Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 17:00 18:55

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 23.03.2011 Tid: 17:00 18:55"

Transkript

1 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 17:00 18:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva Ordfører DNA Hans Heieraas Varaordfører SP Anne Grete Hojem Medlem DNA Olav Strid Medlem DNA Per Anker Johansen Medlem DNA Kristin Aas Medlem DNA Anne Grete Krogstad Medlem DNA Arman Rad Medlem DNA Lill Kristin Nordahl Medlem DNA Tove Irene Løvås Medlem DNA Fanny Sofie Gausen Medlem DNA Kjell Bullen Medlem DNA Alf Magnar Reberg Medlem SP Ole Rogstad Jørstad Medlem SP Jorunn Skogstad Medlem SP Arne Solem Medlem SP Siv By Medlem SP Hans Arne Aalberg Medlem FRP Geir Tore Persøy Medlem FRP Jostein Trøite Medlem SV Ragnhild Torun Skjerve Medlem SV Einar Bangstad Medlem H Nina Bakken Bye Medlem H Gerd Haugberg Medlem H Einar Vandvik Medlem V Karl Meinert Buchholdt Medlem V Heidi Flaten Medlem V Britt Tønne Haugan Medlem KRF Jann Karlsen Medlem KRF Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Asle Granås MEDL DNA Vegard Riseth Granaune MEDL DNA Inge Johansen MEDL FRP Olin Halgeir Pettersen MEDL FRP Gunnar Morten Løvås MEDL SV Hanne Ihler Toldnes MEDL SV

2 Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Arild Nordli Vegard Riseth Granaune DNA Terje Johannes Veimo Asle Granås DNA Asgeir Persøy Olin Halgeir Pettersen FRP Odd Einar Langø Inge Johansen FRP Asbjørn Folkvord Hanne Ihler Toldnes SV Fra administrasjonen møtte: Navn Ola Stene Åsmund Brygfjeld Rita-Mari Keiserås Alf Birger Haugnes Jon Ketil Vongraven Odd Håpnes Guri M. Sivertsen Stilling Rådmann Web-ansvarlig Formannskapssekretær Kommunalsjef Kommunalsjef Enhetsleder Kultur Biblioteksjef Permisjoner: Einar Vandvik (V) og Ole Jørstad (SP) fikk permisjon og forlot møtet kl , etter behandling av sak PS 14/11. Asgeir Persøy (FRP) og Gerd Haugberg (H) fikk permisjon og forlot møtet kl , etter behandling av sak FO 4/11. Merknader: Ordføreren orienterte om at kommuneplanens arealdel kommer opp til behandling i samkommunestyremøte den 31. mars 2011 og sluttbehandles i Levanger kommunestyre 13. april. Forespørsel fremmet i møtet fra Asbjørn Folkvord (SV): I møte 15. desember vart dette forslaget lagt fram i sak : Budsjett 2011 og Økonomiplan Det blir i vårhalvåret 2011 gjennomført ei vurdering av styringsordninga i Levanger kommune. På grunnlag av erfaringar i det politiske miljøet og administrasjonen blir det gjort ei brei vurdering for å styrke kontakten mellom dei politiske organa og administrasjonen og effektivisere administrasjonen med sikte på å styrke den allmenne deltakinga i styringa av lokalsamfunnet. Konkrete område som bør vurderast er ansvarsfordelinga mellom kommunestyret og administrasjonen, talet på komitear og utvalg og fordelinga av ansvar mellom dei, og det administrative organisasjonsmønstret. Dette arbeidet blir styrt av ei gruppe på sju medlemmer frå formannskap og kommunestyre, valt av kommunestyret. Gruppa knyter til seg sakkyndig bistand i den grad gruppa finn det tenleg. Gruppa legg fram si vurdering med forslag til eventuelle endringar til kommunestyrets møte i august Dette forslaget vart vedtatt oversendt formannskapet. Så langt har det ikkje vore behandla der. Forepørselen gjeld derfor : Kvar er denne saka no? Side 2 av 7

3 Interpellasjoner og spørsmål: FO 2/11 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Partnerskapsavtale med Riksantikvaren. Forslag til vedtak: Kommunestyret ber om at det blir lagt fram en oversikt over de bygg kommunen eier i Levanger sentrum, og en plan som viser hvordan intensjonsavtalen med Riksantikvaren skal følges opp for disse byggene. Ordføreren besvarte interpellasjonen. Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. FO 3/11 Spørsmål til ordføreren fra Kristin Aas (DNA) - Bekymring over politiet sin framtidige situasjon i Levanger Hva mener ordføreren er den optimale løsning for beboerne i Levanger hva gjelder politiets organisering, og hva har ordføreren gjort for at vi skal beholde lensmannskontoret som det er i dag i Levanger? FO 4/11 Spørsmål til ordfører fra Geir Tore Persøy (FRP) - ang språkvalg i ungdomsskolene i Levanger. Vil ordfører ta initiativ til å samkjøre timeplan for disse fagene i u-skolene i Levanger kommune, slik at alle elever får samme mulighet? FO 5/11 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Levanger kommune vil styrke personvernet. Hvilke tiltak vil ordføreren iverksette for å oppfylle kravene i personopplysningslovens 14? FO 6/11 Spørsmål til ordfører fra Gunnar Løvås (SV) - ang vikarer innleid fra vikarbyrå. Spørsmålet ble fremmet av Asbjørn Folkvord (SV). Side 3 av 7

4 Saksnr Innhold PS 8/11 Referatsaker Levanger kommune Kommunestyret Hovedutskrift RS 1/11 Kontrollrapport 2010 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen - Levanger kommune PS 9/11 Festiviteten kino og kulturhus - behov for oppgradering gjennom prosjektering av en kinosal to PS 10/11 Kulturminnefredning av trehusbyen Levanger - Partnerskapsavtale Nord- Trøndelag fylkeskommune, Riksantikvaren, lokalt næringsliv og Levanger kommune. PS 11/11 Lokalt manifest mot mobbing Levanger kommune PS 12/11 Partnerskap for oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag PS 13/11 Trønderhallen - Tilleggsbevilgning inventar og utstyr PS 14/11 Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 FO 2/11 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Partnerskapsavtale med Riksantikvaren. FO 3/11 Spørsmål til ordføreren fra Kristin Aas (DNA) - Bekymring over politiet sin framtidige situasjon i Levanger FO 4/11 Spørsmål til ordfører fra Geir Tore Persøy (FRP) - ang språkvalg i ungdomsskolene i Levanger. FO 5/11 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Levanger kommune vil styrke personvernet. FO 6/11 Spørsmål til ordfører fra Gunnar Løvås (SV) - ang vikarer innleid fra vikarbyrå. PS 8/11 Referatsaker Referatsakene tas til orientering. Forslag i møtet enstemmig vedtatt. Referatsakene tas til orientering. PS 9/11 Festiviteten kino og kulturhus - behov for oppgradering gjennom prosjektering av en kinosal to Karl M. Buchholdt (V) fremmet følgende endringsforslag nytt pkt. 3: Rådmannen får fullmakt til å gå videre med skisseprosjektet for Festiviteten med kinosal 2 parallelt med videreutviklingen av Berg Eiendoms mulighetsstudie med kinotilbud på Moan, kino/kulturhus på havna/røstad og eventuelt andre aktuelle prosjekt i Levanger. Side 4 av 7

5 Formannskapets innstilling, pkt. 1, enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling, pkt. 2, enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling, pkt. 3, vedtatt med 25 mot 9 stemmer som ble avgitt for Buchholdts endringsforslag. 1. Levanger skal i framtida ha et konkurransedyktig kinotilbud som del av en samlet kulturell infrastruktur. 2. Et framtidig kinotilbud skal ha minimum 2 kinosaler. 3. Rådmannen får fullmakt til å gå videre med skisseprosjektet for Festiviteten med kinosal 2 parallelt med videreutviklingen av Berg Eiendoms mulighetsstudie med kinotilbud på Moan og eventuelt andre aktuelle prosjekt på Levanger. PS 10/11 Kulturminnefredning av trehusbyen Levanger - Partnerskapsavtale Nord- Trøndelag fylkeskommune, Riksantikvaren, lokalt næringsliv og Levanger kommune. Ingen. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 1. Partnerskapsavtale mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune, Riksantikvaren, lokalt næringsliv og Levanger kommune inngås. 2. Med forbehold om at prosjektet Kulturminnefredning av trehusbyen Levanger finansieres som foreslått, gis ordfører fullmakt til å underskrive partnerskapsavtalen. 3. Kommunens andel av prosjektet kr ,- over 2 år, finansieres ved bruk av disposisjonsfondet med inntil kr ,-. Resterende beløp, kr er finansiert/finansieres i tilknytning til det pågående mulighetsstudiet delprosjekt 1. PS 11/11 Lokalt manifest mot mobbing Levanger kommune Asbjørn Folkvord (SV) fremmet følgende tilleggsforslag nytt punkt: Enhetene rapporterer om status for arbeidet mot mobbing i tertialrapportene. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Folkvords tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 1. Levanger kommune slutter seg til nasjonalt manifest mot mobbing. 2. Levanger kommune lager et lokalt manifest for et godt læringsmiljø og mot mobbing basert på innholdet denne saken. Side 5 av 7

6 3. Ordfører undertegner manifestet og inviterer rektorer, barnehagestyrere, fagforeninger i barnehage og skole, det kommunale foreldreutvalget for grunnskolen og fritidsledere til å delta i det lokale partnerskapet. 4. Enhetene rapporterer om status for arbeidet mot mobbing i tertialrapportene. PS 12/11 Partnerskap for oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag Arne Solem (SP) fremmet følgende tilleggsforslag nytt punkt: Den økonomiske innsats i dette arbeidet vurderes i den årlige behandlingen av økonomiplan og budsjett. Nina Bakken Bye (H) fremmet følgende tilleggsforslag nytt punkt: Kommunestyret holdes orientert om status i forbindelse med kvalitetsmelding grunnskolen. Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. Solems tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Bye s tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 1. Levanger kommune slutter seg til Oppvekstkommisjonens sluttdokument. 2. Levanger kommune er positiv til at det etableres et oppvekstprogram for perioden for oppfølging av Oppvekstkommisjonens sluttdokument. 3. Levanger kommune vil delta i partnerskap med fylkeskommunen og andre kommuner i fylket vedrørende oppvekstprogrammet. 4. Levanger kommune er positiv til at fylkeskommunen gjennom sin rolle som regional planmyndighet tar ansvar for at planverket blir et viktig virkemiddel for å innfri Oppvekstkommisjonens intensjoner. 5. Levanger kommune vil søke å samordne prioriteringen av tiltak ved gjennomføring av kommunens vedtatte kommunedelplan oppvekst med de prioriteringer som vedtas i oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag. 6. Levanger kommune ønsker å prioritere tiltak for å styrke barn og unges leseferdigheter og å legge til rette for et systematisk arbeid med læringsmiljø først i programperioden. 7. Den økonomiske innsats i dette arbeidet vurderes i den årlige behandlingen av økonomiplan og budsjett. 8. Kommunestyret holdes orientert om status i forbindelse med kvalitetsmelding grunnskolen. PS 13/11 Trønderhallen - Tilleggsbevilgning inventar og utstyr Utsendt: Side 6 av 7

7 Utsendt til medlemmer : - Om: sak 13/11 Trønderhallen tilleggsbevilgning inventar og utstyr Orientering i møte: Trønderhallprosjektet i 2011 v/rådmann Ola Stene. Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak: Allerede innkjøpte varer dekkes innen vedtatt ramme for investering Trønderhallen. Videre investeringer legges fram som egen sak for kommunestyret. Formannskapets innstilling vedtatt med 30 mot 4 stemmer som ble avgitt for Aalbergs forslag til vedtak. 1. Til inventar og utstyr tilleggsbevilges totalt kr ,-. 2. Tilleggsbevilgningen finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. 3. Beløpene dekkes inn av Trønderhallen KF ved: Kr ,- dekkes ved økt rammeoverføring for Kr ,- dekkes gjennom nedbetaling over 10 år. Kr ,- dekkes gjennom nedbetaling over 20 år. PS 14/11 Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 Ingen. Kontrollutvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 til orientering. Side 7 av 7

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.02.2011 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 24.03.2010 Tid: 17:00 20:20

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 24.03.2010 Tid: 17:00 20:20 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 24.03.2010 Tid: 17:00 20:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Heieraas

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 26.05.2010 Tid: 18:30 20:55

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 26.05.2010 Tid: 18:30 20:55 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 26.05.2010 Tid: 18:30 20:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 03.09.2008 Tid: 16:00 18:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Robert Svarva ordfører

Robert Svarva ordfører Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 23.03.2011 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 20.11.2013 Tid: 17:00 18:10

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 20.11.2013 Tid: 17:00 18:10 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 20.11.2013 Tid: 17:00 18:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 12.12.2007 Tid: 15:00 19:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 04.02.2009 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Krogstad MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Krogstad MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.05.2012 Tid: 13:20 15:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Elllen Onshuus Eriksen Medlem adm.utv. Utdanningsforbundet Tove R. Olsen Medlem adm.utv. Fagforbundet

Elllen Onshuus Eriksen Medlem adm.utv. Utdanningsforbundet Tove R. Olsen Medlem adm.utv. Fagforbundet Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.09.2005 Tid: 10:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning Ordfører DNA Olav Norberg

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.03.2012 Tid: 13:00 14:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Andre Moe MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Andre Moe MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 15.02.2012 Tid: 13:00-15:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 13:05 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 08.12.2010 Tid: 14:00 15:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Kommunestyret

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Kommunestyret LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Midtre Glassgård, Rådhuset Møtedato: 03.03.2004 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Fra saksnr. 011/04-023/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: formannskapssalen Dato: 15.11.2006 Tid: 13:00 16:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Sigvard

Detaljer

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15.

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2015 Tid: 09:00 12:00 Til stede: Kristin J. Hildrum fikk permisjon og forlot møtet under sak

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested:

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Tone

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 17:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 13.01.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.12.2013 Tid: 16:45 20:35 Til stede: 33 til stede. Trine Reitan møtte fra sak 85/13. Til stede

Detaljer

Hans Heieraas varaordfører

Hans Heieraas varaordfører Levanger kommune Møteinnkalling Rev. 15.03.13, kl. 15:05 Lagt til sak PS 12/13 Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 20.03.2013 Tid: 17:00 Faste medlemmer er

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Brit Lisbeth Kverkild MEDL AP-V Bjørn Iversen ORDF AP-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Brit Lisbeth Kverkild MEDL AP-V Bjørn Iversen ORDF AP-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.08.2010 Tid: 18:00 20:55. Til stede: 33 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås. LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.08.2005 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Fra saksnr. 058/05-065/05 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer