ril-hovedla~roros.net

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ril-hovedla~roros.net"

Transkript

1 ril-hovedla~rorosnet Fra: Til: Sendt: Emne: IIrujohn5" 17 oktober :21 Fw: Re: Foresp0rsel til R0ros IL - volleyballtrening OriginaJMessage From: Anita Rennemo Date: 10/15/0415:11:39 To: ruiohn5 Subject: Re: Foresp0rsel til R0ros IL-volleyballtrening Hei Rune Beklager at jeg ikke har svart tidligere, men det har veerten hektisk h0st av mange grunner Vier en del jenter som er interessert i a spillevolleyballoet h0res ut som en god idea veeretilsluttet Idrettslaget, og vi har spillere som er kompetent og villigtil a veere trenere Menjeg viigjerne fa h0re hvilkeforpliktelserdet innebeerer, og hvor mye det blirkostende Oa ma vi vel ogsa trene oss til kamper osv? Og evt nar er de lokalene vi spiller i ledige? Haper pa snarlig svar Vennlig hilsen Anita Rennemo OriginalMessage ---- From: ruiohn5 To: Sent: Tuesday, September 21,20049:51 AM Subject: Foresp0rsel til R0ros IL- volleyballtrening Hei igjen! Dersom dere rzmskera organisereaktivitetenselv uten avcere tilsluttet idrettslaget, ma dere selv ta kontakt med R0ros kommune for evt hallleie og selv ordne med betaling av denne Evt kan aktiviteten organiseres som en egen gruppe i idrettslaget eller underlegges en av de eksisterende gruppene, og tilbys treningstid En forutsetning vii her vcere at alle deltakere er medlemmer i laget Det finnes med andre ord ulike 10sningerHva tenker dere abidra med selv? Ta gjerne kontakt for adiskutere problemstillingene Mvh Rune Johnsen Daglig leder R0ros Idrettslag Bes0ksadresse: Oslovn 14, 7374 R0ros Tlf: E-post

2 Fra: RIL Skiskyting Til: RIL Styre/AV Dato: 13 okt 04 S0knad om ekstra midler RIL Skiskyting s0ker herved om ekstra midler til skiskyteanlegget - Langegga stadion - Totalt kr 15000,- Bakgrunn: 1 Anlegget er for tiden ikke i samsvar med de forutsetninger som er lagt til grunn for godkjenning av banen I brev fra Politiet datert , ble laget gitt en frist til for utbedring av paviste mangler I tillegg er banen pt bare godkjent for 17 standplasser 2 Anlegget har ved siste utvidelse fait 20 skiver/selvanvisere Av disse trengs det na utskifte av 2 stk (a kr 5000,-) 3 Skilek omradet til venstre for banen er ikke tillatt brukt nar "anlegget er i bruk" Nytt vurderes opparbeidet Ad 1: For a fa banen godkjent ma f0lgende gj0res: a) Varsellys ma flyttes, og det ma lages "hette" over varsellyset slik at det f0de varsellyset ikke forstyrrer luftfart b) Det ma settes opp 3-4 "kart/informasjonstavler" for a vise "turgaere" i omradet hvor det er "farlig omrade" Kartene ma lamineres og de ma settes opp slik at de er lett synlige c) Det ma utarbeides ny instruks basert pa 20 standplasser d) Revidert/ny godkjenning fra Politiet ma innhentes Ad 2: Ovennevnte vii koste ca kr 2000,- samt dugnadsarbeid ~ -~----- Anlegget bestar na av 20 standplasser I tillegg til trening ( det var over 40 deltagere pa siste trening) og lagskonkurranser, er laget tildelt KM jaktstart i februar 05 a) 2 av selvanviseme er na i en slik forfatning at de ma skiftes ut Ovennevnte vii koste ca kr 10000,- samt dugnadsarbeid Ad 3: Der finnes et opparbeidet skilek omrade pa venstre side av banen Dette for n~rt "farlig omrade" nar anlegget er i bruk a) I hovedsak maskin arbeide Anslatt til ca kr 3000,- b) Ny plassering krever samtykke fra grunneier I tillegg ma vi ut ifra diskusjoner med Radio Duo vurdere hvordan vi kan utnytte anlegget kommersiel b1amed tanke pa a tilrettelegge for reklameplakater Stativer og annet til dette (inntektsbringende) formal ma anskaffes og saledes belaste lagets midler Pris enda ikke vurdert ~a* Hilsen Jan Lundkvist- Leder/Skiskyting - RIL Vedlegg: Brev fra Politiet datert 6 juni 04

3 -' 'ṁ,j, : :':'" ~ c~ ;) " ~K, kt ~,~, rtf,,;,,:; f' j,iwj,';;':;!:,:~,?,~ :~'" POLITIET 'LvJ:: -) Roros ldrettslag Pb R0ROS Derrs nferanse: Var nferanse: 2003/ Data- 06,06,2003 S0knad om godkjenning av skiskytteranlegg- Vedlagt folger godkjenningsdokument og ny instruks for skiskytteranlegget i Langegga, lnstrukser skrives under av idrettslagets leder, Originalen beholdes til eget bmk En underskrevet kopi returneres hertil ) Godkjenningen forutsetter at mast med varsellys flyttes til ny anvist plassering, og at informasjonstavlene (3) med kart over "Farlig omdde" og kopier av sikkerhetsinstruksen er ferdig montert innen D~L~ Saksbehandler:: u~--;-- "~_t_l

4 + PCLITIET R0ros Idrettslag Pb R0ROS Derr:s rrferanse' Var rejercinse' 2003/ Data GODKJENNING AV KORTHOLDSBANE (SKISKYTTERANLEGG) FOR FASTE MAL Etter befaring av R0ros Idrettslags kortholdsbane i Langegga, foretatt den av politioverbetjent Henning Oterhals, ble baneanlegget etter ombygginger funnet a tilfredsstille Ig-avenetil skytebaner gitt L'-' Forskrift om, anlegg av, kontroll med og godkjenning av sivile skytebaner" av Forskriftenes bestemmelser om indre og ytre sikkerhet ma folges Rodt blinkende Iys montert i mast pa hoydedrag nord for standplass - hoydekote godkjennes til bruk som varsel nar baneanlegget er i bruk 0 Sikkerhetsinstruks for bruken av baneanlegget er utarbeidet og godkjent Idrettslaget palegges a fore inspeksjons protokoll, jfr forskriftenes 4 I tillegg gjores folgende vilkar gjeldende: Informasjonstavler med kart over" Farlig omnlde" settes opp pa hensiktsmessige steder pa standplass, og pa parkeringsplasser (2) som regelmessig benyttes av brukere av baneanlegget/turomradet Baneanleggets "Ildsektor" merkes for skytteme med godt synlige stolper eller pa annen hensiktsmessig mate Bare- og forstehjelpsutstyr skal til enhver tid forefinnes og gjores tilgjengelig for skyteleder nar skyting pagar Sor-Tmndelag Rora lensmlnnsdis trik t politidistrikt Post: Kongens gt 87, 7005 Trondheim mc,~o(\(v)(v\ r:'l,~ ~"'~H"

5 [ 2 Nye medlemmer skal gj0res kjent med den til enhver tid gjeldene sikkerhetsinstruks for baneanlegget R0ros Idrettslags skiskytteranlegg beliggende i Langegga i R0ros kommune blir pa dette grunnlag a godkjenne til bruk som helarsanlegg Det godkjente helarsanlegget bestar ay: 1 kortholdsbane (alternativ B) mot faste mal - 50 meter - med godkjente standplasser for inntii 17 - sytten - skyttere Denne godkjenning kan nar som helst trekkes tilbake, eller ytterligere sikkerhetskrav stilles Saksdokumentene oppbevares i sentralarkivet R0ros Idrettslag s0rger selv for oppbevaring av eget kopisett IJ-- fill{ ~ - WifY June ~~-k~--~ Saksbehandler:: Politioverbetjent Henning Oterhals

6 < INSTRUKS for Roros Idrettslags skiskytteranlegg i Langegga I Beskrivelse Skiskytteranlegget ligger pa gnl 202 bm 13 i R0ros kol1ll1lunebaneanleggct er bygget i 1997og bestar av en kortholdsbane - skyteavstand 50 meter, med godkjente standplasser og skiveanlegg for 17 skyttere 2 Midlertidig bruk av andre standplasser og/eller hold tillates ikke med mindre forhandsgodkjenning innhentes fra politiet for hver enkelt anledning 3 Baneanlegget er for 0vrig underlagt de til enhver tid gjeldende sikkerhets bestemmelser 4 Skyteledelse All skyting skal forcga undcr lcdclsc av skytclcdcr(c) godkjcnt av Lagcts styrc, cllcr formanncn l11edstyrets fullmakt Skyteledere oppnevnes for ett ar om gangen Standplasser og skiver er nunmleret og synlig avgrenset Farlig ol11radeer vist pa kart oppslatt pa inforl11asjonstavler Baneanleggets Ildsektor er l11erketmcd godt synligc stolper i terrenget Unntatt fra denne bestemmelsen er medlem eller medlemmer av RIL/NIF, nar den/dc utovcr selvstclldig trenillgsskytillg Eldste l11edlcl11er da skyteleder med mindre han oppnevner et annet medlem til oppgaven Andre installasjoner er: Informasjonstavler (3) oppsatt pa standplassomradet, og 2 parkeringsplasser tilknyttet anleggets adkomstveier Rodt varseilys 2 Varsel om skyting montert i mast pa 110ydedrag nord for baneanlegget All skyting foregar etter oppsatt ternlinliste Terminlister er oppslatt pa alle faste informasjonstavler till10rendebaneanlegget Lagets styre, eller formmmen med styrets fulll11akt,kan med en ukes varsel endre terl11inlisten,eller l11edett d0gns varsel godkjenne skyting utenoi11oppsatt tenninliste l11edeget oppslag Ellers varsles skyting ved f01gendetiitak: 2 Rode varsellys telmes 15 minutter f0r pabegynt skyting, og slukkes ul11iddelbmi etter avsluttet skyting Arrangel11enterog annen fonn for omfattende bruk med intensiv ildgivning over tid, skal pa forhand kunngj0res i Arbeidets Rett 3 Intern regulering Skyteleder(e) er ansvarligfor at bruk av baneanlegget foregar etter denne instruks, og at all skyting foregar etter de gjeldende sikkerhetsbestenmlelser og skytereglel11ent Skyteleder skal pase at bare- og f0rstehjelpsutstyr er tilgjengelig under skyting, og at alt materiell er pa anvist plass og at omradet for 0vrig er ryddig etter avsluttet skyting F0rstehjelpsutstyr skal oppbevares i utstyrsbua 5 Utleie/andre brukere av baneanlegget Baneanlegget kan ikke brukes av andre enn medlemmer av NIF med mindre det skjer i regi av Lagets styre, eller srerskiit tillatelse er innhentet pa forhand fra Lagets styre, eller forl11annenl11edstyrets fullmakt Ved utleie er brukeren selv ansvarlig for a f0lge denne instruks og/eller andre lovbestenmlelser som regulerer bruk av skytevapen 6 Diverse Delme instruks er godkjent av S0r-Tmndelag politidistrikt den Instruksen er fordeit tillagets medlenmler, og fmnes oppslatt pa anleggets faste oppslagstavler Baneanlegg er apen sa lenge lys- og siktforholdene anses a vrere forsvarlig og skytingen skjer i sal11svar med reglene i instruksens pkt 2 og 5 Brudd pa denne instruks skal meldes lagets styre som foretar de nodvendige forf0yninger Baneanlegget tillater bruk av tohands vapen, som inngar i NIFs skyteprogral11l11er Det er kun tillatt benyttet kortholdsanmmnisjon, jfr forskriftenes pkt 59, altemativ B (i1~ 01 ' / - ~,~" Roros, den ", -" "',x, Roros, den () I tillegg gjelder f01gendeinterne regler: 1 Skilek eller annen aktivitet i ol11radet til venstre (nord) for baneanlegget skal ikke forekonmle nar baneanlegget er i bruk :i J~-~~-- : --- r'~elji~~ Willy;~iilellcnn ~ Idrettslag <--{)

GENERALINSPEKTØREN FOR HEIMEVERNET

GENERALINSPEKTØREN FOR HEIMEVERNET GENERALINSPEKTØREN FOR HEIMEVERNET BESTEMMELSER FOR SAMARBEID MED DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN OM SKYTTERHUS OG SKYTEBANER Generalinspektøren for Heimevernet fastsetter Bestemmelser for samarbeid med Det

Detaljer

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND REGLER FOR JAKTSKYTING: HAGLE OG RIFLE GYLDIG FRA 01.01.2015 WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND 1 REGLER FOR JAKTSKYTING Gjeldende fra 01.01.2015 til 31.12.2019 Godkjent av NJFFs jaktskytterutvalg.

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem

Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem Når en av de nærmeste dør, er det mange praktiske spørsmål som dukker opp. Hva må ordnes? Hvem gjør hva? Denne orienteringen er ment som en hjelp

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag!

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Denne brosjyrens formål NIF Denne brosjyren skal gi deg tydelig informasjonen om hva medlemskapet i et idrettslag innebærer for deg. Idrettslaget ditt er medlem

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler

VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler M64-2013 VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler Utførende

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER

INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER Fallskjermseksjonen/NLF OPERATIVE BESTEMMELSER Del 500 Side 501 INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER... 501 VEDLEGG TIL DEL 500... 501 501 GENERELT... 502 502 ORGANISASJON...

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger Dokumentnummer: 1178328 rev. 7 Side: 1 av 6 1 Styrende policy lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet ryddemannskaper ved er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer