DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon"

Transkript

1 DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet med virkning fra

2 Innhold 1. Departementets styring av virksomheten Departementets overordnede ansvar Direktoratet for nødkommunikasjons myndighet og ansvarsområde Styringsdialogen 5 2, Krav til direktoratets interne styring Direktørens myndighet og ansvar Krav til direktoratets planlegging, gjennomføring og oppfølging Krav til virksomhetens interne kontroll 7 3. Krav knyttet til økonomiforvaltningen i Direktoratet for nødkommunikasjon Intern økonorniinstruks Økonomiforvaltningsansvar, bestemmelsene kap. 4, reglementet 5, 12, 17 og Løpende økonomiforvaltning og delegering av myndighet Saksbehandhng i økonomiske/administrative saker Internbudsjett, bestemmelsene pkt Kontroll av utgifts- og inntektstransaksjoner, jf. bestemmelsene pkt og lønns - og personalutgifter, bestemmelsene pkt Kjøp av varer og tjenester, bestemmelsene pkt Budsjettdisponeringsmyndighet, bestemmelsene pkt Internt disponeringsskriv, bestemmelsene pkt og reglementet 7 og Betalingsformidling og regnskapsføring, bestemmelsene pkt Inntekter, bestemmelsene pkt. 5.4 og Ettergivelse av krav, bestemmelsene pkt Regnskapsføring og økonomisk rapportering Virksomhetsregnskapet, bestemmelsene pkt. 3. 3, reglementet Rapport til statsregnskapet, bestemmelsene pkt. 3.5, reglementet Regnskapsføring og økonomisystemer, bestemmelsene pkt. 4.3, 4.4 og 4.5, reglementet 12, 17 og Arkivering av regnskapsmateriell og regnskapsdokumentasjon, Budsjettfullmakter 12 2

3 Formålet med instruksen er å gi nærmere retningslinjer for hvordan Direktoratet for nødkommunikasjon i praksis skal utøve sin rolle som eier og forvalter av Nødnett på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Instruksen erstatter Hovedinstruks for økonomiforvaltningen i Direktoratet for nødkommunikasjon av 1. januar Denne instruksens virkeområde er økonomi- og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon. Instruksen er et supplement til Økonomiregelverket i staten1. 1. Departementets styring av virksomheten 1.1. Departementets overordnede ansvar Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for overordnet styring og kontroll med Direktoratet for nødkommunikasjon. Justis- og beredskapsdepartementet fastsetter overordnede mål og hovedstrategier innenfor de rammer som Stortinget fastlegger gjennom lov- og budsjettvedtak. Departementet fastsetter overordnede mål og krav for direktoratet. Departementet har ansvar for å føre kontroll og tilsyn med direktoratet, primært gjennom krav til rapportering og oppfølging av rapporteringen, men også ved annen tilsynsvirksomhet. Justis- og beredskapsdepartementet tildeler årlig den økonomiske rammen og delegerer nødvendige fullmakter til Direktoratet for nødkommunikasjon Direktoratet for nødkommunikasjons myndighet og ansvarsområde Direktoratet for nødkommunikasjon eier og forvalter Nødnett på Justis- og beredskapsdepartementets vegne. Det pågår et arbeid knyttet til eierskap, forvaltning og drift av radionettet, kommunikasjonssentralene og radioterminalene som kan påvirke eierskap og ansvarsforhold knyttet til dette og dermed medføre behov for å oppdatere instruksen på et senere tidspunkt. Et felles, landsdekkende Nødnett sammen med brukernes nødnettutstyr skal gi et tryggere og mindre sårbart samfunn gjennom sikrere og bedre kommunikasjon for nød- og beredskapsorganisasjoner. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvar for at viktige samfunnsfunksjoner har tilgang til et trygt, robust og tidsmessig kommunikasjonssystem for ledelse og samhandling i daglig virke og ved større hendelser. Direktoratet eier Nødnett og har ansvar for etablering, forvaltning og videreutvikling i tråd med brukernes behov. Direktoratet for nødkommunikasjon skal gjennom sin rolle og kompetanse bidra til å styrke samfunnets sikkerhet og beredskap. Direktoratet for nødkommunikasjon har et selvstendig ansvar for å fremme begrunnede forslag til endringer i rammebetingelsene overfor Justis- og beredskapsdepartementet, hvis det anses nødvendig for å kunne realisere krav og føringer fra departementet. Direktoratet for nødkommunikasjon skal gjennom gode faglige analyser bidra til at Justis- og beredskapsdepartementet har et best mulig beslutningsgrunnlag for politikkutviklingen på 'Reglement for økonomistyring i staten (reglementet) og bestemmelser om økonomistyring i staten (bestemmelsene) fastsatt 12. desember 2003 med endringer, og rundskriv fra Finansdepartementet. 3

4 feltet. Direktoratet har også en viktig rolle når det gjelder å bistå med faglige innspill til departementet på kort varsel. Direktoratet for nødkommunikasjon skal uten unødig opphold varsle Justis- og beredskapsdepartementet om hendelser og saker som kan medføre politisk oppmerksomhet eller større medieomtale. Direktoratet for nødkommunikasjon skal også så raskt som mulig varsle Justis- og beredskapsdepartementet hvis direktoratet på noen områder vurderer risikoen for manglende mål- og resultatoppnåelse som stor. Direktoratet skal orientere om hvilke risikoreduserende tiltak som er iverksatt og hvilke ytterligere tiltak som vil bli iverksatt. Departementet skal informeres dersom direktoratet mener det er nødvendig å nedprioritere viktige områder for å kunne realisere mål og resultatkrav gitt av departementet. Som fagdirektorat og kompetansesenter har Direktoratet for nødkommunikasjon et selvstendig ansvar for å belyse problemstillinger og gi innspill innen området nødkommunikasjon til Justis- og beredskapsdepartementet. Direktoratet for nødkommunikasjon er Justis- og beredskapsdepartementets kompetansesenter for nødkommunikasjon og telekommunikasjon og skal bidra til enhetlige, sikre og robuste nasjonale løsninger for nødkommunikasjon. Direktoratet skal herunder: Ha ansvar for forvaltning og videreutvikling av kommunikasjonsinfrastrukturen i Nødnett I tråd med teknologiutviklingen ogta initiativ for å bidra til at samfunnets behov for sikker kommunikasjon ivaretas. Være pådriver for at det finnes flere leverandører av brukernes Nødnettutstyr. Arbeide for at datakapasiteten i Nødnett utvikles og utnyttes til det beste for brukerne og legge til rette for utvikling av tjenester til beredskapsmarkedet. Være høringsinstans på tema knyttet til beredskap og samhandling. Delta i arbeidet med å sikre fremtidige internasjonale teknologistandarder for sikker kommunikasjon. Gjennom norsk-svensk samarbeid utvikle og implementere teknologi og rutiner for at norske og svenske nød- og beredskapsorganisasjoner kan bruke sine terminaler begge land. På sikt skal det også jobbes for et tilsvarende norsk-finsk samarbeid. Direktoratet må i tillegg til å inneha tung faglig kompetanse av teknisk, økonomisk og juridisk karakter også besitte god forvaltningsmessig kompetanse for å bidra til samarbeid med andre statlige virksomheter og en god styringsdialog. Direktoratet skal herunder: Ha et sektorovergripende perspektiv med vekt på Nødnett som kritisk infrastruktur. l-la ansvar for å etablere møteplasser, tilrettelegge for gode beslutningsprosesser og sikre nødvendig samordning mellom og med brukerne av Nødnett. 4

5 Kommunisere godt og effektivt med offentlig sektor (departementene, direktoratene, fylkesmannsembetene og kommunene), brukerne, befolkningen og mediene. Sørge for at Nødnett har god tilgjengelighet og stabil, sikker og kostnadseffektiv drift. Følge opp at brukernes nødnettutstyr har stabile og sikre driftsstøttetjenester. Følge opp at opplæring av sluttbruker sikrer riktig bruk av Nødnett. Ha ansvar for at leverandøren/operatøren er godt integrert i beredskapssamarbeidet. Tilrettelegge for at alle som har et nød- og beredskapsansvar, frivillige hjelpeorganisasjoner og andre aktører kan bli brukere av Nødnett. Tilrettelegge for kompetanseoverføring mellom ulike brukere av Nødnett, for eksempel superbrukersamlinger, brukerforum og øvelser. Tilrettelegge for at Nødnett benyttes effektivt i det daglige og under kriser. Herunder at direktoratet: Øver regelmessig sammen med brukerne og deltar på øvelser. Er pådriver for at bruk av Nødnett og fravær av Nødnett er en del av Nødnettbrukeres beredskapsplaner. Er pådriver for at sentrale aktører i beredskaps-norge benytter Nødnett som samhandlingsverktøy ved kriser. Har lokal tilstedeværelse og håndterer beredskapssituasjoner i hele landet. Er pådriver for å bli varslet om og får observatørrett i øvelser der Nødnett er i bruk. Har beredskapsplaner som er harmonisert med brukerorganisasjoners beredskapsplaner Styringsdialogen Styringsdialogen mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Direktoratet for nødkommunikasjon skal sikre god utforming, formidling og oppfølging av mål og resultatkrav som gis i tildelingsbrev, oppdragsbrev og styringsdialogmøter. Styringsdialogen skal videre sørge for at: Det er samsvar mellom de krav som stilles fra departementet og de rammebetingelser og fullmakter som gis direktoratet. Mål- og resultatoppnåelse, effekter, gevinster, risikostyring og status/framdrift på tiltak av betydning dokumenteres skriftlig. Direktoratet får informasjon om politiske mål på eget ansvarsområde, politikkutforming på andre relevante områder, prinsipielle saker som departementet arbeider med og øvrige forhold av betydning for direktoratets virksomhet. Styringssignaler fra Justis- og beredskapsdepartementet til Direktoratet for nødkommunikasjon gis skriftlig, i hovedsak gjennom det årlige tildelingsbrevet, men også gjennom supplerende tildelingsbrev. Hvis det ut fra sakens karakter er nødvendig å gi styringssignaler muntlig, skal dette alltid følges opp skriftlig i etterkant. Helse- og omsorgsdepartementet vil i forbindelse med styringsdialogen med Direktoratet for nødkommunikasjon, gis adgang til å gi innspill til Justis- og beredskapsdepartementets 5

6 tildelingsbrev til Direktoratet for nødkommunikasjon, og delta i etatsstyringsmøtene. Styringsdialogen skal ledes av Justis- og beredskapsdepartementet. Styringsdialogen består i tillegg av et antall styringsdialogmøter i året. Referat fra styringsdialogmøtene er å anse som et styringsdokument. Hvis Direktoratet for nødkommunikasjon oppfatter styringssignalene fra Justis- og beredskapsdepartementet som uklare, skal direktoratet umiddelbart ta dette opp med departementet for avklaring. Tilsvarende skal direktoratet kvittere for at mottatte oppdrag og bestiffinger er forstått og bekrefte at tidsfrist er realistisk. Hvis det senere viser seg umulig å overholde fristen, skal det meldes til departementet så snart som mulig, samtidig som det angis når leveransen vil skje. Direktoratet for nødkommunikasjon skal også gi rask tilbakemelding dersom det er mål- og resultatkrav som direktoratet vurderer som urealistisk å innfri innenfor de gjeldende økonomiske rammebetingelser. Det må i innspillet signaliseres konsekvenser og hvilke andre områder og tiltak som ev. må nedprioriteres for å innfri departementets kray. I tillegg til de ordinære styringsdialogmøtene gjennomføres etter behov fag- og budsjettmøter mellom Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Direktoratet for nødkommunikasjon for å konkretisere styringssignaler, sikre at oppdrag er riktig oppfattet og for at departementet kan gi tilbakemelding på rapportering og andre innspill fra direktoratet. I disse møtene kan det også være aktuelt å formidle nye oppdrag, som skal skriftliggjøres i etterkant. Det avholdes også egne informasjonsmøter mellom Justis- og beredskapsdepartementet og direktoratet på ulike nivå. Hensikten med disse møtene er å sikre gjensidig informasjonsutveksling og koordinering. I de tilfeller hvor direktoratet har behov for å få avklart saker i Justis- og beredskapsdepartementet, skal disse redegjøres for skriftlig og inneholde en tilrådning. 2. Krav til direktoratets interne styring 2.1 Direktørens myndighet og ansvar Direktøren for Direktoratet for nødkommunikasjon er virksomhetsleder med overordnet ansvar for all aktivitet og alle resultater i etaten og budsjettdisponeringsmyndighet i henhold til tildelingsbrevet. Med utgangspunkt i de rammer og krav som er gitt av departementet, har direktøren ansvar for valg av strategier, virkemidler og organisatorisk utvikling som anses nødvendig for å realisere dette. Direktøren har ansvar for å ha systemer og rutiner som sikrer god styring og kontroll av direktoratet. 2.2 Krav til direktoratets planlegging, gjennomføring og oppfølging Direktoratet skal ivareta og sørge for at virksomheten som helhet har en målrettet og effektiv drift. En forutsetning for ivaretakelse av ansvaret er systematikk i arbeidet, og det 6

7 innebærer at direktoratet har formulert målsetninger og utarbeidet planer for sitt eget virke. Direktoratet skal planlegge med både ettårig og flerårig perspektiv. Overordnet strate isk lan: Denne strategien skal ha et langsiktig tidsperspektiv og konkretisere overordnede mål og styringssignaler og direktoratets egne behov. Nødnett er ny kritisk infrastruktur og direktoratets strategi må gjenspeile at samfunnet får mest mulig nytte av investeringen i Nødnett og tilhørende kompetanse. Virksomhets lan: Direktoratet skal synliggjøre mål og prioriteringer i den årlige virksomhetsplanen. Virksomhetsplanen skal konkretisere direktoratets langsiktige strategi og årlige tildelingsbrev fra departementet. Justis- og beredskapsdepar-tementet forutsetter at direktoratet rapporterer i henhold til tildelingsbrevet. Direktoratet skal sende inn til Justis- og beredskapsdepartementet: Rapportering om resultater i henhold til krav fastsatt av tildelingsbrevet. Andre rapporter og informasjon som etterspørres av departementet. Direktoratet skal, innen den frist som departementet bestemmer, legge fram en årsrapport, jf. økonomireglementet 9c) og bestemmeisene pkt. som blant annet skal inneholde: I. Leders beretning Introduksjon til virksomheten og hovedtall Årets aktiviteter og resultater Styring og kontroll i virksomheten Vurdering av framtidsutsikter Årsregnskap Direktoratet skal jevnlig utarbeide analyser og evalueringer av måloppnåelse, oppgaveløsning og virkemiddelbruk. Direktoratet har ansvar for å følge opp merknader fra Riksrevisjonen, Sivilombudsmannen m.fl. Kopi av korrespondansen oversendes Justis- og beredskapsdepartementet Krav til virksomhetens interne kontroll Direktøren har ansvaret for å påse at den interne kontrollen er tilpasset risiko og vesentlighet, at den fungerer på en tilfredsstillende måte og at den kan dokumenteres. Intern kontroll betyr i denne sammenheng systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres, vedlikeholdes og forbedres i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover, forskrifter og styringsdokumenter som er gjeldende for Direktoratet for nødkommunikasjons virkeområde. Intern kontroll forutsetter kvalitets- og risikostyring i virksomheten som helhet, samt løpende egenevaluering av Direktoratet for nødkommunikasjons virksomhet. Direktoratet for nødkommunikasjons ledelse har ansvar for å etablere systemer, rutiner og tiltak som skal sikre den løpende interne kontrollen av Direktoratet for nødkommunikasjons aktiviteter. 7

8 Direktoratet skal gjennomføre systematiske risikovurderinger i overensstemmelse med de prinsipper som følger av «Veileder i risikostyring», utgitt av Direktoratet for økonomistyring, og de rutiner og systemer som er utarbeidet for risikostyring i Nødnettprosjektet. Det skal avtales nærmere med departementet hvilket nivå rapporteringen til departementet skal være på. 3. Krav knyttet til økonomiforvaltningen i Direktoratet for nødkommunikasjon 3.1. Intern økonomiinstruks Direktøren må, innenfor de rammer som er trukket opp av overordnet departement, fastsette intern økonomiinstruks for den samlede virksomheten, med regler om delegering av myndighet. Det skal presiseres hvordan de enkelte funksjoner i økonomiforvaltningen skal utføres på ulike nivåer og om ansvarsforhold Økonomiforvaltningsansvar, bestemmelsene kap. 4, reglementet 5, 12, 17 og 18. Direktøren må påse at virksomheten har en særskilt enhet som tillegges samordningsansvaret for direktoratets økonomiforvaltning. Økonomienheten skal blant annet ivareta følgende oppgaver: Påse at kravene knyttet til økonomiforvaltningen oppfylles i alle enheter som har økonomiforvaltningsoppgaver i direktoratet. Ansvar for virksomhetens økonomisystem. Iverksette nødvendige kontrolloppgaver. Samordne kommunikasjon av økonomisk art mot Justis- og beredskapsdepartementet og Riksrevisjonen. Vurdere, i samråd med departementet, behov for endringer i denne instruksen og interne instrukser samt sørge for oppbevaring av oppdaterte instrukser. Samordne økonomirapporter og budsjettforslag til Justis- og beredskapsdepartementet. Økonomienheten skal også ivareta kravene til regnskapsføring, jf. reglementet Løpende økonomiforvaltning og delegering av myndighet Saksbehandling i økonomiske/administrative saker Avgjørelse i økonomiske/administrative saker skal være dokumentert. Forslag til beslutninger skal inneholde en saksfremstilling med forutsetninger som er tilstrekkelig til at den som skal ta avgjørelsen, selv kan foreta etterkontroll Internbudsjett, bestemmelsene pkt. 2.4 Virksomheten skal etablere intern kontroll slik at det føres løpende kontroll med forbruket og med innbetalingene. Direktøren må fastsette retningslinjer og rutiner for internbudsjettarbeidet som bl. a. skal sikre at beløpsmessige rammer ikke overskrides, måloppnåelse og resultater står i forhold til fastsatte mål og resultatkrav og at ressursbruken er effektiv. 8

9 3.3.3 Kontroll av utgifts- og inntektstransaksjoner, jf. bestemmelsene pkt og 5 Som ledd i den interne kontrollen, skal det utføres kontroll av utgifter og inntekter. Kontrollen skal sikre at inntekter, anskaffelser, tilskudd og lønn og andre oppgavepliktige ytelser blir håndtert i samsvar med gjeldende lover, regler og avtaler, og at inntekter og utgifter følges opp i forhold til Direktoratet for nødkommunikasjons budsjetter og fastsatte planer. På inntektsområdet er formålet videre å sikre at direktoratets inntekter blir korrekt fastsatt og innbetalt, og at utestående krav blir fulgt opp. Direktoratet skal etablere systemer og rutiner som sikrer kontroll med transaksjonene (transaksjonskontroller) Lønns - og personalutgifter, bestemmelsene pkt. 5.2 Direktøren skal etablere systemer og rutiner som sikrer at lønn og andre oppgavepliktige ytelser blir korrekt registrert, beregnet, bokført, utbetalt og rapportert, jf. bestemmelsene pkt Direktoratet for nødkommunikasjon skal bruke et elektronisk økonomisystem med funksjonalitet slik at direktoratet kan hente ut nødvendig informasjon fra systemet for budsjettkontroll, rapportering m.m., jf. pkt. 4.3 i bestemmelsene. Fullmakter og organisering av arbeidet skal være dokumentert, og det skal være etablert metoder og tiltak for å forebygge, avdekke og korrigere feil og mangler i systemene og rutinene, jf. pkt. 2.4 i bestemmelsene Kjøp av varer og tjenester, bestemmelsene pkt. 5.3 Innkjøp av enhver art skal foretas på de måter som er fordelaktige for staten og alle anskaffelser skal skje i henhold til gjeldende anskaffelsesregelverk. Se spesielt om store anskaffelser i bestemmelsene pkt Direktoratet skal etablere systemer og rutiner som sikrer at anskaffelser av varer og tjenester skjer på en effektiv og forsvarlig måte. Fullmakter og organisering av arbeidet skal være dokumentert, og det skal være etablert metoder og tiltak som har til hensikt å forebygge, avdekke og korrigere feil og mangler i systemene og rutinene, jf. pkt bestemmelsene. Direktøren må fastsette retningslinjer og rutiner som konkretiserer hvordan de forskjellige krav under bestemmelsene pkt. 5.3 skal gjennomføres, herunder: Budsjettdisponering Varemottak. Fakturabehandling Attestasjon. Bokføring og utbetaling. Registrering av eiendeler. og bestilling. og mottak. Når det gjelder registrering av driftsmidler skal direktoratet fastsette rutiner for registreringen i tråd med bestemmelsene pkt og Statlige regnskapsstandarder (SRS) 17. Utrangering og kassasjon av materiell skal gjøres i samsvar med «Normalinstruks for utrangering og kassasjon av materiell og bygninger samt avhending av materiell som tilhører staten» av Direktøren gis myndighet til å utrangere og kassere materiell. 9

10 3.3.6 Budsjettdisponeringsmyndighet, bestemmelsene pkt Hver enkelt utbetaling fra direktoratet skal bekreftes av en som har budsjettdisponeringsmyndighet i samsvar med bestemmelsene pkt Direktøren har budsjettdisponeringsrnyndighet og kan delegere denne helt eller delvis til tilsatte på lavere nivå. Delegert budsjettdisponeringsmyndighet kan delegeres videre. Delegering av budsjettdisponeringsmyndighet skal være skriftlig. Det skal foreligge en oversikt som viser hvem i direktoratet som til enhver tid har budsjettdisponeringsmyndighet. Den som har budsjettdisponeringsmyndighet kan ikke godkjenne godtgjørelser eller andre utbetalinger til seg selv Internt disponeringsskriv, bestemmelsene pkt og , reglementet 7 og 9 På grunnlag av tildelingsbrev fra departementet, skal direktøren utstede disponeringsskriv til Direktoratet for nødkommunikasjons enheter, som direktøren har gitt eller gir delegert budsjettdisponeringsmyndighet. Disponeringsskrivet skal for hver enhet fastsette: Tildelt bevilgning fordelt på kapittel, post og eventuelle ytterligere spesifikasjoner etter behov. Hva budsjettdisponeringsmyndigheten innebærer av ansvar og myndighet, og hvilken grad og på hvilken måte den kan delegeres videre til andre enheter. Mål og resultatkrav på de forskjellige saksområder og plassere ansvaret for å oppnå angitte resultater. Hvilke rapporter som skal leveres til hvilke tidspunkter. Økonomiske og administrative fullmakter. Ekstra midler og tilleggsbevilgninger som tildeles av departementet og som direktøren bestemmer skal disponeres av direktoratets enheter, skal stilles til rådighet ved supplerende disponeringsskriv Betalingsformidling og regnskapsføring, bestemmelsene pkt. 3.8 Direktoratet for nødkommunikasjons betalingsformidling i form av inn- og utbetalinger skal skje gjennom statens konsernkontoordning. Betalingsoppdrag skal utarbeides av direktoratets økonomienhet og behandles videre i samsvar med bestemmelsene pkt og Betalingsoppdraget skal saledes skje ved elektronisk overføring på en sikker måte. Før betalingen kan utføres av banken, skal den autoriseres av en person i direktoratet med slik fullmakt. For gjennomførte utbetalinger leverer banken elektronisk avregningsretur. Direktoratet skal benytte informasjonen i avregningsreturen til oppdatering av økonomisystemet og kontroll mot utbetaling av bank. 10

11 Direktoratet kan vurdere behovet for bruk av betalingskort. Betalingskort som står i direktoratets navn og som ikke er tilknyttet virksomhetens arbeidskonto (kredittkort m.m.) kan benyttes etter bestemmelser fastsatt av Finansdepartementet Inntekter, bestemmelsene pkt. 5.4 og 2.5 Direktoratet for nødkommunikasjon skal etablere systemer og rutiner som sikrer at inntektskrav blir juridisk bindende og at krav blir fastsatt, utstedt og innbetalt med riktige beløp. Videre skal systemene og rutinene sikre at innbetalingene kan skje innen betalingsfristen og at utestående krav følges opp på en forsvarlig måte. Fullmakter og organisering av arbeidet skal være dokumentert, og det skal være etablert metoder og tiltak for å forebygge, avdekke og korrigere feil og mangler i systemene og rutinene, jf. pkt. 2.4 i bestemmelsene. Direktoratet for nødkommunikasjon har avgiftspliktig omsetning, og skal innrette sin bokføring på en slik måte at kravene til innbetaling og rapportering av avgiften blir ivaretatt. Direktoratet må fastsette retningslinjer og rutiner som konkretiserer hvordan bestemmelser om pkt. 5.4, om inntekter skal følges opp I virksomheten. Dette innebærer blant annet å: Fastsette krav og utstede faktura. Bokføre krav. Bokføre innbetalinger. Følge opp krav som ikke betales som forutsatt. Behandle tapte krav Ettergivelse av krav, bestemmelsene pkt Ettergivelse av statlige krav krever som regel stortingsvedtak. I mindre saker kan også Kongen og Finansdepartementet samtykke i at krav ettergis. Alle saker om ettergivelse, der det ikke foreligger hjemmel til dette i lov eller plenarvedtak, skal forelegges Finansdepartementet via Justis- og beredskapsdepartementet. 3.4 Regnskapsføring og økonomisk rapportering Virksomhetsregnskapet, bestemmelsene pkt. 3. 3, reglementet 12 Direktoratet for nødkommunikasjon skal følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser og eventuelle standarder som Finansdepartementet har fastsatt for budsjettering og regnskapsføring. Standard kontoplan skal benyttes og virksomhetsregnskapet skal være innrettet slik at kravene til rapportering til bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet etter kontantprinsippet ivaretas, jf. pkt. 3.3 i bestemmelsene. Parallelt med ivaretakelse av kontantprinsippet skal direktoratet føre virksomhetsregnskap i henhold til anbefalte, men ikke obligatoriske SRS,jf. rundskriv R Rapport til statsregnskapet, bestemmelsene pkt reglementet 12 Direktøren er ansvarlig for rapportering til statsregnskapet i henhold til bestemmelsene pkt Blant annet skal virksomheten: Kunne dokumentere sin rapportering til statsregnskapet, sammenholdt med transaksjoner som er registrert i statsregnskapet og med avstemming av oppgjørskontoer i Norges Bank. Etter oversendelse av regnskapsrapport kunne hente aystemmingsliste fra statsregnskapet og kontrollere at posteringene i statsregnskapet er i samsvar med 11

12 innrapportert regnskap. Ved avvik skal feilen korrigeres etter anvisning fra Finansdepartementet. Avstemningen skal dokumenteres Regnskapsføring og Økonomisystemer, bestemmelsene pkt. 4.3, 4,4 og 4.5, reglenientet 12, 17 og 18 Virksomheten skal bruke et elektronisk økonomisystem for registrering og regnskapsføring (bokføring og pliktig regnskapsrapportering) og for betalingsformidling. Systemet skal ha funksjonalitet som ivaretar de oppgavene en virksomhet er pålagt i henhold til dette regelverket og andre gjeldende lover og regler, herunder funksjonalitet som muliggjør en forsvarlig økonomistyring. Alle opplysninger som er nødvendige for å kunne utarbeide pliktig regnskapsrapportering som nevnt i bestemmelsene pkt. 3.5 og pliktige spesifikasjoner som er nevnt i bestemmelsene pkt , skal bokføres. Direktøren har et selvstendig ansvar for økonomioppgavene, uavhengig av om deler av oppgavene utføres av andre. Direktøren er ansvarlig for at Direktoratet for nødkommunikasjon har et økonomisystem som tilfredsstiller kravene i bestemmelsene og reglementet. Når det planlegges tatt i bruk nye systemer eller vesentlig endringer i eksisterende systemer, skal Riksrevisjonen orienteres, jf. 18 i reglementet. Departementet må orienteres på et tidlig stadium i planleggingen Rapportering vedrørende lønns- og personaldata, bestemmelsene pkt Direktoratet for nødkommunikasjon skal registrere og bokføre lønn og andre oppgavepliktige ytelser slik at gjeldende lov- og avtaleverk om rapportering blir ivaretatt, herunder rapportering til skatteoppkrever, Statens pensjonskasse og trygdeetaten, samt trukket medlemskontingent og andre trekk som virksomheten gjør. Rapporterte data skal kunne avstemmes mot tilsvarende registrerte og bokførte data i økonomisystemet Arkivering av regnskapsmateriell og regnskapsdokumentasjon, bestemmelsene pkt. 4.4 Regnskapsmateriell og -dokumentasjon skal oppbevares etter instruksen i bestemmelsene pkt Budsjettfullmakter Justis- og beredskapsdepartementet vil delegere relevante fullmakter i det årlige tildelingsbrevet til Direktoratet for nødkommunikasjon. Delegert myndighet skal alltid utøves i samsvar med gjeldende lover og regler, gitte retningslinjer og intensjoner for hvorledes fullmaktene brukes. Plikten til å vise lojalitet til generelle regler som gjelder statsforvaltningen, binder underliggende etater på samme måte som reglene binder departementet. Departementet er ansvarlig for hvorledes fullmaktene forvaltes, selv om løpende avgjørelser fattes lokalt i underliggende etater. Brudd på lojalitetsplikten kan medføre at Justis- og beredskapsdepartementet må trekke inn fullmakter. Det vises til Veileder i statlig budsjettarbeid, jf. utgitt av Finansdepartementet i mars 2014 der bl.a. bruk av unntaksbestemmelser i bevilgningsreglementet (budsjettfullmakter) er omtalt. 12

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO KVALITETSHÅNDBOK Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 10 Økonomi Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO Hovedreglene er fastsatt av styret ved Arkitekthøgskolen i Oslo i medhold av pkt. 2.2. i Hovedinstruks

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

Grunnleggende om økonomiregelverket

Grunnleggende om økonomiregelverket Grunnleggende om økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Kundeforum 2014 Side 1 Økonomiregelverket har flere nivåer Reglement for økonomistyring i staten er det øverste nivået Bestemmelser

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I NORSK KULTURMINNEFOND

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I NORSK KULTURMINNEFOND INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I NORSK KULTURMINNEFOND Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft 3. februar

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen. ved. Universitetet i Bergen (UiB)

Hovedregler for økonomiforvaltningen. ved. Universitetet i Bergen (UiB) UNIVERSITETET I BERGEN Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Bergen (UiB) Hovedregler for økonomiforvaltningen 1 Universitetet i Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. INSTRUKSENS

Detaljer

INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR HØGSKOLEN I GJØVIK

INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR HØGSKOLEN I GJØVIK INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR - HØGSKOLEN I GJØVIK Vedtatt av høgskolestyret 14.06.2011 NNHOLD 1 INTERN ØKONOMIINSTRUKS... 3 1.1 Hovedregler for økonomiforvaltningen... 3 1.1.1 Innledning... 3 1.1.2 Myndighets-,

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Fastsatt av departementsråden 14.01.2014 Innhold Side 1.

Detaljer

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruksen er fastsatt 9. mai 2014 i henhold til 3 annet ledd i Reglement for økonomistyring i Staten, og trådte i kraft

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 31.01.2012 1. Innledning Formal med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

HS-V-042/2008 Revisjon av hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST

HS-V-042/2008 Revisjon av hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.2014 Til: høgskolestyret Fra: rektor Sak: Reviderte hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST HS-V-32/14 Saksbehandler/-sted Tidligere

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo Fastsatt av universitetsstyret 02.12.2014 1. Innledning Hovedreglene er fastsatt av Universitetsstyret i henhold til pkt. 2.1 i Hovedinstruks

Detaljer

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Regelverk Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 18. september 2013 Regelverk Reglement for økonomistyring i staten

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Økonomidirektør og sjefssamling 2015

Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Avd. dir. Arne Lunde, Bergen 23.04.15 Hva er intern kontroll 14 Intern kontroll Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll

Detaljer

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. RESULTATKRAV OG FØRINGER TIL NORSK KULTURMINNEFOND FORDELT PÅ RESULTAT- OG VIRKEMIDDELOMRÅDER... 4 3. BUDSJETT

Detaljer

Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter

Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter 5.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om systemer og rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter samt kontrollaktiviteter

Detaljer

II Forslag og merknader

II Forslag og merknader Originalspråk: Norsk Sak 17/05 Ansvar og myndighet for økonomiforvaltning i Sametinget Arkiv Arkivsaksnr. Saken påbegynt onsdag 23. februar 2005 kl. 17.00. SF-121 2004005585 I Vedlegg Nr Dok. dato Avsender/Mottaker

Detaljer

OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 1. januar 2014 Mari Sundli Tveit rektor Operativ instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU - gjeldende fra

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Regelverk Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 8. juni 2010 Til orientering: Oppdaterte bestemmelser er fastsatt

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Statens jembanetilsyn Postboks 7113 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår refdato 13/80318.12.2013 Statsbudsjettet 2014 - Tildelingsbrev Samferdselsdepartementet

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i

Detaljer

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner 7.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/503 14/767 29.01.2015 STATSBUDSJETTET 2015 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2015

Detaljer

Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013

Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013 Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013 Henvisning til punkt og gjengivelse av tekst i bestemmelsene Kapittel 3 Felles

Detaljer

TILDELINGSBREV FRA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET TIL DISKRIMINERINGSNEMNDA 2014

TILDELINGSBREV FRA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET TIL DISKRIMINERINGSNEMNDA 2014 15.01. 2014 TILDELINGSBREV FRA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2014 Arni Hole (e.f.) Hege Nygård Wetland 1. Innledning Barne-, likestillings-

Detaljer

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift.

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift. Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/739 02.02.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET 2015 Helga Berit Fjell Hans Robert Zuna INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OMBUDETS ARBEID I 2015... 3 3. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER... 3 3.1. BEVILGNINGSVEDTAK OG TILDELING...

Detaljer

HOVEDINSTRUKSFOR VIRKSOMHETSSTYRINGENI MAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLERETTIGHETER

HOVEDINSTRUKSFOR VIRKSOMHETSSTYRINGENI MAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLERETTIGHETER HOVEDINSTRUKSFOR VIRKSOMHETSSTYRINGENI MAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLERETTIGHETER Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet 04.04.2013 INNHOLD 1 Innledning 3 2 Instruksensformål,virkeområdeogforholdtil

Detaljer

Hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon Inkludert forvaltning og kontroll

Hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon Inkludert forvaltning og kontroll Hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon Inkludert forvaltning og kontroll Vedtatt av direktør Ida Børresen 18.12.2013 Iverksatt fra 1.1.2014. Side 1 av 16 Hovedinstruks for virksomhetsstyring

Detaljer

Direktørens generelle instruks for økonomiforvaltning og - kontroll ved Universitetet i Tromsø

Direktørens generelle instruks for økonomiforvaltning og - kontroll ved Universitetet i Tromsø Direktørens generelle instruks for økonomiforvaltning og - kontroll ved Universitetet i Tromsø Fastsatt av: Universitetsdirektøren Fastsatt dato: 30. januar 2007 Hjemmel: Gjelder fra: 30. januar 2007 Arkivreferanse

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Postboks 2764 Solli 0204 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/815-21.01.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev - Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) Brevet er disponert

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU 1. Reglement og retningslinjer NTNUs interne rutinebeskrivelser for forvaltning av statens eierinteresser i

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015

Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015 Riksmekleren Grensen 3 0159 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015 Tildelingsbrev for 2015 - Riksmekleren 1. INNLEDNING Det vises til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2014-2015) fra Arbeids-

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074 Kulturdepartementet 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 12.1/15 Årsrapport 2014. Årsrapport 2014 for de sentralkirkelige råd

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 12.1/15 Årsrapport 2014. Årsrapport 2014 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 12/15 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 19. mars 2015 Referanser: MKR xx/15, SKR xx/15 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 12.1/15 Årsrapport 2014 Årsrapport

Detaljer

Kulturdepartementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR) for budsjettåret 2015:

Kulturdepartementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR) for budsjettåret 2015: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider postmottak.ndr@kirken.no Deres ref Vår ref Dato 14/4666-10.02.2015 Statsbudsjettet 2015 - endelig tildelingsbrev - Nidaros domkirkes restaureringsarbeider Brevet

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole 1. INNLEDNING Dette dokumentet omhandler fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole (NMH) og gir en beskrivelse av roller, definisjoner, utøvelse og ansvarsforhold

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt

Detaljer

Riktig regnskap til rett tid. Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer

Riktig regnskap til rett tid. Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer Riktig regnskap til rett tid Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer Agenda Kvalitet i regnskapet er avhengig av samspill mellom kunde og DFØ, og riktig bruk av DFØs systemer Viktige områder:

Detaljer

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank 1. Innledning Statlige

Detaljer

R-110 13/4469 ATV 25.11.2013

R-110 13/4469 ATV 25.11.2013 Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Riksrevisjonen Nr. Vår ref Dato R-110 13/4469 ATV 25.11.2013 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet 1. Innledning Stortinget vedtok 26.

Detaljer

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Nordisk statsregnskapssjefmøte Island 2011 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Ekonomistyrelsen i varje land 11.10.2011 Senter for statlig

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014 Bioteknologinemnda Stortingsgaten 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato xx-hel 19.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologinemnda tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser til

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Overføringsbrev 2015. Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Overføringsbrev 2015. Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Overføringsbrev 2015 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 12.01.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål for 2015... 2 2.1 Hovedmål i justissektoren... 2 2.2

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

DOKUMENTASJON AV BALANSEN OG INTERNKONTROLL ADRA AS

DOKUMENTASJON AV BALANSEN OG INTERNKONTROLL ADRA AS DOKUMENTASJON AV BALANSEN OG INTERNKONTROLL ADRA AS Morten Jensen CISA Alliance & Partner Manager > Internasjonal produsent av programvare > 25 års erfaring med periodeavslutningsoppgaver > Over 3000 kunder

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104 14/3158 20.06.2014 Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET 2016 Innhold 1 FORMÅL OG FASTE OPPGAVER FOR UTVALGENE 3 1.1 Foreldreutvalget for barnehager

Detaljer

Endringer i økonomiregelverket. Nye krav til årsrapport for statlige virksomheter.

Endringer i økonomiregelverket. Nye krav til årsrapport for statlige virksomheter. Endringer i økonomiregelverket. Nye krav til årsrapport for statlige virksomheter. Nettverk for virksomhetsstyring 13. november 2013 Side 1 Kap. 1: Endring av krav til rapportering i bestemmelsene Punkt

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET 2015 Innhold 1 FORMÅL OG FASTE OPPGAVER FOR UTVALGENE 3 1.1 Foreldreutvalget for barnehager

Detaljer

Tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole, kap. 227 post 71

Tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole, kap. 227 post 71 Tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole, kap. 227 post 71 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole under statsbudsjettets kap. 227 post 71. Fastsatt

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET US 41/2015 INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Eskil Aldal Hans Chr

Detaljer

Veiledningsnotat om statlige fond

Veiledningsnotat om statlige fond Veiledningsnotat om statlige fond 25. oktober 2012 (oppdatert 11. august 2014) Innholdsfortegnelse 1 Definisjon og generelt om statlige fond... 4 2 Forvaltere av statlige fond... 5 3 Gruppering av fond

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Innledning ord og utrykk. Versjon: 1.0 Ansvarlig: Avdelingsdirektør regnskap Gyldig 01.02.2012 Utarbeidet Regnskapsavdelingen.

Innledning ord og utrykk. Versjon: 1.0 Ansvarlig: Avdelingsdirektør regnskap Gyldig 01.02.2012 Utarbeidet Regnskapsavdelingen. Rutine 1.0 Innledning ord og utrykk Versjon: 1.0 Ansvarlig: Avdelingsdirektør regnskap Gyldig 01.02.2012 Utarbeidet Regnskapsavdelingen fra: av: Godkjent av: Arkivrefe ranse Avdelingsdirektør regnskap

Detaljer

Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt

Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt SRS regnskapsdagen 2011 30. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 05.12.2011 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Nytt navn

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-117 14/3305 20.05.2015

Nr. Vår ref Dato R-117 14/3305 20.05.2015 Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-117 14/3305 20.05.2015 Internrevisjon i statlige virksomheter 1. Innledning Finansdepartementet varslet i kap. 9 i Gul bok

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

SUHS 2010 Agresso brukerforum. Avdelingsdirektør Arne Lunde

SUHS 2010 Agresso brukerforum. Avdelingsdirektør Arne Lunde SUHS 2010 Agresso brukerforum Avdelingsdirektør Arne Lunde Agenda Grunnkontoramme, kontoplanrapporteringsmal: Sterkere styring fra KD? Regnskapsrapportering til KD, rapportmaler Inntektsføring av bevilgninger

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Veiledningsnotat om statlige fond

Veiledningsnotat om statlige fond Veiledningsnotat om statlige fond 25. oktober 2012 (oppdatert 10. desember 2015) Innholdsfortegnelse 1 Definisjon og generelt om statlige fond... 4 2 Forvaltere av statlige fond... 5 3 Gruppering av fond

Detaljer

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune Administrativt delegeringsreglement Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Anvendelsesområde for dette reglementet... 4 1.3. Definisjoner... 4 1.4. Struktur... 5 1.5. Bruk av delegert

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

Språkrådet Postboks 8107 Dep 0032 OSLO. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev - Språkrådet

Språkrådet Postboks 8107 Dep 0032 OSLO. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev - Språkrådet Språkrådet Postboks 8107 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/746-19.01.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev - Språkrådet Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål 3. Forutsetninger

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Retningslinjer for tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, kap. 258 post 60, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 5. mars 2014 i henhold

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Vedlegg til tildelingsbrevet nærmere retningslinjer, krav til rapportering og oversikt over fullmakter

Vedlegg til tildelingsbrevet nærmere retningslinjer, krav til rapportering og oversikt over fullmakter Vedlegg til tildelingsbrevet nærmere retningslinjer, krav til rapportering og oversikt over fullmakter 1 Nærmere retningslinjer for disponering av bevilgninger De bevilgninger som blir stilt til rådighet,

Detaljer

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp STYRETS OPPGAVER OG ANSVAR 1. Norsk Folkehjelps lag og regioner er å betrakte som økonomiske selvstendige enheter. Vedtak fra

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (oppdatert 30. oktober 2014) 1 Om veiledningsnotatet... 4 2 Er virksomheten

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

Veiledningsnotat om statlige fond

Veiledningsnotat om statlige fond Veiledningsnotat om statlige fond 25. oktober 2012 (oppdatert 11. desember 2013) Innholdsfortegnelse 1 Definisjon og generelt om statlige fond... 4 2 Forvaltere av statlige fond... 5 3 Gruppering av fond

Detaljer

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede

Detaljer

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet:

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet: Oppgave 1 Intern kontroll er en prosess, icenesatt og gjennomført av styret, ledelse og ansatte for å håndtere og identifisere risikoer som truer oppnåelsen av målsettingene innen: mål og kostnadseffektiv

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2004 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Samferdselsdepartementet har to programområder: Innenlands

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 19. juni 2009 Revidert 19. april 2010 * * * Formålet med instruksen for administrerende direktør

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014

Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014 Trygderetten Postboks 8022 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014 TILDELINGSBREV FOR 2014 - TRYGDERETTEN 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet presenterer i dette brevet satsingsområder,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning

Deres ref Vår ref Dato. Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Bioteknologirådet Stortingsgata 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4821-17.12.2015 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser til

Detaljer

Disponeringsbrev 2010 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Oslo og Akershus

Disponeringsbrev 2010 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Oslo og Akershus Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus Pb. 8172 Dep 0034 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201000730-/MEO 01.02.2010 Disponeringsbrev 2010 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Detaljer

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, over kap.

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - Endelig tildelingsbrev - Det praktisk-teologiske seminar

Statsbudsjettet 2014 - Endelig tildelingsbrev - Det praktisk-teologiske seminar Det praktisk-teologiske seminar praktikum@teologi.uio.no Deres ref Vår ref Dato 14/565-13.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Endelig tildelingsbrev - Det praktisk-teologiske seminar 1. INNLEDNING Kulturdepartementet

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen.

VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.12.13 SAK NR 101 2013 ØKONOMISKE FULLMAKTER FOR REGNSKAPSÅRET 2014 Forslag til VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen. Brumunddal,

Detaljer