroll vann og avløp Lekkasjelytting Akkreditert prøvetaking Elverum ra Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark ENØK prosjekt Fellesprosjekt om slamsamarbeid i sør-fylket Akkreditert prøvetaking Innbygda ra Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark JAR-test på mindre renseanlegg Kapasitetsmåling av pumpestasjoner Bistand ved høyt kimtall ved vannverket Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering. Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Lekkasjelytting Bistand med husvannmålere Bistand ved utbygging av ny tømmerterminal Bistand med påslippsavtale Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Lekkasjelytting Bistand med tanke på vedlikeholdsplan og avklaringer rundt Åkerstrømmen ra Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark Felles nettverksmøte for kommunene i Nord-Østerdalen Oversendt risikovurdering for innsug på vannledningsnett Bistand med påslippsavtale Rendalen moseprodukter Akkreditert prøvetaking Alvdal ra Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark Felles nettverksmøte for kommunene i Nord-Østerdalen Bistand i forbindelse med brev fra Fylkesmannen vedr. endring av utslippstillatelser. Akkreditert prøvetaking Tynset ra Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Fellesprosjekt for klimatilpasning for VA i Hedmark Felles nettverksmøte for kommunene i Nord-Østerdalen Bistand i forbindelse med drift av Tynset ra ENØK-prosjekt Lekkasjelytting Bistand ved hovedplan av vann og avløp 2

22 Vedlegg 3 Folldal Tolga Os Hedmark Fylkeskommune Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Utarbeidet konkurransegrunnlag for anskaffelse av nytt avherdingsanlegg. Fellesprosjekt for klimatilpasning for VA i Hedmark Felles nettverksmøte for kommunene i Nord-Østerdalen Fått oversendt mal for ROS-analyse Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Felles nettverksmøte for kommunene i Nord-Østerdalen Fellesprosjekt for klimatilpassning for VA i Hedmark Beregning av om renseanlegget er over eller under pe. Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Revisjon av internkontroll og beredskapsplan for VA Felles nettverksmøte for kommunene i Nord-Østerdalen Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark Fått oversendt rapport og veiledere for spredt avløp Forberedende saksbehandling av søknader om tilskudd til vannforsyningsanlegg 22

23 DiH Driftsassistansen i Hedmark Vedlegg 4 Driftsassistansen i Hedmark - Kostnader for medlemmene 204 Kommune Antall Vannforsy- Avløps- Kontingent Kontingent Kontingent Total innbyggere ningsanlegg anlegg DiH vann DiH avløp DiH akkred kontingent > 00 pers. > 00 pe kr/år Kr/år Kr/år DiH Fordelingsnøkkel vann: Engerdal Ikke medl Tolga 68 Ikke medl Total kontingent: Innbyggerdel + anleggsdel Folldal (203) Os Innbyggerdel (kr/innbygger): 2,0 (2,40) Rendalen Anleggsdel (kr/anlegg): (4000) Alvdal Stor-Elvdal Minimumskontingent pr. kommune (kr): (53000) Våler Åmot Ikke medl Fordelingsnøkkel avløp: Tynset Eidskog Total kontingent: Innbyggerdel + anleggsdel Trysil (203) Sør-Odal Innbyggerdel (kr/innbygger): 7,34 (6,4) Åsnes Anleggsdel (kr/anlegg): (22500) GIVAS (Konsvinger+Grue+ Nord-Odal) Elverum Maks. anleggsdel: 6000 (0000) Stange Ringsaker Ikke medl Hamar, Løten, Ringsaker og Stange har en særskilt beregning Løten fordi disse kommunene også er eiere i Hias. Hamar HIAS * Hedmark Fylkeskommune Ikke medl Sum Hedmark fylkeskommune har også en særskilt beregning * : Hias Vann: * : Hias Avløp Kontingenten for Eidskog på avløp og akkreditert prøvetaking er overført til GIVAS IKS. Budsjett tall blir like, men kontingenten blir forandret. 23

24 DiH Driftsassistansen i Hedmark Vedlegg 4 Driftsassistansen i Hedmark - Fordeling av medlemskontingenten til Norsk Vann 204 Fordeles på de kommuner som ikke selv er medlem i Norsk Vann Kommune Antall Andel DiH's Andel Total andel DiH's Kontingent innbyggere årsavgift til prosjekt- kontingent til som eget Norsk Vann kontingent Norsk Vann medlem Kr. Kr. Kr. Tolga Folldal Os Rendalen Alvdal Stor-Elvdal Våler Tynset Eidskog Trysil Sør-Odal Åsnes Elverum Sum Andel DiH's årsavgift til Norsk Vann: % av det kommunen ville fått som eget medlem i Norsk Vann Andel prosjektkontingent til Norsk Vann: 2, kr. pr innbygger 24

25 DiH Driftsassistansen i Hedmark Vedlegg 4 Driftsassistansen i Hedmark - Kostnader for medlemmene 205 Kommune Antall Vannforsy- Avløps- Kontingent Kontingent Kontingent Total innbyggere ningsanlegg anlegg DiH vann DiH avløp DiH akkred kontingent > 00 pers. > 00 pe kr/år Kr/år Kr/år DiH Fordelingsnøkkel vann: Engerdal Ikke medl Tolga Total kontingent: Innbyggerdel + anleggsdel Folldal (204) Os Innbyggerdel (kr/innbygger): 2,4 (2,0) Rendalen Anleggsdel (kr/anlegg): 000 (0000) Alvdal Stor-Elvdal Minimumskontingent pr. kommune (kr): (36000) Våler Åmot Ikke medl Fordelingsnøkkel avløp: Tynset Trysil Total kontingent: Innbyggerdel + anleggsdel Sør-Odal (204) Åsnes Innbyggerdel (kr/innbygger): 8,8 (7,34) GIVAS (Konsvinger+Grue+ Nord-Odal+Eidskog) Anleggsdel (kr/anlegg): (23500) Elverum Stange Maks. anleggsdel: (6000) Ringsaker Ikke medl Løten Hamar, Løten, Ringsaker og Stange har en særskilt beregning Hamar fordi disse kommunene også er eiere i Hias. HIAS * Hedmark Fylkeskommune Ikke medl Sum * : Hias Vann: * : Hias Avløp Hedmark fylkeskommune har også en særskilt beregning 25

26 Vedlegg 5 Oversikt over DiH s feltutstyr À jour pr Type utstyr Antall Merke/fabrikat ph-meter bærbart ph-meter bærbart (2 kanals fleximeter) Oksygenmåler, bærbar (avløp) Oksygenmåler, bærbar (vann) Multigassmåler H 2 S, O 2 og brennbare gasser, bærbar Spektrofotometer Slamlodd, bærbart Jartestapperat, transportabelt Mikroskop, transportabelt Fosfatmåler Fosfatmåler Alkalitetsmåler Magnetrører Magnetrører Aut prøvetaker med flaskekarusell, transportabel Doseringspumper m/ pulsteller, transportabel Doseringspumpe (slangepumpe) ph-styringsenhet for dos.pumpe, transportabel Doseringsbeholder m/røreverk Tørstoffmåler Multimeter Tangampermeter Finvekt Utstyr for kontroll av, mengdemålere Lensepumpe 5 m 3 /t Lensepumpe 30 m 3 /t Skriver, -kanals linjeskriver Trykktransmitter m/instrument Teleskop målestav, 3 m Teleskop målestav, 5 m Polymetron 55M Prosess-Styring Merk Merk Krhone GasAlert Hach DR 2000 Cerlic Kemira Lab-flokk Nikon I-phot YS-2H Hach DR-00 Hach Pocket Colorometer II Hach mod. AL-DT IKA mini MR MR-000 SIGMA 900 LMI Watson Marlow Contronic - Felleskjøpet Man-X 500 Hioki 326 Satorius PT 20 Spesiallaget - - Contronic MJK Würth Würth 26

27 Vedlegg 5 LISTE OVER DIH S FELTUTSTYR À jour pr Type utstyr Antall Merke/fabrikat Røyktestemaskin m/utstyr Stativ for nivellerkikkert Vannprøvehenter Verneutstyr: Hjelmer, vernesko, støvler, hansker Diverse småutstyr: Håndverktøy, transportkasser, etc. Oppbevaringskap for utstyr i Vangsvegen 43 Eget produkt

28 Vedlegg 6 Handlingsplan 204 (Vedtatt på årsmøtet ) Mål og strategier er i henhold strategiplan 202-5, vedtatt på årsmøtet høsten 203. Handlingsplanen omfatter særlige tiltak en skal ha fokus på i 204. Den ordinære, rutinemessige virksomhet i Driftsassistansen er ikke omtalt i handlingsplanen. MÅL: DiH skal være kompetansestøtte for medlemmene innenfor forvaltning og teknisk drift i VA-sektoren. STRATEGIPLAN TILTAK I 204 Videreutvikle tilbudene om kompetansestøtte inne følgende områder: Ledningskart i Gemini VA og Gis/Line VA Lekkasjesøking Utarbeide konkurransegrunnlag og bistå med byggherrestøtte i utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter. Detaljprosjektering anses imidlertid ikke som virksomhetsområde for DiH. Kontinuerlig oppfølging av drift og driftsresultater ved renseanleggene. Organisasjonen skal bli akkreditert for prøvetaking i løpet av 202. Alle anlegg skal være akkreditert i løpet av 205. Nettmodeller for vann Utvikle nye tilbud om tjenester innenfor følgende områder:. Markedsføre til medlemmene mulighetene som ligger i ledningskartverk, og samtidig tilby tjenester for ajourhold og opplæring. 2. Bistå i for- og etter arbeider med å utarbeide sanerings-, virksomhets- og kommunedelplaner for VA. 3. Markedsføre og dekke ønsket behov for lekkasjesøking i Hedmark. 4. Ha en fornuftig og effektiv plan for implementering av akkreditert prøvetaking med implementering av samtlige anlegg innen Tilby tjenester knyttet til bruk av beregningsmodeller for vannledningsnett. 6. Bistå medlemmene med kartlegging og identifisering av tiltak for energioptimalisering. MÅL: DiH skal ha en rolle som kompetanseorgan innen miljøspørsmål knyttet til vann og avløpssektoren, og i kraft av dette være miljøpådriver. STRATEGIPLAN TILTAK I 204 Ha oversikt over miljømessige myndighetskrav og hjelpe medlemmene med å oppfylle disse Ivareta det miljømessige aspekt på linje med det økonomiske og tekniske i synspunkter og vurderinger i forbindelse med bistanden til medlemmene. Ha med temaer innen miljø på seminarer og fagtreff. 7. Bistå medlemmene med å holde oversikt over miljømessige myndighetskrav. 8. Bidra til at miljøhensyn blir i varetatt i de anskaffelsesprosesser som DiH bistår medlemmene i. 9. Ha med minst 2 særskilte, miljørelaterte temaer både på VA-dagene for Innlandet høsten 204 og på DiH s fagtreff våren 204. MÅL: DiH skal bidra til faglig utvikling og økt motivasjon hos medlemmene. 28

29 Vedlegg 6 STRATEGIPLAN TILTAK I 204 Legge vekt på den direkte kontakten med medlemmene gjennom besøk på anleggene i forbindelse med utøvelse av driftsassistansevirksomheten. Bygge nettverk og legge til rette for faglig utvikling av medlemmene gjennom fagtreff, samlinger, mm. Gjennomføre minst. fellesprosjekt hvert år i alle regioner 0. Minst et besøk hos hvert medlem i løpet av året.. Arrangere 2-dagers fagtreff våren Være medarrangør av VA-dagene for Innlandet høsten Gjennomføre minst et fellesprosjekt i hver av regionene Nord-Østerdal, Sør-Østerdal, Glåmdal og Hamar-regionen. Aktuelle temaer kan være: o Fellesprosjekt for klimapåvirkning av VAanleggene i kommunene o Informasjonsopplegg (brosjyrer mm) o Etablere fellesprosjekt for å sikre økt rekruttering i VA-sektoren MÅL: 4. Få implementert akkreditering for prøvetaking i hht. plan for akkreditert prøvetaking. DiH skal bidra til at VA-sektoren har høy status og at det er god VA-kompetanse i Hedmark STRATEGIPLAN TILTAK I 204 Markedsføre VA-sektoren Jobbe for å påvirke rammevilkårene for forvaltning og drift av VA-anlegg, ved å formidle medlemmenes synspunkter. Tilrettelegge for god VA-kompetanse i Hedmark, også i framtida. 5. Bidra til at VA-dagene for Innlandet blir profilert. 6. Bistå aktivt i forbindelse med fellesprosjekter eller andre prosjekter for media profilering. 7. Formidle interessante prosjekter til medlemmene. 8. Gi innspill til Norsk Vann s arbeid på dette område, inklusive innspill til prosjektvirksomheten. 9. Bistå aktivt for å få på plass grunnkurs VA på Høgskolen i Gjøvik. 20. Bidra sammen med Norsk Vann og medlemmen i DiH i arbeidet med å få opprettet ny ordning for utdanning av driftsoperatører i Hedmark, samt tilrettelegging for lærlingplasser. 29

30 Vedlegg 7 Strategiplan Vedtatt på årsmøtet 8. november 20 30

31 Vedlegg 7. Innledning DiH s vedtekter DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 32 Generelt 32 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 33 Fellesprosjekter 34 Database for driftsdata og årsrapport avløpsrenseanlegg 34 Arrangering av kurs og fagtreff 35 Faglig ajourhold og seminar 35 Administrasjon, planlegging 35 Utvikling av nye tjenester 35 Diverse Mål og strategier for DiH 37 MÅL: DiH skal være kompetansestøtte for alle medlemmer innen forvaltning og teknisk drift i VA-sektoren. 37 MÅL: DiH skal ha en rolle som kompetanseorgan innen miljøspørsmål knyttet til vann og avløpssektoren, og i kraft av dette være miljøpådriver. 37 MÅL: DiH skal bidra til faglig utvikling og økt motivasjon hos medlemmene. 37 MÅL: DiH skal bidra til at VA-sektoren har høy status og at det er god VA-kompetanse i Hedmark Organisering og styring av DiH. 38 Styringsstruktur 38 Utøvelse av virksomheten Finansiering medlemsavgifter 39 Nåværende situasjon 39 Aktuelle problemstillinger 39 Strategi for medlemskontingenter og egenkapital 40 3

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Gjennomgang av Trysil kommunes selskap... 6 2.1 Kategorisering av eierskap... 6 2.1.1 Finansielt eierskap... 6 2.1.2

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx Eierskapsrnelding rjiu fllltjin1e 1 1. Innledning I de senere år er antallet kommunale selskap utenfor den ordinære kommunale organisering økt vesentlig.

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Selskapskontroll Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43 58 00 www.hedmark-revisjon.no

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 Innholdsfortegnelse 1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 2.1.2. VIRKEMÅTE - ÅRSOPPGAVER... 6 2.1.3. LEDERENS OPPGAVER...

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Skien Dalen Skipsselskap AS Nome kommune Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...1 1.2 Metode...1 1.3 Høring...2 2 Fakta

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Skogeierlagenes framtid

Skogeierlagenes framtid Skogeierlagenes framtid Rapport fra skogeierlagsutvalget i glommen skog ba høsten 2009 Glommen Skog 1 2 Glommen Skog Innhold 1 Sammendrag og innstilling 4 2 Bakgrunn 5 2.1 Ny organisasjonsmodell 5 2.2

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Eierskapsmelding Holmestrand kommune Vedtatt: Formannskap 7.6.2012 Bystyret 20.6.2012 1 Innledning... 3 2 Formål... 3 3 Utfordringer ved eierstyring... 3 4 Kjennetegn ved ulike

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2009 64. årgang Les mer om: Olavsfestdagene Eierstrategi www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet I lederen i Kommunerevisoren nummer 3/09 omtalte jeg Rapport

Detaljer