Levanger kommune Møteprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger kommune Møteprotokoll"

Transkript

1 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 15:00 19:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva Ordfører DNA Hans Heieraas Varaordfører SP Gunhild Øwrum Nesgård Medlem DNA Anne Grete Hojem Medlem DNA Flemming Rehtmar Medlem DNA Olav Strid Medlem DNA Per Anker Johansen Medlem DNA Kristin Aas Medlem DNA Anne Grete Krogstad Medlem DNA Arman Rad Medlem DNA Tove Irene Løvås Medlem DNA Fanny Sofie Gausen Medlem DNA Kjell Bullen Medlem DNA Ole Rogstad Jørstad Medlem SP Jorunn Skogstad Medlem SP Alf Magnar Reberg Medlem SP Arne Solem Medlem SP Siv By Medlem SP Hans Arne Aalberg Medlem FRP Geir Tore Persøy Medlem FRP Jostein Trøite Medlem SV Hanne E. Hansen Lilleberg Medlem SV Gunnar Morten Løvås Medlem SV Ragnhild Torun Skjerve Medlem SV Einar Bangstad Medlem H Nina Bakken Bye Medlem H Gerd Haugberg Medlem H Einar Vandvik Medlem V Karl Meinert Buchholdt Medlem V Heidi Flaten Medlem V Britt Tønne Haugan Medlem KRF Jann Karlsen Medlem KRF Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Birger Meinhardt MEDL FRP Asle Granås MEDL DNA

2 Mia Therese Silkoset MEDL FRP Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Steinar Holten Mia Therese Silkoset FRP Vegard Riseth Granaune Asle Granås DNA Inge Johansen Birger Meinhardt FRP Fra administrasjonen møtte: Navn Ola Stene Rita-Mari Keiserås Trude Nøst Øystein Sende Alf Birger Haugnes Meier Hallan Arnstein Kjeldsen Stilling rådmann formannskapssekretær kommunalsjef kommunalsjef kommunalsjef enhetsleder økonomi fagleder budsjett Fanny Gausen (DNA) fikk permisjon og forlot møtet før behandling av sak 94/07. Arild Nordli (DNA) tiltrådte da møtet. Inge Johansen (FRP) fikk permisjon og forlot møtet før avstemning av sak 94/07. Orienteringer: Utviklingsplanen for Staup v/ fylkesutviklingssjef Kirsten Haugum Orientering fra Frol I.L, O-avd. utsettes til kommunestyrets møte Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Levanger kommune vil gi klimaet en sjanse Buchholdt fremmet følgende spørsmål til ordføreren: Vil ordføreren arbeide for at kommunens klima og energiplan følges opp slik at Levanger kommune fremstår som en positiv og aktiv miljøkommune også etter 2010? Buchholdt fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Levanger kommune vil videreføre klima- og energiplanen som en handlingsplan for klima og miljø etter En oppdatert versjon skal foreligge i løpet av Levanger kommune skal føre en oppdatert oversikt over økonomiske støtteordninger som har reduksjon av klimagasser som mål, samt å innta en aktiv holdning for å fremskaffe kunnskap om fornybare, miljønøytrale energikilder til oppvarming av boliger, kommunale bygg og næringsbygg. 3. Levanger kommune skal innta en aktiv rådgiver- og pådriverrolle i slike spørsmål. Ordføreren besvarte interpellasjonen og avviste Buchholdts forslag til vedtak. Underskrifter: 2 av 21

3 Saksnr Innhold PS 81/07 Kommuneloven med flere - Forslag til nye regler - Høringsnotat PS 82/07 Torgsatsningen Raud Vinter og videre arbeid med strategisk kulturplanlegging. PS 83/07 Marsimartnan - Organisering PS 84/07 Tildeling av enerett - Innherred Renovasjon IKS PS 85/07 Haugatjønnvegen - søknad om økte bomvegtakster PS 86/07 Reguleringsplan Husby vestre /188/1 - massetak PS 87/07 Reguleringsplan E6 Hotran - Gråmyra S PS 88/07 Nossumhyllan boligfelt - utbyggingsavtale PS 89/07 Nye veiledende satser for økonomisk sosialhjelp i Levanger kommune fra PS 90/07 Gebyr renovasjon og slamtømming for Innføring av ny differensieringsordning PS 91/07 Levanger Boligforvaltning KF Budsjett 2008 PS 92/07 Avgiftsgrunnlaget for feiing PS 93/07 Avgiftsgrunnlag vann og avløp. PS 94/07 Budsjett Levanger kommune FO 11/07 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Levanger kommune vil gi klimaet en sjanse 3 av 21

4 PS 81/07 Kommuneloven med flere - Forslag til nye regler - Høringsnotat Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag: Levanger kommune er positiv til de nye retningslinjer departementet har foreslått, og innfører disse fra 1. januar Ordfører, varaordfører og rådmann vil fra det tidspunkt ikke lenger være valgbare til styret i kommunale selskaper. Tillegg: I tilfeller hvor formannskapet er generalforsamling vil heller ikke medlemmer av formannskapet være valgbare. Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 1. Det gis ikke godtgjørelse til ordfører/varaordfører/rådmann for styremedlemskap i kommunale aksjeselskaper og foretak. 2. Kommunestyret skal være generalforsamling for kommunale aksjeselskap. Innstillingen vedtatt med 24 mot 11 stemmer som ble avgitt for Aalbergs forslag. Trøites tilleggsforslag pkt. 1 vedtatt med 18 mot 17 stemmer. Trøites tilleggsforslag pkt. 2 enstemmig vedtatt. Levanger kommune er i hovedsak enig i forslagene til endringer i Kommuneloven, Forskrift til kommuneloven og Forskrift til lov om interkommunale selskaper. Derimot mener kommunen det vil være uheldig å innføre valgbarhetsbegrensninger for ordfører og varaordfører og andre folkevalgte til kommunale selskaper. Dette er virksomheter som er skilt ut hovedsaklig fordi de handler på forretningsmessig grunnlag med private og hvor det er viktig at de kan ta raske beslutninger på samme måte som sine motparter. Lederne i kommunale selskaper bør til enhver tid være oppdatert om politiske holdninger som på sikt kan være resultatstyrende. Både av hensyn til gjensidig informasjon mellom selskap og kommune og selskapenes troverdighet utad er det særlig viktig at de nevnte politiske lederne og andre folkevalgte er med i selskapenes styrer. Den foreslåtte endringen i forvaltningslovens 6 er av mindre betydning. En uheldig følge vil være at heller ikke rådmannen kan velges inn i et selskapsstyre uten at han og alle de andre ansatte i kommunen blir inhabile, når selskapet er part. Det har, så vidt en kjenner til, vært få ulemper og uheldige tilfeller hittil med rolleblanding. Med de nye innsyns- og kontrollmulighetene for revisor som foreslås i kommunelovens 78 nr. 6, mener kommunen at det er unødvendig med endring av forvaltningslovens 6. Det gis ikke godtgjørelse til ordfører/varaordfører/rådmann for styremedlemskap i kommunale aksjeselskaper og foretak. Kommunestyret skal være generalforsamling for kommunale aksjeselskap. 4 av 21

5 PS 82/07 Torgsatsningen Raud Vinter og videre arbeid med strategisk kulturplanlegging. Ingen. Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Foreløpig rapportering og regnskap for Raud Vinter tas til etterretning. 2. Den gjenværende delen av den vedtatt 3-årige kultursatsingen på Levanger Torg for endres til å omfatte 2009 og Rådmannen får fullmakt til å starte planleggingen av Torgsatsingen for Det disponeres kr av fond avsatt til utviklingsarbeid til forberedelse og planlegging av Torgsatsingen for Regnskapet, for kulturprosjekter og andre lignende aktiviteter hvor det benyttes kommunale ressurser, skal fremvise hva den totale kostnaden er, ikke bare eksterne krone-utgifter som er påløpt prosjektet. Dvs. at kommunale ressurser får en beregnet timepris, som legges inn i budsjett og regnskap for å synliggjøre kommunens reelle kostnader og satsning. Vil bli gjeldende for kommende aktiviteter. PS 83/07 Marsimartnan - Organisering Nina Bakken Bye (H) fremmet følgende tilleggsforslag nytt pkt. 6: Det utarbeides en godt begrunnet søknad om midler fra Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag. Innstillingen enstemmig vedtatt. Byes tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 1. Ansvaret for Marsimartnan overføres fra Levanger Næringsselskap til Levanger kommune fra For framtida velges Hovedkomiteen av Formannskapet. 3. Budsjett for Marsimartnan forelegges formannskapet for godkjenning. Arrangementet skal ha som mål å gå i økonomisk ballanse hvert år. 4. Egen rapport med regnskap fremlegges for formannskapet senest hvert år. 5. Opparbeidet overskudd på tidligere arrangement overføres til eget fond for Marsimartnan. 6. Det utarbeides en godt begrunnet søknad om midler fra Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag. 5 av 21

6 PS 84/07 Tildeling av enerett - Innherred Renovasjon IKS Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag: Saken utsettes inntil: Fylkesmannen har behandlet ny lovlighetskontroll fra Steinkjer FrP. Norsk Industri har fått gjort nødvendig avklaring mht regelverk med EØS. Når disse avklaringene er gjennomført, utredes saken og legges frem for kommunestyret til ny behandling. Karl M. Buchholdt (V) fremmet følgende forslag: 1. Utsortert våtorganisk avfall fra husholdninger og kloakkslam fra Levanger kommune settes ut på anbud i henhold til Lov om offentlig anskaffelser. 2. Administrasjonen gis i oppdrag å utarbeide anbudsdokumenter og gjennomføre en åpen anbudskonkurranse 3. Administrasjonen innstiller saken overfor kommunestyret Einar Bangstad (H) fremmet følgende forslag: Innherred Renovasjon inviteres til neste kommunestyremøte for å redegjøre for selskapets drift. Bl.a. ønskes følgende punkter kommentert: Målsetting med driften i Innherred Renovasjon og prosessen frem til målsettingene. Hvor aktiv er eierkommunene i prosessen med målsettingen, som for eksempel målet om en gjenvinningsgrad på 80% og en mer høyverdig behandling av slam. Selskapet genererte i 2006 et betydelig driftsresultat og selskapets egenkapital økte til 63 millioner. Hvilke retningslinjer har selskapet for oppbygging av egenkapital og hvordan vil positivt driftsresultat ett år påvirke gebyrsatsene for påfølgende år. Kan oppbygging av en stor egenkapital i Innherred Renovasjon under et selvkostregime vanskeliggjøre etablering for konkurrerende virksomheter? Bidrar en oppbygd egenkapital gjennom store resultater over mange år til å etablere en monopolsituasjon? Om selvkostprinsippet: hvilke retningslinjer gjelder for typer av kostnader selskapet kan pådra seg for viderefakturering til brukerne i lys av selvkostprinsippet. Hvilke grenser finnes? Aalbergs utsettelsesforslag avvist med 23 mot 12 stemmer. Innstillingen vedtatt med 23 mot 12 stemmer som ble avgitt for Buchholdts forslag. Bangstads forslag enstemmig vedtatt. 1. Innherred Renovasjon IKS gis enerett til å behandle utsortert våtorganisk avfall fra husholdninger og kloakkslam fra Levanger kommune. 2. Det forutsettes at Innherred Renovasjon IKS skal følge selvkostprinsippet ved utøvelse av eneretten. 3. Eneretten kunngjøres på Levanger kommunes hjemmeside. 6 av 21

7 Innherred Renovasjon inviteres til neste kommunestyremøte for å redegjøre for selskapets drift. Bl.a. ønskes følgende punkter kommentert: Målsetting med driften i Innherred Renovasjon og prosessen frem til målsettingene. Hvor aktiv er eierkommunene i prosessen med målsettingen, som for eksempel målet om en gjenvinningsgrad på 80% og en mer høyverdig behandling av slam. Selskapet genererte i 2006 et betydelig driftsresultat og selskapets egenkapital økte til 63 millioner. Hvilke retningslinjer har selskapet for oppbygging av egenkapital og hvordan vil positivt driftsresultat ett år påvirke gebyrsatsene for påfølgende år. Kan oppbygging av en stor egenkapital i Innherred Renovasjon under et selvkostregime vanskeliggjøre etablering for konkurrerende virksomheter? Bidrar en oppbygd egenkapital gjennom store resultater over mange år til å etablere en monopolsituasjon? Om selvkostprinsippet: hvilke retningslinjer gjelder for typer av kostnader selskapet kan pådra seg for viderefakturering til brukerne i lys av selvkostprinsippet. Hvilke grenser finnes? PS 85/07 Haugatjønnvegen - søknad om økte bomvegtakster Ingen. Enstemmig Levanger kommune samtykker i at bomvegavgifta for Haugatjønnvegen i Åsen forhøyes til følgende takster: Turkort kr. 20,- pr. tur Sesongkort (årskort) kr. 200,- PS 86/07 Reguleringsplan Husby vestre /188/1 - massetak Utdelt i møte: Innstilling fra PUK s behandling i møte Ingen. Innstillingen fra plan- og utviklingskomiteen enstemmig vedtatt. Det gjøres følgende endringer i forslag til bestemmelser: Tillegg pkt. 2: Områder som er ferdig uttatt, skal istandsettes straks dette er praktisk mulig. steinbrudd i 2 tas ut. 7 av 21

8 Tillegg til stjernepunktet ang. støy i 2: I henhold til gjeldende retningslinje T Nytt stjernepunkt under 2 Masseuttak, steinbrudd: Godkjent driftsplan skal foreligge før drift startes. Siste setning i 3 tas ut. Nytt pkt. Bevaring - kulturminner under 2: I bevaringsområdet er det registrert flere automatisk fredete kulturminner i form av et gravfelt med gravrøyser og bosetningsspor. Kulturminnene er automatisk fredet i henhold til Lov om Kulturminner (KML), lov nr 50 av 9. juni 1978, 3. For å ivareta hensikten med KML 3 og 6 reguleres området til spesialområde bevaring. Av hensyn til kulturminnene må det ikke skje inngrep i markoverflaten i form av veier, uttak av masse eller annen form for graving. Det må heller ikke oppføres bygg av noe slag i området. Forøvrig henvises til Kulturminnelovens bestemmelser, spesielt 3.1 og 8. Det gjøres følgende endringer i plankartet: Uttakssonene tas ut Det settes av et 30 meter bredt belte til formål Spesialområde - klimavernsone i bestående skogsområde nord for planområdet. Område for jord- og skogbruk i bestående skogområde vest i planområdet betegna som vegetasjonsbelte får endra formål til Spesialområde - klimavernsone. Nytt pkt. Klimavernsone under 2: Eksisterende vegetasjon skal bevares. bestemmelsesområder i tegnforklaringa endres til fareområde andre områder for vesentlige terrenginngrep legges inn i område for steinbrudd og massetak. Sikttrekanter tegnes inn. Den delen av det registrerte gravfeltet, som kommer innenfor planområdet reguleres til Spesialområde bevaring. Deretter vedtas reguleringsplan for Husby vestre massetak. Med hjemmel i jordlovens 9, jfr. 1 etableres et fond for arrondering og landskapsreparasjon/utbedring etter avsluttet massetak. Dette fondet skal bestå av tilførte midler under driftsperioden. Dette sikres gjennom en privatrettslig avtale. PS 87/07 Reguleringsplan E6 Hotran - Gråmyra S Utdelt i møte: Innstilling fra PUK s behandling i møte Ingen. Innstillingen fra plan- og utviklingskomiteen enstemmig vedtatt. 8 av 21

9 Strekningen kryss Holsand-Gråmyra tas ut. Reguleringsplanen avsluttes etter nytt planfritt kryss ved Holsand, motorvegen slutter etter dette krysset. Planløsningen videre må sees i en større samenheng, da strekningen Holsand Branes også trafikkeres av saktegående kjøretøy. Det gjøres følgende endringer i bestemmelser datert : Det opparbeides G/S langs FV 61 fra kryss Holsand til forbi avkjøringsfil for sørgående trafikk (under E-6), og fra eksisterende G/S ved Norske Skog og forbi innkjøringsfil for sørgående kjøretøy ved nytt kryss ved Hotran. Trafikksikerheten for myke trafikanter skal ivaretas i planen, og gjennomføres samtidig med planens gjennomføring. Pkt. 4.1 i FELLES AVKJØRSEL endres til: Ved eventuell flytting av lokalveg ved profil for adkomst til eiendommene 19/14, 20/4 og 20/5. Bestemmelser pkt. 7.1 utgår. Det tas inn en bestemmelse om at det skal etableres en støyvoll med høyde 2m over E6 mellom profil , støyskjerm med høyde 2,5m over E6 profil , støyvoll med høyde 2m over E6 mellom profil 6990 og 7100 og 1,5 meter høy støyskjerm over bru profil Det tas inn en bestemmelse om at husene i ved krysset Hotran støyisoleres i henhold til vegvesenets standard. Det gjøres følgende endringer på plankartet datert : Plankartet oppdateres med G/S ved Hotran og Holsand. Planområdet utvides ved Hotran slik at det gis rom for å etablere støyvoll vist på Vegvesenets skisse datert Området vist som Felles parkering i Holsandbukta, endrer formål til; Privat veg parkering. En del av område avsatt til Privat småbåtanlegg (sjø) endrer formål til Privat småbåtanlegg (land) i samsvar med skisse datert Deretter vedtas reguleringsplan for E6 Hotran Holsand Begrunnelse for bygging av G/S: I krysset Holsand er det i følge planen en døgntrafikk på 3700 biler, når krysset blir et toplanskryss vil det bli en økende trafikk langs FV 91 fra biler som kjem i sørgående fil. I krysset Hotran er det planlagt at all transport av tømmer inn til Norske Skog skal gå, og all sørgående trafikk fra Norske Skog og Skogn. Det vil gi en sterk økning av trafikk langs FV 91, særlig etter vegkryss Norske Skog. Oversendelsesforslag fra Siv By, SP: Ved krysset Holsand, gjør sørgående avkjøringsfil et stort inngrep i arealet mellom vegen og sjøen. Holsandbukta er et attraktivt friområde., med småbåthavn og badeplass. Område blir også mye brukt av Skogn B/U skole og barnehager. 9 av 21

10 Vegvesenet tar kontakt med alle brukere, av småbåthavn, friområde og landbruksveg. Det må sikres gode trafikk løsninger, for parkering, transport av båter osv. Det må også sikres trygge lekeplasser for barn i friområde. PS 88/07 Nossumhyllan boligfelt - utbyggingsavtale Utdelt i møte: Innstilling fra PUK s behandling i møte Ingen. Innstillingen fra plan- og utviklingskomiteen enstemmig vedtatt. Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende Nossumhyllan boligfelt vedtas. Utbygger bes vurdere å tilrettelegge for alternativ oppvarming basert på fornybare energikilder. PS 89/07 Nye veiledende satser for økonomisk sosialhjelp i Levanger kommune fra Ingen. Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Levanger kommune justerer sine veiledende satser for stønad til livsopphold som foreslått i saksframstillingen. Dette med virkning fra Satsene er veiledende, og hver søknad skal vurderes individuelt. 2. Levanger kommune innfører fra samme dato en målrettet differensiert bruk av økonomisk sosialhjelp. Endringen skal understøtte og motivere til større aktivitet hos bruker. Tilgangen til bruk av kvalifiseringsstønad vil tidligst kunne skje fra åpning av NAV kontor i Levanger. 10 av 21

11 PS 90/07 Gebyr renovasjon og slamtømming for Innføring av ny differensieringsordning Ingen. Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Forslag til ny differensieringsordning beskrevet i brev fra Innherred Renovasjon IKS i brev datert vedtas. 2. Årsgebyrsatsene for 2008 behandles som en del av budsjettet for 2008 PS 91/07 Levanger Boligforvaltning KF Budsjett 2008 Ingen. Innstillingen enstemmig vedtatt. Budsjett 2008 for Levanger Boligforvaltning KF vedtas PS 92/07 Avgiftsgrunnlaget for feiing Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag: Avgift holdes uendret inntil avsatt fond er redusert til <500. Innstillingen vedtatt med 25 mot 10 stemmer som ble avgitt for Aalberg forslag. De vedlagte beregninger vedrørende avgiftsgrunnlaget for årene godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse for PS 93/07 Avgiftsgrunnlag vann og avløp. Ingen. 11 av 21

12 Enstemmig De vedlagte beregninger for kloakk for årene godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i De vedlagte beregninger for vann for årene godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i PS 94/07 Budsjett Levanger kommune Inhabilitet: Nina Bakken Bye s habilitet ble vurdert av kommunestyret. Robert Svarva fremmet følgende forslag: På bakgrunn av juridiske vurderinger knyttet til Nina Bakken Byes habilitet i forhold til budsjettbehandlingen, fremmes forslag om at Nina Bakken Bye erklæres inhabil. Svarvas forslag ble avvist med 30 mot 3 stemmer. Nina Bakken Bye ble dermed erklært habil. Olav Strid s habilitet ble vurdert av kommunestyret. Strid ble av kommunestyret enstemmig erklært habil. Jostein Trøites habilitet ble vurdert av kommunestyret. Trøite ble av kommunestyret erklært inhabil med 22 mot 12 stemmer. Gunhild Nesgård (DNA) fremmet på vegne av DNA, SP og KRF følgende forslag: Formannskapets innstilling vedtas med følgende endring: Reduksjon i kr Auke i kr Enheter innenfor pleie og omsorg (0,5 %) (Innstillingen mill) Øvrige enheter (1,0 %) (Innstillingen mill) Politiske organer (Formsk. Disp.kto) Driftsmargin / resultat Sum Det delegeres til Formannskapet å foreta den endelige fordelingen på enhetene innenfor disse rammer Gunhild Nesgård (DNA) fremmet følgende verbalforslag: Prosjekter mellom 1999 og 2007 som kan avsluttes legges fram for K-styret til behandling i forbindelse med halvårsjustering av budsjett av 21

13 Gunhild Nesgård (DNA) fremmet følgende oversendelsesforslag oversendes formannskapet for videre utredning: Fra 2008 innføres en ordning der enheter, som har penger til gode ved årets slutt, får overført inntil 50% av beløpet til påfølgende år. Pengene kommer i tillegg til vedtatte budsjettrammer. Enheter som forbruker mer enn budsjettert, uten at dette er godkjent på forhånd får 50% av beløpet fratrukket på neste års ramme. Hans Heieraas (SP) fremmet følgende verbalforslag: Rådmannen bes om å innkalle styret for Levanger Fritidspark og representanter for Levanger Fotballklubb med flere til et møte snarest, for å drøfte og komme fram til enighet når det gjelder leiepriser for bruk av idrettsanlegget for vinteren (Jfr. brev fra LFK som vedlegg til budsjettsaken) Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag: Forslag som fremmet i formannskapet, med følgende endringer: - Foreslåtte midler til Breidablikk (1 mill) endres til: Breidablikk 600 Distrikt sør økes fra 100 til Ramme totalt for Breidablikk + distrikt sør uendret, dvs. 1.1 mill. - Reduksjon formannskapets konto: 700 Styrker margin med samme beløp. Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag: Søknad om støtte til redusert baneleie i vinter på Moan fra LFK, Nessegutten og Sverre innvilges med kr Beløpet er øket i forhold til søknad grunnet nylig varslet økning i timepris. Beløpet finansieres av formannskapets konto. Hanne E. Lilleberg (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 1. Det settes ned et utvalg for natur og miljø. Rådmannen legger fram et forslag om instruks og organisatorisk plassering for kommunestyre. 2. Det settes ned et utvalg for kulturlandskap og estetikk. Rådmannen legger fram et forslag om instruks og organisatorisk plassering for kommunestyret. 3. Det settes ned et utvalg for kultur. Rådmannen legger frem et forslag om instruks og organisatorisk plassering for kommunestyret. 4. Det tilsettes en miljøvernsjef med tverrfaglig arbeidsområdet. Det kan omfatte bl.a klima-energispørsmål, helse og kultur. Det forventes at stillingen i stor grad blir sjølfinansierende da det skal satses på eksterne midler fra Stat og Fylket. Egne utgifter dekkes av adm/politisk/felles m.m ( ,-) 5. Byskoleparken: Det etableres en kultur/leikepark ved den gamle byskolen. Det settes ned en prosjektgruppe som lager en plan for etablering av parken. 6. Festiviteten: Rådmannen setter ned en gruppe som sammen med ansatte ved Festiviteten tar en gjennomgang av drifta ved Festiviteten for å sikre at det fungerer etter intensjonene. 7. Investeringsbudsjett. Samferdsel/miljøtiltak: Trafikksikringstiltak økes fra ,- til ,- kommunale veger, rehab/asfalt reduseres fra til ,- 13 av 21

14 8. Adm/pol/felles m.m reduseres med Sum Oppvekst økes med 1 mill, sum Pleie og Omsorg økes med 1 mill. 9. Det gis ikke godtgjørelse til ordfører/varaordfører/rådmann for styremedlemskap i kommunale aksjeselskap og foretak, samt for deltakelse i samkommunestyret. Innsparte midler disponeres til nye utvalg. 10. Kommunestyret ber Formannskapet snarest om å nedsette et utvalg som legger frem utkast til en revidert energi og miljøplan for kommunen, samt et forslag til handlingsplan for gjennomføring av tiltak. 11. Kommunestyret ber om at det årlig blir lagt fram et kommunalt energi-og klimaregnskap med status for utslipp og tiltak. 12. Kommunestyret ber administrasjonen påse at det ikke blir benyttet olje eller elektrisitet til oppvarming av nye kommunale bygg. 13. Kommunestyret ber om at det blir etablert fjernvarmenett, hvor varmepumpe koblet til kloakkrenseanlegg eller sjøvarme kan være eksempler for energiforsyning i den nye bydelen på havna. 14. Kommunestyret ber om at gate og veglys som hovedregel avslås i perioden 1.juni til 1. august. Karl M. Buchholdt (V) fremmet følgende forslag: a). Formannskapets innstilling til investeringsbudsjett for 2008 vedtas. b). Rammene for driftsbudsjettet settes til (Venstres forslag er rammene som skal voteres): 14 av 21

15 Tekst (Alle tall i 1000 kroner) Formannskapets innstilling Venstres forslag Skatt på inntekt og formue: Inntektsutjevning: Selskapsskatt: Rammetilskudd: Sum frie inntekter: Eiendomsskatt: Kompensasjonstilskudd: Momskomp. investeringer: Fra boligforetaket: Sum fellesinntekter Sum renter og avdrag: Netto ramme: Inndekning tidligere års underskudd: 0 0 Større driftsprosjekter: Rest netto ramme: Lønnsoppgjør/pensjonsøkning: Nye lokaler: Rest netto ramme: RAMMEFORDELING Adm., politisk, felles m.m: Kirken: Innvandrertjenesten: Sum oppvekst: Oppvekst felles: Mule / Okkenhaug: Frol: Halsan: Nesheim: Skogn: Ekne / Tuv: Åsen: Ytterøy: Nesset: Sum pleie og omsorg: Staupshaugen: Distrikt Sør: Distrikt Sentrum Ytterøy: Distrikt Nesset Frol: Kultur: Drift / anlegg: Bygg og eiendom: Vann og avløp: 0 0 Vei, park, parkering: Brann / feiervesen: Helse og rehabilitering: Barn og familie: Innherred Samkommune: SUM RAMME: Driftsmargin resultat: D.o i % av brutto dr. inntekt 0,3 0,5 c). Økning i større driftsprosjekter fordeles på ,- kroner til kulturminner og kroner til klima- og enøktiltak i kommunale bygg. d). Utgiftene til administrasjon, politisk felles reduseres med følgende; formannskapets disposisjon kroner, annonser kroner, formannskapets representasjon kroner, kurs / opphold administrasjon kroner, husleie rådhuset av 21

16 kroner, konsulenttjenester kroner, nedbemanning kroner, lærlinger kroner. e). Rammene for antall årsverk innenfor rådmannens stab, inklusive fellesområder reduseres fra 18,2 årsverk til 17,2 årsverk(2006-nivå) med virkning fra Stillingen omplasseres til annen ledig stilling i kommunen i samråd med de ansatte. f). Innen administrasjon/politisk/felles m.m justeres tiltak mot uønsket deltid opp med kroner. g). Innen administrasjon/politisk/felles m.m økes posten for næringsarbeid med kroner Pengene øremerkes Sommerskole for ungdom og ses på som et ledd i kommunens arbeid for å stimulere til vekst i småbedrifter. Levanger hadde en slik ordning på 1990-tallet hvor kommune og næringsliv gikk sammen om å skaffe sommerjobb til ungdommer mellom i alderen 16 til 18 år. Lønn ble likt fordelt mellom kommune og arbeidsgiver. Prosjektet ble arrangert i samarbeid med daværende AETAT. Rådmannen legger fram et saksframlegg til behandling i kommunestyret innen utgangen av mars basert på tidligere ordning. h). Administrasjon/politisk/felles m.m kapittel næringsarbeid. Ved tildeling av offentlige midler til næringsutvikling som går gjennom aksjeselskaper som ikke er heleid av Levanger kommune skal det settes som betingelse at kommunens kontrollutvalg har innsyn i selskapet og hvordan midlene disponeres. i). Oppvekst felles. Av økt bevilgning benyttes kroner som økning til innkjøp av nye skolebøker. j). Oppvekst felles. Levanger kommune benytter kroner til kompetansehevende tiltak for lærere. Levanger kommune vil innføre en ordning hvor ansatte i Levangers kommunale barne- og ungdomsskoler kan ta etter- og videreutdanning med full lønn med virkning fra skolestart høsten Utdanningen må ha relevant praksis for undervisning i skolen. Rådmannen legger fra innstilling til vedtak i kommunestyret innen utgangen av mars. k). Kultur. Økt ramme disponeres på følgende måte; kommunale tilskudd lag og foreninger kroner, friplasser i kulturskolen kroner, ekstra tilskudd til korps for spilling 1. og 17. mai kroner, innføring av bokbuss kroner, styrket medie- og bokkjøp ved Levanger bibliotek kroner. l). Kultur. Det settes ned et utvalg som skal utrede kriterier og retningslinjer for tildeling av støtte til lag og foreninger innenfor idrett og kultur. Lag og foreningers søknader om kommunal støtte skal forenkles ved at midlene samles i en post under kulturenheten i Levanger. Driftskommiteen foretar endelig vedtak om støtte. m). Barn og familietjenesten. Budsjettøkning øremerkes barnevern. n). Innherreds samkommune justerer sitt budsjett i forhold til overføringer fra morkommunene. 16 av 21

17 o). Det gjøres følgende endringer i gebyr og betalingssatser for 2008, appendix 5 avgiftsparkering i Levanger sentrum. a) Årskort nedre torg tas ut. b) Månedskort nedre torg tas ut. c) Årskort gyldig alle avgiftsplasser kan ikke benyttes på øvre torg, nedre torg, sjøgata / øvre park eller Torggata v/ Bachlund. d) Månedskort gyldig alle avgiftsplasser kan ikke benyttes på øvre og nedre torg, sjøgata / øvre park eller Torggata v/ Bachlund. e) Pris for årskort, gyldig alle avgiftsplasser med unntak av parkering nevnt i punkt c og d settes til 3000 kroner. f) Pris for månedskort, gyldig alle avgiftsplasser med unntak av parkering nevnt i punkt c og d settes til kroner 600. Verbalforslag 1. Estetikkutvalget knyttes til saksbehandlingen som et under- og støtteutvalg for PUK. Kommentar: Byområdet har en spesiell byggestil det er viktig å ta vare på. Utforming og plassering av boliger i landskapet synes å være ute av kontroll. PUK har allerede Trafikksikkerhetsutvalget som under- og støtteutvalg. Estetikkutvalget bør få samme rolle i forhold til landskapsplanlegging. 2. Kommunens næringsavdeling, andre offentlige innstanser og private næringsaktører søkes samlokalisert i kommunale bygg i Levanger sentrum. Kommentar: Kommunens næringsavdeling holder til i rådhuset, instanser som Innherred Vekst og Markedsplassen Levanger holder til på et annet sted. Et slikt tiltak vil være et konstruktivt bidrag til tanken om en dør for småbedrifter og grundere i forhold til aktører man skal forholde seg til i forbindelse med å ha et nyskapende næringsliv i Levanger. 3. Levanger kommune skal arbeide for å bli fylkets første Fair-Trade kommune i løpet av Kommentar: Fair-Trade er en merkeordning som garanterer at produsenter i u-land får en anstendig pris for sine varer. Det stilles krav om antall varer i butikkutsalg, en kaffe i kommunen må tilby Fair-Trade kaffe, kommunens sentraladministrasjon skal benytte Fair-Trade merket kaffe og te og at kommunestyret gjør vedtak om å bli Fair-Tradekommune. Det vil være et positivt bidrag til Levangers omdømme og Levangers næringsliv dersom kommunen blir Nord-Trøndelags første Fair-Tradekommune. 4. Levanger kommune skal utarbeide et eget rekrutteringsprogram for å sikre de best kvalifiserte helsestudentene fra HINT og andre utdanningsinstitusjoner. Kommentar: Det er viktig for Levanger kommune å være på offensiven for å knytte til seg dyktige studenter, som kan bli dyktige arbeidstagere i kommunen. Etterspørselen etter kvalifisert arbeidskraft blir stor i helsesektoren i årene fremover. 5. Levanger kommune skal utarbeide et eget rekrutteringsprogram for å sikre de best kvalifiserte lærerstudentene til å undervise i Levangerskolen. 17 av 21

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.03.2010 Tid: 17:00 19:30

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.03.2010 Tid: 17:00 19:30 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.03.2010 Tid: 17:00 19:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 03.09.2008 Tid: 16:00 18:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 24.03.2010 Tid: 17:00 20:20

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 24.03.2010 Tid: 17:00 20:20 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 24.03.2010 Tid: 17:00 20:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Heieraas

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF Jorunn Skogstad MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF Jorunn Skogstad MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.01.2009 Tid: 13:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Møterom "Arken", Sykehuset Levanger Dato: 27.02.2008 Tid: 13:00-16:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Levanger Rådhus, formannskapssalen Dato: 04.11.2011 Tid: 13:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Strid MEDL DNA/SP/KRF Tove Irene Løvås MEDL DNA/SP/KRF Arman Rad MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Strid MEDL DNA/SP/KRF Tove Irene Løvås MEDL DNA/SP/KRF Arman Rad MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: 1008 (1. etg.), Levanger Rådhus Dato: 24.08.2011 Tid: 14:00-16:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 13.11.2013 Tid: 14:50 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 23.03.2011 Tid: 17:00 18:55

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 23.03.2011 Tid: 17:00 18:55 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 23.03.2011 Tid: 17:00 18:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 20.11.2013 Tid: 17:00 18:10

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 20.11.2013 Tid: 17:00 18:10 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 20.11.2013 Tid: 17:00 18:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 04.02.2009 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.02.2011 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Innherred Samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 14.06.2012 Tid: 10:00 11:25

Innherred Samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 14.06.2012 Tid: 10:00 11:25 Innherred Samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 14.06.2012 Tid: 10:00 11:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen

Detaljer

Innherred samkommune Møteprotokoll

Innherred samkommune Møteprotokoll Innherred samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Verkstedet, Falstadsenteret Dato: 29.11.2007 Tid: 10:00 12:00 Til stede: 15 representanter. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 13.08.2008 Tid: 11:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 22.05.2013 Tid: 17:00 20:55

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 22.05.2013 Tid: 17:00 20:55 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 22.05.2013 Tid: 17:00 20:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 28.01.2015 Tid: 17:00 19:30

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 28.01.2015 Tid: 17:00 19:30 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 28.01.2015 Tid: 17:00 19:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 17.06.2015 Tid: 17:00-18:20

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 17.06.2015 Tid: 17:00-18:20 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 17.06.2015 Tid: 17:00-18:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 13:05 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 01.12.04 Møtetid: Kl. 13:00 14:05 Fra saksnr. 129/04-137/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 26.05.2010 Tid: 18:30 20:55

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 26.05.2010 Tid: 18:30 20:55 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 26.05.2010 Tid: 18:30 20:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 08.06.2011 Tid: 13:00 14:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 15:00

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Innherred samkommunestyre Møteprotokoll

Innherred samkommunestyre Møteprotokoll Innherred samkommunestyre Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2009 Tid: 10:00 13:00 Til stede: 17 representanter. Gunhild Ø. Nesgård fikk permisjon

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Krogstad MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Krogstad MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.05.2012 Tid: 13:20 15:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Levanger Rådhus Dato: 23.06.2010 Tid: 16:00 19:10

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Levanger Rådhus Dato: 23.06.2010 Tid: 16:00 19:10 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Levanger Rådhus Dato: 23.06.2010 Tid: 16:00 19:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Heieraas Varaordfører

Detaljer

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås. LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.08.2005 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Fra saksnr. 058/05-065/05 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 13:25

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 13:25 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.01.2013 Tid: 13:00 13:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 12.03.2008 Tid: 17:00 22:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Innherred samkommune Møteprotokoll

Innherred samkommune Møteprotokoll Innherred samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Konferanserom, Holmen Gård Dato: 30.11.2006 Tid: 12:45 13.55. Til stede: 17 representanter. Odd Thraning, Bjørn Iversen, Tomas Hallem

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 05.06.2013 Tid: 13:00-13:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: 3008, Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 24.06.2015 Tid: 13:00

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: 3008, Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 24.06.2015 Tid: 13:00 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: 3008, Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 24.06.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 22.02.2006 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Norberg

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1008 (bak servicekontoret), Levanger Rådhus Dato: 28.08.2013 Tid: 13:00-15:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 34 av 35

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 34 av 35 LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 13.10.2004 Møtetid: Kl. 17:00 20:10 Fra saksnr. 065/04-070/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 34

Detaljer

Innherred Samkommune Møteprotokoll

Innherred Samkommune Møteprotokoll Innherred Samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Møterom "Låven", Holmen gård Dato: 28.02.2008 Tid: 10:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas Jenssen Hjelmstad MEDL

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas Jenssen Hjelmstad MEDL Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.04.2014 Tid: 13:00-14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 23.05.2012 Tid: 17:00 21:00

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 23.05.2012 Tid: 17:00 21:00 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 23.05.2012 Tid: 17:00 21:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 30.05.2007 Tid: 13:00 14:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning

Detaljer

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 11.04.2013 Tid: 09:00 09:40

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 11.04.2013 Tid: 09:00 09:40 Innherred samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 11.04.2013 Tid: 09:00 09:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Bakken Bye MEDL H/V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Bakken Bye MEDL H/V Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 01.12.2010 Tid: 13:30 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Elllen Onshuus Eriksen Medlem adm.utv. Utdanningsforbundet Tove R. Olsen Medlem adm.utv. Fagforbundet

Elllen Onshuus Eriksen Medlem adm.utv. Utdanningsforbundet Tove R. Olsen Medlem adm.utv. Fagforbundet Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.09.2005 Tid: 10:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning Ordfører DNA Olav Norberg

Detaljer

enhetsleder plan, byggesak, oppmåling og miljø

enhetsleder plan, byggesak, oppmåling og miljø Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.01.2013 Tid: 13:00 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15.

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2015 Tid: 09:00 12:00 Til stede: Kristin J. Hildrum fikk permisjon og forlot møtet under sak

Detaljer

Innherred Samkommune Møteprotokoll

Innherred Samkommune Møteprotokoll Innherred Samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Sykehuset Levanger - Psykiatrisk avdeling, gymsalen Dato: 01.12.2005 Tid: 10:00 13:45 Oppmøte: Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Krogstad MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Krogstad MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 05.09.2012 Tid: 13:00 14:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Norske Skog, Skogn Dato: 30.01.2008 Tid: 09:00 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva Ordfører

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 15.01.2014 Tid: 13:00-14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Medlem Hjelmstad Anne Grete Valbekmo Medlem H-V Hanne Ihler Toldnes Medlem V-SV Johannes Rosvold Medlem FRP/VENSTRE

Medlem Hjelmstad Anne Grete Valbekmo Medlem H-V Hanne Ihler Toldnes Medlem V-SV Johannes Rosvold Medlem FRP/VENSTRE Innherred samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.04.2015 Tid: 10:00-11:35 Til stede: 16 av 18 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingrid Olga Hallan MEDL AP/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingrid Olga Hallan MEDL AP/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 31.08.2016 Tid: 14:20 14:50 (Etter administrasjonsutvalgets møte) Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 13.12.2006 Tid: 16:00 19:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Norberg

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Andre Moe MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Andre Moe MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 15.02.2012 Tid: 13:00-15:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 11.03.2004 Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Fra saksnr. 031/04-037/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 11:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Nina Onsaker Skjelbred

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 27.10.2011 Tid: 14:00 16:40 Til stede: 9 representanter. Kristin Hildrum forlot møtet under behandling

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 Oppmøte:

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 Oppmøte: LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 20.08.2003 Møtetid: Kl. 14:15 15:15 Fra saksnr. - 077/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Kommunestyret

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Kommunestyret LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2004 Møtetid: Kl. 16:00 20:50 Fra saksnr. 080/04-085/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 06.09.2006 Tid: 13:00 15:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2010 Hovedutvalg Natur Tidspunkt: 13:00-15:20 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9 LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 02.03.2005 Møtetid: Kl. 13:00 13:40 Fra saksnr. 018/05-023/05 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 25.05.2011 Tid: 17:15 21:15

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 25.05.2011 Tid: 17:15 21:15 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 25.05.2011 Tid: 17:15 21:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 -

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 - Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.11.2012 Tid: 09:00 - Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode Revhaug

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 28.05.2003 Møtetid: Kl. 11:30 15:00 Fra saksnr. 048/03-056/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1056, Levanger Rådhus Dato: 21.02.2007 Tid: 15:00 16:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar

Detaljer

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 10:00 12:10

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 10:00 12:10 Innherred samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 10:00 12:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 02.12.2015 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 30.04.2008 Tid: 13:00 14:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Heieraas

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * *

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * * Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 07.12.2016 Sak: 353/16 Resultat: Saksprotokoll Arkivsak: 16/7911-2 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 - HAMAR KOMMUNE Behandling: Grete Solli fremmet slikt tilleggsforslag

Detaljer

Innherred samkommunestyre Møteprotokoll

Innherred samkommunestyre Møteprotokoll Innherred samkommunestyre Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.01.2006 Tid: 10:00 11.50 Til stede: 17 av 18 medlemmer. Sak nr. 7/06 blir behandlet

Detaljer

Innherred samkommune Møteprotokoll

Innherred samkommune Møteprotokoll Innherred samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 24.09.2009 Tid: 10:00 11:00 Til stede: 15 av 18 medlemmer. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskap Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 07.06.2016 Tid: 10:00-13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Stein Thomassen Nestleder

Detaljer

Utfordringer ved starten av økonomiplanprosessen

Utfordringer ved starten av økonomiplanprosessen Utfordringer ved starten av økonomiplanprosessen Dialogseminar Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl 16.4.2008 Innledning ved rådmann Ola Stene Innhold Regnskap/årsrapport 2007 Økonomiske

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Strid Medlem DNA/SP/KRF Arman Rad Medlem DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Strid Medlem DNA/SP/KRF Arman Rad Medlem DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 08.09.2010 Tid: 14:00-16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.06.2006 Tid: 17:00-21:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Norberg

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 31.01.2008 Tid: 10:00 11.20 Til stede: 9 representanter. Tomas Iver Hallem fikk permisjon og forlot

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Hjelmstad MEDL H

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Hjelmstad MEDL H Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 14.09.2016 Tid: 13:00 14:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 10.06.2004 Møtetid: Kl. 12:00 16:40 Fra saksnr. 067/04-081/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Kjetil Helgesen SP Olav Holmen AP Liv Inger Kvam Frøseth

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Kjetil Helgesen SP Olav Holmen AP Liv Inger Kvam Frøseth Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-15:00 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 12.12.2007 Tid: 15:00 Merk møtetid!!! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 15.02.2006 Tid: 10:00 12:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 29.10.2014 Tid: 13:00 14:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer