Strategiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan 2012-15"

Transkript

1 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011

2 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter 4 Database for driftsdata og årsrapport avløpsrenseanlegg 4 Arrangering av kurs og fagtreff 5 Faglig ajourhold og seminar 5 Administrasjon, planlegging 5 Utvikling av nye tjenester 5 Diverse 6 4. Mål og strategier for DiH 7 MÅL: DiH skal være kompetansestøtte for alle medlemmer innen forvaltning og teknisk drift i VA-sektoren. 7 MÅL: DiH skal ha en rolle som kompetanseorgan innen miljøspørsmål knyttet til vann og avløpssektoren, og i kraft av dette være miljøpådriver. 7 MÅL: DiH skal bidra til faglig utvikling og økt motivasjon hos medlemmene. 7 MÅL: DiH skal bidra til at VA-sektoren har høy status og at det er god VA-kompetanse i Hedmark 8 4. Organisering og styring av DiH. 8 Styringsstruktur 8 Utøvelse av virksomheten 8 5. Finansiering medlemsavgifter 9 Nåværende situasjon 9 Aktuelle problemstillinger 9 Strategi for medlemskontingenter og egenkapital 10 1

3 1. Innledning Forrige strategiplan gikk for perioden I hht. handlingsplan 2011 skal det utarbeides en ny strategiplan for perioden Det er valgt å øke strategiplanperioden opp til 4 år for å gi en mer langsiktig og forutsigbar strategi. I tillegg kan en strategiplan periode på 4 år passe godt i forhold til kontraktsperiode ved evt. fremtidig konkurranseutsetting av DiH. 2. DiH s vedtekter DiH sine vedtekter er sist revidert og er oppdaterte og solide, og bør være dekkende for DiH sin virksomhet slik den er i dag. 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. Generelt DiH s virksomhet består både av veiledende og utførende bistand til hvert enkelt medlem og virksomhet av generell art til felles nytte for medlemmene. Gjennomsnittlig fordeling av tidsforbruket i perioden var følgende: Timer * % for perioden % for perioden Direkte assistanse medlemmene % 45 % Fellesprosjekter % 9 % Database avløpsrenseanlegg % 10 % Forberede og arrangere fagtreff % 5 % Faglig ajourhold, kurs, seminarer, % 9 % Administrasjon, planlegging og drift % 16 % Diverse % 6 % *Timeforbruket for perioden er gjennomsnittlig timer for de 3 årene % 100 % Ett årsverk i DiH sammenheng utgjør timer. For tre år blir dette timer. Differansen fra timer til gjennomsnittet på timer for perioden skyldes at DiH ikke har klart å gjennomføre de tre avtalte årsverkene. Det er innarbeidet i planene for 2011 å ta igjen det resterende av overhenget. Under følger en oppsummering av de ulike områdene DiH jobber med, inkludert en vurdering av utviklingstendenser. Som grunnlag for det som er skrevet under utviklingstendenser er kunnskapen DiH har opparbeidet seg gjennom de siste årene i forhold til kommunenes behov, trender i VA-sektoren og ikke minst gjennomført spørreundersøkelse blant medlemmene om deres ønsker om tjenester fra DiH i fremtiden. 2

4 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer Rådgivningstjenester og annen bistand direkte til hvert enkelt medlem utgjør i dag noe under halvparten av tidsforbruket, nærmere bestemt ca. 46 %. En viktig del av denne virksomheten er å dekke behovet hos medlemmene for et kompetanseorgan innen den mer praktiske delen av den tekniske driften, som for eksempel å være en støtte for driftspersonell ved vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg. Det er fortsatt et sterkt behov for slik bistand. Trender har vært noe nedgående for denne type bistand de siste årene, men henvendelser på områdete fra de to siste årene viser at dette er på veg til å snu igjen. Typiske tjenester av denne typen er: - Driftsoptimalisering av vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg og vann- og avløpsnettet. - Bistand i forbindelse med påslipp av prosessavløp fra industri. - Kontroll og kvalitetssikring av VA-mengdemålere. - Forbereding til akkreditert prøvetaking på avløpsanleggene som er med i ordningen. - Lekkasjelytting på vannledninger. DiH s virksomhet har de senere årene dreiet seg mer fra praktisk bistand til å omfatte bistand til medlemmene innenfor de mer forvaltningsmessige områder innen vann og avløp. Typiske tjenester til medlemmene innenfor dette området er: - Veiledning i forbindelse med innkjøp av prosessutstyr. - Tilbudsforespørsler og kontrahering av rådgivningstjenester til prosjektering i større utbyggingsprosjekter, samt faglig støtte for kommunen ved oppfølging av prosjekteringsarbeidene. - Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag ved mindre totalentrepriser. - Gjennomføring av prosessen med tilbudsinnhenting og vurdering av tilbud ved utbyggingsprosjekter og rehabiliteringstiltak, samt faglig støtte for kommunen ved oppfølging av bygge- og monteringsarbeidene. - Utarbeide forprosjekter og faglige utredninger. - Bistand ved utarbeidelse av ledningskart og opplæring på området. - Utarbeidelse og revidering av internkontrollsystemer og beredskapsplaner. - Beregning av gebyrgrunnlag, kapitalkostnader og dekningsgrader for VA-gebyrer. - Utarbeide forslag til kommunale forskrifter og retningslinjer innen vann og avløp. - Informasjon og erfaringsformidling via telefon. - Faglig støtte til Hedmark fylkeskommune ved fordeling av tilskudd til vannforsyning. - Bistand i forbindelse med utarbeidelse av sanerings- og hovedplaner VA. - Bistand i forbindelse med utarbeidelse av påslippsavtaler. DiH har merket en økt etterspørsel fra medlemmene etter bistand de siste årene. Etterspørselen innen teknisk drift er nokså stabil. Det økende behovet for bistand er spesielt innenfor forvalterrollen og i forbindelse med utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter. Oppgavene oppstår i hovedsak som et behov hos medlemmene. I noen tilfeller er DiH i forkant og utvikler tjenester som er tilpasset fremtidige behov i kommunene grunnet nye myndighetskrav og lignende. Hovedårsaken til den økte etterspørselen om tjenster er at antall 3

5 tilgjengelige personer med VA-kompetanse er synkende på grunn av lite rekruttering til bransjen. Dette forventes å bli et økende problem i årene framover. Samtidig overføres stadig mer ansvar til kommunene fra sentrale myndigheter, og kravet til dokumentasjon av virksomheten øker. Innenfor dette området har spesielt kravet om akkreditert personell påvirket aktiviteten i DiH. En vesentlig del av DiH sin tid har de to siste årene gått med i denne prosessen, noe som går utover tiden til annen direkte bistand til medlemmene. Dette er en ugunstig utvikling. Flere medlemmer ønsker å kjøpe tilleggstjenester utenom rammen for driftsassistansebistand. Omfanget av slike tilleggstjenester begrenses i dag av bemanningskapasiteten hos DiH s utøvende organ Hias. DiH konkurrerer i liten grad med de konsulentfirmaer som driver innen vann- og avløpssektoren. Grovt sett driver DiH faglig og forvaltningsmessig byggherrestøtte i prosjekter, mens utførende detalj planlegging og prosjektering gjøres av konsulentene. Den generelle mangel på personell innen bransjen rammer imidlertid også konsulentbransjen. DiH har på grunn av dette også utført en del oppgaver innenfor planlegging og prosjektering. Dette gjelder imidlertid i hovedsak mindre prosjekter. Fellesprosjekter Dette er prosjekter der flere medlemmer går sammen om å gjennomføre prosjekter alle vil ha nytte av. DiH s rolle er å være prosjektleder og sekretær. Eksempler på slike prosjekter de siste år er: - Akkreditering for prøvetaking ved avløpsrenseanlegg - Felles informasjonsopplegg til abonnenter, for eksempel brosjyrer. - Felles normer og kvalitetskrav, for eksempel VA-Norm. - Felles lokale forskrifter og regelverk (gebyrforskrifter, abonnementsbetingelser, utslipp fra mindre avløpsanlegg, mm.) I perioden utgjorde fellesprosjekter ca. 10 % av tidsforbruket i DiH. Både små og store anleggseiere ser nytten av å samarbeide med andre og utvikle felles løsninger. Samtidig er slike prosjekter utviklende og inspirerende å delta i for kommunes personell, samt en viktig del i nettverksbygging. DiH ser store fordeler ved å kjøre fellesprosjekter og ønsker å prioritere dette fremover. Etterspørselen hos medlemmene for denne type prosjekter er også økende. Kommunene og øvrige anleggseiere har behov for noen til å dra slike prosjekter, og DiH er, med sitt nettverk, ofte godt skikket til å lede fellesprosjekter. Database for driftsdata og årsrapport avløpsrenseanlegg Dette omfatter ajourhold av database for anleggs- og driftsdata for avløpsrenseanlegg i Hedmark, inklusive årsrapporter til medlemmene og rapportering til Kostra. I tillegg legges det ut løpende data fra prøvetaking på slik at kommunene kan gå inn å se på renseresultatene. I tidsforbruk utgjør dette ca. 11 % virksomheten. Kravet til rapportering og dokumentasjon er økende. Anleggseierne har også krav om tilsvarende rapportering for vannforsyningsvirksomheten som for avløp, med innmelding av 4

6 data til MATS og Kostra. Behovet for bistand fra DiH vil derfor ikke bli mindre i årene framover. Arrangering av kurs og fagtreff DiH arrangerer som regel ett 2-dagers fagtreff pr. år. Noen ganger arrangeres en fagtur i stedet for fagtreff. I tillegg er DiH medarrangør for VA-dagene for Innlandet, som er et 2- dagers seminar som arrangeres hver høst. Øvrige medarrangører er Driftsassistansen i Oppland og Tekna. Det har også av og til vært arrangert dagseminarer med særskilte temaer i regi av DiH, enten for hele fylket eller i regioner. Forberedelse og gjennomføring av kurs/seminarer utgjør ca. 7 % av tidsforbruket i DiH. Behovet for oppdatering av fagkompetanse gjennom fagtreff og seminarer vil fortsatt være til stede innen den kommunale VA-virksomheten. DiH vil derfor fortsatt ha en viktig rolle som kunnskapsformidler og ikke minst nettverksskaper, som blir bare viktigere og viktigere. Samtidig øker stadig også tilbudene på kurs og seminarer, noe som tilsier at DiH ikke bør øke aktiviteten vesentlig på dette området. Dette er i tråd med hva medlemmene ønsker. Faglig ajourhold og seminar Dette omfatter deltakelse på kurs, seminarer og fagtreff for personell fra utøvende organ, som er relevant for virksomheten i DiH. Det kan også omfatte faglig oppdatering i egen regi. Faglige ajourhold, kurs og seminar utgjør ca. 9 % av tidsforbruket i DiH Behovet for opplæring og faglig ajourhold av utøvende prsonell i DiH må forventes å øke noe. Mangel på personell med kompetanse i VA-bransjen medfører større behov for opplæring av nyansatte. Administrasjon, planlegging Dette omfatter interne aktiviteter i DiH, som interne koordineringsmøter, foreberedelse og deltakelse på styremøter og årsmøter, utarbeidelse og oppfølging av budsjetter, handlingsplaner, strategiplaner, generell planlegging o.l., og diverse andre interne aktiviteter. Administrasjon og planlegging utgjør ca. 10 % av tidsforbruket i DiH. Tidsforbruket til administrasjon og planlegging forventes å ligge ca. på samme nivå de neste årene, tatt i forbehold at DiH vil organiseres på tilsvarende måte også i fremtiden. Utvikling av nye tjenester På bakgrunn av behov meldt inn fra medlemmene har DiH de siste årene utviklet tjenester bl.a. innen ledningskart (Gemini VA), lekkasjesøking på vannledninger basert på vannmengdemålinger, korrelator og lytting, samt at vi er på vei til å få på plass nettmodellering på vannledningsnett. Akkreditert prøvetaking er også en svært viktig ny tjeneste fra DiH. 5

7 Utviklingstendenser Tjeneste innen ledningskart vil det fortsatt bli behov for, og denne bør utvikles videre. På lekkasjesøking er behovet ikke så stor som forventet, men DiH bør de nærmeste årene opprettholde tjenesten for å se an utviklingen. Erfaringen med utvikling av lekkasjesøkingsdelen av DiH har vist at interessen i forkant var stor og at etterspørselen ikke har stått i stil med dette. Dette må vi lære av før vi i setter i gang nye tilbud. Nettmodeller brukes i planlegging, samt til simulering av ulike driftssituasjoner. Her ser DiH for seg et økende behov for støtte etter hvert som Mattilsynet setter strengere krav til oversikt og kvalitet på spesielt vannledningsnettet. På akkreditert prøvetaking vil DiH også i årene fremover ha en svært viktig rolle. I tillegg ser DiH for seg utvikling av energioptimaliseringsprogrammer som kan være nyttige for kommunene. Alle nevnte tjenester er i tråd med ønske fra medlemmene om økt fokus på området. Utover over nevnte tjenester ser DiH for seg et økende behov for bistand knyttet til implementeringen av Vanndirektivet /Vannforskriften. Diverse Inn under posten diverse har vi plassert bl.a. alt som har med informasjon, gi innspill og påvirke myndigheter og Norsk Vann, samt utvikling av nye tjenester i DiH. Diverse utgjør ca. 7 % av tidsforbruket i DiH DiH utgir et nyhetsblad Nytt fra DiH 3-4 ganger pr. år. Dette inneholder VA-faglig stoff og nyheter fra driftsassistansen. Det er også etablert en hjemmeside på internett for DiH, De fleste kommuner i Hedmark er tilknyttet Norsk Vann gjennom DiH s medlemskap. Kun noen av de større kommunene, Hias og GIVAS er selv medlem av Norsk Vann. DiH har derfor en viktig rolle som bindeledd mellom Norsk Vann og de kommuner som ikke selv er medlemmer i Norsk Vann. Denne oppgaven utføres gjennom direkte kontakt med Norsk Vann, deltakelse i Norsk Vanns faggrupper, fagtreff og seminarer og ved formidling av informasjon fra Norsk Vann til medlemmene på ulike måter. Også gjennom kontakten med driftsassistanser i andre fylker innhenter DiH kunnskap og formidler denne til medlemmene. Informasjonsmengden øker generelt, også innenfor vår sektor. Behovet for å skille ut informasjon som er relevant, og formidle denne videre til de rette mottakere vil øke. Her vil DiH fortsatt ha en viktig rolle som informasjonsformidler. VA-sektoren sliter for tiden med rekruttering og liten tilførsel av ny kompetanse. Et tiltak mot dette er å gjøre VA-sektoren og dens betydning bedre kjent i samfunnet. DiH bør ha en viktig rolle i arbeidet med markedsføring av VA-sektoren i media og i samfunnet for øvrig. I tillegg er det et sterkt behov for kompetanse overføring fra eldre til nyansatt, beholde folk i VAbransjen, rekruttere nye og ikke minst få til opplæring og lærlingplasser innen VA-området. Her bør også DiH ta på seg en viktig rolle fremover. Medlemmene ønsker også at DiH skal ha en mer aktiv rolle i forbindelse med påvirkning av Norsk Vann og myndighetene for å tilrettelegge bedre og mer effektive rammevilkår for VAområdet. 6

8 4. Mål og strategier for DiH MÅL: DiH skal være kompetansestøtte for alle medlemmer innen forvaltning og teknisk drift i VA-sektoren. STRATEGI: Videreutvikle og optimalisere DiH med bakgrunn i dagens ordning. Videreutvikle tilbudene om kompetansestøtte inne følgende områder: - Ledningskart i Gemini VA og GIS/Line VA. - Lekkasjesøking. - Utarbeide konkurransegrunnlag, prosjektledelse og annen byggherrestøtte i utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter. Detaljprosjektering anses imidlertid ikke som virksomhetsområde for DiH. - Kontinuerlig oppfølging av drift og driftsresultater ved renseanleggene. - Organisasjonen skal bli akkreditert for prøvetaking i løpet av Alle anlegg skal være akkreditert i løpet av Nettmodeller for vann. Utvikle nye tilbud om tjenester innenfor følgende områder: - Helhetlig støtte innen basisfunksjonene i perioder med sykdom, skifte av personell og annen bemanningsmangel. - Energioptimalisering på VA-området. MÅL: DiH skal ha en rolle som kompetanseorgan innen miljøspørsmål knyttet til vann og avløpssektoren, og i kraft av dette være miljøpådriver. STRATEGI: Ha oversikt over miljømessige myndighetskrav og hjelpe medlemmene med å oppfylle disse. Ivareta det miljømessige aspekt på linje med det økonomiske og tekniske i synspunkter og vurderinger i forbindelse med bistanden til medlemmene. Ha med temaer innen miljø på seminarer og fagtreff. MÅL: DiH skal bidra til faglig utvikling og økt motivasjon hos medlemmene. STRATEGI: Legge vekt på den direkte kontakten med medlemmene gjennom besøk i forbindelse med utøvelse driftsassistansevirksomheten. Bygge nettverk og legge til rette for faglig utvikling av medlemmene gjennom fagtreff, samlinger og fellesprosjekter. Gjennomføre minst 1 fellesprosjekt hvert år i alle regioner. 7

9 MÅL: DiH skal bidra til at VA-sektoren har høy status og at det er god VA-kompetanse i Hedmark STRATEGI: Markedsføre VA-sektorens Jobbe for å påvirke rammevilkårene for forvaltning og drift av VA-anlegg, som abonnentene har nytte av. Økt kompetanse for å anvende ny teknologi 4. Organisering og styring av DiH. Styringsstruktur DiH er registrert som en forening med ikke-økonomisk formål. Medlemmenes formelle styringsmulighet av DiH går via årsmøtet. DiH s nye styringsstruktur ble etablert fra etter en grundig prosess der styret og medlemmene ble involvert. Nåværende styringsstruktur gir medlemmene vesentlig større innflytelse på virksomheten. Medlemmenes følelse av eierskap til DiH er dermed også blitt styrket. Utøvelse av virksomheten Hias har vært utøvende organ for driftsassistansevirksomheten i Hedmark siden Før dette hadde DiH egne ansatte, men arbeidsgiveransvaret var tillagt Hias. Det er avklart at styret i DiH ikke kan opprette en avtale med Hias IKS om utøvelse av tjenestene gjennom DiH uten at det har vært på konkurranse. Tjenesten for å drive DiH må derfor ut på konkurranse i hht. regelverk om offentlig anskaffelser. 8

10 5. Finansiering medlemsavgifter Nåværende situasjon Medlemmene i DiH betaler et medlemstilskudd basert på folketall og antall VA-anlegg. For vannforsyning fastsettes det en minimumsavgift. 15 av de 21 medlemmene betaler denne minimumsavgiften. En av årsakene til dette er at dette for de fleste kommuner gir mulighet for en nødvendig minimumsramme for bistand. Der både et interkommunalt selskap og dets eierkommuner er medlemmer i DiH, fordeles andelen medlemstilskudd som er basert på tilknyttet folketall mellom kommunene og selskapet. Hedmark Fylkeskommune har vedtak i fylkesrådet om å betale et fast beløp hvert år. Direkte driftsassistansebistand til medlemmene gis i forhold til størrelsen på medlemstilskuddet. Medlemmer som har behov for bistand som går vesentlig utover den veiledende ramme, har hatt tilbud om å kjøpe tilleggstjenester direkte av Hias til markedspris. Tilleggstjenester har ikke inngått i de 3 faste årsverk avtalen mellom DiH og Hias omfatter. DiH har ingen andre finansieringskilder DiH hadde pr en egenkapital på kr. Aktuelle problemstillinger Er det aktuelt å se på bergningsnøkkelen for medlemskontingenten i DiH fremover Grunnet at DiH sannsynligvis skal konkurranseutsettes fra 2013 er det ikke vurdert som hensiktsmessig å gjøre noen vesentlige endringer for beregningsnøkkelen knyttet til medlemskontingenten i DiH for Akkreditert prøvetaking Akkrediteringen krever mye ressurser og går utover direkte bistanden til de kommunene som er med i ordningen. Akkreditert prøvetaking skal være en del av medlemstilbudet i DiH og kontingent knyttet til dette belastes de anleggseiere som må ha akkreditert prøvetaking. Akkreditert prøvetaking vil kreve økte ressurser gjennom DiH. DiH s egenkapital. Egenkapital pr er på ,- og anses å være høy i forhold til behovet for å ha en viss handlefrihet og å kunne møte eventuelle uforutsette hendelser og behov for omstillinger ,- av de ,- er etterslep fra tidligere år, og kan ikke sees på som direkte egenkapital, men er midler som skal gå til assistansen i Egenkapital på ca kr. anses som et aktuelt nivå i denne forbindelse. Dette betyr at det er rom for å redusere egenkapitalen med ca ,-, noe som kan gjøres etter 2 ulike strategier, eller en kombinasjon av disse: 1. Holde økningen i medlemsavgiften lavere enn kostnadsøkningen i de nærmeste årene. Når denne bufferen er brukt opp, vil imidlertid økningen i medlemstilskudd blir forholdsvis stor. 2. Bruke beløpet til utvikling av nye tjenester. Eksempel på det kan være EDB-programmer og kurs innenfor nettberegning for VA-ledninger, mm. 9

11 Strategi for medlemskontingenter og egenkapital DiH s egenkapital bør være omtrent kr. Styret kommer med forslag til årsmøtet gjennom de årlige budsjetter og handlingsplaner når det gjelder reduksjon av egenkapitalen. Strategien for medlemskontingenten for 2012 blir uforandret, men det kreves en gjennomgang av fremtidig beregningsnøkkel for beregning av medlemskontingent i forhold til utsettelse av DiH på konkurranse. Akkreditert prøvetaking implementeres som en del av DiH sine tjenester. Kostnadene reflekteres i medlemskontingentene til de kommunene dette gjelder. 10

ÅRSMELDING 2014. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264

ÅRSMELDING 2014. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264 ÅRSMELDING 204 Driftsassistansen i Hedmark Sandvikavegen 36, 232 Ottestad Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 822.36.897 995 70 264 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side. INNLEDNING 5

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264

ÅRSMELDING 2014. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264 ÅRSMELDING 204 Driftsassistansen i Hedmark Sandvikavegen 36, 232 Ottestad Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 822.36.897 995 70 264 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side. INNLEDNING 5

Detaljer

DiH - Styremøte

DiH - Styremøte REFERAT FRA STYREMØTE I DRIFTSASSISTANSEN HEDMARK. Møtedato: 2.10.15 Sted: Hias, Sandvikavegen 136, Ottestad Til stede på møtet: Styremedlemmer: Hanne Rolsdorph Inge Ryen Hanne Thingstadberget John Kvernbekkeng

Detaljer

DRIFTSASSISTANSEN - SAKER TIL STYREMØTE. Onsdag 24.6.15 kl. 10.00 - ca. 15.00 Sted: Hias, Sandvikavegen 136, Ottestad (Møterom Utsikten)

DRIFTSASSISTANSEN - SAKER TIL STYREMØTE. Onsdag 24.6.15 kl. 10.00 - ca. 15.00 Sted: Hias, Sandvikavegen 136, Ottestad (Møterom Utsikten) DRIFTSASSISTANSEN - SAKER TIL STYREMØTE Onsdag 24.6.15 kl. 10.00 - ca. 15.00 Sted: Hias, Sandvikavegen 136, Ottestad (Møterom Utsikten) Saksliste: 1/15 Årsmelding for DiH 2014. 2/15 Regnskap for DiH 2014.

Detaljer

Program for bedre vann. Trude Haug

Program for bedre vann. Trude Haug Program for bedre vann Trude Haug 1 Program for bedre vann Utarbeide et «program for bedre vannkvalitet», som skal vedtas av fylkestinget. Begge Driftsassistansene vil tilhøre programmet Målforslag: Sikre

Detaljer

DiH - Styremøte

DiH - Styremøte REFERAT FRA STYREMØTE I DRIFTSASSISTANSEN I HEDMARK. Møtedato: 26.5.16 Sted: Hias, Sandvikavegen 136, Ottestad Til stede på møtet: Styremedlemmer: Hanne Rolsdorph Inge Ryen Hanne Thingstadberget Ingeborg

Detaljer

DRIFTSASSISTANSEN I AUST-AGDER

DRIFTSASSISTANSEN I AUST-AGDER AUST-AGDER DRIFTSASSISTANSEN I TELEMARK Sweco Norge AS avd. Seljord 1 AUST-AGDER 15 kommunar 38 renseanlegg Samla kapasitet på 120 000 pe og det er tilknytt om lag 97 000 pe. 8 anlegg under kapittel 14

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264

ÅRSMELDING 2015. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264 ÅRSMELDING 205 Driftsassistansen i Hedmark Sandvikavegen 36, 232 Ottestad Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 822.36.897 995 70 264 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side. INNLEDNING 5

Detaljer

Rekruttering til VA-sektoren

Rekruttering til VA-sektoren HEVA VA-konferanse Mo i Rana 17.04.2008 Rekruttering til VA-sektoren Einar Melheim, Norsk Vann BA 1 Innhold 2 Status VA-kompetanse Utviklingstrender Hva gjør Norsk Vann for å øke rekrutteringen til sektoren?

Detaljer

Forslag til budsjett 2016. Driftsinntekter: Kontonr. Kontotekst Budsjett Revidert budsjett Regnskap Regnskap 2016 02.10.

Forslag til budsjett 2016. Driftsinntekter: Kontonr. Kontotekst Budsjett Revidert budsjett Regnskap Regnskap 2016 02.10. DiH DETALJBUDSJETT FOR 2016 Forslag til budsjett 2016 Vannforsyning 3020 Medlemstilskudd vannforsyning 1 015 749 971 405 892 200 1 186 700 3014 Andel medlemstilskudd Norsk Vann 81 652 70 000 64 900 88

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann 1 Rekrutteringsutfordringen Bransjens opplæringssystem Norsk Vanns 3-ukerskurs (inkl.

Detaljer

Driftsassistansen I Hordaland- vann og Avløp IKS(DIHVA) er eit interkommunalt selskap der medlemskommunane/va-foretakene er Austevoll, Askøy, Bergen,

Driftsassistansen I Hordaland- vann og Avløp IKS(DIHVA) er eit interkommunalt selskap der medlemskommunane/va-foretakene er Austevoll, Askøy, Bergen, Driftsassistansen I Hordaland- vann og Avløp IKS(DIHVA) er eit interkommunalt selskap der medlemskommunane/va-foretakene er Austevoll, Askøy, Bergen, Eidfjord, Fjell, Fusa, Gulen, Haugesund, Jondal, Kvam,

Detaljer

Nytt fra Norsk Vann. (dvs. hvilken nytte har dere av medlemskapet ) Av Toril Hofshagen, Norsk Vann

Nytt fra Norsk Vann. (dvs. hvilken nytte har dere av medlemskapet ) Av Toril Hofshagen, Norsk Vann Nytt fra Norsk Vann (dvs. hvilken nytte har dere av medlemskapet ) Av Toril Hofshagen, Norsk Vann 1 Norsk Vann er en medlemsstyrt interesse- og kompetanseorganisasjon Vi hjelper medlemmene å ivareta sine

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2007

HANDLINGSPROGRAM 2007 HANDLINGSPROGRAM 2007 Rapport 2/2007 FORORD Handlingsprogrammet gir en samlet oversikt over planlagte aktiviteter i Driftsassistansen i 2007. I tillegg inneholder rapporten budsjett og medlemsavgifter

Detaljer

PROGRAM BEDRE VANN

PROGRAM BEDRE VANN PROGRAM BEDRE VANN 2017 2020 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Organisering... 2 Målgrupper... 2 Rammebetingelser... 3 Felles utfordringer... 4 Finansiering... 5 Overordnet mål for Program Bedre Vann...

Detaljer

Hvilke utfordringer står VAsektoren. Av Toril Hofshagen, Norsk Vann

Hvilke utfordringer står VAsektoren. Av Toril Hofshagen, Norsk Vann Hvilke utfordringer står VAsektoren overfor? Av Toril Hofshagen, Norsk Vann 1 Karakterboka 2010 Vannforsyningsanlegg: karakter 3 Ledningsnettet: 2,5 Lekkasjer: 2 Bruksmessig vannkvalitet: 4 Forsyningsstabilitet:

Detaljer

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Tema ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Økonomiske premisser innen VA-sektoren 1 Formål Levere tjenester Medfører kostnader Krever inntekter Ikke noe krav til inntjening overskudd Tillat med overskudd

Detaljer

Vann og avløpssektoren på den kommunale dagsorden. Adm direktør Olav Ulleren, KS

Vann og avløpssektoren på den kommunale dagsorden. Adm direktør Olav Ulleren, KS Vann og avløpssektoren på den kommunale dagsorden Adm direktør Olav Ulleren, KS Kommunenes roller i VAvirksomheten Myndighetsutøver/forvaltning Drift/vedlikehold Tilsyn Ikke lovpålagte oppgaver (- avløp

Detaljer

VA-dagene for Innlandet 2008

VA-dagene for Innlandet 2008 VA-dagene for Innlandet 2008 Rekruttering innen VA-bransjen Norsk Vanns aktuelle rekrutteringstiltak - status og planer 1 ved Hilde Merete Støen Prosjektleder Norsk Vann Norsk Vanns aktuelle rekrutteringstiltak

Detaljer

Norges eneste VA interkommunalt selskap med totalansvar

Norges eneste VA interkommunalt selskap med totalansvar Norges eneste VA interkommunalt selskap med totalansvar www.givas.no Siv.ing ing Adel Al-Jumaily Prosjektleder for utredning av GIVAS Vann- og avløpssjef i GIVAS ett års perm 10% i GIVAS ca 2 dager i mnd.

Detaljer

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp Av Einar Melheim, Norsk Vann 1 Hva er konsekvensene av klimaendringene for VA-sektoren? Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Distribusjon av vann Høydebassenger/

Detaljer

Velkommen til innføringskurs i rollen som kontrahert personell. Svartediket vannbehandlingsanlegg Torsdag 2. februar 2012 Klokken 9 til 15

Velkommen til innføringskurs i rollen som kontrahert personell. Svartediket vannbehandlingsanlegg Torsdag 2. februar 2012 Klokken 9 til 15 Velkommen til innføringskurs i rollen som kontrahert personell Svartediket vannbehandlingsanlegg Torsdag 2. februar 2012 Klokken 9 til 15 Et par stikkord for dagen Levende system Bidra til utvikling og

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

Nye organisasjonsformer i VAsektoren. Kan en løse utfordringene bransjen står overfor gjennom utvidet kommunalt samarbeid?

Nye organisasjonsformer i VAsektoren. Kan en løse utfordringene bransjen står overfor gjennom utvidet kommunalt samarbeid? Nye organisasjonsformer i VAsektoren. Kan en løse utfordringene bransjen står overfor gjennom utvidet kommunalt samarbeid? Seminar i Molde 6. april 2005 Side 1 Utfordringer for VA-verkene. Mulige modeller

Detaljer

Norges eneste VA interkommunalt selskap med totalansvar Ola Haukerud

Norges eneste VA interkommunalt selskap med totalansvar Ola Haukerud Norges eneste VA interkommunalt selskap med totalansvar Ola Haukerud Tidligere daglig leder Nåværende fagansvarlig VA September/2010 pensjonist Hva er GIVAS? Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap

Detaljer

3.8 Veiledning for planlegging og dimensjonering av vannbehandlingsanlegg

3.8 Veiledning for planlegging og dimensjonering av vannbehandlingsanlegg 3.8 Veiledning for planlegging og dimensjonering av vannbehandlingsanlegg Forslagsstiller: Fagutvalg vannforsyning Denne veiledningen er todelt, hvor del en tar for seg planlegging og valg av renseprosess,

Detaljer

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor VELKOMMEN Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor Alle kurs er gratis «FØR KONKURRANSE» Dato: 22.09.15, kl. 08:30-11:30 Hvordan forberede

Detaljer

Velger vi ut de riktige prosjektene for ledningsfornyelse? v/ Dag Lauvås, VA-virksomheten, Drammen kommune

Velger vi ut de riktige prosjektene for ledningsfornyelse? v/ Dag Lauvås, VA-virksomheten, Drammen kommune Moderne innkjøp av ledningsfornyelse Har vi nok fagfolk med kompetanse? Kan vi gjøre innkjøpene smartere? Velger vi ut de riktige prosjektene for ledningsfornyelse? Hallingtreff 13. 15. januar 2016 v/

Detaljer

Ny mal for kommunale utslippstillatelser Hovedelementer, tilbakemeldinger, høringsresultater og implementering

Ny mal for kommunale utslippstillatelser Hovedelementer, tilbakemeldinger, høringsresultater og implementering Ny mal for kommunale utslippstillatelser Hovedelementer, tilbakemeldinger, høringsresultater og implementering Terje Farestveit, 13. desember 2012 Ny mal for utslippstillatelser - bakgrunn Vi fikk tilbakemeldinger

Detaljer

Kommunalteknikk. Rammeavtale - Prosjektering og rådgivningstjenester VA BILAG B - YTELSER

Kommunalteknikk. Rammeavtale - Prosjektering og rådgivningstjenester VA BILAG B - YTELSER Kommunalteknikk BILAG B - YTELSER Trondheim kommune Kommunalteknikk Side 2 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.1 ORGANISASJON... 3 1.2 RAMMEAVTALENS OMFANG... 3 2 OVERORDNET OM RAMMEAVTALENS...

Detaljer

Kommunal myndighet og tilsyn

Kommunal myndighet og tilsyn Kommunal myndighet og tilsyn Ny veileder og kurs fra Norsk Vann Terje Farestveit Innhold i veilederen 1.Innledning. (Behov Formål Motivasjon - Organisering) 2.Grunnlag (Lovverk Grunnlagsmateriale Definisjoner)

Detaljer

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843)

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843) Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843) 1. Innledning Den vedtatte Stortingsmelding nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og

Detaljer

Del I: Forberedelser. Nye hjelpemidler for VA i spredt bebyggelse. Etablering av gode VA-løsninger i spredt bebyggelse

Del I: Forberedelser. Nye hjelpemidler for VA i spredt bebyggelse. Etablering av gode VA-løsninger i spredt bebyggelse Nye hjelpemidler for VA i spredt bebyggelse Gjertrud Eid, Norsk Vann Etablering av gode VA-løsninger i spredt bebyggelse I: Forberedelser II: Kartlegging og tilstandsvurderinger III: Valg av løsningsmodeller

Detaljer

Utfordringer for VAsektoren

Utfordringer for VAsektoren VA-dagene Innlandet 2013 Utfordringer for VAsektoren i Norge -investeringsbehov, klimatilpasning, ledningsfornyelse mv. -verktøy og hjelpemidler 1 v/toril Hofshagen, Norsk Vann 2 Hvordan står det egentlig

Detaljer

Påslippsavtaler hva bør vektlegges?

Påslippsavtaler hva bør vektlegges? Påslippsavtaler hva bør vektlegges? Påslipp til offentlig avløpsnett i Gjøvik kommune Marit Skjel Avdelingsleder Forvaltning og miljø, VAR-seksjonen VA-dagene for Innlandet 09.11.11 Agenda Historikk Regelverk

Detaljer

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag?

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Fagseminar myndighetsutøvelse GVD 9. okt 2014 DEL 1 REGELVERK HVA GJELDER? Plan- og bygningsloven Forurensningsforskriften Avtalevilkårene Selvkostregelverket

Detaljer

Hvilke organisasjonsformer er aktuelle? Nico Biørn-Lian rådgiver KS Bedrift

Hvilke organisasjonsformer er aktuelle? Nico Biørn-Lian rådgiver KS Bedrift Hvilke organisasjonsformer er aktuelle? Nico Biørn-Lian rådgiver KS Bedrift Tilnærming Samarbeids-/organisasjonsformers fordeler og ulemper Knytte disse opp mot VA-bransjens utfordringer Men: Andre faktorer

Detaljer

Norsk Vann Satsingsområde rekruttering

Norsk Vann Satsingsområde rekruttering Norsk Vann Satsingsområde rekruttering innen VA-sektoren 1 ved Hilde Merete Støen Prosjektleder rekruttering innen VA-sektoren Presentasjon av prosjektleder Rekruttering en stor utfordring for VA-bransjen

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

Medlemsskap i Norsk Vann

Medlemsskap i Norsk Vann 1 Medlemsskap i Norsk Vann Hva er Norsk Vann?? Våre medlemmer dekker ca. 95% av Norges innbyggere Kommuner, IKS, AS, KF, andelslag /SF, driftsassistanser Tilknyttede medlemmer Vi hjelper medlemmene å ivareta

Detaljer

Fra plan til handling

Fra plan til handling Fra plan til handling Nasjonal vannmiljøkonferanse-10-11.mars 2010 VA-en hovedutfordring for norsk vannmiljø-v/ Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus. GOD ØKOLOGISK TILSTAND OG BRUK Hva betyr

Detaljer

DIVA digitalt verktøy for VA-forvaltning

DIVA digitalt verktøy for VA-forvaltning The image part with relationship ID rid2 was not found in the file. DIVA digitalt verktøy for VA-forvaltning FoU-samarbeide for utvikling av en ny type forvaltningsstøtte for utarbeidelse av hovedplaner

Detaljer

Erfaringer fra ROS-arbeider på Hias

Erfaringer fra ROS-arbeider på Hias Norsk Vannforening Fagtreff ROS-analyser 19.09.11 Erfaringer fra ROS-arbeider på Hias Ove Sander, Hias IKS ROS arbeidet ved Hias Integrert del av balansert målstyring Del av grunnlag for sertifisering

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006. Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR. Avløpsnett

Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006. Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR. Avløpsnett Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006 Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR Avløpsnett Av Jørund Ofte, Steinar Skoglund, Ragnar Storhaug og Terje Wikstrøm 05.04.06 1 Foredrag avløpsnett - Innhold

Detaljer

Standard abonnementsvilkår

Standard abonnementsvilkår Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Kommuneforlaget 2008 Tidligere Normalreglement for sanitæranlegg 06.04.2011 Terje Wikstrøm Driftsassistansen i Hedmark 1 Standard abonnementsvilkår for vann

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Tema: Digitalt ledningskartverk VA Bruk av felles fagressurs Samarbeid ledningskartverk

Tema: Digitalt ledningskartverk VA Bruk av felles fagressurs Samarbeid ledningskartverk Tema: Digitalt ledningskartverk VA Bruk av felles fagressurs Samarbeid ledningskartverk v/ Tore Andersland Driftsassistansen I Hordaland - Vann og Avløp IKS (DIHVA) er eit interkommunalt selskap der medlemmene

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

VA teknikk. Samarbeid Organisering

VA teknikk. Samarbeid Organisering VA teknikk. Samarbeid Organisering Av Samarbeid mellom HIN og VA - bransjen Årsmøte i HEVA Mo 16. april Ved Førstelektor Rune Grov Høgskolen i Narvik VA teknikk. Faginnhold Hydromekanikk Vannverkshydraulikk

Detaljer

Nyheter fra Norsk Vann

Nyheter fra Norsk Vann 1 Nyheter fra Norsk Vann 2 bedreva 3 www.norskvann.no Verktøykassa di: Norsk Vann prosjekt 4 Full ut brukerstyrt Prosjektkontingent 2kr/innbygger for 2013-2015 Nye satsingsområder for 2013-2015 Sikkerhet

Detaljer

Hvordan komme i gang med beredskapsøvelser

Hvordan komme i gang med beredskapsøvelser Hvordan komme i gang med beredskapsøvelser Trude Haug 1.11.2016 1 Driftsassistanse VA i nordre Nordland Samarbeid mellom Nordland fylkeskommune og kommuner i nordre Nordland. Vi har 27 kommuner som medlemmer.

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Dagens tekst. Om Norsk Vann Kurstilbud fra Norsk Vann Brannvann. Prosjekt tilbakeslagssikring norskvann.no

Dagens tekst. Om Norsk Vann Kurstilbud fra Norsk Vann Brannvann. Prosjekt tilbakeslagssikring norskvann.no Dagens tekst 1 Om Norsk Vann Kurstilbud fra Norsk Vann Brannvann Vannverket og kommunens oppgaver og ansvar VA / Miljøblad nr 82 Retningslinjer Drammensreg. Erfaringer fra Skien Prosjekt tilbakeslagssikring

Detaljer

Prosjektnotat A. VA-virksomhetene i dag Statusbeskrivelse og utfordringsområder. Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg www.kinei.no

Prosjektnotat A. VA-virksomhetene i dag Statusbeskrivelse og utfordringsområder. Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg www.kinei.no Prosjektnotat A VA-virksomhetene i dag Statusbeskrivelse og utfordringsområder VA-sektoren i regionen VA-sektoren i regionen 1. VA-sektoren vann - og avløpstjenester Forvaltningsoppgaver Drift og vedlikehold

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Informasjon fra Norsk Vann. Einar Melheim

Informasjon fra Norsk Vann. Einar Melheim 1 Informasjon fra Norsk Vann Einar Melheim Norsk Vann Ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vann- og avløpssektoren Eiere Norske kommuner Kommunalt eide VA-selskaper Kommunenes driftsassistanser 2

Detaljer

Tilskudd til vannforsyningsanlegg i Hedmark Fordeling av midler

Tilskudd til vannforsyningsanlegg i Hedmark Fordeling av midler Saknr. 14/6353-10 Saksbehandler: Hanne Thingstadberget Tilskudd til vannforsyningsanlegg i Hedmark 2014 - Fordeling av midler Innstilling til vedtak: Ut fra faglige kriterier og en gitt ramme på 575.000,-

Detaljer

VA-sektorens forhold til resten av samfunnet - Samfunnsutviklingskomiteen i Norsk Vann

VA-sektorens forhold til resten av samfunnet - Samfunnsutviklingskomiteen i Norsk Vann VA-sektorens forhold til resten av samfunnet - Samfunnsutviklingskomiteen i Norsk Vann Live Johannessen, medlem av Samfunnsutviklingskomiteen i Norsk Vann Om samfunnsutviklingskomiteen i Norsk Vann Medlemmer:

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Helgeland og HEWA s årskonferanse 2011. Ledningskartverk

Helgeland og HEWA s årskonferanse 2011. Ledningskartverk Driftsassistansen i Østfold IKS Helgeland og HEWA s årskonferanse 2011 Ledningskartverk Driftsassistansen i Østfold og Gemini VA. Av Tron-Sverre Johansen DaØ 2011 1 Driftsassistansen i Østfold DaØ Driftsassistansen

Detaljer

Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Personalavdelingen Namsos Saksmappe: 2009/4347-1 Saksbehandler: Egill Vatne Saksframlegg Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

Forprosjekt energinettverk i VA-sektoren

Forprosjekt energinettverk i VA-sektoren Forprosjekt energinettverk i VA-sektoren Forprosjekt fullført høsten 2007 Norsk Vann rapport B8/2007 Forfattere: Ivar Helleberg, Norsk Vann Egil Erstad, COWI 1 Prosjektets mål Dokumentere potensialene

Detaljer

Norsk Vann VA-yngre. Norsk Vann sammen blir vi bedre! Det meste finner dere på hjemmesidene våre:

Norsk Vann VA-yngre. Norsk Vann sammen blir vi bedre! Det meste finner dere på hjemmesidene våre: Norsk Vann VA-yngre Norsk Vann sammen blir vi bedre! - Nyheter og nyttige hjelpemidler fra Norsk Vann - Hva er VA-yngre? Av Ole Lien og Ingrid Holøyen Skjærbakken, Norsk Vann 1 Norsk Vann er en medlemsstyrt

Detaljer

v/ Dag Lauvås, Drammen kommune

v/ Dag Lauvås, Drammen kommune Opprydding i utslipp fra avløpsnett og overløp i Drammen Forholdet mellom forvaltningsplan/ tiltaksprogram etter vannforskriften og kommunens hovedplan avløp og saneringsplan. v/ Dag Lauvås, Drammen kommune

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Orientering Norsk Vann

Orientering Norsk Vann antall sertifikater/duplikater Orientering Norsk Vann Presentasjon av: Kurstilbud og diverse Verktøykasse: Nye og planlagte rapporter 1 Standardiseringsarbeid Trond Andersen, Norsk Vann ADK-1 kurs Forskrift

Detaljer

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet.

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 10/3550-7 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Reis og Ryk i Hedmark

Detaljer

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5:

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Ny medlemsstruktur Årsmøtet 2010 vedtok at det skulle legges fram forslag til nye medlemsstruktur på årsmøtet 2012. Bakgrunnen er at

Detaljer

2009-2015. Frode Rosland Leder av Fagstyret

2009-2015. Frode Rosland Leder av Fagstyret FoU-strategi for Avfall Norge 2009-2015 Status for arbeidet Frode Rosland Leder av Fagstyret Agenda Litt om status og arbeidet frem til nå Målformuleringer for FoU-arbeidet Strategier for FoU-arbeidet

Detaljer

Velkommen til fagsamling for kontrahert personell akkreditert prøvetaking

Velkommen til fagsamling for kontrahert personell akkreditert prøvetaking Velkommen til fagsamling for kontrahert personell akkreditert prøvetaking Svartediket vannbehandlingsanlegg Tirsdag 28. august 2012 Klokken 10 til 15 Program 10:00 10:45 Kvalitetsansvarligs minutter, endringer

Detaljer

Prøvetaking av avløpsvann

Prøvetaking av avløpsvann Prøvetaking av avløpsvann Akkreditert prøvetaking av avløpsvann og erfaringer knyttet til dette Vannringen 2.november 2009 Ragnar Storhaug, Aquateam AS www.aquateam.no Agenda Hva er typisk for tilrenningen

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Prosjekt Bistand kommunale vannverk

Prosjekt Bistand kommunale vannverk Prosjekt Bistand kommunale vannverk Trude H Haug 29.04.2009 1 Opprinnelig prosjekt Tilsagn om tilskudd til gjennomføring av prosjekt for godkjenning av vannverk på Helgeland gitt av fylket 29.12.2006 med

Detaljer

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS.

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS. Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad Kort tilbakeblikk og veien videre Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS Del II 1 1 12.03.2009 Historikk Hoved- og saneringsplaner for avløp

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

Fylkesmannens fokus innen avløp, og oppfølging av kap. 14 tillatelser. Driftsassistansens fagdager - Vrådal 4.3.15 Lillian Raudsandmoen

Fylkesmannens fokus innen avløp, og oppfølging av kap. 14 tillatelser. Driftsassistansens fagdager - Vrådal 4.3.15 Lillian Raudsandmoen Fylkesmannens fokus innen avløp, og oppfølging av kap. 14 tillatelser Driftsassistansens fagdager - Vrådal 4.3.15 Lillian Raudsandmoen Myndighetsfordeling Fylkesmannen Kap. Kommunen Kap. Avløpsanlegg i

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV. Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013

STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV. Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013 2013 STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013 STRATEGI INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning 2. Situasjonsbeskrivelse Sterke sider Svake sider Muligheter Trusler 3. Formål 4. Visjon

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 1 Deltagerliste hotell skyss m.v.. Sjekk om alt stemmer på lista i forhold til det dere har bestilt Sjekk hvilket

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold Driftsassistansen i Østfold IKS Videre arbeid med VA i Østfold Kvalitet på ledningsnettet Haraldsen, 2010, presentasjon nasjonal vannkonferanse Dimensjonert 25.000m3/d, vanlig 10.000m3/d, regn 50.000

Detaljer

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 for Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Verdigrunnlag... 2 3. Stolthet og lojalitet... 2 4. Ytringsfrihet... 2 5. Habilitet...

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune: Monica N. Nesse, forurensningsmyndighet og myndighetsutøvelse E-post: monica.nesse@sandnes.kommune.no,

Detaljer

styremøte i LVSH 19.09.07

styremøte i LVSH 19.09.07 styremøte i LVSH 19.09.07 Forfatter: Stein Wilthil Øhrn Her følger sakspapirene til styremøtet i LVSH 19. september 2007 SAK 1 2007/2008 Oppsummering av landskonferansen

Detaljer

RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT

RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT Ark.: Lnr.: 2412/08 Arkivsaksnr.: 08/426 Saksbehandler: Rannveig Mogren RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT Vedlegg: 1. Tildeling av enerett rett til å motta husholdningsavfall

Detaljer

Vannmiljøplan Handlingsplan 2013-2017. av Ordfører Øystein Østgård

Vannmiljøplan Handlingsplan 2013-2017. av Ordfører Øystein Østgård Vannmiljøplan Handlingsplan 2013-2017 av Ordfører Øystein Østgård Utgangspunkt for arbeidet med vannmiljøplanen: EU`s vanndirektiv samt endringer i lovverket som omhandler forvaltning av vassdragene samt

Detaljer

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 6549/09 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å ikke gi økonomisk støtte til Fjelltrainee på nåværende

Detaljer

LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016

LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016 LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016 Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. b, vedta rammebudsjett for styreperioden. Hovedstyret vil ut i fra

Detaljer

Samarbeid om ledningskart VA. Hvordan gjør vi det i Hordaland? Erfaringer så langt. Diskusjonsmøte Skei i Jølster 10.

Samarbeid om ledningskart VA. Hvordan gjør vi det i Hordaland? Erfaringer så langt. Diskusjonsmøte Skei i Jølster 10. Samarbeid om ledningskart VA Hvordan gjør vi det i Hordaland? Erfaringer så langt Diskusjonsmøte Skei i Jølster 10. september 2008 Kort om DIHVA Opprettet i 2000 Interkommunalt selskap (IKS) Eid av 23

Detaljer

AVTALE OM DELTAKELSE I FAGLIG NETTVERKSGRUPPE INNEN VANNFORVALTNING MED SEKRETÆRBETJENING FRA NKF INFRASTRUKTUR

AVTALE OM DELTAKELSE I FAGLIG NETTVERKSGRUPPE INNEN VANNFORVALTNING MED SEKRETÆRBETJENING FRA NKF INFRASTRUKTUR AVTALE OM DELTAKELSE I FAGLIG NETTVERKSGRUPPE INNEN VANNFORVALTNING MED SEKRETÆRBETJENING FRA NKF INFRASTRUKTUR 1. INNMELDING Avtale mellom NKF infrastruktur og kommunen om innmelding til deltakelse i

Detaljer

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Innhold 1. INNLEDNING... 1 1.1 FAGGRUPPEN STORMASKIN... 1 2. OPPSUMMERING... 1 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 AKTIVITETSNIVÅ...

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

Hvordan kan sluttbruker komme på offensiven teknologisk?

Hvordan kan sluttbruker komme på offensiven teknologisk? Hvordan kan sluttbruker komme på offensiven teknologisk? VAVs pågående arbeid med en FoUstrategi Frode Hult, seksjonsleder, Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten, Norsk Vanns årskonferanse, Trondheim, 07.09.2016

Detaljer

56/10 STYRESAK D/S HESTMANDEN

56/10 STYRESAK D/S HESTMANDEN 56/10 STYRESAK D/S HESTMANDEN Går til Styrets medlemmer Styremøte 25 november 2010 Saksbehandler Morten Westvik Saksfremlegg 1. Bakgrunn og tidligere vedtak Ifm behandlingen av styresak 23/10 Orienteringer

Detaljer

Velkommen til fagsamling for kontrahert personell akkreditert prøvetaking

Velkommen til fagsamling for kontrahert personell akkreditert prøvetaking Velkommen til fagsamling for kontrahert personell akkreditert prøvetaking Svartediket vannbehandlingsanlegg Tirsdag 5. november 2013 Klokken 10 til 15 Velkommen til fagsamling for kontrahert personell

Detaljer

Veileder for dokumentasjon og oppfølging av tap av forurensing fra avløpsanlegg

Veileder for dokumentasjon og oppfølging av tap av forurensing fra avløpsanlegg Veileder for dokumentasjon og oppfølging av tap av forurensing fra avløpsanlegg Norsk Vann fagtreff 2016 Vibeke Olsbu, Godt Vann Drammenregionen/Drammen kommune Godt Vann Drammensregionen Samarbeid mellom

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 158/11 Tid: Mandag 29. august 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer