Strategiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan 2012-15"

Transkript

1 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011

2 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter 4 Database for driftsdata og årsrapport avløpsrenseanlegg 4 Arrangering av kurs og fagtreff 5 Faglig ajourhold og seminar 5 Administrasjon, planlegging 5 Utvikling av nye tjenester 5 Diverse 6 4. Mål og strategier for DiH 7 MÅL: DiH skal være kompetansestøtte for alle medlemmer innen forvaltning og teknisk drift i VA-sektoren. 7 MÅL: DiH skal ha en rolle som kompetanseorgan innen miljøspørsmål knyttet til vann og avløpssektoren, og i kraft av dette være miljøpådriver. 7 MÅL: DiH skal bidra til faglig utvikling og økt motivasjon hos medlemmene. 7 MÅL: DiH skal bidra til at VA-sektoren har høy status og at det er god VA-kompetanse i Hedmark 8 4. Organisering og styring av DiH. 8 Styringsstruktur 8 Utøvelse av virksomheten 8 5. Finansiering medlemsavgifter 9 Nåværende situasjon 9 Aktuelle problemstillinger 9 Strategi for medlemskontingenter og egenkapital 10 1

3 1. Innledning Forrige strategiplan gikk for perioden I hht. handlingsplan 2011 skal det utarbeides en ny strategiplan for perioden Det er valgt å øke strategiplanperioden opp til 4 år for å gi en mer langsiktig og forutsigbar strategi. I tillegg kan en strategiplan periode på 4 år passe godt i forhold til kontraktsperiode ved evt. fremtidig konkurranseutsetting av DiH. 2. DiH s vedtekter DiH sine vedtekter er sist revidert og er oppdaterte og solide, og bør være dekkende for DiH sin virksomhet slik den er i dag. 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. Generelt DiH s virksomhet består både av veiledende og utførende bistand til hvert enkelt medlem og virksomhet av generell art til felles nytte for medlemmene. Gjennomsnittlig fordeling av tidsforbruket i perioden var følgende: Timer * % for perioden % for perioden Direkte assistanse medlemmene % 45 % Fellesprosjekter % 9 % Database avløpsrenseanlegg % 10 % Forberede og arrangere fagtreff % 5 % Faglig ajourhold, kurs, seminarer, % 9 % Administrasjon, planlegging og drift % 16 % Diverse % 6 % *Timeforbruket for perioden er gjennomsnittlig timer for de 3 årene % 100 % Ett årsverk i DiH sammenheng utgjør timer. For tre år blir dette timer. Differansen fra timer til gjennomsnittet på timer for perioden skyldes at DiH ikke har klart å gjennomføre de tre avtalte årsverkene. Det er innarbeidet i planene for 2011 å ta igjen det resterende av overhenget. Under følger en oppsummering av de ulike områdene DiH jobber med, inkludert en vurdering av utviklingstendenser. Som grunnlag for det som er skrevet under utviklingstendenser er kunnskapen DiH har opparbeidet seg gjennom de siste årene i forhold til kommunenes behov, trender i VA-sektoren og ikke minst gjennomført spørreundersøkelse blant medlemmene om deres ønsker om tjenester fra DiH i fremtiden. 2

4 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer Rådgivningstjenester og annen bistand direkte til hvert enkelt medlem utgjør i dag noe under halvparten av tidsforbruket, nærmere bestemt ca. 46 %. En viktig del av denne virksomheten er å dekke behovet hos medlemmene for et kompetanseorgan innen den mer praktiske delen av den tekniske driften, som for eksempel å være en støtte for driftspersonell ved vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg. Det er fortsatt et sterkt behov for slik bistand. Trender har vært noe nedgående for denne type bistand de siste årene, men henvendelser på områdete fra de to siste årene viser at dette er på veg til å snu igjen. Typiske tjenester av denne typen er: - Driftsoptimalisering av vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg og vann- og avløpsnettet. - Bistand i forbindelse med påslipp av prosessavløp fra industri. - Kontroll og kvalitetssikring av VA-mengdemålere. - Forbereding til akkreditert prøvetaking på avløpsanleggene som er med i ordningen. - Lekkasjelytting på vannledninger. DiH s virksomhet har de senere årene dreiet seg mer fra praktisk bistand til å omfatte bistand til medlemmene innenfor de mer forvaltningsmessige områder innen vann og avløp. Typiske tjenester til medlemmene innenfor dette området er: - Veiledning i forbindelse med innkjøp av prosessutstyr. - Tilbudsforespørsler og kontrahering av rådgivningstjenester til prosjektering i større utbyggingsprosjekter, samt faglig støtte for kommunen ved oppfølging av prosjekteringsarbeidene. - Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag ved mindre totalentrepriser. - Gjennomføring av prosessen med tilbudsinnhenting og vurdering av tilbud ved utbyggingsprosjekter og rehabiliteringstiltak, samt faglig støtte for kommunen ved oppfølging av bygge- og monteringsarbeidene. - Utarbeide forprosjekter og faglige utredninger. - Bistand ved utarbeidelse av ledningskart og opplæring på området. - Utarbeidelse og revidering av internkontrollsystemer og beredskapsplaner. - Beregning av gebyrgrunnlag, kapitalkostnader og dekningsgrader for VA-gebyrer. - Utarbeide forslag til kommunale forskrifter og retningslinjer innen vann og avløp. - Informasjon og erfaringsformidling via telefon. - Faglig støtte til Hedmark fylkeskommune ved fordeling av tilskudd til vannforsyning. - Bistand i forbindelse med utarbeidelse av sanerings- og hovedplaner VA. - Bistand i forbindelse med utarbeidelse av påslippsavtaler. DiH har merket en økt etterspørsel fra medlemmene etter bistand de siste årene. Etterspørselen innen teknisk drift er nokså stabil. Det økende behovet for bistand er spesielt innenfor forvalterrollen og i forbindelse med utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter. Oppgavene oppstår i hovedsak som et behov hos medlemmene. I noen tilfeller er DiH i forkant og utvikler tjenester som er tilpasset fremtidige behov i kommunene grunnet nye myndighetskrav og lignende. Hovedårsaken til den økte etterspørselen om tjenster er at antall 3

5 tilgjengelige personer med VA-kompetanse er synkende på grunn av lite rekruttering til bransjen. Dette forventes å bli et økende problem i årene framover. Samtidig overføres stadig mer ansvar til kommunene fra sentrale myndigheter, og kravet til dokumentasjon av virksomheten øker. Innenfor dette området har spesielt kravet om akkreditert personell påvirket aktiviteten i DiH. En vesentlig del av DiH sin tid har de to siste årene gått med i denne prosessen, noe som går utover tiden til annen direkte bistand til medlemmene. Dette er en ugunstig utvikling. Flere medlemmer ønsker å kjøpe tilleggstjenester utenom rammen for driftsassistansebistand. Omfanget av slike tilleggstjenester begrenses i dag av bemanningskapasiteten hos DiH s utøvende organ Hias. DiH konkurrerer i liten grad med de konsulentfirmaer som driver innen vann- og avløpssektoren. Grovt sett driver DiH faglig og forvaltningsmessig byggherrestøtte i prosjekter, mens utførende detalj planlegging og prosjektering gjøres av konsulentene. Den generelle mangel på personell innen bransjen rammer imidlertid også konsulentbransjen. DiH har på grunn av dette også utført en del oppgaver innenfor planlegging og prosjektering. Dette gjelder imidlertid i hovedsak mindre prosjekter. Fellesprosjekter Dette er prosjekter der flere medlemmer går sammen om å gjennomføre prosjekter alle vil ha nytte av. DiH s rolle er å være prosjektleder og sekretær. Eksempler på slike prosjekter de siste år er: - Akkreditering for prøvetaking ved avløpsrenseanlegg - Felles informasjonsopplegg til abonnenter, for eksempel brosjyrer. - Felles normer og kvalitetskrav, for eksempel VA-Norm. - Felles lokale forskrifter og regelverk (gebyrforskrifter, abonnementsbetingelser, utslipp fra mindre avløpsanlegg, mm.) I perioden utgjorde fellesprosjekter ca. 10 % av tidsforbruket i DiH. Både små og store anleggseiere ser nytten av å samarbeide med andre og utvikle felles løsninger. Samtidig er slike prosjekter utviklende og inspirerende å delta i for kommunes personell, samt en viktig del i nettverksbygging. DiH ser store fordeler ved å kjøre fellesprosjekter og ønsker å prioritere dette fremover. Etterspørselen hos medlemmene for denne type prosjekter er også økende. Kommunene og øvrige anleggseiere har behov for noen til å dra slike prosjekter, og DiH er, med sitt nettverk, ofte godt skikket til å lede fellesprosjekter. Database for driftsdata og årsrapport avløpsrenseanlegg Dette omfatter ajourhold av database for anleggs- og driftsdata for avløpsrenseanlegg i Hedmark, inklusive årsrapporter til medlemmene og rapportering til Kostra. I tillegg legges det ut løpende data fra prøvetaking på slik at kommunene kan gå inn å se på renseresultatene. I tidsforbruk utgjør dette ca. 11 % virksomheten. Kravet til rapportering og dokumentasjon er økende. Anleggseierne har også krav om tilsvarende rapportering for vannforsyningsvirksomheten som for avløp, med innmelding av 4

6 data til MATS og Kostra. Behovet for bistand fra DiH vil derfor ikke bli mindre i årene framover. Arrangering av kurs og fagtreff DiH arrangerer som regel ett 2-dagers fagtreff pr. år. Noen ganger arrangeres en fagtur i stedet for fagtreff. I tillegg er DiH medarrangør for VA-dagene for Innlandet, som er et 2- dagers seminar som arrangeres hver høst. Øvrige medarrangører er Driftsassistansen i Oppland og Tekna. Det har også av og til vært arrangert dagseminarer med særskilte temaer i regi av DiH, enten for hele fylket eller i regioner. Forberedelse og gjennomføring av kurs/seminarer utgjør ca. 7 % av tidsforbruket i DiH. Behovet for oppdatering av fagkompetanse gjennom fagtreff og seminarer vil fortsatt være til stede innen den kommunale VA-virksomheten. DiH vil derfor fortsatt ha en viktig rolle som kunnskapsformidler og ikke minst nettverksskaper, som blir bare viktigere og viktigere. Samtidig øker stadig også tilbudene på kurs og seminarer, noe som tilsier at DiH ikke bør øke aktiviteten vesentlig på dette området. Dette er i tråd med hva medlemmene ønsker. Faglig ajourhold og seminar Dette omfatter deltakelse på kurs, seminarer og fagtreff for personell fra utøvende organ, som er relevant for virksomheten i DiH. Det kan også omfatte faglig oppdatering i egen regi. Faglige ajourhold, kurs og seminar utgjør ca. 9 % av tidsforbruket i DiH Behovet for opplæring og faglig ajourhold av utøvende prsonell i DiH må forventes å øke noe. Mangel på personell med kompetanse i VA-bransjen medfører større behov for opplæring av nyansatte. Administrasjon, planlegging Dette omfatter interne aktiviteter i DiH, som interne koordineringsmøter, foreberedelse og deltakelse på styremøter og årsmøter, utarbeidelse og oppfølging av budsjetter, handlingsplaner, strategiplaner, generell planlegging o.l., og diverse andre interne aktiviteter. Administrasjon og planlegging utgjør ca. 10 % av tidsforbruket i DiH. Tidsforbruket til administrasjon og planlegging forventes å ligge ca. på samme nivå de neste årene, tatt i forbehold at DiH vil organiseres på tilsvarende måte også i fremtiden. Utvikling av nye tjenester På bakgrunn av behov meldt inn fra medlemmene har DiH de siste årene utviklet tjenester bl.a. innen ledningskart (Gemini VA), lekkasjesøking på vannledninger basert på vannmengdemålinger, korrelator og lytting, samt at vi er på vei til å få på plass nettmodellering på vannledningsnett. Akkreditert prøvetaking er også en svært viktig ny tjeneste fra DiH. 5

7 Utviklingstendenser Tjeneste innen ledningskart vil det fortsatt bli behov for, og denne bør utvikles videre. På lekkasjesøking er behovet ikke så stor som forventet, men DiH bør de nærmeste årene opprettholde tjenesten for å se an utviklingen. Erfaringen med utvikling av lekkasjesøkingsdelen av DiH har vist at interessen i forkant var stor og at etterspørselen ikke har stått i stil med dette. Dette må vi lære av før vi i setter i gang nye tilbud. Nettmodeller brukes i planlegging, samt til simulering av ulike driftssituasjoner. Her ser DiH for seg et økende behov for støtte etter hvert som Mattilsynet setter strengere krav til oversikt og kvalitet på spesielt vannledningsnettet. På akkreditert prøvetaking vil DiH også i årene fremover ha en svært viktig rolle. I tillegg ser DiH for seg utvikling av energioptimaliseringsprogrammer som kan være nyttige for kommunene. Alle nevnte tjenester er i tråd med ønske fra medlemmene om økt fokus på området. Utover over nevnte tjenester ser DiH for seg et økende behov for bistand knyttet til implementeringen av Vanndirektivet /Vannforskriften. Diverse Inn under posten diverse har vi plassert bl.a. alt som har med informasjon, gi innspill og påvirke myndigheter og Norsk Vann, samt utvikling av nye tjenester i DiH. Diverse utgjør ca. 7 % av tidsforbruket i DiH DiH utgir et nyhetsblad Nytt fra DiH 3-4 ganger pr. år. Dette inneholder VA-faglig stoff og nyheter fra driftsassistansen. Det er også etablert en hjemmeside på internett for DiH, De fleste kommuner i Hedmark er tilknyttet Norsk Vann gjennom DiH s medlemskap. Kun noen av de større kommunene, Hias og GIVAS er selv medlem av Norsk Vann. DiH har derfor en viktig rolle som bindeledd mellom Norsk Vann og de kommuner som ikke selv er medlemmer i Norsk Vann. Denne oppgaven utføres gjennom direkte kontakt med Norsk Vann, deltakelse i Norsk Vanns faggrupper, fagtreff og seminarer og ved formidling av informasjon fra Norsk Vann til medlemmene på ulike måter. Også gjennom kontakten med driftsassistanser i andre fylker innhenter DiH kunnskap og formidler denne til medlemmene. Informasjonsmengden øker generelt, også innenfor vår sektor. Behovet for å skille ut informasjon som er relevant, og formidle denne videre til de rette mottakere vil øke. Her vil DiH fortsatt ha en viktig rolle som informasjonsformidler. VA-sektoren sliter for tiden med rekruttering og liten tilførsel av ny kompetanse. Et tiltak mot dette er å gjøre VA-sektoren og dens betydning bedre kjent i samfunnet. DiH bør ha en viktig rolle i arbeidet med markedsføring av VA-sektoren i media og i samfunnet for øvrig. I tillegg er det et sterkt behov for kompetanse overføring fra eldre til nyansatt, beholde folk i VAbransjen, rekruttere nye og ikke minst få til opplæring og lærlingplasser innen VA-området. Her bør også DiH ta på seg en viktig rolle fremover. Medlemmene ønsker også at DiH skal ha en mer aktiv rolle i forbindelse med påvirkning av Norsk Vann og myndighetene for å tilrettelegge bedre og mer effektive rammevilkår for VAområdet. 6

8 4. Mål og strategier for DiH MÅL: DiH skal være kompetansestøtte for alle medlemmer innen forvaltning og teknisk drift i VA-sektoren. STRATEGI: Videreutvikle og optimalisere DiH med bakgrunn i dagens ordning. Videreutvikle tilbudene om kompetansestøtte inne følgende områder: - Ledningskart i Gemini VA og GIS/Line VA. - Lekkasjesøking. - Utarbeide konkurransegrunnlag, prosjektledelse og annen byggherrestøtte i utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter. Detaljprosjektering anses imidlertid ikke som virksomhetsområde for DiH. - Kontinuerlig oppfølging av drift og driftsresultater ved renseanleggene. - Organisasjonen skal bli akkreditert for prøvetaking i løpet av Alle anlegg skal være akkreditert i løpet av Nettmodeller for vann. Utvikle nye tilbud om tjenester innenfor følgende områder: - Helhetlig støtte innen basisfunksjonene i perioder med sykdom, skifte av personell og annen bemanningsmangel. - Energioptimalisering på VA-området. MÅL: DiH skal ha en rolle som kompetanseorgan innen miljøspørsmål knyttet til vann og avløpssektoren, og i kraft av dette være miljøpådriver. STRATEGI: Ha oversikt over miljømessige myndighetskrav og hjelpe medlemmene med å oppfylle disse. Ivareta det miljømessige aspekt på linje med det økonomiske og tekniske i synspunkter og vurderinger i forbindelse med bistanden til medlemmene. Ha med temaer innen miljø på seminarer og fagtreff. MÅL: DiH skal bidra til faglig utvikling og økt motivasjon hos medlemmene. STRATEGI: Legge vekt på den direkte kontakten med medlemmene gjennom besøk i forbindelse med utøvelse driftsassistansevirksomheten. Bygge nettverk og legge til rette for faglig utvikling av medlemmene gjennom fagtreff, samlinger og fellesprosjekter. Gjennomføre minst 1 fellesprosjekt hvert år i alle regioner. 7

9 MÅL: DiH skal bidra til at VA-sektoren har høy status og at det er god VA-kompetanse i Hedmark STRATEGI: Markedsføre VA-sektorens Jobbe for å påvirke rammevilkårene for forvaltning og drift av VA-anlegg, som abonnentene har nytte av. Økt kompetanse for å anvende ny teknologi 4. Organisering og styring av DiH. Styringsstruktur DiH er registrert som en forening med ikke-økonomisk formål. Medlemmenes formelle styringsmulighet av DiH går via årsmøtet. DiH s nye styringsstruktur ble etablert fra etter en grundig prosess der styret og medlemmene ble involvert. Nåværende styringsstruktur gir medlemmene vesentlig større innflytelse på virksomheten. Medlemmenes følelse av eierskap til DiH er dermed også blitt styrket. Utøvelse av virksomheten Hias har vært utøvende organ for driftsassistansevirksomheten i Hedmark siden Før dette hadde DiH egne ansatte, men arbeidsgiveransvaret var tillagt Hias. Det er avklart at styret i DiH ikke kan opprette en avtale med Hias IKS om utøvelse av tjenestene gjennom DiH uten at det har vært på konkurranse. Tjenesten for å drive DiH må derfor ut på konkurranse i hht. regelverk om offentlig anskaffelser. 8

10 5. Finansiering medlemsavgifter Nåværende situasjon Medlemmene i DiH betaler et medlemstilskudd basert på folketall og antall VA-anlegg. For vannforsyning fastsettes det en minimumsavgift. 15 av de 21 medlemmene betaler denne minimumsavgiften. En av årsakene til dette er at dette for de fleste kommuner gir mulighet for en nødvendig minimumsramme for bistand. Der både et interkommunalt selskap og dets eierkommuner er medlemmer i DiH, fordeles andelen medlemstilskudd som er basert på tilknyttet folketall mellom kommunene og selskapet. Hedmark Fylkeskommune har vedtak i fylkesrådet om å betale et fast beløp hvert år. Direkte driftsassistansebistand til medlemmene gis i forhold til størrelsen på medlemstilskuddet. Medlemmer som har behov for bistand som går vesentlig utover den veiledende ramme, har hatt tilbud om å kjøpe tilleggstjenester direkte av Hias til markedspris. Tilleggstjenester har ikke inngått i de 3 faste årsverk avtalen mellom DiH og Hias omfatter. DiH har ingen andre finansieringskilder DiH hadde pr en egenkapital på kr. Aktuelle problemstillinger Er det aktuelt å se på bergningsnøkkelen for medlemskontingenten i DiH fremover Grunnet at DiH sannsynligvis skal konkurranseutsettes fra 2013 er det ikke vurdert som hensiktsmessig å gjøre noen vesentlige endringer for beregningsnøkkelen knyttet til medlemskontingenten i DiH for Akkreditert prøvetaking Akkrediteringen krever mye ressurser og går utover direkte bistanden til de kommunene som er med i ordningen. Akkreditert prøvetaking skal være en del av medlemstilbudet i DiH og kontingent knyttet til dette belastes de anleggseiere som må ha akkreditert prøvetaking. Akkreditert prøvetaking vil kreve økte ressurser gjennom DiH. DiH s egenkapital. Egenkapital pr er på ,- og anses å være høy i forhold til behovet for å ha en viss handlefrihet og å kunne møte eventuelle uforutsette hendelser og behov for omstillinger ,- av de ,- er etterslep fra tidligere år, og kan ikke sees på som direkte egenkapital, men er midler som skal gå til assistansen i Egenkapital på ca kr. anses som et aktuelt nivå i denne forbindelse. Dette betyr at det er rom for å redusere egenkapitalen med ca ,-, noe som kan gjøres etter 2 ulike strategier, eller en kombinasjon av disse: 1. Holde økningen i medlemsavgiften lavere enn kostnadsøkningen i de nærmeste årene. Når denne bufferen er brukt opp, vil imidlertid økningen i medlemstilskudd blir forholdsvis stor. 2. Bruke beløpet til utvikling av nye tjenester. Eksempel på det kan være EDB-programmer og kurs innenfor nettberegning for VA-ledninger, mm. 9

11 Strategi for medlemskontingenter og egenkapital DiH s egenkapital bør være omtrent kr. Styret kommer med forslag til årsmøtet gjennom de årlige budsjetter og handlingsplaner når det gjelder reduksjon av egenkapitalen. Strategien for medlemskontingenten for 2012 blir uforandret, men det kreves en gjennomgang av fremtidig beregningsnøkkel for beregning av medlemskontingent i forhold til utsettelse av DiH på konkurranse. Akkreditert prøvetaking implementeres som en del av DiH sine tjenester. Kostnadene reflekteres i medlemskontingentene til de kommunene dette gjelder. 10

DiH Driftsassistansen i Hedmark

DiH Driftsassistansen i Hedmark Vedlegg 3 Vedtatt på årsmøtet 10. november 2015 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til medlemmene 2 Akkreditert prøvetaking

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264

ÅRSMELDING 2014. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264 ÅRSMELDING 204 Driftsassistansen i Hedmark Sandvikavegen 36, 232 Ottestad Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 822.36.897 995 70 264 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side. INNLEDNING 5

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264

ÅRSMELDING 2014. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264 ÅRSMELDING 204 Driftsassistansen i Hedmark Sandvikavegen 36, 232 Ottestad Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 822.36.897 995 70 264 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side. INNLEDNING 5

Detaljer

DiH - Styremøte

DiH - Styremøte REFERAT FRA STYREMØTE I DRIFTSASSISTANSEN HEDMARK. Møtedato: 2.10.15 Sted: Hias, Sandvikavegen 136, Ottestad Til stede på møtet: Styremedlemmer: Hanne Rolsdorph Inge Ryen Hanne Thingstadberget John Kvernbekkeng

Detaljer

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes.

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes. Strategiplan Arbeidsmøte 4 og 5 desember 2013 Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar 22.01.2014 av styreleder Trude Bertnes. 1 Formål vedtatt 2002 at vannforsyning bygges

Detaljer

DRIFTSASSISTANSEN - SAKER TIL STYREMØTE. Onsdag 24.6.15 kl. 10.00 - ca. 15.00 Sted: Hias, Sandvikavegen 136, Ottestad (Møterom Utsikten)

DRIFTSASSISTANSEN - SAKER TIL STYREMØTE. Onsdag 24.6.15 kl. 10.00 - ca. 15.00 Sted: Hias, Sandvikavegen 136, Ottestad (Møterom Utsikten) DRIFTSASSISTANSEN - SAKER TIL STYREMØTE Onsdag 24.6.15 kl. 10.00 - ca. 15.00 Sted: Hias, Sandvikavegen 136, Ottestad (Møterom Utsikten) Saksliste: 1/15 Årsmelding for DiH 2014. 2/15 Regnskap for DiH 2014.

Detaljer

Program for bedre vann. Trude Haug

Program for bedre vann. Trude Haug Program for bedre vann Trude Haug 1 Program for bedre vann Utarbeide et «program for bedre vannkvalitet», som skal vedtas av fylkestinget. Begge Driftsassistansene vil tilhøre programmet Målforslag: Sikre

Detaljer

DiH - Styremøte

DiH - Styremøte REFERAT FRA STYREMØTE I DRIFTSASSISTANSEN I HEDMARK. Møtedato: 7.10.16 Sted: Hias, Sandvikavegen 136, Ottestad Til stede på møtet: Styremedlemmer: Hanne Rolsdorph Inge Ryen Hanne Thingstadberget Ingeborg

Detaljer

DiH - Styremøte

DiH - Styremøte REFERAT FRA STYREMØTE I DRIFTSASSISTANSEN I HEDMARK. Møtedato: 26.5.16 Sted: Hias, Sandvikavegen 136, Ottestad Til stede på møtet: Styremedlemmer: Hanne Rolsdorph Inge Ryen Hanne Thingstadberget Ingeborg

Detaljer

Forprosjektet. Fremtidig organisering av Helgeland Driftsassistanse VA (HEVA)

Forprosjektet. Fremtidig organisering av Helgeland Driftsassistanse VA (HEVA) Forprosjektet Fremtidig organisering av Helgeland Driftsassistanse VA (HEVA) Pkt. 1 i handlingsplanen: Utrede selskapsform Søknad om tilskudd Søkte om tilskudd fra Regionale forsknings- og utviklingsmidler

Detaljer

DRIFTSASSISTANSEN I AUST-AGDER

DRIFTSASSISTANSEN I AUST-AGDER AUST-AGDER DRIFTSASSISTANSEN I TELEMARK Sweco Norge AS avd. Seljord 1 AUST-AGDER 15 kommunar 38 renseanlegg Samla kapasitet på 120 000 pe og det er tilknytt om lag 97 000 pe. 8 anlegg under kapittel 14

Detaljer

MØTEAGENDA STYREMØTE DIH

MØTEAGENDA STYREMØTE DIH MØTEAGENDA STYREMØTE DIH Oppdrag Emne Driftsassistansen i Hedmark Styremøte Dato 2017/03/28 Tidspunkt 10:15-15:00 Sted Møte nr. 2017-1 Referent Deltagere Forfall Fylkeshuset i Hamar, Møterom Osensjøen

Detaljer

Rekruttering til VA-sektoren

Rekruttering til VA-sektoren HEVA VA-konferanse Mo i Rana 17.04.2008 Rekruttering til VA-sektoren Einar Melheim, Norsk Vann BA 1 Innhold 2 Status VA-kompetanse Utviklingstrender Hva gjør Norsk Vann for å øke rekrutteringen til sektoren?

Detaljer

Driftsassistansen I Hordaland- vann og Avløp IKS(DIHVA) er eit interkommunalt selskap der medlemskommunane/va-foretakene er Austevoll, Askøy, Bergen,

Driftsassistansen I Hordaland- vann og Avløp IKS(DIHVA) er eit interkommunalt selskap der medlemskommunane/va-foretakene er Austevoll, Askøy, Bergen, Driftsassistansen I Hordaland- vann og Avløp IKS(DIHVA) er eit interkommunalt selskap der medlemskommunane/va-foretakene er Austevoll, Askøy, Bergen, Eidfjord, Fjell, Fusa, Gulen, Haugesund, Jondal, Kvam,

Detaljer

Forslag til budsjett 2016. Driftsinntekter: Kontonr. Kontotekst Budsjett Revidert budsjett Regnskap Regnskap 2016 02.10.

Forslag til budsjett 2016. Driftsinntekter: Kontonr. Kontotekst Budsjett Revidert budsjett Regnskap Regnskap 2016 02.10. DiH DETALJBUDSJETT FOR 2016 Forslag til budsjett 2016 Vannforsyning 3020 Medlemstilskudd vannforsyning 1 015 749 971 405 892 200 1 186 700 3014 Andel medlemstilskudd Norsk Vann 81 652 70 000 64 900 88

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2007

HANDLINGSPROGRAM 2007 HANDLINGSPROGRAM 2007 Rapport 2/2007 FORORD Handlingsprogrammet gir en samlet oversikt over planlagte aktiviteter i Driftsassistansen i 2007. I tillegg inneholder rapporten budsjett og medlemsavgifter

Detaljer

Nytt fra Norsk Vann. (dvs. hvilken nytte har dere av medlemskapet ) Av Toril Hofshagen, Norsk Vann

Nytt fra Norsk Vann. (dvs. hvilken nytte har dere av medlemskapet ) Av Toril Hofshagen, Norsk Vann Nytt fra Norsk Vann (dvs. hvilken nytte har dere av medlemskapet ) Av Toril Hofshagen, Norsk Vann 1 Norsk Vann er en medlemsstyrt interesse- og kompetanseorganisasjon Vi hjelper medlemmene å ivareta sine

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann 1 Rekrutteringsutfordringen Bransjens opplæringssystem Norsk Vanns 3-ukerskurs (inkl.

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264

ÅRSMELDING 2015. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264 ÅRSMELDING 205 Driftsassistansen i Hedmark Sandvikavegen 36, 232 Ottestad Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 822.36.897 995 70 264 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side. INNLEDNING 5

Detaljer

Videre utvikling av Hias IKS. Regionrådets samrådsmøte

Videre utvikling av Hias IKS. Regionrådets samrådsmøte Videre utvikling av Hias IKS Regionrådets samrådsmøte 27.05.2014 Behov for ny eierstrategi i 2009 Sterkt fokus på eierstyring i kommune-norge Godt hjulpet av skandaler med vannverk, undervisningsbygg ++

Detaljer

Vann og avløpssektoren på den kommunale dagsorden. Adm direktør Olav Ulleren, KS

Vann og avløpssektoren på den kommunale dagsorden. Adm direktør Olav Ulleren, KS Vann og avløpssektoren på den kommunale dagsorden Adm direktør Olav Ulleren, KS Kommunenes roller i VAvirksomheten Myndighetsutøver/forvaltning Drift/vedlikehold Tilsyn Ikke lovpålagte oppgaver (- avløp

Detaljer

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra renseanlegg Gjennomføres av fylkesmannens miljøvernavdeling

Detaljer

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Tema ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Økonomiske premisser innen VA-sektoren 1 Formål Levere tjenester Medfører kostnader Krever inntekter Ikke noe krav til inntjening overskudd Tillat med overskudd

Detaljer

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp Av Einar Melheim, Norsk Vann 1 Hva er konsekvensene av klimaendringene for VA-sektoren? Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Distribusjon av vann Høydebassenger/

Detaljer

PROGRAM BEDRE VANN

PROGRAM BEDRE VANN PROGRAM BEDRE VANN 2017 2020 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Organisering... 2 Målgrupper... 2 Rammebetingelser... 3 Felles utfordringer... 4 Finansiering... 5 Overordnet mål for Program Bedre Vann...

Detaljer

Velkommen til innføringskurs i rollen som kontrahert personell. Svartediket vannbehandlingsanlegg Torsdag 2. februar 2012 Klokken 9 til 15

Velkommen til innføringskurs i rollen som kontrahert personell. Svartediket vannbehandlingsanlegg Torsdag 2. februar 2012 Klokken 9 til 15 Velkommen til innføringskurs i rollen som kontrahert personell Svartediket vannbehandlingsanlegg Torsdag 2. februar 2012 Klokken 9 til 15 Et par stikkord for dagen Levende system Bidra til utvikling og

Detaljer

Hvilke utfordringer står VAsektoren. Av Toril Hofshagen, Norsk Vann

Hvilke utfordringer står VAsektoren. Av Toril Hofshagen, Norsk Vann Hvilke utfordringer står VAsektoren overfor? Av Toril Hofshagen, Norsk Vann 1 Karakterboka 2010 Vannforsyningsanlegg: karakter 3 Ledningsnettet: 2,5 Lekkasjer: 2 Bruksmessig vannkvalitet: 4 Forsyningsstabilitet:

Detaljer

Fagtreff 7 februar BÆREKRAFT mål og videre arbeid Arne Haarr, Norsk Vann

Fagtreff 7 februar BÆREKRAFT mål og videre arbeid Arne Haarr, Norsk Vann Fagtreff 7 februar 2017 BÆREKRAFT mål og videre arbeid Arne Haarr, Norsk Vann 1 HVORFOR 2 Vi skylder kommende generasjoner å vedlikeholde og utvikle en infrastruktur som er bedre enn den vi selv overtok,

Detaljer

VA-dagene for Innlandet 2008

VA-dagene for Innlandet 2008 VA-dagene for Innlandet 2008 Rekruttering innen VA-bransjen Norsk Vanns aktuelle rekrutteringstiltak - status og planer 1 ved Hilde Merete Støen Prosjektleder Norsk Vann Norsk Vanns aktuelle rekrutteringstiltak

Detaljer

Norges eneste VA interkommunalt selskap med totalansvar

Norges eneste VA interkommunalt selskap med totalansvar Norges eneste VA interkommunalt selskap med totalansvar www.givas.no Siv.ing ing Adel Al-Jumaily Prosjektleder for utredning av GIVAS Vann- og avløpssjef i GIVAS ett års perm 10% i GIVAS ca 2 dager i mnd.

Detaljer

3.8 Veiledning for planlegging og dimensjonering av vannbehandlingsanlegg

3.8 Veiledning for planlegging og dimensjonering av vannbehandlingsanlegg 3.8 Veiledning for planlegging og dimensjonering av vannbehandlingsanlegg Forslagsstiller: Fagutvalg vannforsyning Denne veiledningen er todelt, hvor del en tar for seg planlegging og valg av renseprosess,

Detaljer

Aktuelt fra DIHVA. Daglig leder Arne Bergo

Aktuelt fra DIHVA. Daglig leder Arne Bergo Aktuelt fra DIHVA - Arbeidsområdene i DIHVA - Litt om Kurs og fagtreff, miljø og beredskap. - Opprydding i vann og avløp for spredt bebyggelse. Daglig leder Arne Bergo arne@dihva.no www.dihva.no ARBEIDSOMRÅDER

Detaljer

Anskaffelse av Bistand til Fisjonsprosess

Anskaffelse av Bistand til Fisjonsprosess Anskaffelse av Bistand til Fisjonsprosess Konkurranse med forhandling Tilbudsfrist 19.08.2015 kl. 13.00 Sak nr: 15/264 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Leveransen... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Oppdragsgiver... 3 1.3

Detaljer

Kommunalteknikk. Rammeavtale - Prosjektering og rådgivningstjenester VA BILAG B - YTELSER

Kommunalteknikk. Rammeavtale - Prosjektering og rådgivningstjenester VA BILAG B - YTELSER Kommunalteknikk BILAG B - YTELSER Trondheim kommune Kommunalteknikk Side 2 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.1 ORGANISASJON... 3 1.2 RAMMEAVTALENS OMFANG... 3 2 OVERORDNET OM RAMMEAVTALENS...

Detaljer

Velger vi ut de riktige prosjektene for ledningsfornyelse? v/ Dag Lauvås, VA-virksomheten, Drammen kommune

Velger vi ut de riktige prosjektene for ledningsfornyelse? v/ Dag Lauvås, VA-virksomheten, Drammen kommune Moderne innkjøp av ledningsfornyelse Har vi nok fagfolk med kompetanse? Kan vi gjøre innkjøpene smartere? Velger vi ut de riktige prosjektene for ledningsfornyelse? Hallingtreff 13. 15. januar 2016 v/

Detaljer

Nye organisasjonsformer i VAsektoren. Kan en løse utfordringene bransjen står overfor gjennom utvidet kommunalt samarbeid?

Nye organisasjonsformer i VAsektoren. Kan en løse utfordringene bransjen står overfor gjennom utvidet kommunalt samarbeid? Nye organisasjonsformer i VAsektoren. Kan en løse utfordringene bransjen står overfor gjennom utvidet kommunalt samarbeid? Seminar i Molde 6. april 2005 Side 1 Utfordringer for VA-verkene. Mulige modeller

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

Norges eneste VA interkommunalt selskap med totalansvar Ola Haukerud

Norges eneste VA interkommunalt selskap med totalansvar Ola Haukerud Norges eneste VA interkommunalt selskap med totalansvar Ola Haukerud Tidligere daglig leder Nåværende fagansvarlig VA September/2010 pensjonist Hva er GIVAS? Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap

Detaljer

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Jakob Hansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/1465-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Plan- og utbyggingsutvalget HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

Detaljer

«Fra driftsassistanser til regionale vannassistanser» Anbefalinger fra Norsk Vann prosjekt

«Fra driftsassistanser til regionale vannassistanser» Anbefalinger fra Norsk Vann prosjekt «Fra driftsassistanser til regionale vannassistanser» Anbefalinger fra Norsk Vann prosjekt v/may Rostad, Kinei AS Driftsassistanseseminaret 21.-22.1.2015 Disposisjon Målet med Norsk Vanns prosjekt Driftsassistansene

Detaljer

Utfordringer for VAsektoren

Utfordringer for VAsektoren VA-dagene Innlandet 2013 Utfordringer for VAsektoren i Norge -investeringsbehov, klimatilpasning, ledningsfornyelse mv. -verktøy og hjelpemidler 1 v/toril Hofshagen, Norsk Vann 2 Hvordan står det egentlig

Detaljer

Program Bedre Vann

Program Bedre Vann Journalpost:16/81568 Saksnummer Utvalg/komite Dato 348/2016 Fylkesrådet 01.11.2016 154/2016 Fylkestinget 05.12.2016 Komite for næring 05.12.2016 Program Bedre Vann 2017-2020 Sammendrag Vannforsyning og

Detaljer

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor VELKOMMEN Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor Alle kurs er gratis «FØR KONKURRANSE» Dato: 22.09.15, kl. 08:30-11:30 Hvordan forberede

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Rammeavtale II

LILLESAND KOMMUNE Rammeavtale II LILLESAND KOMMUNE VAR-enheten Rammeavtale II KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE II VA-ANLEGG: BISTAND I FORBINDELSE MED UTARBEIDELSE AV NETTMODELLER FOR VANN OG AVLØP, UTARBEIDELSE AV INTERNKONTROLLSYSTEMER,

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Videreutvikling av Klimapartnere Agder

Videreutvikling av Klimapartnere Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/9177-2 Saksbehandler Kirsten Borge Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget 06.06.2017 Kultur-, nærings- og helsekomité 13.06.2017 Fylkestinget

Detaljer

Norsk Vann Satsingsområde rekruttering

Norsk Vann Satsingsområde rekruttering Norsk Vann Satsingsområde rekruttering innen VA-sektoren 1 ved Hilde Merete Støen Prosjektleder rekruttering innen VA-sektoren Presentasjon av prosjektleder Rekruttering en stor utfordring for VA-bransjen

Detaljer

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag?

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Fagseminar myndighetsutøvelse GVD 9. okt 2014 DEL 1 REGELVERK HVA GJELDER? Plan- og bygningsloven Forurensningsforskriften Avtalevilkårene Selvkostregelverket

Detaljer

Vedlegg 1 ÅRSMELDING 2014 DRIFTSASSISTANSEN FOR VANN OG AVLØP I OPPLAND

Vedlegg 1 ÅRSMELDING 2014 DRIFTSASSISTANSEN FOR VANN OG AVLØP I OPPLAND Vedlegg 1 ÅRSMELDING 2014 DRIFTSASSISTANSEN FOR Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 2 2 Organisering/bemanning... 2 2.1 Organisering... 2 2.1.1 Utførelse av DiO... 2 2.1.2 Årsmøte i DiO... 2 2.2

Detaljer

Påslippsavtaler hva bør vektlegges?

Påslippsavtaler hva bør vektlegges? Påslippsavtaler hva bør vektlegges? Påslipp til offentlig avløpsnett i Gjøvik kommune Marit Skjel Avdelingsleder Forvaltning og miljø, VAR-seksjonen VA-dagene for Innlandet 09.11.11 Agenda Historikk Regelverk

Detaljer

Kommunal myndighet og tilsyn

Kommunal myndighet og tilsyn Kommunal myndighet og tilsyn Ny veileder og kurs fra Norsk Vann Terje Farestveit Innhold i veilederen 1.Innledning. (Behov Formål Motivasjon - Organisering) 2.Grunnlag (Lovverk Grunnlagsmateriale Definisjoner)

Detaljer

Hvilke organisasjonsformer er aktuelle? Nico Biørn-Lian rådgiver KS Bedrift

Hvilke organisasjonsformer er aktuelle? Nico Biørn-Lian rådgiver KS Bedrift Hvilke organisasjonsformer er aktuelle? Nico Biørn-Lian rådgiver KS Bedrift Tilnærming Samarbeids-/organisasjonsformers fordeler og ulemper Knytte disse opp mot VA-bransjens utfordringer Men: Andre faktorer

Detaljer

Medlemsskap i Norsk Vann

Medlemsskap i Norsk Vann 1 Medlemsskap i Norsk Vann Hva er Norsk Vann?? Våre medlemmer dekker ca. 95% av Norges innbyggere Kommuner, IKS, AS, KF, andelslag /SF, driftsassistanser Tilknyttede medlemmer Vi hjelper medlemmene å ivareta

Detaljer

Fra plan til handling

Fra plan til handling Fra plan til handling Nasjonal vannmiljøkonferanse-10-11.mars 2010 VA-en hovedutfordring for norsk vannmiljø-v/ Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus. GOD ØKOLOGISK TILSTAND OG BRUK Hva betyr

Detaljer

Tema: Digitalt ledningskartverk VA Bruk av felles fagressurs Samarbeid ledningskartverk

Tema: Digitalt ledningskartverk VA Bruk av felles fagressurs Samarbeid ledningskartverk Tema: Digitalt ledningskartverk VA Bruk av felles fagressurs Samarbeid ledningskartverk v/ Tore Andersland Driftsassistansen I Hordaland - Vann og Avløp IKS (DIHVA) er eit interkommunalt selskap der medlemmene

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Arkivsak: 11/ /11 Arkiv: 143 M03 Sak: 116/11

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Arkivsak: 11/ /11 Arkiv: 143 M03 Sak: 116/11 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.11.2011 Arkivsak: 11/5145-3 - 32182/11 Arkiv: 143 M03 Sak: 116/11 FELLES KOMMUEDELPLAN FOR VANN OG AVLØP 2014-2023 FOR KOMMUNENE HAMAR, LØTEN, RINGSAKER

Detaljer

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI Ny Norsk Vann rapport Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet Ulf Røysted COWI 25.10.2016 Hva med overvann? Hva med masseberegninger/stofftransport? Avløpsanlegg består av ledningsanlegg, pumpestasjoner

Detaljer

Del I: Forberedelser. Nye hjelpemidler for VA i spredt bebyggelse. Etablering av gode VA-løsninger i spredt bebyggelse

Del I: Forberedelser. Nye hjelpemidler for VA i spredt bebyggelse. Etablering av gode VA-løsninger i spredt bebyggelse Nye hjelpemidler for VA i spredt bebyggelse Gjertrud Eid, Norsk Vann Etablering av gode VA-løsninger i spredt bebyggelse I: Forberedelser II: Kartlegging og tilstandsvurderinger III: Valg av løsningsmodeller

Detaljer

Nyheter fra Norsk Vann

Nyheter fra Norsk Vann 1 Nyheter fra Norsk Vann 2 bedreva 3 www.norskvann.no Verktøykassa di: Norsk Vann prosjekt 4 Full ut brukerstyrt Prosjektkontingent 2kr/innbygger for 2013-2015 Nye satsingsområder for 2013-2015 Sikkerhet

Detaljer

Erfaringer fra ROS-arbeider på Hias

Erfaringer fra ROS-arbeider på Hias Norsk Vannforening Fagtreff ROS-analyser 19.09.11 Erfaringer fra ROS-arbeider på Hias Ove Sander, Hias IKS ROS arbeidet ved Hias Integrert del av balansert målstyring Del av grunnlag for sertifisering

Detaljer

Standard abonnementsvilkår

Standard abonnementsvilkår Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Kommuneforlaget 2008 Tidligere Normalreglement for sanitæranlegg 06.04.2011 Terje Wikstrøm Driftsassistansen i Hedmark 1 Standard abonnementsvilkår for vann

Detaljer

Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006. Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR. Avløpsnett

Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006. Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR. Avløpsnett Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006 Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR Avløpsnett Av Jørund Ofte, Steinar Skoglund, Ragnar Storhaug og Terje Wikstrøm 05.04.06 1 Foredrag avløpsnett - Innhold

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8817-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kommunale eiendomsavgifter 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk

Detaljer

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843)

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843) Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843) 1. Innledning Den vedtatte Stortingsmelding nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

DIVA digitalt verktøy for VA-forvaltning

DIVA digitalt verktøy for VA-forvaltning The image part with relationship ID rid2 was not found in the file. DIVA digitalt verktøy for VA-forvaltning FoU-samarbeide for utvikling av en ny type forvaltningsstøtte for utarbeidelse av hovedplaner

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Dagens tekst. Om Norsk Vann Kurstilbud fra Norsk Vann Brannvann. Prosjekt tilbakeslagssikring norskvann.no

Dagens tekst. Om Norsk Vann Kurstilbud fra Norsk Vann Brannvann. Prosjekt tilbakeslagssikring norskvann.no Dagens tekst 1 Om Norsk Vann Kurstilbud fra Norsk Vann Brannvann Vannverket og kommunens oppgaver og ansvar VA / Miljøblad nr 82 Retningslinjer Drammensreg. Erfaringer fra Skien Prosjekt tilbakeslagssikring

Detaljer

Prosjektnotat A. VA-virksomhetene i dag Statusbeskrivelse og utfordringsområder. Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg www.kinei.no

Prosjektnotat A. VA-virksomhetene i dag Statusbeskrivelse og utfordringsområder. Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg www.kinei.no Prosjektnotat A VA-virksomhetene i dag Statusbeskrivelse og utfordringsområder VA-sektoren i regionen VA-sektoren i regionen 1. VA-sektoren vann - og avløpstjenester Forvaltningsoppgaver Drift og vedlikehold

Detaljer

Bærekraft i vannbransjen framover. Hva og hvordan? Arne Haarr 1 november 2017

Bærekraft i vannbransjen framover. Hva og hvordan? Arne Haarr 1 november 2017 Bærekraft i vannbransjen framover. Hva og hvordan? Arne Haarr 1 november 2017 Norsk Vanns vedtekter: 3 Forma l: «Selskapet skal arbeide for samarbeid og bærekraftig utvikling i norsk vannforsynings- og

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Ny mal for kommunale utslippstillatelser Hovedelementer, tilbakemeldinger, høringsresultater og implementering

Ny mal for kommunale utslippstillatelser Hovedelementer, tilbakemeldinger, høringsresultater og implementering Ny mal for kommunale utslippstillatelser Hovedelementer, tilbakemeldinger, høringsresultater og implementering Terje Farestveit, 13. desember 2012 Ny mal for utslippstillatelser - bakgrunn Vi fikk tilbakemeldinger

Detaljer

Informasjon fra Norsk Vann. Einar Melheim

Informasjon fra Norsk Vann. Einar Melheim 1 Informasjon fra Norsk Vann Einar Melheim Norsk Vann Ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vann- og avløpssektoren Eiere Norske kommuner Kommunalt eide VA-selskaper Kommunenes driftsassistanser 2

Detaljer

Norsk musikkråds handlingsplan

Norsk musikkråds handlingsplan Norsk musikkråds handlingsplan 2011-2013 Verdigrunnlag Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 for Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Verdigrunnlag... 2 3. Stolthet og lojalitet... 2 4. Ytringsfrihet... 2 5. Habilitet...

Detaljer

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR LVSH MARS 2014 MARS 2015

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR LVSH MARS 2014 MARS 2015 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR LVSH MARS 2014 MARS 2015 OPPSUMMERING : LVSH må arbeide for å få på plass en ordning som sikrer at vertskommunene blir i stand til å løse sine særskilte pensjonsforpliktelser

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

VA-sektorens forhold til resten av samfunnet - Samfunnsutviklingskomiteen i Norsk Vann

VA-sektorens forhold til resten av samfunnet - Samfunnsutviklingskomiteen i Norsk Vann VA-sektorens forhold til resten av samfunnet - Samfunnsutviklingskomiteen i Norsk Vann Live Johannessen, medlem av Samfunnsutviklingskomiteen i Norsk Vann Om samfunnsutviklingskomiteen i Norsk Vann Medlemmer:

Detaljer

Forprosjekt energinettverk i VA-sektoren

Forprosjekt energinettverk i VA-sektoren Forprosjekt energinettverk i VA-sektoren Forprosjekt fullført høsten 2007 Norsk Vann rapport B8/2007 Forfattere: Ivar Helleberg, Norsk Vann Egil Erstad, COWI 1 Prosjektets mål Dokumentere potensialene

Detaljer

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5:

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Ny medlemsstruktur Årsmøtet 2010 vedtok at det skulle legges fram forslag til nye medlemsstruktur på årsmøtet 2012. Bakgrunnen er at

Detaljer

Arild Eikum, Monika Tauteryte, Tor Gunnar Jantsch Avløpskonferansen 2012 UMB 26. april 2012

Arild Eikum, Monika Tauteryte, Tor Gunnar Jantsch Avløpskonferansen 2012 UMB 26. april 2012 Kommunalt tilsyn: Hvilke utfordringer har kommunen? Hva ønsker man å oppnå? Hvordan skal man organisere tilsynet? Erfaringer fra kontrollordning for spredt avløp Morsa Arild Eikum, Monika Tauteryte, Tor

Detaljer

Orientering Norsk Vann

Orientering Norsk Vann antall sertifikater/duplikater Orientering Norsk Vann Presentasjon av: Kurstilbud og diverse Verktøykasse: Nye og planlagte rapporter 1 Standardiseringsarbeid Trond Andersen, Norsk Vann ADK-1 kurs Forskrift

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2015/4716-1 Saksbehandler: Eivind Hølaas Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN

Detaljer

VA teknikk. Samarbeid Organisering

VA teknikk. Samarbeid Organisering VA teknikk. Samarbeid Organisering Av Samarbeid mellom HIN og VA - bransjen Årsmøte i HEVA Mo 16. april Ved Førstelektor Rune Grov Høgskolen i Narvik VA teknikk. Faginnhold Hydromekanikk Vannverkshydraulikk

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Helgeland og HEWA s årskonferanse 2011. Ledningskartverk

Helgeland og HEWA s årskonferanse 2011. Ledningskartverk Driftsassistansen i Østfold IKS Helgeland og HEWA s årskonferanse 2011 Ledningskartverk Driftsassistansen i Østfold og Gemini VA. Av Tron-Sverre Johansen DaØ 2011 1 Driftsassistansen i Østfold DaØ Driftsassistansen

Detaljer

1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter konferansen 2012.

1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter konferansen 2012. Saknr. 12/4910-2 Ark.nr. 223 K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune

Detaljer

VA-yngre Felles hygge til felles nytte

VA-yngre Felles hygge til felles nytte VA-yngre Felles hygge til felles nytte 1 VA-yngre seminar i Ålesund Quality Hotel Waterfront 20.-21. mai 2014 Christopher Gehrken Strauman Zzzzzz 2 Nei, ikke slik Bakgrunnen NORVAR-dagene Bergen 2001 Oppstart

Detaljer

Presedensarkiv Gjeldende per Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Presedensarkiv Gjeldende per Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Presedensarkiv Gjeldende per 13.1.2017 Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Innhold Innledning... 3 1. Likepersonsmidler... 3 1.1. Likepersonsaktiviteter...

Detaljer

Prøvetaking av avløpsvann

Prøvetaking av avløpsvann Prøvetaking av avløpsvann Akkreditert prøvetaking av avløpsvann og erfaringer knyttet til dette Vannringen 2.november 2009 Ragnar Storhaug, Aquateam AS www.aquateam.no Agenda Hva er typisk for tilrenningen

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV. Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013

STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV. Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013 2013 STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013 STRATEGI INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning 2. Situasjonsbeskrivelse Sterke sider Svake sider Muligheter Trusler 3. Formål 4. Visjon

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2013

OVERORDNET STYRINGSKORT 2013 OVERORDNET STYRINGSKORT 2013 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2013 Samfunn: 1. 1950 innbyggere innen 2018 (oppnådd pr. 1.7.12, ytterligere vekst er imidlertid fortsatt et mål) 2. Sikre

Detaljer

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.03.2017 Referanse: 11004/2017 Arkiv: M30 Vår saksbehandler: Kinga Adam Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak Saksnr Utvalg Møtedato 17/20

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. juni 1 Sammendrag 19 9 ungdommer er i oppfølgingstjenestens målgruppe 1/1 19 9 1 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret 1/1

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS.

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS. Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad Kort tilbakeblikk og veien videre Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS Del II 1 1 12.03.2009 Historikk Hoved- og saneringsplaner for avløp

Detaljer