BÅLERUD-, RØDSTEIN- OG BEKKENSTENOMRÅDET RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÅLERUD-, RØDSTEIN- OG BEKKENSTENOMRÅDET RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE"

Transkript

1 BÅLERUD-, RØDSTEIN- OG BEKKENSTENOMRÅDET RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bålerud-, Rødstein- og Bekkenstenområdet Plantype: Områderegulering Arkivsak: 09/1657 Planvedlegg nr.: - Analyse utført av: Oppegård kommune Postboks Kolbotn Datert: Sammendrag ROS-analysen viser at planområdet har et bekjedent og ikke veldig spesielt risikobilde. Analysen viser at det er nødvendig med tiltak for å sikre vannforsyningen som er basert på lokalt grunnvann. I reguleringsplanen settes begrensninger på terrenginngrep og utbyggingsvolum, og det stilles krav om grunnundersøkelse. Planområdet vil i likhet med Osloregionen for øvrig bli utsatt for klimaendringer som økt temperatur, nedbør/ekstremnedbør, tyngre snøbelastninger og hyppigere vekslinger mellom pluss- og minusgrader. Dessuten forventes havnivåstigning og endringer i stormflonivå. Nye tiltak må ta hensyn til dette. 1. Bakgrunn I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformålet, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. For nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk vises det til planbeskrivelsen. 2. Metode Risiko- og sårbarhetsanalysen ble utarbeidet på et seminar med kommunens beredskapsansvarlig og berørte virksomheter. Analysen er gjennomført med utgangspunkt i rundskriv fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan og tilhørende utredninger og illustrasjoner. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter. Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm., og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklisten, men ikke er til stede i planområdet eller i planen, er kun unntaksvis kommentert. Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 1. Lite sannsynlig: hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en teoretisk sjanse; skjer sjeldnere enn hvert 100. år 2. Mindre sannsynlig: kan skje (ikke usannsynlig); skjer ca. hvert 10. år 3. Sannsynlig: kan skje av og til; periodisk hendelse; skjer årlig 4. Svært sannsynlig: kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede 09/1657 side 1 / 8

2 Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i fire kategorier, jf. tabell 1. Tabell 1: Konsekvensgrader Konsekvens Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm. 1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig 2. Mindre alvorlig Få/små skader ikke varig skade Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes 3. Alvorlig Alvorlig / behandlingskrevende skade 4. Svært alvorlig Personskade som medfører død eller varig mén, mange skadd Midlertidig / behandlingskrevende skade Langvarig miljøskade System settes ut av drift over lengre tid; alvorlig skade på eiendom System settes varig ut av drift; uopprettelig skade på eiendom Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 2. Tabell 2: Samlet risikovurdering Konsekvens: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig Sannsynlighet: 4. Svært sannsynlig 3. Sannsynlig grønn gul rød 2. Lite sannsynlig 1. Usannsynlig Tegnforklaring rød gul grønn Tiltak nødvendig Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht. nytte Rimelige tiltak gjennomføres Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 09/ ROS-ANALYSE side 2 / 8

3 3. Uønskede hendelser, risiko og tiltak 3.1 Analyseskjema Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 3. Tabell 3: Sjekkliste over mulige uønskede hendelser Hendelse / Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar / Tiltak Natur- og miljøforhold Er området utsatt for, eller kan planen / tiltaket medføre risiko for: 1. Erosjon Ja Kvikkleireskred 3. Jord- og flomskred 4. Steinskred, steinsprang 5. Sørpeskred 6. Snø-/isras 7. Sekundærvirkninger av ras/ skred (flodbølge, oppdemning, bekkelukking, mm.) 8. Elveflom 9. Tidevannsflom, stormflo Ja Havnivåstigning Ja Overvannsflom Ja Isgang 13. Sterk vind (storm, orkan mm.) 14. Skog- eller gressbrann Ja Radongass Ja 3 2 jf. kartlegging fra Statens strålevern 16. Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.) 17. Andre naturgitte forhold Natur- og miljøforhold Antatte fremtidige klimaendringer - Kan planområdet / tiltaket bli utsatt for: 18. Økt temperatur Ja Økt nedbør, tyngre snø Ja Hyppigere ekstremnedbør Ja Flere vekslingsdøgn (hyppigere veksling mellom minus- og plussgrader) Ja 3 2 Sårbare naturområder og kulturmiljø Medfører planen / tiltaket fare for skade på: 22. Sårbar flora Ja 3 1 jf. kap. 4.3 i planbeskrivelsen 23. Sårbar fauna/fisk/vilt 24. Naturvernområder 25. Vassdragsområder 26. Automat. fredete kulturminne jf. Arkeologisk registreringsrapport 27. Nyere tids kulturminne/-miljø 28. Viktige landbruksområder 09/ ROS-ANALYSE side 3 / 8

4 Hendelse / Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar / Tiltak Medfører planen / tiltaket fare for skade på: 29. Andre sårbare områder Teknisk og sosial infrastruktur Kan planen / tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner: 30. Vei, bru, knutepunkt 31. Havn, kaianlegg, farleder 32. Sykehus/-hjem, barnehage, skole, kirke, annen institusjon 33. Brannvesen/politi/ambulanse/ sivilforsvar 34. Energiforsyning 35. Telenett 36. Vannforsyning Ja Avløpshåndtering 38. Forsvarsområde 39. Tilfluktsrom 40. Område for idrett/lek 41. Rekreasjonsområde, park 42. Annen infrastruktur Virksomhet og drift Berøres planområdet / tiltaket av: 43. Støy og vibrasjoner Ja jf. kap. 2.5 i planbeskrivelsen 44. Støv 45. Forurenset grunn 46. Forurensning i sjø/vassdrag Ja jf. kap. 2.5 i planbeskrivelsen 47. Elektromagnetisk stråling jf. kap. 2.5 i planbeskrivelsen 48. Risikofylt industri mm. (kjemikalie/eksplosiv, olje/ gass, radioaktiv) Virksomhet og drift Berøres planområdet / tiltaket av: 49. Område for avfallsbehandling 50. Regulerte vannmagasiner med spesiell fare for usikker is, endringer i vannstand mm. 51. Evt. dambrudd 52. Oljekatastrofeområde 53. Gruver, sjakter, steintipper 54. Annen virksomhetsrisiko Medfører planen / tiltaket: 55. Støy og vibrasjoner Ja 3 1 jf. kap. 4.5 i planbeskrivelsen 56. Støv 57. Forurensning av grunn jf. kap. 4.5 i planbeskrivelsen 58. Forurensning i sjø/vassdrag jf. kap. 4.5 i planbeskrivelsen 59. Endring i grunnvannsnivå 09/ ROS-ANALYSE side 4 / 8

5 Hendelse / Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar / Tiltak Medfører planen / tiltaket: 60. Elektromagnetisk stråling 61. Risikofylt industri mm. (kjemikalie/eksplosiv, olje/ gass, radioaktiv) Transport Er det risiko for: 62. Ulykke med farlig gods Ja 2 3 jf. Overordnet ROS-analyse for Oppegård kommune pkt. 1-2 og Begrenset tilgjengelighet til området pga. vær/føre Ja 2 2 Trafikksikkerhet Er det risiko for: 64. Ulykke i av-/påkjørsler Ja Ulykke med gående/syklende Ja Andre trafikkulykkespunkter Ja 2 2 Sabotasje og terrorhandlinger 67. Er tiltaket i seg selv et sabotasje- / terrormål? 68. Er det potensielle sabotasje-/ terrormål i nærheten? jf. kap. 3.6 og 4.9 i planbeskrivelsen Tabell 4: Samlet risikovurdering* Konsekvens: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig Sannsynlighet: 4. Svært sannsynlig 3. Sannsynlig Lite sannsynlig Usannsynlig * nr. av hendelse/situasjon i tabell 3 Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og/eller ha alvorlige til svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf. tabell 2. Hendelser med slikt risikonivå kommenteres her nærmere. 09/ ROS-ANALYSE side 5 / 8

6 3.2 Naturrisiko 1. Erosjon Planområdet består i hovedsak av skrånende terreng. Store deler er grunnfjell med liten eller ingen jordoverdekning. Det finnes noen bekkedrag i til dels smale og bratte daler (jf. kap. 2.1 og 2.2 i planbeskrivelsen). Bekken langs Svartskogveien ned til Svartskog brygge ble lagd i rør for å forhindre erosjonsskader på veien. Erosjonsskader kan skje etter fjerning av vegetasjon og som indirekte følge av overvannsflom. Planforslaget sikrer bunndekket og skogsvegetasjonen i landbruks-, naturog friluftsområdene (jf. 24). Videre tillates ikke videre utbygging og inngrep i kantvegetasjonssonene langs bekkene (jf. 5.11). Vesentlige inngrep i terreng i byggesonen begrenses gjennom lav tomteutnytting, og tillates kun i forbindelse med utbyggingstiltak (jf. 5.2). 9. Stormflo I DSBs rapport om havnivåstigning fra 2009 estimeres at framtidig 100 års stormflonivå i Bunnefjorden kan stige med ca. 2,24 cm (-20 til + 35 cm) innen Dette inkluderer estimert havnivåstigning og er justert for landhevning m.m. En slik stigning vil først og fremst berøre eksisterende brygger og badehus. Bålerud brygge og Svartskog brygge, slik de er i dag, samt atkomstveien til boligeiendommene i Svartskogveien 18, 20 og 22 vil ikke kunne benyttes ved stormflo. Det anbefales at nye tiltak generelt bør ligge 3 meter over dagens havnivå for å unngå skader. I planen er det fastsatt en byggegrense mot sjøen som skal sikre at bygninger for varig personopphold, parkeringsanlegg og uthus plasseres minst 3 meter over havet (jf. 7.1). Brygger må utformes slik at de tåler stormflo (jf. 5.4 og 19.2). 10. Havnivåstigning I DSBs rapport om havnivåstigning fra 2009 estimeres at framtidig havnivåstigning i Bunnefjorden kan bli på ca. 44 cm (-20 til + 35 cm) innen Dette er justert for landhevning m.m. Det anbefales at nye tiltak helst bør ligge 3 meter over dagens havnivå for å unngå skader (se pkt. 9 ovenfor). 11. Overvannsflom Store deler av planområdet er grunnlendt terreng (jf. kap. 2.1 i planbeskrivelsen). Den naturlige bunndekken er i hovedsak bevart og andel tette flater er lav. Drenering skjer i dag direkte til terreng eller nærmeste vassdrag (jf. kap i planbeskrivelsen). Muligheter for infiltrasjon i stedlige løsmasser er veldig begrenset (jf. Follokart Løsmassekart). Planen tilrettelegger for forsiktig boligfortetting og enkelte oppgraderinger av offentlige veier og parkeringsplasser. Andel ny tette flater begrenses ved fastsettelse av en lav utnyttingsgrad og at parkeringsplassene skal bygges med vanngjennomtrengelige dekketyper (jf. 20.5). Videre bevares det naturlige bunndekket, vegetasjon og kantsonene langs bekkene (se pkt. 1 ovenfor). 14. Skog- eller gressbrann Store deler av landskapet og byggeområdene er skogsbevokst. I Nordre Follo Brannvesens risiko- og sårbarhetsanalyse regnes med en skogsbrann hvert 10. år. Brannvesen har tatt høyde for dette i sin beredskapsplan. 15. Radongass Det foreligger en kartlegging av radon fra Statens strålevern for kommunen. Kartleggingen er fra 2000/2001 og viser at det er lav sannsynlighet for forhøyde radonverdier. For ny bebyggelse gjelder bestemmelsene i Byggeteknisk forskrift (TEK10) Videre vil kommunen informere og veilede byggherrer ved relevante søknad om tiltak. 09/ ROS-ANALYSE side 6 / 8

7 18. til 21. Fremtidige klimaendringer Det antas at planområdets ikke vil være sterkere utsatt for klimaendringer enn regionen for øvrig. Det anbefales generelt at det ved gjennomføring av nye tiltak tas hensyn til en økning av årstemperaturen på ca. 2,5 til 4,0 C, og en stigning i årsnedbørsummen på % innen med tørrere vårene og somre og våtere høst og vintre (jf. kap. 2.5 i planbeskrivelsen). 3.3 Teknisk og sosial infrastruktur 36. Vannforsyning Vannforsyning i planområdet baseres på private løsninger fra lokale grunnvannsbrønner. Utbygging i planområdet kan føre til forandringer i grunnvannssystemet. Planen tilrettelegger for offentlig avløpsløsning som vil redusere risiko for forurensning av grunnvannet. I tillegg begrenses terrenginngrep til det nødvendige, og sprengning tillates ikke (jf. 5.2). Videre stilles det krav om nærmere undersøkelser av grunnforhold og konsekvenser ved tiltak som medfører terrenginngrep (jf. 30.1). Planen legger også til rette for offentlige vannledninger, dersom et slikt systemskifte er ønskelig i fremtiden. 3.4 Virksomhet og drift 55. Støy og vibrasjoner Planen inneholder et utbyggingspotensial på inntil 50 nye eneboliger. Det er beregnet at dette kan gi en økning på ca. 400 flere bilturer pr. døgn (jf. kap. 4.9 i planbeskrivelsen). Med henblikk til støy og vibrasjoner vil dette kun i ubetydelig grad endre dagens støysituasjon. 62. Ulykke med farlig gods Planområdet kan, som kommunen for øvrig, være berørt av eventuelle ulykker som involverer transport av farlig gods. Det er lite gjennomgangstrafikk på fylkesveiene ved planområdet, og nærmeste jernbane ligger ca. 3 km fra. Det er derfor mest sannsynlig at planområdet vil kunne påvirkes av eventuelle ulykker med farlig gods på E18, som ligger ca. 1 km øst for planområdet. Det vises for øvrig til Overordnet ROS-analyse for Oppegård kommune pkt. 1-2 og Begrenset tilgjengelighet til området pga. vær/føre R. Amundsens vei er en av to hovedatkomstveier til Svartskog inkl. planområdet. Rett etter krysset med Gml. Mosseveien finnes en bratt og svingete veistrekning. Det oppleves vanskelige kjøreforhold ved snø og is. Eventuell ny veiutforming løses utenfor denne reguleringsplanen. Det finnes en alternativ rute til og fra planområdet via Ingierstrandveien. 64. til 66 Trafikksikkerhet Utbygging vil føre til mer trafikk til og fra og i planområdet. Som trafikksikkerhetstiltak inneholder planen ensidig fortau langs bussruten og til ny barnehage, snuplasser i blindveiene, samt muligheter for mindre oppgraderinger av veistandard. 09/ ROS-ANALYSE side 7 / 8

8 4. Litteratur og kilder Akershus fylkeskommune (2012): Registreringsrapport Bålerud, Oppegård kommune. S.nr. 10/ Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) (2010): Samfunnssikkerhet i arealplanlegging Kartlegging av risiko og sårbarhet. HR Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) (2009): Havnivåstigning Estimater av famtidig havnivåstigning i norske kystkommuner. Direktoratet for sivilt beredskap (DSB) (2001): Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene. Meteorologisk institutt: Vær- og klimadata eklima Meteorologisk institutt / Statens kartverk / NVE: Oppegård kommune (2012): Områderegulering for Bålerud-, Rødstein- og Bekkenstenområdet planbeskrivelse. datert: Oppegård kommune (2011): Overordnet ROS-analyse. datert: / ROS-ANALYSE side 8 / 8