VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDs INNBOFORSIKRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDs INNBOFORSIKRING"

Transkript

1 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDs INNBOFORSIKRING Gjeldende fra Skademelding: PF Skadeservice. Telefon: Telefaks: E-post:

2 Innhold: Side 1. Hvem forsikringen gjelder for sikrede Hvor forsikringen gjelder Hvilke dekninger forsikringen omfatter Hvilke skader Selskapet svarer for og begrensninger som gjelder Hvilke skader som erstattes Alminnelige ansvarsbegrensende forutsetninger for forsikringen PF Innbo Super Rettslig erstatningsansvar Naturskadevilkår Oppgjørs- og skadebehandlingsregler Rettshjelp Generelle vilkår nr

3 PF INNBOFORSIKRING VILKÅR NR Dette vilkår erstatter vilkår nr fra Forsikringsgiver er Codan Forsikring NUF (foretaksnr ). 1. Hvem forsikringen gjelder for - sikrede - forsikringstaker - ektefelle eller samboer med felles adresse i Folkeregisteret. - barn som bor hjemme, eller barn som pga utdanning eller førstegangstjeneste bor utenfor hjemmet, såfremt de ikke har meldt adresseendring til Folkeregisteret. - andre medlemmer av den faste husstand. Bokollektiv regnes ikke som fast husstand. - andre som har tinglyst eiendomsrett, panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett i eiendommen Forsikringen opphører ved eierskifte. Dersom ny eier ikke har tegnet forsikring dekker selskapet forsikringstilfeller som inntreffer innen 14 dager etter eierskiftet. 2. Hvor forsikringen gjelder. På forsikringsstedet Forsikringen gjelder på medlemmets bosted innen Norden og i leilighet/ hybel som benyttes av sikrede i forbindelse med arbeide eller skolegang på annet sted i Norden. Forsikringen gjelder også i sikredes egen bolig når denne leies ut, men ikke utover 1 år. Utenfor forsikringsstedet Forsikringen gjelder i Norden: for ting, penger og verdipapirer som midlertidig er borte fra forsikringsstedet. Forsikringen gjelder ikke for yrkesløsøre eller egne varer utenfor forsikringsstedet for ting som står for salg på nytt bosted Under separasjon i henhold til, ekteskapsloven av 4. juli 1991 gjelder forsikringen også på ektefellens bosted inntil boet er skiftet og i maksimum 1 år etter at separasjonsbevilling ble gitt. For naturskade, rettslig erstatningsansvar og rettshjelp gjelder særskilte regler se pkt og Hvilke dekninger forsikringen omfatter Forsikringen omfatter de dekninger som fremgår av spesifikasjonen i forsikringsbeviset Innbo og løsøre i hjemmet, dekket på førsterisikovilkår. Avtalt egenandel på PF innboforsikring samt PF Super innboforsikring er kr

4 Innenfor forsikringssummen omfatter dekningen også: Fritidsbåt og utenbordsmotor som befinner seg på eiendommen, og er forsvarlig låst når denne ikke er i bruk, hver med inntil kr Løse deler og løst tilbehør til privat motorkjøretøy med inntil kr Gressklipper, snø- og jordfreser e.l. som ikke kan kjøres fortere enn 10 km/t med totalvekt inntil 750 kg. Tilhenger til person-/varebil med inntil kr for hver. Yrkesløsøre og varer til bygning på forsikringsstedet med til sammen inntil kr Rekonstruksjon av notater, manuskripter, tegninger og datalagre med til sammen kr Hobbyveksthus på forsikringsstedet med inntil kr Tap av vann, fyringsolje eller annen væske med inntil kr Bygningsmessig tilleggsinnredning bekostet av sikrede i leid, eller sameiet bolig med inntil kr Tap som sikrede lider ved skade på bygningen dersom tilleggsinnredningen ikke lenger kan brukes fordi: Leiekontrakten opphører som følge av skade på bygningen med hjemmel i lov av samme grunn er lovlig oppsagt av utleier. Innredningen ikke blir utbedret som ledd i bygningsskadens utbedring. Dekningen omfatter ikke: - motorkjøretøy og fast tilbehør til dette, dekk og felger til motorkjøretøy - båt med lengde over 15 fot (kano, kajakk og seilbrett regnes ikke som båt) - utenbordsmotor med mer enn 10 hk - luftfartøy og tilbehør til luftfartøy Utover forsikringssummen omfatter dekningen: - Penger, bankbøker og verdipapirer med til sammen inntil kr Flyttings- og lagringsutgifter ved nødvendig flytting etter skade. - Flyttings- og lagringsutgifter skal avtales med Selskapet. - Ekstra, nødvendige utgifter ved opphold utenfor hjemmet når dette er ubeboelig som følge av skade med inntil kr Opphold utover 1 uke må avtales med Selskapet. Innsparte utgifter og erstatning for tapt husleieinntekt og for at egen bolig ikke kan benyttes, går til fradrag Løsøre som tilhører andre, omfattes av pkt og 1.2. innenfor de angitte summer, og begrensninger sammen med sikredes egne ting, der som sikrede skriftlig har påtatt seg å forsikre løsøret, eller sikrede etter lov, eller skriftlig avtale bærer risikoen for det Rettslig erstatningsansvar. Selskapet svarer for erstatningsansvar som sikrede kan pådra seg: - I egenskap av privatperson. Dekningen omfatter erstatningsansvar etter gjeldende rett i de europeiske land for skade konstatert i forsikringstiden på en annen person eller ting i Europa. Alle skader som skyldes samme skadevoldende begivenhet henføres til det tidspunkt da første skade ble konstatert. Dekningen gjelder ikke ansvar som sikrede pådrar seg som eier av fast eiendom. 4

5 Dersom sikrede i egenskap av privatperson er å betrakte som arbeidsgiver i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 65 par. 2 a, hefter Selskapet i overensstemmelse med vilkårene i loven overfor skadelidte som etter lovens paragraf er å betrakte som arbeidstaker. For yrkesskadeforsikring er det ingen sumbegrensning eller egenandel. Uavhengig pkt i Vilkår nr omfattes sikredes ansvar for skade på leiet bolig på forsikringsstedet hvis skaden er oppstått ved brann, eksplosjon, utstrømming av vann og fyringsolje fra bygningens rørledning. Ansvar for skade ved sopp og råte dekkes ikke. Forøvrig gjelder Selskapets vilkår for Rettslig erstatningsansvar - Vilkår nr Rettshjelp. Under rettshjelpsdekningen svarer Selskapet for utgifter til juridisk bistand og til retten når sikrede er part i tvist i egenskap av privatperson. Dersom sikredes leilighet blir solgt og forsikringen opphører i forbindelse med salget, dekkes også tvist hvor sikrede er part i egenskap av tidligere eier/rettighetshaver. Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler i Norden. Selskapet svarer ikke for utgifter ved: Tvist som gjelder fast eiendom, bortsett fra tvist som gjelder sikredes leilighet. Tvist som alene hører inn under namsmyndighetene, bortsett fra tvist i husleieforhold som knytter seg til sikredes leilighet. Tvist som gjelder motorvogn, arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri, båt, luftfartøy, registrert trav- eller galopphest, eller når sikrede er part i egenskap av eier, fører eller bruker av slik. Kano, kajakk og seilbrett anses i denne sammenheng ikke som båt. Hanglider og paraglider uten motor anses i denne sammenheng ikke som luftfartøy. Ekspropriasjonssak eller skjønnsak hvor sikrede søker å erverve rettighet over annen eiendom. For øvrige bestemmelser om dekningen, se Vilkår nr Hvilke skader Selskapet svarer for og begrensninger som gjelder Videre svarer Selskapet for: Skade ved tyveri av, og hærverk på ting som befinner seg i bygning - eller rom i bygning - på forsikringsstedet, samt tyveri av ting som midlertidig befinner seg i rom for beboelse i bygning også utenfor forsikringsstedet. Egenandelen bortfaller dersom det i bygningen er installert tyverialarm med oppkobling mot alarmsentral. Selskapet svarer likevel ikke for tyveri av - og hærverk på - ting som befinner seg: I fellesrom, fellesbod og felles garasje. I egen bod utenfor leiligheten og i egen garasje (ikke felles) utover kr

6 I bygning som er åpen for alle eller rom det ikke kreves spesiell tillatelse for å ha adgang til, for eksempel forretning, ventehall, offentlige lokaler og lignende Forsikringen omfatter også bygningsskade ved plutselig skadeverk i for bindelse med innbrudd i leid eller sameiet bolig med inntil kr Tyver av og hærverk på ting som befinner seg på privat boligs uteareal, som ikke er fellesareal, med inntil kr Tyveri av og hærverk på ting som midlertidig er overlatt i andres varetekt dersom tingen blir stjålet eller skadet ved innbrudd i bygning, eller rom i bygning med inntil kr Tyveri av barnevogn, låst sykkel, og sykkeltilhenger hver med inntil kr Ved slik skade på sykkel svarer Selskapet med fradrag av 5 % av pr. år f.o.m. 5. år etter at sykkelen ble tatt i bruk som ny. Maksimum fradrag er 80 %. Den avtalte egenandel halveres dersom sykkelen er registrert i Falck sykkelregister. Fordelen ved redusert egenandel forutsetter løpende medlemskap og betalt abonnementsavgift til Falck sykkelregister Skade ved ran og overfall Napping av veske som sikrede bærer med seg med inntil kr Tyveri i bygning som er sikredes arbeidsplass, men ikke er bygge- eller anleggsplass med inntil kr Skade på matvarer i hjemmefryser/fryseboks som følge av utilsiktet temperaturstigning med inntil kr Skade ved sammenbrudd i bygning når sammenbruddet skyldes snøtyngde eller vind som er svakere enn storm Skade på elekrisk husholdningsmaskin/-apparat med fradrag 10% av skaden pr. år f.o.m. 5. år etter at tingen ble tatt i bruk som ny. Maksmum fradrag er 80 % Skade på PC, datautstyr samt mobiltelefon med fradrag 10 % av skaden pr. år f.o.m. 1. år etter at tingen ble tatt i bruk som ny. Maksimum fradrag er 80 % Brudd på glass og sanitærporselen. Forsikringen gjelder for bruddskade på glassruter og sanitærporselen i leid eller i sameiet bolig. Unntatt er: - skade ved riper, avskallinger o.l uansett årsak. - skade som består i at innfatningen for isolerglass er utett. - skade på glass og sanitærporselen som er spesielt montert for, eller har tilknytning til ervervsvirksomhet. 6

7 5. Hvilke skader som erstattes. Selskapet svarer for: 5.1. Skade ved brann, dvs. ild som er kommet løs. Selskapet svarer også for annen skade brannen gjør på ting. Selskapet svarer således om ruter springer, eller maling svies ved hete fra en brann. Selskapet svarer ikke for ting som med hensikt er utsatt for påvirkning av varme og heller ikke for sviskade ved gnister, eller glør fra ildsted, eller ved tobakksrøking eller lignende. Egenandel bortfaller dersom det i bygningen er installert brannalarm med oppkobling mot alarmsentral Skade ved lynnedslag, kortslutning eller annet elektrisk fenomen. For skade som rammer elektrisk maskin eller apparat, svarer selskapet med fradrag av 10 % av skaden pr. år f.o.m. 5. år etter at tingen ble tatt i bruk som ny. Maksimum fradrag er 80 %. For skade som rammer elektrisk innretning for oppvarming, svarer selskapet med fradrag av 5 % av skaden pr. år f.o.m. 11.år etter at innretningen ble tatt i bruk som ny. Maksimum fradrag er 80 % Naturskade som inntreffer i Norge, og som går inn under Naturskadevilkårene - Vilkår nr Skade ved eksplosjon Skade ved nedsoting som inntreffer plutselig og uforutsett Skade ved luftfartøy som faller ned eller rammer ting og for skade voldt av ting som faller ned fra luftfartøy Skade ved: - Plutselig og uforutsett utstrømning fra bygnings rørledning med tilknyttet utstyr, vannseng og akvarium ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse. Egenandel bortfaller dersom det i bygningen er installert vannalarm med oppkobling mot alarmsentral. - Vann eller annen væske som trenger inn i bygning fra bygnings avløpsledning eller fra tilførselsledning for vann eller fyringsolje. - Utstrømning fra brannslokkingsapparat. - Overflatevann som har trengt inn i bygning direkte fra terrenget ved nedbør eller snøsmelting. Selskapet svarer ikke for: - Skade ved sopp, råte og kondens. - Skade ved mangelfull eller sviktende drenering. - Skade ved langsom inntrenging av vann gjennom grunnmur. - Skade ved vann fra tak, takrenner og utvendig nedløp fra tak. - Skade på gulv og vegger i våtrom (vaske-, bade-, dusjrom o.l.) som skyldes at disse ikke er vanntett. 7

8 6. Alminnelige ansvarsbegrensende forutsetninger for forsikringen Ansvarsbegrensning når forhold av betydning for premien blir endret. Premien for forsikringen er basert på a) at sikkerhetsforanstaltninger det er gitt premierabatt for og som fremgår av forsikringsbeviset, til enhver tid er virksomme. b) at bolig og ting ikke leies ut til andre mot betaling, uten at det er gjort avtale med selskapet om det. (Gjelder ikke utleie til foreldre, søsken, barn eller barnebarn, eller deres ektefeller og heller ikke dersom forsikringstaker selv bor i bygningen) Selskapets ansvar settes forholdsmessig ned dersom det inntreffer forsikringstilfelle som skyldes at nevnte forutsetninger for forsikringen ikke var overholdt og sikrede ikke har tatt rimelige skritt for å varsle selskapet om endringen. Erstatningen reduseres til hva som svarer til forholdet mellom den premie som er betalt og den som skulle ha vært betalt. Se FAL Ansvarsbegrensninger ved overtredelse av sikkerhetsforskrifter For forsikringen gjelder følgende sikkerhetsforskrifter: a) det skal være minst en godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på soverom når døren er lukket, og minst ett brannslokkingsapparat (min 6 kg ABE-pulver), eller husbrannslange som kan benyttes i alle rom. b) Bygningen skal være oppvarmet for å unngå frostskade. c) dører skal være låst, og vinduer og andre åpninger i bygning/rom i bygning skal være forsvarlig sikret for å hindre uvedkommende i å komme inn i bygningen/rommet. Når ingen er tilstede i bygningen/rommet skal vinduer være lukket og stengt med haspe eller lignende. Vinduer i luftestilling regnes ikke som forsvarlig sikret mot tyveri. Nøkkel skal oppbevares i låst bygning, eller tilsvarende utilgjengelig for uvedkommende. d) sykkel skal være låst, og nøkkel skal oppbevares separat. Sykkeltilhenger skal låses fast eller være fastmontert til sykkelen Hvis det inntreffer skadetilfelle som skyldes at nevnte sikkerhetsforskrifter er overtrådt, avgjøres det under hensyn til skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers om selskapet skal betale noe, og i tilfelle hvor meget. Se FAL Handlinger og unnlatelser fra andre enn sikrede. (Identifikasjon) Handlinger og unnlatelser fra sikredes ektefelle som bor sammen med sikrede, eller fra personer som sikrede lever sammen med i et fast etablert forhold, - får samme virkning som sikredes rettigheter som om handlingene og unnlatelsene var foretatt av sikrede selv Brudd på opplysningsplikt som selskapet kan påberope overfor forsikringstakeren etter FAL 4-2, kan også påberopes overfor andre som måtte være sikret under forsikringen. 8

9 PF INNBO SUPER VILKÅR NR vilkår gjelder fra Det fremkommer av forsikringsbeviset dersom Innbo Super er tegnet, og da gjelder vilkåret for innbo og løsøre med de utvidelser som fremgår av punktene nedenfor. A. Hvilke skader forsikringen gjelder for. 1. Tyveri av ting i motorvogn, campingvogn, båt og container, skiboks og annen oppbevaringsboks. Følgende sikkerhetsforskrifter gjelder særskilt for denne dekningen: - Alle dører, vinduer, lemmer, luker og lignede skal holdes lukket og låst. Nøkkel skal ikke etterlates på stedet. Følgende gjenstander skal, når motorvognen/båten/campingvognen forlates, befinne seg i separat, lukket bagasjerom uten vinduer: - Mobiltelefon, kamera- og datautstyr, kontanter, ting av edelt metall, perler, edle stener og pels. - Alle ting, i tiden fra motorvognen/campingvognen/båten forlates for ikke å tas i bruk igjen før tidligst neste dag, og i alle tilfeller i tiden mellom kl og kl Tyveri fra sted som ikke er nevnt eller fra sted som er unntatt i innbovilkåret. Forsikringen omfatter ikke penger og verdipapirer. Erstatningen er begrenset med inntil kr Følgene sikkerhetsforskrift gjelder særskilt for denne dekningen: - Sikrede plikter enten selv eller ved hjelp av andre, hele tiden å holde tilsyn med de forsikrede ting, eller plassere dem under lås. For ting som oppbevares utenpå kjøretøyet, gjelder i tillegg: - Når kjøretøyet forlates for ikke å tas i bruk igjen før tidligst neste dag, og i alle tilfeller i tiden mellom kl og kl skal ting ikke befinne seg utenpå kjøretøyet. 3. I tillegg dekkes annen skade på innbo og løsøre enn de som er nevnt ovenfor eller i innbovilkåret, og som skyldes en plutselig ytre årsak. Samtlige ansvarsbegrensninger, sikkerhetsforskrifter og unntaksbestemmelser som er nevnt ovenfor eller i innbovilkåret gjelder også her. Skjer skaden utenfor bolig eller gjenstander skades ved at de mistes ned, faller ned eller velter, er erstatningen begrenset med inntil kr ved hvert skadetilfelle. Unntatt er: - Tap av eller skade på gjenstander som er mistet eller gjenglemt. - Skade på yrkesløsøre og varer. - Skade på leiet eller utleiet løsøre. - Skade på ting som befinner seg i vann. - Skade på båt, tilhenger, dyr. 4. Forsikringen dekker skade på ting under flytting til lagringsplass eller nytt bosted ved plutselig og uforutsett ytre årsak, f.eks. ting som velter eller faller ned med inntil kr Forsikringen omfatter midlertidig lagret innbo dekket på førsterisiko vilkår inntil kr

10 5.1. Hvilke skader selskapet svarer for og hvilke begrensninger som gjelder. - Selskapet varer for de skader som er beskrevet i punkt i PF Innboforsikringsvilkår nr: Videre dekkes skade ved: - tyveri av- og hærverk på- lagrede ting som befinner seg i container, bygning eller rom i bygning. - Sammenbrudd i bygning når sammenbruddet skyldes snømengde eller vind som er svakere enn storm. Følgene sikkerhetsforskrift gjelder særskilt for denne dekningen: - Kunstverk og antikviteter, smykker, ting av gull og sølv, alkoholdige drikkevarer, brunevarer og PC-utstyr, skal oppbevares i rom for beboelse. - Innbo skal ikke lagres i fellesrom/- bod hvor flere personer har rettmessig adgang med identisk nøkkel/systemnøkkel. - Bygningen som forsikret innbo oppbevares i, må ha alminnelig godt vedlikehold. - Innbo som lagres utenfor hjemmet skal sikres som angitt i vilkårene for øvrig. Sikrede må påse at lagringsstedet med hensyn til for eksempel fuktighet og temperatur er egnet for slik lagring. Sikrede må minimum en gang pr 3. måned kontollere at lagringsforholdene er i samsvar med ovennevnte forutsetninger. Ansvarsbegrensninger nevnt i punkt 6 i PF Innboforsikringsvilkår nr: gjelder også her. B. Beløpsbegrensningene i innbovilkåret er endret som følger: 1. Fritidsbåt og utenbordsmotor, hver med inntil kr Tilhenger til person-/varebil, hver med inntil kr Penger, bankbøker og verdipapirer med til sammen inntil kr Løse deler og løst tilbehør til privat motorkjøretøy med inntil kr Rekonstruksjon av arkiver, datafiler m.m med inntil kr Napping av veske som sikrede bærer med seg med inntil kr Tyveri av, og hærverk på ting som befinner seg på privat boligs uteareal, som ikke er fellesareal, med inntil kr Tyveri av og hærverk på ting som befinner seg i egen bod utenfor leiligheten og i egen garasje (ikke felles), ingen sumbegrensning. 9. Yrkesløsøre og varer som befinner seg i bygning på forsikringsstedet med inn til kr Hobbyveksthus dekkes uten sumbegrensning. 10

11 11. Matvarer i fryser ingen sumbegrensning. 12. Ekstra, nødvendige utgifter ved opphold utenfor hjemmet når dette er ubeboelig som følge av skade: Ingen sumbegrensning. 13. Bygningsmessig tilleggsinnredning bekostet av sikrede i leid eller sameiet bolig inntil kr Bygningsskade ved innbrudd i leid eller sameiet bolig erstattes med inntil kr Gass, vann og annen væske med inntil kr Tyveri av barnevogn, låst sykkel og sykkeltilhenger, hver med inntil kr Ved slik skade på sykkel svarer selskapet med fradrag av 5 % pr. år f.o.m. 5. år etter at sykkelen ble tatt i bruk som ny. Maksimum fradrag er 80 %. Den avtalte egenandel halveres dersom sykkelen er registrert i Falck sykkel register. Fordelen ved redusert egenandel forutsetter løpende medlemskap og betalt abonnementsavgift til Falck sykkelregister. RETTSLIG ERSTATNINGSANSVAR VILKÅR NR Vilkår av Forsikringssum og egenandel. Selskapets samlede erstatningsplikt for alle skader konstatert i forsikringsåret er kr Saksomkostninger dekkes i tillegg. Sikredes egenandel er kr ved hvert skadetilfelle. 2. Begrensninger som gjelder. Selskapet svarer ikke for ansvar som sikrede pådrar seg: 2.1. når ansvaret alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti for skade av ikke økonomisk art, jfr. skadeerstatningsloven for skade på ting som tilhører en annen, men som sikrede selv eller noen på dennes vegne har i besittelse eller bruker for skade som sikrede har voldt forsettlig. Denne bestemmelse gjelder også om sikrede er under 14 år som eier, fører eller bruker av motorkjøretøy, arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri, luftfartøy, seilbåt, seilbrett, motorbåt, trav eller galopphest for skade på ting oppstått ved sprengnings- og gravningsarbeid under utøvelse av yrkes- eller ervervsvirksomhet for forurensing, dersom årsaken til forurensingen ikke er plutselig og uforutsett for skade på ting ved hussopp eller p.g.a. langsom inntrengen av fuktighet. 11

12 3. Sikredes plikter ved skadetilfelle. Er det overhengende fare for at et forsikringstilfelle vil inntreffe, eller er et forsikringstilfelle inntruffet, skal sikrede gjøre det som med rimelighet kan ventes av ham eller henne for å avverge eller begrense tapet. Må sikrede forstå at selskapet kan få et regresskrav mot tredjeperson, skal sikrede gjøre det som er nødvendig for å sikre kravet inntil selskapet selv kan ivareta sin interesse. Er forsikringstilfellet inntruffet, skal sikrede uten ugrunnet opphold melde fra til selskapet. Når erstatningskrav er reist mot sikrede, eller direkte mot selskapet, plikter sikrede for egen regning å: a) gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for sikrede, og som selskapet trenger for å vurdere sitt ansvar og utbetale erstatningen. b) utføre de undersøkelser og utredninger selskapet finner nødvendig og å møte ved forhandlinger eller rettergang. Uten selskapets samtykke må ikke sikrede innrømme erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav. 4. Selskapets plikter ved skadetilfelle. Når erstatningskrav, som etter skadelidtes begrunnelse omfattes av forsikringen, overstiger den avtalte egenandel, påtar selskapet seg å: a) utrede om erstatningsansvar foreligger. b) forhandle med kravstilleren. c) betale de nødvendige omkostninger utover egenandelen for avgjørelse av erstatningsspørsmålet selv om forsikringssummen derved overskrides. Hvis erstatningskravet dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. Er selskapet villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, svares det ikke for omkostninger som senere påløper. d) betale den erstatning som overstiger egenandelen. Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. Fremsettes krav om erstatning direkte mot selskapet, skal selskapet varsle sikrede uten ugrunnet opphold og holde sikrede underrettet om den videre behandling av kravet. Selskapets innrømmelser overfor skadelidte binder ikke sikrede. NATURSKADEVILKÅR VILKÅR NR vilkår av Naturskade Selskapet dekker skade på brannforsikrede ting i Norge, som direkte skyldes naturulykke, så som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd, jf. 1 i lov om naturskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 70. Følgende skade dekkes ikke: 1.1. Skade på skog eller avling på rot, varer under transport, motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, skip og småbåter og ting i disse, fiskeredskaper på fartøy eller i sjøen, utstyr i sjøen for produksjon av fisk, fisk i steng, lås eller dam, utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen. 12

13 Selskapet dekker likevel naturskade på motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, seilbåt og motorbåt samt utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen når disse ting er varer i næringsvirksomhet og befinner seg på land i Norge Skade på hageanlegg. Selskapet svarer dog for skade på utvendig vannbasseng, gjerde og flaggstang Skade som alene rammer antenner, skilt, markiser e.l. 1.4 Skade som umiddelbart skyldes frost, tele, tørke, nedbør, snøtyngde eller isgang Skade som skyldes dyr, insekter, bakterier, sopp, råte e.l Skade på byggverk eller ting i dette når byggverket er oppført etter at det for vedkommende område er nedlagt bygge- og deleforbud etter naturskadeloven 22 og skaden er av slik art som vedtaket gjelder Utgifter til forebygging, sikring, flytting eller andre tiltak som ikke skyldes direkte skade på forsikret byggverk eller løsøre. Er forsikret ting skadet eller direkte truet ved utløst naturulykke, dekkes nødvendige redningsutgifter som omhandlet i forsikringsavtalelovens 6-4, begrenset til verdien av den forsikrede tingen. 2. Naturskadeerstatningen kan settes ned eller falle bort når skadens inntreden eller omfang helt eller delvis skyldes svak konstruksjon i forhold til de påkjenninger tingen kan ventes å bli utsatt for, dårlig vedlikehold eller tilsyn, eller når den skadelidte kan laste for at han ikke forebygget skaden eller hindret dens omfang. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på den skadelidtes forutsetninger for å innse hvilke krav som må stilles, hans mulighet for utbedring av mangelen og forholdene ellers. Avkortning skal ikke skje hvis den skadelidte bare er lite å legge til last. 3. Forsikringsselskapenes samlede ansvar ved en enkel naturkatastrofe fastsettes av Kongen. Overstiger skadene denne grense, må sikrede bære en forholdsmessig del av skaden. 4. Egenandelen ved naturskade utgjør det beløp som til enhver tid er fastsatt av myndighetene, for tiden kr Er det tvil om det foreligger naturskade, det er inntruffet en eller flere naturkatastrofer eller betingelsene for nedsettelse på grunn av svak konstruksjon m.v. (se ovenfor) er tilstede kan sikrede eller selskapet forelegge spørsmålet for Ankenemnda for Statens Naturskadefond. Ankenemndas vedtak kan ikke påklages. 13

14 OPPGJØRS- OG SKADEBEHANDLINGSREGLER FOR PF INNBOFORSIKRING. VILKÅR NR vilkår av Forsikringsavtalelovens 6-1 gjelder ikke. 1. Skademelding Skade skal meldes til selskapet uten ugrunnet opphold. Etter Forsikringsavtaleloven, ledd mister sikrede retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det. Brann, innbrudd, hærverk, tyveri, ran, overfall og veskenapping skal snarest mulig meldes til politiet der skaden inntraff. Andre skader skal meldes til politiet hvis selskapet forlanger det. Tyveri av registrert sykkel skal også meldes til Falck sykkelregister. Oppgjør foretas så snart selskapet har hatt rimelig tid til å klarlegge ansvarsforholdet og beregne sikredes krav. Selskapet plikter ikke å foreta oppgjør før eventuelle offentlige undersøkelser er avsluttet. 2. Forsikringsverdi, innbo og løsøre. Forsikringsverdien settes til hva det på skadedagen ville kostet å gjenanskaffe tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende ting til samme formål (gjenanskaffelsesprisen). 3. Skadefastsettelse. Skaden settes til hva det på skadedagen ville kostet å utbedre tingen til samme eller i det vesentlige samme stand som før, men ikke høyere enn til forsikringsverdien med fradrag av gjenverdi. Kan tingen ikke gjenanskaffes/repareres, settes skaden til forsikringsverdien med fradrag av gjenverdi. Skade og gjenverdi fastsettes på samme måte som forsikringsverdien. Skadedagens priser legges til grunn. I stedet for å betale erstatning kontant, kan Selskapet velge: - enten å stille en tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende ting til disposisjon for sikrede, eller - å besørge skaden reparert slik at tingen settes i samme eller i det vesentlige samme stand som før skaden inntraff. Spørsmålet om den ting som Selskapet stiller til disposisjon er tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende den tapte, eller om tingen er bragt i samme, eller i det vesentlige samme stand som før skaden inntraff, avgjøres ved voldgift hvis sikrede eller Selskapet krever det. Bestemmelsen om skjønn blir i så fall lagt til grunn så langt de passer. 4. Erstatningsberegning. Ved erstatningsberegning gjøres reduksjoner med hjemmel i vilkår eller lov før fradrag av avtalt egenandel. Før fradraget av egenandel beregnes erstatningen slik: - PFs innboforsikring er førsterisikoforsikring. Forsikringssummens størrelse er fast, og er oppgitt i forsikringsbeviset. 14

15 5. Verdiforringelse For gjenstander som ikke er nevnt med spesifiserte aldersfradrag i vilkår 16100, gjøres det fradrag for verdiforringelse ved elde og bruk, nedsatt anvendelighet eller andre omstendigheter når verdiforringelsen utgjør 1/3 eller mer av gjenskaffelseprisen. Ved beregning av verdiforringelse tas også hensyn til tingens sannsynlige brukstid/levealder. 6. Skjønn. Skadefastsettelse og forsikringsverdi avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller Selskapet krever det. Bestemmelsen om skjønn i Generelle vilkår, vilkår nr pkt 2 gjelder, men privatkunder kan kreve at alle nødvendige omkostninger ved skjønn refunderes i de tilfeller der det er Selskapet som krever skjønn. 7. Forsikret ting som kommer til rette. Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, har sikrede rett til å beholde tingen, mot å betale erstatningen tilbake. Vil han ikke det, tilfaller tingen Selskapet. RETTSHJELP VILKÅR NR vilkår av Utgifter selskapet dekker Utgifter til rettsbehandling. Selskapet dekker nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner, når sikrede er part i tvist i den egenskap som er angitt i forsikringsbeviset. Tvisten må ha oppstått mens forsikringen var i kraft. Utgifter til rettsbehandling. Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten, dekkes bare når utgiftene på forhånd er godkjent av Selskapet. Utgifter til vitner dekkes bare ved hovedforhandling og bevisopptak. Idømte saksomkostninger dekkes ikke. Rettsgebyr i ankeinstans dekkes heller ikke. Bestemmelsen om anke gjelder også ved bruk av andre rettsmidler. Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel dekkes slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod. Rettshjelputgifter for juridiske personer som selskaper, dødsbo, borettslag, andelslag, stiftelser o.l., dekkes ikke - herunder tvist hvor nevnte juridiske personer representerer sikrede Saksomkostninger ved forlik. Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller etter at sikrede ved dom har blitt tilkjent saksomkostninger, må sikrede på forhånd ha godkjennelse fra Selskapet dersom det skal avtales i forliket at hver av partene skal bære sine egne omkostninger. Uten slik godkjennelse fra Selskapet går tilkjente saksomkostninger i dommen eller i forliket til fratrekk i erstatningen Hvilke domstoler tvisten må høre inn under. Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler (jfr. domstolloven 1 eller jordskifteretten), og ha oppstått mens forsikringen var i kraft. 15

16 1.4. Tvist oppstått før forsikringen trådte i kraft. Rettshjelputgiftene dekkes ikke dersom sikrede ved forsikringens ikrafttreden var kjent med det som senere ble tvistegrunnlag, og forsto eller måtte forstå at tvisten kunne oppstå. 2. Forsikringssum og egenandel. Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr selv om det er flere parter på samme side. Dette gjelder også om partene har rettshjelpforsikring i forskjellige selskap, eller om den/de sikrede har rettshjelpdekning under flere forsikringer i ett eller flere selskap. Selskapets ansvar er under enhver omstendighet begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av Selskapet på forhånd. Egenandelen er kr med tillegg av 20 % av det overskytende. Det trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side. 3. Selskapet dekker ikke utgifter ved: 3.1. tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav om omstøtelse av gave, underholdsbidrag, bodeling, oppløsing av det økonomiske fellesskap etablert av samboende og oppløsing av husstandsfellesskap, samt skiftesaker. 3.3 tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs eller akkordforhandling dersom sikrede er konkurs- eller akkordskyldner straffesak, ærekrenkelsessak og erstatningskrav i slike saker når sikrede er mistenkt, siktet eller saksøkt tvist som har sin årsak i en bevisst ulovlig handling fra sikredes side tvist om erstatning etter skadeerstatningslovens 3-3 og tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandlingen, unntatt fra dekning. 4. Skadeoppgjør Vil sikrede søke erstatning under rettshjelpdekningen, må selskapet underrettes snarest mulig og senest ett år etter at advokat er engasjert. Underretningen skal skje skriftlig. Dersom advokat benyttes under den offentlige forvaltningsbehandling eller for særdomstol, regnes fristen for melding til selskapet fra det tidspunkt hvor den offentlige forvaltningsbehandling er fullt utnyttet eller saken bringes inn for de alminnelige domstoler. 16

17 4.2. Sikrede velger selv en advokat som etter sakens art og sikredes bosted passer for oppdraget Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig, og bærer selv omkostninger forårsaket uten rimelig grunn. Er det flere parter på samme side med likeartede interesser, kan Selskapet kreve at disse benytter samme juridiske og tekniske bistand. 4.4 Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket under forsikringen. Sikrede skal informere Selskapet om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell behandling i særdomstol, eller under eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig forvaltningsvedtak. Ved krav om oppgjør har selskapet den samme rett som sikrede til å få dokumentert hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Før endelig oppgjør foretas, kan Selskapet kreve dokumentasjon for at egenandel er betalt. Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forlegges Den Norske Advokatforening. GENERELLE VILKÅR VILKÅR NR vilkår av De generelle vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de spesielle vilkår eller i forsikringsbeviset. 1. Andre begrensninger i selskapets erstatningsplikt. Selskapet svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med: 1.1. Jordskjelv eller vulkanske utbrudd Giftig, radioaktiv, eksplosiv eller annen farlig egenskap ved kjerneladede sprenglegemer Krig eller krigslignende handlinger, opprør eller lignende forstyrrelser av den offentlige orden Atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, kjernebrennstoff eller radioaktivt avfall. 2. Skjønn. Er det adgang til å kreve skjønn i henhold til forsikringsvilkårene gjelder følgende bestemmelser om fremgangsmåten: Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker det, kan han velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting - ved avbruddstap for bestemte spørsmål. Har den ene av partene skriftlig underrettet den annen om sitt valg, plikter denne innen en uke etter at han har mottatt underretningen å gi meddelelse om hvem han velger. For skjønnet velger de to skjønnsmenn en oppmann. Hvis noen av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans vegne av by- eller herredsretten i den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte. 17

18 Skjønnsmennene kan innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. De to skjønnsmenn foretar verdsettelsen - besvarer spørsmålene ved avbruddstap - uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal dog ikke ligge utenfor de grenser som de to skjønnsmenns ansettelser vil medføre. Partene betaler hver sin skjønnsmann, honorar til oppmann og mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en halvdel hver. Skjønnets verdsettelse er bindende for begge parter. 3. Renter. Sikrede har krav på renter i overensstemmelse med FAL 8-4 eller Følgene av svik. Den som gjør seg skyldig i svik mot Selskapet, taper enhver rett etter forsikringsavtalen og etter andre forsikringsavtaler med Selskapet i anledning ved samme hendelse og Selskapet kan si opp enhver forsikringsavtale med ham, jfr. FAL, 4-2, 4-3, 8-1 eller 13-2, 13-3 og Oppsigelse Forsikringstakerens rett til oppsigelse. Forsikringstakeren kan si opp forsikringen i henhold til FAL 3-2 og 12-3: - fra utløpet av forsikringstiden. Selskapet må varsles om dette senest en måned fra den dag selskapet har sendt ordinært premievarsel for den nye perioden. - for bortfall før utløpet av forsikringstiden dersom forsikringsbehovet faller bort, eller det foreligger andre særlige grunner Selskapets rett til oppsigelse. Selskapet kan i forsikringstiden si opp en løpende forsikring i samsvar med reglene i FAL 3-3, eller 12-4: - med 14 dagers varsel dersom det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen, se FAL 4-3, eller med øyeblikkelig virkning dersom det svikaktig er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen, se FAL 4-3, eller med 1 ukes varsel dersom det foreligger svik i forbindelse med skadeoppgjøret, se FAL 8-1, eller Selskapet kan også si opp løpende forsikring i samsvar med reglene i FAL 3-3, eller 12-4 med 2 måneders varsel dersom: - det foreligger brudd på sikkerhetsforskrifter eller andre ansvarsbegrensende forutsetninger - bruken av forsikringsgjenstanden eller sikredes virksomhet endres på en måte som innebærer at Selskapet ikke ville overtatt forsikringen om det nye forholdet hadde foreligget på tegningstidspunktet - det er inntruffet skade, og oppsigelse er rimelig. 6. Oppgjør når forsikringsforholdet blir avbrutt i forsikringstiden. Hvis forsikringen opphører i forsikringstiden godskrives forsikringstakeren overskytende premie. Beregningen foretas etter Premieberegningsregler ved opphør som kan fås ved henvendelse til Selskapet. Se FAL 3-5 og

19 7. Fornyelse av forsikringen. Forsikringen som gjelder for ett år eller mer fornyes for ett år om gangen fra utløpet av forsikringstiden hvis forsikringsforholdet ikke er sagt opp. 8. Lovlig interesse. Forsikringsavtalen omfatter kun lovlig interesse som kan verdsettes i penger. 9. Vinningsforbud. Forsikringen skal ikke føre til vinning, men skal bare erstatte tap som virkelig er lidt innenfor rammen av forsikringsavtalen. Forsikringssummen er intet bevis for tingens eller interessens verdi. 10. Forsikringsavtaleloven og Lovvalg. For forsikringsavtalen gjelder også Forsikringsavtaleloven av (FAL). Norsk lovgiving gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med lov nr. 111 av 27. november 1992 om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale. 11. Verneting. Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgiving, eller det er gjort annen avtale. 12. Valuta. Premiebeløp, forsikringssummer, erstatningsbeløp m.v. som springer ut av forsikringsavtalen, regnes i norske kroner (NOK) dersom ikke annet fremgår av vilkår eller forsikringsbevis. Forsikringen begynner og slutter kl Særlig begrensning for tidsfeil i databehandlingsfunksjon. Forsikringen dekker ikke skade, kostnad, ansvar eller tvist som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med tidsfeil i databehandlingsfunksjonen. Med tidsfeil menes feil eller forstyrrelser på grunn av: - en bestemt tidsangivelse eller overgang fra et tidspunkt til et annet - en bestemt tidsperiode eller overgang fra en tidsperiode til en annen - en bestemt kalenderdato eller overgang fra en dato til en annen. Med databehandlingsfunksjon menes komponent eller funksjon i enhet for elektronisk behandling av data, inkludert maskinvare og dataprogrammer i datamaskin eller mikroprosessor og såkalt innebygd elektronikk. Nevnte unntak gjelder likevel ikke: - personskade eller dødsfall eller erstatningsansvar for slike skader - erstatningsansvar etter Bilansvarsloven. For forsikringer for privatpersoner gjelder ikke unntak for: - brannskade - følgeskader av tidsfeil i databehandlingsfunksjon som f.eks. skader som følger av at strømmen uteblir. 14. Særlig begrensninger ved terrorhandlinger. Absolutte unntak: Selskapet dekker ikke under noen omstendighet skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med spredning av biologiske eller kjemiske substanser eller bruk av raketter, atomvåpen eller radioaktiv stråling. Selskapet svarer heller ikke for skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med terrorhandlinger som rammer demninger, kraftverk, tunneler, flyplasser, jernbanestasjoner, broer, og bygninger med mer enn 25 etasjer. 19

20 Sumbegrensninger: Selskapets samlede ansvar for alle erstatningsmessige skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med terrorhandling, er begrenset til maksimalt kr ved en og samme hendelse, og er begrenset til kr 1 milliard pr kalenderår totalt for alle hendelser. Sumbegrensningen gjelder ansvaret etter alle forsikringsavtaler i selskapet til sammen. Med en og samme hendelse forstås alle skadetilfeller som rammer selskapet, og som inntrer innenfor et tidsrom av 48 timer, regnet fra første skadetilfelle og som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med terrorhandling. Overstiges sumbegrensningen pr hendelse, må alle erstatningsberettigede tåle en forholdsmessig reduksjon av erstatningsbeløpet. Definisjon av terrorhandling: Med terrorhandling forstås enhver skadevoldende handling som fremstår å ha hatt til hensikt å forårsake alvorlig person- eller tingskade eller annet betydelig tap for å øve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle frykt i befolkningen. Kontaktinformasjon: Politiets Fellesforbund PF Forsikring Storgt. 32 Postboks 1344, Vika 0184 Oslo 0113 Oslo Telefon: Telefaks: Telefon: E-post: Telefaks: Hjemmeside:www.pf.no E-post:

Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013

Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013 Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013 INNBO- OG LØSØREFORSIKRING Innbo og løsøre i hjem eller hytte Gjelder fra april 2013 Innhold: A innboforsikring B super C ansvarsforsikring D rettshjelpforsikring

Detaljer

Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11

Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11 Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 2 Hvor forsikringen gjelder 3 2.1 Spesielle gyldighetsområder

Detaljer

1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Forsikringen gjelder ikke for 3

1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Forsikringen gjelder ikke for 3 Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Forsikringen gjelder ikke for 3 2 Hvor forsikringen gjelder 3 2.1

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 For perioden 1.1.2012 31.12.2012 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk Sykepleierforbund fører

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder 4 2.1 Spesielle gyldighetsområder 4 3 Hva forsikringen omfatter 4

Detaljer

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder

Detaljer

Forsikringsbevis 2009/2010

Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring kollektiv innbo- og løsøreforsikring Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring BA

Detaljer

Vilkår 2013. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter

Vilkår 2013. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter Vilkår 2013 Utdanningsforbundets innboforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. u Innboforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

Forsikringsvilkår Innbo

Forsikringsvilkår Innbo Forsikringsvilkår Innbo 01.01.2015 Forsikringsvilkår Innbo Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

LOfavør Kollektiv hjemforsikring

LOfavør Kollektiv hjemforsikring LOfavør Kollektiv hjemforsikring Forsikringsvilkår av 01. 01. 2 013 LOfavør SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Tlf: 815 32 600 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo lofavor.no Foretaksregisteret: NO 915 651 232

Detaljer

Vilkår 2015. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter

Vilkår 2015. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter Vilkår 2015 Utdanningsforbundets innboforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva som er forsikret... 3

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva som er forsikret... 3 Innboforsikring INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva som er forsikret... 3 5 Hvilke skader som erstattes... 4 6 Endring av risiko

Detaljer

Hus- og hjemforsikring

Hus- og hjemforsikring Hus- og hjemforsikring Gjelder fra januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 ENDRING AV RISIKO, SIKKERHETSFORSKRIFTER OG ANDRE PERSONERS HANDLINGER MED VIRKNING FOR DEKNINGEN... 1 1.1 ANSVARSBEGRENSNING VED ENDRING

Detaljer

LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING. Vilkår av 01.01.2011

LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING. Vilkår av 01.01.2011 LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING Vilkår av 01.01.2011 Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskriftene er påbud SpareBank 1 Skadeforsikring har fastsatt for å forebygge faren for skader og for å begrense omfanget

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 For perioden 01.01.2015-31.12.2015 Avtalenummer: 1722781 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk

Detaljer

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 INNHOLD: Hus - bygningskasko Hus - Super Ansvar Rettshjelp Naturskade Sopp, råte, insekter Skademelding/Plikter

Detaljer

LOfavør Kollektiv hjemforsikring

LOfavør Kollektiv hjemforsikring LOfavør Kollektiv hjemforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2015 LOfavør SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Tlf: 815 32 600 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo lofavor.no Foretaksregisteret: NO 915 651 232 www.sparebank1.no/forsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår Bolig

Forsikringsvilkår Bolig Forsikringsvilkår Bolig 01.01.2015 Forsikringsvilkår Bolig Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, tyveri og

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 4 1.1 Forsikringen gjelder for 4 1.2 Når forsikringen opphører 4 2 Hvor forsikringen

Detaljer

Vilkår 2013 Vilkår for utdanningsforbundets studentforsikring

Vilkår 2013 Vilkår for utdanningsforbundets studentforsikring Vilkår 2013 Vilkår for utdanningsforbundets studentforsikring Gjelder fra 1. januar 2013 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forskringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser

Detaljer

Åij. 6uuN!sio;sAilsbuuæN. JOJ fl!a

Åij. 6uuN!sio;sAilsbuuæN. JOJ fl!a c 4 ) Åij 6uuN!sio;sAilsbuuæN JOJ fl!a 0 Del 3 Side 2 av 24 Borettslagsforsi kring ViLKÅR NR. IT100 av 01.12.2011 Avløser vilkår av 01.08.2011 For forsikringen gjelder også Generelle vilkår. A. Fellesbestemmelser,

Detaljer

Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring

Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Innbo

Forsikringsbevis Studentforsikring Innbo 2015 Forsikringsbevis Studentforsikring Innbo Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser hva eller

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Innbo

Forsikringsbevis Studentforsikring Innbo 2013/2014 Forsikringsbevis Studentforsikring Innbo Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser hva

Detaljer

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Vilkår av 01.01.2013. Revidert 01.01.2015. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som er angitt i forsikringsbeviset

Detaljer

611 Huseier Borettslag og Boligsameie 2012. Gjelder fra 1.1.2012

611 Huseier Borettslag og Boligsameie 2012. Gjelder fra 1.1.2012 611 Huseier Borettslag og Boligsameie 2012 Gjelder fra 1.1.2012 Erstatter vilkår 612 av 1.8.2011 og vilkår 611 av apr 2008 Innhold 1. GENERELT 4 1.1 Generelt 4 2. EIENDOM 4 2.1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2012 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd og

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Gjeldende fra 01.11.2005 Telefon: 03215 Telefaks: 24 11 70 10 E-post: skade@wli.no [ INNHOLD ] [ Side 2 ] For forsikringer som starter t.o.m. 31.12.2006 er forsikringsgiver

Detaljer