Teori. Del 1 INNLEDNING. 1.1 Oversikt over opplæringen. 1.2 Førerkortklasser og vilkår for å få førerkort. KAPITTEL III

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teori. Del 1 INNLEDNING. 1.1 Oversikt over opplæringen. 1.2 Førerkortklasser og vilkår for å få førerkort. KAPITTEL III"

Transkript

1 KAPITTEL III Teori Del 1 INNLEDNING Denne delen gir en oversikt over teorien i Normalplanen. Planen informerer om vilkår for å få førerkort og hvilke regler som gjelder for kjøreopplæringen. Det er viktig at elevene ser opplæringen i en større sammenheng enn selve ervervelsen av førerkort.. Dette gjelder forhold som helse, sikkerhet og miljø. 1.1 Oversikt over opplæringen. Mål for opplæringen: Eleven skal kjenne til hovedmålet for opplæringen i Normalplan for klasse B. Eleven skal kjenne til de bestemmelser som gjelder for elev på førerplass i bil (lærevogn). Eleven skal kjenne til hvilke regler som gjelder for øvingskjøring Eleven skal kjenne til at øvingskjøring ikke må være til fare eller unødig ulempe, og at ulovlig øvingskjøring kan føre til regress. 1.2 Førerkortklasser og vilkår for å få førerkort. Eleven skal kjenne til de krav myndighetene setter for den som vil skaffe seg førerkort. Eleven skal kjenne til de ulike førerkortklasser og vite hvilke motorvogner som kan føres med førerkort klasse B. 21

2 Del 2 MENNESKET I TRAFIKKEN Det er trafikanten som er temaet for del 2 i teorien. Det skal klargjøres for eleven hvordan han/hun selv og andre mennesker er rustet til å løse oppgaver som de stilles overfor i trafikken. For bilføreren vil det være tale om kjennskap til egne og andre trafikantgruppers muligheter og begrensninger. Bilkjøring består av å iverksette riktige handlinger i forhold til de sanseinntrykk bilføreren mottar fra vegen og trafikkmiljøet. Eleven må få en oversikt over faktorer av psykologisk art som virker inn på menneskets evne til å kjøre bil. 2.1 Trafikkpsykologi. Eleven skal forstå at trafikkpsykologi beskriver og forklarer menneskelig atferd i trafikken. Eleven skal forstå at bilkjøring kan beskrives som sosial dyktighet påvirket av ulike verdier og holdninger i samfunnet. Eleven skal forstå nødvendigheten av at tiltak som iverksettes for å påvirke trafikanten, vegen eller kjøretøyet må være i overensstemmelse med menneskets egenart. Eleven skal kjenne begrepet sansing og oppfattelse av sanseinntrykk. Eleven skal kjenne til hvordan avstand og hastighet oppfattes. Eleven skal forstå forhold som gjør at vi feilsanser og betydningen av dette i trafikken. Eleven skal forstå til den betydning oppmerksomhet har for bilkjøring. 2.3 Faktorer som virker inn på bilføreren. Eleven skal kjenne til viktige faktorer som påvirker kjøreatferd og prestasjonsevne: - personlighet - sosial tilpassing - følelsesmessige tilstander - tretthet - alder - rusmidler - akutt sykdom - uvanlige fysiske forhold som akutt skade eller smerte. Eleven skal vite hvordan bilføreren kan motvirke negative virkninger av de forhold som er nevnt over og skal eventuelt midlertidig frastå bilkjøring. 2.2 Kjøreprosessen. Eleven skal kjenne til at kjøreprosessen er delt opp i sansing, oppfattelse, avgjørelse og handling. 22

3 2.4 Trafikantgrupper og interessemotsetninger. Eleven skal kjenne til interessekonflikter mellom fjerntrafikk og lokaltrafikk og mellom førere av ulike kjøretøygrupper. Eleven skal vite hvordan bilførere kan bidra til å redusere denne konflikten. Eleven skal kjenne til det som særpreger barn, eldre og funksjonshemmedes atferd i trafikken, og hvordan bilføreren skal ta hensyn til dette. Eleven skal kjenne til at gående, syklister, mopedister og motorsyklister er særlig utsatt i trafikken, og hvordan bilføreren skal ta hensyn til disse. 2.5 Forholdet mellom trafikkens krav og menneskets kapasitet. Eleven skal vite hvordan trafikksystemet må tilpasses menneskets egenart. Eleven skal forstå at oppgavene mennesket stilles ovenfor i trafikken kan overstige prestasjonsevnen, og hvilke konsekvenser dette får for hans kjøreatferd. 23

4 Del 3 KJØRETØYET, VEGEN OG TRAFIKKMILJØET Kjøretøyets tekniske tilstand er av betydning for trafikksikkerheten, og sikkerhetskrav til kjøretøy er strenge. Det er viktig at kjøretøyet trafikksikkerhetsmessig ikke forringes ved bruk. Brukeren må forstå betydningen av å føre kontinuerlig kontroll for å oppdage eventuell forringelse eller svikt. Det er også viktig at brukeren forstår at kjøretøyet med jevne mellomrom må få nødvendig ettersyn. Bilens driftstilstand har betydning for ressursutnyttelse og miljø. Med vegen er det tenkt på hvordan en veg eller gate er utformet og hvilke anlegg og innretninger som finnes i eller ved vegen. I denne delen skal eleven tilegne seg de nødvendige begreper om det fysiske vegmiljøet. Med trafikkmiljø menes hvordan trafikantene gjennom samhandling ferdes på vegen, og ta hensyn til trivsel og helse for de som bor og oppholder seg ved vegen. 3.1 Kjøretøyets tilstand og bruk. Eleven skal kunne vurdere bilens tekniske tilstand i forhold til gjeldende forskrifter og kunne avgjøre om eventuelle feil eller mangler er av slik art at kjøretøyet ikke kan nyttes. Dette gjelder: - bremser - felg og dekk - styring - lys - sikkerhetsutstyr. Eleven skal vite at avgass fra forbrenningsmotorer er giftig, og kunne påpeke hvordan bilfører må ta hensyn til dette. Eleven skal kjenne til at utstyr på bilen som katalysator begrenser utslipp av giftige gasser. Eleven skal kjenne til at blyfri bensin reduserer farlige gassutslipp og minsker miljøskader. Eleven skal kjenne til at vognkortet gir opplysninger om bruk av bilen. Eleven skal kunne gjennomføre sikkerhetskontroll av bremser, styring, lys, samt hjul og dekk. Eleven skal kjenne til hvordan bremsevirkningen kan påvirkes ved: - langvarig bremsing - kjøring på vei med vann. 24

5 Eleven skal vite at piggdekk belaster miljøet med støv, støy og slitasje. Eleven skal kjenne til at piggdekkbruk bør begrenses. 3.2 Vegen. Eleven skal vite hva som menes med veg, kjørebane, kjørefelt og vegkryss. Han skal kunne beskrive anlegg i og ved kjørebanen - refuger og liknende anlegg - busslomme - felt for fartsøkning og fartsreduksjon - vegens skulder - gang- og sykkelbane - gang- og sykkelveg. Eleven skal vite hvilken informasjon vegoppmerking og skilting gir om kjøreatferd. Eleven skal vite at våre naboland har vegoppmerking ulik vår. Eleven skal vite navn på og kjenne utformingen av de skiltgrupper som kan settes opp langs vegen, og hvordan skilt fra de ulike gruppene plasseres. Eleven skal vite betydningen av de lyssignaler som nyttes. Eleven skal vite betydningen av politiets tegn. Eleven skal vite betydningen av tegn som skolepatrulje nytter. Eleven skal vite om myndighetsforholdet mellom anvisning fra politi, lyssignaler, skilt, vegoppmerking og trafikkregler. 3.3 Trafikkmiljøet. Eleven skal forstå at bilkjøring er et sosial samarbeid som setter krav til de valg han/hun foretar. Eleven skal vite hvilke kjøreruter som reduserer drivstoffforbruk og miljøskader. Eleven skal vite at valg av kjøreruter utenom bo-områder bedrer trivselen og øker tryggheten. Eleven skal forstå at bilføreren har et særlig ansvar både for egen og andres sikkerhet. 3.4 Bilkjøringens risiko, trafikkulykkenes omfang og årsaker. Eleven skal kjenne til nåværende omfang av trafikkulykker: - antall drepte og skadde - materielle skader - miljøskader - kostnader for samfunnet - årsaker til ulykkene Eleven skal forstå at bilkjøring innebærer fare for å skade seg selv og andre 3.5 Trafikant, kjøretøy og veg. Eleven skal forstå at trafikksikkerhet og trafikkavvikling betinger et samspill mellom trafikant, kjøretøy og veg, og bilførerens rolle i dette samspillet. Eleven skal kunne se privatbilismen i forbindelse med ressurser, miljø og helse. 25

6 3.6 Vegtrafikklovgivningen. Eleven skal kjenne til: - vegtrafikkloven - trafikkreglene - skiltreglene - førerkortforskriftene - trafikkopplæringsforskriftene - forskrift om bruk av kjøretøy - forskrift om forenklet forelegg - forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr. - forskrift om bruk av bilbelte mv. - lov om pliktmessig avhold - bilansvarsloven - gebyrforskriftene Eleven skal kjenne til hovedbestemmelsene i vegtrafikkloven og betegnelsene på regler og forskrifter loven hjemler. Eleven skal vite andvendelsesområdene for vegtrafikkloven og trafikkreglene. 26

7 Del 4 ATFERD I TRAFIKKEN Denne delen inneholder teori som angir og begrunner kjøreatferden for at den skal bli korrekt, sikker, effektiv og tilpasset miljøet. Vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltreglene, og stoff fra fysikk og trafikkpsykologi tas med her. Eleven skal ha forståelse for kjøringens risiko slik at eleven lærer å respektere og unngå kjøresituasjoner som erfaringsmessig skaper ulykker blant uerfarne førere. Eleven skal forstå at bilkjøring er en krevende og farlig oppgave som setter helt spesielle krav til føreren. 4.1 Grunnregler for atferd i trafikken. Eleven skal kjenne til innholdet av 3 i Vegtrafikkloven og kjenne til at dette er grunnlaget for riktig atferd i trafikken. Eleven skal forstå at bilkjøring er å skaffe seg informasjon, vurdere informasjonene korrekt, og iverksette riktige handlinger. Eleven skal forstå at de handlinger som må iverksettes er av tre hovedtyper: - tegn, signal og annen informasjon til andre vegfarende - fartsavpassing - plassering. Eleven skal kjenne til hvordan dette kommer til uttrykk i Vegtrafikkloven 3 ved begrepene hensynsfullhet, aktpågivenhet og varsomhet. 4.2 Observasjonsteknikk. Eleven skal vite hvilke sanser som er viktigst for forbikjøring. Eleven skal kjenne til inndelingen av synet i sentralsyn og sidesyn og vite hvordan det virker. Eleven skal forstå hvordan synet brukes på en systematisk måte under kjøring. Eleven skal vite hvordan evnen til å se endres ved økende fart. Eleven skal kjenne til vanlig forekommende og påregnelige faresituasjoner som må observeres. 4.3 Signal og tegn. Eleven skal kjenne til at: - unødig eller hensynsløs bruk av lyd eller lyssignal er forbudt - ved svingning eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning skal det gis tegn for å veilede annen trafikant. - utrykningskjøretøy krever fri veg - det finnes kjøretøy som nyttes til vegarbeide e.l. og som fraviker vegtrafikk-bestemmelsene. 4.4 Fartsavpassing. Eleven skal forstå at fartsavpassing er av grunnleggende betydning for riktig og sikker atferd i trafikken. 27

8 Eleven skal vite at bevegelsesenergien og svingkraften øker raskt med økende fart, og kjenne til faremomentene med dette. Eleven skal kjenne til hvordan skrens oppstår. Eleven skal vite hva veggrep er, og hva som bestemmer veggrepets størrelse. Eleven skal vite hvordan bremselengden endres med farten. Eleven skal vite hvordan veggrepet hensiktsmessig kan fordeles til styring, bremsing og fartsøkning. Eleven skal vite sammenhengen mellom fordeling av veggrep og korrekt kjøremåte på glatt føre. Eleven skal kjenne til forskjellen mellom reaksjonslengde, bremselengde og stopplengde, og vite hvorledes bilfører kan redusere stopplengden. Eleven skal vite nødvendig fri vegstrekning foran bilen under kjøring ved forskjellige hastigheter. Eleven skal kjenne til hvordan han utfører nødbremsing, unnamanøver og hever skrens. Eleven skal kjenne til sikker og korrekt hastighet etter en vurdering av sted, føre, sikt, vær- og trafikkforhold. Eleven skal kjenne til situasjoner hvor bilfører må holde lav hastighet og om nødvendig stanse. Eleven skal kjenne til den alminnelige bestemmelse om fartstilpassing i forbindelse med fareskilt. Eleven skal kjenne til de generelle fartsgrenser i og utenfor tettbygd strøk, og betydningen av de skilt som varsler fartsgrensene. Eleven skal kjenne til de ulike fartsgrenser for forskjellige motorkjøretøyer. 4.5 Plassering på vegen. Eleven skal forstå til behovet for regler om kjøretøyets plassering på vegen under kjøring for å oppnå størst mulig sikkerhet og for å utnytte vegmiljøet best mulig. Eleven skal kjenne til at begrepet plassering i kjørebanen omfatter: - avstand til vegkant og andre vegfarende i sideretning - avstand til forankjørende. Eleven skal vite at avstand til forankjørende må avpasses etter veggrep og hastighet. Eleven skal kjenne til reglene om kjøretøyets plassering på vegen. Eleven skal kjenne til regler for kjøring på veg med to eller flere kjørefelter i sammer retning. Eleven skal vite at bilfører ikke unødig skal vike til side fra sin plass i kjørebanen, og kjenne til utførelse av korrekt feltskifte. Eleven skal kjenne til reglene for kjøring foran og i vegkryss og ved svinging. 28

9 Eleven skal kjenne til bruk av kollektivfelt og andre særskilte anlegg på og ved veg. Eleven skal vite betydningen av skilt som påbyr kjøreretning, kjørefelt eller kjørebane, og skilt som angir fletting og vikeplikt. Eleven skal kjenne til korrekt plassering hvor skilt eller oppmerking på veg viser dette. Eleven skal kjenne til betydningen av skilt som regulerer plassering på veg. 4.6 Vikeplikt. Eleven skal forstå hvordan reglene for ulike trafikanter som har kryssende eller sammenfallende kurs skal forholde seg til hverandre, og at vikepliktreglene er av sentral betydning. Eleven skal kjenne til korrekt bilføreratferd i forhold til høyreregel, skilt, lyssignal, politiets tegn og tegn gitt av skolepatrulje. Eleven skal kjenne skilt og skiltkombinasjoner som nyttes for å varsle vikeplikt. Eleven skal kjenne til forhold som vanskeliggjør bedømmelse av vikeplikt og forstå behovet for riktige sikkerhetsmarginer. Eleven skal kjenne til konsekvenser av ikke å overholde vikeplikten. 4.7 Rygging og vending. Eleven skal vite hvordan det skal observeres ved rygging. Eleven skal kjenne til de faremomenter som kan oppstå ved rygging. Eleven skal kjenne til kjøremåter som gir sikkerhet ved rygging og vending. Eleven skal kjenne til hvilke særlige plikter som den som rygger eller vender er pålagt. Eleven skal kjenne skilter som forbyr vending. 4.8 Stans og parkering. Eleven skal kunne definere og skille mellom betegnelsene stans og parkering. Eleven skal kjenne til innholdet av hovedregelen for stans og parkering, og kunne nevne hvor: - parkering er forbudt - stans og parkering er forbudt. Eleven skal kjenne til de hensyn som må tas ved parkering for å unngå fare og ulempe. Eleven skal kjenne til lokale parkeringsbestemmelser, og regler for parkering mot avgift. 29

10 4.9 Risiko. Eleven skal forstå om viktige forutsetninger for å kjøre med lav risiko: - bedømme sin egen kjøredyktighet - vurdere risikoen for selv å bli innblandet i en ulykke - ta hensyn til de myke trafikanter - forstå det ansvar en har for seg selv og andre i trafikken, dvs. bilkjøring som sosial ferdighet - anvende en defensiv kjøreatferd for å redusere ulykkesrisikoen og øke sikkerheten for alle i trafikken. Eleven skal kjenne til fordelingen av ulike trafikkulykker og mulige årsaker til trafikkulykkene. Eleven skal forstå hvordan mangelfull observasjon, feilbedømmelse av fart og avstand, og for høy hastighet etter forholdene øker risikoen for at ulike typer av ulykker oppstår. Eleven skal vite hvilke forhold som gjør at førerne ofte får en falsk trygghetsfølelse i trafikken som kan føre til en ulykke. Eleven skal kjenne til: - hvordan forhold som holdninger, gruppepress og det å ta etter andre, kan påvirke førerens kjøreatferd - hvilke førergrupper som er særlig utsatt for å bli påvirket til å ta sjanser i trafikken. Eleven skal ha kjennskap til regler for defensiv kjøring. Eleven skal forstå om den betydning kunnskaper, ferdigheter og holdninger har for sikker kjøreatferd og den verdi kjøreerfaring har. Eleven skal med utgangspunkt i konkrete eksempler på trafikkulykker vite årsaker til at ulykken oppstår, forstå bilførerens ansvar og vurdere hvordan denne kunne ha kjørt for å redusere risikoen og unngått ulykken. Eleven skal kjenne til de negative følger ulykker forårsaket av risikovillig kjøring kan ha for bilføreren, medtrafikanter og samfunnet. Eleven må få bevisstgjort sine egne synspunkter og holdninger til trafikksikkerhetsspørsmål ved å forstå verdier av ulike tiltak fra myndighetene som opplæring, trafikkovervåkning og straffereaksjoner. Eleven skal forstå kjøringens risiko og de kjøremåter bilføreren må beherske for å kunne mestre de krav moderne trafikk stiller. Eleven skal kunne skille mellom risikable og sikre kjøremåter, og vurdere hva som kreves av en sikker kjører. Eleven skal kunne vurdere sin kjøring og hvordan han/hun selv som fører kan innvirke på risikonivået Mørkekjøring. Eleven skal kjenne til bruk av syn ved kjøring i mørke, fenomenene blending og psykologisk blending og hvordan bilføreren skal bruke øynene for å unngå blending. Eleven skal kjenne til reglene for bruk av påbudt lys. Eleven skal kjenne til i hvilke tilfeller han skal bruke fjernlys og nærlys, og vite hvordan farten skal tilpasses siktstrekningene. 30

11 Eleven skal kjenne til reglene om lys på kjøretøyer som hensettes på veg. Eleven skal kjenne til hva slags farge lys og refleksanordninger forover og bakover skal ha, samt ulike utforminger av refleksanordninger. Eleven skal kjenne til nytten av at fortgjengere bruker refleks eller lys ved ferdsel i mørke. Eleven skal kjenne til problemet med at fotgjenger tror seg sett før bilfører kan se ham Planovergang. Eleven skal vite om de spesielle faremomenter som kjøring i forbindelse med planoverganger representerer, samt kjenne til de nødvendige forholdsregler som må iverksettes. Eleven skal kjenne til skilt, signal og sikring som nyttes i forbindelse med planoverganger, og betydningen av disse. Eleven skal vite at kryssing av planovergang må skje på en sikker måte. Eleven skal kjenne til bestemmelsene om stans og parkering ved planovergang Motorveg. Eleven skal kjenne skilt som viser motorveg klasse A og B Eleven skal vite hvor inn- og utkjøring av motorveg må finne sted,og på hvilken måte dette skal skje. Eleven skal kjenne til bestemmelsene om stans og parkering ved planovergang. skal kjenne til de særlige forbud som gjelder på motorveg. Eleven skal kjenne til bruk av vegskulder Kjøring inn på og ut av forkjørsveg. Kjøring i kurver og lengre kjøring i høye hastigheter. Eleven skal vite hvordan korrekt bilføreratferd ved framkjøring mot, kryssing av, innkjøring på og utkjøring fra forkjørsveg utenfor tettbygd strøk, herunder bruk av fartsøkningsfelt og fartsreduksjonsfelt utføres. Eleven skal kjenne til vanlige feil ved avstands- og fartsbedømmelse, og andre relevante risikofaktorer knyttet til inn- og utkjøring på forkjørsveg, samt vite hvordan han kan ta hensyn til disse. Eleven skal forstå den særlige betydningen av å observere langt frem under landevegskjøring, samt kjenne til hva han bør være spesiellt oppmerksom på. Eleven skal vite hva korrekt kjøreatferd i forhold til hindringer og påregnelige hindringer er, samt kjenne til vanlige risikofaktorer i tilknytning til disse. Eleven skal vite betydningen av skilt og oppmerking i kjørebane, og kjenne til betydningen slik informasjon har for kjøringen. Eleven skal kjenne til vanlige ulykkestyper ved kurvekjøring samt vite årsaker til disse. 31

12 Eleven skal forstå hvordan han selv vil kjøre for å unngå slike ulykker Forbikjøring. Eleven skal kjenne til hvilke plikter den forbikjørende og den forbikjørte er pålagt, samt hvordan en eventuell møtende bil spiller inn. Eleven skal kjenne til faktorer som bestemmer forbikjøringsstrekningen, risikofaktorer ved feilberegning, og ha realistiske forestillinger om nødvendig fri vegstrekning. Eleven skal vite hva korrekt atferd ved forbikjøring er og hvilken del av forbikjøringen som er mest risikabel. Eleven skal kjenne til hvilke faktorer som bestemmer avgjørelsen om avbrudd eller fullføring. Eleven skal vite hvordan forbikjøring avbrytes korrekt. Eleven skal vite hvilke steder forbikjøring er forbudt, og om andre forhold som tilsier at forbikjøring ikke kan påbegynnes. 32

13 Del 5 BILFØRERANSVARET Denne delen skal gi kunnskap om det ansvar det er å eie og bruke motorvogn. Eier og bilfører er pålagt en rekke plikter. Eleven skal kjenne til reaksjoner av forvaltnings- og strafferettslig karakter. 5.1 Registrering og eierforhold. Eleven skal kjenne til de plikter som er forbundet med registrering av bil. Eleven skal kjenne til de opplysnings- og fremvisningsplikter bileieren har. 5.2 Bruk av bil. Eleven skal kjenne til at den som bruker bil er ansvarlig for at: - den er registrert - den har gyldig trafikkforsikring - den er forsvarlig og forskriftsmessig lastet - nødvendige dokumenter medbringes under kjøring - nødvendig påbudt utstyr medbringes under kjøring - barn er sikret på forskriftsmessig måte. Eleven skal kjenne til de bestemmelser som gjelder for rusmidler og bilkjøring. trygg måte enten dette skyldes at - eleven er påvirket av rusmidler - eleven er syk, svekket eller trett - andre omstendigheter. 5.3 Økonomisk ansvar. Eleven skal vite hva som menes med objektivt og subjektivt ansvar ved personskade. Eleven skal kjenne til de ulike former for forsikring for motorvogn og hvilke erstatninger som ytes og hvilke skader som faller utenom - lovbestemt forsikring - annen aktuell forsikring. Eleven skal vite hvilke følger regress kan få. 5.4 Offentlige reaksjoner. Eleven skal vite at brudd på gjeldende lover, forskrifter, trafikkregler og andre bestemmelser kan føre til forvaltningsmessige og strafferettslige reaksjoner fra samfunnets side. Eleven skal kjenne til hvorledes forvaltningsmessige og strafferettslige reaksjoner brukes. Eleven skal vite at det er forbudt å føre eller forsøke å føre kjøretøy eller motorvogn hvis han/hun ikke er skikket til å kjøre på 33

14 5.5 Trafikkuhell. Eleven skal kjenne til de plikter som gjelder for - de som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell - de som er i nærheten eller kommer til stedet. Eleven skal vite hvilke tiltak som må iverksettes på uhells- /ulykkesstedet. Eleven skal kunne fylle ut skademeldingsskjema. Eleven skal kjenne til hvordan man skal forholde seg ved fare som følge av uhell med kjøretøyer som fører farlig gods. 5.6 Livreddende førstehjelp. Eleven skal kunne utføre livreddende førstehjelp ved vanlig forekommende skader ved trafikkuhell. 34

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Ledsagerveiledning Personbil Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Førerkortboka Klasse b 1 NKI Forlaget AS 2011 1. utgave, 1. opplag 2011 Utgiver: NKI Forlaget AS Postboks 111, 1319 Bekkestua Besøksadresse:

Detaljer

Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE 1 Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE Fastsatt av Vegdirektoratet 19.01.2013 2 Om å veilede.at man, når det i sannhet skal lykkes en å føre et menneske et bestemt sted hen, først og fremst må passe

Detaljer

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE VEILEDNINGER Håndbok 252 Læreplan Førerkort klasse B, B kode 96 og BE Fastsatt

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146 Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004 Læreplan Førerkortklasse M 146 Veiledning Håndbok V852 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er fra juni

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse 53

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse 53 52 Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse 53 Mål for trinn 2 53 2.1 Førerkort og trafikkopplæring 54 2.2 Bilens oppbygning sikkerhet og miljø 60 2.3 Ansvar, offentlige reaksjoner og plikter

Detaljer

Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013. Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A

Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013. Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A VEILEDNINGER Håndbok 251 Læreplan Førerkort klasse A1, A2 og A Fastsatt av Vegdirektoratet

Detaljer

Førerkortklasse D1 og D1E

Førerkortklasse D1 og D1E Håndbok D1 Håndbok 256 Læreplan Førekortklasse D1 og D1E Veiledning Læreplan Førerkortklasse D1 og D1E 256 12.04 Læreplan Førerkortklasse D1 og D1E Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 med endringer

Detaljer

Læreplan. Kompetansebevis for utrykningskjøring

Læreplan. Kompetansebevis for utrykningskjøring Læreplan Kompetansebevis for utrykningskjøring Fastsatt av Vegdirektoratet 1. juli 2009 1 Innhold: Kapittel I - GENERELL DEL... 3 Utvikling av trafikal kompetanse... 3 Gjennomgående temaer i trafikkopplæringen...

Detaljer

Førerkortklasse C1 og C1E

Førerkortklasse C1 og C1E Håndbok C1 Håndbok 255 Læreplan Førekortklasse C1 og C1E Veiledning Læreplan Førerkortklasse C1 og C1E 255 12.04 Læreplan Førerkortklasse C1 og C1E Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 med endringer

Detaljer

Førerkortklasse C og CE

Førerkortklasse C og CE Håndbok C Håndbok 257 Læreplan Førekortklasse C og CE Veiledning Læreplan Førerkortklasse C og CE 257 12.04 Læreplan Førerkortklasse C og CE Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 med endringer av 20.04.2005.

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse

Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse TRINN 3 TRAFIKAL KOMPETANSE 9 Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse Etter å ha gjennomført trinn 2 skal du ha det kjøretekniske grunnlaget og de kunnskapene som trengs for den trafikale opplæringen på

Detaljer

Elevbok. Din vei til førerkortet - Med fokus på trygghet og sikkerhet! Denne elevbok tilhører: Navn: Trafikkskole: Trafikklærer:

Elevbok. Din vei til førerkortet - Med fokus på trygghet og sikkerhet! Denne elevbok tilhører: Navn: Trafikkskole: Trafikklærer: Elevbok Din vei til førerkortet - Med fokus på trygghet og sikkerhet! Denne elevbok tilhører: Navn: Trafikkskole: Trafikklærer: Mikkelsen og Richartz, 2013 1 2 Den mest ulykkesutsatte perioden er de to

Detaljer

ELEKTRISKE RULLESTOLER I TRAFIKKEN. Et veiledningshefte i kjøre- og trafikkopplæring

ELEKTRISKE RULLESTOLER I TRAFIKKEN. Et veiledningshefte i kjøre- og trafikkopplæring ELEKTRISKE RULLESTOLER I TRAFIKKEN Et veiledningshefte i kjøre- og trafikkopplæring Utgitt av Rikstrygdeverket 1999, nytt opptrykk 2001 Redaktør: Gerd Vidje ISBN 82-551-0737-1 Tidligere utgitt av Rådet

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov. INNHOLD. LOV-1965-06-18-4 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) IKRAFTTREDELSE: 1965-07-01, 1967-04-23

LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov. INNHOLD. LOV-1965-06-18-4 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) IKRAFTTREDELSE: 1965-07-01, 1967-04-23 WHO Region: EURO / Norway Alcohol Legislation Submitted to GSRRS 2008 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK Skriv ut LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov. DATO: LOV-1965-06-18-4

Detaljer

Forord. Heftet kan fåes ved henvendelse til Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Det norske Travselskap eller

Forord. Heftet kan fåes ved henvendelse til Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Det norske Travselskap eller Forord Du sitter nå med en ny utgave av brosjyren «Hest i Trafikken» som er utgitt i samarbeid med Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Det norske Travselskap og Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Detaljer

Yrkessjåførdirektivet

Yrkessjåførdirektivet Høring om nærmere gjennomføring av Yrkessjåførdirektivet RAPPORT Veg- og trafikkavdelingen Del C Forslag til læreplan Vegdirektoratet Veg- og trafikkavdelingen Oktober 2007 Forord Vegdirektoratet sender

Detaljer

Ungdom og fartsulykker

Ungdom og fartsulykker BA6110 EVU Sikkerhetsstyring Region øst høsten 2007 Ungdom og fartsulykker Gruppe 1, kull 2, høsten 2007 Cecilie Waterloo Lindheim Ivar Haldorsen Bjarte Skaugset Per Ola Roald i Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering

Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering Forside: Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering Logo Illustrasjon/bilde Revidert utgave 2010 Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering

Detaljer

Trafikkregler for syklister

Trafikkregler for syklister Trafikkregler for syklister brosjyre_redigert.indd 1 13.09.10 13.46 Hvor kan du sykle? På sykkel kan du bevege deg på mange forskjellige trafikkarealer i tillegg til den vanlige vegen; på sykkelveg, på

Detaljer

Motorsyklister Atferd og ulykkesrisiko Tiltak for å bedre trafikksikkerheten for motorsyklister

Motorsyklister Atferd og ulykkesrisiko Tiltak for å bedre trafikksikkerheten for motorsyklister Innhold Forord Innhold Side I II 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 Hvorfor studere høyrisikogrupper Bakgrunn og formål

Detaljer

Håndbok 245 MC - sikkerhet Juli 2007. MC - sikkerhet VEILEDNING. Håndbok 245

Håndbok 245 MC - sikkerhet Juli 2007. MC - sikkerhet VEILEDNING. Håndbok 245 Håndbok 245 MC - sikkerhet Juli 2007 MC - sikkerhet VEILEDNING Håndbok 245 MC- sikkerhet Utforming og drift av veg- og trafikksystemer Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie,

Detaljer

FORHOLDET MELLOM VEGTRAFIKKLOVEN 3 OG STRAFFELOVEN 239

FORHOLDET MELLOM VEGTRAFIKKLOVEN 3 OG STRAFFELOVEN 239 FORHOLDET MELLOM VEGTRAFIKKLOVEN 3 OG STRAFFELOVEN 239 - En redegjørelse for grensen mellom vtrl. 3 og strl. 239 Veileder: Asbjørn Strandbakken Kandidatnummer: 162566 Leveringsfrist: 10.12.2008 Til sammen

Detaljer

Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy

Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy Mål for trinn 1 Når du har gjennomført trinn 1, skal du vite hvordan tunge kjøretøy skiller seg fra personbiler når det gjelder kjøring og samhandling. Ved hjelp av demonstrasjon,

Detaljer

Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G

Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G Håndbok 072 Statens vegvesen Fartsdempende tiltak Oktober 2006 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende

Detaljer

SYNLIGHET. Motorsykler er mindre synlige I trafikken sammenlignet med biler.

SYNLIGHET. Motorsykler er mindre synlige I trafikken sammenlignet med biler. SAFETY INFORMATION Motorsykler er mindre synlige I trafikken sammenlignet med biler. SYNLIGHET Gjennomføring av tiltak som gjør at andre trafikanter ser deg er ett av flere viktige virkemiddler for å redusere

Detaljer

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal)

Detaljer

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker linje to Forklarende - En del av tiltaksplanen tittel eller undertittel for trafikksikkerhet 2010-2013 linje to RAPPORTA P P O R T Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Detaljer

Plassering og sikring av kryssingssteder for gående

Plassering og sikring av kryssingssteder for gående STF22 A04329 Åpen RAPPORT Plassering og sikring av kryssingssteder for gående Beskrivelse av tiltak og forslag til kriterier for anvendelse av disse Kristian Sakshaug og Ørjan Tveit www.sintef.no SINTEF

Detaljer

Syklister tar ansvar

Syklister tar ansvar Syklister tar ansvar 1 SLF_18x18.indd 1 22.08.12 15:49 Syklister tar ansvar Du som sykler tar ansvar! Når du sykler tar du ansvar for helse og miljø. Men vi som sykler er sårbare i trafikken. Og vi kan

Detaljer