Innbo Maks. Gjelder fra EPH01- M01

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2013 EPH01- M01"

Transkript

1 Innbo Maks Gjelder fra EPH01- M01

2 Innhold 1. Hvem innboforsikringen gjelder for 2. Hvor innboforsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes 6. Yrkesskadeforsikring 7. Melding om skade 8. Skadeoppgjør 9. Selskapets rett til oppsigelse 10. Ansvar 11. Rettshjelp 12. Naturskade 13. Innbo Maks - utvidet dekning Disse vilkår gjelder for KLP Skadeforsikring AS, heretter kalt selskapet. 1 Hvem innboforsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for: Forsikringstaker - den som er angitt i forsikringsbeviset. Ektefelle - eller samboer med felles adresse i Folkeregisteret. Barn som bor hjemme. Barn som pga utdanning eller førstegangstjeneste bor utenfor hjemmet, såfremt de ikke har meldt adresseendring til Folke registeret. Andre medlemmer av den faste husstand. Bokollektiv og leietakere regnes ikke som medlemmer av den faste husstand. Innboforsikringen gjelder ikke for innehaver av tinglyste, registrerte rettigheter i det forsikrede innbo og løsøre. Forsikringsavtalelovens 7-1, 3. ledd er fraveket. 2 Hvor innboforsikringen gjelder På forsikringsstedet: Forsikringen gjelder på det sted som er nevnt i forsikringsbeviset. Utenfor forsikringsstedet: Forsikringen gjelder i Norden for: Ting, kontanter og verdipapirer som er midlertidig borte fra forsikringsstedet. Ting som skal selges. På nytt bosted etter flytting. 3 Hva forsikringen omfatter Innbo og løsøre i hjemmet: Forsikringen omfatter innbo og løsøre i hjemmet - inntil den sum som er nevnt i forsikringsbeviset. Innenfor forsikringssummen omfattes også: a) Kontant er og verdipapirer med inntil kr b) Egenproduserte varer i uregistrert hobby- eller husflidvirksomhet, med inntil kr c) Yrkesløsøre med inntil kr d) Deler og tilbehør til privat motorvogn eller fritidsbåt med inntil kr e) Båt- og varetilhenger med inntil kr f) Rullestol, selvgående gressklipper, snøfreser o.l. - som ikke kan oppnå en hastighet over 10 km/t. g) Følgende gjenstander dekkes hver med inntil kr : Hangglider, paraglider og fallskjerm. Kano, kajakk og seilbrett. Fritidsbåt med lengde under 15 fot og med motor mindre enn 10 hk. Påhengsmotor. h) Løsøre som eies av andre og som sikrede ved lov eller skriftlig avtale har overtatt risikoen for. i) Hobbyveksthus med inntil kr Hvilke skader som dekkes Innboforsikringen dekker skader nevnt i punkt 4.1, - som inntreffer plutselig og uforutsett. Skaden må ha inntruffet i forsikringstiden/avtaleperioden. Se forsikringsbeviset. side 1 av 9

3 4.1 Innboforsikringen dekker skader ved a) Brann og nedsoting. b) Lynnedslag og annet elektrisk fenomen. c) Eksplosjon/sprengning. d) Utilsiktet utstrømning av vann eller annen væske fra bygningens rørledning med tilknyttet utstyr - og fra vannseng og akvarium. e) Væske som trenger inn i bygning fra spillvanns-, overvanns- eller tilførselsledning for vann eller fyringsolje. f) Vann som trenger inn i bygning direkte fra terreng når det fører til synlig frittstående vann over laveste gulv. g) Vann som trenger inn i bygning gjennom åpning eller utetthet oppstått ved plutselig og uforutsett erstatningsmessig bygningsskade. h) Tyveri av innbo og løsøre fra bygning på forsikringsstedet fra bebodd bolig utenfor forsikringsstedet fra annen bygning enn bebodd bolig utenfor forsikringsstedet med inntil kr fra privat uteareal på forsikrin gsstedet med inntil kr fra boder i felles kjeller / loftetasje - med inntil kr Begrensningen gjelder ikke ved midlertidig lagring etter erstatningsmessig skade. fra garderobeskap med inntil kr av barnevogn av sykkel og sykkeltilhenger - inntil sum nevnt i forsikringsbeviset. Forsikringssum gjelder for hver sykkel og sykkelhenger. i) Hærverk/skade - i forbindelse med tyveri i bygningen på innbo og løsøre på rom som sikrede leier/bruker, med inntil kr j) Ran og overfall (jf. straffelovens 267). k) Napping av veske som sikrede bærer, med inntil kr l) Utilsiktet temperaturstigning i fryser som forårsaker skade på matvarer, samt luktskade på fryser. m) Sammenbrudd i bygning eller bygningsdel som følge av en erstatningsmessig bygningsskade. n) Utstrømming fra brannslokkingsapparat. o) Skade på fastmontert parabolantenne. p) Bruddskade på glass og sanitærporselen. Forsikringen dekker bruddskade på: glass i vinduer og dører - montert på sin faste plass i sikredes bolig sanitærporselen - ferdig innsatt på sin faste plass i sikredes bolig Etter en erstatningsmessig skade dekkes også: a) Utgifter til riving, rydding, bortkjøring og deponering av verdiløse rester. b) Oppfylling av brannslokkingsapparat. c) Utgifter til utrykning etter utløst innbruddsalarm. d) Nødvendige flyttings- og lagringsutgifter. e) Dokumenterte utgifter til rekonstruksjon av notater, tegninger, fotografier og dataprogrammer - inntil kr Utgifter til reise og opphold i forbindelse med rekonstruksjon dekkes ikke. f) Nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet når dette er ubeboelig som følge av skade - etter avtale med KLP Skadeforsikring. Se punkt 8.2. g) Ekstrautgifter på grunn av prisstigning i den tid det normalt tar å reparere/gjenoppføre. h) Sikredes tap som leietaker når bygningsmessig innredning bekostet av sikrede, ikke lenger kan utnyttes fordi leieforholdet opphører som følge av skade eller innredningen ikke utbedres som ledd i bygningsskadens utbedring. 5 Hvilke skader som ikke dekkes Innboforsikringen dekker ikke: a) Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann. b) Skade som skyldes søl eller kondens. c) Skade som skyldes sopp, råte, bakterier eller insekter. d) Skade som skyldes feil og mangler ved parabolantenne. e) Tyveri fra fellesgarasje, fellesrom eller rom på bygge-/anleggsplass som ikke er beboelsesrom. Likevel dekkes tyveri av sykkel, sykkeltilhenger, barnevogn samt tyveri fra garderobeskap. f) Skade som består i at innfatning for isolerglass er utett. 6 Yrkesskadeforsikring Dersom sikrede i egenskap av privatperson er å betrakte som arbeidsgiver iht. Lov om Yrkesskadeforsikring (16. juni 1989 nr. 65, 2a), hefter selskapet for yrkesskade i overensstemmelse med loven overfor skadelidte som er å betrakte som arbeidstaker. 7 Melding om skade Ved skade skal sikrede snarest melde fra til selskapet. Brann, tyveri og hærverk skal i tillegg meldes politiet. Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om grunnlaget for erstatningskravet. side 2 av 9

4 8 Skadeoppgjør Forsikringsavtalelovens 6-1 gjelder ikke. Istedet gjelder følgende bestemmelser. Selskapet kan avgjøre om skaden erstattes ved: a) Kontantoppgjør b) Reparasjon c) At selskapet skaffer tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende - ting. Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke overstige det selskapet hadde måttet betale for reparasjon eller gjenan skaffelse av tilsvarende ting. Dersom det ikke kan dokumenteres med faktura at arbeidspenger er betalt, erstattes arbeidspenger med 50 % i forhold til normalpriser. Det beregnes ikke merverdiavgift av arbeidspenger ved kontantoppgjør. 8.1 Erstatningsberegning - innbo Forsikringsavtalelovens 6-1 gjelder ikke. I stedet gjelder: Hvordan erstatningen blir beregnet Erstatningen settes til hva det vil koste å reparere/utbedre skade, eller gjenanskaffe tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende - ting, etter prisene på skadedagen. Erstatningen kan ikke settes høyere enn erstatningsberegning etter punkt Erstatningsberegning a) Antikviteter, kunstverk, våpen, samt ting med samlerinteresse, som mynt-, seddel-, frimerkesamlinger o.l: Erstatningen settes til markedspris. b) Perler, edelstener, smykker og andre gjenstander av edelt metall: Erstatningen set tes til nypris for tilsvarende ting. c) Datautstyr: Erstatningen settes til nypris for tilsvarende ting med 20 % fradrag for hvert påbegynte år fra det året PC/datautstyret er 1 år, maksimum 80 %. d) Elektriske husholdningsmaskiner, TV, radio og liknende - som er i bruk: Erstatningen settes til nypris for tilsvarende ting med 10 % fradrag for hvert påbegynte år fra det året utstyret er 5 år, maksimum 80 %. e) Mobiltelefon og -utstyr: Erstatningen settes til nypris for tilsvarende ting med 20 % fradrag for hvert påbegynte år fra det året ustyret er 1 år, maksimum 80 %. f) Klær og sko som er i bruk (unntatt smoking, bunad, pels og tilsvarende): Erstatningen settes til nypris for tilsvarende ting med 10 % fradrag for hvert påbegynte år fra det året klærne/skoene er 1 år, maksimum 80 %. g) Gjenstander som er overtatt som brukt - enten ved arv, gave eller kjøp: erstatningen settes til gjenstandens omsetningsverdi på det tidspunkt skaden inntraff. h) Sykkel: Erstatningen settes til nypris for tilsvarende ting med 20 % fradrag for hvert påbegynte år fra det året sykkelen er 5 år, maksimum 80 %. i) Annet innbo og løsøre: Det beregnes ikke fradrag dersom tingens verdi ved skadetidspunktet var 75 % eller mer av nypris. Verdivurderingen baseres på nypris for tilsvarende ting med fradrag for verdiforringelse på grunnlag av sannsynlig brukstid og slitasje. j) Innbo og løsøre som er defekt eller ikke lenger i bruk, erstattes etter sin markedsverdi. Dersom det ikke kan dokumenteres med faktura at arbeidspenger er betalt, erstattes arbeidspenger med 50 % i forhold til normalpriser. Det beregnes ikke merverdiavgift av arbeidspenger ved kontantoppgjør. 8.2 Tap ved at egen bolig/leilighet ikke kan benyttes Ved beregning av merutgifter ved opphold utenfor den faste bolig, skal det tas hensyn til omkostninger som sikrede ville ha hatt uten skade og de sikrede har etter skade. Det gjøres fradrag for kompensasjon for: Tapt husleieinntekt Tap ved at egen bolig ikke kan benyttes - dersom det er gitt kompensasjon for dette under bygningsforsikringen. 8.3 Renter Erstatning utbetales i takt med reparasjonen eller når det foreligger oversikt over skaden/utgiftene. Sikrede har krav på renter av erstatningen, jfr. forsikringsavtalelovens Egenandel Fra erstatningsoppgjøret trekkes en egenandel på kr dersom annet ikke fremgår av forsikringsbeviset. Egenandelen skal fratrekkes før eventuelle øvrige erstatningsreduksjoner som har hjemmel i vilkår eller lov. Det trekkes ikke egenandel ved: Tyveri når FG-godkjent innbruddsalarm som varsler alarmsentral/vaktselskap eller nabo via telefon etter fast avtale, var i bruk på skadetidspunktet. skade som alene rammer overspenningsvern/ brannalarm/ innbruddsalarm Egenandel ved tyveri av sykkel er kr 3.000, dersom annet ikke er avtalt og fremkommer av forsikringsbeviset. Dersom sykkel er registrert i Falck sykkelregister reduseres egenandelen med kr side 3 av 9

5 8.5 Identifikasjon mellom sikrede og ektefelle/samboer Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom skaden skyldes handling eller unnlate lse fra sikredes - eller sikredes ektefelle/samboers - side, jfr. forsikringsavtalelovens Ting som kommer til rette Kommer en gjenstand til rette etter at selskapet har betalt erstatning, kan sikrede beholde gjenstanden mot å betale erstatningen tilbake. Ellers tilfaller gjenstanden selskapet. 9 Selskapets rett til oppsigelse Selskapet kan si opp forsikringsavtalen med to måneders varsel etter skade, jfr. forsikringsavtaleloven Ansvar 10.1 Hva ansvarsforsikringen dekker Forsikringen dekker det ansvar som sikrede etter gjeldende erstatningsrett (som lov og rettspraksis) kan pådra seg for skade på annen person eller annens ting. Dersom bygningen er forsikret, dekkes det erstatningsansvar sikrede kan bli pålagt som eier av eiendommen. Dersom innbo er forsikret, dekkes det erstatningsansvar sikrede kan bli pålagt som privatperson - i Norden Hva som menes med skade Med skade forstås skade på person eller ting. Personskade anses inntruffet dersom død, skade eller sykdom er påført en person. Tingskade anses inntruffet dersom løsøre - herunder dyr - eller fast eiendom er tapt eller påført fysisk skade. Økonomisk tap som er påført tredjeperson som følge av en skade selskapet erstatter, regnes som en del av skaden Hva ansvarsforsikringen ikke dekker a) Ansvar for skade voldt ved forsettelig handling eller unnlatelse, og følger av slik skade. b) Ansvar som eier, fører eller bruker av motorkjøretøy, arbeidsmaskin med eget framdriftsmaskineri, båt, vannjet, vannscooter, luftfartøy (eksklusive modellfly) eller registrert trav-eller galopphest som trenes for eller deltar i løp. Likevel dekkes ansvar som eier, fører eller bruker av kano, kajakk og seilbrett/surfebrett hangglider, paraglider, og fallskjerm båt under 15 fot med motor mindre enn 10 hk rullestol, selvgående gressklipper, snøfreser o.l. som ikke kan oppnå en hastighet over 10 km/t c) Ansvar som har sammenheng med sikredes yrke eller ervervsvirksomhet. d) Ansvar for oppreisning etter skadeerstatningsloven, jf 3-5 og 3-6, bøter og lignende. e) Ansvar som bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti - herunder ansvar sikrede må bære fordi sikrede har gitt avkall på sin rett til regress. f) Ansvar for skade på ting som tilhører en annen, men som sikrede selv eller noen annen på hans vegne tar hånd om for leie, lån, bruk og oppbevaring. Likevel dekkes skade på leiet bolig eller hotellrom/ ferieleilighet, dersom skaden skyldes brann, eksplosjon, utstrømming av vann og fyringsolje fra bygningens rørledning. g) Ansvar overfor medlemmer av sikredes familie, herunder ektefelle/samboer, foreldre/ steforeldre/ fosterforeldre/ svigerfareldre, søsken, barn/ stebarn/ fosterbarn/ barnebarn/ samboers barn og disse personers ektefeller/samboere. h) Ansvar overfor medeiere for skade på ting som eies i fellesskap eller overfor en virksomhet som disponeres av sikrede, eller der sikrede eller dennes familie har vesentlig eierinteresse. i) Ansvar for skade på ting oppstått ved maskingravings-, sprengnings-, pelings-eller rivingsarbeid. Sikredes ansvar i egenskap av byggherre for bygg under oppføring på sikredes eiendom er likevel dekket. j) Ansvar ved forurensning dersom årsaken til forurensningen ikke er plutselig og uforutsett. Likevel dekkes sikredes ansvar dersom årsaken er plutselig og uforutsett. k) Ansvar ved overføring av smittsom sykdom. l) Ansvar for skade på ting ved sopp og råte eller på grunn av langsom inntrengning av fuktighet. m) Styreansvar. n) Ansvar som eier av annen fast eiendom enn den forsikrede eiendom Forsikringssum Selskapets samlede erstatningsplikt er begrenset til kr for hvert skadetilfelle Egenandel Fra erstatningskravet trekkes den egenandel som er angitt i forsikringsbeviset. side 4 av 9

6 10.5 Hva sikrede (du) skal gjøre ved skadetilfelle Blir det reist erstatningskrav mot sikrede, eller det kan ventes at krav vil bli reist, skal selskapet underrettes uten ugrunnet opphold. Når erstatningskrav er reist mot sikrede eller direkte mot selskapet, plikter sikrede for egen regning: å gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for sikrede, og som selskapet trenger for å vurdere sitt ansvar og utbetale erstatningen. å utføre de undersøkelser og utredninger selskapet finner nødvendig. å møte ved forhandlinger eller rettergang. Uten samtykke fra selskapet må sikrede ikke innrømme erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav Hva selskapet skal gjøre ved skadetilfelle Når et erstatningskrav omfattes av forsikringen og overstiger egenand elen, plikter selskapet: å utrede om det foreligger erstatningsansvar å forhandle med skadelidte å prosedere saken for domstolene - dersom nødvendig Selskapet betaler sine egne omkostninger ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet selv om forsikringssummen derved overskrides. Omkostninger til ekstern advokat og annen sakkyndig bistand som er valgt eller godkjent av selskapet, dekkes også Utbetaling av erstatning Dersom erstatningskravet dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. Er selskapet villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, erstattes ikke omkostninger som senere påløper utover det som er fastsatt. Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. Framsettes krav om erstatning direkte mot selskapet, skal selskapet varsle sikrede uten ugrunnet opphold og holde sikrede underrettet om den videre behandling av kravet. Selskapets innrømmelse overfor skadelidte binder ikke sikrede. 11 Rettshjelp 11.1 Utgifter forsikringen dekker Forsikringen dekker nødvendige utgifter til advokat (jf domstolloven 218), retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist. Dersom den faste eiendom er forsikret, omfattes tvist vedrørende eiendommen. Dersom innbo er forsikret, omfattes tvist i egenskap av privatperson. Utgifter til rettsbehandling Forsikringen dekker utgifter til: sakkyndige som er oppnevnt av retten. sakkyndig som ikke er oppnevnt av retten, såfremt utgiftene på forhånd er godkjent av selskapet. vitner - kun ved hovedforhandling og bevisopptak. Følgende dekkes ikke: idømte saksomkostninger. rettsgebyr i ankeinstans. Tilkjente sa ksomkostninger går til fradrag. Likevel dekkes slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod Generelle bestemmelser om rettshjelp Saksomkostninger ved forlik: Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller at sikrede ved dom er blitt tilkjent saksomkostninger, må eventuell avtale om at hver av partene skal bære egne saksomkostninger ikke inngås uten etter godkjennelse fra selskapet. Uten slik godkjennelse fra selskapet, bærer sikrede omkostningene selv. Hvilke domstoler tvisten må høre inn under: Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler eller husleieretten (jf. domstolloven 1). Dersom saken føres for særdomstol ( jf. domstolsloven 2), men kunne vært ført for de alminnelige domstoler, dekkes likevel rettshjelputgifter. Tvist oppstått før forsikringen trådte i kraft: Rettshjelputgifter dekkes ikke dersom sikrede ved forsikringens ikrafttreden var kjent med det som senere ble tvistegrunnlag og forsto, eller måtte forstå, at tvisten kunne oppstå. Tvist oppstått etter at eiendommen er solgt eller ved kjøp av ny bolig: Selv om forsikringen på boligen ikke var i kraft da tvisten oppstod, dekkes likevel følgende tvistetilfeller: side 5 av 9

7 Dersom den forsikrede faste eiendom er solgt og forsikringen i selskapet opphørte i forbindelse med salget, dekkes rettshjelputgifter ved tvist hvor sikrede er part i egenskap av tidligere eier. Ved tvist med selger i forbindelse med kjøp av ny bolig som sikrede ennå ikke har flyttet inn i og tegnet egen forsikring på, dekkes rettshjelpsutgifter dersom nåværende bolig var forsikret i selskapet på kjøpstidspunktet. Dette gjelder også tvist med selger ved kjøp av tomt for bygging av egen bolig Utgifter forsikringen ikke dekker Forsikringen dekker ikke rettshjelputgifter ved: a) Tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv. b) Tvist som gjelder annen fast eiendom enn den forsikrede eiendom. c) Tvist som gjelder fast eiendom eller leilighet utenfor Norden, herunder tvist om fysiske feil og mangler eller rene avtaletvister. d) Tvist i saker hvor sikrede er part i egenskap av å være selger av boligen og sikrede har tegnet eierskifteforsikring på boligen/eiendommen. e) Tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav om omstøtelse av gave, underholdsbidrag, bodeling, oppløsning av det økonomiske fellesskap etablert av samboende og oppløsning av husstandsfellesskap, samt skiftesaker. f) Tvist som alene hører inn under namsmyndighetene, bortsett fra tvist i husleieforhold som knytter seg til den forsikrede faste eiendom eller leilighet. g) Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs- eller akkordforhandling dersom sikr ede er konkurs- eller akkordskyldner. h) Tvist som gjelder motorkjøretøy, arbeidsmaskin med eget framdriftsmaskineri, båt, vannjet, luftfartøy (ikke modellfly) eller registrert trav-eller galopphest, eller når sikrede er part i egenskap av eier, fører eller bruker av slik. Likevel dekkes tvist som gjelder: rullestol, selvgående gressklipper, snøfreser og lignende som ikke kan oppnå en hastighet over 10 km/t. hangglider/paraglider uten motor. fritidsbåt med lengde til og med 14 fot og påhengsmotor til og med 10 hk, kano, kajakk og seilbrett/surfebrett. i) Straffesak og ærekrenkelsessak. Likevel dekkes sikredes utgifter når denne i slik sak krever erstatning av den som er mistenkt, siktet eller saksøkt. j) Ekspropriasjonssak eller skjønnssak hvor sikrede søker å erverve rettighet over annen eiendom. k) Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandlingen unntatt fra dekningen. l) Tvist i saker om personskade hvis ikke motpart eller dennes forsikringsselskap skriftlig har avslått å dekke sikredes nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand. Likevel dekkes utgifter i saken etter saksanlegg, hvor saksomkostingsspørsmålet avgjøres av retten i henhold til tvistemålslovens bestemmelser. Dette gjelder også ved voldgift. m) Utgifter pådratt før tvist er oppstått. n) Rettshjelputgifter for juridiske personer som dødsbo, borettslag, andelslag, stiftelse o.l. - herunder tvist hvor nevnte juridiske personer representerer sikrede Definisjon av tvist Med tvist forstås at et krav er framsatt og bestridt, helt eller delvis muntlig eller skriftlig. Vedvarende taushet hos motpart vil kunne anses som tvist. Med saksanlegg menes utgifter fra og med forberedende arbeid med forliksklage/stevning Forsikringssum og egenandel Samlet erstatning ved hver tvist er begrenset til kr selv om det er flere parter på samme side. Dette gjelder også om partene har rettshjelpforsikring i flere forskjellige selskap, eller om den/de sikrede har rettshjelpdekning under flere forsikringer i ett eller flere selskap. Selskapets ansvar er alltid begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av selskapet på forhånd. Uforsikrede parter holdes utenfor ved erstatningsberegningen. Erstatningen er under enhver omstendighet begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av selskapet på forhånd. Egenandel er kr med tillegg av 20 % av det overskytende beløp. Det trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side Behandling av rettshjelpsaker Vil sikrede søke erstatning under rettshjelp i tvist som omfattes av forsikringen, må selskapet underrettes snarest mulig - senest ett år etter at advokat er engasjert. Underretningen skal skje skriftlig. Dersom advokat benyttes under den offentlige forvaltningsbehandling eller for særdomstol, regnes fristen for melding til selskapet fra det tidspunkt hvor den offentlige forvaltningsbehandling er fullt ut utnyttet - eller saken bringes inn for de alminnelige domstoler. Sikrede velger selv den advokat som etter sakens art og sikredes bosted passer for oppdraget. side 6 av 9

8 Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig, og bærer selv omkostninger forårsaket uten rimelig grunn. Før saksanlegg dekker forsikringen rimelige og nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner. Etter saksanlegg dekkes utgifter som etter rettens skjønn var nødvendige for å få saken betryggende utført, i henhold til tvistemålsloven 176. Er det flere parter på samme side med likeartede interesser, kan selskapet kreve at disse benytter samme juridiske og tekniske bistand. Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket under forsikringen. Sikrede skal informere selskapet om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell behandling i særdomstol, eller under eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig forvaltningsvedtak. Ved krav om oppgjør skal salærkrav dokumenteres med spesifisert timeliste og timesats. Før endelig oppgjør foretas, kan selskapet kreve dokumentasjon for at egenandel er betalt. Salær avregnes maksimalt 2 ganger i året overfor advokaten. Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske Advokatforening. Selskapet kan for øvrig kreve at sikrede begjærer salæret fastsatt av retten i henhold til tvistemålslovens Naturskade Lov om naturskadedekning av 16. juni 1989 gjelder Hva forsikringen dekker Forsikringen dekker skade på brannforsikrede ting i Norge, som direkte skyldes naturulykke som: Skred Storm Flom Stormflo Jordskjelv eller vulkanutbrudd Jf 1 i Lov om naturskadeforsikring av 16. juni 1989 nr 70. Omfatter forsikringen våningshus, bolighus eller fritidshus, omfatter forsikringen også naturskader på hage, hageanlegg - herunder utvendig vannbasseng, gjerde og flaggstang - og gårdsplass i tilknytning til bygningen, oppad begrenset til 5 dekar. Tilsvarende omfattes den del av tilførselsvei som ligger innenfor hagen, hageanlegg eller på gårdsplassen. For andre bygninger enn våningshus, bolighus og fritidshus omfatter forsikringen i tillegg til bygning kun utvendig vannbasseng, gjerde og flaggstang. Dersom ikke bedre branndekning fremgår av forsikringsavtalen, erstattes i tillegg: Utgifter til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester - inntil kr Ekstrautgifter pga. prisstigning - i den tid det normalt tar å reparere/gjenanskaffe gjenstanden - i inntil 24 måneder. Flytting og midlertidig lagring av forsikrede ting - med inntil kr Omfatter forsikringen løsøre, erstattes penger, verdipapirer og utgifter til rekonstruksjon av yrkesmanuskripter/tegninger, datalagre o.l med inntil kr Hva forsikringen ikke dekker Forsikringen dekker ikke: a) Skade på skog eller avling på rot, varer under transport, motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, skip og småbåter og ting i disse, fiskeredskap på fartøy eller i sjøen, utstyr i sjøen for produksjon av fisk, fisk i steng, lås eller dam, utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen. Selskapet dekker likevel naturskade på motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, seilbåt og motorbåt samt utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen når disse ting er varer i næ ringsvirksomhet og befinner seg på land i Norge. b) Skade på hageanlegg i tilknytning til annen bygning enn våningshus, bolighus og fritidshus og skade på avling (avkastning av hageanlegget). Selskapet dekker likevel skade på utvendig basseng, gjerde og flaggstang med til sammen kr c) Skade som alene rammer antenner, skilt, markiser og lignende. d) Skade som umiddelbart skyldes frost, tele, tørke, nedbør, snøtyngde eller isgang. e) Skade som skyldes dyr, insekter, bakterier, sopp, råte og lignende. f) Skade på byggverk eller ting i dette når byggverket er oppført etter at det for vedkommende område er nedlagt bygge- og deleforbud - i medhold av naturskadelovens 22 - og skaden er av slik art som erklæringen gjelder. g) Utgifter til forebygging, sikring, flytting eller andre tiltak som ikke skyldes direkte skade på forsikret byggverk eller løsøre. side 7 av 9

9 12.3 Redningsutgifter Er forsikret ting skadd eller direkte truet ved utløst naturulykke, dekkes nødvendige redningsutgifter som omhandlet i forsikringsavtaleloven inntil gjenoppføringsprisen/gjenanskaffelsesprisen Andre spesielle bestemmelser om naturskade Eiendom som er spesielt utsatt for naturskade: Blir det etter naturskade på byggverk tinglyst erklæring etter naturskadelovens 22 om at eiendommen er særlig utsatt for naturskade og utgiftene til utbedring er 60% eller mer av forsikringsverdien for det skadde byggverk, dekker selskapet for den økning i skade som nekting av reparasjon/gjenoppføring medfører. Erstatningsberegning for beplantning i hageanlegg: Ved erstatningsberegning for beplantning i hageanlegg, beregnes erstatningen lik gjenanskaffelse av tilsvarende vekst, som alminnelig handelsvare (ung vekst) i gartneri og lignende. Dersom reparasjon/gjenanskaffelse ikke skjer innen 5 år, settes erstatningen til det laveste beløp av reparasjonskostnad/gjenanskaffelsespris og nedgang i eiendommens omsetningsverdi. Reduksjon eller bortfall av erstatning: Naturskadeerstatningen kan settes ned eller falle bort når: skadens inntreden eller omfang helt eller delvis skyldes svak konstruksjon i forhold til de påkjenninger tingen kan ventes å bli utsatt for. dårlig vedlikehold eller tilsyn, eller når den skadelidte kan lastes for ikke å ha forebygget skaden eller hindret dens omfang. Ved avgjørelsen - eventuell avkortning i erstatningen - skal det legges vekt på den skadelidtes forutsetninger for å innse hvilke krav som må stilles, vedkommendes mulighet for utbedring av mangelen og forholdene ellers. Avkortning skal ikke skje hvis den skadelidte bare er lite å legge til last. Forsikringsselskapenes samlede ansvar ved en enkelt naturskade, fastsettes av Justisdepartementet og utgjør pr kr 10 milliarder. Dersom skaden blir større, vil erstatningen bli redusert forholdsmessig Ankenemnd a for Statens naturskadefond Er det tvil om: det foreligger naturskade, det er inntruffet en eller flere naturkatastrofer, betingelsene for nedsettelse eller nektelse av erstatning på grunn av svak konstruksjon, dårlig vedlikehold m v (se ovenfor) er tilstede, kan sikrede eller selskapet forelegge spørsm ålet for ankenemnda for Statens naturskadefond etter reglene i naturskadeloven Egenandel Egenandel ved naturskade er den egenandel som til enhver tid er fastsatt av departementet i henhold til naturskadeforsikringsloven. Fra er egenandelen kr Innbo Maks - utvidet dekning Når det fremkommer av forsikringsbeviset at Innbo Maks er valgt, gjelder følgende utvidelser i tillegg til ordinære innbovilkår pkt Innbokasko - Uflaks Hva forsikringen dekker: Forsikringen dekker skader på ting i boligen - som skyldes en plutselig og uforutsett hendelse - inntil forsikringssum for innbo og løsøre. Forsikringen dekker ikke: Ting som er mistet eller tapt, når skadeårsaken er ukjent Skade som skyldes bakterier, insekter eller kjæledyr Skade som følge av virusangrep på PC. Egenandel: Egenandel er kr dersom annet ikke er avtalt og fremkommer av forsikringsbeviset 13.2 Flytteforsikring Hvor forsikringen gjelder: Under privat transport i egen, lånt eller leid bil/tilhenger i Norge - i forbindelse med flytting til ny bolig (ikke fritidsbolig). Ut- og innbæring mellom bolig og bil. Hva forsikringen dekker: Skade ved at bilen/tilhengeren blir utsatt for sammenstøt, utforkjøring, velting eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning Skade ved tyveri fra låst bil/tilhenger - herunder låst fastmontert skiboks/takboks Plutselig og uforutsett skade på flyttegods under ut-/innbæring mellom bolig og bil. side 8 av 9

10 Erstatningen der begrenset til kr Forsikringen dekker ikke: Skade i forbindelse med transport utført av transport-/flyttebyrå (firma), idrettslag, foreninger og lignende. Skade på lystbåter, motorkjøretøyer, kontanter, verdipapirer, piano eller flygel Planter eller dyr Skade som følge av væske som renner ut Tyveri fra verdiskap Hva forsikringen dekker: Tyveri av penger og verdipapirer oppbevart i verdiskap godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd (FG) og bankboks, - ved tyveri fra bygning eller rom i bygning - med inntil Ombygging av leilighet for rullestolbruker Forsikringen dekker bygningmessig tilpasning av leiligheten inntil kr for å bedre bevegelsesmulighetene - dersom noen i den faste husstanden: Blir rullestolbruker som følge av ulykkesskade Nedkommer med barn som pga. fysisk handicap har behov for rullestol. Invaliditeten må være 50 % eller mer, og utgiftene må være påløpt innen 5 år etter ulykken eller nedkomsten. Ulykkesskaden eller fødselen må ha inntruffet i forsikringstiden Selskapet dekker dokumenterte utgifter i tillegg til tilskudd og støtte man er berettiget til fra offentlig trygdevesen Utvidelse av sum For Innbo Maks er følgende sum utvidet: Tyveri fra bod i felles kjeller/loftetasje økes forsikringssummen fra kr til kr side 9 av 9

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01 Innbo Maks Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes

Detaljer

Fritidshus. Gjelder fra 01.01.2014 EPF01- B01

Fritidshus. Gjelder fra 01.01.2014 EPF01- B01 Fritidshus Gjelder fra 01.01.2014 EPF01- B01 Innhold 1. Hvem bygningsforsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som

Detaljer

Hus Maks. Gjelder fra 01.01.2013 EPH01- M01

Hus Maks. Gjelder fra 01.01.2013 EPH01- M01 Hus Maks Gjelder fra 01.01.2013 EPH01- M01 Innhold 1. Hvem bygningsforsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING. Vilkår av 01.01.2011

LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING. Vilkår av 01.01.2011 LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING Vilkår av 01.01.2011 Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskriftene er påbud SpareBank 1 Skadeforsikring har fastsatt for å forebygge faren for skader og for å begrense omfanget

Detaljer

Vilkår Innbo og Løsøre

Vilkår Innbo og Løsøre Side 1 av 9 Vilkår Innbo og Løsøre Gjeldende fra 01.04.2008. Unison Forsikring ASA benevnes i det etterfølgende som Selskapet. 1 Hvem innboforsikringen gjelder for - sikrede Forsikringen gjelder for: Forsikringstaker.

Detaljer

1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Forsikringen gjelder ikke for 3

1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Forsikringen gjelder ikke for 3 Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Forsikringen gjelder ikke for 3 2 Hvor forsikringen gjelder 3 2.1

Detaljer

Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11

Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11 Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 2 Hvor forsikringen gjelder 3 2.1 Spesielle gyldighetsområder

Detaljer

Avtalevilkår Fritidsbolig basis, Bygning/innbo

Avtalevilkår Fritidsbolig basis, Bygning/innbo Avtalevilkår Fritidsbolig basis, Bygning/innbo Gjelder fra 01.01.2009 TFBA 109 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva som er forsikret 4. Hvilke skader

Detaljer

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår Innbo

Forsikringsvilkår Innbo Forsikringsvilkår Innbo 01.01.2015 Forsikringsvilkår Innbo Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder 4 2.1 Spesielle gyldighetsområder 4 3 Hva forsikringen omfatter 4

Detaljer

Forsikringsbevis 2009/2010

Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring kollektiv innbo- og løsøreforsikring Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring BA

Detaljer

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, tyveri og

Detaljer

LOfavør Kollektiv hjemforsikring

LOfavør Kollektiv hjemforsikring LOfavør Kollektiv hjemforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 VILKÅR FOR LOfavør KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING Vilkår av 01.01.2011. Avløser vilkår av 01.01.2009. Med selskapet nevnt i disse vilkår forstås

Detaljer

Vilkår for Innboforsikring

Vilkår for Innboforsikring Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, tyveri og annen

Detaljer

LOFAVØR STANDARD HUSFORSIKRING

LOFAVØR STANDARD HUSFORSIKRING LOFAVØR STANDARD HUSFORSIKRING Vilkår av 01.05.2011 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Forsikringsvilkår Fritidsbolig

Forsikringsvilkår Fritidsbolig Forsikringsvilkår Fritidsbolig 01.01.2015 Forsikringsvilkår Fritidsbolig Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

Vilkår 2013. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter

Vilkår 2013. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter Vilkår 2013 Utdanningsforbundets innboforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

Hus- og hjemforsikring

Hus- og hjemforsikring Hus- og hjemforsikring Gjelder fra januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 ENDRING AV RISIKO, SIKKERHETSFORSKRIFTER OG ANDRE PERSONERS HANDLINGER MED VIRKNING FOR DEKNINGEN... 1 1.1 ANSVARSBEGRENSNING VED ENDRING

Detaljer

Vilkår Innboforsikring Vilkårs id: PBK-210.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Innboforsikring Vilkårs id: PBK-210.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Innboforsikring Vilkårs id: PBK-210.000-001 av 27.12.2012 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker. Ektefelle, samboer og andre medlemmer av den faste husstand som har felles adresse med

Detaljer

Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013

Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013 Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013 INNBO- OG LØSØREFORSIKRING Innbo og løsøre i hjem eller hytte Gjelder fra april 2013 Innhold: A innboforsikring B super C ansvarsforsikring D rettshjelpforsikring

Detaljer

LOfavør Kollektiv hjemforsikring

LOfavør Kollektiv hjemforsikring LOfavør Kollektiv hjemforsikring Forsikringsvilkår av 01. 01. 2 013 LOfavør SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Tlf: 815 32 600 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo lofavor.no Foretaksregisteret: NO 915 651 232

Detaljer

Vilkår 2015. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter

Vilkår 2015. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter Vilkår 2015 Utdanningsforbundets innboforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

Forsikringsvilkår Bolig

Forsikringsvilkår Bolig Forsikringsvilkår Bolig 01.01.2015 Forsikringsvilkår Bolig Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

Hus. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- B01

Hus. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- B01 Hus Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- B01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes 6.

Detaljer

Avtalevilkår Villa Best

Avtalevilkår Villa Best Avtalevilkår Villa Best Gjelder fra 01.01.2009 TVBE 109 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva som er forsikret 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Hytteforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 4 1.1 Forsikringen gjelder for 4 1.2 Når forsikringen opphører 4 2

Detaljer

Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013

Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013 Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013 INNBO- OG LØSØREFORSIKRING Innbo og løsøre i hjem eller hytte Gjelder fra april 2013 Innhold: A innboforsikring B super C ansvarsforsikring D rettshjelpforsikring

Detaljer

LOfavør Kollektiv hjemforsikring

LOfavør Kollektiv hjemforsikring LOfavør Kollektiv hjemforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2015 LOfavør SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Tlf: 815 32 600 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo lofavor.no Foretaksregisteret: NO 915 651 232 www.sparebank1.no/forsikring

Detaljer

LOfavør Kollektiv hjemforsikring

LOfavør Kollektiv hjemforsikring LOfavør Kollektiv hjemforsikring Forsikringsvilkår av 01.05.2015 LOfavør SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Tlf: 815 32 600 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo lofavor.no Foretaksregisteret: NO 915 651 232 www.sparebank1.no/forsikring

Detaljer