DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon"

Transkript

1 DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet med virkning fra

2 Innhold 1. Departementets styring av virksomheten Departementets overordnede ansvar Direktoratet for nødkommunikasjons myndighet og ansvarsområde Styringsdialogen 5 2, Krav til direktoratets interne styring Direktørens myndighet og ansvar Krav til direktoratets planlegging, gjennomføring og oppfølging Krav til virksomhetens interne kontroll 7 3. Krav knyttet til økonomiforvaltningen i Direktoratet for nødkommunikasjon Intern økonorniinstruks Økonomiforvaltningsansvar, bestemmelsene kap. 4, reglementet 5, 12, 17 og Løpende økonomiforvaltning og delegering av myndighet Saksbehandhng i økonomiske/administrative saker Internbudsjett, bestemmelsene pkt Kontroll av utgifts- og inntektstransaksjoner, jf. bestemmelsene pkt og lønns - og personalutgifter, bestemmelsene pkt Kjøp av varer og tjenester, bestemmelsene pkt Budsjettdisponeringsmyndighet, bestemmelsene pkt Internt disponeringsskriv, bestemmelsene pkt og reglementet 7 og Betalingsformidling og regnskapsføring, bestemmelsene pkt Inntekter, bestemmelsene pkt. 5.4 og Ettergivelse av krav, bestemmelsene pkt Regnskapsføring og økonomisk rapportering Virksomhetsregnskapet, bestemmelsene pkt. 3. 3, reglementet Rapport til statsregnskapet, bestemmelsene pkt. 3.5, reglementet Regnskapsføring og økonomisystemer, bestemmelsene pkt. 4.3, 4.4 og 4.5, reglementet 12, 17 og Arkivering av regnskapsmateriell og regnskapsdokumentasjon, Budsjettfullmakter 12 2

3 Formålet med instruksen er å gi nærmere retningslinjer for hvordan Direktoratet for nødkommunikasjon i praksis skal utøve sin rolle som eier og forvalter av Nødnett på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Instruksen erstatter Hovedinstruks for økonomiforvaltningen i Direktoratet for nødkommunikasjon av 1. januar Denne instruksens virkeområde er økonomi- og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon. Instruksen er et supplement til Økonomiregelverket i staten1. 1. Departementets styring av virksomheten 1.1. Departementets overordnede ansvar Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for overordnet styring og kontroll med Direktoratet for nødkommunikasjon. Justis- og beredskapsdepartementet fastsetter overordnede mål og hovedstrategier innenfor de rammer som Stortinget fastlegger gjennom lov- og budsjettvedtak. Departementet fastsetter overordnede mål og krav for direktoratet. Departementet har ansvar for å føre kontroll og tilsyn med direktoratet, primært gjennom krav til rapportering og oppfølging av rapporteringen, men også ved annen tilsynsvirksomhet. Justis- og beredskapsdepartementet tildeler årlig den økonomiske rammen og delegerer nødvendige fullmakter til Direktoratet for nødkommunikasjon Direktoratet for nødkommunikasjons myndighet og ansvarsområde Direktoratet for nødkommunikasjon eier og forvalter Nødnett på Justis- og beredskapsdepartementets vegne. Det pågår et arbeid knyttet til eierskap, forvaltning og drift av radionettet, kommunikasjonssentralene og radioterminalene som kan påvirke eierskap og ansvarsforhold knyttet til dette og dermed medføre behov for å oppdatere instruksen på et senere tidspunkt. Et felles, landsdekkende Nødnett sammen med brukernes nødnettutstyr skal gi et tryggere og mindre sårbart samfunn gjennom sikrere og bedre kommunikasjon for nød- og beredskapsorganisasjoner. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvar for at viktige samfunnsfunksjoner har tilgang til et trygt, robust og tidsmessig kommunikasjonssystem for ledelse og samhandling i daglig virke og ved større hendelser. Direktoratet eier Nødnett og har ansvar for etablering, forvaltning og videreutvikling i tråd med brukernes behov. Direktoratet for nødkommunikasjon skal gjennom sin rolle og kompetanse bidra til å styrke samfunnets sikkerhet og beredskap. Direktoratet for nødkommunikasjon har et selvstendig ansvar for å fremme begrunnede forslag til endringer i rammebetingelsene overfor Justis- og beredskapsdepartementet, hvis det anses nødvendig for å kunne realisere krav og føringer fra departementet. Direktoratet for nødkommunikasjon skal gjennom gode faglige analyser bidra til at Justis- og beredskapsdepartementet har et best mulig beslutningsgrunnlag for politikkutviklingen på 'Reglement for økonomistyring i staten (reglementet) og bestemmelser om økonomistyring i staten (bestemmelsene) fastsatt 12. desember 2003 med endringer, og rundskriv fra Finansdepartementet. 3

4 feltet. Direktoratet har også en viktig rolle når det gjelder å bistå med faglige innspill til departementet på kort varsel. Direktoratet for nødkommunikasjon skal uten unødig opphold varsle Justis- og beredskapsdepartementet om hendelser og saker som kan medføre politisk oppmerksomhet eller større medieomtale. Direktoratet for nødkommunikasjon skal også så raskt som mulig varsle Justis- og beredskapsdepartementet hvis direktoratet på noen områder vurderer risikoen for manglende mål- og resultatoppnåelse som stor. Direktoratet skal orientere om hvilke risikoreduserende tiltak som er iverksatt og hvilke ytterligere tiltak som vil bli iverksatt. Departementet skal informeres dersom direktoratet mener det er nødvendig å nedprioritere viktige områder for å kunne realisere mål og resultatkrav gitt av departementet. Som fagdirektorat og kompetansesenter har Direktoratet for nødkommunikasjon et selvstendig ansvar for å belyse problemstillinger og gi innspill innen området nødkommunikasjon til Justis- og beredskapsdepartementet. Direktoratet for nødkommunikasjon er Justis- og beredskapsdepartementets kompetansesenter for nødkommunikasjon og telekommunikasjon og skal bidra til enhetlige, sikre og robuste nasjonale løsninger for nødkommunikasjon. Direktoratet skal herunder: Ha ansvar for forvaltning og videreutvikling av kommunikasjonsinfrastrukturen i Nødnett I tråd med teknologiutviklingen ogta initiativ for å bidra til at samfunnets behov for sikker kommunikasjon ivaretas. Være pådriver for at det finnes flere leverandører av brukernes Nødnettutstyr. Arbeide for at datakapasiteten i Nødnett utvikles og utnyttes til det beste for brukerne og legge til rette for utvikling av tjenester til beredskapsmarkedet. Være høringsinstans på tema knyttet til beredskap og samhandling. Delta i arbeidet med å sikre fremtidige internasjonale teknologistandarder for sikker kommunikasjon. Gjennom norsk-svensk samarbeid utvikle og implementere teknologi og rutiner for at norske og svenske nød- og beredskapsorganisasjoner kan bruke sine terminaler begge land. På sikt skal det også jobbes for et tilsvarende norsk-finsk samarbeid. Direktoratet må i tillegg til å inneha tung faglig kompetanse av teknisk, økonomisk og juridisk karakter også besitte god forvaltningsmessig kompetanse for å bidra til samarbeid med andre statlige virksomheter og en god styringsdialog. Direktoratet skal herunder: Ha et sektorovergripende perspektiv med vekt på Nødnett som kritisk infrastruktur. l-la ansvar for å etablere møteplasser, tilrettelegge for gode beslutningsprosesser og sikre nødvendig samordning mellom og med brukerne av Nødnett. 4

5 Kommunisere godt og effektivt med offentlig sektor (departementene, direktoratene, fylkesmannsembetene og kommunene), brukerne, befolkningen og mediene. Sørge for at Nødnett har god tilgjengelighet og stabil, sikker og kostnadseffektiv drift. Følge opp at brukernes nødnettutstyr har stabile og sikre driftsstøttetjenester. Følge opp at opplæring av sluttbruker sikrer riktig bruk av Nødnett. Ha ansvar for at leverandøren/operatøren er godt integrert i beredskapssamarbeidet. Tilrettelegge for at alle som har et nød- og beredskapsansvar, frivillige hjelpeorganisasjoner og andre aktører kan bli brukere av Nødnett. Tilrettelegge for kompetanseoverføring mellom ulike brukere av Nødnett, for eksempel superbrukersamlinger, brukerforum og øvelser. Tilrettelegge for at Nødnett benyttes effektivt i det daglige og under kriser. Herunder at direktoratet: Øver regelmessig sammen med brukerne og deltar på øvelser. Er pådriver for at bruk av Nødnett og fravær av Nødnett er en del av Nødnettbrukeres beredskapsplaner. Er pådriver for at sentrale aktører i beredskaps-norge benytter Nødnett som samhandlingsverktøy ved kriser. Har lokal tilstedeværelse og håndterer beredskapssituasjoner i hele landet. Er pådriver for å bli varslet om og får observatørrett i øvelser der Nødnett er i bruk. Har beredskapsplaner som er harmonisert med brukerorganisasjoners beredskapsplaner Styringsdialogen Styringsdialogen mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Direktoratet for nødkommunikasjon skal sikre god utforming, formidling og oppfølging av mål og resultatkrav som gis i tildelingsbrev, oppdragsbrev og styringsdialogmøter. Styringsdialogen skal videre sørge for at: Det er samsvar mellom de krav som stilles fra departementet og de rammebetingelser og fullmakter som gis direktoratet. Mål- og resultatoppnåelse, effekter, gevinster, risikostyring og status/framdrift på tiltak av betydning dokumenteres skriftlig. Direktoratet får informasjon om politiske mål på eget ansvarsområde, politikkutforming på andre relevante områder, prinsipielle saker som departementet arbeider med og øvrige forhold av betydning for direktoratets virksomhet. Styringssignaler fra Justis- og beredskapsdepartementet til Direktoratet for nødkommunikasjon gis skriftlig, i hovedsak gjennom det årlige tildelingsbrevet, men også gjennom supplerende tildelingsbrev. Hvis det ut fra sakens karakter er nødvendig å gi styringssignaler muntlig, skal dette alltid følges opp skriftlig i etterkant. Helse- og omsorgsdepartementet vil i forbindelse med styringsdialogen med Direktoratet for nødkommunikasjon, gis adgang til å gi innspill til Justis- og beredskapsdepartementets 5

6 tildelingsbrev til Direktoratet for nødkommunikasjon, og delta i etatsstyringsmøtene. Styringsdialogen skal ledes av Justis- og beredskapsdepartementet. Styringsdialogen består i tillegg av et antall styringsdialogmøter i året. Referat fra styringsdialogmøtene er å anse som et styringsdokument. Hvis Direktoratet for nødkommunikasjon oppfatter styringssignalene fra Justis- og beredskapsdepartementet som uklare, skal direktoratet umiddelbart ta dette opp med departementet for avklaring. Tilsvarende skal direktoratet kvittere for at mottatte oppdrag og bestiffinger er forstått og bekrefte at tidsfrist er realistisk. Hvis det senere viser seg umulig å overholde fristen, skal det meldes til departementet så snart som mulig, samtidig som det angis når leveransen vil skje. Direktoratet for nødkommunikasjon skal også gi rask tilbakemelding dersom det er mål- og resultatkrav som direktoratet vurderer som urealistisk å innfri innenfor de gjeldende økonomiske rammebetingelser. Det må i innspillet signaliseres konsekvenser og hvilke andre områder og tiltak som ev. må nedprioriteres for å innfri departementets kray. I tillegg til de ordinære styringsdialogmøtene gjennomføres etter behov fag- og budsjettmøter mellom Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Direktoratet for nødkommunikasjon for å konkretisere styringssignaler, sikre at oppdrag er riktig oppfattet og for at departementet kan gi tilbakemelding på rapportering og andre innspill fra direktoratet. I disse møtene kan det også være aktuelt å formidle nye oppdrag, som skal skriftliggjøres i etterkant. Det avholdes også egne informasjonsmøter mellom Justis- og beredskapsdepartementet og direktoratet på ulike nivå. Hensikten med disse møtene er å sikre gjensidig informasjonsutveksling og koordinering. I de tilfeller hvor direktoratet har behov for å få avklart saker i Justis- og beredskapsdepartementet, skal disse redegjøres for skriftlig og inneholde en tilrådning. 2. Krav til direktoratets interne styring 2.1 Direktørens myndighet og ansvar Direktøren for Direktoratet for nødkommunikasjon er virksomhetsleder med overordnet ansvar for all aktivitet og alle resultater i etaten og budsjettdisponeringsmyndighet i henhold til tildelingsbrevet. Med utgangspunkt i de rammer og krav som er gitt av departementet, har direktøren ansvar for valg av strategier, virkemidler og organisatorisk utvikling som anses nødvendig for å realisere dette. Direktøren har ansvar for å ha systemer og rutiner som sikrer god styring og kontroll av direktoratet. 2.2 Krav til direktoratets planlegging, gjennomføring og oppfølging Direktoratet skal ivareta og sørge for at virksomheten som helhet har en målrettet og effektiv drift. En forutsetning for ivaretakelse av ansvaret er systematikk i arbeidet, og det 6

7 innebærer at direktoratet har formulert målsetninger og utarbeidet planer for sitt eget virke. Direktoratet skal planlegge med både ettårig og flerårig perspektiv. Overordnet strate isk lan: Denne strategien skal ha et langsiktig tidsperspektiv og konkretisere overordnede mål og styringssignaler og direktoratets egne behov. Nødnett er ny kritisk infrastruktur og direktoratets strategi må gjenspeile at samfunnet får mest mulig nytte av investeringen i Nødnett og tilhørende kompetanse. Virksomhets lan: Direktoratet skal synliggjøre mål og prioriteringer i den årlige virksomhetsplanen. Virksomhetsplanen skal konkretisere direktoratets langsiktige strategi og årlige tildelingsbrev fra departementet. Justis- og beredskapsdepar-tementet forutsetter at direktoratet rapporterer i henhold til tildelingsbrevet. Direktoratet skal sende inn til Justis- og beredskapsdepartementet: Rapportering om resultater i henhold til krav fastsatt av tildelingsbrevet. Andre rapporter og informasjon som etterspørres av departementet. Direktoratet skal, innen den frist som departementet bestemmer, legge fram en årsrapport, jf. økonomireglementet 9c) og bestemmeisene pkt. som blant annet skal inneholde: I. Leders beretning Introduksjon til virksomheten og hovedtall Årets aktiviteter og resultater Styring og kontroll i virksomheten Vurdering av framtidsutsikter Årsregnskap Direktoratet skal jevnlig utarbeide analyser og evalueringer av måloppnåelse, oppgaveløsning og virkemiddelbruk. Direktoratet har ansvar for å følge opp merknader fra Riksrevisjonen, Sivilombudsmannen m.fl. Kopi av korrespondansen oversendes Justis- og beredskapsdepartementet Krav til virksomhetens interne kontroll Direktøren har ansvaret for å påse at den interne kontrollen er tilpasset risiko og vesentlighet, at den fungerer på en tilfredsstillende måte og at den kan dokumenteres. Intern kontroll betyr i denne sammenheng systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres, vedlikeholdes og forbedres i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover, forskrifter og styringsdokumenter som er gjeldende for Direktoratet for nødkommunikasjons virkeområde. Intern kontroll forutsetter kvalitets- og risikostyring i virksomheten som helhet, samt løpende egenevaluering av Direktoratet for nødkommunikasjons virksomhet. Direktoratet for nødkommunikasjons ledelse har ansvar for å etablere systemer, rutiner og tiltak som skal sikre den løpende interne kontrollen av Direktoratet for nødkommunikasjons aktiviteter. 7

8 Direktoratet skal gjennomføre systematiske risikovurderinger i overensstemmelse med de prinsipper som følger av «Veileder i risikostyring», utgitt av Direktoratet for økonomistyring, og de rutiner og systemer som er utarbeidet for risikostyring i Nødnettprosjektet. Det skal avtales nærmere med departementet hvilket nivå rapporteringen til departementet skal være på. 3. Krav knyttet til økonomiforvaltningen i Direktoratet for nødkommunikasjon 3.1. Intern økonomiinstruks Direktøren må, innenfor de rammer som er trukket opp av overordnet departement, fastsette intern økonomiinstruks for den samlede virksomheten, med regler om delegering av myndighet. Det skal presiseres hvordan de enkelte funksjoner i økonomiforvaltningen skal utføres på ulike nivåer og om ansvarsforhold Økonomiforvaltningsansvar, bestemmelsene kap. 4, reglementet 5, 12, 17 og 18. Direktøren må påse at virksomheten har en særskilt enhet som tillegges samordningsansvaret for direktoratets økonomiforvaltning. Økonomienheten skal blant annet ivareta følgende oppgaver: Påse at kravene knyttet til økonomiforvaltningen oppfylles i alle enheter som har økonomiforvaltningsoppgaver i direktoratet. Ansvar for virksomhetens økonomisystem. Iverksette nødvendige kontrolloppgaver. Samordne kommunikasjon av økonomisk art mot Justis- og beredskapsdepartementet og Riksrevisjonen. Vurdere, i samråd med departementet, behov for endringer i denne instruksen og interne instrukser samt sørge for oppbevaring av oppdaterte instrukser. Samordne økonomirapporter og budsjettforslag til Justis- og beredskapsdepartementet. Økonomienheten skal også ivareta kravene til regnskapsføring, jf. reglementet Løpende økonomiforvaltning og delegering av myndighet Saksbehandling i økonomiske/administrative saker Avgjørelse i økonomiske/administrative saker skal være dokumentert. Forslag til beslutninger skal inneholde en saksfremstilling med forutsetninger som er tilstrekkelig til at den som skal ta avgjørelsen, selv kan foreta etterkontroll Internbudsjett, bestemmelsene pkt. 2.4 Virksomheten skal etablere intern kontroll slik at det føres løpende kontroll med forbruket og med innbetalingene. Direktøren må fastsette retningslinjer og rutiner for internbudsjettarbeidet som bl. a. skal sikre at beløpsmessige rammer ikke overskrides, måloppnåelse og resultater står i forhold til fastsatte mål og resultatkrav og at ressursbruken er effektiv. 8

9 3.3.3 Kontroll av utgifts- og inntektstransaksjoner, jf. bestemmelsene pkt og 5 Som ledd i den interne kontrollen, skal det utføres kontroll av utgifter og inntekter. Kontrollen skal sikre at inntekter, anskaffelser, tilskudd og lønn og andre oppgavepliktige ytelser blir håndtert i samsvar med gjeldende lover, regler og avtaler, og at inntekter og utgifter følges opp i forhold til Direktoratet for nødkommunikasjons budsjetter og fastsatte planer. På inntektsområdet er formålet videre å sikre at direktoratets inntekter blir korrekt fastsatt og innbetalt, og at utestående krav blir fulgt opp. Direktoratet skal etablere systemer og rutiner som sikrer kontroll med transaksjonene (transaksjonskontroller) Lønns - og personalutgifter, bestemmelsene pkt. 5.2 Direktøren skal etablere systemer og rutiner som sikrer at lønn og andre oppgavepliktige ytelser blir korrekt registrert, beregnet, bokført, utbetalt og rapportert, jf. bestemmelsene pkt Direktoratet for nødkommunikasjon skal bruke et elektronisk økonomisystem med funksjonalitet slik at direktoratet kan hente ut nødvendig informasjon fra systemet for budsjettkontroll, rapportering m.m., jf. pkt. 4.3 i bestemmelsene. Fullmakter og organisering av arbeidet skal være dokumentert, og det skal være etablert metoder og tiltak for å forebygge, avdekke og korrigere feil og mangler i systemene og rutinene, jf. pkt. 2.4 i bestemmelsene Kjøp av varer og tjenester, bestemmelsene pkt. 5.3 Innkjøp av enhver art skal foretas på de måter som er fordelaktige for staten og alle anskaffelser skal skje i henhold til gjeldende anskaffelsesregelverk. Se spesielt om store anskaffelser i bestemmelsene pkt Direktoratet skal etablere systemer og rutiner som sikrer at anskaffelser av varer og tjenester skjer på en effektiv og forsvarlig måte. Fullmakter og organisering av arbeidet skal være dokumentert, og det skal være etablert metoder og tiltak som har til hensikt å forebygge, avdekke og korrigere feil og mangler i systemene og rutinene, jf. pkt bestemmelsene. Direktøren må fastsette retningslinjer og rutiner som konkretiserer hvordan de forskjellige krav under bestemmelsene pkt. 5.3 skal gjennomføres, herunder: Budsjettdisponering Varemottak. Fakturabehandling Attestasjon. Bokføring og utbetaling. Registrering av eiendeler. og bestilling. og mottak. Når det gjelder registrering av driftsmidler skal direktoratet fastsette rutiner for registreringen i tråd med bestemmelsene pkt og Statlige regnskapsstandarder (SRS) 17. Utrangering og kassasjon av materiell skal gjøres i samsvar med «Normalinstruks for utrangering og kassasjon av materiell og bygninger samt avhending av materiell som tilhører staten» av Direktøren gis myndighet til å utrangere og kassere materiell. 9

10 3.3.6 Budsjettdisponeringsmyndighet, bestemmelsene pkt Hver enkelt utbetaling fra direktoratet skal bekreftes av en som har budsjettdisponeringsmyndighet i samsvar med bestemmelsene pkt Direktøren har budsjettdisponeringsrnyndighet og kan delegere denne helt eller delvis til tilsatte på lavere nivå. Delegert budsjettdisponeringsmyndighet kan delegeres videre. Delegering av budsjettdisponeringsmyndighet skal være skriftlig. Det skal foreligge en oversikt som viser hvem i direktoratet som til enhver tid har budsjettdisponeringsmyndighet. Den som har budsjettdisponeringsmyndighet kan ikke godkjenne godtgjørelser eller andre utbetalinger til seg selv Internt disponeringsskriv, bestemmelsene pkt og , reglementet 7 og 9 På grunnlag av tildelingsbrev fra departementet, skal direktøren utstede disponeringsskriv til Direktoratet for nødkommunikasjons enheter, som direktøren har gitt eller gir delegert budsjettdisponeringsmyndighet. Disponeringsskrivet skal for hver enhet fastsette: Tildelt bevilgning fordelt på kapittel, post og eventuelle ytterligere spesifikasjoner etter behov. Hva budsjettdisponeringsmyndigheten innebærer av ansvar og myndighet, og hvilken grad og på hvilken måte den kan delegeres videre til andre enheter. Mål og resultatkrav på de forskjellige saksområder og plassere ansvaret for å oppnå angitte resultater. Hvilke rapporter som skal leveres til hvilke tidspunkter. Økonomiske og administrative fullmakter. Ekstra midler og tilleggsbevilgninger som tildeles av departementet og som direktøren bestemmer skal disponeres av direktoratets enheter, skal stilles til rådighet ved supplerende disponeringsskriv Betalingsformidling og regnskapsføring, bestemmelsene pkt. 3.8 Direktoratet for nødkommunikasjons betalingsformidling i form av inn- og utbetalinger skal skje gjennom statens konsernkontoordning. Betalingsoppdrag skal utarbeides av direktoratets økonomienhet og behandles videre i samsvar med bestemmelsene pkt og Betalingsoppdraget skal saledes skje ved elektronisk overføring på en sikker måte. Før betalingen kan utføres av banken, skal den autoriseres av en person i direktoratet med slik fullmakt. For gjennomførte utbetalinger leverer banken elektronisk avregningsretur. Direktoratet skal benytte informasjonen i avregningsreturen til oppdatering av økonomisystemet og kontroll mot utbetaling av bank. 10

11 Direktoratet kan vurdere behovet for bruk av betalingskort. Betalingskort som står i direktoratets navn og som ikke er tilknyttet virksomhetens arbeidskonto (kredittkort m.m.) kan benyttes etter bestemmelser fastsatt av Finansdepartementet Inntekter, bestemmelsene pkt. 5.4 og 2.5 Direktoratet for nødkommunikasjon skal etablere systemer og rutiner som sikrer at inntektskrav blir juridisk bindende og at krav blir fastsatt, utstedt og innbetalt med riktige beløp. Videre skal systemene og rutinene sikre at innbetalingene kan skje innen betalingsfristen og at utestående krav følges opp på en forsvarlig måte. Fullmakter og organisering av arbeidet skal være dokumentert, og det skal være etablert metoder og tiltak for å forebygge, avdekke og korrigere feil og mangler i systemene og rutinene, jf. pkt. 2.4 i bestemmelsene. Direktoratet for nødkommunikasjon har avgiftspliktig omsetning, og skal innrette sin bokføring på en slik måte at kravene til innbetaling og rapportering av avgiften blir ivaretatt. Direktoratet må fastsette retningslinjer og rutiner som konkretiserer hvordan bestemmelser om pkt. 5.4, om inntekter skal følges opp I virksomheten. Dette innebærer blant annet å: Fastsette krav og utstede faktura. Bokføre krav. Bokføre innbetalinger. Følge opp krav som ikke betales som forutsatt. Behandle tapte krav Ettergivelse av krav, bestemmelsene pkt Ettergivelse av statlige krav krever som regel stortingsvedtak. I mindre saker kan også Kongen og Finansdepartementet samtykke i at krav ettergis. Alle saker om ettergivelse, der det ikke foreligger hjemmel til dette i lov eller plenarvedtak, skal forelegges Finansdepartementet via Justis- og beredskapsdepartementet. 3.4 Regnskapsføring og økonomisk rapportering Virksomhetsregnskapet, bestemmelsene pkt. 3. 3, reglementet 12 Direktoratet for nødkommunikasjon skal følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser og eventuelle standarder som Finansdepartementet har fastsatt for budsjettering og regnskapsføring. Standard kontoplan skal benyttes og virksomhetsregnskapet skal være innrettet slik at kravene til rapportering til bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet etter kontantprinsippet ivaretas, jf. pkt. 3.3 i bestemmelsene. Parallelt med ivaretakelse av kontantprinsippet skal direktoratet føre virksomhetsregnskap i henhold til anbefalte, men ikke obligatoriske SRS,jf. rundskriv R Rapport til statsregnskapet, bestemmelsene pkt reglementet 12 Direktøren er ansvarlig for rapportering til statsregnskapet i henhold til bestemmelsene pkt Blant annet skal virksomheten: Kunne dokumentere sin rapportering til statsregnskapet, sammenholdt med transaksjoner som er registrert i statsregnskapet og med avstemming av oppgjørskontoer i Norges Bank. Etter oversendelse av regnskapsrapport kunne hente aystemmingsliste fra statsregnskapet og kontrollere at posteringene i statsregnskapet er i samsvar med 11

12 innrapportert regnskap. Ved avvik skal feilen korrigeres etter anvisning fra Finansdepartementet. Avstemningen skal dokumenteres Regnskapsføring og Økonomisystemer, bestemmelsene pkt. 4.3, 4,4 og 4.5, reglenientet 12, 17 og 18 Virksomheten skal bruke et elektronisk økonomisystem for registrering og regnskapsføring (bokføring og pliktig regnskapsrapportering) og for betalingsformidling. Systemet skal ha funksjonalitet som ivaretar de oppgavene en virksomhet er pålagt i henhold til dette regelverket og andre gjeldende lover og regler, herunder funksjonalitet som muliggjør en forsvarlig økonomistyring. Alle opplysninger som er nødvendige for å kunne utarbeide pliktig regnskapsrapportering som nevnt i bestemmelsene pkt. 3.5 og pliktige spesifikasjoner som er nevnt i bestemmelsene pkt , skal bokføres. Direktøren har et selvstendig ansvar for økonomioppgavene, uavhengig av om deler av oppgavene utføres av andre. Direktøren er ansvarlig for at Direktoratet for nødkommunikasjon har et økonomisystem som tilfredsstiller kravene i bestemmelsene og reglementet. Når det planlegges tatt i bruk nye systemer eller vesentlig endringer i eksisterende systemer, skal Riksrevisjonen orienteres, jf. 18 i reglementet. Departementet må orienteres på et tidlig stadium i planleggingen Rapportering vedrørende lønns- og personaldata, bestemmelsene pkt Direktoratet for nødkommunikasjon skal registrere og bokføre lønn og andre oppgavepliktige ytelser slik at gjeldende lov- og avtaleverk om rapportering blir ivaretatt, herunder rapportering til skatteoppkrever, Statens pensjonskasse og trygdeetaten, samt trukket medlemskontingent og andre trekk som virksomheten gjør. Rapporterte data skal kunne avstemmes mot tilsvarende registrerte og bokførte data i økonomisystemet Arkivering av regnskapsmateriell og regnskapsdokumentasjon, bestemmelsene pkt. 4.4 Regnskapsmateriell og -dokumentasjon skal oppbevares etter instruksen i bestemmelsene pkt Budsjettfullmakter Justis- og beredskapsdepartementet vil delegere relevante fullmakter i det årlige tildelingsbrevet til Direktoratet for nødkommunikasjon. Delegert myndighet skal alltid utøves i samsvar med gjeldende lover og regler, gitte retningslinjer og intensjoner for hvorledes fullmaktene brukes. Plikten til å vise lojalitet til generelle regler som gjelder statsforvaltningen, binder underliggende etater på samme måte som reglene binder departementet. Departementet er ansvarlig for hvorledes fullmaktene forvaltes, selv om løpende avgjørelser fattes lokalt i underliggende etater. Brudd på lojalitetsplikten kan medføre at Justis- og beredskapsdepartementet må trekke inn fullmakter. Det vises til Veileder i statlig budsjettarbeid, jf. utgitt av Finansdepartementet i mars 2014 der bl.a. bruk av unntaksbestemmelser i bevilgningsreglementet (budsjettfullmakter) er omtalt. 12

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen

Detaljer

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen i Luftfartstilsynet.

Detaljer

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole Vedtatt av styret 24.10.2014 Innledning Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole er fastsatt av styret ved Norges musikkhøgskole

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO KVALITETSHÅNDBOK Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 10 Økonomi Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO Hovedreglene er fastsatt av styret ved Arkitekthøgskolen i Oslo i medhold av pkt. 2.2. i Hovedinstruks

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

Grunnleggende om økonomiregelverket

Grunnleggende om økonomiregelverket Grunnleggende om økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Kundeforum 2014 Side 1 Økonomiregelverket har flere nivåer Reglement for økonomistyring i staten er det øverste nivået Bestemmelser

Detaljer

Kapittel 2 Virksomhetens interne styring

Kapittel 2 Virksomhetens interne styring Kapittel 2 Virksomhetens interne styring 2.1 Innledning Kapitlet omhandler virksomhetens interne styring, herunder krav til myndighets- og ansvarsstrukturer, styringsprosesser, intern kontroll og kontroll

Detaljer

Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014

Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014 Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014 Økonomiregelverket og DFØs rolle Reglement om økonomistyring fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon (kgl res).

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND Instruksen er fastsatt av Miljøverndepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft 3. februar

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft 15.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen. ved. Universitetet i Bergen (UiB)

Hovedregler for økonomiforvaltningen. ved. Universitetet i Bergen (UiB) UNIVERSITETET I BERGEN Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Bergen (UiB) Hovedregler for økonomiforvaltningen 1 Universitetet i Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. INSTRUKSENS

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I NORSK KULTURMINNEFOND

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I NORSK KULTURMINNEFOND INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I NORSK KULTURMINNEFOND Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft 3. februar

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av DEN NORSKE KIRKE KR 57/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 05.-06. desember 2013 Referanser: KR 30/05 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 11.11.2013 KR 57.1/13 Ny virksomhets- og

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Justis- og beredskapsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Justis- og beredskapsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Innledning Denne instruksen for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 12/4407 C TS/SBP 16.11.2012 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014 Nettverk for virksomhetsstyring Møte 6. juni 2014 16.06.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Program 09.00-09.15: Innledning ved DFØ 09.15-10.15: Formål og innhold i instrukser, både i instruks

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/ Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 04/1695 C TS/ 21.12.2005 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

Hovedinstruks for økonomiforvaltningen av SDØE i Petoro. Fastsatt av Olje- og energidepartementet

Hovedinstruks for økonomiforvaltningen av SDØE i Petoro. Fastsatt av Olje- og energidepartementet Hovedinstruks for økonomiforvaltningen av SDØE i Petoro Fastsatt av Olje- og energidepartementet 01.10.02 HOVEDINSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN AV SDØE I PETORO... 3 1. INSTRUKSENS FORHOLD TIL DET GENERELLE

Detaljer

INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR HØGSKOLEN I GJØVIK

INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR HØGSKOLEN I GJØVIK INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR - HØGSKOLEN I GJØVIK Vedtatt av høgskolestyret 14.06.2011 NNHOLD 1 INTERN ØKONOMIINSTRUKS... 3 1.1 Hovedregler for økonomiforvaltningen... 3 1.1.1 Innledning... 3 1.1.2 Myndighets-,

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Fastsatt av departementsråden 14.01.2014 Innhold Side 1.

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 31.01.2012 1. Innledning Formal med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

Inn o 2 HOVEDTREKK I MYNDIGHETS-, OPPGAVE- OG ANSVARSFORDELING INTERN PLANLEGGING ØKONOMIFORVALTNING... 5

Inn o 2 HOVEDTREKK I MYNDIGHETS-, OPPGAVE- OG ANSVARSFORDELING INTERN PLANLEGGING ØKONOMIFORVALTNING... 5 Inn o 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL DET GENERELLE ØKONOMIREGELVERK...3 2 HOVEDTREKK I MYNDIGHETS-, OPPGAVE- OG ANSVARSFORDELING...3 2.1 VIRKSOMHETENS LEDELSE... 3 2.2 INTERN INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNING...

Detaljer

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling.

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. DFØ/FOA 25.9.2013 Kap. 3 i bestemmelser om økonomistyring i staten Felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. Oversikt over endringer fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR STYRINGEN AV SJØFARTSDIREKTORATET. Fastsattav Nærings-og fiskeridepartementet

HOVEDINSTRUKS FOR STYRINGEN AV SJØFARTSDIREKTORATET. Fastsattav Nærings-og fiskeridepartementet HOVEDINSTRUKS FOR STYRINGEN AV SJØFARTSDIREKTORATET Fastsattav Nærings-og fiskeridepartementet01.01.2014 1 1 Innledning Hovedinstruksen er fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) 01.01.2014

Detaljer

ØKONOMIINSTRUKS FOR SVALBARDS MILJØVERNFOND

ØKONOMIINSTRUKS FOR SVALBARDS MILJØVERNFOND ØKONOMIINSTRUKS FOR SVALBARDS MILJØVERNFOND Instruksen er fastsatt av Miljøverndepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft straks. Oslo 30.3.2009 Erik Solheim (sign)

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo Fastsatt av universitetsstyret 02.12.2014 1. Innledning Hovedreglene er fastsatt av Universitetsstyret i henhold til pkt. 2.1 i Hovedinstruks

Detaljer

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruksen er fastsatt 9. mai 2014 i henhold til 3 annet ledd i Reglement for økonomistyring i Staten, og trådte i kraft

Detaljer

INSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

INSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET INSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 10.1.2018 1. Innledning Formål med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Regelverk Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 18. september 2013 Regelverk Reglement for økonomistyring i staten

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Tildelingsbrev 2016 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 01.01.2016 Innhold 1. Innledning... 2 2. Regjeringens prioriteringer... 2 3. Mål for 2016... 2 3.1.

Detaljer

HS-V-042/2008 Revisjon av hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST

HS-V-042/2008 Revisjon av hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.2014 Til: høgskolestyret Fra: rektor Sak: Reviderte hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST HS-V-32/14 Saksbehandler/-sted Tidligere

Detaljer

Instruks. Økonomi- og virksomhetsstyring i Norges vassdrags- og energidirektorat

Instruks. Økonomi- og virksomhetsstyring i Norges vassdrags- og energidirektorat Instruks Økonomi- og virksomhetsstyring i Norges vassdrags- og energidirektorat januar 2015 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 VIRKSOMHETENS MYNDIGHET OG ANSVAR... 3 2.1 Virksomhetens formål, forvaltningsområder

Detaljer

Økonomidirektør og sjefssamling 2015

Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Avd. dir. Arne Lunde, Bergen 23.04.15 Hva er intern kontroll 14 Intern kontroll Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3908-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER 1. INNLEDNING

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN Fastsatt av høgskolestyret 22.02.2006. Gjelder fra 22.02.2006. Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3

Detaljer

Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter

Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter 5.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om systemer og rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter samt kontrollaktiviteter

Detaljer

Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde

Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten Kapittel 4 Kapittel 5-8 Kapittel

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2016 Hege Nygård (ekspedisjonssjef) Siw Ellefsen (avd. dir.) INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER... 3 3.

Detaljer

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Regelverk Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 8. juni 2010 Til orientering: Oppdaterte bestemmelser er fastsatt

Detaljer

økonomiinstruks for senteret, senterets virksomhetsplan og dette tildelingsbrevet.

økonomiinstruks for senteret, senterets virksomhetsplan og dette tildelingsbrevet. Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 14/5793-1 09.02.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev 2015 til Gáldu - Kompetansesenter for

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTETS INSTRUKS FOR SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD FASTSATT

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTETS INSTRUKS FOR SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD FASTSATT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTETS INSTRUKS FOR SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD FASTSATT 16.03.2016.. INSTRUKSENS VIRKEOMRÅDE OG FORHOLD TIL ØKONOMIREGELVERKET Instruksens virkeområde er økonomi- og virksomhetsstyringen

Detaljer

Statsbudsjettet tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR

Statsbudsjettet tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 14/5794-1 09.02.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR 1. INNLEDNING Kommunal-

Detaljer

OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 1. januar 2014 Mari Sundli Tveit rektor Operativ instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU - gjeldende fra

Detaljer

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering Saksbehandler Deres dato Vår dato Erik Heen 19.04.2016 22.06.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 704 16/257-3 Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 Oslo Spørsmål knyttet til leverandørgjeld

Detaljer

Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Revidert av Justis- og beredskapsdepartementet med virkning fra 01.01.2018 1 Innhold 1.

Detaljer

II Forslag og merknader

II Forslag og merknader Originalspråk: Norsk Sak 17/05 Ansvar og myndighet for økonomiforvaltning i Sametinget Arkiv Arkivsaksnr. Saken påbegynt onsdag 23. februar 2005 kl. 17.00. SF-121 2004005585 I Vedlegg Nr Dok. dato Avsender/Mottaker

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. RESULTATKRAV OG FØRINGER TIL NORSK KULTURMINNEFOND FORDELT PÅ RESULTAT- OG VIRKEMIDDELOMRÅDER... 4 3. BUDSJETT

Detaljer

Forslag til nye krav til innhold i årsrapport for statlige virksomheter

Forslag til nye krav til innhold i årsrapport for statlige virksomheter Forslag til nye krav til innhold i årsrapport for statlige virksomheter Helge Moe Spildrejorde, DFØ 28.02.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 I høringen foreslås krav til inndeling av årsrapport

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 13/3978 02.10.2013 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I KULTURMINNEFONDET

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I KULTURMINNEFONDET INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I KULTURMINNEFONDET Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft 18. januar

Detaljer

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3907-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 - INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner 7.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

Erfaringer fra utarbeidelse av hovedinstruks for Stortingets administrasjon. Virksomhetsstyringsnettverket 6. juni 2014

Erfaringer fra utarbeidelse av hovedinstruks for Stortingets administrasjon. Virksomhetsstyringsnettverket 6. juni 2014 Erfaringer fra utarbeidelse av hovedinstruks for Stortingets administrasjon Virksomhetsstyringsnettverket 6. juni 2014 Kort om Stortingets administrasjon Virksomhetsleder: Direktør Ida Børresen Budsjett

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 FOR KULTURMINNEFONDET

TILDELINGSBREV 2016 FOR KULTURMINNEFONDET TILDELINGSBREV 2016 FOR KULTURMINNEFONDET 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. PRIORITERINGER FOR KULTURMINNEFONDET I 2016... 3 3. RESULTATKRAV, FØRINGER OG OPPDRAG PÅ RESULTATOMRÅDET:... 3 4. FELLESFØRING

Detaljer

Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013

Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013 Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013 Henvisning til punkt og gjengivelse av tekst i bestemmelsene Kapittel 3 Felles

Detaljer

Krav til årsrapport og årsregnskap vedlegg til tildelingsbrevet for 2016 Årsrapporten skal inneholde seks deler, med følgende benevnelse og rekkefølge: I. Leders beretning II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

HVA SKJER PÅ REGNSKAPS- OMRÅDET I STATEN? Peter Olgyai

HVA SKJER PÅ REGNSKAPS- OMRÅDET I STATEN? Peter Olgyai HVA SKJER PÅ REGNSKAPS- OMRÅDET I STATEN? Peter Olgyai Hva skjer på regnskapsområdet i staten? Oversikt regnskapsprinsipper 2015 Aktuelle endringer i rundskriv Publiseringsprosjektet Innrapportering for

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/503 14/767 29.01.2015 STATSBUDSJETTET 2015 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2015

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET

TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET 2016 Helga Berit Fjell (ekspedisjonssjef) Hans Robert Zuna (avdelingsdirektør) INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OMBUDETS ARBEID I 2016... 3 3. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER...

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Statens jembanetilsyn Postboks 7113 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår refdato 13/80318.12.2013 Statsbudsjettet 2014 - Tildelingsbrev Samferdselsdepartementet

Detaljer

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER -

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER - Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 17/191-2 11.01.2017 TILDELINGSBREV 2017 - INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER - 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD DEN NORSKE KIRKE Sandefjord kirkelige fellesråd ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD 1 Hensikt og overordnet ansvar Fastsatt 26.10.2016 av Kirkelig fellesnemnd i Stokke, Andebu og Sandefjord i henhold

Detaljer

Hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon Inkludert forvaltning og kontroll

Hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon Inkludert forvaltning og kontroll Hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon Inkludert forvaltning og kontroll Vedtatt av direktør Ida Børresen 18.12.2013 Iverksatt fra 1.1.2014. Side 1 av 16 Hovedinstruks for virksomhetsstyring

Detaljer

Utvalgets hovedmål og kjerneoppgaver fremgår av mandatets 1-3.

Utvalgets hovedmål og kjerneoppgaver fremgår av mandatets 1-3. 2. MÅL OG SATSINGSOMRÅDER KIMs målsettinger for 2011 er fastsatt i kg1. res. av 18.12.2009 om utvalgets sammensetning, i mandat for utvalget for perioden 2010 2013 samt i Prop. 1 S (20010-2011) for Barne-,

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET 2015 Helga Berit Fjell Hans Robert Zuna INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OMBUDETS ARBEID I 2015... 3 3. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER... 3 3.1. BEVILGNINGSVEDTAK OG TILDELING...

Detaljer

Disponeringsskriv Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Disponeringsskriv Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Disponeringsskriv 2016 Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Versjon Dato Endringer 1 26/4/16 Første versjon 2 30/6/16 Oppdatert bevilgning kap 710 1 1. Tildelt bevilgning Kap/post Beskrivelse

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 16/

Deres ref Vår ref Dato 16/ Riksmekleren Grensen 3 0159 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1863 06.01.2017 Tildelingsbrev for 2017 - Riksmekleren 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og Innst.

Detaljer

TILDELINGSBREV FRA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET TIL DISKRIMINERINGSNEMNDA 2014

TILDELINGSBREV FRA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET TIL DISKRIMINERINGSNEMNDA 2014 15.01. 2014 TILDELINGSBREV FRA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2014 Arni Hole (e.f.) Hege Nygård Wetland 1. Innledning Barne-, likestillings-

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2013

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2013 18.1. 2013 TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2013 Arni Hole (e.f.) Inge Ovesen 1. Innledning Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet redegjør i dette brevet for bevilgningen

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato C 05/3266 TS/SBP

Deres ref Vår ref Dato C 05/3266 TS/SBP Samtlige departementer Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato C 05/3266 TS/SBP 21.12.2005 Justerte rundskriv, reglement og bestemmelser om statlig økonomistyring fastsatt med virkning fra 1. januar

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 16/

Deres ref Vår ref Dato 16/ Arbeidsretten Postboks 8015 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1862 06.01.2017 Tildelingsbrev for 2017 Arbeidsretten 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Tildelingsbrev 2017 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 17.01.2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Samfunnsoppdrag... 2 3. Regjeringens prioriteringer... 2 4.

Detaljer

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift.

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift. Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/739 02.02.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Postboks 2764 Solli 0204 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/815-21.01.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev - Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) Brevet er disponert

Detaljer

HOVEDINSTRUKSFOR VIRKSOMHETSSTYRINGENI MAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLERETTIGHETER

HOVEDINSTRUKSFOR VIRKSOMHETSSTYRINGENI MAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLERETTIGHETER HOVEDINSTRUKSFOR VIRKSOMHETSSTYRINGENI MAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLERETTIGHETER Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet 04.04.2013 INNHOLD 1 Innledning 3 2 Instruksensformål,virkeområdeogforholdtil

Detaljer

Bestemmelser om økonomistyring i staten

Bestemmelser om økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2003 med endringer av 21. desember 2005, 14. november 2006, 8. juni 2010, og 18. september 2013 og 5. november 2015.

Detaljer

Følgende styringsparametere gjelder for Husleietvistutvalget i 2018: Kort saksbehandlingstid Rimelig behandling Kompetent behandling

Følgende styringsparametere gjelder for Husleietvistutvalget i 2018: Kort saksbehandlingstid Rimelig behandling Kompetent behandling Husleietvistutvalget Postboks 5118 Majorstua 0302 OSLO Deres ref Vår ref Dato 18/58-1 08.01.2018 TILDELINGSBREV 2018 HUSLEIETVISTUTVALGET 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

Direktørens generelle instruks for økonomiforvaltning og - kontroll ved Universitetet i Tromsø

Direktørens generelle instruks for økonomiforvaltning og - kontroll ved Universitetet i Tromsø Direktørens generelle instruks for økonomiforvaltning og - kontroll ved Universitetet i Tromsø Fastsatt av: Universitetsdirektøren Fastsatt dato: 30. januar 2007 Hjemmel: Gjelder fra: 30. januar 2007 Arkivreferanse

Detaljer

Statsbudsjettet kap. 722 Norsk pasientskadeerstatning - tildeling av bevilgning 1. Bevilgning

Statsbudsjettet kap. 722 Norsk pasientskadeerstatning - tildeling av bevilgning 1. Bevilgning Norsk Pasientskadeerstatning Postboks 3 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/4600-19.12.2013 Statsbudsjettet 2014 - kap. 722 Norsk pasientskadeerstatning - tildeling av bevilgning 1. Bevilgning

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

Kapittel 6 Forvaltning av tilskuddsordninger

Kapittel 6 Forvaltning av tilskuddsordninger Kapittel 6 Forvaltning av tilskuddsordninger 6.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger og for enkeltstående tilskudd. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

Høringsutkast Utkast til - Reglement for økonomistyring i staten, og - Bestemmelser om statlig økonomistyring

Høringsutkast Utkast til - Reglement for økonomistyring i staten, og - Bestemmelser om statlig økonomistyring Høringsutkast 30.5.2003 Utkast til - Reglement for økonomistyring i staten, og - Bestemmelser om statlig økonomistyring Utkast 30.05.2003 INNHOLDSFORTEGNELSE: REGLEMENT FOR ØKONOMISTYRING I STATEN... 5

Detaljer

1. Innledning Internasjonalt reindriftssenter ble etablert høsten 2005 med den hensikt å styrke det internasjonale reindriftssamarbeidet.

1. Innledning Internasjonalt reindriftssenter ble etablert høsten 2005 med den hensikt å styrke det internasjonale reindriftssamarbeidet. Statsråden Internasjonalt reindriftssenter v/styret Postboks 109 9521 GUOVDAGEAIDNU - KAUTOKEINO Deres ref. Vår ref. Dato 10/3287 03.02.11 Tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - 2011 1. Innledning

Detaljer

Kulturdepartementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR) for budsjettåret 2015:

Kulturdepartementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR) for budsjettåret 2015: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider postmottak.ndr@kirken.no Deres ref Vår ref Dato 14/4666-10.02.2015 Statsbudsjettet 2015 - endelig tildelingsbrev - Nidaros domkirkes restaureringsarbeider Brevet

Detaljer

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 LILLESAND Deres ref Vår ref Dato 16/1175-05.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Supplerende tildelingsbrev til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - Det vises

Detaljer

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet Olje- og energidepartementet 1 Olje- og energidepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

1. Budsjettrammer for 2016 Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016.

1. Budsjettrammer for 2016 Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/975-18.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål 3. Forutsetninger

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departement Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 15/2391-14 24.11.2016 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

TILDELINGSBREV 2017 DATATILSYNET

TILDELINGSBREV 2017 DATATILSYNET Datatilsynet Pb 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/5280-2 20.12.2016 TILDELINGSBREV 2017 DATATILSYNET 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette tildelingsbrevet

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

KR 54/16 Oslo, oktober 2016

KR 54/16 Oslo, oktober 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 54/16 Oslo, 5. 7. oktober 2016 Referanser: KM 5/16, KR 57/13 Arkivsak: 16/3453-1 (16/29799) Saksdokumenter: Økonomiregelverk for rettsubjektet Den norske kirke Sammendrag

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/990-22.02.2016 Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer