Oslo Sipalki Klubb Org.nr / / Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte"

Transkript

1 2012 Oslo Sipalki Klubb Org.nr v/stig Magnus Halvorsen Libakkfaret 8B, 1184 Oslo Kontonr: / / ÅRSMØTE FEBRUAR 2012 Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte

2 Styrets Oppgaver Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal: a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsleddsregelverk og vedtak. b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse. d) Representere idrettslaget utad. e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

3 Innkalling til årsmøte februar 2012 Årsmøte i Oslo Sipalki Klubb, avholdes tirsdag 14. februar 2012, kl. 18:00 i Lillegym på Lakkegata skole i Oslo. Lakkegata 79, 0562 Oslo. Etter møtet blir det felles trening om det er tid til overs. Alle klubb- og styremedlemmer er innkalt. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Det er obligatorisk møteplikt for styret. Representanter fra forbundene og andre tilskuere har lov til å delta på møtet uten stemmerett. Til behandling foreligger: 1. Konstituering A. Godkjenning av de stemmeberettigede. B. Valg av møteleder C. Opptak av navnefortegnelse D. Valg av dirigent, sekretær, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen E. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden F. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 2. Revisors beretning 3. Innkomne forslag 3.1 Krav om endring av basis lovnorm for Oslo Sipalki Klubb 3.2 Endring av medlemsregler; aldersgrense 4. Godkjenning av budsjett og regnskap for Behandle klubbens organisasjonsplan 6. Valg av tillitsvalgte 1.1 Leder og nestleder styremedlem og 1 varamedlem 3.1 Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan revisorer 7. Vedlegg 6.1 Basis-lovnorm for Oslo Sipalki Klubb 6.2 Styrets årsplan 6.3 Medlemsregler Oslo, 14. februar 2012 Styret i Oslo Sipalki Klubb Stig Magnus Halvorsen Hugo Anibal Garcia Gonzalez Iciar Bustingorri Arriola Zsuzsanna Marta Toth

4 Generell informasjon om Oslo Sipalki Klubb Tillitsvalgte Siden forrige ekstraordinære årsmøte har klubbens tillitsvalgte vært følgende: Styreleder Stig Magnus Halvorsen Instruktør, svart belte, 1. dan Nestleder Hugo Anibal Garcia Gonzalez Master, svart belte, 6. dan Styremedlem Iciar Bustingorri Arriola Utøver Varamedlem Zsuzsanna Marta Toth Utøver Tillitsvalgte og ansatte Av klubbens 3 styremedlemmer som fortsatt har et aktivt verv er det 2 menn og 2 kvinner. Klubben er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke kommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn, bakgrunn, religion og seksualitet ved valg og ansettelser. Klubben baserer seg rent på frivillig arbeid, verken daglig leder, instruktører eller styremedlemmer mottar penger for arbeidet de utfører i klubben. Daglig leder er Hugo Anibal Garcia Gonzalez. Forretningsførsel og revisjon Regnskap og budsjett for 2011 foreslås godkjent av revisorene, se punkt 2. revisors beretning. Klubbens revisorer er Willy Preintoft Jr (Utøver) og Aitziber Calvo Sanchez (Utøver) Valgkomité Valgkomitéen består av Willy Preintoft Jr (leder), Iciar Bustingorri Arriola, Zsuzsanna Marta Toth. Varamedlem er Elvir Duric. Organisering Kampkunsten kom til Norge med Master Hugo Garcia i Juni Klubben ble først drevet privat, og ble etter hvert registrert i forbundene under navnet «Oslo Si Pal Kido klubb». I perioden klarte ikke klubben følge forbundenes krav og vi mistet vårt medlemskap. Da gikk vi sammen med Frogner IL (Sørum kommune) og var med dem frem til Deretter gjenopptok vi vårt medlemskap i forbundene og vi registrerte oss i Brønnøysundregistrene og frivillighetsregisteret. I 2011 endret vi navn til «Oslo Sipalki Klubb». I dag utøves treningen på Lakkegata skole sin minste gymsal i Oslo, besøksadresse: Lakkegata 79, 0562 Oslo. Treningene holdes tirsdag og torsdag kl. 18:00 20:00 og følger Osloskolenes plan for ferie og fridager.

5 2. Revisors beretning

6 3. Innkomne forslag Sak 3.1 Undertegnede fremmer med dette forslag til ekstraordinært årsmøte 2012: Krav om endring av basis lovnorm for Oslo Sipalki Klubb Begrunnelse: Norges Idrettskrets har kommet med en ny lovnorm for idrettslag. Denne må alle idrettslag følge. Revisjon av idrettslagets må behandles på årsmøtet. Alle idrettslag plikter å ha en lov som er i henhold til lovnorm for idrettslag. Endringer av loven vedtas på årsmøtet. Under er noen av hovedpunktene i endringen i lovnormen for idrettslag. Medlemskap ( 3) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlemmer som etter purring ikke betaler medlemskontingenten. Medlemmer som skylder kontingent for to år taper automatisk medlemskapet. Idrettslaget plikter altså å stryke medlemmet. Valgbarhet En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på årsmøter. ( 7) Bestemmelsen er ikke ment å ramme valgbarheten til personer som kun innehar noen få betalte trenertimer i uken og som ikke har dette som hovedgeskjeft. Eksempelvis kan dette være personer som studerer eller har fulltidsjobb ved siden av en trenerjobb. En person kan kun ha ett av følgende verv: medlem av styret, valgkomiteen, kontrollkomiteen, lovutvalget eller være revisor. ( 6). Begrensningene gjelder for hovedstyret. Kjønnsfordeling ( 5) Ved valg/oppnevning skal det minst være to representanter fra hvert kjønn der det velges/oppnevnes mer enn 3 personer, hvis det velges/oppnevnes færre enn 3 skal begge kjønn være representert. Dette gjelder også for valg av varamedlemmer. Inhabilitet ( 9) I styrer, komiteer og utvalg avgjør disse selv om noen er inhabile (styret, komiteen eller utvalget), men da uten at vedkommende deltar. Vedtak/protokoll ( 10) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling (eks. møte pr e-post) eller ved fjernmøte (møte pr telefon/videomøte). Det skal føres protokoll fra alle styremøter.

7 Økonomi ( 12) Bankkontoer skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap også når det gjelder bruk ved nettbank. Årsmøtet ( 13) Underslagsforsikring må være tegnet for de som disponerer kontoene. Årsmøte i idrettslaget er lagets øverste myndighet. Hvis innkalling til årsmøtet er i strid med bestemmelsene så avgjør årsmøtet (under sak: godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten) om årsmøte er lovlig innkalt og om det er saker som evt ikke kan behandles. Politiattest ( 18) Styret er ansvarlig for å oppnevne ansvarlig for politiattestordning. Valgkomiteen Det er det sittende styret som innstiller på ny valgkomité til årsmøtet. ( 15) Blir ett av valgkomiteens medlemmer selv kandidat til andre verv i klubben plikter vedkommende å tre ut av valgkomiteen. ( 19) Kilde: Oslo Forslagsstiller: Stig Magnus Halvorsen, Styreleder Styrets innstilling Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner den nye basis-lovnormen, og at vi så raskt som mulig utfyller dens krav. Styret mener det nåværende innholdet må vedtas for at klubben kan fortsette å være medlem av forbundene.

8 Sak 3.2 Undertegnede fremmer med dette forslag til ekstraordinært årsmøte 2012: Endring av medlemsregler; aldersgrense Begrunnelse: Det har vært mye snakk om i klubben at vi ønsker å få med flere barn på trening, samtidig er det frykt for at det kan føre til mindre seriøse treninger og mer uro. Styret hadde noen uformelle samtaler seg i mellom og ble enige om at vi bør endre aldersgrensen fra 7 år, til 10. Nåværende medlemsregler er vedlagt. Oslo Forslagsstiller: Stig Magnus Halvorsen, Styreleder Styrets innstilling Styret mener at endringen vil sikre kvaliteten på treningen i fremtiden, og bør vedtas.

9 4. Godkjenning av regnskap og budsjett for 2011 Resultatregnskap 2011 Regnskap Budsjett Budsjett INNTEKTER: Medlemsavgifter i Oslo Sipalki Klubb , , ,00 Medlemsavgifter i Norges Kamsportforbund 1 040, , ,00 Forsikringer gjennom Norges Idrettsforbund 640, ,00 880,00 Etterbetalte medlemsavgifter i Norges Kamsportforbund , Etterbetalte forsikringer i Norges Kamsportforbund , Renter 17,44-17,44 Medlemsskap svartbelter i Sipalki World Federation 1 490, , ,00 SUM INNTEKTER , , ,44 UTGIFTER: Webhotell og domene (sipalki.no) one.com 355,00 355,00 355,00 Medlemsavgifter i Norges Kamsportforbund 1 820, , ,00 Forsikringer gjennom Norges Idrettsforbund 1 120, ,00 880,00 Purring betalt i 2011: Medlemsskap og forsikringer NKF , Regnskapskurs i Oslo Idrettskrets i , Brønnøysund registerenheten 135,00-135,00 Kurs om støtteordninger i 2010 i Akershus Idrettskrets 1 100, Markedsføring - 900, ,00 Medlemsskap svartbelter i Sipalki World Federation 1 700, , ,00 Flybilletter - besøk av Grandmaster Yoo ,00 - Betaling for trening av Grandmaster Yoo ,20 - Leie av lokaler - besøk av Grandmaster Yoo ,00 - Kost, reise, losji - besøk av Grandmaster Yoo ,00 - Transaksjonskonstnader 16,00-16,00 SUM UTGIFTER 8 106, , ,00 RESULTAT , , ,44

10 Balanse 2011 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Langsiktige fordringer 0 SUM ANLEGGSMIDLER 0 OMLØPSMIDLER Driftskonto i DnB 19034,48 SUM OMLØPSMIDLER 19034,48 SUM EIENDELER 19034,48 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital i DnB 19034,48 Udekket tap 0 SUM EGENKAPITAL 19034,48 GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån 0 SUM LANGSIKTIG GJELD 0 KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld 0 SUM KORTSIKTIG GJELD 0 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 19034,48

11 Budsjett 2012 Budsjett Budsjett Merknader EGENKAPITAL OG GJELD: Egenkapital , ,18 Gjeld - - SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,18 FORVENTEDE INNTEKTER: Medlemsavgifter i Oslo Sipalki Klubb , ,00 11 medlemmer * 2000,00 - vi antar vi får 2 nye medlemmer Medlemsavgifter i Norges Kampsportforbund 1 430, ,00 11 medlemmer * 130,00 Forsikringer gjennom Norges Idrettsforbund 880, ,00 11 medlemmer over 16 år * 80,00 Renter 17,44 - Basert på regnskapet 2011 Samarbeid med Enjoy Bonusguiden 3 250,00 - Dugnad; salg av rabbattbøker Penger fra Grasrotandelen (Norsk Tipping) 800,00 - Vi mottok disse pengene, tidlig 2012 Medlemsskap svartbelter i Sipalki World Federation 1 500, ,00 ca. 300 NOK * 5 svartbelter - Master får dette spandert av klubben Støtte fra forbundene?? Vi har aldri fått noe støtte tidligere, men vi skal søke SUM FORVENTEDE INNTEKTER , ,00 FORVENTEDE UTGIFTER: Webhotell og domene (sipalki.no) one.com 355,00 355,00 Medlemsavgifter i Norges Kamsportforbund 1 430, ,00 11 medlemmer * 130,00 - vi antar vi får 2 nye medlemmer Forsikringer gjennom Norges Idrettsforbund 880, ,00 11 medlemmer * 80,00 Medlemsskap svartbelter i Sipalki World Federation 1 700, ,00 Basert på regnskap 2011 Brønnøysund registerenheten 135,00 - Årlig avgift for listing i frivillighetsregisteret Markedsføring 4 500,00 900,00 Vi skal trappe opp i år; reklame på radio og internett (Google Ads) Samarbeid med Enjoy Bonusguiden 1 950,00 - For hver solgte bok (250), får vi 100,00 NOK Tilbakebetaling reisekostnader Master Garcia ,00 - Master Garcia har brukt ca. kr 200 på bensin, 2 dager i uken siden han flyttet til Vestby i juni Han har gått med på å få kr. 1490,00 (månedsbillett NSB Vestby - Oslo) som tilbakebetaling for hver månded; 7 * 1490,00 Transaksjonskostnader 16,00 - Basert på regnskap 2011 SUM FORVENTEDE UTGIFTER , ,00 FORVENTET BALANSE Startkapital , ,18 Gjeld - - Forventede inntekter , ,00 Forventede utgifter , ,00 SUM FORVENTET BALANSE , ,18

12 6. Vedlegg 6.1 Ny basis-lovnorm for Oslo Sipalki Klubb Vedlegget er 12 sider langt, og dermed blir det lagt med innkallelsen. Dokumentet skal leses og stemmet over. Filnavn: vedlegg_6.1_ny_basis-lovnorm_for_oslo_sipalki_klubb.pdf 6.2 Styrets årsplan (februar ) Årsplanen er et levende dokument, det vil si at arrangementer og datoer kan flyttes, endres, slettes eller legges til i løpet av perioden. Styret vil så godt det lar seg gjøre å la vær å utføre endringer i planen, spesielt de større hovedarrangementene. Når Hva Kommentar Årsmøte Styremøte Styremøte annenhver måned Oppfølgingsmøte Klubbutvikling - oppfølgingsmøte Styremøte Sommerferie imellom dette og neste møte Sommergradering Sommerleir Forslag, verken arrangement eller dato bekreftet Styremøte Styremøte Styremøte Vintergradering Årsmøte

13 6.3 Medlemsregler Regler for medlemskap i Oslo Sipalki Klubb Reglene gjelder for alle medlemmer i Oslo Sipalki Klubb. Reglene gjelder så lenge en trener/er aktiv i klubben og/eller regner seg som medlem av organisasjonen. Å akseptere reglene og å følge dem er et krav for å være medlem og for å trene. Alle reglene følger norsk lov. Kontingent Oslo Sipalki Klubb er en non-profit-organisasjon. Ingen tjener penger på organisasjonen, det er en klubb basert på frivillig arbeid. Instruktørene jobber ikke for å tjene penger, men av interesse og lidenskap for sporten. Allikevel er det ikke gratis å trene. Organisasjonen trenger penger for å leie lokaler, til materiell, for kostnader ved besøk av andre Mastere fra utland, for vedlikehold av nettsidene og til ulike arrangementer. Årsavgift må betales for å være medlem i klubben. Ved siden av har vi en graderingsavgift, som må betales for å delta på en gradering. I tillegg må medlemmene over 16 år betale for egen forsikring gjennom Norges Kampsportforbund. Andre utgifter kan forekomme. Oppførsel på trening og innad Oslo Sipalki Klubb I klubben forventer vi at medlemmene er med på å skape og opprettholde et godt miljø med gjensidig respekt og ro, til beste for alle. Det forventes full oppmerksomhet under trening. Snakking er i hovedsak forbudt under trening. Spørsmål, forklaring av teknikker, ideer, osv. må kun utveksles når lærer/instruktør tillater det på slutten av timen. Å vise ærbødighet og respektere utøvere med høyere grad er en viktig del av vår disiplin. Mobiltelefoner skal være avslått, eller i lydløst modus under trening. Unntak er når en venter på en viktig samtale, dette må avtales med instruktør. Mobbing, diskriminering og trakassering Det er nulltoleranse for mobbing, diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, alder, seksuell orientering eller funksjonshemming innad i klubben og ved publisering av innhold på vår nettside. Dette gjelder selv om klubben har et rangeringssystem, bortsett fra ulikt belte er alle likestilte og alle skal respektere hverandre. Dette er en del av den grunnleggende disiplinen i sporten! Brudd på dette punktet er alvorlig og vil føre til midlertidig eller permanent bortvisning fra klubben, og i alvorlige tilfeller politianmeldes. Bekledning/utseende under trening Svart Sipalkidrakt med riktig belte er det eneste som er tillat under trening. Drakten bestilles gjennom instruktør. Unntak kan aksepteres om en venter på ny drakt eller på grunn av uforutsette hendelser ikke har mulighet til å ta med seg drakten på trening. Da godtas vanlig treningstøy. Drakten skal være ren og man skal møte velstelt på trening. Sko er ikke tillat, unntatt ved spesielle behov (kontakt instruktør om du har det). Langt hår skal være festet i hestehale under trening. Smykker, ringer, klokker, etc. er ikke tillatt under trening. Dette er fordi det kan skade medelever. Unntak er permanente smykker som ikke kan tas av. Sipalkidrakten skal ikke brukes utenfor trening med mindre man er på et ærend der man representerer klubben.

14 Instruktører og hjelpeinstruktører I Sipalki blir man instruktør ved oppnådd svart belte og en kan benyttes som hjelpeinstruktør ved gradering til blått belte. For å sikre en viss kvalitet på treninger er det en basisregel om at alle hjelpeinstruktører må være fylt 15 år. Unntak kan forekomme etter vurdering av ansvarlighet og modenhet. Etter norsk lov skal alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver for et idrettslag med et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming vise anmerkningsfri politiattest. Attest leveres styret v/stig M. Halvorsen. Trening med våpen I Sipalki benyttes våpen som en del av sportsutøvelsen. Vi trener ikke med ekte våpen med mindre det ikke finnes et treningsalternativ, for eksempel stokk eller pil og bue. Undervisning med våpen gis bare til medlemmer over 15 år som innehar oransje belte. Unntak gjelder opplæring i selvforsvar mot våpen, dvs. at en lærer seg å forsvare seg mot andres angrep uten selv å være bevæpnet. Aldersgrense Det er ingen aldersgrense for å trene Sipalki, alle er velkomne. Utøverne må imidlertid være modne nok til å kunne oppføre seg rolig og konsentrert under trening, derfor anbefaler vi at en er fylt 7 år før en melder seg inn i klubben. Alle dokumenter som skal underskrives og leveres til oss må være signert med foresattes underskrift om en er under 18 år. Sivil bruk av Sipalki Sipalki er en fritidsaktivitet. Den eneste akseptable grunn til å utøve Sipalki sivilt er i selvforsvar. Å misbruke Sipalki er definert som: Å bruke det til truing, å angripe andre og å bruke det til illegale formål. Med andre ord, sivil bruk kun til selvforsvar og nødverge! Å lære bort teknikker til tredjepersoner som ikke er med i klubben er også forbudt. Brudd på dette punkt vil føre til umiddelbar utvisning fra klubben. Det kan også føre til politianmeldelse ved grov overtredelse. Straffereaksjoner Å bryte reglene ovenfor kan føre til ulike typer reaksjoner etter alvorlighetsgrad. Mildeste reaksjonsform er tilsnakk, samt skriftlig advarsler. Andre sanksjoner kan være midlertidig eller permanent utvisning fra klubben, utstengelse fra vår nettside eller erstatning (om klubbens eiendom blir skadet). Betaler man ikke obligatoriske avgifter (eks. kontingent) vil det føre til midlertidig utvisning. Om et medlem i klubben bryter norsk lov kan vedkommende bli politianmeldt. Rapportere brudd på våre regler Om du ønsker å melde fra om brudd på våre regler, eller om du mener våre regler er feilaktige så kan du kontakte oss gjennom kontaktmulighetene på nettsiden eller sende en epost til Om du er medlem eller foresatt av medlem i Oslo Sipalki Klubb får du raskere behandling om du tar kontakt med en fra styret på trening. Endring av regler Oslo Sipalki Klubb forbeholder seg rett til å endre eller justere våre regler uten å melde i fra. Det er opp til hver enkelte å holde seg oppdatert på regelverket. Alle endringer og nye regler vil følge norsk lov. Siste versjon av regelverket vil alltid være datert og tilgjengelig på våre nettsider. Om du

15 kontakter en i styret kan du få en utskrift, eller du kan be om å få dokumentet tilsendt elektronisk ved å sende en epost til

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte 2013 Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvorsen Libakkfaret 8B, 1184 Oslo Kontonr: 1503.19.03529 +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no ÅRSMØTE FEBRUAR 2013 Innkalling, saksliste,

Detaljer

Innkalling, saksliste, revisors beretning, revidert budsjett, valg av tillitsvalgte

Innkalling, saksliste, revisors beretning, revidert budsjett, valg av tillitsvalgte 2011 Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvorsen Libakkfaret 8B, 1184 Oslo Kontonr: 1503.10.55919 +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE NOVEMBER 2011

Detaljer

Oslo Sipalki Klubb Org.nr / / Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte

Oslo Sipalki Klubb Org.nr / /  Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte 2015 Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvorsen Libakkfaret 8B, 1184 Oslo Kontonr: 1503.19.03529 +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no ÅRSMØTE FEBRUAR 2015 Innkalling, saksliste,

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

INTRODUKSJONSKURS FOR NYE LEDERE. Modul A Organisering av norsk idrett Modul B Lover og regler Modul C Klubbarbeid

INTRODUKSJONSKURS FOR NYE LEDERE. Modul A Organisering av norsk idrett Modul B Lover og regler Modul C Klubbarbeid INTRODUKSJONSKURS FOR NYE LEDERE Modul A Organisering av norsk idrett Modul B Lover og regler Modul C Klubbarbeid 1 Lovnorm for idrettslag Felles lovnorm for alle idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler Mål for Modul B Lover og regler Innblikk i idrettens lover og regler Oversikt - regelverk NIF/idrettskrets -NIFs lov -Forskrifter -Lovnorm for Idrettslag -Retningslinjer -Etc. Særforbund - Konkurranseregler

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for Store Bergan fotball

Vedtekter for Store Bergan fotball Vedtekter for Store Bergan fotball Dato: 27.02.2015 1. Organisasjon og formål SBI s fotballgruppe er en undergruppe av Store Bergan Idrettslag, tilknyttet Norges fotballforbund gjennom Vestfold fotballkrets.

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert i Norges Bilsportforbund gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb.

1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert i Norges Bilsportforbund gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb. LOVNORM FOR NMK KLUBBER MED BILSPORT Lov for NN.klubb, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av Norsk Motor Klubb den.. 1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB Stiftet i 1/9-1984 1 Formål FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBBs (heretter kalt FTKD) formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Formålet er å bringe Lover for Idrettslaget Lyn Ski samsvar med de seneste endringer i NIFs lovnorm for Idrettslag.

Formålet er å bringe Lover for Idrettslaget Lyn Ski samsvar med de seneste endringer i NIFs lovnorm for Idrettslag. FORSLAG OM ENDRING I LOVER FOR IDRETTSLAGET LYN SKI 1. INNLEDNING Som følge av endringer i NIFs lovnorm for Idrettslag, vedtatt av NIF, Idrettsstyret, 22. oktober 2015, foreslår Styret i Lyn Ski å gjøre

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtatt av årsmøtet (Generalforsamlingen) 26. april 2005 med endringer ordinært årsmøte 17. april 2008. Godkjent av Idrettsstyret/Akershus

Detaljer

TRØÅ Sykkelklubb ble innlemmet i Fylkeshusets bedriftsidrettslag 15. november 2006.

TRØÅ Sykkelklubb ble innlemmet i Fylkeshusets bedriftsidrettslag 15. november 2006. Vedlegg 2. VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

VEDTEKTER. Stiftet 1911

VEDTEKTER. Stiftet 1911 VEDTEKTER Stiftet 1911 $ 1 Formål $ 2 Organisasjon $ 3 Medlemmer $ 4 Medlemskontingent $ 5 Stemmerett og valgbarhet $ 6 Godtgjørelse til tillitsvalgte $ 7 Kjønnsfordeling $ 8 Inhabilitet $ 9 Straffesaker

Detaljer

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite.

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT 16.12.1945 VEDTEKTER Sist endret på årsmøte 16.03.2010 1 FORMÅL Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk En undergruppe i IF Eiker Kvikk fra 3.mars 2015 (1) Grunnlaget for opprettelse av sykkelgruppa er nedfelt i eget verdidokument

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Lov for Nesodden Tennisklubb, stiftet 1971 (Vedtatt av årsmøte 07.02.2011) Vedtatt 1971 med senere endringer av 2.mars 1988, 10.februar 2004 og 7. februar 2011. Godkjent

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

LOVER for VANG SKILØPERFORENING. Stiftet 9. februar Vedtatt den 26.april 2010

LOVER for VANG SKILØPERFORENING. Stiftet 9. februar Vedtatt den 26.april 2010 LOVER for VANG SKILØPERFORENING Stiftet 9. februar 1902. Vedtatt den 26.april 2010 Formål 1. Vang Skiløperforening sitt formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Norges olympiske og

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Vedtekter for Steigen luftsportsforening

Vedtekter for Steigen luftsportsforening Vedtekter for Steigen luftsportsforening Stiftet den 1.desember 2006 1 Formål Foreningens Formål: Steigen Luftsportsforenings formål er å fremme luftsport i Steigen ved å eie, vedlikeholde og drive: Engeløy

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 Vedtekter for Narvik Slalåmklubb, stiftet 20.01.1957, med senere endringer, senest av 19.06.2015 Godkjent av Nordland

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Lov for Seilforeningen 1928

Lov for Seilforeningen 1928 Lov for Seilforeningen 1928 Forslag 11-02-2013 1 Formål Foreningens formål er å fremme seilsport gjennom idrett og friluftsliv i sunne former. Virksomheten er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Vedtatt den 23.05.2002 Revidert på årsmøtet: 03.03.2010 Revidert på årsmøtet: 13.01.2012 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte kl

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte kl Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 01.03.15 kl 1900-2030 Tilstede: Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Leder Fotball Leder Sykkel Leder Tennis Atle Busch Rigmor Asperheim Anne Lorås Rune Leirset

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Vedtatt på Tromsø klatreklubbs ekstraordinært årsmøte 25. februar 2013 Innholdsfortegnelse: Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål 1-2. Organisasjon

Detaljer

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov.

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov. LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettslag Skien Taekwon-Do klubb skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB

VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB Vedtekter for Follese Fotballklubb stiftet 21.april 1929. 1 Formål Klubbens formål er i sitt nærmiljø å tilby medlemmene organisert fotball i positive og trygge omgivelser

Detaljer

Vedtekter Heidal Idrettslag Sist endret på årsmøte

Vedtekter Heidal Idrettslag Sist endret på årsmøte Heidal Idrettslag ble stiftet 21.12.1945. Lagets navn er Heidal Idrettslag. Klubbfargene er rødt, hvitt og blått. 1 FORMÅL Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 Flest mulig lengst mulig! Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 1 Endringslogg: Dato Merknad Ukjent Forslag Vedtekter Åslia Skilag 12-05-2015 Vedtekter for Åslia Skilag 17-09-2015 Vedtekter for Åslia

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

LOV FOR EIKER O-LAG LOV FOR EIKER O-LAG

LOV FOR EIKER O-LAG LOV FOR EIKER O-LAG LOV FOR EIKER O-LAG stiftet 8.1.1960. Vedtatt den 23.11.1960 med senere endringer, senest av 5.12.2011. Godkjent av Buskerud Idrettskrets den 28.9.2012. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2

Detaljer

TRONDHEIM TRIATLONKLUBB

TRONDHEIM TRIATLONKLUBB VEDTEKTER FOR TRONDHEIM TRIATLONKLUBB stiftet 1. januar 1989 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Trondheim triatlonklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

LOVNORM FOR ØRNES IDRETTSLAG

LOVNORM FOR ØRNES IDRETTSLAG LOVNORM FOR ØRNES IDRETTSLAG Lov for Ørnes idrettslag, stiftet 1948, med senere endringer, senest av 22.03.2015. godkjent av Nordland idrettskrets den Side 1 av 22 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1)

Detaljer

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for Kristiansund Volleyballklubb (KVBK), stiftet 5. mai 1981, er vedtatt på årsmøte 16. juni 2008 og godkjent av Idrettsstyret 1 (evt. delegert myndighet) [ ].

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK).

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). Klubblov (NBF) 1 Formål (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). (2) Klubben skal videre høyne interessen for motorsport

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for: Tromsø Badmintonklubbidrettslag, stiftet : 1972 Vedtatt den 18.10.10 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Lov og vedtekter for Vestlofoten Kajakklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

Lov og vedtekter for Vestlofoten Kajakklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov og vedtekter for Vestlofoten Kajakklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Vestlofoten Kajakklubb, stiftet 27. februar 2003, med senere endringer, senest av 5.mars 2014. Godkjent

Detaljer

LOV FOR DRAMMEN TREKKHUNDKLUBB Stiftet 30. november 1933, vedtatt av årsmøtet 21. april 2016, godkjent av Buskerud idrettskrets [dato].

LOV FOR DRAMMEN TREKKHUNDKLUBB Stiftet 30. november 1933, vedtatt av årsmøtet 21. april 2016, godkjent av Buskerud idrettskrets [dato]. LOV FOR DRAMMEN TREKKHUNDKLUBB Stiftet 30. november 1933, vedtatt av årsmøtet 21. april 2016, godkjent av Buskerud idrettskrets [dato]. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å

Detaljer

3 Medlemmer jf NIFs lov 10-4 Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

3 Medlemmer jf NIFs lov 10-4 Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Skjeberg Cykleklubb, stiftet: 17.06.2010 Oppdateret Mars 2017 i henhold til NIFs lover pr. oktober 2015 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

Lov for Molde Volleyballklubb

Lov for Molde Volleyballklubb Molde volleyballklubb lov sak 4 på årsmøtet 29. mars 2016 Lov for Molde Volleyballklubb Stiftet 6. mars 1973, vedtatt av årsmøtet 29. mars 2016, godkjent av Møre og Romsdal Idrettskrets XXXX. I. INNLEDENDE

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22.10.2015

LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22.10.2015 Oppdatert LOV for Oppdatert i henhold til lovnorm av 22.oktober 2015. Lagt frem på årsmøtet 03.03.2016 Godkjent av Sør Trøndelag Idrettskrets:14.03.2016 1 av 14 LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret

Detaljer

(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1

(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1 Åsane Turcykkelklubb ble stiftet 1.10.1990. Som en overgang til organisert klubb ble Åsane Cykle Klubb stiftet 19.01 2006 og tatt opp som medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) og Norges

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). LOV FOR Hamar orienteringsklubb Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015. Klubben stiftet 26.01.1966. Denne lov vedtatt av årsmøtet 04.02.2016. Erstatter lov vedtatt på årsmøtet 30.01.2014

Detaljer

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Så mye som mulig av innholdet i de gamle vedtektene er bevart, samtidig som vedtektene nå blir i samsvar med NIFs nye lovnorm, dersom følgende forslag til endringer vedtas. Foreslåtte endringer i vedtektene

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt.

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 21. Oktober 2009 1 Formål Idrettslagets formål

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Høgskolen I Sør-Trøndelag Studentidrett, stiftet 27.02.2005, med senere endringer, senest av 03.03.2015 godkjent av

Detaljer

LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG

LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG Lov for Drøbak-Frogn Idrettslag 1, stiftet 6. april 1946. (Etter sammenslåing av Drøbak Idrettsforening, 25. oktober 1918, Drøbak Ballklubb 3. august 1920, Frogn Idrettslag,

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

1 Formål (1) Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål (1) Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: KLubb: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer