Teori. Del 1 INNLEDNING. 1.1 Oversikt over opplæringen. 1.2 Førerkortklasser og vilkår for å få førerkort. KAPITTEL III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teori. Del 1 INNLEDNING. 1.1 Oversikt over opplæringen. 1.2 Førerkortklasser og vilkår for å få førerkort. KAPITTEL III"

Transkript

1 KAPITTEL III Teori Del 1 INNLEDNING Denne delen gir en oversikt over teorien i Normalplanen. Planen informerer om vilkår for å få førerkort og hvilke regler som gjelder for kjøreopplæringen. Det er viktig at elevene ser opplæringen i en større sammenheng enn selve ervervelsen av førerkort.. Dette gjelder forhold som helse, sikkerhet og miljø. 1.1 Oversikt over opplæringen. Mål for opplæringen: Eleven skal kjenne til hovedmålet for opplæringen i Normalplan for klasse B. Eleven skal kjenne til de bestemmelser som gjelder for elev på førerplass i bil (lærevogn). Eleven skal kjenne til hvilke regler som gjelder for øvingskjøring Eleven skal kjenne til at øvingskjøring ikke må være til fare eller unødig ulempe, og at ulovlig øvingskjøring kan føre til regress. 1.2 Førerkortklasser og vilkår for å få førerkort. Eleven skal kjenne til de krav myndighetene setter for den som vil skaffe seg førerkort. Eleven skal kjenne til de ulike førerkortklasser og vite hvilke motorvogner som kan føres med førerkort klasse B. 21

2 Del 2 MENNESKET I TRAFIKKEN Det er trafikanten som er temaet for del 2 i teorien. Det skal klargjøres for eleven hvordan han/hun selv og andre mennesker er rustet til å løse oppgaver som de stilles overfor i trafikken. For bilføreren vil det være tale om kjennskap til egne og andre trafikantgruppers muligheter og begrensninger. Bilkjøring består av å iverksette riktige handlinger i forhold til de sanseinntrykk bilføreren mottar fra vegen og trafikkmiljøet. Eleven må få en oversikt over faktorer av psykologisk art som virker inn på menneskets evne til å kjøre bil. 2.1 Trafikkpsykologi. Eleven skal forstå at trafikkpsykologi beskriver og forklarer menneskelig atferd i trafikken. Eleven skal forstå at bilkjøring kan beskrives som sosial dyktighet påvirket av ulike verdier og holdninger i samfunnet. Eleven skal forstå nødvendigheten av at tiltak som iverksettes for å påvirke trafikanten, vegen eller kjøretøyet må være i overensstemmelse med menneskets egenart. Eleven skal kjenne begrepet sansing og oppfattelse av sanseinntrykk. Eleven skal kjenne til hvordan avstand og hastighet oppfattes. Eleven skal forstå forhold som gjør at vi feilsanser og betydningen av dette i trafikken. Eleven skal forstå til den betydning oppmerksomhet har for bilkjøring. 2.3 Faktorer som virker inn på bilføreren. Eleven skal kjenne til viktige faktorer som påvirker kjøreatferd og prestasjonsevne: - personlighet - sosial tilpassing - følelsesmessige tilstander - tretthet - alder - rusmidler - akutt sykdom - uvanlige fysiske forhold som akutt skade eller smerte. Eleven skal vite hvordan bilføreren kan motvirke negative virkninger av de forhold som er nevnt over og skal eventuelt midlertidig frastå bilkjøring. 2.2 Kjøreprosessen. Eleven skal kjenne til at kjøreprosessen er delt opp i sansing, oppfattelse, avgjørelse og handling. 22

3 2.4 Trafikantgrupper og interessemotsetninger. Eleven skal kjenne til interessekonflikter mellom fjerntrafikk og lokaltrafikk og mellom førere av ulike kjøretøygrupper. Eleven skal vite hvordan bilførere kan bidra til å redusere denne konflikten. Eleven skal kjenne til det som særpreger barn, eldre og funksjonshemmedes atferd i trafikken, og hvordan bilføreren skal ta hensyn til dette. Eleven skal kjenne til at gående, syklister, mopedister og motorsyklister er særlig utsatt i trafikken, og hvordan bilføreren skal ta hensyn til disse. 2.5 Forholdet mellom trafikkens krav og menneskets kapasitet. Eleven skal vite hvordan trafikksystemet må tilpasses menneskets egenart. Eleven skal forstå at oppgavene mennesket stilles ovenfor i trafikken kan overstige prestasjonsevnen, og hvilke konsekvenser dette får for hans kjøreatferd. 23

4 Del 3 KJØRETØYET, VEGEN OG TRAFIKKMILJØET Kjøretøyets tekniske tilstand er av betydning for trafikksikkerheten, og sikkerhetskrav til kjøretøy er strenge. Det er viktig at kjøretøyet trafikksikkerhetsmessig ikke forringes ved bruk. Brukeren må forstå betydningen av å føre kontinuerlig kontroll for å oppdage eventuell forringelse eller svikt. Det er også viktig at brukeren forstår at kjøretøyet med jevne mellomrom må få nødvendig ettersyn. Bilens driftstilstand har betydning for ressursutnyttelse og miljø. Med vegen er det tenkt på hvordan en veg eller gate er utformet og hvilke anlegg og innretninger som finnes i eller ved vegen. I denne delen skal eleven tilegne seg de nødvendige begreper om det fysiske vegmiljøet. Med trafikkmiljø menes hvordan trafikantene gjennom samhandling ferdes på vegen, og ta hensyn til trivsel og helse for de som bor og oppholder seg ved vegen. 3.1 Kjøretøyets tilstand og bruk. Eleven skal kunne vurdere bilens tekniske tilstand i forhold til gjeldende forskrifter og kunne avgjøre om eventuelle feil eller mangler er av slik art at kjøretøyet ikke kan nyttes. Dette gjelder: - bremser - felg og dekk - styring - lys - sikkerhetsutstyr. Eleven skal vite at avgass fra forbrenningsmotorer er giftig, og kunne påpeke hvordan bilfører må ta hensyn til dette. Eleven skal kjenne til at utstyr på bilen som katalysator begrenser utslipp av giftige gasser. Eleven skal kjenne til at blyfri bensin reduserer farlige gassutslipp og minsker miljøskader. Eleven skal kjenne til at vognkortet gir opplysninger om bruk av bilen. Eleven skal kunne gjennomføre sikkerhetskontroll av bremser, styring, lys, samt hjul og dekk. Eleven skal kjenne til hvordan bremsevirkningen kan påvirkes ved: - langvarig bremsing - kjøring på vei med vann. 24

5 Eleven skal vite at piggdekk belaster miljøet med støv, støy og slitasje. Eleven skal kjenne til at piggdekkbruk bør begrenses. 3.2 Vegen. Eleven skal vite hva som menes med veg, kjørebane, kjørefelt og vegkryss. Han skal kunne beskrive anlegg i og ved kjørebanen - refuger og liknende anlegg - busslomme - felt for fartsøkning og fartsreduksjon - vegens skulder - gang- og sykkelbane - gang- og sykkelveg. Eleven skal vite hvilken informasjon vegoppmerking og skilting gir om kjøreatferd. Eleven skal vite at våre naboland har vegoppmerking ulik vår. Eleven skal vite navn på og kjenne utformingen av de skiltgrupper som kan settes opp langs vegen, og hvordan skilt fra de ulike gruppene plasseres. Eleven skal vite betydningen av de lyssignaler som nyttes. Eleven skal vite betydningen av politiets tegn. Eleven skal vite betydningen av tegn som skolepatrulje nytter. Eleven skal vite om myndighetsforholdet mellom anvisning fra politi, lyssignaler, skilt, vegoppmerking og trafikkregler. 3.3 Trafikkmiljøet. Eleven skal forstå at bilkjøring er et sosial samarbeid som setter krav til de valg han/hun foretar. Eleven skal vite hvilke kjøreruter som reduserer drivstoffforbruk og miljøskader. Eleven skal vite at valg av kjøreruter utenom bo-områder bedrer trivselen og øker tryggheten. Eleven skal forstå at bilføreren har et særlig ansvar både for egen og andres sikkerhet. 3.4 Bilkjøringens risiko, trafikkulykkenes omfang og årsaker. Eleven skal kjenne til nåværende omfang av trafikkulykker: - antall drepte og skadde - materielle skader - miljøskader - kostnader for samfunnet - årsaker til ulykkene Eleven skal forstå at bilkjøring innebærer fare for å skade seg selv og andre 3.5 Trafikant, kjøretøy og veg. Eleven skal forstå at trafikksikkerhet og trafikkavvikling betinger et samspill mellom trafikant, kjøretøy og veg, og bilførerens rolle i dette samspillet. Eleven skal kunne se privatbilismen i forbindelse med ressurser, miljø og helse. 25

6 3.6 Vegtrafikklovgivningen. Eleven skal kjenne til: - vegtrafikkloven - trafikkreglene - skiltreglene - førerkortforskriftene - trafikkopplæringsforskriftene - forskrift om bruk av kjøretøy - forskrift om forenklet forelegg - forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr. - forskrift om bruk av bilbelte mv. - lov om pliktmessig avhold - bilansvarsloven - gebyrforskriftene Eleven skal kjenne til hovedbestemmelsene i vegtrafikkloven og betegnelsene på regler og forskrifter loven hjemler. Eleven skal vite andvendelsesområdene for vegtrafikkloven og trafikkreglene. 26

7 Del 4 ATFERD I TRAFIKKEN Denne delen inneholder teori som angir og begrunner kjøreatferden for at den skal bli korrekt, sikker, effektiv og tilpasset miljøet. Vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltreglene, og stoff fra fysikk og trafikkpsykologi tas med her. Eleven skal ha forståelse for kjøringens risiko slik at eleven lærer å respektere og unngå kjøresituasjoner som erfaringsmessig skaper ulykker blant uerfarne førere. Eleven skal forstå at bilkjøring er en krevende og farlig oppgave som setter helt spesielle krav til føreren. 4.1 Grunnregler for atferd i trafikken. Eleven skal kjenne til innholdet av 3 i Vegtrafikkloven og kjenne til at dette er grunnlaget for riktig atferd i trafikken. Eleven skal forstå at bilkjøring er å skaffe seg informasjon, vurdere informasjonene korrekt, og iverksette riktige handlinger. Eleven skal forstå at de handlinger som må iverksettes er av tre hovedtyper: - tegn, signal og annen informasjon til andre vegfarende - fartsavpassing - plassering. Eleven skal kjenne til hvordan dette kommer til uttrykk i Vegtrafikkloven 3 ved begrepene hensynsfullhet, aktpågivenhet og varsomhet. 4.2 Observasjonsteknikk. Eleven skal vite hvilke sanser som er viktigst for forbikjøring. Eleven skal kjenne til inndelingen av synet i sentralsyn og sidesyn og vite hvordan det virker. Eleven skal forstå hvordan synet brukes på en systematisk måte under kjøring. Eleven skal vite hvordan evnen til å se endres ved økende fart. Eleven skal kjenne til vanlig forekommende og påregnelige faresituasjoner som må observeres. 4.3 Signal og tegn. Eleven skal kjenne til at: - unødig eller hensynsløs bruk av lyd eller lyssignal er forbudt - ved svingning eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning skal det gis tegn for å veilede annen trafikant. - utrykningskjøretøy krever fri veg - det finnes kjøretøy som nyttes til vegarbeide e.l. og som fraviker vegtrafikk-bestemmelsene. 4.4 Fartsavpassing. Eleven skal forstå at fartsavpassing er av grunnleggende betydning for riktig og sikker atferd i trafikken. 27

8 Eleven skal vite at bevegelsesenergien og svingkraften øker raskt med økende fart, og kjenne til faremomentene med dette. Eleven skal kjenne til hvordan skrens oppstår. Eleven skal vite hva veggrep er, og hva som bestemmer veggrepets størrelse. Eleven skal vite hvordan bremselengden endres med farten. Eleven skal vite hvordan veggrepet hensiktsmessig kan fordeles til styring, bremsing og fartsøkning. Eleven skal vite sammenhengen mellom fordeling av veggrep og korrekt kjøremåte på glatt føre. Eleven skal kjenne til forskjellen mellom reaksjonslengde, bremselengde og stopplengde, og vite hvorledes bilfører kan redusere stopplengden. Eleven skal vite nødvendig fri vegstrekning foran bilen under kjøring ved forskjellige hastigheter. Eleven skal kjenne til hvordan han utfører nødbremsing, unnamanøver og hever skrens. Eleven skal kjenne til sikker og korrekt hastighet etter en vurdering av sted, føre, sikt, vær- og trafikkforhold. Eleven skal kjenne til situasjoner hvor bilfører må holde lav hastighet og om nødvendig stanse. Eleven skal kjenne til den alminnelige bestemmelse om fartstilpassing i forbindelse med fareskilt. Eleven skal kjenne til de generelle fartsgrenser i og utenfor tettbygd strøk, og betydningen av de skilt som varsler fartsgrensene. Eleven skal kjenne til de ulike fartsgrenser for forskjellige motorkjøretøyer. 4.5 Plassering på vegen. Eleven skal forstå til behovet for regler om kjøretøyets plassering på vegen under kjøring for å oppnå størst mulig sikkerhet og for å utnytte vegmiljøet best mulig. Eleven skal kjenne til at begrepet plassering i kjørebanen omfatter: - avstand til vegkant og andre vegfarende i sideretning - avstand til forankjørende. Eleven skal vite at avstand til forankjørende må avpasses etter veggrep og hastighet. Eleven skal kjenne til reglene om kjøretøyets plassering på vegen. Eleven skal kjenne til regler for kjøring på veg med to eller flere kjørefelter i sammer retning. Eleven skal vite at bilfører ikke unødig skal vike til side fra sin plass i kjørebanen, og kjenne til utførelse av korrekt feltskifte. Eleven skal kjenne til reglene for kjøring foran og i vegkryss og ved svinging. 28

9 Eleven skal kjenne til bruk av kollektivfelt og andre særskilte anlegg på og ved veg. Eleven skal vite betydningen av skilt som påbyr kjøreretning, kjørefelt eller kjørebane, og skilt som angir fletting og vikeplikt. Eleven skal kjenne til korrekt plassering hvor skilt eller oppmerking på veg viser dette. Eleven skal kjenne til betydningen av skilt som regulerer plassering på veg. 4.6 Vikeplikt. Eleven skal forstå hvordan reglene for ulike trafikanter som har kryssende eller sammenfallende kurs skal forholde seg til hverandre, og at vikepliktreglene er av sentral betydning. Eleven skal kjenne til korrekt bilføreratferd i forhold til høyreregel, skilt, lyssignal, politiets tegn og tegn gitt av skolepatrulje. Eleven skal kjenne skilt og skiltkombinasjoner som nyttes for å varsle vikeplikt. Eleven skal kjenne til forhold som vanskeliggjør bedømmelse av vikeplikt og forstå behovet for riktige sikkerhetsmarginer. Eleven skal kjenne til konsekvenser av ikke å overholde vikeplikten. 4.7 Rygging og vending. Eleven skal vite hvordan det skal observeres ved rygging. Eleven skal kjenne til de faremomenter som kan oppstå ved rygging. Eleven skal kjenne til kjøremåter som gir sikkerhet ved rygging og vending. Eleven skal kjenne til hvilke særlige plikter som den som rygger eller vender er pålagt. Eleven skal kjenne skilter som forbyr vending. 4.8 Stans og parkering. Eleven skal kunne definere og skille mellom betegnelsene stans og parkering. Eleven skal kjenne til innholdet av hovedregelen for stans og parkering, og kunne nevne hvor: - parkering er forbudt - stans og parkering er forbudt. Eleven skal kjenne til de hensyn som må tas ved parkering for å unngå fare og ulempe. Eleven skal kjenne til lokale parkeringsbestemmelser, og regler for parkering mot avgift. 29

10 4.9 Risiko. Eleven skal forstå om viktige forutsetninger for å kjøre med lav risiko: - bedømme sin egen kjøredyktighet - vurdere risikoen for selv å bli innblandet i en ulykke - ta hensyn til de myke trafikanter - forstå det ansvar en har for seg selv og andre i trafikken, dvs. bilkjøring som sosial ferdighet - anvende en defensiv kjøreatferd for å redusere ulykkesrisikoen og øke sikkerheten for alle i trafikken. Eleven skal kjenne til fordelingen av ulike trafikkulykker og mulige årsaker til trafikkulykkene. Eleven skal forstå hvordan mangelfull observasjon, feilbedømmelse av fart og avstand, og for høy hastighet etter forholdene øker risikoen for at ulike typer av ulykker oppstår. Eleven skal vite hvilke forhold som gjør at førerne ofte får en falsk trygghetsfølelse i trafikken som kan føre til en ulykke. Eleven skal kjenne til: - hvordan forhold som holdninger, gruppepress og det å ta etter andre, kan påvirke førerens kjøreatferd - hvilke førergrupper som er særlig utsatt for å bli påvirket til å ta sjanser i trafikken. Eleven skal ha kjennskap til regler for defensiv kjøring. Eleven skal forstå om den betydning kunnskaper, ferdigheter og holdninger har for sikker kjøreatferd og den verdi kjøreerfaring har. Eleven skal med utgangspunkt i konkrete eksempler på trafikkulykker vite årsaker til at ulykken oppstår, forstå bilførerens ansvar og vurdere hvordan denne kunne ha kjørt for å redusere risikoen og unngått ulykken. Eleven skal kjenne til de negative følger ulykker forårsaket av risikovillig kjøring kan ha for bilføreren, medtrafikanter og samfunnet. Eleven må få bevisstgjort sine egne synspunkter og holdninger til trafikksikkerhetsspørsmål ved å forstå verdier av ulike tiltak fra myndighetene som opplæring, trafikkovervåkning og straffereaksjoner. Eleven skal forstå kjøringens risiko og de kjøremåter bilføreren må beherske for å kunne mestre de krav moderne trafikk stiller. Eleven skal kunne skille mellom risikable og sikre kjøremåter, og vurdere hva som kreves av en sikker kjører. Eleven skal kunne vurdere sin kjøring og hvordan han/hun selv som fører kan innvirke på risikonivået Mørkekjøring. Eleven skal kjenne til bruk av syn ved kjøring i mørke, fenomenene blending og psykologisk blending og hvordan bilføreren skal bruke øynene for å unngå blending. Eleven skal kjenne til reglene for bruk av påbudt lys. Eleven skal kjenne til i hvilke tilfeller han skal bruke fjernlys og nærlys, og vite hvordan farten skal tilpasses siktstrekningene. 30

11 Eleven skal kjenne til reglene om lys på kjøretøyer som hensettes på veg. Eleven skal kjenne til hva slags farge lys og refleksanordninger forover og bakover skal ha, samt ulike utforminger av refleksanordninger. Eleven skal kjenne til nytten av at fortgjengere bruker refleks eller lys ved ferdsel i mørke. Eleven skal kjenne til problemet med at fotgjenger tror seg sett før bilfører kan se ham Planovergang. Eleven skal vite om de spesielle faremomenter som kjøring i forbindelse med planoverganger representerer, samt kjenne til de nødvendige forholdsregler som må iverksettes. Eleven skal kjenne til skilt, signal og sikring som nyttes i forbindelse med planoverganger, og betydningen av disse. Eleven skal vite at kryssing av planovergang må skje på en sikker måte. Eleven skal kjenne til bestemmelsene om stans og parkering ved planovergang Motorveg. Eleven skal kjenne skilt som viser motorveg klasse A og B Eleven skal vite hvor inn- og utkjøring av motorveg må finne sted,og på hvilken måte dette skal skje. Eleven skal kjenne til bestemmelsene om stans og parkering ved planovergang. skal kjenne til de særlige forbud som gjelder på motorveg. Eleven skal kjenne til bruk av vegskulder Kjøring inn på og ut av forkjørsveg. Kjøring i kurver og lengre kjøring i høye hastigheter. Eleven skal vite hvordan korrekt bilføreratferd ved framkjøring mot, kryssing av, innkjøring på og utkjøring fra forkjørsveg utenfor tettbygd strøk, herunder bruk av fartsøkningsfelt og fartsreduksjonsfelt utføres. Eleven skal kjenne til vanlige feil ved avstands- og fartsbedømmelse, og andre relevante risikofaktorer knyttet til inn- og utkjøring på forkjørsveg, samt vite hvordan han kan ta hensyn til disse. Eleven skal forstå den særlige betydningen av å observere langt frem under landevegskjøring, samt kjenne til hva han bør være spesiellt oppmerksom på. Eleven skal vite hva korrekt kjøreatferd i forhold til hindringer og påregnelige hindringer er, samt kjenne til vanlige risikofaktorer i tilknytning til disse. Eleven skal vite betydningen av skilt og oppmerking i kjørebane, og kjenne til betydningen slik informasjon har for kjøringen. Eleven skal kjenne til vanlige ulykkestyper ved kurvekjøring samt vite årsaker til disse. 31

12 Eleven skal forstå hvordan han selv vil kjøre for å unngå slike ulykker Forbikjøring. Eleven skal kjenne til hvilke plikter den forbikjørende og den forbikjørte er pålagt, samt hvordan en eventuell møtende bil spiller inn. Eleven skal kjenne til faktorer som bestemmer forbikjøringsstrekningen, risikofaktorer ved feilberegning, og ha realistiske forestillinger om nødvendig fri vegstrekning. Eleven skal vite hva korrekt atferd ved forbikjøring er og hvilken del av forbikjøringen som er mest risikabel. Eleven skal kjenne til hvilke faktorer som bestemmer avgjørelsen om avbrudd eller fullføring. Eleven skal vite hvordan forbikjøring avbrytes korrekt. Eleven skal vite hvilke steder forbikjøring er forbudt, og om andre forhold som tilsier at forbikjøring ikke kan påbegynnes. 32

13 Del 5 BILFØRERANSVARET Denne delen skal gi kunnskap om det ansvar det er å eie og bruke motorvogn. Eier og bilfører er pålagt en rekke plikter. Eleven skal kjenne til reaksjoner av forvaltnings- og strafferettslig karakter. 5.1 Registrering og eierforhold. Eleven skal kjenne til de plikter som er forbundet med registrering av bil. Eleven skal kjenne til de opplysnings- og fremvisningsplikter bileieren har. 5.2 Bruk av bil. Eleven skal kjenne til at den som bruker bil er ansvarlig for at: - den er registrert - den har gyldig trafikkforsikring - den er forsvarlig og forskriftsmessig lastet - nødvendige dokumenter medbringes under kjøring - nødvendig påbudt utstyr medbringes under kjøring - barn er sikret på forskriftsmessig måte. Eleven skal kjenne til de bestemmelser som gjelder for rusmidler og bilkjøring. trygg måte enten dette skyldes at - eleven er påvirket av rusmidler - eleven er syk, svekket eller trett - andre omstendigheter. 5.3 Økonomisk ansvar. Eleven skal vite hva som menes med objektivt og subjektivt ansvar ved personskade. Eleven skal kjenne til de ulike former for forsikring for motorvogn og hvilke erstatninger som ytes og hvilke skader som faller utenom - lovbestemt forsikring - annen aktuell forsikring. Eleven skal vite hvilke følger regress kan få. 5.4 Offentlige reaksjoner. Eleven skal vite at brudd på gjeldende lover, forskrifter, trafikkregler og andre bestemmelser kan føre til forvaltningsmessige og strafferettslige reaksjoner fra samfunnets side. Eleven skal kjenne til hvorledes forvaltningsmessige og strafferettslige reaksjoner brukes. Eleven skal vite at det er forbudt å føre eller forsøke å føre kjøretøy eller motorvogn hvis han/hun ikke er skikket til å kjøre på 33

14 5.5 Trafikkuhell. Eleven skal kjenne til de plikter som gjelder for - de som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell - de som er i nærheten eller kommer til stedet. Eleven skal vite hvilke tiltak som må iverksettes på uhells- /ulykkesstedet. Eleven skal kunne fylle ut skademeldingsskjema. Eleven skal kjenne til hvordan man skal forholde seg ved fare som følge av uhell med kjøretøyer som fører farlig gods. 5.6 Livreddende førstehjelp. Eleven skal kunne utføre livreddende førstehjelp ved vanlig forekommende skader ved trafikkuhell. 34

Førerkort klasse M kode 147 tre- og firehjuls moped

Førerkort klasse M kode 147 tre- og firehjuls moped LÆREPLAN FOR OBLIGATORISK OPPLÆRING Førerkort klasse M kode 147 tre- og firehjuls moped Vegdirektoratet Mai 2002 INNHOLD Kap. 1 Innledning 3 1.1 Orientering om førerkort klasse M kode 147 3 1.2 Hovedmål

Detaljer

Trinn 3 Trafikal kompetanse Undervisningen i trinn 3 består hovedsakelig av trafikale tema og momenter, som også videreføres i trinn 4.

Trinn 3 Trafikal kompetanse Undervisningen i trinn 3 består hovedsakelig av trafikale tema og momenter, som også videreføres i trinn 4. Trinn 3 Trafikal kompetanse Undervisningen i trinn 3 består hovedsakelig av trafikale tema og momenter, som også videreføres i trinn 4. Øvingsmiljøet vil variere avhengig av tilgjengelig øvingsområde.

Detaljer

15 km/t 3,5 m 2 m 11,5 m 30 km/t 6,5 m 28 m 13,5 m 45 km/t 10 m 72 m 13,5 m. 15 km/t 3,5 m 2 m 5,5 m 30 km/t 6,5 m 7 m 13,5 m 45 km 10 m 18 m 28 m

15 km/t 3,5 m 2 m 11,5 m 30 km/t 6,5 m 28 m 13,5 m 45 km/t 10 m 72 m 13,5 m. 15 km/t 3,5 m 2 m 5,5 m 30 km/t 6,5 m 7 m 13,5 m 45 km 10 m 18 m 28 m Innhold Sidetall i arbeidsboka Sidetall i fasit Trinn 2... 4 Trafikkopplæring og førerkort - side 9... 4 Øvingskjøring - side 9... 4 Førerprøve - side 0... 4 Trafikkulykker - side... 4 Fysiske lover og

Detaljer

Velkommen til TRAFIKALT GRUNNKURS

Velkommen til TRAFIKALT GRUNNKURS Velkommen til TRAFIKALT GRUNNKURS Lykke til med førerkort antena1wheel.mpeg antena1wheel.mpeg 2 Regler og informasjon Kontaktskjema for skolen Skolens regler for kjøretimer og avbestilling m.m. Kursets

Detaljer

NORMALPLAN FOR FØREROPPLÆRING

NORMALPLAN FOR FØREROPPLÆRING Vegdirektoratet NORMALPLAN FOR FØREROPPLÆRING Førerkort klasse B Fastsatt av Vegdirektoratet 15. november 1994 med hjemmel i forskrift av 14. desember 1968 nr. 9352 om trafikkopplæring m.v. 3 første ledd.

Detaljer

LÆREPLAN FOR OBLIGATORISK KURS KOMPETANSEBEVIS FOR FØRER AV UTRYKNINGSKJØRETØY. Vegdirektoratet

LÆREPLAN FOR OBLIGATORISK KURS KOMPETANSEBEVIS FOR FØRER AV UTRYKNINGSKJØRETØY. Vegdirektoratet LÆREPLAN FOR OBLIGATORISK KURS KOMPETANSEBEVIS FOR FØRER AV UTRYKNINGSKJØRETØY Vegdirektoratet Mars 2002 INNHOLD Side Kap. 1 Innledning 1.1 Generelt 3 1.2 Opptaksvilkår 3 1.3 Hovedmål for opplæringen 4

Detaljer

Vurdering Kjenneteikn på kompetanse: Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med:

Vurdering Kjenneteikn på kompetanse: Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: Veke Kompetansemål Elevane skal kunne: Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: 34-35 Introduksjon av faget- samla gruppe 36 og 38-40 Foreta risikovurdering av egen skolevei og forklare sammenhengen

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse

Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse Generelt Tema og hovedmomenter fra trinn 2 forutsettes videreført i trinn 3 og 4, samtidig som de er en del av grunnlaget for oppgavene som blir gitt til den teoretiske

Detaljer

Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg

Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg Logg Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg Innkjøring på større veg de på veien. Når du skal kjøre inn på en større veg der du har vikeplikt,

Detaljer

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Forord 7 Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Mål for trinn 1 trafikalt grunnkurs Etter å ha gjennomført trinn 1 skal du ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring ha så god forståelse

Detaljer

Trafikkregler for syklister

Trafikkregler for syklister Trafikkregler for syklister brosjyre_redigert.indd 1 13.09.10 13.46 Hvor kan du sykle? På sykkel kan du bevege deg på mange forskjellige trafikkarealer i tillegg til den vanlige vegen; på sykkelveg, på

Detaljer

SYNLIGHET. Motorsykler er mindre synlige I trafikken sammenlignet med biler.

SYNLIGHET. Motorsykler er mindre synlige I trafikken sammenlignet med biler. SAFETY INFORMATION Motorsykler er mindre synlige I trafikken sammenlignet med biler. SYNLIGHET Gjennomføring av tiltak som gjør at andre trafikanter ser deg er ett av flere viktige virkemiddler for å redusere

Detaljer

Trafikkregler for sykling

Trafikkregler for sykling Trafikkregler for sykling Sykling er bra for miljøet, helsa og økonomien Sykling gir deg mosjon og transport på én gang. Du holder deg frisk og opplagt, kommer raskt fram og er fleksibel i trafikken. Sykling

Detaljer

Trafikkregler for syklister

Trafikkregler for syklister Trafikkregler for syklister Hvor kan du sykle? På sykkel kan du bevege deg på mange forskjellige trafikkarealer i tillegg til den vanlige vegen; på sykkelveg, på gang- og sykkelveg eller på fortauet. Men

Detaljer

Syklister tar ansvar

Syklister tar ansvar Syklister tar ansvar 1 SLF_18x18.indd 1 22.08.12 15:49 Syklister tar ansvar Du som sykler tar ansvar! Når du sykler tar du ansvar for helse og miljø. Men vi som sykler er sårbare i trafikken. Og vi kan

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Lunner kommune 1 Skolens retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med bil og buss Felles kommunale rutiner for å ivareta elevenes sikkerhet ved skoleturer

Detaljer

Modulbasert opplæring

Modulbasert opplæring Modulbasert opplæring KLASSE B Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Kurset skal inneholde følgende temaer: Tema 1: Trafikkopplæringen Tema 2: Grunnleggende forståelse for trafikk Tema 3: Mennesket i trafikken Tema

Detaljer

Kurs for alle som skal utføre manuell trafikkdirigering

Kurs for alle som skal utføre manuell trafikkdirigering Kurs for alle som skal utføre manuell trafikkdirigering KURS 3: Manuell trafikkdirigering Alle som skal foreta manuell dirigering av trafikk skal ha gjennomgått kurs i dette, i tillegg til kurstype 1 eller

Detaljer

Trafikkregler for fotgjengere og syklister

Trafikkregler for fotgjengere og syklister Trafikkregler for fotgjengere og syklister Forord I sitater fra Vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter brukes formen «veg», i henhold til regelverkets utforming. I Trygg Trafikks egen tekst velger

Detaljer

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord Agenda! Trafkkulykker tilknyttet vegarbeid og analyse av 33 dødsulykker med sykelister! Vegtrafikkloven krav til

Detaljer

5 Kjøring i kryss. Kjøring i kryss

5 Kjøring i kryss. Kjøring i kryss 5 Kjøring i kryss Kjøring i kryss 5 Innhold - Kjøring mot kryss - Plassering foran kryss - Vikeplikt i kryss - Rundkjøring er også veikryss - Kjøremønstre i tre vanlige rundkjøringer - Oppgaver 59 Kjøring

Detaljer

Veien til førerkort. Trinn 1: Trafikalt grunnkurs. Øvelseskjøring

Veien til førerkort. Trinn 1: Trafikalt grunnkurs. Øvelseskjøring Veien til førerkort Dagens føreropplæring har fire trinn og avsluttes etter oppkjøring. Skal resultatet bli bra, bør du sette av minst 100 timer til øvelseskjøring. Det fremste målet med føreropplæringen

Detaljer

Fasit Arbeidsbok Førerkortboka klasse B

Fasit Arbeidsbok Førerkortboka klasse B Jarl Ove Glein Ståle Lødemel Fasit Arbeidsbok Førerkortboka klasse B 2. utgave 2005 ISBN 82-562-6364-4 Trinn 2 Førerkortet 1 a, b, d, e 2 a, b, c, e 3 a, d, e 4 a, b, e 5 b, c, d, e 6 a, c, e Vogntogoppgaver

Detaljer

Hva gjør denne dingsen da?

Hva gjør denne dingsen da? Torbjørn Tronsmoen: Hva gjør denne dingsen da? Kan førerstøttesystemer i bil hjelpe eldre bilister, eller virker dette bare forstyrrende? Førerkortinnehavere over 70 år i Norge 2004 og 2014 2004 2014 108

Detaljer

Elevbok. Din vei til førerkortet - Med fokus på trygghet og sikkerhet! Denne elevbok tilhører: Navn: Trafikkskole: Trafikklærer:

Elevbok. Din vei til førerkortet - Med fokus på trygghet og sikkerhet! Denne elevbok tilhører: Navn: Trafikkskole: Trafikklærer: Elevbok Din vei til førerkortet - Med fokus på trygghet og sikkerhet! Denne elevbok tilhører: Navn: Trafikkskole: Trafikklærer: Mikkelsen og Richartz, 2013 1 2 Den mest ulykkesutsatte perioden er de to

Detaljer

Førerkort klasse B ny læreplan 2005

Førerkort klasse B ny læreplan 2005 Førerkort klasse B ny læreplan 2005 Evaluering av endringer i ulykkesinnblanding, kjøreatferd og holdninger Fridulv Sagberg Transportøkonomisk institutt Den nasjonale føreropplæringskonferansen, Trondheim

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Førerkortklasse B og BE

Førerkortklasse B og BE Håndbok B Håndbok 252 Læreplan Førekortklasse B og BE Veiledning Læreplan Førerkortklasse B og BE 252 12.04 Læreplan Førerkortklasse B og BE Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 Om å veilede.at man,

Detaljer

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole er en 1-10 skole med ca 310 elever og ca 40 ansatte derav 26 lærere. Skolen ligger på Bodøhalvøyas nordside i Løpsmark. Her er det nærhet

Detaljer

Førerkort klasse B. Kommentar fra fornøyd mor og ledsager: Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening en veiledning

Førerkort klasse B. Kommentar fra fornøyd mor og ledsager: Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening en veiledning Kommentar fra fornøyd mor og ledsager: Etter trafikalt grunnkurs kontaktet vi en trafikkskole og tok de første kjøretimene. Vi tok noen timer på trafikkskolen, øvde privat, tok nye timer osv. Det var en

Detaljer

Paradigmer i føreropplæringen

Paradigmer i føreropplæringen Paradigmer i føreropplæringen Sonja Sporstøl Seksjonsleder Trafikant Paradigme For å kunne kalle noe et paradigmeskifte må det være en radikal uenighet blant representanter for disiplinen det gjelder Et

Detaljer

Skilt! Vedtaksmyndighet og regelverk

Skilt! Vedtaksmyndighet og regelverk Skilt! Vedtaksmyndighet og regelverk Jostein Vandaskog Statens vegvesen Du skal nå få høre litt om!! Skiltforskriften! Myndighet for ulike skiltgrupper, oppmerking og trafikklys! Krav til vedtak og protokoll!

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Kapittel 4 Opplæringen i klassene B kode 96 og BE

Kapittel 4 Opplæringen i klassene B kode 96 og BE Kapittel 4 Opplæringen i klassene B kode 96 og BE Hovedmål for opplæring klasse B kode 96 og BE, jf 12-1 Etter å ha gjennomført føreropplæring i klasse BE, skal eleven ha den kompetansen som trengs for

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN Skoleåret 2013/2014 BAKGRUNN OG UTGANGSPUNKT: 1. Hvorfor er trafikkundervisning så viktig og påkrevd ved Åsvang skole? a) Barna er trafikanter på flere områder -

Detaljer

Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker

Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker Bestilling Resultatavtalen for Region øst 2012 Utviklingsoppgave innen trafikksikkerhet Temaanalyse for eldre basert på materiale fra UAG-arbeidet

Detaljer

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE VEILEDNINGER Håndbok 252 Læreplan Førerkort klasse B, B kode 96 og BE Fastsatt

Detaljer

Endringer i ny utgave av HB051

Endringer i ny utgave av HB051 Endringer i ny utgave av HB051 Krav til utførende virksomhet - Den virksomhet som ifølge godkjent arbeidsvarslingsplan har fått og påtatt seg ansvaret for at varsling og sikring til enhver tid er i samsvar

Detaljer

Kurs for alle som skal utføre manuell trafikkdirigering

Kurs for alle som skal utføre manuell trafikkdirigering Kurs for alle som skal utføre manuell trafikkdirigering KURS 3: Manuell trafikkdirigering Alle som skal foreta manuell dirigering av trafikk skal ha gjennomgått kurs i dette, i tillegg til kurstype 1 eller

Detaljer

Veiledende årsplan for valgfaget trafikk

Veiledende årsplan for valgfaget trafikk Veiledende årsplan for valgfaget trafikk Valgfag trafikk skal bidra til å utvikle kunnskap om trafikk og gi praktisk erfaring med forsvarlig atferd i trafikken. Årsplanen er utarbeidet av Trygg Trafikk

Detaljer

Sammendrag: 130 dødsulykker med vogntog Gjennomgang av dødsulykker i 2005-2008 gransket av Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper

Sammendrag: 130 dødsulykker med vogntog Gjennomgang av dødsulykker i 2005-2008 gransket av Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper TØI-rapport 1061/2010 Forfattere: Terje Assum og Michael W. J. Sørensen Oslo 2010, 70 sider Sammendrag: 130 dødsulykker med vogntog Gjennomgang av dødsulykker i 2005-2008 gransket av Statens vegvesens

Detaljer

Trafikkinformasjon og bilføreres oppmerksomhet En undersøkelse av hvordan tavler med variabel tekst påvirker

Trafikkinformasjon og bilføreres oppmerksomhet En undersøkelse av hvordan tavler med variabel tekst påvirker TØI-rapport 799/2005 Forfattere: Alena Erke, Rolf Hagman, Fridulv Sagberg Oslo 2005, 44 sider Sammendrag: Trafikkinformasjon og bilføreres oppmerksomhet En undersøkelse av hvordan tavler med variabel tekst

Detaljer

Ledsagerveiledning for privat øvelseskjøring - Personbil

Ledsagerveiledning for privat øvelseskjøring - Personbil Ledsagerveiledning for privat øvelseskjøring - Personbil Om Læreverket Førerkortboka Personbil Ledsagerveiledningen, sammen med læreboka Personbil, interaktive testoppgaver og et forpliktende opplæringsprogram

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse

Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse TRINN 3 TRAFIKAL KOMPETANSE 9 Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse Etter å ha gjennomført trinn 2 skal du ha det kjøretekniske grunnlaget og de kunnskapene som trengs for den trafikale opplæringen på

Detaljer

Førerkortboka. Jarl Ove Glein Ståle Lødemel

Førerkortboka. Jarl Ove Glein Ståle Lødemel Førerkortboka Jarl Ove Glein Ståle Lødemel KLASSE B TESTOPPGAVER IM1519-Førerkortboka Testoppgaver 07-06-06 13:21 Side 2 NKI Forlaget 2006 Utgiver: NKI Forlaget Hans Burums vei 30 Postboks 111, 1319 Bekkestua

Detaljer

Læreplan. Kompetansebevis for utrykningskjøring

Læreplan. Kompetansebevis for utrykningskjøring Læreplan Kompetansebevis for utrykningskjøring Fastsatt av Vegdirektoratet 1. juli 2009 1 Innhold: Kapittel I - GENERELL DEL... 3 Utvikling av trafikal kompetanse... 3 Gjennomgående temaer i trafikkopplæringen...

Detaljer

[17.04.12] BILREGLEMENT SERVICE. Storfjord kommune

[17.04.12] BILREGLEMENT SERVICE. Storfjord kommune [17.04.12] SERVICE Bilreglement ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse Ny Bilkjøring og risiko Denne håndboken er utarbeidet som et ledd i det skadeforebyggende arbeid i Storfjord

Detaljer

Skil%ng og oppmerking av sykkelanlegg. Bjørn Skaar Vegdirektoratet Veg og transportavdelingen

Skil%ng og oppmerking av sykkelanlegg. Bjørn Skaar Vegdirektoratet Veg og transportavdelingen Skil%ng og oppmerking av sykkelanlegg Bjørn Skaar Vegdirektoratet Veg og transportavdelingen REVISJON PÅGÅR (2012 2013) - 2014 1. Regelverk og administrasjon 2. Vegoppmerkingssystemet 3. U>orming og dimensjoner

Detaljer

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Ledsagerveiledning Personbil Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Førerkortboka Klasse b 1 NKI Forlaget AS 2011 1. utgave, 1. opplag 2011 Utgiver: NKI Forlaget AS Postboks 111, 1319 Bekkestua Besøksadresse:

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale Skolepatrulje Informasjon og anbefalinger til skolen God veileder INNHOLD 1. Betingelser og forutsetninger 2. Ansvar

Detaljer

Innvandreres ulykkesrisiko og forhold til trafikksikkerhet

Innvandreres ulykkesrisiko og forhold til trafikksikkerhet Sammendrag: Innvandreres ulykkesrisiko og forhold til trafikksikkerhet TØI-rapport 988/2008 Redaktører: Susanne Nordbakke og Terje Assum Oslo 2008, 163 sider Formål og avgrensning Formålet med prosjektet

Detaljer

LÆREPLAN KLASSE M 147 Fastsatt av Vegdirektoratet 30.06.2009

LÆREPLAN KLASSE M 147 Fastsatt av Vegdirektoratet 30.06.2009 LÆREPLAN KLASSE M 147 Fastsatt av Vegdirektoratet 30.06.2009 Versjon 1 1 Innledning... 3 Kapittel I Generell del... 4 Utvikling av trafikal kompetanse... 4 Temaer i trafikkopplæringen... 5 Undervisningen...

Detaljer

Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid

Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid basert på dybdeanalyser av dødsulykker 2005-2009 Arild Nærum, Statens vegvesen Veg- og transportavdelingen region sør Om dybdeanalyser av dødsulykker

Detaljer

Pål Ulleberg, Transportøkonomisk Institutt (TØI)

Pål Ulleberg, Transportøkonomisk Institutt (TØI) Status fra nyere forskning om føreropplæring Pål Ulleberg, Transportøkonomisk Institutt (TØI) Forum for trafikkpedagogikk 1 Unge bilførere og risiko Pål Ulleberg Forsker, Transportøkonomisk institutt 1,00

Detaljer

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Forord Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Mål for trinn 1 trafikalt grunnkurs Etter å ha gjennomført trinn 1 skal du ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring ha så god forståelse

Detaljer

Vedlegg. Gode utenlandske eksempler 97

Vedlegg. Gode utenlandske eksempler 97 Vedlegg C.1.1. Tendenser i Europa på fysiske løsninger I mange europeiske byer er det nå en utvikling hvor man regulerer gater i sentrum slik at de kun skal brukes til varetransport, gangtrafikk, kollektivtrafikk

Detaljer

TRAFIKANTERS VURDERING AV FART OG AVSTAND. Sammenfatning av litteraturstudium

TRAFIKANTERS VURDERING AV FART OG AVSTAND. Sammenfatning av litteraturstudium Arbeidsdokument av 20. september 2006 O-3129 Dimensjonsgivende trafikant Fridulv Sagberg Transportøkonomisk institutt Postboks 6110 Etterstad, 0602 Oslo Telefonnr: 22-57 38 00 Telefaxnr: 22-57 02 90 http://www.toi.no

Detaljer

Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Forslag til endringsforskrift til forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Forslag til endringsforskrift til forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Forslag til endringsforskrift til forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Detaljer

Uerfaren bak rattet Hva forklarer nye føreres ulykkesreduksjon de første månedene med førerkort?

Uerfaren bak rattet Hva forklarer nye føreres ulykkesreduksjon de første månedene med førerkort? TØI rapport 656/2003 Forfattere: Fridulv Sagberg og Torkel Bjørnskau Oslo 2003, 75 sider Sammendrag: Uerfaren bak rattet Hva forklarer nye føreres ulykkesreduksjon de første månedene med førerkort? Bakgrunn

Detaljer

Ny opplæring klasse B

Ny opplæring klasse B Hovedmål Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse B skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil på en ansvarlig måte. Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Se vedlagte høringsliste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Anette Hauge - 22073857 2010/087172-005 09/1206 28.11.2011

Detaljer

LÆREPLAN KLASSE B OG BE

LÆREPLAN KLASSE B OG BE LÆREPLAN KLASSE B OG BE Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 1 Innledning I II III IV V Generell del Opplæringen i klasse B Læreplan klasse B Opplæringen i klasse BE Læreplan klasse BE 2 INNLEDNING Bakgrunn

Detaljer

Læreplan Førerkortklasse A1, A2 og A

Læreplan Førerkortklasse A1, A2 og A 1 Læreplan Førerkortklasse A1, A2 og A Fastsatt av Vegdirektoratet 19. januar 2013 2 Om å veilede.at man, når det i sannhet skal lykkes en å føre et menneske et bestemt sted hen, først og fremst må passe

Detaljer

Håndbok. Veiledning. Håndbok 254 Læreplan Førekortklasse T. Læreplan. Førerkortklasse T 12.04

Håndbok. Veiledning. Håndbok 254 Læreplan Førekortklasse T. Læreplan. Førerkortklasse T 12.04 Håndbok Veiledning T Håndbok 254 Læreplan Førekortklasse T Læreplan Førerkortklasse T 254 12.04 Læreplan Førerkortklasse T Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 Om å veilede.at man, når det i sannhet

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013. Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A

Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013. Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A VEILEDNINGER Håndbok 251 Læreplan Førerkort klasse A1, A2 og A Fastsatt av Vegdirektoratet

Detaljer

Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer. Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09.

Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer. Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09. Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17 Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09.2005 1. Grunnlag for fartsgrensesystemet I dette rundskrivet presenteres

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2009-2010

Risiko i veitrafikken 2009-2010 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 29-21 TØI rapport 1164/211 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 211 73 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter?

Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Kan legen

Detaljer

NLF. Sikring av last

NLF. Sikring av last NLF Tømmerseminar Oslo, 6. 7. februar 2015 Sikring av last Arne Larsen Island VD Vegtrafikklovens 3.Grunnregler for trafikk. Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

KURSPLAN. Opplæring av instruktør som skal forestå opplæring av fører av lett lastebil med tilhenger

KURSPLAN. Opplæring av instruktør som skal forestå opplæring av fører av lett lastebil med tilhenger KURSPLAN Opplæring av instruktør som skal forestå opplæring av fører av lett lastebil med tilhenger Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap januar 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146 Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004 Læreplan Førerkortklasse M 146 Veiledning Håndbok V852 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er fra juni

Detaljer

Trafikksikkerhet for eldre. Ulykkesutvikling og forslag til tiltak.

Trafikksikkerhet for eldre. Ulykkesutvikling og forslag til tiltak. Ole Jørgen Lind. Statens vegvesen. Norge 10.06.2014 NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik 4.-5. juni 2014 Trafikksikkerhet for eldre. Ulykkesutvikling og forslag til tiltak. Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Ulykkessituasjonen i Oslo

Ulykkessituasjonen i Oslo Ulykkessituasjonen i Oslo 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Relativ utvikling fra 1989 ( Index 1990 = 100

Detaljer

Skilting og oppmerking av sykkelanlegg

Skilting og oppmerking av sykkelanlegg Grunnkurs i sykkelplanlegging Oslo november 2015 Skilting og oppmerking av sykkelanlegg Bjørn Skaar Vegdirektoratet Veg og transportavdelingen/traff Håndbok N302 0. Forord Gyldighet Innhold 1. Regelverk

Detaljer

Trafikkulykker i gangfelt i Hordaland

Trafikkulykker i gangfelt i Hordaland i Hordaland Ulykkesanalyse Statens vegvesen Region vest Trond Hollekim, Plan og forvaltning Bergen 4.2.2015 Om analysen Litt om generell ulykkesutvikling Om registrering av ulykker Analyse gangfeltrelaterte

Detaljer

Inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk

Inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk Inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk - Tiltak for syklister og gående? Michael Sørensen og Alena Erke Transportøkonomisk institutt, Oslo Fagmøte, Miljøvennlig bytransport Vegdirektoratet, 28. august

Detaljer

Samferdselsdepartementet. Sendes bare elektronisk til postmottak@sd.dep.no. Dear [Name] NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK - HØRINGSUTTALELSE

Samferdselsdepartementet. Sendes bare elektronisk til postmottak@sd.dep.no. Dear [Name] NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK - HØRINGSUTTALELSE Samferdselsdepartementet Sendes bare elektronisk til postmottak@sd.dep.no Dear [Name] NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK - HØRINGSUTTALELSE Dato 1. september 2014 Vi viser til høring av forslag til nytt felles

Detaljer

Førerkortklasse A1 og A

Førerkortklasse A1 og A Håndbok A Håndbok 251 Læreplan Førekortklasse A1 og A Veiledning Læreplan Førerkortklasse A1 og A 251 12.04 Læreplan Førerkortklasse A1 og A Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 Om å veilede.at man,

Detaljer

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hva er målene i nullvisjonen? Visjonen om null drepte og hardt skadde angir bare en retning i trafikksikkerhetsarbeidet.

Detaljer

Løsningsforslag til spørsmål og oppgaver

Løsningsforslag til spørsmål og oppgaver Løsningsforslag til spørsmål og oppgaver Side 10 1 1. Se målene på side 9 i læreboka. 2. Fritid, hobby, transportmiddel til og fra jobb m.m. 3. Bli en sikrere fører, forstå andre trafikanter m.m. 4. Forberede

Detaljer

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Trygg Trafikk Privat organisasjon som har i oppgave å bidra til størst mulig trafikksikkerhet for

Detaljer

Statens vegvesen. Retningslinjer for bruk av masteskilt og andre reklameanordinger ved bensinstasjoner og matserveringssteder

Statens vegvesen. Retningslinjer for bruk av masteskilt og andre reklameanordinger ved bensinstasjoner og matserveringssteder Statens vegvesen Statens vegvesen Regionene NA-RUNDSKRIV NR. 2006/12 Behandlend enhet: Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr: Bjøm Skaar - 22073306 Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 2003/055026-025

Detaljer

Ettersøksseminar Flå i Hallingdal 2016. 10.02.2016 Ettersøksseminar Flå

Ettersøksseminar Flå i Hallingdal 2016. 10.02.2016 Ettersøksseminar Flå Ettersøksseminar Flå i Hallingdal 2016 Hva er et vegarbeid? Alle former for arbeid som foregår i vegen eller innenfor vegens sikkerhetssone, og som medfører faremomenter som tilsier varsling og/eller sikring

Detaljer

Transportvilkår for reisende med taxi

Transportvilkår for reisende med taxi Transportvilkår for reisende med taxi Utarbeidet av Norges Taxiforbund 2000 1 Transportvilkårenes anvendelse 2 Bestilling av taxi 3 Bruk av holdeplass. Fortrinnsrett til taxi. 4 Praiing utenom holdeplass.

Detaljer

Effekter av visuelle aspekter ved vegsystemet på bilføreres atferd

Effekter av visuelle aspekter ved vegsystemet på bilføreres atferd Sammendrag: Effekter av visuelle aspekter ved TØI notat 1137/1999 Forfattere: Fridulv Sagberg m fl Oslo 1999, 133 sider, engelsk språk Delprosjekt 2 ( Workpackage 2 ) i EU-prosjektet GADGET omhandlet virkninger

Detaljer

Lærerveiledning til. Sykkelmateriell fra Trygg Trafikk

Lærerveiledning til. Sykkelmateriell fra Trygg Trafikk Lærerveiledning til Sykkelmateriell fra Trygg Trafikk Veiledningen består av to deler Del 1: Beskriver sykkelmateriellet, råd om opplæring, sikkerhet m.m. (s. 1-8). Del 2: Inneholder kommentarer og fasit

Detaljer

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE VEILEDNINGER Håndbok 252 Læreplan Førerkort klasse B, B kode 96 og BE Fastsatt

Detaljer

Læreplan klasse S juni 2006. Læreplan Førerkort klasse S

Læreplan klasse S juni 2006. Læreplan Førerkort klasse S Læreplan Førerkort klasse S 1 Innledning (felles for alle lette klasser) Bakgrunn I Nasjonal Transportplan 2002-2011 (NTP) pekes det på behovet for en helhetlig behandling av hele føreropplæringen og for

Detaljer

Trafikksikkerhet for eldre. Litteraturstudie, risikoberegninger og vurdering av tiltak

Trafikksikkerhet for eldre. Litteraturstudie, risikoberegninger og vurdering av tiltak Sammendrag: TØI rapport 440/1999 Forfattere: Fridulv Sagberg, Alf Glad Oslo 1999, 54 sider Trafikksikkerhet for eldre. Litteraturstudie, risikoberegninger og vurdering av tiltak Eldre utgjør en økende

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Sikkerhets kurs på bane i ny innpakning Nytt og bedre?

Sikkerhets kurs på bane i ny innpakning Nytt og bedre? Sikkerhets kurs på bane i ny innpakning Nytt og bedre? 1 Hva sier forskningen? Forskning fra flere land har vist at «glattkjøringskurs» ikke har noen effekt på ulykkesrisikoen, eller har negativ effekt.

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Dødsulykker med ungdom i Norge i 2005-2009

Dødsulykker med ungdom i Norge i 2005-2009 TØI-rapport 1117/2010 Forfattere: Michael W. J. Sørensen, Tor-Olav Nævestad og Torkel Bjørnskau Oslo 2010, 106 sider Sammendrag: Dødsulykker med ungdom i Norge i 2005-2009 Analyse av resultater fra dybdestudier

Detaljer

LÆREPLAN FOR TRAFIKALT GRUNNKURS MED LÆRERVEILEDNING

LÆREPLAN FOR TRAFIKALT GRUNNKURS MED LÆRERVEILEDNING LÆREPLAN FOR TRAFIKALT GRUNNKURS MED LÆRERVEILEDNING Fastsatt av Vegdirektoratet 5. juni 2003 med hjemmel i forskrift 14. desember 1968 nr. 9352 om øvingskjøring med motorvogn og om trafikkopplæring m.v.

Detaljer