NORMALPLAN FOR FØREROPPLÆRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORMALPLAN FOR FØREROPPLÆRING"

Transkript

1 Vegdirektoratet NORMALPLAN FOR FØREROPPLÆRING Førerkort klasse B Fastsatt av Vegdirektoratet 15. november 1994 med hjemmel i forskrift av 14. desember 1968 nr om trafikkopplæring m.v. 3 første ledd. 3

2 Innhold Kapittel I Informasjon side 6 Kapittel II Plan for praktisk opplæring side 9 Modul 1 Grunnleggende kjøreferdigheter side 10 Modul 2 Trafikale kjøreferdigheter side 12 Modul 3 Kjøring i by- og tettstedstrafikk side 14 Modul 4 Kjøring på landeveg side 15 Modul 5 Obligatorisk kjøring i trafikk side 16 Modul 6 Obligatorisk glattkjøring side 17 Modul 7 Obligatorisk mørkekjøring side 19 Kapittel III Teori - Innledning side 21 Mennesket i trafikken side 22 Kjøretøyet, vegen og trafikkmiljøet side 24 Atferd i trafikken side 27 Bilføreransvaret side 33 Kapittel IV Vurdering side 35 5

3 KAPITTEL I Informasjon Innledning. Normalplan for førerkort klasse B skal sikre en enhetlig ramme for bilføreropplæringen. Det er fem prinsipper i læreplanen som viser dens intensjon, innhold og oppbygging: 1. Målretting; ved at målene angir de kunnskaper og ferdigheter, og den forståelse for bilkjøring som kreves for å få førerkort. 2. Samordning; ved at kjøring og teori er slått sammen i moduler der teorien angir og begrunner korrekt kjøreatferd. 3. Stoffutvelging; ved at teorien til hver modul gir opplæringsansvarlig anvisning for å finne fram til og vektlegge viktig lærestoff. 4. Inndeling av opplæringsløpet; ved at modulene er ordnet i en naturlig rekkefølge fra det enkle til det sammensatte. 5. Videreutvikling; ved at læreplanen forutsetter at det utarbeides undervisningsplaner. Kjøreopplæringens betydning. Det er derfor avgjørende at kjøreopplæringenden har så god kvalitet som mulig. I hovedmålene er det tatt hensyn til både å sikre god bilføreropplæring for å dekke transportbehovet og å redusere de negative sidene ved bilkjøringen mest mulig. Hovedmål. Kjøreopplæringens hovedmål er at elevene skal tilegne seg de holdninger, kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for at eleven skal kunne kjøre: - med størst mulig sikkerhet - for best mulig framkommelighet - mest mulig hensynsfullt overfor andres trygghet, helse og miljø - i samsvar med vegtrafikkens lover, regler, forskrifter og andre bestemmelser. Målene uttrykker hva eleven skal kunne for å oppnå førerkort og for å lære videre på egen hånd. Målene er derfor retningsgivende for opplæringen og førerprøven. I kapittel II og III i planen er det satt mål som tilsammen fører fram til hovedmålet. De rettigheter førerkortet gir betyr mye for enkeltmennesket og samfunnet. Å kunne kjøre bil er viktig for mobilitet og kommunikasjon i vår hverdag. 6

4 KAPITTEL I Informasjon Gjennomføringen av opplæringen. Obligatorisk opplæring består av mørkekjøring, glattkjøring og kjøring i trafikk. Det er fire valgmuligheter for den opplæringen som kommer i tillegg til de obligatoriske delene: 1. All opplæring ved kjøreskole. 2. All øvelse privat. 3. Noe som privat øvelseskjøring og noe ved kjøreskole. 4. Gå inn i et samarbeid mellom kjøreskole, ledsager og elev. Omfanget av kjøreopplæringen vil variere med elevens forutsetninger. Den praktiske opplæringen er i planen delt inn i disse syv modulene: Modul 1 - Grunnleggende kjøreferdigheter Modul 2 - Trafikale kjøreferdigheter Modul 3 - Kjøring i by- og tettstedstrafikk Modul 4 - Kjøring på landeveg Modul 5 - Obligatorisk kjøring i trafikk. Modul 6 - Obligatorisk glattkjøring. Modul 7 - Obligatorisk mørkekjøring. Hver modul har sitt delmål og emnemål for kjøreøvelser og teori som tilsammen utgjør en naturlig helhet. Modulene 1-4 er satt sammen i rekkefølge fra det grunnleggende til det krevende, som skal gjøre opplæringen naturlig og oversiktlig. Av praktiske grunner er de obligatoriske modulene plassert til slutt i kapittel II. Målene og innholdet i de enkelte modulene er utgangspunktet for tilrettelegging av undervisningen. Målrettet undervisning er effektivt og letter valg av arbeidsmåter. Bilkjøring er forbundet med stor risiko. Risikoforståelsen kan fremmes ved at undervisningen gjennomføres på fakta-, forståelses- og vurderingsnivå. Obligatorisk opplæring. Den obligatoriske opplæringen er modulene kjøring i trafikk. mørkekjøring og glattkjøring. Dette skal gjennomføres ved kjøreskole etter godkjente undervisningsplaner og med kvalifisert kjøreskolepersonell.en undervisningstime er på 45 minutter. Pauser kommer i tillegg. Det forutsettes at elevens kjøreferdighet er god nok til at utbyttet av de obligatoriske delene blir tilfredstillende. Obligatorisk kjøring i trafikk. Obligatorisk kjøring i trafikk er på 5 undervisningstimer. Det meste av opplæringen skal foregå på landeveg. I opplæringen skal det legges vekt på å gi eleven erfaringer som gir forståelse for risikoen ved kjøring i høy hastighet, og innøve korrekt kjøreatferd på landeveg. 7

5 KAPITTEL i Informasjon Obligatorisk glattkjøring. Kurset er på ialt tre undervisningstimer, og skal foregåpå godkjent glattkjøringsbane. Undervisningen består av to timer á 45 minutter på banen og en time teoriundervisning. Eleven kan bruke privatbil. Godkjent lærer skal være ansvarlig for undervisningen. Det skal være elev og ledsager eller kjørelærer i bilen (se forskriftene). Dersom bilen har blokkeringsfrie bremser (ABS), tilpasser læreren undervisningen til dette. Opplæringen i denne delen skal gi eleven opplevelser som skaper økt respekt for kjøring på glatt føre. Det skal tilrettelegges for eleverfaringer som kan medvirke til at eleven kjører med minst mulig risiko på glatt føre. Obligatorisk mørkekjøring. Øvingsprogrammet skal foregå på godkjent øvingsområde med en undervisningstime demonstrasjon og teori, og tretti minutter kjøring pr. elev. Gjennomføring av demonstrasjoner og kjøring kan hensiktsmessig tilpasses lokale forhold for å få best mulig læringsutbytte. I opplæringen skal det legges vekt på å gi eleven erfaringer som øker forståelsen for risikoforholdene ved kjøring i mørke, og for å innøve korrekt kjøreatferd etter siktforholdene. 8

6 KAPITTEL II Plan for praktisk opplæring INNLEDNING Plan for praktisk opplæring inneholder syv moduler. Disse er satt sammen fra det grunnleggende til det krevende. Obligatoriske deler er plassert til slutt i planen. Modul 1 - Grunnleggende kjøreferdigheter Modul 2 - Trafikale kjøreferdigheter Modul 3 - Kjøring i by- og tettstedstrafikk Modul 4 - Kjøring på landeveg Modul 5 - Obligatorisk kjøring i trafikk. Modul 6 - Obligatorisk glattkjøring. Modul 7 - Obligatorisk mørkekjøring. Planen tar hensyn til at bilkjøring ofte er vanskelig og at kjøringen stiller store krav til bilførerens dyktighet for at den skal være kontrollert i enhver situasjon. Bilførerens viktigste oppgaver er å innhente og bearbeide informasjon.bilføreren skal utføre korrekte handlinger med presisjon og flyt på grunnlag av valg som gjør kjøringen sikker og miljøvennlig. I den praktiske opplæringen må eleven derfor få kyndig veiledning og trening nok til å utvikle kjøreatferd, som vil gi økt trafikksikkerhet og trivsel. I opplæringen er det viktig å utforme detaljerte undervisningsopplegg innenfor rammen av læreplanen for å tilpasse og individualisere opplæringen til elevene. Oppbyggingen av modulene. Delmål og emnemål for kjøreøvelser og teori er i hver modul samordnet til en enhet. Hver side er delt inn i spalter. Venstrespalten gir råd og henvisninger. Midtspalten tar for seg kjøreøvelsene. De målene som er satt for hver øvelse gir tilsammen ønsket læringsnivå for modulen. Høyre spalte angir viktige teoriemner som er nødvendige å kunne for å utføre kjøreøvelsene. Spalten gir henvisninger til teorien i kapittel III. Grunnleggende teori om se-teknikk, signal og tegn, fartsavpasning, plassering og risiko er oppført for flere kjøreøvelser. Denne teorien blir etterhvert en repetisjon. Teorien skal også utdypes og tilpasses det gradvis stigende nivået i opplæringe, for å angi og begrunne korrekt kjøreatferd. Målene viser vegen. Målene er således vegviser for kjøreopplæringen og førerprøven. Summen av målene i kjøreøvelsene og de tilhørende teoriemner utgjør modulens læringsnivå. 9

7 1 Grunnleggende kjøreferdigheter Eleven skal tilegne seg nødvendige ferdigheter i å ha god kontroll over bilen for å kunne konsentrere sege seg om de ytre forhold i den videre opplæring. Teoristoff fra 1.1 til 4.6 anbefales som innledning før kjøring. Øvrig teori fordeles etter elevens behov. Innøving av grunnleggende kjøreferdigheter bør foregå i områder med minst mulig trafikk eller andre forstyrrende ytre forhold. 1.1 Forberedelse til kjøring. - innstille sete og hodestøtte og innta riktig sittestilling - innstille speilene - feste og løse bilbeltet. 1.2 Betjeningsorganer, start av motor. Eleven skal kunne betjene: - pedaler, gir, tenningslås og parkeringsbrems - start og stans av motor - retningssignallyset - park-, fjern- og nærlys - riktig rattgrep. 1.3 Igangsetting og stans. - observere og gi tegn - bruke gass-, kopling- og bremsepedal - rette blikket framover på vegen - sikre bilen ved stans. 1.4 Sving til høyre og venstre i vegkryss Eleven skal kunne bruke rattet: - ved lange, hurtige og sikre armbevegelser - ved riktig blikk og rattbruk. Eleven skal kunne svinge til høyre og venstre i vegkryss: - ved å observere og gi tegn - om nødvendig redusere farten før sving - ved riktig plassering før, i og etter sving. 1.5 Giring og bremsing. Eleven skal kunne oppgiring ved å: - se langt framover på vegen - bruke kopling- og gasspedal til riktig tid og på riktig måte. Teorihenvisning Oversikt over opplæringen 1.1 Førerkortklasser og vilkår 1.2 for å få førerkort Bilkjøringens risiko, trafikk- 3.4 ulykkenes omfang og årsaker Trafikant, kjøretøy og veg 3.5 Vegtrafikklovgivingen 3.6 Grunnregler for atferd i 4.1 trafikken Observasjonsteknikk 4.2 Signal og tegn 4.3 Fartsavpassing 4.4 Plassering på vegen 4.5 Vikeplikt

8 1 - Kjøretrening sikrer nødvendig nivå for den trafikale del. Rygging starter med enkle øvelser og kan fordeles gjennom hele planen. Grunnleggende kjøreferdigheter Eleven skal kunne bremsing ved å: - se langt framover på vegen og observere i speil like før, eventuelt under fartsreduksjonen - normalbremse for å kunne stanse for en hindring - forberede ny igangsetting ved å føre girstangen til 1. gir like før stans. Eleven skal kunne nedgiring ved å: - se langt framover på vegen - gire til et lavere gir, men farten skal være tilnærmet den samme som før nedgiring - etter bremsing velge riktig gir i forhold til farten og vegen. 1.6 Krypekjøring og bakkestart. Eleven skal kunne krypekjøring ved å: - kontrollere og variere farten ved å bevege koplingspedalen mellom fra- og tilkopling - kombinere krypekjøring og rattbevegelser. Eleven skal kunne igangsetting i motbakke ved å: - bruke parkeringsbremsen for å hindre at bilen ruller bakover - bruke fotbremsen for å hindre at bilen ruller bakover bruke koplingspedalen slik at bilen holdes i ro ved kort stans og ny start. 1.7 Rygging. - innta rikig sittestilling og bruke se-teknikk og styre bilen mot bestemte punkter. - rygge ved å kontrollere og variere farten medkoplingspedalen. 1.8 Sikkerhetskontroll av bilen. Eleven skal kunne avgjøre om bilen er i forsvarlig og forskriftsmessig stand ved å kontrollere for å oppdage feil og slitasje ved: - bremser - hjul - styreinnretning - lys - vinduspusser - defroster - ruter - motor (olje, kjølevæske, viftereim) Teorihenvisning Trafikkpsykologi 2.1 Vegen 3.2 Trafikkmiljøet 3.3 Rygging og vending 4.7 Registrering og eierforhold 5.1 Bruk av bil

9 2 Trafikale kjøreferdigheter Eleven skal anvende og knytte sammen de grunnleggende kjøreferdigheter til trafikal forståelse og tilpasning. Eleven skal bruke sansene effektivt, tolke inntrykkene riktig og utføre riktige og tydelige handlinger. Farten avpasses etter egen dyktighet, sted og trafikkforhold. 2.1 Anvendelse og sammenknytning av grunnleggende ferdigheter. - observasjonsteknikk som grunnlag for handling - bruke øynene systematisk, se langt fram, bevege blikket til høyre, venstre og til inn- og utvendig speil - skaffe seg informasjon om risikofaktorer, hindringer og påregnelige farer - iverksette de riktige handlinger som tegn, plassering og fartsavpassing. Eleven skal ved kjøring foran og i vegkryss med liten trafikk kunne: - oppfatte vegkrysset i god tid - vurdere gående i og på veg mot gangfelt - vurdere møtende trafikk - iverksette nødvendige handlinger til riktig tid. Eleven skal ved kjøring mellom kryss med liten trafikk kunne: - oppfatte de ulike risikofaktorer i forhold til skilt, oppmerking, vegens forløp, mot- og medbakke - utføre korrekt plasskifte - ha riktig fartsavpassing. 2.2 Kjøring på veg med flere kjørefelt i hver kjøreretning. - identifisere flerfelts veg - praktisere hovedregelen om valg av kjørefelt - oppfatte trafikksituasjoner som krever feltvalg - bruke venstre felt når det er hensiktsmessig eller påkrevd - feltskifte - ved sving inn i veg ha riktig plassering i krysset - gi tegn, foreta riktig plassering og fartsavpassing. Teorihenvisning Trafikkpsykologi 2.1 Kjøreprosessen 2.2 Vegen 3.2 Trafikkmiljøet 3.3 Grunnregler for atferd i 4.1 trafikken Observasjonsteknikk 4.2 Signal og tegn 4.3 Fartsavpassing 4.4 Plassering på vegen 4.5 Vikeplikt 4.6 Rygging og vending

10 2 2.6 Trafikale kjøreferdigheter 2.3 Envegskjørte gater. - identifisere envegskjørte gater - foreta riktig og hensiktsmessig plassering - observere spesielle faremomenter. Rundkjøring. - ha overblikk - foreta fartsavpassing - plassere seg riktig foran, i og ut av rundkjøringen - gi tegn. Teorihenvisning Faktorer som virker inn 2.3 på bilføreren Trafikantgrupper og 2.4 interessemotsetninger Systematisk se-teknikk brukes for å oppfatte trafikken i god tid. 2.4 Kjøring i tett trafikk, i og mellom kryss. - ha overblikk - foreta riktig fartsavpassing - velge riktig tegn og plassering. - velge riktig sted ved trafikal stans. Forholdet mellom krav og 2.5 menneskets kapasitet 2.5 Lysregulerte kryss. - ha overblikk - foreta riktig fartsavpassing i forhold til trafikksituasjonen - foreta riktig beslutning ved skifte av lyssignal - foreta fullstendig og riktig trafikal vurdering ved sving i lyskryss. 13

11 3 Kjøring i by- og tettstedstrafikk Eleven skal kunne tilpasse seg et krevende trafikkmiljø, og kjøre selvstendig under varierte trafikkforhold. Tilsigelser må komme tilstrekkelig tidlig for å sikre selvstendig kjøring. 3.1 Anvendelse og sammenknytning av grunnleggende ferdigheter i bytrafikk. - tilpasse seg trafikkrytmen under sammenhengende kjøring. 3.4 Kjøring i bo-områder - velge kjøreruter som ikke unødig belaster bomiljøet - velge kjøremåter som ivaretar beboernes behov for et trygt miljø. Teorihenvisning Kjøreprosessen 2.2 Forholdet mellom trafikkens 2.5 krav og menneskets kapasitet Trafikkmiljøet Spesielle trafikkreguleringer. - kjøre hensiktsmessig i lokale trafikkreguleringer - foreta kryssing av planovergang. Observasjonteknikk 4.2 Signal og tegn 4.3 Fartsavpassing 4.4 Plassering på vegen Vending og parkering. Vikeplikt mestre stans, vending og parkering i trafikerte gater. Rygging og vending 4.7 Stans og parkering 4.8 Planovergang 4.11 Økonomisk ansvar 5.3 Offentlige reaksjoner 5.4 Trafikkuhell

12 4 Kjøring på landeveg Eleven skal sammenfatte og utvikle sin kjøring videre til å forstå bilkjøring som en sosial ferdighet. Kunnskap og ferdighet fra tidligere moduler er forutsetning for det som skal læres. Beherske bilen i høy fart for å kunne rette oppmerksomheten mot trafikken og vegmiljøet. 4.1 Grunnleggende kjøring på landeveg. - holde stø kurs - kjøre i kurver - unngå umotiverte fartsendringer - skifte kjørefelt i høy fart - utføre normal akselerasjon og nødakselerasjon, 0-80 km/t - utføre normal bremsing og nødbremsing, 80-0 km/t - utføre avbrutt normalbremsing med påfølgende nødakselerasjon. 4.3 Kjøring i kurver og lengre kjøring i høye hastigheter på landeveg og motorveg. - skaffe seg informasjon om vegen og vegmiljøet - velge hensiktsmessig spor og fart i kurver etter vegens utforming, sikt, føre, bilens last og trafikken. Teorihenvisning Trafikantgrupper og 2.4 interessemotsetninger Forhold mellom trafikkens krav og menneskets kapasitet 2.5 Vegen 3.2 Observasjonteknikk 4.2 Signal og tegn 4.3 Kjøring på egnede og varierte veger som sikrer innholdet i modulen. 4.2 Kjøring inn på og ut av forkjørsveg. - vurdere fart og avstand til kryssing, inn- og avkjøring fra/på forkjørsveg - oppfatte skiltenes betydning i god tid - falle inn i trafikkrytmen ved innkjøring - ta hensyn til tunge kjøretøy og motorsykler - kunne bruke nødløsninger i kryss. Fartsavpassing 4.4 Plassering på veg 4.5 Vikeplikt 4.6 Risiko 4.9 Motorveg 4.12 Kjøring inn på og ut av for-4.13 kjørsveg. Kjøring i kurver og lengre kjøring i høye hastigheter 15

13 5 Obligatorisk kjøring i trafikk Eleven skal forstå bilkjøringens risiko og egne grenser, slik at kjøremåter som kan skape ulykker unngås. Obligatorisk kjøring i trafikk omfatter 5 undervisningstimer som gjennomføres etter godkjent undervisningsplan. Opplæringen tilpasses lokale geografiske forhold. 5.1 Kjøring under vekslende veg- og trafikkforhold. - velge kjøremåter som fremmer sikkerhet, framkommelighet og miljø. - forutse og vurdere risikoforhold riktig og i god tid. - ta hensyn til egne begrensning slik at kjøringen hele tiden er under kontroll. 5.2 Forbikjøring. - vurdere mulighetene for forbikjøring med hensyn til fri vegstrekning og trafikkmiljø. Eleven skal kunne gjennomføre korrekt forbikjøring ved å: - ta beslutning om når forbikjøring kan begynnes, avbrytes eller kan gjennomføres. - utføre riktige handlinger i samsvar med de avgjørelser som er tatt. - i tide oppdage bakenforkjørende som vil kjøre forbi. - avgjøre og handle riktig i forhold til den forbikjørendes atferd og forholdene ellers. Teorihenvisning Kjøreprosessen 2.2 Forholdet mellom trafikkens 2.5 krav og menneskets kapasitet Grunnregler for atferd 4.1 i trafikken Observasjonsteknikk 4.2 Signal og tegn 4.3 Fartsavpassing 4.4 Plassering på veg 4.5 Vikeplikt 4.6 Risiko 4.9 Motorveg 4.12 Forbikjøring

14 6 Obligatorisk glattkjøring Hovedmål for glattkjøringsopplæring er å gi eleven opplevelser som skaper økt respekt for kjøring på glatt føre. Det skal tilrettelegges for at eleven gis erfaringer som kan medvirke til at eleven kjører med minst mulig risiko på glatt føre. Obligatorisk glattkjøring omfatter 3 undervisningstimer som gjennomføres etter godkjent undervisningsprogram. Undervisningen skal tilrettelegges for at eleven skal oppleve virkeligheten av: - å unngå ulykker eller redusere skadeomfanget hvis nødsituasjoner oppstår - hvor vanskelig det er å vinne igjen taptkontroll over kjøretøyet - å avverge ulykker eller redusere skadeomfanget hvis nødsituasjoner oppstår. Øvelserpå rett strekning Eleven skal ved kjøring på rett strekning gis mulighet til å oppleve hvor fort en krisesituasjon kan oppstå. Det skal tilrettelegges for at eleven kan bli bevisst sin egen reaksjonsmåte slik at eleven kan utnytte de muligheter som finnes for å avverge sammenstøt når bremsing ikke er tilstrekkelig. Ved valg av øvelser og progresjon må det tas hensyn til hvilken strekning elevgruppen starter på. 6.1 Bremsing på rett strekning. - oppleve hvordan bilen reagerer når det styres og bremses samtidig - oppleve forholdet mellom fart og bremselengde - få kjennskap til, og kunne vurdere, bruk av ulike bremsemetoder. 6.2 Unnastyring på rett strekning. - øve på å avverge sammenstøt - få anledning til å vurdere løsninger som kan begrense risikoen for sammenstøt og/eller skade i mer sammensatte situasjoner - vurdere handlinger som begrenser skadeomfanget mest mulig når uhell ikke kan avverges. Innledende teori Aktuelle emner: - orientering om mål og innhold for øvelsene - nødvendig informasjon om øvelsene - sikkerhetsregler på banen - klargjøring av vesentlige begreper som veggrep, fordeling av veggrep, bremsemetoder, styring og rattbruk. 17

15 6 Obligatorisk glattkjøring Undervisningen skal tilrettelegges for at eleven skal oppleve å forstå betydningen av: - sin egen begrensning som bilfører - bilens kjøreegenskaper - fysiske begrensninger ved kjøring på glatt føre. Øvelser i sving Eleven skal erfare viktigheten av å tilpasse farten før sving, og få oppleve hvilke vanskeligheter som kan oppstå hvis det må bremses i sving. Eleven skal erfare veggrepets betydning ved kjøring i sving og gis mulighet til å oppleve hvor for en krisesituasjon kan oppstå. Det skal tilrettelegges for at eleven kan bli bevisst sine egne muligheter til å løse problemene slik at skade kan avverges eller reduseres. Ved valg av øvelser og progresjon må det tas hensyn til hvilken strekning elevgruppen starter på. 6.3 Veggrep i sving. - oppleve hvordan bilen reagerer når det styres og bremsessamtidig - oppleve å få skrens på kjøretøyet, og få kjennskap til hvordan veggrepet kan gjenvinnes - få erfare hvilke kjøremåter som tar best vare på veggrepet i sving. Avsluttende teori Med bakgrunn i erfaringene på banen skal det tilrettelegges for at eleven skal: - vurdere egen kjøredyktighet - analysere hvorfor forsøk mislyktes/ lyktes - vurdere sitt eget risikonivå ved kjøring på glatt føre - vurdere personlige konsekvenser for framtidig kjøring både på glatt og tørt føre. Aktuelle emner: Elevens erfaringer og vurdering av egen dyktighet. Opplevd dyktighet og faktisk dyktighet. Hva erfaringene har betyddfor den enkelte som bilfører. Bilkjøring som sosial ferdighet. 6.4 Unnastyring i sving. - få anledning til å vurdere løsninger som kan begrense risikoen for sammenstøt og/eller skade i mer vanskelige situasjoner og hindringer i sving. 18

16 7 Obligatorisk mørkekjøring Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring vurdere risikoforhold ved kjøring i mørket. Øvelsene 7.1 til 7.7 gjennomføres på egnet sted som demonstrasjoner. Obligatorisk mørkekjøring omfatter 1 undersivningstime demonstrasjon og teori, og 30 minutter kjøring pr. elev. Dette gjennomføres etter godkjent undervisningsplan. Egentrening skal foregå under varierte lys- og trafikkforhold. 7.1 Virkelig og innbilt siktstrekning. - vite at gående vil kunne tro at de blir sett lenge før bilføreren oppdager dem. - forstå bilførerens virkelige siktmuligheter ovenfor gående ved fjernlys og nærlys i mørket. 7.2 Siktstrekning til gående i mørket. - kjenne til siktstrekning til gående ved fjernlys og nærlys i mørket. - forstå betydningen av at gående nytter refleks i mørket. 7.3 Siktstrekning og bruk av lys ved møte med annen bil. Eleven skal kjenne til: - riktig bruk av lys ved møte i mørket. - siktstrekning ved møte i mørket. - risikifaktorene ved møte i mørket. 7.4 Forbikjøring i mørket. - kjenne til riktig bruk av lys for den som skal kjøre forbi, og for den som blir forbikjørt i mørket. - forstå risikofaktorene ved forbikjøring i mørket. 7.5 Nødstopp i mørket. Eleven skal forstå risikofaktorene ved stans i mørket. 7.6 Parkering i mørket. - kjenne til riktig lysbruk ved parkering i mørket. - forstå risikofaktorene ved parkering i mørket. 7.7 Egentrening i mørket. - forstå vurdere riktig tilpasning av hastighet etter siktforholdene i ulike trafikksituasjoner i mørket på en slik måte at det er tydelig at eleven har innsett hvilken risiko kjøring i mørket kan innebære. - bruke riktig lys ved møte, innhenting og forbikjøring i mørket. Teorihenvisning Trafikkpsykologi 2.1 Kjøreprosessen 2.2 Faktorer som virker inn på 2.3 bilføreren Trafikantgrupper og 2.4 interessemotsetninger Bilkjøringens risiko, trafikk- 3.4 ulykkenes omfang og årsaker Trafikant, kjøretøy og veg 3.5 Grunnregler for atferd 4.1 i trafikken Observasjonsteknikk 4.2 Signal og tegn 4.3 Fartsavpassing 4.4 Plassering på veg 4.5 Vikeplikt 4.6 Stans og parkering 4.8 Mørkekjøring

17 KAPITTEL IV Vurdering Hvorfor det vurderes. Vurdering av føreropplæringen er et pedagogisk hjelpemiddel. For kjøreskolen, læreren og ledsageren er vurdering til hjelp i kvalitetssikring av undervisningen. Vurdering gir eleven informasjon om det han har lært. Vurdering av eleven og vurdering av selve undervisningen er med andre ord av betydning for å gi et helhetsinnrykk av opplæringens kvalitet. Hva som vurderes. Normalplanens opplæringsmål er utgangspunktet for vurderingen, som skal vise i hvilken grad eleven har nådd målene. All vurdering skal baseres på helhetsinntrykket av elevens prestasjoner og prøve sentrale sider ved opplæringsmålene. Hvordan det vurderes. To former for vurdering er aktuelle: - Vurdering i løpet av opplæringen - Vurdering etter avsluttet opplæring. Denne vurderingen gir informasjon om hva eleven kan, og er utgangspunktet for opplæringen ved kjøreskole eller privat. Løpende vurdering fra kjøreskole mens opplæringen pågår, gir eleven og skolen kontinuerlig informasjon om faglige utvikling i forhold til målene. Denne informasjonen brukes som grunnlag for å tilpasse opplæringen og bedre elevenes innlæring undervegs. Vurdering etter avsluttet opplæring. Avsluttende vurdering fastsetter om læringsnivået ligger opp til de krav som bestått førerprøve ved biltilsynet forutsetter. Vurderingen skal kunne gi informasjon om eleven har nødvendig kunnskaper og bilførerdyktighet. Dersom en elev som er vurdert undervegs også ønsker avsluttende vurdering, skal skolen tilby dette. En elev som ikke har, eller delvis har, fulgt opplæring ved kjøreskole, og som ønsker en sluttvurdering, skal kunne få fastsatt sitt nivå ved en kjøreskole. Vurdering i løpet av opplæringen. Dersom en elve ønsker å få kartlagt sitt nivå ved opplæringens start, skal han ha mulighet for dette ved en kjøreskole. 35

Førerkort klasse M kode 147 tre- og firehjuls moped

Førerkort klasse M kode 147 tre- og firehjuls moped LÆREPLAN FOR OBLIGATORISK OPPLÆRING Førerkort klasse M kode 147 tre- og firehjuls moped Vegdirektoratet Mai 2002 INNHOLD Kap. 1 Innledning 3 1.1 Orientering om førerkort klasse M kode 147 3 1.2 Hovedmål

Detaljer

Eleven skal i tillegg til sikkerhetskurs på veg ha tilstrekkelig øving til å kunne kjøre i samsvar med hovedmålet.

Eleven skal i tillegg til sikkerhetskurs på veg ha tilstrekkelig øving til å kunne kjøre i samsvar med hovedmålet. T R I N N M Å L, K U R S M Å L, D E L M Å L O G A K T U E L T I N N H O L D I K L A S S E A M 1 4 6 : : V 8 5 2 L Æ R E P L A N F Ø R E R K O R T K L A S S E R 4.1.1 Kjøring i tettsted og i landevegsmiljø

Detaljer

Trinn 3 Trafikal kompetanse Undervisningen i trinn 3 består hovedsakelig av trafikale tema og momenter, som også videreføres i trinn 4.

Trinn 3 Trafikal kompetanse Undervisningen i trinn 3 består hovedsakelig av trafikale tema og momenter, som også videreføres i trinn 4. Trinn 3 Trafikal kompetanse Undervisningen i trinn 3 består hovedsakelig av trafikale tema og momenter, som også videreføres i trinn 4. Øvingsmiljøet vil variere avhengig av tilgjengelig øvingsområde.

Detaljer

LÆREPLAN FOR OBLIGATORISK KURS KOMPETANSEBEVIS FOR FØRER AV UTRYKNINGSKJØRETØY. Vegdirektoratet

LÆREPLAN FOR OBLIGATORISK KURS KOMPETANSEBEVIS FOR FØRER AV UTRYKNINGSKJØRETØY. Vegdirektoratet LÆREPLAN FOR OBLIGATORISK KURS KOMPETANSEBEVIS FOR FØRER AV UTRYKNINGSKJØRETØY Vegdirektoratet Mars 2002 INNHOLD Side Kap. 1 Innledning 1.1 Generelt 3 1.2 Opptaksvilkår 3 1.3 Hovedmål for opplæringen 4

Detaljer

Modulbasert opplæring

Modulbasert opplæring Modulbasert opplæring KLASSE B Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Kurset skal inneholde følgende temaer: Tema 1: Trafikkopplæringen Tema 2: Grunnleggende forståelse for trafikk Tema 3: Mennesket i trafikken Tema

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse

Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse Generelt Tema og hovedmomenter fra trinn 2 forutsettes videreført i trinn 3 og 4, samtidig som de er en del av grunnlaget for oppgavene som blir gitt til den teoretiske

Detaljer

Oktober Førerkortklasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening - en veiledning

Oktober Førerkortklasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening - en veiledning Oktober 2013 Førerkortklasse B Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening - en veiledning 2 Hensikten med heftet Tid og samarbeid 3 Dette heftet er ment å være en enkel veiledning til deg som ønsker å bli

Detaljer

Førerkort klasse B. Kommentar fra fornøyd mor og ledsager: Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening en veiledning

Førerkort klasse B. Kommentar fra fornøyd mor og ledsager: Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening en veiledning Kommentar fra fornøyd mor og ledsager: Etter trafikalt grunnkurs kontaktet vi en trafikkskole og tok de første kjøretimene. Vi tok noen timer på trafikkskolen, øvde privat, tok nye timer osv. Det var en

Detaljer

Teori. Del 1 INNLEDNING. 1.1 Oversikt over opplæringen. 1.2 Førerkortklasser og vilkår for å få førerkort. KAPITTEL III

Teori. Del 1 INNLEDNING. 1.1 Oversikt over opplæringen. 1.2 Førerkortklasser og vilkår for å få førerkort. KAPITTEL III KAPITTEL III Teori Del 1 INNLEDNING Denne delen gir en oversikt over teorien i Normalplanen. Planen informerer om vilkår for å få førerkort og hvilke regler som gjelder for kjøreopplæringen. Det er viktig

Detaljer

2.3 Trinnvurdering jf. 7-5

2.3 Trinnvurdering jf. 7-5 Med kravet om at eleven skal beherske grunnleggende kjøretøybehandling menes at nivået skal være godt nok til at oppmerksomheten rettes mot trafikkbildet. Dette er en forutsetning for å ha godt utbytte

Detaljer

15 km/t 3,5 m 2 m 11,5 m 30 km/t 6,5 m 28 m 13,5 m 45 km/t 10 m 72 m 13,5 m. 15 km/t 3,5 m 2 m 5,5 m 30 km/t 6,5 m 7 m 13,5 m 45 km 10 m 18 m 28 m

15 km/t 3,5 m 2 m 11,5 m 30 km/t 6,5 m 28 m 13,5 m 45 km/t 10 m 72 m 13,5 m. 15 km/t 3,5 m 2 m 5,5 m 30 km/t 6,5 m 7 m 13,5 m 45 km 10 m 18 m 28 m Innhold Sidetall i arbeidsboka Sidetall i fasit Trinn 2... 4 Trafikkopplæring og førerkort - side 9... 4 Øvingskjøring - side 9... 4 Førerprøve - side 0... 4 Trafikkulykker - side... 4 Fysiske lover og

Detaljer

Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg

Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg Logg Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg Innkjøring på større veg de på veien. Når du skal kjøre inn på en større veg der du har vikeplikt,

Detaljer

Velkommen til TRAFIKALT GRUNNKURS

Velkommen til TRAFIKALT GRUNNKURS Velkommen til TRAFIKALT GRUNNKURS Lykke til med førerkort antena1wheel.mpeg antena1wheel.mpeg 2 Regler og informasjon Kontaktskjema for skolen Skolens regler for kjøretimer og avbestilling m.m. Kursets

Detaljer

Elevbok. Din vei til førerkortet - Med fokus på trygghet og sikkerhet! Denne elevbok tilhører: Navn: Trafikkskole: Trafikklærer:

Elevbok. Din vei til førerkortet - Med fokus på trygghet og sikkerhet! Denne elevbok tilhører: Navn: Trafikkskole: Trafikklærer: Elevbok Din vei til førerkortet - Med fokus på trygghet og sikkerhet! Denne elevbok tilhører: Navn: Trafikkskole: Trafikklærer: Mikkelsen og Richartz, 2013 1 2 Den mest ulykkesutsatte perioden er de to

Detaljer

Veien til førerkort. Trinn 1: Trafikalt grunnkurs. Øvelseskjøring

Veien til førerkort. Trinn 1: Trafikalt grunnkurs. Øvelseskjøring Veien til førerkort Dagens føreropplæring har fire trinn og avsluttes etter oppkjøring. Skal resultatet bli bra, bør du sette av minst 100 timer til øvelseskjøring. Det fremste målet med føreropplæringen

Detaljer

Føreropplæringen fra

Føreropplæringen fra Føreropplæringen fra 1.1.2005 DISPOSISJON Ny føreropplæring bakgrunn Prinsipper Trinnvis modell Obligatoriske veiledningstimer Rapportering når trinnet er gjennomført Trinn 2 Tekniske ferdigheter Trinn

Detaljer

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Forord 7 Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Mål for trinn 1 trafikalt grunnkurs Etter å ha gjennomført trinn 1 skal du ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring ha så god forståelse

Detaljer

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE VEILEDNINGER Håndbok 252 Læreplan Førerkort klasse B, B kode 96 og BE Fastsatt

Detaljer

Førerkortklasse B og BE

Førerkortklasse B og BE Håndbok B Håndbok 252 Læreplan Førekortklasse B og BE Veiledning Læreplan Førerkortklasse B og BE 252 12.04 Læreplan Førerkortklasse B og BE Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 Om å veilede.at man,

Detaljer

Ledsagerveiledning for privat øvelseskjøring - Personbil

Ledsagerveiledning for privat øvelseskjøring - Personbil Ledsagerveiledning for privat øvelseskjøring - Personbil Om Læreverket Førerkortboka Personbil Ledsagerveiledningen, sammen med læreboka Personbil, interaktive testoppgaver og et forpliktende opplæringsprogram

Detaljer

LÆREPLAN KLASSE M 147 Fastsatt av Vegdirektoratet 30.06.2009

LÆREPLAN KLASSE M 147 Fastsatt av Vegdirektoratet 30.06.2009 LÆREPLAN KLASSE M 147 Fastsatt av Vegdirektoratet 30.06.2009 Versjon 1 1 Innledning... 3 Kapittel I Generell del... 4 Utvikling av trafikal kompetanse... 4 Temaer i trafikkopplæringen... 5 Undervisningen...

Detaljer

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Ledsagerveiledning Personbil Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Førerkortboka Klasse b 1 NKI Forlaget AS 2011 1. utgave, 1. opplag 2011 Utgiver: NKI Forlaget AS Postboks 111, 1319 Bekkestua Besøksadresse:

Detaljer

Kapittel 4 Opplæringen i klassene B kode 96 og BE

Kapittel 4 Opplæringen i klassene B kode 96 og BE Kapittel 4 Opplæringen i klassene B kode 96 og BE Hovedmål for opplæring klasse B kode 96 og BE, jf 12-1 Etter å ha gjennomført føreropplæring i klasse BE, skal eleven ha den kompetansen som trengs for

Detaljer

Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel

Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel KLASSE A1 og A Fasit til Arbeidsboka Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel NKI Forlaget 2005 Utgiver: NKI Forlaget Hans Burums vei 30 Postboks 111, 1319 Bekkestua Tlf. sentralbord 67 58 88 00 Tlf. ordrekontor

Detaljer

Læreplan. Kompetansebevis for utrykningskjøring

Læreplan. Kompetansebevis for utrykningskjøring Læreplan Kompetansebevis for utrykningskjøring Fastsatt av Vegdirektoratet 1. juli 2009 1 Innhold: Kapittel I - GENERELL DEL... 3 Utvikling av trafikal kompetanse... 3 Gjennomgående temaer i trafikkopplæringen...

Detaljer

Vurdering Kjenneteikn på kompetanse: Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med:

Vurdering Kjenneteikn på kompetanse: Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: Veke Kompetansemål Elevane skal kunne: Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: 34-35 Introduksjon av faget- samla gruppe 36 og 38-40 Foreta risikovurdering av egen skolevei og forklare sammenhengen

Detaljer

LÆREPLAN KLASSE B OG BE

LÆREPLAN KLASSE B OG BE LÆREPLAN KLASSE B OG BE Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 1 Innledning I II III IV V Generell del Opplæringen i klasse B Læreplan klasse B Opplæringen i klasse BE Læreplan klasse BE 2 INNLEDNING Bakgrunn

Detaljer

ÅRSPLAN, Trafikalt Grunnkurs ved Froland Ungdomsskole. Praktisk gjennomføring. Tim er 1 og 2. Tema Læreplanmål Hensikt / formål 1.

ÅRSPLAN, Trafikalt Grunnkurs ved Froland Ungdomsskole. Praktisk gjennomføring. Tim er 1 og 2. Tema Læreplanmål Hensikt / formål 1. ÅRSPLAN, Trafikalt Grunnkurs ved Froland Ungdomsskole Tim er 1 og 2 3 og 4 Tema Læreplanmål Hensikt / formål 1.1 Trafikkopplæring 1.2 Grunnleggende forståelse for trafikk Eleven skal 1. kjenne til formelle

Detaljer

Morten Fransrud & Stig Arne Graven

Morten Fransrud & Stig Arne Graven Morten Fransrud & Stig Arne Graven 1 Mål: Gjennom forelesning, opplevelse og aktivitet videreutvikle egen kompetanse i å gjennomføre sikkerhetskurs på bane med godt utbytte og høy elevaktivitet. Se sammenhengen

Detaljer

Paradigmer i føreropplæringen

Paradigmer i føreropplæringen Paradigmer i føreropplæringen Sonja Sporstøl Seksjonsleder Trafikant Paradigme For å kunne kalle noe et paradigmeskifte må det være en radikal uenighet blant representanter for disiplinen det gjelder Et

Detaljer

KURSPLAN. Opplæring av instruktør som skal forestå opplæring av fører av lett lastebil med tilhenger

KURSPLAN. Opplæring av instruktør som skal forestå opplæring av fører av lett lastebil med tilhenger KURSPLAN Opplæring av instruktør som skal forestå opplæring av fører av lett lastebil med tilhenger Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap januar 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn

Detaljer

Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Forslag til endringsforskrift til forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Forslag til endringsforskrift til forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Forslag til endringsforskrift til forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Detaljer

Undervisningsplaner mars Bente Nygren og Per Gunnar Veltun

Undervisningsplaner mars Bente Nygren og Per Gunnar Veltun Undervisningsplaner 4.-6. mars 2009 Bente Nygren og Per Gunnar Veltun 2003 1 Vi styrer etter dette mønsteret. 1. Mål 2. Innhold 3. Tilhørernes, dine, forutsetninger 4. Våre forutsetninger 5. Rammer 6.

Detaljer

Håndbok. Veiledning. Håndbok 254 Læreplan Førekortklasse T. Læreplan. Førerkortklasse T 12.04

Håndbok. Veiledning. Håndbok 254 Læreplan Førekortklasse T. Læreplan. Førerkortklasse T 12.04 Håndbok Veiledning T Håndbok 254 Læreplan Førekortklasse T Læreplan Førerkortklasse T 254 12.04 Læreplan Førerkortklasse T Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 Om å veilede.at man, når det i sannhet

Detaljer

Førerkort klasse B ny læreplan 2005

Førerkort klasse B ny læreplan 2005 Førerkort klasse B ny læreplan 2005 Evaluering av endringer i ulykkesinnblanding, kjøreatferd og holdninger Fridulv Sagberg Transportøkonomisk institutt Den nasjonale føreropplæringskonferansen, Trondheim

Detaljer

Informasjonssamling: Revidert føreropplæring

Informasjonssamling: Revidert føreropplæring Informasjonssamling: Revidert føreropplæring 29.11.2016 Organisert etter region Vegdirektorat Fem regioner 72 trafikkstasjoner 7500 ansatte Hvorav 1700 på TK-området 29.11.2016 Revidert føreropplæring

Detaljer

Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering

Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering Veke Farnes skule 2016-2017 Trafikk 10. klasse Anette Svori, Øystein Wangen og Marianne Haug Moen Kompetansemål Elevane skal kunne: 33 Introduksjon av faget- samla gruppe 34-35, Sjå eigen plan under! Trafikalt

Detaljer

Læreplan. Kompetansebevis for utrykningskjøring

Læreplan. Kompetansebevis for utrykningskjøring Læreplan Kompetansebevis for utrykningskjøring Fastsatt av Vegdirektoratet 1. juli 2009 1 Innhold: Kapittel I - GENERELL DEL... 3 Utvikling av trafikal kompetanse... 3 Gjennomgående temaer i trafikkopplæringen...

Detaljer

Veiledningstime. Hensikt og erfaringer. Hell, 5. mars 2009

Veiledningstime. Hensikt og erfaringer. Hell, 5. mars 2009 Veiledningstime Hensikt og erfaringer Hell, 5. mars 2009 Hva er veiledning? Veiledning kan utøves både i teoretiske og praktiske sammenhenger, og innebærer å stimulere til læring og utvikling. Det er en

Detaljer

Morten Fransrud & Stig Arne Graven

Morten Fransrud & Stig Arne Graven Morten Fransrud & Stig Arne Graven 26.11.2009 1 Mål: Gjennom forelesning, opplevelse og aktivitet videreutvikle egen kompetanse i å gjennomføre sikkerhetskurs på bane med godt utbytte og høy elevaktivitet.

Detaljer

Pedagogiske modeller

Pedagogiske modeller Pedagogiske modeller Ulike strategier for bruk av kjøresimulator i føreropplæring på liten bil Påstand: Alle deler i føreropplæringen kan øves med god kvalitet og godt læringsutbytte i en kjøresimulator

Detaljer

Karsten Nikolaisen, Statens vegvesen, Region Nord

Karsten Nikolaisen, Statens vegvesen, Region Nord Sal B MC opplæring og veien videre Karsten Nikolaisen, Statens vegvesen, Region Nord Forum for trafikkpedagogikk Mc opplæring status og veien videre - Karsten Nikolaisen Statens vegvesen, Region nord Innhold

Detaljer

Læreplan for førerkortklasse T HÅNDBOK V desember 2016

Læreplan for førerkortklasse T HÅNDBOK V desember 2016 2016 Læreplan for førerkortklasse T HÅNDBOK V858 12. desember 2016 Innhold Sett inn Kapittel 1 fra håndbok V851 (Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE... 3 Kapittel 2 Opplæringen i klasse T...

Detaljer

Fasit Arbeidsbok Førerkortboka klasse B

Fasit Arbeidsbok Førerkortboka klasse B Jarl Ove Glein Ståle Lødemel Fasit Arbeidsbok Førerkortboka klasse B 2. utgave 2005 ISBN 82-562-6364-4 Trinn 2 Førerkortet 1 a, b, d, e 2 a, b, c, e 3 a, d, e 4 a, b, e 5 b, c, d, e 6 a, c, e Vogntogoppgaver

Detaljer

5 Kjøring i kryss. Kjøring i kryss

5 Kjøring i kryss. Kjøring i kryss 5 Kjøring i kryss Kjøring i kryss 5 Innhold - Kjøring mot kryss - Plassering foran kryss - Vikeplikt i kryss - Rundkjøring er også veikryss - Kjøremønstre i tre vanlige rundkjøringer - Oppgaver 59 Kjøring

Detaljer

Førerkortboka. Jarl Ove Glein Ståle Lødemel

Førerkortboka. Jarl Ove Glein Ståle Lødemel Dette er teoriboka til førerprøven klasse B, personbil. Boka er skrevet etter «Læreplan klasse B» som trådte i kraft 1. januar 2005 og følger læreplanens inndeling. Førerkortboka klasse B dekker det du

Detaljer

Skolereglement og priser

Skolereglement og priser Trafikalt Grunnkurs Trafikalt Grunnkurs gjelder for de som er yngre enn 25 år, og som skal ta førerkort for første gang. Du må være fylt 15 år for å kunne delta på Trafikalt Grunnkurs. Det er 4 obligatoriske

Detaljer

SYNLIGHET. Motorsykler er mindre synlige I trafikken sammenlignet med biler.

SYNLIGHET. Motorsykler er mindre synlige I trafikken sammenlignet med biler. SAFETY INFORMATION Motorsykler er mindre synlige I trafikken sammenlignet med biler. SYNLIGHET Gjennomføring av tiltak som gjør at andre trafikanter ser deg er ett av flere viktige virkemiddler for å redusere

Detaljer

Læreplan for førerkortklasse AM146 HÅNDBOK V852 (13.DESEMBER 2016)

Læreplan for førerkortklasse AM146 HÅNDBOK V852 (13.DESEMBER 2016) 2016 Læreplan for førerkortklasse AM146 HÅNDBOK V852 (13.DESEMBER 2016) Innhold Kapittel 1 hentes fra håndbok V851 (Læreplan førerkortklasse B, B kode 96 og BE)... 3 Kapittel 2 Opplæringen i klasse AM146...

Detaljer

Syklister tar ansvar

Syklister tar ansvar Syklister tar ansvar 1 SLF_18x18.indd 1 22.08.12 15:49 Syklister tar ansvar Du som sykler tar ansvar! Når du sykler tar du ansvar for helse og miljø. Men vi som sykler er sårbare i trafikken. Og vi kan

Detaljer

Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013. Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A

Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013. Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A VEILEDNINGER Håndbok 251 Læreplan Førerkort klasse A1, A2 og A Fastsatt av Vegdirektoratet

Detaljer

Morten Fransrud & Stig Arne Graven 17.02.2010 1

Morten Fransrud & Stig Arne Graven 17.02.2010 1 Morten Fransrud & Stig Arne Graven 17.02.2010 1 Mål: Gjennom forelesning, opplevelse og aktivitet videreutvikle egen kompetanse i å gjennomføre sikkerhetskurs på bane med godt utbytte og høy elevaktivitet.

Detaljer

Læreplan Førerkortklasse A1, A2 og A

Læreplan Førerkortklasse A1, A2 og A 1 Læreplan Førerkortklasse A1, A2 og A Fastsatt av Vegdirektoratet 19. januar 2013 2 Om å veilede.at man, når det i sannhet skal lykkes en å føre et menneske et bestemt sted hen, først og fremst må passe

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

Læreplan klasse S juni 2006. Læreplan Førerkort klasse S

Læreplan klasse S juni 2006. Læreplan Førerkort klasse S Læreplan Førerkort klasse S 1 Innledning (felles for alle lette klasser) Bakgrunn I Nasjonal Transportplan 2002-2011 (NTP) pekes det på behovet for en helhetlig behandling av hele føreropplæringen og for

Detaljer

Ny opplæring klasse B

Ny opplæring klasse B Hovedmål Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse B skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil på en ansvarlig måte. Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Lunner kommune 1 Skolens retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med bil og buss Felles kommunale rutiner for å ivareta elevenes sikkerhet ved skoleturer

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Vegdirektoratet Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Vegdirektoratet Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE Vegdirektoratet 2016 Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE VEILEDNING Håndbok V851 V851 LÆREPLAN FØRERKORTKLASSER Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie.

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146 Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004 Læreplan Førerkortklasse M 146 Veiledning Håndbok V852 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er fra juni

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse:

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse: WWW.SVEIN-SVENDSEN.NO Velkommen til en av Norges største trafikkskoler! Takker for at du valgte oss som din samarbeidspartner på veien til ditt Bil førerkort. Her vil du få litt generell informasjon om

Detaljer

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE VEILEDNINGER Håndbok 252 Læreplan Førerkort klasse B, B kode 96 og BE Fastsatt

Detaljer

Trafikkinformasjon og bilføreres oppmerksomhet En undersøkelse av hvordan tavler med variabel tekst påvirker

Trafikkinformasjon og bilføreres oppmerksomhet En undersøkelse av hvordan tavler med variabel tekst påvirker TØI-rapport 799/2005 Forfattere: Alena Erke, Rolf Hagman, Fridulv Sagberg Oslo 2005, 44 sider Sammendrag: Trafikkinformasjon og bilføreres oppmerksomhet En undersøkelse av hvordan tavler med variabel tekst

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Endring av trafikkreglene bruk av selvbalanserende kjøretøy

Endring av trafikkreglene bruk av selvbalanserende kjøretøy Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrifter Endring av trafikkreglene bruk av selvbalanserende kjøretøy Høring om forslag til endring i: - forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Førerkortklasse A1 og A

Førerkortklasse A1 og A Håndbok A Håndbok 251 Læreplan Førekortklasse A1 og A Veiledning Læreplan Førerkortklasse A1 og A 251 12.04 Læreplan Førerkortklasse A1 og A Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 Om å veilede.at man,

Detaljer

Morten Fransrud & Stig Arne Graven

Morten Fransrud & Stig Arne Graven Morten Fransrud & Stig Arne Graven 25.01.2010 1 Mål: Gjennom forelesning, opplevelse og aktivitet videreutvikle egen kompetanse i å gjennomføre sikkerhetskurs på bane med godt utbytte og høy elevaktivitet.

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Se til begge sider - og fremover! Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet både barn og foreldre. Men trafikkopplæring handler om mer enn regler.

Detaljer

LÆREPLAN FOR TRAFIKALT GRUNNKURS MED LÆRERVEILEDNING

LÆREPLAN FOR TRAFIKALT GRUNNKURS MED LÆRERVEILEDNING LÆREPLAN FOR TRAFIKALT GRUNNKURS MED LÆRERVEILEDNING Fastsatt av Vegdirektoratet 5. juni 2003 med hjemmel i forskrift 14. desember 1968 nr. 9352 om øvingskjøring med motorvogn og om trafikkopplæring m.v.

Detaljer

Trafikkregler for syklister

Trafikkregler for syklister Trafikkregler for syklister brosjyre_redigert.indd 1 13.09.10 13.46 Hvor kan du sykle? På sykkel kan du bevege deg på mange forskjellige trafikkarealer i tillegg til den vanlige vegen; på sykkelveg, på

Detaljer

Kurs for alle som skal utføre manuell trafikkdirigering

Kurs for alle som skal utføre manuell trafikkdirigering Kurs for alle som skal utføre manuell trafikkdirigering KURS 3: Manuell trafikkdirigering Alle som skal foreta manuell dirigering av trafikk skal ha gjennomgått kurs i dette, i tillegg til kurstype 1 eller

Detaljer

Trafikkregler for syklister

Trafikkregler for syklister Trafikkregler for syklister Hvor kan du sykle? På sykkel kan du bevege deg på mange forskjellige trafikkarealer i tillegg til den vanlige vegen; på sykkelveg, på gang- og sykkelveg eller på fortauet. Men

Detaljer

Trafikkregler for sykling

Trafikkregler for sykling Trafikkregler for sykling Sykling er bra for miljøet, helsa og økonomien Sykling gir deg mosjon og transport på én gang. Du holder deg frisk og opplagt, kommer raskt fram og er fleksibel i trafikken. Sykling

Detaljer

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil Bryne Trafikk Sikkerhetskontroll av bil Sikkerhetskontroll av bil.! Gjennomgås i trinn 2.! Du vil få spørsmål fra sikkerhetskontroll av bil på førerprøven. Betjeningsorganer Beskriv og forklar bruken av

Detaljer

Reisepolicy for lag og foreninger i Saltdal Kommune

Reisepolicy for lag og foreninger i Saltdal Kommune Saltdal kommune Enhet - Kultur Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato Raymond stolpen, tlf.: 756 82 299 24.08.2016 Godkjent av Trygg trafikk perioden 24.10.16 24.10.19 Reisepolicy for lag og foreninger

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

Morten Fransrud & Stig Arne Graven

Morten Fransrud & Stig Arne Graven Morten Fransrud & Stig Arne Graven 28.01.2010 1 Mål: Gjennom forelesning, opplevelse og aktivitet videreutvikle egen kompetanse i å gjennomføre sikkerhetskurs på bane med godt utbytte og høy elevaktivitet.

Detaljer

Henry Ford. Kvalitet betyr å gjøre det riktig når. ingen ser på. Gjelder oss alle!

Henry Ford. Kvalitet betyr å gjøre det riktig når. ingen ser på. Gjelder oss alle! Henry Ford Kvalitet betyr å gjøre det riktig når ingen ser på Gjelder oss alle! Hvorfor tilsyn? Trafikksikkerhet Sikre like konkurransevilkår Hindre svindel Sikre forbrukerrettigheter Miljø Tilsyn er...

Detaljer

Vegdirektoratet Læreplan Førerkortklasse S

Vegdirektoratet Læreplan Førerkortklasse S Vegdirektoratet 2017 Læreplan Førerkortklasse S VEILEDNING Håndbok V860 V860 LÆREPLAN FØRERKORTKLASSER Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie. Vegdirektoratet

Detaljer

Førerkortklasse D og DE

Førerkortklasse D og DE Håndbok Håndbok 258 Læreplan Førekortklasse D og DE Veiledning Læreplan Førerkortklasse D og DE 258 12.04 Læreplan Førerkortklasse D og DE Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 med endringer av 20.04.2005.

Detaljer

Prosjekt Revidering av læreplaner tunge klasser. Kåre Robertsen

Prosjekt Revidering av læreplaner tunge klasser. Kåre Robertsen Prosjekt Revidering av læreplaner tunge klasser Kåre Robertsen Deltagende i prosjektet Mandat / oppdraget ü Tydeliggjøre målformuleringene ü Sikre læreren didaktisk handlingsrom ü Gjennomgå innholdet ü

Detaljer

Føringar for gjennomføring av sikkerheitskurs på bane klasse B

Føringar for gjennomføring av sikkerheitskurs på bane klasse B Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (1) Postboks 144, Manglerud, 0612 OSLO Behandlande eining: Sakshandsamar/telefon: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Per Gunnar Veltun /

Detaljer

Å krysse vegen veileder til presentasjon. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen

Å krysse vegen veileder til presentasjon. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen Å krysse vegen veileder til presentasjon Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen 1 Informasjon og tips Presentasjonen inneholder fakta om risiko ved kryssing av veg og forslag til aktiviteter

Detaljer

TRAFIKANTERS VURDERING AV FART OG AVSTAND. Sammenfatning av litteraturstudium

TRAFIKANTERS VURDERING AV FART OG AVSTAND. Sammenfatning av litteraturstudium Arbeidsdokument av 20. september 2006 O-3129 Dimensjonsgivende trafikant Fridulv Sagberg Transportøkonomisk institutt Postboks 6110 Etterstad, 0602 Oslo Telefonnr: 22-57 38 00 Telefaxnr: 22-57 02 90 http://www.toi.no

Detaljer

www.hint.no din kunnskapspartner Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle

www.hint.no din kunnskapspartner Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle Sal D Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle Silje Sitter, Høgskolen i Nord Trøndelag (HiNT) Forum for trafikkpedagogikk Migrasjons pedagogikk og kulturforståelse Innvandrere

Detaljer

Uerfaren bak rattet Hva forklarer nye føreres ulykkesreduksjon de første månedene med førerkort?

Uerfaren bak rattet Hva forklarer nye føreres ulykkesreduksjon de første månedene med førerkort? TØI rapport 656/2003 Forfattere: Fridulv Sagberg og Torkel Bjørnskau Oslo 2003, 75 sider Sammendrag: Uerfaren bak rattet Hva forklarer nye føreres ulykkesreduksjon de første månedene med førerkort? Bakgrunn

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse

Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse TRINN 3 TRAFIKAL KOMPETANSE 9 Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse Etter å ha gjennomført trinn 2 skal du ha det kjøretekniske grunnlaget og de kunnskapene som trengs for den trafikale opplæringen på

Detaljer

Løsningsforslag til spørsmål og oppgaver

Løsningsforslag til spørsmål og oppgaver Løsningsforslag til spørsmål og oppgaver Side 10 1 1. Se målene på side 9 i læreboka. 2. Fritid, hobby, transportmiddel til og fra jobb m.m. 3. Bli en sikrere fører, forstå andre trafikanter m.m. 4. Forberede

Detaljer

Læreplan Førerkortklasse C og CE

Læreplan Førerkortklasse C og CE Vegdirektoratet 2016 Læreplan Førerkortklasse C og CE VEILEDNING Håndbok V856 V856 LÆREPLAN FØRERKORTKLASSER Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie. Vegdirektoratet

Detaljer

Morten Fransrud & Stig Arne Graven

Morten Fransrud & Stig Arne Graven Morten Fransrud & Stig Arne Graven 21.10.2010 21.10.2010 1 TF kursrekke Fagdag FAG 21.10.2010 2 21.10.2010 3 Mål: Gjennom forelesning, opplevelse og aktivitet videreutvikle egen kompetanse i å gjennomføre

Detaljer

Siktkrav i forbindelse med vegoppmerking

Siktkrav i forbindelse med vegoppmerking Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Revisjon av HB N302 Vegoppmerking Terje Giæver Saksbehandler/innvalgsnr: Terje Giæver +47 73954644 Vår dato: 10.04.2013 Vår referanse: Siktkrav i forbindelse med

Detaljer

Læreplan og forskri0 klasse B, B kode 96 og BE

Læreplan og forskri0 klasse B, B kode 96 og BE Læreplan og forskri0 klasse B, B kode 96 og BE Arbeidet og presentasjonen omfa2er kun TGK og klasse B Presentasjonen blir gjort ;lgjengelig på www.?p.no Rolf Robertsen, Høgskolen i Nord Trøndelag, avd.

Detaljer

Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker

Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker Bestilling Resultatavtalen for Region øst 2012 Utviklingsoppgave innen trafikksikkerhet Temaanalyse for eldre basert på materiale fra UAG-arbeidet

Detaljer

Lærerveiledning. Sikkerhetskurs i trafikk AM146

Lærerveiledning. Sikkerhetskurs i trafikk AM146 Lærerveiledning Sikkerhetskurs i trafikk AM146 Innledning Denne lærerveiledningen er utarbeidet av Nord universitet Trafikkfag v/universitetslektor Jan Petter Wigum. Arbeidet er gjort med bidrag fra Trafikkforum

Detaljer

Trafikkregler for fotgjengere og syklister

Trafikkregler for fotgjengere og syklister Trafikkregler for fotgjengere og syklister Forord I sitater fra Vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter brukes formen «veg», i henhold til regelverkets utforming. I Trygg Trafikks egen tekst velger

Detaljer

Noe forkortet versjon av Lars-Inge Haslie (VD) sin presentasjon på MC-messen Temaanalyse av dødsulykker på motorsykkel

Noe forkortet versjon av Lars-Inge Haslie (VD) sin presentasjon på MC-messen Temaanalyse av dødsulykker på motorsykkel Noe forkortet versjon av Lars-Inge Haslie (VD) sin presentasjon på MC-messen 2017 Temaanalyse av dødsulykker på motorsykkel 2005-2014 Formål og data Kunnskap Formål Fakta Fange endringer over tid Årsaker

Detaljer

Pål Ulleberg, Transportøkonomisk Institutt (TØI)

Pål Ulleberg, Transportøkonomisk Institutt (TØI) Status fra nyere forskning om føreropplæring Pål Ulleberg, Transportøkonomisk Institutt (TØI) Forum for trafikkpedagogikk 1 Unge bilførere og risiko Pål Ulleberg Forsker, Transportøkonomisk institutt 1,00

Detaljer

Førerkortklasse C og CE

Førerkortklasse C og CE Håndbok C Håndbok 257 Læreplan Førekortklasse C og CE Veiledning Læreplan Førerkortklasse C og CE 257 12.04 Læreplan Førerkortklasse C og CE Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 med endringer av 20.04.2005.

Detaljer