Årsberetning og regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap"

Transkript

1 Ø K O N O M I S K E T R A N S P O R T L Ø S N I N G E R - V Å R U T F O R D R I N G O G S T Y R K E Årsberetning og regnskap Ved den 45. ordinære generalforsamling 17. mars 2007

2

3 Innhold TRANSPORT-FORMIDLINGEN EIENDOM GRORUD AS Årsberetning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisjonsberetning 13 TRANSPORT-FORMIDLINGEN ANLEGG AS Årsberetning 14 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Revisjonsberetning 24 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning 25 Resultatregnskap 28 Balanse 29 Kontantstrømanalyse 31 Noter 32 Revisjonsberetning 41 BUDSJETT VALGKOMITÉENS FORSLAG 43 3

4 Årsberetning for Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS

5 Årsberetning for Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS

6 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Resultatregnskap

7 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Balanse pr

8 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Balanse pr

9 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Noter til regnskapet for 2006 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Noter til regnskapet for 2006 Side 1 av 4 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Klassifisering og verdsettelse Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller innen ett år etter regnskapsårets utgang. Postene vurderes til den laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost fratrukket eventuelle planmessige bedriftsøkonomiske avskrivninger. Dersom virkelig verdi er lavere enn bokført verdi, og verdifallet ikke kan antas å være av forbigående art, foretas nedskrivning til virkelig verdi. Kundefordringer Kundefordringer føres i balansen opp til pålydende med fradrag for konstaterte tap og bedriftsøkonomisk nødvendige avsetninger til dekning av påregnelige tap på fordringsmassen pr 31. desember. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler med kostpris større enn kr og forventet økonomisk levetid på mer enn 3 år oppføres i balansen til anskaffelseskost med tillegg for påkostninger som representerer standardhevning og derav følgende økning av inntjeningsevne og/eller levetid (bortsett fra standardhevning som resultat av nødvendig vedlikehold) samt med fradrag for samlede planmessige ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Ordinære avskrivninger foretas fra det tidspunkt driftsmidlene settes i ordinær drift og beregnes lineært over driftsmidlenes antatte økonomiske levetid av kostverdier uten å hensynta noen mulig restverdi på salgs-/utrangeringstidspunktet. Avskrivningssatsene fremgår av note 5. Påkostninger avskrives over eiendelenes antatte gjenværende økonomiske levetid. Årets ordinære avskrivninger belastes årets driftskostnader i resultatregnskapet. Gevinst/tap ved salg/avgang av varige driftsmidler betraktes som en integrert del av selskapets ordinære drift og klassifiseres på egen linje under driftsinntekter/driftskostnader. Betalbar og utsatt skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet (se note 7) består av summen av betalbar skatt (lik 28 % av årets skattemessige overskudd) og årets netto endring i utsatt skattegjeld/skattefordring i balansen. Utsatt skattegjeld beregnes på nettosummen av alle skatteøkende midlertidige forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige verdier (full avsetning) etter utligning av skattereduserende midlertidige forskjeller samt skattemessig underskudd til fremføring (hvis postene reverserer innen samme tidsintervall). Utsatt skattefordel beregnes av ikke utlignede skattereduserende midlertidige forskjeller og av ikke utlignet skattemessig fremførbart underskudd, men føres bare opp i balansen hvis det er overveiende sannsynlig at fremtidige skattemessige resultater er tilstrekkelig store til at fradragsmulighetene kan utnyttes. 9

10 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Noter til regnskapet for 2006 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Noter til regnskapet for 2006 Side 2 av 4 Utsatt skatt beregnes videre ved å ta utgangspunkt i midlertidige akkumulerte forskjeller i balansen ved årsslutt (gjeldsmetoden) og skatteforpliktelsen/skattefordelen beregnes på nominelle verdier uten neddiskontering/nåverdiberegning ved å anvende skattesatsen på balansedagen. Note 2 - Antall ansatte, lønnskostnader og godtgjørelser Det er ingen ansatte i selskapet. Selskapet leier inn arbeidskraft fra morselskapet. Bokførte lønnskostnader er sosiale kostnader. Det er ikke kostnadsført noen godtgjørelse til styret og daglig leder i regnskapsåret. Selskapet har kostnadsført kr vedrørende lovpålagt revisjon utført frem til årsslutt. I tillegg er det kostnadsført kr vedrørende skatterådgivning. Note 3 - Bankinnskudd og kontanter Av selskapets betalingsmidler pr var det ingen bundne beløp. Note 4 Varige driftsmidler Inventar Bygning Tomt Sum Kostpris Tilgang Avgang Kostpris Akk avskrivninger Tilgang Avgang Akk avskrivninger Bokført verdi KR ======= ======= ======= ======= Avskrivningssatser: 33 % 2,5 % Note 5 Aksjonæropplysninger og endringer i egenkapital Egenkapital % av mottatt konsernbidrag Årets resultat ( ) Egenkapital KR Alle selskapets aksjer eies av Transport-Formidlingen AL. 10

11 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Noter til regnskapet for 2006 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Noter til regnskapet for 2006 Side 3 av 4 Note 6 - Skatter Forskjellen mellom årets regnskapsmessige resultat før skatt og årets skattemessige resultat består av: Resultat før skatt ( ) Mottatt konsernbidrag Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller (se nedenfor) Årets skattegrunnlag KR (727) ======== Årets skattekostnad består av: Betalbar skatt 28 % av mottatt konsernbidrag (kr ) Endring i utsatt skatt (se nedenfor) Netto skattekostnad KR ======= Utsatt skatt er beregnet som følger: Årets endring Midlertidige forskjeller: Saldomessige varige driftsmidler (52 326) Skattemessig fremførbart underskudd (727) Totale midlertidige forskjeller (53 053) % utsatt skatt herav (14 854) 284 ====== ====== Årets netto endring i utsatt skatt/ midlertidige forskjeller ====== ====== ====== Note 7 Mellomværende og interne transaksjoner Transaksjoner og mellomværende med mor og nærstående selskaper: TF AL TF Anlegg AS Sum Leverandørgjeld KR Langsiktig gjeld KR Innleid arbeidskraft KR Lønnskostnad KR ADK KR Rentekostnad KR Mottatt konsernbidrag KR

12 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Noter til regnskapet for 2006 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Noter til regnskapet for 2006 Side 4 av 4 Andre driftskostnader omfatter leie av datautstyr, vedlikehold tomt, diverse utlegg, kontorrekvisita og lignende. Note 8 Langsiktige fordringer og gjeld Selskapet har ingen fordringer og gjeld som forfaller henholdsvis mer enn et år og fem år fra balansedato. * * * 12

13 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Revisjonsberetning 13

14 Årsberetning for Transport-Formidlingen Anlegg AS

15 Årsberetning for Transport-Formidlingen Anlegg AS 2006 T R A N S P O R T- F O R M I D L I N G E N A L Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P

16 Transport-Formidlingen Anlegg AS Resultatregnskap Transport-Formidlingen Anlegg AS Resultatregnskap Note Bud Budsjett Driftsinntekter Salgsinntekter Gevinst avgang varige driftsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader Kostnader underentreprenører Avskrivning på varige driftsmidler Andre kostnader brøyteskjær, spredere og GPS Styrehonorar Innleid arbeidskraft fra TF AL Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekter Finanskostnader (10 000) (1 474) (8 246) Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Overføringer og disponeringer Avsetning til aksjeutbytte Overført til annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer

17 Transport-Formidlingen Anlegg AS Balanse Transport-Formidlingen pr Anlegg AS Balanse pr Note Balanse Note Eiendeler Anleggsmidler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner og inventar Sum varige driftsmidler Langsiktige fordringer Fordringer på konsernselskap Utlån til bileier Fordring på morselskap Sum langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Note Fordringer Kundefordringer 3, Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler

18 Transport-Formidlingen Anlegg AS Balanse pr Note

19 Transport-Formidlingen Anlegg AS Noter til regnskapet for 2006 Transport-Formidlingen Anlegg AS Noter til regnskapet for 2006 Side 1 av 5 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Klassifisering og verdsettelse Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller innen ett år etter regnskapsårets utgang. Postene vurderes til den laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost fratrukket eventuelle planmessige bedriftsøkonomiske avskrivninger. Dersom virkelig verdi er lavere enn bokført verdi, og verdifallet ikke kan antas å være av forbigående art, foretas nedskrivning til virkelig verdi. Kundefordringer Kundefordringer føres i balansen opp til pålydende med fradrag for konstaterte tap og bedriftsøkonomisk nødvendige avsetninger til dekning av påregnelige tap på fordringsmassen pr 31. desember. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler med kostpris større enn kr og forventet økonomisk levetid på mer enn 3 år oppføres i balansen til anskaffelseskost med tillegg for påkostninger som representerer standardhevning og derav følgende økning av inntjeningsevne og/eller levetid (bortsett fra standardhevning som resultat av nødvendig vedlikehold) samt med fradrag for samlede planmessige ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Ordinære avskrivninger foretas fra det tidspunkt driftsmidlene settes i ordinær drift og beregnes lineært over driftsmidlenes antatte økonomiske levetid av kostverdier uten å hensynta noen mulig restverdi på salgs-/utrangeringstidspunktet. Avskrivningssatsene fremgår av note 5. Påkostninger avskrives over eiendelenes antatte gjenværende økonomiske levetid. Årets ordinære avskrivninger belastes årets driftskostnader i resultatregnskapet. Gevinst/tap ved salg/avgang av varige driftsmidler betraktes som en integrert del av selskapets ordinære drift og klassifiseres på egen linje under driftsinntekter/driftskostnader. Betalbar og utsatt skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet (se note 7) består av summen av betalbar skatt (lik 28 % av årets skattemessige overskudd) og årets netto endring i utsatt skattegjeld/skattefordring i balansen. Utsatt skattegjeld beregnes på nettosummen av alle skatteøkende midlertidige forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige verdier (full avsetning) etter utligning av skattereduserende midlertidige forskjeller samt skattemessig underskudd til fremføring (hvis postene reverserer innen samme tidsintervall). Utsatt skattefordel beregnes av ikke utlignede skattereduserende midlertidige forskjeller og av ikke utlignet skattemessig fremførbart underskudd, men føres bare opp i balansen hvis det er overveiende sannsynlig at fremtidige skattemessige resultater er tilstrekkelig store til at fradragsmulighetene kan utnyttes. 19

20 Transport-Formidlingen Anlegg AS Noter til regnskapet for 2006 Transport-Formidlingen Anlegg AS Noter til regnskapet for 2006 Side 2 av 5 Utsatt skatt beregnes videre ved å ta utgangspunkt i midlertidige akkumulerte forskjeller i balansen ved årsslutt (gjeldsmetoden) og skatteforpliktelsen/skattefordelen beregnes på nominelle verdier uten neddiskontering/nåverdiberegning ved å anvende skattesatsen på balansedagen. Følgende skattemessige vurderingsregler representerer de viktigste differanser mellom skatt og regnskap: Kundefordringer Skattemessig avsetning for påregnelige tap beregnes med utgangspunkt i brutto fordringer ved årsslutt (inklusiv mva.) multiplisert med forholdet mellom de to siste års konstaterte tap og kredittsalg og deretter multiplisert med et faktortall på 4,0. Varige driftsmidler og avskrivninger Skattemessige saldoavskrivninger medfører en degressiv avskrivningsprofil fordi avskrivningene beregnes av gjenværende saldo ved anvendelse av satser som fritt kan variere mellom null og de maksimumssatser (på 0-25 %) som er fastsatt i skatteloven for de ulike typer driftsmidler. Driftsinntekter Inntektsføring skjer på leveringstidspunktet og driftsinntektene omfatter inntekter, med fradrag for merverdiavgift, provisjoner og rabatter, på de tjenester som er utført i løpet av året. Note 2 - Antall ansatte, lønnskostnader og godtgjørelser Det er ingen ansatte i selskapet i Selskapet leier inn arbeidskraft fra morselskapet. Det er kostnadsført kr i godtgjørelse til styret og daglig leder i regnskapsåret. Selskapet har kostnadsført kr vedrørende lovpålagt revisjon utført frem til årsslutt. I tillegg er det kostnadsført kr vedrørende andre attestasjonstjenester og kr vedrørende skatterådgivning. Note 3 - Avsetning for usikre fordringer/årets tap på fordringer Bud Realisert tap på kunder Avsetning tap pr Avsetning tap pr Innbetalt på tidligere avskrevne fordringer Årets tap på fordringer KR ===== ===== ====== Note 4 - Bankinnskudd og kontanter Av selskapets betalingsmidler pr og var det ingen bundne beløp. 20

21 Transport-Formidlingen Anlegg AS Noter til regnskapet for 2006 Transport-Formidlingen Anlegg AS Noter til regnskapet for 2006 Side 3 av 5 Note 5 - Maskiner Kostpris Tilgang Avgang ( ) Kostpris Akk avskrivninger Tilgang Avgang ( ) Akk avskrivninger Bokført verdi KR ======= ======= Avskrivningssatser: 33 % 33 % Note 6 - Aksjonæropplysninger Egenkapital % av ytet konsernbidrag ( ) Avsetning utbytte ( ) Årets resultat Egenkapital KR Alle selskapets aksjer eies av Transport-Formidlingen AL. Note 7 - Skatter Forskjellen mellom årets regnskapsmessige resultat før skatt og årets skattemessige resultat består av: Resultat før skatt Ytet konsernbidrag ( ) Endring i midlertidige forskjeller (se nedenfor) Permanente forskjeller Årets skattegrunnlag KR ======== 21

22 Transport-Formidlingen Anlegg AS Noter til regnskapet for 2006 Transport-Formidlingen Anlegg AS Noter til regnskapet for 2006 Side 4 av 5 Årets skattekostnad består av: Betalbar skatt 28 % av årets skattegrunnlag (kr ) % av ytet konsernbidrag (kr ) Endring i utsatt skatt (se nedenfor) ( ) Netto skattekostnad KR ======= Betalbare skatter i balansen består av: Årets ordinære skatteavsetning KR ======= Utsatt skatt er beregnet som følger: Årets endring Midlertidige forskjeller: Saldomessige varige driftsmidler ( ) ( ) (37 268) Regnskapsmessig avsetning ( ) Grunnlag for utsatt skatt ( ) ( ) % utsatt skattegjeld (skattefordring) herav ( ) ( ) ====== ====== Årets netto endring i utsatt skatt/ midlertidige forskjeller ( ) (76 499) ====== ====== ====== Endelig RISK-beløp for 2005 er fastsatt av ligningsmyndighetene til kr 1 669,01 pr aksje. Note 8 Mellomværende og interne transaksjoner Transaksjoner og mellomværende med mor og nærstående selskaper: TF AL TF Grorud AS Sum Kundefordringer KR Leverandørgjeld KR Langsiktig fordring KR Driftsinntekter KR Varekost KR Innleid arbeidskraft KR Lønnskostnad KR ADK KR Renteinntekt KR Ytet konsernbidrag KR Avsatt utbytte KR Andre driftskostnader omfatter leie av datautstyr, kontorrekvisita, møteutgifter og lignende. 22

23 Transport-Formidlingen Anlegg AS Noter til regnskapet for 2006 Transport-Formidlingen Anlegg AS Noter til regnskapet for 2006 Side 5 av 5 Note 9 - Fordringer og gjeld Det er ingen fordringer som forfaller mer enn ett år etter balansedagen. Det er ingen gjeld som forfaller mer enn 5 år etter balansedagen. * * * 23

24 Transport-Formidlingen Anlegg AS Revisjonsberetning 24

25 Årsberetning for Transport-Formidlingen AL

26 Årsberetning for Transport-Formidlingen AL

27 Årsberetning for Transport-Formidlingen AL c) Ytre miljø. Styret er ikke kjent med forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på det ytre miljø, utover det som er normalt for denne type virksomhet. Selskapet har pr. februar 2007 ca. 340 enheter i daglig drift. Biler og maskiner fornyes jevnlig med nyutviklet teknologi som er innenfor de lovmessige krav i forhold til skadelige stoffer i avgasser, samtidig med et lavere støynivå. Videre er nyere biler produsert på materialer og produksjonsteknologi som tilfredsstiller kravene til ressursfornyelse og gjenbruk. Den øvrige produksjonen i selskapets kontorer forurenser ikke det ytre miljø. 9) Forhold etter regnskapsårets utgang. Styret kjenner ikke til andre forhold som har inntruffet i etterkant av regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Styret i Transport-Formidlingen AL Oslo, den 31. desember februar 2007 Knut Gunnar B. Hellerød Dag Østby Bård Haugen Styreformann Styremedlem Styremedlem (Sign.) (Sign.) (Sign.) Jan Erik Jenssen Jan Arne Holseth Per-Jørgen Melnes Styremedlem Styremedlem Daglig leder (Sign.) (Sign.) (Sign.) 27

28 Transport-Formidlingen AL Resultatregnskap Transport-Formidlingen AL Resultatregnskap Note Bud Bud 06 Mor Mor Mor Mor Kon Kon 06 Kon 05 Kon 05 Resultatregnskap Note Bud 06 Mor 06 Mor 05 Kon 06 Kon 05 Driftsinntekter Avgift fra bileierne Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Kostnader vedrørende salgsinntekter Lønnskostnader Avskrivning på driftsmidler Tap på fordringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekter bileiere Andre renteinntekter Aksjeutbytte fra datter Andre rentekostnader ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto finansposter ( ) ( ) ( ) Ordinært resultat før skattekostnad Skatt på ordinært resultat 12 0 ( ) ( ) ( ) ( ) Årsresultat Overføringer og disponeringer Avsetning til utbytte Overført til annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer

29 Transport-Formidlingen AL Balanse pr Transport-Formidlingen AL Balanse pr Note Mor 06 Mor 05 Kon 06 Kon 05 Note Mor 06 Mor 05 Kon 06 Kon 05 Balanse Note Mor 06 Mor 05 Kon 06 Kon 05 Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter Bygninger Kontormaskiner og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer i datterselskap Akseptlån bileiere Fordringer på ansatte Fordringer på datterselskaper Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Beholdninger Sum beholdninger Fordringer Kundefordringer Fordringer på bileierne Fordringer på datterselskap Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler

30 Transport-Formidlingen AL Balanse pr Transport-Formidlingen AL Note Mor 06 Mor 05 Kon 06 Kon 05 Balanse pr Note Mor 06 Mor 05 Kon 06 Kon 05 Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til datterselskap 10, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Kassakredittgjeld (limit kr ) Betalbare skatter Merverdiavgift Skattetrekk og offentlig avgifter Avsatt til utbytte Lønninger og feriepenger Gjeld til datterselskap Gjeld til bileierne Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Garantiansvar Pantsikret gjeld Pantsatte eiendeler, bokf verdi Oslo, Styret i Transport-Formidlingen AL Knut Gunnar B. Hellerød Dag Østby Bård Haugen Styreformann Jan Erik Jenssen Jan Arne Holseth Per-Jørgen Melnes Daglig leder 30

31 Transport-Formidlingen AL Indirekte kontantstrømanalyse Transport-Formidlingen AL Morselskapet KONSERNET Konsernet Indirekte kontantstrømanalyse for Note Noter Resultat før skatter Ordinære avskrivninger (inkl goodwill) Betalbare skatter Netto tap(gevinst) ved salg av anleggsmidler Aksjeutbytte Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra driften Investering i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum) Netto andre finansinvesteringer Netto kontantstrøm fra investeringer Langsiktig finansiering Egenkapitalinnbetaling/-tilbakebetaling Kontantstrøm fra finansiering Årets netto kontantstrøm Brutto likviditetsreserve 1/ Årets netto kontantstrøm Bundne bankinnskudd Netto likviditetsreserve 31/ Totale betalingsmidler 31/ Bundne bankinnskudd Frie betalingsmidler 31/ Ubenyttet/(overtrukket) kassakreditt Netto likviditetsreserve 31/

32 Transport-Formidlingen AL Noter til regnskapet for 2006 Transport-Formidlingen AL Side 1/9 Noter til regnskapet for 2006 Note 1 - Konsoliderings- og regnskapsprinsipper Konsolideringsprinsippper Konsernregnskapet viser konsernets finansielle stilling og økonomiske resultat som om begge konsernselskapene var en regnskapsmessig og økonomisk enhet. Regnskapet omfatter morselskapet, Transport-Formidlingen Anlegg AS og Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS hvor morselskapet eier 100 % av aksjene. Kjøp av selskap Datterselskap tilkommet gjennom året medtas i balansen pr. 31. desember, og resultatet fra kjøpetidspunktet til 31. desember medtas i resultatregnskapet. Eliminering av aksjer i datterselskap Morselskapets kostpris for aksjer i datterselskap elimineres mot datterselskapenes reelle egenkapital på kjøps/etableringstidspunktet. Til egenkapitalen regnes egenkapitalandelen av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i datterselskapet på oppkjøpstidspunktet. Eliminering av interne transaksjoner og mellomværender Alle interne transaksjoner og mellomværender er eliminert. Utsatt skatt På konsernnivå foretas utvidet utligning av negative midlertidige forskjeller og av fremførbare skattemessige underskudd hvis datterselskaper tilfredsstiller betingelsene for utligning. Utsatt ikke oppført skattefordel i de enkelte datterselskap tas også inn i konsernbalansen hvis andre datterselskap tilfredsstiller betingelsene for balanseføring. Konsernets prinsipper for beregning og behandling av utsatt skatt fremgår av nedenstående regnskapsprinsipper. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for store selskaper. Klassifisering og verdsettelse Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller innen ett år etter regnskapsårets utgang. Postene vurderes til den laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost fratrukket eventuelle planmessige bedriftsøkonomiske avskrivninger. Dersom virkelig verdi er lavere enn bokført verdi, og verdifallet ikke kan sies å være av forbigående art, foretas nedskrivning til virkelig verdi. 32

33 Transport-Formidlingen AL Noter til regnskapet for 2006 Side 2/9 Kundefordringer Kundefordringer føres i balansen opp til pålydende med fradrag for konstaterte tap og bedriftsøkonomisk nødvendige avsetninger til dekning av påregnelige tap på fordringsmassen pr. 31. desember. Varebeholdninger Varebeholdningene, som består av innkjøpte handelsvarer, vurderes til den laveste verdi av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet, henholdsvis tilvirkningskost, og virkelig verdi. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler (med kostpris større enn kr og forventet økonomisk levetid på mer enn 3 år) oppføres i balansen til anskaffelseskost med fradrag for samlede planmessige ordinære avskrivninger. Varige driftsmidler som enkeltvis er under kr og som samlet overstiger grensen aktiveres hvis den samlede investering kan ansees å utgjøre en funksjonell enhet som det økonomisk sett er naturlig å betrakte som én investering. Ordinære avskrivninger beregnes lineært over driftsmidlenes antatte økonomiske levetid uten å hensynta mulig restverdi på salgs/utrangeringstidspunktet. Årets ordinære avskrivninger belastes driftskostnader i resultatregnskapet. Gevinst/tap ved salg/avgang av varige driftsmidler betraktes som en integrert del av selskapets ordinære drift og klassifiseres under driftsinntekter/kostnader. Leasing Leasing/leieavtaler behandles som finansiell leasing hvis leieavtalen overfører til bruker det vesentligste av den økonomiske risiko og den kontroll som er forbundet med å eie det underliggende leieobjekt. Alle andre former for leasing/leieavtaler behandles som leie. Aksjer Aksjer i datterselskap oppføres under anleggsmidler såfremt investeringen betraktes som strategisk og er av langsiktig art. Kortsiktige og finansielt motiverte investeringer oppføres under omløpsmidler. Aksjer oppført under anleggsmidler bokføres til kostpris. Betalbar og utsatt skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet består av summen av betalbar skatt lik 28 % av årets skattemessige overskudd, skatt på formue og årets netto endring i utsatt skattegjeld/ fordring i balansen. Utsatt skattegjeld beregnes på nettosummen av alle midlertidige skatteøkende forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige verdier (full avsetning) etter utligning av midlertidige skattereduserende forskjeller. Utsatt skattefordel beregnes av ikke utlignede midlertidige skattereduserende forskjeller dog slik at fordelen oppføres hvis det er overveiende sannsynlig at fremtidige skattemessige resultater er tilstrekkelig store til at fradragsmulighetene kan utnyttes. Driftsinntekter Inntektsføring skjer på leveringstidspunktet og driftsinntektene omfatter inntekter, med fradrag for merverdiavgift, provisjoner og rabatter, på de varer som er levert og de tjenester som er utført i løpet av året. 33

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved den 46. ordinære generalforsamling 26. mars 2008 2 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning og regnskap 2007 Innhold Transport-Formidlingen

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer Virkning av endring i konsernsammensetning GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER VURDERING OG KLASSIFISERING ANDRE FORHOLD

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2008 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0 Resultatregnskap Tall i 1000 kr Note 2005 2004 2005 2004 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 10 328 810 10 210 983 241 105 242 607 Annen driftsinntekt 1 633 496 1 701 126 384 095 452 332 Sum driftsinntekter

Detaljer

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Resultatregnskap. 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365

Resultatregnskap. 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365 22 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Resultatregskap Resultatregnskap 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365 0 0 2 Energikjøp, overføring (156) (

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer