Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap"

Transkript

1 Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved den 46. ordinære generalforsamling 26. mars 2008

2 2 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL

3 Årsberetning og regnskap 2007 Innhold Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Årsberetning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisjonsberetning 13 TRANSPORT-FORMIDLINGEN ANLEGG AS Årsberetning 14 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Revisjonsberetning 24 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning 25 Resultatregnskap 28 Balanse 29 Kontantstrømanalyse 31 Noter 32 Revisjonsberetning 41 Transport-Formidlingen Eiendom Furuset BA Årsberetning 42 Resultatregnskap 43 Balanse 44 Noter 45 Revisjonsberetning 46 Transport-Formidlingen Eiendom Ski BA Årsberetning 47 Resultatregnskap 48 Balanse 49 Noter 50 Revisjonsberetning 51 BUDSJETT VALGKOMITÈENS FORSLAG 53 3

4 Årsberetning for Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Årsberetning for 2007 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL 1) Selskapets virksomhet og hvor den drives. TF Eiendom Grorud AS ble stiftet i april 2005 (tidligere Østre Aker vei 255 AS), og driver eiendomsvirksomhet og beslektet virksomhet med økonomiske formål. Virksomheten omfatter i vesentlig grad utleie av kontorer og hybelleiligheter, samt oppstillingsplasser for kjøretøy tilsluttet egen virksomhet. Selskapet har adresse Oslo, med besøksadresse Østre Aker vei 255. Selskapet er organisert gjennom innleid arbeidskraft fra morselskapet. 2) Rettvisende oversikt. Regnskapet for 2007 viser et underskudd på kr ,- etter skatt. Egenkapitalen pr. 31/ er -kr ,-. Driftsinntektene for driftsåret 2007 er kr ,-. Regnskapet med tilhørende noter gir en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av foretakets virksomhet og av dets stilling ved årsskiftet. Det foreligger ingen andre relevante forretningsmessige forhold enn de som fremgår ellers i regnskapet som er av betydning for at regnskapsbrukerne skal kunne bedømme selskapets stilling og resultat. 3) Forskning og utviklingsaktiviteter. Som det fremgår av punkt 1, driver selskapet med eiendomsvirksomhet. Selskapet har således ingen forskning og utviklingsaktiviteter. 4) Redegjørelse for foretakets utsikter. Aksjeselskapet ble kjøpt med det formål å tilfredsstille Transport-Formidlingen ALs krav til fasiliteter for drift av konsernets virksomhet. Medio 2007 overtok Transport-Formidlingen AL og TF Anlegg AS hele anlegget med unntak av hybelrigg. Det er etablert forpliktende langsiktige leieavtaler. Hybelriggen med 24 boenheter er leid ut eksternt. Transport-Formidlingen AL og TF Anlegg AS betaler markedspris for leie av lokalene, slik at eiendommen kan drives etter forretningsmessige prinsipper. Budsjettet for selskapet tilsier at salgsinntektene vil være kr ,- for driftsåret 2008, og at selskapet skal drive i balanse. 5) Finansiell risiko. Styret er ikke oppmerksom på at det foreligger markeds-, kreditt- eller likviditetsrisiko som er av vesentlig betydning for å bedømme selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling eller resultat som ikke er omtalt ellers i regnskapet. 6) Fortsatt drift. Selskapets egenkapital er tapt. Dette skyldes at det i 2006 og 2007 er gjennomført en fullstendig rehabilitering av eiendommen. Det er styrets antagelse at egenkapitalen vil bli gjenvunnet i løpet av noe tid. Antagelsen er vurdert ut i fra en sunn økonomisk drift og finansiell stilling, budsjettet for 2008, og tidligere målsetninger for selskapet. Morselskapet vil imidlertid eventuelt tilføre kapital ved behov. Styret mener derfor at fortsatt drift er forsvarlig, til tross for tap av egenkapital. 7) Resultatdisponering. Styret foreslår at underskuddet på kr ,- overføres neste år. Det er ikke grunnlag for utdeling av utbytte. 4

5 Årsberetning og regnskap 2007 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Årsberetning for a) Arbeidsmiljø. Selskapet leier kun sporadisk inn administrativ kompetanse fra morselskapet til regnskapstjenester. Opplysningene om arbeidsmiljø er dermed ikke aktuelle. 8b) Likestilling i bedriften. Selskapet har ingen ansatte ved utgangen av regnskapsåret og følgelig ikke noe arbeidsmiljø. Likestilling og tiltak for likestilling vil derfor ikke være aktuelt for dette selskap. 8c) Ytre miljø. Etter styrets oppfatning driver selskapet ikke med aktiviteter som i betydelig grad påvirker det ytre miljø. 9) Forhold etter regnskapsårets utgang. Styret kjenner ikke til andre forhold som har inntruffet i etterkant av regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Styret i Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Oslo, den 31. desember mars 2008 Per-Jørgen Melnes Knut G. B. Hellerød Bård Haugen Styreformann Styremedlem Styremedlem (Sign.) (Sign.) (Sign.) Jan Erik Jenssen Jan Arne Holseth Dag Østby Styremedlem Styremedlem Styremedlem (Sign.) (Sign.) (Sign.) Erik Nilsen Kenneth Johannessen Styremedlem Styremedlem (Sign.) (Sign.) 5

6 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen Eiendom Eiendom Grorud Grorud AS AS Resultatregnskap Resultatregnskap Note Budsjett Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note Note Driftsinntekter Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Andre driftskostnader 2, Sum driftskostnader Driftsresultat ( ) ( ) ( ) Finansposter Renteinntekter Rentekostnader 7 ( ) ( ) ( ) Netto finansposter ( ) ( ) ( ) Ordinært resultat før skattekostnad ( ) ( ) ( ) Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat 5 ( ) ( ) ( ) Overføringer og disponeringer Overført til annen egenkapital 0 ( ) ( ) Sum overføringer og disponeringer 0 ( ) ( ) 6

7 Årsberetning og regnskap 2007 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Balanse pr Balanse pr Note Regnskap Regnskap Balanse Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Eiendom Inventar Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Fordringer på konsernselskap Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler

8 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen Eiendom Eiendom Grorud Grorud AS AS Balanse pr Balanse pr Note Regnskap Regnskap Balanse Note Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (1000 aksjer à kr 100) Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital ( ) Sum opptjent egenkapital ( ) Sum egenkapital 5 ( ) Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til konsernselskap 7, Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Pantsikret gjeld Pantsatte eiendeler, bokført verdi Oslo, Styret i Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Per-Jørgen Melnes Knut Gunnar B. Hellerød Jan Erik Jenssen Styreleder Dag Østby Bård Haugen Erik Nilsen Kenneth Hethey Johannessen Tom Eirik Slåtsveen 8

9 Årsberetning og regnskap 2007 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Transport-Formidlingen Noter til regnskapet for Eiendom 2007Grorud AS Noter til regnskapet for 2007 Side 1 av 4 Note 1-Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Klassifisering og verdsettelse Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller innen ett år etter regnskapsårets utgang. Postene vurderes til den laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost fratrukket eventuelle planmessige bedriftsøkonomiske avskrivninger. Dersom virkelig verdi er lavere enn bokført verdi, og verdifallet ikke kan antas å være av forbigående art, foretas nedskrivning til virkelig verdi. Kundefordringer Kundefordringer føres i balansen opp til pålydende med fradrag for konstaterte tap og bedriftsøkonomisk nødvendige avsetninger til dekning av påregnelige tap på fordringsmassen pr 31. desember. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler med kostpris større enn kr og forventet økonomisk levetid på mer enn 3 år oppføres i balansen til anskaffelseskost med tillegg for påkostninger som representerer standardhevning og derav følgende økning av inntjeningsevne og/eller levetid (bortsett fra standardhevning som resultat av nødvendig vedlikehold) samt med fradrag for samlede planmessige ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Ordinære avskrivninger foretas fra det tidspunkt driftsmidlene settes i ordinær drift og beregnes lineært over driftsmidlenes antatte økonomiske levetid av kostverdier uten å hensynta noen mulig restverdi på salgs-/utrangeringstidspunktet. Avskrivningssatsene fremgår av note 5. Påkostninger avskrives over eiendelenes antatte gjenværende økonomiske levetid. Årets ordinære avskrivninger belastes årets driftskostnader i resultatregnskapet. Gevinst/tap ved salg/avgang av varige driftsmidler betraktes som en integrert del av selskapets ordinære drift og klassifiseres på egen linje under driftsinntekter/driftskostnader. Betalbar og utsatt skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet (se note 7) består av summen av betalbar skatt (lik 28 % av årets skattemessige overskudd) og årets netto endring i utsatt skattegjeld/skattefordring i balansen. Utsatt skattegjeld beregnes på nettosummen av alle skatteøkende midlertidige forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige verdier (full avsetning) etter utligning av skattereduserende midlertidige forskjeller samt skattemessig underskudd til fremføring (hvis postene reverserer innen samme tidsintervall). Utsatt skattefordel beregnes av ikke utlignede skattereduserende midlertidige forskjeller og av ikke utlignet skattemessig fremførbart underskudd, men føres bare opp i balansen hvis det er overveiende sannsynlig at fremtidige skattemessige resultater er tilstrekkelig store til at fradragsmulighetene kan utnyttes. 9

10 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Noter Transport-Formidlingen til regnskapet for Eiendom 2007 Grorud AS Noter til regnskapet for 2007 Side 2 av 4 Utsatt skatt beregnes videre ved å ta utgangspunkt i midlertidige akkumulerte forskjeller i balansen ved årsslutt (gjeldsmetoden) og skatteforpliktelsen/skattefordelen beregnes på nominelle verdier uten neddiskontering/nåverdiberegning ved å anvende skattesatsen på balansedagen. Note 2- Antall ansatte, lønnskostnader og godtgjørelser Bud Andre kostnader Totalt KR Det er ingen ansatte i selskapet. Selskapet leier inn arbeidskraft fra morselskapet. Bokførte lønnskostnader er sosiale kostnader. Det er ikke kostnadsført noen godtgjørelse til styret og daglig leder i regnskapsåret. Selskapet har kostnadsført kr vedrørende lovpålagt revisjon utført frem til årsslutt og kr i skatterådgivning. Note 3-Bankinnskudd og kontanter Av selskapets betalingsmidler pr var det ingen bundne beløp. Note 4 Varige driftsmidler Bygning Gjerder Fast dekke Tomt Totalt Inventar Kostpris Tilgang Avgang Kostpris Akk. Avskrivninger Årets avskrivninger Avgang Akk. Avskrivninger Bokført verdi KR Avskrivningsprosent 2,5 % 4,0 % 20,0 % 20,0 % 10

11 Årsberetning og regnskap 2007 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Transport-Formidlingen Noter til regnskapet for Eiendom 2007 Grorud AS Noter til regnskapet for 2007 Side 3 av 4 Note 5 Aksjonæropplysninger og egenkapital Egenkapital % av mottatt konsernbidrag Årets resultat ( ) Egenkapital KR ( ) Alle selskapets aksjer eies av Transport-Formidlingen AL. Note 6-Skatter Forskjellen mellom årets regnskapsmessige resultat før skatt og årets skattemessige resultat består av: Resultat før skatt ( ) Mottatt konsernbidrag Permanente forskjeller (1 354) Endring i midlertidige forskjeller (14 288) Årets skattegrunnlag KR ( ) Årets skattekostnad består av: Betalbar skatt 28% av mottatt konsernbidrag Endring i utsatt skatt (se nedenfor) Netto skattekostnad KR Betalbar skatt i balansen består av: Årets ordinære skatteavsetning KR 0 Årets Utsatt skatt er beregnet som følger: 31.des 01.jan endring Midlertidige forskjeller: Saldomessige varige driftsmidler (38 038) (52 326) Skattemessig fremførbart underskudd ( ) (727) Grunnlag utsatt skatt (skattefordel) ( ) (53 053) 28% utsatt skattefordel herav Årets netto endring i utsatt skatt/ midlertidige forskjeller KR

12 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Noter til regnskapet for 2007 Side 4 av 4 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Noter til regnskapet for 2007 Note 7 Mellomværende og interne transaksjoner Transaksjoner og mellomværende med mor og nærstående selskaper: Transport- Transport-Formidlingen Totalt Formidlingen AL Anlegg AS Eiendom Inventar Kundefordinger Leverandørgjeld Andre fordringer Langsiktig gjeld Driftsinntekter Innleid arbeidskraft Transportkostnader Andre driftskostnader Renteinntekter Rentekostnader Note 8 Langsiktige fordringer og gjeld Selskapet har ingen fordringer som forfaller mer enn ett år fra balansedato. Lån i DNB Nor forfaller slik. Rente forfaller Beløp prosent senere , Note 9 Pantstillelser og pantsikret gjeld Lån fra Dnb Nor Påløpne ikke forfalte renter Totalt KR Bokført verdi av eiendeler med panteheftelser: Eiendom Fordring på konsern Kundefordringer Totalt KR * * * 12

13 Årsberetning og regnskap 2007 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Revisjonsberetning 13

14 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen Anlegg AS Årsberetning for Transport-Formidlingen Anlegg AS Årsberetning for ) Selskapets virksomhet og hvor den drives. Transport-Formidlingen Anlegg AS driver transport og anleggsvirksomhet samt gjennom annen måte deltar i annen virksomhet med økonomiske formål. Virksomheten omfatter i vesentlig grad salting, strøing og brøyting av veier, gater og fortauer i Oslo og Akershus, samt vaktledelse i de aktuelle områdene. Selskapets kunder er i hovedsak Mesta AS og Oslo Vei AS. Selskapet har kontoradresse i Østre Aker vei 255 i Oslo. Selskapet er organisert gjennom innleid arbeidskraft fra morselskapet. Selskapet kjøper alle tjenester av eksterne leverandører, herunder også Transport-Formidlingen AL. 2) Rettvisende oversikt. Regnskapet for 2007 viser et overskudd på kr ,- før skatt (kr ,- etter skatt). Egenkapitalen pr. 31/ utgjør kr ,- mot kr ,- for Egenkapitalandelen tilsvarer 63,8 % mot 41 % for Omsetningen for driftsåret 2007 var 51,9 millioner. Budsjettet var satt til 58,5 millioner kroner. Regnskapet med tilhørende noter gir en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av foretakets virksomhet og av dets stilling ved årsskiftet. Det foreligger ingen andre relevante forretningsmessige forhold enn de som fremgår ellers i regnskapet som er av betydning for at regnskapsbrukerne skal kunne bedømme selskapets stilling og resultat. 3) Forskning og utviklingsaktiviteter. Som det fremgår av punkt 1, driver selskapet med transport og anleggsvirksomhet. Selskapet har således ingen forskning og utviklingsaktiviteter. 4) Redegjørelse for foretakets utsikter. Selskapet har i løpet av høsten 2007 kalkulert flere store kontrakter, hvor spesielt funksjonskontraktene for områdene Oslo Ytre by og Asker og Bærum har vært av stor interesse. Vedståelsesfrist for kontraktene er april 08. Kontrakt for området Oslo øst, (vintervedlikehold for Oslo kommune, Samferdselsetaten) med varighet i 4 år er under kalkulasjon, med anbudsåpning april 08. Selskapet har ambisjoner om å være utøvende entreprenør av vinterdriften, og derigjennom befeste sin posisjon i markedet innen virksomhetsområdet. Selskapet har ordrereserver frem til ) Finansiell risiko. Styret er ikke oppmerksom på at det foreligger markeds-, kreditt- eller likviditetsrisiko som er av vesentlig betydning for å bedømme selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling eller resultat som ikke er omtalt ellers i regnskapet. 6) Fortsatt drift. Forutsetningen for fortsatt drift er utvilsomt tilstede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen. 14

15 Årsberetning og regnskap 2007 Transport-Formidlingen Anlegg AS Årsberetning for ) Resultatdisponering. Styret foreslår at overskuddet for 2007 disponeres slik: Avsatt som utbytte kr 0,- Til annen egenkapital kr ,- Sum disponert kr ,- 8a) Arbeidsmiljø. Selskapet leier inn administrativ kompetanse/prosjektledelse fra morselskapet og eksternt. Det kan nevnes at arbeidstidene er regulert i forhold til aktivitetene i vintervedlikeholds-kontraktene. Styrets øvrige oppfatning er at arbeidsmiljøet er positivt. 8b) Likestilling i bedriften. Selskapet har ingen ansatte ved utgangen av regnskapsåret og følgelig ikke noe arbeidsmiljø. Likestilling og tiltak for likestilling vil derfor ikke være aktuelt for dette selskap. 8c) Ytre miljø. Selskapet har pr. februar 2008 i perioder opptil 250 maskiner og lastebiler i drift. Maskiner og biler fornyes jevnlig og byttes i nyere maskiner og biler med nyutviklet teknologi som er innenfor de lovmessige krav i forhold til skadelige stoffer i avgasser, samtidig med et lavere støynivå. Videre er nyere maskiner og biler produsert på materialer og produksjonsteknologi som tilfredsstiller kravene til ressursfornyelse og gjenbruk. Den øvrige produksjonen i selskapets kontorer forurenser ikke det ytre miljø. 9) Forhold etter regnskapsårets utgang. Styret kjenner ikke til andre forhold som har inntruffet i etterkant av regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Styret i Transport-Formidlingen Anlegg AS Oslo, den 31. desember mars 2008 Per-Jørgen Melnes Knut G. B. Hellerød Bård Haugen Styreformann Styremedlem Styremedlem (Sign.) (Sign.) (Sign.) Jan Erik Jenssen Tom Eirik Slåtsveen Dag Østby Styremedlem Styremedlem Styremedlem (Sign.) (Sign.) (Sign.) Erik Nilsen Kenneth Johannessen Styremedlem Styremedlem (Sign.) (Sign.) 15

16 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen Anlegg AS Transport-Formidlingen Anlegg AS Resultatregnskap Resultatregnskap Note Bud Budsjett 2007 Regnskap 2007 Regnskap 2006 Driftsinntekter Note Salgsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Kostnader underentreprenører Lønnskostnad 2, Avskrivning på varige driftsmidler Andre driftskostnader 2, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Rentekostnader 8 (12 500) ( ) (1 474) Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Overføringer og disponeringer Avsetning til aksjeutbytte Overført til annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer

17 Årsberetning og regnskap 2007 Transport-Formidlingen Anlegg Anlegg AS AS Balanse pr Balanse pr Note Regnskap Regnskap Balanse Note Eiendeler Anleggsmidler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner og inventar Sum varige driftsmidler Langsiktige fordringer Fordringer på konsernselskap 8, Sum langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 3, Andre kortsiktige fordringer 60 0 Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler

18 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen Anlegg AS Balanse Transport-Formidlingen pr Anlegg AS Balanse pr Note Regnskap Regnskap Balanse Note Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (1000 aksjer à kr 100) Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbare skatter Merverdiavgift Avsatt til utbytte Gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, Styret i Transport-Formidlingen Anlegg AS Per-Jørgen Melnes Knut Gunnar B. Hellerød Tom Eirik Slåtsveen Styreleder Dag Østby Kenneth Hethey Johannessen Jan Erik Jenssen Bård Haugen Erik Nilsen 18

19 Årsberetning og regnskap 2007 Transport-Formidlingen Anlegg AS Noter Transport-Formidlingen til regnskapet for Anlegg 2007 AS Noter til regnskapet for 2007 Side 1 av5 Note 1-Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Klassifisering og verdsettelse Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller innen ett år etter regnskapsårets utgang. Postene vurderes til den laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost fratrukket eventuelle planmessige bedriftsøkonomiske avskrivninger. Dersom virkelig verdi er lavere enn bokført verdi, og verdifallet ikke kan antas å være av forbigående art, foretas nedskrivning til virkelig verdi. Kundefordringer Kundefordringer føres i balansen opp til pålydende med fradrag for konstaterte tap og bedriftsøkonomisk nødvendige avsetninger til dekning av påregnelige tap på fordringsmassen pr 31. desember. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler med kostpris større enn kr og forventet økonomisk levetid på mer enn 3 år oppføres i balansen til anskaffelseskost med tillegg for påkostninger som representerer standardhevning og derav følgende økning av inntjeningsevne og/eller levetid (bortsett fra standardhevning som resultat av nødvendig vedlikehold) samt med fradrag for samlede planmessige ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Ordinære avskrivninger foretas fra det tidspunkt driftsmidlene settes i ordinær drift og beregnes lineært over driftsmidlenes antatte økonomiske levetid av kostverdier uten å hensynta noen mulig restverdi på salgs-/utrangeringstidspunktet. Avskrivningssatsene fremgår av note 5. Påkostninger avskrives over eiendelenes antatte gjenværende økonomiske levetid. Årets ordinære avskrivninger belastes årets driftskostnader i resultatregnskapet. Gevinst/tap ved salg/avgang av varige driftsmidler betraktes som en integrert del av selskapets ordinære drift og klassifiseres på egen linje under driftsinntekter/driftskostnader. Betalbar og utsatt skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet (se note 7) består av summen av betalbar skatt (lik 28 % av årets skattemessige overskudd) og årets netto endring i utsatt skattegjeld/skattefordring i balansen. Utsatt skattegjeld beregnes på nettosummen av alle skatteøkende midlertidige forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige verdier (full avsetning) etter utligning av skattereduserende midlertidige forskjeller samt skattemessig underskudd til fremføring (hvis postene reverserer innen samme tidsintervall). Utsatt skattefordel beregnes av ikke utlignede skattereduserende midlertidige forskjeller og av ikke utlignet skattemessig fremførbart underskudd, men føres bare opp i balansen hvis det er overveiende sannsynlig at fremtidige skattemessige resultater er tilstrekkelig store til at fradragsmulighetene kan utnyttes. 19

20 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen Anlegg AS Noter Transport-Formidlingen til regnskapet for Anlegg 2007 AS Noter til regnskapet for 2007 Side 2 av5 Utsatt skatt beregnes videre ved å ta utgangspunkt i midlertidige akkumulerte forskjeller i balansen ved årsslutt (gjeldsmetoden) og skatteforpliktelsen/skattefordelen beregnes på nominelle verdier uten neddiskontering/nåverdiberegning ved å anvende skattesatsen på balansedagen. Følgende skattemessige vurderingsregler representerer de viktigste differanser mellom skatt og regnskap: Kundefordringer Skattemessig avsetning for påregnelige tap beregnes med utgangspunkt i brutto fordringer ved årsslutt (inklusiv mva.) multiplisert med forholdet mellom de to siste års konstaterte tap og kredittsalg og deretter multiplisert med et faktortall på 4,0. Varige driftsmidler og avskrivninger Skattemessige saldoavskrivninger medfører en degressiv avskrivningsprofil fordi avskrivningene beregnes av gjenværende saldo ved anvendelse av satser som fritt kan variere mellom null og de maksimumssatser (på 0-30 %) som er fastsatt i skatteloven for de ulike typer driftsmidler. Driftsinntekter Inntektsføring skjer på leveringstidspunktet og driftsinntektene omfatter inntekter, med fradrag for merverdiavgift, provisjoner og rabatter, på de tjenester som er utført i løpet av året. Note 2- Antall ansatte, lønnskostnader og godtgjørelser Lønn Andre kostnader Totalt KR Årsverk 0 0 Det er ingen ansatte i selskapet. Selskapet leier inn arbeidskraft fra morselskapet. Kostnadsført lønn i oppstillingen over er godtgjørelse til styret. Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr for lovpålagt revisjon og kr for skatterådgivning. 20

21 Årsberetning og regnskap 2007 Transport-Formidlingen Anlegg Anlegg AS AS Noter til regnskapet for 2007 Noter til regnskapet for 2007 Side 3 av5 Note 3-Avsetning for usikre fordringer/årets tap på fordringer Bud Realiserte tap på kunder Avsetning tap pr Avsetning tap pr Innbetalt på tidligere realiserte tap Totalt KR Note 4-Bankinnskudd og kontanter Av selskapets betalingsmidler pr og var det ingen bundne beløp. Note 5 Maskiner og inventar Kostpris Tilgang Avgang 0 ( ) Kostpris Akkumulerte avskrivninger Avskrivninger i året Avgang 0 ( ) Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi KR Avskrivningssatser: 20-33% 33 % Note 6 Aksjonæropplysninger og egenkapital Egenkapital % av ytet konsernbidrag ( ) Årets resultat Egenkapital KR Alle selskapets aksjer eies av Transport-Formidlingen AL. 21

22 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen Anlegg Anlegg AS AS Noter Transport-Formidlingen til til regnskapet for for 2007 Anlegg 2007AS Noter til regnskapet for 2007 Note 7-Skatter Note 7-Skatter Forskjellen mellom årets regnskapsmessige resultat før skatt og årets skattemessige resultat består Forskjellen av: mellom årets regnskapsmessige resultat før skatt og årets skattemessige resultat Resultat består av: før skatt Resultat Ytet konsernbidrag før skatt ( ) 949 Ytet Endring konsernbidrag i midlertidige forskjeller (se nedenfor) ( ) 014) Endring Permanente i midlertidige forskjeller forskjeller (se nedenfor) ( ) 914 Permanente Årets skattegrunnlag forskjeller KR Årets skattegrunnlag KR 49 Årets betalbare skatt består av: Betalbar Årets betalbare skatt skatt består av: 0 Betalbar 28% av ytet skatt konsernbidrag % Endring av ytet i utsatt konsernbidrag skatt (se nedenfor) Endring Netto skattekostnad i utsatt (se nedenfor) KR Netto skattekostnad KR Betalbar skatt i balansen består av: Betalbar Årets ordinære skatt iskatteavsetning balansen består av: Årets ordinære skatteavsetning KR KR 0 0 Årets Utsatt skatt er beregnet som følger: 31.des 01.jan Årets endring Utsatt skatt er beregnet som følger: 31.des 01.jan endring Midlertidige forskjeller: Midlertidige Saldomessige forskjeller: varige driftsmidler ( ) ( ) Saldomessige Regnskapsmessig varige avsetning driftsmidler ( ) 0 (1( ) 252) ( ) Regnskapsmessig Grunnlag for utsatt avsetning skatt ( ) 0 ( ) 652) ( ) Grunnlag for utsatt skatt ( ) ( ) 28% utsatt skattegjeld (skattefordring) herav ( ) ( ) 28% utsatt skattegjeld (skattefordring) herav ( ) ( ) Årets netto endring i utsatt skatt/midlertidige forskjeller ( ) ( ) Årets netto endring i utsatt skatt/midlertidige forskjeller ( ) ( ) Side 4 av5 Side 4 av5 Note 8 Mellomværende og interne transaksjoner Note 8 Mellomværende og interne transaksjoner Transaksjoner og mellomværende med mor og nærstående selskaper Transaksjoner og mellomværende med mor og nærstående selskaper Transport- Transport- Totalt Formidlingen Transport- Transport- Formidlingen Totalt Formidlingen AL AL Eiendom Formidlingen Grorud EiendomAS Grorud AS Kundefordringer Leverandørgjeld Kundefordringer Lån Leverandørgjeld Gjeld Lån til konsern (ytet konsernbidrag) Kostnader Gjeld til konsern til underentrenører (ytet konsernbidrag) Lønn Kostnader (godtgjørelse til underentrenører til styret) Innleid Lønn (godtgjørelse arbeidskraft til styret) Leie Innleid avarbeidskraft driftsmidler Andre Leie avdriftskostnader driftsmidler Rentekostnad Andre driftskostnader Rentekostnad

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

backe bergen AS Årsrapport 2013

backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen as Foto: truls løtvedt 1 2 3 Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt:

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer