Offentleg møteprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentleg møteprotokoll"

Transkript

1 Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 71/12 12/811 BUDSJETT ØKONOMIPLAN PS 72/12 12/1363 SKATTLEGGING 2013 PS 73/12 12/1334 EIGEDOMSSKATT 2013 PS 74/12 12/1388 GEBYR- OG BETALINSSATSAR LANDBRUK- OG TEKNISK PS 75/12 12/1056 REGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTHAMN M.M. I GJERSVIKA - PLANVEDTAK PS 76/12 12/1196 REGULERINGSPLAN FOR VÅGE SENTRUM - PLANPROGRAM PS 77/12 12/1371 KJØP AV AREAL TIL NYTT OMSORGSSENTER PS 78/12 12/1230 SØKNAD OM Å KJØPA TOMT 113/94 OG TOMT 113/95 I LUNDEHAGEN 2 PS 79/12 12/89 KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA 2013 PS 80/12 12/1153 SØKNAD OM TILSKOT TIL O-KART - ONARHEIM IDRETTSLAG PS 81/12 12/1298 TYSNESFEST 2013 Postadresse: Besøksadresse: Rådhuset Telefon: 5685 UGGDAL UGGDAL Telefaks:

2 Side 2 av 11 PS 82/12 12/1378 SØKNAD OM TILSKOT TIL REFLEKSVESTER PS 83/12 12/1383 AVTALE OM ÅRBAKKA - FORNYING ELLER OPPSEIING PS 84/12 12/1400 REVIDERING AV REGULERINGSPLAN FV 49 - UGGDAL PS 85/12 12/1150 YMSE Sak PS 71/12 BUDSJETT ØKONOMIPLAN Rådmann og økonomisjef orienterte innleiingsvis om ulike strategival som føl budsjettarbeidet, samt dei endringar som er gjort på bakgrunn av formannskapet si handsaming av budsjett Kap. 1.1 Formannskapet stilte spørsmål ved auka på område 1570 kyrkjeleg administrasjon. Det vart vist til at auken i driftsutgiftene på dette område ikkje reellt sett er så stor, men at kyrkja i 2012 har hatt ein vesentleg bruk av fond for å balansera drifta. Formannskapet ba om at driftsbudsjettet for kyrkjeleg administrasjon vart redusert med kr for Kap 1.2: Det har ikkje lukkast administrasjonen å redusera ytterlegare med kr. 2 million for budsjettkapitlet for Formannskapet er tilfreds med arbeidet som har vore gjort på dette kapitlet og føreset at det vert arbeidd vidare med kutt for å koma ned på gjennomsnittlege kostnader for tilsvarande kommunar, referansen er kostratal. Kap 1.3: Det ikkje funne rom for ein ny stilling innan open omsorg i budsjett for 2013, men det er gjort litt i høve til timebudsjettet. Ordføraren viste til at det er uheldig at det ikkje er lagt opp til styrking av open omsorg, ikkje minst i ljos av dei signala som vart gjeve i arbeidsmiljøutvalet. Formannskapet ber om at det vert arbeidd vidare med å styrkja open omsorg, primært må det skje innanfor ramma.

3 Side 3 av 11 Kap 1.4 Formannskapet tek endringane sidan handsaminga i møte til vitande. Kap 1.9: Representanten Ingrid Restad meinte at formannskapet må ta inn over seg at inntektene ikkje møter utgiftene. I denne situasjonen er det turvande å vurdera inntektsnivået og då bør det vurderast å auka eigedomsskatten for Strategiske val: Formannskapet er positive til at det vert gjort vurderingar knytt til flytting av omsorgsbustader og bustader for PU til Uggdal som ein del av vurderinga knytt til nytt omsorgssenter. Dette inneber at bustader som i dag vert nytta til psykisk utviklingshemma kan omdisponerast til ny barnehage. Det vert føresett ein god dialog mellom tilsette og brukarar i samband med eventuelle endringar. Investeringsbudsjettet: I framlegg til investeringsbudsjett er det lagt opp til ulike alternativ for ei ombygging av rådhuset, det er mogeleg å gjennomføra ei etappevis utbygging. Føresetnaden for vidare arbeid med etablering av felles sekretariat og overgang til ein to nivåmodell er at det vert løyvd midlar til etablering av kundetorg og flytting av helsestasjonen. Ordføraren sette fram slikt framlegg: «Det vert sett av kr til etablering av felles kundetorg og flytting av helsestasjonen i investeringsbudsjett for 2013.» Representanten Bjørn Lande gjorde framlegg om at det ikkje vart sett av midlar til ombygging av Rådhuset i 2013, men at ombygging a vert sett på vent i eitt år. Ved avrøysting vart framlegget frå ordføraren vedteke med 5 røyster ( K.H, A.M.F, J.M.D, A.S) mot 2 røyster (B.L, T.H.). Representanten Bjørn Lande meinte at kommunen må sikra turvande areal for næring og bustader og sette fram slikt framlegg: «Det vert sett av kr. 2. million til grunnkjøp i 2013 og i 2014.» Formannskapet slutta seg samrøystes til framlegget frå representanten Lande. Ordføraren viste til at det er sett av kr. 1 million til forprosjekt ved Tysnes skule i 2013, i den samanheng peika han på at det i samband med skulebruksplanen vart gjort eit arbeid som kan liggja til grunn for eit vidare prosjekt her. Det vart ikkje sett fram framlegg om å ta vekk dei løyvingane som er sett av til forprosjekt i Ordføraren sette fram slik framlegg knytt til trafikksikringstiltak: «Det vert sett av kr til trafikksikringstiltak i 2013.» Formannskapet slutta seg samrøystes til framlegget frå ordføraren. Rådmannen ønskjer at midlane vert omprioritert innanfor ramma av dei løyvingane som allereie er sett av til vegtiltak. Formannskapet slutta seg til dette.

4 Side 4 av 11 Ordføraren sette fram slikt framlegg til vedtak: I. BUDSJETT 2013 Kommunestyret vedtek drifts- og investeringsbudsjettet for 2013 i samsvar med formannskapet si innstilling i vedlagde budsjettdokument og elles med dei føringane som går fram av møteboka for budsjettarbeidet. Kommunestyret godkjenner låneopptak i budsjett for 2013 med kr. 21,215 millionar. I. ØKONOMIPLAN : 1. Formannskapet si innstilling til økonomiplan vert vedteken slik ho ligg føre som vedlegg til denne saka. 2. Økonomiplanen sine hovudtal for 2013 vert å leggja til grunn som driftsramme for Økonomiplanen sitt investeringsbudsjett for 2013 vert retningsgjevande for kva for prosjekt som kan førast opp i investeringsbudsjettet Formannskapet slutta seg til framlegget. FRAMLEGG TIL VEDTAK FRÅ FORMANNSKAPET : I. BUDSJETT 2013 Kommunestyret vedtek drifts- og investeringsbudsjettet for 2013 i samsvar med formannskapet si innstilling i vedlagde budsjettdokument og elles med dei føringane som går fram av møteboka for budsjettarbeidet. Kommunestyret godkjenner låneopptak i budsjett for 2013 med kr. 21,215 mill. II. ØKONOMIPLAN : 1. Formannskapet si innstilling til økonomiplan vert vedteken slik ho ligg føre som vedlegg til denne saka. 2. Økonomiplanen sine hovudtal for 2013 vert å leggja til grunn som driftsramme for Økonomiplanen sitt investeringsbudsjett for 2013 vert retningsgjevande for kva for prosjekt som kan førast opp i investeringsbudsjettet Sak PS 72/12 SKATTLEGGING 2013 FRAMLEGG TIL VEDTAK FRÅ FORMANNSKAPET :

5 Side 5 av 11 I samsvar med tidlegare år vert det kommunale skattøret sett til høgaste sats. Sak PS 73/12 EIGEDOMSSKATT 2013 Representanten John Martin Dale sette på vegne av Framstegspartiet slik framlegg til vedtak: «Det vert innført eit botnfrådrag på eigedomsskatt tilsvarande kr for skatteåret 2013.» Framlegget frå representanten Dale fekk 1 røyst (J.M.D) for og 6 røyster ( K.H, A.M.F, I.R, A.S, B.L, T.H.) mot. Representanten Ingrid Restad sette fram slikt framlegg til vedtak: «Eigedomsskattesatsen for 2013 vert sett på 3 promille.» Framlegget frå representanten Restad fekk 3 røyster ( K.H, A.M.F, I.R) og 4 røysta ( A.S, J.M.D, A.S, B.L, T.H) mot. Framleggsstillarar tok dissens og det ligg då føre følgjande framlegg til vedtak frå formannskapet: FRAMLEGG TIL VEDTAK FRÅ FORMANNSKAPET MED 4 RØYSTER (A.S, J.M.D, B.L, T.H): I medhald av eigedomsskattelova 3 og 4 vert det vidareført i 2013 utskriving av eigedomsskatt på alle faste eigedomar i heile Tysnes kommune. Eigedomsskattesatsen er for 2013 på 2 promille. Det vert ikkje innført botnfrådrag for bustaddelen av eigedommar som ikkje vert nytta til næringsverksemd i I medhald av eigedomsskatteloven 7 bokstav b vert bygning som har historisk verdi fritatt for eigedomsskatt. Nyoppført bygning som heilt eller delvis vert brukt som bustad vert fritatt etter eigedomsskatteloven 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrar eller opphevar fritaket. Også tidlegare vedtekne fritak etter eigedomsskattelova 7 bokstav a vert vidareført. Eigedomsskatten skal betalast i to terminar; april/mai og september/oktober. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen tidlegare vedtekne skattevedtekter og retningsliner.

6 Side 6 av 11 FRAMLEGG TIL VEDTAK FRÅ FORMANNSKAPET MED 3 RØYSTER (K.H, A.M.F, I.R): I medhald av eigedomsskattelova 3 og 4 vert det vidareført i 2013 utskriving av eigedomsskatt på alle faste eigedomar i heile Tysnes kommune. Eigedomsskattesatsen er for 2013 på 3 promille. Det vert ikkje innført botnfrådrag for bustaddelen av eigedommar som ikkje vert nytta til næringsverksemd i I medhald av eigedomsskatteloven 7 bokstav b vert bygning som har historisk verdi fritatt for eigedomsskatt. Nyoppført bygning som heilt eller delvis vert brukt som bustad vert fritatt etter eigedomsskatteloven 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrar eller opphevar fritaket. Også tidlegare vedtekne fritak etter eigedomsskattelova 7 bokstav a vert vidareført. Eigedomsskatten skal betalast i to terminar; april/mai og september/oktober. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen tidlegare vedtekne skattevedtekter og retningsliner. Sak PS 74/12 GEBYR- OG BETALINSSATSAR LANDBRUK- OG TEKNISK Rådmannen orienterte om at det er kome ei ny forskrift knytt til gebyr i deling og konsesjonssaker etter jordlova. Det vert no arbeidd med eit felles regulativ for desse sakene for samarbeidsområde Fusa, Samnanger, Os og Tysnes. Med bakgrunn i ovanståande vert rådmannen si innstilling endra slik: «Kommunestyret finn med tilvising til ovanståande utgreiing å auka gebyra på områda: plansaker, bygge- og delingssaker, kart og oppmåling/matrikkel og andre gebyr vert å auka med 5 % frå Gebyr for delings- og konsesjonssaker etter jordlov vert endra i samsvar med ny sentral forskrift av Gebyr for delingssaker etter jordlova vert sett til kr. 2000,- Gebyr for saker etter konsesjonslova vert sett til kr. 5000,- Andre gebyr innan område landbruk og teknisk vert ikkje auka i 2013.» FRAMLEGG TIL VEDTAK FRÅ FORMANNSKAPET :

7 Side 7 av 11 Kommunestyret finn med tilvising til ovanståande utgreiing å auka gebyra på områda: plansaker, bygge- og delingssaker, kart og oppmåling/matrikkel og andre gebyr vert å auka med 5 % frå Gebyr for delings- og konsesjonssaker etter jordlov vert endra i samsvar med ny sentral forskrift av Gebyr for delingssaker etter jordlova vert sett til kr. 2000,- Gebyr for saker etter konsesjonslova vert sett til kr. 5000,-. Andre gebyr innan område landbruk og teknisk vert ikkje auka i Sak PS 75/12 REGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTHAMN M.M. I GJERSVIKA - PLANVEDTAK FRAMLEGG TIL VEDTAK FRÅ FORMANNSKAPET : Med heimel i plan- og bygningslova vert reguleringsplan for småbåthamn m.m. i Gjersvika godkjent med denne endring: Plangrense i nord vert sett i eigedomsgrense mellom gnr,96/1 og gnr. 95/4. Sak PS 76/12 REGULERINGSPLAN FOR VÅGE SENTRUM - PLANPROGRAM Med heimel i plan- og bygningslova 4 1 og 12-8, startar arbeidet med reguleringsplan for Våge sentrum. Planprogrammet vert kunngjort, sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. Sak PS 77/12 KJØP AV AREAL TIL NYTT OMSORGSSENTER

8 Side 8 av 11 Med tilvising til kommunestyret sitt vedtak i sak 29/10 og ovanståande premissar, vert det å kjøpa inn ca 46,4 daa av gnr 66, bnr 5 i samsvar med føringane i intensjonsavtalen mellom partane. Rådmannen får fullmakt til å forhandla fram og inngå den endelege avtalen; likeså å følgja opp saka i forhold til delings- og kartlovgjevinga, plan- og jordbrukslovgjevinga og eventuelle andre særlovområde. Sak PS 78/12 SØKNAD OM Å KJØPA TOMT 113/94 OG TOMT 113/95 I LUNDEHAGEN 2 Rådmannen tilrår; 1. Tomt nr. 21, gnr. 113/gnr 94, vert tildelt Knut Neland/Kjersti Lygre Sundfjord. 2. Tomt nr. 22, gnr. 113/bnr 95, vert tildelt Kjetil Hestad. 3. Tomtene vert selt til kr ,- pr. stk i samsvar med tidlegare vedtak i kommunestyret. Sak PS 79/12 KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA 2013 Med tilvising til ovanståande utgreiing søkjer Tysnes formannskap om lenging av «Snøggbåtbuss» - prosjektet frå/til Malkenes Uggdal ut Kommunen vil arbeida for at ruteopplegget skal verta betre kjent blant potensielle brukarar. Sak PS 80/12 SØKNAD OM TILSKOT TIL O-KART - ONARHEIM IDRETTSLAG

9 Side 9 av 11 Innstilling frå rådmannen fekk 2 røyster (J.M.D, A.S) for, 4 røyster imot ( B.L, I.R, A.M.F, K.H). Søknad om tilskot til o-kart frå Onarheim Idrettslag vert ikkje stetta. Sak PS 81/12 TYSNESFEST 2013 Ordføraren sette fram slikt framlegg til vedtak: «Søknad frå stiftinga Tysnesfest vert stetta slik den ligg føre. Det vert gjeve tilskot stort kr for Endringa vert innarbeidd i budsjett for 2013.» Formannskapet slutta seg samrøystes til framlegget. Søknad frå stiftinga Tysnesfest vert stetta slik den ligg føre. Det vert gjeve tilskot stort kr for Endringa vert innarbeidd i budsjett for Sak PS 82/12 SØKNAD OM TILSKOT TIL REFLEKSVESTER Ved avrøysting fekk ikkje rådmannen si innstilling nokon røyster.

10 Side 10 av 11 Søknad om tilskot til refleksvestar til «Tjukkasgjengen» vert ikkje stetta. Sak PS 83/12 AVTALE OM ÅRBAKKA - FORNYING ELLER OPPSEIING Ordføraren sette fram slikt framlegg til vedtak: «Rådmannen får fullmakt til å reforhandla leigeavtale med Årbakka handelsstad.» Formannskapet slutta seg samrøystes til framlegget frå ordføraren. Rådmannen får fullmakt til å reforhandla leigeavtale med Årbakka handelsstad. Sak PS 84/12 REVIDERING AV REGULERINGSPLAN FV 49 - UGGDAL Rådmannen orienterte om ny regulerinsplan Uggdal. Med bakgrunn i ovanståande vedlegg, rår rådmannen formannskapet til å gjera følgjande vedtak: Oppdatert reguleringsplankart og føresegner er å rekna som mindre vesentlege justeringar, det er såleis ikkje turvande med ny handsaming av planen etter plan- og bygningslova. Det vert føresett at planen vert gjennomført i dialog med grunneigarar og det vert oppmoda om at tinging av grunn vert forsert. Sak PS 85/12

11 Side 11 av 11 YMSE Representanten John Martin Dale stilte under ymseposten følgjande spørsmål: «I forbindelse med at rådmannen har valt å si opp sin stilling, har det komet fram opplysningar om at han forut for oppseiinga har vært i samtaler med ordføraren om bestingelser som kunne opna for at han ville fortsette i stillingen. (Lønnsjustering samt ev. åremålsstilling). Ordføraren har etter sigande ikkje svart på desse henvendelane. Han har heller ikkje lagt saken fram for formannskapet for drøfting. Dette resulterte i oppseiing frå rådmannen. Når nå kommunen må ut på marknaden for å få tilsatt ny rådmann, vil dette sannsynligvis medføra ikkje ubetydelig utgifter mange hundre tusen. I tillegg vil den pågåande omstillingsprosessen sittande rådmann har starta, bli betydelig forsinka. Dette vil også utsette årlige innsparingar i same størrelse. I sist formannskapsmøte ble det vedtatt, etter forslag frå ordføraren, om å gå inn for åremålstilsetting av ny rådmann. Kan ordføraren orientere formannskapet om kvifor formennene ikkje er blitt informert om at sittande rådmann har opna for at han kan bli i stillingen mot lønnsjustering/åremålsstilling.» Ordføraren viste til at spørsmålet er kome inn for seint til at representanten Dale kan få svar i møte. Ordføraren viste elles til at personalsaker i utgangspunktet høyrer heime i kommunen sitt utval for arbeidsgjevar/arbeidstakarspørsmål som er administrasjonsutvalet, og at det i den samanheng kan vera naturleg at saka vert sendt over dit for nærare vurdering.

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret Arkiv: K1-151 JournalpostID: 17/9988 Sakshandsamar: Haugstad, Nina Dato: 20.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet 27.11.2017 Kommunestyret Budsjett 2018 og økonomiplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS Møtestad: Sognefjord Hotell Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 138/09 09/49 Eigedomsskatt - 2010 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall

Detaljer

Protokoll Tysnes kommune

Protokoll Tysnes kommune Utval : FORMANNSKAPET Møtedato : 02.10.12 SAKLISTE Protokoll Tysnes kommune Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 61/12 12/759 TV-AKSJONEN NRK - AMNESTY INTERNATIONAL PS 62/12 12/1051 AGNES BERGE OG OLAV BERGE`S

Detaljer

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato:

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: Vågsøy kommune Arkiv: FE - 124, FE - 10, FE - 056 JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 16.11.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 027/17 Eldrerådet 27.11.2017 021/17 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Tysnes kommune

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Tysnes kommune Side 1 av 7 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Tysnes kommune Arkivsak : Arkivkode: 17/375 102 - Sakshandsamar: Steinar Dalland Handsamingar: Utvalsaknr. Utval Møtedato PS 65/17 FORMANNSKAPET 31.10.2017 PS 78/17 FORMANNSKAPET

Detaljer

Saksprotokoll. Det vert gjort følgjande endringar i tillegg til budsjettnotat nr 1 i punkt 1.

Saksprotokoll. Det vert gjort følgjande endringar i tillegg til budsjettnotat nr 1 i punkt 1. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 04.12.2014 Sak: 70/14 Resultat: Arkivsak: 14/479 Tittel: Protokoll: Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018 Handsaming: Arnstein Menes gjorde følgjande framlegg:

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune Utval : FORMANNSKAPET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 22.11.11 Tid : 09.00 MØTEINNKALLING Tysnes kommune SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 80/11 11/587 BUDSJETT 2012 - ØKONOMIPLAN 2012-2015 PS

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Tilrådingar: Tilråding, med 8 røyster (4 Ap, Sp, Sv, KrF, V): 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

Protokoll Tysnes kommune

Protokoll Tysnes kommune Utval : KOMMUNESTYRET Møtedato : 10.05.11 SAKLISTE Protokoll Tysnes kommune Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 8/11 10/1091 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR PS 9/11 11/24 ÅRSMELDING 2010 PS 10/11 11/338 REKNESKAP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 43/18 18/ gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 43/18 18/ gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 13.12.2018 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 43/18 18/1239 2. gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 99/15 15/1376 Kommunereforma - utarbeiding av intensjonsavtalar 100/15 15/1276

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 09.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.00 15.20 Saksnr til og frå: 068/15-071/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 15.00 Saksnr til og frå: 064/15-067/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

1. Vågsøy kommunestyre vedtek framlegg til årsbudsjett 2019 og økonomiplan slik det ligg føre.

1. Vågsøy kommunestyre vedtek framlegg til årsbudsjett 2019 og økonomiplan slik det ligg føre. Vågsøy kommune Arkiv: FE-124, FE-10 JournalpostID: 18/15128 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 03.10.2018 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 030/18 Eldrerådet 26.11.2018 020/18 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 10.12.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 104/15 15/1254 Interkommunal avtale om krisesentertilbod - rullering 105/15 15/1334

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune Utval : FORMANNSKAPET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 26.11.2013 Tid : 09:00 MØTEINNKALLING Tysnes kommune Det vert informasjon frå Malthus om konsept for mondulbygg. SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 12.12.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet /15

SAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet /15 SUND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 09.11.2015 090/15 Saksansvarleg Arkiv Arkivsaknr Stig Arne Thune N - 101.6 15/1315 - ØKONOMIPLAN 2016-2019 - BUDSJETT 2016

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : KOMMUNESTYRET Møtedato: 22.02.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 1/11 10/1090 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR PS 2/11 09/1238 BIBLIOTEKPLAN PS 3/11 10/1045 KJØP

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 12.01.12 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 1/12 12/97 PROSESSAR OG STRUKTURAR FOR OMLEGGING AV DRIFTA I TYSNES KOMMUNE PS 2/12 12/89

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Budsjett 2019 og økonomiplan

Budsjett 2019 og økonomiplan Ål kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 18/02736-3 Saksbehandler Erika Maria Braaten Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 12.11.2018 67/18 2 Formannskapet 3 Kommunestyret

Detaljer

NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING

NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. Sakshandsamar FORMANNSKAPET 03.12.2015 112/15 PKL KOMMUNESTYRET 17.12.2015 081/15 PKL Saksansv.: Per-Kristian Langlie Arkiv: K1-232 Objekt:

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune 204 Utval : FORMANNSKAPET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 24.08.10 Tid : 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 75/10 10/685 TOMTANE 3 OG 4 I ONARHEIM I PS 76/10 10/406 U Ofl 23

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 5/09 08/235 Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 5/09 08/235 Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn Møtestad: Tingsalen Møtedato: 05.02.2009 Tid: 13.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/09 07/567 Reguleringsplan for Sanden i Husabø - Godkjenning 2/09 08/787 Endring i

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 15:00 kl. 17:00 Til stades Medlemmer: Berit Moslett Borge, Eli Hole, Ingemar

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Tysnes kommune

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Tysnes kommune Side 1 av 5 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Tysnes kommune Arkivsak : Arkivkode: 16/731 567 - Sakshandsamar: Morten Anthonessen Handsamingar: Utvalsaknr. Utval Møtedato PS 90/17 FORMANNSKAPET 12.12.2017 PS 70/17

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

Saksframlegg Valle kommune

Saksframlegg Valle kommune Saksmappenr: 2017/575-1 Arkiv: 145 Sakshandsamar: Laila Rysstad Saksframlegg Valle kommune Saksnummer Utval Møtedato 11/17 Eldrerådet 04.12.2017 27/17 Arbeidsmiljøutvalet 05.12.2017 20/17 Administrasjonsutvalet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.11.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09.00 13.20 Saksnr til og frå: 071/16-074/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.02.2008 Tid: 09.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Protokoll Tysnes kommune

Protokoll Tysnes kommune Utval : OPPVEKST/OMSORG Møtedato : 19.10.2010 SAKLISTE Protokoll Tysnes kommune Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 46/10 10/845 RAPPORT FRÅ KULTURSKULEUTVALET PS 47/10 10/846 VURDERING AV OPPVEKSTOMRÅDE

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 11:15 Saksnr til og frå: 043/17-044/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 17.03.2004 Tid: 15.00 19.15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: FORMANNSKAPSSALEN 28. NOVEMBER 2013 08.30 13.30 Møteleiar: Ordførar Olav Lunden Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 101/17 Formannskapet Kommunestyret 012/17 Administrasjonsutvalet

Saksnr. Utval Møtedato 101/17 Formannskapet Kommunestyret 012/17 Administrasjonsutvalet Selje kommune Arkiv: FE - 150 JournalpostID: 17/6052 Saksbehandlar: Ole Starheim Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 101/17 Formannskapet 23.11.2017 Kommunestyret 012/17 Administrasjonsutvalet 23.11.2017

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Tysnes kommune

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Tysnes kommune SAMLA SAKSFRAMSTILLING Tysnes kommune Side 1 av 10 Arkivsak : Arkivkode: 18/430 102 - Sakshandsamar: Steinar Dalland Handsamingar: Utvalsaknr. Utval Møtedato PS 68/18 FORMANNSKAPET 25.10.2018 PS 82/18

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Ordføraren bad om gruppemøte. Etter gruppemøtet vart det lagt fram 2 framlegg til vedtak. Administrasjonssjefen trekte sitt framlegg.

Ordføraren bad om gruppemøte. Etter gruppemøtet vart det lagt fram 2 framlegg til vedtak. Administrasjonssjefen trekte sitt framlegg. Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2011 Behandling: Ordføraren bad om gruppemøte. Etter gruppemøtet vart det lagt fram 2 framlegg til vedtak. Administrasjonssjefen trekte sitt framlegg. (raude tal i

Detaljer

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO:

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: Åseral kommune ÅRSBUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 150 2014/422 Kjell Gunnar Olsen UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 14/16 Arbeidsmiljøutvalet 13.11.2014 14/68

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 Luster kommune - budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 12.12.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 084/16-086/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: 20.01.03 Tid: 13.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer. Vigdis Røen Leirvik Terje Træet

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer. Vigdis Røen Leirvik Terje Træet 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.10.2018 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

SAKSPAPIR. Økonomiplan Vedlegg :

SAKSPAPIR. Økonomiplan Vedlegg : SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 041/17 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne PS 20.11.2017 034/17 Eldrerådet PS 21.11.2017 059/17 Levekårsutvalet PS 21.11.2017 007/17 Administrasjonsutvalet PS 21.11.2017

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 31.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00-12.45 Saksnr til og frå: 068/16-070/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 28.01.04 Tid: 15.00 18.15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 23.04.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:40 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Magne Grave VORDF AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Magne Grave VORDF AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke Kommunehus Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 13:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011.

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.12.2007 Sak: 95/07 Resultat: Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Handsaming: Det vart vist til innkomne dokument i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune Utval : FORMANNSKAPET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 17.12.2013 Tid : 14:30 MØTEINNKALLING Tysnes kommune SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 106/13 13/1035 BUDSJETTREGULERING DESEMBER 2013 - DRIFT

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune MØTEINNKALLING Tysnes kommune Utval : ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 27.01.2014 Tid : 11:00 SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 1/14 14/42 ÅRSRAPPORT OVER VERNE- OG MILJØARBEIDET

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE 53/13 13/645 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE I FORMANNSKAPET

Møteprotokoll SAKLISTE 53/13 13/645 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE I FORMANNSKAPET SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, ordførar Kari Grindvik Lidvar Giskeødegård Torunn Mølsæter Modolf Hareide

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Saksprotokoll. Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Saksprotokoll. Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Saksprotokoll Utval: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2015 Arkivsak: 15/1144 Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Formannskapet 30.11.2015 sak 90/15 Formannskapet si einstemmige

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 03.10.2017 Tidspunkt: 14:00 17:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 09.12.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Margit Apeland Kåre Edland Else

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2014/1485. Utvalsaksnr Utval Møtedato 168/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2014/1485. Utvalsaksnr Utval Møtedato 168/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2014/1485 Arkiv: L12 Utvalsaksnr Utval Møtedato 168/15 Formannskapet 08.09.2015 106/15 Kommunestyret 24.09.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 20.10.04 Tid: 15.00 19.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:10 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E.

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Behandling i Formannskapet den 01.12.2011 FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Totland (Krf): 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene og driftsutgiftene

Detaljer

TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR DELEGASJON TIL RÅDMANN

TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR DELEGASJON TIL RÅDMANN TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR DELEGASJON TIL RÅDMANN Vedteke i Tysnes kommunestyre 12. april 2000 Revidert i Tysnes kommunestyre 26. april 2016 1. Delegering etter kommunelova Med heimel i kommunelova 23,

Detaljer

Arild Iversen, Krf, kom med fylgjande framlegg på vegne av Krf, H, Frp og Ferjelista: 1. Skattesatsen for eigedomsskatt i 2015 vert sett til 2

Arild Iversen, Krf, kom med fylgjande framlegg på vegne av Krf, H, Frp og Ferjelista: 1. Skattesatsen for eigedomsskatt i 2015 vert sett til 2 Handsaming: Rådmannen viste til det utdelte notatet av 02.12.14 vedk. tilskot ikkje-kommunale barnehagar og rådde til at pkt. 14 vart endra til å lyde: Satsane for driftstilskot til ikkje-kommunale barnehagar

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Anita Ostnes Terje Vadset Gunnar Hauge Kari Grindvik Forfall

Detaljer

Inntekter. Utgifter. Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak:

Inntekter. Utgifter. Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak: Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2014 Vedtak: 1. Vestnes kommunestyre vedtek driftsbudsjett for 2015 med følgjande hovudtal (alle tal i 1000 kroner): Driftsinntekter eksterne 2015 Skatt og inntektsutjamning

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan , budsjett 2017

Handlingsprogram og økonomiplan , budsjett 2017 Saksprotokoll Handlingsprogram og økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017 Arkivsak-dok. 16/01741 Saksbehandler Arne Fredriksen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2016 73/16 2 Felles råd for

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Formannskap 11.11.2014 083/14 VBA Komite Drift 12.11.2014 035/14 VBA Komite Forvaltning 13.11.2014 105/14 VBA Formannskap 18.11.2014 088/14 VBA Sakshandsamar:

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresal Møtedato: 23.04.2015 Møtetid: 12:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret

Detaljer