Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 18:30 20:55

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 26.05.2010 Tid: 18:30 20:55"

Transkript

1 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 18:30 20:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva Ordfører DNA Hans Heieraas Varaordfører SP Anne Grete Hojem Medlem DNA Olav Strid Medlem DNA Per Anker Johansen Medlem DNA Kristin Aas Medlem DNA Anne Grete Krogstad Medlem DNA Arman Rad Medlem DNA Tove Irene Løvås Medlem DNA Asle Granås Medlem DNA Fanny Sofie Gausen Medlem DNA Kjell Bullen Medlem DNA Ole Rogstad Jørstad Medlem SP Alf Magnar Reberg Medlem SP Arne Solem Medlem SP Siv By Medlem SP Geir Tore Persøy Medlem FRP Inge Johansen Medlem FRP Mia Therese Silkoset Medlem FRP Jostein Trøite Medlem SV Gunnar Morten Løvås Medlem SV Ragnhild Torun Skjerve Medlem SV Einar Bangstad Medlem H Nina Bakken Bye Medlem H Gerd Haugberg Medlem H Karl Meinert Buchholdt Medlem V Heidi Flaten Medlem V Britt Tønne Haugan Medlem KRF Jann Karlsen Medlem KRF Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA Lill Kristin Nordahl MEDL DNA Jorunn Skogstad MEDL SP Einar Vandvik MEDL V Hanne E. Lilleberg MEDL SV Hans A. Aalberg MEDL FRP

2 Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Wenche Westrum Sundal Gunhild Øwrum Nesgård DNA Jostein Myhr Einar Vandvik V Eilif Due Jorunn Skogstad SP Terje Johannes Veimo Lill Kristin Nordahl DNA Asbjørn Folkvord Hanne E. Hansen Lilleberg SV Odd Einar Langø Hans A. Aalberg FRP Fra administrasjonen møtte: Navn Ola Stene Alf Birger Haugnes Trude Nøst Øystein Lunnan Reidun Johansen Åsmund Brygfjeld Terje Wist Stilling rådmann kommunalsjef kommunalsjef fung. kommunalsjef konsulent web-ansvarlig Ass. revisjonsdirektør Merknader: Ole Jørstad, SP og Geir Tore Persøy, FRP fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 21/10. Kristin Aas, DNA fikk permisjon og forlot møtet før avstemming i sak 25/10. Spørsmål: FO 11/10 Spørsmål fra Per Anker Johansen (DNA) - angående organisering av oppvekstsektoren. Rådmannen besvarte spørsmålet. FO 12/10 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - angående mobildekning mellom Ekne og Frosta. Ordføreren besvarte spørsmålet. Underskrifter:

3 Saksnr Innhold PS 18/10 Årsregnskap / årsberetning Levanger kommune PS 19/10 Levanger Boligforvaltning KF - Regnskap og årsberetning 2009 PS 20/10 Levanger Boligforvaltning KF - Godtgjøring til styret for 2009 PS 21/10 Levanger Boligforvaltning KF - Revidert Budsjett 2010 PS 22/10 Kloakkanlegg Avslutning av regnskap PS 23/10 Nesheim skole - Diverse byggearbeider 2010 PS 24/10 Nytt Ekne renseanlegg + tilføringsledninger. PS 25/10 Leksehjelp i kommunale grunnskoler i Levanger PS 26/10 Ny ruspolitisk handlingsplan for Levanger kommune PS 27/10 Levanger fritidspark AS - Søknad om lån til finansiering av nytt kunstgressdekke PS 28/10 Kunstnerisk utsmykking - Trønderhallen PS 29/10 Festiviteten kino og kulturhus - iverksetting digitalisering PS 30/ /315/104 m.fl. - Reguleringsplan for Levanger havn - del 1 - hotell/kulturhustomten - sluttbehandling PS 31/ /232/1 - Reguleringsplan Lo sør FO 11/10 Spørsmål fra Per Anker Johansen (DNA) - angående organisering av oppvekstsektoren FO 12/10 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - angående mobildekning mellom Ekne og Frosta PS 18/10 Årsregnskap / årsberetning Levanger kommune Ragnhild T. Skjerve, SV fremmet følgende oversendelsesforslag til Formannskapet: Barn og familie prioriteres ved revidert budsjett 2010, slik at PPT minst tildeles en 100 % stilling. Formannskapets forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Repr. Skjerves oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt formannskapet. 1. Levanger kommunes årsregnskap for 2009 fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr , Rådmannens årsberetning tas til orientering. 3. Ikke finansierte investeringer i 2009 foreslås dekket i 2010 ved økt låneopptak. Endelig beløp vil bli lagt fram ved behandling av regnskap etter 1. tertial 2010.

4 4. Det regnskapsmessige resultatet for 2009 disponeres slik: Avsetning IA-fond kr ,78 Avsetning kompetansehevingsfond kr ,- Avsetning enhetsfond kr ,- Oversendelsesforslag til Formannskapet: Barn og familie prioriteres ved revidert budsjett 2010, slik at PPT minst tildeles en 100 % stilling. PS 19/10 Levanger Boligforvaltning KF - Regnskap og årsberetning 2009 Styrets forslag til vedtak: Resultatregnskap 2009 og årsrapport 2009 for Levanger Boligforvaltning KF godkjennes. Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Resultatregnskap 2009 og årsrapport 2009 for Levanger Boligforvaltning KF godkjennes. PS 20/10 Levanger Boligforvaltning KF - Godtgjøring til styret for 2009 Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges fram uten forslag til vedtak. Hans Heieraas, SP fremmet følgende forslag til styrehonorar: Styreleder: kr ,- + kr. 500,- pr. møte Medlemmer: kr. 500,- pr. møte Heieraas forslag enstemmig vedtatt. Styreleder: kr ,- + kr. 500,- pr. møte Medlemmer: kr. 500,- pr. møte

5 PS 21/10 Levanger Boligforvaltning KF - Revidert Budsjett 2010 Arne Solem, SP fremmet følgende forslag: Budsjettert overføring fra Boligforvaltningen på kr. 2,5 mill, reduseres til 1 mill. Solems forslag vedtatt mot 2 stemmer som ble avgitt for rådmannens innstilling. Budsjettert overføring fra Boligforvaltningen på kr. 2,5 mill, reduseres til 1mill PS 22/10 Kloakkanlegg Avslutning av regnskap Formannskapets forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 1. Regnskapet fra følgende kloakkanlegg - Utslippsledning havna - Utslippsledning Hopla - Skarpenget-Havna - Byborgvegen - Håkon den godes gate - Åsen-Hoklingen - Gunlaug Ormtunges gate - Kirkegata 3.etappe - Sjøgata - Sjøgata II - Gårdsvegen - Sykehuset pumpestasjon avsluttes med utgifter på kr og et samlet tilgodebeløp på kr Tilgodebeløpet overføres til Ekne avløpsrenseanlegg med kr PS 23/10 Nesheim skole - Diverse byggearbeider 2010 Formannskapets forslag til innstilling enstemmig tiltrådt

6 1. Det bevilges 5 mill kroner til følgende arbeider ved Nesheim skole - trafikksikkerhetstiltak, skolepaviljong og sprinkling av gammelskolen. 2. Beløpet dekkes ved salg av eiendommene Leira sjefsgård og Skogn herredshus. PS 24/10 Nytt Ekne renseanlegg + tilføringsledninger. Formannskapets forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 1. Forprosjekt med kostnadsoverslag på kr til VA ledninger Ekne og kr til rensanlegg Ekne godkjennes. 2. Anleggene finansieres som følger: Ekne RA Kr , Ekne RA Kr , Ombygning (Ekne RA) Kr , Overskudd fra avslutning av regnskap avløp. Kr ,- Sum Kr ,- PS 25/10 Leksehjelp i kommunale grunnskoler i Levanger Karl M. Buchholdt, V fremmet følgende oversendelses forslag: Levanger kommune mener rammene som er foreslått for leksehjelp fra nasjonalt hold innskrenker kommunens frihet til å prioritere ressurser målrettet ut fra lokale behov. På bakgrunn av dette vil Levanger kommune gå i dialog med staten med sikte på at midlene som nå er øremerket til leksehjelp over tid blir gjort om til frie midler, slik at kommunen kan prioritere de tiltakene vi mener er viktigst for å nå målene om tilpassa opplæring og tidlig innsats, for eksempel høyere lærertetthet og kompetanseheving blant lærerne. Formannskapets forslag til innstilling vedtatt med 23 mot 9 stemmer Buchholdts oversendelses forslag avvist med 26 mot 6 stemmer 1. Leksehjelpsordning for trinn, slik den er beskrevet i saken, vedtas.

7 2. Ordningen evalueres etter 1 år. 3. Økonomisk ramme for leksehjelpsordningen settes til 1,7 mill kr på årsbasis. Dette forutsetter en budsjettjustering som tas i behandling av tertialrapporten. 4. I tillegg kan skolene disponere sparte ressurser, ved at behov for midtskyss faller bort, til økt kvalitet på henholdsvis leksehjelpordninga for trinn og ordninga med fysisk aktivitet for trinn. PS 26/10 Ny ruspolitisk handlingsplan for Levanger kommune Formannskapets forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 1. Forslag til ny ruspolitisk handlingsplan for Levanger kommune vedtas med følgende tillegg: Nytt punkt under punkt 2.1 (før overskiften Salgs og skjenkebevillinger.) FOKUS PÅ HOLDNINGER: I det holdningsdannende rusforebyggingsarbeidet skal det rettes fokus på de skader nesteperson påføres gjennom rusbruk i nære relasjoner og i et samfunnsøkonomisk perspektiv.(passive russkader) Dette kan bl.a. gjøres ved: å skape gode holdninger til rusmidler forbildeutvikling gjennom relasjonsbygging mellom ungdom og voksne å skape tradisjoner og vaner som er bra. Å videreføre arbeidet i MOT. å sette fokus på de fysiske og psykiske skader som skjer i nære relasjoner når noen ruser seg å skape gode holdninger i voksen generasjonen å innføre rusfrie soner eksempelvis i offentlige bygning, kjøpesenter o.l. å gjøre aktuelle arrangement i kommunal regi, idretts- og kulturarrangement rusfrie. 2. Når det gjelder framtidige ressursmessige prioriteringer av foreslåtte tiltakene i planen, så vil tiltakene i planen satt opp som nr. 1 Kunsten å bo, nr. 2 Dagsverket, nr. 3 Miljøkontakt rus, nr. 4 Helsestasjon rus nr. 5 Homla og nr. 6 Rusteam 0 18 år bli sterkest prioritert i behandlingen av framtidige økonomiplaner og budsjetter for det enkelte år. 3. Ruspolitisk handlingsplan har status som temaplan i kommunens plansystem, og rulleres hvert 4. år. PS 27/10 Levanger fritidspark AS - Søknad om lån til finansiering av nytt kunstgressdekke

8 Avstemming: Formannskapets forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 1. Levanger kommune tar opp lån på 2,25 mill kr for videreutlån til Levanger fritidspark as. Fritidsparken kan ikke ta opp ytterligere lån uten godkjenning av Levanger kommune. 2. Løpetid settes til 8 år. 3. Fritidsparken betaler renter og avdrag på lånene til samme vilkår som kommunen oppnår. PS 28/10 Kunstnerisk utsmykking - Trønderhallen Innstillingens pkt. 1 enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt. 2. enstemmig vedtatt Innstillingens pkt. 3 enstemmig vedtatt Innstillingens pkt. 4. enstemmig vedtatt Innstillingens pkt. 5 enstemmig vedtatt Innstillingens pkt. 6 vedtatt mot 5 stemmer. 1. Rådmannen får mandat til å nedsette et kunstutvalg for utsmykking av Trønderhallen. 2. Det avsettes kr som kommunal andel til utsmykkingsprosjektet 3. Beløpet finansieres fra ubundet investeringsfond. 4. Rådmannen får myndighet til å arbeide med oppfinansiering av prosjektet for kunstnerisk utsmykking av Trønderhallen. 5. I løpet av 2011 utarbeides lokal plan for kunstnerisk utsmykning av det offentlige rom i Levanger kommune 6. Det bør tilstrebes å benytte lokale, sekundært regionale kunstnere. PS 29/10 Festiviteten kino og kulturhus - iverksetting digitalisering Formannskapets forslag til innstilling vedtatt mot 3 stemmer.

9 1. Den vedtatte digitaliseringen av Festiviteten kino og kulturhus iverksettes innenfor en kostnad på kr Det investeres i et nytt 3D-lerret innenfor en kostnad på kr Investeringene finansieres med bruk av ubundet investeringsfond PS 30/ /315/104 m.fl. - Reguleringsplan for Levanger havn - del 1 - hotell/kulturhustomten - sluttbehandling Forslag til vedtak fra Karl M. Buchholdt, V: Privat reguleringsplan fra Levanger Fjordhotell Eiendom AS - Reguleringsplan for hotell og kulturhus - Levanger havn, avslås. Begrunnelse: Levanger Venstre er positiv til etablering av nytt hotell og kulturhus i Levanger. Havneområdet er en av Levangers mest attraktive utviklingsområder og disponering av området vil få betydning for kommunen i generasjoner framover. Levanger kommune ved Levanger næringsselskap AS arbeider med en helhetlig reguleringsplan for området. Plan- og utviklingskomiteen mener at en ikke skal gjennomføre en stykkevis og delt regulering av området, før den helhetlige planen foreligger. Plan- og utviklingskomiteens forslag til innstilling vedtatt mot 4 stemmer. Forslag til reguleringsplan for Levanger havn del 1 Hotell/kulturhus, datert , rev , med bestemmelser sist revidert , vedtas i hht. plan- og bygningslovens PS 31/ /232/1 - Reguleringsplan Lo sør Plan- og utviklingskomiteens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. Det gjøres følgende endringer av plankartet: Vegnavnene P1 og P2 må påføres plankartet, jfr. høringsutgavene. Reguleringsplan for Lo sør, datert , sist revidert , og med overnevnte endring, vedtas i hht. Plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1.

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 03.09.2008 Tid: 16:00 18:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 12.12.2007 Tid: 15:00 19:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 20.11.2013 Tid: 17:00 18:10

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 20.11.2013 Tid: 17:00 18:10 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 20.11.2013 Tid: 17:00 18:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Kommunestyret

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Kommunestyret LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Midtre Glassgård, Rådhuset Møtedato: 03.03.2004 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Fra saksnr. 011/04-023/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.11.2006 Tid: 12:00-14:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 12:20 Til behandling: Sakene 101/13-113/13 Møte nr: 12/2013 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested:

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Tone

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MANDAL KOMMUNE Møteprotokoll Driftsstyret MANDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Mandal rådhus Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Fjeldsgaard Medlem

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 9/14 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 18:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen,

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Per Ivar Bekk

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg)

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 07.10.2014 Kl 18:00 på Haugestad Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Kl. 18.00 Styreleder i Glitrevannverket

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Tom Mortensen

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00-13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer