Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap"

Transkript

1 Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved den 47. ordinære generalforsamling 22. april 2009

2 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL 2

3 Årsberetning og regnskap 2008 Innhold Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Årsberetning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisjonsberetning 13 TRANSPORT-FORMIDLINGEN ANLEGG AS Årsberetning 14 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Revisjonsberetning 24 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning 25 Resultatregnskap 28 Balanse 29 Kontantstrømanalyse 31 Noter 32 Revisjonsberetning 41 Transport-Formidlingen Eiendom Furuset BA Årsberetning 42 Resultatregnskap 43 Balanse 44 Noter 45 Revisjonsberetning 46 Transport-Formidlingen Eiendom Ski BA Årsberetning 47 Resultatregnskap 48 Balanse 49 Noter 50 Revisjonsberetning 51 BUDSJETT VALGKOMITÈENS FORSLAG 53 3

4 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning for Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Årsberetning for ) Selskapets virksomhet og hvor den drives. TF Eiendom Grorud AS ble stiftet i mars 2005 (tidligere Østre Aker vei 255 AS), og driver eiendomsvirksomhet og beslektet virksomhet med økonomiske formål. Virksomheten omfatter i vesentlig grad utleie av kontorer og hybelleiligheter, samt oppstillingsplasser for kjøretøy tilsluttet egen virksomhet. Selskapet har adresse Oslo, med besøksadresse Østre Aker vei 255. Selskapet er organisert gjennom innleid arbeidskraft fra morselskapet. 2) Rettvisende oversikt. Regnskapet for 2008 viser et underskudd på kr ,- etter skatt. Egenkapitalen pr. 31/ er - kr ,-. Driftsinntektene for driftsåret 2008 er kr ,-. Regnskapet med tilhørende noter gir en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av foretakets virksomhet og av dets stilling ved årsskiftet. Det foreligger ingen andre relevante forretningsmessige forhold enn de som fremgår ellers i regnskapet som er av betydning for at regnskapsbrukerne skal kunne bedømme selskapets stilling og resultat. 3) Forskning og utviklingsaktiviteter. Som det fremgår av punkt 1, driver selskapet med eiendomsvirksomhet. Selskapet har således ingen forskning og utviklingsaktiviteter. 4) Redegjørelse for foretakets utsikter. Aksjeselskapet ble kjøpt med det formål å tilfredsstille Transport-Formidlingen ALs krav til fasiliteter for drift av konsernets virksomhet. Medio 2007 overtok Transport-Formidlingen AL og TF Anlegg AS hele anlegget med unntak av hybelrigg. Det er etablert forpliktende langsiktige leieavtaler. Hybelriggen med 24 boenheter er leid ut eksternt. Transport-Formidlingen AL og TF Anlegg AS betaler markedspris for leie av lokalene, slik at eiendommen kan drives etter forretningsmessige prinsipper. Budsjettet for selskapet tilsier at salgsinntektene vil være kr ,- for driftsåret 2009, og at selskapet skal drive i balanse. 5) Finansiell risiko. Styret er ikke oppmerksom på at det foreligger markeds-, kreditt- eller likviditetsrisiko som er av vesentlig betydning for å bedømme selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling eller resultat som ikke er omtalt ellers i regnskapet. 6) Fortsatt drift. Selskapets egenkapital er tapt. Dette skyldes at det siden overtagelsen i 2005 er gjennomført en fullstendig rehabilitering av eiendommen. Det er styrets antagelse at egenkapitalen vil bli gjenvunnet i løpet av noe tid. Antagelsen er vurdert ut i fra en sunn økonomisk drift og finansiell stilling, budsjettet for 2009, og tidligere målsetninger for selskapet. Morselskapet vil imidlertid eventuelt tilføre kapital ved behov. Styret mener derfor at fortsatt drift er forsvarlig, til tross for tap av egenkapital. 7) Resultatdisponering Styret foreslår at underskuddet på kr ,- overføres neste år. Det er ikke grunnlag for utdeling av utbytte. 4

5 Årsberetning og regnskap 2008 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Årsberetning for a) Arbeidsmiljø. Selskapet leier kun sporadisk inn administrativ kompetanse fra morselskapet til regnskapstjenester. Opplysningene om arbeidsmiljø er dermed ikke aktuelle. 8b) Likestilling i bedriften. Selskapet har ingen ansatte ved utgangen av regnskapsåret. Likestilling og tiltak for likestilling vil derfor ikke være aktuelt for dette selskap. 8c) Ytre miljø. Etter styrets oppfatning driver selskapet ikke med aktiviteter som i betydelig grad påvirker det ytre miljø. 9) Forhold etter regnskapsårets utgang. Styret kjenner ikke til andre forhold som har inntruffet i etterkant av regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Styret i Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Oslo, den 31. desember mars 2009 Per-Jørgen Melnes Knut G. B. Hellerød Bård Haugen Styreformann Styremedlem Styremedlem (Sign.) (Sign.) (Sign.) Jan Erik Jenssen Tom Eirik Slåtsveen Dag Østby Styremedlem Styremedlem Styremedlem (Sign.) (Sign.) (Sign.) Erik Nilsen Styremedlem (Sign.) Kenneth Johannessen Styremedlem (Sign.) 5

6 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Resultatregnskap Resultatregnskap Note Bud Budsjett Resultatregnskap Note Bud 2008 Driftsinntekter Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Andre driftskostnader 2, Sum driftskostnader Driftsresultat ( ) Finansposter Renteinntekter Rentekostnader 7 ( ) ( ) ( ) Netto finansposter ( ) ( ) ( ) Ordinært resultat før skattekostnad (20 697) ( ) Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat (14 902) ( ) Overføringer og disponeringer Overført til annen egenkapital 0 (14 902) ( ) Sum overføringer og disponeringer 0 (14 902) ( ) 6

7 Årsberetning og regnskap 2008 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Balanse pr Balanse pr Note Balanse Note Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Eiendom Inventar Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Fordringer på konsernselskap Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler

8 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen Transport-Formidlingen Eiendom Eiendom Grorud Grorud AS AS Balanse pr Balanse pr Note Balanse Note Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (1000 aksjer à kr 100) Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital ( ) ( ) Sum opptjent egenkapital ( ) ( ) Sum egenkapital 5 ( ) ( ) Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til konsernselskap Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Merverdiavgift Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Pantsikret gjeld Pantsatte eiendeler, bokført verdi Oslo, Styret i Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Per-Jørgen Melnes Knut Gunnar B. Hellerød Jan Erik Jenssen Styreleder Dag Østby Bård Haugen Erik Nilsen Kenneth Hethey Johannessen Tom Eirik Slåtsveen 8

9 Årsberetning og regnskap 2008 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Noter Transport-Formidlingen til regnskapet for Eiendom 2008Grorud AS Noter til regnskapet for 2008 Side 1 av 4 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Klassifisering og verdsettelse Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller innen ett år etter regnskapsårets utgang. Postene vurderes til den laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost fratrukket eventuelle planmessige bedriftsøkonomiske avskrivninger. Dersom virkelig verdi er lavere enn bokført verdi, og verdifallet ikke kan antas å være av forbigående art, foretas nedskrivning til virkelig verdi. Kundefordringer Kundefordringer føres i balansen opp til pålydende med fradrag for konstaterte tap og bedriftsøkonomisk nødvendige avsetninger til dekning av påregnelige tap på fordringsmassen pr 31. desember. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler med kostpris større enn kr og forventet økonomisk levetid på mer enn 3 år oppføres i balansen til anskaffelseskost med tillegg for påkostninger som representerer standardhevning og derav følgende økning av inntjeningsevne og/eller levetid (bortsett fra standardhevning som resultat av nødvendig vedlikehold) samt med fradrag for samlede planmessige ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Ordinære avskrivninger foretas fra det tidspunkt driftsmidlene settes i ordinær drift og beregnes lineært over driftsmidlenes antatte økonomiske levetid av kostverdier uten å hensynta noen mulig restverdi på salgs-/utrangeringstidspunktet. Avskrivningssatsene fremgår av note 5. Påkostninger avskrives over eiendelenes antatte gjenværende økonomiske levetid. Årets ordinære avskrivninger belastes årets driftskostnader i resultatregnskapet. Gevinst/tap ved salg/avgang av varige driftsmidler betraktes som en integrert del av selskapets ordinære drift og klassifiseres på egen linje under driftsinntekter/driftskostnader. Betalbar og utsatt skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet (se note 7) består av summen av betalbar skatt (lik 28 % av årets skattemessige overskudd) og årets netto endring i utsatt skattegjeld/skattefordring i balansen. Utsatt skattegjeld beregnes på nettosummen av alle skatteøkende midlertidige forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige verdier (full avsetning) etter utligning av skattereduserende midlertidige forskjeller samt skattemessig underskudd til fremføring (hvis postene reverserer innen samme tidsintervall). Utsatt skattefordel beregnes av ikke utlignede skattereduserende midlertidige forskjeller og av ikke utlignet skattemessig fremførbart underskudd, men føres bare opp i balansen hvis det er overveiende sannsynlig at fremtidige skattemessige resultater er tilstrekkelig store til at fradragsmulighetene kan utnyttes. 9

10 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Noter Transport-Formidlingen til regnskapet for Eiendom 2008 Grorud AS Noter til regnskapet for 2008 Side 2 av 4 Utsatt skatt beregnes videre ved å ta utgangspunkt i midlertidige akkumulerte forskjeller i balansen ved årsslutt (gjeldsmetoden) og skatteforpliktelsen/skattefordelen beregnes på nominelle verdier uten neddiskontering/nåverdiberegning ved å anvende skattesatsen på balansedagen. Note 2 - Antall ansatte, lønnskostnader og godtgjørelser Bud Andre kostnader Totalt KR Det er ingen ansatte i selskapet. Selskapet leier inn arbeidskraft fra morselskapet. Bokførte lønnskostnader er sosiale kostnader. Det er ikke kostnadsført noen godtgjørelse til styret og daglig leder i regnskapsåret. Selskapet har kostnadsført kr vedrørende lovpålagt revisjon utført frem til årsslutt samt kr i skatterådgivning og kr for andre tjenester. Note 3 - Bankinnskudd og kontanter Av selskapets betalingsmidler pr var det ingen bundne beløp. Note 4 Varige driftsmidler Bygning Gjerder Fast dekke Tomt Totalt Inventar Kostpris Tilgang (1 134) Kostpris Akk. Avskrivninger Årets avskrivninger Akk. Avskrivninger Bokført verdi KR Avskrivningsprosent 2,5 % 4,0 % 20,0 % 20,0 % 10

11 Årsberetning og regnskap 2008 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Noter Transport-Formidlingen til regnskapet for Eiendom 2008 Grorud AS Noter til regnskapet for 2008 Side 3 av 4 Note 5 Aksjonæropplysninger og egenkapital Egenkapital ( ) Årets resultat (14 902) Egenkapital KR ( ) Alle selskapets aksjer eies av Transport-Formidlingen AL Note 6 - Skatter Forskjellen mellom årets regnskapsmessige resultat før skatt og årets skattemessige resultat består av: Resultat før skatt (20 697) Mottatt konsernbidrag 0 Permanente forskjeller 0 Endring i midlertidige forskjeller Benyttelse av tidligere års fremførbare underskudd ( ) Årets skattegrunnlag KR 0 Årets skattekostnad består av: Betalbar skatt 28% av mottatt konsernbidrag 0 Endring i utsatt skatt (se nedenfor) Netto skattekostnad KR Betalbar skatt i balansen består av: Årets ordinære skatteavsetning KR 0 Årets Utsatt skatt er beregnet som følger: 31.des 01.jan endring Midlertidige forskjeller: Saldomessige varige driftsmidler ( ) (38 038) ( ) Skattemessig fremførbart underskudd ( ) ( ) Grunnlag utsatt skatt (skattefordel) ( ) ( ) 28% utsatt skattefordel herav Årets netto endring i utsatt skatt/ midlertidige forskjeller KR ( ) 11

12 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Noter til regnskapet for 2008 Side 4 av 4 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Noter til regnskapet for 2008 Note 7 Mellomværende og interne transaksjoner Transport- Transport-Formidlingen Totalt Formidlingen AL Anlegg AS Eiendom Kundefordinger Leverandørgjeld Andre fordringer Driftsinntekter Innleid arbeidskraft Andre driftskostnader Renteinntekter Rentekostnader Note 8 Langsiktige fordringer og gjeld Selskapet har ingen fordringer som forfaller mer enn ett år fra balansedato. Lån i DNB Nor forfaller slik. Rente forfaller Beløp prosent senere , Note 9 Pantstillelser og pantsikret gjeld Følgende bokførte gjeld er sikret med pant: Lån fra Dnb Nor Påløpne ikke forfalte renter Totalt KR Bokført verdi av eiendeler med panteheftelser: Eiendom Fordring på konsern Kundefordringer Totalt KR * * *

13 Årsberetning og regnskap 2008 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Revisjonsberetning 13

14 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen Anlegg AS Årsberetning for Transport-Formidlingen Anlegg AS Årsberetning for ) Selskapets virksomhet og hvor den drives. Transport-Formidlingen Anlegg AS driver transport og anleggsvirksomhet samt gjennom annen måte deltar i annen virksomhet med økonomiske formål. Virksomheten omfatter i vesentlig grad salting, strøing og brøyting av veier, gater og fortauer i Oslo og Akershus, samt vaktledelse i de aktuelle områdene. Selskapets kunder er i hovedsak ISS Landscaping AS, Mesta AS og Oslo Vei AS. Selskapet har kontoradresse i Østre Aker vei 255 i Oslo. Selskapet er organisert gjennom innleid arbeidskraft fra morselskapet. Selskapet kjøper alle tjenester av eksterne leverandører, herunder også Transport-Formidlingen AL. 2) Rettvisende oversikt. Regnskapet for 2008 viser et overskudd på kr ,- før skatt (kr ,- etter skatt). Egenkapitalen pr. 31/ utgjør kr ,- mot kr ,- for Egenkapitalandelen tilsvarer 61,7 % mot 63,8 % for Omsetningen for driftsåret 2008 var 42,9 millioner kroner. Budsjettet var satt til 42,7 millioner kroner. Regnskapet med tilhørende noter gir en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av foretakets virksomhet og av dets stilling ved årsskiftet. Det foreligger ingen andre relevante forretningsmessige forhold enn de som fremgår ellers i regnskapet som er av betydning for at regnskapsbrukerne skal kunne bedømme selskapets stilling og resultat. 3) Forskning og utviklingsaktiviteter. Som det fremgår av punkt 1, driver selskapet med transport og anleggsvirksomhet. Selskapet har således ingen forskning og utviklingsaktiviteter. 4) Redegjørelse for foretakets utsikter. Selskapet har i løpet av høsten/vinteren 2008 kalkulert flere store kontrakter, hvor spesielt funksjonskontraktene for områdene Oslo vest, Romerike vest og Østfold nord har vært av stor interesse. Ved anbudsåpning primo mars 09, synes utsiktene gode i alle områdene. Kontrakten for området Oslo nord, (vintervedlikehold for Oslo kommune, Samferdselsetaten) med varighet i 4 år er under kalkulasjon, med anbudsåpning april 09. Selskapet har ambisjoner om å være utøvende entreprenør av vinterdriften, og derigjennom befeste sin posisjon i markedet innen virksomhetsområdet. Selskapet har gode ordrereserver frem til ) Finansiell risiko. Styret er ikke oppmerksom på at det foreligger markeds-, kreditt- eller likviditetsrisiko som er av vesentlig betydning for å bedømme selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling eller resultat som ikke er omtalt ellers i regnskapet. 6) Fortsatt drift. Forutsetningen for fortsatt drift er utvilsomt tilstede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen. 14

15 Årsberetning og regnskap 2008 Transport-Formidlingen Anlegg AS Årsberetning for ) Resultatdisponering. Styret foreslår at overskuddet for 2008 disponeres slik: Avsatt som utbytte kr 0,- Til annen egenkapital kr ,- Sum disponert kr ,- 8a) Arbeidsmiljø. Selskapet leier inn administrativ kompetanse/prosjektledelse fra morselskapet og eksternt. Det kan nevnes at arbeidstidene er regulert i forhold til aktivitetene i vintervedlikeholdskontraktene. Styrets øvrige oppfatning er at arbeidsmiljøet er positivt. 8b) Likestilling i bedriften. Selskapet har ingen ansatte ved utgangen av regnskapsåret. Likestilling og tiltak for likestilling vil derfor ikke være aktuelt for dette selskap. 8c) Ytre miljø. Selskapet har pr. februar 2009 i perioder opptil 250 maskiner og lastebiler i drift. Maskiner og biler fornyes jevnlig og byttes i nyere maskiner og biler med nyutviklet teknologi som er innenfor de lovmessige krav i forhold til skadelige stoffer i avgasser, samtidig med et lavere støynivå. Videre er nyere maskiner og biler produsert på materialer og produksjonsteknologi som tilfredsstiller kravene til ressursfornyelse og gjenbruk. Den øvrige produksjonen i selskapets kontorer forurenser ikke det ytre miljø. 9) Forhold etter regnskapsårets utgang. Styret kjenner ikke til andre forhold som har inntruffet i etterkant av regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Styret i Transport-Formidlingen Anlegg AS Oslo, den 31. desember mars 2009 Per-Jørgen Melnes Knut G. B. Hellerød Bård Haugen Styreformann Styremedlem Styremedlem (Sign.) (Sign.) (Sign.) Jan Erik Jenssen Tom Eirik Slåtsveen Dag Østby Styremedlem Styremedlem Styremedlem (Sign.) (Sign.) (Sign.) Erik Nilsen Styremedlem (Sign.) Kenneth Johannessen Styremedlem (Sign.) 15

16 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen Anlegg AS Transport-Formidlingen Anlegg AS Resultatregnskap Resultatregnskap Bud Budsjett Driftsinntekter Salgsinntekter Note Sum driftsinntekter Driftskostnader Kostnader underentreprenører Lønnskostnad 2, Avskrivning på varige driftsmidler Andre driftskostnader 2, Sum driftskostnader Driftsresultat ( ) Finansposter Renteinntekter Rentekostnader (12 500) (1 673) ( ) Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Overføringer og disponeringer Overført til annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer

17 Årsberetning og regnskap 2008 Transport-Formidlingen Anlegg AS Transport-Formidlingen Anlegg AS Balanse pr Balanse pr Note Balanse Note Eiendeler Anleggsmidler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner og inventar Sum varige driftsmidler Langsiktige fordringer Fordringer på konsernselskap 8, Sum langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Reservedeler Sum varer Fordringer Kundefordringer 3, Andre kortsiktige fordringer 0 60 Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler

18 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen Anlegg AS Transport-Formidlingen Anlegg AS Balanse pr Balanse pr Note Balanse Note Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (1000 aksjer à kr 100) Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbare skatter Merverdiavgift Gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, Styret i Transport-Formidlingen Anlegg AS Per-Jørgen Melnes Knut Gunnar B. Hellerød Tom Eirik Slåtsveen Styreleder Dag Østby Kenneth Hethey Johannessen Jan Erik Jenssen Bård Haugen Erik Nilsen 18

19 Årsberetning og regnskap 2008 Transport-Formidlingen Anlegg AS Noter Transport-Formidlingen til regnskapet for Anlegg 2008 AS Noter til regnskapet for 2008 Side 1 av 5 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Klassifisering og verdsettelse Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller innen ett år etter regnskapsårets utgang. Postene vurderes til den laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost fratrukket eventuelle planmessige bedriftsøkonomiske avskrivninger. Dersom virkelig verdi er lavere enn bokført verdi, og verdifallet ikke kan antas å være av forbigående art, foretas nedskrivning til virkelig verdi. Kundefordringer Kundefordringer føres i balansen opp til pålydende med fradrag for konstaterte tap og bedriftsøkonomisk nødvendige avsetninger til dekning av påregnelige tap på fordringsmassen pr 31. desember. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler med kostpris større enn kr og forventet økonomisk levetid på mer enn 3 år oppføres i balansen til anskaffelseskost med tillegg for påkostninger som representerer standardhevning og derav følgende økning av inntjeningsevne og/eller levetid (bortsett fra standardhevning som resultat av nødvendig vedlikehold) samt med fradrag for samlede planmessige ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Ordinære avskrivninger foretas fra det tidspunkt driftsmidlene settes i ordinær drift og beregnes lineært over driftsmidlenes antatte økonomiske levetid av kostverdier uten å hensynta noen mulig restverdi på salgs-/utrangeringstidspunktet. Avskrivningssatsene fremgår av note 5. Påkostninger avskrives over eiendelenes antatte gjenværende økonomiske levetid. Årets ordinære avskrivninger belastes årets driftskostnader i resultatregnskapet. Gevinst/tap ved salg/avgang av varige driftsmidler betraktes som en integrert del av selskapets ordinære drift og klassifiseres på egen linje under driftsinntekter/driftskostnader. Betalbar og utsatt skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet (se note 7) består av summen av betalbar skatt (lik 28 % av årets skattemessige overskudd) og årets netto endring i utsatt skattegjeld/skattefordring i balansen. Utsatt skattegjeld beregnes på nettosummen av alle skatteøkende midlertidige forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige verdier (full avsetning) etter utligning av skattereduserende midlertidige forskjeller samt skattemessig underskudd til fremføring (hvis postene reverserer innen samme tidsintervall). Utsatt skattefordel beregnes av ikke utlignede skattereduserende midlertidige forskjeller og av ikke utlignet skattemessig fremførbart underskudd, men føres bare opp i balansen hvis det er overveiende sannsynlig at fremtidige skattemessige resultater er tilstrekkelig store til at fradragsmulighetene kan utnyttes. 19

20 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen Anlegg AS Noter Transport-Formidlingen til regnskapet for Anlegg 2008 AS Noter til regnskapet for 2008 Side 2 av 5 Utsatt skatt beregnes videre ved å ta utgangspunkt i midlertidige akkumulerte forskjeller i balansen ved årsslutt (gjeldsmetoden) og skatteforpliktelsen/skattefordelen beregnes på nominelle verdier uten neddiskontering/nåverdiberegning ved å anvende skattesatsen på balansedagen. Følgende skattemessige vurderingsregler representerer de viktigste differanser mellom skatt og regnskap: Kundefordringer Skattemessig avsetning for påregnelige tap beregnes med utgangspunkt i brutto fordringer ved årsslutt (inklusiv mva.) multiplisert med forholdet mellom de to siste års konstaterte tap og kredittsalg og deretter multiplisert med et faktortall på 4,0. Varige driftsmidler og avskrivninger Skattemessige saldoavskrivninger medfører en degressiv avskrivningsprofil fordi avskrivningene beregnes av gjenværende saldo ved anvendelse av satser som fritt kan variere mellom null og de maksimumssatser (på 0-30 %) som er fastsatt i skatteloven for de ulike typer driftsmidler. Driftsinntekter Inntektsføring skjer på leveringstidspunktet og driftsinntektene omfatter inntekter, med fradrag for merverdiavgift, provisjoner og rabatter, på de tjenester som er utført i løpet av året. Note 2 - Antall ansatte, lønnskostnader og godtgjørelser Lønn Andre kostnader Totalt KR Årsverk 0 0 Det er ingen ansatte i selskapet. Selskapet leier inn arbeidskraft fra morselskapet. Kostnadsført lønn i oppstillingen over er godtgjørelse til styret. Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr for lovpålagt revisjon, i tilegg er det kostnadsført kr for skatterådgivning og kr vedrørende andre tjenester. 20

21 Årsberetning og regnskap 2008 Transport-Formidlingen Anlegg Anlegg AS AS Noter til regnskapet for 2008 Noter til regnskapet for 2008 Side 3 av 5 Note 3 - Avsetning for usikre fordringer/årets tap på fordringer Bud Realiserte tap på kunder Avsetning tap pr Avsetning tap pr Innbetalt på tidligere realiserte tap Totalt KR Note 4 - Bankinnskudd og kontanter Av selskapets betalingsmidler pr og var det ingen bundne beløp. Note 5 Maskiner og inventar Kostpris Tilgang Avgang ( ) 0 Kostpris Akkumulerte avskrivninger Avskrivninger i året Avgang ( ) 0 Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi KR Avskrivningssatser: 20-33% 20-33% Note 6 Aksjonæropplysninger og egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital KR Alle selskapets aksjer eies av Transport-Formidlingen AL. 21

22 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen Anlegg AS Transport-Formidlingen Noter til regnskapet for Anlegg 2008AS Noter til regnskapet for 2008 Side 4 av 5 Note 7 - Skatter Forskjellen mellom årets regnskapsmessige resultat før skatt og årets skattemessige resultat består av: Resultat før skatt Ytet konsernbidrag 0 Endring i midlertidige forskjeller (se nedenfor) (10 758) Permanente forskjeller (69 011) Årets skattegrunnlag KR Årets betalbare skatt består av: Betalbar skatt ( 28% av ) For lite avsatt tidligere år 13 28% av ytet konsernbidrag 0 Endring i utsatt skatt (se nedenfor) Netto skattekostnad KR Betalbar skatt i balansen består av: Årets ordinære skatteavsetning KR Årets Utsatt skatt er beregnet som følger: 31.des 01.jan endring Midlertidige forskjeller: Saldomessige varige driftsmidler ( ) ( ) (10 758) Grunnlag for utsatt skatt ( ) ( ) 28% utsatt skattegjeld (skattefordring) herav ( ) ( ) Årets netto endring i utsatt skatt/midlertidige forskjeller ( ) (10 758) Note 8 Mellomværende og interne transaksjoner Transaksjoner og mellomværende med mor og nærstående selskaper 22 Transport- Transport- Totalt Formidlingen Formidlingen AL Eiendom Grorud AS Kundefordringer Leverandørgjeld Lån Gjeld til konsern (ytet konsernbidrag) Driftsinntekter Kostnader til underentrenører Lønn (godtgjørelse til styret) Innleid arbeidskraft Leie av driftsmidler Andre driftskostnader Renteinntekt

23 Årsberetning og regnskap 2008 Transport-Formidlingen Anlegg AS AS Noter til regnskapet for 2008 Noter til regnskapet for 2008 Side 5 av 5 Note 9 Fordringer og gjeld Det er ingen fordringer som forfaller mer enn ett år etter balansedagen. Det er ingen gjeld som forfaller mer enn 5 år etter balansedagen. Note 10 Varelager 2008 Kostpris varelager Avsetning ukurans 0 Sum varelager * * * 23

24 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen Anlegg AS Revisjonsberetning 24

25 Årsberetning og regnskap 2008 Transport-Formidlingen AL Årsberetning for 2008 Årsberetning for Transport-Formidlingen AL ) Selskapets virksomhet og hvor den drives. Transport-Formidlingen AL driver transportvirksomhet med det formål å utøve forretningsmessig transportformidling i overensstemmelse med de til enhver tids gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser. Virksomheten har sin primære virksomhet i Østlandsområdet, og er rettet mot lokalmarkedet med fokus på distribusjon, anleggsvirksomhet og logistikkløsninger. Selskapet har kontoradresse i Østre Aker vei 255 i Oslo. Transport-Formidlingen AL skal være ledende innen bransjen, med vekt på kundeforståelse og kompetanse. Solid faglig kunnskap i bredde og dybde skal gi selskapets kunder og eiere trygghet. Videre skal selskapets omdømme reflektere faglig dyktighet, slik at selskapet tør å presentere nye løsninger og at selskapet er orientert rundt sine kunder og eiere. Selskapet har arbeidet strukturert og profesjonelt i markedsarbeidet, noe som har sikret nye gode kunder samt at eksisterende kundegrupper innenfor markedet speditører, konsumentgrossister, bygg og VVS entreprenører har hatt stabil drift. Konsernet driver også anleggsvirksomhet rettet mot entreprenørmarkedet, samt forretningsvirksomhet mot vintervedlikehold for Oslo kommune, Samferdselsetaten og riksveinettet, gjennom selskapene Oslo Vei AS, ISS Landscaping AS og Mesta AS. Selskapet har betryggende ordrereserver frem til Anleggsvirksomheten er organisert gjennom datterselskapet Transport-Formidlingen Anlegg AS. Omsetningsveksten for andelslaget i 2008 utgjorde ca 30,3 millioner kroner, mens datterselskapet TF Anlegg AS, hadde en omsetning på ca. 42,8 millioner kroner. Reduksjonen til TF Anlegg AS skyldes lavere aktivitet på vinterdriften gjennom For 2008 er selskapets eiendommer delvis organisert gjennom andelslaget, og delvis gjennom Transport- Formidlingen Eiendom Grorud AS. Eiendommen i Tevlingveien 3a i Oslo er leid ut på langtidskontrakt til MSS (Maskinell Snøservice AS), mens Concordia Buss Norge AS leier eiendommen i Teglveien 13 i Ski kommune. Transport-Formidlingen AL har tegnet langsiktig avtale med datterselskapet TF Eiendom Grorud AS vedrørende anlegget i Østre Aker vei 255, likeså har datterselskapet TF Anlegg AS tegnet tilsvarende leieavtale for leie av kontorer og utearealer. 2) Rettvisende oversikt. Regnskapet for 2008 viser et årsoverskudd på kr ,- før skatt (kr ,- etter skatt). Egenkapitalen pr. 31/ utgjør kr ,- mot kr ,- for Dette gir en egenkapitalandel på 25,5 % mot 25,2 % for Tilsvarende viser konsernregnskapet et årsoverskudd på kr ,- før skatt (kr ,- etter skatt) mot kr ,- (kr ,- etter skatt) for driftsåret Konsernets egenkapital pr. 31/ utgjør kr ,- mot kr ,- for Egenkapitalandelen for konsernet pr. 31/ utgjør 23,4 % mot 23,3 % for Avgiftsrelatert omsetning fra bileierne: Kr ,00 Kr ,00 Avgift i prosent av omsetning 6 % 6 % Omsetningen for driftsåret 2008 var ca. 30,3 millioner over omsetningen for Etter styrets oppfatning gir selskapets og konsernets resultatregnskap, balanse og kontantstrømanalyse med tilhørende noter en rettvisende informasjon over konsernets utvikling og stilling ved årsskiftet. Det foreligger ingen andre relevante forretningsmessige forhold enn de som fremgår ellers i regnskapet som er av betydning for at regnskapsbrukerne skal kunne bedømme selskapets stilling og resultat. 25

26 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen AL Årsberetning for ) Forskning og utviklingsaktiviteter. Som det fremgår av punkt 1, driver selskapet med transport og anleggsvirksomhet. Selskapet har således ingen forskning og utviklingsaktiviteter. 4) Redegjørelse for foretakets utsikter. Det forventes en lavere aktivitet i 2009 med begrunnelse i den finansielle situasjonen samfunnet er inne i. Markedsutsiktene ved inngangen av 2009 er til tross for situasjonen relativt bra, men markedet preges av til dels stor usikkerhet. For den offentlig sektor er det grunn til å forvente stabilitet, mens innenfor det private næringslivet er det mange usikkerhetsfaktorer som påvirker hverdagen. Selskapets ordrereserver er fortsatt bra, og det arbeides hardere en noen gang med å styrke samt videreutvikle eksisterende og nye avtaler. Det arbeides også målbevisst for å styrke selskapets posisjon mot eksisterende bileiere og transportselskaper. De fleste av selskapets leverandøravtaler er/blir reforhandlet og fornyet. For øvrig vil virksomheten fortsette på samme måte som tidligere. Det blir lagt stor vekt på den usikkerhet som den enkelte andelshaver opplever, og det blir jobbet målbevist for å finne fordelaktige løsninger for opprettholdelse av konkurransekraft og inntjening. Styret er fortsatt av den oppfatning at selskapet bør være leverandør av totalløsninger, og på dette grunnlaget forventer styret at den oppnådde utvikling videreutvikles også i For øvrig tilstreber selskapet kontinuerlig kompetanseutvikling, slik at Transport-Formidlingen AL fortsatt skal være ledende innenfor bransjen. Arbeidet med å utnytte synergier på ulike nivåer innen konsernet fortsetter, med økt fokus på relasjonsbygging. Styret arbeider fortsatt med tilpassning til ny samvirkelov som trådte i kraft i januar Tilpasningstiden til lovgivningen er senest 1. januar Styret har ut i fra en totalvurdering budsjettert med en bileieromsetning på kr ,00 for driftsåret 2009, 40 millioner under budsjettet fra Budsjettet anses som realistisk. 5) Finansiell risiko. Styret er ikke oppmerksom på at det foreligger markeds-, kreditt- eller likviditetsrisiko som er av vesentlig betydning for å bedømme andelslagets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling eller resultat som ikke er omtalt ellers i regnskapet. 6) Fortsatt drift. Forutsetningen for fortsatt drift er utvilsomt til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen. 7) Resultatdisponering. Styret foreslår at overskuddet for 2008 disponeres slik: Overført til annen egenkapital kr 0,- Avsatt som utbytte kr ,- Sum disponert kr ,- 8a) Arbeidsmiljø. Transport-Formidlingen AL hadde pr. 31/12-08 tjuetre årsverk, noe som er en økning på 1 fra I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over det totale sykefraværet blant selskapets ansatte. I 2008 var det totale sykefraværet 7,72 %. I forhold til arbeidssituasjonen og et til dels stort arbeidspress synes sykefraværet å være under det normale for bransjen. Sykefraværet i forhold til tidligere år, skyldes i hovedsak langtidssykemeldinger. Det er for øvrig styrets oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. Bedriften jobber kontinuerlig for å bedre de ansattes arbeidsvilkår. Bedriften har valgt verneombud som oppdateres jevnlig på regelverket og på bedriftens politikk på dette området. Ingen skader ble registrert i Transport-Formidlingen AL driver sin virksomhet i nyoppussede tidsriktige lokaler, hvor tilrettelegging av et godt og sikkert arbeidsmiljø har vært prioritert. 26

27 Årsberetning og regnskap 2008 Transport-Formidlingen AL Årsberetning for 2008 Styret benytter anledningen til å takke samtlige ansatte og øvrige samarbeidspartnere for meget solid arbeidsinnsats gjennom driftsåret b) Likestilling i virksomheten. Selskapet har i 2008 hatt 23 ansatte hvorav 5 er kvinner. Inntil 8 personer er deltidsinnleid med hovedbeskjeftigelse rettet mot vinterdrift. Styret har 7 medlemmer inkludert 2 stk. varamenn hvorav alle er menn. Selskapet har ingen begrensning hva gjelder likestilling mellom kjønnene. Det er således ikke nødvendig med spesielle tiltak i denne forbindelse. 8c) Ytre miljø. Styret er ikke kjent med forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på det ytre miljø, utover det som er normalt for denne type virksomhet. Selskapet har pr. februar 2009 ca. 370 enheter i daglig drift. Biler og maskiner fornyes jevnlig med nyutviklet teknologi som er innenfor de lovmessige krav i forhold til skadelige stoffer i avgasser, samtidig med et lavere støynivå. Transport-Formidlingen AL ønsker å fremstå med høy miljøprofil, og arbeider for økt bevissthet om dette i konsernet. Videre er nyere biler produsert på materialer og produksjonsteknologi som tilfredsstiller kravene til ressursfornyelse og gjenbruk. Den øvrige produksjonen i selskapets kontorer forurenser ikke det ytre miljø. 9) Forhold etter regnskapsårets utgang. Styret kjenner ikke til andre forhold som har inntruffet i etterkant av regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Styret i Transport-Formidlingen AL Oslo, den 31. desember mars 2009 Knut Gunnar B. Hellerød Dag Østby Bård Haugen Styreformann Styremedlem Styremedlem (Sign.) (Sign.) (Sign.) Jan Erik Jenssen Erik Nilsen Per-Jørgen Melnes Styremedlem Styremedlem Daglig leder (Sign.) (Sign.) (Sign.) 27

28 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen AL Transport-Formidlingen AL Resultatregnskap Resultatregnskap Note Bud 08 Mor 08 Mor 07 Kon 08 Kon 07 Budsjett Morselskap Morselskap Konsern Konsern Resultatregnskap Note Bud Mor Mor Kon Kon Driftsinntekter Avgift fra bileierne Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter 3, Driftskostnader Kostnader vedrørende salgsinntekter Lønnskostnader Avskrivning på driftsmidler Tap på fordringer (545) (545) Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekter bileiere Andre renteinntekter Andre rentekostnader (80 000) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto finansposter ( ) ( ) ( ) Ordinært resultat før skattekostnad Skatt på ordinært resultat 12 0 ( ) ( ) ( ) ( ) Årsresultat Overføringer og disponeringer Avsetning til utbytte Overført til annen egenkapital ( ) Sum overføringer og disponeringer

29 Årsberetning og regnskap 2008 Transport-Formidlingen AL AL Balanse pr Balanse pr Note Mor 08 Mor 07 Kon 08 Kon 07 Morselskap Morselskap Konsern Konsern Balanse Note Note Mor Mor Kon Kon Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Fast eiendom Maskiner, inventar og transp.midl Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer i datterselskap Akseptlån bileiere Fordringer på ansatte Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Beholdninger Sum beholdninger Fordringer Kundefordringer Fordringer på bileierne Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler

30 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen AL Balanse Transport-Formidlingen pr AL Balanse pr Note Mor 08 Mor 07 Kon 08 Kon 07 Note Morselskap 2008 Morselskap 2007 Konsern 2008 Konsern 2007 Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Kassakredittgjeld (limit kr ) Betalbare skatter Skattetrekk og offentlig avgifter Avsatt til utbytte Lønninger og feriepenger Gjeld til datterselskap Gjeld til bileierne Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Garantiansvar Pantsikret gjeld Pantsatte eiendeler, bokf verdi Oslo, Styret i Transport-Formidlingen AL Knut Gunnar B. Hellerød Dag Østby Bård Haugen Styreformann Jan Erik Jenssen Erik Nilsen Per-Jørgen Melnes Daglig leder 30

31 Årsberetning og regnskap 2008 Transport-Formidlingen AL Transport-Formidlingen AL Indirekte kontantstrømanalyse Morselskapet KONSERNET Indirekte kontantstrømanalyse for Morselskap 2008 Morselskap Konsern 2007 Konsern Note Noter Resultat før skatter Ordinære avskrivninger (inkl goodwill) Betalbare skatter Netto tap(gevinst) ved salg av anleggsmidler Aksjeutbytte Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra driften Investering i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum) Netto andre finansinvesteringer Netto kontantstrøm fra investeringer Langsiktig finansiering Egenkapitalinnbetaling/-tilbakebetaling Kontantstrøm fra finansiering Årets netto kontantstrøm Brutto likviditetsreserve 1/ Årets netto kontantstrøm Endring kassekredittlimit Bundne bankinnskudd Netto likviditetsreserve 31/ Totale betalingsmidler 31/ Bundne bankinnskudd Frie betalingsmidler 31/ Ubenyttet/(overtrukket) kassakreditt Netto likviditetsreserve 31/

32 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Transport-Formidlingen AL Transport-Formidlingen AL Noter til regnskapet for 2008 Noter til regnskapet for 2008 Side 1/9 Note 1 - Konsoliderings- og regnskapsprinsipper Konsolideringsprinsippper Konsernregnskapet viser konsernets finansielle stilling og økonomiske resultat som om begge konsernselskapene var en regnskapsmessig og økonomisk enhet. Regnskapet omfatter morselskapet, Transport-Formidlingen Anlegg AS, Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS, Transport-Formidlingen Eiendom Furuset BA og Transport-Formidlingen Eiendom Ski BA hvor morselskapet direkte og indirekte eier 100 % av selskapene. Kjøp av selskap Datterselskap tilkommet gjennom året medtas i balansen pr. 31. desember, og resultatet fra kjøpetidspunktet til 31. desember medtas i resultatregnskapet. Eliminering av aksjer i datterselskap Morselskapets kostpris for aksjer i datterselskap elimineres mot datterselskapenes reelle egenkapital på kjøps/etableringstidspunktet. Til egenkapitalen regnes egenkapitalandelen av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i datterselskapet på oppkjøpstidspunktet. Eliminering av interne transaksjoner og mellomværender Alle interne transaksjoner og mellomværender er eliminert. Utsatt skatt På konsernnivå foretas utvidet utligning av negative midlertidige forskjeller og av fremførbare skattemessige underskudd hvis datterselskaper tilfredsstiller betingelsene for utligning. Utsatt ikke oppført skattefordel i de enkelte datterselskap tas også inn i konsernbalansen hvis andre datterselskap tilfredsstiller betingelsene for balanseføring. Konsernets prinsipper for beregning og behandling av utsatt skatt fremgår av nedenstående regnskapsprinsipper. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for store selskaper. Klassifisering og verdsettelse Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller innen ett år etter regnskapsårets utgang. Postene vurderes til den laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost fratrukket eventuelle planmessige bedriftsøkonomiske avskrivninger. Dersom virkelig verdi er lavere enn bokført verdi, og verdifallet ikke kan sies å være av forbigående art, foretas nedskrivning til virkelig verdi. 32

33 Årsberetning og regnskap 2008 Transport-Formidlingen AL Noter til regnskapet for 2008 Side 2/9 Kundefordringer Kundefordringer føres i balansen opp til pålydende med fradrag for konstaterte tap og bedriftsøkonomisk nødvendige avsetninger til dekning av påregnelige tap på fordringsmassen pr. 31. desember. Varebeholdninger Varebeholdningene, som består av innkjøpte handelsvarer, vurderes til den laveste verdi av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet, henholdsvis tilvirkningskost, og virkelig verdi. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler (med kostpris større enn kr og forventet økonomisk levetid på mer enn 3 år) oppføres i balansen til anskaffelseskost med fradrag for samlede planmessige ordinære avskrivninger. Varige driftsmidler som enkeltvis er under kr og som samlet overstiger grensen aktiveres hvis den samlede investering kan ansees å utgjøre en funksjonell enhet som det økonomisk sett er naturlig å betrakte som én investering. Ordinære avskrivninger beregnes lineært over driftsmidlenes antatte økonomiske levetid uten å hensynta mulig restverdi på salgs/utrangeringstidspunktet. Årets ordinære avskrivninger belastes driftskostnader i resultatregnskapet. Gevinst/tap ved salg/avgang av varige driftsmidler betraktes som en integrert del av selskapets ordinære drift og klassifiseres under driftsinntekter/kostnader. Leasing Leasing/leieavtaler behandles som finansiell leasing hvis leieavtalen overfører til bruker det vesentligste av den økonomiske risiko og den kontroll som er forbundet med å eie det underliggende leieobjekt. Alle andre former for leasing/leieavtaler behandles som leie. Aksjer Aksjer i datterselskap oppføres under anleggsmidler såfremt investeringen betraktes som strategisk og er av langsiktig art. Kortsiktige og finansielt motiverte investeringer oppføres under omløpsmidler. Aksjer oppført under anleggsmidler bokføres til kostpris. Betalbar og utsatt skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet består av summen av betalbar skatt lik 28 % av årets skattemessige overskudd, skatt på formue og årets netto endring i utsatt skattegjeld/ fordring i balansen. Utsatt skattegjeld beregnes på nettosummen av alle midlertidige skatteøkende forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige verdier (full avsetning) etter utligning av midlertidige skattereduserende forskjeller. Utsatt skattefordel beregnes av ikke utlignede midlertidige skattereduserende forskjeller dog slik at fordelen oppføres hvis det er overveiende sannsynlig at fremtidige skattemessige resultater er tilstrekkelig store til at fradragsmulighetene kan utnyttes. Driftsinntekter Inntektsføring skjer på leveringstidspunktet og driftsinntektene omfatter inntekter, med fradrag for merverdiavgift, provisjoner og rabatter, på de varer som er levert og de tjenester som er utført i løpet av året. 33

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Ø K O N O M I S K E T R A N S P O R T L Ø S N I N G E R - V Å R U T F O R D R I N G O G S T Y R K E Årsberetning og regnskap Ved den 45. ordinære generalforsamling 17. mars 2007 Innhold TRANSPORT-FORMIDLINGEN

Detaljer

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved den 46. ordinære generalforsamling 26. mars 2008 2 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning og regnskap 2007 Innhold Transport-Formidlingen

Detaljer

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Ved det 50. ordinære årsmøte 18. april 2012

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Ved det 50. ordinære årsmøte 18. april 2012 Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 Årsberetning og regnskap Ved det 50. ordinære årsmøte 18. april 2012 2013 2014 2015 2016 TRANSPORT - FORMIDLINGEN

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer