DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: Tid: kl MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Etter ordinært formannskapsmøte blir det «arbeidsmøte» i adresseprosjektet, dette avsluttes med servering på Tre Kalver SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/14 14/502 FRYSERIET PUB AS-SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 87/14 14/521 SYKEFRAVÆR 1.TERTIAL /14 14/477 OVERGANG TIL FEM DAGERS SKOLEUKE FOR ELEVENE I ÅRSTRINN VED DBU 89/14 13/654 INNFØRING AV LP-MODELLEN - GODKJENNING AV PROSJEKTPLAN. 90/14 13/150 EVENTUELT SALG AV KOMMUNEBUSSEN. NY BEHANDLING. Dønna, Anne Sofie S. Mathisen Ordfører Tore Westin Rådmann

2 Sak 86/14 FRYSERIET PUB AS-SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 14/502 Saksnr.: Utvalg Møtedato 86/14 Formannskapet Rådmannens innstilling: Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk med alkoholinnhold mellom 22 og 60 volumprosent tildeles Fryseriet pub as, org.nr jfr. søknad mottatt Som styrer for den tildelte skjenkebevillingen godkjennes Trine Vang Sivertsen, og som stedfortreder godkjennes Ann-Marie Olsson. Skjenking er kun tillatt innenfor de ordinære skjenketider, slik dette er fastsatt i den til en hver tid gjeldende alkoholpolitiske handlingsplan for Dønna kommune, uavhengig av omsøkt skjenketid. Skjenkearealet ute skal være fysisk avgrenset i samsvar med innlevert skisse, og sikret i henhold til alkoholpolitisk handlingsplan for Dønna kommune, slik at hensynet til tilstrekkelig kontroll med skjenkingen kan ivaretas. Mattilsynets godkjenning for serveringsstedet må til enhver tid foreligge. For øvrig gjelder at bevillingshaver til enhver tid må følge alkohollov, forskrifter og alkoholpolitisk handlingsplan. Det gjøres oppmerksom på at kommunen har fastsatt retningslinjer for reaksjoner ved brudd på bestemmelsene om salg eller skjenking i Alkoholpolitisk handlingsplan. I henhold til alkohollovens 7-1 skal det betales et årlig gebyr for salg og skjenking av øl, vin og brennevin. Gebyret tilfaller kommunen. Størrelsen på gebyret fastsettes årlig, og baseres på forventet omsetning. Minimumsgebyr er fra kr pr. år. Avregning i forhold til faktisk salg og skjenking skjer i etterkant basert på omsetningsoppgave. Skjenkebevillingen gjelder for perioden fram til 30. juni Deretter må det søkes på nytt. Bevillingshaveren er selv ansvarlig for å sende ny søknad i god tid før bevillingsperioden går ut, seinest 1. april Bakgrunn: Alkoholloven 1-4a fastslår at skjenking av alkoholholdig drikk bare kan skje på grunnlag av bevilling. Det foreligger søknad om skjenkebevilling fra Fryseriet pub as, org.nr Søknaden om skjenkebevilling gjelder øl, vin og brennevin (alminnelig skjenkebevilling) til drift av serveringsvirksomhet ved kaia på Solfjellsjøen. Side 2 av 14

3 Sak 86/14 Vurdering: Konsept: Alkoholloven og alkoholpolitisk handlingsplan for Dønna kommune sier noe om hva slags virksomheter som kan gis skjenkebevilling. Ved tildeling av bevilling skal skjenkelokalets beliggenhet, størrelse og beskaffenhet samt målgruppen for virksomheten tillegges vekt. Negativ erfaring med tidligere driftsform, lokalets egnethet, størrelse, trafikale og ordensmessige problemer og hensynet til lokalmiljøet for øvrig skal kunne tillegges vekt. Bevillingssøkeren har søkt om bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin, med tilhørende uteservering. Planløsningen fremgår av opplysninger vedlagt søknaden. Rådmannen finner at driftskonseptet, ut fra den beskrivelse som er gitt kan gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin. Skjenkeareal: Skjenkearealet er avmerket på innsendt planskisse. Det søkes også om uteservering i avgrenset område. For utendørs skjenkeareal kreves det i henhold til kommunens alkoholpolitiske plan at området er klart fysisk avgrenset, f.eks. med gjerde. Bevillingshaver: I henhold til alkoholloven 1-4 b, kan bevilling gis til den for hvis regning virksomheten drives. I dette tilfellet er det Fryseriet pub as, org.nr I henhold til alkoholloven 1-7c, skal det for hver bevilling utpekes en styrer og stedfortreder, som skal godkjennes av bevillingsmyndigheten. Styrer og stedfortreder må være ansatt på skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Styrer må ha reell styringsrett i virksomheten. Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven med forskrifter, og må videre ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen. I henhold til alkoholloven 1-7, 2.ledd skal det innhentes uttalelse fra kommunens sosialtjeneste, politiet og eventuell militær avdeling i kommunen til søknaden. Uttalelse fra sosialtjenesten er av hensyn til edruskapsmessige hensyn. Uttalelse fra politiet skal belyse de krav som loven stiller om uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen, samt skatte-, avgifts og regnskapslovgivningen hva angår bevillingshaveren og eierne av virksomheten. Det søkes om fritak fra kravet om stedfortreder. Fritak for dette kravet kan gis til virksomheter der driften er oversiktlig. Dette ses på som uproblematisk i denne saken da det dreier seg om en liten og oversiktlig virksomhet. Det er andre bevillingshavere i kommunen som også har slikt fritak. Det er bedt om uttalelser fra politiet og sosialtjenesten når det gjelder søknaden. Eventuelle uttalelser legges fram på møtet. Vurdering: Alkohollovens 1-7 a peker på en del relevante momenter i den helhetsvurdering som bevillingsmyndigheten kan legge vekt på. Det gjelder antallet salgs- og skjenkesteder i kommunen, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, Side 3 av 14

4 Sak 86/14 næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på bevillingssøkers egnethet til å ha skjenkebevilling. Alkoholloven 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v. Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. En bevilling etter 4-2 tredje ledd kan bare utvides hvis tilvirkningen skal skje ved skjenkestedet, og tilvirkningen og skjenkingen vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og serveringstilbud. Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller skjenking. Kommunen kan derfor velge å ikke imøtekomme søknader, men må se hen til kravet om at usaklig forskjellsbehandling ikke skal skje. Tildeling av skjenkebevilling er en avgjørelse som er underlagt kommunens frie skjønn. Skjønnet kan ikke overprøves av klageorganet eller domstolene med mindre det er gjort feil, for eksempel dersom det er tatt utenforliggende hensyn. Kommunens praksis tilsier at skjenkebevilling bør innvilges i denne saken. Det er ikke spesielle hensyn som taler i mot at bevilling bør gis. Det har også vært drevet tilsvarende virksomhet i området tidligere (i nabobygget som brant ned). Når det gjelder skjenketider er dette vedtatt i Alkoholpolitiske retningslinjer. Det er anledning til å søke om utvidelser for enkeltanledninger, som ved arrangement og lignende. Tildeling av bevilling for skjenking av alkohol er avhengig av at det også er gitt serveringsbevilling. Dette er gjort administrativt. Vedlegg: Ingen Saksmappevedlegg: Søknad med vedlegg Side 4 av 14

5 Sak 87/14 SYKEFRAVÆR 1.TERTIAL 2014 Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 14/521 Saksnr.: Utvalg Møtedato 87/14 Formannskapet Rådmannens innstilling: Formannskapet tar de fremlagte sykefraværsrapporter for 1.tertial 2014 til etterretning. Bakgrunn: Som et ledd i arbeidet med å oppnå redusert sykefravær blant kommunalt ansatte, har man valgt å innføre sykefraværsrapportering hvert tertial til formannskapet. Dette som ett av flere tiltak for å nå målet om redusert sykefravær. Saksutredning: Det er i Dønna kommune satt følgende mål for sykefraværet: Videreføre arbeidet med å oppnå et lavt sykefravær, 5 % i organisasjonen Dønna kommune, og kvalitetssikre at vedtatte rutiner vedrørende sykefraværsoppfølging følges opp av alle ledere i kommunen. Sykefraværsutvikling: 1.tertial Landbruk 0 % 0,8 % Staben 1,7 % 5,7 % Dønna barne- og ungdomsskole 7,6 % 6,9 % Løkta oppvekstsenter 7 % 9,3 % (1,6 %) Dønna barnehage 21,7 % 22 % Legekontor og helsestasjon 1,9 % 0,9 % (59 %) Hjemmetjenesten 13,5 % 12,4 % Dønna omsorgssenter 8,2 % 4,5 % Teknisk 9,8 % 4,9 % Hele kommunen 9,2 % 8,3 % Side 5 av 14

6 Sak 87/14 Sykefraværet i Dønna kommune har hatt følgende utvikling de siste årene: Kommune n ,3 8,7 5,8 7,6 9,7 8,2 7,9 7,8 Vurdering: Sykefraværet for 1. tertial 2014 har en liten nedgang på 0,4 % sammenlignet med 1.tertial Sykefraværet er allikevel høyt over målet som er 5 % for hele kommunen. Det høye fraværet skyldes i hovedsak langtidssykemeldinger. I henhold til de vedlagte rapportene jobbes det med oppfølging av de sykemeldte og en kan forvente en nedgang ved neste tertial. I henhold til tidligere behandling i AMU vil det bli gjennomført oppfølging av de enheter som har for høyt sykefravær (over 10 %). Det vil si hjemmetjenesten og Dønna barnehage. Det er også nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide en lokal handlingsplan for IA-arbeidet i kommunen. Det vil her bli utarbeidet konkrete tiltak som skal gjennomføres i forhold til forebygging og oppfølging av sykefravær. Sykefraværsrapport fra hjemmetjenesten er ikke vedlagt da avdelingsleder er på ferie. Vedlegg: Sykefraværsrapporter fra driftsenhetene Side 6 av 14

7 Sak 88/14 OVERGANG TIL FEM DAGERS SKOLEUKE FOR ELEVENE I ÅRSTRINN VED DBU Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: B10 &13 Arkivsaksnr.: 14/477 Saksnr.: Utvalg Møtedato 88/14 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet godkjenner at elevene i 1.-4.årstrinn ved Dønna barne- og ungdomsskole får sitt undervisningstilbud organisert over fem ukedager istedenfor nåværende ordning med fire ukedager. 2. Formannskapet forutsetter at omorganiseringen gjennomføres innenfor de allerede eksisterende økonomiske rammer fra skolestart august Bakgrunn: Det har kommet henvendelse fra Dønna barne- og ungdomsskole til kommunen med ønske om at årstrinn skal kunne avvikle skoleuka på fem dager istedenfor fire dager som gjelder nå. Saksutredning: Med bakgrunn i høringsuttalelser fra FAU ved Dønna barne- og ungdomsskole, utdanningsforbundet, skolenes landsforbund, fagforbundet og enkeltlærere er det kommet henvendelse fra skolens rektor med ønske om at 1.-4.årstrinn ved Dønna barne- og ungdomsskole skal kunne avvikle skoleuka på fem dager. Rektor sier i sitt skriv til kommunen følgende: «Elevene i 1. 4.klasse har i dag fire dagers skoleuke pluss enkelte skoleonsdager. Tilbakemeldinger som skolens ledelse har fått er at en slik organisering gir en hektisk skoledag for både elever og ansatte. Dette fordi skolen pga skyss må kjøre en komprimert skoledag og at en ukes (fem dager) arbeid må gjøres på fire dager. Elevene gir tilbakemeldinger på at det er lite rom for lek, og de ansatte som jobber i 100% stilling har uten unntak 6 timers undervisning hver dag. Det er imidlertid slik at vi har noen ytre rammefaktorer som vi ikke kan gjøre noe med. Vi kan ikke endre på skyss-tidene til og fra skolen. Bussene vil gå som før, det vil si at bussavgangen fra skolen om ettermiddagen fortsatt blir kl På samme tidspunkt vil båten til Vandve gå. Dagens skoledag er svært komprimert og det er ingen pause mellom første og andre time, ei heller mellom fjerde og femte time. Saken har vært ute på høring og høringsuttalelsene er gjennomgående positive til endring. De hovedmomenter som trekkes fram er: Lengre pauser Side 7 av 14

8 Sak 88/14 Tid til frilek Lengre matfriminutt Tid til samarbeidsmøte mellom lærerne midt på dagen. Økonomi: En endring fra fire til fem skoledager vil ikke gi økte driftsutgifter, hverken i skolen eller på SFO, da det kun er timeplantekniske endringer som må til for å kunne gjøre disse endringene. Det kan imidlertid bli noe mindre inntekter i form av foreldrebetaling da skolen(kommunen) i rektors forslag tilbyr 45 min gratis SFO daglig. Det vil også kunne bety noe økte skysskostnader for kommunen da skysstilbudet for noen av elevene økes fra fire til fem dager. Rektor foreslår derfor følgende framtidige skoledag for elevene i 1. 4.klasse: Elevene utvider skoleuka fra fire til fem dager. Elevene har fem undervisningstimer hver dag. Det blir en midttime (gratis SFO) for alle elevene mellom og Iverksettelse skjer fra høsten 2014» Vurdering: For å få til rutetabellen ved overgang fra ferje- til hurtigbåtrute for Vandve-sambandet og regionpendelen, ble skoledagens lengde ved Dønna barne- og ungdomsskole endret. Før ruteendringen var skoledagen organisert fra kl til 14.10, til sammen 5 timer 40 i undervisningstid og pauser. Til undervisning gikk det med 4 timer 30 minutter til pausetid 70 minutter. Nå begynner skolen kl og slutter kl.13.40, dvs. 5 timer 25 minutter. Den tid som brukes til undervisning utgjør 4 timer 30min. Da er det 55 min igjen der minimum 20 minutter skal brukes til spisetid(for de yngste elevene) og 35 minutter til pauser mellom undervisningstimene. Tidligere var det avsatt 30 minutter til spisetid og pause midt på skoledagen. Det er da igjen 25 minutt til pausetid som gir fire svært korte pauser. Dette gjør skoledagen hektisk både for elever og personale, spesielt for de minste elevene og personalet på 1.-4.årstrinn som må gjennomføre 100 % stilling på fire dager. Ved mange skoler praktiseres det 15 min pause mellom undervisnings-øktene. Det gir en samlet pausetid per dag på 75 minutter. Saksbehandler mener at den komprimerte skoledagen ikke bare er ei utfordring for elever og undervisningspersonale for 1.-4.årstrinn. Dette rammer hele skolen alle elever og hele undervisningspersonalet. Det gir en hektisk skoledag/skoleuke/skoleår, noe som har betydning for læringsmiljøet blant elevene og arbeidsmiljøet for undervisningspersonalet. Rektor skriver korrekt at skoledagens lengde og organisering er styrt av ytre rammefaktorer som skysstidene til og fra skolen. Det beste ville derfor være å få endret på skyss-tidene for hurtigbåt og busser. Inntil dette lar seg gjøre er rektors forslag til endring av skoledagen for 1.-4.årstrinn en god løsning som også saksbehandler vil anbefale vedtatt under forutsetning av at det kan løses innenfor de allerede eksisterende økonomiske rammer. Imidlertid: En overgang fra heldags-sfo-tilbud til kortdags-sfo-tilbud på onsdager vil - utfra dagens elevtall i Sfo - medføre et inntektstap på ca ,- kroner. Men dersom dagens antall elever på Sfo opprettholdes vil det innenfor vedtatte budsjett være dekning for dette inntektstapet. Det vil også bli økte skyssutgifter, men disse oppveies av at det til neste år blir færre elever som har skoleskyss. Side 8 av 14

9 Sak 88/14 Fem dagers skoleuke med redusert lengde på skoledagen er normalordningen i de fleste kommuner der en ikke er avhengig av skyss-tidene. Saksbehandler foreslår følgende vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner at elevene i 1.-4.årstrinn ved Dønna barne- og ungdomsskole får sitt undervisningstilbud organisert over fem ukedager istedenfor nåværende ordning med fire ukedager. 2. Omorganiseringen forutsettes gjennomført innenfor de allerede eksisterende økonomiske rammer fra skolestart august Ved eventuell endring av rutetilbudet for Vandve-sambandet forlenges skoledagen for alle elevene slik at pausetiden tilbakeføres til den lengde som var tidligere. Rådmannens merknader. Rådmannen mener at det ikke er hensiktsmessig å blande inn rutetilbudet til Vandve i denne saken. Dersom rutetilbudet endres vil en da kunne ta stilling til ønska endringer i skoledagens lengde og lengde på pauser. Dette punkt i saksbehandlers forslag er derfor ikke tatt med i innstillingen. Vedlegg: Høringsuttalelser. Side 9 av 14

10 Sak 89/14 INNFØRING AV LP-MODELLEN - GODKJENNING AV PROSJEKTPLAN. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/654 Saksnr.: Utvalg Møtedato 89/14 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet godkjenner den framlagte prosjektplan og at prosjektet gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr for skoleåret 2014/2015. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre nødvendig regulering av årsbudsjettet for 2014 samt at prosjektet innarbeides i konsekvensjustert økonomiplan for perioden Formannskapet oppnevner en prosjektgruppen bestående av kommunalsjef 2 som leder, rektor ved Dønna barne- og ungdomsskole, rektor ved Løkta oppvekstsenter, styrer i Dønna barnehage og HTV i Utdanningsforbundet. Prosjektgruppen gis mandat til å engasjere prosjektleder/kommunekoordinator innenfor fastsatte ressurser. 3. Dette vedtak er fattet i medhold av kommunelovens 13. Bakgrunn: Tilstandsrapporten for grunnskolen i Dønna 2013 ble presentert for politikerne i kommunestyremøte i sak 87/13. Kommunestyret sluttet seg til den framlagte rapporten og de foreslåtte anbefalinger. Saksutredning: I Tilstandsrapport for grunnskolen i Dønna 2013 slås det fast at:»dønna kommune skal bidra til å støtte skolene aktivt i sitt utviklingsarbeid ved å iverksette ett systematisk, langsiktig utviklingsarbeid der skolene skal ta i bruk egnet «verktøy» i sitt utviklingsarbeid for å styrke læringsmiljøet og skolekulturen». Handlingsplanen til «Vårres unga vårres framtid» - vedtatt i kommunestyret viser også at frafallet i videregående skole ikke bare kan forklares med en eventuell hybeltilværelse i Sandnessjøen da de fleste ved videregående opplæring bor heime. Det betyr at vi må ha et større fokus på å utvikle kultur for læring i hele utdanningsløpet fra barnehage til skole. Med utgangspunkt i den politiske behandlingen av tilstandsrapporten for grunnskolen og handlingsplanen for Vårres unga vårres framtid ble det søkt skjønnsmidler hos fylkesmannen for å iverksette implementering av LP-modellen i de offentlige Dønnaskolene og Dønna barnehage. Det ble også utarbeidet en prosjektplan som fulgte søknaden til fylkesmannen. Side 10 av 14

11 Sak 89/14 Etter at det ble klart at vi kom til å få skjønnsmidler fra fylkesmannen ble det holdt et avklaringsmøte med rådmannen, kommunalsjefene, rektorene ved Løkta oppvekstsenter og Dønna barne- og ungdomsskole, styrer i Dønna barnehage og konsulent i rådmannens stab. I møtet ble følgende fastslått: Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet, prosjektgruppen består av følgende: rektor ved DBU, rektor ved Løkta oppvekstsenter, styrer i Dønna barnehage, representant for fagorganisasjonene HTV i utdanningsforbundet, konsulent (kommunekoordinator/prosjektleder) og kommunalsjef II som er leder av prosjektgruppen. Vurdering: I henhold til prosjektplanens budsjett og finansieringsplan ble det søkt fylkesmannen om kr i skjønnsmidler. I egne midler ble det lagt inn kr. av fylkesmannen fikk vi innvilget kr. Det betyr at budsjettet for 2014/2015 må nedjusteres til kr. Oppsatt budsjett og finansieringsplan for innføring av LP-modellen har vært drøftet i møte prosjektgruppen fredag , og der ble budsjettet for kommende skoleår 2014/2015 justert i samsvar med den finansiering som foreligger. For søknad om nye skjønnsmidler for skoleåret 2015/2016 er det ønskelig å synliggjøre verdien av det arbeid som utføres innenfor de ordinære budsjetter, f.eks. veiledning fra PPT, rektors og lærernes arbeid. ØKONOMI: a. Budsjett: Enhet Antall deltakere LP- Koordinatorer Gruppeledere Timer Ressurs Ressurs Ressurs Løkta oppvekstsenter 5 1x1,5t 0,5t 2 t Dønna barnehage 16 1x2t 1,0t 3,0 t Dønna barne- og ungdomsskole 29 1x2t 2,5t 4,5 t Prosjektledelse/ Kommunekoordinator 1 3 t Møter, kurs, vikar, reise, opphold Læringsmiljøsenteret- Tre enheter a Veiledningsressurs Merverdiavgift SUM 52 5,5 t 4 t 12, Det er beregnet kr per årstime. b. Finansieringsplan: Side 11 av 14

12 Sak 89/14 Ressurs Ressurs Ressurs Kommunal egenandel Skjønnsmidler fra fylkesmannen SUM Det er avsatt 2 t/u til skolens/barnehagens LP-koordinator, 0,5 t/u til leder av hver LP-gruppe og 3 t/u til prosjektledelse/kommunekoordinator. Det opprettes et eget ansvarsområde for LP-prosjektet (1201). Prosjektet er tre-årig, og en forholder seg til skoleår der oppstart er høsten 2014 og avslutning våren Innvilgede skjønnsmidler fra fylkesmannen er derfor å forstå slik at de gjelder for skoleåret 2014/2015. Det av skjønnsmidler som står igjen i budsjettet ved årsskiftet 2014/2015 skal derfor overføres til kommunens budsjett for Organisering av prosjektet skjer i samarbeid på kommunenivå med Herøy kommune. Det er utarbeidet en samordnet møteplan for begge kommunene bl.a. for å tilrettelegge for besøkene fra Læringsmiljøsenteret, veiledningsdager(bruker de samme veilederne fra PPT), nettverksmøter og møter i interkommunal arbeidsgruppe. Det er ingen økonomiske bindinger mellom kommunene i prosjektets budsjett eller finansieringsplan. Saksbehandler foreslår følgende vedtak: Kommunestyret vedtar framlagte prosjektplan med følgende endringer: 1. Kostnadsrammen for skoleåret 2014/2015 settes til kr. 2. Prosjektgruppen består av rektor ved Dønna barne- og ungdomsskole, rektor ved Løkta oppvekstsenter, styrer i Dønna barnehage, en representant for fagorganisasjonene HTV utdanningsforbundet, konsulent i rådmannens stab(kommunekoordinator/prosjektleder) og kommunalsjef II som er leder av prosjektgruppen. Rådmannens merknad. Rådmannen tilrår at formannskapet fatter vedtak i medhold av kommunelovens 13 Utvidet myndighet i hastesaker. Dette da neste kommunestyremøte først avholdes 30. september d.å. Rådmannen kan ikke tiltre saksbehandlers forslag om at prosjektleder/kommunekoordinator skal tiltre prosjektgruppen. Prosjektgruppen bør gis mandat til å engasjere prosjektleder/ kommunekoordinator i nødvendig omfang innenfor prosjektrammen og denne skal fungere som sekretær for prosjektgruppen. Vedlegg: Prosjektplan : «Bruk av LP-modellen for å utvikle læringsmiljøet og den kollektive læringskulturen». Side 12 av 14

13 Sak 90/14 EVENTUELT SALG AV KOMMUNEBUSSEN. NY BEHANDLING. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 650 &55 Arkivsaksnr.: 13/150 Saksnr.: Utvalg Møtedato 105/13 Formannskapet /13 Kommunestyret /14 Formannskapet Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar at kommunebussen overdras vederlagsfritt til Dønna Frivillighets-sentral på de vilkår som skisseres og gir rådmannen fullmakt til å inngå salgsavtale. Vedtaket er fattet i medhold av kommunelovens 13. Bakgrunn: Kommunestyret behandlet denne saken i møte den og fattet da slikt vedtak under sak 105/13: Kommunestyret vedtar at kommunebussen skal selges og gir rådmannen de nødvendige fullmakter til å gjennomføre salget. Kommunestyret vedtar at innsparte driftsmidler med kr pr. år skal innarbeides i konsekvensjustert økonomiplan for perioden Rådmannen har fulgt opp kommunestyrets vedtak og har avertert kommunebussen for salg uten at man har oppnådd å få bud på denne. Dette til tross for betydelig prisreduksjon. Formannskapet er holdt fortløpende informert om dette. I vår ble det gjennomtatt drøftinger med Dønna Frivillighetssentral om fremtidig drift av kommunebussen som et alternativ til salg. Saksutredning: Kommunen v/ordfører og rådmann gjennomførte den d.å. et møte med Dønna Frivillighetssentral v/styremedlem og daglig leder og det ble da avklart at frivillighets-sentralen kunne være interessert i å overta kommunebussen på visse vilkår. Følgende vilkår ble skissert som aktuelle: Kommunebussen overdras vederlagsfritt til Dønna Frivillighetssentral og kommunen betaler omregistreringsavgiften. Dønna Frivillighetssentral overtar eierskap og dermed alle driftsutgifter (forsikring, veiavgift, vedlikehold o.l.) knyttet til bussen. Dersom bussen selges før det er gått to år skal 75 % av salgsinntekten fratrukket eventuelle salgsomkostninger tilfalle kommunen og de resterende 25 % tilfaller frivillighetssentralen. Selges bussen etter to år, tilfaller en eventuell salgsinntekt i sin helhet frivillighetssentralen. Frivillighetssentralen må dekke salgsomkostningene. Man ble også enig om at dette skal nedfelles i en avtale som inngås dersom kommunestyret aksepterer en slik løsning. Side 13 av 14

14 Sak 90/14 Vurdering: Med bakgrunn i at det synes meget vanskelig å få solgt kommunebussen til en akseptabel pris, har vært lagt ut med prisantydning på kr uten at kommunen har mottatt bud, så bør det være en akseptabel løsning at bussen overdras vederlagsfritt til frivillighetssentralen og at rådmannen gis fullmakt til å inngå en «salgsavtale» som skissert i dette saksframlegg. Styret i Dønna Frivillighetssentral har behandlet eventuell overtakelse av kommunebussen på nytt og skal da ha vedtatt å akseptere skisserte løsning, men rådmannen har pr. dato (30.06.) ikke mottatt noen skriftlig bekreftelse på dette. Rådmannen tilrår at vedtak fattes av formannskapet i tråd med kommunelovens 13 Utvidet myndighet i hastesaker. Dette da neste kommunestyremøte først avholdes den 30. september d.å. Vedlegg: Side 14 av 14

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201105908-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Frogn kommune 21. DESEMBER 2007 RAPPORT 10/07 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/485-9-210 Elin Dolmseth 12.04.2013 Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 17/13 07.05.2013 Lokalstyret 24/13

Detaljer

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Tittel: Håndbok i alkoholloven Rundskriv IS-5/2008 Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 15.03.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 19.05.2011 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer