ÅRSMELDING Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264"

Transkript

1 ÅRSMELDING 204 Driftsassistansen i Hedmark Sandvikavegen 36, 232 Ottestad Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr:

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side. INNLEDNING 5 2. ORGANISERING 5 3. VIRKSOMHET OG ARBEIDSOPPGAVER ØKONOMI 2 VEDLEGG. Kommunale avløpsrenseanlegg i Hedmark Kart 2. Medlemmer i DiH pr Bistand til kommunene - utførte oppgaver i Oversikt over medlemstilskudd 204 og Oversikt over DiH s feltutstyr 6. Handlingsplan Strategiplan Vedtekter for Driftsassistansen i Hedmark 3

4 4

5 . INNLEDNING Driftsassistansen i Hedmark (DiH) er et samarbeidstiltak innen vann- og avløpssektoren i Hedmark fylke. DiH har til formål å være et felles kompetanseorgan for medlemmene innen forvaltning, teknisk drift og miljøspørsmål i vann og avløpssektoren. DiH ble opprinnelig etablert av Kommunenes Sentralforbund i Hedmark. Kommuner, interkommunale selskaper og Hedmark fylkeskommune kan bli medlemmer av DiH. Pr hadde DiH 8 medlemmer innen vannforsyning (5 kommuner, Hedmark Fylkeskommune, Hias IKS og GIVAS IKS). Innen avløp er det 20 medlemmer (8 kommuner, Hias IKS og GIVAS IKS). Oversikt over medlemmer finnes i vedlegg ble Driftsassistansen i Hedmark etablert som en forening, og registrert i Brønnøysundregisteret som en forening uten økonomisk formål. Organisasjonsnummeret er I løpet av 202 ble DiH sin aktivitet lagt ut på konkurranse. Hias Miljøparter vant konkurransen og fra..3 startet Hias Miljøpartner på det konkurranseutsatte oppdraget. Styret har tatt i bruk opsjon om forlengelse av avtalen på ett--års varighet fra..5 til Konkurranseutsettingen av DiH har hatt liten innvirkning på hvordan DiH sine arbeidsoppgaver gjennomføres og organiseres. DiH s virksområde er:. Veiledende og utførende bistand til hvert enkelt medlem innen: Drift av vann- og avløpsanlegg Planlegging og utredning Andre forvaltningsmessige oppgaver 2. Felles oppgaver til nytte for medlemmene: Arrangement fagtreff og seminarer Kvalitetssikring av data og ajourhold av databaser for anleggs- og driftsdata. Utarbeide årsrapporter for drift av anleggene. Fellesprosjekter for flere medlemmer. Bindeledd for medlemmene overfor sentrale myndigheter og organisasjoner. Pådriver i miljøspørsmål tilknyttet VA-sektoren. Nettverksbygging og informasjons- og kunnskapsformidling med sikte på å øke motivasjon og fagkompetanse hos driftspersonellet. Vedtekter 2. ORGANISERING DiH s nåværende vedtekter ble vedtatt av årsmøtet og justert på årsmøtet 9..0, og på årsmøtet Vedtektene følger som vedlegg til årsmeldingen (vedlegg 8). 5

6 Årsmøtet Årsmøtet er DiH s øverste organ. Årsmøtet skal etter vedtektene avholdes i oktober-november. Hvert medlem har stemme på årsmøtet. Det ble i 204 avholdt årsmøte 4. november på Rica Hotell Hamar i forbindelse med VA-dagene for Innlandet. 8 medlemmer var representert på årsmøtet. Saker som ble behandlet på årsmøtet var:. Årsmelding Regnskap Handlingsplan for Budsjett og medlemskontingent for Valg 6. Honorar til styre 7. Evt. innkomne saker Styret 204 Leder Hanne Rolsdorph Avdelingsleder GIVAS IKS Nestleder Inge Ryen Virksomhetsleder Os kommune Styremedlem Ingeborg Aasvangen Avdelingsleder kommunalteknikk Sør-Odal kommune Styremedlem Hanne Tingstadberget Rådgiver Hedmark fylkeskommune Styremedlem Geir Martinsen Formann Ringsaker kommune Varamedlem John Kvernbekkeng Driftsoperatør Tynset kommune Varamedlem Leiv A. Schulstad Enhetsleder vann og avløp Elverum kommune Styrets arbeid i 204 Det er avholdt 3 styremøter i 204. Styret har behandlet i alt 34 saker. Saker som styret har behandlet er bl.a. disse: Ny representant for Hias i oppdraget om kjøp av sekretariat til DiH (daglig leder) Informasjon rundt organisasjonsformen av DiH, lovverket, inkl. avtale mellom DiH og Hias Miljøpartner Status timeforbruk Status handlingsplan Orientering om utvikling av Grunnkurs VA-teknikk på HiG, søke om midler hos Hedmark Fylkeskommune og pilot for gjennomføring av første året Informasjon rundt Norsk Vann prosjekt «Fra driftsassistansen til regional VA-assistanse» Status arbeid med anskaffelse av nytt dataprogram til erstatning for Avløp 2000 Årsmelding 203 Regnskap 203 Årshjul og årsplan 204 Orientering om avtale om utførelse av lekkasjesøking Opsjon på forlengelse av avtale mellom DiH og Hias Miljøpartner AS Orientering om endelig timepris 204 Status og videre planer for akkreditert prøvetaking Spørsmål om ny beregning av medlemskontingent i DiH Revidert instruks for daglig leder DiH Handlingsplan 205 6

7 Budsjett og medlemskontingent 205 Gjennomgang av årsmøtesaker Sekretær for styret og daglig leder i DiH har vært Irene Mauseth Elveos, Hias IKS. Utøvelse av driftsassistanseoppgavene: Styret i Driftsassistansen skal sette bort selve utøvelsen av driftsassistansevirksomheten til et egnet organ. DiH har hatt avtale med Hias fra starten i 99. Fra..3 ble Hias Miljøpartner AS valgt som leverandør til Driftsassistansen i Hedmark basert på gjennomført konkurranse. Inngått avtale er for 2 år med mulighet til forlengelse i år + år. Styret og medlemmene ønsket aktivitet omtrent som tidligere år, og bestemte at Hias skulle yte totalt 3,4 årsverk à 300 timer i 204, eller 4450 timer. I revidert budsjett av ble antall timer levert fra Hias Miljøpartner økt til 4606 timer. Resultatet ble at DiH leverte totalt 4794,6 timer i 204. Det ble inngått avtale om å fakturere Hias og 3 kommuner for timer utover innbetalt kontingent da de hadde et overforbruk som måtte justeres, eller hadde behov for utvidet bistand. Timepris i hht. avtale mellom partene for 204 var på kr. 895,-. DiH skal til enhver tid benytte hensiktsmessig og riktig kompetanse til de aktuelle oppgavene. Bilde: Hias Plan og rådgivning står for utøvelsen av driftsassistansen Foran fra venstre: Jan Erik Lund, Steinar Nyhus, Christopher Stauman, Sondre Eikås Andre rekke: Oddvar Fauske, Lars Lille-Mæhlum, Irene M. Elveos, Trym Edvartsen, Sverre Øystein Nysæther, Trude Unheim, Målfrid Storfjell, Terje Wikstrøm. Bak fra venstre: Hans Emil Glestad, Håvard Haugseth, Aasmund Talleraas, Stian Wadahl, Steinar Hagelund, Torgeir Saltnes. Erik Bøhleng og Ove Sander var ikke til stede da bildet ble tatt. 7

8 3. VIRKSOMHET OG ARBEIDSOPPGAVER 204 Utførte arbeidsoppgaver: Utført virksomhet fordelt på hovedområder, med fordeling av tidsforbruk, er vist i tabellen nedenfor: Timer 204 % Timer 203 Timer 202 Assistanse medlemmene Direkte bistand inkl. kjøring 2392,6 50 % 864,5 730,5 Akkreditert prøvetaking generelt 252,5 5 % 695,5 704 Fellesprosjekter % 53 25,5 Database avløpsrenseanlegg % ,5 Forberede og arrangere fagtreff % ,5 Faglig ajourhold, kurs, seminarer, 90 2 % 07,5 384,5 Administrasjon, planlegging og drift 380,5 8 % 37,5 437 Diverse inkl bl. vedlikehold utstyr, deltagelse i Norsk Vann prosjekter, mm 50,5 3 % 87,5 03,5 Økonomioppfølging, lønn og arkiv 42,5 3 % 65,5 4794,6 00 % Bemanningsinnsatsen fra Hias til DiH i 204 var 3,7 årsverk (4794,6 timer). I hht. revidert budsjett med 4606 timer, har DiH benyttet 88,6 timer mer enn budsjettert. Disse timene er dekket av renteinntekter og inntekter i forbindelse med kurs og fagtreff arrangert av DiH. Et lite overskudd på kr ,- er overført til DiH sin egenkapital. Videre er det fakturert 46,5 timer for direkte bistand til 3 kommuner og Hias da disse har hatt, eller hadde behov for mer bistand enn de hadde betalt i kontingent. I forbindelse med anskaffelse av nytt rapporteringssystem som skal erstatte avløp 2000 er det ført 4 timer for innkjøpstjenester på posten «Økonomioppfølging, lønn og arkiv». Disse timene skulle vært en del av posten fellesprosjekter. Direkte assistanse til de enkelte medlemmer: Aktuell bistand til de enkelte medlemmene er gjennom året avtalt i møter og telefonsamtaler med hvert enkelt medlem. Oppdrag for de enkelte kommuner i 204, er listet opp i vedlegg 3. 8

9 Fellesprosjekter: DiH har vært rådgiver og sekretær i følgende fellesprosjekter: Utarbeidelse av informasjonsfolder til abonnenter i kommunene i Hamar-regionen Nettverkssamarbeid for kommunene i Nord-Østerdal Akkreditert prøvetaking av renseanlegg > 2000 pe. Felles prosjekt for slambehandling i Sør-Hedmark Klimatilpasningsprosjekt i VA-sektoren i Hedmark (6 kommuner og IKS) Utarbeidelse av grunnkurs VA ved Høgskolen i Gjøvik Anskaffelse av nytt rapporteringssystem for avløpsanlegg Database avløpsrenseanlegg: Utarbeidelse av årsrapport til hver kommune over renseanleggenes drift for 204. Rapportering av utslippsdata for 204 til SSB s statistikk KOSTRA. Ajourhold, innlegging og kvalitetssikring av drifts- og utslippsdata for 204 fra renseanlegg i databaseprogrammet AVLØP Kontakt med kommunene ved avvik i forhold til rense- og utslippskrav. Akkreditert prøvetaking: Følgende anlegg er godkjent til å ta ut akkrediterte og representative prøver: Hias, Moelv, Nes, Våler, Flisa Ved følgende anlegg pågår implementering av ordningen: Elverum, Tynset, Innbygda, Alvdal, Kongsvinger, Kirkenær og Skarnes. Arrangementer gjennomført av DiH i 204: Fagtreff på Savalen mai Fagtreff på Savalen med hovedvekt på arbeidsmiljø, rekrutering og vannforsyningsberedskap. 26 medlemmer fra kommune, representanter for leverandører og DiH var til stede. Seminar om lekkasjelytting 20. november Seminaret ble gjennomført på Elverum med kjente foredragsholdere og leverandører fra bransjen. 34 medlemmer fra kommune, representanter fra leverandører, samarbeidspartnere og DiH var til stede. VA-dagene for Innlandet, Rica Hotell Hamar, november. Arrangementet er et samarbeid mellom Tekna, Driftsassistansen i Oppland og DiH. I 204 var det 64 påmeldte deltagere inklusive foredragsholdere og utstillere. På neste side følger noen bilder fra lekkasjeseminar på Elverum. 9

10 0

11 Faglig ajourhold av personell, relevant for virksomheten i DiH: Hias skal ikke belaste DiH med faglig ajourføring utover sammenhenger der Hias representerer DiH slik som ved Norsk Vanns samling for landets driftsassistanser: Norsk Vann Samling for landets driftsassistanser jan. 4 delt. Administrasjon, planlegging og drift: Administrasjon, planlegging og drift omfatter bl.a. forberedelse av styresaker, utarbeidelse av budsjett, årsmelding, statusrapportering, timeregnskap, strategiplan og handlingsplan. Diverse: Det er utgitt 3 utgaver av informasjonsbladet Nytt fra DiH i 204 Ajourhold av DiH s hjemmeside på internett, Deltagelse i Norsk Vann prosjekt og grupper Økonomioppfølging, lønn og arkiv: Økonomioppfølging av DiH sin aktivitet. Fakturering og utbetaling av reiseregninger og styrehonorar til styret, samt arkivering av aktuelt materiale i forbindelse med DiH sin aktivitet. Tilknytning til Norsk Vann: DiH har samarbeidsavtale med Norsk Vann. I henhold til denne avtalen er DiH hovedmedlem i Norsk Vann på vegne de kommuner i Hedmark som ikke selv er medlem i Norsk Vann. DiH har alle medlemsfordeler på lik linje med øvrige medlemmer. I tillegg får kommunene gjennom avtalen direkte tilgang på en del av medlemsfordelene i Norsk Vann, bl.a. Norsk Vann s internettsider. Norsk Vann har etablert et prosjektsystem. Formålet er å drive forskning og utvikling innen vann og avløp. De som deltar i prosjektsystemet betalte i 204 2, kr. pr. innbygger pr. år. DiH har deltatt i prosjektsystemet siden 200. Deltagelse innebærer bl.a. at medlemmene fritt kan laste ned prosjektrapporter fra Norsk Vanns hjemmeside. 6 av DiH s medlemmer er selv medlem av Norsk Vann og 4 av disse er med i Norsk Vann s prosjektsystem. Disse blir ikke belastet med noen andel av DiH s medlemskontingent og utgifter til prosjektsystemet. Representasjon fra DiH i tillitsverv i Norsk vann: VA-jus-gruppen: Terje Wikstrøm Deltakelse i andre eksterne faggrupper: Kurskomite Tekna-kurs «Vann og avløp. Nye rettsregler»: Terje Wikstrøm Kurskomite Tekna, DiO og DiH «VA-dagene Innlandet»: Erik Bøhleng Utstyr: Oversikt over DiHs feltutstyr er satt opp i vedlegg 5.

12 4. ØKONOMI 2

13 3

14 4

15 Virksomheten i DiH finansieres ved årlige tilskudd fra medlemmene. I tillegg til inntekter på kurs/fagtreff og renteinntekter. Årets regnskap gikk 5.538,- i pluss og ny egenkapital pr er på ,-. Målsetting for egenkapital i strategiplanen er minimum kr. 5

16 6

17 7

18 Vedlegg 8

19 Vedlegg 2 Medlemmer i DiH pr Medlem Medlem avløp vannforsyning Alvdal kommune x x Elverum kommune x x Engerdal kommune x Folldal kommune x x Hamar kommune x x Løten kommune x x Os kommune x x Rendalen kommune x x Ringsaker kommune x Stange kommune x x Stor-Elvdal kommune x x Sør-Odal kommune x x Tolga kommune x x Trysil kommune x x Tynset kommune x x Våler kommune x x Åmot kommune x Åsnes kommune x x Glåmdal Interkommunale vann og avløpsselskap (GIVAS) x x Hias IKS x x Hedmark fylkeskommune x Antall

20 Vedlegg 3 BISTAND TIL KOMMUNENE - UTFØRTE OPPGAVER I 204 KOMMUNE Ringsaker Hamar Løten Stange HIAS Sør-Odal GIVAS Åsnes UTFØRTE OPPGAVER Kontroll og kalibrering av mengdemålere Drift og oppfølging av akkreditert prøvetaking. Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanlegget inkl. Kostra rapportering. Informasjonsbrosjyre for VAR-tjenester (fellesprosjekt i Hamarregionen) Sekretær for brukergruppe Gemini VA i Hamarregionen. Representant i fagrådet for GIS Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark Bistand i forbindelse med ny utslippstillatelse Informasjonsbrosjyre for VAR-tjenester (fellesprosjekt i Hamarregionen) Sekretær for brukergruppe Gemini VA i Hamarregionen. Representant i fagrådet for GIS Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark Bistand Gemini VA Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanlegget inkl. Kostra rapportering. Informasjonsbrosjyre for VAR-tjenester (fellesprosjekt i Hamarregionen) Sekretær for brukergruppe Gemini VA i Hamarregionen. Representant i fagrådet for GIS Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark. Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanlegget inkl. Kostra rapportering. Informasjonsbrosjyrer for VAR-tjenester (fellesprosjekt i Hamarregionen) Sekretær for brukergruppe Gemini VA i Hamarregionen. Representant i fagrådet for GIS Kapasitetsmålinger avløpspumpestasjoner Fellesprosjekt for klimatilpasning for VA i Hedmark Bistand vurdering av tilstandsrapport Bottenfjellet vannverk Drift og oppfølging av akkreditert prøvetaking Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanlegget inkl. Kostra rapportering. Informasjonsbrosjyre for VAR-tjenester (fellesprosjekt i Hamarregionen) Sekretær for brukergruppe Gemini VA i Hamarregionen. Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanlegget inkl. Kostra rapportering. Fellesprosjekt for klimatilpasning for VA i Hedmark Kapasitetskontroll av 30 pumpestasjoner ROS-analyse vann Fellesprosjekt om slamsamarbeid i sør-fylket Akkreditert prøvetaking Skarnes ra Akkreditert prøvetaking Kongsvinger- og Kirkenær ra Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen inkl. Kostra rapportering Fellesprosjekt om slamsamarbeid i sør-fylket Kontroll av mengdemålere Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark Akkreditert prøvetaking Flisa ra Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Fellesprosjekt om slamsamarbeid i sør-fylket Fellesprosjekt for klimatilpasning for VA i Hedmark Bistand ved tilbud på vannglass ved vannverket 20

21 Vedlegg 3 Våler Elverum Trysil Engerdal Åmot Stor-Elvdal Rendalen Alvdal Tynset Akkreditert prøvetaking Våler ra Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Fellesprosjekt om slamsamarbeid i sør-fylket Fellesprosjekt for klimatilpasning for VA i Hedmark Kontroll av mengdemåler Ranum ra Bistand med regelverk for internkontroll vann og avløp Lekkasjelytting Akkreditert prøvetaking Elverum ra Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark ENØK prosjekt Fellesprosjekt om slamsamarbeid i sør-fylket Akkreditert prøvetaking Innbygda ra Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark JAR-test på mindre renseanlegg Kapasitetsmåling av pumpestasjoner Bistand ved høyt kimtall ved vannverket Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering. Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Lekkasjelytting Bistand med husvannmålere Bistand ved utbygging av ny tømmerterminal Bistand med påslippsavtale Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Lekkasjelytting Bistand med tanke på vedlikeholdsplan og avklaringer rundt Åkerstrømmen ra Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark Felles nettverksmøte for kommunene i Nord-Østerdalen Oversendt risikovurdering for innsug på vannledningsnett Bistand med påslippsavtale Rendalen moseprodukter Akkreditert prøvetaking Alvdal ra Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark Felles nettverksmøte for kommunene i Nord-Østerdalen Bistand i forbindelse med brev fra Fylkesmannen vedr. endring av utslippstillatelser. Akkreditert prøvetaking Tynset ra Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Fellesprosjekt for klimatilpasning for VA i Hedmark Felles nettverksmøte for kommunene i Nord-Østerdalen Bistand i forbindelse med drift av Tynset ra ENØK-prosjekt Lekkasjelytting Bistand ved hovedplan av vann og avløp 2

22 Vedlegg 3 Folldal Tolga Os Hedmark Fylkeskommune Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Utarbeidet konkurransegrunnlag for anskaffelse av nytt avherdingsanlegg. Fellesprosjekt for klimatilpasning for VA i Hedmark Felles nettverksmøte for kommunene i Nord-Østerdalen Fått oversendt mal for ROS-analyse Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Felles nettverksmøte for kommunene i Nord-Østerdalen Fellesprosjekt for klimatilpassning for VA i Hedmark Beregning av om renseanlegget er over eller under pe. Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Revisjon av internkontroll og beredskapsplan for VA Felles nettverksmøte for kommunene i Nord-Østerdalen Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark Fått oversendt rapport og veiledere for spredt avløp Forberedende saksbehandling av søknader om tilskudd til vannforsyningsanlegg 22

23 DiH Driftsassistansen i Hedmark Vedlegg 4 Driftsassistansen i Hedmark - Kostnader for medlemmene 204 Kommune Antall Vannforsy- Avløps- Kontingent Kontingent Kontingent Total innbyggere ningsanlegg anlegg DiH vann DiH avløp DiH akkred kontingent > 00 pers. > 00 pe kr/år Kr/år Kr/år DiH Fordelingsnøkkel vann: Engerdal Ikke medl Tolga 68 Ikke medl Total kontingent: Innbyggerdel + anleggsdel Folldal (203) Os Innbyggerdel (kr/innbygger): 2,0 (2,40) Rendalen Anleggsdel (kr/anlegg): (4000) Alvdal Stor-Elvdal Minimumskontingent pr. kommune (kr): (53000) Våler Åmot Ikke medl Fordelingsnøkkel avløp: Tynset Eidskog Total kontingent: Innbyggerdel + anleggsdel Trysil (203) Sør-Odal Innbyggerdel (kr/innbygger): 7,34 (6,4) Åsnes Anleggsdel (kr/anlegg): (22500) GIVAS (Konsvinger+Grue+ Nord-Odal) Elverum Maks. anleggsdel: 6000 (0000) Stange Ringsaker Ikke medl Hamar, Løten, Ringsaker og Stange har en særskilt beregning Løten fordi disse kommunene også er eiere i Hias. Hamar HIAS * Hedmark Fylkeskommune Ikke medl Sum Hedmark fylkeskommune har også en særskilt beregning * : Hias Vann: * : Hias Avløp Kontingenten for Eidskog på avløp og akkreditert prøvetaking er overført til GIVAS IKS. Budsjett tall blir like, men kontingenten blir forandret. 23

24 DiH Driftsassistansen i Hedmark Vedlegg 4 Driftsassistansen i Hedmark - Fordeling av medlemskontingenten til Norsk Vann 204 Fordeles på de kommuner som ikke selv er medlem i Norsk Vann Kommune Antall Andel DiH's Andel Total andel DiH's Kontingent innbyggere årsavgift til prosjekt- kontingent til som eget Norsk Vann kontingent Norsk Vann medlem Kr. Kr. Kr. Tolga Folldal Os Rendalen Alvdal Stor-Elvdal Våler Tynset Eidskog Trysil Sør-Odal Åsnes Elverum Sum Andel DiH's årsavgift til Norsk Vann: % av det kommunen ville fått som eget medlem i Norsk Vann Andel prosjektkontingent til Norsk Vann: 2, kr. pr innbygger 24

25 DiH Driftsassistansen i Hedmark Vedlegg 4 Driftsassistansen i Hedmark - Kostnader for medlemmene 205 Kommune Antall Vannforsy- Avløps- Kontingent Kontingent Kontingent Total innbyggere ningsanlegg anlegg DiH vann DiH avløp DiH akkred kontingent > 00 pers. > 00 pe kr/år Kr/år Kr/år DiH Fordelingsnøkkel vann: Engerdal Ikke medl Tolga Total kontingent: Innbyggerdel + anleggsdel Folldal (204) Os Innbyggerdel (kr/innbygger): 2,4 (2,0) Rendalen Anleggsdel (kr/anlegg): 000 (0000) Alvdal Stor-Elvdal Minimumskontingent pr. kommune (kr): (36000) Våler Åmot Ikke medl Fordelingsnøkkel avløp: Tynset Trysil Total kontingent: Innbyggerdel + anleggsdel Sør-Odal (204) Åsnes Innbyggerdel (kr/innbygger): 8,8 (7,34) GIVAS (Konsvinger+Grue+ Nord-Odal+Eidskog) Anleggsdel (kr/anlegg): (23500) Elverum Stange Maks. anleggsdel: (6000) Ringsaker Ikke medl Løten Hamar, Løten, Ringsaker og Stange har en særskilt beregning Hamar fordi disse kommunene også er eiere i Hias. HIAS * Hedmark Fylkeskommune Ikke medl Sum * : Hias Vann: * : Hias Avløp Hedmark fylkeskommune har også en særskilt beregning 25

26 Vedlegg 5 Oversikt over DiH s feltutstyr À jour pr Type utstyr Antall Merke/fabrikat ph-meter bærbart ph-meter bærbart (2 kanals fleximeter) Oksygenmåler, bærbar (avløp) Oksygenmåler, bærbar (vann) Multigassmåler H 2 S, O 2 og brennbare gasser, bærbar Spektrofotometer Slamlodd, bærbart Jartestapperat, transportabelt Mikroskop, transportabelt Fosfatmåler Fosfatmåler Alkalitetsmåler Magnetrører Magnetrører Aut prøvetaker med flaskekarusell, transportabel Doseringspumper m/ pulsteller, transportabel Doseringspumpe (slangepumpe) ph-styringsenhet for dos.pumpe, transportabel Doseringsbeholder m/røreverk Tørstoffmåler Multimeter Tangampermeter Finvekt Utstyr for kontroll av, mengdemålere Lensepumpe 5 m 3 /t Lensepumpe 30 m 3 /t Skriver, -kanals linjeskriver Trykktransmitter m/instrument Teleskop målestav, 3 m Teleskop målestav, 5 m Polymetron 55M Prosess-Styring Merk Merk Krhone GasAlert Hach DR 2000 Cerlic Kemira Lab-flokk Nikon I-phot YS-2H Hach DR-00 Hach Pocket Colorometer II Hach mod. AL-DT IKA mini MR MR-000 SIGMA 900 LMI Watson Marlow Contronic - Felleskjøpet Man-X 500 Hioki 326 Satorius PT 20 Spesiallaget - - Contronic MJK Würth Würth 26

27 Vedlegg 5 LISTE OVER DIH S FELTUTSTYR À jour pr Type utstyr Antall Merke/fabrikat Røyktestemaskin m/utstyr Stativ for nivellerkikkert Vannprøvehenter Verneutstyr: Hjelmer, vernesko, støvler, hansker Diverse småutstyr: Håndverktøy, transportkasser, etc. Oppbevaringskap for utstyr i Vangsvegen 43 Eget produkt

28 Vedlegg 6 Handlingsplan 204 (Vedtatt på årsmøtet ) Mål og strategier er i henhold strategiplan 202-5, vedtatt på årsmøtet høsten 203. Handlingsplanen omfatter særlige tiltak en skal ha fokus på i 204. Den ordinære, rutinemessige virksomhet i Driftsassistansen er ikke omtalt i handlingsplanen. MÅL: DiH skal være kompetansestøtte for medlemmene innenfor forvaltning og teknisk drift i VA-sektoren. STRATEGIPLAN TILTAK I 204 Videreutvikle tilbudene om kompetansestøtte inne følgende områder: Ledningskart i Gemini VA og Gis/Line VA Lekkasjesøking Utarbeide konkurransegrunnlag og bistå med byggherrestøtte i utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter. Detaljprosjektering anses imidlertid ikke som virksomhetsområde for DiH. Kontinuerlig oppfølging av drift og driftsresultater ved renseanleggene. Organisasjonen skal bli akkreditert for prøvetaking i løpet av 202. Alle anlegg skal være akkreditert i løpet av 205. Nettmodeller for vann Utvikle nye tilbud om tjenester innenfor følgende områder:. Markedsføre til medlemmene mulighetene som ligger i ledningskartverk, og samtidig tilby tjenester for ajourhold og opplæring. 2. Bistå i for- og etter arbeider med å utarbeide sanerings-, virksomhets- og kommunedelplaner for VA. 3. Markedsføre og dekke ønsket behov for lekkasjesøking i Hedmark. 4. Ha en fornuftig og effektiv plan for implementering av akkreditert prøvetaking med implementering av samtlige anlegg innen Tilby tjenester knyttet til bruk av beregningsmodeller for vannledningsnett. 6. Bistå medlemmene med kartlegging og identifisering av tiltak for energioptimalisering. MÅL: DiH skal ha en rolle som kompetanseorgan innen miljøspørsmål knyttet til vann og avløpssektoren, og i kraft av dette være miljøpådriver. STRATEGIPLAN TILTAK I 204 Ha oversikt over miljømessige myndighetskrav og hjelpe medlemmene med å oppfylle disse Ivareta det miljømessige aspekt på linje med det økonomiske og tekniske i synspunkter og vurderinger i forbindelse med bistanden til medlemmene. Ha med temaer innen miljø på seminarer og fagtreff. 7. Bistå medlemmene med å holde oversikt over miljømessige myndighetskrav. 8. Bidra til at miljøhensyn blir i varetatt i de anskaffelsesprosesser som DiH bistår medlemmene i. 9. Ha med minst 2 særskilte, miljørelaterte temaer både på VA-dagene for Innlandet høsten 204 og på DiH s fagtreff våren 204. MÅL: DiH skal bidra til faglig utvikling og økt motivasjon hos medlemmene. 28

29 Vedlegg 6 STRATEGIPLAN TILTAK I 204 Legge vekt på den direkte kontakten med medlemmene gjennom besøk på anleggene i forbindelse med utøvelse av driftsassistansevirksomheten. Bygge nettverk og legge til rette for faglig utvikling av medlemmene gjennom fagtreff, samlinger, mm. Gjennomføre minst. fellesprosjekt hvert år i alle regioner 0. Minst et besøk hos hvert medlem i løpet av året.. Arrangere 2-dagers fagtreff våren Være medarrangør av VA-dagene for Innlandet høsten Gjennomføre minst et fellesprosjekt i hver av regionene Nord-Østerdal, Sør-Østerdal, Glåmdal og Hamar-regionen. Aktuelle temaer kan være: o Fellesprosjekt for klimapåvirkning av VAanleggene i kommunene o Informasjonsopplegg (brosjyrer mm) o Etablere fellesprosjekt for å sikre økt rekruttering i VA-sektoren MÅL: 4. Få implementert akkreditering for prøvetaking i hht. plan for akkreditert prøvetaking. DiH skal bidra til at VA-sektoren har høy status og at det er god VA-kompetanse i Hedmark STRATEGIPLAN TILTAK I 204 Markedsføre VA-sektoren Jobbe for å påvirke rammevilkårene for forvaltning og drift av VA-anlegg, ved å formidle medlemmenes synspunkter. Tilrettelegge for god VA-kompetanse i Hedmark, også i framtida. 5. Bidra til at VA-dagene for Innlandet blir profilert. 6. Bistå aktivt i forbindelse med fellesprosjekter eller andre prosjekter for media profilering. 7. Formidle interessante prosjekter til medlemmene. 8. Gi innspill til Norsk Vann s arbeid på dette område, inklusive innspill til prosjektvirksomheten. 9. Bistå aktivt for å få på plass grunnkurs VA på Høgskolen i Gjøvik. 20. Bidra sammen med Norsk Vann og medlemmen i DiH i arbeidet med å få opprettet ny ordning for utdanning av driftsoperatører i Hedmark, samt tilrettelegging for lærlingplasser. 29

30 Vedlegg 7 Strategiplan Vedtatt på årsmøtet 8. november 20 30

31 Vedlegg 7. Innledning DiH s vedtekter DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 32 Generelt 32 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 33 Fellesprosjekter 34 Database for driftsdata og årsrapport avløpsrenseanlegg 34 Arrangering av kurs og fagtreff 35 Faglig ajourhold og seminar 35 Administrasjon, planlegging 35 Utvikling av nye tjenester 35 Diverse Mål og strategier for DiH 37 MÅL: DiH skal være kompetansestøtte for alle medlemmer innen forvaltning og teknisk drift i VA-sektoren. 37 MÅL: DiH skal ha en rolle som kompetanseorgan innen miljøspørsmål knyttet til vann og avløpssektoren, og i kraft av dette være miljøpådriver. 37 MÅL: DiH skal bidra til faglig utvikling og økt motivasjon hos medlemmene. 37 MÅL: DiH skal bidra til at VA-sektoren har høy status og at det er god VA-kompetanse i Hedmark Organisering og styring av DiH. 38 Styringsstruktur 38 Utøvelse av virksomheten Finansiering medlemsavgifter 39 Nåværende situasjon 39 Aktuelle problemstillinger 39 Strategi for medlemskontingenter og egenkapital 40 3

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264

ÅRSMELDING 2014. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264 ÅRSMELDING 204 Driftsassistansen i Hedmark Sandvikavegen 36, 232 Ottestad Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 822.36.897 995 70 264 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side. INNLEDNING 5

Detaljer

Forslag til budsjett 2016. Driftsinntekter: Kontonr. Kontotekst Budsjett Revidert budsjett Regnskap Regnskap 2016 02.10.

Forslag til budsjett 2016. Driftsinntekter: Kontonr. Kontotekst Budsjett Revidert budsjett Regnskap Regnskap 2016 02.10. DiH DETALJBUDSJETT FOR 2016 Forslag til budsjett 2016 Vannforsyning 3020 Medlemstilskudd vannforsyning 1 015 749 971 405 892 200 1 186 700 3014 Andel medlemstilskudd Norsk Vann 81 652 70 000 64 900 88

Detaljer

DRIFTSASSISTANSEN - SAKER TIL STYREMØTE. Onsdag 24.6.15 kl. 10.00 - ca. 15.00 Sted: Hias, Sandvikavegen 136, Ottestad (Møterom Utsikten)

DRIFTSASSISTANSEN - SAKER TIL STYREMØTE. Onsdag 24.6.15 kl. 10.00 - ca. 15.00 Sted: Hias, Sandvikavegen 136, Ottestad (Møterom Utsikten) DRIFTSASSISTANSEN - SAKER TIL STYREMØTE Onsdag 24.6.15 kl. 10.00 - ca. 15.00 Sted: Hias, Sandvikavegen 136, Ottestad (Møterom Utsikten) Saksliste: 1/15 Årsmelding for DiH 2014. 2/15 Regnskap for DiH 2014.

Detaljer

Program for bedre vann. Trude Haug

Program for bedre vann. Trude Haug Program for bedre vann Trude Haug 1 Program for bedre vann Utarbeide et «program for bedre vannkvalitet», som skal vedtas av fylkestinget. Begge Driftsassistansene vil tilhøre programmet Målforslag: Sikre

Detaljer

Vedlegg 1 til protokoll. VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA

Vedlegg 1 til protokoll. VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA Vedtatt på stiftelsesmøtet på Gardermoen 17.09.2003 Revidert 3 og 15 etter vedtak i årsmøtet 14.09.05. Revidert 15 etter vedtak i årsmøtet 4.09.06.

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264

ÅRSMELDING 2015. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264 ÅRSMELDING 205 Driftsassistansen i Hedmark Sandvikavegen 36, 232 Ottestad Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 822.36.897 995 70 264 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side. INNLEDNING 5

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving

Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving (Endret siste gang 23. mars 2006) 1 Formål Formålet til landbruksrådgivingen er å utføre forsøk, prøvetaking, registreringer, driftsøkonomiske granskinger eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

Norges eneste VA interkommunalt selskap med totalansvar

Norges eneste VA interkommunalt selskap med totalansvar Norges eneste VA interkommunalt selskap med totalansvar www.givas.no Siv.ing ing Adel Al-Jumaily Prosjektleder for utredning av GIVAS Vann- og avløpssjef i GIVAS ett års perm 10% i GIVAS ca 2 dager i mnd.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

DRIFTSASSISTANSEN I AUST-AGDER

DRIFTSASSISTANSEN I AUST-AGDER AUST-AGDER DRIFTSASSISTANSEN I TELEMARK Sweco Norge AS avd. Seljord 1 AUST-AGDER 15 kommunar 38 renseanlegg Samla kapasitet på 120 000 pe og det er tilknytt om lag 97 000 pe. 8 anlegg under kapittel 14

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtekter for Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtatt på stiftelsesmøte 5. juni 1997 (siste endringer vedtatt på årsmøtet 29. mars 2012) 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1 Selskapsavtale Vedtatt i Eidskog kommunestyre den 18.09.2014 Kongsvinger kommunestyre den 24.09.2014 Nord-Odal kommunestyre den 29.10.2014 Sør-Odal kommunestyre den 09.09.2014 SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

VEDTEKTER. for interesselaget

VEDTEKTER. for interesselaget VEDTEKTER for interesselaget STORHAUG HYTTEFORENING Formål Interesselaget Storhaug hytteforening er en sammenslutning av hytteeiere som har som formål å sikre god helårs atkomst til sine hytter, god og

Detaljer

VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA

VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA Gjeldende fra 08.04.2011 1 Organisasjon Levanger Avløserlag SA med org.nr 971 386 843 nedenfor kallet laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester SA med org.nr 975 931 366 nedenfor kallet laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk

Detaljer

Dannelsen av IKA Opplandene. Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008

Dannelsen av IKA Opplandene. Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008 Dannelsen av IKA Opplandene Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008 Historikk i stikkord Hva og hvem er fylkesarkivet? Målet om dannelsen av et IKA strekker seg mange år tilbake. Målet den første tida

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

Artikkel 1 Navn og formål

Artikkel 1 Navn og formål Revidert siste gang April 2009 Artikkel 1 Navn og formål Seksjon 1 Navn Organisasjonens navn er TETRA-forum Norge. Seksjon 2 Formål Organisasjonens hovedformål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø.

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø. S ELSKAPSAVTALE Vardø Båtsfjord Vadsø Berlevåg Nesseby Tana Sør-Varanger Utsjok Forslag til representantskapet 28.06.2012 Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1 Selskapsavtale

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

I V19«41141./ r(41.41.va<, Aud Lindseth

I V19«41141./ r(41.41.va<, Aud Lindseth Aud Lindseth Fra: Ingunn Grindvik [ingunn@iaerling.nol Sendt: 16. april 2012 15:30 Til: 'rune.storstad@verdalcoop.no'; 'rothe@namsos.online.no'; 'bankenbar@gmail.no'; 'barnasbok@gmail.com'; 'hasiboss22@gmaii.com';

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

VEDTEKTER UTGAVE MARS 2015

VEDTEKTER UTGAVE MARS 2015 VEDTEKTER UTGAVE MARS 2015 1. Navn og sete Sammenslutningens navn er Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn. Dens initialer er NVK. Den høyeste myndighet er generalforsamlingen. Styret skal påse at formuesforvaltningen

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

Tilskudd til vannforsyningsanlegg i Hedmark Fordeling av midler

Tilskudd til vannforsyningsanlegg i Hedmark Fordeling av midler Saknr. 14/6353-10 Saksbehandler: Hanne Thingstadberget Tilskudd til vannforsyningsanlegg i Hedmark 2014 - Fordeling av midler Innstilling til vedtak: Ut fra faglige kriterier og en gitt ramme på 575.000,-

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

VEDTEKTER. for Galterud Barnehage SA. org. nr vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012

VEDTEKTER. for Galterud Barnehage SA. org. nr vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012 VEDTEKTER for Galterud Barnehage SA org. nr. 971 484 322 vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann 1 Rekrutteringsutfordringen Bransjens opplæringssystem Norsk Vanns 3-ukerskurs (inkl.

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Gauselbakken Barnehage SA

Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Vedtekter for Gauselbakken Barnehage SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 25.september 2012 Versjons historie (siste på topp) Dato Ver Navn Beskrivelse

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer