DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: Tid: kl MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Etter ordinært formannskapsmøte blir det «arbeidsmøte» i adresseprosjektet, dette avsluttes med servering på Tre Kalver SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/14 14/502 FRYSERIET PUB AS-SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 87/14 14/521 SYKEFRAVÆR 1.TERTIAL /14 14/477 OVERGANG TIL FEM DAGERS SKOLEUKE FOR ELEVENE I ÅRSTRINN VED DBU 89/14 13/654 INNFØRING AV LP-MODELLEN - GODKJENNING AV PROSJEKTPLAN. 90/14 13/150 EVENTUELT SALG AV KOMMUNEBUSSEN. NY BEHANDLING. Dønna, Anne Sofie S. Mathisen Ordfører Tore Westin Rådmann

2 Sak 86/14 FRYSERIET PUB AS-SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 14/502 Saksnr.: Utvalg Møtedato 86/14 Formannskapet Rådmannens innstilling: Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk med alkoholinnhold mellom 22 og 60 volumprosent tildeles Fryseriet pub as, org.nr jfr. søknad mottatt Som styrer for den tildelte skjenkebevillingen godkjennes Trine Vang Sivertsen, og som stedfortreder godkjennes Ann-Marie Olsson. Skjenking er kun tillatt innenfor de ordinære skjenketider, slik dette er fastsatt i den til en hver tid gjeldende alkoholpolitiske handlingsplan for Dønna kommune, uavhengig av omsøkt skjenketid. Skjenkearealet ute skal være fysisk avgrenset i samsvar med innlevert skisse, og sikret i henhold til alkoholpolitisk handlingsplan for Dønna kommune, slik at hensynet til tilstrekkelig kontroll med skjenkingen kan ivaretas. Mattilsynets godkjenning for serveringsstedet må til enhver tid foreligge. For øvrig gjelder at bevillingshaver til enhver tid må følge alkohollov, forskrifter og alkoholpolitisk handlingsplan. Det gjøres oppmerksom på at kommunen har fastsatt retningslinjer for reaksjoner ved brudd på bestemmelsene om salg eller skjenking i Alkoholpolitisk handlingsplan. I henhold til alkohollovens 7-1 skal det betales et årlig gebyr for salg og skjenking av øl, vin og brennevin. Gebyret tilfaller kommunen. Størrelsen på gebyret fastsettes årlig, og baseres på forventet omsetning. Minimumsgebyr er fra kr pr. år. Avregning i forhold til faktisk salg og skjenking skjer i etterkant basert på omsetningsoppgave. Skjenkebevillingen gjelder for perioden fram til 30. juni Deretter må det søkes på nytt. Bevillingshaveren er selv ansvarlig for å sende ny søknad i god tid før bevillingsperioden går ut, seinest 1. april Bakgrunn: Alkoholloven 1-4a fastslår at skjenking av alkoholholdig drikk bare kan skje på grunnlag av bevilling. Det foreligger søknad om skjenkebevilling fra Fryseriet pub as, org.nr Søknaden om skjenkebevilling gjelder øl, vin og brennevin (alminnelig skjenkebevilling) til drift av serveringsvirksomhet ved kaia på Solfjellsjøen. Side 2 av 14

3 Sak 86/14 Vurdering: Konsept: Alkoholloven og alkoholpolitisk handlingsplan for Dønna kommune sier noe om hva slags virksomheter som kan gis skjenkebevilling. Ved tildeling av bevilling skal skjenkelokalets beliggenhet, størrelse og beskaffenhet samt målgruppen for virksomheten tillegges vekt. Negativ erfaring med tidligere driftsform, lokalets egnethet, størrelse, trafikale og ordensmessige problemer og hensynet til lokalmiljøet for øvrig skal kunne tillegges vekt. Bevillingssøkeren har søkt om bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin, med tilhørende uteservering. Planløsningen fremgår av opplysninger vedlagt søknaden. Rådmannen finner at driftskonseptet, ut fra den beskrivelse som er gitt kan gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin. Skjenkeareal: Skjenkearealet er avmerket på innsendt planskisse. Det søkes også om uteservering i avgrenset område. For utendørs skjenkeareal kreves det i henhold til kommunens alkoholpolitiske plan at området er klart fysisk avgrenset, f.eks. med gjerde. Bevillingshaver: I henhold til alkoholloven 1-4 b, kan bevilling gis til den for hvis regning virksomheten drives. I dette tilfellet er det Fryseriet pub as, org.nr I henhold til alkoholloven 1-7c, skal det for hver bevilling utpekes en styrer og stedfortreder, som skal godkjennes av bevillingsmyndigheten. Styrer og stedfortreder må være ansatt på skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Styrer må ha reell styringsrett i virksomheten. Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven med forskrifter, og må videre ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen. I henhold til alkoholloven 1-7, 2.ledd skal det innhentes uttalelse fra kommunens sosialtjeneste, politiet og eventuell militær avdeling i kommunen til søknaden. Uttalelse fra sosialtjenesten er av hensyn til edruskapsmessige hensyn. Uttalelse fra politiet skal belyse de krav som loven stiller om uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen, samt skatte-, avgifts og regnskapslovgivningen hva angår bevillingshaveren og eierne av virksomheten. Det søkes om fritak fra kravet om stedfortreder. Fritak for dette kravet kan gis til virksomheter der driften er oversiktlig. Dette ses på som uproblematisk i denne saken da det dreier seg om en liten og oversiktlig virksomhet. Det er andre bevillingshavere i kommunen som også har slikt fritak. Det er bedt om uttalelser fra politiet og sosialtjenesten når det gjelder søknaden. Eventuelle uttalelser legges fram på møtet. Vurdering: Alkohollovens 1-7 a peker på en del relevante momenter i den helhetsvurdering som bevillingsmyndigheten kan legge vekt på. Det gjelder antallet salgs- og skjenkesteder i kommunen, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, Side 3 av 14

4 Sak 86/14 næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på bevillingssøkers egnethet til å ha skjenkebevilling. Alkoholloven 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v. Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. En bevilling etter 4-2 tredje ledd kan bare utvides hvis tilvirkningen skal skje ved skjenkestedet, og tilvirkningen og skjenkingen vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og serveringstilbud. Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller skjenking. Kommunen kan derfor velge å ikke imøtekomme søknader, men må se hen til kravet om at usaklig forskjellsbehandling ikke skal skje. Tildeling av skjenkebevilling er en avgjørelse som er underlagt kommunens frie skjønn. Skjønnet kan ikke overprøves av klageorganet eller domstolene med mindre det er gjort feil, for eksempel dersom det er tatt utenforliggende hensyn. Kommunens praksis tilsier at skjenkebevilling bør innvilges i denne saken. Det er ikke spesielle hensyn som taler i mot at bevilling bør gis. Det har også vært drevet tilsvarende virksomhet i området tidligere (i nabobygget som brant ned). Når det gjelder skjenketider er dette vedtatt i Alkoholpolitiske retningslinjer. Det er anledning til å søke om utvidelser for enkeltanledninger, som ved arrangement og lignende. Tildeling av bevilling for skjenking av alkohol er avhengig av at det også er gitt serveringsbevilling. Dette er gjort administrativt. Vedlegg: Ingen Saksmappevedlegg: Søknad med vedlegg Side 4 av 14

5 Sak 87/14 SYKEFRAVÆR 1.TERTIAL 2014 Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 14/521 Saksnr.: Utvalg Møtedato 87/14 Formannskapet Rådmannens innstilling: Formannskapet tar de fremlagte sykefraværsrapporter for 1.tertial 2014 til etterretning. Bakgrunn: Som et ledd i arbeidet med å oppnå redusert sykefravær blant kommunalt ansatte, har man valgt å innføre sykefraværsrapportering hvert tertial til formannskapet. Dette som ett av flere tiltak for å nå målet om redusert sykefravær. Saksutredning: Det er i Dønna kommune satt følgende mål for sykefraværet: Videreføre arbeidet med å oppnå et lavt sykefravær, 5 % i organisasjonen Dønna kommune, og kvalitetssikre at vedtatte rutiner vedrørende sykefraværsoppfølging følges opp av alle ledere i kommunen. Sykefraværsutvikling: 1.tertial Landbruk 0 % 0,8 % Staben 1,7 % 5,7 % Dønna barne- og ungdomsskole 7,6 % 6,9 % Løkta oppvekstsenter 7 % 9,3 % (1,6 %) Dønna barnehage 21,7 % 22 % Legekontor og helsestasjon 1,9 % 0,9 % (59 %) Hjemmetjenesten 13,5 % 12,4 % Dønna omsorgssenter 8,2 % 4,5 % Teknisk 9,8 % 4,9 % Hele kommunen 9,2 % 8,3 % Side 5 av 14

6 Sak 87/14 Sykefraværet i Dønna kommune har hatt følgende utvikling de siste årene: Kommune n ,3 8,7 5,8 7,6 9,7 8,2 7,9 7,8 Vurdering: Sykefraværet for 1. tertial 2014 har en liten nedgang på 0,4 % sammenlignet med 1.tertial Sykefraværet er allikevel høyt over målet som er 5 % for hele kommunen. Det høye fraværet skyldes i hovedsak langtidssykemeldinger. I henhold til de vedlagte rapportene jobbes det med oppfølging av de sykemeldte og en kan forvente en nedgang ved neste tertial. I henhold til tidligere behandling i AMU vil det bli gjennomført oppfølging av de enheter som har for høyt sykefravær (over 10 %). Det vil si hjemmetjenesten og Dønna barnehage. Det er også nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide en lokal handlingsplan for IA-arbeidet i kommunen. Det vil her bli utarbeidet konkrete tiltak som skal gjennomføres i forhold til forebygging og oppfølging av sykefravær. Sykefraværsrapport fra hjemmetjenesten er ikke vedlagt da avdelingsleder er på ferie. Vedlegg: Sykefraværsrapporter fra driftsenhetene Side 6 av 14

7 Sak 88/14 OVERGANG TIL FEM DAGERS SKOLEUKE FOR ELEVENE I ÅRSTRINN VED DBU Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: B10 &13 Arkivsaksnr.: 14/477 Saksnr.: Utvalg Møtedato 88/14 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet godkjenner at elevene i 1.-4.årstrinn ved Dønna barne- og ungdomsskole får sitt undervisningstilbud organisert over fem ukedager istedenfor nåværende ordning med fire ukedager. 2. Formannskapet forutsetter at omorganiseringen gjennomføres innenfor de allerede eksisterende økonomiske rammer fra skolestart august Bakgrunn: Det har kommet henvendelse fra Dønna barne- og ungdomsskole til kommunen med ønske om at årstrinn skal kunne avvikle skoleuka på fem dager istedenfor fire dager som gjelder nå. Saksutredning: Med bakgrunn i høringsuttalelser fra FAU ved Dønna barne- og ungdomsskole, utdanningsforbundet, skolenes landsforbund, fagforbundet og enkeltlærere er det kommet henvendelse fra skolens rektor med ønske om at 1.-4.årstrinn ved Dønna barne- og ungdomsskole skal kunne avvikle skoleuka på fem dager. Rektor sier i sitt skriv til kommunen følgende: «Elevene i 1. 4.klasse har i dag fire dagers skoleuke pluss enkelte skoleonsdager. Tilbakemeldinger som skolens ledelse har fått er at en slik organisering gir en hektisk skoledag for både elever og ansatte. Dette fordi skolen pga skyss må kjøre en komprimert skoledag og at en ukes (fem dager) arbeid må gjøres på fire dager. Elevene gir tilbakemeldinger på at det er lite rom for lek, og de ansatte som jobber i 100% stilling har uten unntak 6 timers undervisning hver dag. Det er imidlertid slik at vi har noen ytre rammefaktorer som vi ikke kan gjøre noe med. Vi kan ikke endre på skyss-tidene til og fra skolen. Bussene vil gå som før, det vil si at bussavgangen fra skolen om ettermiddagen fortsatt blir kl På samme tidspunkt vil båten til Vandve gå. Dagens skoledag er svært komprimert og det er ingen pause mellom første og andre time, ei heller mellom fjerde og femte time. Saken har vært ute på høring og høringsuttalelsene er gjennomgående positive til endring. De hovedmomenter som trekkes fram er: Lengre pauser Side 7 av 14

8 Sak 88/14 Tid til frilek Lengre matfriminutt Tid til samarbeidsmøte mellom lærerne midt på dagen. Økonomi: En endring fra fire til fem skoledager vil ikke gi økte driftsutgifter, hverken i skolen eller på SFO, da det kun er timeplantekniske endringer som må til for å kunne gjøre disse endringene. Det kan imidlertid bli noe mindre inntekter i form av foreldrebetaling da skolen(kommunen) i rektors forslag tilbyr 45 min gratis SFO daglig. Det vil også kunne bety noe økte skysskostnader for kommunen da skysstilbudet for noen av elevene økes fra fire til fem dager. Rektor foreslår derfor følgende framtidige skoledag for elevene i 1. 4.klasse: Elevene utvider skoleuka fra fire til fem dager. Elevene har fem undervisningstimer hver dag. Det blir en midttime (gratis SFO) for alle elevene mellom og Iverksettelse skjer fra høsten 2014» Vurdering: For å få til rutetabellen ved overgang fra ferje- til hurtigbåtrute for Vandve-sambandet og regionpendelen, ble skoledagens lengde ved Dønna barne- og ungdomsskole endret. Før ruteendringen var skoledagen organisert fra kl til 14.10, til sammen 5 timer 40 i undervisningstid og pauser. Til undervisning gikk det med 4 timer 30 minutter til pausetid 70 minutter. Nå begynner skolen kl og slutter kl.13.40, dvs. 5 timer 25 minutter. Den tid som brukes til undervisning utgjør 4 timer 30min. Da er det 55 min igjen der minimum 20 minutter skal brukes til spisetid(for de yngste elevene) og 35 minutter til pauser mellom undervisningstimene. Tidligere var det avsatt 30 minutter til spisetid og pause midt på skoledagen. Det er da igjen 25 minutt til pausetid som gir fire svært korte pauser. Dette gjør skoledagen hektisk både for elever og personale, spesielt for de minste elevene og personalet på 1.-4.årstrinn som må gjennomføre 100 % stilling på fire dager. Ved mange skoler praktiseres det 15 min pause mellom undervisnings-øktene. Det gir en samlet pausetid per dag på 75 minutter. Saksbehandler mener at den komprimerte skoledagen ikke bare er ei utfordring for elever og undervisningspersonale for 1.-4.årstrinn. Dette rammer hele skolen alle elever og hele undervisningspersonalet. Det gir en hektisk skoledag/skoleuke/skoleår, noe som har betydning for læringsmiljøet blant elevene og arbeidsmiljøet for undervisningspersonalet. Rektor skriver korrekt at skoledagens lengde og organisering er styrt av ytre rammefaktorer som skysstidene til og fra skolen. Det beste ville derfor være å få endret på skyss-tidene for hurtigbåt og busser. Inntil dette lar seg gjøre er rektors forslag til endring av skoledagen for 1.-4.årstrinn en god løsning som også saksbehandler vil anbefale vedtatt under forutsetning av at det kan løses innenfor de allerede eksisterende økonomiske rammer. Imidlertid: En overgang fra heldags-sfo-tilbud til kortdags-sfo-tilbud på onsdager vil - utfra dagens elevtall i Sfo - medføre et inntektstap på ca ,- kroner. Men dersom dagens antall elever på Sfo opprettholdes vil det innenfor vedtatte budsjett være dekning for dette inntektstapet. Det vil også bli økte skyssutgifter, men disse oppveies av at det til neste år blir færre elever som har skoleskyss. Side 8 av 14

9 Sak 88/14 Fem dagers skoleuke med redusert lengde på skoledagen er normalordningen i de fleste kommuner der en ikke er avhengig av skyss-tidene. Saksbehandler foreslår følgende vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner at elevene i 1.-4.årstrinn ved Dønna barne- og ungdomsskole får sitt undervisningstilbud organisert over fem ukedager istedenfor nåværende ordning med fire ukedager. 2. Omorganiseringen forutsettes gjennomført innenfor de allerede eksisterende økonomiske rammer fra skolestart august Ved eventuell endring av rutetilbudet for Vandve-sambandet forlenges skoledagen for alle elevene slik at pausetiden tilbakeføres til den lengde som var tidligere. Rådmannens merknader. Rådmannen mener at det ikke er hensiktsmessig å blande inn rutetilbudet til Vandve i denne saken. Dersom rutetilbudet endres vil en da kunne ta stilling til ønska endringer i skoledagens lengde og lengde på pauser. Dette punkt i saksbehandlers forslag er derfor ikke tatt med i innstillingen. Vedlegg: Høringsuttalelser. Side 9 av 14

10 Sak 89/14 INNFØRING AV LP-MODELLEN - GODKJENNING AV PROSJEKTPLAN. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/654 Saksnr.: Utvalg Møtedato 89/14 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet godkjenner den framlagte prosjektplan og at prosjektet gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr for skoleåret 2014/2015. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre nødvendig regulering av årsbudsjettet for 2014 samt at prosjektet innarbeides i konsekvensjustert økonomiplan for perioden Formannskapet oppnevner en prosjektgruppen bestående av kommunalsjef 2 som leder, rektor ved Dønna barne- og ungdomsskole, rektor ved Løkta oppvekstsenter, styrer i Dønna barnehage og HTV i Utdanningsforbundet. Prosjektgruppen gis mandat til å engasjere prosjektleder/kommunekoordinator innenfor fastsatte ressurser. 3. Dette vedtak er fattet i medhold av kommunelovens 13. Bakgrunn: Tilstandsrapporten for grunnskolen i Dønna 2013 ble presentert for politikerne i kommunestyremøte i sak 87/13. Kommunestyret sluttet seg til den framlagte rapporten og de foreslåtte anbefalinger. Saksutredning: I Tilstandsrapport for grunnskolen i Dønna 2013 slås det fast at:»dønna kommune skal bidra til å støtte skolene aktivt i sitt utviklingsarbeid ved å iverksette ett systematisk, langsiktig utviklingsarbeid der skolene skal ta i bruk egnet «verktøy» i sitt utviklingsarbeid for å styrke læringsmiljøet og skolekulturen». Handlingsplanen til «Vårres unga vårres framtid» - vedtatt i kommunestyret viser også at frafallet i videregående skole ikke bare kan forklares med en eventuell hybeltilværelse i Sandnessjøen da de fleste ved videregående opplæring bor heime. Det betyr at vi må ha et større fokus på å utvikle kultur for læring i hele utdanningsløpet fra barnehage til skole. Med utgangspunkt i den politiske behandlingen av tilstandsrapporten for grunnskolen og handlingsplanen for Vårres unga vårres framtid ble det søkt skjønnsmidler hos fylkesmannen for å iverksette implementering av LP-modellen i de offentlige Dønnaskolene og Dønna barnehage. Det ble også utarbeidet en prosjektplan som fulgte søknaden til fylkesmannen. Side 10 av 14

11 Sak 89/14 Etter at det ble klart at vi kom til å få skjønnsmidler fra fylkesmannen ble det holdt et avklaringsmøte med rådmannen, kommunalsjefene, rektorene ved Løkta oppvekstsenter og Dønna barne- og ungdomsskole, styrer i Dønna barnehage og konsulent i rådmannens stab. I møtet ble følgende fastslått: Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet, prosjektgruppen består av følgende: rektor ved DBU, rektor ved Løkta oppvekstsenter, styrer i Dønna barnehage, representant for fagorganisasjonene HTV i utdanningsforbundet, konsulent (kommunekoordinator/prosjektleder) og kommunalsjef II som er leder av prosjektgruppen. Vurdering: I henhold til prosjektplanens budsjett og finansieringsplan ble det søkt fylkesmannen om kr i skjønnsmidler. I egne midler ble det lagt inn kr. av fylkesmannen fikk vi innvilget kr. Det betyr at budsjettet for 2014/2015 må nedjusteres til kr. Oppsatt budsjett og finansieringsplan for innføring av LP-modellen har vært drøftet i møte prosjektgruppen fredag , og der ble budsjettet for kommende skoleår 2014/2015 justert i samsvar med den finansiering som foreligger. For søknad om nye skjønnsmidler for skoleåret 2015/2016 er det ønskelig å synliggjøre verdien av det arbeid som utføres innenfor de ordinære budsjetter, f.eks. veiledning fra PPT, rektors og lærernes arbeid. ØKONOMI: a. Budsjett: Enhet Antall deltakere LP- Koordinatorer Gruppeledere Timer Ressurs Ressurs Ressurs Løkta oppvekstsenter 5 1x1,5t 0,5t 2 t Dønna barnehage 16 1x2t 1,0t 3,0 t Dønna barne- og ungdomsskole 29 1x2t 2,5t 4,5 t Prosjektledelse/ Kommunekoordinator 1 3 t Møter, kurs, vikar, reise, opphold Læringsmiljøsenteret- Tre enheter a Veiledningsressurs Merverdiavgift SUM 52 5,5 t 4 t 12, Det er beregnet kr per årstime. b. Finansieringsplan: Side 11 av 14

12 Sak 89/14 Ressurs Ressurs Ressurs Kommunal egenandel Skjønnsmidler fra fylkesmannen SUM Det er avsatt 2 t/u til skolens/barnehagens LP-koordinator, 0,5 t/u til leder av hver LP-gruppe og 3 t/u til prosjektledelse/kommunekoordinator. Det opprettes et eget ansvarsområde for LP-prosjektet (1201). Prosjektet er tre-årig, og en forholder seg til skoleår der oppstart er høsten 2014 og avslutning våren Innvilgede skjønnsmidler fra fylkesmannen er derfor å forstå slik at de gjelder for skoleåret 2014/2015. Det av skjønnsmidler som står igjen i budsjettet ved årsskiftet 2014/2015 skal derfor overføres til kommunens budsjett for Organisering av prosjektet skjer i samarbeid på kommunenivå med Herøy kommune. Det er utarbeidet en samordnet møteplan for begge kommunene bl.a. for å tilrettelegge for besøkene fra Læringsmiljøsenteret, veiledningsdager(bruker de samme veilederne fra PPT), nettverksmøter og møter i interkommunal arbeidsgruppe. Det er ingen økonomiske bindinger mellom kommunene i prosjektets budsjett eller finansieringsplan. Saksbehandler foreslår følgende vedtak: Kommunestyret vedtar framlagte prosjektplan med følgende endringer: 1. Kostnadsrammen for skoleåret 2014/2015 settes til kr. 2. Prosjektgruppen består av rektor ved Dønna barne- og ungdomsskole, rektor ved Løkta oppvekstsenter, styrer i Dønna barnehage, en representant for fagorganisasjonene HTV utdanningsforbundet, konsulent i rådmannens stab(kommunekoordinator/prosjektleder) og kommunalsjef II som er leder av prosjektgruppen. Rådmannens merknad. Rådmannen tilrår at formannskapet fatter vedtak i medhold av kommunelovens 13 Utvidet myndighet i hastesaker. Dette da neste kommunestyremøte først avholdes 30. september d.å. Rådmannen kan ikke tiltre saksbehandlers forslag om at prosjektleder/kommunekoordinator skal tiltre prosjektgruppen. Prosjektgruppen bør gis mandat til å engasjere prosjektleder/ kommunekoordinator i nødvendig omfang innenfor prosjektrammen og denne skal fungere som sekretær for prosjektgruppen. Vedlegg: Prosjektplan : «Bruk av LP-modellen for å utvikle læringsmiljøet og den kollektive læringskulturen». Side 12 av 14

13 Sak 90/14 EVENTUELT SALG AV KOMMUNEBUSSEN. NY BEHANDLING. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 650 &55 Arkivsaksnr.: 13/150 Saksnr.: Utvalg Møtedato 105/13 Formannskapet /13 Kommunestyret /14 Formannskapet Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar at kommunebussen overdras vederlagsfritt til Dønna Frivillighets-sentral på de vilkår som skisseres og gir rådmannen fullmakt til å inngå salgsavtale. Vedtaket er fattet i medhold av kommunelovens 13. Bakgrunn: Kommunestyret behandlet denne saken i møte den og fattet da slikt vedtak under sak 105/13: Kommunestyret vedtar at kommunebussen skal selges og gir rådmannen de nødvendige fullmakter til å gjennomføre salget. Kommunestyret vedtar at innsparte driftsmidler med kr pr. år skal innarbeides i konsekvensjustert økonomiplan for perioden Rådmannen har fulgt opp kommunestyrets vedtak og har avertert kommunebussen for salg uten at man har oppnådd å få bud på denne. Dette til tross for betydelig prisreduksjon. Formannskapet er holdt fortløpende informert om dette. I vår ble det gjennomtatt drøftinger med Dønna Frivillighetssentral om fremtidig drift av kommunebussen som et alternativ til salg. Saksutredning: Kommunen v/ordfører og rådmann gjennomførte den d.å. et møte med Dønna Frivillighetssentral v/styremedlem og daglig leder og det ble da avklart at frivillighets-sentralen kunne være interessert i å overta kommunebussen på visse vilkår. Følgende vilkår ble skissert som aktuelle: Kommunebussen overdras vederlagsfritt til Dønna Frivillighetssentral og kommunen betaler omregistreringsavgiften. Dønna Frivillighetssentral overtar eierskap og dermed alle driftsutgifter (forsikring, veiavgift, vedlikehold o.l.) knyttet til bussen. Dersom bussen selges før det er gått to år skal 75 % av salgsinntekten fratrukket eventuelle salgsomkostninger tilfalle kommunen og de resterende 25 % tilfaller frivillighetssentralen. Selges bussen etter to år, tilfaller en eventuell salgsinntekt i sin helhet frivillighetssentralen. Frivillighetssentralen må dekke salgsomkostningene. Man ble også enig om at dette skal nedfelles i en avtale som inngås dersom kommunestyret aksepterer en slik løsning. Side 13 av 14

14 Sak 90/14 Vurdering: Med bakgrunn i at det synes meget vanskelig å få solgt kommunebussen til en akseptabel pris, har vært lagt ut med prisantydning på kr uten at kommunen har mottatt bud, så bør det være en akseptabel løsning at bussen overdras vederlagsfritt til frivillighetssentralen og at rådmannen gis fullmakt til å inngå en «salgsavtale» som skissert i dette saksframlegg. Styret i Dønna Frivillighetssentral har behandlet eventuell overtakelse av kommunebussen på nytt og skal da ha vedtatt å akseptere skisserte løsning, men rådmannen har pr. dato (30.06.) ikke mottatt noen skriftlig bekreftelse på dette. Rådmannen tilrår at vedtak fattes av formannskapet i tråd med kommunelovens 13 Utvidet myndighet i hastesaker. Dette da neste kommunestyremøte først avholdes den 30. september d.å. Vedlegg: Side 14 av 14

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

MØTEINNKALLING. I formannskapsmøtet; Orientering om «Oppfølging av KVU fastlandsforbindelse Dønna/Herøy Alstahaug» SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. I formannskapsmøtet; Orientering om «Oppfølging av KVU fastlandsforbindelse Dønna/Herøy Alstahaug» SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 09.12.2016 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Statusrapport for innføring av LPmodellen

Statusrapport for innføring av LPmodellen Statusrapport for innføring av LPmodellen i Dønna kommune høsten 2014 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Status for innføring av LP-modellen... 3 Møter... 4 Økonomi - budsjett og finansieringsplan... 5

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede saker:

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Dønna kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: 27.01.2009 Tid: 09.00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 08/924 KARRIERESENTERET YTRE HELGELAND 2/09 05/755 PROSJEKT KUNSTGRESSBANE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. mars 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. mars 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200016026-161 Emnekode: - Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 22. mars

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200004489-132 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Byrådet i Bergen fornyet i sitt møte 26. juni 2013 bevillingen ved Hitland Gjestegård. Bevillingen ble fornyet frem til 30. juni 2014.

Byrådet i Bergen fornyet i sitt møte 26. juni 2013 bevillingen ved Hitland Gjestegård. Bevillingen ble fornyet frem til 30. juni 2014. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200000247-49 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2160 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Hilde Rones Jensen ETABLERING AV NYTT SERVERINGSTED - TRØNDELAG BARDRIFT AS Trykte

Detaljer

A 1. Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og utendørs ved Kryddar, Østre Nesttunvegen 6, innvilges.

A 1. Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og utendørs ved Kryddar, Østre Nesttunvegen 6, innvilges. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201400179-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HANNE-BRITH VOLD RUDERAAS

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HANNE-BRITH VOLD RUDERAAS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Tønder Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 27. januar 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 27. januar 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Notat Saksnr.: 200901183-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 27. januar 2009

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. mars 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. mars 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201001486-20 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2 LOVISENBERG FAMILIECAMPING - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. september 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. september 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200412863-45 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 21. september

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

I følge søknaden beskrives Fana Golfklubb som et spisested/ selskapslokale.

I følge søknaden beskrives Fana Golfklubb som et spisested/ selskapslokale. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201217489-4 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Fagnotat - Olav Kyrresgate 39. Kyrres Bar & Kjøkken - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3

Fagnotat - Olav Kyrresgate 39. Kyrres Bar & Kjøkken - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201633418-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 26. januar

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER Vedtatt av bystyret i Trondheim 26.05.16, sak 55/16 1.0 Mål for bevillingspolitikken 1.1 Bystyret ser det som et mål å endre skadelige

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 27. juni 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 27. juni 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200304843-73 Emnekode: -7513 Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 27.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 17.02.2014 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/966 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Johanne Rossebø SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - OX STEAK HOUSE STEINKJER

Detaljer

Det er ingen endringer i forhold til bevillingen som gjelder driftskonsept, eier etc.

Det er ingen endringer i forhold til bevillingen som gjelder driftskonsept, eier etc. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200004489-189 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 23. juni

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE (Etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) av 2. Juni 1989 nr. 27.) Vedtatt i Kommunestyrets møte

Detaljer

Bevillingssøker er Fana Catering og Selskapsservice AS, org. nr. 964 359 156. Det har ikke tidligere vært skjenkebevilling i lokalene.

Bevillingssøker er Fana Catering og Selskapsservice AS, org. nr. 964 359 156. Det har ikke tidligere vært skjenkebevilling i lokalene. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201303748-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Fagnotat - Klosteret Kaffebar, Klosteret 16 - Søknad om tillatelse til uteservering av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til

Fagnotat - Klosteret Kaffebar, Klosteret 16 - Søknad om tillatelse til uteservering av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201123995-39 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Fagnotat - Fana Paintball, Totlandsveien Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling gruppe 1-3 inne og utendørs frem til

Fagnotat - Fana Paintball, Totlandsveien Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling gruppe 1-3 inne og utendørs frem til BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201522734-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: TEGJ Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 09. februar

Detaljer

Gjelder for perioden

Gjelder for perioden Gjelder for perioden 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret den.. (arkivsak.) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2016 til 2020. De

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Vandve Møtedato: 20.06.2013 Tid: kl. 07.20 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201516956-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201511459-7 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 8. oktober 2009

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 8. oktober 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200001983-76 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201002749-90 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Fagnotat - Trikken 106, Nøstegaten 45B - Søknad om tillatelse til uteservering av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til

Fagnotat - Trikken 106, Nøstegaten 45B - Søknad om tillatelse til uteservering av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201526357-21 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 17. februar

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201433565-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Stab Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 25. november

Detaljer

Fagnotat - Nye Fyllingsdalen Teater, Folke Bernadottes vei 21 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal frem til

Fagnotat - Nye Fyllingsdalen Teater, Folke Bernadottes vei 21 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal frem til BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201411111-23 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 29. mars

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. april 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. april 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200003917-47 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 17. november 2009

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 17. november 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200914568-11 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: SIGH Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Bevillingssøker er Krishnasamy Nelson, enkeltpersonsforetak org. nr

Bevillingssøker er Krishnasamy Nelson, enkeltpersonsforetak org. nr BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201629042-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 20. oktober

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 2. februar 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 2. februar 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201001546-7 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE 2016-2020 I henhold til alkohollovens 1-7d Kommunestyrets vedtak i sak 94/16 15.12.2016 Handlingsplanen revideres ved behov og senest innen 01.04.2020 1

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 Tvedestrand kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 1. Innledning I henhold til alkoholloven plikter alle kommuner å utarbeide en handlingsplan. Dette dokumentet

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/13 13/1696 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HOTEL SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/13 13/1696 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HOTEL SANDNESSJØEN AS Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.09.2013 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Ihht alkohollovens 4-2, 3. ledd kan en skjenkebevilling utvides til å omfatte innførsel av alkoholholdig drikk for skjenking i egen virksomhet.

Ihht alkohollovens 4-2, 3. ledd kan en skjenkebevilling utvides til å omfatte innførsel av alkoholholdig drikk for skjenking i egen virksomhet. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200820302-51 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - DEN GLADE DAME CAFE

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - DEN GLADE DAME CAFE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Tønder Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 10. november 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 10. november 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201005301-28 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: SERB Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. februar 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. februar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201102922-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

Fagnotat - Vetridsallmenning 7. Ruccola - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering

Fagnotat - Vetridsallmenning 7. Ruccola - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201329854-12 Emnekode: SFS-7530 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Fagnotat - TempoTempo, Domkirkegaten 6A - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til

Fagnotat - TempoTempo, Domkirkegaten 6A - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201634718-4 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 21. desember

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. oktober 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. oktober 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200112185-154 Emnekode: -7513 Saksbeh: SERB Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 29.

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 9. august 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 9. august 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200003606-170 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Vandve Ungdomshus Møtedato: 20.06.2013 Tid: kl. 09.00 13.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie S

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2

INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2 Vedtatt av kommunestyret sak 21/12, 28.06.2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2 1. Definisjoner 1.1 Definisjon av alkoholfri/alkoholsvak og alkoholholdig drikk side 3 1.2 Definisjon av salg, skjenking og

Detaljer

Fagnotat - Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 3/13 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal utendørs frem til 30.06.

Fagnotat - Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 3/13 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal utendørs frem til 30.06. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200000324-115 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Til: Byrådsleders avdeling felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 8. november 2011

Til: Byrådsleders avdeling felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 8. november 2011 BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201005301-54 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune.

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Bakgrunn. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen angir de alkoholpolitiske hovedmål og delmål

Detaljer

Fagnotat - Hagerups vei 32 X. Salween - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-2

Fagnotat - Hagerups vei 32 X. Salween - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-2 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201624314-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 01. november

Detaljer

Fagnotat - Finnegårdsgt 6.Asian Corner - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering

Fagnotat - Finnegårdsgt 6.Asian Corner - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201413253-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Fagnotat - Vestlivegen 2. Bonbori - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-2 inne og ved uteservering

Fagnotat - Vestlivegen 2. Bonbori - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-2 inne og ved uteservering BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201624194-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 16. august

Detaljer

OPPRETTELSE NY STILLINGSHJEMMEL SOM DRIFTSTEKNIKER TEKNISK ANLEGG

OPPRETTELSE NY STILLINGSHJEMMEL SOM DRIFTSTEKNIKER TEKNISK ANLEGG DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 26.09.2017 Tid: 08:15 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 10. mai 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 10. mai 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201110415-7 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201511301-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Stedet beskrives som et spisested hvor 70 % av omsetningen forventes å utgjøre mat.

Stedet beskrives som et spisested hvor 70 % av omsetningen forventes å utgjøre mat. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201517573-25 Emnekode: SFS-7530 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 24. februar

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

Fagnotat - Nygårdsgt. 31. Bean & Breakfast - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-2 inne og ved uteservering

Fagnotat - Nygårdsgt. 31. Bean & Breakfast - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-2 inne og ved uteservering BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201314740-8 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 26. september 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 26. september 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201120103-7 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201413657-20 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Fra: Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. juni 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. juni 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201013209-23 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Stedet beskrives som et spisested hvor 70 % av omsetningen forventes å utgjøre mat.

Stedet beskrives som et spisested hvor 70 % av omsetningen forventes å utgjøre mat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201400590-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger 2016-2020 Rauma kommune Vedtatt av Rauma kommunestyre den 08.03.16 i sak 25/16 1 Generelle bestemmelser: 1.1 Retningslinjer for Rauma kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. januar 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. januar 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Notat Saksnr.: 200609210-32 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 22. januar 2009

Detaljer

Fagnotat - Strandkaien 4, Chiang Mai Thai Restaurant - Søknad om utvidelse av skjenkeareal samt tillatelse til uteservering

Fagnotat - Strandkaien 4, Chiang Mai Thai Restaurant - Søknad om utvidelse av skjenkeareal samt tillatelse til uteservering BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201207521-29 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

I følge søknaden beskrives Fana Golfklubb som et spisested/ selskapslokale.

I følge søknaden beskrives Fana Golfklubb som et spisested/ selskapslokale. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201406869-7 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016 Rauma kommune RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 018/12 av 28.02.12 RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 17. februar 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 17. februar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201018691-10 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Fagnotat - Åsamyrane 86. Åsane Bowling & Eventsenter - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-2

Fagnotat - Åsamyrane 86. Åsane Bowling & Eventsenter - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-2 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201622692-13 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 20. oktober

Detaljer

Søknaden gjelder skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 samt tilvirkning for skjenking i egen virksomhet.

Søknaden gjelder skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 samt tilvirkning for skjenking i egen virksomhet. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201404910-11 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Fagnotat - MS Westcruise - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 frem til

Fagnotat - MS Westcruise - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 frem til BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201618648-8 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 31. august

Detaljer

Fagnotat - Olav Kyrresgate 39. Brazil Bar & Lounge - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3

Fagnotat - Olav Kyrresgate 39. Brazil Bar & Lounge - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201405855-14 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 26. januar 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 26. januar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201100733-8 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201432604-8 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Stab Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 5. januar 2015.

Detaljer

Fagnotat - Bankgaten 8. Bank 1 Bar - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering

Fagnotat - Bankgaten 8. Bank 1 Bar - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201703925-11 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 24. mars

Detaljer

Fagnotat - OMG, Torgallmenningen 2 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06.

Fagnotat - OMG, Torgallmenningen 2 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201323556-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 15. september 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 15. september 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200001983-97 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Stedet beskrives som et spisested hvor 50 % av omsetningen forventes å utgjøre mat.

Stedet beskrives som et spisested hvor 50 % av omsetningen forventes å utgjøre mat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201332050-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Bergen skal i tidsrommet juni 2016 være vertskap for Hansadagene.

Bergen skal i tidsrommet juni 2016 være vertskap for Hansadagene. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201600323-115 Emnekode: SFS-7516 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 12. mai

Detaljer

Fagnotat - Bocca Restaurant og Bar, Øvre Ole Bulls plass 3 - Søknad om endring av eksisterende skjenkeareal frem til 30.06.2016

Fagnotat - Bocca Restaurant og Bar, Øvre Ole Bulls plass 3 - Søknad om endring av eksisterende skjenkeareal frem til 30.06.2016 BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200601111-128 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 5. mars 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 5. mars 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200000255-70 Emnekode: - Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 5. mars

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. juli 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. juli 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200705993-66 Emnekode: -7513 Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 3. juli 2009

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

Det er ingen endringer i forhold til bevillingen som gjelder driftskonsept, eier etc.

Det er ingen endringer i forhold til bevillingen som gjelder driftskonsept, eier etc. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200612968-59 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer