Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap"

Transkript

1 Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved den 47. ordinære generalforsamling 22. april 2009

2 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL 2

3 Årsberetning og regnskap 2008 Innhold Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Årsberetning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisjonsberetning 13 TRANSPORT-FORMIDLINGEN ANLEGG AS Årsberetning 14 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Revisjonsberetning 24 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning 25 Resultatregnskap 28 Balanse 29 Kontantstrømanalyse 31 Noter 32 Revisjonsberetning 41 Transport-Formidlingen Eiendom Furuset BA Årsberetning 42 Resultatregnskap 43 Balanse 44 Noter 45 Revisjonsberetning 46 Transport-Formidlingen Eiendom Ski BA Årsberetning 47 Resultatregnskap 48 Balanse 49 Noter 50 Revisjonsberetning 51 BUDSJETT VALGKOMITÈENS FORSLAG 53 3

4 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning for Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Årsberetning for ) Selskapets virksomhet og hvor den drives. TF Eiendom Grorud AS ble stiftet i mars 2005 (tidligere Østre Aker vei 255 AS), og driver eiendomsvirksomhet og beslektet virksomhet med økonomiske formål. Virksomheten omfatter i vesentlig grad utleie av kontorer og hybelleiligheter, samt oppstillingsplasser for kjøretøy tilsluttet egen virksomhet. Selskapet har adresse Oslo, med besøksadresse Østre Aker vei 255. Selskapet er organisert gjennom innleid arbeidskraft fra morselskapet. 2) Rettvisende oversikt. Regnskapet for 2008 viser et underskudd på kr ,- etter skatt. Egenkapitalen pr. 31/ er - kr ,-. Driftsinntektene for driftsåret 2008 er kr ,-. Regnskapet med tilhørende noter gir en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av foretakets virksomhet og av dets stilling ved årsskiftet. Det foreligger ingen andre relevante forretningsmessige forhold enn de som fremgår ellers i regnskapet som er av betydning for at regnskapsbrukerne skal kunne bedømme selskapets stilling og resultat. 3) Forskning og utviklingsaktiviteter. Som det fremgår av punkt 1, driver selskapet med eiendomsvirksomhet. Selskapet har således ingen forskning og utviklingsaktiviteter. 4) Redegjørelse for foretakets utsikter. Aksjeselskapet ble kjøpt med det formål å tilfredsstille Transport-Formidlingen ALs krav til fasiliteter for drift av konsernets virksomhet. Medio 2007 overtok Transport-Formidlingen AL og TF Anlegg AS hele anlegget med unntak av hybelrigg. Det er etablert forpliktende langsiktige leieavtaler. Hybelriggen med 24 boenheter er leid ut eksternt. Transport-Formidlingen AL og TF Anlegg AS betaler markedspris for leie av lokalene, slik at eiendommen kan drives etter forretningsmessige prinsipper. Budsjettet for selskapet tilsier at salgsinntektene vil være kr ,- for driftsåret 2009, og at selskapet skal drive i balanse. 5) Finansiell risiko. Styret er ikke oppmerksom på at det foreligger markeds-, kreditt- eller likviditetsrisiko som er av vesentlig betydning for å bedømme selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling eller resultat som ikke er omtalt ellers i regnskapet. 6) Fortsatt drift. Selskapets egenkapital er tapt. Dette skyldes at det siden overtagelsen i 2005 er gjennomført en fullstendig rehabilitering av eiendommen. Det er styrets antagelse at egenkapitalen vil bli gjenvunnet i løpet av noe tid. Antagelsen er vurdert ut i fra en sunn økonomisk drift og finansiell stilling, budsjettet for 2009, og tidligere målsetninger for selskapet. Morselskapet vil imidlertid eventuelt tilføre kapital ved behov. Styret mener derfor at fortsatt drift er forsvarlig, til tross for tap av egenkapital. 7) Resultatdisponering Styret foreslår at underskuddet på kr ,- overføres neste år. Det er ikke grunnlag for utdeling av utbytte. 4

5 Årsberetning og regnskap 2008 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Årsberetning for a) Arbeidsmiljø. Selskapet leier kun sporadisk inn administrativ kompetanse fra morselskapet til regnskapstjenester. Opplysningene om arbeidsmiljø er dermed ikke aktuelle. 8b) Likestilling i bedriften. Selskapet har ingen ansatte ved utgangen av regnskapsåret. Likestilling og tiltak for likestilling vil derfor ikke være aktuelt for dette selskap. 8c) Ytre miljø. Etter styrets oppfatning driver selskapet ikke med aktiviteter som i betydelig grad påvirker det ytre miljø. 9) Forhold etter regnskapsårets utgang. Styret kjenner ikke til andre forhold som har inntruffet i etterkant av regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Styret i Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Oslo, den 31. desember mars 2009 Per-Jørgen Melnes Knut G. B. Hellerød Bård Haugen Styreformann Styremedlem Styremedlem (Sign.) (Sign.) (Sign.) Jan Erik Jenssen Tom Eirik Slåtsveen Dag Østby Styremedlem Styremedlem Styremedlem (Sign.) (Sign.) (Sign.) Erik Nilsen Styremedlem (Sign.) Kenneth Johannessen Styremedlem (Sign.) 5

6 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Resultatregnskap Resultatregnskap Note Bud Budsjett Resultatregnskap Note Bud 2008 Driftsinntekter Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Andre driftskostnader 2, Sum driftskostnader Driftsresultat ( ) Finansposter Renteinntekter Rentekostnader 7 ( ) ( ) ( ) Netto finansposter ( ) ( ) ( ) Ordinært resultat før skattekostnad (20 697) ( ) Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat (14 902) ( ) Overføringer og disponeringer Overført til annen egenkapital 0 (14 902) ( ) Sum overføringer og disponeringer 0 (14 902) ( ) 6

7 Årsberetning og regnskap 2008 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Balanse pr Balanse pr Note Balanse Note Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Eiendom Inventar Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Fordringer på konsernselskap Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler

8 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen Transport-Formidlingen Eiendom Eiendom Grorud Grorud AS AS Balanse pr Balanse pr Note Balanse Note Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (1000 aksjer à kr 100) Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital ( ) ( ) Sum opptjent egenkapital ( ) ( ) Sum egenkapital 5 ( ) ( ) Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til konsernselskap Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Merverdiavgift Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Pantsikret gjeld Pantsatte eiendeler, bokført verdi Oslo, Styret i Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Per-Jørgen Melnes Knut Gunnar B. Hellerød Jan Erik Jenssen Styreleder Dag Østby Bård Haugen Erik Nilsen Kenneth Hethey Johannessen Tom Eirik Slåtsveen 8

9 Årsberetning og regnskap 2008 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Noter Transport-Formidlingen til regnskapet for Eiendom 2008Grorud AS Noter til regnskapet for 2008 Side 1 av 4 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Klassifisering og verdsettelse Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller innen ett år etter regnskapsårets utgang. Postene vurderes til den laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost fratrukket eventuelle planmessige bedriftsøkonomiske avskrivninger. Dersom virkelig verdi er lavere enn bokført verdi, og verdifallet ikke kan antas å være av forbigående art, foretas nedskrivning til virkelig verdi. Kundefordringer Kundefordringer føres i balansen opp til pålydende med fradrag for konstaterte tap og bedriftsøkonomisk nødvendige avsetninger til dekning av påregnelige tap på fordringsmassen pr 31. desember. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler med kostpris større enn kr og forventet økonomisk levetid på mer enn 3 år oppføres i balansen til anskaffelseskost med tillegg for påkostninger som representerer standardhevning og derav følgende økning av inntjeningsevne og/eller levetid (bortsett fra standardhevning som resultat av nødvendig vedlikehold) samt med fradrag for samlede planmessige ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Ordinære avskrivninger foretas fra det tidspunkt driftsmidlene settes i ordinær drift og beregnes lineært over driftsmidlenes antatte økonomiske levetid av kostverdier uten å hensynta noen mulig restverdi på salgs-/utrangeringstidspunktet. Avskrivningssatsene fremgår av note 5. Påkostninger avskrives over eiendelenes antatte gjenværende økonomiske levetid. Årets ordinære avskrivninger belastes årets driftskostnader i resultatregnskapet. Gevinst/tap ved salg/avgang av varige driftsmidler betraktes som en integrert del av selskapets ordinære drift og klassifiseres på egen linje under driftsinntekter/driftskostnader. Betalbar og utsatt skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet (se note 7) består av summen av betalbar skatt (lik 28 % av årets skattemessige overskudd) og årets netto endring i utsatt skattegjeld/skattefordring i balansen. Utsatt skattegjeld beregnes på nettosummen av alle skatteøkende midlertidige forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige verdier (full avsetning) etter utligning av skattereduserende midlertidige forskjeller samt skattemessig underskudd til fremføring (hvis postene reverserer innen samme tidsintervall). Utsatt skattefordel beregnes av ikke utlignede skattereduserende midlertidige forskjeller og av ikke utlignet skattemessig fremførbart underskudd, men føres bare opp i balansen hvis det er overveiende sannsynlig at fremtidige skattemessige resultater er tilstrekkelig store til at fradragsmulighetene kan utnyttes. 9

10 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Noter Transport-Formidlingen til regnskapet for Eiendom 2008 Grorud AS Noter til regnskapet for 2008 Side 2 av 4 Utsatt skatt beregnes videre ved å ta utgangspunkt i midlertidige akkumulerte forskjeller i balansen ved årsslutt (gjeldsmetoden) og skatteforpliktelsen/skattefordelen beregnes på nominelle verdier uten neddiskontering/nåverdiberegning ved å anvende skattesatsen på balansedagen. Note 2 - Antall ansatte, lønnskostnader og godtgjørelser Bud Andre kostnader Totalt KR Det er ingen ansatte i selskapet. Selskapet leier inn arbeidskraft fra morselskapet. Bokførte lønnskostnader er sosiale kostnader. Det er ikke kostnadsført noen godtgjørelse til styret og daglig leder i regnskapsåret. Selskapet har kostnadsført kr vedrørende lovpålagt revisjon utført frem til årsslutt samt kr i skatterådgivning og kr for andre tjenester. Note 3 - Bankinnskudd og kontanter Av selskapets betalingsmidler pr var det ingen bundne beløp. Note 4 Varige driftsmidler Bygning Gjerder Fast dekke Tomt Totalt Inventar Kostpris Tilgang (1 134) Kostpris Akk. Avskrivninger Årets avskrivninger Akk. Avskrivninger Bokført verdi KR Avskrivningsprosent 2,5 % 4,0 % 20,0 % 20,0 % 10

11 Årsberetning og regnskap 2008 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Noter Transport-Formidlingen til regnskapet for Eiendom 2008 Grorud AS Noter til regnskapet for 2008 Side 3 av 4 Note 5 Aksjonæropplysninger og egenkapital Egenkapital ( ) Årets resultat (14 902) Egenkapital KR ( ) Alle selskapets aksjer eies av Transport-Formidlingen AL Note 6 - Skatter Forskjellen mellom årets regnskapsmessige resultat før skatt og årets skattemessige resultat består av: Resultat før skatt (20 697) Mottatt konsernbidrag 0 Permanente forskjeller 0 Endring i midlertidige forskjeller Benyttelse av tidligere års fremførbare underskudd ( ) Årets skattegrunnlag KR 0 Årets skattekostnad består av: Betalbar skatt 28% av mottatt konsernbidrag 0 Endring i utsatt skatt (se nedenfor) Netto skattekostnad KR Betalbar skatt i balansen består av: Årets ordinære skatteavsetning KR 0 Årets Utsatt skatt er beregnet som følger: 31.des 01.jan endring Midlertidige forskjeller: Saldomessige varige driftsmidler ( ) (38 038) ( ) Skattemessig fremførbart underskudd ( ) ( ) Grunnlag utsatt skatt (skattefordel) ( ) ( ) 28% utsatt skattefordel herav Årets netto endring i utsatt skatt/ midlertidige forskjeller KR ( ) 11

12 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Noter til regnskapet for 2008 Side 4 av 4 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Noter til regnskapet for 2008 Note 7 Mellomværende og interne transaksjoner Transport- Transport-Formidlingen Totalt Formidlingen AL Anlegg AS Eiendom Kundefordinger Leverandørgjeld Andre fordringer Driftsinntekter Innleid arbeidskraft Andre driftskostnader Renteinntekter Rentekostnader Note 8 Langsiktige fordringer og gjeld Selskapet har ingen fordringer som forfaller mer enn ett år fra balansedato. Lån i DNB Nor forfaller slik. Rente forfaller Beløp prosent senere , Note 9 Pantstillelser og pantsikret gjeld Følgende bokførte gjeld er sikret med pant: Lån fra Dnb Nor Påløpne ikke forfalte renter Totalt KR Bokført verdi av eiendeler med panteheftelser: Eiendom Fordring på konsern Kundefordringer Totalt KR * * *

13 Årsberetning og regnskap 2008 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Revisjonsberetning 13

14 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen Anlegg AS Årsberetning for Transport-Formidlingen Anlegg AS Årsberetning for ) Selskapets virksomhet og hvor den drives. Transport-Formidlingen Anlegg AS driver transport og anleggsvirksomhet samt gjennom annen måte deltar i annen virksomhet med økonomiske formål. Virksomheten omfatter i vesentlig grad salting, strøing og brøyting av veier, gater og fortauer i Oslo og Akershus, samt vaktledelse i de aktuelle områdene. Selskapets kunder er i hovedsak ISS Landscaping AS, Mesta AS og Oslo Vei AS. Selskapet har kontoradresse i Østre Aker vei 255 i Oslo. Selskapet er organisert gjennom innleid arbeidskraft fra morselskapet. Selskapet kjøper alle tjenester av eksterne leverandører, herunder også Transport-Formidlingen AL. 2) Rettvisende oversikt. Regnskapet for 2008 viser et overskudd på kr ,- før skatt (kr ,- etter skatt). Egenkapitalen pr. 31/ utgjør kr ,- mot kr ,- for Egenkapitalandelen tilsvarer 61,7 % mot 63,8 % for Omsetningen for driftsåret 2008 var 42,9 millioner kroner. Budsjettet var satt til 42,7 millioner kroner. Regnskapet med tilhørende noter gir en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av foretakets virksomhet og av dets stilling ved årsskiftet. Det foreligger ingen andre relevante forretningsmessige forhold enn de som fremgår ellers i regnskapet som er av betydning for at regnskapsbrukerne skal kunne bedømme selskapets stilling og resultat. 3) Forskning og utviklingsaktiviteter. Som det fremgår av punkt 1, driver selskapet med transport og anleggsvirksomhet. Selskapet har således ingen forskning og utviklingsaktiviteter. 4) Redegjørelse for foretakets utsikter. Selskapet har i løpet av høsten/vinteren 2008 kalkulert flere store kontrakter, hvor spesielt funksjonskontraktene for områdene Oslo vest, Romerike vest og Østfold nord har vært av stor interesse. Ved anbudsåpning primo mars 09, synes utsiktene gode i alle områdene. Kontrakten for området Oslo nord, (vintervedlikehold for Oslo kommune, Samferdselsetaten) med varighet i 4 år er under kalkulasjon, med anbudsåpning april 09. Selskapet har ambisjoner om å være utøvende entreprenør av vinterdriften, og derigjennom befeste sin posisjon i markedet innen virksomhetsområdet. Selskapet har gode ordrereserver frem til ) Finansiell risiko. Styret er ikke oppmerksom på at det foreligger markeds-, kreditt- eller likviditetsrisiko som er av vesentlig betydning for å bedømme selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling eller resultat som ikke er omtalt ellers i regnskapet. 6) Fortsatt drift. Forutsetningen for fortsatt drift er utvilsomt tilstede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen. 14

15 Årsberetning og regnskap 2008 Transport-Formidlingen Anlegg AS Årsberetning for ) Resultatdisponering. Styret foreslår at overskuddet for 2008 disponeres slik: Avsatt som utbytte kr 0,- Til annen egenkapital kr ,- Sum disponert kr ,- 8a) Arbeidsmiljø. Selskapet leier inn administrativ kompetanse/prosjektledelse fra morselskapet og eksternt. Det kan nevnes at arbeidstidene er regulert i forhold til aktivitetene i vintervedlikeholdskontraktene. Styrets øvrige oppfatning er at arbeidsmiljøet er positivt. 8b) Likestilling i bedriften. Selskapet har ingen ansatte ved utgangen av regnskapsåret. Likestilling og tiltak for likestilling vil derfor ikke være aktuelt for dette selskap. 8c) Ytre miljø. Selskapet har pr. februar 2009 i perioder opptil 250 maskiner og lastebiler i drift. Maskiner og biler fornyes jevnlig og byttes i nyere maskiner og biler med nyutviklet teknologi som er innenfor de lovmessige krav i forhold til skadelige stoffer i avgasser, samtidig med et lavere støynivå. Videre er nyere maskiner og biler produsert på materialer og produksjonsteknologi som tilfredsstiller kravene til ressursfornyelse og gjenbruk. Den øvrige produksjonen i selskapets kontorer forurenser ikke det ytre miljø. 9) Forhold etter regnskapsårets utgang. Styret kjenner ikke til andre forhold som har inntruffet i etterkant av regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Styret i Transport-Formidlingen Anlegg AS Oslo, den 31. desember mars 2009 Per-Jørgen Melnes Knut G. B. Hellerød Bård Haugen Styreformann Styremedlem Styremedlem (Sign.) (Sign.) (Sign.) Jan Erik Jenssen Tom Eirik Slåtsveen Dag Østby Styremedlem Styremedlem Styremedlem (Sign.) (Sign.) (Sign.) Erik Nilsen Styremedlem (Sign.) Kenneth Johannessen Styremedlem (Sign.) 15

16 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen Anlegg AS Transport-Formidlingen Anlegg AS Resultatregnskap Resultatregnskap Bud Budsjett Driftsinntekter Salgsinntekter Note Sum driftsinntekter Driftskostnader Kostnader underentreprenører Lønnskostnad 2, Avskrivning på varige driftsmidler Andre driftskostnader 2, Sum driftskostnader Driftsresultat ( ) Finansposter Renteinntekter Rentekostnader (12 500) (1 673) ( ) Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Overføringer og disponeringer Overført til annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer

17 Årsberetning og regnskap 2008 Transport-Formidlingen Anlegg AS Transport-Formidlingen Anlegg AS Balanse pr Balanse pr Note Balanse Note Eiendeler Anleggsmidler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner og inventar Sum varige driftsmidler Langsiktige fordringer Fordringer på konsernselskap 8, Sum langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Reservedeler Sum varer Fordringer Kundefordringer 3, Andre kortsiktige fordringer 0 60 Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler

18 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen Anlegg AS Transport-Formidlingen Anlegg AS Balanse pr Balanse pr Note Balanse Note Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (1000 aksjer à kr 100) Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbare skatter Merverdiavgift Gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, Styret i Transport-Formidlingen Anlegg AS Per-Jørgen Melnes Knut Gunnar B. Hellerød Tom Eirik Slåtsveen Styreleder Dag Østby Kenneth Hethey Johannessen Jan Erik Jenssen Bård Haugen Erik Nilsen 18

19 Årsberetning og regnskap 2008 Transport-Formidlingen Anlegg AS Noter Transport-Formidlingen til regnskapet for Anlegg 2008 AS Noter til regnskapet for 2008 Side 1 av 5 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Klassifisering og verdsettelse Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller innen ett år etter regnskapsårets utgang. Postene vurderes til den laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost fratrukket eventuelle planmessige bedriftsøkonomiske avskrivninger. Dersom virkelig verdi er lavere enn bokført verdi, og verdifallet ikke kan antas å være av forbigående art, foretas nedskrivning til virkelig verdi. Kundefordringer Kundefordringer føres i balansen opp til pålydende med fradrag for konstaterte tap og bedriftsøkonomisk nødvendige avsetninger til dekning av påregnelige tap på fordringsmassen pr 31. desember. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler med kostpris større enn kr og forventet økonomisk levetid på mer enn 3 år oppføres i balansen til anskaffelseskost med tillegg for påkostninger som representerer standardhevning og derav følgende økning av inntjeningsevne og/eller levetid (bortsett fra standardhevning som resultat av nødvendig vedlikehold) samt med fradrag for samlede planmessige ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Ordinære avskrivninger foretas fra det tidspunkt driftsmidlene settes i ordinær drift og beregnes lineært over driftsmidlenes antatte økonomiske levetid av kostverdier uten å hensynta noen mulig restverdi på salgs-/utrangeringstidspunktet. Avskrivningssatsene fremgår av note 5. Påkostninger avskrives over eiendelenes antatte gjenværende økonomiske levetid. Årets ordinære avskrivninger belastes årets driftskostnader i resultatregnskapet. Gevinst/tap ved salg/avgang av varige driftsmidler betraktes som en integrert del av selskapets ordinære drift og klassifiseres på egen linje under driftsinntekter/driftskostnader. Betalbar og utsatt skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet (se note 7) består av summen av betalbar skatt (lik 28 % av årets skattemessige overskudd) og årets netto endring i utsatt skattegjeld/skattefordring i balansen. Utsatt skattegjeld beregnes på nettosummen av alle skatteøkende midlertidige forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige verdier (full avsetning) etter utligning av skattereduserende midlertidige forskjeller samt skattemessig underskudd til fremføring (hvis postene reverserer innen samme tidsintervall). Utsatt skattefordel beregnes av ikke utlignede skattereduserende midlertidige forskjeller og av ikke utlignet skattemessig fremførbart underskudd, men føres bare opp i balansen hvis det er overveiende sannsynlig at fremtidige skattemessige resultater er tilstrekkelig store til at fradragsmulighetene kan utnyttes. 19

20 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen Anlegg AS Noter Transport-Formidlingen til regnskapet for Anlegg 2008 AS Noter til regnskapet for 2008 Side 2 av 5 Utsatt skatt beregnes videre ved å ta utgangspunkt i midlertidige akkumulerte forskjeller i balansen ved årsslutt (gjeldsmetoden) og skatteforpliktelsen/skattefordelen beregnes på nominelle verdier uten neddiskontering/nåverdiberegning ved å anvende skattesatsen på balansedagen. Følgende skattemessige vurderingsregler representerer de viktigste differanser mellom skatt og regnskap: Kundefordringer Skattemessig avsetning for påregnelige tap beregnes med utgangspunkt i brutto fordringer ved årsslutt (inklusiv mva.) multiplisert med forholdet mellom de to siste års konstaterte tap og kredittsalg og deretter multiplisert med et faktortall på 4,0. Varige driftsmidler og avskrivninger Skattemessige saldoavskrivninger medfører en degressiv avskrivningsprofil fordi avskrivningene beregnes av gjenværende saldo ved anvendelse av satser som fritt kan variere mellom null og de maksimumssatser (på 0-30 %) som er fastsatt i skatteloven for de ulike typer driftsmidler. Driftsinntekter Inntektsføring skjer på leveringstidspunktet og driftsinntektene omfatter inntekter, med fradrag for merverdiavgift, provisjoner og rabatter, på de tjenester som er utført i løpet av året. Note 2 - Antall ansatte, lønnskostnader og godtgjørelser Lønn Andre kostnader Totalt KR Årsverk 0 0 Det er ingen ansatte i selskapet. Selskapet leier inn arbeidskraft fra morselskapet. Kostnadsført lønn i oppstillingen over er godtgjørelse til styret. Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr for lovpålagt revisjon, i tilegg er det kostnadsført kr for skatterådgivning og kr vedrørende andre tjenester. 20

21 Årsberetning og regnskap 2008 Transport-Formidlingen Anlegg Anlegg AS AS Noter til regnskapet for 2008 Noter til regnskapet for 2008 Side 3 av 5 Note 3 - Avsetning for usikre fordringer/årets tap på fordringer Bud Realiserte tap på kunder Avsetning tap pr Avsetning tap pr Innbetalt på tidligere realiserte tap Totalt KR Note 4 - Bankinnskudd og kontanter Av selskapets betalingsmidler pr og var det ingen bundne beløp. Note 5 Maskiner og inventar Kostpris Tilgang Avgang ( ) 0 Kostpris Akkumulerte avskrivninger Avskrivninger i året Avgang ( ) 0 Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi KR Avskrivningssatser: 20-33% 20-33% Note 6 Aksjonæropplysninger og egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital KR Alle selskapets aksjer eies av Transport-Formidlingen AL. 21

22 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen Anlegg AS Transport-Formidlingen Noter til regnskapet for Anlegg 2008AS Noter til regnskapet for 2008 Side 4 av 5 Note 7 - Skatter Forskjellen mellom årets regnskapsmessige resultat før skatt og årets skattemessige resultat består av: Resultat før skatt Ytet konsernbidrag 0 Endring i midlertidige forskjeller (se nedenfor) (10 758) Permanente forskjeller (69 011) Årets skattegrunnlag KR Årets betalbare skatt består av: Betalbar skatt ( 28% av ) For lite avsatt tidligere år 13 28% av ytet konsernbidrag 0 Endring i utsatt skatt (se nedenfor) Netto skattekostnad KR Betalbar skatt i balansen består av: Årets ordinære skatteavsetning KR Årets Utsatt skatt er beregnet som følger: 31.des 01.jan endring Midlertidige forskjeller: Saldomessige varige driftsmidler ( ) ( ) (10 758) Grunnlag for utsatt skatt ( ) ( ) 28% utsatt skattegjeld (skattefordring) herav ( ) ( ) Årets netto endring i utsatt skatt/midlertidige forskjeller ( ) (10 758) Note 8 Mellomværende og interne transaksjoner Transaksjoner og mellomværende med mor og nærstående selskaper 22 Transport- Transport- Totalt Formidlingen Formidlingen AL Eiendom Grorud AS Kundefordringer Leverandørgjeld Lån Gjeld til konsern (ytet konsernbidrag) Driftsinntekter Kostnader til underentrenører Lønn (godtgjørelse til styret) Innleid arbeidskraft Leie av driftsmidler Andre driftskostnader Renteinntekt

23 Årsberetning og regnskap 2008 Transport-Formidlingen Anlegg AS AS Noter til regnskapet for 2008 Noter til regnskapet for 2008 Side 5 av 5 Note 9 Fordringer og gjeld Det er ingen fordringer som forfaller mer enn ett år etter balansedagen. Det er ingen gjeld som forfaller mer enn 5 år etter balansedagen. Note 10 Varelager 2008 Kostpris varelager Avsetning ukurans 0 Sum varelager * * * 23

24 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen Anlegg AS Revisjonsberetning 24

25 Årsberetning og regnskap 2008 Transport-Formidlingen AL Årsberetning for 2008 Årsberetning for Transport-Formidlingen AL ) Selskapets virksomhet og hvor den drives. Transport-Formidlingen AL driver transportvirksomhet med det formål å utøve forretningsmessig transportformidling i overensstemmelse med de til enhver tids gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser. Virksomheten har sin primære virksomhet i Østlandsområdet, og er rettet mot lokalmarkedet med fokus på distribusjon, anleggsvirksomhet og logistikkløsninger. Selskapet har kontoradresse i Østre Aker vei 255 i Oslo. Transport-Formidlingen AL skal være ledende innen bransjen, med vekt på kundeforståelse og kompetanse. Solid faglig kunnskap i bredde og dybde skal gi selskapets kunder og eiere trygghet. Videre skal selskapets omdømme reflektere faglig dyktighet, slik at selskapet tør å presentere nye løsninger og at selskapet er orientert rundt sine kunder og eiere. Selskapet har arbeidet strukturert og profesjonelt i markedsarbeidet, noe som har sikret nye gode kunder samt at eksisterende kundegrupper innenfor markedet speditører, konsumentgrossister, bygg og VVS entreprenører har hatt stabil drift. Konsernet driver også anleggsvirksomhet rettet mot entreprenørmarkedet, samt forretningsvirksomhet mot vintervedlikehold for Oslo kommune, Samferdselsetaten og riksveinettet, gjennom selskapene Oslo Vei AS, ISS Landscaping AS og Mesta AS. Selskapet har betryggende ordrereserver frem til Anleggsvirksomheten er organisert gjennom datterselskapet Transport-Formidlingen Anlegg AS. Omsetningsveksten for andelslaget i 2008 utgjorde ca 30,3 millioner kroner, mens datterselskapet TF Anlegg AS, hadde en omsetning på ca. 42,8 millioner kroner. Reduksjonen til TF Anlegg AS skyldes lavere aktivitet på vinterdriften gjennom For 2008 er selskapets eiendommer delvis organisert gjennom andelslaget, og delvis gjennom Transport- Formidlingen Eiendom Grorud AS. Eiendommen i Tevlingveien 3a i Oslo er leid ut på langtidskontrakt til MSS (Maskinell Snøservice AS), mens Concordia Buss Norge AS leier eiendommen i Teglveien 13 i Ski kommune. Transport-Formidlingen AL har tegnet langsiktig avtale med datterselskapet TF Eiendom Grorud AS vedrørende anlegget i Østre Aker vei 255, likeså har datterselskapet TF Anlegg AS tegnet tilsvarende leieavtale for leie av kontorer og utearealer. 2) Rettvisende oversikt. Regnskapet for 2008 viser et årsoverskudd på kr ,- før skatt (kr ,- etter skatt). Egenkapitalen pr. 31/ utgjør kr ,- mot kr ,- for Dette gir en egenkapitalandel på 25,5 % mot 25,2 % for Tilsvarende viser konsernregnskapet et årsoverskudd på kr ,- før skatt (kr ,- etter skatt) mot kr ,- (kr ,- etter skatt) for driftsåret Konsernets egenkapital pr. 31/ utgjør kr ,- mot kr ,- for Egenkapitalandelen for konsernet pr. 31/ utgjør 23,4 % mot 23,3 % for Avgiftsrelatert omsetning fra bileierne: Kr ,00 Kr ,00 Avgift i prosent av omsetning 6 % 6 % Omsetningen for driftsåret 2008 var ca. 30,3 millioner over omsetningen for Etter styrets oppfatning gir selskapets og konsernets resultatregnskap, balanse og kontantstrømanalyse med tilhørende noter en rettvisende informasjon over konsernets utvikling og stilling ved årsskiftet. Det foreligger ingen andre relevante forretningsmessige forhold enn de som fremgår ellers i regnskapet som er av betydning for at regnskapsbrukerne skal kunne bedømme selskapets stilling og resultat. 25

26 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen AL Årsberetning for ) Forskning og utviklingsaktiviteter. Som det fremgår av punkt 1, driver selskapet med transport og anleggsvirksomhet. Selskapet har således ingen forskning og utviklingsaktiviteter. 4) Redegjørelse for foretakets utsikter. Det forventes en lavere aktivitet i 2009 med begrunnelse i den finansielle situasjonen samfunnet er inne i. Markedsutsiktene ved inngangen av 2009 er til tross for situasjonen relativt bra, men markedet preges av til dels stor usikkerhet. For den offentlig sektor er det grunn til å forvente stabilitet, mens innenfor det private næringslivet er det mange usikkerhetsfaktorer som påvirker hverdagen. Selskapets ordrereserver er fortsatt bra, og det arbeides hardere en noen gang med å styrke samt videreutvikle eksisterende og nye avtaler. Det arbeides også målbevisst for å styrke selskapets posisjon mot eksisterende bileiere og transportselskaper. De fleste av selskapets leverandøravtaler er/blir reforhandlet og fornyet. For øvrig vil virksomheten fortsette på samme måte som tidligere. Det blir lagt stor vekt på den usikkerhet som den enkelte andelshaver opplever, og det blir jobbet målbevist for å finne fordelaktige løsninger for opprettholdelse av konkurransekraft og inntjening. Styret er fortsatt av den oppfatning at selskapet bør være leverandør av totalløsninger, og på dette grunnlaget forventer styret at den oppnådde utvikling videreutvikles også i For øvrig tilstreber selskapet kontinuerlig kompetanseutvikling, slik at Transport-Formidlingen AL fortsatt skal være ledende innenfor bransjen. Arbeidet med å utnytte synergier på ulike nivåer innen konsernet fortsetter, med økt fokus på relasjonsbygging. Styret arbeider fortsatt med tilpassning til ny samvirkelov som trådte i kraft i januar Tilpasningstiden til lovgivningen er senest 1. januar Styret har ut i fra en totalvurdering budsjettert med en bileieromsetning på kr ,00 for driftsåret 2009, 40 millioner under budsjettet fra Budsjettet anses som realistisk. 5) Finansiell risiko. Styret er ikke oppmerksom på at det foreligger markeds-, kreditt- eller likviditetsrisiko som er av vesentlig betydning for å bedømme andelslagets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling eller resultat som ikke er omtalt ellers i regnskapet. 6) Fortsatt drift. Forutsetningen for fortsatt drift er utvilsomt til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen. 7) Resultatdisponering. Styret foreslår at overskuddet for 2008 disponeres slik: Overført til annen egenkapital kr 0,- Avsatt som utbytte kr ,- Sum disponert kr ,- 8a) Arbeidsmiljø. Transport-Formidlingen AL hadde pr. 31/12-08 tjuetre årsverk, noe som er en økning på 1 fra I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over det totale sykefraværet blant selskapets ansatte. I 2008 var det totale sykefraværet 7,72 %. I forhold til arbeidssituasjonen og et til dels stort arbeidspress synes sykefraværet å være under det normale for bransjen. Sykefraværet i forhold til tidligere år, skyldes i hovedsak langtidssykemeldinger. Det er for øvrig styrets oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. Bedriften jobber kontinuerlig for å bedre de ansattes arbeidsvilkår. Bedriften har valgt verneombud som oppdateres jevnlig på regelverket og på bedriftens politikk på dette området. Ingen skader ble registrert i Transport-Formidlingen AL driver sin virksomhet i nyoppussede tidsriktige lokaler, hvor tilrettelegging av et godt og sikkert arbeidsmiljø har vært prioritert. 26

27 Årsberetning og regnskap 2008 Transport-Formidlingen AL Årsberetning for 2008 Styret benytter anledningen til å takke samtlige ansatte og øvrige samarbeidspartnere for meget solid arbeidsinnsats gjennom driftsåret b) Likestilling i virksomheten. Selskapet har i 2008 hatt 23 ansatte hvorav 5 er kvinner. Inntil 8 personer er deltidsinnleid med hovedbeskjeftigelse rettet mot vinterdrift. Styret har 7 medlemmer inkludert 2 stk. varamenn hvorav alle er menn. Selskapet har ingen begrensning hva gjelder likestilling mellom kjønnene. Det er således ikke nødvendig med spesielle tiltak i denne forbindelse. 8c) Ytre miljø. Styret er ikke kjent med forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på det ytre miljø, utover det som er normalt for denne type virksomhet. Selskapet har pr. februar 2009 ca. 370 enheter i daglig drift. Biler og maskiner fornyes jevnlig med nyutviklet teknologi som er innenfor de lovmessige krav i forhold til skadelige stoffer i avgasser, samtidig med et lavere støynivå. Transport-Formidlingen AL ønsker å fremstå med høy miljøprofil, og arbeider for økt bevissthet om dette i konsernet. Videre er nyere biler produsert på materialer og produksjonsteknologi som tilfredsstiller kravene til ressursfornyelse og gjenbruk. Den øvrige produksjonen i selskapets kontorer forurenser ikke det ytre miljø. 9) Forhold etter regnskapsårets utgang. Styret kjenner ikke til andre forhold som har inntruffet i etterkant av regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Styret i Transport-Formidlingen AL Oslo, den 31. desember mars 2009 Knut Gunnar B. Hellerød Dag Østby Bård Haugen Styreformann Styremedlem Styremedlem (Sign.) (Sign.) (Sign.) Jan Erik Jenssen Erik Nilsen Per-Jørgen Melnes Styremedlem Styremedlem Daglig leder (Sign.) (Sign.) (Sign.) 27

28 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen AL Transport-Formidlingen AL Resultatregnskap Resultatregnskap Note Bud 08 Mor 08 Mor 07 Kon 08 Kon 07 Budsjett Morselskap Morselskap Konsern Konsern Resultatregnskap Note Bud Mor Mor Kon Kon Driftsinntekter Avgift fra bileierne Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter 3, Driftskostnader Kostnader vedrørende salgsinntekter Lønnskostnader Avskrivning på driftsmidler Tap på fordringer (545) (545) Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekter bileiere Andre renteinntekter Andre rentekostnader (80 000) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto finansposter ( ) ( ) ( ) Ordinært resultat før skattekostnad Skatt på ordinært resultat 12 0 ( ) ( ) ( ) ( ) Årsresultat Overføringer og disponeringer Avsetning til utbytte Overført til annen egenkapital ( ) Sum overføringer og disponeringer

29 Årsberetning og regnskap 2008 Transport-Formidlingen AL AL Balanse pr Balanse pr Note Mor 08 Mor 07 Kon 08 Kon 07 Morselskap Morselskap Konsern Konsern Balanse Note Note Mor Mor Kon Kon Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Fast eiendom Maskiner, inventar og transp.midl Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer i datterselskap Akseptlån bileiere Fordringer på ansatte Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Beholdninger Sum beholdninger Fordringer Kundefordringer Fordringer på bileierne Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler

30 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen AL Balanse Transport-Formidlingen pr AL Balanse pr Note Mor 08 Mor 07 Kon 08 Kon 07 Note Morselskap 2008 Morselskap 2007 Konsern 2008 Konsern 2007 Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Kassakredittgjeld (limit kr ) Betalbare skatter Skattetrekk og offentlig avgifter Avsatt til utbytte Lønninger og feriepenger Gjeld til datterselskap Gjeld til bileierne Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Garantiansvar Pantsikret gjeld Pantsatte eiendeler, bokf verdi Oslo, Styret i Transport-Formidlingen AL Knut Gunnar B. Hellerød Dag Østby Bård Haugen Styreformann Jan Erik Jenssen Erik Nilsen Per-Jørgen Melnes Daglig leder 30

31 Årsberetning og regnskap 2008 Transport-Formidlingen AL Transport-Formidlingen AL Indirekte kontantstrømanalyse Morselskapet KONSERNET Indirekte kontantstrømanalyse for Morselskap 2008 Morselskap Konsern 2007 Konsern Note Noter Resultat før skatter Ordinære avskrivninger (inkl goodwill) Betalbare skatter Netto tap(gevinst) ved salg av anleggsmidler Aksjeutbytte Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra driften Investering i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum) Netto andre finansinvesteringer Netto kontantstrøm fra investeringer Langsiktig finansiering Egenkapitalinnbetaling/-tilbakebetaling Kontantstrøm fra finansiering Årets netto kontantstrøm Brutto likviditetsreserve 1/ Årets netto kontantstrøm Endring kassekredittlimit Bundne bankinnskudd Netto likviditetsreserve 31/ Totale betalingsmidler 31/ Bundne bankinnskudd Frie betalingsmidler 31/ Ubenyttet/(overtrukket) kassakreditt Netto likviditetsreserve 31/

32 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen AL Transport-Formidlingen AL Noter til regnskapet for 2008 Noter til regnskapet for 2008 Side 1/9 Note 1 - Konsoliderings- og regnskapsprinsipper Konsolideringsprinsippper Konsernregnskapet viser konsernets finansielle stilling og økonomiske resultat som om begge konsernselskapene var en regnskapsmessig og økonomisk enhet. Regnskapet omfatter morselskapet, Transport-Formidlingen Anlegg AS, Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS, Transport-Formidlingen Eiendom Furuset BA og Transport-Formidlingen Eiendom Ski BA hvor morselskapet direkte og indirekte eier 100 % av selskapene. Kjøp av selskap Datterselskap tilkommet gjennom året medtas i balansen pr. 31. desember, og resultatet fra kjøpetidspunktet til 31. desember medtas i resultatregnskapet. Eliminering av aksjer i datterselskap Morselskapets kostpris for aksjer i datterselskap elimineres mot datterselskapenes reelle egenkapital på kjøps/etableringstidspunktet. Til egenkapitalen regnes egenkapitalandelen av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i datterselskapet på oppkjøpstidspunktet. Eliminering av interne transaksjoner og mellomværender Alle interne transaksjoner og mellomværender er eliminert. Utsatt skatt På konsernnivå foretas utvidet utligning av negative midlertidige forskjeller og av fremførbare skattemessige underskudd hvis datterselskaper tilfredsstiller betingelsene for utligning. Utsatt ikke oppført skattefordel i de enkelte datterselskap tas også inn i konsernbalansen hvis andre datterselskap tilfredsstiller betingelsene for balanseføring. Konsernets prinsipper for beregning og behandling av utsatt skatt fremgår av nedenstående regnskapsprinsipper. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for store selskaper. Klassifisering og verdsettelse Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller innen ett år etter regnskapsårets utgang. Postene vurderes til den laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost fratrukket eventuelle planmessige bedriftsøkonomiske avskrivninger. Dersom virkelig verdi er lavere enn bokført verdi, og verdifallet ikke kan sies å være av forbigående art, foretas nedskrivning til virkelig verdi. 32

33 Årsberetning og regnskap 2008 Transport-Formidlingen AL Noter til regnskapet for 2008 Side 2/9 Kundefordringer Kundefordringer føres i balansen opp til pålydende med fradrag for konstaterte tap og bedriftsøkonomisk nødvendige avsetninger til dekning av påregnelige tap på fordringsmassen pr. 31. desember. Varebeholdninger Varebeholdningene, som består av innkjøpte handelsvarer, vurderes til den laveste verdi av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet, henholdsvis tilvirkningskost, og virkelig verdi. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler (med kostpris større enn kr og forventet økonomisk levetid på mer enn 3 år) oppføres i balansen til anskaffelseskost med fradrag for samlede planmessige ordinære avskrivninger. Varige driftsmidler som enkeltvis er under kr og som samlet overstiger grensen aktiveres hvis den samlede investering kan ansees å utgjøre en funksjonell enhet som det økonomisk sett er naturlig å betrakte som én investering. Ordinære avskrivninger beregnes lineært over driftsmidlenes antatte økonomiske levetid uten å hensynta mulig restverdi på salgs/utrangeringstidspunktet. Årets ordinære avskrivninger belastes driftskostnader i resultatregnskapet. Gevinst/tap ved salg/avgang av varige driftsmidler betraktes som en integrert del av selskapets ordinære drift og klassifiseres under driftsinntekter/kostnader. Leasing Leasing/leieavtaler behandles som finansiell leasing hvis leieavtalen overfører til bruker det vesentligste av den økonomiske risiko og den kontroll som er forbundet med å eie det underliggende leieobjekt. Alle andre former for leasing/leieavtaler behandles som leie. Aksjer Aksjer i datterselskap oppføres under anleggsmidler såfremt investeringen betraktes som strategisk og er av langsiktig art. Kortsiktige og finansielt motiverte investeringer oppføres under omløpsmidler. Aksjer oppført under anleggsmidler bokføres til kostpris. Betalbar og utsatt skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet består av summen av betalbar skatt lik 28 % av årets skattemessige overskudd, skatt på formue og årets netto endring i utsatt skattegjeld/ fordring i balansen. Utsatt skattegjeld beregnes på nettosummen av alle midlertidige skatteøkende forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige verdier (full avsetning) etter utligning av midlertidige skattereduserende forskjeller. Utsatt skattefordel beregnes av ikke utlignede midlertidige skattereduserende forskjeller dog slik at fordelen oppføres hvis det er overveiende sannsynlig at fremtidige skattemessige resultater er tilstrekkelig store til at fradragsmulighetene kan utnyttes. Driftsinntekter Inntektsføring skjer på leveringstidspunktet og driftsinntektene omfatter inntekter, med fradrag for merverdiavgift, provisjoner og rabatter, på de varer som er levert og de tjenester som er utført i løpet av året. 33

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved den 46. ordinære generalforsamling 26. mars 2008 2 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning og regnskap 2007 Innhold Transport-Formidlingen

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Ø K O N O M I S K E T R A N S P O R T L Ø S N I N G E R - V Å R U T F O R D R I N G O G S T Y R K E Årsberetning og regnskap Ved den 45. ordinære generalforsamling 17. mars 2007 Innhold TRANSPORT-FORMIDLINGEN

Detaljer

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Ved det 50. ordinære årsmøte 18. april 2012

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Ved det 50. ordinære årsmøte 18. april 2012 Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 Årsberetning og regnskap Ved det 50. ordinære årsmøte 18. april 2012 2013 2014 2015 2016 TRANSPORT - FORMIDLINGEN

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006 4tech ASA med datterselskap Årsregnskap 2006 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2006 2005 Note 2006 2005 Driftsinntekter 13 785 114 15 164 782 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 15 315 733 16 548

Detaljer

ÅRSOPPGJØRET 2013 STYRETS ÅRSBERETNING RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMSOPPSTILLING NOTER REVISORS BERETNING

ÅRSOPPGJØRET 2013 STYRETS ÅRSBERETNING RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMSOPPSTILLING NOTER REVISORS BERETNING 1 2013 ÅRSOPPGJØRET 2013 STYRETS ÅRSBERETNING RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMSOPPSTILLING NOTER REVISORS BERETNING 1 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMSOPPSTILLING

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2008 Xtra personell as

Årsrapport 2008 Xtra personell as Årsrapport 2008 Xtra personell as www.xtra.no 1 ÅRSBERETNING FOR 2008 Xtra personell er et bemanningsselskap som tilbyr løsninger for midlertidig og fast bemanning av kompetansekrevende oppgaver til privat

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2013

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2013 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2013 Innhold 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetning 2 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten Fakta!

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

AGATHON BORGEN AS. Nye Asak skole og barnehage

AGATHON BORGEN AS. Nye Asak skole og barnehage AGATHON BORGEN AS Nye Asak skole og barnehage NYE ASAK SKOLE OG BARNEHAGE, Leirsund Entreprenør: Agathon Borgen AS Byggherre: Asak skolebygg AS Arkitekt: Link Signatur AS Oppstart: August 2010 Ferdigstillelse:

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2012 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Nøkkeltall BAS Maskinutleie 2011

Nøkkeltall BAS Maskinutleie 2011 Årsrapport 2011 BAS Maskinutleie AS 2 BAS Maskinutleie AS BackeGruppen 2011 Nøkkeltall BAS Maskinutleie 2011 Nøkkeltall (million kr/prosent) 2011 2010 Driftsinntekter 115 898 97 006 Driftsresultat 9 635

Detaljer

Årsberetning 2008. www.hurumenergi.no

Årsberetning 2008. www.hurumenergi.no Årsberetning 2008 1 www.hurumenergi.no Organisasjon Generalforsamling v/kommunestyret Innhold Organisasjon... 3 Styrets årsberetning... 4 Styre Styreleder Rune Abrahamsen Generalforsamling Resultatregnskap...

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsrapport 2010. SveaReal AS Årsrapport 2010 1

Årsrapport 2010. SveaReal AS Årsrapport 2010 1 Årsrapport 2010 SveaReal AS Årsrapport 2010 1 SveaReal AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal

Detaljer

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i On & Offshore Holding AS

Innkalling til ordinær generalforsamling i On & Offshore Holding AS Innkalling til ordinær generalforsamling i On & Offshore Holding AS Sted: Lokalene til selskapet Zoncolan ASA, Nedre Vollgate 1, 9. etasje, 0158 Oslo Dato: Fredag 9. mai. 2014, kl. 11:00. Til behandling

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

styrets beretning 2002

styrets beretning 2002 styrets beretning 2002 Interconsult ASA fikk i 2002 et negativt resultat som styrret ser som meget utilfredsstillende, og som er langt svakere enn antatt. I tillegg til svak drift i 2. halvår, skyldes

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2010 Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSBERETNING 2010 NORDIC SEAFARMS AS MED KONSERN Virksomheten Nordic Seafarms AS sitt virksomhetsområde er administrasjon av driftsselskaper i konsernet

Detaljer

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper

Detaljer