Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1"

Transkript

1 Overløp ved dammen på Rensjøen. Innhold side 1. Styrets beretning Virksomheten Fortsatt drift Likestilling i selskapet Arbeidsmiljø Ytre miljø Andre forhold Årsregnskapet Fremtidig utvikling Disponering av resultat Regnskap Resultatregnskap Balanse Noter Resultat pr. resultatenhet Kontantstrøm, SEV og konsern Nøkkeltall Konsernet Selbu Energiverk as Noter for konsernet Samfunnsregnskap Revisors beretning BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING

2 1. Styrets beretning. 1.1 Virksomheten. Eierforhold Selbu Energiverk AS er et vertikalintegrert energiverk med områdekonsesjon for Selbu kommune. Administrasjonen holder til på Nesta i sentrum av kommunen. Selskapets formål er å produsere, overføre, kjøpe og selge elektrisk energi, samt å drive annen virksomhet i forbindelse med dette. Herunder eventuelt å kjøpe og/eller å bygge ut og drive kraftverk og overføringsanlegg, og å delta i andre selskaper med tilsvarende virksomhet. Selskapet kan også engasjere seg i virksomheter innen andre energiformer og infrastrukturer som er naturlig i forhold til selskapets drift. Selskapet eies 100 % av Selbu kommune og har en aksjekapital på kr ,- Selbu Energiverk AS er konsern fra 2010 i og med utskillelse av Neanett AS som eget aksjeselskap. Styret Selbu Energiverk AS ledes av et styre bestående av 7 personer, hvorav 5 er aksjonærvalgt og 2 er valgt av og blant de ansatte. Styret rapporterer til generalforsamling som består av kommunestyret. Styret har i 2012 bestått av Jon Bakken, leder Kjell Mebust, nestleder Marit Irene Fuglem Høgli, styremedlem Tanja Fuglem, styremedlem Ole Halvard Bondahl, styremedlem. Ingvar Hårstad, styremedlem (ansatt) Per Einar Sæther, styremedlem (ansatt). Kolbjørn Uthus, 1. vara (aksjonærvalgt, møter fast i styremøtene.) Det har vært avholdt 7 styremøter i Kraftproduksjon Kraftproduksjonen for 2012 ble 154,4 GWh. Beregnet normalproduksjon er 122 GWh. Magasinfylling ved inngangen til året var 79,3 % og 61,9 % ved utgangen. Historisk snittfylling ved årsskifte er knappe 65,6 %. Gjennomsnittlig spotpris (områdepris) i 2012 ble 23,56 øre/kwh mot 37,06 øre/kwh i Kraftomsetning Kraftomsetningen har bestått av salg til sluttbrukere i Selbu og salg i de etablerte engrossmarkeder. SEV omsatte 44,1 GWh i Selbu i SEVs markedsandel var 68,5 % mot 70,7 % i All kraftproduksjon som ikke omsettes i Selbu selges på kraftbørsen Nord Pool. For 2012 inngikk SEV og Selbu kommune avtale om omsetting av kommunens konsesjonskraft. SEV utfører sikring av konsesjonskraften, etter vedtak i kommunen, og foretar fysisk salg i markedet. Kraftoverføring Overført kraftmengde til forbruk i Selbu ble 64,3 GWh i 2012 mot 58,2 GWh i Det tilsvarer en forbruksøkning på 10,5 % (ikke temperaturkorrigert). Tapet i distribusjonsnettet utgjorde 5,27 GWh eller 7,1 %. Antall nettkunder var 2737 ved årets utgang mot 2697 i Risiko Risikoen ved SEV s virksomhet knytter seg til kraftomsetting, trading, finansielle plasseringer og kraftproduksjonen. SEV tilbyr til sine kunder produktene spotpris med påslag, fastpris og forvaltningsprodukt til kundene i forsyningsområdet. Finansiell risiko anses som begrenset. Eksponering i valuta er liten. Lån har fastrente. All kraftproduksjon omsettes i spot - markedet. Kredittrisiko er liten med mange og små kunder utenom Nord Pool ASA. Historisk sett har vi også små tap i sluttbrukermarkedet. Likviditeten i selskapet er god og risiko her anses som liten. Inntektsstrømmen er også relativt jevnt fordelt over året og det bidrar også til lav risiko. Controllervirksomheten er skilt fra kraft - handel. For SEVs kraftproduksjon er erfaringen at svingningene i produsert volum er en større risikofaktor enn kraftprisen. 1.2 Fortsatt drift. Resultatet for 2012 viser et overskudd på kr ,- etter skatt, mot kr ,- i Soliditeten og likviditeten er fortsatt god og det er ikke noe som indikerer at driften ikke kan fort sette. SEVs produksjon av miljøvennlig vannkraft vil fortsatt være verdifull, noe som etter all sannsynlighet vil gi gode resultater fremover. Inntektsregimet for nettdriften gir ikke rom for store overskudd. Selv om det er varslet økning i inntektsrammen for 2013 er det fortsatt knyttet betydelig usikker - het til hvordan inntektsregimet vil utvikle seg fremover. Kraftomsetningen forventer vi vil gi positive, men relativt lite bidrag til resultatet i årene som kommer. 2 BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012

3 Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet. 1.3 Likestilling i selskapet. Selskapet utøver ingen forskjellsbehandling mellom kvinner og menn hva lønn og betingelser angår. Selskapet har ved utgang av 2012 totalt 19 faste ansatte, en midlertidig og en lærling. Av disse var det 5 kvinner. Styret består av 7 med - lemmer, av disse er 2 kvinner. Konsernet hadde totalt 23 ansatte ved årsskifte. 1.4 Personale og arbeidsmiljø. SEV er organisert i to avdelinger, drift og stab. Pr var det 19 faste ansatte som utførte 17,2 årsverk. 1 person i permisjon. I tillegg 1 midlertidig ansatt (0,5 årsverk) og 1 lærling Fraværet i 2012 utgjorde 7,4 % av total arbeidstid i bedriften. Av dette var 5,1 % sykefravær. Korttids sykefravær var på 1,14 % og langtids 3,96 %. Vi hadde ingen ulykker i Sykefraværet i konsernet var på 5,19 % i Ytre miljø. Vår kraftproduksjon basert på vann påvirker miljøet lokalt i de vann og vassdrag vi regulerer. Ut over det er våre aktiviteter av en slik art at den ikke påfører miljøet skade eller miljøfarlig utslipp. 1.6 Andre forhold. Vassdragsteknisk ansvarlig, VTA. SEV eier flere dammer og reguleringsmagasin av størrelse som krever tilgang på Vassdragsteknisk ansvarlig VTA. SEV har ikke VTA i egen organisasjon, men kjøper tjenesten. Det lokale eltilsyn DLE. SEV har inngått avtale med Trønder- Energi Nett (TEN) om eltilsyn (DLE-oppgavene) i Selbu. Ansvar og myndighet ligger hos styret og adm. direktør i SEV. 1.7 Årsregnskapet. Resultatregnskapet for 2012 viser et overskudd på kr etter skatt, mot kr ,- i 2011 for morselskapet. Konsernet har et overskudd på kr ,- etter skatt. Kraftproduksjonen er den del av virksomheten som gir godt resultat. Nettdriften går for første gang med underskudd i Utfordringen for nettdriften er å effektivisere i takt med utviklingen i inntektsrammer. Kraftom - setningen til sluttkunder gikk med et lite underskudd i De fleste av våre kunder kjøper markedskraft (spot). Trading oppnådde ikke forventet resultat og gikk med underskudd. Våre plasseringer i finansmarkedene fikk en verdi stigning på 0,517 MNOK. SEV gav støtte til lag og foreninger i Selbu med kr ,- i Balanse Selskapets balanse pr er på Kr ,- en reduksjon på Kr ,-. Egenkapitalen utgjør kr ,-. Det gir en soliditet på 75,2 %, noe som er meget bra. Den disponible delen av egenkapital er kr ,- etter årets resultat og disposisjoner. En bankgaranti på kr. 8,0 mill er etablert for garanti overfor Nord Pool ASA. Likviditeten Beholdningen minket vesentlig som følge av mindre inntekt, store invester - inger og nedbetaling av et lån gjør sitt til at beholdningen er halvert fra forrige årsskifte. Likviditeten er fortsatt god. Investeringene Investeringene i 2012 ble netto på BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING

4 8,024 MNOK. Av dette utgjorde 5,219 MNOK. reinvesteringer og 2,805 MNOK. nyinvesteringer. Datterselskap NEANETT AS Selskapet er et 100 % eid datterselskap. Selskapet viderefører bredbånd og kabeltv-satsingen fra SEV. Selskapet har 2 ansatte. Regnskapsåret 2012 gav en omsetning på 3,797 MNOK og et underskudd på 0,375 MNOK etter skatt. Underskuddet dekkes med konsernbidrag fra SEV. På grunn av dårlige resultater i Neanett er investert kapital i selskapet tidligere nedskrevet (tap) med kr. 2,0 mill. Neanett as er eneste datterselskap og inngår i konsernregnskapet. 1.8 Fremtidig utvikling. Dagens virksomhet ved SEV består av tre forretningsområder kraftproduksjon, nettdrift, kraftomsetting. Flere av disse møter utfordringer fra spesialiserte firma innen sitt område. Kraftproduksjonen er den sterkeste pilaren i SEVs virksomhet. Den har størst verdiskapning og det er styrets oppfatning at det vil vedvare. SEVs årlige midlere produksjon er 122 GWh. Alt tyder på at vi går inn i en periode med kraftoverskudd og dermed lavere priser. Dette vil gi dårligere resultater i årene som kommer og det kan bli en utfordring å gjennomføre nødvendige investeringer og samtidig tilfredsstille krav om utbytte. Det er betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen av inntektssystemet for nettdriften. En antar at nettvirksomheten ved SEV, med dagens drift, vil få store problemer med å effektivisere driften i takt med myndighetenes krav til effek - tivisering slik at en oppnår en aksep - tabel avkastning. For kraftomsettingen har SEV valgt ikke å gå ut landsdekkende, men konsentrere virksomheten i Selbu. SEV tilbyr kun fastprisavtaler eller spotpris med påslag. Fortjenestemarginene er lave. Det er lite som tyder på at denne situa - sjonen vil endres vesentlig i den nær - meste fremtid. Satsing på breibånd er skilt ut i et eget datterselskap, Neanett AS fra SEV står som eier av stamnett som leies ut til Neanett AS. Det er mange planer om småkraftut - bygging i Selbu. Noen har fått konsesjon mens andre ligger i kø hos NVE. SEV har som mål å bygge ut i egen regi hvor det er mulig, alternativt bidra til reali - sering av prosjekter sammen med grunneiere i Selbu. SEV har to konse - sjonssøknader inne hos NVE. Utbygging av småkraftverk er en betydelig utfordring for nettdriften slik at det ikke oppstår problemer for forbrukskundene i nettet. Etterspørsel etter strøm til hytteom - rådene i kommunen er stor. SEV bygger ut strømforsyning til nye områder så raskt som vår kapasitet rekker og vi får finansiert prosjektene. Forberedelse til utbygging av vindkraft pågår for fult. Formatet på disse utbyggingene er så store at det ikke er aktuelt for SEV å engasjere seg i egen regi, men vi er åpne for samarbeid med aktuelle aktører. En felles elsertifikatordning (grønne sertifikater) med Sverige ble operativt fra 1. januar En antar at det vil virke stimulerende på investeringer i alle typer fornybar kraftproduksjon. For SEV vil dette først få virkning for omsetting av kraft hvor 3 % av forbruket i 2012 skal dekkes ved kjøp av elsertifikater. Det antas at dette vil føre til mye ny kraft inn i markedet og som bidrar til lavere priser. Det vil redusere resultat og verdi - en av eksisterende vannkraft som ikke får sertifikater. Etter regnskapsårets slutt er det ikke inntruffet forhold som ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret og som er viktig for å bedømme bedriftens resultat og stilling. 1.9 Disponering av årsresultat. Årets resultat viser et overskudd på Kr ,- etter skatt og styret foreslår slik disponering: Utbytte kr ,- Fra annen egenkapital, kr ,- Selskapets frie egenkapital er på kr ,- etter årets disponer - inger. Selbu, / Jon Bakken styreleder Kjell Mebust nestleder Tanja Fuglem styremedlem Marit Fuglem Høgli styremedlem Ole H. Bondal styremedlem Ingvar Hårstad ansattes rep. Per Einar Sæther ansattes rep. Per Otnes adm.direktør 4 BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012

5 Dammen ved Sørungen med nedtappet magasin. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING

6 2. Regnskap 2012 Konsern 2.1 Resultatregnskap (Tall i hele 1000) SEV, Morselskap ÅR 2012 note Salg av strøm og nettjenester 2, Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter 2, Energikjøp, nettleie Annet kjøp, varer Personalkostnader 14, Avskrivinger 10, Nedskriving av anleggsmidler Andre driftskostnader Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter Finansinntekter Verdiøkning finans.oml.midl Nedskr av finans. anleggsmidler Rentekostnader Andre finanskostnader Netto finansresultat Resultat før ekstraord. inntekter og kostnader Årsresultat før skatt Skattekostnad Årsresultat etter skatt, til disp Overføringer Avsatt til egenkapital 11, Utbytte til eier Sum overføringer BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012

7 < 2.2 BALANSE PR Konsern (Tall i hele 1000) SEV, Morselskap note EIENDELER Utsatt skattefordel Sum imaterielle eiendeler Tomter,Bygninger og Anlegg Biler,Maskiner og utstyr Teleanlegg, Bredbånd Sum varige driftsmidler 10, Investering i datterselskap 7, Pensjonsmidler 14, Egenkapital KLP og ikke markedsaksjer 7, Sum finansielle anleggsmidler Sum Anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varelager Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Aksje-og rentefond, markedsbaserte 7, Bankinnskudd,kontanter og lignende 9, Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Aksjekapital ( aksjer a kr 1 000) Overkursfond Sum innskutt kapital Annen Egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital 11, GJELD Pensjonsforpliktelser 14, Sum avsetning for forpliktelser Ansvarlig lån Annen Langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld 12, Leverandørgjeld 13, Betalbar skatt Skyldig off.avgifter Foreslått utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld 13, Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Selbu / Jon Bakken styreleder Kjell Mebust nestleder Tanja Fuglem styremedlem Marit Fuglem Høgli styremedlem Ole H. Bondal styremedlem Ingvar Hårstad ansattes rep. Per Einar Sæther ansattes rep. Per Otnes adm.direktør BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING

8 2.3 Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslov, aksjelov og god regnskaps- skikk og bygger på prinsippene om historisk kost og sammenstilling av kostnader og inntekter. Klassifisering Eiendeler med varig verdi klassifiseres som anleggsmidler. Øvrige eiendeler og fordringer med forfall innen ett år klassifiseres som omløpsmidler. Tilsvarende trekkes grensen for kortsiktig gjeld. Vurdering Kundefordringer vurderes til pålydende med reduksjon for avsetning til forventet tap. Andre kortsiktige fordringer vurderes til pålydende. Tradingkontraktene verdsettes etter laveste verdis prinsipp. Pr påvirker ikke disse kontraktene resultatet. Beholdning av materiell vurderes til anskaffelseskost. Aksjer og langsiktige fordringer vurderes til anskaffelseskost. Aksjer/fond som finansiell plassering vurderes til faktisk verdi og er plassert som omløpsmidler. Datterselskapet Neanett as er vurdert og verdien nedskrevet p.g.a dårlige resultater. Bankinnskudd, kontanter og lignende omfatter bankinnskudd, kontanter og betalingsmidler som vil bli frigjort i løpet av nærmeste måned. Varige driftsmidler vurderes til anskaffelseskost med fradrag av tilskudd og lineære avskrivninger. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). Virkningen av endringer i pensjonsplan fordeles over gjenværende opptjeningstid. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Nyanlegg og reinvesteringer aktiveres løpende basert på en vurdering av anleggets levetid og etter anbefalinger gitt av Energi Norge. Egne investeringsarbeider aktiveres og føres som reduksjon av driftskostnadene. Driftsinntekter Driftsinntekter omfatter strømsalg og nettleie i våre nett, samt salg av overskuddskraft i markedet og inntekter fra telenett. I tillegg kommer andre driftsinntekter så som arbeid for andre og husleie m.m. Inntektsføring ved salg skjer ved overføring av risiko og kontroll til mottager. Normalt vil dette være ved levering Valuta Vi har en posisjon i prissikring som er påvirket av valutaverdi / kurs. All handel på kraftbørsen foregår nå i euro. Vi har etablert sikring av valutarisiko på krafthandel. Bankbeholdning i euro er påvirket av kurssvingning. Skatter Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt), betalbar grunnrenteskatt, periodi sert skatt knyttet til grunnrenteinntekt og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt knyttet til grunnrenteinntekt er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, inkludert negativ grunnrenteinntekt til fremføring, basert på en beregnet faktisk skattesats. Naturressursskatt motregnes mot betalbar skatt på alminnelig inntekt. Beregnet naturressursskatt utover årets alminnelige skatt, balanseføres til fremføring mot fremtidig inntektsskatt. Konsernet Konsernregnskapet framkommer ved at interne transaksjoner mellom selskapene er eliminert. De samme regnskapsmessige prinsipper anvendes i konsernets selskaper. J.fr regnskapsloven 7-2. Selskapene som framstilles i konsernregnskapet er Selbu Energiverk as og Neanett as. De er også de eneste selskapene i konsernet. Neanett as eies 100 % av Selbu Energiverk as Det er avsatt et konsernbidrag på kr ,- fra SEV til Neanett as. Dette er satt opp slik at balansen og utsatt skatt påvirkes. Avsetningen gir en reduksjon i betalbar skatt på i SEV (28 %) og en tilsvarende økning i betalbar skatt for Neanett. Konsernbidraget står som fordring hos Neanett og som annen kortsiktig gjeld hos SEV. Disse postene er eliminert på linje med andre interne poster i konsernregnskapet. Noter for Konsernregnskapet kommer bak notene for SEV. (side 18) Note 2 - Driftsinntekter (Tall i hele 1000) Energisalg Nettinntekter Årets mindreint. 91 Årets merinntekt Teleinntekter Andre inntekter Sum Driftskostnader Driftskostnader periodiseres til det år kostnaden er påløpt / forbrukt. Det gjøres ingen avsetninger for fremtidig vedlikehold. 8 BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012

9 Koblingskiosk. Note 3 - Energikjøp, nettleie (Tall i hele 1000) Energikjøp Nettleie, nett Andre kostnader Sum SEV omsetter Selbu kommunes konsesjonskraft. Dette er omsetning som ikke generer inntekt for SEV og kjøp og salg av denne nettoføres i regnskapet. Det fremkommer derfor ikke som økt salg / kjøp. Note 4 - Tap på fordringer (Tall i hele 1000) Årets førte tap på fordringer 17 Innbetaling på tidl. førte tap - 9 Sum netto tap resultatført kr. 8 Note 5 - Finansinntekter/kostnader Finansinntekter består av mottatte renter på overskuddslikviditet plassert i bank, andre renteinntekter, avkastning og verdistigning på aksjer, aksjefond og finansiell energihandel. Finanskostnader består av betalte renter på lån, renter på merinntekt, tap på trading og andre mindre finansielle omkostninger. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING

10 Note 6 Skattenote Selbu Energiverk as (Tall i hele 1000) Spesifikasjon av årets skattekostnad: KONSERN MORSELSKAP Ordinært resultat før skatt Endring i midlertidige forskjeller Permanente forskjeller Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Endring skatt grunnrente Betalbar grunnrenteskatt Årets skattekostnad Endring fra i fjor Naturresursskatt til fremføring Endring utsatt skatt/-fordel Skattevirkning konsernbidrag Betalbar rest grunnrenteskatt Skyldig beregnet skatt Utsatt skattefordel balanse Utsatt skatt ført direkte mot EK Årets Endr Årets Endr. Midlertidige forskjeller Varige driftsmidler Varelager Kundefordringer Andre fordringer Underskudd til fremføring Pensjonsforpliktelser Finansmidler Andre midlertidige forsk SUM Utsatt skatt Utsatt skatt knyttet til grunnrente Årets Endr Årets Endr Midlertidige forskjeller Utsatt skatt, neg. Grunnrente Total forpliktelse grunnrente BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012

11 Note 7- Langsiktige fordringer, Finansielle anleggsmidler og omløpsaksjer. Navn Antall Pålyd Ansk.kost Verdiendr Ligningsverdi Balanseført Anleggsmidler Neanett as (eget as) Trønerkraft as ( 5,8 % ) Grønn kontakt as REN as Egenkapital-Innskudd KLP Premiefond KLP Sum Aksjer og andeler CI European Growth J I German Eguities Pareto Høyrente Pareto Kredit Pareto Verdi Key Hedge Rekov. fond Sum Totalt De finansielle plasseringene er vurdert til det høyeste av markedsverdi og pålydende med mindre det antas at de reelt har en lavere verdi. Neanett as er et eget aksjeselskap heleid av Selbu Energiverk as. Selskapet viderefører bredbåndvirksomheten fra SEV og hadde sitt første driftsår i Verdien for Neanett as er endret med avsetning av konsernbidrag og verdien ble nedskrevet med NOK 2,0 mill i fjor. Note 8 - Kortsiktige fordringer, Lager Kortsiktige fordringer og lagerbeholdning er vurdert som omløpsmidler. Lagerbeholdning er ikke vurdert i gruppen mest likvide midler. Lagerbeholdning består av materiell til nettvirksomheten og et lager av grus og pukk. Vurdert etter laveste verdis prinsipp. Note 9 Bankinnskudd, Kontanter o.l. Bankinnskudd og kontanter utgjør kr ,-. Av bankinnskudd utgjør bundne midler for skattetrekk kr ,-. Garanti for krafthandel og marginkonto medfører at kr ,- er bundet i tillegg til skattetrekk. Fra januar 2003 skaffet vi oss bankgaranti overfor Nord Pool ASA, nå regulert til kr ,- som dekning for marginkravet. Under normale forhold fører det til at behovet for binding av midler på bankkonto i forbindelse med krafthandel blir relativt liten. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING

12 Note 10 Driftsmidler 2012 Produksjon Nettdrift Utstyr m.v. Eiendommer Bredbånd Totalt Kostpris Tilgang Avgang 2012* Tilskudd Kostpris Akk. Avskrivninger Årets avskrivninger Årets avgang ord. Avskriving* Akk. Avskrivninger Bokført verdi Bokført verdi Driftsmidler som inngår i nettdrift Nettdrift men ført under Utstyr, Produksjon Eiendommer og Annet Sum Sum Driftsmidler Økonomisk levetid år år 3-8 år 50 år 8-15 år 3-75 år Avskrivingsplan lineær lineær lineær lineær lineær lineær * nedskrivning er tilbakeført avskriving på utgått materiell, jfr. avgang. Investeringer siste 5 år (Tall i hele tusen.) (Netto etter tilskudd) Produksjon Nettdrift Utstyr m.v. Eiendommer Bredbånd Totalt Sum 5 siste år kr Note 11 - Egenkapital (Tall i hele tusen.) Aksje- Overkurs- Annen- Sum kapital fond EK EK Egenkapital Avstemming(hele tusen) - - Egenkapital 1. jan Resultat før utbytte Avsatt Utbytte SUM Årets resultat (og kons.bidr.) Egenkapital 31. des Det er aksjer pålydende kr i selskapet, alle eid av Selbu Kommune. Selskapet eier ingen egne aksjer. Den frie egenkapitalen i selskapet etter postering av årets overskudd er på kr ,-. 12 BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012

13 Note 12 - Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld består av ett banklån med rest på kr ,-. I tillegg er det et ansvarlig lån til eier med en rest på kr ,-. Konsern Morselskap Saldo (Tall i hele 1000) Saldo Langsiktig lån, bank Ansvarlig lån, eier Langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld og gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt. Lån som forfaller etter 5 år Ansvarlig lån, eier Langsiktig lån, bank Ansvarlig lån skal nedbetales med kr ,- pr. år i perioden (20 år). Lån tatt opp i forbindelse med byggingen av Rensjø kraftverk og kontrollanlegg nedbetales over 10 år fra Note 13- Leverandørgjeld, skyldig mva. o.l., påløpte ikke forfalte kostnader Omfatter poster som forfaller innen ett år og er vurdert som kortsiktig gjeld. Note 14- Lønnskostnader, antall ansatte og honorarer Antall ansatte pr er 19 personer fordelt på 17,7 årsverk. Styret ikke medregnet. Lønnskostnader, drift 2012 (Tall i hele tusen) Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Refusjoner ang lønn Andre personellkostn Sum personellkostnader kr Også i 2012 er reguleringspremien til KLP betydelig. Lønn og utgifter til styret er medtatt i lønnskostnader med kr ,- inkl. arb.g.avg. Vinter ved Rensjø kraftverk. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING

14 Lønn til adm.dir., styre og revisor: (Tall i hele 1000) Lønn til adm.dir Andre ytelser til adm.dir. 8 7 Honorar til styret Godtgjørelse til Deloitte for revisjon utgjør Godtgjørelse til Deloitte for rev.relaterte tjenester utgjør Pensjonsforpliktelser Selskapets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordning er dekket gjennom pensjonsordning i KLP. Regnskapsført årlig pensjonskostnad er den betalte pensjonspremie justert for endring i framtidig pensjonsforpliktelse. Fremtidige pensjonsforpliktektelser er pr bokført i balansen med skyldig kr ,- inkl. beregnet arbeidsgiveravgift. Dette bygger på en akturamessig beregning som er vanlig å benytte i slike beregninger. Diskonteringsrente: 4,2 %, forventet lønnsvekst 3,5 % og G-regulering 3,25 %, forventet pensjonsregulering 0,2 % og forventet avkastning 4,0 %. For AFP pensjoner dekker vi disse selv når det forekommer. Pensjonskostnad og - forpliktelser Årets opptjening Rentekostnad Forventet avkastning Planendring, Estimat, adm. kostnader og AGA Netto pensjonskostnad Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.g.avg Ikke resultatført estimat / avvik Balanseført netto forpl før arb.g.avg (til gode) Periodisert arbeidsgiveravgift Netto påløpt pensjonsforpliktelse Antall personer pensjonsordningen omfatter Arbeidsgiveravgift på pensjonspremiene er medregnet i kostnadene. Mebonden mot Selbusjøen i vest. 14 BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012

15 2.4 Resultat pr resultatenhet 2012 (Alle tall i 1000) Kraftoms Produksjon Reg.nett Distr.nett Bredbånd Annen/øvrig Int. post SUM Selskap Salg energi Salg overføring Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av energi Kjøp av overf.tjenester Annet kjøp etc Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat Inntektsramme nett, 2012: Avkastningsgrunnlag nett: Avkastning nett: - 2,6 % Merinntekt pr Alle tall i (NOK 1000) I henhold til energilov samt forskrifter fra NVE skal energiverkets resultatenheter inndeles i: Kraftomsetning, produksjon, sentral, regional, distribusjonsnett og øvrig virksomhet. Selbu Energiverk har ikke sentralnett. Interne poster elimineres og fremkommer ikke i sum selskap. Mer-/Mindreinntekt 2012 (Tall i hele tusen) Sentral-nett Regionalnett Distribusjonsnett Sum nettdrift Merinntekt Mindreinnt Netto merinntekt , alle nett Endringer i året Tilbakeført merinntekt Årets merinntekt Årets mindreinntekt Merinntekt Mindreinntekt Netto merinntekt alle nett, Renter på mindreinntekt med kr tusen kommer i tillegg til denne oppstilling. (til gode) BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING

16 2.5 Kontantstrømanalyse (Tall i hele 1000) Konsern Selbu Energiverk as Morselskapet Likvider tilført/brukt på årets virksomhet: Tilført fra årets virksomhet 1 ) /- Endring i lager, debitorer og kreditorer /- Endring i andre tidsavgrensninger A=Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført/brukt på investeringer: Investeringer i varige driftsmidler B=Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført/brukt på finansiering: / - Økning -/Nedbetaling av gjeld Brukt på finansielle investeringer/verdiendring C=Netto likviditetsendring gjennom året A+B+C Netto likviditetsendring gjennom året Likviditetsbeholdning = Likviditetsbeholdning ) Dette tallet fremkommer slik: Resultat før årsoppgjørsdisposisjoner og skatter Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Skatter, betalte Utbytte, utbetalt = Tilført fra årets virksomhet Is i tappetunnel fra Rensjøen. 16 BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012

17 2.6 NØKKELTALL SELBU ENERGIVERK AS (Tall i hele 1000) Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Langsiktig gjeld Egenkapital Investeringer Skatt Årsresultat etter skatt Antall ansatte Totalrentabilitet % 6,3 12,1 8,9 9,0 9,8 13,4 13,0 7,7 Egenkapitalrentabilit % 6,4 16,1 11,4 6,9 11,8 16,2 15,7 9,5 Resultatgrad % 33,0 43,3 37,5 33,0 37,6 45,1 45,6 30,5 Egenkapitalandel % 68,4 68,2 69,4 69,1 73,5 71,8 71,3 75,2 Likviditetsgrad 1) 2,1 1,7 1,9 1,80 1,18 1,41 1,34 1,17 Likviditetsgrad 2) 2,0 1,6 1,9 1,76 1,14 1,37 1,31 1,14 Gjeldsgrad 0,31 0,26 0,27 0,24 0,17 0,20 0,17 0,13 Definisjoner: Totalrentabilitet: (Driftsresultat + Finansinntekt ) x100 / Gjennomsnittlig totalkapital Egenkapitalrentabilitet: Resultat før ekstraordinære poster og skatt x100 / Gjennomsnittlig egenkapital Resultatgrad: (Driftsresultat + finansinntekt) x100/driftsinntekter Egenkapitalandel: Egenkapitalen x100 / Totalkapitalen ved årsslutt. Likviditetsgrad 1: Omløpsmidler / kortsiktig gjeld Likviditetsgrad 2: Mest likvide omløpsmidler / kortsiktig gjeld Gjeldsgrad Langsiktig gjeld / Egenkapital. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING

18 3 Konsernet 3.1 Noter for konsernregnskapet i Selbu Energiverk as I konsernregnskapet er begge firma i konsernet sett i fellesskap og viser den totale oversikten. Note 15 - Driftsinntekter (Tall i hele 1000) Mor (SEV) Datter Sum Note 16 - Finansinntekter/kostnader Finansinntekter består av mottatte renter på overskuddslikviditet plassert i bank, andre renteinntekter, avkastning og verdistigning på aksjer, aksjefond og finansiell energihandel. Finanskostnader består av betalte renter på lån, renter på merinntekt, tap på trading og andre mindre finansielle omkostninger. Note 17- Langsiktige fordringer, Finansielle anleggsmidler og omløpsaksjer. Konsern Navn Antall Pålyd Ansk.kost Verdiendr Ligningsverdi Balanseført Anleggsmidler Startegiske plasseringer Aksjer og andeler Aksjefond Sum MOR Datter (Neanett) SUM Konsern De finansielle plasseringene er vurdert til det høyeste av markedsverdi og pålydende med mindre det antas at de reelt har en lavere verdi. Neanett as er et eget aksjeselskap heleid av Selbu Energiverk as. Selskapet viderefører bredbåndvirksomheten fra SEV og hadde sitt første driftsår i Neanett as har ingen finansielle plasseringer. Note 18 Bankinnskudd, Kontanter o.l. Konsern Bankinnskudd og kontanter utgjør kr ,-. Av bankinnskudd utgjør bundne midler for skattetrekk kr ,-. Garanti for krafthandel og marginkonto medfører at kr ,- er bundet i tillegg til skattetrekk. Fra januar 2003 skaffet SEV seg bankgaranti overfor Nord Pool ASA, nå regulert til kr ,- som dekning for marginkravet. Under normale forhold fører det til at behovet for binding av midler på bankkonto i forbindelse med krafthandel blir relativt liten. 18 BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012

19 Note 19 Driftsmidler, Konsern 2012 Morselskap Datterselskap Konsern Kostpris Tilgang Avgang 2012* Tilskudd Kostpris Akk. Avskrivninger Årets avskrivninger Årets avgang ord. Avskriving* Akk. Avskrivninger Bokført verdi Bokført verdi Sum Driftsmidler Note 20 Egenkapital, Konsern Aksje- Overkurs- Annen- Sum kapital fond EK EK Egenkapital Avstemming Egenkapital 1. jan Resultat før utbytte Avsatt Utbytte SUM Årets resultat (og kons.bidr.) Egenkapital 31. des (Tall i hele tusen.) Det er aksjer pålydende kr i Selbu Energiverk as. Neanett as har en aksjekapital på kr ,- fordelt på aksjer a kr. 100,-. Selbu Energiverk as eier alle aksjene i Neanett as. Selskapene eier ingen egne aksjer. Note 21 - Langsiktig gjeld, Konsern (Tall i hele 1.000) Langsiktig gjeld består av ett banklån med rest på kr ,-. I tillegg er det et ansvarlig lån til eier av SEV med en rest på kr ,-. Konsern Morselskap Saldo 2012 Saldo 2011 Saldo 2012 saldo Langsiktig lån, bank Ansvarlig lån, eier Langsiktig gjeld Ansvarlig lån skal nedbetales med kr ,- pr. år i perioden (20 år). Banklånet i SEV nedbetales over 10 år med gjenstående løpetid på 5 år. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING

20 Note 22 - Leverandørgjeld, skyldig mva. o.l., påløpte ikke forfalte kostnader Omfatter poster som forfaller innen ett år og er vurdert som kortsiktig gjeld. Note 23 - Lønnskostnader, antall ansatte og honorarer, Konsern Antall ansatte pr er 21 personer fordelt på 19,5 årsverk. Styret er ikke medregnet. Lønnskostnader, drift 2011, Konsern (Tall i hele 1000) Konsern Morselskap Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Refusjoner ang lønn Andre personellkostnader Sum personellkostnader Lønn og utgifter til styret er medtatt i lønnskostnader med kr ,- inkl. arb.g.avg. Lønn til adm.dir., styre og revisor: Konsern (Tall i hele 1000) Konsern Morselskap Lønn til adm.dir Andre ytelser til adm.dir Honorar til styret Godtgjørelse til Deloitte for revisjon Godtgjørelse til Deloitte, annet SEV sitt administrasjonsbygg og garasjer i Selbu Sentrum. 20 BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør»

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør» 2 INNHOLD Overordnet strategi 04 Dette er HelgelandsKraft AS 05 Styrets beretning 06 Presentasjon av styret 13 Nøkkeltall 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18 Noter i regnskapet

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2012 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /3/ Selskapet og organisasjonen /12/ Styreleder med styre /18/ Teknisk årsrapport /28/ Resultatregnskap /6/ Adm. direktørs beretning /14/ Styrets

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2014 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1 2 Notodden Energi Årsrapport 2011 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Valdres Energiverk AS Spikarmoen 16 N 2900 Fagernes telefon: +47 61 36 60 00 e-post: veas@veas.no valdresenergi.no. 3 Selskapet og organisasjon

Valdres Energiverk AS Spikarmoen 16 N 2900 Fagernes telefon: +47 61 36 60 00 e-post: veas@veas.no valdresenergi.no. 3 Selskapet og organisasjon årsrapport 2009 Gråkampen. Foto: Anne Haalien Fra Bitihorn. Foto: Bjørn Hebæk Våre lokaler på Spikarmoen. Foto: Valdres Energiverk AS Innhold Selskapet og organisajon 3 Selskapet og organisasjon 4 Styret

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

Resultatregnskap. 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365

Resultatregnskap. 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365 22 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Resultatregskap Resultatregnskap 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365 0 0 2 Energikjøp, overføring (156) (

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer