Søknad om tillatelse I ett trinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om tillatelse I ett trinn"

Transkript

1 Flom v tl byggegrunn Plnsttus my. Plssering v tiltket Annet Tiltkets rt Ansvrlig sker Vrsling Skred Arne Olussen EiendomlByggested Tiltkshver Ettdnnssøknd re.lms&- nnot Kommune Gnr. Bnr. Eeslenr. Adresse Tilikstype inringsgwppekode Bygningstypekode Forml Stokke Gàsøveien 58, 316 STOKKE oler endring v mtñkkelenhet, vii bli registrert mthkkelen. Opplysninger gilt i søknd eller vedlegg ll søknden, herunder oppretling Vilkárene for 3 ukers sksbehndling, jf nnet edd, OPPFYLLES. Szknden gjelder euer pln- og bygningsloven (pbl) 2-1 Søknd om tilltelse ett trinn Areldisponering. Dot foreligger ingen nierknder fr nboer elier gjenboere Byggverket skl KKE plsseres skredutstt omráde Byggverket skl KKE plsseres flomutstt omràde Vnn og vløpsledninger er ikke konflikt med tiltket. Høyspent krftlinje er ikke konflikt med tillkel. Frifldsbebyggelse Regulehngspln Hytleomràde Slorevhr Type pln Nvn p pln : Regulehngsformâl ÜÜi1 njtiigj6ende pln! liltket krever nbovrsling Roniiijerson fteieron [Mobilt&eron. e-postdresse Prtstypef Nvn Adresse 1ieieion Terrengmur tomtegrense mot sydøst. Topp mur blir uk høydefkote p dgens tomt {iesknveise v bwk 1 Nvn brgnlssjonsnummer Adrsse Direktortet for byggkvhtet BjggSøklD 4576 Utsknftsbdsdto Side 1 v 2 Sckndslype -- OLAUSSEN RADGVENDE NGENØRKQNTOR AS Posthoks 399, 311 TØNSBERG e-postdresse phvtperson Trond Reinertsen Borchgrevinks vei 8, 72 TRONDHEM

2 Søknd om tilltelse i ett trinn etter pln- og bygningsloven (ph) 2-1 Andre ntur- og miljoforhold (pbl 28-1) Del foreligger KKE fre eller vesentlig ulempe som følge v ndre ntur- og mfljøforhold. Tilknytning U veg og edningsneft Adkomst Tiltket gir ikke ny/endret tkomst. Avlop kke relevnt Lofteinnretninger Lofteinnretninger kke relevnt lthe relevnt Merknder fr ByggSok Kontroll v søknden viser t følqende sider mnqler obliqtorisk informsjon: r Erktriñgog signeh?ià ( Ansvrlig søker bekrefter t hele tiltket belegges med nsvr, og dekker krvene henhold til pln- og bygningsloven. En er kjent med reglene cm strt 9 snksjoner i pbl. Kp. 329 t det kn medføre reksjoner dersom det 16 uhkuge opplysninger Ansvrlig søker Tiltkshver Dt Dto Sign tu Ojents med blokkbokstr Signtur Gjents med blokkbokstver Slde2v2

3 Opplysninger gt i nbovrsel Sendes kommunen smmen med soknden (Gjenprt v nbovrsel) pln-g bygningsloven v 27. juni 28 nr Tiltk p elendommen Kommune Gnr. Bnr. Festenr. Adresse Eier/fester Stokke Gàsøveien 58, 316 STQKKE Trond Reinertsen Dot vrsies herved om Sokndstype Tillkstype Nringsgwppekodo Bygningstypekode Formll søknd i ott trinn, 111 Enebolig nnet BeskHvelse v bmk 1 Terrengmur i tomtegrense mt sydost. Topp mur blir uk høydefkote p dgens tomt. Areldisponering Plnsttus my. [qeien& pln Reguledngspln Nvn p pln Hyttemráde Storevhr Spørsmál og merknder vedrorende nbovrsel Ansvrlig soker nvn OLAUSSEN RADGVENDE NGENØRKONTOR AS Kontktperson nvn e-postdresse Telefon Mobiltelefon Arne Olussen Soknden kn ses pé hjemmeside: no Merkndene sendes: Eventuelle merknder skl v&re motttt innen 2 uker otter t dette vrsel or sendt. Ansvrlig søker/tiltkshver skl smmen med søknd sende innkomne merknder og redegjore for eventuelle endhnger. Nwi Postdresse OLAUSSEN RADGVENDE NGENØRKONTOR AS Postboks 399, 311 TØNSBERG e-postdresse no Direktortet for byggkvlet ByggSøklD: 4576 Utskrftstidsdto: Side 1 v 2

4 Opplysninger gt i nbovrsel Sendes kommunen smmen med søknden (Gjenprt v nbovrsel) Signering Tilsvrende opplysninger med vedlegg er sendt nbovrsel lii bererte nboer og gjenboere. Mottgere v nbovrsel fremgâr v kvtering for nbovrsel. Ansvrlig søker Dto Signtur Gjents med blckkbokstver Direktortet for byggkvlet ByggSøklD: 4576 Utskriftstidsdto: Side 2 v 2

5 OOfl+ / / ZLrH ks z izc1 3c3E9D$c) V )

6 GS/LNE Weblnnsyn - Kftutskxift Side v 1 Stokke konnnirne Si tusjonskrt Mostokk2 1:5fl hftp://webhotel2jsline.no/gislinewebinnsyn_stokke/advncedprintomponentlprint

7 Kvtering for nbovrsel sendes kommunen smmen med søknden Nbovrsel kn enten sendes som rekommndert sending elier overleveres personlig mt kvtehng. Ved personng overlevering vii signtur gjeide som bekrefteise p t vrseiet er motttt. Del kn ogsá signeres p t mn gir smtykke n tiket. Tiltk p elendommen Kornmune Sn,. Bnr. Festenr. Adresse Eier/fester Stokke Gâsøveien 58, 316 STOKKE Trond Reinertsen Nbo/elendom. Stokke kommune, Gnr. 31, Bnr. 4 Trond Henning Westberg, Adresse Storevrveien 272, 316 STQKKE Denne del kltstres p kvillering El Vrsei er sendt rekommndert Poststedets reg.nr: RR NO U Vrsiet er motttt U Smtykker i tiltket Db: Signtur: Dt: Signtur: Nbo!eiendom. Stokke kommune, Gnr. 31, Bnr. 4, Festenr. 11 Trond Henning Westberg, Adresse Storevrveien 272, 316 STOKKE Vrsei er sendt rekommndert Poststedets reg.ni. Denne del klistres p kvtering RR NO El Vrsiet er motttt U Smtykker i tiket Dto: Signtur: Db: Signtur: [Nbo eiendom Stokke kommune, Gnr. 31, Bnr. 4, Festenr. 12 Trond Henning Westberg, Adresse Storevrveien 272, 316 STOKKE Defoe del khstres p lcvilterthg Vrsei er sendt rekommndert Poststedets reg.nr: RR NO El Vrsiet er motttt Smtykker tiltket Dt: Signtur: Dto: Signtur: Nbo!eiendom Stokke kommune, Gnr. 31, Bnr. 177 vr Hrtz, Adresse Austdveien 32, El Vrsei er sendt rekommndert 343 DRAMMEN Poststedets reg.nr: Denne del kllsues p lcvlering 4 84W NO U Vrsiet er mtttt U Smtykker i tiket Dt: Signtur: Dt: Signtur: Direktrtet fr byggkvlet ByggSøklD: 4576 Utskriffstidsdto: Side 1 v 2

8 Kvtering for nbovrsel sendes kommunen smmen med søknden For postverket L Deter per dgs dto innieved rekommnde sending tel ovenntq dresster. Smlet ntll sendinger: Sign..,7 6. ( j4 L Direktortet for byggkvlet ByggSøklD: 4576 Utskriftstidsdto: Side 2 v 2

9 o 3 B o 3 B. - -V r o V [ci Oro Zf 7cz mc 1 Er o 31 o D to S 1 lo - 2 D o 3- - > D D z 3. > D 3 B- U) 2 D n?c. ci - - U - n o - o n,, l ) U? - -i 3 D l) D - 1 k Tksksse1 <o l l) ),, -1 7: 7: m D - oz m - -o - o r 11 Tiltksklsse m X Sknd on rminetilltelse Sknd m igngseltings ttelse /ett-thnn seknd Soknd m midlertidig bwks tilltelso ferdigttest Arbeidet innenfr nsvrsretten er v5luttet Søknd m rmmetilltelse X Sekndom igngsettings tillte(se /ett-trinn seknd Soknd m midlertidig bmks tilltelso SoRnd m ferdigttest kbeidet innenfr nsvrsretten r vsluttet p ā

10 Soknd orn nsvrsrett otter pln- og bygningsloven Søknden qjeider EiendomlByggested Kommune Gnr. Bnr. Festenr. Adresse Stokke Gásøveien 58, 316 STOKKE Foretk Orgnissjonsnummer Nvn Adresse OLAUSSEN RADGVENDE NGENØRKONTOR AS Postboks 399, 311 TØNSSERG Kontkiperson Telefon Mobiltelefon o-postdresse Arne Oiussen Foretket er sentrlt godkjent for funksjon fgomráde tiltksklsse KontroN Lufttetthet (i nye bohger) 1 Kontroll Vâtrom (i bohger) 1 Kontroll Bygningsfysikk 2 Kontroii Brnnsikkerhet 2 Søker Andre 3 KontroN Overordnet nsvr for kontroli 3 Prosjektering Overordnet nsvr for prosjektering (bygning, niegg 3 oiler konstruksjon, tekniske instilsjoner) Prosjektering Konstruksjonssikkerhet 3 Utførelse Overordnet nsvr for utførelse (bygning, nlegg oler 3 konstruksjon, tekniske instusjoner) Kontroll Konstruksjonssikkerhet 3 Ansvrsomràde jc% Soker Ansvrsomràde Ansvdig søker Ansvrsomrádet or dekket v den senfrle godkjenningen. Vi forplikter oss tu stwe med nødvendig kompetnse i tiltket. Prosjekterende Ansvrsomráde Tiltkskl. Smsvrserkhng loreligger ved Overordnet prosjektering for tik. 1 igngsetting Ansvrsomràdet or dekket v sentri godkjenning. Ansvrhg prosjekterende erkirer t prosjekteringen ski vre pinlgt, gjennomført 9 kvhtetssikret i phi. Vi forphkter oss til stilie med nødvendig kompetnse tiltket. henhold til Direktortet for byggkvhtet ByggSøkiD: 4576 Utskriftstidsdto: Side 1 v 2

11 Søknd om nsvrsrett etter pln- og bygningsloven Utforelse Msvrsomràde Tiltkskl. Overordnet utforelse v tiltk 1 Ansvrsomràdet er dekket v sentrl godkjenning. Ansvdig utforende erkrer t rbeidet ikke skl strte for del foreligger kvletssikret produksjonsunderlg for respektiv del v utførelsen. Vi forplikter ss h stille med nodvendig kompetnse i tiltkel Erklwring og signering Foretket er kjent med reglene om strff og snksjoner i pbl kp 32 og t det ken medlore reksjoner dersom del gis uriktige opplysninger. Ansvrlig prosjekterende erklmrer t prosjekteringen skl vre plnlgt, gjennomfort 9 kvletssikret henhold til pbl. Ansvrlig utforende erklrer t rbeidet ikke skl strte for del foreligger kvletssikret produksjonsunderlg for respektive del v utførelsen. Foretket forplikter sg stille med kompetnse som ngt nsvrsoppgven. Anevrlig soker Ansvrlig foretk Dto o k \t\ L( Db (&otc, ( Signtur - mtn. Direktortet for byggkvlet ByggSoklo: 4576 Utskriftstidsdto: v 2

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og Bygningsloven hva er det? Planverket Planer Lovens krav til funksjoner: Hvem deltar i byggesaken Hva

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknadsskjemaet skal benyttes ved etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av avløpsvann jf. Forskrift om begrensning av forurensning

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Ansvarsforhold ved naturskader. kommunens rolle

Ansvarsforhold ved naturskader. kommunens rolle Ansvarsforhold ved naturskader (skred, flom, storm, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd...) kommunens rolle kommune vs tiltakshaver Astrid Flatøy Senioringeniør Etat for byggesak og private planer Bergen

Detaljer

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 SALG Sent ralt og nært Ski To næringstomter for salg Haugenveien, t omt 4 & 5 Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 Solberg Næringspark, ved innkjøringen til Ski.. Ås kommune

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område). UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) NO *** MVA og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 963 296 746 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

Detaljer

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling av grunneiendom jf. kap 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 Journalnummer

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)...

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)... AVTALE OM LEIE AV JORD 1. Avtalens parter og omfang Mellom (navn) som eier (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier (adresse) (telefon) (e-postadresse)..... er det inngått avtale om leie

Detaljer

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep N-0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Detaljer

DETALJREGULERING FOR RENSEANLEGG GNR 99 BNR 2 BIRKELAND - HELLELAND, EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 201400012

DETALJREGULERING FOR RENSEANLEGG GNR 99 BNR 2 BIRKELAND - HELLELAND, EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 201400012 Offentlige instanser Interesseorganisasjoner Grunneiere Sendes iht. adresseliste Vår ref.: 2545 Dato: 16.10.14 Varsel om oppstart av planarbeid Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette,

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

KOMM., 3. U.2012. i Jnr.nr%tf. Turisthytte på Høgevarde gnr/bnr 213/7 Krødsherad kommune

KOMM., 3. U.2012. i Jnr.nr%tf. Turisthytte på Høgevarde gnr/bnr 213/7 Krødsherad kommune STEN HALVORSEN AS i Jnr.nr%tf KOMM., SJVILARK(TEKTER MNAL SAGVEIEN 21 A N 0459 OSLO 3. U.2012 TELEFON 23233870 Org. nr. 976842006 Turisthytte på Høgevarde gnr/bnr 213/7 Krødsherad kommune Redegjørelse

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe)

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp

Detaljer

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA.

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.05.2014 35722/2014 2013/4084 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/132 Formannskapet 25.06.2014 Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med

Detaljer

Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg.

Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg. Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg. Utstyr som skal inngå i et FG godkjent sprinkleranlegg skal være FG godkjent. Unntak: Tradisjonelle tykkveggete sprinklerrør og tilhørende

Detaljer

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12 Adresseliste Deres ref Vår ref Dato 12/5671-23.02.2015 Veiledning til bruk av vannforskriften 12 1. INNLEDNING Dette brevet er ment som en veiledning til offentlige myndigheter, og tar sikte på å redegjøre

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom

3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.04.2015 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Som mindre tiltak etter plan- og bygningsloven 20-2 første ledd bokstav

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 2.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer (rutekm)...

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer