Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds innboforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds innboforsikring"

Transkript

1 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds innboforsikring Forsikringsvilkår av Forsikringen er dekket i

2

3 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder til fordel for... side 4 2. Hvor forsikringen gjelder... side 4 3. Hva forsikringen omfatter, og hvilke skader som dekkes... side 4 4. Hvilke øvrige bestemmelser og begrensninger som gjelder... side Skadeoppgjør... side Egenandel... side Rettslig erstatningsansvar inkl. yrkesskade... side Rettshjelp... side Naturskade... side Generelle vilkår... side Midlertidig lagret innbo.... side 26

4 Innboforsikring Forsikringsvilkår av Hvem forsikringen gjelder til fordel for Forsikringen gjelder til fordel for: medlem av Norsk Fysioterapeutforbund med gyldig tilslutning til Norsk Fysioterapeutforbunds innboforsikring. ektefelle, samboer med samme adresse i folkeregisteret som medlemmet, og andre som hører til medlemmets faste husstand. Bokollektiv regnes ikke som fast husstand. Forsikringen gjelder kun når det er betalt premie for vedkommende forsikringsperiode. Forsikringen av ting gjelder ikke til fordel for innehaver av tinglyst eiendomsrett, panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett. (Forsikringsavtaleloven 7-1, 3. ledd gjelder ikke.) Forsikringen opphører ved eierskifte. Dersom ny eier ikke har tegnet forsikring dekker TrygVesta forsikringstilfeller som inntreffer innen 14 dager etter eierskiftet. 2. Hvor forsikringen gjelder På forsikringsstedet Forsikringen gjelder på medlemmets bosted innen Norden og i leilighet/ hybel som benyttes av sikrede i forbindelse med arbeide eller skolegang på annet sted i Norden. Forsikringen gjelder også i sikredes egen bolig når denne leies ut, men ikke utover 1 år. Under separasjon i henhold til, ekteskapsloven av 4. juli 1991 gjelder forsikringen også på ektefellens bosted inntil boet er skiftet og i maksimum 1 år etter at separasjonsbevilling ble gitt. Utenfor forsikringsstedet Forsikringen gjelder i Norden: for ting, penger og verdipapirer som midlertidig er borte fra forsikringsstedet. Forsikringen gjelder ikke for yrkesløsøre eller egne varer utenfor forsikringsstedet. for ting som står for salg på nytt bosted. Spesielle gyldighetsområder Ansvarsforsikringen gjelder i Europa, pkt. 7 Yrkesskadeforsikring gjelder i Norge, pkt. 7 Rettshjelpforsikringen gjelder i Norden, pkt. 8 Naturskadeforsikringen gjelder i Norge, pkt Hva forsikringen omfatter, og hvilke skader som dekkes Dekningsskjema (pkt. 3.2) viser hvilke skader som erstattes samt hvilke unntak og sikkerhetsforskrifter som gjelder for de valgte dekninger. 4

5 Dersom Ekstraforsikring er valgt og dette fremgår av forsikringsbeviset, er Uflaksforsikring, kolonne G inkludert. 3.1 Innbo og løsøre i hjemmet Innbo og løsøre i hjemmet er dekket på førsterisikovilkår og inntil den forsikringssummen som fremgår av forsikringsbeviset. Innbo og løsøre (unntatt yrkesløsøre og varer) som tilhører andre, er omfattet av forsikringen innenfor de angitte summene og begrensningene sammen med sikredes egne ting, dersom sikrede: skriftlig har påtatt seg å forsikre løsøret etter lov eller skriftlig avtale bærer risikoen for det Midlertidig lagret innbo For midlertidig lagret innbo, innenfor forsikringssummen og inntil kr , gjelder vilkårene for Midlertidig lagret innbo, se pkt Innenfor forsikringssummen Når innbo og løsøre i hjemmet er forsikret, omfattes også: i bygning på forsikringsstedet, eget yrkesløsøre og egne varer med tilsammen inntil kr rekonstruksjon av notater, manuskripter, tegninger og datalagre med tilsammen inntil kr Mindre bygg som bare er meldepliktige (i h.h.t. Plan og Bygningsloven 86a) og som ikke krever fundamentering, og hobbyveksthus, med til sammen inntil kr erstatningsansvar og ansvar for yrkesskade som sikrede pådrar seg som privatperson. Se pkt. 7. Uavhengig av pkt tredje underpunkt omfattes sikredes ansvar for skade på leiet bolig på forsikringsstedet hvis skaden er oppstått ved brann, eksplosjon, utstrømning av vann og fyringsolje fra bygningens rørledning. Ansvar for skade ved sopp og råte dekkes ikke. rettshjelp for sikrede i egenskap av privatperson. Se pkt. 8. tap av vann, fyringsolje eller annen væske eller gass med tilsammen inntil kr , men bare ved plutselig utstrømming fra bygnings rørledning med tilknyttet utstyr følgende ting, men bare ved tyveri på forsikringsstedet fra bygning eller privat boligs uteareal, som ikke er fellesareal, eller ved brann: løst tilbehør til privat motorvogn, som f.eks. takgrind, skiboks eller lignende med tilsammen inntil kr kano og kajakk med tilsammen inntil kr annen fritidsbåt til og med 15 fot, og båtmotor til og med 1o hk med tilsammen inntil kr varetilhenger til person-/varebil med inntil kr Utover forsikringssummen Utover forsikringssummen ved erstatningsmessig skade omfatter dekningen: penger og verdipapirer med tilsammen inntil kr flyttings- og lagringsutgifter ved nødvendig flytting etter skade. Slike utgifter skal avtales med TrygVesta på forhånd ekstra, nødvendige utgifter ved opphold utenfor hjemmet når dette er 5

6 ubeboelig med inntil kr Opphold ut over én uke må avtales med TrygVesta. Hvis hjemmet delvis brukes som hjemmekontor eller arbeidsplass for utførelse av annet arbeid enn husarbeid, skal det ved vurdering av om hjemmet er ubeboelig ikke tas i betraktning eventuelle vansker som skaden skaper for slik bruk. utgifter til rydding, bortkjøring og deponering av verdiløse rester etter skade bygningsmessig tilleggsinnredning som er bekostet av sikrede i leiet bolig med inntil kr når innredningen ikke lenger kan nyttes fordi leieforholdet opphører som følge av skade, eller fordi innredningen ikke utbedres som ledd i bygningsskadens utbedring. For slik bygningsmessig tilleggsinnredning dekkes også påløpne ekstra utgifter på grunn av prisstigning i perioden fra skadedato og frem til det tidspunktet da reparasjon/ gjenoppføring/gjenanskaffelse har skjedd eller normalt kunne ha skjedd Omfatter ikke Forsikringen omfatter ikke: motorvogn, deler og fast tilbehør til dette, dekk og felger til motorvogn luftfartøy og tilbehør til dette, bortsett fra hangglider, paraglider og fallskjerm. Unntaket gjelder ikke rullestol som bare har maksimal hastighet inntil 10 km/t Innbo og løsøre EKSTRA. Omfanget beskrevet i pkt med følgende utvidelser av summene i pkt : eget yrkesløsøre og egne varer i bygning på forsikringsstedet utvides fra kr til kr rekonstruksjon av notater, manuskripter, tegninger og datalagre utvides fra kr til kr tap av vann, fyringsolje eller annen væske eller gass ved plutselig utstrømming fra bygnings rørledning med tilknyttet utstyr utvides fra kr til kr bygningsmessig tilleggsinnredning (se pkt femte pinne) utvides fra kr til kr Følgende ting omfattes, men bare ved tyveri på forsikringsstedet fra bygning eller privat boligs uteareal som ikke er fellesareal, eller ved brann: løst tilbehør til privat motorvogn, som for eks takgrind, skiboks eller lignende utvides fra kr til kr kano og kajakk utvides fra kr til kr annen fritidsbåt til og med 15 fot, båtmotor til og med 10 hk utvides fra kr til kr varetilhenger til person-/varebil utvides fra kr til kr I tillegg gjelder følgende utvidelse i rettshjelpsvilkårene ved forbrukerkjøp: for tvist om innbo og løsøre i hjemmet med verdi inntil kr på kjøpstidspunktet, hvor tvisten reguleres av forbrukerkjøpsloven, oppheves begrensningen i punkt 8.2 om at TrygVestas ansvar er begrenset til den økonomiske verdi av sikredes interesse i saken. 6

7 3.2. Dekningsskjema Hvilke skader på forsikrede ting som erstattes Skadeårsak INNBO OG LØSØRE A. Brann B. Naturskader Dekker Skade ved brann, dvs. ild som er kommet løs. plutselig og uforutsett nedsoting. eksplosjon. lynnedslag. kortslutning eller elektrisk fenomen eller annen tilsvarende skade. luftfartøy, eller deler av eller fra luftfartøy, som rammer ting. Skade som direkte skyldes natur ulykke som skred storm flom stormflo jordskjelv vulkanutbrudd Jf. 1 i Lov om naturskadefor sikring av 16. juni 1989 nr. 70. Se for øvrig pkt. 9. Naturskade Dekker ikke svi- og gnistskader som ikke skyldes brann. skade på ting som med hensikt er utsatt for påvirkning av varme. Se pkt. 9.2 Begrensninger, se pkt. 4. Begrensninger, se pkt. 4, samt pkt Sikkerhetsforskrifter Røykvarsler/ brannslukking Det må være minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på soverom når døren er lukket og minst ett godkjent brannslukningsapparat eller husbrannslange som kan benyttes i alle rom. Se også pkt Se pkt Egenandeler og aldersfradrag Se forsikringsbeviset Egenandel bortfaller dersom installert brannalarm med oppkobling mot alarmsentral varslet om skaden. Kr Aldersfradrag, se pkt Aldersfradrag, se pkt

8 Skadeårsak C. Vann, annen væske eller pulver INNBO OG LØSØRE D. Tyveri og hærverk på forsikringsstedet Dekker Dekker ikke Skade ved plutselig og uforutsett utstrømning fra bygnings innvendige rørledning med tilknyttet utstyr, vannseng og akvarium ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse. inntrengning av vann eller annen væske fra utvendig rørledning. inntrengning av vann gjennom åpning eller utetthet, oppstått ved bygningsskade som er dekket av bygningsforsikring. inntrengning av vann i bygning direkte fra terreng eller ved nedbør, snøsmelting eller kjøving når det fører til frittstående vann over laveste gulv. utstrømning fra brannslukningsapparat. skade som skyldes at nedbør eller annen væske trenger inn i bygningen på annen måte enn angitt ovenfor i punkt C. skade som skyldes vann fra drensledning uansett årsak. skade ved vann fra tak, tak ren ner og utvendig nedløp fra tak. skade på gulv og vegger i bad-/dusjrom som skyldes at disse ikke er vanntette. skade ved kondens, sopp eller råte uansett årsak. Begrensninger, se pkt. 4. Skade ved tyveri av og hærverk på ting i bygning. I fellesrom, -bod og garasjer uten skillevegg som eies/brukes av ulike husstander, dekkes skade med tilsammen inntil kr tyveri av og hærverk på ting som befinner seg på privat boligs uteareal, som ikke er fellesareal, med tilsammen inntil kr Tap av sykkel erstattes bare hvis sykkelen ikke er kommet til rette 21 dager etter at tyveriet ble oppdaget og meldt til politi. bygningsskade på leide rom, egne rom i sameiet bolig, egen leilighet i borettslag med inntil kr tyveri av - og hærverk på - ting i egen bod utenfor leiligheten og i egen garasje (ikke felles) med tilsammen inntil kr ved hærverk utført i utleide rom av beboer/bruker skade som følge av datavirus, hacking eller annen datakriminalitet Begrensninger, se pkt Sikkerhetsforskrifter Oppvarming Boligen skal være oppvarmet for å unngå frostskade på forsikret ting. Reparasjoner og nyinstallasjoner av VVS arbeid skal utføres av autorisert håndverker. Låsing/tyverisikring Dører skal være låst, og vinduer og andre åpninger i bygning/rom i bygning skal være forsvarlig sikret for å hindre uvedkommende i å komme inn i bygningen/ rommet. Når ingen er tilstede i bygningen/rommet skal vinduer være lukket og stengt med haspe eller lignende. Vinduer i luftestilling regnes ikke som forsvarlig sikret mot tyveri. Nøkkelen skal oppbevares i låst bygning eller tilsvarende utilgjengelig for uvedkommende. Sertifikat for lisenser skal oppbevares i annet rom enn pc og programvare Egenandeler og aldersfradrag Se også pkt Se forsikringsbeviset Spesielle egenandeler: Ved skade som skyldes vann fra terreng er egenandelen kr Egenandel bortfaller dersom installert vannalarm med oppkobling mot alarmsentral varslet om skaden. Aldersfradrag, se pkt Se også pkt Se forsikringsbeviset Spesielle egenandeler: Egenandel bortfaller dersom installert tyverialarm med oppkobling mot alarmsentral varslet om skaden. Egenandelen ved tyveri av sykkel er kr ,-. Dersom sykkelen er registrert i Falck sykkelregister er egenandelen kr ,-. Aldersfradrag, se pkt

9 Skadeårsak E. Tyveri og hærverk utenfor forsikringsstedet INNBO OG LØSØRE F. Annen skade på innbo og løsøre Dekker Skade ved tyveri av og hærverk på ting som midlertidig befinner seg i bygning i rom for beboelse. tyveri av og hærverk på ting i egen/leid bod og garasje (ikke felles) med tilsammen inntil kr tyveri av og hærverk på ting ved innbrudd i bygning når tingen midlertidig er overlatt i andres varetekt, med tilsammen inntil kr tyveri av og hærverk på ting som befinner seg på privat boligs uteareal, som ikke er fellesareal, med tilsammen inntil kr tyveri av barnevogn, sykkel og sykkeltilhenger hver med tilsammen inntil kr Tap av sykkel/sykkeltilhenger erstattes bare hvis sykkelen/hengeren ikke er kommet til rette 21 dager etter at tyveriet ble oppdaget og meldt til politi. Skade ved napping av veske som sikrede bærer med seg med inntil kr ved ran og overfall. på matvarer i hjemmefryser/fryseboks som følge av plutselig og uforutsett svikt i strømforsyning eller frysesystem. på hvitevarer. ved sammenbrudd i bygning når sammenbruddet skyldes snøtyngde, snøpress eller vind som er svakere enn storm Dekker ikke skade som følge av datavirus, hacking eller annen datakriminalitet Begrensninger, se pkt. 4. Begrensninger, se pkt Sikkerhetsforskrifter Låsing/tyverisikring Dører skal være låst, og vinduer og andre åpninger i bygning/rom i bygning skal være forsvarlig sikret for å hindre uvedkommende i å komme inn i bygningen/rommet. Når ingen er tilstede i bygningen/ rommet, skal vinduer være lukket og stengt med haspe eller lignende. Vinduer i luftestilling regnes ikke som forsvarlig sikret mot tyveri. Nøkkelen skal oppbevares i låst bygning eller tilsvarende utilgjengelig for uvedkommende. Gjenstander som er midlertidig borte fra forsikringsstedet skal være under tilsyn eller låses inne. Utenfor forsikringsstedet skal sykkel være låst og nøkkel oppbevares separat. Sykkeltilhenger skal låses fast eller være fastmontert til sykkelen. Se også pkt Se pkt Egenandeler og aldersfradrag Se forsikringsbeviset Spesiell egenandel: Egenandelen ved tyveri av sykkel er kr ,-. Dersom sykkelen er registrert i Falck sykkelregister er egenandelen kr ,-. Aldersfradrag, se pkt Se forsikringsbeviset Spesielle egenandeler: Ved vind som er svakere enn storm er egenandel kr Ved snøtyngde/snøpress gjelder avtalt egenandel, minimum kr Aldersfradrag, se pkt

10 Skadeårsak INNBO OG LØSØRE G. Uflaksforsikring Dekker Skade på innbo og løsøre i hjemmet nevnt i pkt 3.1., som ikke dekkes av pkt 3.2.A, B, C, D. E, F eller H. På reise På reise gjelder Uflaksforsikringen dessuten i hele verden de første 45 dager av reisen. Se også pkt 2. Forsikringssum Ved hvert skadetilfelle erstattes skade med i alt inntil kr Dekker ikke Skade på sykkel, kano, kajakk og seilbrett på ting nevnt i pkt på dyr som skyldes dyr, innsekter, bakterier, sopp eller råte uansett årsak som skyldes at de forsikrede ting er utsatt for slitasje, tæring, forbruk, ødeleggelse på grunn av forhold ved tingen selv, eller en forandring som har sammenheng med tingens alder. Når det inntreffer skade som omfattes av pkt 3.2. A, B, C, D, E, F eller H kan det ikke kreves erstatning etter Uflaksforsikringen for samme skade. Begrensninger, se pkt og Sikkerhetsforskrifter Egenandeler og aldersfradrag Kr Aldersfradrag, se pkt

11 Skadeårsak INNBO OG LØSØRE H. Ekstraforsikring Dekker De samme skader som omfattes av pkt A, C G og i tillegg: Alle plutselige og uforutsette skader av andre ytre årsaker enn nevnt i pkt A, C E og G, herunder skade på ting som faller ned eller velter skade som skyldes andre dyr enn innsekter For naturskade gjelder bestemmelsene i pkt 3.2.B. Følgende utvidelser gjelder ved Tyveri og hærverk på forsikringsstedet, pkt D.: tyveri av og hærverk på ting i bygning. I fellesrom, -bod, og garasjer uten skillevegg som eies/brukes av ulike husstander, utvides fra kr til kr tyveri av og hærverk på ting i egen bod utenfor leiligheten og i egen garasje (ikke felles), utvides fra kr til kr tyveri av og hærverk på ting som befinner seg på privat boligs uteareal, som ikke er fellesareal, utvides fra kr til kr Tap av sykkel/sykkeltilhenger erstattes bare hvis sykkelen/hengeren ikke er kommet til rette 21 dager etter at tyveriet ble oppdaget og meldt til politi. bygningsskade på leide rom, egne rom i sameiet bolig, egen leilighet i borettslag utvides fra kr til kr Følgende utvidelser gjelder ved Tyveri og hærverk utenfor forsikringsstedet, pkt E.: tyveri av og hærverk på ting i egen leid bod og garasje, utvides fra kr til kr tyveri av og hærverk på ting ved innbrudd i bygning når tingen midlertidig er overlatt i andres varetekt, utvides fra kr til kr tyveri av og hærverk på ting som befinner seg på privat boligs uteareal, som ikke er fellesareal, utvides fra kr til kr tyveri av barnevogn, sykkel og sykkeltilhenger utvides fra kr til kr Tap av sykkel/ sykkeltilhenger erstattes bare hvis sykkelen/hengeren ikke er kommet til rette 21 dager etter at tyveriet ble oppdaget og meldt til politi Dekker ikke skade på dyr når skaden har annen årsak enn det som omfattes av pkt A, C F søl, flekker, riper, avskallinger og andre skjønnhetsfeil skade som dekkes av garanti eller under selgers ansvar skade som skyldes at de forsikrede ting er utsatt for slitasje, tæring, forbruk, ødeleggelse av tingen selv, eller en forandring som har sammenheng med tingens alder ting som er mistet, etterlatt, gjenglemt eller forlagt skade som skyldes insekter, bakterier, sopp eller råte uansett årsak skade ved hærverk utført i utleide rom av beboer/bruker skade som følge av datavirus, hacking eller annen datakriminalitet Begrensninger, se pkt Sikkerhetsforskrifter Det skal særlig påsees at ingen gjenstander blir etterlatt, gjenglemt eller forlatt. Utenfor forsikringsstedet skal sykkel være låst og nøkkel oppbevares separat. Sykkeltilhenger skal låses fast eller være fastmontert til sykkelen. Under transport skal de forsikrede gjenstander pakkes og sikres på en forsvarlig måte Se pkt Egenandeler og aldersfradrag Se forsikringsbeviset Spesiell egenandel Egenandelen ved tyveri av sykkel er kr ,-. Dersom sykkelen er registrert i Falck sykkelregister er egenandelen kr ,-. Aldersfradrag, se pkt

12 Samlet erstatning ved hver tvist er begrenset til kr , selv om det er flere parter på samme side. Egenandelen ved enhver tvist om innbo og løsøre i hjemmet som reguleres av forbrukerkjøpsloven, er begrenset til kr Med forbrukerkjøp menes kjøp som reguleres av lov om forbrukerkjøp, jf. lovens 1 og 2. For øvrig gjelder vilkårene, herunder begrensningene, i rettshjelpsdekningen jf. vilkårenes punkt Hvilke øvrige bestemmelser og begrensninger som gjelder 4.1. Førsterisiko For poster som er oppgitt med sum i vilkårene og for poster i forsikringsbeviset som er betegnet som «førsterisiko», er erstatningen begrenset til de oppgitte summer. Forsikringssummen for førsterisiko fastsettes av forsikringstaker Sikkerhetsforskrifter Hvis det inntreffer forsikringstilfeller som skyldes at en sikkerhetsforskrift er overtrådt, avgjøres det under hensyn til skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers om TrygVesta skal betale noe og i tilfelle hvor mye. Jf. Forsikringsavtaleloven, 4-8. Følgende sikkerhetsforskrifter gjelder: Tilsyn og vedlikehold Forsikret ting må gis alminnelig godt tilsyn og vedlikehold. Vedlikehold, ettersyn, kontroll og bruk skal utføres i henhold til instruks eller veiledning. Utgifter til vedlikehold og forbedringer erstattes ikke. Tilsyn med de forsikrede gjenstander. Gjenstander som midlertidig er borte fra forsikringsstedet skal være under tilsyn eller låses inne. Elektroarbeid Elektroarbeider skal utføres av autorisert elektriker. VVS arbeid Reparasjoner og nyinstallasjoner av VVS arbeid skal utføres av autorisert håndverker. Røykvarsler/brannslukking Det skal være minst en godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på soverom når døren er lukket, og minst ett godkjent brannslukningsapparat eller husbrannslange som kan benyttes i alle rom. Låsing/tyverisikring Dører skal være låst, og vinduer og andre åpninger i bygning eller rom i bygning skal være forsvarlig sikret for å hindre uvedkommende i å komme inn i bygningen eller rommet. Nøkkelen skal oppbevares i låst bygning eller være tilsvarende utilgjengelig for uvedkommende. Når ingen er til stede i bygningen eller rommet, skal vinduer være lukket og stengt med haspe eller lignende. Vindu i luftestilling regnes ikke som forsvarlig sikret mot tyveri. 12

13 Sykkel Utenfor forsikringsstedet skal sykkel være låst og nøkkel oppbevare separat. Sykkeltilhenger skal låses fast eller være fastmontert til sykkelen. Oppvarming Boligen skal være oppvarmet for å unngå frostskade på forsikret ting. Back-up Det skal ukentlig tas sikkerhetskopi av egenproduserte dataregistre og programmer. Sikkerhetskopi av programvare skal oppdateres for hver programversjon. Sertifikat for lisenser Sertifikat for lisenser skal oppbevares i annet rom enn pc og programvare Forsett og grov uaktsomhet TrygVesta dekker ikke skade som sikrede har voldt forsettlig. Jf. Forsikringsavtaleloven, 4-9. Grov uaktsomhet Har sikrede ved annen forsikring enn ansvarsforsikring grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Er skaden voldt ved grov uaktsomhet, avgjøres det under hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig om TrygVesta skal betale noe og i tilfelle hvor mye. Jf. Forsikringsavtaleloven, 4-9. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers Identifikasjon Handlinger og unnlatelser fra sikredes ektefelle som bor sammen med sikrede, eller fra personer som sikrede lever sammen med i et fast etablert forhold, får samme virkning for forsikredes rettigheter etter forsikringen som om handlingene og unnlatelsene var foretatt av sikrede selv. Brudd på opplysningsplikt som TrygVesta kan påberope over for forsikringstakeren etter Forsikringsavtaleloven, 4-2, kan også påberopes overfor andre som måtte være sikret under forsikringen. 5. Skadeoppgjør 5.1. Oppgjørsbestemmelser og melding om skade Forsikringsavtaleloven, 6-1 gjelder ikke. Beregningen av oppgjøret foretas i samsvar med bestemmelsene i forsikringsavtalen. Skade skal meldes til TrygVesta uten ugrunnet opphold. Etter Forsikringsavtale loven, 8-5,1. ledd mister sikrede retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til TrygVesta innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det. Brann, innbrudd, tyveri, hærverk, overfall, ran og veskenapping skal meldes til politiet. Andre skader skal meldes til politiet hvis TrygVesta forlanger det. Tyveri av registrert sykkel skal også meldes til Falck sykkelregister. 13

14 Oppgjør foretas så snart TrygVesta har hatt rimelig tid til å klarlegge ansvarsforholdet og beregne sikredes krav. TrygVesta plikter ikke å foreta oppgjør før eventuelle offentlige undersøkelser er avsluttet. Ved erstatningsberegning gjøres reduksjoner med hjemmel i vilkår eller lov før fradrag av avtalt egenandel. Når det i oppgjørsreglene i pkt. 5 er benyttet betegnelsen «erstatning» eller «bygningserstatning», menes erstatning før fradrag for egenandel er gjort og før eventuelle slike reduksjoner som omtalt i pkt. 4 ovenfor Førsterisiko For poster som er oppgitt med sum i vilkårene og for poster i forsikringsbeviset som er betegnet som «førsterisiko», er erstatningen derimot begrenset oppad til de oppgitte summer, jf. pkt Alternative oppgjørsmåter TrygVesta kan avgjøre om skaden skal erstattes ved kontantoppgjør reparasjon/gjenoppføring til samme eller vesentlig samme stand som før skaden at TrygVesta skaffer tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende ting. Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke overstige det beløpet TrygVesta hadde måttet betale for reparasjon eller gjenoppføring/gjenanskaffelse. Ved reparasjon eller gjenoppføring/gjenanskaffelse har TrygVesta rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes. Dersom det ikke kan dokumenteres med faktura at arbeidspenger er betalt, erstattes arbeidspenger med 50% i forhold til normalpriser. For elektro- og VVS arbeider som etter offentlige forskrifter skal utføres av autorisert håndverker, betales erstatning i henhold til normalpriser. Merverdiavgift ved bygningsskade erstattes bare etter dokumentasjon for betalt avgift Skjønn Fastsettelse av de verdier som er av betydning for erstatningsberegningen, samt spørsmål i forbindelse med beregning av husleietap, skal avgjøres ved skjønn dersom sikrede eller TrygVesta krever det. Se Generelle vilkår pkt 10. Privatpersoner kan kreve at nødvendige omkostninger til skjønnsmann refunderes i de tilfeller der det er TrygVesta som krever skjønn. Skjønnet skal og fastsette normal reparasjons-/gjenoppføringstid Voldgift Spørsmålet om den ting som TrygVesta stiller til disposisjon er tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende den tapte, eller om tingen er brakt i samme eller i det vesentlige samme stand som før skaden inntraff avgjøres ved voldgift hvis partene blir enige om det. Bestemmelsen om skjønn blir i så fall lagt til grunn så langt de passer. 14

15 5.6. Skade på innbo og løsøre Hovedregel Erstatningen settes til hva det på skadedagen ville koste å reparere/gjenanskaffe tingen til samme eller i det vesentlige samme stand som før. For ting som går inn under pkt , gjøres det aldersfradrag ved erstatningsberegningen. Erstatning for tingen kan ikke være høyere enn angitt i pkt Maksimal erstatning Erstatningen kan maksimalt utgjøre differansen mellom gjenverdi og gjenanskaffelsespris etter at det i gjenanskaffelsesprisen er gjort fradrag for verdiforringelse ved elde og bruk, nedsatt anvendelighet eller andre omstendigheter. Slikt fradrag gjøres bare når verdiforringelsen utgjør 1/3 eller mer av gjenanskaffelsesprisen. Ved beregning av verdiforringelsen tas også hensyn til tingens sannsynlige brukstid. Med gjenanskaffelsesprisen menes hva det på skadedagen ville kostet å gjenanskaffe tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende ting til samme formål. For ting som ikke kan gjenanskaffes/repareres, foretas erstatningsberegningen på tilsvarende måte ved at antatt gjenanskaffelsespris legges til grunn Aldersfradrag Aldersfradrag beregnes etter tabellen nedenfor. Fradraget beregnes av hele reparasjons- eller gjenanskaffelsesprisen. Tingens alder regnes fra det tidspunkt den første gang ble tatt i bruk som ny. Antall år Deretter gjøres et Gjenstand uten aldersfradrag prosentvis aldersfradrag pr. år Datamaskin/-utstyr 1 år 20%, inntil 80% Sykkel 3 år 10%, inntil 80% Hvite- og brunevarer 3 år 10%, inntil 80% Elektrisk maskin/apparat, unntatt ting nevnt i pkt år 10%, inntil 80% Parabolantenne 3 år 10%, inntil 80% Beregningsregler for spesielle ting Antikviteter, kunstverk, ekte tepper, våpen, mynt-, seddel- og frimerkesamlinger samt andre ting med samleverdi: Erstatningen beregnes i samsvar med hovedregel i pkt og er begrenset oppad etter pkt , men med følgende endring: Erstatningen beregnes ut fra markedspris Regelen i om fradrag for verdiforringelse gjelder ikke Mobiltelefon/-utstyr og foto-/videokamera/-utstyr Erstatningen beregnes i samsvar med hovedregel i pkt og er begrenset oppad etter pkt Aldersfradrag etter pkt trekkes ikke. 15

16 Perler, edelstener, smykker og andre gjenstander av edelt metall: Erstatningen beregnes i samsvar med hovedregel i pkt og er begrenset oppad etter pkt , men regelen om fradrag for verdiforringelse gjelder ikke. Yrkesløsøre, elektrisk håndverktøy Erstatningen beregnes i samsvar med hovedregel i pkt og er begrenset oppad etter pkt Aldersfradrag etter pkt trekkes ikke Beregning av merutgifter ved opphold utenfor hjemmet Innsparte utgifter og erstatning for tapt husleieinntekt og for at egen bolig ikke kan benyttes, går til fradrag ved beregning av ekstra nødvendige merutgifter. Kostnader til leie av hjemmekontor eller arbeidsplass erstattes ikke Eiendomsretten til ting som kommer til rette Kommer ting til rette etter at oppgjør er foretatt, har sikrede rett til å beholde tingen mot å returnere mottatt oppgjør. Vil ikke sikrede det, tilfaller tingen TrygVesta. 6. Egenandel 6.1 Avtalt egenandel I erstatningsoppgjøret trekkes den egenandelen som fremgår i forsikringsbeviset, dersom ikke en annen egenandel fremgår av disse vilkårene. Hvis samme skadetilfelle omfattes av flere forsikringer i TrygVesta, trekkes kun en egenandel, den høyeste Egenandel og aldersfradrag Fradrag etter pkt skal minst svare til egenandelen Innbetaling av egenandel Dersom skaden erstattes ved at TrygVesta skaffer tilsvarende eller vesentlige tilsvarende ting, plikter sikrede å innbetale egenandelen til TrygVesta. 7. Rettslig erstatningsansvar inkl. yrkesskade 7.1. Ansvar TrygVesta dekker: erstatningsansvar som nevnt ovenfor i egenskap av privatperson. Forsikringen omfatter erstatningsansvar etter gjeldende rett i de europeiske land for skade konstatert i forsikringstiden på en annen person eller ting i Europa. Alle skader som skyldes samme skadevoldende begivenhet, henføres til det tidspunkt da første skade konstatert. TrygVesta dekker ikke ansvar som sikrede pådrar seg som eier av fast eiendom. erstatningsansvar for yrkesskade og yrkessykdom i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni Forsikringssum og egenandel TrygVestas samlede erstatningsplikt for alle skader konstatert i forsikringsåret er kr Ved hvert skadetilfelle fratrekkes en egenandel på kr

17 7.3. Ansvar forsikringen ikke dekker TrygVesta svarer ikke for ansvar som sikrede pådrar seg: 1. når ansvaret alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti. 2. for skade av ikke økonomisk art. Jf. Skadeserstatningsloven, for skade på ting (herunder fast eiendom) som tilhører en annen, men hvor sikrede eller noen på dennes vegne har mottatt tingen for: bruk, leie, leasing, lån, flytting eller oppbevaring. Selskapet dekker likevel sikredes ansvar for skade på leiet bolig på forsikringsstedet hvis skaden er oppstått ved brann, eksplosjon, utstrømning av vann og fyringsolje fra bygningens rørledning. Borettslags-, aksje-, andelsleilighet og lignende hvor andel eies av sikrede anses i denne relasjon ikke som leiet bolig. 4. for skade som sikrede har voldt forsettlig. Denne bestemmelsen gjelder også om sikrede er under 14 år. 5. som eier, fører eller bruker av motorvogn, arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri, luftfartøy, seilbåt, seilbrett, motorbåt, trav eller galopphest. Dette unntaket omfatter likevel ikke ansvar som eier, fører eller bruker av rullestol som bare har maksimal hastighet inntil 10 km/t. 6. for skade på ting som er oppstått ved sprengning og gravingsarbeid. 7. under utøvelse av yrkes- eller ervervsvirksomhet. 8. for forurensning, dersom årsaken til forurensningen ikke er plutselig og uforutsett. 9. for skade på ting ved hussopp eller p.g.a. langsom inntrenging av fuktighet. 10. overfor nærmeste familie. Som nærmeste familie regnes ektefelle/samboer, egne og ektefelle/samboers barn og barnebarn, foreldre og besteforeldre, søsken, svigerforeldre, svigerbarn, svoger og svigerinne Skadeoppgjør Sikredes plikter ved skadetilfelle Er det overhengende fare for at et forsikringstilfelle vil inntreffe, skadetilfelle eller et forsikringstilfelle er inntruffet, skal sikrede gjøre det som med rimelighet kan ventes av ham eller henne for å avverge eller begrense tapet. Må sikrede forstå at TrygVesta kan få et regresskrav mot tredjeperson, skal sikrede gjøre det som er nødvendig for å sikre kravet inntil TrygVesta selv kan ivareta sitt tarv. Er forsikringstilfellet inntruffet, skal sikrede uten ugrunnet opphold melde fra til TrygVesta. Når erstatningskrav er reist mot sikrede, eller direkte mot TrygVesta, plikter sikrede for egen regning å gi TrygVesta de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for sikrede, og som TrygVesta trenger for å vurdere sitt ansvar og utbetale erstatningen, samt utføre de undersøkelser og utredninger som TrygVesta finner nødvendig, og å møte ved forhandlinger eller rettergang. Uten TrygVestas samtykke må ikke sikrede innrømme erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav. 17

18 7.4.2.TrygVestas plikter ved skadetilfelle Når erstatningskrav som etter skadelidtes begrunnelse omfattes av forsikringen, overstiger den avtalte egenandel, påtar TrygVesta seg å utrede om erstatningsansvar foreligger forhandle med skadelidte betale de nødvendige omkostninger ut over egenandelen for avgjørelse av erstatningsspørsmålet selv om forsikringssummen derved overstiges. Hvis erstatningskravet dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. Er TrygVesta villig til å inngå forlik i saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, svares det ikke for omkostninger som senere påløper å betale erstatning som overstiger egenandelen. TrygVesta har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. Fremsettes krav om erstatning mot TrygVesta, skal TrygVesta varsle sikrede uten ugrunnet opphold og holde sikrede underrettet om den videre behandling av kravet. TrygVestas innrømmelser overfor skadelidte binder ikke sikrede. 7.5 Øvrige bestemmelser Forøvrig gjelder bestemmelsene i kap. 4, 5 og Rettshjelp 8.1. I hvilken egenskap sikrede er dekket Under denne forsikringen dekker TrygVesta utgifter til juridisk bistand og til retten når sikrede er part i en tvist i egenskap av privatperson. Dersom sikredes leilighet blir solgt og forsikringen opphører i forbindelse med salget, dekkes også tvist hvor sikrede er parti egenskap av tidligere eier/rettighetshaver Utgifter til rettsbehandling TrygVesta dekker nødvendige utgifter til advokat, registrert rettshjelper (jf. Domstolsloven 218, 2. ledd, nr. 1), retten, advokatmekler godkjent av advokatforeningen, sakkyndige og vitner, når sikrede er part i en tvist som går inn under forsikringsavtalen. Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten, dekkes bare når utgiftene på forhånd er godkjent av TrygVesta. Utgifter til vitner dekkes bare ved hovedforhandling og bevisopptak. Idømte saksomkostninger dekkes ikke. Rettsgebyr i ankeinstans dekkes heller ikke. Bestemmelsen om anke gjelder også ved bruk av andre rettsmidler. Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel dekkes slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod. Rettshjelputgifter for juridiske personer som selskaper, dødsbo ved offentlig skifte, borettslag, andelslag, stiftelse o.l., dekkes ikke - herunder tvist hvor nevnte juridiske personer representerer sikrede Saksomkostninger ved forlik Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller etter at sikrede ved dom har blitt tilkjent saksomkostninger, må sikrede på 18

19 forhånd ha godkjennelse fra TrygVesta dersom det skal avtales i forliket at hver av partene skal bære sine egne omkostninger. Uten slik godkjennelse fra TrygVesta går tilkjente saksomkostninger i dommen eller i forliket til fratrekk i erstatningen Hvilke domstoler tvisten må høre inn under Tvisten må kunne føres for de alminnelige domstoler. Ved tvist som etter lov eller avtale skal avgjøres ved voldgift, dekkes utgifter til juridisk bistand, samt utgifter til rettsgebyr i den utstrekning dette ville vært dekket for de alminnelige domstoler Tvist oppstått før forsikringen trådte i kraft Tvisten må ha oppstått mens forsikringen var i kraft. Rettshjelputgiftene dekkes ikke dersom sikrede ved forsikringens ikrafttreden var kjent med det som senere ble tvistegrunnlag, og forsto eller måtte forstå at tvisten kunne oppstå Forsikringssum og egenandel Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr selv om det er flere parter på samme side. Dette gjelder også om partene har rettshjelpforsikring i forskjellige selskap, eller om den/de sikrede har rettshjelpdekning under flere forsikringer i ett eller flere selskap. TrygVestas ansvar er under enhver omstendighet begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av TrygVesta på forhånd. Egenandelen er kr med tillegg av 20% av det overskytende. Det trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side. For tvist ved forbrukerkjøp gjelder særlige regler, se punkt TrygVesta dekker ikke utgifter ved Tvist som gjelder fast eiendom, bortsett fra tvist som gjelder den leilighet forsikringen er knyttet til tvist med selger i forbindelse med kjøp av enebolig, eller rekkehus/flermannsbolig hvor det ikke foreligger felles bygningsforsikring, som sikrede verken har overtatt eller tegnet forsikring på da tvisten oppstod tvist med selger i forbindelse med kjøp av leilighet og rekkehus hvor det foreligger felles bygningsforsikring, som sikrede verken har flyttet inn i eller tegnet forsikring på da tvisten oppstod tvist som alene hører inn under namsmyndighetene, jfr. tvangsl. paragraf 2-1, bortsett fra tvist i husleieforhold som knytter seg til sikredes leilighet tvist som gjelder motorvogn, arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri, båt, luftfartøy, registrert trav- eller galopphest, eller når sikrede er part i egenskap av eier, fører eller bruker av slik. Kano, kajakk og seilbrett anses i denne sammenheng ikke som båt. Hangglider og paraglider uten motor anses i denne sammenheng ikke som luftfartøy ekspropriasjonssak eller skjønnssak hvor sikrede søker å erverve rettighet over annen eiendom tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling, 19

20 samværsrett, farskap, arv, krav om omstøtelse av gave, underholdsbidrag, bodeling, oppløsing av det økonomiske fellesskap som er etablert av samboende og oppløsning av husstandsfellesskap, samt skiftesaker. tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs- eller akkordforhandlinger dersom sikrede er konkurs- eller akkordskyldner straffesak, ærekrenkelsessak og erstatningskrav i slike saker når sikrede er mistenkt, siktet eller saksøkt. tvist som har sin årsak i en bevisst ulovlig handling fra sikredes side. tvist om erstatningen etter Skadeerstatningsloven paragraf 3.3 (visse personlige krenkinger), paragraf 3-5 b og paragraf 3-6 (ærekrenking og krenking av privatlivets fred) tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift som er pådratt under forvaltningsbehandlingen, unntatt fra dekning Skadeoppgjør Vil sikrede søke erstatning under rettshjelpdekningen, må TrygVesta underrettes snarest mulig og senest ett år etter at advokat er engasjert. Underretningen skal skje skriftlig. Meldefristen ved tvist som gjelder offentlige forvaltningstiltak regnes fra det tidspunkt hvor den offenlige forvaltningsbehandlingen er fullt ut utnyttet. Ved tvister som alene hører inn under en særdomstol regnes meldefristen fra det tidspunkt hvor saken bringes inn for de alminnelige domstoler. Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig, og bærer selv omkostninger som er forårsaket uten rimelig grunn. Etter saksanlegg er TrygVestas ansvar begrenset til de utgifter som etter rettens skjønn var nødven dige for å få saken gjennomført. Er det flere parter på samme side med likeartede interesser, kan TrygVesta kreve at disse benytter samme juridiske og tekniske bistand. TrygVesta kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgiftene som kreves dekket under forsikringen. Sikrede skal informere TrygVesta om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell behandling ved særdomstol, eller under eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig forvaltningsvedtak. Ved krav om oppgjør har TrygVesta den samme rett som sikrede til å få dokumentert hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Før endelig oppgjør foretas, kan TrygVesta kreve dokumentasjon for at egenandel er betalt. Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske Advokatforening. 8.5 Øvrige bestemmelser Forøvrig gjelder bestemmelsene i kap. 4, 5 og Naturskade Nedenforstående vilkår viser bestemmelsene slik de fremgår i lov om naturskadeforsikring av 16.juni 1989, nr

21 9.1. Skade som dekkes TrygVesta dekker skade på brannforsikrede ting i Norge, som direkte skyldes naturulykke, så som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Jf. 1 i lov om naturskadeforsikring av 16. juni 1989, nr Følgende skade dekkes ikke 1. Skade på skog eller avling på rot, varer under transport, motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, skip og småbåter og ting i disse, fiskeredskaper på fartøy eller i sjøen, utstyr i sjøen for produksjon av fisk, fisk i steng, lås eller dam, utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen. TrygVesta dekker likevel naturskade på motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, seilbåt og motorbåt samt utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen når disse ting er varer i næringsvirksomhet og befinner seg på land i Norge. 2. Skade på hageanlegg. TrygVesta svarer likevel for skade på utvendig vannbasseng, gjerde og flaggstang. 3. Skade som alene rammer antenner, skilt, markiser e.l. 4. Skade som umiddelbart skyldes frost, tele, tørke, nedbør, snøtyngde eller isgang. 5. Skade som skyldes dyr, insekter, bakterier, sopp, råte e.l. 6. Skade på byggverk eller ting i dette når byggverket er oppført etter at det for vedkommende område er nedlagt bygge- og deleforbud etter naturskadelovens 22 og skaden er av slik art som vedtaket gjelder. 7. Utgifter til forebygging, sikring, flytting eller andre tiltak som ikke skyldes direkte skade på forsikret byggverk eller løsøre. Er forsikret ting skadet eller direkte truet ved utløst naturulykke, dekkes nødvendige redningsutgifter som omhandlet i Forsikringsavtalelovens 6-4, begrenset til verdien av den forsikrede tingen Bygge- og deleforbud Blir det etter naturskade på byggverk nedlagt bygge- og deleforbud etter naturskadelovens 22, og utgiftene til utbedringen er 60% eller mer av forsikringsverdien for det skadede byggverk, svarer TrygVesta for den økningen i skade som nekting av reparasjon/gjenoppføring medfører Redusert erstatning Naturskadeerstatningen kan nedsettes eller bortfalle når skadens inntreden eller omfang helt eller delvis skyldes svak konstruksjon i forhold til de påkjenninger tingen kan ventes å bli utsatt for, dårlig vedlikehold eller tilsyn, eller når den skadelidte kan lastes for at han/hun ikke forebygget skaden eller hindret dens omfang. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på den skadelidtes forutsetninger for å innse hvilke krav som må stilles, hans/hennes mulighet for utbedring av mangelen og forholdene ellers. Avkortning skal ikke skje hvis den skadelidte bare er lite å legge til last. 21

22 9.5. Erstatningsgrense ved naturkatastrofe Forsikringsselskapenes samlede ansvar ved en enkel naturkatastrofe fast settes av Kongen. Blir denne grensen overskredet, må sikrede bære en forholdsmessig del av skaden Egenandel Egenandelen ved naturskade utgjør det beløp som til enhver tid er fastsatt av myndighetene, for tiden kr Ankeinstans Er det tvil om det foreligger naturskade det er inntruffet en eller flere naturkatastrofer eller om betingelsene for nedsettelse på grunn av svak konstruksjon m.v. som nevnt i pkt er til stede kan sikrede eller TrygVesta forelegge spørsmålet for Ankenemnden for Statens Naturskadefond. Ankenemndens vedtak kan ikke påklages. 9.8 Øvrige bestemmelser Forøvrig gjelder bestemmelsene i punkt 4, 5, 6 samt Generelle vilkår Særlige begrensninger ved terrorhandlinger. Absolutte unntak: TrygVesta-konsernets selskaper, TrygVesta Forsikring og Enter Forsikring AS dekker ikke under noen omstendighet skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med spredning av biologiske eller kjemiske substanser eller bruk av raketter, atomvåpen eller radioaktiv stråling. Sumbegrensninger: TrygVestas og Enters samlede ansvar for alle erstatningsmessige skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med terrorhandling, er begrenset til maksimalt kr ved en og samme hendelse, og er begrenset til kr 1 milliard pr kalenderår totalt for alle hendelser. Sumbegrensningene gjelder ansvaret etter alle forsikringsavtaler i begge selskapene tilsammen. Med en og samme hendelse forstås alle skadetilfeller som rammer TrygVesta og Enter og som inntrer innenfor et tidsrom av 48 timer, regnet fra første skadetilfelle og som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med terrorhandling. Overstiges sumbegrensningen pr. hendelse, må alle erstatningsberettigede tåle en forholdsmessig reduksjon av erstatningsbeløpet. 22

23 Definisjon av terrorhandling: Med terrorhandling forstås enhver skadevoldende handling som fremstår å ha hatt til hensikt å forårsake alvorlig person- eller tingskade eller annet betydelig tap for å øve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle frykt i befolkningen Andre særlige begrensninger i TrygVestas erstatningsplikt TrygVesta svarer ikke for tap eller skade og for økning i tap eller skade som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med 1. atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, kjernebrennstoff eller radioaktivt avfall 2. radioaktiv, giftig, eksplosiv eller annen farlig egenskap ved kjerneladede sprenglegemer 3. krig eller krigslignende handlinger, opprør eller lignende forstyrrelser av den offentlige orden 4. jordskjelv eller vulkanske utbrudd Skjønn Er det adgang til å kreve skjønn ifølge forsikringsvilkårene, gjelder følgende bestemmelser om fremgangsmåten: Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker det, kan han/hun velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting, ved avbruddstap for bestemte spørsmål. Har den ene av partene skriftlig underrettet den andre om sitt valg, plikter denne innen en uke etter at han/hun har mottatt underretningen, gi meddelelse om hvem han/hun velger. For skjønnet velger de to skjønnsmennene en oppmann. Hvis noen av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommunen der forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans/hennes vegne av tingretten i den rettskretsen der skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte. Skjønnsmennene kan innhente de opplysninger og foreta de under søkelser som de anser for å være nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. De to skjønnsmennene foretar verdsettingen og besvarer spørsmålene ved avbruddstap uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme reglene avgir sitt skjønn over de punktene som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal likevel ikke ligge utenfor de grensene som de to skjønnsmennenes ansettelser vil medføre. Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorar til oppmann og mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en halvdel hver. Skjønnets verdsetting er bindende for begge parter. 23

24 10.3. Renter Sikrede har krav på renter i overensstemmelse med Forsikringsavtaleloven, 8-4 eller Følgene av svik Den som gjør seg skyldig i svik mot TrygVesta, taper enhver rett etter forsikringsavtalen og etter andre forsikringsavtaler med TrygVesta i anledning samme hendelse, og TrygVesta kan si opp enhver forsikringsavtale med ham/henne. Forsikringstakeren har ikke rett på tilbakebetalt premie for allerede løpt forsik ringstid der opphøret skyldes svik. Jf. Forsikringsavtaleloven, 4-2, 4-3, 8-1 eller 13-2, 13-3 og Oppsigelse Forsikringstakerens rett til oppsigelse Forsikringen fornyes automatisk for ett år ved utløpet av forsikringstiden dersom annet ikke er avtalt. Vil ikke forsikringstakeren at forsikringen skal fornyes automatisk må han/hun varsle selskapet innen forsikringstidens utløp. Se FAL 3-2 og 3-4. Forsikringstakeren kan i forsikringstiden si opp en skadeforsikring, ulykkesforsikring eller sykeforsikring dersom: forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger andre særlige grunner, eller for flytting av forsikringen til et annet selskap. Forsikringstakeren skal varsle selskapet med en frist på minst en måned. Ved flytting skal det i varslet opplyses om hvilket selskap forsikringen flyttes til og om tidspunktet for flyttingen, se FAL paragraf 3-6 og paragraf En kollektiv skadeforsikring, ulykkesforsikring eller sykeforsikring kan i forsikringstiden ikke sies opp for flytting til et annet selskap, se FAL paragraf 3-6 tredje ledd og paragraf 12-3 fjerde ledd. Forsikringstaker kan i forsikringstiden ikke si opp en kollektiv livsforsikring, se FAL paragraf 12-3 fjerde ledd TrygVestas rett til oppsigelse TrygVesta kan i forsikringstiden si opp en løpende forsikring i samsvar med reglene i Forsikringsavtaleloven, 3-7 eller 12-4 med 14 dagers varsel, dersom det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen. Se Forsikringsavtaleloven, 4-3 eller 13-3 med øyeblikkelig virkning, dersom det svikaktig er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen. Se Forsikringsavtaleloven, 4-3 eller 18-1 med 1 ukes varsel, dersom det foreligger svik i forbindelse med skadeoppgjøret. Se Forsikringsavtaleloven, 8-1 eller TrygVesta kan også si opp løpende forsikring i samsvar med reglene i Forsikringsavtaleloven, 3-7 eller 12-4 med 2 måneders varsel, dersom det foreligger brudd på sikkerhetsforskrifter eller andre ansvarsbegrensende forutsetninger 24

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Disse vilkår er en del av den til enhver

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 For forsikringen

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Avtalevilkår P 899 Naturskade. Gjelder fra Erstatter

Avtalevilkår P 899 Naturskade. Gjelder fra Erstatter Avtalevilkår Side 2 av 5 Avtalevilkår 1 Hvilke skader selskapet svarer for og hvilke unntak som gjelder 1.1 Selskapet svarer for 1.1.1 Forsikringen dekker skade på brannforsikrede ting i Norge som direkte

Detaljer

Vilkår 2013. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter

Vilkår 2013. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter Vilkår 2013 Utdanningsforbundets innboforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2017

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2017 Vilkår av 1. januar 2017 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror mv.... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Vilkår 2015. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter

Vilkår 2015. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter Vilkår 2015 Utdanningsforbundets innboforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Vilkår 2016. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter

Vilkår 2016. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter Vilkår 2016 Utdanningsforbundets innboforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2017 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

den som er nevnt i forsikringsbeviset, ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret og andre medlemmer av den sikredes faste husstand.

den som er nevnt i forsikringsbeviset, ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret og andre medlemmer av den sikredes faste husstand. INNBO- OG LØSØREFORSIKRING - NORMVILKÅR Normen gjelder for sikrede som privatperson. Normen for standard innbo-/løsøreforsikring omfatter ikke dekning for privat person i egenskap av arbeidstaker i tjeneste

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

Vilkår for Norsk Journalistlags innboforsikring

Vilkår for Norsk Journalistlags innboforsikring Vilkår for Norsk Journalistlags innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Forsikringen er dekket i Innboforsikring VILKÅR NR. 50102 Vilkår av 01.01.2011 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis

Detaljer

VILKÅR INNBO BEST. Gjelder fra 01.01.2010

VILKÅR INNBO BEST. Gjelder fra 01.01.2010 VILKÅR INNBO BEST Gjelder fra 01.01.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva som er forsikret 4. Hvilke skader som erstattes 5. Endring av risiko og

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 1. Hvem

Detaljer

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Vilkår av 01.01.2013. Revidert 01.01.2015. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som er angitt i forsikringsbeviset

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

vilkår Innbo Best Gjelder fra 01.01.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for

vilkår Innbo Best Gjelder fra 01.01.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for vilkår Innbo Best Gjelder fra 01.01.2011 TIBE 111 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som erstattes 5. Endring

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LEDERNES INNBOFORSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LEDERNES INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR FOR LEDERNES INNBOFORSIKRING Gjeldende fra 01.01.2008 Innhold: Side 1. Hvem forsikringen gjelder for sikrede......... 3 2. Hvor forsikringen gjelder................... 3 3. Hvilke dekninger

Detaljer

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08)

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08) SÆRVILKÅR NR. 207 Superforsikring i tilknytning til kollektiv innboforsikring i If (2004/08) Forsikringen gjelder for medlem av forbund/forening som har en gyldig løpende avtale om kollektiv innboforsikring

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringen er dekket i Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Sykeavbrudd VILKÅR NR. 52012 Vilkår av 01.01.2013

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDs INNBOFORSIKRING

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDs INNBOFORSIKRING VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDs INNBOFORSIKRING Gjeldende fra 01.01.2011 Skademelding: PF Skadeservice. Telefon: 815 58 950 Telefaks: 24 11 70 10 E-post: pf@wli.no Innhold: Side 1. Hvem forsikringen

Detaljer

Gjelder fra 01.01.2009

Gjelder fra 01.01.2009 VILKÅR innbo BEST Gjelder fra 01.01.2009 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva som er forsikret 4. Hvilke skader som erstattes 5. Endring av risiko og

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LEDERNES INNBOFORSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LEDERNES INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR FOR LEDERNES INNBOFORSIKRING Gjeldende fra 01.01.2014 Skademelding: Ledernes Skadeservice Telefon: 815 58 840 Telefaks: 24 11 70 10 E-post: lederne@wli.no Innhold: Side 1. Hvem forsikringen

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i Kollektiv ansvarsforsikring VILKÅR NR. 52007 Vilkår av 01.01.2016 Vilkår er en del av den

Detaljer

Når ulykken har skjedd. Hvordan en naturskade håndteres

Når ulykken har skjedd. Hvordan en naturskade håndteres Når ulykken har skjedd Hvordan en naturskade håndteres Naturskade hvem betaler erstatning? I Norge har vi siden 1980 hatt en todelt erstatningsordning ved naturskader på ting, og hvem som erstatter skaden

Detaljer

Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool. Gjelder fra

Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool. Gjelder fra Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool. Gjelder fra 1.1.2016 For avregningen gjelder bestemmelsene i Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 (FAL) Lov om naturskadeforsikring av 16.juni 1989 Disse

Detaljer

Vilkår for Norsk Journalistlags innboforsikring

Vilkår for Norsk Journalistlags innboforsikring Vilkår for Norsk Journalistlags innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder til fordel for... side 3 2. Hvor forsikringen gjelder... side

Detaljer

VERDISAKFORSIKRING VERDISAK 910-01, gyldig fra 10.2.2010

VERDISAKFORSIKRING VERDISAK 910-01, gyldig fra 10.2.2010 VERDISAKFORSIKRING VERDISAK 910-01, gyldig fra 10.2.2010 Gjelder for verdisaker eiet av privatperson. 1. Forsikringen gjelder til fordel for Forsikringen gjelder for: den som er nevnt i Forsikringsbeviset,

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Vilkår generelle (GENER03)

Vilkår generelle (GENER03) Vilkår generelle (GENER03) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt............................................ 2 2 Skjønn.......................................................................

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Q Verdigjenstand Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, tyveri og

Detaljer

Vilkår for Akademikerforbundets kollektive innboforsikring

Vilkår for Akademikerforbundets kollektive innboforsikring Vilkår for Akademikerforbundets kollektive innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringen er dekket i Innboforsikring VILKÅR NR. 53500 Vilkår av 01.01.2013 Forsikringsavtalen består av for

Detaljer

HJEM 1. SIKKERHETSFORSKRIFTER 2. ENDRING AV RISIKO

HJEM 1. SIKKERHETSFORSKRIFTER 2. ENDRING AV RISIKO Sikkerhetsforskriftene sier hva du selv skal gjøre for å begrense eller forebygge skader. Dersom disse ikke overholdes, kan erstatningen bli redusert eller falle bort. I tillegg beskrives dine plikter

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for innbo

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for innbo Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for innbo Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 3 2. Hvor forsikringen gjelder... 3 3. Hva som er forsikret... 3 Hoveddekninger som gjelder for alle

Detaljer

Vilkår for. Næringslivsforsikring

Vilkår for. Næringslivsforsikring for Næringslivsforsikring Side 2 av 10 Sykdomsforsikring VILKÅR NR. PG670 av 01.12.2007. Avløser vilkår av 01.01.2004. 0. Hvilke vilkår skal benyttes ved skadeoppgjør Ved krav om utbetaling av erstatning

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds innboforsikring

Vilkår for Norsk Radiografforbunds innboforsikring Vilkår for Norsk Radiografforbunds innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i Innboforsikring VILKÅR NR. 51604 Vilkår av 01.01.2016 Forsikringsavtalen består av for sik ringsbevis

Detaljer

Vilkår for Norsk Journalistlags innboforsikring

Vilkår for Norsk Journalistlags innboforsikring Vilkår for Norsk Journalistlags innboforsikring For sik rings vilkår av 01.01.2014 For sik ringen er dekket i Innboforsikring VILKÅR NR. 50102 Vilkår av 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i 1 Frivillig sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 1. Hvem

Detaljer

Vilkår Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 4 Hva forsikringen omfatter. 1 Hvem forsikringen gjelder for

Vilkår Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 4 Hva forsikringen omfatter. 1 Hvem forsikringen gjelder for Vilkår 2017 Utdanningsforbundets innboforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2016 EPH01- M01

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2016 EPH01- M01 Innbo Maks Gjelder fra 01.01.2016 EPH01- M01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte

Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i HELOBLIGATORISK GRAVFERDSSTØTTE for medlem av Norsk Radiografforbund VILKÅR NUMMER

Detaljer

Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring

Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i Yrkesskadeforsikring VILKÅR NR. TL405 Vilkår av 01.01. 2009 Uten hensyn til om noen har skyld

Detaljer

Forsikringsbevis Verdisak

Forsikringsbevis Verdisak Forsikringsbevis Verdisak Leverandør: Storebrand Forsikring AS, org.nr. NO 930 553 506 Polisenummer: 1012261 Forsikringstaker: Danske Bank Kundenummer: 0002485118 Forsikringsperiode: PC-forsikring for

Detaljer

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR Forsikringsvilkår av 01.01.2011 for STYREANSVAR Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for sikrede...2 2 Hvor forsikringen gjelder...2 3 Hva forsikringen omfatter...2 4 Når forsikringen gjelder...2 4.1 Krav

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds innboforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds innboforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder til fordel for.................. side 4 2. Hvor forsikringen

Detaljer

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01 Innbo Maks Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innboforsikring IBO1-3

Forsikringsvilkår. Innboforsikring IBO1-3 Innboforsikring IBO1-3 Forsikringsvilkår Innhold A.1 HVILKE SKADER FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.3 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.4 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER A.5 SKADEOPPGJØRSREGLER

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

GENERELLE VILKÅR. GEN2-3 Gjelder fra desember 2012

GENERELLE VILKÅR. GEN2-3 Gjelder fra desember 2012 GENERELLE VILKÅR GEN2-3 Gjelder fra desember 2012 Innhold: 1 SÆRLIGE BEGRENSNINGER I SELSKAPETS ERSTATNINGSPLIKT 2 SKJØNN 3 RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4 FØLGENE AV SVIK 5 FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE

Detaljer

Vilkår Innboforsikring Vilkårs id: PBK-210.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Innboforsikring Vilkårs id: PBK-210.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Innboforsikring Vilkårs id: PBK-210.000-001 av 27.12.2012 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker. Ektefelle, samboer og andre medlemmer av den faste husstand som har felles adresse med

Detaljer

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Gjeldende fra 01.11.2005 Telefon: 03215 Telefaks: 24 11 70 10 E-post: skade@wli.no [ INNHOLD ] [ Side 2 ] For forsikringer som starter t.o.m. 31.12.2006 er forsikringsgiver

Detaljer

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING BYGG UNDER OPPFØRING Vilkår PPK11503 gjelder fra 01.01.2017. Avløser vilkår av 01.01.2016. Bygg under oppføring er en fullverdiforsikring. Fullverdi At en bygning er fullverdiforsikret innebærer at utgangspunktet

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds innboforsikring

Vilkår for Norsk Radiografforbunds innboforsikring Vilkår for Norsk Radiografforbunds innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2015 Forsikringen er dekket i Innboforsikring VILKÅR NR. 51604 Vilkår av 01.01.2015 Forsikringsavtalen består av for sik ringsbevis

Detaljer

Vilkår innbo (INNBO02)

Vilkår innbo (INNBO02) Vilkår innbo (INNBO02) Innbo- og løsøreforsikring. Innbo og løsøre i hjem eller hytte. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2009 0. Presisering av hvilke

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Dette vilkår gjelder for alle produkter i forsikringsavtalen og gjelder fra januar 2018.

GENERELLE VILKÅR Dette vilkår gjelder for alle produkter i forsikringsavtalen og gjelder fra januar 2018. GENERELLE VILKÅR Dette vilkår gjelder for alle produkter i forsikringsavtalen og gjelder fra januar 2018. Forsikringsavtalen består av - Forsikringsbeviset inklusiv vedlegg - Forsikringsvilkårene inklusiv

Detaljer

Vilkår for Forskerforbundets ansvarsforsikring

Vilkår for Forskerforbundets ansvarsforsikring Vilkår for Forskerforbundets ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset særvilkår forsikringsvilkårene generelle vilkår forsikringsavtaleloven

Detaljer

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING BYGG UNDER OPPFØRING Vilkår PPK32003 gjelder fra 01.01.2018. Avløser vilkår av 01.07.2017. Bygg under oppføring er en fullverdiforsikring. Fullverdi At en bygning er fullverdiforsikret innebærer at utgangspunktet

Detaljer

Vilkår for Norsk Ergoterapeutforbunds kollektive innboforsikring

Vilkår for Norsk Ergoterapeutforbunds kollektive innboforsikring Vilkår for Norsk Ergoterapeutforbunds kollektive innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringen er dekket i Innboforsikring VILKÅR NR. 51501 Vilkår av 01.01.2013 Forsikringsavtalen består

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Forsikringen er dekket i 1 Frivillig sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 1. Hvem

Detaljer

VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012

VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012 FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012 Ved skade kontakt Skadeservice på telefon 815 73 440 Telefaks: 67 22 41 10 2012-1- Erstatter vilkår for Verdigjenstand

Detaljer

Campingvogn - Tilhenger. Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01

Campingvogn - Tilhenger. Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01 Campingvogn - Tilhenger Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01 Forsikringsvilkår campingvogn - tilhenger MPC01-01 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 Hvor forsikringen gjelder 3 Hva forsikringen omfatter 4 Hva

Detaljer

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2013 EPH01- M01

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2013 EPH01- M01 Innbo Maks Gjelder fra 01.01.2013 EPH01- M01 Innhold 1. Hvem innboforsikringen gjelder for 2. Hvor innboforsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som

Detaljer

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no Villa Forsikringsvilkår av juli 2014 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD VILLA... 2 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor forsikringen gjelder...

Detaljer

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2012 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, tyveri og

Detaljer

Vilkår for Norsk Sjøoffisersforbunds studentforsikring

Vilkår for Norsk Sjøoffisersforbunds studentforsikring Vilkår for Norsk Sjøoffisersforbunds studentforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i Innboforsikring VILKÅR NR. 54301 Vilkår av 01.01.2016 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis

Detaljer

TILHENGER-/CAMPINGVOGNFORSIKRING TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01, gyldig fra 1.6.2009

TILHENGER-/CAMPINGVOGNFORSIKRING TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01, gyldig fra 1.6.2009 TILHENGER-/CAMPINGVOGNFORSIKRING TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01, gyldig fra 1.6.2009 INNHOLD: Innledende bestemmelser Begrensninger Skademelding / Plikter ved skade Identifikasjon og endring av risiko Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Vilkårene gjelder fra 01/01-2010 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS For forsikringen gjelder også Generelle vilkår Alminnelig ansvarsforsikring 1. Hvem

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

d Generelle vilkår Næring

d Generelle vilkår Næring d Generelle vilkår Næring C-100 Generelle vilkår Næring av 01.01.2015 Erstatter C-100 Generelle vilkår Næring av 01.01.2011 Til våre forsikringstakere Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er

Detaljer

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Det framgår av forsikringsbeviset hvilken bygning denne forsikringen er avtalt for. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker

Detaljer

Når ulykken har skjedd. Hvordan en naturskade håndteres

Når ulykken har skjedd. Hvordan en naturskade håndteres Når ulykken har skjedd Hvordan en naturskade håndteres Forsikringsselskapet har ansvar for: Kunden førstehjelp/redning (akutt-tiltak) informasjon generell fremdrift i forsikringssaken kontakt med andre

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2006. 0. Presisering av hvilke

Detaljer

NSFs ANSVARSFORSIKRING

NSFs ANSVARSFORSIKRING NSFs ANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 780835 Vilkår Ansvarsforsikring AS113 gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 Dette dokument gjelder sammen med kvittering for betalt ansvarsforsikring

Detaljer

Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om.

Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om. Tilbud 15. november 2012 LONGYEARBYEN HUNDEKLUBB Pb. 196 9171 LONGYEARBYEN Tilbud på forsikring Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om. Tilbudet er basert

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds innboforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds innboforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2014 Forsikringen er dekket i Innboforsikring VILKÅR NR. 52006 Vilkår av 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

INNHOLD FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV

INNHOLD FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for... 3 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Hva som er forsikret... 3 4 Hvilke skader som erstattes... 5 5 Andre personers handlinger og unnlatelser, og endring av

Detaljer

Forsikringen gjelder til fordel for

Forsikringen gjelder til fordel for NATURSKADEFORSIKRING NORMVILKÅR INNBO- OG LØSØREFORSIKRING Forsikringen gjelder til fordel for Hvor forsikringen gjelder Hva forsikringen omfatter Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsavtalen.

Detaljer