Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram"

Transkript

1 Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram Arkivsak-dok.: 09/ Planprogram fastsatt av kommunestyret , sak 7/07 Forslag til endret program behandlet av formannskapet , sak 117/09 Offentlig ettersyn, høring Planprogram fastsatt av formannskapet , sak 9/10 nnhold nnledning s. 1 Viktige mål og prinsipper videreføring, nye moment s. 2 Tema, arbeidsoppgaver s. 2 Samlet planforslag, beskrivelse med konsekvensutredning s. 5 Organisering av planarbeidet, informasjon og medvirkning s. 5 Framdrift s. 6 nnledning Klæbu kommunes overordnede plansystem består av: - Kommuneplanens langsiktige del, med arealdel vedtas hvert 4. år, siste gang Handlingsprogram med økonomiplan og budsjett vedtas hvert år, siste gang Årsmelding, med årsberetning og årsregnskap godkjennes hvert år, siste gang Plan- og bygningsloven forutsetter at kommunestyret minst en gang i hver valgperiode tar stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av den skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Loven forutsetter ellers bl.a. følgende (se ellers Lovdata - Det skal utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Programmet skal gjøre rede for formålet med arbeidet, planprosessen, opplegget for medvirkning, alternativer som vil bli vurdert, behovet for utredninger m.m. ( 4-1). - Alle forslag til planer etter loven skal ha en planbeskrivelse. For kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging skal beskrivelsen gi en særskilt vurdering konsekvensutredning av planens virkninger for miljø og samfunn ( 4-2 og 11-13). - Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål ( 4-3). - Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel, og arealdel ( 11-1). - Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon ( 11-2).

2 - Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ( 11-5). Planprogrammet gjelder revisjon av samfunnsdel og arealdel, tidligere benevnt som langsiktig del, og bygger på programmet som ble vedtatt av kommunestyret i Arbeidet som ble gjort dette året (del 1) skal nå videreføres. Det er gjort noen få endringer og tilpasninger av tema og spørsmål det skal arbeides med. Den nye planen vil ha et tidsperspektiv på 12 år, og gjelde for perioden Handlingsdelen vil fortsatt bli rullert hver høst, med basis i samfunnsdelen og arealdelen. Planarbeidet og nødvendige konsekvensutredninger vil i hovedsak basere seg på eksisterende kunnskap. Viktige mål og prinsipper videreføring, nye moment Langsiktige mål i gjeldende plan vil bli videreutviklet, med fokus på: - Klæbu som attraktiv bo- og næringskommune - Tilhørighet og identitet - Utvikling av offentlig tjenesteyting. Arealdelen vil fortsatt basere seg på en balansert holdning til utbygging og vern, og stor vekt på hensyn til bomiljø og utvikling av offentlige tjenester. Følgende mål og prinsipper vil bli utgangspunkt for arbeidet: - Tilpasning til strategiene i den interkommunale arealplan for Trondheimsregionen (KAP) og interkommunal næringsplan - Kommunen ønsker å ta ansvar for regionens utvikling - Sammenheng mellom vekst og utvikling av tjenestetilbudet - Vekst i og ved sentrum, men fortsatt noe utbygging på Tanem, og forsiktig utbygging i andre deler av kommunen - Sikring og utvikling av sentrumsareal, og store næringsareal ved Vassfjellet - Utvikling av gode hovedveger og et godt kollektivtilbud - Vern av urørte naturområder og arealene langs Nidelva, og balansert utnytting av utmarksområder ellers - Sikring av jordbruksområder mot utbygging - Sikring av et godt oppvekstmiljø. Tema, arbeidsoppgaver Nedenfor følger en oversikt over tema og arbeidsoppgaver i planarbeidet. Områder og tiltak som utredes, vil ikke nødvendigvis bli tatt med når den nye arealdelen vedtas. For alle tema er tatt med de viktigste spørsmålene og oppgavene i arbeidet. For arealdelen er det for en del temas vedkommende også tatt med hensyn som det er viktig å vurdere (vist

3 med kursiv). Dette har sammenheng med plan- og bygningslovens krav om konsekvensutredning av nye forslag til utbygging, se ellers senere avsnitt om dette. SAMFUNNSDEL: NR. TEMA AKTUELLE SPØRSMÅL 1. Visjon, langsiktige mål Gjennomgang av visjon og langsiktige mål. Mer spesifikke mål for ulike sektorer/tema vurderes, men fortsatt i kortfattet form. 2. Samfunnssikkerhet Ny overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse. Flom- og skredfarlige områder tillegges særlig vekt. AREALDEL: NR. TEMA AKTUELLE SPØRSMÅL OG VKTGE HENSYN 3. Mål og prinsipper Videreutvikling av mål og prinsipper. 4. Boligbygging - Generelt Vekst, fordeling og rekkefølge for utbygging et overordnet boligbyggingsprogram Boligfelt på Tanem Mulighetene innenfor regulerte boligfelt og Langmo gjennomgås, og eventuelt nye felt avgrenses og prioriteres. Følgende nye areal vurderes, jf. vedlegg 1: 1. Kleiva 2. Del av Tanem Øvre m.m. 3. Langmo Areal for forretnings- og servicevirksomhet på Tanem skal vurderes, se også tema nr. 13. Viktige hensyn: Utbyggingsmønster, transport, kommunale og andre tjenester, adkomst og trafikkforhold, grøntstruktur, landbruk, næringsutvikling, bomiljø, tekniske anlegg, økonomi Fortetting Gjeldende retningslinjer gjennomgås, og behovet for endringer vurderes Spredt utbygging Muligheter for en forsiktig spredt utbygging i mindre boliggrupper, i tilknytning til gårdsbruk og spredt for øvrig. Viktige hensyn: Utbyggingsmønster, transport, trafikksikkerhet, landbruk, friluftsliv, forurensning, andre natur- og miljøhensyn, kommuneøkonomi. 8. Grøntstruktur og friluftsliv Grøntplan strategier for bevaring og videreutvikling, avgrensning av viktige grøntareal og adkomster/ korridorer. 9. Langsiktige grenser landbruk-utbygging Strategier og varige grenser mellom utbygging og jordbruk, vurderes ved sentrum og Tanem. Kartfesting av kjerneområder for jordbruk. 10. Sentrum Behov for areal til ulike formål, avgrensning av sentrumsareal og eventuell utvidelse, disponering av arealene, utnyttingsgrad, rekkefølge. Viktige hensyn: Næringsutvikling, utvikling av private og offentlige tjenester, barn og unges behov, tett utnytting, grøntstruktur, landbruk, estetikk. 11. Estetikk Gjeldende estetiske retningslinjer gjennomgås, og behovet for endringer vurderes.

4 NR. TEMA 12. Offentlige bygg og anlegg 13. Områder for aktivitet AKTUELLE SPØRSMÅL OG FORUTSETNNGER Areal til kirke, gravlund, skoler, barnehager, omsorgsfunksjoner behov, struktur og lokalisering. Viktige hensyn: Befolkningsutvikling, kommuneøkonomi, arealmessige hensyn (utbyggingsmønster, transport, landbruk m.m.). Areal, bygg og anlegg til lek og aktivitet behov, struktur og lokalisering. Viktige hensyn: Befolkningsutvikling, kommuneøkonomi, arealhensyn (utbyggingsmønster, transport, landbruk m.m.). 14. Større næringsareal Behov, avgrensning, prioritering, rekkefølge for utbygging. Følgende areal vurderes, jf. næringsareal som utredes i KAP: - Utvidelse av Tulluan næringsområde - Tanem Øvre - Nideng - Skjøla - Områder nord for Gjellan/Trøåsen. Viktige hensyn: Egnethet, attraktivitet, økonomi, arealhensyn (transport, landbruk, miljø m.m.). 15. Nideng for øvrig Muligheter for utnytting til ulike formål, behov, prioritering i forhold til andre områder. Viktige hensyn: Egnethet, økonomi, arealhensyn (transport, landbruk, miljø m.m.). 16. Framtidig hovedvegnett Utbedring og utbygging av hovedvegnettet, avklaring av traseer, prioritering, jf. temakart i vedlegg 2. Samordning med Rv 704-prosjektet. Viktige hensyn: Trafikksikkerhet, økonomi, konsekvenser for arealbruk, landbruk, miljø, andre arealhensyn. 17. Vann og avløp Prinsipper for utbygging av vannforsyning og avløp hvor kommunalt nett skal bygges ut. 18. Selbusjøen Behov og muligheter for areal for næringsutvikling, opplevelse, fritidsboliger og friluftsliv. Disponering av arealene. Aktuelt område går fram av vedlegg 3. Viktige hensyn: Næring og landbruk, friluftsliv, forurensning, eksisterende bebyggelse, kommuneøkonomi og utbyggingsmønster. 19. Fritidsboliger/hytter, kolonihager Mulige områder for utvikling av fritidsboliger/hytter og kolonihager. Konkrete arealer for mindre felt eller spredt utbygging vurderes. Viktige hensyn: Næring og landbruk, friluftsliv, natur- og miljøhensyn, kommuneøkonomi og utbyggingsmønster. 20. Motorsport Behov for, og mulig plassering og avgrensning av et lokalt anlegg. Viktige hensyn: Bomiljø, støy, friluftsliv, andre miljøhensyn, muligheter for utvidelse til et regionalt anlegg. Gjeldende kommuneplan, vedtatte reguleringsplaner og de alternative areal og muligheter som er nevnt ovenfor, dekker behovet for boligareal langt utover planperioden. Det samme gjelder større næringsareal.

5 Samlet planforslag, beskrivelse med konsekvensutredning Med bakgrunn i arbeidet med temaene ovenfor skal det utarbeides et samlet forslag til kommuneplan. Planmaterialet vil bestå av følgende: - Samfunnsdel med visjon og langsiktige mål - Arealdel med plankart, bestemmelser og retningslinjer - Beskrivelse med nødvendig konsekvensutredning. Kravet om konsekvensutredning gjelder utbygging som ikke inngår i vedtatte planer (kommuneplan eller reguleringsplaner). Utredningen vil omfatte følgende: - Planforslagets samlede konsekvenser for miljø og samfunn - Mer konkrete utredninger av konsekvensene av de enkelte nye forslag til bebyggelse og anlegg, herunder samferdselsanlegg. Det siste gjelder tema nr. 5, 7, 10, og 18-20, i den grad arbeidet med disse resulterer i konkrete forslag. De hensyn som er nevnt under temaene skal belyses i utredningen. tillegg skal utredningen belyse risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om de aktuelle areal er egnet til formålet, og som følger av planlagt utbygging. Organisering av planarbeidet, informasjon og medvirkning Kommuneplanen er et verktøy for styring av kommunen, og dermed et viktig politisk dokument. Det forutsettes et aktivt politisk engasjement i arbeidet med planen. Formannskapet skal lede og samordne planarbeidet. Følgende forutsetninger ligger ellers til grunn for gjennomføringen av planarbeidet: - Samfunnsdel og mål og prinsipper i arealdelen (tema 1-3) utarbeides av formannskapet som grunnlag for prosessen for øvrig. Før behandling i formannskapet drøftes forslaget i kommunestyret. - Kommunestyret deles inn i arbeidsgrupper som får som oppgave å utrede de øvrige tema og spørsmål, og legge fram konkrete forslag. Arbeidet fordeles på 3 grupper: 1. Boliger, sentrum (tema 4-11) 2. Offentlige bygg og anlegg, andre fellesanlegg (tema 12, 13, 17) 3. Næring, miljø, samferdsel (tema 14-16, 18-20) - Formannskapet spesifiserer mandat, arbeidsform og tidsrammer for gruppene, samtidig som sammensetning vedtas etter samråd med partigruppene. - Administrasjonen bistår med sekretærarbeid, opplysninger, konsekvensvurderinger, kartarbeid m.m. - Formannskapet og arbeidsgruppene oppretter samarbeid/samhandling med Fylkesmannen, fylkeskommunen og andre offentlige instanser, samt lokale organisasjoner og innbyggere. Formannskapet og gruppene vurderer selv hvem det er naturlig å kontakte. - hovedsak benyttes møter og kommunens hjemmeside på nternett til å informere, og innhente innspill fra berørte. - Møte med berørte statlige og fylkeskommunale etater gjennomføres før det samlede planforslaget behandles og legges ut til offentlig ettersyn. - Det avholdes åpne møter når planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn.

6 Framdrift Følgende framdriftsplan legges til grunn for gjennomføringen av planarbeidet: - Samfunnsdel og mål og prinsipper i arealdelen des feb Arbeid med tema i arbeidsgruppene mars mai Arbeid med samlet forslag juni sep Offentlig ettersyn, høring okt nov Sluttbehandling des jan. 2011

7 Tanm L ,. -- i 7 \ i )/ s \ s. eg q 1/,. : :, NT1NG / SKJLA \, 1 MD Kleiva 1 4 i 7 7 T sf 016 i, lin \,, i R Tanem øvre.d 7ppi,ir g. Langmo

8 Ebisteiende gang- og sykkelveger : -- egg b22500 s _l s Sandmoen. Al 0 skiett Lysklett li ugen - i :L- ( i / S1(aftmyre åsen Tanem Taj - onsa Syrsjen Gullsi erget trøin To bergij na /, åsen Hige4se 1 / 3, i :sområd; Tul MSS. Toluan fl æ.u TEGNF RKLARNG Ha0satdamrpon ubergét LNNSPLL TL FRAMTDG HOVEDVEGNET Torberge HOaej 7500 Stèinslætt åsen Ft$tljøimrny,a Pungtjn Sva åsen,: i9lnym 4- - _q - Ståggåa. v Klæbu kommune Eksisterende veger Framtidige lsovcdveger Framtidige hovedveger - tlsiinel Framtidige gang- og syldcelveger Plendat. er digitaltscrt fra manuskart i M: 1: Knrtgrunateg i M: 1: Ekvidlit... m Kartinålestokk 1:25000 Temakart lnnspill til framtidig hovedvegnett Kommuneplan 2007

9 fr TjE / * - -._. z. e 0.,. v çtr! d4!i 1111 LhJf U w frF OO9LSA z0

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM. Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13

PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM. Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13 PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM, PLANPROGRAM Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Områdereguleringsplan

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune 2014-2026 Revidert utgave etter høring - 21.aug.2013 Vedtatt kommunestyret 16.09.2013 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Utviklingstrekk i Søndre

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Levanger Næringsselskap AS

Levanger Næringsselskap AS Levanger Næringsselskap AS REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN SKOGN FORSLAG TIL PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAM RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato 07.02.06

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14.

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14. Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027 Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1. Planprogram for Eigersund kommune... 3 Hva

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Lier kommune og Drammen kommune Statens vegvesen region sør Saksbehandler: Jorunn Kveim Låte Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: Detaljregulering for Rv.23 Linnes-E18

Detaljer

MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN

MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN Møtested: Kristiansand, Hotell Norge Møtetid: Fredag 10. desember kl. 11.30 (m/lunsj) ca. 15.30 Dette møtet er satt opp i samsvar med ønske fra styret på møtet i England

Detaljer

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 VEDLEGG TIL SAK 11/370 UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 I FORBINDELSE MED PBL 10-1- KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 22.06.2011 i sak 25/11 - Arkivsak 11/370

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

PLANPROGRAM til stadfesting

PLANPROGRAM til stadfesting [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] PLANPROGRAM til stadfesting KOMMUNEPLANENS AREALDEL SARPSBORG 2014-2023 06.08.2012 Planprogram kommuneplanens arealdel 2014 2023 til stadfesting i

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer