Oslo Sipalki Klubb Org.nr / / Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte"

Transkript

1 2012 Oslo Sipalki Klubb Org.nr v/stig Magnus Halvorsen Libakkfaret 8B, 1184 Oslo Kontonr: / / ÅRSMØTE FEBRUAR 2012 Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte

2 Styrets Oppgaver Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal: a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsleddsregelverk og vedtak. b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse. d) Representere idrettslaget utad. e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

3 Innkalling til årsmøte februar 2012 Årsmøte i Oslo Sipalki Klubb, avholdes tirsdag 14. februar 2012, kl. 18:00 i Lillegym på Lakkegata skole i Oslo. Lakkegata 79, 0562 Oslo. Etter møtet blir det felles trening om det er tid til overs. Alle klubb- og styremedlemmer er innkalt. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Det er obligatorisk møteplikt for styret. Representanter fra forbundene og andre tilskuere har lov til å delta på møtet uten stemmerett. Til behandling foreligger: 1. Konstituering A. Godkjenning av de stemmeberettigede. B. Valg av møteleder C. Opptak av navnefortegnelse D. Valg av dirigent, sekretær, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen E. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden F. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 2. Revisors beretning 3. Innkomne forslag 3.1 Krav om endring av basis lovnorm for Oslo Sipalki Klubb 3.2 Endring av medlemsregler; aldersgrense 4. Godkjenning av budsjett og regnskap for Behandle klubbens organisasjonsplan 6. Valg av tillitsvalgte 1.1 Leder og nestleder styremedlem og 1 varamedlem 3.1 Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan revisorer 7. Vedlegg 6.1 Basis-lovnorm for Oslo Sipalki Klubb 6.2 Styrets årsplan 6.3 Medlemsregler Oslo, 14. februar 2012 Styret i Oslo Sipalki Klubb Stig Magnus Halvorsen Hugo Anibal Garcia Gonzalez Iciar Bustingorri Arriola Zsuzsanna Marta Toth

4 Generell informasjon om Oslo Sipalki Klubb Tillitsvalgte Siden forrige ekstraordinære årsmøte har klubbens tillitsvalgte vært følgende: Styreleder Stig Magnus Halvorsen Instruktør, svart belte, 1. dan Nestleder Hugo Anibal Garcia Gonzalez Master, svart belte, 6. dan Styremedlem Iciar Bustingorri Arriola Utøver Varamedlem Zsuzsanna Marta Toth Utøver Tillitsvalgte og ansatte Av klubbens 3 styremedlemmer som fortsatt har et aktivt verv er det 2 menn og 2 kvinner. Klubben er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke kommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn, bakgrunn, religion og seksualitet ved valg og ansettelser. Klubben baserer seg rent på frivillig arbeid, verken daglig leder, instruktører eller styremedlemmer mottar penger for arbeidet de utfører i klubben. Daglig leder er Hugo Anibal Garcia Gonzalez. Forretningsførsel og revisjon Regnskap og budsjett for 2011 foreslås godkjent av revisorene, se punkt 2. revisors beretning. Klubbens revisorer er Willy Preintoft Jr (Utøver) og Aitziber Calvo Sanchez (Utøver) Valgkomité Valgkomitéen består av Willy Preintoft Jr (leder), Iciar Bustingorri Arriola, Zsuzsanna Marta Toth. Varamedlem er Elvir Duric. Organisering Kampkunsten kom til Norge med Master Hugo Garcia i Juni Klubben ble først drevet privat, og ble etter hvert registrert i forbundene under navnet «Oslo Si Pal Kido klubb». I perioden klarte ikke klubben følge forbundenes krav og vi mistet vårt medlemskap. Da gikk vi sammen med Frogner IL (Sørum kommune) og var med dem frem til Deretter gjenopptok vi vårt medlemskap i forbundene og vi registrerte oss i Brønnøysundregistrene og frivillighetsregisteret. I 2011 endret vi navn til «Oslo Sipalki Klubb». I dag utøves treningen på Lakkegata skole sin minste gymsal i Oslo, besøksadresse: Lakkegata 79, 0562 Oslo. Treningene holdes tirsdag og torsdag kl. 18:00 20:00 og følger Osloskolenes plan for ferie og fridager.

5 2. Revisors beretning

6 3. Innkomne forslag Sak 3.1 Undertegnede fremmer med dette forslag til ekstraordinært årsmøte 2012: Krav om endring av basis lovnorm for Oslo Sipalki Klubb Begrunnelse: Norges Idrettskrets har kommet med en ny lovnorm for idrettslag. Denne må alle idrettslag følge. Revisjon av idrettslagets må behandles på årsmøtet. Alle idrettslag plikter å ha en lov som er i henhold til lovnorm for idrettslag. Endringer av loven vedtas på årsmøtet. Under er noen av hovedpunktene i endringen i lovnormen for idrettslag. Medlemskap ( 3) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlemmer som etter purring ikke betaler medlemskontingenten. Medlemmer som skylder kontingent for to år taper automatisk medlemskapet. Idrettslaget plikter altså å stryke medlemmet. Valgbarhet En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på årsmøter. ( 7) Bestemmelsen er ikke ment å ramme valgbarheten til personer som kun innehar noen få betalte trenertimer i uken og som ikke har dette som hovedgeskjeft. Eksempelvis kan dette være personer som studerer eller har fulltidsjobb ved siden av en trenerjobb. En person kan kun ha ett av følgende verv: medlem av styret, valgkomiteen, kontrollkomiteen, lovutvalget eller være revisor. ( 6). Begrensningene gjelder for hovedstyret. Kjønnsfordeling ( 5) Ved valg/oppnevning skal det minst være to representanter fra hvert kjønn der det velges/oppnevnes mer enn 3 personer, hvis det velges/oppnevnes færre enn 3 skal begge kjønn være representert. Dette gjelder også for valg av varamedlemmer. Inhabilitet ( 9) I styrer, komiteer og utvalg avgjør disse selv om noen er inhabile (styret, komiteen eller utvalget), men da uten at vedkommende deltar. Vedtak/protokoll ( 10) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling (eks. møte pr e-post) eller ved fjernmøte (møte pr telefon/videomøte). Det skal føres protokoll fra alle styremøter.

7 Økonomi ( 12) Bankkontoer skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap også når det gjelder bruk ved nettbank. Årsmøtet ( 13) Underslagsforsikring må være tegnet for de som disponerer kontoene. Årsmøte i idrettslaget er lagets øverste myndighet. Hvis innkalling til årsmøtet er i strid med bestemmelsene så avgjør årsmøtet (under sak: godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten) om årsmøte er lovlig innkalt og om det er saker som evt ikke kan behandles. Politiattest ( 18) Styret er ansvarlig for å oppnevne ansvarlig for politiattestordning. Valgkomiteen Det er det sittende styret som innstiller på ny valgkomité til årsmøtet. ( 15) Blir ett av valgkomiteens medlemmer selv kandidat til andre verv i klubben plikter vedkommende å tre ut av valgkomiteen. ( 19) Kilde: Oslo Forslagsstiller: Stig Magnus Halvorsen, Styreleder Styrets innstilling Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner den nye basis-lovnormen, og at vi så raskt som mulig utfyller dens krav. Styret mener det nåværende innholdet må vedtas for at klubben kan fortsette å være medlem av forbundene.

8 Sak 3.2 Undertegnede fremmer med dette forslag til ekstraordinært årsmøte 2012: Endring av medlemsregler; aldersgrense Begrunnelse: Det har vært mye snakk om i klubben at vi ønsker å få med flere barn på trening, samtidig er det frykt for at det kan føre til mindre seriøse treninger og mer uro. Styret hadde noen uformelle samtaler seg i mellom og ble enige om at vi bør endre aldersgrensen fra 7 år, til 10. Nåværende medlemsregler er vedlagt. Oslo Forslagsstiller: Stig Magnus Halvorsen, Styreleder Styrets innstilling Styret mener at endringen vil sikre kvaliteten på treningen i fremtiden, og bør vedtas.

9 4. Godkjenning av regnskap og budsjett for 2011 Resultatregnskap 2011 Regnskap Budsjett Budsjett INNTEKTER: Medlemsavgifter i Oslo Sipalki Klubb , , ,00 Medlemsavgifter i Norges Kamsportforbund 1 040, , ,00 Forsikringer gjennom Norges Idrettsforbund 640, ,00 880,00 Etterbetalte medlemsavgifter i Norges Kamsportforbund , Etterbetalte forsikringer i Norges Kamsportforbund , Renter 17,44-17,44 Medlemsskap svartbelter i Sipalki World Federation 1 490, , ,00 SUM INNTEKTER , , ,44 UTGIFTER: Webhotell og domene (sipalki.no) one.com 355,00 355,00 355,00 Medlemsavgifter i Norges Kamsportforbund 1 820, , ,00 Forsikringer gjennom Norges Idrettsforbund 1 120, ,00 880,00 Purring betalt i 2011: Medlemsskap og forsikringer NKF , Regnskapskurs i Oslo Idrettskrets i , Brønnøysund registerenheten 135,00-135,00 Kurs om støtteordninger i 2010 i Akershus Idrettskrets 1 100, Markedsføring - 900, ,00 Medlemsskap svartbelter i Sipalki World Federation 1 700, , ,00 Flybilletter - besøk av Grandmaster Yoo ,00 - Betaling for trening av Grandmaster Yoo ,20 - Leie av lokaler - besøk av Grandmaster Yoo ,00 - Kost, reise, losji - besøk av Grandmaster Yoo ,00 - Transaksjonskonstnader 16,00-16,00 SUM UTGIFTER 8 106, , ,00 RESULTAT , , ,44

10 Balanse 2011 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Langsiktige fordringer 0 SUM ANLEGGSMIDLER 0 OMLØPSMIDLER Driftskonto i DnB 19034,48 SUM OMLØPSMIDLER 19034,48 SUM EIENDELER 19034,48 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital i DnB 19034,48 Udekket tap 0 SUM EGENKAPITAL 19034,48 GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån 0 SUM LANGSIKTIG GJELD 0 KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld 0 SUM KORTSIKTIG GJELD 0 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 19034,48

11 Budsjett 2012 Budsjett Budsjett Merknader EGENKAPITAL OG GJELD: Egenkapital , ,18 Gjeld - - SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,18 FORVENTEDE INNTEKTER: Medlemsavgifter i Oslo Sipalki Klubb , ,00 11 medlemmer * 2000,00 - vi antar vi får 2 nye medlemmer Medlemsavgifter i Norges Kampsportforbund 1 430, ,00 11 medlemmer * 130,00 Forsikringer gjennom Norges Idrettsforbund 880, ,00 11 medlemmer over 16 år * 80,00 Renter 17,44 - Basert på regnskapet 2011 Samarbeid med Enjoy Bonusguiden 3 250,00 - Dugnad; salg av rabbattbøker Penger fra Grasrotandelen (Norsk Tipping) 800,00 - Vi mottok disse pengene, tidlig 2012 Medlemsskap svartbelter i Sipalki World Federation 1 500, ,00 ca. 300 NOK * 5 svartbelter - Master får dette spandert av klubben Støtte fra forbundene?? Vi har aldri fått noe støtte tidligere, men vi skal søke SUM FORVENTEDE INNTEKTER , ,00 FORVENTEDE UTGIFTER: Webhotell og domene (sipalki.no) one.com 355,00 355,00 Medlemsavgifter i Norges Kamsportforbund 1 430, ,00 11 medlemmer * 130,00 - vi antar vi får 2 nye medlemmer Forsikringer gjennom Norges Idrettsforbund 880, ,00 11 medlemmer * 80,00 Medlemsskap svartbelter i Sipalki World Federation 1 700, ,00 Basert på regnskap 2011 Brønnøysund registerenheten 135,00 - Årlig avgift for listing i frivillighetsregisteret Markedsføring 4 500,00 900,00 Vi skal trappe opp i år; reklame på radio og internett (Google Ads) Samarbeid med Enjoy Bonusguiden 1 950,00 - For hver solgte bok (250), får vi 100,00 NOK Tilbakebetaling reisekostnader Master Garcia ,00 - Master Garcia har brukt ca. kr 200 på bensin, 2 dager i uken siden han flyttet til Vestby i juni Han har gått med på å få kr. 1490,00 (månedsbillett NSB Vestby - Oslo) som tilbakebetaling for hver månded; 7 * 1490,00 Transaksjonskostnader 16,00 - Basert på regnskap 2011 SUM FORVENTEDE UTGIFTER , ,00 FORVENTET BALANSE Startkapital , ,18 Gjeld - - Forventede inntekter , ,00 Forventede utgifter , ,00 SUM FORVENTET BALANSE , ,18

12 6. Vedlegg 6.1 Ny basis-lovnorm for Oslo Sipalki Klubb Vedlegget er 12 sider langt, og dermed blir det lagt med innkallelsen. Dokumentet skal leses og stemmet over. Filnavn: vedlegg_6.1_ny_basis-lovnorm_for_oslo_sipalki_klubb.pdf 6.2 Styrets årsplan (februar ) Årsplanen er et levende dokument, det vil si at arrangementer og datoer kan flyttes, endres, slettes eller legges til i løpet av perioden. Styret vil så godt det lar seg gjøre å la vær å utføre endringer i planen, spesielt de større hovedarrangementene. Når Hva Kommentar Årsmøte Styremøte Styremøte annenhver måned Oppfølgingsmøte Klubbutvikling - oppfølgingsmøte Styremøte Sommerferie imellom dette og neste møte Sommergradering Sommerleir Forslag, verken arrangement eller dato bekreftet Styremøte Styremøte Styremøte Vintergradering Årsmøte

13 6.3 Medlemsregler Regler for medlemskap i Oslo Sipalki Klubb Reglene gjelder for alle medlemmer i Oslo Sipalki Klubb. Reglene gjelder så lenge en trener/er aktiv i klubben og/eller regner seg som medlem av organisasjonen. Å akseptere reglene og å følge dem er et krav for å være medlem og for å trene. Alle reglene følger norsk lov. Kontingent Oslo Sipalki Klubb er en non-profit-organisasjon. Ingen tjener penger på organisasjonen, det er en klubb basert på frivillig arbeid. Instruktørene jobber ikke for å tjene penger, men av interesse og lidenskap for sporten. Allikevel er det ikke gratis å trene. Organisasjonen trenger penger for å leie lokaler, til materiell, for kostnader ved besøk av andre Mastere fra utland, for vedlikehold av nettsidene og til ulike arrangementer. Årsavgift må betales for å være medlem i klubben. Ved siden av har vi en graderingsavgift, som må betales for å delta på en gradering. I tillegg må medlemmene over 16 år betale for egen forsikring gjennom Norges Kampsportforbund. Andre utgifter kan forekomme. Oppførsel på trening og innad Oslo Sipalki Klubb I klubben forventer vi at medlemmene er med på å skape og opprettholde et godt miljø med gjensidig respekt og ro, til beste for alle. Det forventes full oppmerksomhet under trening. Snakking er i hovedsak forbudt under trening. Spørsmål, forklaring av teknikker, ideer, osv. må kun utveksles når lærer/instruktør tillater det på slutten av timen. Å vise ærbødighet og respektere utøvere med høyere grad er en viktig del av vår disiplin. Mobiltelefoner skal være avslått, eller i lydløst modus under trening. Unntak er når en venter på en viktig samtale, dette må avtales med instruktør. Mobbing, diskriminering og trakassering Det er nulltoleranse for mobbing, diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, alder, seksuell orientering eller funksjonshemming innad i klubben og ved publisering av innhold på vår nettside. Dette gjelder selv om klubben har et rangeringssystem, bortsett fra ulikt belte er alle likestilte og alle skal respektere hverandre. Dette er en del av den grunnleggende disiplinen i sporten! Brudd på dette punktet er alvorlig og vil føre til midlertidig eller permanent bortvisning fra klubben, og i alvorlige tilfeller politianmeldes. Bekledning/utseende under trening Svart Sipalkidrakt med riktig belte er det eneste som er tillat under trening. Drakten bestilles gjennom instruktør. Unntak kan aksepteres om en venter på ny drakt eller på grunn av uforutsette hendelser ikke har mulighet til å ta med seg drakten på trening. Da godtas vanlig treningstøy. Drakten skal være ren og man skal møte velstelt på trening. Sko er ikke tillat, unntatt ved spesielle behov (kontakt instruktør om du har det). Langt hår skal være festet i hestehale under trening. Smykker, ringer, klokker, etc. er ikke tillatt under trening. Dette er fordi det kan skade medelever. Unntak er permanente smykker som ikke kan tas av. Sipalkidrakten skal ikke brukes utenfor trening med mindre man er på et ærend der man representerer klubben.

14 Instruktører og hjelpeinstruktører I Sipalki blir man instruktør ved oppnådd svart belte og en kan benyttes som hjelpeinstruktør ved gradering til blått belte. For å sikre en viss kvalitet på treninger er det en basisregel om at alle hjelpeinstruktører må være fylt 15 år. Unntak kan forekomme etter vurdering av ansvarlighet og modenhet. Etter norsk lov skal alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver for et idrettslag med et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming vise anmerkningsfri politiattest. Attest leveres styret v/stig M. Halvorsen. Trening med våpen I Sipalki benyttes våpen som en del av sportsutøvelsen. Vi trener ikke med ekte våpen med mindre det ikke finnes et treningsalternativ, for eksempel stokk eller pil og bue. Undervisning med våpen gis bare til medlemmer over 15 år som innehar oransje belte. Unntak gjelder opplæring i selvforsvar mot våpen, dvs. at en lærer seg å forsvare seg mot andres angrep uten selv å være bevæpnet. Aldersgrense Det er ingen aldersgrense for å trene Sipalki, alle er velkomne. Utøverne må imidlertid være modne nok til å kunne oppføre seg rolig og konsentrert under trening, derfor anbefaler vi at en er fylt 7 år før en melder seg inn i klubben. Alle dokumenter som skal underskrives og leveres til oss må være signert med foresattes underskrift om en er under 18 år. Sivil bruk av Sipalki Sipalki er en fritidsaktivitet. Den eneste akseptable grunn til å utøve Sipalki sivilt er i selvforsvar. Å misbruke Sipalki er definert som: Å bruke det til truing, å angripe andre og å bruke det til illegale formål. Med andre ord, sivil bruk kun til selvforsvar og nødverge! Å lære bort teknikker til tredjepersoner som ikke er med i klubben er også forbudt. Brudd på dette punkt vil føre til umiddelbar utvisning fra klubben. Det kan også føre til politianmeldelse ved grov overtredelse. Straffereaksjoner Å bryte reglene ovenfor kan føre til ulike typer reaksjoner etter alvorlighetsgrad. Mildeste reaksjonsform er tilsnakk, samt skriftlig advarsler. Andre sanksjoner kan være midlertidig eller permanent utvisning fra klubben, utstengelse fra vår nettside eller erstatning (om klubbens eiendom blir skadet). Betaler man ikke obligatoriske avgifter (eks. kontingent) vil det føre til midlertidig utvisning. Om et medlem i klubben bryter norsk lov kan vedkommende bli politianmeldt. Rapportere brudd på våre regler Om du ønsker å melde fra om brudd på våre regler, eller om du mener våre regler er feilaktige så kan du kontakte oss gjennom kontaktmulighetene på nettsiden eller sende en epost til Om du er medlem eller foresatt av medlem i Oslo Sipalki Klubb får du raskere behandling om du tar kontakt med en fra styret på trening. Endring av regler Oslo Sipalki Klubb forbeholder seg rett til å endre eller justere våre regler uten å melde i fra. Det er opp til hver enkelte å holde seg oppdatert på regelverket. Alle endringer og nye regler vil følge norsk lov. Siste versjon av regelverket vil alltid være datert og tilgjengelig på våre nettsider. Om du

15 kontakter en i styret kan du få en utskrift, eller du kan be om å få dokumentet tilsendt elektronisk ved å sende en epost til

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt.

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt. Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Sandvollan idrettslag

Lov for Sandvollan idrettslag stiftet 25. juli 1920 Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Forslag til årsmøte 2014. Godkjent av Nord Trøndelag idrettskrets pending. Endringshistorikk se vedlegg 1. I. INNLEDENDE

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Saksdokumenter til Årsmøtet

Saksdokumenter til Årsmøtet Saksdokumenter til Årsmøtet 15.02.2012 Velkommen Side 3 12. Sak 1. Godkjenne stemmeberettigede Side 3 12. Sak 2. Godkjenne innkalingen, saksliste og forretningsorden Side 4 12. Sak 3. Velge dirigent, sekretær

Detaljer

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012)

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) Lov for Ballerud Golfklubb (heretter klubben), stiftet 1.8.1992, med senere endringer, senest av

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen.

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

Lov for Borregaard Golfklubb (heretter klubben ),

Lov for Borregaard Golfklubb (heretter klubben ), Lov for Borregaard Golfklubb (heretter klubben ), stiftet 17.06 1927, med senere endringer, senest av 29.02.2012, Godkjent av.idrettskrets den.. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Klubbens formål

Detaljer